Терминологичен Речник
вдмо  
вдмо -аго ср субст 1. триад. Ейдос [в смисъл на Божествена същност, природа] ( εἶδος, εος, τό ) . Божията същност („ейдос“) не може да се състои от ипостасите, защото това предполага сложност. Освен това сложността се получава от несъвършени ипостаси, каквито не са Божествените Лица: все бо еже ѿ несъврьшенꙑхъ сълежѧ сꙗ съложьно всꙗко сть. съврьшенам же ѹпостасьм немощьно сть сълогѹ бꙑт. того дѣльма  не гл͠емъ вдмаго ѿ ѹпостас нъ въ ѹпостасьхъ ЙЕ Бог 74a 5 – b 4 2. онтол. Видимото, сетивното ( αἰσθητά, τά ) – област на съществуващото наред с областта на невидимото (духовното творение, ангелските естества). И двете се обгръщат от небето, което задава границите на света: н͠бо сть обѧтье вдмаго  невдмаго ꙁъданꙗ. ѹтрь бо въ немь  раꙁѹмьнꙑꙗ аньглкꙑѧ слꙑ  все вдмое объдрьжть сꙗ  обмаеть ЙЕ Бог 119b 8 – 120a 3 Сем. гн. невдмо, бестьлѣнь, прсносѫщь, бꙑть, ꙁьдань, тьлѣнь, мръ, сътвор҄ень, тьлѣнь, тьлѣньно, тѣло, каьство