Терминологичен Речник
велкъ (ветъхꙑ) дьнь  
велкъ (ветъхꙑ) дьнь синт. мистер. Старата Пасха ( πάσχα, τό ) , символизираща Стария завет, която Иисус приема със своите ученици: на горьнц ст͠ꙑѧ ѹбо  преславьнꙑѧ сонъ ветъхꙑ велкъ д͠нь съ ꙋенкꙑ свом ѣдъ  съконьавъ ветъхꙑ ꙁавѣтъ ЙЕ Бог 264b 3 – 6 Сем. гн. таньство, сѹсъ хрьстосъ, апостолъ, ѹенкъ, ꙁавѣтъ