Терминологичен Речник
бꙑвъше  
бꙑвъше -аго ср субст 1. креац. Възникналото, сътвореното ( Ø ) по Божия воля: ...божмь повелѣнмь бꙑвъше то сътворло сѧ стъ... ЙЕ Шест 173b 10 – 13 През първия ден Бог създава материята на сътвореното (τὸ γενόμενον): вьсемѹ бꙑвъшюмѹ вещь въ пръвꙑ дьнь сътвор ЙЕ Шест 12a 23 – 25 Принципно всичко възникнало е повратно и подлежи на изменението: вьсе бо бꙑвъше ꙁвратьно есть; емѹже бо наатъкъ ѡтъ бꙑтьꙗ ѿ ꙁврата наа, нѹждꙗ тѣмь ꙁвратьномь бꙑт ЙЕ Бог 200a 9 – b 3 Син. бꙑваѭще Сем. гн. бꙑть, ꙁьдань, мръ, сътвор҄ень, тьлѣнь, тьлѣньно 2. есхат. Създаденото ( γεγονός, τό ) , т.е. това, което възниква и отново загива, но което може отново да възкръсне по желание на Бога: же плъть въ прьсть, прѣложенѹ мꙑшлꙗемь тъю, же малѹ вещьнѹю каплю въ лож раст повелѣвъ  многовдьносе  многообраꙁно съвьршат плът сеꙗ ѹдъ, не пае л бꙑвъше растекъше сꙗ въставть пакꙑ, тъю помꙑшль? ЙЕ Бог 355b 7 – 356a 6 Син. тварь Сем. гн. въскрьсень, бесъмрьть