Терминологичен Речник
боꙗꙁнь  
боꙗꙁнь - ж психол., ет. Боязън, страх ( φόβος, ὁ ) . Емоционална реакция на неприемане на злото, когато то все още не се е осъществило, за разлика от печалта, която е подобна реакция към вече осъщественото зло: такожде же ждомо ꙁло боѧꙁнь пршьдъ же пеаль ЙЕ Бог 184b 7 – 9 то отъ того раꙁѹмѣѭтъ, колко ꙁъло стъ, же сво нъ комѹжьдо прѣстѫпат  ѹставьнꙑѩ прѣдѣлꙑ беꙁ боꙗꙁн мноват ЙЕ Шест 3а 24 – 3b 3 Сем. гн. дѹша, ꙁъло, пеаль