Терминологичен Речник
богатьство  
богатьство ср 1. енерг. Богатство ( πλοῦτος, ὁ ) – Божията пълнота според думите на св. ап. Павел от Рим. 11:33: о глѫбна богатьства  прѣмѫдрост  вѣд божѩ ЙЕ Шест 56b 14 – 17 Сем. гн. богъ, прѣмѫдрость, вѣдь 2. есхат. Богатство ( πλοῦτος, ὁ ) като признак на несправедливо разпределено земно благополучие, което би противоречало на Божия промисъл, ако отречем възкресението: се же вдмъ многꙑ правьдвꙑ же ѹбожающа  пакост премлюща недного же въ нꙑнѣшьнїмь жт полѹша ꙁастѹплнѧ, грѣшьнкꙑ же  неправьдвꙑꙗ въ богатьствѣ  всꙗко кръмл ꙁоблующа. да кто се правосѹдьства л премѹдрааго промꙑсла дѣло добрѣ съмꙑслꙗ мьнть? ЙЕ Бог 344b 9 – 345b 3 Син. кръмл҄ꙗ Сем. гн. въскрьсень, правосѫдьство, промꙑслъ