Терминологичен Речник
блажьство  
блажьство ср триад. Блаженство ( ἀγαθότης, ητος, ἡ ) – характеристика, която е тъждествена (а не просто обща) за лицата на Светата Троица, наред със същността, енергиите, волята, решението, властта и силата: троц... тѹ бо же обьще то  правьдою сꙗ вдть ꙁа неже прсно сть  тождьство сѹщьства  дѣтельства  хотѣньꙗ  нравѹ днод͠шьств(о), ї властї же  слѣ  блажьства тождьство. не рѣхъ подобоство нъ тожьство  еднъ стокъ шьствю, едно бо сѹщьство, дна б͠лгость, дна сла  едно хотѣнь, дно дѣство, една власть  една тажде, не тр подобьнꙑ къ себѣ, нъ едно  тожде шьств тр ѹпостас ЙЕ Бог 78b 5 – 79b 4 Син. блаженьство, благость, доброта Сем. гн. богъ, стьство, сла, хотѣнь, добро, сѫщьство, дѣтельство, дѣство, хотѣнь, нравъ