Терминологичен Речник
благость  
благость - ж 1. триад. Благост ( Ø ) , аспект на Божието съвършенство, недопускащо в него различия, които да разделят Божествената същност (както не я делят и различията на ипостасите): б͠жтво съврьшено есть  беꙁъ скѹдьства  по б͠лгост  по премѹдрост  по слѣ, бꙁ наатъка, бес коньцѧ, прсно сꙑ  неопсано, , съпроста рещ, всѧьско съврьшено ЙЕ Бог 37b 1 – 6 Благостта (ἀγαθότης, ητος, ἡ), началото на движението, както и същността, силата, волята, енергията, властта, са общи за трите ипостаси:  еднъ стокъ шьствю, едно бо сѹщьство, дна б͠лгость, дна сла  едно хотѣнь, дно дѣство, една власть  една тажде, не тр подобьнꙑ къ себѣ, нъ едно  тожде шьств тр ѹпостас ЙЕ Бог 79a 4 – b 4 2. христ. Благост ( ἀγαθόν, τό ) като белег на божествената природа на Христос: т бо ѧко  обраꙁ суть б͠ж(с)твьнѹмѹ естьству: беспеальнѹ  беꙁвьрьтьное  беꙁлобьно, нъ бл͠гостьно  премѹдрьно  правьдьно еже вьсеѧ ꙁъл свободьно ЙЕ Бог 233а 3 – 8 3. ангел. Доброто ( ἀγαθόν, τό ) , в което пребивават ангелските чинове, които (за разлика от дявола и бесовете) не отстъпват от него:  ꙗв дьꙗволъ же добротворьць бꙑвъ своею же властью ꙁьл ѡбрѣтьнкъ бꙑвъ же съ нмь сѹть отъстѹпьнꙑꙗ слꙑ, еже суть бѣсове, а про нове аньгельст въ бл͠гост прѣбꙑша ЙЕ Бог 203a 1 – 7 4. икон. Благата ( ἀγαθά, τά ) , чийто източник, както и на човешкия живот, и на всичко положително и спасително в него, е Бог, който не е причина за никакво зло: а прое вьсе къ б͠у въꙁложт.  бꙑть бо наше твортельнꙑꙗ емѹ слꙑ есть  пребꙑване съдрьжꙗщаꙗ емѹ слꙑ  правленꙗ  сп͠съ промꙑсльнꙑꙗ емѹ слꙑ  бл͠гꙑхъ вѣьно прꙗте бл͠гост его сънабъдꙗщхъ по естьству; егоже рад  съꙁдан ЙЕ Бог 204a 5 – b 4 5. креац., икон. Благост ( ἀγαθόν, τό ) – проява на Божията любов. Бог създава човека, за да може да я приеме и да ѝ се наслади: б͠ъ прьвцею хощеть всѣмъ сп͠ст сꙗ  ц͠р(с)тво его полѹт. не бо насъ на мукѹ сътвор, нъ на прꙗть бл͠гост его, ꙗкоже добръ сꙑ ЙЕ Бог 212b 4 – 9 Син. добро, доброта Сем. гн. обраꙁъ, богъ, сꙑнъ, стьство