Терминологичен Речник
бесьсть/бещьсть  
бесьсть/бещьсть -ꙗ ср 1. богоп. Неблагочестивост в говоренето за Бога ( ἀσέβεια, ἡ ) , например когато Божествените имена се изказват за Неговата същност и така тя се оказва не проста, а съставна: да аще ѹбо нетворено то беꙁнаально  бесплътьно  бесъмьрьтно  вѣьно  благо  народотворьно  тако но сѹщьствьнаꙗ раꙁлꙗ рѣхомъ о бꙁ͠ѣ, отъ толка съложмо не просто бѹдеть нъ съложьно, же сетьное бещьстье есть ЙЕ Бог 86b 6 – 87a 5 Сем. гн. стьство, сѫщьство, сѫщьствь, мѧ, простость, сълагаемо, съложено 2. сотир. Безчестие, позор ( _ ) – характеризира смъртта на кръста. Христос завежда апостолите на планината Тавор, за да им покаже царството си преди смъртта, силата си преди разпятието, славата си преди укорението и честта си преди безчестието:  сего радъма ѫ въꙁведе. да покажетъ мъ цртⷭво своє прѣжⷣе съм͠рт.  слѫ своѫ прѣжⷣе распѧта.  славѫ своѫ. прѣжде ѹкоренꙗ.  ⷭь своѫ, прѣжде бесꙿьстꙗ ЙЕ Пр 242а 8 – b 2 3. есхат. Безчестие ( ἀτιμία, ἡ ) . При възкресението това, което е посято в безчестие, ще възкръсне в слава: сѣеть сꙗ въ бещьсте, въстать въ славѣ ЙЕ Бог 354а 9 – 354b 1 Син. осрамъ Сем. гн. въскрьсень, тѣло, съмрьть, слава