Терминологичен Речник
благодавьць  
благодавьць м богоп. Благодетел, добротворец ( εὐεργέτης, ου, ὁ ) – характеристика на Бога, получавана от съзерцание на Неговите добри дела, например величието и красотата на творението, образци за които са ни достъпни във всички области на зримата твар и по всяко време: богъ же  господь... даждь вꙑ раꙁѹмъ въ вьсе сво стнѣ, да отъ вдмꙑхъ невдмаа раꙁѹмѣте  отъ вельства  добротꙑ ꙁьдан лѣпѫѭ славѫ о творьц нашемь добрѣ поносте. да  ꙁемлеѭ  въꙁдѹхомь  небесемь  водоѭ  дьнемь  нощѭ  вьсѣмь вдмꙑмь помьнмъ свого творьца  благодавьца ЙЕ Шест 71а23 – b 15 Сем. гн. богъ, творьць, боговѣдѣнь, вельство, доброта