Терминологичен Речник
беꙁвѣрьство  
беꙁвѣрьство ср 1. есхат. Неверие ( ἀπιστία, ἡ ) . Липсата на вяра, че е възможно възкресението: „нъ етеръ рееть: како въстають мьртв?“ о беꙁвѣрьство, о несъмꙑшленю! ЙЕ Бог 355b 5 – 7 2. мистер. Без вяра ( _ ) . Причестяване без вяра е недостойно и служи за наказание: бѹдеть ѹбо же вѣрою достонѣ прмѹть наставлене грѣховъ  въ жꙁнь вѣьнѹю  въ съблѹдене д͠ш же  плът, а же беꙁвѣрьствъмь недостонѣ премлють ЙЕ Бог 271а 4 – 9 Син. невѣрь Сем. гн. въскрьсень, тѣло, съмрьть, ѹмьрꙑ, таньство, трапеꙁа