Текстов корпус
※ млтва на поставленїе ке́сара• се же ҆҆ на поставленїе хрантелѣ полатѣ
Заглавие на латински:inaugurationis regis precatio
Жанр:Miscellanea
Автор:няма
Преведен?:да
Дата на ръкописа:последната четвърт на 14 в.
Дата на превода:вероятно 10 в.
Дата на преписа:последната четвърт на 14 в.
Правопис:Среднобългарски / Търновски
Име на ръкописа:Палаузов
Хранилище на ръкописа:НБКМ
Сигнатура на ръкописа:НБКМ 289
Издание:Божилов, И., А. Тотоманова, И. Билярски. Борилов синодик. Издание и превод. С. 2010, 388 с.
Нормализиран?:не
Страници:41б8-42а21
doc_iddoc_44

※ млтва на поставленїе ке́сара•

се же ҆҆ на поставленїе хрантелѣ

полатѣ . Е҆же глетсѧ кѵ̈ропо

ла́тсъ• а҆рхдїа́кѡн же рееⷮ се̑.

гѹ помолм сѧ• а҆҆рхїепⷭ҇пъ молⷮ сѧ сце

Бже велкы ҆ вѣны. ҆ црю ца

рствѹѫщїмь. ҆ г госпоⷣствꙋ

ѫщмь. же по ѡбраꙁѹ нбсна

го ҆҆ бжⷭ҇твнаго ѹкрашенїа. ҆

ꙁемлъное се̏ жтїе сътво́рвь.

҆ поло́жвь въ немь наѧла

҆ власт. по подо́бїѹ а҆ггелскы

хь твохь слъ. же црѣ ꙁе

млънаго поста́ввь. ҆ же по

немь вто́раа наѧла ѹ҆твръдвь.

42а

нѣмь ѹ҆бо на помощь ҆ на ꙁрⷣа́

вїе. владѧщм же на ѡбщее

ꙁастѫпленїе• ҆ на по́лѕѫ съ

връшенѫ• ты влⷣко въсѣхь ҆ ра

ба своего . ҆мⷬ҇ѧ. е҆гоже ѿ въ

сѣхь ҆ꙁбраль е꙼с• ҆ ҆ꙁво́лль

е꙼с въ сї ѻ҆҆блѣщ сѧ сань. ҆҆ ѻ҆

блѣц є҆го съвыше с́лоѫ, ҆ крѣ

постїѫ. ҆ съблюд̑ е҆го подꙿ кро

вомь крлѹ твоею• неꙁавстнꙋ,

҆ беꙁ напаст власть сїѫ съблю

д̀ є҆м҄ѹ. мрнѹ въжт, ҆ не

мѧтежнѹ, ж́ꙁнь дарова е҆мⷹ.

сътвор̀ е҆го протвнымь стра

шна, ҆ непостыдна. млⷭ҇тва

къ подрѫнкѡмь, ҆ лколюб

ва⸱ ҆ сподоб нбснаго твоего

црⷭ҇твїа. Да съ въсѣм слав

тсѧ. прѣьстное мѧ твое,

ѻца ҆ сна ҆ стго дха. ннѣ ҆

прсно ҆ въ вѣкы вѣкѡмь 