Текстов корпус
Решение на събора на патриарх Мина
Заглавие на латински:Concilium Constantinopolitanum Minae Patriarchi - 536
Жанр:Miscellanea
Автор:няма
Преведен?:да
Дата на ръкописа:последната четвърт на 14 в.
Дата на превода:вероятно последната четвърт на 14 в.
Дата на преписа:последната четвърт на 14 в.
Правопис:Среднобългарски / Търновски
Име на ръкописа:Палаузов
Хранилище на ръкописа:НБКМ
Сигнатура на ръкописа:НБКМ 289
Издание:Божилов, И., А. Тотоманова, И. Билярски. Борилов синодик. Издание и превод. С. 2010, 388 с.
Нормализиран?:не
Страници:74-75-76-77-липса-72-73
doc_iddoc_40

л. 29  по семь вь прходещѹю не

(делю) тет се сьборь Ве(л)кы (!)

же сть се:

Ꙁаповѣдѣ с(ве)таго 

велкаго сьбора, же вь

самомь ц(а)рьсцѣмь градѣ

съравꙿшаго се ꙁꙿлоьст

ваго Севра  неподобꙿ

на (sic) мѹ мѹдрьстꙿ

вѹющѹ реткы.

Свещенꙿн  блаженꙿн патꙿ

рїархь Мна рее: Сѹщ с нам

с(ве)ты сьборь, юже ѡ сьтворенꙿ

нхь же  поꙿтенꙿнхь мать

волю, да рееть.

С(ве)ты сьборь рее:

Аще що новѣ бѣ благого

вѣнхь гѹмень ьстꙿнхь мо

настырь прошен, же ѡ с(ве)

тыхь цр(ь)квахь простырамо,

прїт вьсѣмь подобать,  бла

голюбьꙁꙿнѣ тѣхь прѡбьщт же

се  сьпоспѣшт ревꙿност н()

л. 29 об. нꙗ же  прѣжде сьдѣланꙿно, же

се по словес правомѹ вдмь,

ѡт блаженꙿнхь нашхь ѡт(ь)ць

 брат, ꙗкоже  грѣхѹ быт

велкѹ, же тѣмь не послѣдо

ват, н маль пость мѣвꙿшїмь

ꙁа ѡбьщ мрь с(ве)тыхь цр(ь)к

вы,  вь велкыхь патрꙗрьшь

скыхь ѡблставꙿшхь прѣсто

лѣхь. Ꙍт всѣхь ѹбо н()нꙗ ]

74а

ꙋ꙼бѡ прѡь́теныхъ, ѻ҆҆брѣ́тѡ

хѡмъ севї́ра ҆҆ пе́тра, въсѣ́

ьскыѫ цркве събѡ́рныѫ єщеⷤ҇

҆҆ самыѫ правѡсла́вныѫ вѣ́ры

ѿстѫ́пнкы ҆҆ въсѣ́ьскы

ѿсѣ́ены • ҆҆ прѡстѣшїⷨ҇

ꙋ꙼бѡ дшамъ навѣ́тнкы, не

ь́ствым же ереткѡмъ

съдѣ́стъвнкы. ꙗ҆҆ко тѣ́хъ

ра́ꙁлным ѿвѡ́дмѡ́мъ

прѣ́льстм̀ • нѫ̏ ҆҆ сщенныѫ

стыхъ ѿцъ на́шⷯ ꙋ꙼ставы

н въ тѡ́же въмѣ́ншѫ, ꙗ꙼

же тѣ́мъ ѿрⷱ҇е́н҆на҆а бѣдѡвъмє́

тнѣ тво́рт дръꙁнѫвше,

҆҆ рад с́хъ въ сщенньскы

вън́дѡшѫ са́нъ • тѣ́мже

҆҆ мы̏ послѣ́дꙋѫще ѻ҆҆нѣ́мъ :прѣⷣрⷱ҇е́

ныⷨ, сев́ра же ҆҆ пе́тра ꙼же

нжѐ ѿ тѡ́лкыхъ стхъ лꙋ́

ьш́мъ бы́вшмъ по тѣхъ,

74б

вѣны́мъ ѻ҆҆сѫжⷣенїѡ́м же ҆҆

прѡклѧтїѡ́мъ ѿсла́хѡмъ

въꙁбѣс́вшⷯ сѧ сво́мь бестꙋ́

дїемъ на въсѧ стѣ́шѫѧ

црквы, ҆҆ мѧтежемъ е҆҆же на

нѧ ҆҆спльнвшѫ ꙼хъ, ҆҆ сво

хъ трꙋ́дѡвь плѡ́ды ꙗ҆кѡ

же реⷱ҇ пса́нїе пожѧвшѫ ⸱

въ нѣ бы́вшѫ тѣхъ ма

мы е҆гѡже въꙁлюбшѫ ере

тьстѣмь • ҆҆ ꙗ꙼же потъ

щашѫ сѧ на дѡ́садѫ ꙋ꙼бѡ

стѣшїмь нашмъ ѡ꙼це ⷨ҇,

на въꙁраженїе же вѣрным

҆҆ꙁьѡ҆҆брѣст прѡклѧтїа

сїа̀ ꙼мѧⷮ т̏ на свѡⷯ главаⷯ •

хѡ́дѧще ꙗ҆коже пррⷪ҇кь рее

въ свѣтѣ ѡ꙼гнѣ своегѡ ҆҆

въ пламен е҆҆гѡже въспа

лшѫ • ҆҆ въ семъ пѡслѣ

дꙋѧще въспомѣнѫтымъ

75а

стмъ ѡ꙼цемь, ҆҆ на́шⷨ҇ же на

н҄ѧ сѫ́дѡмъ, прѡкл́наемъ

꙼хъ се́вра ҆҆ пе́тра • же

ѡ꙼вь ꙋ꙼бѡ бжїа града, ѡ꙼в же

а҆҆памїскы неꙋ҆ста́внѣ въ

схытшѫ прѣстѡлъ •

тѣм же ꙼же въ ха̀ ꙋ҆҆поваѧ

щїмь дѡсто ҆҆ събѡрны

ѧ цркве сѫщїмь дѡстот

се̏ вѣдѣт ⸱ не прмѣшат

сѧ такѡвымь, ѿ невѣдѣнїа

꙼же на нѧ̏ прав́лнѣ повелѣ

ннаа прѣхѡ́дѧще ⸱нѫ вѣ

дѣт по е҆҆ѵⷢ҇лскѡмꙋ же ҆҆ а҆҆

плⷭ҇кѡмꙋ ꙁаповѣданїꙋ,

ꙗ҆҆кѡ е҆ретка лка по пръ́

вѡмъ ҆҆ втѡ́рѡмь накаꙁа

н, ѿр́цат сѧ поⷣбаетъ,

҆҆ ꙗ҆҆ко рѹⷣ сѧ не дѡстѡтъ

таковѡ́мѹ глат ⸱ глѧ

бѡ е҆҆м҄ѹ рѹⷣ́ сѧ, прїо꙼бща

75б

е҆҆т сѧ дѣ́лѡмъ е҆҆г҄ѡ ꙁлы́мъ ⸱

ꙗ꙼вѣ ꙗко, тѡмꙋжде ѻ҆҆сѫжⷣе

нїꙋ поⷣлежѫтъ, ꙁоѡра́ же

неь́стѣшї, ҆҆ въс ꙼же

блгѡь́ствѣшїмъ жръ́

тъвн́кѡм же ҆҆ крще́нїѡ̀м

съпрѡтвлѣѫще сѧ. ере

тьскаа къ себѣ събра́нїа

҆҆ крще́нїа ⸱ ҆҆ неьст́ваа съ

п́санїа прⷣѣреⷱ҇нагѡ сев́ра

прїемлѧще • хже пѡⷣбнѣм

ѻ҆нѡмꙋ ѻбраꙁѡмъ прѡклѧ

тї́ꙋ прѣда́емъ • равнѣ бѡ̀

ꙗ҆коже реⷱ҇ пса́нїе мръꙁькъ еⷭ҇

бв неь́ствꙋѫ̀ ҆ неь́стїе

е҆г҄ѡ + Стѣшї ҆ блже́

нѣ́шї патрїа́рхъ ре́е •

҆҆Іѡ҆а́ннꙋ ьстнѣ́шѡмꙋ а҆пⷭ҇лꙋ

҆ ꙋ҆ен́кꙋ вел́каагѡ ба ҆

спса на́шегѡ і҆ѵ ха̀ глщꙋ ⸱ нѣ

кѡтѡрї грѣс бы́т не к[ь]

76а

съмрт ҆ нака́ꙁꙋѫщⷹ наⷭ҇ с́мъ

ѿвѣ́тѡмъ, ꙗже въ ба ерет

кы въвѡ́дмаа ѿбѣ́гат хꙋ

ле́нїа, ꙗ҆ко къ съмрт ведѫ

ща̀ • ꙗ҆влѣ́ѫт сѧ се́връ ҆ пе́

тръ самѡпрѡ҆ꙁвѡ́лнѣ пр

вла́ѧще на сѧ̀ ѫже къ съмръ

т грѣхы • дѡ́стѡа́ше бѡ̀

҆ꙁпръва прѣль́щенымъ ҆ мѫ

дрѡванм ерет́ьскым въ

ꙁхы́щенымъ, ҆ рад сегѡ̀

ѿ събѡ́рныѫ ҆ а҆плⷭ҇кыѫ сты́ѫ

цркве. ҆ ѿ въсѣ́хъ ꙼же въ не́

а҆рхїе҆ре́ствѡват сълꙋь

шїх сѧ, же ѻ҆сѫжⷣенїе се́бѣ

наве́дшмъ, цѣлѡмѫ́дръ

нѣ. нѡ́с[т] ꙁапрѣще́нїа ҆

вн҄ы покаанїа, а҆ не въ ѿа

а́нїе се́бе въла́гат •

Сї́ же такѡв҄ѡ ꙋ꙼бѡ нка́

кѡже ꙗ҆влѣ́ѫт сѧ сътво́рше ⸱

76б

нкѡтѡ́рое же въ всⷨ҇е́ жвѡ́

тѣ съ ра́ꙁꙋмѡмъ покаꙁа́нїе

сътво́рше ⸱ нѫ̏ ꙗ҆ко на самѡ

гѡ ба беꙁстꙋⷣствꙋѫще прѣ

бы́шѫ въ свѡ́хъ неь́стїхꙿ•

ма́лѡ въмѣнвшѐ е҆же да́

же да́же дѡ себе съста́вт

по́гыбѣль, а҆ще не ҆ ныхъ

мнѡ́гыхъ елкы а҆ще бѫдѫⷮ

мѡ́щн въ по́гыбѣль прве́

ст • дѣ́лѡ ꙋ҆хы́трвше, е҆

д́номꙋ наѧлѡ ꙁлѡ́бнѡмⷹ

҆ ꙁлѡ́бы ѻ҆брѣта́телю,

своѐ ѿпаде́нїе ѻбщѫѧ въсⷨ҇ѣ́

лкѡмъ по́гыбѣль, въсхѡ́

тѣшѫ же ҆ да́же дѡ ннѣ тъ

щѫт сѧ съста́вт +

Тѣ́м же прѣста́шѫ ꙋ҆́тель

ства съ п́санїемъ ҆ беꙁь п

са́нїа прїе́млема́а, не тъ

їѫ въ н́хже сълꙋ́шѫⷭ҇ т[ѣⷯ]

77а

бы́ват гра́дѣхъ, нѫ̏ ҆ въ ҆҆

же дале́е раꙁстоѫщх сѧ

҆҆ прѡстѣшⷯ дшѧ прѣль́

щаѫщⷯ, ҆҆ ѻ҆҆бе́щнкы тво́рѧ

щⷯ свое́ѧ по́гыбѣл ⸱ нже

сѫⷣ бжї въ ꙋ꙼мѣ прїе́мше, нⷤ҇

ѿвѣⷮ гн ꙗ꙼снѣ́ше ꙁѡвѫщї́,

же а҆ще събла́ꙁнтъ е҆҆д́

ногѡ ѿ ма́лыхъ с́хъ, пов́

ненъ естъ гее́ннѣ ѻгньнѣ +

Попра́шѫ же къ с́мъ, ҆҆ ьстна́а

прав́ла, ꙗже ꙗвѣ глѧтъ ⸱

же на кѡтѡ́рѡмжⷣе събѡ́

рѣ ѻ҆҆сѫ́жⷣен҆н҆омꙋ, н е҆҆д́нѣ

мже ѻ꙼браꙁѡмъ мѡ́щ слꙋ́

жбы сщенньскы́ѫ въꙁпрї

емат, дѡнде́же ҆стѧѕа́

[н]е ѻ҆ не́мъ бѫ́деⷮ ѿ дрꙋ́гагѡ

събѡ́ра, ѻ҆пра́вдꙋѫщеѐ е҆гѡ̀

съпокаꙁа́нїемъ • а҆ще лⷤ҇

кт҄ѡ дръ́ꙁнетъ сще́ннь

77б

скѡ т҄ѡ съдѣ́ат посрѣⷣ врѣ́ме

не прѣжⷣе ꙼нѡгѡ събѡ́ра ҆

стѧѕа́нїа, тѡ́мꙋ. нжѐ по

слѣ́жде на ꙼нѡмъ събѡ́рѣ

наде́жⷣѫ кѫѫ ҆мѣ́т ҆стѧ

ѕа́нїа • нѫ̏ сїа̀ въсѣ прѣне

брѣ́гѡшѫ прѣⷣрⷱ҇е́нї се́вр же

҆ пе́тръ, ҆ ꙼же тⷯѣ́ ѻ҆бе́щн

ц ҆ прѧ́стнц ⸱ ѿ н́хже

естъ ꙁоѡра̀ мн́хъ, ѿ сѵрї́ѫ

рѡдѡ̀м. лкъ, нтѡ́же

сщенно раꙁꙋмѣ́т мѡ́гы

кѡгда̀, нже съдѣ́ат по́

слѡвꙋ мѡ́гы ⸱ нѫ̏ нжѐ ꙼ныⷨ҇

блгѡ т҄ѡ прѣпода́т, нѫ̏

прѡ́стѡ та́кѡ л́цемѣ́рї[е]

ꙗ҆коже нѣ́кѡе льще́нїе.

прлꙋаѫщ́м сѧ дшамъ

прѡтѧ́жѫ ⸱ па́е же ꙼ст

ннѣ́шее ре́щ вн҄ѫ л

хѡ́мства тво́рѧ ⸱ пр.. ||

33 (ред1 ) [..........................пробдѣвше

ѹбо же вь рмꙿсцѣ с(ве)тѣ

ц(рь)кв ап(осто)льскаго пр

тꙗ сѣдалще, же на тѣхь

ѡреен сьтворше,  н вь то

33 об. же вьмѣнваше сего ц(а)рьствѹю

щаго града патꙿрꙗрьшьскы прѣ

столь  вꙿсь же сь нмь с(ве)ты

сьборь,  самого же владк 

Сп(а)са всѣх(ь) вь с(ве)тыхь

мѣстѣхь ап(остол)ьско прѣдан,

кь всѣмꙿ же смь  вьсего вьстоꙿ

наго правленꙗ бывꙿш на нхь

сѹдь, по гл(аго)лмомѹ, не ѹ

мовенꙿнам рѹкам с(ве)таꙗ пр

мꙿше, ꙗкоже нѣкы свн бы

серь поправꙿше, гл(аго)лю же,

єу(ан)гельскаꙗ  ѡт(ь)ьскаꙗ ре

енꙗ – не поваютꙿ же  до

д(ь)нсь всаьскы враждѹюще

строню  мрь с(ве)тыхъ

цр(ь)квь, сам ѹбо вь танѣ пра

влѣ ѡтреенꙿнаꙗ сьдѣвающе,

 нже многы послѹшающе бе

ꙁаконꙿнаго хь ѹенїа, на

ѹающе сьбор рекꙿше слѹжꙿб

л. 34  крьщенїꙗ, под(ь) домомь  вь

монастырхь творт неправедно,

 сквꙿрьннаго хь мꙿногы(мь)

ѡт нхь раꙁꙿвращенꙿнмь подаꙗт

ѡбещанїꙗ л(овѣ)комь н ѡбра

ꙁомь ѹбо н дѣломь реемь, ѡт

тѣхь вьдамо подобꙿно мь раꙁꙿ

вращен, поставлн мѹ

щмь, ꙗкоже х(ь) рад не тькꙿ

мо же спрьва ѡт(ь)ць нашхь

положенꙿнѣ на нхь се вько

рѣнт клетꙿвѣ, нь  нашмь

сѹдомь, пае же ...............]

72а

ѿ прав́лныѫ вла́ст, на

де́жⷣ ꙋ҆҆стрѡе́нїа ꙼хъ погы́

бнѫт • ҆҆ се̏ накаꙁꙋе́мъ

събѡ́рныѫ ҆҆ сты́ѫ цркве пї

тѡм́кы (sic!), ѿбѣга́т ѿ ѻ҆҆нѣⷯ ́

прѣльст жѐ ҆҆ ꙁл҄ѡсла́вїа •

рад с́хъ ꙋ҆҆бѡ̀, стыхъ ѿцъ

на́шⷯ послѣдꙋѫще сѫ́дѡ

вѡмъ. ҆҆ е҆҆ѵⷢ҇лскым же ҆҆ ѿь

скымъ последꙋѫще ꙋста

вѡмъ, прїе́млѧще же ҆ прѣ

пѡⷣбнѣшїхъ бра́те ҆҆ съ

слꙋж́теле́ ꙼же ѿ нⷯ ҆҆ꙁне

сены сѫⷣ, нареⷱ҇нагѡ сев́ра

҆҆ пе́тра ҆ ꙁѡвѡ́ра, ҆҆ ꙼ных⸱

же прѧ́щаѫ꙼т сѧ тѣⷯ ́

неь́стїꙋ, ҆҆ съплѣ́таѫщ́

х сѧ тѣⷯ непрпⷣбнѡдѣствїꙋ +

҆ мы̏ га раⷣї на́шегѡ і҆ѵ ха ст

ннагѡ ба на́ше (sic!), ꙗ҆҆ко же нѣ

кѡтѡрыѫ влъкы тѧжкы́ѫ

72б

наскаѧщѫѧ на ста́дѡ гне

ѿга́нѣѫще, съѻ҆҆бе́щнц

бѫ́демъ прпⷣбнѣшїмъ на́

шмъ бра́тїамъ ҆҆ съслꙋж́

телемъ • ҆҆ ꙼же мнѡ́ж

цеѫ прⷣѣреⷱ҇н́ныхъ сев́ра

҆҆ пе́тра пѡⷣбнымъ ꙋ҆҆ꙗ꙼

ꙁвѣемь прѡклѧтї́ємъ •

не тѣхже тъ́кмѡ, нѫ̏ ҆҆ ꙁо

ѡ́ра. ҆҆ ꙼ныхъ же беꙁмѣ́

стнаа събра́нїа ҆҆ крще́нїа

тво́рѧщхъ, ҆҆ въсѣ̀ ꙼же ѿ

н́хъ съп́саннаа ⸱ ꙗ꙼же

ꙁлѡнаѧ́лнагѡ ꙁьмїа ꙗ꙼дъ

въ се́бѣ хра́нѧщаа, ҆҆ тѣмъ

прѡстѣшїмъ дшѧ ꙋ҆ꙗ꙼

ꙁвѣѫщаа̀ • да бѫ́дѫⷮ ꙋ꙼бѡ

прⷣѣреⷱ҇ны неь́ствы се

връ, ҆҆ дшетлѣ́ннаа е҆҆гѡ̀

съпса́нїа. ҆҆ ѻ҆҆бе́щнц

тѡ́гѡ неь́стїа, прѡ́кл[ѧ]

73а

Мы жѐ блгѡь́ствѫѧ вѣ́рѫ дръ

жѫще, ꙼же въ трⷪ҇ц ба на́

шегѡ непрѣста́нно сла́

вмъ, ннѣ ҆҆ пр́снѡ ҆҆ въ

вѣкы вѣкѡ̀м а҆҆м́нъ +