Текстов корпус
ѹставь стгѡ ҆ въселенскагѡ + ꙼же въ кѡнстанті́н градѣ + шестагѡ събѡ́ра +
Заглавие на латински:Concilium Constantinopolitanum III- 680-681
Жанр:Miscellanea
Автор:няма
Дата на ръкописа:последната четвърт на 14 в.
Дата на превода:вероятно последната четвърт на 14 в.
Дата на преписа:последната четвърт на 14 в.
Правопис:Среднобългарски / Търновски
Име на ръкописа:Палаузов
Хранилище на ръкописа:НБКМ
Сигнатура на ръкописа:НБКМ 289
Издание:Божилов, И., А. Тотоманова, И. Билярски. Борилов синодик. Издание и превод. С. 2010, 388 с.
Нормализиран?:не
Страници:73-липса-78-79-80-81-липса-71-липса-82-83-84-85
doc_iddoc_38

+ ѹставь стгѡ ҆ въселенскагѡ

+ ꙼же въ кѡнстанті́н градѣ

+ шестагѡ събѡ́ра +

Сты вел́кы ҆҆ въсе́ленскы

събѡ́ръ ⸱ же бжїеѧ блгⷣтїѫ

҆҆ прѣблгѡь́ствѣмъ пове

лѣ́нїемъ блгѡьст́вѣ́ша

гѡ ҆҆ вѣ́рнѣ́шагѡ вел́каа

гѡ црѣ кѡнстанті́на ⸱ съ

бра́вшї сѧ въ се́мъ бгохра́н

мѣмъ ҆҆ црⷭ҇вꙋѫщмъ градѣ въ

секре́тѣ бжтⷭ҇ьвныѫ пѡла́

ты нарⷱ҇е́ныѫ трꙋ́лѡ, пове

лѣ поⷣ въне́наа +

꙼же ба ѡ꙼ца е҆҆днѡрѡⷣны снъ жѐ

҆҆ сло́вѡ ⸱ ꙼же по въсе́мꙋ пѡⷣ

73б

бенъ на́мъ крѡмѣ̀ грѣ́ха бы́въ

лкъ ⸱ хс ́ стнны бъ на́шь

въ е҆҆уⷢ҇лскыхъ велегла́снѡ

проповѣда гласѡ̀хъ, а꙼ꙁъ

есмъ свⷮѣ́ м́рꙋ ⸱ ꙼же послѣ́

дꙋеⷮ мнѣ̀, не ҆маⷮ хѡ́дт въ

тъмѣ̀, нѫ̏ маⷮ свⷮѣ жвѡ́тны

҆҆ па́кы̀, м́ръ мо́ даѫ ва́мъ •

м́ръ мѡ́ ѻ҆҆ста́влѣѫ ва́мъ

С́цевѣмъ бго҆҆ꙁбра́ннагѡ

м́ра ꙋ҆҆́телствѡмъ бго

мѫ́дры ҆҆ крѡⷮа́шї на́шь

црь наста́влѣемъ, ꙼же пра

вѡсла́вїа ꙋ꙼бѡ побѡ́рнкъ

ꙁлѡсла́вїа жѐ съпрѡт́

внкъ, ҆҆же ѻ҆҆ наⷭ҇ сты съ̏ ҆҆ въ

се́ленскы събра́вы л́къ.

цркѡ́внѡе въсѐ съе҆҆дн р[а]

стѡа́нїе • тѣ́мже ꙼же

съ на́м сты ҆҆ въсе́ленскы

събѡ́ръ, ѧ꙼же ҆҆ꙁнаѧ́ла

37 (6 ред) [....................ꙁꙿлоьствѹють (!)

льсть, ѡтгꙿналь с далее  с(ве)

тыхь правовѣрꙿнхь ѡт(ь)цьь не

съблаꙁꙿно правѣ стьꙁѣ послѣдо

васта, рекѹ же, ті. вь Нке

сьшедьшхꙿ се с(ве)тыхь ѡт(ь)ць

на нестовнаго Арꙗ, нже по

томь вь Костанꙿтнѣ градѣ .р.

богоноснхь мѹжь на Македо

нꙗ д(ѹ)хоборꙿца  Полнарꙗ

ꙁлоьстваго, такожде  вь фесѣ

прьвѣ [на] Несторꙗ ждовскаꙗ

мѹдрьствѹющааго сьбравї двою

стѹ мѹжь б(о)жьствьнхь, 

въ Халꙿкыдонѣ шест сьть  .л.

богодьхновенꙿнїхь ѡт(ь)ць на

37 об. Ѥвьтѹха  Доскора богомрьꙁ

кѹю, к нмꙿже  посꙿлѣднмѹ

схь петомѹ с(ве)томѹ сьборѹ,

же ꙁдѣ сьбравꙿшѹмѹ се на

Ѳеѡдора Мемꙿѱѹстньскааго 

Оргена, Ддма же  Ѥвагꙿрꙗ,

 на спсанꙗ Ѳеѡдортова, же

на .ві. главѣ все(ь)стнаго Ку

рла,  на гл(аго)лмаꙗ ва, по

сꙿлан кь Марнѹ псанꙿно,

Перꙿснѹ, нестьщма ѹбо

ѡ всемь, благоьстꙗ ѡбновль

повелѣнꙗ, скврꙿнаꙗ же повелѣ

нꙗ ꙁлоьстꙗ ѡтгнавь,  же

ѡт . ті. ꙁложенꙿны ѡбраꙁь,

 потѡмь ѡт ста  .. бого

мѹдрьно ꙁвѣщень, го же]

78а

прѡ́ї стї́ събѡ́р на въꙁра

же́нїе въсѣкыѫ дшетлѣ́н

ныѫ ерес любе́ꙁнѣ прїѫ́шѫ.

҆ ꙋ҆твръд́шѫ въѻ҆браженїе,

се̏ ҆ же ѻ҆ наⷭ҇ сты ҆ въсе́лен

скы  бгодъхнѡве́ннѣ ꙁапе

а́тлѣ събѡ́ръ +

+ ҆ꙁлѡже́нїе вѣры же въ нїке

+ тї стхъ ҆ блженых ѿцъ +

Вѣ́рꙋемъ въ е҆д́ногѡ ба ѡ꙼ца

въсѐдръж́телѣ . въсѣхъ

в́дмых жѐ ҆ невⷣмыⷯ

тво́рца • ҆ въ е҆д́ногѡ га

і҆ѵ ха сна бжїа. рѡжⷣенна

гѡ ѿ ѻ꙼ца е҆днѡрѡⷣна ⸱ с́

рⷱ҇е ѿ сѫ́щъства ѿа • ба

[ѿ] ба ⸱ свѣ́та ѿ свѣ́та ⸱ ба

стнна ѿ ба ꙼стннаго ⸱

рожⷣенна а҆ не сътво́рена ⸱

[ед]нѡсѫ́щна ѡ꙼цꙋ, ҆мже

[въсѣ б]ы́шѫ ꙗ꙼же на нбс

78б

҆ ꙗ꙼же на ꙁемл̀ ⸱ наⷭ҇ раⷣї лкѡⷯ҇

҆ ꙁа на́ше спсе́нїе съшеⷣша.

҆ въплъ́щъша́ сѧ ҆ вълвь

шасѧ ⸱ ҆ стрⷣа́вша, ҆ тре́

т днь въста́вша ⸱ ҆ въшеⷣ

ша на нбса ⸱ ҆ грѧдѫща сѫ́

дт жвымь ҆ мртвым •

҆ въ сты дхъ + Глщїх жѐ

бѣ̏ нѣ́кѡгда е҆҆гда̀ не бѣ̀. ҆҆

прѣжⷣе да́же рѡд́т сѧ не

бѣ̀ ⸱ ҆҆ ꙗ҆҆ко ѿ небы́тїа быⷭ҇ ⸱ ҆҆

л̀ ѿ ꙼нѡгѡ съ́става ҆҆л̀

сѫ́щъства ре́кшїхъ бы́

т ⸱ ҆҆л̀ прѣло́жна ⸱ ҆҆л̀

прѣмѣ́нна сна бжїа с́х

прѡкл́наетъ събѡ́рна

҆҆ а҆҆плⷭ҇каа цркв, +

+ ҆ꙁлѡже́нїе вѣры ꙼же въ [кѡ]

+ нстанті́н градѣ рн

+ стхъ ҆ блженыхъ ѿцъ

Вѣ́рꙋемъ въ е҆҆д́ногѡ [ба ѡца ]

79а

въсѐдръж́телѣ ⸱ тво́рца

нбꙋ ҆҆ ꙁемл̀ ⸱ в́дмым же

въсѣмь ҆҆невⷣмымъ • ҆ въ

е҆҆д́ногѡ га і҆ѵ ха сна бжїа

е҆҆днѡрѡⷣнаагѡ ⸱ ꙼же ѿ

ѡ꙼ца рѡжⷣеннагѡ прѣжⷣе ннаⷭ҇

прѣжⷣе въсѣхъ вѣ́къ • свѣта

ѿ свѣта ⸱ ба ҆҆стнна ѿ

ба стнна ⸱ рѡжⷣенна а꙼ не

сътво́рена ⸱ е҆҆днѡсѫ́щна

ѡ꙼цꙋ ꙼мже въсѣ бы́шѫ ⸱ нⷭ҇а́

раⷣї лкѡхъ ҆҆ ꙁа на́ше спсе́

нїе съшеⷣшагѡ съ нбсъ, ҆҆ въ

плъщъшасѧ ѿ дха стгѡ

҆҆ марі́ѫ двы, ҆҆ въльшасѧ •

распѧта же ꙁа н҄ы пр пѡ

нтїстѣмъ пїла́тѣ ⸱ ҆҆

страⷣвша ⸱ ҆҆ погребе́на ⸱ ҆҆

въскрша въ тре́т днь по

пса́нїхъ ⸱ ҆҆ въшеⷣшагѡ

на нбса ⸱ ҆҆ сѣдѧща́гѡ ѻ҆҆ де

79б

снѫ́ѧ ѡ꙼ца ҆҆ пакы̀ грѧдѫщаⷢ҇

съ сла́вѡѫ сѫ́дт жвы́м

҆҆ мртвымъ, е҆҆гѡ́ же црⷭ҇вїꙋ

нѣⷭ҇ кѡнца̀ • ҆ въ дха стгѡ,

гѡ́спѡда жвѡтрво́рѧщаⷢ҇ ⸱

꙼꙼же ѿ ѻ꙼ца ҆҆ꙁхѡ́дѧщагѡ

꙼же съ ѿцемь ҆҆ съ снѡмъ съ

покла́нѣема ҆҆ съсла́вма •

главшагѡ пррⷪ҇кы въ е҆҆д́

нѫ стѫѧ събѡ́рнѫѧ ҆҆ а҆҆плⷭ҇ь

скѫѧ цркѡ́вь • ҆сповѣдꙋеⷨ҇

е҆҆д́нѡ крще́нїе въ ѻ҆҆ста

вле́нїе грѣхѡмъ, а́еⷨ҇ въ

скрѣше́нїе мртвымъ ҆҆

ж́ꙁнь бѫⷣща́гѡ вѣ́ка. а҆҆мⷩ҇

Дѡвѡ́лнѡ ꙋ꙼бѡ бѣше на съ

връшенїе правѡсла́вныѧ

вѣ́ры ⸱ въ поꙁна́нїе же ҆҆

ꙁвѣще́нїе блгѡь́ст

вѡе ҆҆ правѡсла́внѡе с̏

бжⷭ҇тьвныѫ блгⷣт въѻ҆҆[бра]

80а

же́нїе • нѫ̏ елма не прѣста

꙼же ҆҆ꙁнаѧ́ла ꙁлѡ́бѣ ѻ҆҆брѣ

та́тель, съдѣстъвнка

ꙁьмї́а ѻ҆҆брѣ́тъ ⸱ ҆҆ тѣмъ ꙗ꙼дъ

лⷭ҇кѡмꙋ естъствꙋ пр

не́се съмртны • С́це ҆҆

ннѣ съсѫ́ды къ свое҆҆мꙋ е҆҆г҄ѡ

хѡтѣнїꙋ ѻ҆҆брⷮѣ прле́жны ⸱

ѳеѻⷣра рѣ́хѡмъ бы́вшагѡ

фара́нскагѡ е҆҆пкⷭ҇па ⸱ се́ргї

а́ же ҆҆ пї́ра ⸱ па́вла жѐ ҆҆ пе́

тра ⸱ бы́вшїхъ пръвѡпрѣ

стѡ́лнкъ сегѡ црⷭ҇вꙋѫ҆҆щаⷢ҇

граⷣ • еще же ҆҆ ѻ҆҆нѡ́рїа бы́

вшагѡ па́пѫ ста́рѣшаⷢ҇

рма • ку́ра ꙼же а҆҆леѯан

дрї е҆҆пкⷭ҇пьствѡва́вшагѡ •

ма[ка]рїа же ҆҆же а҆нтїѻ҆хї

[пр]ѧтнѣ бы́вшагѡ пръвѡ

прѣстѡ́лнка • ҆҆ сте́фа

на ꙋ҆҆ен́ка е҆҆г҄ѡ • не ꙋ҆҆къ

80б

снѣ тѣ́м цркѡ́внѡмⷹ ҆҆сплꙸ

не́нїꙋ прѣ́льстныѫ въꙁвⷣ

ѕат съ́блаꙁны ⸱ е҆҆д́нѣм

хѡтѣнїемь ҆҆ є҆д́нѣмъ

дѣ́ствѡмъ на́ ѻ꙼бѣ естъ

ствѣ е҆д́ногѡ ѿ трⷪ҇цѫ ха̀

҆стннагѡ ба на́шегѡ,

правѡсла́внымь люⷣмъ

тъщегла́снѣ въсѣа́вь ерес,

а҆полїна́рїе́вѣ. се́вїрѡвѣ же

҆ ѳемстїѻвѣ неь́ствыⷯ

ꙋ҆мѡврѣ́дномꙋ ꙁлѡсла́

вїꙋ съгасꙋѫ꙼щѫ, ҆ съвръ

шенѡе въле́нїа тѡгѡ

жⷣе е҆д́ногѡ і҆у ха ба ншеⷢ҇

ѿѧ꙼т, нѣ́кѡтѡрымъ

льстны́мъ ꙋ҆мышле́нїеⷨ҇

потъщавшѫ сѧ, бе[ꙁво]

лнѫ ѿсѫ́дꙋ ҆ недѣ[стъ]

внѫ ѧ꙼же ꙋ꙼мнѣ ѻ҆дше́[в]л[е]

ннѫѧ е҆г҄ѡ плⷮь́ хꙋ́лнѣ въ[во]

81а

дѧщѫ  въꙁвⷣже ꙋ꙼бѡ хс ́

бъ на́шъ вѣ́рнагѡ црѣ нѡ

ва́гѡ двда, мѫ́жа по свѡ

е҆мꙋ срⷣцꙋ ѻ҆брѣ́тъ ⸱ ꙼же не даⷭ҇

по п́санномꙋ съ́на свѡ́ма

ѻ҆́ма, н вѣ́жⷣьма свѡ́

ма дрѣма́нїе, дѡнде́же на́

шегѡ рад бгосъбра́ннагѡ

се́гѡ ҆ сщеннагѡ пль́ка,

правѡсла́вїа ѻ҆брѣ́те съвръ́

шенѫѧ прѡ́повѣдь • по

бго҆҆ꙁбра́нномꙋ бѡ̀ гла́сꙋ

҆҆де́же є҆ста̀ два̏ ҆л̀ трїе

въ мое́мъ мен събра́н тꙋ ́

е҆смъ посрѣдѣ ꙼хъ, настѡ

ѫщї съ̏ сты ҆ въсе́ленскы

събѡръ вѣ́рнѣ прїе́мш ҆ въ

[ꙁн]акама рѫка́ма ѻ҆блѡбы́

[ꙁав]ш ⸱ стѣшагѡ же ҆

[ьст]нѣшагѡ па́пѫ ста́

[раг]ѡ рі́ма а҆га́ѳѡна бы́

81б

вшꙋ въспомна́нїꙋ съпса́

нїемъ къ блгѡьствѣ

шѡмꙋ ҆ вѣ́рнѣшѡмꙋ

на́шемꙋ црю кѡнстанті́

нꙋ нꙁла́гаѫщее ҆ ѿмѣ́

таѫщее по ꙼мен наꙋ҆

вшїхъ ҆ прѡповѣ́давшⷯ

ꙗ҆коже прѣⷣнап́санѡ быⷭ҇

е҆д́нѫ вѡ́лѧ ҆ е҆д́нѡ дѣ́

ствѡ, ѻ҆ плътстѣмь съ

мѡтре́н ха̀ ꙼стннагѡ

ба на́шегѡ • такѡжⷣе же

прнесе́нѡ : ҆ ꙼же ѿ тѡⷢ҇жⷣе

стѣшагѡ па́пѫ стагѡ

събѡ́ра, рк ҆ пѧтⷯ бгѡ

любе́ꙁныхъ е҆пкⷭ҇пъ дрꙋ

гѡ събѡ́рнѡе посла́нїе

тѡ́гѡжде црѣ бгомѫд[ра]

т́хѡст. ꙗ҆ко съгла[сꙋ]

ѫща стмꙋ же въ х[алк]

дѡ́нѣ събѡ́рꙋ же, ҆ с ....

41(ред 19) [............................... [с]вть

кѹ с(ве)щенꙿнаго  прѣблаженꙿ

наго пап тогожде старѣшаго

Рма Леѡнта, посланꙿномѹ

41об. кь Плавꙗнѹ же вь с(ве)тыхь,

го же  стꙿльпь правовѣрꙗ,

 тьь сьборꙿ нарее.  еще же

 сьборнмь посланмь, нап

санꙿнїмь ѡт блаженꙿнаго Курла

на Несторꙗ ꙁлоьстваго, 

кь вьстоꙿнмь епскопомь, по

сꙿлѣдстꙿвѹ же с(ве)тымь пе

тымь вьселнꙿскымь сьборомь 

с(ве)тымь  прѣмѹдрїмь ѡ(ть)

цемь,  сьгласно повелѣва

сповѣдать (!) Г(оспод)а на

шего І(сѹ)с Х(рст)а стнꙿнаго

Б(ог)а нашего, дного ѡт

с(ве)ты, дносѹщꙿн  ж

вонаелꙿн Троце, сьврьшенꙿна

вь б(о)жьствѣ  сьврьшенꙿна того

вь л(о)вѣьствѣ, Б(ог)а стнꙿна

 л(овѣ)ка стнꙿнаа, тѡго ѡ(д

д(ѹ)ше словесꙿн [] телесе,

дносѹщꙿна ѡтьцѹ по божь

ствѹ, дносѹщꙿна намь по

л(овѣ)ьствѹ, по всемѹ подобꙿ

42 наа намь раꙁꙿвѣ грѣха, прѣжде

вѣкь ѡт ѡ(тьца рожденна по

бож(ьс)твѹ, на послѣдькь же

д(ь)нї того нас(ь) рад  ꙁа

наше сп(а)сен ѡт Д(ѹ)ха

С(вет)а ꙁь (!) Мар Д(ѣ)вце

вь рѣснотѹ  вь с(ве)тыню Б(о

город)це рождьша се по (ло)

вѣьствѹ, дного  самого

Х(рст)а Г(оспод)а С()на д

ноедаго, вь двою с(ть)стꙿвѹ

несмѣсно  непрѣложно, нераꙁ

дѣлꙿно  нераꙁлѹꙿно..............]

71а

поꙁна́вае҆҆ма • нкакѡжѐ

естъствѡмъ раꙁл́їꙋ раꙁдѣ́

лѣемꙋ рад съе҆҆дне́нїа ⸱ хра́

нмѡ́м же паⷱ҇ свѡ́ства раⷣ

ѻбѡмь естъствѡмъ, ҆҆ въ

е҆д́нъ ѡ꙼браꙁь ҆҆ въ е҆҆днь съ

ставь сът́ѧщемсѧ • не въ

двѣ̏ л́ца раꙁдѣ́лѣе́мѡмъ

҆҆л̀ ѿе́млемѡмъ, нѫ̏ е҆҆д́но

гѡ ҆҆ тѡгѡжⷣе. сна е҆д҆нѡрѡ́

дна ⸱ ба слѻ́ва ⸱ га ⸱ і҆ѵ ха̀ ꙗ҆ко

же ҆҆ꙁнаѧ́ла пррⷪ҇ц ѻ҆҆ не́мъ

҆҆ са́мь наⷭ҇ і҆ѵ хс нака́ꙁа ⸱ ҆҆

стыхъ ѿцъ на́шⷯ прѣда́де

въѻ҆҆браже́нїе +

ѻ҆҆бѣ е҆҆сте́стъвнѣ хѡтѣ́н.

ре́кше двѣ̏ вѡ́л въ не́мъ ⸱ ҆

[двѣ] е҆сте́стьвнѣ дѣ́ствѣ ⸱

нераꙁдѣ́лнѣ ⸱ непрѣлѡ́жнѣ ⸱

нераꙁлѫ́нѣ ⸱ несмѣ́снѣ, по

[стыⷯ] ѿцехъ ꙋ҆҆́телствѡⷯ

71б

проповѣ́дꙋемъ • ҆҆ ѻ҆҆бѣ ꙋ꙼бѡ е҆҆сте́

стъвнѣ хѡтѣ́н, несъпрѡ

твнѣ. да не бѫ́детъ, ꙗ҆҆коⷤ҇

неь́ствї рѣ́шѫ ерет

ц • нѫ̏ послѣ́дꙋѫщꙋ ль

скѡмꙋ е҆҆гѡ̀ хѡтѣнїꙋ ҆҆ не съ

прѡтвѧщꙋ сѧ ҆҆л̀ въпрѣ́кы

ра́тꙋѫщꙋ • паⷱ҇же ꙋ꙼бѡ, ҆҆ по

в́нꙋѫщꙋ сѧ бжⷭ҇тьвнѡмꙋ

е҆҆гѡ̀ ҆҆ въсес́лнѡмꙋ хѡтѣ́

нїꙋ • до́стѡа́ше бѡ̀ плътъ

скѡмꙋ хѡтѣнїꙋ подв́гнѫ

т сѧ, пов́нѫт́ же сѧ хѡ́

тѣнїꙋ бжⷭ҇тꙿвнѡмꙋ, по прѣ

мѫдрѡмꙋ а҆҆ѳана́сїꙋ • ꙗ҆҆

коже бѡ̀ е҆҆гѡ́ва пльⷮ. пльⷮ ба

сло́ва глет сѧ ҆҆ естъ, ꙗ҆҆ко же

реⷱ҇ са́мъ. ꙗ҆҆ко сън́дѡ со нбсе

не да тво́рѧ вѡ́лѧ моѫ, н҄ѫ

вѡ́лѧ посла́вшагѡ мѧ

своѐ глѧ хѡтѣ́нїе е҆҆гѡ̀ пл҄ъ̀

43 (ред 6) [.......................................т го,

понже пꙿльть своꙗ мѹ бы(ст)ь,

мꙿ же ѹбо ѡбраꙁомь прѣста

 прѣнепороꙿнаꙗ ѡд(ѹ)шевꙿ

лнꙿна го пꙿльть, ѡбожьш се,

не погбе, нь вь свомь словѣ

же  сьставѣ прѣбы(сть); тако 

л(овѣ)ьскаꙗ го волꙗ ѡб(о)

жьш се не погбе, пѣла же

(сть), пае Богословꙿцѹ Гꙿл

горю гл(аго)лющомѹ, же бо

томѹ хотѣт, же ѡ Сп(а)сѣ

раꙁѹмѣвающе, не протвꙿно Б(о

го)в ѡблаженꙿно вꙿсе, дꙿвѣ же

с(ть)ствьнѣ го дѣтѣл, нераꙁ

43 об. лѹно, непрѣложно  несмѣсно,

нераꙁдѣлꙿно вь самомь Г(оспод)ѣ

нашемь І(сѹ)с Х(рст)ѣ стн

нѣмь б(о)ꙁѣ нашемь славмь. Се

же (сть) б(о)жьствьно  л(о

вѣ)ьско дѣство, по б(о)го(гла)

голвомѹ Леѡнꙿтѹ ꙗснѣ ве

щающѹ: дѣствѹтꙿ бо кьждо

ѡбраꙁь, по ѡбьщꙿнкѹ дрѹго

мѹ же сво мѣше, словѹ

ѹбо сьдѣловающѹ се, же

(сть) слово подобно, телес же

сьврьшающѹ ꙗже сѹть телес

подобна. Нгдѣ же бо не вьдамы

дного дѣствьнаго с(ть)стꙿва

то твар, да н стронꙿнаго на

божьствьно вьꙁꙿведемь сѹщь

ство, нже ѹбо б(о)жьствьнаго

с(ть)ства, ꙁреднего на ......... ]

82а

поⷣбаѫщеѐ съведе́мь мѣ́стѡ •

е҆дногѡ бѡ̀ ҆ тѡгѡжⷣе, ҆ ю

деса̀  страст поꙁна́ваеⷨ҇ ⸱

по ꙼номꙋ ҆ ́нѡмꙋ, ѿ н́хже

еⷭ҇ естъствъ ⸱ ҆ въ н́хже е҆же

бы́т ꙼маⷮ ꙗ҆ко же ьстны҄

рⷱ҇е́ кѵ́рлъ • въсѫдꙋ ꙋ꙼бѡ не

смѣ́снѡе́ же ҆ нераꙁдѣ́лнѡе

хра́нѧще, скѡ́рѣмь гласѡ̀м

въсѐ въꙁвѣща́емъ • е҆д́но

го ѿ стыѫ трⷪ҇цѫ ҆ по въплъ

ще́н га на́шегѡ і҆ѵ ха̀ ꙼ст

ннагѡ ба на́шегѡ бы́т вѣ́

рꙋѫщѐ, рѣ́хѡмь ѻ꙼бѣ тѡгѡ

жⷣе естъствѣ въ е҆д́номъ

тѡгѡ̀ сїа́ѫще́мь съ́ставѣ •

въ не́мже юдеса́ же ҆ стра

ст, въ вьсѐмъ тѡ́гѡ съмѡ

тртелнѣмь прѣбыва́н ⸱

не по мъта́нїꙋ нѫ̏ по ст

нѣ покаꙁа • е҆сте́стъвныⷨ҇

82б

въ тѡ́мжⷣе е҆д́нѡмь съставѣ

раꙁл́їѡмь поꙁна́вае́мѡм,

е҆же по ѡ꙼бѡⷯ прѻ҆бще́нїꙋ

кѡтѡ́рѡмꙋждѡ естъствꙋ

нераꙁдѣ́лнѣ ҆ несмѣснѣ, хѡ́

тѣ́т же ҆ дѣ́ствѡва́т

свѡа̀ • въ не́мже ꙋ꙼бѡ сло́вѣ,

҆ двѣ̏ е҆сте́ствнѣ хѡтѣн

же ҆ дѣ́ств проповѣдꙋеⷨ҇,

къ спсенїꙋ льскагѡ рѡ́да

клю́мѣ сът́ѧща́ сѧ •

С́мъ ꙋ꙼бѡ съ въсѣцѣмь повъсѫ

дꙋ ѻ꙼пасствѡм же ҆ прле

жа́нїемъ ѿ наⷭ҇ въѻ҆браже́

нѡмъ, повелѣ́ваемь ꙼нѫ

вѣ́рѫ нкѡ́мꙋже смѣ́ат

првънѡ́ст ⸱ с́рѣⷱ҇ съп

сѡва́т ⸱ ҆л̀ съла́гат ⸱

҆л̀ мѫ́дръствѡват ⸱ ҆

л̀ ꙋ҆́т накѡ • Смѣѫ́

щ́х же, ҆л̀ съла́гат вѣ́рѫ

83а

нѫ ҆҆л̀ првънѡ́ст ⸱ ҆҆л̀

ꙋ҆҆́т ⸱ ҆҆л̀ прѣда́ат ꙼нѡ

въѻ҆҆браже́нїе хѡ́тѧщїмъ

ѻ҆҆бра́щат сѧ въ поꙁна́нїе

стны, ѿ еллнства ⸱ ҆҆

л̀ ѿ і҆ꙋ҆де́ства ре́кше ѿ

ерес кѡтѡ́рыѫ лбѡ ⸱ ҆л̀

тъщегла́сїа, с́реⷱ҇ рѣ́

҆ꙁѡбр́ѣтат ҆ првѡ́дт

на въꙁраже́нїе ꙼же ннѣ на́

м повелѣ́нныхъ. с́хъ, а҆ще

ꙋ҆бѡ е҆пкⷭ҇п бѫ́дѫⷮ ҆л̀ прь́

тнц, ѻ҆тꙋжⷣены бы́т

е҆пкⷭ҇пы ѿ е҆пкⷭ҇пьства, ҆

прь́тнкѡмь ѿ прь́

тньства • а҆ще л ҆нѡ́

ц бѫ́дѫⷮ ҆л̀ м́рѣне, прѡ

клѧтїꙋ прѣда́ат тѣ́хъ +

Кѡнстанті́нъ блгѡьст

вѣшї црь рⷱ҇е́ + Да глетъ

сты ҆ въселе́нскы събѡ́ръ ⸱

83б

а҆ще по ра́ꙁꙋмꙋ въсѣхъ прпⷣбнѣ

шїхъ е҆пкⷭ҇пъ ѻ҆ настѡѫ

щѡ́ ве́щ прѡь́тенны ꙋ

ставъ ҆҆ꙁглас сѧ̀ +

Сты събѡ́ръ въꙁьп +

Въс та́кѡ вѣ́рꙋемъ • е҆҆д́на

вѣ́ра • въс та́кѡ мѫ́дръствꙋ

емъ • въс съгласвше́ сѧ ҆҆

ꙋ҆҆сладвше сѧ, поⷣп́сахѡⷨ •

правѡсла́внѡ въс вѣрꙋем •

С̏ вѣра а҆плкⷭ҇а +

С̏ вѣ́ра ѿьска +

С̏ вѣ́ра правѡсла́вныхъ +

С҄ вѣра въселенѫѧ спсе +

҆҆Іѡ҆а́ннꙋ ш́шманꙋ велкѡ

мꙋ црю ҆ самѡдръжцꙋ въсѣ́м

блъгарѡмъ мнѡга лѣта + гⷳ҇ +

҆ марі блгѡьствѣ црц

е҆гѡ мнѡга лѣ́та +

҆Еѵѳѵ́мїꙋ прѣѻ҆сщенномⷹ а҆рхї

е҆пкⷭ҇пꙋ бгѡспснагѡ вел́

84а

каагѡ граⷣ трі́нѡва ҆ въсѣ́м

блъгарѡмъ патрїа́рхꙋ мнѡ

га лѣта ⸱ гⷳ҇ +

Кѡⷩстанті́нꙋ стѣшѡмⷹ

црю ꙼же събѡръ съ́ съставлъ

шѡмꙋ ⸱ вѣнаа па́мѧⷮ ⸱ гⷳ҇ +

Съвръше́нїа ѻбѡмь естъ

ствѡмь ха̀ ба на́шегѡ ты̏

ꙋ҆ꙗ꙼снлъ е҆с +

Свѣт́лнка съмре́нїа г ́

съхра́нѣ +

Маркїа́нꙋ црю нѡвѡ́мⷹ кѡнста

нті́нꙋ вѣнаа па́мѧⷮ ⸱ гⷳ҇ +

Нѡвѡ́мꙋ і҆ꙋ҆стнїа́нꙋ кѡⷩ҇ста

нті́нꙋ црю вѣнаа па́мѧⷮ ⸱ гⷳ҇ +

Въсѧ ереткы т҄ы прѡгналъ ес +

Нꙁлѡжвшагѡ ереткы

г съхран҄ + Да ѿстѫ́пⷮ

ꙁавсть ѿ црⷭ҇ва ва́шегѡ +

Бгъ да съхра́нть дръжавѫ вашⷾ +

Бгъ да ꙋмрⷮ црⷭ҇вїе ва́ше +

84б

Ва́шь жвѡⷮ, правѡсла́вныⷯ҇ єⷭ҇

жвѡⷮ ́ + Нбсны црю ꙁемнаⷢ҇

съхран҄ + Тѡбѡѫ въсе́ле

нскаа цркв ꙋ҆мр сѧ̀ +

Нестѡ́рїа ҆ еу҆҆тїхїа ҆҆ се́в

ра, а҆҆на́ѳема + гⷳ҇ +

Въсѣхъ е҆҆днѡмѫ́дръныⷯ҇

тѣмъ, а҆҆на́ѳема ⸱ гⷳ҇ ⸱ +

Се́ргїа ҆҆ ѻ҆҆нѡ́рїа, а҆҆на́ѳема +гⷳ҇

П́ра ҆ па́вла, а҆наѳема ⸱ гⷳ҇ +

Кі́ра ҆҆ пе́тра, а҆҆на́ѳема ⸱ гⷳ҇ +

Мака́рїа ҆҆ сте́фана ҆҆ пол

хрѡ́нїа, а҆҆на́ѳема ⸱ гⷳ҇ +

Въсѧ ереткы, а҆҆на́ѳема +

Прѡповѣдавшїхъ ⸱ ҆҆ пропо

вѣдꙋѫщхъ ⸱ ҆҆ хѡ́тѧщїⷯ

ꙋ҆҆́т е҆҆д́нѫ вѡлѧ ҆҆ е҆҆д́

нѡ дѣствѡ ѻ҆҆ пльⷮскѡмъ

съмѡтре́н ха ꙼стннаⷢ҇

ба на́шегѡ, а҆҆на́ѳема гⷳ҇ +

Вѣнаа па́мѧⷮ црю +

85а

Вѣ́нѡ да прѣбы́ваеⷮ ва́ше црⷭ҇вїе +

Кѡнстанті́нь блгѡьствѣ

шї црь рⷱ҇е ́ +

҆Аще ҆ въсѣ́кѡ ва́ше прпⷣобствїе

҆ блгѡгѡвѣ́нїе ꙋ҆трꙋд сѧ

ѿ дль́гагѡ пѫⷮше́ствїа ҆

дльгагѡ ꙁде́шнѣгѡ ꙁакъ

снѣнїа, нѫ̏ ꙋ꙼бѡ блгⷣть достѡ́

нѫ съ ꙼же ѿ вы́шнѣгѡ

прѡ́мысла подаанїемъ,

҆ ѿ на́шегѡ прї́мете

црⷭ҇вїа • ꙗ҆ко мнѡ́ѕѣмъ

прѣль́щенѡмь ѻ҆ правѡ

славнѣ вѣ́рѣ, ꙋ꙼праꙁн

вшꙋ сѧ раꙁдвѡенїꙋ въ е҆

днѡ ҆ тѡжⷣе ҆сповѣда́

нїе ⸱ е҆днѡгла́снѣ въс съ

ндѡхѡм сѧ ⸱ ꙋ҆҆поваѫще

на ꙼стнное ҆҆ скѡ́рѣшее

спсе́нїе ѿ велкѡда́вца

ба ⸱ млтвам стыѫ прѣ

85б

тⷭ҇ыѫ влⷣцѫ на́шѫ бцѫ ҆ на

ва́шѫ мол́твы, прїѧ꙼т +

※⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘※