Текстов корпус
ꙋставъ стгѡ ҆ въсе́ленскагѡ + ҆же въ халкїдѡ́нѣ събѡ́ра +
Заглавие на латински:Concilium Chalcedonense - 451
Жанр:Miscellanea
Автор:няма
Дата на ръкописа:последната четвърт на 14 в.
Дата на превода:вероятно последната четвърт на 14 в.
Дата на преписа:последната четвърт на 14 в.
Правопис:Среднобългарски / Търновски
Име на ръкописа:Палаузов
Хранилище на ръкописа:НБКМ
Сигнатура на ръкописа:НБКМ 289
Издание:Божилов, И., А. Тотоманова, И. Билярски. Борилов синодик. Издание и превод. С. 2010, 388 с.
Страници:63, 64, 65,66, 67, 68, 69,,92, 70, без край
doc_iddoc_37

63а

ꙋставъ стгѡ ҆ въсе́ленскагѡ

+ ҆же въ халкїдѡ́нѣ събѡ́ра +

Сты вел́кы ҆ вьсе́ленскы съ

бѡ́ръ. ҆же по бжї блгⷣт ҆ по

повелѣ́нїꙋ блгѡьствѣ́шⷯ

҆ хѡⷭ҇лю́бвѣшхъ на́шхъ цре́,

валентнїа́на ҆ марка́на,

събравше́ сѧ въ халкїдѡнстѣ

мтрѡ́пол вѳїнїскыѫ е҆па

рхї́ѫ, въ́ храмѣ стыѫ ҆ дѡбрѡ

побѣ́дныѫ мⷱ҇н́цѫ е҆фїмї́ѫ, по

велѣ̀ поⷣвъне́наа ÷

Гь на́шь ҆ спсъ хс. вѣры ра́ꙁꙋмъ

ꙋ҆ен́кѡмъ ҆ꙁвѣща́ѫ рⷱ҇е́, м́ръ

мо́ да́ѫ ва́мъ, м́ръ мо́ ѻ҆ста́

[вл]ѣѫ ва́мъ ⸱ ҆Ꙗко нкѡмꙋже

[къ] бл́жнемꙋ раꙁгла́сїе тво

рт въ блгѡь́стїа дѡ́гматⷯѣ,

[] ра́внѣ въсѣмъ стннѫѧ

[ск]аꙁѡва́т прѡ́повѣдь

[еѧ]же не прѣста́еть свѡ

63б

́м плѣ́велы лѫка́вы. блгѡ

ь́стїа ꙁаба́влѣѫ сѣ́менемъ.

еще жѐ ҆ нѡва̀ нѣ́каа на ҆ст

нѫ ҆ꙁѡбрѣ́таѫ вын҄ѫ, сегѡ рⷣа̏

обынѣ влкⷣа прѡмы́шлѣѫ

льскы рѡⷣ, блгѡь́ствагѡ̀

се́гѡ ҆ вѣ́рнѣ́шагѡ въ ревнѡ

сть въста́в црѣ. ҆ ꙗ҆же по въ

сѫдꙋ сщенньства къ себѣ

наѧ́лнкы съ́ꙁва. тѣ́мже

блгⷣт въсѣⷯ наⷭ҇ влⷣкы ха́ съдѣ

́ствѡва́вш, въсѣ́кѫ ꙋ҆бѡ

лъжнѫ́ѧ ѿ хвѣхъ о҆ве́цъ ѿр́

нѫт па́гꙋбѫ, ҆стнѫ жѐ

самѫ́ѧ въспта́ват ѿра́сл[м]

еже ꙋ҆бѡ ҆ сътво́рхѡмъ [ѡ]

бщїмъ сѫ́дѡмъ прѣльстны[ѫ]

ѿр́нѫвше дѡ́гматы⸱ н[е]

прѣль́стнѫѫ же ѿьскѫѫ [о]

бнѡвлъше вѣ́рѫ, тр́ст[а ]

осмънадесѧтⷯ въ ѻ҆бра[ꙁѣхъ]

64а

въсѣ́мъ проповѣ́давше.  ꙗ҆ко

свѡѫ̀ же се̏ блгѡь́стїа събра́

нїе пре́мшхъ ѿцъ нап́са

вшⷯ. же сѫ́тъ, же по с́хъ въ

вел́цѣмъ кѡнстанті҆нѡвѣ

гра́дѣ съшеⷣше сѧ стѡ̏ ҆ пѧⷮде

сѧтъ, ҆ т̏ тѫ́жⷣе ꙋ҆твръд

вше вѣ́рѫ + Повелѣ́ваемъ

ꙋ꙼бѡ. ́нъ ҆ ꙗ҆же о҆ вѣ́рѣ въсѣ въ

ѻ҆браже́нїа. хра́нѧще ҆ мы̏

ꙗже въ ефесѣ дре́вле бы́вшаⷢ҇

стгѡ събѡ́ра. е҆гѡ́же наѧ́

лнц стѣ́шї па́мѧтїѫ.

келест́нъ па́па р́мскы.

҆ кѵ́рлъ а́леѯандрї́скы бѣ́

шѫ. прⷣѣсїа́етъ ꙋ҆бѡ пра́вѣ

҆ непорѡ́нѣ вѣрѣ, ҆ꙁлѡже́

нїе тр́ста ҆҆ ѻ҆сьмънадесѧ

тⷯ стхъ ҆ блже́ныⷯ ѿцъ же

[въ н]їке́, пр блгѡьствѡ

[пам]ѧтнѣмъ кѡнстанті́нѣ

64б

вел́цѣмъ цр съшеⷣшїхсѧ +

Дръжа́т же ҆ ꙗ꙼же ѿ стѡ̏ ҆ пѧⷮ

десѧтїхъ стхъ ѿцъ же въ

кѡнстанті́нѡвѣ гра́дѣ пове

лѣннаа ⸱ къ раꙁдрꙋшенїꙋ

ꙋ꙼бѡ ꙼же тѡгда въꙁра́стъ

шⷯ ересе́, къ ҆ꙁвѣщенїꙋ же

сїѫ̀ събѡ́рныѫ ҆ а҆плⷭ҇кыѫ на́

шеѫ вѣ́ры ÷

+ ҆ꙁлѡже́нїе вѣры ꙼же въ нї

+ ке́ тї хъ стхъ ҆ блже́

+ ныхъ ѿцъ ÷

Вѣ́рꙋемъ въ е҆д́нѡгѡ ба ѻ꙼ца

въседръж́телѣ. въсѣ́мъ

в́дмымжѐ ҆ невⷣмымъ

тво́рца • ҆ въ е҆д́нѡгѡ га

іѵ ха сна бжїа . рѡжⷣенна

гѡ ѿ ѻ꙼ца е҆днѡрѡ́дна . с

рѣь, ѿ сѫ́щъства ѿа +

Ба ѿ ба ⸱ свѣ́та ѿ свѣта

ба стнна ѿ ба стн[на]

65а

рѡжⷣенна а не сътво́рена⸱

е҆днѡсѫ́щна ѡ꙼цꙋ, мже

въсѣ бы́шѫ, ꙗ꙼же на нбс ҆ ꙗ꙼

же на ꙁемл̀ • же наⷭ҇ рад

лкѡхъ ҆ ꙁа на́ше спсенїе

съшеⷣшагѡ ҆ въплъщъшасѧ

҆ вълвша сѧ • ҆ постра́да

вша, ҆ въ тре́тї днь въста

вша • ҆ на нбса въшеⷣша ⸱ ҆ ѻ҆

деснѫѧ ѡ꙼ца сѣдѧща̀ ҆ пакы̀

грѧдѫща̀ съ сла́вѡѫ сѫ́дт

жвымъ ҆ мртвымъ, е҆гѡ́же

црⷭ҇вїꙋ нⷭ҇ѣ кѡнца̀ • ҆҆ въ сты

дхъ + Глѧщїхжѐ ⸱ бѣ̏ нѣ́

кѡгда е҆гда не бѣ̀. ҆ прѣжде

даже рѡд́т сѧ не бѣ̀ ⸱  ꙗ҆ко ѿ

небы́тїа быⷭ҇ • ҆л̀ ѿ ҆нѡгѡ

[съ]става ҆л̀ сѫ́щъства ре́

[енї]хъ бы́т ⸱ ҆л̀ прѣлѡ́

[жна] ҆л̀ прѣмѣнна, сна

[бжїа] , С́хъ прѡклнаеⷮ

65б

събѡ́рнаа ҆ а҆плⷭ҇каа цркв ÷

+ ҆ꙁлѡже́нїе вѣ́ры ꙼же въ кѡн

+ станті́н градѣ рн стхъ

+ ҆ блженыхъ ѿцъ +

Вѣ́рꙋемъ въ е҆днѡгѡ ба ѻ꙼ца въ

седръж́телѣ. тво́рца нбꙋ

҆ ꙁемл̀. в́дмымже въсѣмъ

҆ нев́дмымъ + ҆ въ е҆д

нѡгѡ га іѵ ха̀ сна бжі́а е҆д

нѡрѡ́днаагѡ ⸱ ꙼же ѿ ѻ꙼ца

рожⷣеннаагѡ прѣжⷣе въсѣхъ

вѣкъ ⸱ свѣ́та ѿ свѣта ⸱ ба

стнна ѿ ба стнна ⸱

рѡжⷣенна а не сътво́рена ⸱

е҆днѡсѫ́щна ѡ꙼цꙋ, мже

въсѣ бы́ша • наⷭ҇ рад лкѡⷯ

҆ ꙁа на́ше спсенїе. съшеⷣшаⷢ҇

съ нбсъ, ҆ въплъщъшасѧ ѿ

дха стгѡ  марі́ѫ двы [҆ въ]

льша сѧ . распѧта́[гѡ ꙁа]

н҄ы пр пѡнті́стѣмъ [пла]

66а

тѣ ⸱ ҆ страⷣвша ⸱ ҆ погребе́на ⸱

҆ въскрша въ тре́т днь по п

са́нїхъ ⸱ ҆ въшеⷣшагѡ на нбса ⸱

҆ сѣдѧща́гѡ ѻ҆ деснѫ́ѧ ѻ꙼ца ⸱ ҆

пакы грѧдѫща́гѡ съ сла́вѡѫ

сѫ́дт жвымъ ҆ мртвыⷨ҇

е҆гѡ́же црⷭ҇вїꙋ нⷭ҇ѣ кѡнца̀ +

҆ въ дха стгѡ гѡ́спѡда жвѡ

тво́рѧщагѡ, же ѿ ѻ꙼ца ҆

ꙁхѡ́дѧщагѡ, же съ ѡ꙼꙼цем

҆ съ снѡмъ съпокла́нѣема

҆ съсла́вма, главшагѡ

пррⷪ҇ќы въ е҆д́нѫ стѫѧ събѡ́

рнѫѧ ҆ а҆плⷭ҇кѫѧ цркѡ́вь+

҆сповѣдꙋемъ е҆д́нѡ крще́нїе

въ ѻ҆ставле́нїе грѣхѡ̀мъ +

а́емъ въскрѣше́нїе мртвыⷨ

҆ ж́ꙁнь бѫ́дѫщагѡ вѣка. а҆мⷩ҇ ́ +

Сты въсе́ленскы събѡ́ръ реⷱ҇ ́ +

Дѡвѡ́ленъ ꙋ҆бѡ бѣ́ше въ съвръ

ше́нїе блгѡь́стїа поꙁна́

66б

нїе же ҆ ҆ꙁвѣще́нїе, прѣмѫ

дрѡе ҆ спснѡе се̏ бжⷭ҇тьвныѫ

блгⷣт въѻ҆браже́нїє ⸱ ѻ҆ ѡц

бѡ̀ ҆ снѣ ҆ стѣмъ дсѣ наꙋа

еⷮ съвръшенѣ, ҆ гнее̋  вѣ́рнѣ

пре́млѧщмъ прⷣѣста́влѣ

е҆҆тъ • нѫ̏ поне́же ꙋ꙼бѡ ꙼же

стнное ѿмѣ́тат на́

наѫще прѡповѣда́нїе, свѡ

́хъ рад ересе́ тъщегласїа

въве́дѡшѫ • ѻ꙼в ꙋ꙼бѡ ꙼же

рⷣаї наⷭ҇ гнѣгѡ съмѡтре́нїа та

́нствѡ раꙁстл́т дръꙁнѫ

шѫ, ҆ бгѡрѡ́днї ѻ҆҆ двь

ствѣ глаⷭ҇ ѿмѣ́таѫщесѧ • ѻ҆҆

вже раствѡре́нїе ҆҆ смѣше́

нїе въвѡ́дѧще ⸱ ҆҆ е҆҆д́нѡ бы

т естъствѡ пль́т ҆҆ бжⷭ҇вⷮа

блѧ́дѧще нера́ꙁꙋмнѣ, ꙼ стра

стнѡ е҆҆днѡрѡⷣнаагѡ бже

стъвнѡе єстъствѡ смѣ

67а

шенїемъ юдѡтвѡ́рѧще ⸱

рад сегѡ̀ въсѣкѡ тѣⷯ ꙁагра

дт е҆҆же настнѫ хѫдѡ́

жъствѡ хѡ́тѧщ настѡ

ѫщї ннѣ сты вел́кы ҆҆ въ

се́ленскы събѡ́ръ, прѡ́по

вѣд по́выше непокѡлѣбле

мѡе наꙋ҆҆а́ѫщ, повелѣ̀ +

Прѣжⷣе въсѣхъ ꙋ꙼бѡ, тр́ста

҆҆ ѻсмънадесѧтхъ стхъ

ѿцъ, вѣ́рѫ прѣбы́ват не

покѡлѣ́блемѫ + ҆҆ рⷣаї ꙋбѡ

же дхъ сты ра́тꙋѫщїхъ.

по лѣ́тѣⷯ послѣ́жⷣе въ црⷭ҇вꙋѫ

щїмъ гра́дѣ, стѡ̏ ҆҆ пѧⷮдесѧⷮ

съшеⷣшї сѧ стхъ ҆ блженыⷯ

ѿцъ събѡ́ръ ѻ҆҆ стгѡ дха сѫ́

щъствѣ, прѣда́нное ꙋ҆҆́те

лствѡ ꙋ҆твръжⷣаетъ ⸱ є҆҆же

ѻ҆҆н̏ въсѣ́мъ пока́ꙁашѫ ⸱ не

ꙗ҆҆ко т҄ѡ скѫ́днѡ прѣⷣва́ршїⷨ҇

67б

првъвѡ́дѧще, нѫ̏ ѧ꙼же ѻ҆҆ стѣⷨ҇

дсѣ тѣхъ мы́сль, на ꙼же тѡⷢ҇

влⷣⷭтва ѿмѣ́тат сѧ покꙋ

шаѫщ́х сѧ, п́саны́м свⷣѣ́

телствы ҆ꙁьꙗснвше •

рад жѐ ꙼же съмѡтре́нїа та

́нствѡ растл́т на́на

ѫщхъ. ҆҆ прѡста лка бы́т

꙼же ѿ стыѫ двы рѡжⷣьшагѡ

сѧ марі́ѫ. бестꙋднѡ блѧ́д

вшхъ, блженагѡ кѵ́рла

꙼же а҆҆леѯандрї́скыѫ цркве

бы́вшагѡ пасты́рѣ ⸱ събѡ́

рнаа посла́нїа, къ нестѡ́рї

ꙋ҆҆ же ҆҆ къ въстѡ́нымъ клю́

маа :. прѧ꙼тъ • въ ѻ҆҆бле

нїе ꙋ꙼бѡ нестѡ́рїева ꙋ҆҆мѡ

врѣ́дїа, въ скаꙁа́нїе жѐ ꙼же

блгѡь́ствѡѫ ревнѡ́стїѫ

спснагѡ въѻ҆҆браже́нїа жела́

ѫщⷯ мы́сль • ꙗже, ҆ посла́

68а

нїе вел́каагѡ ҆҆ ста́рѣ́шагѡ

р́ма пръвѡпрѣстѡ́лнка. стѣ

́шагѡ ҆҆ блженагѡ а҆҆рхїе҆пⷭ҇па

ль́ва, нап́саннаа къ ꙼же въ

стхъ а҆҆рхїе҆пⷭ҇кпꙋ флавїа́нꙋ,

на въꙁраже́нїе є҆҆вт́хїе́ва

ꙁлѡмы́слїа ⸱ ꙗ꙼же ꙋ꙼бѡ вел́

каагѡ пе́тра ҆҆сповѣданїꙋ

съла́гае҆҆т сѧ. ҆҆ ѻ꙼бщї нѣ́кы

ѻ꙼браꙁъ сѫ́ща на ꙁлѡсла́вныѫ

въ лѣпѡтѫ̀ съета́ сѧ, къ пра́

выⷯ велѣнї ҆҆ꙁвѣще́нїꙋ •

же бѡ̀ въ сна двѡ́цѫ ⸱ ꙼же съ

мѡтре́нїа растръѕат на

́наѫщѫ́ѧ та́ствѡ, ѿ

р́цает сѧ • ҆҆ ꙼же стра́стнѡ

е҆҆днѡрѡⷣнаагѡ глат дръꙁа

ѫщⷯ бжⷭ҇твѡ, с́хъ ѿ сщен

нагѡ ҆҆ꙁрѣ́ваеⷮ съслѡ́вїа ⸱ ҆҆

же на ѻ꙼бѣ естъствѣ хвѣ ра

ствѡре́нїе ҆҆ смѣше́нїе ꙋ҆҆мы́

68б

шлѣѫщмъ съпрѡ́твлѣет сѧ ⸱

҆҆ ꙼же ѿ нбснагѡ ҆҆л̀ нѡгѡ

нѣ́кѡторагѡ быт сѫ́щъ

ства же ѿ наⷭ҇ прѧ꙼ты́ тѡ́

мѹ ра́бї ꙁра́къ првъвѡ́дѧ

щїхъ, ѿга́нѣтъ • ҆҆ ꙼же

ѻбѣ ꙋ꙼бѡ прѣжⷣе съе҆дне́нїа

естъствѣ гн блѧ́дѧщхъ ⸱

е҆д́нѡ же по съе҆҆дне́н наꙁда

ваѫщїхъ, прѡкл́нае҆тъ +

Послѣ́дꙋѫще ꙋ꙼бѡ стымъ ѡ꙼цеⷨ҇ ⸱

е҆҆д́ногѡ ҆҆ тѡгѡ́жⷣе ҆҆сповѣ

дѡват сна га на́шегѡ і҆ѵ ха̀,

съгла́снѡ въс наꙋ҆҆а́ваемъ ⸱

съвръшена тѡгѡ́жⷣе въ бжⷭ҇т

вѣ, ҆҆ съвръшена тѡгѡжⷣе

въ льствѣ • ба по стннѣ ⸱

҆҆ лка по ҆҆стннѣ, тѡгѡжⷣе

ѿ дшѫ слѡве́сныѫ  тѣл[есе]

е҆҆днѡсѫ́щна ѡ꙼цꙋ по бжⷭ҇[твꙋ]

҆҆ е҆҆днѡсѫ́щна на́мъ тѡⷢ҇жⷣе

69а

по въле́нїꙋ ⸱ по въсемⷹ поⷣбна

намъ ра́ꙁвѣ грѣха • прѣжⷣе

вѣкъ ꙋ꙼бѡ ѿ ѻ꙼ца рѡжⷣенна

по бжⷭ҇твꙋ ⸱ на послѣдѡк же

днемъ, тѡгѡ́жⷣе наⷭ҇ рад

҆҆ ꙁа на́ше спсенїе ѿ марї́ѫ

двы бцѫ по льствꙋ • е҆҆д

нѡгѡ тѡгѡ́жⷣе ха̀ га сна

е҆҆днѡрѡⷣна, въ двѡю естъ

ствꙋ. несмѣ́снѡ. непрѣлѡ́

жнѡ. нераꙁдѣлнѡ. нераꙁлѫ́

нѡ поꙁнавае́ма ⸱ нкакѡⷤ҇

естъствѡмъ раꙁл́їꙋ ѿ

емлемꙋ рⷣаї съе҆҆дне́нїа ⸱ хра́

нмѡ́м же па́е свѡ́ствѡⷨ҇

кѻтѡ́рагѡжⷣе естъства, ҆҆

въ е҆҆д́нъ ѻбраꙁъ ҆҆ е҆҆д́нъ съ

с[тав]ъ сът́ѧщⷨ҇ сѧ • не въ

двѣ л́ц раꙁдѣ́лѣе́ма ҆л̀ ра

ꙁлѫае́ма. нѫ̏ е҆҆д́ногѡ ҆ тѡⷢ҇

жⷣе сна е҆҆днѡрѡⷣна. ба слѡ́ва.

69б

га і҆ѵ ха̀. ꙗ҆҆коⷤ҇ съвы́ше пррⷪ҇ц ѻ҆҆

не́мъ ҆҆ сам жѐ наⷭ҇ і҆ѵ хс нака́

ꙁа. ҆҆ е҆҆же ѿьскѡе на́мъ прѣ

да́де въѻ҆҆браже́нїе +

С́мъ ꙋ҆҆бѡ повъсѫдꙋ̀ въсѣцѣⷨ҇

ѻ҆҆па́сствѡм жѐ ҆҆ прлежа

нїемъ ѿ наⷭ҇ въѻбраже́нѡмъ,

повелѣ̀ сты съ̏ вел́кы ҆҆ въ

се́ленскы събѡ́ръ, нѫ вѣ́

рѫ нкѡ́мꙋже смѣ́ат пр

нѡ́ст. с́рѣⷱ҇ съп́сѡват.

҆҆л̀ сла́гат. ҆л̀ мѫ́дръ

ствѡват. ҆҆л̀ ꙋ҆́т на

кѡ • дръꙁаѫщх жѐ, ҆҆л̀

съла́гат́сѧ вѣ́рѣ нѡ с́

рѣⷱ҇ првънѡ́ст. ҆҆л̀ ꙋ҆҆́т

҆҆л̀ прѣда́ат нѡ въ[ѻ҆҆бра]

же́нїе ꙼же вѡ́леѫ ѻ҆҆бра́ща

ѫщмсѧ ѿ еллнства ҆҆

л̀ ѿ і҆ꙋ҆де́ства. ре́кше ѿ

ерес какѡвы лбѡ, Сї[хъ]

92а

а҆ще ꙋбѡ сѫⷮ е҆пкⷭ҇п. ҆л̀ прь

тнц, ѻ҆тꙋжⷣенѡмъ быт

е҆пкⷭ҇ѡмъ е҆пкⷭ҇ѡпства. ҆ пр

ь́тнкѡмъ, прь́тнь

ства • а҆ще л̀ ҆нѡ́ц бѫ́дѫⷮ

҆л̀ м́рѣне, прѡклѧ́тїꙋ

кѡне́нѡмꙋ прѣда́ат тѣⷯ ́ +

Бжⷭ҇тьвнѣшї ҆ блгѡь́ст

вѣшї црь къ стмꙋ събѡ́рⷹ реⷱ҇ +

Да глетъ сты събѡ́ръ, а҆ще

по съглаше́нїꙋ въсѣхъ прпⷣо

бнѣшїхъ е҆пкⷭ҇пъ ꙼же ннѣ

проь́тены҄ ꙋ҆ставъ ҆ꙁгла сѧ +

Сты же събѡ́ръ въꙁьп. Въ

с҄ та́кѡ вѣ́рꙋемъ ⸱ е҆дноѫ

вѣ́рѡѫ ⸱ е҆д́нѣмъ ра́ꙁꙋмомъ.

[въс] тѡжⷣемѫ́дръствꙋ́емъ.

[въс] съгласвше сѧ поⷣп́са

[хѡмъ]. въс правѡсла́вн е҆см҄ы +

[С̏ в]ѣ́ра ѿьска • С̏ вѣ́ра

[а҆п]лⷭ҇ка. С̏ вѣра правѡсла́

92б

вныⷯ҇ • С̏ вѣ́ра въсе́ленѫѧ спсе ⸱

Маркїа́нꙋ. нѡвѡ́мꙋ кѡнстан

ті́нꙋ. нѡвѡ́мꙋ па́влꙋ. нѡвѡ́

мꙋ двдꙋ, вѣнаа мꙋ па́мѧⷮ +

҆Іѡ҆а́ннꙋ ш́шманꙋ велкѡмⷹ

црю ҆ самѡдръжцꙋ въсѣмъ

блъгарѡмъ мнѡга лѣта +

҆ Марї блгѡьствѣ црц

е҆гѡ мнѡга лѣта +

҆Еѵѳѵмїꙋ стѣшѡмꙋ а҆рхї

е҆пкⷭ҇пꙋ вел́каагѡ граⷣ тръ

нѡва ҆ въсѣмъ блъгарѡмъ па

мнѡга лѣта + трїархꙋ

Въсѣмъ правѡсла́вныⷨ҇ цремъ

҆ црцамъ вѣнаа памѧⷮ +

Въсѣмъ правѡсла́внымъ

а҆рхїе҆ре́ѡмъ вѣнаа па[мѧⷮ]

Лѣ́та двдѡва црю блгѡ[ьст]

вѡмꙋ г да́жⷣъ въ жвѡт[ъ емѹ]

Нѡвѡ́мꙋ кѡнстанд́нꙋ

маркїан҄ꙋ. вы̏ съ мр[ъ]

70а

въсе́ленѣ • Да ꙋ҆҆блгѡьст́

втъ гь жвѿ ва́шь • Да съ

хра́нтъ ваⷭ҇ вѣ́ра ва́ша +

Ха̀ по́тае҆҆ш, тъ̏ да съхра

нⷮ тѧ̏ + Правѡславїе ты̏

ꙋ҆҆ꙗснлъ е҆҆с + Нестѡ́рїа

҆҆ е҆ѵ҆҆т́хїа ты̏ прѡгналъ е

с + Вы̏ е҆҆стѐ свѣт́ла блгѡ

ь́стїа + Свѣт́ла съмре́

нїа, г съхран҄ + Свѣт

ла въсе́ленскаа г съхран҄ +

Вѣнаа па́мѧⷮ нѡвѡмꙋ кѡ

нстанті́нꙋ маркїанꙋ +

Вѣнаа па́мѧⷮ пꙋлхер҄ нѡ

вѣ е҆҆ле́нѣ + Пꙋлхері́є

нѡваа е҆҆ле́нѡ, е҆҆ле́ннѫ

ре́внѡсть ты̏ пока́ꙁала е҆҆

с + Рад с́хъ съмренїе +

же ѿ рѡда правѡсла́вныⷯ,

г съхра́нѣ + Хран́те

лѣ вѣ́ры г́ съхран҄ +

70б

Бблгѡь́ствѫѧ (sic!) црцѫ. правѡ

сла́внѫѧ. прѡгѡн́телн́

цѫ ереткѡмъ, бь да съхра́нⷮ +

Въсѧ ереткы, ты̏ прѡгна́

ла ес + Да ѿстѫ́пⷮ ꙁа́в

сть ѿ црⷭ҇ва ва́шегѡ +

Нестѡ́рїа. ҆҆ е҆҆ѵтї́хїа. ҆҆ дїѻ́

скѡра, а҆҆на́ѳема + гⷳ҇ +

Трⷪ҇ца, трїе́хъ нꙁлѡ́ж +

Бгъ да съхрантъ дръжа́вѫ

ва́шѫ + Бъ да ꙋ҆҆мр́тъ

црⷭ҇вїе ва́ше + Ва́ша вѣра,

сла́ва въсѣмъ црквамъ +

Бжⷭ҇тьвнѣшї ҆҆ блгѡьст

вѣшї на́шь влⷣка, къ стмꙋ

събѡ́рꙋ ре́е + ҆Аще ҆҆ трⷣꙋ

ва́шемꙋ блгѡгѡвѣ́нствꙋ

҆҆ꙁбавле́нїе сътво́рхѡм,

блгⷣть велї́ѫ ҆҆сповѣдꙋемъ

въсѣхъ спсꙋ бꙋ • ꙗ҆҆ко мнѡ́

гѡмъ прѣль́щае́мѡмъ ѻ҆҆ вѣ́рѣ

[раꙁоренѹ раꙁдѣлню, раꙁѹмꙿно вѣрѹ

вс сндохом се, надѣюще се

вьскорѣ на лѹьше вашм

м(о)лтвам  же над(ь) см,

мрѹ намь ѡт Б(ог)а дарованѹ

быт.

потом(ь): прок(мень),  ап(о

сто)ль,  вса слѹж(ба) по редѹ.