Текстов корпус
Митарства на душата /на Блажена Теодора/
Заглавие на латински:Peregrinationes animae /Theodrae beatae/ - Vita Basilii Novi
Жанр:Житие на св. Василий Нови - откъс
Автор:---
Дата на ръкописа:1759 г.
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Църковнославянски
Име на ръкописа:Миней за месец март, старопечатна книга
Хранилище на ръкописа:НМРМ
Сигнатура на ръкописа:С-15
Страници:137а-140б
doc_iddoc_36

-136б-Мытарство а: Грѧдꙋ́щымъ на́мъ ѿ ꙁемли́ къ высоѣ̀ нⷭ҇нѣи꙼, в наа́лѣ срѣто́ша на́съ воꙁдꙋ́шныѧ дꙋ́си пе́рвагѡ мыта́рства, на не́мже и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ грѣсѝ слове́съ и҄ глаго́лѡвъ лвѣ́ескихъ пра́ꙁдныхъ, бꙋ́ихъ, скве́рныхъ, беꙁ́нныхъ, и҄ абїе та́мѡ стра́хомъ• и҄ и҄ꙁнесо́ша къ намъ мно́гїѧ свитви въ ни́хже напи́сана бѧхꙋ всѧ̀ моѧ̀ словеса̀ -137а- ѿ юности моеѧ́ и҄ꙁрееннаѧ, аще когда проглахъ то̀ непотребно и҄ нераꙁсꙋ́дно, а наипа́е аще то́ глаголахъ срамосло́вно, и҄ кощꙋны дѣ́ѧхъ въ мла́дости мое́и꙼, и҄ смѣхотворе́нїѧ, ꙗкоже о҄быаи꙼ есть юнымъ ꙁрѣ́хъ та́мѡ напи́сана всѧ̀ моѧ̀ бꙋеслѡ́віѧ скверносло́вїѧ, мїрскі́ѧ беꙁстꙋ́дныѧ пѣ́сни, беꙁиннаѧ восклица́нїѧ, смѣѧнїѧ, и҄ хохота́нїѧ, и҄ ѡ҄блиа́хꙋмѧ́ тѣ́мъ, покаꙁꙋ́юще кремена, и҄ мѣста҄, и҄ ли́ца, когда, гдѣ̀ и҄ съ ки́мъ сꙋ́етными бесѣ́дами ѹ҄пражнѧ́х сѧ, и҄ прогнѣ́вахъ словесы̀ мои́ми Бга, нижѐ вмѣнѧ́хъ себѣ̀ то въ грѣ́хъ, ни и҄сповѣ́дах сѧ ѻцꙋ дхо́вномꙋ, ни ка́ѧхсѧ• сїѧ ви́дѧщи, мола́хъ аки беꙁгла́сна, не имꙋ́щи то́ ѿвѣща́ти лꙋка́вымъ дꙋхѡ́мъ, истиною бо мѧ̀ ѡ҄блиа́хꙋ, ѹ҄дивлѧ́хсѧ же въ себѣ̀, ка́кѡ то́ въ ни́хъ неꙁабве́нно, еже то́ль мно́гими пре́и꙼де лѣ́ты, еже аꙁъ давнѡ́ ꙁабы́хъ и҄ нижѐ во ѹ҄мѣ̀ пото́мъ когда́ помы́слихъ: ѻни́ же аки дне́сь глаго́ланнаѧ мнѣ̀ предлага́хꙋ, всѧ́ подро́бнꙋ и҄ пото́нкꙋ и҄стѧꙁꙋюще, и҄ воспоминахъ всѧ́ та, ꙗкѡ бы́ша та́кѡ• мола́щеи꙼ же мнѣ̀ и҄ стыдѧщеи꙼сѧ вкꙋ́пѣ и҄ трепе́щꙋщеи꙼ ѿ стра́ха, сті́и аггли водѧ́щїимѧ̀ проти́вꙋ тѣ́хъ, грѣхѡ́въ мои́хъ положи́ша нѣ́то ѿ до́брыхъ дѣ́лъ мои́хъ по́слѣжде бывшихъ, недоста́вшаѧ же напо́лниша ѿ дарова́нїѧ прпⷣбнаго васі́лїа о҄ца̀ моегѡ̀, и҄ к дрꙋго́мꙋ мыта́рствꙋ глаго́лемомꙋ лжи́, Мытарство в: на не́мже и҄стѧꙁꙋ́етсѧ всѧ́ко сло́во ло́жное, а наипа́е клѧтвопрестꙋпле́нїѧ, приꙁыва́нїѧ имене гдⷭ҇нѧ всꙋ́е, лжесвидѣ́телства, ѡ҄бѣ́тѡвъ Бгꙋ содѣ́ѧнныхъ неисполне́нїе, и҄сповѣ́данїе грѣхѡ́въ не по истиннѣ быва́ющее, и҄ инаѧ тѣ́мъ подо́бнаѧ лѡ́жнаѧ• дꙋ́хи же тогѡ́ мыта́рства ꙗри и҄ свирѣ́п́и, крѣ́пкѡ настоѧ́щїи и҄ и҄стѧꙁꙋ́ющїи, иже е҄гда̀ ѹ҄держа̀ша на̀съ, абїе подро́бнꙋ и҄спы́товати наа́ша, и҄ ѡ҄блие́на бы́хъ во двою̀, ꙗкѡ слꙋи́сѧ ми́ и҄ногда̀ вън ѣ́кїихъ ма́лыхъ ве́щехъ солга́ти, ни вмѣнѧ́хъ себѣ̀ то̀ въ грѣ́хъ: и҄ ꙗкѡ мно́жицею стꙋда̀ ра́ди не по истиннѣ и҄сповѣ́дахсѧ предъ оце́мъ мои́мъ дхо́внымъ• клѧтвопрестꙋпле́нїѧ же и҄ лжесвидѣ́телства, и҄ про́їихъ тѣ́мъ подо́бныхъ не ѡ҄брѣто́ша во мнѣ̀ блода́тїю Хрⷭ҇то́вою• ѻ҄ба́е ѡ҄ ѡ҄брѣ́тшихсѧ во мнѣ̀ ѻныхъ лжа́хъ торжествова́хꙋ, и҄ хотѧ́хꙋмѧ́ похи́тити ѿ рꙋ́къ водѧ́щихъ мѧ́, но сті́ и а҄ггли нѣ́то ѿ мои́хъ блги́хъ дѣ́лъ про́ее же ѿ дарова́нїѧ о҄ца̀ моегѡ проти́вꙋ тѣ́хъ грѣхѡ́въ положи́вше и҄скꙋпи́шамѧ̀, и҄ и҄до́хомъ вы́ше беꙁбѣднѡ• Та́же досиго́хомъ и҄на́гѡ мытарства, і, еже глаго́лашесѧ бы́ти ѡ҄сꙋжде́нїѧ и҄ клеветы̀• та́мѡ е҄гда̀ ѹ҄де́ржани бы́хомъ• ви́дѣхъ, ко́ль тѧжекъ грѣ́хъ, еже ѡ҄сꙋждати, ѡ҄беꙁславѧ́ти, хꙋ́лити, рꙋга́тисѧ же и҄ посмѣва́тисѧ грѣхꙋ̀ ꙋжде́мꙋ свои́хъ грѣхѡ́въ не смотрѧ́щи• таковы́хъ во лю́тѣ лю́тїи и҄стѧꙁа́тели и҄спытꙋ́ютъ ꙗкѡ а҄нті́хрїстѡвъ, са́нъ Хрⷭ҇то́въ предвосхи́тившихъ, и҄ сотво́рихсѧ сꙋдїѧ́ми и҄ гꙋби́тели бли҄жнимъ свои́мъ, са́ми сꙋ́ще тма́ми ѡ҄сꙋжде́нїѧ досто́и꙼ни: но во мнѣ̀ блгода́тїю Хрⷭ҇то́вою немно́гѡ то̀ та́мѡ ѡ҄брѣ́тоша, соблюда́хъ во себе ѻ҄па́снѡ во всѡ во всѧ̀ днѝ живота̀ моегѡ̀, еже не ѡ҄сꙋдити никого́же, ни ѡ҄клевета́ти, ни посмѣѧ́тисѧ комꙋ́, -137б- ни хꙋ́лити кого̀: о҄ба́е и҄ногда̀ по слꙋ́аю слꙋ́шающи и҄ныхъ ѡ҄сꙋжда́ющихъ и҄лѝ клеве́щꙋщихъ, и҄лѝ комꙋ̀ посмѣва́ющихсѧ, ма́лѡ ѹ҄мо́мъ внѧ̀хъ и҄мъ, и҄лѝ кът ѣ́мже ма̀лое нѣ́кое ѿ неѡпа́сства приложи́хъ сло́во, и҄ абїе воспѧща́хсѧ ꙁаꙁрѧ́щи въ себѣ̀, но и҄ то̀ млі̀ въ са̀мое ѡ҄сꙋжде́нїе и҄ ѡ҄сꙋждѐнїе и҄ клеветꙋ̀ ѿ и҄стѧꙁа́телеи꙼ поставлѧ́емо бѣ̀• и҄ та́мѡ ѹбѡ дарова́нїемъ прпⷣбнагѡ васі́лїа и҄скꙋпи́вше мѧ̀ аггли сті́и идо́ша сом но́ю вы́ше• д• и҄ доидо́хомъ и҄на́гѡ мыта́рства, еже ревоꙋго́дїѧ глаго́летсѧ• и҄ абїе и҄ꙁбѣго́ша проти́вꙋ на́съ скве́рнїи ті́и дꙋ́си, ра́дꙋющесѧ аки ѡ҄ ѡ҄брѣла́емои꙼ имъ коры́сти• и҄ ви́дѣхъ ѻбраꙁы дꙋхѡ́въ тѣ́хъ ѕѣлѡ́ ска́редны, о҄браꙁꙋ́ющїи собо́ю сластолюби́выхъ ревоѡбѧ́стникѡвъ и҄ ме́рꙁостныхъ пїѧ́ницъ, ѿ ни́хъже овїи пока́ꙁаахꙋсѧ носи́ти блю́да и҄ коно́бы съ ꙗствїѧми, овїи ж еа́шы и҄ кора́ги съ питїѧ́ми, ꙁрѧ́шесѧ же пи́ща та̀ и҄ питїѐ то гно́и꙼ смердѧ́щь блево́тиннаѧ, ꙗ҄влѧ́хꙋсѧ ѹ҄бѡ бы́ти аки пресыще́ни и҄ пїѧ́ни, и҄ ска́ꙋщїи съ прегꙋ́дицами, и҄ всѧ̀ по подо́вїю коремникѡвъ и҄ пирꙋ́ющихъ творѧ́хꙋ, рꙋга́ющесѧ дꙋша̀мъ грѣ́шнымъ къ мыта́ствꙋ ихъ приводи́мымъ• ті́и ѡ҄бше́дше на́съ ꙗкѡ пси҄, и҄ ѹ҄держа́вше, авїе принесо́ша пред менѐ всѧ̀ моѧ̀ ѡ҄ бѧ́ствїѧ е҄гда̀ та́и꙼нѡ ꙗ҄до́хъ когда̀, и҄лѝ реꙁ си́лꙋ и҄ потре́бꙋ ꙗ҄до́хъ, и҄лѝ ѿ ѹтра аки свинїѧ ꙗ҄до́хъ беꙁ моли́твы и҄ крⷭ҇тнагѡ ꙁна́менїѧ, и҄ колькра́ты въ сты́ѧ пре́жде ѻ҄бы́нагѡпра́вила црко́внагѡ ꙗ҄до́хъ, и҄лѝ пре́жде ѻ҄бѣ́да ѿ невоꙁдержа́нїѧ вкꙋси́хъ то̀, и҄лѝ на ѻ҄бѣ́дѣ реꙁ мѣ́рꙋ пресьща́хсѧ• та́кожде и҄ пїѧ́нства моѧ̀ всѧ̀ пока́ꙁовахꙋ мнѣ̀, представлѧ̀юще а̀шы и҄ сосꙋ́ды, и҄ꙁ ни́хже ѹ҄пива́хсѧ, и҄ исло̀ и҄спи́тыхъ а́шъ, глю́ще: толи́кѡ а́шъ и҄спила̀ е҄сѝ во оное вре́мѧ, на ономъ пирꙋ, съ тѣ́ми лвѣки• въ дрꙋго́е же вре́мѧ, и҄ на дрꙋго́мъ мѣ́стѣ толи́кими а́шами ѹ҄пива́ла сѧ е҄сѝ до беꙁпа́мѧтствїѧ и҄ блева́нїѧ, и҄ па́ки и҄на́мѡ и҄на́гѡ вре́мене толи́кѡ стклѧ́ницъ и҄спо́лнила е҄сѝ вїна̀, и҄лѝ и҄на̀гѡ питїѧ̀• и҄ то́ль мно́гѡ пирова́ла е҄сѝ съ сопѣ́лми и҄ мꙋсїкі́ею плѧ́шꙋщи, пле́щꙋщи, пою́щи и҄ ска̀ꙋщи, и҄ е҄два̀ приводи́ма была̀ е҄сѝ въ до́мъ тво́и꙼, то́ль и҄ꙁнемога́ла е҄сѝ ѿ беꙁмѣ́рнагѡ пїѧ́нства• е҄щѐ же пока́ꙁовахꙋ ми́ и҄ тыѧ а́шы, ꙗже когда̀ в по́стныѧ днѝ ра́нѡ госте́и꙼ ра́ди, и҄лѝ не́мощи ра́ди раꙁрѣши́вши пїѧ́хъ до ѹ҄пи́тїѧ, ни в грѣ́хъ то̀ вмѣнѧ́хъ, ни ка́ѧхсѧ, и҄ дрꙋги́хъ на то̀ приведо̀хъ: и҄лѝ въ праꙁдниныѧ и҄ недѣ́лныѧ днѝ пре́жде сты́ѧ лїтꙋрги по слꙋ́аю а́шꙋ нѣ́гдѣ и҄спи́хъ, всѧ̀ та̀ мѝ и҄ и҄на́ѧ моѧ̀ ревоꙋгодїѧ• представлѧ̀хꙋ, и҄ и҄стѧ́ꙁовахꙋ, и҄ ра́довахꙋсѧ, аки ѹжѐ и҄м҄ꙋ́ще мѧ̀ въ рꙋка́хъ свои́хъ, и҄ во днѝ адово ниꙁвестѝ хотѧ́ще• аꙁъ же трепетах.ъ, ви́дѧщи себѐ тѣ́ми ѡ҄блие́нꙋ, и҄ не и҄мꙋ́щи то̀ протѝвꙋ ѿвѣща́ти• сті́и же аггли и҄ꙁе́мше дово́лнѡ ѿ дарова́нїѧ прпⷣбнагѡ васі́лїа, проти́вꙋ тѣ́хъ ꙁа мѧ̀ и҄скꙋпле́нїе положи́ша• ті́и же́ ѹ҄ꙁрѣ́вше и҄скꙋпле́нїе моѐ воскриа́ша, молвꙋ́ же и҄ мѧте́жъ ве́лїи꙼ сотвори́ша, го́ре на́мъ вопїю́ще, погꙋби́хомъ трꙋ́дъ на́шъ, поги́бе на́ша наде́жда: и҄ пꙋща́хꙋ по во́ꙁдꙋхꙋ хартїѝ, ꙗже и҄мѣ́ѧхꙋ на мѧ̀ написаны, аꙁъ же то̀ ꙁрѧ́щи веселѧ̀хсѧ, и҄ и҄до́хомъ ѿтꙋ́дꙋ беꙁбѣ́днѡ• грѧдꙋ́ще же бесѣ́доваша сті́и аггли съ собо́ю глюще: вои́стиннꙋ вели́кꙋ по́мощь имата дꙋша сїѧ ѿ ѹ҄го́дника бжїѧ васі́лїа, -138а- и҄ аще бы не тогѡ̀ трꙋды̀ и҄ моли́твы помага́ли еи꙼, мно́гꙋю нꙋждꙋ и҄мѣ́ла бы претерпѣ́ти преходѧ́щи воꙁдꙋ́шнаѧ и҄спыта҄нїѧ• аꙁъ же прїе́мши дерꙁнове́нїе реко́хъ къ сты̀мъ агглѡмъ гдⷭ҇їе моѝ, мни́тсѧ мѝ, ꙗкѡ никто́ж вѣ́сть ѿ живꙋщихъ на ꙁемлѝ, то̀ ꙁдѣ̀ быва́етъ, и҄ то̀ ѡ҄жида́етъ дꙋ́шꙋ грѣ́шнꙋю по сме́рти• ѿвѣща́ша мѝ сті́и꙼ аггли: Еда̀ ли не свидѣтелствꙋютъ ѡ҄ си́хъ бже́ственнаѧ писа́нїѧ повсегда̀ въ црква́хъ тѡ́маѧ и҄ ѿ сще́нныхъ слꙋжи́телеи꙼ бжїихъ проповѣ́дꙋемаа, но пристрасти́вші́исѧ к ꙁемнымъ сꙋета́мъ не брегꙋтъ ѡ҄ то́мъ, миѧ́ще же сла́сть бы́ти вседне́вное насыще́нїе и҄ пїѧ́нство, ꙗ҄дѧ́тъ по всѧ̀ днѝ беꙁ сытости, и҄ ѹ҄пива́ютсѧ беꙁ стра стра́ха бжїѧ, и҄мꙋ́ще себѣ̀ ре́во вмѣ́стѡ бо́га, ни помышлѧ́ютъ ѡ҄ бꙋ́дꙋщеи꙼ жиꙁни, ни памѧтствꙋютъ писа́нїѧ глющагѡ: го́ре ва́мъ насыще́ннїи ны́нѣ, ꙗкѡ вꙁа́лете, и҄ ѹ҄пива́ющїисѧ, ꙗкѡ воꙁжа́ждате• ба́сни бо бы́ти мнѧ́тъ писа́нїе сто́е, и҄ на всѧ́къ де́нь ꙗкоже и҄ Еѵⷭ҇лскїи꙼ бога́тыи꙼ веселѧ́щесѧ свѣ́тлѡ• о҄ба́е е҄ли́цы ѿ ни́хъ сꙋ́ть млⷭ҇тиви и҄ млⷭ҇рдни, и҄ блгодѣ́телствꙋютъ ни́щымъ и҄ѹ҄бѡ́гимъ, и҄ помага́ютъ тре́бꙋющымъ по́мощи, ті́и ѹ҄до́бь грѣхѡ́въ свои́хъ полꙋа́ютъ ѿ бга проще́нїе и҄ прехо́дѧтъ мыта́рства беꙁ па́кости млⷭ҇тыни ра́ди своеѧ̀• глетъ бо писа́нїе: млⷭ҇тынѧ ѿ сме́рти и҄ꙁбавлѧ́етъ, и҄ та̀ѧ ѡ҄ища́етъ всѧ́къ грѣ́хъ• творѧ́щїи млⷭ҇тыни и҄ пра́вды, и҄спо́лнѧтсѧ жи́ꙁни• а҄ иже не тща́тсѧ млⷭ҇тынѧми ѡ҄и́стити грѣхѝ своѧ̀, тѣ҄мъ не воꙁмо́жно есть и҄ꙁбѣ́гнꙋти си́хъ и҄спыта́нїи, похищаю бо ихъ ті́и, ихже ви́дѣла е҄си, темноѡбра́ꙁнїи мыта́рствъ кнѧꙁи, и҄ мꙋ́аще лю́тѣ ниꙁво́дѧтъ въ сокро́вища адова, и҄ де́ржатъ ихъ во ѹꙁахъ до стра́шнагѡ сꙋда̀ Хрⷭ҇то̀ва: но и҄ тебѣ̀ не воꙁмо̀гно бы преминꙋ́ти сїѧ, аще не бы̀ полꙋи́ла е҄си и҄скꙋпле́нїе ѿ дарова́нїѧ васі́лїа прпⷣбнагѡ• Та́кѡ бесѣ́дꙋюше Е҇ доидо́хомъ мыта́рства и҄нагѡ глемагѡ лѣ́ности• и҄дѣже и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ всѧ̀ днѝ и҄ асы̀ въ пра́ꙁдности провожде́нныѧ, и҄ ѹ҄держиваютсѧ тꙋнеѧ́дцы ꙋжды́ѧ трꙋды̀ снѣда́ющїи, са́ми же дѣ́лати не хотѧ́щїи, и҄ наемницы прїе́млющїи мꙁдꙋ̀, по до́лжности же мꙁды̀ не дѣ́лающїи• та́кожде и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ та́мѡ и҄ ті́и, иже не радѣ́ють ѡ҄ хвалѣ̀ бжїеи꙼, и҄ лѣнѧтсѧ в пра́ꙁдниныѧ и҄ недѣ́лныѧ днѝ и҄тѝ на ѹтреню и҄ на бжⷭ҇твеннꙋю лїтꙋргі́ю и҄ на и҄на́ѧ славосло́вїѧ бжїѧ• ѹ҄ны́нїе же и҄ небреже́нїе и҄спытꙋ́етсѧ та́мѡ, и҄ коегѡ́ждо и҄лѝ мїрска́гѡ и҄лѝ дхо́внаго лѣ́ность и҄ нерадѣ́нїе ѡ҄ дꙋшѝ свое́и꙼ вꙁыскꙋ́етсѧ тото́нкꙋ, и҄ мно́ꙁи ѿтꙋ́дꙋ ниꙁво́дѧтсѧ въ про́пасть• та́мѡ и҄ аꙁъ мно́гѡ и҄спытꙋ́ема бѣ́хъ, и҄ не воꙁмо́жно бы мнѣ̀ свобо́днѣи꙼ бы́ти ѿ долгѡ́въ грѣха онагѡ, аще не бы̀ и҄спо́лнило недоста́тоества моегѡ̀ дарова́нїе васі́лїа прпⷣбнагѡ, имже и҄скꙋпи́вшисѧ вꙁѧта̀ бы́хъ ѿтꙋ́дꙋ• и҄ и҄до́хомъ ми́мѡ мыта́рства• ѕ• татабы, на не́мже аще ма́лѡ и҄ воспѧще́ни бы́хомъ но немно́гѡ да̀вше преминꙋ́хомъ, не ѡ҄брѣ́тесѧ бо во мнѣ̀ татьба̀, кромѣ̀ бы̀вшїѧ въ дѣ́тствѣ моѐмъ ѕѣлѡ̀ ма́лыѧ ѿ нераꙁꙋмїѧ• ѿтꙋ́дꙋ прїидо́хомъ къ ꙁ мытар́ствꙋ сребролю́бїѧ и҄ скꙋ́пости, но и҄ то̀ абїе преидо́хомъ, покрыма̀ющꙋ бо мѧ̀ Гдⷭ҇ꙋ въ жи́ꙁни мое́и꙼, не пеа́хсѧ ѡ҄ мно́гом стѧжа́нїи, нижѐ бы́хъ сребролюби́ва, но тѣ́ми ꙗже мѝ Гдⷭ҇ь посыла́ше -138б- дово́лствовахсѧ, ни бѣ́хъ скꙋпа̀, но ꙗже и҄мѣ́ѧхъ, подаѧ́хъ ѹ҄се́рднѡ ѿ тѣ́хъ тре́бꙋющымъ• и грѧдꙋ́ще же вы́ше, ѹ҄лꙋи́хомъ мыта́рство глемое ли́хвы, и҄дѣ́же и҄стѧꙁꙋю́щїи сребро̀ своѐ в ли́хвꙋ, и҄ сквернаѧ приѡбрѣ́тенїѧ творѧ́щїи, лихои́мцы же и҄ ꙋжда́гѡ присвои́тели: та́мѡ и҄стѧꙁа́тели и҄спы́тнѡ ѡ҄быска́вше ꙗже ѡ҄ мнѣ̀,и҄ нито́же ѡ҄брѣ́тше, скрежета́хꙋ на мѧ̀ ꙁꙋбы̀ свои́ми,мы́ же вы́ше поидо́хомъ блгодарѧ́ще бга• ѳ и҄ постиго́хомъ мытарство непра́вды, на не́мже и҄стѧꙁꙋеми быва́ютъ всѝ сꙋдїи́ непра́веднїи на мꙁдѣ̀ сꙋдѧ̀щїи, и҄ ѡ҄правда́ющїи ви́нныхъ неви́нныхъ же ѡ҄сꙋжда́ющїи: та́може и҄стѧꙁꙋ́етсѧ ѹ҄держа́нїе мꙁды̀ наѐмнии и҄ мѣ́рила непра̀веднаѧ дѣ́ющихъ кꙋ́плю, и҄ то́ либо непра́веднѡ твори́мое вꙁыскꙋ́етсѧ та̀мѡ: но мы̀ блгода́тїю Хрⷭ҇то́вою придо́хомъ то̀ беꙁбѣ́днѡ, ма̀лѡ то́ да́вше́вше• Та̀коже и҄ еже пото́мъ бѣ́ і мытарство глемое ꙁа́висти, минꙋ́хомъ ниесѡ́же да́вше, никомꙋ́же бо когда̀ поꙁави́дѣхъ: ꙗще же и҄ и҄спытовашесѧ та́може нелюбовь, братоненавидѣ́нїе, недрꙋголю́бїе, нѐнависть: ѻба̀е Хрⷭ҇то́вымъ млⷭ҇рдїемъ во всѣ́хъ тѣ́хъ и҄спыта́нїѧхъ и҄спови́нна ѡ҄брѣто́хсѧ, то́їю ꙗрость скреже́щꙋщихъ на мѧ̀ бѣсѡ́въ ви́дѣхъ, ни ѹ҄боѧ́хсѧ ихъ, и҄ и҄до́хомъ вы́ше ра́дꙋющесѧ• Подо́бнымъ ѻбраꙁомъ проидо́хомъ и҄ го́рдости мыта́рство аі, и҄дѣ́же го́рдостнѡ надме́ннїи дꙋ́хи и҄стѧꙁꙋ́ютъ ѡ҄ тщесла́вїи, самомнѣ́нїи, преꙁо́рствѣ велиа́нїи: та̀мѡ вꙁыскꙋ́етсѧ прилѣ́жнѡто̀, аще кто не воꙁдава̀лъ до́лжныѧ е́сти роди́телемъ О́тцꙋ и҄ ма̀тери, та́коже и҄ старѣ́и꙼шинами ѿ бга во вла̀сть поста̀вленымъ: и҄ аще преслꙋ́шалъ ихъ, и҄ ко́ль кра̀ты, и҄ в каковы́хъ дѣ́лѣхъ, и҄ прѡ́аѧ го́рдостнаѧ дѣла̀ и҄ словеса̀ тщесла́внаѧ: то̀ мыта̀рство мы̀ проходѧ́ще, ма́лѡ ѕѣлѡ̀ проти́вꙋ положи́хомъ, и҄ бѣ́хъ свободна• Та́жде достиго́хомъ и҄на́гѡ мытарства ві глаго́лемагѡ гнѣ́ва и҄ ꙗрости, но и҄ та́мѡ аще и҄ свирѣ́пїи бѧ́хꙋ воꙁдꙋ́шнїи и҄стѧꙁа́тели, ѻ҄ба́е немно́гѡ ѿ на́съ полꙋи́ша, и҄ и҄до̀хомъ про́ее ра́дꙋющесѧ ѡ҄ Гдⷭ҇ь, покрыва́ющымъ грѣ́шнꙋю мою̀ дшꙋ моли́твамъ оца моегѡ прпⷣбнагѡ Васі́лїа ста́гѡ• посе́мъ ѕлопомнѣ́нїѧ мыта̀рство предста́ гі на̀мъ, на не́мже немілостивнѡ и҄стѧꙁꙋ́еми быва́ютъ держа́щїи въ срⷣца́хъ свои́хъ ѕло́бꙋ на бли́жнѧго, и҄ воꙁдаю́щїи ѕло̀ ꙁа ѕло̀, и҄ ѿтꙋ́дꙋ сом но́гою ꙗростїю ниꙁво́дѧтсѧ ѕло́бными дꙋ́хи въ та́ртаръ: но млⷭ҇ді́е Гдⷭ҇не и҄ та́мѡ мѧ̀ покры̀, не держа̀хъ бо ѕло́бы ни на кого́же, ни памѧтоѕло́бствовахъ ѡ҄ содѣ́ѧныхъ мнѣ̀ па́костехъ, но па́е и҄ ко враждꙋ́ющымъ на мѧ̀ и҄мѣ́ѧхъ беꙁѕло́бїе, и҄ любо́вь по си́лѣ мое́и꙼ ꙗвлѧ́хъ имъ, благи́мъ ѕло́е побѣжда́ющи• и҄ нии́мже должна̀ бы́ти на мытарствѣ то́мъ ѡ҄брѣко́хсѧ, и҄ рыда́хꙋ ѡ҄ то́мъ бѣ́си, ꙗкѡ свобо́дна ѿхожда́хъ ѿ лю́тыхъ рꙋ́къ ихъ• мы̀ же да́лѣе и҄до́хомъ веселѧ́щесѧ ѡ҄ Гдⷭ҇ѣ• вопроси́хъ же водѧ̀щихъ мѧ̀ сты́хъ агглѡвъ, глющи: молю́сѧ вамъ гдⷭ҇їе моѝ, скажи́те мѝ, ѿкꙋ́дꙋ во все́мъ мі́рѣ живꙋ́щихъ ꙗкоже и҄ моѧ̀, не то́їю ꙗвѣ сотворе́ннаѧ, но и҄ ꙗже в та́и꙼ннѣ и҄ꙁвѣ́стнѡ та̀ ѡ҄блиа́ютъ• и҄ ѿвѣща̀ша мѝ сті́и аггли глюще: всѧ́къ хрⷭ҇тїа́нинъ ѿ ста́гѡ крще́нїѧ прїе́млетъ -139а- бгомъ да́ннаго себѣ̀ аггла храни́телѧ, иже неви́димѡ хранѧ̀ лвѣ̀ка, наставлѧ́етъ е҄го во днѝ и҄ въ нощѝ на всѧ̀ко дѣ́ло блое́е во всѧ̀ днѝ живота̀ е҄гѡ̀ да̀же до сме́ртнагѡ аса̀, и҄ написꙋ́етъ всѧ̀ тогѡ дѡ̀браѧ дѣла̀ въ житїѝ се́мъ твори́маѧ, ꙁа нѧ́же бы лвѣ́кꙋ томꙋ̀ полꙋи́ти ѿ гдⷭ҇а млⷭ҇ть и҄ вѣ́ное въ нбⷭ҇номъ црⷭ҇твїи воꙁдаѧ́нїе• та́коже и҄ тмы̀ кнѧ́ꙁѣ жела́ющь ве́сь ро́дъ лвѣескїи꙼ къ свое́и꙼ привлещѝ поги́бели, е҄ди́наго ѿ лꙋка́выхъ дꙋхѡвъ приставлѧ́етъ, иже въ слѣ́дъ лвѣ́ка ходѧ́щи наꙁира́етъ всѧ́ тогѡ̀ ѿ юности дѣла̀ ѕла́ѧ, на нѧ́же е҄го̀ и҄ поѡщрѧ́етъ ко́ꙁими свои́ми, и҄ собира́етъ, то́либо ѕло́е лвѣ́къ содѣ́етъ• ѿходѧ́ же къ мыта́рствамъ ѿно́ситъ та́мѡ грѣхи́ лвѣ́и, всѣ́доми сꙋ́ть кнѧꙁе́мъ воꙁдꙋ́шнымъ всѧ̀ грѣхи всѣ́къ лвѣ́къ во все́мъ мі́рѣ• Е҇гда́ же дꙋша̀ раꙁлꙋи́тсѧ ѿ тѣ́ла, и҄ ка Соꙁда́телю своемꙋ въ нбⷭ҇наѧ вꙁыти тщи́тсѧ, тогда̀ лꙋка́вїи они воꙁбранѧ́ютъ еи꙼, покаꙁꙋ́юще напи́саны грѣхи ты́ѧ. и҄ аще имать дꙋша̀ бо́лѣе до́брыхъ дѣ́лъ не́же грѣхѡ́въ, не мо́гꙋтъ ѹ҄держати е҄ѧ̀. аще же грѣхѡ́въ бо́лѣе въ не́и꙼ ѡ҄брѧщꙋтъ, ѹ҄де́рживаютъ ю на вре́мѧ, и҄ ꙁатворѧютъ в темни́цѣ невидѣ́нїѧ Бга, и҄ мꙋ́атъ по е҄ли́кꙋ си́ла Б҇жїѧ мꙋ́ити имъ попꙋ́ститъ, до́ндеже та̀ дша̀ црко́вными млтвами и҄ бли́жнихъ свои́хъ ми́лостынѧми и҄скꙋпле́нїе прїи́метъ• аще же ка́ѧ дша̀ ѡ҄брѧ̀щетсѧ то́ль грѣ́шна и҄ ме́рꙁостна бгꙋ, ꙗкѡ не бꙋ́детъ еи꙼ спасе́нїѧ наде́жды, но вѣ́наѧ поги́бель ѡ҄жида́етъ ю, тꙋ́ю абїе ниꙁво́дѧтъ в бе́ꙁднꙋ, и҄дѣ́же и҄ себѣ̀ имꙋтъ къ вѣ́нымъ мꙋ́камъ ѹ҄гото́ванное мѣ́сто, и҄ та́мѡ дѐржатъ ю до втора́гѡ прише́ствїѧ Гдⷭ҇нѧ, ꙗже пото́мъ съ тѣ́ломъ имать съ ни́ми вкꙋ́пѣ въ гее́ннѣ ѻгненнои꙼ мꙋ́итисѧ вѣ́нѡ. Е҄ще́ же и҄ сїѐ вѣ́ждь, ꙗкѡ си́мъ пꙋте́мъ восхо́дѧтъ, и҄ и҄стѧꙁа́нїе под е́млютъ ті́и то́їю, иже сꙋ́ть вѣ́рою и҄ сты́мъ крще́нїемъ просвѣще́ни: невѣ́рнїи же еллини і҄дѡлослꙋжи́тели, и҄ сарацы́ни, и҄ вси҄ ꙋ́ждїи бга сѣ́мѡ не прихо́дѧтъ, е҄ще бо жи́ви сꙋ́ще тѣ́ломъ погребе́ни сꙋ́ть во адѣ дꙋша́ми свои́ми, и҄ е҄гда̀ ѹ҄мира́ютъ, абїе беꙁ всѧ́кагѡ и҄спыта́нїѧ дꙋ́шы ихъ вꙁима́ютъ бѣ́си ꙗкѡ свою̀ а́сть истꙋю, и҄ ни ꙁво́дѧтъ въ гее́нскꙋю про́пасть. мытарство ді. Сїѧ̀ сты́мъ аггломъ ко мнѣ весѣ́дꙋющьмъ, внидо̀хомъ в мыта́рство ѹ҄бі́и꙼ства, въ не́мже не то́ію раꙁбо́и꙼ниество и҄стѧꙁꙋетсѧ, но и҄ всѫ́каѫ ра́на, всѧкое ѹ҄даре́нїе и́млибо и҄ гдѣ́либо по плеща́мъ и҄лѝ по главѣ, и҄лѝ въ лани́тꙋ ꙁаꙋшенїе, и҄лѝ по вы́и, и҄лѝлха́нїе со гнѣ́вомъ, всѧ́ та̀ пото́нкꙋ и҄спытꙋ́ютсѧ, и҄ на мѣ́рилѣ полага́ютсѧ. но мы̀ и҄ та̀мѡ ма̀лѡ то̀ положи́вши проидо́хомъ до́брѣ. мытарство еі и҄ минова̀хомъ мыта́рство ародѣѧ́нїѧ, ѡ҄баѧ́нїѧ, ѡ҄травле́нїѧ шептѡ́въ, и҄ приꙁыва́нїѧ бѣсѡ́въ. Бѧ́хꙋже дꙋ́си ті́и подо́бни етвероно́гимъ гадѡ́мъ и҄ скорпі́ѧмъ, ѕміѧ́мъ же и҄ е҄хі́днамъ и҄ жа́бамъ, стра́шно же и҄ ме́рꙁостно тѣ́хъ бѣ видѣнїе, но та́мѡ нито́же на мѧ̀ ѡ҄брѣтесѧ блгⷣтїю Гдⷭ҇а моегѡ҄, и҄ проидо́хомъ абїе ниесѡ́же да́вше• восклица́хꙋ же на мѧ ꙗ҄рѧ́ще сѧ. О́нїи дꙋ́си и҄ глахꙋ: прїи́деши на блꙋ́днаѧ мѣста̀, ѹꙁримъ, аще ѿ тѣ́хъ и҄ꙁбѣжиши. Восходѧ́щымъ же на́мъ горѣ̀, вопроси́хъ водѧ́щихъ мѧ̀ агглѡвъ сты́хъ: -139б- Гдⷭ҇їе мои꙼, вси́ ли Хрⷭ҇тїанстїи лвѣцы мыта́рства сїѧ̀ прохо́дѧтъ, и҄ нѣ́сть ли воꙁмо́жно лвѣ́кꙋ ко́емꙋ прои꙼ти́ сѣ́мѡ беꙁ и҄стѧꙁанїѧ и҄ стра́ха на мытарствахъ быва́емагѡ; ѿвѣща́ша ми́ стїи аггли: нѣ́сть и҄на́гѡ пꙋти́ дꙋша́мъ вѣ́рныхъ къ нбсѝ восходѧщымъ, всѝ грѧдꙋ́тъ сѣ́мѡ, но не всѝ та́кѡ. ы҄стѧꙁꙋ́еми быва́ютъ ꙗкоже ты̀, то́їю подо́бнїи тебѣ грѣ́шники, и҄же несоверше́нное грѣхѡ́въ свои́хъ и҄сповѣ́данїе сотвори́ше, стыдѧ́щесѧ. и҄ ѹ҄таева́юще пред оце́мъ дхо́внымъ стꙋ́днаѧ дѣла̀ своѧ̀. аще бо кто̀ по и҄стиниѣ всѧ̀ своѧ̀ ѕла́ѧ дѣла̀ и҄сповѣ́сть, и҄ жалѣ́етъ, и҄ ка́етсѧ ѡ҄ содѣ́ѧнныхъ ѕлы́хъ, тѣ́хъ грѣхѝ неви́димѡ ꙁаглажа́ютсѧ Бжїиⷨ млⷭ҇рдїемъ: и҄ е҄гда̀ дꙋша̀ такова́ѧ сѣ́мѡ грѧде́тъ, воꙁдꙋ́шнїи и҄стѧꙁа́тели раꙁгнꙋвше своѧ кни́ги нито́же ѡ҄брѣта́ютъ напи́сано на ню, и҄ не мо́гꙋтъ еи꙼ нико́еже па́кости сотвори́ти ни ѹ҄страши́ти, и҄ восхо́дитъ дꙋша̀ ра́дꙋющисѧ к прⷭ҇то́лꙋ блгода́ти. и҄ ты́ аще бы соверше́ннꙋю всѣ́хъ грѣхѡвъ твои́хъ по и҄стиннѣ сотвори́ла исповѣдь, и҄ по раꙁрѣше́нїи довлетворе́нїе, не под ѧ́ла бы е҄сѝ таковыхъ гро́ꙁныхъ и҄стѧꙁа́нїи꙼ и҄ стра́хѡвъ на мыта́рствахъ: О҄ба́е помо́же тебѣ̀ то̀, ꙗкѡ давиѡ҄ ѹ҄жѐ преста́ла е҄сѝ согрѣщати сме́ртнѣ, и҄ добродѣтелнѡ прѡ́аѧ довѡ́лнаѧ лѣта житїѧ́ твоегѡ̀ проводила е҄сѝ, а наипа́е помого́ша ти́ млтвы прпⷣбнагѡ Оца Васі́лїа, е҄мꙋже мно́гѡ послꙋжи́ла е҄сѝ ѹ҄сарднѡ. мытарство ѕі Та́кѡ бесѣ́дꙋюще, доидохомъ мыта́рства блꙋ́днагѡ, на не́мже и҄стѧꙁꙋ́етсѧ всѧ́кое любодѣѧ́нїе и҄ ѹмное грѣха̀ блꙋ́днагѡ мета́нїе, по́мысла же въ то́мъ ѹ҄медле́нїе, сонꙁволе́нїе, ѹ҄слажде́нїе, сква́рнаѧ же ѡ҄сѧꙁа҄нїе, и стра́стнаѧ прикоснове́нїѧ. Внѧꙁь же мыта́рства тогѡ сѣдѧ̀ше на престо́ль свое́мъ ѡ҄боленъ во о҄де́ждꙋ скве́рнꙋ и҄ смра́днꙋ пѣ́ною крова́вою ѡ҄кропле́ннꙋ, еюже онъ ꙗкѡ ца́рскою багрени́цею красѧ́шеѧ, и҄ бѣсѡ́въ мно́жество предстѧ́ше е҄мꙋ. ті́и ви́дѣвше мѧ та́мѡ доше́дшꙋю, мно́гѡ ꙋди́шасѧ, ꙗкѡ достиго́хъ до ни́хъ, и҄ и҄ꙁне́сше напи́саннаѧ блꙋ́днаѧ моѧ̀ дѣла̀ ѡ҄блиа́хꙋ мѧ̀ покаꙁꙋ́юще ли́ца с ни́миже грѣши́хъ в юности мое́и꙼, и҄ времена̀, когда̀ грѣши́хъ, во дни́ ли и҄лѝ въ нощѝ, и҄ мѣста̀ на нѝхже грѣ́хъ съ ки́мъ содѣ́ѧхъ, и҄ не и҄мѣ́ѧхъ то ѿвѣща́ти то́їю трепета́хъ ѿ стра́ха, и҄ и҄сполѧ́х сѧ стꙋда̀. Глаша же ꙁа мѧ̀ сті́и аггли къ бѣсѡмъ: но ѡ҄ста́вила дѣла̀ блꙋ́днаѧ ѿ мно́гихъ лѣтъ, и҄ проее въ истотѣ̀ и҄ воꙁдержа́нїи поживе́ по́стниески. ѿвѣщаша бѣ́си: и҄ мы̀ вѣмы, ꙗкѡ давнѡ̀ преста̀ ѿ грѣха̀, но не по и҄стиннѣ и҄сповѣ́дасѧ пред Оце́мъ дхо́внымъ, ниже прїѧ̀ ѿ негѡ̀ подоблю́щїѧ ꙁа́подѣди къ довлесотворе́нїю ѡ҄ грѣсѣ́хъ, сегѡ ра́ди на́ша е҄сть, ѹбо и҄лѝ ѡ҄ста́вивше ю на́мъ ѿнди́те, и҄лѝ и҄скꙋпи́те ю до́брыми дѣ́лы. и҄ положи́ша аггли сті́и мно́гѡ ѿ дѣ́лъ мои́хъ мно́жае же ѿ дарованїѧ Васі́лїа прпⷣбнагѡ, и҄ е҄два̀ и҄ꙁба́вихсѧ бѣды́ лю́тыѧ, и҄ и҄до́хомъ. Та́же мытарство ꙁі постиго́хомъ мытарство прелюбодѣ́и꙼ное, и҄дѣ́же и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ грѣхѝ въ сꙋпрꙋ́жествѣ живꙋ́щихъ, вѣры же сꙋпрꙋ́жескїѧ дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ не сохранѧ́ющихъ, ни соблюда́ющихъ ло́жа своегѡ҄ нескве́рна: та́коже и҄ похище́нїѧ на блꙋ́дъ, и҄ наси́лїѧ блꙋ́днаѧ. Ꙁдѣ же и҄ ли́цъ бгꙋ ѡ҄сще́нныхъ истотꙋ свою̀ Хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҄бѣща́вшихъ, но не соблю́джихъ паде́нїѧ блꙋ́днаѧ гро́ꙁнѣ и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ. На то́мъ мыта́рствѣ -140а-и҄ аꙁъ мно́гѡ покаꙁа́хсѧ, бы́ти должна̀, и҄ ѡ҄блие́на бы́хъ ꙗкѡ прелюбодѣи꙼ца, и҄ ѹ҄жѐ хотѧ́хꙋ мѧ̀ скве́рнїи дꙋ́си и҄ немилостивїи и҄стѧꙁа́тели похи́тити ѿ рꙋ́къ агглскихъ и҄ ниꙁвестѝ во днѐ а҄дово: но сті́и аггли мно́гѡ съ ни́ми прѣ́вшесѧ, и҄ всѧ́ моѧ́ трꙋды̀, и҄ по́двиги пото́мъ бы́вшиѧ на средꙋ̀ приносѧ́ще, е҄два̀ и҄скꙋпи́ша мѧ̀, не та́кѡ нои́ми до́брыми дѣлы, ꙗже всѧ̀ тамѡ до послѣднѧгѡ положи́ша ꙗкоже ѿ да́ра оца̀ моегѡ̀ Васі́лїа мно́гѡ ѕѣлѡ̀ и҄ꙁе́мше на мѣрило воꙁложи́ша проти́вꙋ мои́хъ беꙁако́нїи꙼, и҄ пое́мше мѧ да́лѣе и҄до́ша. и҄ прибли́жихомсѧ к мыта́рствꙋ иі содо́мскꙋ, на не́мже и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ грѣхѝ пае е҄сте́ственныѧ мꙋ́жескїѧ и҄ же́нскїѧ, и҄ совокꙋпле́нїе съ бѣ́сы, и҄ съ беꙁслове́сными живо́тными, и҄ кровосмѣше́нїѧ, и҄ и҄на́ѧ скве́рнѣи꙼шѧ о таи быва́емаѧ, ихже сты́дно есть и҄ воспомѧнꙋ́ти. кнѧ́ꙁь тогѡ́ мыта́рства ска́реднѣи꙼шїи꙼ ꙁрѧ́шесѧ па́е всѣ́хъ ска́редныхъ и҄ ме́рꙁостныхъ бѣсѡ́въ, ве́сь гно́емъ смра́днымъ ѡ҄калѧнъ, всѣ́хъ ска́редныхъ и҄ ме́рꙁостныхъ бѣсѡ́въ, ве́сь гноемъ смра́днымъ ѡ҄калѧ́нъ, и҄ слꙋгѝ е҄го̀ такови́же смра́дъ ихъ нестерпи́мыи꙼, ѕлоѻбра́ꙁїе ихъ неиꙁрее́нно, и҄ нескаꙁа́ннаѧ ихъ ꙗрость и҄ лю́тость: ті́и спѣшнѡ проти́вꙋ на́съ и҄ꙁше́дше ѡ҄бетꙋпиша на́съ, но млⷭ҇тїю Гдⷭ҇нею нито́же таково̀ во мнѣ̀ ѡ҄брѣ́тше ѿбѣго́ша со стꙋдо́мъ, мы же ра́дꙋющесѧ проидо́хомъ. и҄ глаша ко мнѣ̀ сті́и аггли: ви́дѣла е҄си Ѳеодѡ́ро стра́шнаѧ ска́реднаѧ мыта́рства блꙋ́днаѧ: вѣждь ѹбо ꙗкѡ ма́лѡ кото́раѧ дꙋша̀ минꙋ́еть ѧ̀ беꙁ па́кости, поне́же весь мі́ръ въ ѕлѣ собла́ꙁнѡвъ и҄ скве́рнъ лежи́тъ, и҄ всѝ лцы сꙋть сластолюби́ви и҄ блꙋдолюби́ви, и҄ прилѣжи́тъ помышле́нїе лвѣ́кꙋ на ѕлаѧ̀ ѿ юности е҄гѡ, и҄ едва̀ кто̀ себѐ блюде́тъ ѿ неистѡ́тъ блꙋ́дныхъ, ма́лѡ есть ѹ҄мерщвлѧ́ющихъ своѧ̀ плотскі́ѧ по́хоти, ма́лѡ ѹ҄бѡ и҄ мыта́рства сїа свобо́днѡ прохо́дѧтъ, но мно́жаи꙼шїи ꙁдѣ̀ доше́дше, абїе погиба́ютъ: лю́тїⷪ во блꙋ́дныхъ дѣ́лъ и҄стѧꙁа́тели похища́ют блꙋдни́ескїѧ дꙋ́шы, и҄ ниꙁвлека́ютъ во адъ, го́рцѣ мꙋ́аще. и҄ хвалѧтсѧ блꙋ́дныхъ мыта́рствъ кнѧ́ꙁи, глаго́люще: мы̀ е҄ди́ни па́е всѣ́хъ ѿ на́шихъ мъта́рствѣ и҄сполнѧ́емъ огненное родство̀ во адѣ. ты́ же Ѳеодѡ́ро блгодарѝ бга, ꙗкѡ се́ ѹ҄жѐ преминꙋ́ла е҄си та блꙋ́днаѧ и҄стѧꙁа́нїѧ моли́твами оца̀ твоегѡ прпⷣбнагѡ Васі́лїа, и҄ ѹ҄же ктомꙋ̀ не ѹꙁриши ѕла̀ ни стра̀ха. Посе́мъ прїидо́хомъ къ мытарствꙋ ѳі е҄ресе́и꙼, и҄дѣже и҄стѧꙁꙋ́ютсѧ непра́ваѧ ѡ҄ вѣрѣ мꙋдрова́нїѧ, ѿстꙋпства ѿ правосла́внагѡ и҄сповѣданїѧ вѣры, недовѣ́рства, сꙋмнѣ́нїѧ в вѣ́рѣ, хꙋлы̀ на сты́ню, и҄ прѡ́аѧ тѣ́мъ подѡ́бнаѧ: то мыта́рство беꙁ и҄спьта́нї юже ѡ҄ мнѣ̀, проидо̀хомъ, и҄ ѹ҄же недале́е ѿ бра́тъ нбⷭ҇ныхъ бѣ́хомъ. Но и҄ е҄щѐ срѣто́ша на́съ ѕло́бнїи дꙋ́хи послѣ́днѧгѡ мыта́рства к. еже есть немлⷭ҇рдїѧ и жестокосердїѧ. Жесто́цы же бѧ́хꙋ и҄стѧꙁа́тели ті́и, и҄ кнѧꙁь ихъ лю́тъ ꙁрѧшесѧ же сꙋ́хъ и҄ ѹ҄ны́лъ ѡ҄ ꙗрости дышѧи꙼ огне́мъ немилосе́рдїѧ: та́мѡ беꙁ млⷭ҇ти и҄спытꙋютсѧ дꙋ́ши немилосе́рдныхъ и҄ аще кто̀ ѡ҄брѧщетеѧ и҄ мно́гїѧ соверши́выи꙼ по́двиги, посты́ же и҄ млтвы, аще кто̀ и҄ истотꙋ̀ соблюдѐ нескве́рнꙋ, и҄ и҄стин, воꙁдержа́нїемъ тѣ́ло своѐ, немилосе́рдъ же бѣ и҄ неми́лостивъ, ꙁатворѧ́ ѧи꙼ ѹ҄тро́бꙋ свою̀ бли́жне́мꙋ, тои꙼ ѿ тогѡ̀ мыта́рства ниꙁвлаа́етсѧ до́лꙋ, и҄ въ бе́ꙁднѣ адстѣи꙼ ꙁатворѧетсѧ, ни полꙋа́етъ млти во вѣки, -140б- но мы блгода́тїю Хрⷭ҇товою и҄ то мыта́рство проидо́хомъ беꙁбѣднѡ, помо́гшымъ ми́ в сю́дꙋ млтвамъ прпⷣбнагѡ Васі́лїа даровавшагѡ ѿ свои́хъ до́брьхъ дѣ́лъ мно́гѡ на мое́ и҄скꙋпленїе.