Текстов корпус
Хризми на Лъв Мъдри
Заглавие на латински:Leonis Sapientis chrysmae
Жанр:Miscellanea
Автор:анонимен
Дата на ръкописа:XV век
Дата на превода:...
Дата на преписа:...
Правопис:Рашки
Име на ръкописа:Сборник
Хранилище на ръкописа:ГБЛ-Москва, сбирката на П. И. Севастиянов
Сигнатура на ръкописа:No 43 (1472)
Страници:69б - 80а
doc_iddoc_29

Двѣма биющама се трѣти пръвїи ·

Горе тебѣ сед'мохльм'ни градь · егда како славословит' се на зъдель/!/ твои(х) · тог(д)а приближи се паденїе · и погоублѣнїе сил'ни(х) твои(х) ·

иже неправ(д)ѣ сꙋдещи(х) · крꙋгомь на произиди ис камена безьс'л(н)'чнааго · ꙗко вьторомꙋ свѣтещꙋ начинае жь/!/ житію · ѡбразъ паки живота истин'наго ·

Прѣ(д)рꙋчїе · Прїими даръ не ѡблѣни се ст(а)р(ч)е · нъ пріими дрьжав'не въ кон'цъ имеи · и къ добрꙋ исправлаи преклон'ше се ти се проча вса не ꙋбоави(се) ·

прїемли ми ибо вь више прїелъ еси · //70r трьми же оукрѣпив се · ѡбьходеще временоу по десеторице · и звз(д)ѣ добрѣ скон'чает се · бл҃гоговѣанїе ·

обаче сьврьшен'но начело двоющим' се сл҃нце · видиши камень · Что же надееи се вьзвестие въспрїемъ ·

ѡставивъ изрѣднѣ садов'ное жилище · послѣ(д)ствꙋи зовꙋщаго те къ прѣ(д)лѣжещои слави · добре заемовавью же на селꙋ днемь добрꙋ концоу исплъниви въсачьскꙋю тврь/!/ · и кь ѡбителѣ(м) шъствꙋи нб(с)нїимъ въ те(б) оубо начело бл҃гьіи(х) кон'ць ·

Добро житїе стежалъ еси из неславиа · изъ добродетели стежалъ еси · ѡгласиши се паче · нъ никакоже изрѣднѣ приѡбрещеши · завистъ приспѣлъ ꙋбо · прѣ(д)сꙋдит(т)и/!/ пакость · не погрѣшиши вишнꙗа(г) наслѣдїа ·

Истин'ни црь иже живетъ въ мокротне мѣсте · //70v за жеж'кое · его(ж) изгнаше ѿ домꙋ его чл҃вцїи · и даше постелю его въ ѡстрови пловꙋщꙋ иливꙋ не(д)л'ское лѣто вь сед'мочислъное сед'мое лѣто въ кон'ць

ко имѣе прьсти свое срьпов'ньіе · съ и ѥ(с) сръпъ запꙋстенїа · и на виш'наа(г) похꙋлить · бл҃гочьстіе ·

Въ каменꙋ живи прїиди изиди ми ис страни риданїа пре(д)ѡстави жител'скьіе трꙋди · и ѡживѣи м'ртве и ѡбьꙗвлен'ни ·

Събравъ добрѣ вьсѣ(х) расточи(в') · неправ'де стр(д)аль то безакон'ное · егда же лꙋчьша звѣз(д)а ꙗвит' се тъм'наа · нагь паки шъствꙋе въ зем'ли скровища ·//71r

Вьсакїе сьсѣкнꙋтїе оубїиствꙋ крьви іѡа(н)во бл҃годаренїе · Іѡа(н) · И Ко(н)станти(н) оубогааго прѣдра(ж)нїе зрїи же ти · иже бжїа мꙋдръствꙋе · и бж(с)твнаа носе на рамꙋ · да не и прах' оуничиженїе бꙋдетъ ти ·

и брадꙋ длъбокꙋ праведно ѡстрижеши · вел'ма непотрѣбнъ боудеши самъ · оубїиств'но съветникьі · сщен'ноначел'никъ · емꙋже име ѿкриет' се помазанїи · тъзоимѣнитъ Ахїи(м) ·

Мрьтвъ се заб'венъ видеше мнозїи аще никтоже сего зритъ · ꙗко ѿ пианъства ꙗвит' се вънезаапꙋ ·

скѵптра ѡб(д)рьжить слав'номꙋ Цр҃иградꙋ · и стлъпъ оубо ꙗвлъши се въ гра(де) свить · пропо[ве]дникъ ꙗвив се трищи възовѣтъ вѣлъма · //71v

Идѣте сь тащанїемь кь западꙋ сед'мохлъмаго · ѡбрѣсти же те моужа раба моего дрꙋга · привѣде(т)е въ цр(с)кьіе храми главоплѣшива · и крот'ковисокооумна · боудꙋщее ѡсг(...) оувѣдевати паче ·

и пакьі оузимаш(е) сед'мох'лъмаго дръжавꙋ · цр҃ꙋ прѣдичьстіе ·Се пакьі чл҃вкь · ѿ прьваго рода · съкръвеноу въ землю къ тък'мочислънимъ измаилтенѡ(м) ѿкріет' се · послѣ(д)ствꙋетъ же сьи вь дни лавовѣ ·

и бꙋдетъ пръви вьтори и вьтори пръвїи · и потомъ творитъ оубїиства по сре(д) гр(д)а · на лю(д)скѡ(м) трьгоу плоч'номь · вь дн҃ь пет'кꙋ · ча(с) ·г҃ дн҃е и тремъ метещим' се трети прьви ·

и ѿкрїет се помазан'нїи · ибо Ахїимъ ѿкрїет' се дꙋгою · и знаменїемъ гн҃имъ ꙗвит' се · ѡбьг'ласит' же се ѿ ви(д)ма(г) агг҃ла ·

и ѿкрив'шꙋ се ꙗко чл҃вкꙋ бѣлоризнꙋем' нꙋхꙋ/!/ · и въ ꙋши его р(ч)еть емꙋ седещꙋ · и за деснꙋю рꙋкꙋ //72r его въспрїемъ р(ч)етъ въстани сѣдещи и въскр(с)ни изъ гроба · и ѡбъсїаетъ Хс҃ · призиваеть ꙋбо тебѣ пасти люди из'бран'ньіе · и въторо р(ч)еть изиди съкръвень не к томꙋ крїи се · м'нозїи те ищꙋть ·

и третицею да(с) ем(ꙋ) скрижали камен'ньіе · въ нихь начрьта же се ѿмъсти езикьіи · сътвори бл҃гаа и нечьстїе ѿженїи ·

и иже содом'скаа дела творещи и(х) ѡгнѥмъ съжигаемьі сътвори · також(д)е и злїе сщ҃ен'никьі ѿ ст҃илища ѿжени · и до(с)иние/!/ въ бж(с)тв'ное оустави · въ бл҃гооугодїе б҃ꙋ и нб҃ꙋ и земли ·

Имат' же и сьи знамѣнїа · нет'къ великаго прьста дѣснїе ноги его оутлинꙋ имать · гл(с)ь его бл҃гь · ѡбразь его добровидань · виденїе его жен'ско · сре(д)нъ възраста плѣшивъ мало проседь многовид'аць ·

и пасе же виде провид'ць · и пр(о)р(о)кѡ(м) причест'нь · и пода//72v телнь ·

носъ его нагрьбень · ѡч҃и висоцѣ · нищь и ѡстрижень · и вь рꙋбини ѡблѣчень · зане непотрѣбноу бити емꙋ · бꙋдеть крот'кь и чл҃вколюбивъ · бл҃гоподат'ел'нъ · и великъд҃шьнь · страш'нъ доблїи ·

да на деснїе рꙋки его на з'глобꙋ две плѣн'нице багрѣне · и кр(с)ти багрн'ни на ѡбою плѣщꙋ · на пръсе (же) и на вїи самот'кан'нꙋю плѣнинꙋ ·

и на грълꙋ и на рамехь · и на миш'цахъ · име же цр҃ево съкръвен'но въ езицѣ(х) · Въ послѣд'ни д҃нь сед'ми · пишет' бо се ѿ пръваго слова въ ѡсьмь на десето(м) · или же въ ·л҃· ти(м) пръми(м) ·

сахранаеи бл҃гоч(с)тие · и пр(о)р(о)чьство его(же) мнеше чл҃вци вь ничто(же) сꙋща · и въ ничесо потреб'наа · положить г҃ь рꙋкоу свою и помажеть его масломь · въ кон'чинꙋ дн҃емъ ·

и изьідеть помазанїи на из'маилтене · и дрьжавъствꙋеть сь и(х) · ꙗко //73r въ д҃нїи ѡни ѡкрѣпет' се чл҃вци · и ꙋдареть ѡбразомъ своимъ на землю · и пръстъ посиплютъ на главѣ своеи · и възꙋпиютъ къ г҃ꙋ б҃ꙋ нб҃ꙋ и зем'ли ·

и пош'летъ ар'хагг҃ла своего въ видени чл҃вка · и въдворит' се въѡбрѣщетъ ст҃ааго его помазан'наго · ни ѿ кого видимаа · и ни ѿ кого познаваемаа бл҃гааго и небл҃гааго ·

оубогааго и ничесѡ(м) лишаемааго ѡмилован'нааго и ѡмилꙋюща нага · и ба(г)ръна носеща · мрътва сꙋща телѡмъ · и дихающа телѡ(м) и жива · съвръшен'ни и несъвръшен'ни ·

иже прѣ(д)начевъ и въ ничто(ж) потрѣб'нь бьі(с) · нич'то не оумѣеи и въса веде · въсемь тьм'нїи и неꙗвлѥн'ніи · б҃ꙋ же и симъ ꙗвлѥн'нїи ѿ чести рабьскьіе и ѿ рода цр(с)каго привоводе/!/ се ц҃ревъ сн҃ъ ·

и самъ истин'ни ц҃рь славе · живеи въ пръвемъ краи византіа · ѿ запад'нихъ вратъ града · близ'//73v сигми

·п҃· числъ имее име его · ѥ(с) же ѿ дванаде(с)таго стихіа · дрꙋго[е же] пишет' се ѿ прьвога слова · въ ѡс'мьнадесето(м) ·

ѥ(с) же оупо(д)блѥ виш'немꙋ им'же · им'же ѡц҃ꙋ его бж(с)тав'но · еже ѥ(с) високооумань · ѥ(с) же безѿч҃ьнь и без'м҃тернъ · и неродослов'нъ · въкꙋпе же и трьпер'нъ · ѿ сꙋщ'ствіа дети сътворивь · ѡ всѣхъ мꙋжъскьіи(х) · ѡ них'же жен'скьіи(х) ·

и сии че(д)цамъ имена ·ам҃·м҃·г҃·а҃·а҃·ѡ҃·і҃· и дрꙋга с ни(м) с'роч'наа · по житїю сихь ·

бꙋ(д)ть же извѣстнаа сїа ѿ знаменїа нот'ка десние ноги · и ѡ деснаго ѡка его ѥже ѥ(с) раз'вращен'ное ѡко блюда и ст҃ь г҃ви · маслицꙋ имеѥ на (де)снои странѣ по(д) със'цею и паче на рамехъ на бедрꙋ и на ꙋхоу · и на деснои вѣж(д)и ·

за милостив'нꙋ мерꙋ · зачрьвленъ ланитами · радос'тнъ бл҃годливъ · брадꙋ имеѥ разделѣн'нꙋ · въкꙋпе //74r и дрьжавнꙋ · крот'къ бл҃готрьпеливь · бл҃годлачанъ · кокоравъ старъ · побѣдникъ побѣдителъ · цр҃ь цр҃емь изреднъ ·

живеи на каменьіи(х) вратехъ · на стꙋденои страни сег'ми · на юж'нои стране мора · и въ месте гроз'нѣи и смрад'не · и ходещомꙋ и въхѡдещомꙋ из врата златиихь и дрѣвен'ноѡкаа сатнїихъ въса ѿврьзаемаа · и затвараема ·

тихо жилище свое имеѥ · съединень ѿ двою поуть широкь из'вань врать · десни же пꙋтъ широкъ камен'нопрострътъ · имее каменїе ѡстро и четворооугльнїе змиевънъ ·

ѕвѣров'нь лежещи стльпъ четврьти · и колѣсница жен'скаа стоить противꙋ жилища его и дрьже вен'цъ · зовѣтъ чьсть цр҃евꙋ и противꙋ жилища его ѡбразъ бг҃омꙋж'скьі жрѣемъ и кланаем' сь ѿ сего ·

стоит' же противꙋ жилища его стльпь имѣе //74v поꙗсъ единь · и имѣе его изваꙗн'но · носи(т) тъ(ж) рать и бои и рꙋси(х) оухищрѣнїа пролитиꙗ же крьвемь · вь чаши въ твоеи простръта ·

имѣе на хрьб'тꙋ кнеза ѕверемь · и на пръсехь съмрьти самрътъ · и въ деснои рꙋцѣ ѡбразъ ськръвенъ имее · и въ левои кр(с)ть ·

ѡ шꙋе страни жилища его поуть сьтеск'ненъ ꙗко ꙋ(.)ца · и вода сопꙋщиа и длюбока и соплююща и гласеща и в(л)ънꙋюща се · въ краисекомое морѣ сед'мохлъм'нааго · и река връчеща · и ѿ железнїе краесекомїе исходитъ

ѥже ѥ(с) ела посаж(д)ен'на въ еговѣ рож(д)ьствѣ · имѣее приветие · и врьхꙋ си(х) елъ гнѣз(д)о п'тичїе имѣе бѣли расли · и раз'личїа п'тицамь и горлꙋбѡ(м) ·

въ немь стлъпь вѣликъ · и ѕвѣровань стльпь слꙋжимь · ѥ(с) же злоимѣнитъ наре(ч)нїе его ѕвѣро //75r именить · влькь самъ съномъ ѥ(с) лоустрїе ·

сахранꙗе въсако бл҃гочьстїе · прѣж(д)е начънъ и вънит' ч(т)о(ж) потрѣбовати · егоже оуничижаахꙋ чл҃вци ни въ что сꙋща · и въ ничесом' же потрѣб'наа бьіти ·

ѿкрїеть б҃ь · и помазаеть (его) масломь · въ [кон]чинꙋ дн҃емь · иже ѥ(с) помазанъ ѿ оутробе маслъ его ·

ѿкрїет' же се сьи · ꙗвит' се за дн҃їе три и нощи три · и ча(с) три посрѣде гра(д) · до кꙋплѣвънѥ иже трьзи творѣт се · при ѡбразꙋ бг҃омꙋжаскомꙋ · истин'неишеѥ мт҃ре вишнꙗаго ·

ѕвѣз(д)а же нѣ(с) ѿ лъстивии(х) · на ꙗко ꙗвльшиꙗ сиꙗ се на спсител'ниимъ Х'в҃е рож(д)ьствѣ и проповѣстъ въпїе ꙗсно · и възиваеи · и ѿкривае надеемааго ·

тогда съ намъ зрѣще проповедител'ства громов'ни гла(с) · оудивит се и оужаснꙋв'ше(с) въкꙋпѣ радостію и страхѡ(м) ·

и възꙋпиютъ видеще въси //75v надѣемаго · г҃и помлꙋи тепло и прилѣжно · чела своꙗ на злю(м)/!/ оударив'ше · и прьсть на главї его свое исипахꙋ · и вьстенꙗв'ше и сльзи проливаше за насꙋщ'нꙋю ми скрьбь · оумолит'е се бж(с)тв'но · и бл҃гопрѣменител'но · приметь молѣнїа ихъ ·

и призри(т) мл(с)тив'нимьмь/!/ ѡкомь · на живꙋщее на земли · за ѡстав'ши тогда избран'ньіи · видет се на нб(с)и ѡблач'аа т'вр(д)ь свѣтлѣишїа сл҃нца ·

имеѥ и величъство ꙗко игꙋ множьстве връхꙋщꙋ волови ·ѕ҃· ниже же ѡбеситъ се кр(с)тъ · ѡ шꙋе же кр(с)а/!/ ѡг'нѥноснааго напѣта дꙋга ꙗкова же и ѡц҃емь нашимь вь завѣтъ вечни · невѣдꙋщим' же въсемъ надеющїим' се ·

вьсклонит' се дꙋга южною страною · съвиющиꙗ се съ свит'кѡ(м) нб҃снии(м) · и ско(н)чет' се кон'ць · даже и до жилища ненадеемаго · и покажет' се //76rположенїемь добри(м) истиннаго ц҃ра

тог(д)а людїе видев'ше славꙋ б҃ꙋ въз'шлютъ · и притекꙋть сь тащанїемъ кь краю сее дꙋги · и прїем'ше м'ногоч(с)тнааго и с'трааго цр҃а съ свещами и вѣꙗми · и вона мира па[че] различ'нїими · приведꙋтъ его въ великьі Сїѡ(н) ·

и ког(д)а же привѣдетъ истин'ни цр҃ь · сꙋпротитивꙋ/!/ гнѣз(д)а его на сре(д) двою крꙋгꙋ · и ѡбразꙋ на висотꙋ стоещїимь · ꙗв'ив'шїа се звезда ѡ деснїе страни кр(с)а/!/ та пролиет' се и оударити его въ рꙋце · и помажетъ его ст҃ь оумни · и проповѣдитълъ громъ гласеще · не виде(с) съ нб(с)ь къ людемь р(ч)етъ оугоднъ ли ѥ(с) вамь сьи ·

тогда въсприметь и(х) стра(х) и трѣпетъ и оужасъ · ѿ проповедител'нааго креп'кааго гла(с) · и тако биюще пръси съ слазами и съ стенꙗніем' · рꙋцѣ на нб҃о вьз(д)виг'ше рекꙋть еи г҃и · //76v и поклонив'ше се въвѣдꙋтъ его въ вѣликьі Сіѡнъ ·

и помл҃ив' се и знамѣнавъ двери · и ѿврьзꙋт' се стоещїи(м) вьсемь и зрещїимъ · и иже тамо соущїи бежетъ съ великомь страхѡ(м) · и помл҃ив'ше се вьвѣдꙋть его на местосто/!/ високѡ ·

и нер[ч]еть сего цр҃а и тако въспеꙗв'ши · и възвратет' се въ домь свои · сего же въведꙋть въ полатꙋ нощію ·

и тако прѣмет' се знаменїа · наставит' же сего два агг҃ла · въ по(д)би чл҃вкь белоризникь евнꙋхꙋ · и вь ꙋши емꙋ рекꙋть что хощетъ даꙗти · мнози же на нъ въсхотешеꙗвше/!/ възложитъ рꙋцѣ ·

не възложетъ · зрѣще знамениа дрьжимаа ѿ агг҃ъ · рекꙋть къ себе сь ѥ(с) егоже слижахѡ(м)/!/ помазан'на г҃ви въси же своими поꙗси сътезаемїи гре(х) · и бѣзаконїа и(х) · мно //77r зїи же ѿидꙋть вь добрѣніа · и пропастнаа места · въсеи въселен'неи · и въси прославльше б҃а ꙋтешет' се ·

Моужь же ѿ въстока родѡ(м) · и чистомъ ѡбъꙗвлинь ѿ нищети · съи и соущъ и изъ слави въ славоу прѣходеть ·

иже и добродетел'нааго житїа · въ краи въздьжи(м)/!/ многи соущемꙋ · и оупованїе име ѿ невидимааго б҃а ·

по(д)бнъ ꙋбогомꙋ · изъбранъ съи виш'наго званїа · и ст҃аа бж(с)твнаго ѡдеꙗв' се · въ последноую его ніщетꙋ и стран'ствїемъ ·

оузритъ сего бж(с)тв'но двизаемаа · въ съкръвен'не и добродетели и съдварае се знаемь бꙋдѣтъ ѿ етера ·

и дроугъ дрꙋгъ любо въс'тавише · и братьства · възлѣжитъ въ некое храмини сіглитіискои · едино (ѥ)мꙋ имѣни томꙋ блг(д)ти · и послꙋженъ бꙋдѣ //77v ть ѿ многоризнаа(г) · ѿ послѣднꙗаго даже и до прьвааго ·

и сьи его ѡблѣчеть плачевнꙋю ризꙋ · и тако разделет' се бж(с)тв'ньіимь промислѡмь · пакьі же ѿкрьвенїемъ бж(с)т'в'но подвиг' се ·

ꙗко и преж(д)е въш(д)ь въ тъи сед'мохлъми · и давъ емꙋ ра(д)уи сеи диадимꙋ · и посадивъ его на престолѣ бл҃гословив'ши любимааго · единомꙋдрьнааго · и по въсемъ правѣднааго · и сълюбобл҃гааго · и единод҃ш'нааго ·

и ничесомь сем(ꙋ) прочеи ѡ д҃ше ѡскꙋднаа произволѥнїемъ · и трѣмъ метꙋщїим се третїи пръвїи · и ѿкрїет' се помазан'нїи · тъзоименити же Ахїимъ · троꙗ третин'наа · и излѣзи мишꙋ изь оутлине ·

Премоудраго Льва ѡ бꙋ(д)щіи(х) ·

На оугрѣ(х) (ж) слишꙋ ꙗко клѣплютъ · да аще клѣплють разве плещꙋ(т) //78r и гла(с) испꙋщають · оударають и кри(ла) распростираваютъ · съ старицею лисичицею · еюже паде(с) и сьгни се ·

и придоше два мꙋжъст'внаа · да ю хотеть въз(д)вигнꙋти съ сръбиномъ паличникомъ · и аламанъскьімъ копїемъ · и съ мачемъ наѡщ'ренѡмъ · и съ перомъ широкїимъ · и з бичемъ наѡщренѡ(м) ·

Видѣ(х) бабꙋ где прѣскочи трапь · ꙗко виде(х) ю и почюдих' се како баба прѣскаче трапъ · прѣскаче га и мимоходитъ · не боет' се да се паднеть · нъ мимоходитъ и трапъ развалаетъ ·

Съвръшающꙋ инъдиктꙋ ѡсмомꙋ хотещꙋ · начинающꙋ се девѣтомꙋ ·

Грѣдетъ Марїа из воденицѣ · влаче перо воденич'но · и носе врѣкю браш'на и бисагѣ преплънѥнѣ · да ѡмеси колаче киселе · бл҃гꙋ пшеницꙋ ·

да ю снедетъ козїи //78v его(ж) гори дрьжеть · потекош(е) въ ѡградꙋ ра(д)ующе се · а дрꙋгїи хощеть изести погачꙋ · ижи бѣше фрьть бѣ а попе /?/ изгьібѣ погача ·

Ѿ десетъ два ѡсташе · и ѡпеть злїи Іѡань не(к)то попъ · не попь и пакьі попъ · въсхотѣ и похвати прѣж(д)е клѣпалѡ · и даде га подїаконꙋ еже знаменїе имаши ·

ни(д)че мои детен'це мое коуде идемѡ кажи ми · въ мишью оутлинꙋ · дочто с(ъ)творимо тамо · да скрїемо поклопъ · шиш'ке варетъ · и ѡсътїе и трѣблаютъ · и мало поечтꙋ/?/ единъ на дрꙋгааго · и на слꙋповѣ/?/ се въскланꙗють · ꙗко да (в)нидꙋтъ въ ꙗмꙋ · иже хлѣби зретъ сломлѥни на седмъ · и на ѡсъмъ коматъ · да седꙋтъ да га сънедꙋтъ · грабител'ници и сил'ници · рѣжꙋще единъ на дрꙋгаго · кои да сънедетъ повѣкѥ да е живъ · или кои да оузме повѣкѥ ·

Прїидѣ //79r кꙋпина ѿ д[ес]не стране · и прострѣ се и ꙋхвати мѣсто · гл҃ѥмо Скꙋтаръ съ ар'менскьіимь трьнѡ(м) · и шип'комъ чрьвѣнїимъ ·

Сеи ѡгнꙗни трьнъ ѿ из'дола по поучинѣ ѿ изгора гла(в) его стемою покрьівенна · ѿ издола по ногоу его прьстїю прилѣпленно · потресе и оухвати место гл҃ѥмо виногра(д) ·

Прїиде и ѡблакъ ѿ изгора съ снѣгомъ и з' дъж(д)емъ смешенон'но/!/ · и приста трьнꙋ · и пе(чет) га и повеꙗ ветрь югъ ·

и понемъ аспида и рекьі заграж(д)аютъ · и море примають · и ѡбрѣтоше место и преидоше ·

Видех змїи грѣ(д) да погѥ /?/ Іѡанъ и лавь и васискьь/!/ и каципар'досъ · и меч'ка · и лисица и влъкъ · прїидоше и съставише се · и тамо где се хотѣть съвъкꙋпи(т) ·

гн(с)ѥ слнце дене въсїатъ · колие · връзаютъ долѣ трапь развалꙗють · гижїе искореневаютъ · //79v гроздіе разбивають · вино ꙋм'ножит се · и давит' се вѣлики ж(д)рѣб'ць ·

Потѡ(м) прїиде п'тица ꙗстрѣбь да сѣдить да га блюдеть не(д)л(д)ю/!/ и поне(д)л'никъ · и в'тор'никь · и срѣдꙋ и чет'врьтокь ·

Зау(т)ра прїиде и наследникь и носи столь и мачь · и лам'баде въжежен'нїи · и трапезꙋ покривен'нꙋ · и попове съзади и после(д)ствꙋють · и дрьжеть книгꙋ и поють ·

и слиши что хощетъ пети · г҃и г҃и призри съ нб(с)ъ и виж(д)ъ · и посети виногра(д) свои · и сьврьши иже испръва насади десница твоꙗ г҃и ·

и рек'шиимъ гл(с)ь тьи · заграж(д)ает' се виногра(д) · и събирают' се зрън'ца · и припадоше къ наслѣдникꙋ слишаахꙋ и нивіа · ꙗко наследникъ пріиде · и потекоше да възмꙋть листвїе ·

въпрашають поповѣ · где есть наследникъ въ винограде седитъ вънꙋтръ · и по //80r ш(д)ьше нівіа · ꙗдоше и пише васа · и наследникꙋ гл҃ють · повѣж(д)ь намь име свое · како гл҃ѥши се ·

ѡн' же г҃ла имъ оубогиишіи Іѡанъ · неког(д)а бѣ(х) пꙋдаръ · и придохъ зде да саблюдꙋ ·л҃ѕ· лѣ(т) тъкмо ·

И потомь прїиде влъкъ въ виногра(д) · да га блюдеть за мал'чко дн҃іи · да истрьгнетъ колїе · да га снѣда ѡкѡлѡ ѡколо/!/ · а оу срѣ(д) да прѣбиваетъ ·

Се гр(д)ѣтъ и меч'ка за мал'чко дн҃їи · да истрьгнѣ(т) колїе · и трапъ развалꙗтъ · и гижїе искорѣневаетъ · и гроз(д)їе иззобаваетъ ·

оуви оуви горѣ тебе вино тебѣ виногр(д)е · что си хощеши постр(д)ати · до не(д) же приспѣють винобѣрїи · хр(с)тїан'скаа деца да бише не била вь таа врѣмен'наа ·