Текстов корпус
Разумник-указ (II ред. - фрагмент)
Заглавие на латински:...
Жанр:историко-апокалиптично съчинение
Автор:анонимен
Дата на ръкописа:XVI-XVII век
Дата на превода:XIII-XIV век
Дата на преписа:...
Правопис:Новобългарски
Име на ръкописа:Сборник
Хранилище на ръкописа:Национална библиотека - Виена, Австрия
Сигнатура на ръкописа:No 76
Страници:...
doc_iddoc_27

Ѡ езице(х) сꙋть о҃в҃ и поль · Правовѣрни(х) ·е҃· сириꙗньі · ивѣри · блгарьі · грьцьі · рꙋси ·

и вь тѣхь имꙋть д҃ кньіги правовѣрни(х) сирьꙗнска ивѣрьска бл'ьгарьска и грьч'ска ·

полꙋвѣрни(х) ·в҃і· фрꙋзи · оугри · аламаньі · ар'мени ꙗковитьі · индиани · саси · леси · чеси · хрьвати · нѣм'ци · зихьі · и книгьі имꙋть ·е҃· фрꙋшка аламан'ска ꙋгр'ьска чешка ерменска · по техь езьіцехь н҃а чатꙋть бц҃ꙋ и рож(д)енїе ее ·

к҃а невѣрно до конца · и кньіги ихь д҃ евреиска сьракин'ска аркадьска тирьі(с)ка сїире(ч) агаран'ска ·

Ѿ рож(д)ст'ва Х(с)ва до Костан'тина цр҃а и Елени т҃и҃і· ѿ Костант'ина до Кѵрила философа оучителꙗ словин'ска(го) и Меѳодіа брата его еп(с)кпа ф҃м҃в҃ ле(т) · Ѿ Кѵрила до ст҃го Савьі с҃п҃ лѣ(т) · ѿ Ада(м) х҃м҃· лѣ(т)