Текстов корпус
Мць о̑кѾвⷨрїи имаⷮ҇ дни•ла•днь имаⷮ҇, ⷭ҇а́. аі́́• а нощь,гі• въ ф҇і́ днь.па́меⷮ҇ прѣпоⷣо́бнагⷪ҇ оца на́шего.і̑ѡ҇а́нна пѹстьі́нижи́телꙗ рьі́лꙿскагⷪ҇
Заглавие на латински:Servitium Sancti Ioanni Rilensis
Жанр:Служба за св. Иван Рилски
Автор:Преписвач - йеропоп Никифор
Дата на ръкописа:1602 г.
Дата на превода:
Дата на преписа:1602 г.
Правопис:Ресавски
Име на ръкописа:Служебник със служби и жития за св. Иван Рилски
Хранилище на ръкописа:НМРМ
Сигнатура на ръкописа:1/22
Страници:79а - 129б
doc_iddoc_26

-79а-

8. Мць о̑кѾвⷨрїи имаⷮ҇ дни•ла•днь

9. имаⷮ҇, ⷭ҇а́. аі́́• а нощь,гі• въ ф҇і́ днь.

10. па́меⷮ҇ прѣпоⷣо́бнагⷪ҇ оца на́шего.

11. і̑ѡ҇а́нна пѹстьі́нижи́телꙗ рьі́

12. лꙿскагⷪ҇. на ма́лѣи,ве҇ⷱр́ньіи. стрⷯьі.

13. пⷭ҇о́. сⷯ. д҇́. глⷭ҇а́, и́. пⷣо́. ѡ҇̑ прѣсла́вное ⷣ҇ю́.

14. Ра́ꙁѹма свѣ́тлостꙿми ѹ̑краша

15. се. и̑ ꙁаповѣ́дꙿми бжⷭ҇т́вньім҇

16. просвѣти́ вꙿси дшꙋ. и̑ тлѣ́нньіⷯ

17. и̑ мимоте́кѹщїиⷯ небрѣ́гль е̑сѝ.

18. и̑ми́рꙿска съ ꙁемлъ́ньін о̑ста́

19. виль е̑сѝ. и̑ въ пѹсттьінѣⷯ жи́

-79б-

1. ти и̑ꙁво́лль е̑сѝ. и̑ ха ̀ въꙁлю́би

2. ль Е̑сѝ ѻе і̑ѡ҇а́нне. Е̑го́же млѝ

3. спсти се дшамь нашимь ⁘ 

4. По́щенїемь прѣпⷣоо́бне и̑ бдѣ́нїе

5. мь, ѹмь си ѻ̑исти́вь. и̑ въꙁьі́

6. де на вьісо́тѹ нбснѹю. и̑ въ сла́

7. вѣ хвѣ съ аггли прѣⷣстои́ши.

8. мл се́ вѣ́номѹ црѹ хѹ бꙋ. да

9. роват́и нбснѹю побѣ́дꙋ вѣ́рньіⷨ

10. цремь на съпоста́тьі. и̑ въсⷯѣ́

11. ньі спсти ѻе і̑ѡ҇а́нне.: 

12. Ѹсръ́дно влⷣцѣ послѣ́доваль е̑сѝ

13. ѿ юности своеѐ. и̑ того ꙁаповѣ́

14. ди съвръша̀. блгⷣтїю па́е не́

15. жели млѣ́кѡⷨ въспьі́тѣнь бьі́вꙿ.

16. и̑ въꙁра́стьши въ цѣ́ломѹ́дрїи

17. и̑ и́стотѣ. и̑ въ до́мꙋ бжїи при

18. хо́де и̑ поꙋ̑а́ се. и̑ ха̀ приѻ̑брѣ́ль

19. Е̑сѝ. то́го ѹ꙼бо прѣблженне мⷪ҇

-80а-

1. лѝ. да спсе́ть дше на́ше ꙗкоо

2. лколю́бць ⁘  Пѹстьі́н

3. рьі́лсꙿка весе́ли се. прие꙼мꙿшїи

4. хво неꙁахо́димоѐ слнце. три̏

5. свѣ́тлами бо̑ ꙁарѣ́ми, вⷭ҇ъ́ ми́рꙿ

6. просвѣща́ши. и̑ ю́деси лю́

7. ди къ хѹ приво́диши. и̑сцѣ

8. л́нїа ѻ̑бьі́лꙿно пото́кьі и̑ꙁли́

9. ва꙼ши. и̑ болѣ́ꙁни въсѐ и̑сцѣ

10. лꙗ́ши́• тѣ́мь хѹ мли́ се, прѣ

11. блже́нне і̑ѡ҇а́нне. спсти се дша

12. мь на́шимь.:  Сла́ва. глⷭ҇а́ ,ѕ

13. Прїидѣ́те правосла́вньіⷯ събѡ́рьі.

14. дхѡ́вно въꙁраⷣуи́м се. днⷭ҇ь бо

15. прѣмѹ́дрьіи і̑ѡ҇а́ннь въ па́меⷮ҇

16. свою̀ събра́лꙿ ни . тѣ́мꙿже въꙁъ

17. пїи́мь къ н́мꙋ. раⷣуи́ се пѹс

18. тьі́нѣа кра́сото ѻе на́шь і̑ѡ҇а́

19. нне. раⷣуи́ се срⷣѣъ́ска̏ мї́тропо

-80б-

1. лїе. и̑ блъ́гарѡⷨ съгражⷣа́нине.

2. не прѣста́и мл́ се хѹ бѹ. ѻ̑ и

3. же вѣ́рою и̑ лю́бовїю ъ́тѹщїиⷯ

4. па́ме҇ⷮ твою̀.:  и̑ ннꙗ. бⷪ҇. гл҇ⷭ, тъⷤ҇.

5. Никтоже притѣ́кать к те́бѣ

6. посра́млнь ѿхо́дить, прѣ҇ⷭтаа

7. дво. нъ̏ про́сить проще́нїе и̑ прї

8. е꙼мл́ть да̋рьі. и̑ иже на полꙿꙃꙋ

9. стро́нїе.:  таⷤ. свѣ́те ти́хьі.:

10. прⷦ҇о́ дневьі. спооⷣбѝ ги. и̑ посе́мь.

11. наствⷯно. стрьіⷯ. глаⷭ. в҇́. поⷣ, доⷨ ́ еф.:

12. вилꙿ се Е҄сѝ ѿ мте́рньіⷯ пеле́нь.

13. ѻ̑ сщень съ́сѹдь бгоно́се і̑ѡ҇а́нне.

14. и̑ до́мь прѣстго дха̀ ⁘  сⷯ•

15. тⷭ҇наа прѣⷣ гмь съмрь́ть прпⷣо́б.

16. Лъ́сти лѹка́вьіⷯ бѣ́совъ̏ посрамиⷡ҇ ́.

17. си́лою крт҇ⷭною. и̑ ѹ̑ꙗ꙼сниль Е̑сѝ

18. сла́вѹ хвѹ. ѻ̑е і̑ѡ҇а́нне ⁘  сⷯ

19. бла́жень мѹ́жь бое́и се га въ ꙁа́пⷪ҇ ÷

-81а-

1. Въꙁе́ть бьⷭ҇і́ ꙗ̑ко́же ̑лї́а на колесни́

2. ци ѡгньнѣи. и̑ прїидѐ блжеⷩ҇н́е

3. не ходата́истьвнѣ къ тр҇ⷪи́ци.

4. і̑ѡ҇а́нне въсѐмирне.: сл҇ⷡа́. і̑н҇ⷩꙗ́. бⷪ҇

5. Вьі́шете ли́ци бце пою́ть сънижꙿ

6. ньіи́ми. сла́веще непрѣста́нно.

7. рожⷣьство̀ тво̀е прѣстое.:  таⷤ,

8. ннꙗ ѿпѹща́еши р҇ⷠа́ свое꙼го вл҇ⷣїкⷪ.

9. три̏стое. ѻⷱ҇ на́шь. по҇ⷫ. ꙗ́ко твоѐ ҇ⷭ

10. цр҇ⷭтво. таⷤ. трⷫ҇о́. покаа́нїю ѻ̑снова́

11. нїе. аⷳ҇ ́. и̑ бьі́ваеⷮ҇. ѿпⷭ҇ѹ́. и̑ въхо́диⷨ на

12. На ВеЛ́ко Веⷱ҇рнӹ ,стⷯѡⷢ҇. блже҇ⷩ ́ мⷤꙋ́.

13. на ги въꙁваⷯ ́. пⷭ҇о́.

14. сⷯ. и. и̑ поеⷨ, стрьіⷯ. глⷭ҇а́, а. поⷣ. нб҇ⷭньі ⷨїноⷨ:.

15. Въ по́стницѣⷯ въсїа́вꙿшмь про

16. ѡ̑браꙁова́нїе. пѹстьі́нно въ

17. спьі́тѣнїе, рьі́лскаго свѣти́лꙿ

18. ника. Слове́си и̑ пѣ́снꙿми въсѝ

19. вѣ́рнь̏і да похва́лимь. ꙁо́вѹще

-81б-

1. и́ глю́ще. раⷣуи́ се вели́ка̏ сла́вѡ.

2. иже въ на́ше дни ꙗвиⷭ҇ʹ прѣблжеⷩ҇н́е ⁘ 

3. Посрѣ̀дѣ дво̋ю живо́тꙋ въраꙁѹ

4. ми́ се. блгоѹ́го́дно мѣ́рило по

5. ста́виль Е̑сѝ ѻе. и̑ бо тлѣ́ющаа

6. ѻ̑ста́виль Е̑сѝ. раꙁѹмѣ́вꙿ же

7. прн҇ⷭо прѣбьі́вающаа. и̑ къ то́мꙋ

8. пра́вило. твоа̀ дша ѹ̑срⷣъ́но прⷺ

9. блже́нне съвръ́шила сть.: 

10. Раⷣу́ши се ви́дѣвь съвръше́нїе

11. трѹ́довь твоиⷯ блже́нне. их же

12. око не ви́дѣ. ни ѹхо сльіша̀ до

13. бротьі раи́скьі. въсприе꙼мь

14. стое въꙁда́нїе по́двигь твои́хь.

15. Сїа́ блгⷣтїю твое꙼ю блже́нне.

16. тѣ́ло имьі̏ нераꙁрⷣѹ́шимо ⁘ 

17. Свою̀ надѣ́ждꙋ въꙁло́жиль Е̑сѝ твⷪ ́

18. рцꙿꙋ свое́мꙋ и бѹ. са́мь се́бе при

19. ве́ль е̑сѝ влⷣцѣ. ѻнꙿ же ꙗ꙼дра ѿврь

-82а-

1. ꙁа꙼тꙿти. и млѣ́кѡⷨ пи́тѣ꙼тꙿте.

2. дше пьітѣ́ющїи писа́нїа. нбн҇ⷭо

3. мꙋ цр҇ⷭтвїю наслѣ́дника сътвори́

4. те ѻе. въсѣ́ми вѣ́рньіими по

5. и́та꙼ма ⁘  и́ньі, стрⷯьі. глⷭ҇а́ д҇́.

6. Просвѣти́ вьісе дха́ ꙁарѣ́ми. Е̑гⷣа

7. тѐ бжⷭ҇твꙿное жела́нїе распа́ли. и̑

8. дшꙋ въперѝ то́го въжⷣелѣ́ти лю́

9. бве въ истинꙋ съвръше́нꙿньі.

10. то́гда прѣѻ̑бьі́дѣль Е̑си́ плъ́ть

11. и̑ кръ́вь. и̑ вънѣ̀ ми́ра бьі́ль е̑си́

12. мнѡ́гьіⷨ въꙁꙿдрьжа́нїемь. и̑ бе

13. ꙁꙿмлъ́вїемь се́мꙋ съЕ̑динꙗ́ се.

14. тѣ́мꙿ же наплъ́ни се ꙗ̑ко́же про

15. си́ль Е̑сѝ, иже ѿ тѹ́дꙋ до́брьіхꙿ.

16. и̑ просїа́ль Е̑сѝ ꙗкоже ѕвѣꙁда̀.

17. ѻ̑ꙁарѣ́ дше на́ше ѻе і̑ѡ҇а́нне.: 

18. же бѣ́соомь лѹка́вьіе стрѣ́льі.

-82б-

1. и̑ ꙁло́бѹ и̑ ловл́нїа ихь. въсѣ́мꙿ

2. ска́ꙁаль Е̑сѝ бж҇ⷭт́внь̏іми ѹенїи.

3. и̑ бж҇ⷭт́внь̏іми сїа́нїи о̑бли́стаеⷨ.

4. иноокѹю꙼щїимь бгоꙁа́рꙿнь свѣ

5. ти́лꙿникь бьі́ль Е̑сѝ. и̑ пѹстьі́ни

6. пръ́вьіи ѹ̑кра́ситель. и̑ болѣ́щї

7. имь и̑скѹ́снѣи꙼ши, и̑ т҇ⷭньіи вра́

8. ь пръ́воѡбраꙁнь. наръта́нїе

9. добродѣ́телꙿнаа жи́тїа ѻе і̑ѡ҇аⷩ҇не.: 

10. и́стьіи дшею и̑ срⷣцемь. аггль ꙁе

11. млъ́ньіи и̑ лкь нбсньіи. дѣ́вꙿс

12. тва ѹ̑и́тель. въꙁдръжа́нїа и̑ꙁꙿ

13. вѣ́стное мѣ́рило і̑ѡ҇а́нне. жи́вьі.

14. съ влⷣкою си. и̑ немлъ́но славо

15. сло́вїе блже́нне. съ аггльі и̑ съ прѣ

16. поⷣо́бнь̏іми. и̑ съ въсѣ́ми мѹ́е

17. никьі то́мꙋ прино́се. тво́реще꙼

18. ти сще́ннꙋю па́меⷮ҇. ѿ лю́тьіхъ

19. бⷣѣ́ и̑ съгрѣше́нїи свобо́ди ⁘ 

-83а-

1. Свѣ́тода́телꙿньіми ꙁарѣ́ми. прѣ

2. сла́вно ѻе досто̀сла́внѣ и̑сцѣ

3. л́нѣи꙼ ти. просвѣща́ши поⷣ

4. слннѹю. недѹ́гѡⷨ раꙁⷣрѣща́

5. тмꙋ̑ глъбо́кѹю. тѣ́мже тѐ сль́

6. нꙿце дрѹ́го поꙁна́вамь. и̑ и

7. нокѡмь ѹ̑твръ́жⷣенїе. и̑ наста́

8. вꙿника спса́мь̏імь бжт҇ⷭв́ньіиⷨ

9. дхѡⷨ. и̑ ннꙗ па́меⷮ҇ съвръша́мꙿ

10. ти свѣ́тлѹю и̑ спснѹю. і̑ѡ҇а́нне

11. прѣгрѣше́нїемь тобою̀ раꙁⷣрѣ́

12. ше́нїе прие꙼млюще.:  Сл҇ⷡа́. глⷭ҇а́, и

13. хꙿже ѻко не ви́дѣ ни ѹхо сльіша̀.

14. и̑ на срⷣце лкѹ не въꙁьі́доше. ѹ̑

15. гото́ваннаа бгѡⷨ то́го въꙁлю́би

16. вꙿшїимь. Сїиⷯ ́ же въжⷣелѣ́вь і̑ѡ҇

17. а́нне бгодъхнове́нне. въꙁненавї́

18. дѣль Е̑сѝ ми́рсꙿкое смѣше́нїе. и̑

19. къ гѹ Е̑ди́номꙋ прите́кль е̑си́.

-83б-

1. то́мѹ помли́ се да спсе́ть дше на́

2. ше.:  и̑ ни́нꙗ. бⷪ҇. гла́сь. тъ́жⷣе.

3. Ц҇рь нбсньіи, а лколю́бїе на́ ꙁемли

4. ꙗви се. и̑ сь лкьі пожи́ве. ѿ двьі

5. бо̑ т҇ⷭьіе плъ́ть прие꙼мь. и̑ ѿ не́

6. прошьⷣ ́ съ прие꙼тїемь. Е̑ди́нь еⷭ҇

7. снь сѹгꙋ́бь ⷭ҇ствѡⷨ а не съста́

8. вѡⷨ. тѣ́мꙿже съвръше́на то́го

9. ба, и̑ съвръше́нна лка. въ ист҇

10. нѹ прповѣда́юще. и̑сповѣ́да

11. ꙼мь ха̀ ба на́шего. Е̑го́же мти

12. мли́ беꙁневѣ́стна̏. помлова́ти

13. се дшамь на́шимь.:  въхо́дꙋ

14. же доспѣ́вꙿшꙋ. Е̑гда̀ же реⷱ҇мь. сⷯ.

15. ꙗко ѹ̑твръ́ди се млт҇ⷭь Е̑го на на҇ⷭ ́.

16. прихо́диⷮ҇ і̑е̑реи съ дїа́конѡⷨ и̑ тво́

17. рита мⷮ҇е́нїе і̑гѹме́нꙋ. і̑лѝ мⷭ҇ѣ́тꙋ

18. Е̑го̀. и̑ въшⷣь въ дїакониⷦ҇ ѻ̑бла́и

19. т се. сще́нною ѻ̑дежⷣею. на́мꙿже

-84а-

1. пою́щимь сла҇ⷡу́ и̑ а̑бїе и̑схо́деть въ

2. црко́вь. и̑ творе́ще въхⷣо́ съ кадї́лꙿ

3. ницею. и̑ свѣти́лꙿникѡⷨ прѣⷣидꙋ

4. щимь. бра́тїамꙿ же въса̀ сто́ть

5. непокръве́нами гла́вами пою́щⷷ

6. ѻба ли́ка. и̑ ста́вꙿше на ѻ̑бьі́нѡⷨ

7. мѣ́стѣ. и̑ поклонꙿше гла́вꙋ. гл҇ⷮ́

8. дїакоⷩ къ і̑е̑ре́ю ѻ̑ та́и. гꙋ помли́меⷭ҇.

9. і̑е̑ре́и. мⷧ҇ ́, та́и. въхо́дꙋ. блгьі̏ лкⷪ҇люⷠ҇ ́.

10. гл҇ⷮ́ дїакоⷩ҇ о̑ та́и. блв҇ⷭѝ влⷣко сть̏і

11. въхⷣо́. і̑ере́и. блв҇ⷭе́нь въхоⷣ ́ стьіⷯ твоⷯї́

12. ги въсегда̀, ннꙗ и̑ прⷭ҇но. дїа́конꙿ,

13. наꙁна́менꙋⷮ҇ крⷭ҇ть съ кадїлницеⷻ

14. гл. прѣмѹ́дроⷭ҇ простѝ. имьіи.

15. свѣ́те ти́хьі. по въхо́дѣ же ꙋ̑ на

16. реⷱ҇нꙿньіимниⷯ тво́риⷮ҇ мⷮе́нїе прѣⷣ

17. ста́телю. и̑ поеⷮ҇ дне́вньі̏ пр҇ⷦо́. съ стьі́

18. хьі Е̑го̀. послⷣѣже ѻ̑бращꙿсе къ ꙁа

19. па́дꙋ с веꙁа́нѣимьі рѹ́цѣ. і̑ та́кⷪ҇

-84б-

1. стоиⷮ҇ ѻ̑жи́да ко́нць проⷦ҇ме́на.

2. и̑ та́ко сътво́ривь меⷮ҇нїе ѿхо́диⷮ҇

3. на мѣ́сто сво̀е. по проⷦ҇. глⷮ҇, дїакоⷩ҇.

4. прѣмѹ́дрѡⷭ҇. ъте́ць пареми́.

5. прѣмѹдро́сти соломѡ́не ьⷮ҇, дїакⷩ҇,

6. Пра́ведници въ вѣкьі жи́вѹть. и̑

7. ѿ га мъ́ꙁⷣа ихь и̑ стро́нїе ихь ѿ

8. вьі́шнꙗго. Се́го радѝ прїи́мѹⷮ҇

9. цртⷭ҇вїе блголѣ́пїа. и̑ вѣ́нць добрⷪ҇

10. тьі ѿ рѹ́кьі гн. ꙗко десни́цею

11. покрьі́еть ихь. и̑ мьі́шцею ꙁащи́

12. тить и꙼хь. прїи́меть въсѐ ѻ̑рѹ́

13. жїе ↓ сво̀е. и̑ ѡ̑рѹ́жїе сътво́рить

14. тва́рь, въсⷨтꙸь́ вра́гѡⷨ. ѻ̑блѣⷮ҇е́ се

15. въ бръ́н пра́вдьі. и̑ въꙁло́жить

16. шлѣ́мь сѹ́дь нели́цемѣ́рнь. прї

17. и́меть щить непобѣ́димь прѣ

18. поⷣо́бїе. поѡ̑стри́тꙿ же напра́снь

19. гнѣ́вь въ ѡ̑рѹ́жїи. съпоборитꙿ

-85а-

1. съ ни́мь ми́рь на беꙁѹ́мьі. по

2. идѹть пра́волѹ́ꙿньіе стрѣ̋льі

3. млънїи꙼ньіи. и̑ ꙗко ѿ ѻблана̏

4. лѹка̑ на намѣ́ренїе перꙋ́ть. и̑

5. ѿпра́щь ка́меⷩ҇ньіⷯ. въꙁнего́дꙋⷮ҇

6. на ньіⷯ в́оода̀ моо́рꙿскаа. Рѣ̋кьі же

7. пото́петь нагло̀ съпроти́вь ста́

8. неть имь дхь си́льі. и̑ ꙗко млъ́

9. нїи пора́ꙁить ихь. и̑ ѿпѹсти́

10. ть въсѹ̀ ꙁемлю̀ беꙁа́конїе. и̑ ꙁло

11. дѣи́ствїе прѣвра́тить прѣ́сто

12. льі си́лꙿньіиⷯ. Сльі́шите ѹбо црїе

13. и̑ раꙁѹмѣ́ите. нави́кнѣте сѹ́

14. дїе ко́нꙿцемь. и̑ вънѹ́шите дрь

15. же́щеи мнѡ́жьства̀. и̑ гръ́дещⷷ҇

16. и꙼се ѻ̑ нарѡ́дⷯѣ Еꙁьі́кь. ако дⷭ҇а́ се

17. ѿ га дръжа́ва ва́мь, и̑ си́ла ѿ

18. вьі́шнꙗагѡ⁘⁘⁘⁘

19. прѣмѹдро́сти соломѡ́не ⷮ҇ь́нїе.

-85б-

1. Пра́ведньіиⷯ дше въ рѹ́цѣ бжї́и.

2. прико́снет се ихь мѹ̑ка. не

3. пꙿщева́нїи бьі́ше въ ѻїꙗ беꙁѹ́мꙿ

4. нїиⷯ ѹ̑мрѣ́ти. и въмѣ́ни се ѡ̑

5. ꙁлобл́нїе и̑схⷣѡ́ ихь. и̑ еже ѿ нⷭ҇а́

6. шъ́ствїе, съкрѹше́нїе. ѡни же

7. сѹ́ть въ ми́рѣ. и̑ бо̑ прⷣѣ ли́цемь

8. ль́скьіⷨ аще и̑ мѹ̑кꙋ прїи́мѹтꙿ.

9. ѹ̑пова́нїе ихь беꙁꙿсъмръ́тїа и̑с

10. плънь. и̑ ма́лѡⷨ покаꙁа́нїи бьі́вꙿ

11. ше, вели́каа въспрїи́мѹть. ꙗ

12. ко бъ и̑скѹсѝ ихь, и̑ ѡ̑брѣ́те

13. ихь достои́ньі себѐ. ако ꙁла́то

14. въ гръни́ль и̑скѹсѝ ихь. и̑ ꙗкⷪ҇

15. въсѐ плоо́днѹ҇ⷻ жръ́твѹ прие꙼ть

16. ихь. и̑ въ врѣмѐ посѣще́нїе ихꙿ

17. въсїа́ють. сѹ́деть Е̑ꙁьікѡⷨ, и̑

18. ѡ̑блада́ють лю́дꙿми. и̑ въ цриⷮ се

19. гьⷶ въ нⷯи́ въ вѣкьі. надѣю́ще

-86а-

1. и꙼се на́ нь, раꙁѹмѣ́ють истинѹ.

2. и̑ вѣ́рньіи въ лю́бви прѣбѹ́дꙋть

3. ѻ̑ нмь. ꙗко блⷣгть и̑ млⷭ҇ть на

4. прѣпоⷣо́бньіⷯ Е́го̀. и̑ посѣще́нїе

5. въ и̑ꙁбранньіиⷯ ЕГꙌ.: 

6. прѣмѹдро́сти соломѡ́нїо ⷮ҇ъ́.

7. Пра́ведникь аще постьігнеть

8. скона́ти се, въ поко́и бѹ́деть.

9. ста́рость бо ъ́стнаа, немно́

10. голѣ́тна̏. ни въ ислѣ̀ лⷮ҇ѣ́ и̑сита́

11. ꙼т се. сѣдьі́ниже сѹ́ть, мѹ́дроⷭ҇

12. лкѡ́мь. и́ въꙁра́сть ста́рости

13. жи́тїе несквръ́нно. ѹ̑го́днь бо

14. бви бьі́вь, въꙁлю́блнь бьі́сть.

15. и̑ жи́вьі посрⷣѣ̀ грѣ́шникь̏, прѣ

16. ставл́нь бьⷭ҇і́. въсхьі́щень бьⷭ҇і́,

17. да не ꙁло́ба и́ꙁмѣни́ть ра́ꙁѹма

18. Е́го̀. и̑лѝ лъ́сть прѣлъ́стить дшⷹ҇

19. Е̑го̀. рⷱ҇е́нїе бо ꙁлое́ гѹ́биⷮ҇ до́браа.

-86б-

1. и̑ па́ренїе похо́тно прѣ́мѣнꙗ́тꙿ

2. ѹмь неꙁло́бивь. Скона́вꙿ се въ

3. ма́лѣ, и̑ и̑сплъ́нить лѣ́та длъга̏.

4. ѹ̑го́дна̀ бо бѣ̏ гви дша Е̑го. Се́гⷪ҇

5. радѝ потъща́ се ѿ срѣдѝ ꙁло́бъі.

6. лю́дїе же видѣ́вꙿше и̑ не ра́ꙁѹмѣ́

7. вꙿше. ни поло́жише въ помьішле́

8. нїи та́кова̀го. ꙗко блⷣгть и̑ ми́

9. лость на прѣпоⷣо́бньіⷯ Е̑го̀. и̑ по

10. сѣще́нїе въ и̑ꙁꙿбра́нньіⷯ Егѡ̀ ⁘ 

11. и̑ по сконан́їи паре́мїе. и̑ и̑ꙁьшъ́дь

12. дїакоⷩ҇ гл҇ⷮ́, Е̑кте́нїе ръцѣ́мь вꙿсѝ.

13. и̑ прое̀. і̑е̑ре́и въꙁглⷲ҇а́. ꙗко ми́

14. лостивь и̑ лколⷠ҇ю́. имьі́. спⷣобѝ

15. ги. дїа́коⷩ҇. и̑сплъ́нимь веⷱ҇рꙿне

16. млтвьі. и̑ проа̏. и̑ въꙁглⷲ҇а́ і̑ере́и.

17. ꙗко блгь бь. ми́ръ въсѣ́мь. и̑

18. дїакоⷩ҇. гла́вьі ва́ше гви. и̑ глеⷮ҇ і̑е̑ре́и.

19. мⷧ҇. та́и. въꙁглⷲ҇а́. бꙋдѝ дрꙿжа́ва црь

-87а-

1. ствїа твое꙼го. и̑ та́ко и̑схо́диⷮ҇ і̑е꙼ре҇

2. съ дїа́конѡⷨ стьі̏ми дверꙿми прⷣѣ

3. и̑дѹщїимь Е̑мѹ̑ свѣти́лꙿникоⷨ.

4. намꙿже въ слⷣѣ́ и̑дѹщїимь по́мꙿ

5. стрьⷯі́ сто́мꙋ, Е̑мꙋже ⷭ҇ храⷨ ́. и̑ и̑с

6. хо́димь въ припра́тꙋ. и̑ пока́жⷣь

7. шꙋ і̑е꙼рею̑ стоⷮ҇и́ на мѣ́сто сво́е. таⷤ.

8. на ли́тїю, стрьⷯі. самⷪ҇глⷭ҇а́ньі. глⷭ҇а́, а ́

9. Рьі́лсꙿкаа го́рѡ въꙁьі́граи. ѡ крꙿ

10. стньі съꙁьі́вающи гоо́рьі и̑ хлъ

11. мь̑і. просвѣти́вь ібо̑ тѐ твоѝ жї́

12. тель. ѿ мнѡ́гаа ѻ̑ста́влъ тѐ врѣ́

13. менѐ, ннꙗ прїидѐ. веⷭ҇ли́те се и̑

14. раⷣу́ите се ми́ра ѿрекꙿшеи꙼ се. ꙗ̑кⷪ ́

15. же бо дре́вл ми́рь, та́ко и̑ ннꙗ

16. грⷣа́ оста́влъ. Къ ва́мь въ пѹс

17. тьі́ню прите́е. да въспле́щѹтꙿ

18. же въ весе́лїи рѹка́ма. иже ѻ.

19. крⷭ҇ть хрⷭ҇тои̑мени́тьі̏ лю́дїе. и̑

-87б-

1. въсѝ въкѹ́пѣ къ ра́цѣ ѻца при

2. па́дѣмь. лю́беꙁнѣ лобꙿꙁа́юще и̑ ха̀ а́҇

3. сла́веще ⁘  и́ста тѐ дшею и̑

4. тѣ́ломь вѣ́рѹе꙼мь. аггла ꙁемлꙿ

5. наго нарица́емь въꙁꙿдръжа́нїемь.

6. лка нбснаго непрѣста́нньімь

7. славосло́вїемь. и̑ къ го́рньімь ѹ

8. ма ѹ̑тврьжⷣе́нїе. та́мо бо̑ тво̀

9. жела́нїе ѹ̑тврьжⷣе́нно бѣ́ше. ѿ

10. нⷣѹ́же и̑ ѻ̑ꙁаре́нїе пре꙼мь. нбⷭ҇на̀

11. го црⷭ҇твїа наслѣ́дїемь. ѿ ха̀ ба

12. прѣпоⷣо́бне ѻ̑бога́тилꙿсе Е̑си́ ⁘  глаⷭ҇• в

13. Въꙁдръжа́телꙿно ѡ̑бѹе́нїе. съ

14. бра́вь на́ ꙁемли прѣпоⷣо́бне ѻе.

15. і̑ѡ҇а́нне. и̑ стрⷭ҇темь прилоо́гьі,

16. то́енїемь слъ́ꙁь̏ твоиⷯ́ ́ въсѐ о̑мрⷶ ́

17. иль Е̑сѝ. лѣстви́ца бжⷭ҇твна̏

18. на нбо̀ въꙁво́дещїи. въсѣ́мь ꙗ꙼

19. ви́ се бгоприе꙼тное жи́тїе тво̀.

-88а-

1. блгоъ́стїа бо плѡ́дьі пока́ꙁꙋе.

2. и̑сцѣлꙗ́ши тѣ́ми немо́щи

3. стра́стемь, вѣ́рно въпїю́щиⷨꙿ ти.

4. раⷣуи́ се въсто́ка ѕвѣ́ꙁⷣо ꙁла́тоꙁа́рꙿ

5. наа. и̑ и̑нокѹю꙼щїимь свѣти́

6. ло и̑ пастьі́рю. раⷣуи́ се прѣсла́

7. вне, пѹстьі́н до́брьі̏мь ѡвцаⷨ.

8. и̑ цркви тⷭ҇ное ѹ̑твръжⷣе́нїе.

9. раⷣуи се Ꙁаблѹ́жⷣьшиⷨ вели́кьіи на

10. ста́вꙿние. раⷣуи се на́ша похва́ло.

11. и̑ въсел́нꙿнѣи радова́нїе свⷮ҇ѣ́ло⁘ 

12. же на̀ ꙁемли аггла, и̑ на нбсе́хь в́҇

13. лка бжї́а. ми́рови блгоѹ̑кра́шⷷ҇

14. нїе. наслажⷣе́нїе блгьіⷯ добродѣ́те

15. лмь. по́стникѡⷨ похва́лꙋ і̑ѡ҇а́

16. нна поъ́тѣмь. насажⷣе́нь бо̑ въ

17. до́мꙋ бжї́и, процъ́вꙿте пра́ведно.

18. и̑ ꙗко к́дрь въ пѹстьі́ни, ѹ̑мно́

19. жи ста́до хво слове́сньіⷯ ѡвцъ̏. прѣ а҇і́

-88б-

1. поⷣо́бїемь и̑пра́вдою̀⁘глⷭ҇а́, Е҇ ́.

2. Прѣпоⷣо́бне ое і̑ѡ҇а́нне. тьі̏ въ и

3. стинꙋ ꙗви се по́стни́кѡⷨ похва́

4. ла. и̑ пра́вовѣрї́ю крѣ́пость. въ

5. сел́ннѣи свѣти́ло неꙁахо́дим҇ⷪ

6. ̀. лъсти́ваго вра́га не ѹ̑боа́ се. и̑

7. ѹ̑стра́шенїа беꙁꙿбо́жнаа не ѹ̑жа́

8. се се, ни ѹ̑стра́ши се. ѡ҆҇ блⷣгтьі

9. блже́нне, Е̑ю꙼же прѣмѹ́дрьно

10. попра́ль Е̑сѝ лъ́сть беꙁбо́жнꙿꙋю.

11. ѿ нею́же ѻе и̑ нⷭ҇а́ и̑ꙁба́ви ⁘ 

12. Прѣпоⷣо́бне ѻе і̑ѡ҇а́нне. ѿ млⷣнсꙿт

13. ва добродѣ́тель приле́жꙿно ѹ̑дрꙸ

14. жа́ль Е̑сѝ. съ́сѹдь бьі́ль Е̑сѝ сто

15. мꙋ дхѹ. и̑ ѿ н́го прие꙼мь ю́де

16. семь дѣи́ство. ѹ̑вѣ́риль Е̑сѝ.

17. лкьі прѣѻ̑бьі́дѣти слⷣа́кьіⷯ. ни

18. нꙗ́ же бжⷭ҇тꙿвньі свѣ́тѡⷨ и́стѣ

19. просвѣще́нь. просвѣтѝ на́ше

-89а-

1. мьі́сли ѻе і̑ѡ҇а́нне ⁘  Слⷡ҇а́. глⷭ҇а́, Е҇

2. Раⷣуи́ се пѹстьі́нно ѹ̑краше́нїе.

3. блгоѹ̑ханїа и̑спль́нꙗе въсꙋ въ

4. сел́ннѹю. гоо́рьі и̑ хлъмьі и̑сплꙿ́

5. на̀ пѣ́нїа. и̑ цркви въсѐ вѣнꙿ

6. а́вь сте. бьⷭ҇і́ агглѡⷨ съжи́тель.

7. плъ́кьі бѣ́соовсꙿкьі, и̑ тъмꙋ̑ ЕЎ́

8. ресемь раꙁарѣ꙼ и̑ въса́кꙋ лъ́сть

9. и̑ско́ренѣ потрѣ́блꙗ. тѣ́мꙿже

10. въ вьі́шне жи́тїе въсе́ли се. плъ́

11. тьскаа ѹ̑гожⷣе́нїа ѿвръ́гь. прѣ

12. поⷣо́бне ѻе і̑ѡ҇а́нне хѹ бѹ мли́

13. се. дарова́ти дшамь на́шимь

14. ми́рь и̑ велїю млⷭ҇ть ⁘  и̑ ннꙗ. бⷪ҇.

15. Црко́вь и̑ две́рь ЕЎ́сѝ. пола́та и̑ прѣ

16. сто́ль цревь. дво прⷭ҇таа. ЕЎ́ю́жⷷ҇

17. и̑ꙁба́витель моѝ хс́ гь. иже въ

18. тмѣ̑ спе́щїимь ꙗ̑ви се слнце пра́

19. ведноѐ. просвѣти́ти хо́те, и

-89б-

1. ихже съꙁⷣа̀ по ѡбраꙁꙋ свое́мꙋ рѹ́

2. кою свое꙼ю. тѣ́мꙿже въсѐ пѣ́та̏.

3. ꙗко мте́рне дрьꙁнове́нїе къ не́

4. мꙋ стежа́вꙿши. не прѣста́и мли́

5. се, спсти се дшамь на́шимь.: 

6. и̑ съврь́шивꙿшиⷨ на́мь, стрⷯьі. Слⷡ҇а́.

7. і̑ нⷩ҇а. потѡⷨ ́ въꙁглⷲ҇а́. і̑е̑ре́и. въ ѹ̑слꙹ҇

8. ша́нїе въсѣ́мь. и̑ а꙼бїе дїакоⷩ҇, і̑л і̑ере҇.

9. мѡли́твьі литїи́ньіи си́це.

10. Спсѝ бе лю́ди свое́. и̑ блⷭ҇вѝ доⷭ҇а́нїе

11. твоѐ. посѣтѝ ми́рь своѝ, млⷭ҇тїю

12. и̑ щедрѡ̀тами. и̑ въꙁви́с рѡ̋гь,

13. хрⷭ҇тїа́нꙿскьі. и̑ ни спо́сли на ньі̀ мї

14. лости твоѐ бога́тьі. Млтва̀м

15. прⷭ҇тьі́е влⷣце на́ше бце, и̑ прⷭ҇но двьі

16. марї́е. Си́лою тⷭ҇нагⷪ҇ и̑ жи́вотво́

17. рещаго крⷭ҇та. Ꙁастѹ́плнїемь

18. тⷭ҇ньіⷯ бесплъ́тньіⷯ нбньіⷯ си́лъ̏.

19. тⷭ҇наго и̑ сла́внаго проо́рка прⷣтеи̑

-90а-

1. крⷭ҇тлꙗ і̑ѡ҇а́нна. Стьіⷯ сла́вньіⷯ и̑ въ

2. сѐхва́лꙿньіⷯ апⷭ҇лъ̏. Прѣпоⷣо́бньіⷯ и̑ бго

3. но́сньіⷯ ѿ́ц҃ъ̏ на́шиⷯ. Стьіⷯ и̑ пра́ве

4. дньіⷯ бгоѿць и̑ і̑ѡ̑акї́ма и̑ анньі.

5. и стго и̑ прѣпоⷣб́наго ѻца на́шегⷪ҇

6. і̑ѡ҇а́нна пѹстьі́нижи́телꙗ рьі́лꙿ

7. скагⷪ҇. и̑ въсⷯѣ́ стьіⷯ твоиⷯ мли́мꙿ тѐ

8. мнѡ́го млтⷭ҇иве ги. ѹ̑сльі́ши нⷭ҇а́

9. грѣ́шньіиⷯ мл́щїиⷯ ти се и̑ помлꙋи҇.

10. Еще мли́м се ѻ̑ блгоь́стивьіⷯ и̑ бго

11. хра́нимьіⷯ цри. ѻ̑ дръжа́вѣ ѻ̑ по́бⷣѣ

12. ѻ̑ прѣбьіва́нїи, ѻ̑ ми́рѣ. ѻ̑ ꙁрⷣа́

13. вїи, и̑ ѻ̑ спсе́нїиⷯ. и̑ гѹ бѹ на́шемⷹ.

14. на́и пае поспѣ́шити, и̑ посо́би

15. ти имь въ въсѣ́мь. и̑ поко́рити

16. пⷣо ноо́ѕѣ иⷯ въса́кого вра́га и̑ съ

17. поста́та ⁘  ги поми́лꙋи. л҃.

18. Еще мли́м се ѻ̑ ѡ̑ставл́нїе грѣ́хоⷨ

19. ра́бꙋ бжї́ю ѻцѹ на́шемꙋ і̑гѹ́менꙋ,

-90б-

1. имеⷢ҇ ⷪ. и̑ въсѣ̀ ꙗ꙼же ѻ хѣ̀ бра́тїи на́

2. шиⷯ. и̑ ѻ̑ въса́кои дши хрⷭ҇тїа́нꙿскои.

3. скръ́бещои꙼ же и̑ ѻ̑бьі́димѣи. мї

4. ло́сти бжїи и̑ помо́щи трѣбꙋю꙼

5. щои. ѻ̑ покръве́нїи стго мѣ́ста

6. се́го, и̑ жи́вѹщїиⷨ҇ въ нⷨ. ѻ̑ съми

7. рѣ́нїи, и̑ ѹ̑стро́нїи въсе́гⷪ ми́ра.

8. ѻ̑ блгостоа́нїи стьіⷯ бжїиⷯ цркваⷯ.

9. ѻ̑ спсе́нїи и̑ помо́щи. ѻ̑ иже съ ть

10. ща́нїемь и̑ стра́хѡⷨ бжї́емь, трѹ́

11. жⷣающїиⷯ се и̑ слѹжещїиⷯ ѿ́ць и̑ бра́

12. тїи на́шиⷯ. ѻ̑ посла́нньіⷯ и̑ въ ѻ̑шь́

13. ствїиⷯ сѹ́щїиⷯ. ѻ̑ и̑сцѣл́нїи иже

14. въ немо́щеⷯ съле́жещїиⷯ. ѻ̑ поко҇ ́

15. блже́ннѣи па́мети. и̑ ѻ̑ставл́

16. нїи грѣхо́вь, въсѣ́мь пои́вꙿшиⷨ

17. ѡц҃емъ и̑ бра́тїамь на́шиⷨ. и̑ иже

18. въ слѹ́жꙿбахь сѹ́щеи, и̑ ѻ̑ въсⷯѣ́ слꙋ́

19. жещиⷯ и̑ слѹ́живꙿшїиⷯ. и̑ млтⷭ҇и́н

-91а-

1. давꙿшиⷯ въ стѣи ѻ̑битѣ́ли се́и

2. рꙿцѣ́мь въси. ги помлѹи. н҇́. і̑ере.

3. Ѹ̑сль́іши ньі бе спси́телю на́шь.

4. ѹ̑пова́нїе въсѣ́мь ко́нцеⷨ ꙁемл́.

5. и̑сѹ́щїимь въ моо́рьі дале́е. и̑

6. млⷭ҇ти́ве млтⷭ҇ивь бѹ́ди ѻ̑ грѣсеⷯ́ ́на́шиⷯ,

7. и̑ помлѹи нⷭ҇а́. млтⷭ҇ивꙿ бо̑

8. и̑ лколю́бць бъ Е̑сѝ. и̑ тебѣ̀

9. слаⷡ҇у́ въꙁси́лае꙼мь, ѡцѹ и̑ снѹ и̑ сто́мꙋ

10. дхѹ. и̑ ннꙗ ⁘  ми́рь въсѣ́мь. дїа́

11. конь. гла́вьі ва́ше гви. и̑

12. о̑бра́щеⷭ҇ і̑е҄ре́и,къ ꙁапа́доⷨ. глⷮ҇е́, мⷧ҇ сїю̀, велеглⷭ҇

13. Влⷣко мнѡ́го млтⷭ҇иве ги їѵ хѐ бе

14. на́шь. Млтвами прѣⷭ҇тьіе влⷣї

15. це на́ше бце, и̑ прⷭ҇нодвьі марї́е.

16. Си́лою тⷭ҇на̀го и̑ животво́рещаⷢ҇ ⷪ

17. крⷭ҇та. прѣⷣста́телꙿствоⷨ тⷭ҇ньіиⷯ

18. нбсньіⷯ и̑ бесплъ́тньіⷯ си́лъ̏. тⷭ҇на

19. го и̑ сла́внаго прⷪ҇р́ка прⷣїте и̑ крь

-91б-

1. сти́телꙗ і̑ѡ҇а́нна. Стьіиⷯ сла́вньіⷯ

2. и̑ въсѐхва́лньіⷯ апⷭ҇ль̏. Прѣпоⷣо́б

3. ньіⷯ и̑ бгоно́сньіⷯ ѿ́ць на́шиⷯ. Стьіⷯ

4. и̑ пра́ведньіⷯ бгоѿць и̑і̑ѡа́кїма

5. и̑ анньі. и̑ стго имеⷢ҇ ⷪ и̑ въсⷯѣ́ стьіⷯ

6. твоиⷯ. блгоприе꙼тнѹю сътво́ри

7. млтвѹ на́шꙋ. дарѹ́и на́мь ѻ̑

8. ставл́нїе прѣгрѣше́нїемь на́

9. шиⷨ. покрьі̀ нⷭ҇а́ кро́вѡⷨ кри́лѹ тво

10. ею̏. ѿженѝ ѿ нⷭ҇а́ въса́кого вра́

11. га и̑ съпоста. ѹ̑ми́ри на́шꙋ жи́

12. ꙁнь ги помлѹ нⷭ҇а́ и̑ ми́рь своѝ.

13. и̑ спсѝ дше на́ше ꙗко блгь и̑ лкⷪ҇

14. лю́бць ⁘  и̑ поскона́нїи мⷧ҇твьі.

15. и̑ та́ко наи́наⷨ стрьіⷯ стⷯвⷪнꙋ по́

16. ю꙼ще въхо́диⷨ въ цркѡⷡ҇ ́. наст҇нⷯѡ.

17. стрьіⷯ. глⷭ҇а́, Е҇. пⷣо, раⷣуи́ се поⷭ҇ни́ко꙼҇,

18. Раⷣуи́ се агглꙿскьі ли́кѡмь събесѣ́

19. дꙿние вьі́шнїимь і̑ѡ҇а́нне. жи́

-92а-

1. тїе бо̑ сїѐ ѻе на ꙁемлѝ въ истинꙋ.

2. добродѣ́телꙿнѣ пожи́ль Е̑сѝ. а

3. влъ се прѣⷭ҇то и́ несквръ́нно ꙁръ

4. ца́ло. ꙁа́рꙿнїе лѹ́е бли́ста, при

5. е꙼мь дха стго прѣбога́те. тⷨ҇ѣ́же

6. ѻ̑ꙁарѣ́мь ꙁрѣ́ше бⷣѹ́щаа. въ

7. сѣ̀ прⷣѣ гл ѿ бжтⷭ҇в́наго свѣ́то

8. ꙗ̑вл́нїа. поⷣо́бе се хвьі, Е̑го́же мⷪ҇л

9. ѝ дшамь на́шиⷨ дарова́ти велїю

10. млтⷭ҇ь ⁘  сⷯ, тⷭ҇наа прⷣѣ гмⷭ҇ь сꙿмрⷮ҇ь́÷

11. О҄е бг омѹ́дре і̑ѡаⷩ҇н́е. стрѹꙗ́ми

12. слъꙁньі́ми просвѣ́тивь своѝ ѹⷨ.

13. и̑ къ гѹ бесѣ́довавь прѣсвѣ́тл҇

14. ми и́стотами. съвꙿтѣ́нїемь стлъ́па

15. въсѐ свѣ́тлаго. блгоъ́

16. стїа свѣ́томь сїа́. ꙗви се бла

17. же́нне инѡкьіⷨ по́хвала. и̑ ннꙗ

18. въсⷯѣ́ ни съхранѝ млтвами си÷

19. сⷯ, блже́нь мѹ́жь бо́еи се га въꙁа÷

-92б-

1. Ое прѣпоⷣо́бне і̑ѡ҇а́нне. тьі̏ въ ѹ̑

2. тро́бѣ мте́рньі ѿ аггла нарⷱ҇е́нь

3. бьⷭ҇і́. и̑ꙁꙿ непло́две прошⷣь́, ꙗ̑ко́же

4. дре́вл і̑ѡ҇а́ннь кртⷭ҇ль. пѹстьі́

5. нньіⷨ ꙗви се ѕвѣ́ꙁда неꙁахо́дима̏.

6. мра́кь грѣхо́вньіи въсѹ́дꙋ про

7. ганꙗ́. помѣнѝ блже́нне тво́

8. реще꙼ ти па́меть къ́ гꙋ. про́се

9. ѻ̑цѣще́нїе прѣ́жⷣе и̑схо́да жите

10. и́скаго⁘ Сла́ва. глⷭ҇а́, д҃́÷

11. Пѹстьі́нное въꙁлю́бивь жи́тїе.

12. и̑ агглꙿское въсприе꙼мь слѹ́женїе.

13. и́ ми́рь въꙁненави́дѣ, и̑ лъ́сть

14. врѣ́менꙿнѹю. ꙗви се ми́рѹ свѣ

15. ти́ло въсѐсвѣ́тлое. агглѡмь

16. съприе́стникь. пѹстьі́нньіⷨ

17. бжтⷭ҇в́ное ѹ̑краше́нїе. скръ́бе

18. щїимь ра́дости, и̑ немо́щнїиⷨ҇

19. и̑сцѣли́тель вѣ́рньіⷨ спсе́нїе,

-93а-

1. припа́дающи̏мь къ ра́цѣ мо́щеи

2. твоиⷯ. прѣпоⷣо́бне ѻе млѝ ха̀ ба.

3. ми́рь въ сел́ннѣи дарова́ти. и̑ бⷪ҇

4. дшамь на́шиⷨ велїю млтⷭ҇ь÷  і̑ нⷩ҇ꙗ́.

5. Пода́жⷣь ѹ̑тѣше́нїе ра́бомьсвоиⷨ.

6. въсѐ непорѡнаа. ѹ̑ста влꙗ́ю

7. щи лю́таа на́ша ѻ̑бꙿстоа́нїа. вꙸ

8. са́кое скръ́бьі нⷭ҇а́ и̑ꙁбавлꙗю́щи.

9. те́бѣ бо̑ Е̑ди́нꙋ твръ́до и̑ и̑ꙁвѣ́

10. стно ѹ̑пова́нїе́ имамьі. и̑ твоѐ

11. ꙁастѹпле́нїе стежа́хѡⷨ. да не

12. постьі́дим се влⷣїце те́бѣ при

13. ꙁьі́вающе. потъщи́ се на ѹ̑мо

14. л́нїе. и̑же те́бѣ вѣ́рно въпїю́

15. щїимь. раⷣуи́ се влⷣце въсⷯѣ ́помⷪ҇

16. щнице. ра́дости и̑ покро́ве дшаⷨ

17. на́шимь⁘ таⷤ. ннꙗ ѿпѹща́е

18. ши рⷠ҇а́ своеⷢ҇ ⷪ. трї̏стое. ѻⷱ҇, пⷫ҇о́. ꙗкⷪ҇ тво̀е

19. Еⷭ҇ цртⷭ҇во. и̑мьі̏. трⷫ҇о́, гла́с, а҃.

-93б-

1. Покаⷶн́їю ѻ̑снова́нїе. прописа́нїе

2. ѹ̑мил́нїа. ѻбраꙁь ѹ̑тѣшенїа,

3. дхѡ́внаго съврьше́нїа. ра́вно

4. бьⷭ҇і́ агглѡⷨ жи́тїе твоѐ прѣпоⷣо́б

5. не. въ млтваⷯ бо̑ и̑ въ по́щенїи и̑

6. въ слъ́ꙁаⷯ. прѣбьі́ва ѻе і̑ѡ҇а́нне.

7. Сла́ва да́вꙿшомꙋ ти крѣ́постъ.

8. Сла́ва вѣнꙿа́вꙿшомꙋ тѐ. Сла́ва по

9. да́ющомꙋ на́мь тобою̀ въсѣ́мь

10. и̑сцѣл́нїе ⁘  дрѹтьі̏. трⷫ҇о́. глаⷭ҇. д́҃. вⷳ҇ ́

11. бце дво раⷣуи́ се ѻ̑брадова́ннаа. аⷳ҇

12. К́лаⷬ҇ же пола́гаеⷮ҇ на анало́гьі хлѣ́

13. бьі три̏ ѿ ниⷯ́ ́ же ꙗмьі на тра́пеꙁѣ.

14. та́кожⷣе и̑ стоⷨн́ꙋ вьіна̑ ѿ добра̀го,и̑

15. пꙿшени́цꙋ, и̑ ма́сло. і̑е́реиⷤ ́ста́вь пⷪ҇

16. срⷣѣ. блⷭ҇виⷮ҇ хлѣ́бьі съ вьі́нѡⷨ, и̑ ма́слоⷨ,

17. и̑ пꙿшени́цею. и̑ мл́ се мⷧ҇твою̀ се́ю

18. веⷧ҇глнⷭ҇о дїакоⷩ҇. гꙋ помо́лим се. таⷤ.

19. Г҇и і̑ѵ҇́ хѐ бе на́шь блⷭ҇вивьі̏, Е҇ хлⷠ҇ѣ́.

-94а-

1. и̑ пеⷮ҇ тьі́сѹщь нась́іщь. Са́мь блⷭ҇вѝ

2. хлѣ́бьі сїѐ. пшени́цѹ, вьіно, и̑ ма́

3. сло. и̑ ѹ̑мнѡ́жи̏ въm мѣ́стѣ се́мꙿ.m

4. и̑ въ ми́рѣ твое́мь въсегда̀. и̑ при

5. е꙼млюще̀ ѿ ниⷯ ѻстѝ. ꙗко тьі̏ е̑сѝ

6. блⷭ҇вѐ и̑ стѐ въсаьскаа. и̑ тебѣ̀ слаⷡ҇у́

7. въꙁꙿси́лаеⷨ, ѻцѹ и̑ снѹ и̑ сто́мꙋ дхꙋ.

8. и̑ ннꙗ⁘  таⷤ. ѱлѡⷨ. лг. до поло́винⷹ

9. блⷭ҇влю га на въса́ко врⷨѣ́. до не ли́ше

10. т се въса́коⷢ҇ ⷪ блгаа. і̑е̑реиⷤ ́ шьⷣ ста́неⷮ҇

11. прⷣѣ сть̏іми двеⷬ҇м́и ꙁре̏ кꙿ ꙁапа́доⷨ.

12. и̑ поскоⷩ҇а́нїи ѱаⷧ҇́ма млиⷮ се. блⷭ҇ве́нїе гне

13. на нⷭ҇а́, въсегⷣа̀ и̑ нⷩ҇ꙗ.:  сⷯ. а млтвь̏ прѣ

14. тⷭ҇ьіе꙼ ти мте́ре. и̑ въсⷯѣ́ стьіⷯ твоиⷯ.

15. ги і̑ѵ҃ хѐ бе нⷲ҇а́ помлꙋи нⷭ҇а́.÷  и̑ а꙼бїе

16. ⷮ҇ъ́нїе. пⷣо́бно и̑ пⷪ҇ а́ши вьіна̑ трⷣѹⷶ

17. рⷣа бдⷩ҇ѣ́нагⷪ҇. ꙗкоⷤ ́ ѿ наела̀ прїе꙼хоⷨ ѿ

18. стьіⷯ ѿць́. Слⷤ҇ꙋ́бнициⷤ сътвⷬ҇о́ше ѻ̑бьⷱ҇і́

19. мⷮ҇е́нїе прⷣѣ стьі̏ми двеⷬ҇м́и и̑ кꙸ ѻ̑бѣмⷶ

-94б-

1. ли́кома по Е̑̑ди́нои, и̑ и̑схо́деⷮ҇. сⷤе́

2. раꙁⷣа́ванїе хлѣ́боⷨ тво́риⷨ. ѿ тоⷢ҇ а́са

3. никтоⷤ҇ имаⷮ҇ ѻблаⷭ҇ въкꙋсиⷮ҇ то. при

4. еще́нїа раⷣї стьіⷯ таи́нь. поⷮ҇ь́нїиеⷤ,

5. и̑ исхо́диⷮ҇ каⷩ҇дї́ло въжи́гатеⷧ҇ и̑ клⷫ҇еть

6. великое. и̑ наⷨ. въста́вꙿ шиⷨ. наинаеⷨ.

7. ѹⷮ҇рьню. по ѡ̑ бьі҇̏. на уⷮ҇рь́нїи. на бъ

8. гь. трⷫ҇о́. глⷭ҇а́, а҃́. Покаа́нїю ѻ̑сновⷶ ́

9. нїе. прописа́нїе ѹмил́нїа. обрⷥ҇ꙿа

10. ѹ̑тѣше́нїа, дхѡ́внагⷪ҇ съврьше́

11. нїа. ра́вно бьⷭ҇і́ агглѡⷨ жи́тїе твⷪ҇е.

12. прѣпоⷣо́бне. вꙿ млтваⷯ бо̑ и̑ въ пⷪ҇ще́

13. нїи и̑ въ сль́ꙁаⷯ. прѣбьі́вае ѻе і̑ѡ҇а́

14. нне. Сла́ва давꙿшомꙋ ти крѣ́поⷭ҇.

15. Сла́ва вѣна́вꙿшомꙋ тѐ. Сла́ва пⷪ҇

16. да́ющомꙋ наⷨ ́ тобою̀ вꙿсѣ́мь и̑сцѣ

17. л́нїе ⁘  вⷳ҇. Гаврїи́лꙋ провѣ бⷪ҇

18. ща́вꙿшꙋ ти дво еже раⷣуи́ се. и̑ съгла́

19. соⷨ въплъ́щꙿша се въсѣ́хь влⷣка

-95а-

1. въ тебѐ стѣмь кѵЁ́воте. ꙗ̑кⷤо́ ре́е

2. пра́ведньіи двдь. ꙗ꙼ви се простра́

3. ннѣи꙼ши нбсъ̏, поно́сивꙿши ѕижⷣи́

4. телꙗ свое꙼го. Сла́ва въсе́лꙿшомꙋ се

5. въ тѐ. Слⷡ҇а́ прошⷣь́шомꙋ и̑с те́бѣ.

6. Слⷡ҇а́ свобо́жⷣьшомꙋ нⷭ҇а́ рожⷣьствоⷨ

7. твоиⷨ ́ ⁘  на, а҃. стлⷯѡ҇ⷢ. сⷣѣ. глⷭ҇а́, д҃. пⷣо́,

8. Ꙁва́нїю га свое꙼го послѣ́доваль е̑сѝ.

9. ми́рь ѻ̑ста́виль е̑сѝ, и̑ въсѣ̀ ми́ра

10. кра́сннаа прѣблже́нне і̑ѡ҇аⷩ҇н́е. прѣ

11. тръпѣ́лъ Е̑сѝ пѹстьⷩ҇і́но ѻ̑ꙁлобл́

12. нїе ѹ̑срⷣъ́но. плъ́кьі же ѿринꙋ̀ бѣ́

13. сѡⷨ мѹ́жьскь̏і. тⷨ҇ѣ́ же твою̀ па́меⷮ҇

14. прⷭ҇но пⷭ҇ѣ́нꙿми въсхва́лꙗеⷨ вѣ́рно.:  вⷳ҇

15. слⷡ҇а́. і̑ нⷩ҇ꙗ, бⷪ҇. Обно́вила е̑сѝ тⷭ҇аа

16. бжтⷭ҇́внь̏імь рожⷣ҇ь́ствомꙿ си. и̑ст

17. лѣ́вꙿше̀ стра́стꙿми ꙁемнорⷣѡ́ньіⷯ

18. мръть́вꙿное сѹ́щьство. и̑ въста́

19. вила Е̑сѝ въсѐ ѿ съмръ́ти къ жи́

-95б-

1. ꙁни нетлѣ́нїа. тѣ́мꙿже тѐ подлъ́

2. гѹ въсхвалꙗ́мь въсѝ. дво прѣ

3. сла́внаа ꙗко́же проре́кла Е̑сѝ ⁘ 

4. повто́рьі, стⷯлѡⷢ҇. сѣ́дилꙿнаа. глⷭ҇а́

5. Е҃ ́. поⷣо́. съ беꙁнае́лное сло́вѡ ÷

6. Прѣсе́лꙿникь ть̏і бьⷭ҇і́ ѿ ꙁемл̀ ѿ́ъ

7. ства си. и̑ въсѐ любостра́стїе ꙁе

8. мль́но. ѻ̑ста́виль е̑сѝ. и̑ ꙗ꙼ви се

9. стлъ́пь до нбсь̏ ѻе. и̑ ꙗ꙼влꙗ́ш҇

10. се на гоо́рꙋ въꙁьшⷣь́. и̑ лкьі наста́

11. влꙗ́ши на пѹ́ть спсе́нїа. тѣ́

12. мь въсели́ль се Е̑сѝ въ крѡ́тꙿкьіⷯ

13. ꙁемл̀ ⁘  вⷳ҇. сла́ва. и̑ нна. бⷪ҇÷

14. Стра́нно двьі́е та́инꙿствоо. ми́ро

15. ви ꙗ̑ви се спсе́нїе. и̑ꙁ нею́же роди́

16. се бъ беꙁꙿсѣ́мене. и̑ плъ́тїю пока́

17. ꙁа се кро́мѣ тлѣ́нїа. въсѣ́мь ра́

18. дѡсти ги сла́ва те́бѣ.:таⷤ,

19. на полїе́леѡ. ѻ̑блаи́т се дїакоⷩ҇, і̑ ка аі

-96а-

1. дить по ѡ̑бьіа́ю. пѣ́вце поюⷮ҇ се̏.

2. Хвали́те име гн, хвали́те ра́бьі

3. га. сто́щеи въ хра́мѣ гни, въ

4. дво́рѣⷯ до́мѹ ба на́шего хвали́

5. те га ꙗко блгь гь  пои́те име

6. ни е̑го̀ ꙗко добр̑о  ꙗко і̑а́кова

7. и̑ꙁбра̀ себѐ гь  і̑ исрлꙗ въ доⷭ҇а́нїе

8. себѣ  ꙗко аꙁь поꙁнаⷯ́ ́ ꙗко велеи

9. гь  и гь на́шь наⷣꙿ въсѣ́ми бо́гьі.

10. въса̀ Е̑ли́ка въсхо́тѣ гь сътво́ри.

11. на нбсѝ и̑ на ꙁемлѝ  въ моо́риⷯ и̑ вꙸ

12. въсⷯѣ́ бе́ꙁⷣнаⷯ  въꙁво́де ѡблакьі

13. ѿ послѣ́дниⷯ ꙁемлѝ млъ́нїе въ

14. дъ́жⷣь сътворѝ  и̑ꙁво́де вѣ́трьі

15. ѿ скро́вищь своиⷯ  иже по́раꙁи

16. пръвѣнꙿце Е гѵ̈пⷮ҇ьскьіе  ѿ лка

17. до ско́та  посла̀ ꙁна́менїа и̑ ю́

18. деса по срѣⷣ те́бе Е гѵ̈пꙿте  на фа

19. раѡ̀на и̑ на въсѐ ра́бьі е̑го̀  иже ві

-96б-

1. по́раꙁи Е̑ꙁьі́кьі мнѡ́гьі  и̑ и̑ꙁбѝ

2. цре крѣ́пꙿкьі  сїѡ́на ца́ра а̑море́

3. иска  и̑ ѡ꙼га ца́ра васа́нꙿска  и̑

4. въса̀ цртⷭ҇вїа ханаа́нсꙿка  и̑ даⷭ҇́ ꙁе́

5. млю ихь доⷭ҇а́нїе  доⷭ҇а́нїе і̑ислю

6. лю́деⷨ свои́мь  ги име твоѐ въ вѣ

7. кьі  и̑ па́меⷮ҇ твоа̀ въ рѡⷣ и̑ рѡдь.

8. ꙗко сѹ́диⷮ҇ ́ гь лю́деⷨ свои́мь  и̑ ѡ̑ ра

9. бѣⷯ своиⷯ ѹ̑мо́лит се  идоли ̑ꙁьі́

10. кь сребро̑ и̑ ꙁла́то и̑ дѣ́ла рѹ́кь ль

11. скь̏ •ѹ̑ста̀ имѹть и̑ не глють.

12. ☺и имѹть и̑ не ви́деть  ѹ̑ши

13. и꙼мꙋть и̑ не сльі́шеть  ни бо̀ ⷭ҇

14. дха въ ѹстѣⷯ ихь  поⷣо́бни и̑мь

15. да бѹⷣт́ь тво́рещеи ⷭ҇  и̑ въсѝ на

16. дѣ́ющеи се на н̀  до́мь і̑ислвь

17. блⷭ҇ви́те га  до́мь а̑а꙼рѡ̀нь блⷭ҇ви́

18. те га  до́мь левїи́нь блⷭ҇ви́те га.

19. бо́щеи се га блⷭ҇ви́те га  блⷭ҇ве́нь гь

-97а-

1. ѿ сїѻ̀на жи́вьіи въ і̑Е̑росалї́мѣ ⁘ 

2. сповѣда́ите се гви ꙗко блгь, ꙗкⷪ҇

3. въ вѣкьі млⷭ҇ть е̑го̀  и̑сповѣда́и

4. те се бѹ бо́гооⷨ, ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇ е҇ⷢ.

5. и̑сповѣда́ите се гви го́сподемь,

6. ꙗко въ вѣкьі мл҇ⷭть е̑гⷪ҇  сътво́

7. рꙿшомꙋ ю́деса ве́лїа Е̑̑ди́номꙋ, ꙗⷦ҇

8. въ вѣкьі млⷭ҇ть е̑го̀ сътво́рꙿшомⷹ

9. нбса̀ ра́ꙁѹмоⷨ, ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇тꙿ е҇ⷢ ⷪ.

10. ѹ̑тврь́жⷣьшомꙋ ꙁемлю̀ на во́дахь,

11. ꙗкⷪ҇ въ вѣкьі млⷭ҇ть е̑го̀  сътво́

12. рꙿшомꙋ свѣти́ла ве́лїа Е̑ди́номꙋ,

13. ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇ть е̑го̀  слнце

14. въ ѡбласть дни, ꙗ̑ко въ вѣкьі млⷭ҇.

15. Лѹнꙋ̑ и ѕвѣ́ꙁⷣьі въ ѡбласть но́щи,

16. ꙗ̑ко въ вѣкьі млтⷭ҇ь е̑го̀  пора́ꙁꙿшⷪ҇

17. мꙋ Е гѵ̈пꙿта съ пръвѣ́нꙿци ихь, ꙗⷦ҇

18. въ вѣкьі млⷭ҇ть е̑го̀  иꙁве́дꙿшомꙋ

19. і̑исрлꙗ ѿ срѣ́дьі ихь, ꙗко въ вѣкꙹ҇..

-97б-

1. рѹ́кою крѣ́пꙿкою и̑ мьі́шꙿцею вьісо́ко

2. ю̀, ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇ть Е̑го̀  раꙁдѣ́

3. лшомꙋ ръ́мꙿно мо́ре въ раꙁⷣѣл́нїе,

4. ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇ е̑го̀  и̑ прове́дꙿшо

5. мѹ і̑исрлꙗ посрⷣѣ́ е̑го̀, ꙗко въ вѣкьі.

6. и̑ стрѣ́сꙿшомꙋ фараѡ̀на и̑ си́лѹ е̑го̀ вꙿ

7. моо́ре ръ́мное, ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇тꙿ.

8. и̑ прове́дꙿшомꙋ лю́ди своѐ въ пѹсть̀і

9. ню, ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇ть Е̑го̀  пора́

10. ꙁꙿшомѹ ца́ре ве́лїе, ꙗко въ вѣкьі мⷭ҇.

11. и̑ ѹ̑би́вꙿшомꙋ ца́ре крѣ́пꙿкьі, ꙗⷦ҇ в вⷦ҇ѣ.

12. сїѡ̀на ца́ра а̑мо ре́искаа, ꙗко въ вⷦ҇ѣ.

13. і̑ѡ꙼га ца́ра васа́нсꙿка, ꙗко въ вѣкьі.

14. и̑ да́вꙿшомꙋ ꙁемлю̀ ихь доⷭ҇а́нїе, ꙗко.

15. доⷭ҇а́нїе і̑исрлю ра́бѹ свое̑мѹ, ꙗкⷪ҇ в вⷦ҇ѣ.

16. ꙗко въ смѣ́ренїи на́шемь помѣ́нꙋ

17. ни гь, ꙗко въ вѣкьі млⷭ҇ть Е̑го̀.

18. и̑ и̑ꙁба́вилꙿ ни ⷭ҇ ѿ вра́гь на́шиⷯ, ꙗкⷪ҇.

19. да́и пищѹ въса́кои плъ́ти, ꙗкⷪ҇.

-98а-

1. и̑сповѣда́ите се бѹ нбсномꙋ, ꙗко

2. въ вѣкьі млⷭ҇ть е̑го̀.:.  ѱаѡⷨ҇, прⷣпо́бномꙋ

3. Тръпѐ потръпѣⷯ́ ́ га и̑ въне́тꙿми  и̑

4. ѹсльіша̀ млтвѹ мою̀  и̑ въꙁвⷣе́ ме

5. ѿ ро̋ва стрⷭ҇те́и и̑ ѿ бре́нїа ти́менꙿна.

6. и̑ поста́ви на ка́менїи ноо́ѕѣ моѝ.:

7. и̑спра́ви стоо́пьі моѐ Се̏ ѹ̑да́лихꙿ се

8. бѣ́га, и̑ въдво́рих се въ пѹстьі́

9. ню  аꙗⷯ ́ ба спсаю́щаго ме  ѿ ма́

10. лодшїа и̑ ѿ бѹ́ре  бьі́ше слъ́ꙁьіи

11. моѐ мнѣ хлѣ́бь днь и нощь  ѿ глⷶ

12. са̀ въꙁдьі́ханїа мое̑го, прилъпѐ ко́

13. сть мо̀а плътьі мое꙼и  Ꙁа словеса̀

14. ѹ̑стъ́нь твоиⷯ́ ́ аꙁь съхра́нихь пѹ́

15. ти жеско́кьі  покрьі́хь по́стѡⷨ

16. дшѹ мою̀  и̑ поло́жихь ѻ̑дѣа́нїе

17. моѐ врѣ́тище  ко́лѣнѣ моѝ и̑ꙁнⷷ

18. мо́гостѣ ѿ по́ста  и̑ плⷮ҇ъ́ моа̀ и̑

19. ꙁмѣ́ни се Е̑ле́а раⷣї  Ꙁа н̀ пепе́ль ꙗⷦ҇

-98б-

1. хлѣ́бь ꙗдⷯѣ, и̑ пи́тїе моѐ съ пла́е

2. мь раства́раⷯ  ѹ̑трѹ́дих се въꙁⷣьі́

3. ханїемь мои́мь  и̑ ꙁмї́ю на въса́

4. кѹ но́щь ло́же мое̏, и̑ слъꙁа́ми мои́

5. ми посте́лю мою̀ ѻ̑мо́ю  поло́жиⷯ

6. слъ́ꙁьі моѐ прⷣѣ собою̀ ꙗ̑ко въ ѻ̑бѣ

7. това́нїи твое̑мь  ѹ̑поⷣо́биⷯ се не̑

8. си́ти пѹсть́інꙿнѣи  ꙁабдⷯѣ́ и̑ бьⷯі́

9. ꙗко пꙿти́ца ѻ̑собещїа́ се на ꙁъ́дѣ.

10. въ мнѣ сѹⷮ҇ ́ бе ѻ̑бѣ́тїи Еже въꙁⷣа́

11. мь хва́лѣ твое꙼и  въꙁьі́ска тебѐ

12. лицѐ моѐ ли́ца твое́го ги въꙁьі́щꙋ.

13. въже́жⷣа тебѣ̀ дша моа̀ ка́ко про

14. стрѣ́т се тебѐ плⷮ҇ъ́ моа̀  въ ꙁемл҇

15. пѹ́стѣ и̑ не прохо́дѣ и̑ беꙁво́дꙿ

16. нѣ  ра́дости моа̀ и̑ꙁба́ви ме ѿ ѻ̑

17. бь́і шьⷣшїиⷯ ме  аꙁ же въне́гда ѡ

18. ньі̀ стѹжа́ахѹ ми о̑бла́ах се въ

19. врѣ́тище  и̑ смѣ́раⷯ по́стомь дшꙋ

-99а-

1. мою̀  ва́ристѣ стрⷤа́бѹ ☺и моѝ.

2. ѹ̑трѹ́дих се въпї́е и̑ꙁмлъ́е грътⷩ҇а́

3. моѝ  и̑ще ꙁо́стѣ ☺и моѝ ѹ̑пова́

4. ю̑щѹми на̀ ба мое̑го  и̑ бьⷭ҇і́ гь поⷣ

5. Е꙼митель моѝ, и̑ и̑ꙁве́де ме на ши

6. ро́тѹ  прⷣѣꙁрѣ́хь га прⷣѣ мною̀ пр҇

7. сно да се не подви́жѹ  и̑ дⷭ҇а́ въ поно

8. ше́нїе попи́рающе꙼ ме  ѻбраті́

9. ль е̑сѝ пла́ь моѝ въ ра́доⷭ҇ мнѣ  блⷭ҇

10. ве́нь гь иже не дⷭ҇а́ нⷭ҇а́ въ лови́твѹ

11. ꙁѹ̋бѡⷨ ихь  ѿстѹ́пите ѿ ме́не

12. въсѝ тво́рещеи беꙁа́конїе  ѹ̑вѣ

13. дите ꙗко ѹ̑ди́вьі гь прⷣпоо́бнагⷪ҇,

14. свое̑го  ѹ̑трѹ́диⷯ се въ вѣкьі и̑ жи

15. вь бѹ́деⷮ҇ до кон́ца  въꙁлю́бите га

16. въсѝ прѣпоⷣо́бньі е̑го̀  ꙗко гь лю́

17. биⷮ сѹ́дь, и̑ не ѻ̑ста́вить прѣпоⷣо́

18. бньіⷯ своиⷯ  съхра́нить гь дше прѣ

19. поⷣо́бньіⷯ своиⷯ  ⷭ҇тнаа прпоⷣо́бньіⷯ

прⷫи҇ⷮ. прїидѣ́те вꙿсѝ съглⷭ҇но иноьⷭ҇цїи ли́ци въсхва́ліⷨ

пѹстьі́ннагⷪ҇. і̑ѡ҇а́нна. ллеⷢ҇ ⷷ рьілсꙿкаго свѣтилника ÷

-99б-

1. Е̑го̀ •въсхва́лет се прѣпоⷣо́бнь̏і

2. въ сла́вѣ • и̑ и̑сповѣ́даите па́меⷮ҇

3. стьі́ни Е̑го̀:. прⷫ҇и́. прїидѣ́те

4. въсѝ съглаⷭ҇н́о иноьсцїи ли́ци въ

5. схва́лиⷨ пѹстьі́нижи́телꙗ. ле́ге,

6. рь́ілꙿскаго свѣти́лꙿника:.  сла́ва.

7. Сла́ва тебѐ ѻе и̑ сне и̑ дше стьі̏. трⷪ҇

8. и́це прѣстаа сла́ва те́бе .:  и̑ нⷩ҇ꙗ.

9. раⷣуи́ се ѻ̑брадова́ннаа марї́е гь с то

10. бою̀. леⷢ҇. а̑ллїлуⷢ҇їа. гⷳ҇, до́ѯаси ѻ̑ Ѳеѡⷭ҇: 

11. по полїеле́и. сⷣѣ. глⷭ҇а́, и҃. пⷣо, прѣмⷭ҇ѹ́⁘

12. Пастьі́рꙿскѹю хи́трость въсприе꙼

13. мь. и̑ и̑нокѹющиⷨ стлъ́пь и̑ ѻ̑сно

14. ва́нїе. ра́ꙁѹмнѣ ѹ̑па́сль Е̑сѝ ра́

15. ꙁѹмно ста́до сво̀е. хва́ бо въжⷣе

16. лѣ́вь бжтⷭ҇в́наа ѹенїа. въ̀ нихь

17. сло́во посѣ́тиль е̑сѝ прпоⷣо́бне. тѣ́

18. мꙿже въ ре́вности агглсꙿкаго жи́

19. тїа въꙁдви́гль е̑сѝ въсѐ. Е̑ди́но

-100а-

1. мѹ́дрьно сла́ви ти ба. бгоно́се

2. і̑ѡ҇а́нне млѝ ха̀ ба. грѣ́хѡⷨ ѻ̑ста́

3. влнїе пода́ти. ътѹщимь лю́

4. бовїю па́меⷮ҇ твою̀.:  вⷳ҇. слⷡ҇а́. и̑ нⷩ҇ꙗ. бⷪ҇ ́

5. Нбнѹю две́рь и̑ ко́вегь. въсѐ стѹ

6. ю го́рѹ, и̑ свѣ́тльіи ѻблакь въ

7. спо́мь. неѻ̑па́лимѹю кѹпи́нⷹ

8. слове́сньіи ра́и. Евꙿвьіно въꙁва́

9. нїе. въсел́ннѣи въсе́и ве́лїе при

10. е꙼тилище. ꙗко спсе́нїе въ н́мь

11. съдѣ́ла се ми́рови. и̑ ѻ̑ставл́нїе

12. дре́вньіⷨ съгрѣше́нїемь. тⷨѣ́ же

13. и̑ въпїе꙼мь Е̑ѝ, млѝ ха̀ ба. съгрѣ

14. ше́нїемь ѻ̑ставлнїе дарова́ти.

15. блгоъ́стно покланꙗ́ющїим се

16. прѣстомꙋ рожⷣьствѹ твое̑мꙋ.: 

17. а̑нꙿтї́фоⷩ҇. а҃, д҃го, глаⷭ҇. прⷦ҇о́. глⷭ҇а́, ꙁ҃. ъ́

18. стна̏ прѣⷣ гмь съмрⷮ҇ь́ прпоⷣо́бньіиⷯ.

19. сⷯ, то̑ въꙁⷣа́мь гви ѻ̑ въсⷯѣ́ иже въ

-100б-

1. ꙁⷣа́сть наⷨ ́. скона́ваемꙋ, а̑нтї́фонꙋ.

2. глⷮ҇ ́, дїа́коⷩ҇. гꙋ помли́м се. і̑̑ре́и. ꙗкⷪ҇

3. сть е̑сѝ бе на́шь. люⷣїе въса́ко дьⷯі́нїе.

4. дїа́кѡⷩ҇. и̑ ѻ̑ спⷣо́бити се наⷨ.́ люⷣїе. ги

5. помлꙋи, гⷳ҇. дїакоⷩ҇. прѣмѹ́дроⷭ҇ про

6. сти. люⷣїе, въ дхѡⷨ ́ твоиⷨ ́. і̑е̑ре́и. ѿ

7. имеⷢ҇ ⷪ. стго Е̑ѵⷢ҇лїа Ме҇ ́ъте́нїе. люⷣїе. слаⷡ҇ ́

8. те́бе ги. дїакоⷩ҇. вънмѣⷨ. і̑ере́и. ьтⷮ҇е́.

9. Ре́е гь свои́мь ѹеникѡⷨ, въса̀ мнⷺ҇

10. прѣда́на сѹ́ть ѡцемь мои́мь • и̑

11. никтоже ꙁна́ть сна тъ́кмоо

12. ѿ́ць • ни ѻца кто ꙁна́ть тъ́к

13. мо сна • и̑ Е̑мѹже аще во́лить

14. снь ѿкрьі́ти • прїидѣ́те къ мнѣ

15. въси трѹжⷣа́ющеи се и̑ ѡ̑брѣме

16. ненїи, и̑ аꙁь поко́ю вьі̏ • въꙁмѣ́те

17. иго моѐ на себѣ̀ • и̑ наѹ̑и́те се ѿ

18. ме́не ꙗко кро́тꙿкь Е̑с́мь и̑ смѣ́ренꙿ

19. срⷣцемь• и̑ ѻ̑брѣ́щете поко́и дшаⷨ

-101а-

1. ва́шимь • иго бо моѐ блго, и̑ брѣ́

2. ме моѐ лъ́гꙿко ⁘  потоⷨ ́, н҃, ѱа́

3. лѡⷨ. помлѹи́ ме бе. Сла́ва. глаⷭ҇, в҃.

4. Ѻе сло́во и̑ дше трⷪ҇и́це прѣстаа, ѻ̑

5. цѣстѝ мнѡⷤс́тво грѣхо́вь ншиⷯ.:  і нⷩ҇ꙗ

6. ꙁа бце млтвь̏ млⷭ҇ти́ве ѻ̑цѣстѝ

7. мнѡ́жьство̀ грѣхо́вь на́шиⷯ.: сⷯ

8. помлѹи нⷭ҇а́ бе по вели́цѣи млⷭ҇ти

9. твое̑и, и̑ по мнѡ́гьіⷨ щедрѡ̀таⷨъ

10. твоиⷨ ́. ѻ̑цѣстѝ въса̀ съгрѣше́нїа

11. на́ша ⁘  стрⷯа́, самоглаⷭ҇. глⷭ҇а́, ѕ҃.

12. Гора̀ нбсѝ поⷣоблѣа́шеⷭ҇. Прие꙼млю

13. щи свѣти́лꙿника пѹсть́іннаго,

14. ѻца і̑ѡ҇а́нна. ꙗко мти млнⷣца

15. ста́ростїю ѻею. тьі̏ же прѣпоⷣ ́

16. бне ѻе. ꙗко орꙿлъ стьіⷨ ́ дхѡ́мь,

17. прѣлѐта гоо́рьі и̑ връ́тꙿпьі рьі́

18. лꙿскьіе въ испръ, ѡ҇҆ кра́сно дшꙿ

19. не. просвѣща́ вѣ́рньі. при

-101б-

1. те́кающеѝ къ тⷭ҇нѣи ра́цѣ тво

2. е꙼и. весе́ло въспѣва́мь. съ бце

3. ю꙼ мли́ се ѻ̑ спсе́нїи дшаⷨ на́шимь.: 

4. Егⷣа̀ же скона́вае꙼мь стрⷯꙋ Е̑ѵⷢ҇ли́

5. скꙋю. и̑ꙁьшⷣь́ дїакоⷩ҇, и̑ ста́вь на ѻ̑

6. бьі́ное мѣ́сто. глⷮ҇́. млтвѹ сїю̀.

7. спсѝ бе люⷣїе своѐ и̑ блⷭ҇вѝ доⷭ҇а́нїе твⷪ҇е ÷

8. иⷳ҇. на ли́тїи, по стрьⷯі. и̑ на коⷰ҇. рꙿцѣⷨ

9. въсѝ. люⷣїе. ги помлѹи. ві́. і̑ереи.

10. въꙁглⷲ҇а́. млтⷭ҇їю и̑ щедроо́тами. т҇ⷤа́.

11. пѣ́сни мѡӱсеѻвьі. тⷤа, канѡⷩ҇ ́ бци

12. съ і̑рꙿмосѡⷨ. на. ѕ҃. и̑ прпоⷣо́бномꙋ

13. оцѹ і̑ѡ҇а́ннꙋ. два̏. на, и҃. та́же.

14. Канѡⷩ҇ ́ бци. пⷭ҇ѣ́. а҃. глⷭ҇а́. и҃. і̑рмѡⷭ҇:

15. Во́дѹ прошⷣъ́ ꙗко по сѹ́хꙋ. и̑ꙁ Е гу

16. пⷮ҇ь́ска ꙁла̏ и̑ꙁбѣжа́вь і̑исрлꙿтеннь

17. въпїа́ше. и̑ꙁба́вителю бѹ на́ше

18. мꙋ поиⷨ ́ ꙗко просла́ви се ⁘ 

19. Мнѡ̀гьі̏ми съдръ́жими напа́стꙿм҇.

-102а-

1. к те́бѣ прибѣ́гаю спсе́нїа искьі̏.

2. Ꙍ҇҆ мти сло́вѹ и̑ дво. ѿ лю́тьіⷯ и̑ нꙋ́

3. жⷣнїиⷯ ме спсѝ ⁘  Стра́стеи꙼ ме

4. съмѹ́щають прило́ꙁьі мнѡ́гьіе

5. пеа́ли. и̑сплънꙗ́юⷮ҇ ми дшꙋ. ѹ̑

6. ми́ри о̑троко́вице ти́шиною. сн҇ⷶ

7. и̑ ба твое̑го̀ въсѐ непоро́наа ⁘ 

8. Спса ро́жⷣьшѹю тѐ и̑ ба мо́лю двц́е

9. иꙁба́ви ти ме ѿ лю́ть. К те́бѣ бо

10. ннꙗ прибѣ́гаю. простьі́раю дшꙋ

11. и̑ помьішл́нїе ⁘  въ скръ́бьі

12. ме сѹ́ща и̑ въ тъ́ѕѣ, посѣще́нїа

13. бжтⷭ҇в́наа. и̑ промьішл́нїа иже

14. ѿ тебѣ̀ споⷣобѝ ꙗко блгаа. блго́

15. мѹже роди́телꙿница .:  : 

16. Канѡⷩ҇ ́, сто́мꙋ оцѹ і̑ѡ҇а́ннѹ. глⷭ҇а́, в҇́

17. пѣ́снь, а҇́. і̑рмоⷭ҇. Въ глъби́нѣ по ÷

18. При́сно сѹ́щꙿнаго свѣ́та три̏сїа́нна

19. го, ннꙗ о̑ꙁарѣ꙼ се. и̑ съ аггли вто́

-102б-

1. рьі̏ми сїа́нїи прѣⷣстои́ши вⷭ҇ъ́ свѣ́

2. тль. срⷣца мое꙼го о̑мрае́нїе ѿже

3. нѝ ѻе і̑ѡ҇а́нне. ꙗко да свѣ́тло

4. проповѣ́даю жи́тїа твое̑го ⁘ 

5. Въко́ренивꙿше꙼ се жела́нїе въ дши

6. твое꙼и ѻе. стежа́вь неи̑сьте́нꙿ

7. ньі хвьі кра́сотьі. ю́вестъ́вꙿ

8. ньі две́рьі ꙁатво́риль Е̑сѝ. ѿ тлⷺ ́

9. нньіⷯ и̑ мимоте́кѹщїиⷯ. и̑ мнѡ́

10. гьі̏ми по́двигьі полꙋи́ль е̑сѝ бла

11. же́нне жела́нїе ⁘  Вели́ко съ

12. мо́тренїе бжїе, ѿ ѹ̑тро́бьі те ѻ̑

13. стѝ. и̑ съ́сѹдь пока́ꙁа прие꙼тьнь

14. дхѹ стомꙋ: и̑ то́го сїа́нїа та́можⷷ

15. ѿ мла́денꙿства ꙗви се. стра́хѡⷨъ

16. бжїемь ѻ̑гражⷣа꙼мь ⁘  бⷪ҇ ́

17. Та́инꙿствѹ стра́нномꙋ ꙗви се дѣ

18. ла́телꙿница. расто́щїи сѹ́щьс

19. твѣ съЕ̑дини́вꙿши. ба бо̑ бесплⷮ҇ь

-103а-

1. наа ꙁаь́нꙿши, плъ́ть но́сеща прои̑

2. ꙁвела е̑сѝ. и̑ въ Е̑ди́номь ли́ци, и̑

3. въ двою̋ Е̑стьствѹ прѣпѣ́таа : 

4. дрѹ́гьі̏ канѡⷩ҇ ́. прѣпоⷣо́бномⷹ. глⷭ҇а́, и҃.

5. пⷭ҇ѣ, а҃. і̑рмоⷭ҇. во́дꙋ прошⷣь́ ꙗко по сⷯ : .

6. Пѣ́ти наи́нающꙋми, твоѐ тⷭ҇ноⷷ҇

7. жи́тїе і̑ѡ҇а́нꙿне. въсїа́ими ннꙗ

8. свⷮ҇ѣ́ ра́ꙁѹмньіи. са́мьіе мѹ́дро

9. сти мо́лю ти се. и̑ бжⷭ҇т́вньіе блгⷣ

10. ти. и̑сплъ́ни ѹста моа̀ ⁘ 

11. Ѹда́лилꙿ се Е̑сѝ тѣ́лѡⷨ и̑ дшею, ѿ вꙿ

12. сѣ́хь ꙗже въ ми́рѣ. и̑ бѣ́галь е̑сѝ

13. въ истинꙋ, и̑ въдво́ри се ое въ поꙷ

14. стьі́ни. мѡӱсеискь̏і бгови́дѣ

15. нїа насла́жда се ⁘  Воо́дьі ѿ

16. и̑сто́ника Е уⷢ҇л́сꙿкаго пи́вь дово́

17. лꙿно. ѿ рѣ́ва ннꙗ рѣ̋кьі ю́десь

18. и̑ста́аши і̑ѡ҇а́нне. и̑ напаꙗ́

19. ши вѣ́рою прите́кающиⷯ к те́бѣ ÷ 

-103б-

1. Ꙗко ка́плꙗ ка́плющїа на ꙁемлю̀. съ

2. шⷣь́ двце въ ѹ̑тро́бꙋ твою̀ бъ сло́

3. во. ⷭ҇ство льское ѻ̑палѣвꙿшеѐ

4. пла́менемь ꙁло́бьі. ѻро́сивь ѻ̑б

5. но́виль ⷭ҇ .:  Катаваⷭ҇. бци, глаⷭ҇ д҃.

6. Ѿвръ́ꙁꙋ ѹста моа̀, и̑ наплъ́нет се дха̀.

7. и̑ сло́во ѿрьі́гнꙋ црци мтерьі. и̑ ꙗ꙼

8. влю се свѣ́тло тръжьствѹ. и̑

9. въспо́ю раⷣу́ се се́ ю́деса ⁘  :

10. пⷭ҇ѣ́, г҃. глⷭ҇а́, и҃. і̑рмоⷭ҇. Нбсномꙋ кроꙷ ́

11. гꙋ връ́хотво́рꙿе ги. цркви ѕи́жⷣи

12. телю, тьі̏ ме ѹ̑твръдѝ въ лю́бви

13. свое꙼и. кра́и жела́нїемь, и̑ вѣ́рньіⷨ

14. ѹ̑твръжⷣе́нїе. Е̑ди́не лколю́бе ⁘ 

15. Ꙁастѹпл́нїе и̑ покро́вь, жи́ꙁни

16. мое꙼и поло́жихꙿ те бгороди́телꙿн

17. це дво. тьі̏ ме о̑кръмѝ къ приста́

18. нищꙋ твое̑мꙋ. блгьіⷨ вино́внаа

19. вѣ́рньіⷨ ѹ̑твръжⷣе́нїе. Е̑ди́на въ ві ́

-104а-

1. сѐ пѣ́таа ⁘  Мо́лю се двце дше

2. вное съмѹще́нїе. и̑ пеа́ли бѹ́рꙋ ра

3. ꙁори́ ти ми. ть̏і бо бгоневѣ́стнаа,

4. нае́лника тиши́нѣ ха̀ ро́дила е̑

5. сѝ Е̑ди́на прⷭ҇таа ⁘  Блгⷣтлꙗ ро́

6. жⷣьши до́брьіиⷨ винѹ. блгодѣа́нїа

7. бога́тьство въсѣ́мь и̑сто́и. вꙸ

8. са бо мо́жеши ꙗко си́лнаа въ крѣ́

9. пости бгоблже́наа .:  .: 

10. Лю́тьіми недѹ́гьі и̑ болѣ́ꙁньньім҇

11. стра́стꙿми. и̑стеꙃа́мꙋ дво ть̏і

12. ми помо́ѕи ми. и̑сцѣл́нїемь

13. бо нескѹ́дно тѐ Ꙁна́ю скро́вище

14. некра́домо и̑ неи̑ꙁда́мо ⁘ 

15. инь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. в҃. на ка́мени ме вⷬ҇ѣ́ : .

16. Ви́дѣвь бъ́дрьно дше твое̀ ☺̑и́мⷶ

17. ѹмнима. ꙗко въса̀ сѹ́та сѹⷮ҇ ́.

18. ѿвръ́гль Е̑сѝ въсꙋ̀ ми́рꙿскѹю кра́

19. сотꙋ. и̑ ни́щїимь и̑мѣнїа сво̀а гі ́

-104б-

1. раꙁда́ль е̑сѝ. и̑ некра́домое жела́

2. нїе стежа́ль Е̑сѝ ⁘  Бжⷭ҇т́вньіиⷯ

3. послѹ́шавь ꙁа́повѣди. въ млъа́

4. нїи прѣбьі́ль е̑сѝ въ вꙿсѣ́мь жи́ти̏

5. свое̑мь. ꙗко непотрѣ́бꙿнь и̑ бесь́

6. стꙿнь. въ ѿьстви свое꙼мь въмѣ

7. ни́ се поноше́нїемь. и̑ ѿ истиⷩ҇ньіе

8. сла́вьі пи́тѣ се жела́нїемь ⁘ 

9. Ѿвра́тиль Е̑сѝ пле́щи своѝ ѿ ми́ра.

10. и̑ въꙁве́льЕ̑сѝ въ гоорьі ☺и твоѝ.

11. а́ помо́щи ѿ тѹ́дꙋ бжⷭ҇т́вньіе.

12. тѣ́мꙿже ѿ го́рьі стьі́е Е̑го̀ ѹ̑сльі́

13. ша тѐ бъ. и̑ въꙁнеⷭ҇ ́ те ю́десьі ⁘ 

14. бⷪ҇ ́ Въспѣва́ть бгоѿ́ць къ двци. ѹ

15. хо тво̀е приклонѝ дъ́щи црева. и̑

16. ви́жⷣь лю́ди твоиⷯ, иже к те́бѣ дрь

17. ꙁнове́нїемь. глⷭ҇а́ ихь ѹ̑сльіши бла

18. же́щїиⷯ тѐ. и̑ твою̀ велиа́ющїихь

19. млⷭ҇ть ⁘  инь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́, и҃. тьі̏ е̑сѝ

ѹ̑тврьжⷣе́нїе .: 

-105а-

1. Въⷭ҇ ́простъ́рь на нбо̑ ѹмь твоѝ прѣ

2. пооⷣб́не. ѻ̑ тлѣ́ннѣи пи́щи не пⷪ҇

3. пе́кль се Е̑сѝ. нъ хлѣ́бѡⷨ агглꙿс

4. кьіⷨ пи́тѣа꙼ше се ⁘  Стрѹꙗ́м҇

5. слъ́ꙁь̏ твоиⷯ ́, напои́ль Е̑сѝ ꙁемлю̀

6. пѹстьі́ннѹю. и̑ плⷣо́ прино́си

7. ти сла́нꙋтꙿка ѻе. неѻ̑ра́нно ѹ̑

8. крѣ́пиль Е̑сѝ ⁘  Въꙁлетѣ̀ ти

9. къ́ бѹ, ꙗко пте́нꙿць жела́ прѣ

10. поⷣо́бне. гнѣ́ꙁⷣо себѐ сътво́риль

11. е̑сѝ въ дрѣ́вѣ. ѿ ꙁемлъ́ньіⷯ ѻ̑

12. блегꙿа се .:  бⷪ҇ ́ Млⷭ҇тивами прѣ

13. ⷭ҇таа ба сна твое꙼го сътворѝ. ꙁло̀

14. тво́рещаа, ви́дѣти то́го ли́цѣ

15. ѻ̑бра́щаю꙼ща .:  Катава́сїа

16. Твоѐ пѣ́сносло́вꙿце бце. жи́вьі̏

17. и̑ нетлѣ́нньі̏ и̑сто́ние. ли́кь

18. съвькѹ́пльше̀ дхоо́внѣ ѹ̑

19. тврьдѝ. и̑ бжⷭ҇т́внѣи сла́вѣ твⷪ҇

-105б-

1. е꙼и, вѣ́нꙿцемь сла́вѣ си спооⷣбѝ .: 

2. сѣⷣ. глⷭ҇а́, и҃. пⷣо. прѣмѹ́дрѡⷭ҇ ÷

3. нѡкомь съвръ́стникь ꙗ̑вилꙿ се

4. Е̑̑сѝ мѹ́дре. и̑ поⷣо́бникь бьі́вь

5. а̑нꙿдо́нїю въ послѣ́дньіⷯ лѣ́тѣхꙿ

6. блаже́нне. просвѣти́ль е̑сѝ вѣ́

7. рꙿньі ю́десь свѣ́тлостїю прѣ

8. пⷣо́бне. и̑сцѣлꙗ́ши бо недѹ́жꙿ

9. ньіе и̑ бѣ̋си прого́ниши. бѹ тѐ

10. съвьі́ше просла́влꙗющꙋ прѣбога́

11. те. тѣ́мьꙿже събра́вꙿше се въ па́меⷮ҇

12. тобою̀ въсѝ вѣ́рньіи. про́симь и̑

13. сцѣл́нїемь блгⷣть стрⷭ҇темь

14. на́шиⷨ. и̑ съгла́сно въпїе꙼мꙿ ти,

15. млѝ ха̀ ба. грѣхооⷨ ́ ѻ̑ставл́нїе

16. пода́ти. ъ́тѹщїимь съ лю́бо

17. вїю стѹю па́меть твою̀ .:  вⷳ҇,

18. слⷡ҇а́. и̑ нⷩ҇ꙗ. бⷪ҇. Слнца ѻблае ра́

19. ꙁѹмнаго. бжⷭ҇т́внаго свѣ́та свѣ

-106а-

1. ти́лꙿние ꙁла́тосїа́нꙿни. нескрⷠ҇ъ́

2. ннаа небла́ꙁнаа, въсѐ непорѡ́на̏

3. влⷣце. ѻ̑мрае́ннѹю дшꙋ мою̀ слѣ

4. потою̀ стра́стеи. бестра́стїа ꙁа́

5. рею просвѣтѝ млю́ се. и̑ ѻ̑скврь

6. не́нное срⷣце моѐ ѻ̑мѝ стрѹꙗ́ми

7. ѹ̑мил́нїа. покаа́нїа же слъꙁа́м҇

8. и̑ ѿ ти́менїа ме ѻ̑истѝ дѣа́нїи

9. моиⷯ. да лю́бовїю ꙁо́вꙋ ти бце пр҇

10. снодво. мли́ се хѹ бѹ. съгрѣше́

11. нїемь ѻ̑ставл́нїе дарова́ти ми.

12. тебѣ̀ бо̑ имѣю надѣ́ждꙋ рⷠ҇а́ твоѝ ⁘

13. пⷭ҇ѣ́, д҃. і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. и҃. Ѹсльі́шаⷯ ги

14. съмо́тренїа твое̑го таи́нꙿстꙿво. и̑

15. ра́ꙁѹмѣⷯ дѣ́ла твоа̀. и̑ просла́вихꙿ

16. твоѐ бжⷭ҇тво .:  Стра́сꙿтеи моиⷯ ́

17. съмѹще́нїе. ꙗже кръ́мꙿїю рожⷣь

18. ши га. и̑ бѹ́рꙋ ѹ̑тиши моиⷯ прѣ

19. грѣше́нїи бгоневѣ́сто ⁘  ⁘

-106б-

1. Млрⷭ҇дїа бе́ꙁⷣнѹ приꙁьі́вающꙋ твое

2. ̀ пода́жⷣь ми. ꙗже блгосръ́дагⷪ҇

3. рожⷣьши. и̑ спса̀ въсѣ́мь по́ющиⷨ

4. тѐ ⁘  Надѣ́жⷣꙋ и̑ ѹ̑твръжде́

5. нїе. и̑ спсе́нїа стѣ́нѹ недви́жи

6. мѹю стежа́вꙿше тѐ въсѐ непоро́

7. наа. Ꙁло̏ лю́тньіⷯ въсⷯѣ́ и̑ꙁба́влꙗ

8. Е̑м се ⁘  На ѡдрѣ болѣ́ꙁни мое

9. ̀, грѣхо́внѣ сълежеща́ме. ꙗкⷪ҇

10. лколю́биваа помо́ꙃи ми. бце

11. мти прⷭ҇нодво ⁘  инь і̑рмоⷭ҇ ́. глⷭ҇а́,

12. в҃. пришь́лꙿствовавь ѿ двьі въ.

13. Въꙁва́лꙿ те ⷭ҇ гь ѿ сїѡ̀на, ꙗ̑ко́же дре́

14. вл прѣѡца а̑враа́ма. и̑ꙁьі́ти

15. ѿ ꙁемл̀ ѿ́ьства си повелѣ́вь.

16. тьі̏ же послѣ́доваль е̑сѝ то́го сло

17. весѝ. Ѻе і̑ѡ҇а́нне съ ѹ̑срь́дїемь ⁘ 

18. Свѣти́лꙿникь нѡга́ма твои́ма

19. ꙁако́нна блгⷣть. повелѣ́нїа ꙁако́

-107а-

1. нна̏ поло́жиль е̑сѝ. тѣ́мꙿже въ свѣ́

2. тѣ и̑ꙁьі́де и̑спра́влнїе твоѐ. ꙗ̑кⷪ҇

3. же въ полꙋдне ѻе въсїа́ль Е̑сѝ. ⁘ 

4. Одѣ́жⷣа плъ́тьі твое̀ рьі́ꙁа ко́жна̏.

5. въ ню́же ѻ̑блъ́кꙿ се. ѹ̑мрь́твиль

6. е̑сѝ ѻе стра́стнаа въꙁьі́гранїа.

7. дебелꙿство же ко́жно̀, а̑да́мꙿскьіе

8. рьі́ꙁи и̑стъ́ниль е̑сѝ ⁘  бⷪ҇

9. Ѹпоⷣо́бѝ двдь посребре́нꙿнѣ крилѣ̀.

10. ꙁла́та ме́ждꙋ ра́мьі го́лꙋбици тебѐ

11. прѣпѣ́таа. тѣ́мꙿже ѻ̑сѣни́ ме ѿ

12. стрѣ́льі лете́щїиⷯ въ дне и̑ и̑ꙁба́вⷨиⷷ.: 

13. инь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. и҃. ѹ̑сльі́шаⷯ ги съ÷

14. Добродѣ́тели на бжⷭ҇т́внѹю лѣс

15. тви́цꙋ ѻе въꙁьшⷣь́. ба ѹ̑тврьжⷣе́

16. на на не́и ѻ̑брѣ́те. пои́ль Е̑сѝ ѿ

17. мнѡ́гьіⷯ трѹ́довь и̑ болѣ́ꙁнеи твоиⷯ ⁘ 

18. До́браго тѐ пастьі́ра ѻве прѣпоⷣо́б

19. не. въ гѻ́рѣ крьі́юща се ꙗ̑влꙗ́ють

-107б-

1. оовета. ѿ своеѐ огради ѹбѣ́жавꙿ

2. ша̏ ⁘  Пастьі́рїе ви́дѣвꙿше те,

3. стра́нно тръпѣ́нїе стежа́вꙿша. прⷪ҇

4. повѣ́дахѹ въпїю́ще. въ вьі́шнїиⷯ

5. сла́ва бѹ на́шемꙋ ⁘  Ѹвѣдѣ́на

6. бьі́ше беꙁмѹ́жнаа мти шь́ствїа

7. ба на́шего тобою̀. и̑ бо̀ въсприе꙼ть

8. ѿ твоиⷯ прѣⷭ҇тьіⷯ кръ́вьі ль́ство.: 

9. Катаваⷭ҇. Сѣ́деи въ сла́вѣ, на прѣ

10. сто́лѣ бжⷭ҇тв́нѣ. на ѡблацѣ лъ́гꙿ

11. цѣ, прїидѐ і̑С́ прѣбжⷭ҇т́внь̏і ѿ прѣ

12. ⷭ҇тьіе двьі. и̑ спсѐ ꙁо́вѹщеѐ, сла́ва

13. си́лѣ твое꙼и ги ⁘  пⷭ҇ѣ́, е҃. глⷭ҇а́. и҃.

14. і̑рмоⷭ҇. Просвѣтѝ нⷭ҇а́ повелѣ́нїемꙿ

15. си ги. и̑ мьі́шꙿцею вьісо́кою твоѝ

16. ми́рь да́жⷣь на́мь. Е̑ди́не лколюⷠ҇́е ÷ 

17. сплънѝ ⷭ҇таа весе́лїа живо́та на́

18. шего. твою̀ нетлѣ́ннѹю да́ющїи

19. ра́дⷭ҇о. вⷭ҇елїа рожⷣьшѝ сѹ́щагⷪ҇ вин̑ꙋ ⁘ 

-108а-

1. ꙁба́ви нⷭ҇а́ ѿ бⷣѣ́ бце ⷭ҇таа. вѣ́ною

2. рожⷣьши и̑ꙁбавл́нїе. и̑ ми́ра въ

3. са́кь ѹ̑мь прѣимѹщаго ⁘ 

4. Ра́ꙁⷣрѣши мъ́глꙋ моиⷯ прѣгрѣше́

5. нїи бгоневѣ́сто. свѣ́томь твое̀

6. свѣ́тлости. ꙗже свⷮ҇ѣ́ ро́жⷣьшїꙗ

7. бжⷭ҇т́вньіи и̑ прѣвѣ́ньіи ⁘ 

8. сцѣлѝ ⷭ҇таа дше моеѐ немо́женїе.

9. посѣще́нїемь ѹ̑бѣжⷣьши се. и̑

10. ꙁⷣра́вїе мо́лꙿбами си пода́жⷣь ми .: 

11. и̑нь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. в҃. просвѣще́нїе вꙿ ÷

12. Събла́ꙁнь гото́вать при стъ́ꙃьі

13. твое꙼и. прѣпе́ти дши твое꙼и теⷱ҇

14. нїе дїаволь тъщаа́шⷭ҇е. и̑ раꙁꙿбо́и

15. никьі посла̀, ѿ ма́лїе те хла́минꙹ

16. ѿгна́ти. ть̏і же прѣблаже́нне

17. ѻе. ꙗко ꙁа ха̀ го́нимь радова́шеⷭ҇ ⁘ 

18. Ꙁавѣща́ль е̑сѝ дши свое̑и по гоо́раⷨ

19. прѣви́тати, ꙗко птень́ць гръ

-108б-

1. ли́ищь. і̑ѡ҇а́нне на го́раⷯ пѹстьі́н

2. ньіⷯ. и̑ а̑бїе ѿ тѹ́тꙋ прѣсели́лꙿ се Е̑сѝ.

3. въ го́раⷯ бо̑ ѹ̑вⷣѣ́ль е̑сѝ ба доⷭ҇и́но ви́

4. дѣти ⁘  а́конѡⷨ хвѣмь на

5. ѹ̑ивꙿ се. непопе́кль се Е̑сѝ ѻ̑ пи́щи

6. ни ѻ̑ ѡ̑дѣжⷣи. и̑ нбсньіⷯ пти́ць дѣ

7. ла́нїа и́сплъ́ниль е̑сѝ ѻе. и̑ въ дрѣ́

8. во дѹ́пльно въселилꙿ се Е̑сѝ. беꙁꙿ

9. покро̑ва и̑ беꙁꙿ пи́ще, мнѡ́гьі дни

10. прѣбьі́ль е̑сѝ прѣбога́те ⁘  бⷪ҇.

11. Прѣвъꙁьшⷣь́ши ꙗко к́дрьі ли́ванꙿ

12. скьі̏, тѹ́наа го́рѡ ѻ̑сѣнꙗ́ющїи

13. ко́нце. мнѡ́жьствѡⷨ добродѣ́те

14. леи бжⷭ҇твньіⷯ. ѹ̑сѣ́кꙿшаго се ѿ те

15. бѣ̀ ка́мене нерѹка́ми. и̑ съкрѹ́

16. ши идѡльі стрⷭ҇теи моⷯи́ двце. дшꙋ

17. мою̀ ѹ̑твръжⷣа́ющи .:  инь і̑рмоⷭ҇.

18. глⷭ҇а́, и҃. ѹ̑тръ́нюю꙼ще въпїе꙼м ти ÷

19. Гльі послѹшаю꙼ще прпоⷣо́бне. па

-109а-

1. стьі́рꙿскьіⷯ бголю́бно. и на ви́дѣ

2. нїе твоѐ прихо́жⷣаахѹ ⁘ 

3. Сла́ва твоа̀ съꙁьі́вать и̑ꙁⷣале́е.

4. сѹ́ще̀ к те́бе ѻе. глⷭ҇а́ ѿ пѹстьі́

5. ню прхо́дещїимь ꙗ̑влꙗ́ше се .: 

6. ѸЕ̑динивꙿ се ꙗ̑ко́же пти́ца прѣблⷶ

7. же́нне. и̑ въ дрѣ́вѣ бжїиⷯ ѻ̑правⷣа́

8. нїи. гѹ мл́ се непои́вааше. ⁘  бⷪ҇ ́

9. Въ гла́виꙁнѣ кни́жнѣи. написа́

10. вꙿшаго се въ те́бѣ ба сло́ва поне́сꙿ

11. ши. въ пра́ведньі ме кни́гьіи

12. ⷭ҇таа напи́ши .:  Катава́сїа.

13. Ѹдиви́ше се въса́ьскаа. ѡ҇҆ бжⷭ҇т

14. внѣи сла́вѣ твое꙼и. тьі̏ бо̑ бра́кѹ

15. неи̑скѹ́сна̏ дво. прие꙼ть въ ѹ̑тро́

16. бѣ иже нⷣа въсѣ́ми сѹ́щагⷪ҇ ба. и̑

17. ро́дила Е̑сѝ беꙁлѣ́тнаго сна. въ

18. сѣ́мь въспѣваю́щїимꙿ тѐ, ми́рь

19. подава́ющи .:  пⷭ҇ѣ́, ѕ҃. глⷭ҇а́. и҃. і҄рмоⷭ҇

-109б-

1. Млтвѹ си пролѣю̀ къ́ гѹ. и̑ то́мꙋ е̑

2. ди́номꙋ въꙁвѣ́щꙋ пеа́ль мою̀. ꙗ̑кⷪ҇

3. ꙁль̏ дша моа̀ наплъ́ни се. и̑ живⷮ҇о́

4. моѝ адѹ прибли́жи се. нъ̏ млю́ се

5. ꙗко і̑ѡ̀на, ѿ тл̏ бе моѝ въꙁведї́ ме .: 

6. Съмрь́ти и̑ тле̏ ꙗко спсль ⷭ҇. са́м се

7. и̑ꙁда́вь на съмрⷮ҇ь́. тлѣ́нїемь и̑ сꙸ

8. мрь́тїю моѐ еⷭ҇ство Е̑то бьі́вꙿше̀.

9. двце млѝ га и̑ сна свое̑го. вра́гь ꙁло̀

10. дѣи́ствїа ме и̑ꙁба́ви тьі̏ ⁘ 

11. Ꙁастѹ́пницꙋ тѐ живо́тꙋ съ вѣ́мь.

12. и̑ хра́нителꙿницꙋ тврь́дꙋ двце. и̑

13. напа́стеи рѣ́шещим лъ́вꙋ. и̑ нⷶ

14. ло́гьі бѣ́сомь ѿго́нещи. и̑ млю

15. се въсегда̀ стра́стеи ме и̑ꙁба́ви

16. тьі̏ въсѐ непорѡ́наа ⁘  :  :

17. ко стѣ́нꙋ прибѣ́жищꙋ стежа́

18. хѡⷨ ́ и̑ дшамь съврьше́нное спсе́

19. нїе. и̑ простра́нꙿство въ скръ́бѣⷯ

-110а-

1. ѻ̑троко́вице. и̑ свѣ́томꙿ ти при́

2. сно раⷣу́м се. ѡ҇҆ влⷣце ннꙗ нⷭ҇а́ ѿ

3. стра́стеи и̑ бѣⷣ спси ⁘  : 

4. На ѻдрѣ немо́щїю ниꙁ ле́жꙋ. и̑ нѣ́

5. сть и̑сцѣл́нїа плъ́ти мое꙼и. нъ

6. ꙗже ба и̑ спса ми́рѹ, и̑ꙁба́вите

7. лꙗ недѹ́гѡⷨ рожьⷣшїа. тебѣ̀ мⷪ҇

8. лю се блгои. ѿ и̑стлѣ́нїа ме бо

9. лѣ́ꙁнеи въста́ви .:  инь і̑рмоⷭ҇.

10. глⷭ҇а́, в҃. бе́ꙁⷣна послѣ́днѣа ѻ̑бьі́де ÷

11. Обновл́но ра́ломь по́стниьскьіⷨ ́

12. ѻе срⷣце твоѐ въсприе꙼мь бъ. вꙸ

13. пѹстьі́ни неѻ̑бра́ннѣи проѕе́баⷮ҇

14. тебѣ̀ плⷣо́ ⁘  Ѿ мнѡ́гьіⷯ лѣ́ть

15. ѻе, дїа́вⷧ҇о въсхьі́щааше лка и̑

16. мѹ́аше. нъ̏ се́го ть̏і и̑сцѣ́лиль е̑сѝ

17. въскорѣ̀. прине́сена бьі́вꙿша к тѐбⷺ

18. прѣбога́те ⁘  ко́же и̑лї́а гръ

19. стїю мѹ́кьі питѣа́ше вдови́цꙋ

-110б-

1. и̑ е́да Е꙼. и̑ ть̏і юⷣ ́ тво́ре та́кожⷣе.

2. ма́лою пи́щею прѣпи́таль е̑сѝ па́

3. сꙋщїиⷯ ⁘  Ѿ ̑ꙁьі́ка лъ́стиваго

4. ме и̑ꙁбавѝ. недѹ́га и̑скѹ́шенїа,

5. бѣ́дь и̑ скръ́бїи. мти бжїа блгосръ́

6. даа. и̑ ра́доⷭ҇ дарѹ́и срⷣцꙋ мое꙼мꙋ .: 

7. и̑нь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́, и҃. ѻ̑цѣстѝ ме спⷭ҇е ÷

8. Ѹпоⷣо́билꙿ се есѝ и̑лї́и Ѳеꙁви́тѣни

9. нꙋ і̑ѡ҇а́нне прѣпоⷣо́бне. съ мѹ́кою

10. ма́лою прихо́дещиⷯ насла́жⷣаши

11. ви́дьі. и̑ кръми́ши до си́тости.

12. і̑ѡ҇а́нне ѻ̑сщ҇е́нне.  Ꙁемлъ́нагⷪ

13. жи́тїа мнѡ́ѕи прѣѻ̑бьі́дѣвꙿше

14. прѣпоⷣо́бне. и̑ жи́ти с тобою̀ те́п

15. ло и̑ꙁволи́ше. твоѐ ꙗ̑ко́же наело̀

16. ѡбраꙁꙋ поста́влъше жи́тїе. и̑ то́

17. мꙋ поⷣо́беще се ⁘  Си́лѹ въспр҇

18. е꙼мь ѿ ба. враева́ти стра́сти

19. не и̑сцѣ́лꙿньіе, и́ слѣ́пїимь да́еши

-111а-

1. свⷮ҇ѣ́. и̑ глѹ́хьімь сльіша́нїе. и̑ хро́

2. мь̏імь хо́жⷣенїе. и̑ раслабл́нньі

3. ꙁрⷣа́вїе въсѣ́мь ѹдѡⷨ .:  ⷨ бⷪ҇ ́ Аѓницⷷ

4. бжї́а ⷭ҇таа. стра́шнаго рожⷣвьшїа

5. лъва, и̑ бьі́вꙿша агньца. и̑ на ꙁа

6. кол́нїе влѣ́кома и̑ некри́юща.

7. беꙁа́конїа моа̀ двце, то́мꙋ помⷪ҇

8. ли́ се ⁘  Катавⷭ҇а́. Бжⷭ҇твно̀

9. се̏ и̑ въсе ⷭ҇тно. съкръша́юще

10. пра́ꙁⷣньство. бгомѹ́дрьнїи бжї́

11. е꙼и мте́рьі. прїидѣ́те рѹка́ми

12. въс плещїимъ. иже ѿ не́ ро́жⷣь

13. шаго се вѣ́рою сла́веще ⁘ 

14. Коⷣ. глⷭ҇а́. и҃, поⷣ. ꙗко ѿ нае́тка .:

15. Агглсꙿкомꙋ жи́тїю поре́вновавꙿ

16. прѣпоⷣо́бне ѻе і̑ѡ҇а́нне. и̑ въса̀

17. ꙁемлъ́наа ѻ̑ста́вивь, и̑ къ хѹ

18. прите́кль е̑сѝ. и̑ то́го ꙁаповѣ́дꙿ

19. ми ѻ̑гражⷣа꙼ се. ꙗви се стлъ́пь

-111б-

1. непоколѣ́бьімь, вражїи́мь на

2. паⷣн́ми. тⷨѣ́ ти ꙁо́вемь, раⷣу́и се

3. свѣти́ло прѣсвѣ́тлое ⁘  і̑коⷭ҇ ́.

4. Въ слове́сехь и̑ дѣлѣхь просїа́вꙿшаⷢ҇ ⷪ

5. на́ ꙁемлѝ. и̑ спсово ѹ̑е́нїе дѣ́льі

6. свои́ми съвръ́шивꙿша. ꙁемль́на

7. го аггла и̑ нбснагⷪ҇ лка, і̑ѡ҇а́нна

8. сла́внаⷢ҇ ⷪ. съшьⷣшеⷭ҇ въсѝ вѣ́рнїи пⷭ҇ѣ́

9. нꙿми блгохва́лꙿньіми по дⷭ҇ооа́нїю

10. по́хвалиⷨ. приглаша́юще къ н́мⷹ

11. тако́ваа  раⷣу́и се срⷣѣꙿь́ское про

12. ѕебе́нїе  раⷣуи́ се пѹстьі́нно въ

13. спьі́тѣнїе  раⷣуи́ се ꙗко ѿ ю̏ноо

14. сти ба въꙁлю́биль е̑сѝ  раⷣуи́ се ꙗ

15. ко въ са̀ми́рꙿскаа въꙁненави́дѣвꙿ

16. раⷣуи́ се иже вьісо́ко жи́тїе пока́

17. ꙁавь по́стниьⷭ҇кьіми трѹ̋дьі  раⷣу

18. и́ се ꙁло̀нае́лꙿнаго ꙁмї́а ко́пїемь

19. ни ꙁло́жиⷡ҇ꙿ тръпѣ́нїа твое̑гⷪ  раⷣуи ꙗкⷪ҇ гі ́

-112а-

1. въꙁꙿсїа́ль е̑сѝ на го́раⷯ ꙗко слнце

2. раⷣуѝ се гѡ́рьі и̑ хлъ́мьі блгоѹ̑ха́нїа

3. и̑сплъ́нивь  раⷣуѝ се гра́дьі и̑ веси

4. ѻ̑ꙁари́вь ю́десьі  раⷣуѝ се ꙗко вꙿсѐ

5. стра́ньі просвѣти́вь добродѣ́те

6. лꙿми  раⷣуѝ се ста́дꙋ твое̑мꙋ твръ́

7. дое ѻ̑снова́нїе  раⷣуѝ се цремь блго

8. ъ́стивь̏імь, по́бѣдоно́снь̏і вѣ́

9. нꙿе  раⷣу́и се свѣти́ло прѣсвѣ́тлⷪ҇е ⁘

10. въ тъ́жⷣе днь. па́меⷮ҇ прпоⷣо́бнаго

11. ѻца на́шегⷪ҇ і̑ѡ҇а́нна рьі́лꙿскагⷪ҇, сⷯ.

12. въ слъ́ꙁаⷯ дре́вле и̑ трѹ́дѣⷯ, сѣа́вь

13. до́лꙋ. і̑ѡ҇а́нꙿне, пожина́еши ннꙗ ⁘

14. Стьі́и и̑ прпоⷣо́бньіи ѿць на́шь,

15. вели́кьіи въ по́стницѣⷯ і̑ѡ҇а́ннь.

16. бѣ́ше ѹ̑бо̀ ѿ прѣдѣ́ль сла́внагѡ

17. гра́да срѣде́ьскаго, ѿ села нарица́

18. е꙼маго скри́но. въ црⷭ҇тво хо̀лю́би

19. ваго пе́тра цра блъга́рꙿска́го. а̑ ді ́

-112б-

1. грьь́скаго конꙿстанꙿті́на дїѻ꙼ге́на.

2. роди́телꙗ имьі блгоьстива, и̑ не

3. ѕѣло̀ бога́та. пле́мене блъга́рꙿскаⷢ҇ ⷪ.

4. ро́дителма же Е̑го̀ ѿшьⷣш́ема

5. ѿ жи́тїа. Съ̏и же добродѣ́тель

6. ѿ мла́ди҇нѡ́кꙿ теи въꙁлю́бивь.

7. въса̀ ѻ̑ста́вꙿша Е̑мꙋ ѿьскьіе е́

8. сти, ни́щїи҇ⷨ и̑ ма́ломо́щнїи҇ⷨ раꙁаⷣ ́

9. сть. Са́мꙿ же въсприѐмь мни́шь

10. скь̏і ѻбраꙁь, ѿ ѿьс́кⷮьⷡіⷶе свое̑го и̑

11. ꙁьідѐ. ни́тоже и꙼ного но́се на тѣ́

12. лѣ свое̑мь. тъ́їю Е̑ди́нꙋ ри́ꙁꙋ ко́

13. жнѹю. и̑ на го́рꙋ нѣ́кꙋю вьісо́кꙋ

14. и̑ пѹ́стѹ въꙁьшⷣь́, и̑ тѹ̏ на добро

15. дѣ́тель подви́ꙁаашеⷭ҇. би́лїемь

16. ди́вьімь пи́тѣе꙼ се. ма́лꙋ же врѣ́

17. мени прѣми́нѹвꙿшꙋ. дїа́волꙿскьіⷨ

18. наважⷣе́нїемь, раꙁꙿбо́иници Е̑го̀

19. но́щїю напа́доше. и̑ ѕѣло̀ е̑го̀ бь́івꙿ

-113а-

1. ше, и̑ꙁꙿгна́вꙿше ѿтѹ́дꙋ. ѻнꙿ же ѿ

2. ти̏е го́рьі и̑ꙁьшⷣь́, въсели́ се въ пѹ

3. стьі́ню рьі́лꙿскѹю. и̑ тꙋ̏ крѣ́пꙿкьіи

4. по́двигь по́двиꙁа се. и̑ въ дꙋ́пль

5. но дрѣ́во въшⷣь́, въ по́стⷯѣ и̑ млт

6. ваⷯ и̑ въ слъ́ꙁаⷯ, непрѣста́нно ба мⷪ҇

7. л прѣбьі́вааше. ѿ бьі́лїа тъ́їю

8. тѣле́снꙋю потрѣ́бꙋ прие꙼мааше.

9. и̑ лица̀ ла не ви́дѣ, нъ̏ съ ѕвѣ́рꙿми

10. ди́вьіими бѣ́ше прѣбьі́вае. Е̑го́

11. же вели́кое тръпѣ́нїе ви́дѣвь бъ.

12. на прⷣѣле́жещеѐ мѣ́сто сла́нѹтꙿкꙋ

13. и̑ꙁра́сти поелѣ̀, и̑ ѿ то́го блже́нꙿ

14. ньіи на мнѡ́гаа врѣмена̀ питѣа́

15. шⷭ҇е. ви́дѣнꙿ же бьі́вь нѣ́кьі̏ми па

16. стьі́ри, и̑ тѣ́ми повъсѹ́дꙋ. ѻ̑по

17. вѣ́дань. и̑ мнѡ́ѕи къ н́мꙋ при

18. ти́цаахꙋ, недѹ́жньіе своѐ прино́

19. сеще. и̑ млтвами стго, ꙁрⷣа́вїе

-113б-

1. прие꙼млюще ѿхо́жⷣаахꙋ. и̑ и̑ꙁьіде.

2. сла́ва прпоⷣо́бнаго по въсе́и ꙁемлѝ

3. то́и. и̑ мнѡ́ѕи поре́внова̀ше добро

4. дѣ́телꙿномꙋ жи́тїю стго, и̑ съ ни́мꙿ

5. жи́ти и̑ꙁволи́ше. и̑ въ приле́ж҇мѣ

6. мь връ́пꙿтѣ црко́вь сътво́рꙿше,

7. монастьі́рь съста́више. нае́лꙿни

8. ка и̑ пастьі́ра имѹще прпоⷣо́бнаго.

9. ѡнꙿже добрѣ̀ па́сь̏і ста́до своѐ, мнѡ́

10. гьіе гви приве́де. ве́лїа и̑ прѣсла́

11. внаа ю́деса сътво́ривь. и̑ въ глъ

12. бо́кѹю ста́рость дости́гь, съ ми́

13. рѡⷨ ко́нꙿць жи́тїю прие꙼ть. прѣста́

14. ви се къ неста́рѣю꙼щомꙋ се блаже́нꙿ

15. ствꙋ. и̑ тѹ̏ свои́ми ѹ̑ени́кьі по

16. грѣ́бень бьі́сть. Врѣ́мени прѣ

17. шьⷣшꙋ не ма́лꙋ. ꙗ꙼вѝ се ѹ̑ени́кѡⷨ

18. свои́мь, велѣ̀ прѣне́сти мо́щи

19. Е̑го̀ въ срѣдеь́скь̏і грⷣа́. ѡ̑ни́ же

-114а-

1. ѿкрьі́вꙿше грѡ́бь, и̑ ви́дѣвꙿше цѣ́

2. ло прѣпоⷣо́бнагⷪ҇ тѣ́ло, тли̏ непри

3. е́стно. и̑ блгѹю во́ню и̑спѹ́щаю

4. ще̀, просла́више ба. и̑ та́ко съ ь́

5. стїю прѣнесо́ше въ срѣдь̑ць, и̑ по

6. ло́жишеи҇̑ въ цркви Стго аплⷭ҇а и̑

7. Е̑ѵⷢ҇лї́ста луⷪ҇кьі. послѣ́жⷣе црко́вь

8. прѣкра́сна̏ съѣда́на бьⷭ҇і́ въ име стго.

9. и̑ въ н́и прпоⷣо́бнаго поло́жише,

10. тво́ре ди́вꙿньіе и̑ прѣсла́вньіе цѣ́лꙿ

11. бьі. Ми́нѹвꙿшимь мнѡ́гьі̏мь

12. врѣ́менемь. дви́гꙿ се въ́ грьскьіи

13. Кра́ль съ мно́гою побѣ́дою. и̑ прѣ

14. шьⷣ и̑ поплѣ́нивь гръь́скѹю ꙁемꙿ

15. лю̀, да́же и̑ до срⷣѣ́ца дости́гь. и̑ прѣ

16. поⷣо́бнаго ра́кѹ съ тѣ́лѡⷨ въꙁь́мь.

17. сльі́шаль бо бѣ́ше и̑ са́мь кра́ль.

18. ѡ̑ ю́десеⷯ Стго. и̑ повелѣ̀ съ мнѡ́

19. гою ъ́стїю ко́вꙿегь Е̑го̀ не́сти въ

-114б-

1. стра́нꙋ свою̀. и̑ поло́жити и҇̑ въ црк

2. ви ь́стно, въ гра́дѣ нарица́емѣ

3. мь ѻ̑стрїгомѣ. и̑ поло́жень бьи́вꙿ

4. та́мо стьіи. и̑ не прѣстаа́ше тво́

5. ре ю́деса и̑ ꙁна́менїа, и̑ цѣ́лꙿбьі мно

6. гьі̏. ѿ мнѡ́гьіⷯ же, ма́ло да ска́жеⷨ ́

7. Сльі́шавь ѹ̑бо̀ ѻ̑ н́мь а̑рꙿхїе̑пїс

8. копь ѻ̑стриго́мсꙿкьіи, ꙗ̑ко вели́

9. кь еⷭ҇ прⷣѣ бмь прѣпоⷣо́бньіи. и̑

10. прославл́нь ю́десьі по въсⷯѣ́ стра́

11. нахь, не вѣ́роваше. нъ̏ гла́ше, не

12. вѣ́мь аꙁь се́го въ дре́вньіⷯ писа́нїиⷯ

13. поми́наема, и̑ не хо́тѣа꙼ше пои́ти

14. и̑ поклони́ти се Е̑мꙋ̀. и̑ вънеꙁаа́пꙋ

15. прие꙼мь ѻ̑нѣме́нїе Е̑ꙁьі́ка. и̑ поꙁнⷶ ́

16. вь ꙗко тое́ радѝ виньі приклю́и

17. се е̑мꙋ̀ ѻ̑нѣмл́нїе. и̑ те́кь скоро̀

18. къ ко́вꙿегꙋ прпоⷣо́бнаго, и̑ припа́дь

19. ѻ̑блобиꙁа и̑ просѐ проще́нїе. бжїи-115а-

1. ѹ̑годникь скоро̀ Е̑го̀ ѹ̑сльі́шавь,

2. и̑ то́мь а́сѣ све̑ꙁь раꙁⷣрѣшѝ. и̑ па

3. кьі ꙗсно глати то́мѹ пода́сть.

4. ѡнꙿ же цѣ́лꙿбꙋ полѹ́ивь, и̑ съ пла́е

5. мь прѣгрѣше́нїе еже къ сто́мꙋ въ

6. сѣ́мь и̑сповѣдаⷶ҇ше. Сла́ве ба, и̑ прѣ

7. поⷣо́бногⷪ҇ вели́ае. и̑ и̑на мнѡ́гаа

8. и̑ прѣсла́внаа сътво́ри стьіи въ

9. ѹ̑гꙿрь́сци ꙁемлѝ. Сїа̀ въса̀ расмо́

10. тривь кра́ль, и̑ ѹ̑ди́вль се ѡ̑ прѣ

11. сла́вньіⷯ ю́десеⷯ стго. па́е же ѹ̑жа́

12. сѡⷨ велїемь ѻ̑бꙿдрь́жимь бьі́вь.

13. ѹ̑кра́сивь ко́вегь стго сре́брѡⷨ

14. и̑ ꙁла́томь, и̑ ѻ̑бло́биꙁавь мо́щи

15. Е̑го̀. и̑ съ вели́кою ьстїю пакьі̀

16. въ срѣ́дець посла̀. и̑ та́ко въ стѣи

17. свое꙼и цркви пакьі̀ поло́жень бьⷭ҇і́.

18. въ лⷮ҇ѣ́, ҂ѕх͞се. и꙼нꙿдї́кто, е҃ ́ ÷

19. Не мнѡ́гꙋ же врѣ́меню ми́нꙋвꙿшꙋ,

-115б-

1. въ н́гда блгово́ли бъ въꙁⷣви́гнѹ

2. ти пⷣа́шꙋю се скѵЁ́нїю. и̑ ѻ̑бно́вити

3. блъга́рсꙿкꙋю вла́сть, ѻ̑бетꙿша́вшⷻꙋ́

4. гръь́скь̏імь наси́лїемь. и̑ въне́гⷣа

5. въꙁне́се рѡ́гь блъга́рꙿскаго црⷭ҇тва,

6. при хо̀лю́бивѣмь цри асѣ́ни. Е̑мꙋ́

7. же име въ стѣ́мь крⷭ҇ще́нїи і̑ѡ̑аⷩ҇нь.

8. тъ̏и ѹбо въ наело̀ црⷭ҇тва свое꙼го пⷣа́

9. ше꙼ се гра́дѡвьі блъга́рꙿскьіе ѻ̑бно́

10. ви и̑ потвръдѝ. и̑ хожⷣаа́ше пока́

11. рае стра́ньі, и̑прѣе꙼мл градѡ́вꙹ.

12. дошьⷣ ́ же и̑ до срѣⷣꙿца, и̑ то́го поко́ри

13. вь. и̑ ви́дѣвь Стго и̑ прпоⷣо́бнаго

14. ѻца, и̑ сльі́шавь прѣсла́внаа ꙗже

15. ѻ̑ н́мь. и̑ покло́нивꙿ се Стом́ꙋ ко́вꙿ

16. егꙋ Е̑го̀, и̑ ѡ̑бло́биꙁавь прѣⷭ҇тньіⷷ

17. мо́щи е̑го̀. и̑ повелѣ̀ сщ҇е́нꙿномꙋ

18. патрїа́рꙿхꙋ васи́лїю, та́ко и̑ иже съ

19. ни́мь приь́томь. въꙁе́ти въсѐсла́

-116а-

1. внѹю ра́кѹ, и̑ съ мнѡ́гою ъ́стїю

2. поне́сти прѣд нимь до црьскаго

3. гра́да тръ̏но́ва. и̑ приста́вивь. т҃ ́.

4. вѡ́инь и̑ꙁбра́нньіиⷯ, на прово́жⷣе

5. нїе Стго. и́ та́ко патрїа́рꙿхь васи́

6. лїе въꙁло́жь на колесни́цѹ ⷭ҇тнꙋю

7. ра́кѹ, и̑ въсѝ сѹ́щїи съ ни́мь сла́ве

8. ще ба. и̑ стго моли́твами наста́

9. влꙗе꙼мь̏і. Съ ни́ми же и̑дѣхꙋ и̑ м

10. ни́си Стго монастї́ра Е̑го̀. и̑гѹ́

11. мень і̑ѡ̑а́нїкї́е, и̑ съ ни́мь бгобоа́

12. ꙁнивьі инѡци. Са́мꙿ же блгоъ́

13. стивьіи црь і̑ѡ҇а́ннь, ѹ̑ско́ривь

14. и̑ прѣⷣва́ривь въ црⷭ҇кьі̏ грⷣа́. и̑ пове

15. лѣ̀ скоро̀ сътво́рити црко́вь въ

16. гра́дѣ тра́пеꙁьіци, на поло́женїе

17. Стго. и̑ ѹ̑вѣ́дѣвь ꙗко прибли́

18. жилꙿ се еⷭ҇ патрїа́рꙿхь васи́лїе и̑ въсѝ

19. сѹ́щїи съ ни́мь, но́сеще прпоⷣо́бнаⷢ҇ ⷪ.

-116б-

1. И̑Ꙁьі́де са́мь на срѣте́нїе Е̑го̀ на ѡ̑

2. ко́пь. въси сѹ́щи съ ни́мь болꙗ́ре

3. ̀ и̑ власте́л, и̑ въсѐ мнѡ́жьствѡ̀

4. лю́дїи. раⷣующе се тѣле́си, и̑ весⷧеⷷ́щ́еⷭ҇

5. дхо́мь. и̑ ви́дѣвꙿше, покло́нивꙿшеⷭ҇

6. мо́щемь прпоⷣо́бнаго ѡца. и̑ пора́

7. доваа́ше се ра́достїю неи̑ꙁꙿгла́нноⷻ.

8. и̑ прѣбьⷭ҇і́ на ѡ̑ко́пѣ ра́ка прпоⷣо́б

9. наго, ꙁ҃м́ь, дни. донели́же цркоⷡ ́

10. съꙁⷣа́на бьⷭ҇і́. Съврь́шенѣ же Е꙼ѝ бьі́

11. вꙿши, и̑ прине́сꙿше поло́жише Стго

12. съ мнѡ́гою ъ́стїю, ѻ̑сти́вꙿше цр

13. ко́вь блголѣ́пно. въ лⷮ҇ѣ́, ҂ѕ͞ѱ͞г ́.

14. идеже и̑ до дньшнꙗгⷪ҇ дне ле́жить,

15. ю́дотво́ривое тѣ́ло прпоⷣо́бнаго

16. ѡца. и̑сцѣл́нїе беꙁьмъ́ꙁⷣное, пр҇

17. сноте́кѹщи и̑сто́никь и̑стѣ́ка

18. е꙼ть. Слѣ́пьі бо̑ вѣ́рою прихо́деще,

19. просвѣща́ют се. сле́ци, и̑спра́влꙗ

-117а-

1. ю꙼т се. нѣ́мьі, бьі́стро и̑ блгогливѣ

2. бесѣ́дꙋють. недѹ́жнїи, ѿ немо́

3. щи въ си́лꙋ прѣла́гаю꙼т се. бѣ́снїи,

4. и̑сцѣлѣ́вають. и̑ въсѝ въса̀ь́скь̏і

5. ми болѣ́ꙁньми ѻ̑дрьжи́ми, при

6. ти́юще ꙁдра́вїе полѹа́ють. нъ̏

7. ѡ҇́ прѣь́стнаа гла́во, и̑ блⷣгти

8. стго дха и̑сплън́на. Спсово съ

9. ѡцемь о̑битѣ́лище. прѣⷣсто́е

10. ѹ̑ прѣсто́ла въсⷯѣ́ цра. и̑ ꙗ꙼сно на

11. сла́жⷣае꙼ се свѣ́та Е̑ди́носѹ́щньіе

12. трⷪ҇и́це. и̑ херѹвїмꙿскь̏і съ аггли въ

13. ꙁꙿгла́шае пⷭ҇ѣ́нь тристꙋю. вели́ко

14. и̑ неи̑слѣ́дова́нное дръ́ꙁнове́нїе и

15. мѣ. мли́ се въсѐмлⷭ҇ти́вомꙋ влⷣцѣ

16. спсти твоѐ сърѡ́дникьі, Е̑ди́но

17. рѡ́дньі̏ ти Е̑ꙁьі́кь блъга́рꙿскьіи.

18. и̑ помо́ѕи дръжа́вномꙋ црю на́шⷷ

19. мꙋ, и̑ поко́ри Емꙋ въсѐ противꙿньіⷷ҇

-117б-

1. вра́гьі поⷣ ноо́ѕѣ е̑го̀. вѣ́рѹ непоро́

2. нѹю съблюдѝ. ми́рь вⷭ҇ъ́ ѹ̑ми́ри.

3. гла́да и̑ па́гѹби и̑ꙁба́ви ньі, и̑ ѿ на

4. па́данїа иноплеме́нникь съхра́ни

5. ньі. ста́рость ѹ̑тѣшѝ, юньіе на

6. ка́жи. беꙁѹ́мньіе, ѹ̑мꙋдри. вдо

7. ви́це поми́лѹи, сирѡ́тьі ꙁастѹ

8. пѝ. млⷣнце въспи́таи. и̑ въсѐ лю́

9. дїи съхранѝ ѿ въсⷯѣ́ напа́стеи. и̑

10. въ днь стра́шнаго сѹ́да шѹ́е е́

11. сти и̑ꙁба́ви. и̑ съ десни́ми ѡвꙿца

12. ми млтвами си́ споⷣо́бѝ. и̑ сльі́ша

13. ти блже́нꙿнаго ѡного гласа̀ ѿ влⷣкꙹ҇

14. ха̀. прїидѣ́те блⷭ҇ве́нїи ѡца мое꙼го

15. наслѣдꙋи́те ѹ̑готова́нꙿноѐ ва́мь

16. црⷭ҇твїе ѿ сложе́нїа ми́рꙋ. ꙗко то́

17. мꙋ поⷣо́бае꙼ть Сла́ва ъ́сть и̑ дръ́

18. жа́ва въ бесконь́ньіѐ вѣ́кьі,

19. АМи́нь•:  ді ́

-118а-

1. пⷭ҇ѣ́. ꙁ҃. і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́, и҃. же ѿ і̑ѹ̑де̑и

2. дошⷣь́ше ѻ̑тро́ци въ вавѵ̈ло́нѣ

3. дре́вл. вѣ́рою ѹ̑тврьжⷣе́нїи.

4. пла́мень пе́щньіи попра́ше глю́

5. ще. ѿць на́шиⷯ бе блⷭ҇ве́нь Е̑сѝ ⁘ 

6. На́ше спсе́нїе ꙗ̑коже въсхо́тѣ

7. спсе ѹ̑строи́ти. въ рѣ́во двї́е

8. весе́ли се. Е̑ю꙼же ми́рѹ ꙁастѹ́

9. пницꙋ пока́ꙁа. ѿць ншиⷯ бе блⷭ҇ .: 

10. Во́лителꙗ млⷭ҇ти. Е̑гожѐ ро́ди

11. мти ннꙗ ѹ̑млѝ. и̑ꙁба́вити мⷷ

12. прѣгрѣше́нїи. дше́вньіе же

13. сквръ́ньі. снѹ твое̑мꙋ ꙁо́вѹще.

14. ѿцъ на́шиⷯ бе блⷭ҇ве́нь Е̑сѝ ⁘ 

15. Скро́вище спсе́нїа, и̑сто́никь не

16. тлѣ́нїа те̏ рожⷣьшꙋю. и̑ стлъ́пь

17. ѹ̑тврьжⷣе́нїа. две́рь покаа́нїа

18. въпїю́щїимь. пока́ꙁа ѿ́ць ншиⷯ.: 

19. Тѣле́сньі недѹ́гьі. и̑ дшевньі еі ́

-118б-

1. грѣхь̀і бгороди́телꙿнице. лю́бо

2. вїю пристѹ́пающїимь кро́вѹ̀ твⷪ҇

3. е꙼мѹ дво. и̑сцѣ́лити споⷣобѝ, ꙗ꙼же

4. спса на́мь ха ̀ рожⷣьшѝ..:  инь і̑рꙿ

5. мѡⷭ҇. ѻ̑ тѣ́лѣ ꙁла́тѣ не ражⷣьше ÷

6. глаⷭ҇• в ́• По́щенїемь мнѡ́гьі̏мь и̑ бь́дрьноⷻ҇

7. млтвою. и̑ нестежа́нїа имѣнїе

8. мь. и̑ слъ́ꙁньіми и̑сто́никьі, ѹ̑

9. кра́силь е̑сѝ до́мь своѝ ѻе. срⷣцо

10. вѣ́дьць бо̑ ѡ̑брѣ́ть и̑ въсе́ли се.

11. и̑сплъ́нь црковь дарова́нїи Е̑го̀ ÷ 

12. Побѣ́диль е̑сѝ вра́жїа беси́сль

13. наа ое і̑ѡ҇а́нне лѹка́вꙿствїа. сть́

14. ѕею̀ не потъкнове́нꙿною пришь́

15. ль Е̑сѝ. и̑ стра́стополо́жникꙋ

16. гѹ свое̑мꙋ ѹ̑го́диль Е̑сѝ. ѿ н́го

17. же вѣ́нꙿцемь ѹ̑ве́ꙁе се неѹ̑вѣ́даю

18. щїимь. и̑ ю́десемь и̑сто́никь

19. стежа́ль Е̑сѝ. свѣ́тлое въꙁⷣа́нїе .: 

-119а-

1. Бжⷭ҇т́внаа ра́ка мо́щеи твоⷯи́. ꙗкⷪ҇

2. дрѹ́гь̏і ра́и, блгоѹ̑ха́ть прите́

3. кающе̀ к тебѣ̀. па́е въсⷯѣ́ инⷯѣ

4. а̑рома́ѳь. ю́вꙿства въсⷯѣ́ и срⷣца

5. насла́жⷣа прѣпоⷣо́бне. ꙗ̑вл́

6. нїе имѹщи не ма́ло па́е ѹмньⷯі

7. дарова́нїи ⁘ Те̏ ѻ̑брѣ́те ѿ вѣ́ бⷪ҇ ́

8. ка стѣи꙼шꙋ па́е те́бѣ бъ. съмьі́

9. сломꙿ же и̑ тѣ́лѡⷨ двьствѹющꙋ.

10. тѣ́мь въꙁꙿжⷣелѣ̀ до́бротѣ твое꙼и.

11. и̑ въ те̏ въсели́ се двце. ѿ прѣⷭ҇тьіⷯ

12. твоиⷯ кръ́вьі ѻдшевꙿлⷩ҇н́ꙋ плъ́ть

13. въсприе꙼мь. и̑ съ ꙁемлъ́ньіми по́

14. жиль ⷭ҇ ⁘  инь, і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. и҃. иж

15. Црко́вь жи́вꙋ прѣблже́нне, са́мь

16. себѣ̀ сътво́риль Е̑сѝ въсѐдръжи́

17. телю. црковь тⷭ҇ꙋю съвъꙁⷣви́гль

18. е̑сѝ. ꙗко́ же ѻ̑ гра́дꙋ ѡвцаⷨ. хви

19. пою́щїимь, блⷭ҇ве́нь бь ѿць нши ⷯ⁘ 

-119б-

1. Ѹмь́рь сѹ́щїимь въ ми́рѣ. и̑ распе́

2. нь ѹдьі бгоблже́нне. и̑ жи́ль е̑сѝ

3. жи́тїе ꙗ̑ко́ же рⷱ҇е́ па́влъ, жи́вѹ аꙁь

4. ннꙗ въ плъ́ти. жи́ветꙿ же въ мнⷺ҇

5. ХС́ въсѣ́мь въ спсе́нїе ⁘  Сла́ва.

6. Ни пото́ве, ни болѣ́ꙁньі. и̑ тѣле́сное

7. и̑ꙁмьжⷣа́нїе па́е лкь. ни ста́роⷭ҇

8. раꙁⷣрѣ́шити пра́вило дше твоеѐ.

9. невъꙁмо́гоше ѻе прѣпоⷣо́бне.

10. ждѹ́ща влⷣкѹ когда̀ прїи́деть .: 

11. і҄нⷩ҇ꙗ́• бⷪ҇ ́• Ꙗкоже̋ неѻ̑па́лима̏ кѹпи́на. стрⷶ

12. стеи моиⷯ двце тръ́нїе попа́ли.

13. ꙗ̑ко́же рѹ́но плъ́но ро̋сьі, ѹ̑га́си

14. пла́мень моиⷯ грѣхо́вь. пода́ю

15. щїими на во́дѣ жи́ти. геЕнꙿс

16. кьіи. ѻгнь ѿго́нещи .:  Катаваⷭ҇.

17. Не послѹжи́ше тва́ри бгомѹ́дрь

18. ньіи, па́е ѕи́жⷣителꙗ. нъ ѻгнь

19. но прѣще́нїе мѹ́жьскьіи по

-120а-

1. пра́вꙿше, ра́довахѹ се пою́ще. прѣ

2. пѣ́тьі ѡцемь гь и̑ бъ блⷭ҇ве́нь е̑сѝ ⁘

3.  пⷭ҇ѣ́, и҃. глⷭ҇а́. и҃. і̑рмоⷭ҇. Цра нбснаго

4. Е҇го́же по́ють вѡ̋и агглсꙿцїи.

5. по́ите лю́дїе и̑ прѣвъꙁно́сите Е҇го̀.: 

6. Помо́щь еже ѿ тебѣ̀ трѣ́бѹюще

7. ̀, не прѣꙁрѝ дво. по́ите лю́дїе и̑

8. прѣвъꙁно́сите ха̀ въ вꙿсѐ вѣкьі.: 

9. Немо́женїа дше моеѐ и̑сцѣлꙗ́ши.

10. и̑ тѣле́сньі недѹ́гьі дво. да тѐ пⷪ҇

11. ꙼мь и̑ прѣвъꙁно́симь въвсѐ вѣкьі .: 

12. сцѣл́нїемь бога́тьство и̑ꙁли́ва

13. е꙼ши. вѣ́рно по́ющїимь тѐ, и̑ прѣ

14. въꙁно́сещимь ха̀ въвсѐ вѣкьі .: 

15. Напа́стньі тьі̏ прило́гьі ѿганꙗ́

16. е̑ши. и̑ стра́стньіе нахо́ди дво.

17. ꙗко да тѐ пое́мь и̑ прѣвъꙁно́сиⷨ въⷭ҇ .: 

18. инь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́, в҃. въ пе́щь ѡгньнꙋ ÷

19. Твое꙼мꙋ въ тѣле́си мръ́твꙿнѣмь.

-120б-

1. тръпѣ́нїю па́е ⷭ҇ства і̑ѡ҇а́нне.

2. агглсꙿтїи и́ньі ди́веще се. и̑ ѻ̑бьі

3. тѣ́льі стьіⷯ свѣ́тло прѣⷣѹ̑гото́ва

4. ше. въ нⷯи́же прие꙼ше те ѿ ꙁемл̀

5. прѣста́влъша се ⁘  Съкръве́

6. нно въ ꙁемлѝ тѣ́ло твоѐ двьст҇ь́

7. вное і̑ѡ҇а́нне. ѿ бжⷭ҇тв́наго даро

8. ва́нїа ѿкрьі́ваши вѣ́рньіⷨ ю́де

9. са. и̑стоо́никьі и̑ꙁли́ваеши, вѣ́

10. рꙿньіⷨ просе́щїимь твою̀ блгость .: 

11. Словесѝ иже къ́ бѹѿць, иже въ

12. нѣ́дроⷯ то́го но́сеи. дхь бжⷭ҇т́вньі̏

13. и̑схо́де ѿ оца. да по́т се бъ три̏

14. съста́вꙿнь̏. и̑ Е̑ди́нь сьі̏ по сѹ́щъ

15. ствꙋ въ треⷯ ́ ли́цѣхь .:  бⷪ҇ : ÷

16. Се̏ ꙗко́же ре́коше ꙁла́та и̑ прѣⷭ҇таа

17. твоа̀ ѹста бце. блже́тꙿ те въ

18. сѝ роо́дьі вѣ́рно. пон́же бъ тѐ вꙸ

19. ꙁвели́и. и̑ ꙗви те херѹвїмь ъ

-121а-

1. стнѣи꙼шꙋ.:  инь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. и҇́.

2. сⷣе́мь се́дꙿмицею. Къ двдꙿскомꙋ

3. приспѣ́ль Е̑сѝ дни и̑ а́сѣ, слнце

4. прѣсвѣ́тлое. бгопоⷣо́бньіми

5. дѣа́нїи, на ꙁапа́дѣ ѹ̑раꙁѹмѣ́ се.

6. и̑ приꙁва́вь своѐ ѹ̑ени́кьі. пръ́

7. во нака́ꙁавь, и̑ въ стра́сѣ ѹ̑тв

8. ръ́дивь бжїи. и̑ въꙁвѣща́ши

9. болѣ́ꙁни твоⷯи́ въꙁмъ́ꙁⷣьіе. и̑ раⷣу́

10. е̑ се твоѝ дхь прѣда́ль е́сѝ гви ⁘ 

11. Жи́вѹщїа блⷣгть въ тебѣ̀. и̑ по съ

12. мрь́ти не ѻ̑ста́ви тѣле́се твоегⷪ҇

13. бжⷭ҇тв́нагⷪ҇. и́ста же и̑ непоро́ꙿ

14. наа. и̑ бо̀ ѹснꙋвꙿшꙋ ти блгоѻбрⷶ

15. ꙁно видѣ́нїемь. и̑ бо̑ ети́ремь

16. десе́тьімь днемь прѣшⷣь́шемь,

17. потоⷨ ́ же и̑ са́мь ꙗ꙼ви се. и̑ ꙁемле́

18. ю̀ покрьі́ти своиⷨ ́ едѡⷨ повелѣ́

19. вае꙼ши. ю́десеⷨ стрѹ́ и̑стаа.: 

-121б-

1. Те̏ хра́мь твоѝ имѣ скро́вище

2. мнѡ́гоцѣ́нно. раⷣу́т се ꙗко́же

3. мти ѻ̑ е́дѣ. ви́де непрѣпла́ва

4. е꙼мꙋю пѹи́нꙋ твоиⷯ ю́дес. въ

5. са́кь бо̑ въсѐ ѻ̑браꙁньімь недѹ́гоⷨ

6. ѻ̑дръ́жимь. къ твое́мꙋ гро́бѹ

7. прири́еще, ско́рое ꙁⷣра́вїе при꙼

8. млть. ба сла́веще, те̏ просла́влꙸ

9. шаго.:  бⷪ҇ ́ и̑ нⷩ҇ꙗ. Па́е свѣ́та

10. прѣпѣ́таа слннаго. ра́ꙁѹмѣ

11. се двьства твое꙼го свѣ́тлое сїа́нїе.

12. свѣ́ть бо̑ беꙁлѣ́тꙿнь и̑ слнцꙋ тво́

13. рꙿца и̑мѣла е̑сѝ, и̑ роди́ла е̑сѝ. ꙗкⷪ҇

14. въ съ́сѹдѣ въ рѣ́вѣ твое꙼мь въ

15. се́лꙿша се. и̑ ѿ тѹ́дꙋ въсїа́вь, и̑ тъ

16. мꙋ ѿгна́вꙿшїи. вⷭ҇ъ́ ми́рь просвѣ

17. тѝ свѣ́томь бгора́ꙁѹмїа .: 

18. сⷯ, Хва́лиⷨ блⷭ҇виⷨ кланꙗ́е꙼м се гви, га

19. по́юше и̑ прѣвъꙁно́сещееⷭ҇ вꙿ всѐ вѣⷦ҇: 

-122а-

1. кⷮ҇а́вⷭ҇а. Отрѡ́кьі блгоъ́сти

2. вьіе. въ пе́щи рожⷣьство̀ бце спⷭ҇ло

3. еⷭ҇ ́. тогда̀ ѹ̑бо̀ ѡ̑браꙁꙋемо. ни

4. нꙗже дѣи́ствѹе꙼мо. въсел́

5. ннꙋю въсꙋ̀ въꙁⷣви́же въспѣва́ю

6. щꙋ. га пои́те дѣ́ла. и̑ прѣвъꙁно́

7. сите Е̑го̀ въ вѣкьі ⁘  на ѳ҃ ́тїе,

8. пⷭ҇ѣ́ни ка́диⷮ҇ дїа́коⷩ҇ по о̑бьі́аю бра́

9. тїю въсꙋ̀. Е̑клисїа́рⷯꙿ же раꙁⷣа́ваⷮ҇

10. свѣ́ще бра́тїаⷨ. кандї́ло въжи́га

11. теⷧ҇, въжигаеⷮ҇ въсѐ свѣ́ще вънѹ́

12. трь цркве. и̑ бра́тїа въжи́гаю꙼ть

13. свѣ́ще своѐ. и̑ та́кⷪ҇ наи́наюⷮ҇ ли́ко

14. ве пѣ́ти къ́жⷣо своиⷯ ́ сⷯ. пⷭ҇ѣ́, ѳ҃.

15. глⷭ҇а́, и҃. і̑рмоⷭ҇. Въистинꙋ тѐ бцꙋ

16. и̑сповѣ́дающїиⷯ. спсе́нїи тобою̀

17. дво ⷭ҇таа. съ бесплъ́тꙿньіми во́и

18. тебѣ́ вели́ае꙼мь ⁘  То́ка слъⷥꙿ

19. моиⷯ ́ не ѿвра́ти се. ꙗ꙼же ѿ въ

-122б-

1. са́кого лица̀, въса́кꙋ слъ́ꙁꙋ ѿ е꙼

2. мꙿшаго. двце ха̀ рожⷣь́ши ⁘ 

3. Ра́дости моѐ срⷣце и̑сплъ́ни дво.

4. ꙗже ра́дости прие꙼мꙿши и̑сплъ

5. н́нїе. грѣхо́внꙋю пеа́ль потрѣ

6. блꙗ́ющи ⁘  Свѣ́та твое̑гоо

7. ꙁара́ми просвѣтѝ дво. мра́кь

8. невѣдѣ́нїа ѿго́нещи. блговѣ́

9. рно бцѹ тѐ и̑сповѣ́дающїихь ⁘ 

10. Въ мѣ́сто ѡ̑ꙁлобл́нїа немо́щи

11. ниꙁле́жещаго дво и̑сцѣлѝ. и̑ꙁꙿ

12. неꙁрⷣа́вїа въ ꙁⷣра́вїе прѣтва́ра

13. ющи ⁘  инь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. в҃. беꙁꙿ

14. нае́лнаа ро́дителꙗ снь бь и́̑ гь ÷

15. Бжⷭ҇т́внѹю црковь твою̀. и̑сто́

16. никь ю́десемь ꙗвиль ⷭ҇. ꙗ̑коⷤ ́

17. дре́вл і̑исльтѣнѡⷨ ѻвꙿюю кꙋ́

18. пѣ́ль. нѐ Е̑ди́нь бо̑ нь̏ бЕси́сль

19. но мнѡ́жьство. прири́щꙋщⷷ

-123а-

1. прие꙼млють и̑сцѣл́нїа. прⷭ҇но

2. блже́нне і̑ѡ҇а́нне ⁘  Жи́ꙁни

3. нетлѣ́ннѣи на́ ꙁемли кро́тꙿкьіⷯ

4. споⷣо́билꙿ се Е̑сѝ. и̑ ви́диши ꙗкоⷤ ́

5. ви́деть аггльі. съно́мꙿ же на м

6. нѡ́ѕѣ врѣ́мени ѹ̑снꙋвь. и̑ въ

7. грѡ́бѣ ꙗ̑влѣ́ши се ꙗко жи́вь

8. и̑ нера́ꙁрⷣѹшимь. і̑ѡ҇а́нне прѣблⷶ

9. же́нне ⁘  На́мь по си́лѣ сло

10. веса̀ и̑ска́вꙿшимь ѿ жела́нїа срь

11. деꙿнато, прⷭ҇но по́ющимꙿ тѐ. и

12. блⷣгть твою̀ съвьіше, дарꙋ́и, въ

13. блгьіⷯ хотѣ́нїе прѣхва́лне. ю́

14. десемь нескѹ́дньіи и̑сто́ние ⁘  бⷪ҇ ́

15. Тьі̏ е̑сѝ лѣстви́ца нбснаа. тьі̏ е̑сѝ

16. ꙁла́тїи свѣ́щникь. тьі̏ е̑сѝ рѹ́

17. ꙿка и̑ тра́пеꙁа. ѿ ꙁемл̀ на нбс

18. нꙋю широ́тѹ въꙁведѝ и̑ ѻ̑ стѝ.

19. сїа́нїемь сна твое̑го. и̑ дши мое҇

-123б-

1. ѹ̑сла́ди го́ресть. и̑ хлѣ́бѡⷨ нбс

2. ньімь насла́ди ме, и̑ ѹ̑тврьдѝ

3. срⷣце моѐ тⷭ҇аа. пѣ́ти тѐ въ вѣкꙹ҇ ⁘ 

4. и̑нь і̑рмоⷭ҇. глⷭ҇а́. и҃. ѹ̑дивѝ се ѹ̑бо ÷

5. Раꙁⷣрѣ́шьшꙋ се све́ꙁꙋ ⷭ҇ст́вномѹ.

6. бѹ ꙋ̑бѡ дхь прѣдⷭ҇а́. тⷭ҇ное же̑ тѣ́

7. ло твоѐ поло́жено бьⷭ҇і́ въ грѡ́бѣ.

8. и́ блгоѹ̑ха́ть въсѐ прихо́дещеѐ.

9. ю́деси бо̑ и̑ ꙁна́менїи просла́влꙗ

10. е꙼тꙿ тѐ бъ, і̑ѡ҇а́нне прѣблже́нне ⁘ 

11. Вѣ́рою к тебѣ̀ притѣ́кающимь.

12. истинень ѻ̑брѣ́тае꙼ши се теплїи

13. ꙁастѹ́пникь. и̑ въсꙋ̀ ꙁло́бꙋ раꙁⷣрѣ

14. ше́, и̑ проше́нїа и̑сплънꙗ́. бь

15. бо̑ вели́аетꙿ те ꙗко присна̀го сво

16. е꙼го ра́ба. лкьі же и̑ скоо́тьі, стра́

17. стеи о̑ꙁлобл́нїа. і̑ѡ҇а́нне и̑сцѣ

18. лꙗ́еши ⁘  слаⷡ҇• Ѿ го́реща срⷣца же

19. ла́нїемь, к те́бѣ і̑ѡ҇а́нне пѣ́снь

-124а-

1. прине́соⷯ. тьі̏ же твою̀ми дарꙋ́и

2. блⷣгть. въсѣ̀ и̑сплъ́нꙗ мое̑гⷪ

3. срⷣца жела́нїе. ѿ въса́кого недѹ́

4. га и̑ꙁба́ви и̑ и̑скѹше́нїа. и̑ на сѹ́

5. дѣ бѹ́дꙋщимь, въсе́ли на Е̑де́

6. мꙿстѣи па́жити. ю́десемь и̑

7. сто́ние млтва̀ми ти .:  и̑ нⷩ҇ꙗ. бⷪ҇ ́

8. Прѣѻ̑и́стивꙿши се двце тѣ́лѡⷨ

9. и̑ дшею. въсе́лꙿши се въ стаа стьіⷯ.

10. и̑ пи́щꙋ прие́млющи ѿ рѹ́кьі

11. аггловьі. тѣ́мꙿ же врѣ́мени по

12. ꙁна́вꙿшѹ. ккѡⷨ ро́дити се бѹ.

13. ѿ твоиⷯ прѣⷭ҇тьіиⷯ кръ́вьі, плⷮ҇ъ́

14. прие꙼мь прои̑ꙁьі́де. ꙗко́ же прѣ́

15. жⷣе двою съблю́дете ⁘  Каⷮ҇ва́сїа.

16. Въса́кь ꙁемлъ́норⷣѡ́ньіи да въꙁьі́

17. грат се дхѡ́мь просвѣща́мь.

18. да тръ́жьствѹе꙼тꙿ же бесплⷮ҇ъ́ньіⷯ

19. ѹмѡвь ⷭ҇ство. пои́таю꙼ще сще́

-124б-

1. нное трьжь́ство бжї́е мтере. и̑

2. да по́ть, раⷣу́и се прѣблже́ннаа

3. бце ⷭ҇таа. и̑ прⷭ҇нодво.:  Свⷮ҇ѣ́.

4. Раⷣуи́ се го́рѡ пѹстьі́ннаа. Весе́

5. лите се въсѝ рѡ́дьі ꙁемль́ньіи.

6. прихо́дещеи къ ра́цѣ мо́щемь,

7. пѹстьі́ннаго ѡца і̑ѡ҇а́нна. тьі̏

8. же прпоⷣо́бне ѻе млѝ ѡ̑ нⷭ҇а́ влⷣкꙋ

9. и га. да спсе́ть нⷭ҇а́ по́ющиⷯ те вѣ́

10. рою̀ ⁘  бⷪ҇. вⷳ҇ ́• Непрохо́димꙋю двеⷬ҇.

11. Е̑ди́нꙋ плⷣо́витѹю ма́слинѹ.

12. рѹ́ꙿкꙋ бжⷭ҇т́вньіе ма́нньі. бго

13. но́снь ѻблакь. стѹю бцꙋ въсѝ

14. просла́вимь .:  на хва́лите га.

15. въса́ко дьⷯі́. пⷭ҇о́. сⷯ҇. д҇ и҃. поⷨ, стрⷯьі.

16. глⷭ҇а́. д҃. поⷣ. ꙁва́нь съвьі́ше ⁘ 

17. Млⷭ҇ти радѝ мнѡ́гьіе. и̑ беси́сль

18. наго блго ѹ̑тро́бїа. рѡ́дь ль

19. спсти въсхо́тѣвꙿша. то́го гльі

-125а-

1. послѹ́шаль е̑сѝ. и̑ ѡ̑сѹ́тньіⷯ

2. непⷫеⷪ́е се і̑ѡ҇а́нне прѣблже́нне.

3. ньі въ скорѣ̀ ѻ̑ста́виль Е̑си ѻ̑бьі

4. тѣ́ль ѿьства си. съроо́дникꙿ же

5. и̑ съжи́телꙿство. и̑ врѣ́менꙿно

6. насла́жⷣенїе. и̑ сто́памь послѣ́до

7. валь е̑сѝ ха ба на́шего. Е̑гожѐ млѝ

8. спсти и̑ просвѣ́тити дше на́ше ⁘ 

9. Нито̑же тебѣ̀ прѣблже́нне і̑ѡ҇а́

10. нне. въꙁмо́же раꙁлѹ́ити ѿ лю́

11. бве ха ̀ и̑ꙁба́вителꙗ. ни ми́рꙿское

12. ѹ̑кра́шенїе. ни ѿьское стежа́

13. нїе. ни бли́жньіⷯ пристра́стїе.

14. ни юнѡстньіи въꙁра́сть. ни соꙷ ́

15. ꙼тнаа сла́ва. иже въсѣ̀ ни въ 

16. тоже въмѣни́вь. и̑ ꙗко́ же Е̑ле́

17. нь распа́ливꙿ се жьжⷣе́ю. поте́кль

18. Е̑сѝ въ слѣ́дь свое꙼го раи́телꙗ.

19. и̑ пи́ль Е̑сѝ ѿ и̑сто́ника спснаⷢ҇ ⷪ

-125б-

1. живо́тньі во̋дьі, ха ̀ ба на́шего.

2. Е̑го́же млѝ, спсти се дшамь ншиⷨ .: 

3. Ꙁбра́рь тѐ ⷭ҇ гь въ стьіⷯ ꙗко ѻ̑сщ҇е́

4. нна. и̑ въ по́стницѣⷯ ꙗко прпⷣоо́

5. бна. и̑ въ ѹ̑го́дꙿницѣⷯ ꙗко и̑ꙁꙿбра́

6. нна. и̑ ꙗко ра́ба вѣ́рꙿна, то́го въ

7. ꙁра́стивꙿша тала́нꙿть. тѣ́мꙿ же

8. и̑ дхь твоѝ весели́т се въра́сти га

9. твое꙼го. тⷭ҇ное же тѣ́ло твоѐ прѣⷣ

10. ле́жить ѹ̑ нⷭ҇а́, во́н и̑спѹ́ща

11. блгоѹ̑ха́нїа. проганꙗ́ смра́дь

12. дше тлѣ́нньіⷯ стрⷭ҇еи ѿ вѣ́рньіⷯ

13. съвъкѹпл́нїа. и̑ пода́ недѹ́

14. гѡⷨ раꙁли́ньімь нескѹ́дньі

15. цѣ́лбꙿьі. въсѣ́мь иже съ вѣ́рою

16. притѣ́каю꙼щїимь кꙿ тебѣ̀. і̑ѡ҇а́

17. нне прѣпоⷣо́бне, мли́ се ѻ дшаⷯ ншиⷯ⁘

18. Въꙁⷣрьжа́нїемь тѣле́сньіе стрⷭ҇ти

19. ѻе. поко́риль Е̑сѝ раꙁѹ́мномꙋ еі ́

-126а-

1. дши. и̑ бестра́стїа кри́льі ѹ̑кра́

2. шень. Блгⷣть прие꙼мь цѣли́ти

3. прпоⷣо́бне дхѡⷨ, лкѡⷨ немо́щи.

4. и̑ ѿго́нити дѹхѡ̋вь лꙋка́вꙿствїа.

5. и̑ спсати притѣ́каю꙼щїиⷯ к те́бѣ.

6. тѣ́м же ликѡ́вете бла́жеⷮ҇ инѡь

7. ствѹю꙼щиⷯ досто̀сла́вне. и̑ пои́

8. таⷮ҇ въса̀ тва́рь і̑ѡ҇а́нне пⷣо́вигьі

9. твоѐ ⁘  Сла́ва. гла́С, и҃ ⁘ ÷

10. Х҇во и̑ꙁбра́нно ста́до. и̑ вѣ́рꙿньіⷯ

11. събоо́ре, но́вѡсще́нньіⷯ бю́дїи. прї

12. идѣ́те сътецѣ́м се въсѝ. въ тⷭ҇нѣи

13. па́мети прѣблже́ннаго ѻца і̑ѡ҇

14. а́нна. въ ри́лꙿстѣи го́рѣ просїа́

15. вꙿшаго, и̑ къ на́мь пришьⷣшагⷪ҇. се́

16. бо прⷣѣле́жиⷮ҇ на́мь въсѐ сщенно

17. Е̑го̀ тѣ́ло. и̑ вѣ́рѹ на́шꙋ и́стѹ

18. съблю́даⷮ҇. да посра́мет се ѹбѡ

19. про́е Еретиьскаа мѹдрова́ ѕі ́

-126б-

1. нїа, не вѣ́рѹющїиⷯ въскрсе́нїю.

2. Се́ бо и̑ по съмръ́ти слѣ́пїимь ꙁрѣ́

3. нїе подава́ⷮ҇. и̑ хроо́мьімь хо́жде

4. нїе. сле́кїе прости́рать. расла

5. бл́нньіе стеꙁа́еть. и̑ бѣ́сьі и̑ꙁго́

6. нить. и̑ блговѣ́рꙿньіе цре на́ше ѹ̑

7. крѣплꙗ́ть на сѹпроти́вꙿньі.

8. дхѡⷨ же прѣⷣсто́ прѣсто́лꙋ влⷣь

9. номꙋ. мли́т се ѡ̑ иже вѣ́рою и̑ лю́

10. бовїю ъ́тѹщиⷯ, въсѐ ь́стнꙋю

11. па́меⷮ҇ Е̑го̀ .:  и̑ ннꙗ. бⷪ҇ ́. глⷭ҇а́. тⷤо́.

12. Кро́вь твоѝ бце дво. вра́ьство ⷭ҇

13. дхѡ́вное. въ ́нꙿже бо въсѝ съ бгмꙿ

14. прибѣ́гающе. дшевньіⷯ недѹ́гь

15. свобо́жⷣам се .:  тⷤа́, Сла́восло́

16. вїе вели́ко. по славословїю. иꙁьшⷣь́

17. дїакоⷩ҇, ста́вь. на о̑бьіное мѣ́сто,

18. глⷮ҇, вели́кое Е̑кте́нїе. помлꙋи нⷭ҇а́

19. бе. і̑е̑ре́и. въꙁглⷲ҇а́. ꙗко млⷭ҇тивь и̑ лкⷪ.

-127а-

1. дїакоⷩ҇. и̑спль́нимь ѹ̑трꙿне млтвꙹ҇

2. на́ше гви. і̑е̑ре́и. въꙁглⷲ҇а́. ꙗко бъ

3. млⷭ҇тивь и̑ ще́дрь ми́рь въсѣ́мь.

4. дїакоⷩ҇. гла́вьі ва́ше гви прѣкло́ниⷮ҇.

5. і̑е̑ре́и. мⷧ҇, та́и. ги стьіи и̑ жи́вьіи.

6. і̑е̑ре́и. въꙁглⷲ҇а́. те́бѣ бо еⷭ҇ миловⷮа.

7. тⷤа́. дїа́коⷩ҇, покло́нꙿ се прⷣѣ две́рꙿми кра́

8. сними. и̑ цѣ́лꙋе҇ⷮ, гл. прѣмѹ́дроⷭ҇.

9. люⷣїе, блⷭ҇вѝ. і̑е̑реи. Сьі̏и блⷭ҇ве́нь и̑ прⷪ҇

10. сла́влнь хс бъ. и̑ ѿпⷭ҇ѹ́ ⁘ 

11. и̑ ⷭ҇а́, а҃. и̑ пома́ꙁꙋе̑ть і̑е̑ре́и, бра́тїа

12. вꙿса̀ ѿ ма́сла стго, еже ⷭ҇ въ каⷩ҇дї́

13. лѣ. и̑ посеⷨ ́ бьі́ваеть ма́ли, ѿпⷭ҇ѹ .: 

14. на луⷮ҇ргїи. въ мѣ́сто блже́наⷯ. ѿ

15. ка́нѡⷩ҇, прѣпоⷣо́бнагⷪ҇. пⷭ҇ѣ́. г҃. и̑, ѕ҃.

16. прⷦ҇о́. глⷭ҇а́, ꙁ҃. тⷭ҇на̏ прѣⷣ гмь съмрⷮ҇ъ́

17. прѣпоⷣо́бньіⷯ Его̀. сⷯ. то въꙁⷣа́мь гвї

18. ѻ̑ въсⷯѣ́ ꙗ꙼же въꙁдⷭ҇а́ мнѣ. и̑ бци, прⷦ҇о́,

19. глⷭ҇а́, г҃. вели́иⷮ҇ дша моа̀ га и̑ въꙁра́

-127б-

1. дова се дхь моѝ. сⷯ, ꙗко приꙁрѣ̀на

2. смѣре́нїе ра́бьі своѐ. апⷭ҇ль, Къ га

3. лаа́Ѳѡⷨ. Бра́тїе, плⷣо́ ⷭ҇ дхоо́

4. вньіи лю́би ра́дость, ми́рь длъ

5. готрьпѣ́нїе. блго́сть, блгостьі́

6. нꙿньіи. вѣ́ра кро́тость въꙁⷣрьжа́

7. нїе. наⷣ та́ковьіⷯ нⷭ҇ѣ́ ꙁа́кона. ѡ̑вьі̏

8. же хвьі плⷮ҇ъ́ распе́ше съ стра́стꙿми

9. и̑ похо́тꙿми. аще жи́вемь дхѡ́мь.

10. дхѡ́вьі прила́гам се. не бѹ́дѣⷨ

11. тъ́щесла́вньіи. дрѹ́гь дрѹ́га пр҇

12. ꙁьі́вающе. дрѹ́гь дрѹ́гꙋ ꙁави́деще.

13. бра́тїе аще и̑ прѣ́жде лкь въпа́

14. деть въ нѣ́ко прѣгрѣше́нїе. вьі̏

15. дхѡ́вньіи съврьша́ите та́коваго

16. дхѡ́мь кро́тости. блюдѝ се́бѣ, Е̑

17. да и̑ тьі̏ и̑скѹ́шень бѹ́деши. дрꙋ́

18. гь дрѹ́гꙋ те́готи но́сите. и̑ та́ко

19. скона́те ꙁа́конь хвь ⁘  сеⷤ҇, бци.

апⷭ҇лъ къ е̑вр̑еѡⷨ, посла́нїе. отра́тїе,стеи и̑ о̑:÷

-128а-

1. Стеи и̑ ѻ̑сщ҇а́мьіи ѿ Е̑ди́ного въ

2. сѝ. Е̑ю꙼же радѝ вьіни нестьі́ди

3. те се бра́тїе нарица́ти тⷯѣ́ гл.

4. въꙁвѣ́щꙋ име твоѐ бра́тїи мое꙼и,

5. посрѣ́дѣ цркве въспо́ю те. и̑ па

6. кьі аꙁь бѹ́дꙋ надѣю́ се на нь̀. и̑ па

7. кьі се̏ аꙁь и̑дѣ́ти Еже ми да́сть

8. бъ. пон́же ѹ̑бо̑ дѣ̋тьі приѡ̑бꙿ

9. щи́шеⷭ҇ плъ́ти и̑ кръ́вьі, и̑ тъ̏ при

10. искрънꙿно прие́сти се тѣ́хь. да

11. съмръ́тїю ѹ̑пра́ꙁⷣнить сїи́хь. Е

12. лико стра́хѡⷨ съмрь́ти въсѣ́мь

13. живо́томь, пови́нньі̏ бѣ́хꙋ ра

14. бо́тѣ. нѐ ѿ аггль бо когда̀ прие꙼

15. млⷮ҇. нъ̑ ѿ сѣ́мене а̑враа́мл

16. прие́млть. ѿ нѹⷣж́е длъ́жꙿнь

17. бѣ̏ по въсе́мꙋ бра́тїи поⷣо́бити

18. се, да млⷭ҇тивь бѹ́деⷮ҇ и̑ вѣ́рꙿнь. прꙿ́

19. восще́нникь ꙗ꙼же къ́ бѹ, Еже

-128б-

1. ѻ̑цѣ́сти ти грѣхьі̀ лю́демь. Въ

2. н́мꙿ же бо̑ постра́да са́мь, и̑скѹ́

3. шень бьі́вь. мо́жеть и̑ напа́ство

4. ва́нньіиⷨ помо́щи .:  а̑лꙿлїлуⷢ҇їа.

5. глⷭ҇а́, ѕ҃. блаже́нь мѹ́жь бое́и се га.

6. сⷯ, Си́лꙿно на́ ꙁемли бѹ́деть сѣ́ме ÷

7. сⷤе прпⷣо́бномꙋ. Е̑ѵⷢ҇лїе ѿ луⷪ҇кꙋ.

8. Въ врѣ́ме ѡⷩ҇, ста̀ і̑С на мѣ́сте

9. ра́внѣ. и̑ нарѡ́дь̏ ѹ̑ени́кь Е̑го̀

10. и̑ мнѡ́жьство мнѡ́го лю́дїи.

11. ѿ въсѐ і̑ѹ̑де̑ і̑ Е̑рⷭ҇лма. и̑ помо́

12. рїа тѵ̈рꙿска и сїдо́нꙿска̏. иже прїи

13. до́ше послѹша́ти Е̑го̀ и̑ и̑сцѣли́

14. ти се ѿ недѹ́гь своиⷯ ́. и̑ стра́жⷣѹ

15. щеи ѿ дѹ́хь неи́стиⷯ и̑сцѣлꙗ́хꙋ

16. се. и̑ вⷭ҇ъ́ нарѡ́дь̏ и̑скаа́ше прика

17. са́ти се Е̑мѹ̑. ꙗко си́ла ѿ н́го и̑

18. схо́жⷣааше и̑ и̑сцѣлꙗ́ше въсѐ. и̑

19. тъ̏и въꙁве́де ☺и своѝ на ѹ̑ени́

е̑ѵⷢ҇лїе,ѿ луⷪ҇кьі. въ врѣмѐ ѡⷩ҇, въни́де іс въ веⷭ҇.

-129а-

1. кьі своѐ гла́ше. блже́ньіи ни́щїи

2. ꙗко ва́ше ⷭ҇ црⷭ҇твїе бжїе. блже́ньі̏

3. алꙿющеи ннꙗ ꙗко насьі́тите се.

4. блже́ньіи пла́ющеи ннꙗ ꙗко въ

5. смѣ́ете се. блже́ньіи бѹ́дете Е̑

6. гда̀ въꙁненави́дѹть вⷭ҇а́ лци. и̑

7. Е̑гда̀ раꙁлѹ́ет вьі̏ и̑ поне́сѹть,

8. и̑ проне́сѹть име ва́ше ꙗко ꙁло̏

9. сна льскаго радѝ. въꙁрауⷣи́те се

10. въ тъ̏ днь и̑ въꙁьі́граите, Се́ бо

11. мъ́ꙁⷣа ва́ша мнѡ́гаа на нбсѣхь ⁘ 

12. Сеⷤ, бци. Вънидѐ іс ́ въ вⷭ҇е́ нѣ́кꙋю.

13. жен҇а же нѣ́каа именемь ма́рꙿѲа,

14. прие꙼ть и҇̑ въ до́мь своѝ. и̑ сⷷи́ бѣ́

15. ше сестра̀ нарицае́маа марїа́мь.

16. ꙗ꙼же сѣ́дꙿши при но́гѹ і̑сѡ́вѹ.

17. Сльішаа́ше сло́во Е̑го̀. марꙿѲа же

18. млъвлꙗ́ше ѻ̑ мнѡ́ѕѣ и̑ слѹⷤбѣ.

19. Ста́вꙿши же рⷱ҇е, ги не ра́диши ли

-129б-

1. ꙗко сестра̀ моа̀ Е̑ди́нꙋ ме ѻ̑ста́ви

2. слѹ́жити. рꙿцѝ ѹ̑бо ꙼и́ да мѝ по

3. мо́жеⷮ҇. ѿвѣща́вꙿ же і̑с҃ ́ ре́е е꙼ѝ ма

4. рꙿѲа ма́рꙿѲа. пее́ши се и̑ млъ́ви

5. ши ѻ̑ мнѡ́ѕѣ. Е̑ди́но ⷭ҇ на потрѣ́

6. бꙋ. марїа́ же блгѹю е́сть и̑ꙁб̀ра.

7. ꙗ꙼же не ѿи̑мет се ѿ не́. бьⷭ҇і́ же

8. Е̑гда̀ глаа́ше сїи̏. въꙁⷣви́гꙿши

9. нѣкаа жена̑ глⷭ҇а́ ѿ нарѡ́да, ре́е

10. Е̑мѹ̑. блже́нно рѣ́во но́сивꙿше

11. е꙼ те. и̑ съ́сца ꙗ꙼же е̑си съ́саль.

12. ѻ̑нꙿ же рⷱ҇е, тѣ́мꙿ же ѹ̑бо̑ блже́ни

13. сльі́шещеи сло́во бжї́е и̑ хра́неще҇

14. ̏ ⁘  прⷱ҇и́. въ па́меⷮ҇ вѣ́нѹю бꙋ́

15. деⷮ҇ пра́ве́дникь. др҇ѹ́. а́шꙋ спⷭ҇е́

16. нїа прїи́мꙋ, и̑ име гн приꙁо́вꙋ ⁘ 

17. и̑ поскоⷩ҇а́нїи луⷮ҇ргїи ꙁлауⷮ҇стовьі. и̑ та́кⷪ҇

18. въхо́диⷨ въ тра́пеꙁꙋ блгода́реще ба,

19. и̑ сла́веще прѣпоⷣо́бнаго і̑ѡ҇а́нна : 