Текстов корпус
Пандекти на Антиох
Заглавие на латински:Pandectes Scripturae divinitus inspiratae sancti patris Antiochi
Жанр:Богословско-философско съчинение
Автор:Преводен текст
Преведен?:да
Дата на ръкописа:Първата половина на ХI век
Дата на превода:
Дата на преписа:Първата половина на ХI век
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Пандекты Антиоха
Хранилище на ръкописа:Москва, ГИМ
Сигнатура на ръкописа:ГИМ, Воскр. 30р
Издание:Popovski, J . The Pandects Of Antiochus, Полата кънигописьная , No 23-24, Amsterdam, 1989.
Нормализиран?:не
Страници:615 (от 2а до 309b)
doc_iddoc_2

2a Прсꙑлан антоха рьнорꙁ͗цѧ лаврꙑ стааго оцѧ савꙑ• къ встаѳю гѹменѹ монастрѧ ат͗талны града анькурꙑ галатскыꙗ Понеже наѱа м естьнꙑ оте евьстаѳе мъногѫ скръбь прѣтрьпѣват: мѣсто ѡтъ мѣста:  странѫ отъ странꙑ прѣходѧщ: боꙗꙁнѭ о͗дрьжѧщѧꙗ халдѣскꙑꙗ вꙗл: алѫ же:  жаждѧ скѹсѫ прꙗт• не хлѣба н водꙑ• нъ по реенѹмѹ слꙑшат слово•

2b гне ꙁане не мощ вамъ тѧжест кънжънꙑꙗ ност: н же въ мѣстѣхъ въ нхъже прходте• обрѣтат ѹдобьнѣ въꙁскамъхъ: повелѣлъ же с момѹ ѹмаленѭ въ кратъцѣ ѡтъ вьсѣхъ посълат т бжьствьнъхъ кънгъ: ветъхꙑхъ  новꙑхъ: ꙗко да н тѧготѣ вамъ бꙑт ношенꙗ: н пакꙑ беꙁъ остатъка

2c бꙑт есого⸱ потѧꙁаѭщхъ на польꙁѫ  спсен дш: Послѹшавъ спѣшънѣ вашего повелѣнꙗ: аб съставъ вьсѧ въꙁскамꙑꙗ вам отъ стꙑхъ кънгъ  на спсен главꙑ: съвъкѹпленꙑ⸱  раꙁлѫенꙑ отъ себе: ꙗко н сънтꙗ н съмѣса пострадат ътѹщѫѹмѹ: сьꙗ посълахъ вашемѹ болюбѭ: ꙗже прмлѧ: бѹ ѹбо подобьно славослов  благодар въсъл:

2d съврьшаѭщѫѹмѹ слѹ своѭ въ немощ: насъ же прꙗтьнꙑм твом молтвам въсплаща: ꙗко да по бжѭ ѹгодѭ: прое лѣто жвота нашего съконьѧмъ⸱ аще л ъто ꙗкоже недостжъно ѡбрѧщеш: то млован въꙁда:  грѹбост:  потъщанѭ повелѣнꙗ: а понеже  се прсъла драгꙑ ое: ꙗко да напшемъ т: ꙗже о стꙑхъ оцхъ нашеꙗ лаврꙑ: аще стньна сѹть:

3a ꙗже рѣсте слꙑшат отъ мъногъ:  добрѣ жт же  о ѹбьнъхъ: невѣрьна сѹща:  слѹха прѣходѧщѧ: нѹждъно непьщевахъ прѣжде въ малѣ ꙁнаменат вамъ ꙗже о нхъ: т тако ѹнт бжъствьнꙑхъ кънгъ главꙑ:  о добродѣтельнѣмъ же хъ жтї: не настоꙗщааго сть врѣмене: н мого ꙗꙁꙑка съповѣдаат: се же тъѭ рекѹ: ꙗко по стнѣ ловѣц бѣша

3b бж: аще подобать лвкꙑ ꙗ ꙁъват а не англꙑ: постомь же  беꙁмлъвьмь:  трѹдꙑ отъ ѹност ꙁа благоьст състарѣвъше сѧ: стар: столѣпьн: сѣд власꙑ:  раꙁѹмомь: блаꙁ: съмѣрен: мѹдр: кротъц: цѣломѫдрьн: стн͗н: непороън: правьдв: богоъств: огрѣбаѭще сѧ отъ вьсеꙗ ꙁълꙑ вещ: бескѫдьн: вьсѣхъ благъ сплънен же бжꙗ любъве: ов хъ прѣшъдъше съто лѣтъ⸱

3c въ беꙁмлъв жвъше: ѡтъ н тъ  ѯ тъ лѣтъ:  не сходѧще отнѹдь ꙁ лаврꙑ: ов же н въ цръкъвь ꙁлаꙁѧще: н града же вдѣвъше: отънелѣ ѹеднѣша: дѣтельм вьсѣм ѹкрасован: ꙁемьн англ:  небесьнї лвц: тѣмь  такѫ коньнѹ опростша:  поъсть побѣдꙑ прꙗша: нашъдъшемъ бо ꙁмалтомъ: наше лаврѣ: прѣжде едноꙗ недѣлѧ прѣꙗтꙗ стааго

3d града:  вьсѧ црькъвьнꙑꙗ свѧщенꙑꙗ съсѹдꙑ раꙁграбльшемъ: мъноꙁ оц аб отъбѣгоша• осташа же крѣпъц раб хв въ лаврѣ: не хотѧще оставт мѣста: варвар же мавъше ꙗ:  по мъногꙑ дьн мѹвъше: непьщѫѭще⸱ мѣнꙗ обрѣст: ѹ нхъже нъсоже вѣка сего не бѧаше: коньънѣ мꙑсл своꙗ отъпадъше: нестовьн бꙑвъше вьсѧ на ѹдꙑ растесаша:

4a блажен же веселѹѭще сѧ свѣтьломь лцемь благодарьнѣ дша своꙗ гѹ отъдаша: ꙗко ꙁдавна желан мѫще раꙁдрѣшт сѧ  съ хмь бꙑт: поврьженомъ же тѣлесемъ хъ на мъногꙑ дьн непогребеномъ⸱ прдохомъ мꙑ отъ аравꙗ:  оць же нкомдъ ѹꙁьрѣвъ мльнаѩ та вдѣнꙗ оць: прѣнемогъ въ малѣ рещ вьꙁѧтъ бꙑсть мрьтвъ: модестъ же прѣподобьнꙑ прстѹпль

4b вьсѧ тѣлеса стꙑхъ събьравъ омꙑ: мъного же прплакавъ  охапавъ стꙑꙗ  трьпѣлвꙑꙗ хъ мощ: полож въ ложхъ охъ: сътворь же надъ нм обꙑъно правло: пррее мъ сано слово глѫще: мѫж правьдв въꙁемлють сѧ:  нкътоже не раꙁѹмѣть: отъ лцѧ неправьдꙑ вьꙁѧтъ сѧ правьдьнкъ: бѫдеть въ мрѣ погребен го:  дша

4c правьдьнꙑхъ въ рѫцѣ бжї  не пркоснеть сѧ хъ мѫка: он же ѹсть въ мрѣ:  ѹпъван хъ бесъмрьтꙗ сплънь: малꙑ покаꙁан: вельм благодѣтѭ свьтѧть сѧ⸱ ꙗко бъ скѹс ꙗ:  обрѣте ꙗ достонꙑ себѣ:  ꙗко вьсеплодьнꙑꙗ жрътвꙑ прꙗтъ ꙗ:  въ врѣмѧ посѣщенꙗ хъ въсьꙗѭть:  с о стꙑхъ оцхъ нашхъ рекъ: молѧаше вьсѧ нꙑ не оставт мѣста

4d того: нъ трьпѣт добльнѣ въ напастьхъ: помьнѧще га глѫща: ꙗко тѣсна сѹть врата  ѹꙁъкъ пѫть въводѧ въ жꙁнь:  апостола⸱ ꙗко мъногам скръбьм подобать намъ вънт въ цесрство: небесъ: слѹшавъше же ѹенꙗ го: прѣбꙑхомъ въ лаврѣ ꙗко на дъва мѣсѧцѧ:  пакꙑ слѹхѹ варварьскѹ бꙑвъшѫ: ѹбоꙗвъше сѧ събѣгохомъ въ манастꙑрь блꙁъ стааго града

5a ꙗко отъ стадї :к: нарцѧмꙑ оцѧ анастаса: нкогоже тъгда мѹща:  сътворьше дъвѣ лѣтѣ въ немь: пакꙑ молм бꙑхомъ реенꙑмь прѣподобьнꙑмь модестомь въꙁвратт сѧ  жт въ мѣстѣ нашемь: послѹшавъше же благааго съвѣта го: ов аб въꙁдхомъ  въселхомъ сѧ въ лаврѹ: ов же  маломь поꙁдѣ страхꙑ блжънюѭщїхъ насъ срацнъ: етер же  въ

5b томь манастꙑр осташа: кѹпьно съ устномь: прѣподобьнꙑмь хъ гѹменомь: остргъшемъ сѧ въ лаврѣ:  мънога лѣта въ не сътворьшемъ:  въ мъногахъ дѣтельхъ просꙗвъшемъ: ꙗко  проꙁвютерьскꙑмь саномь мѹ поътенѹ бꙑт: же боъствꙑ юстнъ: мъногѹ дрѹжнѫ въ томь манастꙑр хвоѭ благодѣтѭ събьра:дрьжа правло неꙁмѣн͗нѣ лаврьско:

5c  прое ѹстрон:  нкъже не мать обрѣст въ вьсе палестн: л въ номь обьщен: такого дховьна ѹстронꙗ: цвьтеть же  растеть колжъдо:  стрьблѧ по саакѹ вел бꙑвать: ꙗко отъ сего радоват сѧ намъ поѹаѭщемъ сѧ добрѣ: ꙁане въ вьсе странѣ сьꙗть свѣтломъ тъъно: сѣмѧ прѣподобьнааго оцѧ нашего савꙑ: мꙑ же съмѣрен бжѭ

5d благодѣтѭ:  тъщанмь прѣждереенааго прѣподобьнааго модеста: въ беꙁмлъв сѣдмъ: пае прѣждънїхъ лѣтъ хвалѧще  славѧще ба: ѹмрьщвѧѭщааго  жвотворѧща  творѧща ѹдеса велꙗ едного: ѹмлосрьд бо сѧ на насъ благость го:  на спѣхъ велкъ прведе мѣсто наше: елко протвѹ врѣменемъ: прѣжде работавъшхъ мѹ: рад

6a прсно въ немь стꙑхъ рабъ го: дарова же намъ отцѧ  пастѹха благость го: достона промꙑсла свого: ѳомѹ прѣподобьнааго: хꙑтра сѫща  вьсѣм дѣтельм ѹкрашена: жвъшааго ѡтъ дѣтьска беꙁмлъвьномь жтмь  постомь: кротъкааго  братолюбьцѧ  млоствьнаго: съмѣренааго срьдьцемъ: о молтвѣ  о правлѣ теплааго: тѣмьже  бъ въ гѹменьство го въ пространьство

6b прведе ѹенкꙑ го: сло же ꙁбнꙑхъ оць сть менъ: мд: бꙑвать же памѧть хъ: мѣсѧцѧ маѧ: въ е⸱ благодѣтѭ же хвоѭ  спѣхомь прѣждереенааго прѣподобьнааго оцѧ нашего модеста: жвѹть  въ проїхъ моностꙑрхъ пѹстꙑньнъхъ: Се ѹже ьстьнꙑ оте еѵстаѳе: въ кратъцѣ ꙗже о стꙑхъ оцхъ нашхъ  + лаврѣ: въꙁвѣстхъ вашемѹ

+ о

6c болюбью:  на же благовѣщенꙗ радость творѧща ваше дш  вьсемѹ крьстꙗнѹ слꙑшащѹѹмѹ ꙗ: благовѣщаѭ вамъ: прѣждереенꙑ бо прѣподобьнꙑ модестъ: не тъѭ пѹстꙑньнꙑꙗ строть моностꙑрѧ: нъ  градꙑ вьсѧ жвѹщаꙗ окръстъ: бѹ поспѣваѭщѹ мѹ о вьсемь: сь бо ꙗкоже  стна: новꙑ нашъ веселель: л ꙁоровавель:

6d сплънь сѧ дха ста: въꙁдвже  пожъженꙑꙗ ьстьнꙑꙗ црькъв съпаса нашего ха: сто же  кран:  сто го въстаан:  храмъ ъстьнааго кръста:  матере црькъвь сона:  сто го въꙁт:  проѧꙗ ьстьнꙑꙗ храмꙑ: ꙗко ѡтъ сего благꙑ надеждѧ мѣт намъ  о бѹдѹщхъ: пае же отъ кромѣшънхъ странъ прходѧщмъ на покланѧн стꙑхъ

7a мѣстъ:  вьсѣмъ славт ба: ꙗко томѹ подобать слава въ вѣкꙑ вѣкъ амн͗  тогожде анътѡха прологъ: ,,,,,,, Рее въ пѣсньхъ соломонъ: шесть десѧтъ сть цесарць:  осмь десѧтъ женмъ:  дѣвць хъже нѣсть сла: мꙑ ѹбо по нашемѹ достженѭ ⸱ ѯ: цсрць: елеснꙑꙗ глемъ бꙑт кънгꙑ: срѣъ шесть десѧтꙑꙗ ꙁавѣщанꙑꙗ: ветъхааго же  новааго ꙁавѣта:

7b осмьдесѧтъ же женмъ: непрлагамꙑꙗ: глемꙑꙗ потанꙑ: женмꙑ же менѹѭ ꙁане беꙁ дрьꙁновенꙗ  любодѣцѧ сѹть: дѣвцѧ же: реенꙑꙗ новꙑꙗ повѣст црькъвьнꙑхъ ѹтель: ꙁа стотѹ словесе хъ: дѣвцѧ бо: стꙑ менѹѭть сѧ: рее бо: да пощѹть цесарю дѣвцѧ дѣвоѭ:  обрѣтоша сумантѣнꙑю да съгрѣть

7c : срѣь небесьнꙑꙗ раꙁѹмꙑ:  пѣваꙗ рееть: съгрѣ сѧ срьдьце мо въ мънѣ:  въ поѹен момь раꙁгорть сѧ огнь: сумантѣнꙑн же небеснаꙗ съкаꙁать сѧ:  пьшенцѧ ѭнотамъ:  вно благовонюꙗ дѣвꙑ: бескврьньн бо ѡтъ одъжденꙗ небесьнааго хлѣба кръмѧть сѧ: прѣбꙑваѭщааго въ жꙁнь вѣънѹѭ:  пт хъ отъ кратꙑр стньнꙑꙗ лоꙁꙑ:  бескврьньнꙑхъ

7d реенꙗ ста:  словеса правьдьнкъ прѣста по кънгамъ: бещсльнꙑ же глѫть сѧ: ꙁа мъножъство  беꙁмѣр словесе ѹтельства хъ: отъ постава ѹбо :ѯ: цсрць схъ: мало жць ꙁѧхъ:  сътворхъ прѣпоꙗсан: на съгрѣн съ вѣроѭ потаѭщмъ: ꙗкоже ѹбо поставъ мъногоѧстьнъ сꙑ: въ еднѹѧстьнѹ рꙁѹ съврьшать сѧ: тако

8a  вьсѧ прореенꙗ бодъхновенꙑхъ кънгъ: въ съмотренꙗ владꙑьнѧаго рꙁѹ съндоша сѧ: ѭже прꙗтъ отъ свѧтꙑꙗ славьнꙑꙗ бцѧ  прснодвꙑ марꙗ: тьлѣньно ѹбо: ꙁа подобьностраст наше: сътворвъ же нетьлѣн͗нѹ: да нꙑ тьлеѭ дрьжмꙑꙗ свободвъ: прѣведеть въ нетьлѣн:  ѹмьръша ожвль: пакꙑ облѣеть бесъмрьтмь:

8b Прѣпоꙗсан же глѭ: не оно юдеско: ереммь съкръвено:  стьлѣвъше въ евъфратѣ рѣцѣ: нъ новꙑꙗ благодѣт еже гь намъ покаꙁа прѣпоꙗсавъ сѧ  отьръ ногꙑ свохъ ѹенкъ: да скврьнꙑ ветъхааго кваса остѣвъше бѹдѹть ново въмѣшен:  бѫдѹть ногꙑ хъ красьнꙑ: ꙗко благовѣстѹѭщемъ мръ:  настѹпаѭть на ꙁмꙗ  на вьсу

8c слѹ вражѭ: сего прѣпоꙗсанꙗ добротою хъ своѭ црькъвь облѣе: покрꙑваꙗ наша порокꙑ:  бꙑвъшѹѭ намъ отъ адамлѧ прѣстѹпленꙗ наготѹ: по реенѹѹмѹ: растрьꙁа врѣтще мо  прѣпоꙗса мѧ веселмь: смь одѣвамъ сѧ отъ божъствьнꙑхъ кънгъ: спꙑтаѭще бо ꙗ обрѣтамъ вѣънѹѭ жꙁнь га нашего

8d сѹ ха стньнааго ба нашего: нъ ꙁоветь нꙑ ѹже врѣмѧ: ѹноват реенꙑꙗ главꙑ: въ славѹ  хвалѹ оцѧ  сна  стааго дха: въ вѣкꙑ вѣкомъ амнь⸱ Тогожде антѡха⸱ къ томѹжде евъстаѳю⸱ главꙑ раꙁлнꙑ :рл:  млтва сповѣданѭ ⸱а⸱ ѡ вѣрѣ ⁘ ⸱ ⸱ ⸱ ⸱в⸱ ѡ ѹпъван ⁘ ⸱ ⸱ ⸱ ⸱г⸱ ѡ ꙗден ⁘ ⸱ ⸱ ⸱ ⸱д⸱ ѡ обѣдан ⁘ ⸱ ⸱ ⸱ ⸱е⸱ ѡ пьꙗньствѣ ⁘ ⸱ ⸱ ⸱ ⸱ꙅ⸱ ѡ въꙁдрьжан ⁘ ⸱ ⸱ ⸱

9a да съгрѣт : самантѣнꙑнѧ: нъ не поꙁна ꙗ црⷭь: срѣъ не стьл ѹпъванꙗ свого небесьнааго: Вждъ ъто т глеть ѱан⸱ аще бѹдете дъва: то тепло ма бѹдеть: Вѣрѣ аще мать ѹпъван: мать сво дѣло:  тепла сть: мѹщѹмѫ ѭ: ꙗкоже рее блаженꙑ петръ въспоꙗсавъше рѣсла мꙑсл вашеꙗ:

9b трѣꙁвѧще сѧ коньнѣ ѹпъвате на прносмѹѭ вамъ благодѣть: ꙗвленмь іу хвомь: ꙗко ѧда послѹшанꙗ:  сраховъ: къто ѹпъва на га  небрѣженъ бꙑсть: л къто прѣбꙑ въ страсѣ го  прѣꙁьрѣ : Пѣснвьць же: блаженъ мѹжъ мѹже есть мѧ гне ѹпъван го:  да въꙁдрадѹѭть сѧ вьс

9c ѹпъваѭщ на тѧ:  потомь на нь ѹпъва срдце мо  поможе м:  въцвьте плъть моꙗ:  отъ свого поможенꙗ:  нꙑ наставлѧаше глѧ ѹпъвате на нь вьсь съборъ люд: ꙁлѣте прѣдъ нмь срдьцѧ ваша ꙗко бъ помощънкъ нашъ:  ѹпъва на га  твор благостꙑню  отъкрꙑ къ гѹ пѹть сво  оупъва

9d на нь:  саꙗ: ѹпъвахъ на мѧ тво  на памѧть твоѭ похоть наша:  пⷦа павьлъ: ѹпъванмь бо съпасен бꙑхомъ:  ѹпъван же вдмо нѣсть ѹпъван: же бо вдть къто: ъто  ѹпъвать: аще л гоже не вдмъ: трьпѣнмь амъ:  пⷦа: Крѣпъко ѹтѣшен мамъ прбѣгъше ꙗт сѧ ꙁа прѣдълежѧще ѹпъван:

10a же ꙗко ставло мамъ твръдо же  ꙁвѣстьно:  наводть: ꙗко ѹпъванмь длъжънѹть орѧ орат:  врьхꙑ на ѹпъван прмат:  въ еван͗гел же отъ лѹкꙑ о семуонѣ рее: бѧаше мѹ провѣщано дхомь стꙑмь не вдѣт съмрьт: донъдеже вдш кръста гнѧ:  не ѹмрьтв ѹпъванꙗ:

10b нъ бѧше ѧꙗ желамааго ꙁбава:  спса мрьна:  прмꙑ  радъ на рѹкѹ глааше: пѹст мѧ владꙑко прт къ тебѣ цеⷭру момѹ: въспрꙗхъ бо ѹпъван мо: томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ: АМН

10c •г• ⁘ Ꙍ ꙖДЕН⁘ О ꙗден рее пртъънкъ: аще сѧдеш веерѧт на трапеꙁѣ сльнꙑхъ: раꙁѹмьнѣ раꙁѹмѣва прѣдъполагамаꙗ т:  въꙁдрьж рѹкѹ с: вѣдꙑ ꙗко тебе рад с прготовать: аще л несꙑтьнѣ с не похощ сластьмъ го:  дрѹгꙑ рее: на трапеꙁѣ л велцѣ сѣлъ с:

10d не раꙁдвгн грьтан свого на не:  не рьц мъного на не: помѧн ꙗко ꙁъло сть око лѹкаво: ꙗможе аще въꙁьрш: не простьр рѹкꙑ с:  не гнет + съ нмь въ соллѣ: раꙁѫмѣ еже сть скрьнѧаго ѡтъ себе:  о вьсѣхъ вещахъ раꙁмꙑшлѧ: ꙗждь ꙗко  лвѣкъ прѣдълежѧщаꙗ т ++: а не дрѧꙁгън да не въꙁненавдѣнъ бѹдеш: прѣстан прьво на

+ сѧ     ++ а не жї

11a каꙁанꙗ рад:  не ꙗждъ лхо сꙑт да не прѣтъкнеш сѧ:  аще посрѣдѣ мъногъ сѣдш: пьрьвѣ хъ не простра рѹкꙑ своꙗ: ꙗко довьльно лкѹ накаꙁанѹ мало: мос же: вънемл себѣ самъ глѧ: еда ꙗдъ насꙑщъ сѧ⸱ ꙁабѹдеш га ба свого: Такожде  апостолъ аще ꙗсте: аще л пт: аще л ъто творте: вьсе въ славѹ

11b бжѭ творте: а не въ сѹмьнѣнꙗ раꙁмꙑшлен: овъ бо вѣрѹть ꙗст вьсе: а ꙁнемагаꙗ ꙁел да ꙗсть:  наводть: ꙗдꙑ неꙗдѹщааго да не ѹкарѧть:  неꙗдꙑ ꙗдѹщааго да не осѹждать: тꙑ бо къто с осѹждаꙗ тѹждего раба: свомѹ гѹ стоть⸱ л падать:  паⷦ: ꙗдꙑ гѹ ꙗсть:  хвалть ба:  неꙗдꙑ гѹ не ꙗсть⸱

11c  хвалть ба:  пакꙑ: не брашъна рад раꙁарѧ дѣло бж:  наводть: вьсе ѹбо сто: нъ ꙁъло прѣтꙑнмь ꙗст:  блаженъ не осѹждаꙗ себе о немьже покѹшать сѧ: а сѹмьнѧ сѧ: аще ꙗсть осѹждѧть сѧ: ꙁане не отъ вѣрꙑ: обае брашъно насъ не поставть прѣдъ бомь: бо аще ꙗмъ ꙁбꙑтъкѹмъ:

11d н аще не ꙗмъ: лшмъ сѧ:  пртъънкъ: не прѣлъст себе сꙑтостѭ рѣва: дша бо въ сꙑтост сѹщ: медѫ рѹгать сѧ: дш же скѹдьнѣ  горько сладъко бꙑвать: Апостолъ же: ощаꙗ брашъна рее: ꙗже бъ сътвор на сънѣдан съ похваленмь: вѣрьнꙑмъ:  поꙁнавъшмъ стнѹ: ꙗко вьсе съꙁьдан бож

12a  добро:  нътоже отъметьно съ благодармь ꙗдомо: свѧщать бо сѧ словомь бжмь:  молтвоѭ:  вьсе сто стꙑмъ:  на ꙗден дрѹгъ дрѹга ждѣте: рее же  ꙁаконъ: ꙗдъ  насꙑщъ сѧ благословеств га ба свого:  двдъ благодарѧ дасть весел въ срьдьце мо: отъ плода пьше нцѧ

12b  вна  масла:  паⷦ: ꙗко насꙑт дшѧ тъщѧ:  дшѧ ал͗ѹща наплън благъ: Благꙑ же гь хотѧ намъ съмѣреномъ бꙑт рее: гда въꙁъванъ бѹдеш на пръ: не сѧд на прѣдьнїмь мѣстѣ: еда ъстьнѣ тебе бѹдеть ꙁъванꙑ мъ:  шъдъ ꙁъвавꙑ тѧ  оного: рееть т даждъ семѹ мѣсто:  тъгда

12c наънеш съ стѹдомь послѣдьне мѣсто дрьжѧт: нъ гда ꙁъванъ бѹдеш: шъдъ сѧд на послѣдьнїмь мѣстѣ: да егда прдеть ꙁъвавꙑ тѧ: рееть т: дрѹже: посѧд вꙑше: тъгда бѹдеть т слава прѣдъ вьсѣм сѣдѧщм съ тобоѭ: ꙗко вьсь вꙑсѧ сѧ обнꙁѣть:  нꙁѧ сѧ въꙁвꙑсть сѧ:

12d  се же на раꙁѫмъ  польꙁѹ довьлѣло бꙑ: добро же  прпомѧнѫт  їовле: рее бо: аще л  хлѣбъ сво еднъ ꙗхъ: а сротѣ не подахъ: ꙗко отъ ѹност моꙗ кръмлѧахъ ꙗко отьць:  паⷦ: гь: гда творш обѣдъ: л веерю: не ꙁов дрѹгъ твохъ: н сѹсѣдъ богатъ: еда кол  т тѧ такожде въꙁовѹть:  бѹдеть т въꙁдатва:

13a нъ егда творш пръ: ꙁов + ѹбогꙑꙗ: маломощ: хромꙑ: слѣпꙑ:  блаженъ бѹдеш ꙗко не мѹть въꙁдат т: въꙁдасть же т сѧ въ въстан правьдьнꙑхъ: томѹ гѹ нашемѹ ісу хѫ слава въ вѣкꙑ АМН

+ нщаѧ

13b д ⁘ Ꙍ ꙌБѢДАН Вьсѣмъ ѹбо сть еже нѹд сѧ  въꙁдрьжат ѭтробѹ: пае же хотѧщмъ бѹ работат: добро бо сть вьсе въ мѣрѹ лагоню: а еже невъꙁдрьжънѣ ꙗст: подобьно сть кораблю обрѣмененѹ: тѣло бо пща трѣбѹть а не сласт: малотрѣбꙗ а не прѣсꙑтьꙗ: довъла• а не мъногоꙗдꙗ: овꙑ бо  дш  тѣлѹ польꙁѹ творѧща: съдрав

13c  крѣпость  добронрав раждаѭть: овꙑ же: обо поврѣждаѭть: не тъѭ съдрав тьлѧ: нъ  недѫгъ пакостьнꙑ раждѧѭть: ѹкаꙁан же ꙗвѣ мало трѣбован прмлющїхъ: подвжънкъ: волѧщхъ мѧкъко  жровьно жт:  раꙁѹмьнѣша:  цѣломѹдрьнѣшѧ  съдравѣша сѹща: не тъкъможе се: нъ 

13d хѹдть страст⸱ сдрьжа рѣво: побѣждамꙑ бо брашънꙑ: растть + похот: ꙗкоже бо дръва велкъ въꙁдвжѹ пламꙑ: тако множъство брашънъ мꙑсл ꙁълꙑꙗ: мъногобрашън: грьтань ѹбо веселть: кръмть же рьвь неѹмѹенъ  неѹсꙑпѫщъ: ꙗкоже бо ѡпѫстѣвъшꙗ ꙁемлꙗ⸱ трьн раждать: тако  ѹмъ вельꙗдааго:

+ сласт:

14a ꙁ­ѧбть мꙑсл нелѣпꙑꙗ: лвкъ ласкръдвъ: нътоже но: нъ тъѭ рѣвѫ повньнъ бꙑвать:  памѧт стꙑхъ ътеть: а въꙁдрьжвꙑ: жтмь хъ подобть сѧ: обьѣствꙑ: нмьже нѣмь хвалть сѧ: нъ шрокꙑмь  пространꙑмь рѣвомь: храмомь ьстьнꙑхъ мѫ мотꙑлъ  вълагалщемь: нъ  дхъ

14b жвꙑ въ ласкръдѣмь ловѣцѣ скръбть:  не трьпѧ смрьдѣнꙗ оходть отъ него: ꙗкоже бо дꙑмъ прогонть бъелꙑ: тако  обьѣствꙑ благодѣть стааго дха: лѹе ѹбо сть ммотещ сладост рѣвьнꙑꙗ:  простоѭ пщеѭ: трѣбован съврьшт тѣлесьно: да не ѹподобмъ сѧ на пѹстꙑн рѣвѹ работавъшмъ

14c людьмъ: сѣдоша бо рее люд ꙗст  пт:  въсташа гратъ• Ѥгда бо беꙁ мѣрꙑ наѧшѧ ꙗст  пт: ꙁаповѣдь бжѭ ꙁабꙑша:  на долобѣс ѹрнѹша сѧ: Добрѣ ѹбо наслѣдьнко хъ пшеть апстлъ павлъ: хъ же бъ рѣво:  слава въ стѹдѣ хъ: мꙑслѧще ꙁемльнаꙗ:  паⷦ: брашъна рѣвѫ: а рѣво

14d брашъномъ: бъ же  се  с: да ѹпраꙁнть:  паⷦ: аще брашъна рад скръбть братъ тво: ѹже не по любъв ходш: не брашъномь свомь того погѹблѧ: ꙁа негоже хъ ѹмрѣ:  наводть: таков бо гѹ нашемѹ не работаѭть: нъ свомѫ рѣвѹ:  брославмь  благословмь: прѣльщаѭть срцѧ беꙁълобвꙑхъ:

15a  пакꙑ: мѹдрость плътьнаꙗ съмрьть: а мѫдрость дхвьнаꙗ жꙁнь  мръ: добро бо сть благодѣтѭ ѹтврьждат срьдьце а не брашънꙑ:  паⷦ: нѣсть бо црсо небсно: брашъно  пт: нъ правьда  радость:  мръ о дсѣ стѣ: а не пща  жъран: ꙗкоже  реено: же сънщеть сѧ въ прѣстѹплен пща рьвьмъ: ѹптѣн бо нътоже но сть:

15b нъ ꙗдь гадомъ: Ꙗкоже  ꙗковъ поносѧ рѣвѹ рабомъ: ѱааше глѧ: веселсте сѧ на ꙁемл  насладсте сѧ: ѹптѣсте срдцѧ ваша ꙗко въ дьнь ꙁаколенꙗ:  гь же беꙁвѣрьнꙑмь юдеомъ рее: амнь глаголю вамъ: щете мене не ꙗко вдѣсте ꙁнамен: нъ ꙗко ꙗсте ѡтъ хлѣбъ  насꙑтсте сѧ:  прность: не дѣлате брашъна

15c гꙑблющааго: нъ прѣбꙑваѭще въ жꙁнь вѣънѹѭ: же снъ лвѣь дасть вамъ: томѹ слава: въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН е ⁘ Ꙍ ПЬꙖНЬСтВѢ ⁘ Пꙗньство: пае лхоꙗдꙗ тѧжъѣ сть:  ꙁѣло отъреено сть: стꙑм кънгам:

15d бо неподобьно сть смь велат сѧ: ꙗкоже етер сѹмѫдр: ѹпванмь хвалѧть сѧ: вньно бо лхопт: нъсоже ного подавать: нъ стѹплен ѹма  нщетѹ:  тѣло немощъно  слабо съдѣвать: добро ѹбо  прꙗтьно сть: немощ рад плътьнꙑꙗ: мало вна пват: ꙗкоже бо ꙁемлꙗ съгода напаꙗма:

16a сто въсѣано въ ню сѣмѧ: съ прбꙑткомь въꙁдращать: многам же тѹѧм ѹмлаѧма: трьн растть  бꙑл тъѭ: тако  ꙁемлѧ срьдьънаꙗ: аще по малѹ вно пмъ: ста стьствьнаꙗ ꙗ въꙁдавать сѣмена: аще л раꙁмокла многꙑм пт бѹдеть: то трьн стноѭ родть: вьсѧ

16b своꙗ ꙁълꙑꙗ мꙑсл: не тъѭ же се: нъ  творть ѹпваѭщааго сѧ: отъ беꙁѹмьнꙑхъ порѹганѭ: отъ мѹдрꙑхъ же плаканѭ: Но бо рее: бж ѱан: мѫжъ правьдьнъ п вно:  ѹп сѧ:  лежааше нагъ:  не ꙗко пꙗнвъ бѣ правьдьнкъ: нъ не обꙑклъ вньнааго птꙗ:  отъ беꙁѹмьнаго же хама посмꙗнъ бꙑсть: отъ мѹдрѫѭ же сновѹ покръвенъ:

16c Бѣжмъ ѹбо брат: пьꙗньствьнааго бѣса: да не порѹган мь бѫдемъ: нъ пае трѣꙁвленмъ сѧ ѹтврьдмъ: да бѫдеть цѣлъ ѹтрьн лвкъ съ владꙑънмь: Ꙗкоже  пртъънкъ ꙁаповѣдать глѧ: не бѫд внопцѧ: вьсѧ бо пꙗнцѧ обнщать:  паⷦ: комѹ лютѣ  комѫ млъва: комѹ сѹд:  комѫ скарѣдꙗ

16d  пьрѧ: комѫ съкрѹшенꙗ въ тъще: комѹ сн о: не прѣбꙑваѭщмъ л въ внѣ: не наꙁраѭщмъ л къде прове бꙑваѭть:  пррее: не ѹпвате сѧ вномь: нъ бесѣдѹте лвкомъ правьдьномъ:  нъ рее: въ внѣ не мѹжа сѧ: многꙑ бо погѹб вно:  паⷦ: же сть слащъ въ съньмщхъ внѹ: въ свохъ тврьдьхъ

17a оставть досажден:  паⷦ: не бѹд внопцѧ: не польꙁѹть бо беꙁѹмьнѹмѹ пща:  паⷦ: нестовьно  дадтельно пꙗньство: вьсь же прмѣшаꙗ сѧ схъ: не бѹдеть мѫдръ:  проⷦ ѡсе: о древльнїхъ людехъ: вна  пꙗньства пождеть срце люд мохъ: саа же окаꙗѩ• въ внѣ прѣбꙑваѭщаꙗ глааше: лютѣ квасъ гонѧщмъ:

17b ждѹщмъ веера: вно бо ꙗ съжъжеть:  паⷦ: прѣльщен сѫть:  оль такожде въпть: стрѣꙁвѣте ѹпваѭщ сѧ отъ вна хъ: плате  рꙑдате сѧ вьс: пѭщ вно въ пꙗньство: плакат сѧ  рꙑдат повелѣно сть вноптꙗ любтелемъ: въ стнѹ бо лхотьнꙑхъ лкъ сть пꙗньство:  обльщенꙑхъ Ꙗкоже  їѡвъ на етерꙑ молѧ сѧ рее

17c да ꙁаблѹдѧть: ꙗко пꙗнꙑ:  хотѧщ стѣ пожт сего ошаваѭть сѧ:  по правѹмѹ пѫт беꙁблаꙁньнѣ ходѧть: Слꙑшаще апла глѫща: не ѹпвате сѧ вномь: въ немьже сть не спсен:  паⷦ: пꙗнца цсрства бжꙗ не наслѣдѧть:  птаѭщꙗ сѧ въдовцѧ жва ѹмрѣ:  пррее: сего рад не бѹдѣте беꙁѹмьн: нъ раꙁѹмѣте

17d ъто сть волѧ бжꙗ: вьс бо стѹдовьн врѣд: отъ пꙗньства въꙁнцѧѭть: Ꙗкоже  двдъ рее: нощъ просвѣщен въ пщ мо: срѣъ• нощъ бѣ о мънѣ окаанѣмь:  не раꙁѹмѣахъ: пщѫ• нощъ менѹꙗ: бо мракъ  тьма сть внопт: ѹпваѭщ бо сѧ⸱ нощѭ ѹпваѭть сѧ по аплѹ: напсан бо же о лотовѹ дъщерѹ:

18a волеѭ прѣмнѹ: гь же прꙁвѣщаꙗ прѣждереенаꙗ: вьсѣмъ ꙁаповѣдать глѧ: блюдѣте сѧ еда отѧгъѧѭть срца ваша обѣданмь:  пꙗньствомь:  пеѧльм жтскам: томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН Ꙅ О ВЪꙀДРЬЖАН ⁘

18b Въꙁдрьжан вьсѣмъ ѹбо потрѣбьно сть: пае же хотѧщмъ бѹ ѹгодт: въꙁдрьжан же рѣхомъ: не отъ брашънъ тъѭ: нъ обьдрьжъно: срѣъ: ошаан вьсѣхъ отъреенꙑхъ: подобать же въꙁдрьжащѹмѫ сѧ: вьсего въꙁдрьжат сѧ по аплѹ: ꙗкоже бо ловѣкѹ ѡтъꙗтъ котерꙑ любо ѹдъ: вьсь лвь

18c ѹже обраꙁъ беꙁ лѣпотꙑ сътворть: такоже  їже  о едно дѣтел небрегъ: вьсу въꙁдрьжанꙗ просмрадть лѣпотѹ: трѣбѣ ѹбо сть: не тъѭ тѣлесьнꙑхъ добродѣтелї болѣꙁньно любт: нъ  ѭтрьнѧаго ловѣка стт могѹщхъ: въꙁдрьжанꙗ бо дѣло сть: еже кромѣ бꙑт вьсеꙗ скотьнꙑꙗ сласт:  нъсоже рѣсъ

18d волю ꙁаповѣдї бж творт: въꙁдрьжан сть: ѹꙁда въстѧꙁаѭщ: на брашъно:  на мѣн:  + славѹ: пожелѣньнааго ѹстрьмленꙗ: нѣсть бо ъсо благꙑхъ сътѧжѧт бес трьпѣнꙗ:  родтельнааго вьꙁдрьжанꙗ: въ трьпѣн бо вашемь сьтꙗжте дша вашꙗ: хотѧ бо справт вьꙁдръжане: асто млтвꙋ да творте: беспрѣстан бо млтвѹ дѣте рее: млтва

+ на

19a  вьꙁдрьжане праꙁнть ѹма: ѿ мрьскꙑхь сласт:  ѿ всѧкого дѣланꙗ вьслаплꙗеть: пльть  крьвь рее: апль пльтьскыꙗ страст:  нꙁьвлаашта ѹма вь хотѣне свое ꙁане рее пльть  крьвь: црствꙗ бжꙗ не мать наслѣдоват: с пльть: пшта есть рьв͗мь: вьнегда прблжать сꙗ на мꙗ• ꙁьлобꙋѫште• сьнѣст пльт мохь• же ѹбо вьꙁдрьжанем͗

19b стать пльть своѫ• гладомь ꙁаморть бѣсꙑ:  немоштьнѣшаꙗ на своѫ брань сьдѣваеть• трѣбѣ ѹбо есть ꙗкоже реено: всѣм ѹвьств вьꙁдрьжат сꙗ ꙁьрѣнемь• слѹхомь• обонꙗнемь• ꙗꙁыкомь же • рѣвомь:  косенемь: стѹпанемь• нелѣпомь•  пром: подобаеть бо вьꙁдрьжьнкѹ: всѧкоꙗ стѹдовьныꙗ сласт:  желанꙗ вышьшѹ быт• вьꙁдрьжане

19c бо рателе ꙗвѣ тѣломь сьдрав сѹт: а ѹмомь цѣл дша веселꙗште: радостѫ ꙗже кь бѹ: ѹма ѿ ꙁемьныхь: ѿстѹпльшꙗ• а вышьнхь желаѫшта• вьсꙗкого сластохотѣнꙗ• тѹждї сѹште: прокое ненавстьнц• страстемь: а бголюбьц обрѣтаѫть сꙗ: млтва же хь ста къ гв  сь англы славꙗть ба: рекошꙗ же  кнгы: вь слѣдь похот свохь не ход•  ѿ желаемыхь

19d с вьꙁбранꙗ•  не весел сꙗ м͗ноꙁѣ брашьнѣ:  не прѣсышта сꙗ вь вьсꙗко пшт•  не раꙁлва сꙗ• на раꙁльна брашьна• вь мноꙁѣ бо брашънѣ недѹгь бѹдеть: вьнмаꙗ же прложть жвотѣ: блажены же ддь покаꙁаꙗ сьврьшеное вьꙁдрьжане рее: прсвꙗнѹхь ꙗко сѣно• сьше  срдце мое ꙗко ꙁьбыхь сьнѣст хлѣба моего: ѿ гласа вьꙁдыханꙗ моего: прльпе пльть моꙗ кост мое:

20a  пакы ꙁане попель ꙗко хлѣбь ꙗхь: пте мое сь плаем͗ растварꙗхь: павьль же рее: ѹмрьтвте ѹды вашꙗ ꙁем͗ныꙗ•  пакы остмь себе братꙗ ѿ в͗сꙗкоꙗ скврьны пльт•  дха• сьдѣваѫште стынѫ вь страсѣ бж: да бѹдемь цркꙑ ба жва•  петрь подадте вь вѣрѣ ваше добрѹ дѣтель• а въ дѣтел раꙁѹмь• а вь раꙁѹмѣ• вьꙁдрьжане•  трьпѣне• трѣбѣ ѹбо есть• прсно трѣꙁвт сꙗ  бьдѣт•  вышьнхь

20b скат  мѹдроват• по ꙁаповѣд гн глѫшт• да бѹдѹть рѣсла ваша прѣпоꙗсана•  свѣтльнц горѹште  вы подобьн лкⷪмь• аѫштемь га своего• когда вьꙁвратть сꙗ ѿ бракь• да пршьдьшѹ  тлькновьшѹ: абе ѿврьꙁѹть сꙗ емѹ•  прводть• блажен раб т ꙗже гь пршьдь обрѧштеть тако творꙗшта: амн глѫ вамь• ꙗко прѣпоꙗшеть сꙗ•  посадть ꙗ•  мнѫвь послѹжть м

20c томѹ слава вь вѣкы вѣкомь АМН ꙁ О ПОСТѢ рьнорꙁьць хотꙗ стомь постомь: себе бꙁѣ прсвот• сѹштее стовое поштене: дльжьнь есть• ꙁволт• а не пораблꙗт сꙗ страстемь•  велїе беꙁмьве дѣат вынѫ  таковы англомь ретть•  сь правьдьнкы лкѹеть• свобаждаемь бо ꙁемьныхъ

20d на небесьскаꙗ тьштт сѧ• сьде дрꙗселѹꙗ• онамо свѣтьлть сꙗ сьде нѹдꙗ себе• тамо поваеть• подобьнь бо есть постьнкь фѹнковѹ цвѣтѹ: глемꙋмѹ алаѳѫ: ꙗко вьнѣѫдѹ ѹбо есть дрꙗхлоблѣштьн• ѫтрьюдѣже снѣжань•  многоплодьн͗• такожде  постьнкь• вьнѣѫдѹ сѣтѹеть• а ѫтрьѭдѹ свѣтьль сы кь бѹ: дрьꙁновенемь бесѣдѹеть• ел͗м бо рее• вьнѣшьн нашь лкь растьлѣваеть: тольм

21a ѫтрьн понавлꙗеть сꙗ: дьнь ае днь• пость ѹбо есть• еже не тььѫ поꙁдѣ ꙗдат• нь еже мало ꙗст•  не еже ерес͗ д͗нь ꙗст• се поштене есть• нь еже нераꙁльна брашьна ꙗст• поштене бо стнно есть• трꙗпеꙁа еднѣмь брашьномь ѹстроена• пость же беꙁѹмьнъ есть• же ѹставьнааго врѣмене ждеть вь годь• еже ꙗст • беꙁ вьстꙗгноваенꙗ• кь трꙗпеꙁѣ влѣеть•  сь пльтѫ ѹма

21b кь сласт прѣдьлежашт вꙗжꙗ• нуждьно есть  се блюст• вь вьꙁдрьжан брашьннѣем͗ да не вь скарѣде хь кого прдеть• кьто кьгда• се бо  проклꙗто есть•  бѣсовьско ѿнѫдь• не ꙗко ꙁьло бо• ѿемлемь сꙗ хь• да не бѹдеть• нь да сластьныхь крьмь себе ѿврьгьше• полꙗштꙗꙗ ѹды пльт вь мѣрѹ• ѹдрѹаемь• да аште же сьдравь есть• мѹть сꙗ• лѣпотьнѣ егдаже  немоштьнѹеть крьмть

21c сꙗ мѣрьнѣ не подобаеть бо ослаблꙗт тѣла подвꙁаѫштмь сꙗ: нь елко довьлѣт на подвгь мошт: прьвое ꙁаконь ꙁаповѣдаеть глꙗ• же аште помолть сꙗ молтвою  скеры да остть сꙗ•  елко сътварꙗеть сꙗ ѿ лоꙁꙗ: да не сьнѣсть всꙗ дьн млтвы своеѧ• ꙗко сть бѹдеть гѫ:  данль рее: аꙁь бѣхь плаа сꙗ тр седморца днь: хлѣба желана не ꙗхъ•  вно не вьнде вь ѹста моꙗ: маꙁнѫ не помаꙁахь

21d сꙗ• тѣмьже тако сꙗ ставь неꙗденьмь•  отьнѫдь не желаꙗ ꙗдомыхь: быⷭ мѹжь желан дховьныхь:  сьподоб сꙗ: тань потаеныхь вдьць быт•  сьбесѣдьнкь англѹ гаврлѹ: такожде  ꙗдь тр отрокь• ѿ сѣмѧнь ꙁемьныхь бѣаше:  вьꙁдрьжане хь:  любы ꙗже кь бѹ огнь пештьны на росѹ прѣлож:  мос: етырьм десꙗты дньм: поста ꙁако прꙗть: такоже  лꙗ толцѣм дньм поста• самовдьць славы

22a гнꙗ быⷭ:  анна• самолѧ постомь  молтвоѫ• прꙗтъ  апль трѹды•  бьдѣн•  посты тѣло порабоштааше Рее же  прⷪкь оль остте поштене: проповѣдте слѹжене•  вьꙁьпте: ѹвы мнѣ ѹвы мнѣ: ꙗко блꙁь дьнь гнь•  по малѣ• нынꙗ глеть гь бь нашь: обратте сꙗ кь мнѣ вьсѣмь срдцемь вашмь: поштенемь  рыданемь•  пае вьпемь•  растрьгнѣте срдца вашꙗ:  обратте сꙗ кь гѹ бѹ вашемѹ

22b ꙗко млоствь•  штедрь есть: трьпѣлвь•  мномлоствь:  каꙗ сꙗ о ꙁьлобахь вашхь:  пакы двдь⸱ аꙁь же вьнегда он огаве творꙗахѹ м: облааахь сꙗ вь врѣтште:  сьмѣрꙗахь постомь дшѹ моѫ:  колѣнѣ мо ꙁнеможете постомь:  пльть моꙗ ꙁмѣн сꙗ олѣѧ рад: поштене бо стн͗но есть: не тььѫ еже стат себе самомѹ: нь  елкоже есть ꙗд• ѫже есть хотѣль ꙗст: дат вьдовц•  сротѣ

22c да вьꙁьмь  насышть сꙗ молть сѧ ꙁа нь:  прꙗта бѫдеть жрьтва его бмь: ꙗкоже рее саꙗ: постꙗ сꙗ раꙁдраблꙗ альнымь хлѣбь сво: благы же нашь влка: хотꙗ дѣломь ны накаꙁат• прьвь• самь пост сꙗ•  о бѣсьнѣмь рее: сь род• нмьже можеть ꙁт: тькьмо млтвоѫ  постомь•  прводть• егда постш сꙗ: не бѹд ꙗко лцемѣр:  блажен ал͗ѹште нынꙗ: ꙗко т насытꙗть

22d сꙗ о хѣ емѹже слава вь вѣкы вѣком: АМН  ⁘ Ꙍ СРЕБРОЛЮБ ⁘ Сребролюбꙗ недѹгь• ꙁѣло лютъ  гѹбтельнь есть• немоштьно ѹбо жт бгоѹгодно: сѹштѹмѹ сластолюбвѹ  сребролѫбвѹ: с бо ꙗꙁꙗ егда стѹденѫ  невѣрьнѹ обрꙗть дшѹ: блгны етерь воложть вь нѫ вны• напсаваеть

23a
 бо вь ѹмѣ рьнорꙁьцѹ• старость дльгѹ:  немошть тѣлѹ:  ꙗкоже море не напльнѧеть сꙗ премлꙗ множьство рѣкь: тако желане сребролюбꙗ: не спльнꙗеть сꙗ трѣбован: хотꙗ ѹбо ѿсѣшт сребролюбꙗ врѣдь: корень да сѣеть• сѫштѹ бо корен  прсѣкаемамь вѣтвьмь: пакы ѿрастѹть: сребролюбвь црьньць: дѣлаеть прлѣжьно• а небрегы мѣнꙗ: млтвахь прлежть  ьтенхъ:

23b Сребролюбв сьбраѫть вьлагаѫште на ꙁемле: а несьтꙗжвы: на небес• глѫть же кьнгы: проклꙗть творꙗ доль  полагаꙗ вь кровѣ• такожде  мѣꙗ сребролюбꙗ страсть: овь кланꙗеть сꙗ кѹмрѹ непольꙁьнѹ• овьжде• подобе ность• првдѣне богатьства•  ꙗкоже бываеть• рѣвѹ работаѫштмь бь рѣв семѹ ꙁлато такожде: сь бѣсь• рьвь вь костьхь лкѹ бываеть: поꙗдаꙗ

23c его пеалъѫ  бесьньемь•  стым кнгам въ стнѹ отьреено есть• смь врѣдомь• ѧкоже реено: невѣрьн•  ненадеждь недѹгѹѫть: пае же любосластьн:  долослѹжтеле• ѹже бо на ба ѹпьванꙗ не мѹть• нь на капшта црска• же правааго пѹт сьстѹпьше• вь брѣгы  пропаст погыбѣльныꙗ: вьводꙗть сꙗ ѩкоже рее• ѱане: любꙗ ꙁлато• не оправьдть сꙗ:  пакы• сребролюць•

23d ньтоже беꙁаконнѣе: сь бо  своѫ дшѹ продаждьнѹ творть•  мноꙁ дан бышꙗ вь падене ꙁлата рад• + не тььѫ лка англьска спаде: нь  прѣдатель влднь быⷭ:  ѹдаввь сꙗ погыбе: бо вы-стнѫ гнѹсь  скарѣде прокаженꙗ есть сребролюбе• ꙗкоже ꙗвлено быⷭ геꙁемь• нь не прѣбытьно есть хотꙗштѹмѹ• неестьствьно• бо нь волтельно•  можеть вь скорѣ сть быт таковы: вьпꙗ кь

+ і їѭда

24a
 ісѹ г аште хоштш можеш мꙗ остт• а нерааштмѹ дрѣвѹ прѣтыканꙗ есть: жьрѹштмь емѹ ї вьсь беꙁѹмьны вьпадеть сꙗ вь не: блажень ѹбо лкь• же обрѣте сꙗ непороьнь•  вьслѣдь ꙁлата не де по кнгамь: ꙗковь бо прѣтꙗ сребролюбьцемь рее• ꙁлато ваше  сребро ꙁдрьжавѣ:  рьжда еѫ на послѹшьство вамь бѹдеть•  сьнѣсть пльт вашꙗ ѧко огнь:  пакы•

24b воле нынѣ богат плате сꙗ ꙁадрежѹште: о страстехь вашхь грꙗдꙋштхь на вы• Прскрьнꙗа же смь• амбакѹмь проⷦ поносꙗ: сребролюбьцемь рее• лютѣ множажѹштѹ себе не сѹштхь его: лхоемѧ лхомане ꙁьло домѹ своемѹ: добрѣ же рее ꙗже не сѹть его: бо вьсѣмь богатьство: Ꙗкоже  двдь смь глааше• се лкь же не полож ба помоштьнка себе• нь ѹпьва на множьство богатьства

24c своего•  въꙁмож сѫетоѫ своеѫ• овь• аште сьбереть грѣшьнкъ ꙗко ꙁемлѫ серебро• равьно же калѹ ꙁлато: вьсе правьдьнц сьнабьдꙗть•  дрьꙁаꙗ непороьнымь свомь жтемь• глааше• аште обѣштахь ꙁлато крѣпость моѫ ашта л вьꙁвеселхь сꙗ многѹ богатьствѹ м бывьшѹ: лꙋе ѹбо + правьдьнкꙋ пае богатьства грѣшьнхь многа: послѹхѹеть же  павьль: ꙗко корень вьсѣмь ꙁьломь

+ мало

24d есть• сребролюбе• есть бо•  несьпострадьнь:  беꙁмлоствьнь• любꙗ сребро• спсь же нашь гь• вѣды страсть сребролюбѧ дш гѹбтельнѫ сѫштѹ: достоно  сцѣлене прность глꙗ: не сьтꙗжте мѣд: н сребра• н ꙁлата вь поꙗсѣхь вашх:  прводть• амнь глѫ вамь: ꙗко богать• бѣдьнѣ вьндеть вь црⷭьстве небесьное: ꙗко беꙁбьдь льгькѹ сѹштѹ:  ѹдобь на нбо вьꙁлѣтаѫштѹ: томѹ

25a слава вь вѣкы вѣком АМН Ѳ Ꙍ МЬꙀДОманї ⁘ Мьꙁдомьць• т лхомьць• т сребролюбьць: т лшвьнкь• една колеснца есть етверьна• мѫште грьдостьнааго воꙁатаꙗ  старѣша• же бмь ѹбо нꙁьврьжень быⷭ: сьганꙗеть всꙗ• послѣдуѫштаꙗ емѹ вь своѫ погыбѣль•

25b Не подобьно есть ꙋбо• добрѣ сьмыслꙗштмь отъ вражьдьнка водмомь быт• да не сь нмь вь ꙗмѹ мѫенꙗ вѣьнааго вьвалꙗть сꙗ: нь пае л домь вь жꙁнь наставт сꙗ глѫштемь• мѹште же пштꙗ  одѣнꙗ• см довьлмь сѧ• хотꙗште бо богатт сꙗ вьпадаѫть вь напаст•  вь сѣт непрꙗꙁнны• боꙗ сѧ ѹбо ꙁаповѣд аплскыꙗ: пае же самого га глѫшта: не сьтꙗжте ꙁлата

25c н сребра: н же пьцѣте сꙗ ьто ꙗсте• л ьто пете: то таковааго ѹсттелꙗ нꙁьлагаеть бь•  свома ногама сьпраеть: Добрѣ же  пртььнкь• поѹаеть мьꙁдомьца глѧ: не отма ѹбогѹ ншть бо есть•  пакы• любꙗ сребро• не насытть сꙗ сребра: ꙁане ншт вѣсть ходт прѣмо жꙁн:  еже да не бѹдеть рѹка тво прострьта на вьꙁꙗте• а на вьꙁдане сьгьбена: тожде же  аплⷭь•

25d блжнѣе есть даꙗт неже вьꙁмат: Ꙁаконь же рее• не оправьд неьствааго мьꙁды рад:  мьꙁды не вьꙁьм: мьꙁда бо ослѣплꙗеть о• вдꙗштмь:  самꙋль же ꙁаповѣдь дрьжѧ ꙁакон͗нѹѫ• глааше людемь: еда оть рѹкы ьеꙗ вьꙁѧхь ꙁбавѫ• л обѹвь: се послѹхь гь: проⷦ же амось: скрьбꙗ о людехь глааше• мьꙁдѹ ꙁбьранѹ прꙗсте ѿ нштхь:  саꙗ пособѹꙗ рее• кнꙗꙁ любꙗште мьꙁдѹ: гонꙗште вьꙁдаане:

26a  ѹкарѧꙗ ѧ рее: горе оправьдаѫштмь неьстваго мьꙁды рад:  правьдьное правьдьнка вьꙁемлюштмь:  нь дарове  мъꙁды: ослѣплꙗѫть о мѫдрыхь•  пакы: гѹбть сѧ мьꙁдомьць• а не любꙗ мьꙁды мат жвь будеть:  пакы: премлꙗ мьꙁдѹ вь нꙗдра бес правьды: не направлꙗеть сꙗ на пѫт• ꙁволенѣе ѹбо мꙗ добро• нежел богатьство: Двдь + бѹ молꙗ сꙗ глааше: не

+ же

26b погѹб сь неьствым дша моеꙗ:  сь мѹж крьв жвота моего: хьже вь рѹкахь беꙁаконꙗ: деснца хь спль сꙗ мьꙁды: неьствы беꙁаконьнкы•  мѫжа крьвы: нарцаꙗ мъꙁдомьцꙗ:  паⷦ• беꙁꙋмьнь  несьмысльнь• погыбнете•  оставта тѹждмь богатьство еѫ: Равьно еже решт• беꙁѹмьне• се ношт дшѹ твоѫ ꙁьмѹть с тебе• а ꙗже ѹготова комѹ бѹдеть• беꙁѹмьлꙗ

26c менѹѧ• надѣѫштѧѧ сѧ на богатьство: ꙁа беꙁвѣсте пльтьнааго жтꙗ:  паⷦ двдь• прклон срце мое вь сьвѣдѣнꙗ твоꙗ: а не вь лхомане: ѡвь же покаꙁаꙗ стотѫ своѫ глеть• аште же  рѫкам мома пркоснѫхь сѧ мьꙁдѣ:  гь спсъ нашь повѣдаетъ глѧ• блюдѣте  хранте сѧ: отъ вьсего лхоманꙗ: ꙗко не отъ ꙁбꙑтъка комѹ жвотъ его естъ: ѿ мѣнь емѹ:

26d правьдьнъ вѣроѫ жвъ бѫдетъ: о хѣ сѣ г бꙁѣ нашемь емꙋже слава вь вѣкы вѣком АМН і ⁘ Ꙍ СКОУПОСТ ⁘ Скѫпость• отъ малодшꙗ проꙁѧбаетъ• пае же отъ невѣрꙗ•  неѹпъванꙗ: аште бо о вдмъхь• ꙗже даетъ намъ• блага вьсегда обльно благостѫ своеѫ бь• не емемь

27a вѣрꙑ емѹ: нъ сѫмьнмъ сꙗ• како о невдмꙑхъ  вѣьнꙑхъ•  прѣбꙑтьнꙑхъ блаꙁѣхъ• ѧже самъ обѣшта намъ подат: вѣрѹмъ емѹ: хьже н око вдѣло н ѹхо слꙑшало•  на срце лкѹ не въшьло: вꙑ-стнѫ ѹбо поносм есмъ бжьствънꙑмъ: ѱанемь• ꙗко мѫжа хѹдодшъна къто прѣтръптъ: Въꙁвѣрѹмь ѹбо бѹ о трѣбован тѣлесьнѣемь: да ѧвѣ бѹдемъ  о

27b дхвнѣемь вѣрѹѫште емѹ: тѣмьже томѹ вьꙁдадмъ о вьсемъ: ꙗко тъ пееть сꙗ о насъ:  вѣсть хьже трѣбѹемь: прѣжде прошенꙗ нашего: Бъ бо въсѣмь штедротвь есть: Ꙗкоже  прмдрсть рее: же ходть прѣпрость: ходть надѣѧ сꙗ⸱  паⷦ• вѣрънꙋмѹ все лѣпо есть богатьство: невѣрънѹ же• не достоть•  пѣнꙗꙁь•  блгⷭне гне: на главѣ правьдьн:  дша блгⷭвма: вьсѣмь штедра:  сѣꙗ правъдѹ: преметъ

27c мъꙁдѫ вѣрънѫ: не ѹморть бо гладомь гь дша правъдънꙑ: надѣꙗ бо сꙗ на богатьство свое: тъ падеть:  мѣне тъштьно събраемо съ беꙁаконемь: тъштетъно бꙑваетъ: • • • • • • • • • ••• а събраѧ себѣ съ благодаремь: раꙁбогатѣетъ: Глетъ же мос: аште бѫдетъ вь тебѣ скѫдьнъ отъ братꙗ твоеꙗ: не съжъм рѫкꙑ своеѧ отъ него: Нъ даждь емѹ елкаже

27d трѣбѹеть•  пѣвьць: се о гн на боꙗштхъ сꙗ его ꙁбавт отъ съмрът дша хъ:  прѣкръмт ꙗ въ гладъ: богат бо обншташꙗ:  въꙁъалкаашѧ: а вьꙁскаѫште га: не лшѧтъ сꙗ вьсего добра:  не вдѣхъ правьдьнка оставена: н сѣмене его просꙗштѧ хлѣба:  дрѹгꙑ• млѹѧ нштѧ облаженъ•  дш свое благотворть мѹжь млоствъ: такожде  аплⷪь• сѣꙗ штꙗдѧ: штꙗдѧ  пожьнетъ: къжъдо ꙗко

28a же ꙁволене мать срдцмъ• обае не оть скрьб• н ѿ нѫжда: тха бо дателѧ любтъ бъ• дшелюбвь же•  благъ гъ• вьꙁьрте рее на пьтцѧ нбсънꙑѧ: ꙗко не сѣѫтъ н жьнѭтъ• н събраѫтъ въ жтънцѧ:  оць вашь нбснъ кръмтъ ѧ: не вы л пае лѹьш есте хъ:  прре• не пьцѣте сѧ ѹбо глѫште• ьто ꙗмь• л ьто пемъ• л въ ьто облѣемъ сꙗ• вѣстъ бо оць вашь нбснꙑ•

28b ꙗко трѣбѫете схъ вьсѣхь: штѣте же прѣжде црства бжꙗ  правъдꙑ его:  с вьсѣ прложатъ сꙗ вамъ: о хѣ сѣ г бꙁѣ нашемь емѹже слава вь вѣкы вѣком АМН аі ⁘ Ꙍ ВЪ ꙀАМЪ ⁘ ⁘ ДАѬЩХЪ ⁘ Ѥже вь ꙁамъ дат•

28c подобьно естъ пае же едновѣръньмъ:  сьнаслѣдьнкомъ братомь: ꙗкоже  ꙁаконъ повелѣваетъ• рее бо• братѹ с дас въ ꙁамъ• срѣь подьꙁакон͗нѹмꙋ⸱ тѹждемѹ же не да въ ꙁамъ: срѣъ• беꙁаконнѹмѹ: се ѹбо ꙁаконъ: Пособѹетъ же  пртьънкь глѧ: творꙗ млостꙑнѫ дастъ въ ꙁамъ блжънѫмѹ своемѹ:  помагаѧ рѹкоѫ: блюдеть ꙁаповѣд:

28d  паⷦ: даждь ꙁамъ блжьнѫмѹ вь врѣмꙗ потребꙑ его:  не оша сꙗ благотворт ѹбогѹ: егда матъ рѹка твоꙗ помагат: не ръц отьшьдъ въꙁврат сꙗ:  ѹтрѣ т дамъ• Смъ прскрьнѣ  пѣснвьцъ прхвалѧеть глѧ: благъ мѹжъ млѹѧ  даѧ:  паⷦ• въсъ дьнь млѹетъ  ꙁаеметь правьдънъ:  сѣмꙗ его въ блгне бѹдеть:  паⷦ• ꙁаеметь грѣшьнъ:

29a + не вьꙁвраттъ: Правьдънь же млѹетъ  даеть: Трѣбѣ же е вѣдѣт мꙑслъ бжьствънааго ѱанѩ: ꙗкоже въ ꙁамь дат въ помлованꙗ мѣсто: скрънꙗаго повелѣно естъ• ꙗкоже еⷭ ѱано• ꙁаповѣд дѣлꙗ подъм ѹбога: погѹб сребро брата рад:  паⷦ: коль красьна млостъ въ врѣмꙗ скръб: съпоможеш л сьтѣлесьнкѹ своемѹ: маш  варꙗѫштꙗ тѧ вь вьскрьсен

+ 

29b сьпоможенѫ послѹха: а не вьꙁдꙑхаѫшта на тꙗ: непольꙁьно бо се: не бѹдѣмъ ѹбо ꙁлата дѣльма  брашьна неадьн: хъже ръжа  тьлѧ на послꙋшьство намъ бѫдеть: Слышꙗште павла глѫшта: подаваꙗ• штедротоѫ•  млꙋꙗ тхостѫ:  въ трѣбованѧ стъхъ праштаѫште сѧ:  дрѹгыжде• да ѹѧтъ же сꙗ  наш• добръхъ дѣлѣхъ прлежат:

29c въ нѹждьнаа трѣбованꙗ• да не бѹдѹть бесплодьнї• рее же  проⷦ ꙁахарꙗ• сѫдомь правьдьномь сѫдте•  млость  щедротꙑ творте• къжьдо братѹ свомѹ• оаннъ же• же аще мать жт мра сего•  вдїть брата свого трѣбѹѭща•  ꙁатворть ютробѹ свою ѿ него• како любꙑ бжꙗ прѣбꙑвать въ немь: смъ подобьна• спсенꙗ нашего промꙑсльнкъ гь•

29d повелѣвать глѧ• вьсемѹ просѧщюмѹ ѹ тебе да•  хотѧщѧаго ꙁаꙗт ѹ тебе не ѿврат• о хѣ ісѣ г бꙁѣ нашемь• мѹже слава въ вѣкꙑ вѣком АМН ⁘ Ꙍ ЛХВАХЪ Мра сего⸱ лц не бѹ + которꙑ остал сѧ• аще не съ прлогомь въспрмѹть вещ• гда пае прѣжде длъга

+ тѧжь

30a въ лхвꙑ прмлють• ꙗко бꙑт хъ правьдѣ наало обдѣ велцѣ•  сего рад лхвѹюще• нест  жестоц• менѹм сѹть• мрьꙁъц бо сѹть прѣдъ гмь  лкꙑ•  ѿнѫдъ хрьстьꙗномъ ѿрено сть прмꙑшлен• лшвьно• Ꙗкоже рее проⷦ• о неправьдьнѣ градѣ• не оскѹдѣ ѿ пѹт го лхва  льсть• О правьдьнѣмь же• серебра свого не дасть въ лхвѹ•

30b  паⷦ ѿ лхвꙑ•  о неправьдꙑ ꙁбавть дшѧ хъ• Пртъьнкъ же• мъножа батьство сво съ лхвам  прбꙑтъкꙑ• млѹѭщюмѹ нщѧꙗ събрать •  нъ• лхва на лхвѹ•  льсть на льсть• вѣмь аꙁъ терꙑ ꙗко ꙁа пробрѣтен лхвꙑ съ дшеѭ  стнѹ погѹбша• Ꙁаконъ же повелѣвать глѧ• братѹ с не ꙁлхвꙋ серебра• л брашьна• л вьсеꙗ пща•

30c  пакꙑ сребра свого не дас въ лхвѹ  въ прбꙑтъкъ• не даждь брашьнъ свохъ⸱ Еклсастъ же о богатѧщхъ сѧ лхвам• л неправьдам• сце глеть• сть неправьда люта ѭже вдѣхъ подъ слъньцьмь• богатьство хранмо ѹ себе въ ꙁълобѹ го•  погꙑбнеть богатьство то въ млъвѣ ꙁълѣ• а вьс дн го въ тьмѣ  пла•  въ ꙗрост мъноꙁѣ  недѹꙁѣ•  трѹдъ го въ вѣтръ•  аплⷪъ• такоже поѹаꙗ

30d тмоѳѣ• глааше• богатꙑмъ въ нꙑнѧшьн вѣкъ ꙁапрѣщѧ не вꙑсокомѹдроват• н ѹпъват на богатьство беꙁвѣстꙗ: нъ на ба даѭщааго намъ вьсѧ обло: въ наслажден благодат: богатт сѧ дѣлꙑ добрꙑ: благоподатвомъ бꙑт: обьщънкомъ: съкрꙑваѭщемъ себе основан добро въ бѹдѹще: + мѫть сѧ ꙁа вѣънѹѭ жꙁнь: повнѹѭще сѧ ѹ брат: божъствьнѹмѹ ѱанѭ:

+ да

31a отъстѫпмъ лютааго лхоманꙗ:  мрьꙁъкааго сего ѹмꙑшлѧꙗ лшвьнааго: лхва бо льст прпрѧжена сть:  пае порьвьнѹмъ добрѹѹмѹ рьвьнѭ блаженааго ꙁак͗хѣа глѫще съ нмь: се полъ мѣнꙗ г: нщмъ дамь:  аще смь кого мь обдѣлъ: въꙁвращѹ етверцеѭ: да  м ѹслꙑшмъ отъ добрѣ вѣдѹщааго танꙗ наша владкꙑ  спса: дьньсь

31b спсен домѹ семѹ бꙑсть: о хсѣ сѹсѣ г бꙁѣ нашемъ: мѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ: АМН гі ⁘ Ꙍ ЛХОЇМ ⷶ҇Н ⁘ Рее гь: нкъже можеть• дъвѣма господнома работат: л бо о едномь неродть• а дрѹгааго дрьжть сѧ: л едного въꙁненавдть:

31c + дрѹгааго въꙁлюбть: не можете бѹ работат  мамонѣ: свобождъше сѧ отъ грѣха• поработсте сѧ правьдѣ:  не можете бѹ работат  мамонѣ: же съкаꙁать сѧ богатьство: ꙗкоже глеть: богатьство аще тееть: не прлагате срьдьцѧ: лютѣ бо грѣшънкѹ находѧщѫ на дъва пѹт: понеже аще бѹдеть по ꙁаконѹ: ѧсть прокажена:  ѧсть ста:

+ а

31d то вьсе несто сть: лхомьць же сꙑтост не мать мъногаго мѣнꙗ: егда бо м͗ного сътѧжть: пакꙑ номѹ въсхощеть:  гда  то ѹсвоть: пакꙑ дрѹгꙑхъ желать:  нколже не прѣстать отъ сѹтьнааго сего хотѣнꙗ:  не вѣсть ꙗко елко аще по мꙑшленѭ: еже мать ловѣкъ о вещ прстрастꙗ: то бж остѹплн прѧщать сѧ:  таковь:

32a не аеть коньца жтѫ: н съвѣсть ꙗко пршьльць есть вь семь жть:  ꙗже мать ꙗко не того сѫтъ: тѣмь тъ сь беꙁаконьнъм ьтеть сѧ: обьштьнкъ бо есть богатѹмѹ ономѹ: емѹже ѹгобьꙁ сꙗ нва:  добрѣ глѫть о таковꙑхъ кънгꙑ: ꙗкоже адъ  погꙑбѣль не насꙑштаеть сѧ: тако  о лв несꙑтѣ: Хотѧ же блжнъ аплъ сцѣлт таковꙑ недѫгъ:

32b лхоманꙗ: прсꙑлаетъ глѧ• воле нꙑнѣ богат плате сѧ ꙁадрѣжѫште о страстехъ вашхъ грѧдѹштхъ на вꙑ• богатьство ваше ꙁгн:  рꙁы вашꙗ мольм ꙁѣденꙑ бꙑшѧ: Двдь же о таковыхъ глетъ• де ѹбо обраꙁомь ходтъ лвкъ• обае въсѹе мѹтть сѧ• съкрꙑваеть  не вѣсть комѹ събраеть ꙗ: Прсно бо сънскаѫште• вьсѹе трѹдѧть сꙗ:  нѣмь дѣлаѫште обрѣтаѫть

32c сѧ: хотѧште бо богатт сѧ• въпадаѫтъ сѧ въ напаст•  сѣт непрꙗꙁннꙑ:  похот многꙑ несъмꙑслънꙑ:  врѣждаѫшта: ꙗже погрѫжаѫть лвкꙑ: вь вьсетьлѣне:  погꙑбѣль• по аплѹ  пакꙑ• ꙁапрѣштаетъ бѣгат лхоманꙗ: еже естъ долослѹжене: егоже рад грѧдетъ гнѣвъ бж: на снꙑ протвънꙑꙗ: добро ѹбо есть• своѧ похот вьꙁненавдѣвъше: беꙁѹмьнꙑѧ

32d хвалꙑ: ꙗже отъ богатъства: еже есть въꙁненавдѣт своѫ дшѫ:  отърешт сѧ вьсего: славꙑ рад евⷢльꙗ бжьꙗ: вьꙁемѧ бо мꙑсль своѫ отъ вьсего лхоманѧ: можетъ вдѣт къꙁн непрꙗꙁннꙑ: егда бо ꙁдетъ ѹмъ отъ тѣснъхъ пеаль: то вдтъ + по рѧдѹ вьсѣ пронꙑреньꙗ• врагъ• рее же пртъьнкъ• не польꙁюѫтъ несоже съкровшта беꙁаконнꙑмъ: правъда же

+ по слѹ

33a ꙁбавлꙗетъ отъ съмрът:  ꙁволенѣе мѧ добро нежел богатьство много: пае же сребра  ꙁлата• благодѣть блага• съдръжа же пьшенцѹ: оставть ѫ ꙗꙁꙑкомъ:  цѣнѧ скѫпѣ жто⸱ проклѧтъ людьм: блне же на главѣ подаѫштааго•  надѣѧ сѧ богатьствѣ: падетъ• а ꙁастѫпаѧ правъдьнкꙑ• тъ въсꙗетъ• Гъ рее о хотѧштмъ своѧ жтънцѧ раꙁорт:  болъша

33b съꙁъдат• беꙁѹмъне: въ сѫ ношть англ дшѫ твоѫ стѧжѫтъ• а ꙗже ѹготова• комѹ бѹдѹтъ• тако вьсь сьбраꙗ себѣ• а не въ ба богатѣѧ: о хѣ сѣ + бꙁѣ нашемъ емѹже слава въ вѣкꙑ вѣком АМН ⁘ О МЛЪВЕНЬ• ⁘ ⁘ СРѢЪ О ЛХОТРОУДЬ

+ г

33c ід О млъвень ꙗвѣ ѹтъ нꙑ еклсастъ сце• дахъ срце сво ꙁскат  посмотрт прѣмѹдростѫ: о въсѣхъ бывъшхъ подъ слнцемь• ꙗко млъвене люто дастъ бъ сномъ лемъ мльвт въ немъ•  по малѣ•  прꙁьрѣхъ аꙁъ на въсѣ творенꙗ моꙗ• ꙗже сьтворсте рѹцѣ мо•  на + тъштане мьже тъштахъ сꙗ творт• а се въсе сѹета•  паⷦ: прѣдъ лцемъ лкѹ далъ мѫдростъ

+ ѹслъе

33d  раꙁѹмъ  радостъ• а съгрѣшаѫштѹмѹ далъ млъвене  еже далъ• въ попѹст мѣсто раꙁѹмѣт• самовластю лю прложт  събърат• ꙗко  се сѹетъе• въсе бꙑстъ отъ пръст вьсе въ пръстъ въсел сѧ:  наводтъ• добро плъностъ гръст покоꙗ• неже плъность дъвоѫ гръстю трѹда•  прводтъ• вь нхъже дахъ срдце мое поꙁнат грѣхъ мо•

34a  вдѣт млъвене сътвореное на ꙁемл• ꙗко  вь дьне  въ ношт• сънъ о го нѣсте вдѧшт•  вьсе жте неьства вь пеал• наѧло бо ꙁълѹ млъвене бжьствьнѹмѹ ѱанѫ• ꙗвьньнѣ покаꙁавъшю намъ млъвене жте сѫште неьствꙑ  грѣшънꙑ ѧд• въс ѹбо длъжьн есмъ сего отъбѣгнѫт• ꙁѧштьнѣе же мꙑ отърекъше сѧ мра•  англское жте + вьспрмъше: беꙁвештьно бо беꙁмлъве•

+ ꙁволше

34b вештьнааго льꙗ ьстьнѣе е• Пае же  аплѹ глѭштю• нкътоже вонъ бываѧ обѧꙁаетъ сѧ кѹпꙗм жтскам• да воеводѣ годѣ бѹдетъ•  паⷦ• да тхо  беꙁмлъвьно жте жвемъ вь вьсемъ благовѣр- правьдѣ• Семѹжде же  многолюбьꙁнꙑ гъ нашъ марѳоѫ ꙁѹаеть нꙑ глѧ къ не• марѳо марѳо пееш сѧ  мльвш о мьноꙁѣ: едноже

34c
 естъ на потрѣбѹ• марꙗ бо благѫѭ асть ꙁбъра: Такожде же  пртъеѫ сѣѫштааго• вьнегда глетъ: ово паде въ трьн•  въꙁдрасте тръне•  подав е:  съкаꙁаѧ прностъ• сь естъ слꙑшѧ слово  пеаль вѣка сего•  прѣльстъ богатьства подаваетъ слово:  бес плода бꙑваетъ• а сѣѧное на добрѣ ꙁемл с же сѫтъ слꙑшаште слово срцемъ добромъ• Срѣъ беꙁмлъвемъ

34d  тхостѫ•  плодь творѧтъ• вь л  ѯ  вь р о хѣ ісѣ г бꙁѣ нашемъ• емѹже слава въ вѣ вѣкомь АМН іе О ТОМ ЕЖЕ НЕ ЛЮБТ МРА СЕГО Мѫж• же хвꙑ рад любьве• оставвъше родтелѧ•  ѧда•  братѫ•  вьсѣ вѣка сего

35a ѹметꙑ мьньвъше: + да ха пробрѧштемъ• не моꙁѣмъ сьде скат славꙑ• н плът промꙑсла съдѣмъ• н врѣменнъхъ•  тьлѣѫштхъ вьꙁлюбмъ• н погребѣмъ вь ꙁемл таланта• не вьꙁштѣмъ сьде отььства• нъ бѫдѹштааго вьꙁштѣмъ• вьꙁьрмъ же на ненавдѧштхъ мра сего• а ба любѧштхъ•  ѹꙁьрмъ вьсѫ мꙑсль хъ• прѣсельшѹ сѧ• на о

+ да хѹ годѣ бѫдемь

35b на вѣьнаа жлшта: же  ходша въ овъахъ  коꙁьѧхъ кожахъ• лшен⸱ скръбѧште• да  желаемааго мротворьца насладѧтъ сѧ• Тѣмъже  мꙑ вьꙁраѫште• на двьныꙗ тꙑ мѫжѧ: слѣдомъ хъ послѣдѹмъ• н на ьтоже но вьꙁраѫште• н на славѫ лѫ• н на но етеро отънѫдь еже естъ вѣка сего• да въꙁможемъ дот съ нм• ѹготованъхъ

35c любѧштмъ ба• Бѣжмъ ѹбо любленц• мра  сѫштхъ вь мрѣ• мръ бо вьсь вь ꙁьлѣ лежтъ• ꙗкоже бжствьное отърее слово• дша бо аште мрънъхъ не останетъ сѧ пеаль• то н ба вьꙁлюбтъ стннѣ• н дꙗвола вьꙁненавдтъ достонѣ• покрꙑвало бо едноѭ матъ пеально• аште ѹбо въ обꙑа прдетъ• небрѣговат мрънъхъ добръ: можемъ

35d  ꙁемьнѫѭ дшѧ похотъ• съ словесъноѫ еꙗ• съвъкѹпт любьвьѭ• обьштенѫ стго дха се строꙗштѹ намъ• аште ѹбо въ страсѣ жвемъ•  градъ нашь далее естъ отъ града сего•  вѣмъ градъ нашъ вь немьже хоштемъ жт• ьто вь стѹждемъ готоваемъ села  ꙁъданꙗ•  жлшта сѹетьна•  оплъенꙗ многа• С бо гатоваꙗ въ тѹждемъ градѣ• ꙗвѣ естъ ꙗко не аетъ въꙁвратт сѧ въ

36a сво• срѣъ въ вꙑшьн ілмъ• мꙑсль бо с• беꙁѹмьнъхъ  дъводшънꙑхъ  окаанꙑхъ лкъ естъ• не раꙁѹмѣѫть бо ꙗко с въсѣ тѹжда сѫтъ•  подъ властѫ ного сѹтъ• срѣь кънѧꙁѧ вѣка сего• Тѣмьже длъжън есмъ ꙗко въ тѹждемь жвѫште• несоже больша готоват себѣ• раꙁвѣ самодовьлѧ•  добрꙑ дѣтѣл• любѧште бо своего га•  мѫште прсно въ свохъ срцхъ• въ ꙁаповѣдехъ

36b его ходѧтъ•  ꙁаповѣдемъ его вѣрѹѫть•  аѫть• добро ѹбо естъ• вь мѣн мѣсто  сътѧжан• сѫштхъ дьньсъ нашхъ• а ѹтрѣ тѹждхъ• ѹтѣшат дшѧ скръбънꙑѧ• ꙗкоже къто можетъ• въдовцъ  сротъ посѣштат• а не прѣврѣждат мъ• такожде  въ манастꙑрхъ добрѣ растраꙗт своꙗ• богатьство еже отъ ба прꙗтъ• на семь свѣтѣ• тѣмъ раꙁдаꙗт•

36c на се бо  подасть ꙗ намъ благъ нашъ влка• да въ слѹжъбѹ сѫ• ждвѫтъ сѧ• да вь тѣхъ мѣсто прмемъ• богатьство нетьлѣнно• ꙁѣло ѹбо лѹ-естъ тацѣхъ селъ•  мѣн кѹповат• ꙗже  прѣбꙑтьна сѫтъ•  варѣѫтъ нꙑ въ старѣемъ градѣ нашемъ• егда прдемъ въ нь• не пьцѣмъ сѧ ѹбо вьꙁлюбен• ꙗкоже реено быстъ• врѣменнъм

36d да вѣънаꙗ полѹмъ• ммотьцѣмъ мра сего• да мротворъца додемъ• оставмъ не нашаа• да нашаꙗ прмемъ• обраꙁъ бо мра сего ммоходтъ• ꙗко сънъ• да ꙗште  трѣбѫемъ мра сего• бѹдемъ ꙗко нетрѣбѹѫште: Ꙗкоже  блаженꙑ• оанъ ꙁаповѣдаетъ глѧ• Не любте мра сего• н ꙗже сѹтъ вь мрѣ семь• аште кто любть мрь сь нѣстъ любьве оа вь немъ•

37a ꙗко вьсе еже вь свѣтѣ семь• похоть пльтьнаꙗ•  похоть оьнаѧ• гръдꙑн жтскаꙗ• ꙗже не сѫтъ ѿ оца• нъ отъ мра се естъ•  мръ сь ммоходть  похоть его• а творѧ волю бжѫ прѣбываетъ въ вѣкь• рее +  ꙗковъ• же аште ꙁволтъ дрѹгъ свѣтѹ семѹ быт• врагъ бжь бываетъ• Павлъ же• съвлъкъше сꙗ ветьхааго лка• съ дѣанїм его•  облъкъше сѧ вь новааго•

+ же

37b обнавꙗѫштааго сѧ•  прностъ• несоже бо не вьнесохомъ въ мръ сь• ꙗвѣ же ꙗко н ꙁнест есо въꙁможемь• мѹште же пштѧ  одѣнꙗ• см довьльн бѹдѣмъ• Схъ жде  соломонъ• простъ глѧ• богатъства  нштетꙑ не даждь м• съета же м подобьнаꙗ•  самодовъльна•  пакꙑ• павлъ велѧ намъ вꙑсое вьꙁт•  съ нбснъм гражданꙑ ѹстрот

37c сѧ: ѹть глѧ• аште ѹбо въскръснѹсте съ хмъ• то вꙑшьньхъ штѣте• деже есть хь о деснѫѭ оца сѣдѧ• вꙑшьнѧа мѫдрѹте а не ꙁемьнаꙗ• ѹмрѣсте бо съ хмъ•  жвотъ вашь съкръвенъ естъ о хѣ• хотѧ + нꙑ добрꙑмъ ꙁмѣненемъ ꙁмѣнт•  прводтъ• не съобраꙁѫте сѧ вѣкѹ семѹ• нъ прѣобраꙁѹте сѧ въ обновлене ѹма

+ же

37d вашего• Благъ же нашъ гь• ѹтвръждаꙗ слово свохъ ѹенкъ• рее• каѧ ѹбо польꙁѣ лкѹ• аште вьсь мръ пробрѧштетъ• а дшѫ своѫ отъштетть• л ьто дасть ꙁмѣнѫ ꙁа дшѫ своѫ бѹ• емѹже слава вь вѣкы вѣкомъ• АМН ꙅі ⁘ О ДРЪꙀОСТ ⁘ Подобьна естъ дрьꙁостъ ꙁноѫ велю• егоже не тръпѧште пален•

38a бѣгаѫтъ лц ѿ него•  подъ сѣнь прбѣгаѫть• покоꙗ рад• еже есть беꙁдръꙁновене  говѣне• оходѧтъ лютааго дꙑма дръꙁновенѧ•  прѣходꙗтъ къ кѹренѫ благоѹханьнаго кадла• еже естъ беꙁмлъве• бѣжатъ смрада лѹкогрꙑꙁьца•  прблжаѫтъ сѧ муроносьц•  сладорѣвѣ• ꙁдргаѫштмъ слово благо•  стааѫштмъ словеса гнѧ прѣста•

38b ньтоже бо тако просмраждаетъ добрꙑꙗ дѣтел лкѹ• ꙗкоже скрѣневане  гране•  праꙁдьнословесе•  пакꙑ• ньтоже тако обетъшавьшаꙗ дшѧ понѧвлѧетъ• ꙗкоже страхъ бжі:  доброе вънмане•  еже поѹат сѧ бес прѣстана словесемъ гнемь•  млтвоѫ прсно сѧ въорѹжат•  бьдростьнааго прбꙑтька слѣдоват: + стъ• ꙗкоже естъ ѱано вь еклсастѣ•

+ дръꙁость бо мрьꙁька е

38c ꙗко мрьꙁость гю• ѹтвръждаꙗ око•  ненакаꙁан невьꙁдръжв ѧꙁыкомь•  аште обранѣеш беꙁѹмьнааго посрѣдѣ сьньмшта срамѣꙗ  не отъмеш беꙁѹмѧ его•  паⷦ• мѫдрость лкѹ просвѣштаетъ лце его• бестѹдьнꙑ же лцемъ свомь вьꙁненавдѣнь бѹдетъ•  вь пртъахъ• рѣдъко вънос своѫ ногѹ къ дрѹгѹ своемѹ:

38d еда когда насꙑштъ сѧ тебе вьꙁненавдтъ тѧ• отъврат отъ себе поносъна словеса•  паⷦ: же аште благоствѹеть дрѹга велемь гласомь•  кльнѫштаго нмьже естъ раꙁно•  паⷦ• же хрантъ ѹста своꙗ  ѧꙁкь• съблѫдеть отъ пеал дшѫ своѫ• подвгнѣмъ сѧ ѹбо въꙁлюблен вьсеѫ слоѫ• не дат мѣста обладат нам• врѣдѹ ꙁьлꙑѧ дрьꙁост• лютъ бо естъ ꙁѣло•  родтельнъ

39a вьсѣхъ страсть•  раꙁгѹбꙗѧ вьсѧ плодꙑ  добрꙑ дѣтѣл лкѹ• въꙁненавдѣно же естъ  отъ ба• Тѣмъже  оꙁана дръꙁнѹвъша прострѣт рѹкѹ• +  прѣпроводт квотъ бжь• абье ꙗко скврънава  неста ѹмрътв• еже бо дръꙁоват  въꙁност сѧ негодьно бѹ  лкмъ естъ•  се ꙗвѣ съвѣдꙑ ддъ глааше• благо мнѣ• ꙗко съмѣрлъ мѧ ес• да наѹѫ сѧ оправьданемь

+ ковегъ

39b твомь•  пргвоꙁд страсѣ твоемъ плътъ моѫ• отъ сѹдъбъ бо твохъ ѹбоꙗхъ сѧ•  павълъ же рее• да м сѧ ражънъ плът• да не прѣвъꙁношѹ сѧ•  нъ• къто сѧ похвалтъ то мѣт срце• л къто дръꙁнетъ прѣдъ нмь• Тѣмьже  гъ дръꙁнѫвъшѫ петрѹ•  рекъшѫ• млоствꙑ г• не матъ тебѣ бꙑт се• ꙁапрѣт рекъ• д ꙁа мноѫ сотоно: Вьпрошень же по

39c въскръсен гмь петре любш л мѧ сь вьсѣмъ говѣнемь отъвѣшта• е г тꙑ вѣс ꙗко любю тѧ: емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ꙁі ⁘ О ТОМЪ ЕЖЕ ⁘ ⁘ ХРАНТ СѦ ⁘ ⁘ ОТЪ ЖЕНЪ• ⁘ Еже хрант сѧ отъ женъ ꙁѣло подобьно  новъно хотѧщмъ

39d непороьномъ  стомь жтемь жт• нестроно бо естъ ѿбѣгъшмъ едноѫ мра прблжат сѧ женѣ• л любт бесѣдꙑ женьскꙑ• етер бо вноѫ млованю млованѧ благоьстъно мьнѧтъ съетават сѧ съ женам• дръꙁостънѣ едн се дѣѫште• же  ѹдобь оклеветаем•  блаꙁномь многомь вновьн бꙑваетъ•  ѧвѣ тако ꙁълообраꙁѧште не ръдѧтъ сѧ• ътоже створѧтъ

40a неꙗвенꙑмъ ломъ• аште о ѧвѣ сѫштхъ тако хвалѧште сѧ• како л облаем прѣстанѫтъ• же облаѫштꙗѧ потѧꙁаѫште• како л бжствьнъхъ прореен ѹбоꙗтъ сѧ• же басн непьштѹѫште• како л сѫда въꙁбоꙗтъ сѧ же н сѹштааго дѣлꙑ повѣдаѭште• како л хѹ вѣрѹ мѫтъ• не хотѧште ꙁаповѣд его дръжат: нъ свом волꙗм ходѧште• еже не подобаетъ бгоъствъмъ

40b хръстьꙗномъ• Добро ѹбо естъ о себѣ отът отъ нхъ• се бо естъ годѣ бѹ  лкомъ• женьскꙑ бо въꙁоръ• стрѣла естъ ꙗдовт• ѹꙗꙁв лце•  ꙗдъ вълож•  елко мѹдтъ• толко гноꙗ твортъ• хранѧ же сѧ• не въпадетъ сѧ въ нѫ•  не ѹꙗꙁвтъ сѧ стрѣлам еꙗ• ꙗкоже бо свѣштъное свьтѣне• кръмтъ масло• тако  похотънъ огнъ раꙁгнѣштаетъ женъска бесѣда•

40c  ꙗкоже скра мѹдвъш• вь плѣвахъ вьꙁеметь пламꙑ• тако памѧтъ женꙑ прѣбꙑваѫшт въжꙁаетъ похоть•  ꙗкоже огнеметъное камене еже на въстоьнѣ горѣ мѫжьскъ поль  женъскъ донел далее естъ отъ себе: нкакоже огнъ не жъжетъ• аште л прблжть сѧ мѫжъство• женъствѣ• въꙁгортъ сѧ огнъ  пожъжетъ въсе• Тако  словесъное мѫжеженъство•

40d Бѣжмъ ѹбо отъ нхъ любенц• ꙗко сѣт сѹтъ + бесѣдꙑ хъ•  ѹлавѧѫтъ дша нашѧ• ѹслꙑшмъ ѹбо ьто о нхъ• бжствъное ѱане глетъ• Пръвое пртъьнкъ рее• отъ женꙑ наатькъ грѣха•  тоѫ ѹмраемъ вьс•  наводтъ• не даждъ водѣ схода• н женѣ ++ лѹкавѣ дръꙁновенѧ на тѧ•  не ѹпада сѧ на добротѹ женъскѫ•  женѣ не похошт•

+ отрова     ++ ꙁьлѣ

41a  паⷦ• о тво правѣ да ꙁърте• ꙁане прѣдь ома бжьꙗма сѫтъ пѫте мѫжѫ• права теенѧ створ твома ногама• не ѹклон сѧ н на десно н на шѫе• въꙁврат ногѫ твоѫ отъ пѫт ꙁъла•  паⷦ• сне• да т не одолѣетъ доброта  помꙑслъ• н ѹловенъ бѫд свома ома• н съвъсхꙑт сѧ свома вѣкома• Ꙗко жена мѫжь ьстьнъ дша ѹлавѧетъ• прѣльсттъ

41b бо лка многоѫ бесѣдоѫ• ослꙑ же ѹстьньнъм поведе • онъ же послѣдова е въꙁдрътъ• ꙗко волъ на ꙁаколене ведетъ сѧ•  ꙗко пьсъ на ѫꙁꙑ• не вѣ ꙗко о дш теетъ• да не ѹклонтъ сѧ ѹбо въ пѫт еѧ срце твое• многꙑ бо ѹꙗꙁвьш нꙁъведе•  бесльн сѫть ꙗже ѹбла естъ• пѫте бо адов пѫте еѧ• нꙁъводѧште въ съкровшта съмрьтъна• Се ѹбо

41c соломонъ• како же егуптѣнꙑн• не въꙁорѹ л осфю въсхотѣ плътьноѫ любьвьѫ• сѫштааго + ста•  томѹ не равъшѹ съвръшт хотѣнѧ еѧ• въ скръв  нѫжда лъжм рѣьм благоьствааго вьведе до съмрът• Вдш л ++ прмѣшене плътьное егуптѣнꙑнѧ• колкѫ съдѣла правьдвѹмѹ скръбь• сего рад ѹбо вьсѣм обраꙁꙑ польꙁа естъ намъ

+ славна стна пргвоꙁд     ++ прѣбꙑваніе

41d хрант сѧ отъ нхъ• не мѹть бо польꙁѧ бесѣдꙑ хъ хотѧштмъ въ стнѫ рѣсла прѣпоѧсат• Не слꙑшѧ л о самѱонѣ наꙁарѣнѣ• съ нмьже дхъ гнь хождааше•  таковааго стьца жена погѹб + лѹкавьноѫ пльтѫ•  неподобьноѫ похотьѫ• тѣмьже бьхъма не велмо нъ естъ съ женоѫ посѣдѣт л мѣт бесѣды отънѫдь• Такожде  о двдѣ не накаꙁа л сѧ• егоже  обрѣте бъ мѫ

+ ꙁълобьноѫ

42a жа по срдцѹ своемѹ• како въꙁорѹ женꙑ глѫ же връсавенѹ въсхотѣвъ• въ колко ꙁьло въпаде• вдѣ бо ѫ стъ по стнѣ + мꙑѫштѫ сѧ: въ въхотѣн ꙁрака еѧ бꙑвъ• колко ꙁъло прѣвелкъ тъ мѫжь сьдѣла  съгрѣш бѹ• не тъьѫ въ прѣлюбодѣане въпадъ• нъ  мѫжа еѧ ѹбт повелѣвъ• Вдш л колкѫ вешть съвръшевалъ похот рад помаꙁаннкъ гнъ двдъ: Накажѣмъ сѧ ѹбо не

+ кѫпѫщѫ сѧ

42b похотѣват• Аште бо толц мѫж женам + падошѧ• како мꙑ немоштьн съ свомь паданемъ ммоходѧште ꙁбѣгнемъ• Такодже  амнонъ• сестрꙑ рад своеѧ ѳамарꙑ  ѹбенъ бꙑстъ ꙁьлѣ• такожде  соломонъ мѣѧ прѣмѫдростъ  мѫдрьство  лте срдца•  богатьство бо  славѫ велкѫ пае вьсѣхъ лкь•  тъ женам погꙑбе•  остѫпьнкъ бꙑстъ отъ га женꙑ рад• Старьца ꙗже на сѹсанѫ сѫд• прмѣшене

+ ѹаꙁвшꙗ

42c  съглѧдоване добротꙑ тѹждеѧ• въ пнѫ похотьнѫю въпадъша• въстасте на блаженѹѫ сѹсанѫ• Се ѹбо о похотѣн• облаеть же ісь сраховъ лѫвьство хъ• рее бо• вьсе лѹкаство• а не лѹкавъство женъско• волю жт съ льмь•  ꙁмемь• нежел жт• съ женоѫ лѹкавоѫ•  паⷦ• мала е вьсѣ ꙁълоба протвѫ ꙁьлобѣ женьстѣ•  пртъьнкъ• далее створ отъ неѧ сво пѫть•

42d не прблж сѧ къ двьръмъ домѹ еѧ• да не насꙑтѧт сѧ н добротꙑ твоеѧ•  раскаеш сѧ послѣдь: Добро ѹбо слѹшат глѫштааго• не ожены сѧ пеетъ сѧ гнм• како ѹгодтъ гю• ожень бо  сѧ пеетъ сѧ мрьнъм како ѹдтъ женѣ•  раꙁдѣленъ естъ•  лколюбвъ гъ вѣдꙑ врѣдъ дшетьлвъ• отърее сце• вьсь вьꙁраꙗ на женѫ кь похотѣнѫ е• ѹже любꙑ сътворлъ естъ

43a съ неѫ въ срц своемъ• Тѣмьже ѹбо брате с вьсѧ внꙑ пагѹбьнꙑѧ слꙑшавъшѧꙗ женам• прлежъно молмъ сѧ ꙁбꙑт хъ• помоштѫ прѣмлоствааго ба нашего• емѹ слава вь вѣкꙑ вѣкомъ АМН О ТОМЬ юЖЕ НЕ ПРМѢШАт сꙗ пꙩѫщаХ

43b і  еже не прмѣшат сѧ поѫштахъ• непольꙁьно намь естъ• врѣждаемомъ намъ бесѣдам хъ• рекомꙑхъ рънорꙁьцъ• подобе бо вдѣнꙗ женьскааго• наьнетъ мѫтт срце лкѹ•  отътръꙁат ѹма отъ беꙁмлъвьѧ•  въ слѣдъ  вест прое  въ млтвѣ ꙁѣѫшта  ѹпраꙁнована отъ славословесꙗ бжьꙗ•  праꙁньнѹѫшта о пеьнꙑхъ• обꙑа бо бесѣдꙑ хъ подобьно

43c естъ вь срц рънь• ꙗко  ръвь вь дрѣвѣ  молеве вь рꙁѣ бꙑват• аште ѹбо хоштеш цѣломѫдроват• бѣга бесѣдъ хъ•  не даждъ мъ дръꙁновенѧ бесѣдоват съ тобоѫ• + въ наатьцѣ бо говѣне мѫтъ  тако лцемѣрѹѫтъ• послѣжде же вьсе дръꙁнѹтъ• ++ пръвое вѣштаѫтъ кротъцѣ•  глѧдаѫтъ долѹ• асто слъꙁѧтъ• обраꙁѹѫтъ сѧ ъстънѣ• +++  горьцѣ въꙁдꙑшѹтъ• въпрашаѫтъ

+ спръва бо     ++ пръваа бесѣда•     +++ свѣтѣ стѣ

43d о стотѣ•  сластънѣ слѹшаѫтъ• вътороѫ бесѣдоѫ• +  малꙑ въсклоншѧ сѧ горѣ• третее• тꙑ осклаблъ сѧ• а она грохотомъ вьсмꙗла сѧ• потомь  словеса въꙁглаголютъ• мьнѧшта срамовънъ врѣдъ• се же тебѣ бꙑваѫтъ ѹдꙑ облъштаѫштаꙗ въ съмрътъ• ѹне ѹбо прблжт сѧ огн горѧщ• Нежел женѣ юнѣ• юнъ сꙑ самъ• огн бо сѧ пркосъ•  въꙁболѣвъ отъскош скоро• женъскъм

+ вьтораа бесѣда

44a же глꙑ ослабѣвъ• бѣдънѣ отдеш• Добро ѹбо естъ  благоѹгодъно бѹ  лкомъ• отърцат сѧ  не прмѣшат сѧ хъ• да не обѧꙁавьше сѧ сѣтъм хъ• въꙁбѣдънѹемъ гонест• ꙗкоже  въпадъшаꙗ мѫхꙑ въ поставъ паѫъ• Пае же мꙑ же свохь отърекъше сѧ•  бѹ сѧ порѹвъше• не трѣбѣ мамъ сѹетънꙑѧ хъ•  дшеврѣдълв бесѣдꙑ• да не бѹдетъ гньс въ дш наше•

44b грѣхолюбвъ бо бѣсъ много + пронꙑрѹетъ на нꙑ• наѹштаетъ бо ꙗ мол сѧ съ въꙁдꙑханемъ  слъꙁам• асто прсѣштат хь  промꙑшлꙗ т мъꙁдꙑ дѣльма еже отъ га слѹшаѫште же хъ• въꙁъмемъ въꙁмъꙁде• не ѹдъ цѣлмꙑ врѣдъ въ дш•  мꙑсл стѹдовънꙑ• къ томѹ срце мѫтмо• мѫтъ сꙗ ѧко мѫтелꙑ• тжоуштемъ е сѣмо  сѣмо• Сѹетье бо естъ намъ ꙗкоже прѣжде рѣхомь• оставлъше

+ лѫкѹетъ

44c родтелѣ•  братѫ• мѣт бесѣдꙑ• въ дшънѫѭ погꙑбѣлъ• вьсемь бо неподобьно естъ лкѹ спст сѧ хотѧштѹ• съ женам ѣст л пт• л строт женꙑ• л бъшѫ мѣт сь нм раꙁѹмъ• Такожде же  рънорꙁцамъ• неподобьно естъ съкѹпт сѧ сь мѹж• Да нкътоже блаꙁнть сѧ насъ рад• нъ да бѹдемь въсѣмъ бес прѣтꙑканѧ• вѣдѹште бо рее страхъ

44d гнъ• лкы прѣпраемъ• бѹ же ꙗвѧемь сѧ• Въꙁбомъ сѧ ѹбо ꙗкоже реено съблажнѣт етерꙑ• Слꙑшѧште га глѫшта• ꙗко ѹне е да бꙑ камень на вꙑ его жръновьнъ повѣшенъ•  вьвръженъ въ море• неже да съблаꙁнтъ едного малꙑхъ схъ• трѣбѣ ѹбо естъ ꙗко отъ лца ꙁмна  грѣха велка бѣгат отъ нхъ• ꙁане съмрьтоносъно естъ хотѧштмъ подвꙁат сѧ• не тъъѫ же + бесѣдꙑ хъ

+ прмѣшенѧ

45a нꙑ  помꙑшленꙗ• ѹтъ же нꙑ семѹ  пртъънкъ глѧ• не даждъ твоего богатства женѣ•  твоего ѹма  жтꙗ въ послѣдосъвѣте•  їнъ• пѣваѫшт не прмѣша сѧ еда како ѹвѧꙁнеш вь нананхъ еѧ• Мьнѫ же  саѫ о нхъ глѫшта• ꙁанеже въꙁвꙑсшѧ сѧ дъште сонѧ•  дошꙗ вꙑсокоѫ вꙑеѫ•  помꙁанемъ оѫ•  проаа•  прводть•  гъ отъкрꙑетъ

45b обраꙁъ хъ въ днь онъ• еже сѧ събꙑ• ꙗкоже непьштѹѫ вь нꙑнѣшьнь прходъ халдѣскъ• Глетъ же нъжде• дѣвцѧ не съглѧдова• да не съблаꙁнш сѧ въ ꙁапрѣштенъхъ еѧ•  паⷦ• вно  женꙑ отъвратѧтъ о раꙁѹмвъхъ•  еклсастъ• горьѣе пае съмрът бесѣда женьска• ꙗже естъ ловене  неводъ срце еѧ• ѫꙁꙑ вь рѹкѹ еѧ• благꙑ прѣдъ лцемъ бжемъ ꙁѧтъ бѹдетъ ꙁ неѧ

45c  съгрѣшаꙗ ѹвѧꙁнетъ въ не•  наностъ• весел сѧ юното ꙁъ ѫност своеѧ  ход въ пѫтехъ бес порока• а не въ вдѣн оѫ с•  ѹвѣждъ въ вьсѣхъ пѫтехъ• ꙗко прведетъ тѧ гь на сѫдъ: Такожде  аплъ• вьсѣмъ бо намъ ꙗвт сѧ подобаетъ прѣдъ сѫдїштемь хвомъ• да прметъ къжьдо ꙗкоже тѣломь сьдѣла• аште л благо аште л ꙁьло: Мꙑ ѹбо мьнѧште сѧ вѣдѣт кънгꙑ  не хранѧште:

45d лше мамъ осѫжден бꙑт пае не вѣдѹштхъ• по словес гню• ꙗко тъ рабъ вѣдꙑ волю га своего•  не сътворь по вол его• бьенъ бѹдетъ много• лшьша просѧтъ ѹ него• се же естъ на страшънѣмь сѹдшт• вьсѣмъ• пае же емѹже е ьто порѹлъ влка• да потъштмъ сѧ ѹбо брате• прлежьно молт сѧ дѣлаѫште даръ о хѣ  спсѣ нашемь бꙁѣ емѹже слава въ вѣкы вѣкомь

46a АМН іѳ ⁘ О ЛЮБОДѢАНЪ Врѣдъ любодѣанꙗ многоастънъ•  ѿ бесѣдꙑ женьскꙑ въстаетъ• ѹдобь бо вълагаѫтъ въ срце ле лъствънꙑ бесѣдꙑ оплаꙁвъхъ женъ• лютѹѫ прѣлъстъ• не тъъѫ же с• нъ  сѫгѹбь бываетъ любодѣаннъ бѣсъ• въ дш  вь тѣлѣ съставѧемъ•  сего рад сѹгѹбѹ на нь брань въꙁдвгнѹт длъжънѫемъ•

46b не довъльно бо сть едно тѣлесъно  поштене• да сътѧжтъ къто• съвръшно цѣломѫдре  стотѫ• аште  срнааго не бѫдетъ сътьренꙗ•  млтвꙑ прлежъны къ бѹ•  кънжьнааго аста поѹенꙗ•  трѹда•  рѹьнааго дѣла: ꙗже могѹтъ бенънаꙗ дша стръмлеꙗ + съкѫтат• прѣжде же въсего польꙁѹетъ• ++ съмѣрене дшѧ• беꙁ негоже н любодѣанѫ н нѣмъ +++ врѣдомъ можетъ

+ вьстꙗꙁат     ++ нжене покорене ѹмілне     +++ грѣхомь

46c кто прѣдолѣт• подобаетъ же  срдце въсѣмъ храненемъ блюст отъ скврънъхъ мꙑсле• с того бо сходѧтъ гню гласѹ помꙑшленꙗ ꙁъла• аште ѹбо естъ намъ по аплѹ ꙁаконьнѣ страдат  вѣньцъ прꙗт одолѣвъш нестѹмѹ дхѹ любодѣанꙗ• Не наше слѣ• л постѣ + надѣмъ сѧ• нъ владꙑ помошт: ++ не поваетъ бо лкъ боремъ дхомъ смъ• доньдеже

+ пъвамъ     ++ не прѣстаетъ

46d въ стнѹ вѣрѹ меть ꙗко не свомь тьштанемь  трѹдъмь• нъ бжемь кровомъ  поштьѫ гонѣꙁаетъ недѹга сего• добро ѹбо естъ на отъгънане протвънка  стотѹ тѣла• прѣжде съпанѧ на лож• молт сѧ млтвоѫ сеѭ: Даждь намъ влко въ съпан поко тѣлѹ•  съхран нꙑ отъ мраънꙑѧ тъмꙑ  грѣховьнꙑꙗ• ꙁбав нꙑ отъ вьсеꙗ скврънꙑ

47a плът  дха• даждь намъ стꙑнѫ творт въ страсѣ твоемъ•  ꙁбав нꙑ отъ въсего тъмьна  ноштъна + сластолюбꙗ• ѹстав стрьменꙗ страсть• ѹгас тѣлесъное раждъжене• плътънаꙗ ++ въстанꙗ ѹпраꙁн• тѣлесънꙑꙗ страст  мѫдроване пльтьное ѹсъп• даждь намъ ложе поконо• бьдѧштеѫ мꙑслѫ  трѣꙁвомъ ѹмомъ• да не прѣꙗт бѹдемъ тѧжъкомъ сьномъ•

+ сластострастѧ     ++ мꙑсл

47b нъ въꙁдвгн нꙑ на ноштьнаꙗ  ѹтрънѧꙗ слѹженѧ твоѧ•  вьсеноштьное намъ славословесье твое дарѹ• пѣт вельлѣпьное мѧ твое• оца  сна  стго дха вь вѣкꙑ амнъ: Добро же естъ ꙗкоже е прѣжереено• сѣть  ѹдъ женъскъ отъбѣгат•  лѹт сѧ отъ нхъ• Прѣмѹдры бо соломонь се скѹсомь прѣмъ• вьсѣмъ ꙁаповѣдаетъ глѧ• не вьнем ꙁьлѣ женѣ:

47c медь бо каплетъ отъ ѹстенъ женꙑ любодѣцѧ• ꙗже вь врѣмѧ наслаждаетъ гръта тво• послѣдъ же ѹбо горъѣе ꙁлъ обрѧштеш• не направ ѹбо твоего ока къ не•  паⷦ• не вънма ꙁълѣ женѣ• беꙁѹмꙗ бо ноꙁѣ нꙁъводѧтъ прлѣпѧѫште сѧ е съ съмрътѫ въ адъ• далее створ ѿ неѧ тво пѫть•  паⷦ• не сърѣта женꙑ сънавꙑ• еда како въпадеш вь сѣт еѧ:  наводтъ• вьвѧжетъ

47d
л кто огнъ въ нѧдра• рꙁь же свохъ не съжьжетъ• л настѹпть къто на ѹглъ огнънꙑ• ногѹ же своеѫ не съжьжетъ• такожде не ꙁвнетъ сѧ въсь пркасаꙗ сѧ е:  ꙁаконъ рее• же аште прѣлюбꙑ сътвортъ съ женоѫ скрънѧаго своего съмрътьѫ да ѹмьретъ:  двдь• не бѹдѣте ꙗко конъ  мьскь мьже нѣстъ раꙁѹма•  проⷦ• ѡсе• тѹжа о людехъ глаⷶше• дхомъ любодѣанꙗ ꙁабѹдеш•

48a  люде не раꙁѹмѣѫште съплѣтаахѫ сѧ съ любодѣцеѫ:  паⷦ• любꙑ дѣѫште• въꙁлюбодѣаше• въꙁлюбшѧ беьсте•  паⷦ• дхь любодѣан естъ въ нхъ• га же не поꙁнашѧ• Аплъ прсꙑлаетъ глѧ• бѣгате любодѣанѧ• вьсъ бо грѣхъ же аште створтъ лкъ• кромѣ тѣлесе естъ• а творѧ любꙑ• вь свое тѣло съгрѣшаетъ•  прностъ• не вѣсте л ꙗко тѣлеса ваша цркы сѫштааго въ вась стааго дха естъ•

48b же мате отъ ба•  нѣсте себѣ• кѹпен бо есте цѣноѫ• бо въ стовъхъ вѣрънцѣхъ мѫштхъ дхъ бжь• ньто плътьно можетъ бꙑт• еже естъ любодѣане• нестота•  проее• тѣлоскврънънц бо• црса бжꙗ не наслѣдꙗтъ• юже бо таковаꙗ дѣѫште ѹмрѣшꙗ• Пртъънкъ же рее• отъврат о тво отъ женꙑ красънꙑ• вь добротѣ бо женьстѣ мноꙁ ꙁаблѹдшѧ•  не

48c бесѣдѹ съ неѫ въ внѣ• еда како ѹклонтъ сѧ дша твоꙗ на нѭ•  дхъ тво попльꙁнетъ сѧ въ пагѹбѫ• нъ же любодѣане жены• въ глѹмен• оѫ• ѹвѣждь ꙗко посредѣ сѣт прѣходш:  паⷦ павлъ• не вѣсте л ꙗко тѣлеса вашꙗ ѹдове хв сѫтъ• Да л ѹбо ѹдꙑ хвꙑ сътвормъ ѹдꙑ любодѣцѧ• л не вѣсте ꙗко прлѣпꙗѧ сѧ любодѣц• едно

48d тѣло стъ  паⷦ• не вѣсте л ꙗко цркꙑ бжьѧ есте•  дхъ бж жветъ въ васъ•  прѣштенънѣе наводтъ• аште къто оскврънтъ цркьвъ бжѫ• оскврънтъ сего бъ• цркꙑ бо бжꙗ ста естъ еже есте вꙑ•  паⷦ: любодѣане же  нестота• н да менѹетъ сѧ въ васъ• се бо естъ волꙗ бжѧ• стъба ваша• хрант сѧ вамь отъ любодѣанꙗ• вѣдѣт комѹжьдо васъ сво с съсѫдъ•

49a сътꙗжават въ стꙑн  ъст•  паⷦ•  стꙑнѫ телесе• беꙁ неꙗже нктоже не ѹꙁъртъ га• гь же• глѫ вамъ• же аште отъпѹсттъ женѫ своѫ не пр любодѣан  пометъ нѹ• прѣлюбꙑ твортъ•  женѧ сѧ пѹштенцеѫ• прѣлюбꙑ твортъ• Тѣмъже брате подвгнѣмъ сѧ прлежъно молт сѧ ꙁбавт нꙑ вьсѣхъ схъ сѣт  влцѣ гѹ бѹ нашемѹ же слава въ

49b вѣкꙑ вѣкомъ АМН к ⁘ О ЦѢЛОМОУДРЬ ⁘ Цѣломѹдре• ьстъно  похвалъно  благодръꙁновъно отъ ба  лкь естъ•  кромѣ ꙁавст естъ: Аще л  нѣц враꙁ обꙑкл сѫтъ оклеветават хотѧштѧꙗ тѣмъ бꙁѣ прпрснт сѧ• то стна ꙗвѣ покаꙁаетъ сѧ ꙗкоже пр осфѣ  блаженѣ сѹсанѣ

49c ꙗже пр данїлѣ• та бо ꙁвол пае врѣменьнѹѫ съмрьть• нежел цѣломѹдрънааго лшт сѧ вѣньца•  сѫдъ бжь• срѣь данлъ• тако бо съкаꙁаеть сѧ• сѫд клеветъна осѫд•  цѣломѹдрънѹѫ же свободьнѫ ѹкаꙁа•  отъ съмрьт ꙁбав• тако осфъ оклеветаваемъ егуптѣнꙑнеѫ•  въ тъмънц ꙁатворенъ• не по мноꙁѣ строт егуптъ клю сѧ•  побѣда цѣломѫдрꙗ

49dеѫ• не тъьѭ тъгдашънмъ вѣста бꙑⷭ• нъ  вьсѣмъ потомь родомъ• ꙗкоже блственое наѱане въ стꙑхъ кънгахъ въѱа сѧ  сарефѳскаꙗ въдовца• цѣломѫдремъ  страннолюбемь• та сѫшт•  достона• съподоб сꙗ велкааго лѫ прꙗт•  снъ еꙗ мь ожтъ• Такожде  велкꙑ гргоръ• неокесарскъ еппъ• еллньска рода сꙑ• отъ юностьна въꙁдраста прлежъно съблюдъ

50a
цѣломѹдре: Достонъ бꙑстъ ѿ мтре гнѧ•  еваглста оанна• навꙑкнѫт вѣровънѫѭ танѫ•  юдотворъцъ велкъ бът• цѣломѹдрꙗ бо рателе• не тъью въ семъ жт похвалѹ мѫтъ• нъ  вѣньць спсенꙗ  рꙁѹ• веселꙗ• прмѫтъ• С въсꙗѫтъ вь црсѣ о• аште  по стнѣ  проѧꙗ добрꙑнѧ мѫтъ• Прстраꙗѫштꙗѧ сѧ цѣломѫдр• тѹ мъ ѧвтъ сѧ жꙁнъ  длъгота

50b дънь• тхаа  беꙁмѫтънаа• вь неже отъбѣже болѣꙁнъ  пеалъ  въꙁдꙑхане• Съвръшенъ цѣломѹдръць вьсѫдѫ хрантъ сѧ• Слꙑшахъ бо о етерѣ цр вьнѣшьньхъ• ꙗко ефешанꙑнѫ• ерѫ вдѣвъ• ꙁлха добрѹ ꙗвьшѫ сѧ•  въꙁврат сꙗ• боꙗ сѧ еда рѣсъ волю донѹдтъ сѧ•  створтъ нѣъто ꙁъло•  куръ же перъснъ• н вдѣт же фанѹꙗ прꙗтъ• двънѹ етерѹ  бестъънѹ добротѭ мѫщѫ сьвѣдѣтелю емѹ аще ѹбо  вещ вьнѣѫдѹ•  бе-спсьнааго пррнѧ

50c съвѣдѣтелѫѫтъ сѧ: колъм пае мꙑ хв ѹенц• Нѹждъно ѹбо въстꙗꙁат сꙗ•  дръжат• не тъьѫ гланꙗ• нъ  вдѣнꙗ• ѧстое бо вдѣне• пѫтъ естъ на дѣане наводѧ• аште л  на дѣло не ꙁдетъ• прѣлюбодѣа сътвортъ въпадъшааго• къто толъма естъ дръꙁъ• же тѹжда ѧсто вдаꙗ добротꙑ глетъ• нмъже отънѫдь врѣждаѧ сѧ• аште л се бѣдьно•

50d подобаеть бѣгат ѧстꙑхъ женъскъ рѣь• аште л нѫжда бѫдетъ• то охлаштат о• Непороьнꙑ  цѣломѫдръ• овъ свомь дрѹгомъ бесѣдѹꙗ рее• Аште же  послѣдова срце мое женꙑ мѫжа дрѹгааго• л ꙁасѣдьнкь бꙑхъ пр двьръхъ еѧ• годѣ бѹд ѹбо  моꙗ номѹ ꙗростъ бо гнѣва неѹдръжьнъ• еже оскврънт женѹ мѹжьскѫ• огнъ бо естъ горѧ на вьсе дрьꙁо:

51a емъже надетъ с корене погѹбтъ•  блжнꙑ павлъ прсꙑлаꙗ накаꙁаетъ• молю вꙑ ѹбо брате штедротам бжꙗм• прѣдъставт тѣлеса ваша жрътвѫ жвѫ стю ѹгодънѹ бѹ• рее же  къ тмоѳю• старъцемъ трѣꙁвънкомъ бꙑт• томъ цѣломѫдрьномъ• старцамъ же такожде столѣпамъ• доброѹтелънамъ• да наѹатъ ѹнꙑꙗ• мѫжелюбцѧ бꙑт• адолюбцѧ• цѣломѹдрън•

51b стꙑ:  паⷦ• да отъвръгъше сꙗ беьстъѧ  мрънъхъ похоть цѣломѹдрънѣ  правъдънѣ•  благоъстьнѣ пожвемъ въ нꙑнѣшьньмъ вѣцѣ•  тмоѳеѹ• въдовца ът стовꙑꙗ въдовцѧ•  наводтъ• А стаа въдовца•  ѹедненаа• ѹпъва на га•  прѣбꙑваетъ въ млтвхъ  вь моленьхъ днъ  ноштъ• ꙗкоже  прѣподобънаа• анна дъшт фанѹлѣ• жвъш

51c съ мѫжемъ цѣломѹдрьно лѣтъ  отъ дѣвъства своего• ꙗкоже евангле съкаꙁаетъ•  та въдовоѫ сѫшт до осмдесꙗтъ  етꙑръ лѣтъ• ꙗже не остѹпааше отъ цркве постомъ  млтвам слѹжашт бѹ•  пророьства съподобьш сѧ• та томъ асѣ прстѫпъш сповѣдааше сѧ гю•  глааше въсѣмъ аѫштмъ ꙁбавенꙗ въ елмѣ• о г  бꙁѣ  спсѣ нашемъ

51d іу хѣ• емѹже слава  дръжава• съ оцемъ  стъмъ дхомъ• въ вѣкы вѣком: АМН ка ⁘ Ꙍ ДѢВЬСТВѢ ⁘ Дѣвъство скрь ѹбо естъ цѣломѹдрꙗ• вꙑсоѣе же  того  прохъ добрꙑнь сꙑ• анъглмъ равъно естъ•  бꙁѣ прблжаетъ сѧ стотꙑ рад• велко ѹбо по стнѣ + сътѧжане дѣвъства•  ангско  нбсьно•

+ мѣ

52a + ꙁнамене же• ꙗко не скорѣ въ бжствьнꙑхъ ѱанхъ обрѣтаемъ сеѫ ѧвьшѧ сѧ добрънеѫ прѣжде ꙁакона•  въ ꙁаконѣ же• не можетъ нкътоже решт кого: тъѫ ꙁемьнааго англа•  нбсьнааго лка мѫште лѫ теꙁвтѣнна  ѹенка его елсѣа•  еремѫ•  нꙑ етерꙑ благосльнꙑ вь пррцѣхъ•  велкааго вь рожденъхъ женам вꙑшьша• ветъхааго  новааго ꙁавѣта ходатаꙗ сь стннъ

+ юдо

52b вѣньць• тѣломь  дхомь• же ꙁа цѣломѹдре  сⷱтотѹ жтꙗ• не тъьѫ дрѫгъ женшьнарее сѧ• Нъ  самого га съподоб сѧ кръстт•  раꙁвѣ тѣхъ• нкътоже не ѹкажеть прѣжде ꙁакона  въ ꙁаконѣ кого дѣвьствомь бѹ ѹгождъша• отъ еллнъ же  самѣхъ рекомъхъ флософъ• не тьѫ ꙗко нколже ꙗв сѧ хъ дѣвъство• нъ н вѣрѹѫть же кого отъ лкь тѣломь облежма на не въꙁьрѣт

52c  по правъдѣ• како бо вѣрѹ мѹтъ о дѣвьствѣ же стѹдовьнꙑꙗ сласт бгы сътворьше•  ꙗко свнѧ жвъше вь вьсемь любодѣан• Ждове же до дьньсьнѧаго• дѣвъства ѹбо н любѧтъ н дѣѫть• въ насъ же хръстъꙗнꙑхъ• вдѧште цвътомо по вьсе вьселенѣ• +  бꙑваемо по вьсемѹ• въꙁдрастѹ таѫть по реенѹмѹ• грѣшънкъ ѹꙁъртъ  раꙁгнѣваетъ сѧ

+  дѣемо

52d ꙁѫбꙑ свом поскръгъштетъ  растаетъ• отънел бо гь нашъ іу хь снъ бжь: благовол• -стꙑѧ прстꙑꙗ бцѧ прснодвꙑ марꙗ мрѹ ꙗвт сѧ  дасть намъ областъ на дꙗвола• ѹдобь съвръшаеть сѧ въсемѹ хотѧщѹмѹ таковааго дѣвъства дѣтѣль• нъ ꙗко ѹбо веле справене•  вѧштьшѧ въ обѣштꙗнхъ лежаштаѧ блага любѧштмъ ба• въсѣмъ ꙗвѣ• невьꙁможъно

53a же беꙁ любьве бжьꙗ сьмѣреномѫдрꙗ комѹ дот на вꙑсотѫ таковааго добродѣанꙗ: Ꙗкоже съвѣдѣтелюетъ сама прѣпѣтаѧ  прѣнепороънаа  прѣславънаꙗ бца поѫшт• Велтъ дша моꙗ га•  въꙁдрадова сѧ дхъ мо о бꙁѣ спсѣ моемъ• бжьѫ любвь ꙗвѧѫшт•  абе• ꙗко прꙁърѣ на съмѣрене рабꙑ своеѧ•  паⷦ нꙁълож сльнꙑѧ отъ прѣстолъ•  въꙁнесе съмѣренꙑꙗ•

53b  проее•  къ гаврлѹ прѣжде: се раба гнѧ бѹд мнѣ по глѹ твоемѹ: ꙗвѣ ѹбо см ѹкаꙁано бꙑстъ• ꙗко отъ съвръшена съмѣренѧ  любъвьѫ ꙗже къ бѹ: дѣвъствънѫѭ непороьнѹѫ рꙁѹ себѣ благодѣтънаꙗ стъка• Нь ѧкоже ѹбо велка дѣтѣлъ дѣвъствънаꙗ ѹкаꙁано бⷭ• Подобаетъ же съвлааштѹмѹ сѧ на стоꙗне се• Нѣстъ бо емѹ бранъ кь кръв  плът тъѫ• нъ  къ невдмꙑмъ

53c сламь• ѹнота ѹбо• срѣь скопвъ сѧ самъ црса рад•  дѣвца• аште + по вьсемѹ таков бѹдѹть• ꙗкоже стньн подобънц Хв• то не могѫт сѧ спт• Еже бо нарцат сѧ дѣвоѫ•  дѣтѣль не мѣт• Въꙁдреклънъхъ  прснъхъ  етѧштхъ сѧ дѣвъствѣ• ѹродънѫ таковѫю дѣвцѫ рее гъ• бесвѣтъна бо сѫшт  беꙁмаслъна• вънѣ црса нбⷭнааго ꙁатворть сѧ женшѧ

+ не

53d радост лшьш сѧ•  съ ненавдѧштмы женха прьтетъ сѧ• мьнтъ бо с сѫшт ьто беꙁдѣльнаꙗ нътоже сѫшт ѹмомъ лъсттъ сꙗ сама• дѣло же свое да скѫшаетъ къждо•  сѧ самъ да поꙁнаваетъ• ꙁане вѣра естъ сѹетьна• дѣвьство  въꙁдръжане сповѣдаѫште• а слꙑ его отъвръгъше сѧ• стнное бо скопене  стовое дѣвъство о хѣ• сто естъ тѣломь  дхмъ• беꙁмлъвьнѣ  неостѫпънѣ

54a гю слѹжашт о дсѣ бж•  прсно пекѹшт сѧ како ѹгодтъ емѹ•  дхмь естъ къ гю• ꙗкоже естъ ѱано• ст бѹдѣте ꙁане аꙁъ стъ есмъ глетъ гъ• не тъѫ бо менемъ простомь стъ стъ естъ• нъ вьсѣмъ стъ естъ• тѣломъ  дхмъ• Аште сѧ ѹбо ес отърекла• плътънъхъ сласть• вьнем подвгъ стнънааго дѣвьства• аште сѧ ес скопт самъ въсхотѣлъ вѣьнааго црства рад• то прлежънѣ

54b дръж сꙗ постънааго подвга•  вьнем прлогꙑ тѹждааго ꙗко  кръмь влънꙑ мнѹꙗ• бѹд направꙗемъ благодѣтъѫ• не състѫп съ правааго пѫт• подвгн сѧ бес пътърѧ  вьсѣмъ срцемь работат бѹ  томѹ годт томь тѣломь  дхомь• да постгнеш добродѣтельнааго жтѧ славѹ• подвгн сѧ ꙁаконьнѣ пострадат• да вѣньць егоже вьжделѣ вьспрмеше:

54c  вѣнъанъ ꙗвш сѧ въ въшънмь елмѣ• егоже рад  отърее сѧ плътьнꙑѧ похот• въꙁлож даръ стотꙑ своеѧ на ба• ꙁане не ꙁатвор тебе въ рѹкѹ хотѣнѧ плът  кръве•  съѹпражнѣѫштхъ + сѧ съ нъма тьлетворвъхъ  нетꙑхъ лкъ• нъ ѹтвръд своеѫ деснцеѫ• Велко ѹбо естъ въ стотѣ прѣбꙑват въ ьсть плът гнꙗ въ бесхвален• аште бо похвалть сѧ погыбе•

+ воль

54d подобаеть же  проаꙗ дѣтѣл ꙗкоже е реено + въꙁдроьнꙑ мѣт дѣвъство• ꙁане дѣвъство• вꙑше вьсѣхъ есть• дѣве бо ложесно род ба слова•  отъ сего поꙁна славѹ дѣвьства• обрѹаѫште бо сѧ бѹ• подобт хѹ бваѫть• рее павлъ аплъ• подобт м бꙑвате ꙗкоже аꙁь хѹ: въ таковꙑхъ бо ++ мѫдрост плътънꙑ нѣстъ• трѣбѣ ѹбо есть вьсѣмь храненемь• блюст свое срце:

+ клюмы     ++ мысл похот

55a  нкакоже прмѣшѧт сѧ дѣвц съ ѫнотоѫ отънѫдь• аште  обрѧштѹтъ сѧ старцѧ столѣпьн• +  трѣбѣ бѫдетъ прсѣщене• то обвъшѧ сво рѹцѣ свом рꙁам• Такожде же  мѫж съ стꙑдѣнемь правѣ ꙁърѧште цѣломѫдрънѣ же  лѣпѣ о г• своꙗ деснцѧ пркръвенꙑ мѫште своеѫ рꙁоѫ да отълѹаѫть сѧ• прѣжде же вьсего• подобаетъ дѣвц• ++ масломь благотворенѧ ѹкраст

+ нѫжда     ++ млостꙑнѧ

55b своѫ свѣштѹ• да сѧ не лшть радост женшѧ  веселꙗ по пртъ гн• ꙗко мѫдрꙑꙗ въꙁѧшꙗ масло въ съсѫдѣхъ свохъ•  вьндошꙗ съ прѣдрагъмъ женхомъ•  ꙁатворшѧ сѧ двър•  насладшѧ сѧ радост женшѧ вѣьнѣ• томѹ слава вь вѣкꙑ вѣкомь АМН

55c кв ⁘ О ꙌПЛАꙀОВ ⷶН ⁘ Рее ꙁаконъ• аште бѹдете дъва ꙁасъвѣдѣтелевана• + себѣ•  не погѹбтъ его• естъ вьꙁвраттъ • естъ егда въ прѣ скаетъ• тъштеславе мꙑслъ глат ++ велѧ беꙁ врѣмене• ꙁасъвѣдѣтелюѫтъ т благꙗ мꙑсл погѹбт любоблѧдвѫѭ мꙑслъ• аште ѹбо не погѫш еѧ мльанемъ• нь попѹстш е ꙁт• тъгда ѹже въꙁдас длъгъ• л грѣхѫ велкѹ слъмь

+ емѹ     ++ хотѧщ

55d прѣданъ бѹдеш• варьлвꙑ бо въ словесе• л вь вештехъ• матъ  мрⷣстъ• сластьнѣ же  ꙁаконѹ ѹт хоштетъ• штетъ бо прсно побѣдоват  слово свое твръдт• таковꙑ же крѣпъкь беꙁѹмълъ• Слꙑштъ бо отъ пртььнка• же сѧ надѣе дръꙁѣ срц то беꙁѹмьнъ естъ• прмдр же потаѫтъ ѫвъство•  ѹста дръꙁааго прблжаѫтъ сѧ ськрѫшен• штѧдꙗ же ѹстънѣ раꙁѹньмъ

56a бѹдетъ•  паⷦ• же хрантъ ѹста своꙗ съблюдетъ дшѹ своѫ• а варълвъ ѹстънама ѹстраштъ сѧ•  паⷦ• же отъвѣштꙗваетъ слово прѣжде не слꙑшавъ• стѫдъ емѹ бꙑваетъ•  поношене•  потомъ• аште вдш мѫжа напрасна въ словесехъ• раꙁѹмѣва ꙗко ѹпъване матъ пае его• беꙁѹмънъ•  дръꙁъ въ словесехъ ненавдмъ бѹдетъ• ꙗковъ же же

56b словомъ не съгрѣшаетъ•  сь съвръшенъ мѫжъ• сльнъ охластт  въсе тѣло:  паⷦ да боѹдетъ въсѧкъ лкъ скоръ слѹшат• а мѹдънъ глат•  наводтъ• аште л къто мьнтъ сѧ вѣрънъ сꙑ не вьхластаваꙗ ѧꙁка своего• сего сѹетъна вѣра•  паⷦ не мноꙁ ѹтеле бѫдѣте• брате моѧ вѣдѹште ꙗко боль грѣхъ прммъ• много бо съгрѣшаемъ вьс•  павлъ да отъ насъ наѹте с

56c не пае ѱаньхь мѹдровант: да не еднъ на дрѹга дъмете сѧ•  еже любꙑ не оплаꙁѹетъ• не гръдтъ сѧ• не ꙁълообраꙁѹетъ•  наностъ• мънѫ бо ꙗко бъ нꙑ апⷧы послѣдънѧꙗ ѧв ꙗко насъмрътънкꙑ• же мꙑ ѹрод ха рад• лѹе ѹбо естъ млъат  бꙑт• л глюштѫ не бꙑт• добро естъ ѹт• Аште глѧ твортъ• аште ѹбо ѹтелъ ꙗкоже рее  бꙑстъ•

56d  ꙗкоже млъа створлъ• достона оцѫ сѫтъ• мѣꙗ слово іу хво• по стнѣ можетъ  млъанꙗ его слѹшат• да бѹдетъ съвръшенъ• да еже глетъ твортъ•  мже млътъ ꙁнаемъ е• ньтоже бо не ѹтатъ сѧ га• нъ  танꙑ нашѧ блꙁъ его сѹтъ• Въꙁбомъ сѧ ѹбо сѹда ѹтелъ• л бо естъ глѫштхъ  не творѧштхъ сѫждене• лъжеменънѭ ѹаштемъ вѣдъ  настѫпаѫштемъ спт•

57a  дъмѹштемъ сѧ отъ ѹма плътъна• слѣпомъ• слѣпꙑ наставѧѫштемъ•  обомъ въ ѧмѫ въпадаѫштемъ• отъ схода бо словесе его поꙁнанъ бѹдетъ мѹжъ• О нхъже  аплъ рее• с сѫтъ неѹдръжаште сѧ• некротъц• неблаголюбьц• прѣдателе• напрасн• вьꙁносълв• сластолюбьц пае• неже благолюбъц•  беꙁовꙑ юда• скаротѣннъ глааше:

57b есо рад муро се не продано бꙑстъ на т⸱хъ пѣнѧꙁь  дано нштмъ• Се же рее• не ꙗко о нштхъ пеааше сѧ• нь ꙗко татъ бѣ• пае же врагъ сꙑ• неподобьнаа глааше подобаѫштаа вол его• Длъготръпѣлвъ же гь вьсе тръпѧ глааше• не дѣте еꙗ да вь дьнь погребенꙗ моего съблютъ е• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН

57c кг О ГНѢВѢ Вельм хоштетъ нѹдт сѧ лкъ да ѹдръжтъ страстъ гнѣвънѹѫ•  съкѫтаетъ ꙗростъ дшѫвънѫѭ длъготръпемь• кротостьѫ• млтвоѫ•  съмѣренемь•  вь въсѣхъ мѣт себе невьмѣнма• ꙁѣло бо порѣетъ бѣсъ сь гнѣвънъ• лка по многомъ обраꙁомъ• пае же хотѧштааго подвꙁат сѧ• да ꙗже с съберетъ плодꙑ съ многомъ трѹдомъ• л постомъ• л бьдѣнемъ• л млтм•  пѣн• л слѹжъбам•

57d по едномѹ растоть е• пае же аште ѹꙁьртъ кого  маломъ ослабѧштꙗ отъ млтвꙑ• нападаетъ въсеꙁьлъ бѣсъ сь лцѣ  ѧже бѹдетъ събъралъ многꙑ лѣт• дхь бо гнѣвънъ въ нашемъ срц сѣдѧ• о раꙁѹмьнѣ тьмьнъм мѧтеж ослѣпть• да ѹже н расѹжденꙗ польꙁьнъхъ можемъ сътѧжат• н дховъна раꙁѹма обрѣст постꙁанꙗ• н съвѣта блага ѹдръжат съвръшенѧ:

58a н сѫштаꙗ жꙁн бꙑт прастънц• н вдѣнꙗ бжꙗ свѣта• прꙗт въ нашь ѹмъ бѹдетъ• н мѹдрост пробъштен• нъ н спсънꙑхъ расмотренꙗ съвѣтъ сътѧжат въꙁможемъ• н правьдьнъхъ кръмован• трѣꙁвъномъ срцемъ прꙗт можемъ• Не подобаетъ ѹбо нкакоѧже внꙑ рад съ гнѣвомъ двꙁат сѧ на тождевѣрънꙑꙗ• нъ тъѫ на своꙗ страст• 

58b на ꙁълꙑꙗ мꙑсл• ꙗже тъштатъ сѧ съвратт нꙑ съ стньнааго пѫт• Сего бо рад  пртъьнкъ ꙁаповѣдаетъ глѧ• отъм раꙁгнѣване отъ себе• ꙁане ѫность  беꙁѹме сѹета•  помѧн съꙁъдавъшѧаго тѧ• вь дьнъ ѹност твоеꙗ•  пакꙑ• гнѣвъ погѹбѧетъ  мѹдрꙑѧ• слово же жестоко въꙁдвжетъ гнѣвꙑ•  гнѣвъ оцѫ снъ беꙁѹмьнъ• гнѣвь же мѹжа ѹкроттъ слѹга мѹдръ•

58c  паⷦ: тꙗжъко камень  жестоносънꙩ пѣсъкъ• гнѣвь же беꙁѹмънааго• тѧж обоего•  паⷦ не отъвѣштава беꙁѫмьнѹ по беꙁѹмѫ его• да не подобънь емѹ бѹдеш• нъ отъвѣшта беꙁѹмьнѹ по беꙁѹмѫ его• да не мънтъ сѧ мѹдръ о себѣ•  паⷦ• беꙁѹмъ въ пръвъ дънъ сповѣдаеть гнѣвъ• а мѫдръ потаꙗетъ•  страшъно слово• съмѹштаетъ срце мѫжю  ꙗкоже вода двжетъ сѧ отъ

58d нѹжда вѣтрънꙑ• такоже гнѣвълвъ съмѫщѧетъ сѧ отъ мꙑсль гнѣвънъхъ• лкъ гнѣвьлвъ• вепрь дв• вдѣ етерꙑ•  ꙁѫбꙑ покръжъта•  ꙗковъ же ѹтъ н: глѧ• бѹд въсъ лкъ скоръ послѹшат• а мѹдънь глат• мѫдънь въ гнѣвъ• гнѣвь бо мѹжѹ• правьдꙑ бжѧ не съдѣваетъ•  паⷦ• отъкѫдѹ бран• ї отъкѫдѹ свар въ васъ• не отъсѫдѣ л• отъ сласть вашхъ•  павлъ• не себе мьштаѫште

59a вьꙁлюбен• нъ дадте мѣсто гнѣвѹ•  паⷦ въсѧ• горестъ•  гнѣвъ•  ꙗростъ•  кль  хѹла• да въꙁъметъ сꙗ отъ васъ• съ въсеѫ ꙁьлобоѫ Такожде  двдь• прѣстан отъ гнѣва•  остав ꙗростъ•  гнѣвате + а не съгрѣшате• Стротелъ же дшь нашхъ гъ• отъвѣшта глѧ• ꙗко вьсь гнѣваꙗ сѧ на брать сво спꙑт• повнънъ естъ сѹдѹ• же л рееть ѹроде• повннъ есть родѹ огньнѹмѹ• его

+ сѧ

59b же ꙁбꙑт нꙑ въс молмъ сѧ млоствѹмѹ влцѣ бѹ нашемѹ  спсѹ іу хѹ емѹже слава вь вѣкꙑ вѣкомь АМН кд ⁘ О ꙖРОСТ ⁘  ꙗрост• егдаже надеть тебе напасть  прѣкословесье• л раꙁдражене на кого двгнѹт ꙗрость• помѧн млтвѹ•  сѫдъ еѧ•  абе беснное

59c въ тебѣ двжене ѹмлъкнетъ• ꙗростъ бо пае нѣхъ врѣдовъ съмѹштат обыкла сть  сьгрѣжѧт дшѫ ꙗрость же•  гнѣвъ оба сьꙗ едноꙗ матере ꙁдрода естъ ꙁовомꙑꙗ беꙁмѹдре• Рее бо• вьсѫ ꙗростъ своѫ ꙁность беꙁѹмьль•  беꙁѹмьнъ вь прьвъ дънь сповѣдаетъ гнѣвъ• хотѧ ѹбо отълѹт + отъ вражьдьнцѧ рождъшѧѧ ꙗ• да дрьжтъ сѧ тръпѣнемъ многомъ•  кротъкомъ срцемь  моленемъ

+ сѧ

59d къ бѹ• ї ѿвръженемъ себе самого•  въ скорѣ свободтъ сѧ отъ неѧ•  бѫдетъ снъ прѣмѫдрост• бобовъ•  болюбвъ• наало бо прѣмѫдрост страхъ гнь•  любѧште га ненавдте ꙁъла• Отъ страха бо на любъвъ ꙁдетъ бжѫ•  рковьнкъ• отъстав ꙗростъ своѫ отъ срдца своего•  ммовед ꙁълобѹ отъ плът своеꙗ•  + пртъахъ• кротъкодшьнъ мѫжъ срцѫ враь• рьвь же костемъ срце ювъно•  паⷦ отъвѣтъ

+ вь

60a подъпадаꙗ• отъвраштаетъ ꙗростъ• а напраснодшьнъ• тврьдтъ бе-съвѣта•  пакꙑ• мѫжъ мѹдръ много тръптъ•  длъгодшьнь мѹжъ• велкъ въ мѫдрост• а малодшь|нъ крѣпъ беꙁѹмьль•  мѹжъ ѧрълвъ• неблагообраꙁьнь•  паⷦ вьсѫ ꙗрость своѭ ꙁность беꙁѫмьнъ• прѣмѫдръ же хрантъ сѧ по ѧст•  пакы не тьщ сѧ о дсѣ свомь ꙗрт сѧ• ꙁане ꙗрость на лонѣ беꙁѫмьньхъ повать•

60b  паⷦ⸱ лвкь ꙗрь раждꙁатъ сварь• не въꙁможеть бо мѫжь ꙗрь оправьдт сѧ•  паⷦ⸱ мѫжь грьшьнъ вьꙁмѧтетъ дрѹг•  посрѣⷣ мрънѹѫштхъ въвръжетъ съвадѹ•  наводтъ• не бꙑва дрѹгь мѫжѫ гнѣвьлвѹ• дрѹꙁѣ же срдтѣ не праст сѧ• еда къгда навъеш пѫт его•  ддъ о таковъхъ рее• ꙗрость хъ по обраꙁѹ ꙁмнѹ• ꙗко аспдꙑ глѹхꙑ  ꙁатꙑкаѫшта ѹш еꙗ• Ꙗкоже бо ехдьнна штадꙗ проꙗдаѫтъ

60c рождъшѫѭ матере• тако  мꙑсл ꙗрааго• Молтва ꙗрааго• ꙗко  кадло мръꙁъко•  пѣне его• гласъ скарѧдъ• Ꙗкоже львъ въ ловѣ двжетъ строфнгꙑ асто• тако гнѣвълвъ въ хꙑꙁѣ мꙑсл гнѣвънꙑѧ•  ꙗкоже велкъ вѣтръ• не двгнетъ стлъпа твръда• тако  дша беꙁгнѣвънꙑ не съвъсхꙑттъ ꙗростъ•  аплъ ѹа рее• отъложте вꙑ въс гнѣвъ• ꙗростъ ꙁълобѫ• хѹлене•

60d срамословесье отъ ѹстъ вашхъ•  наностъ• вь мръ бо прꙁъва нꙑ бъ• ꙗр бо вь врагꙑ хвꙑ мѣнѧтъ сѧ• Ꙗкоже  вꙑ-номъ рее сѧ• наашѧ ꙗрт сѧ кнѧꙁ•  родъ вдѣвъ ꙗко порѹганъ бꙑстъ влъхвꙑ• въꙁъꙗрвъ сѧ ꙁѣло•  посълавъ ꙁб въсѧ отрокꙑ сѫштѧꙗ вь вѳлеѵмѣ:  вь вьсѣ прѣдѣлѣхъ еѧ• ꙁа ꙁавдмааго  мьногоцѣнънааго бсъра• га  ба нашего іу ха емѫже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ:

61a АМН ке ⁘ О ПЕАЛ ⁘ Еже беꙁ года скръбѣт• отъ ꙁавїствааго бѣса естъ• да бꙑ бо како отътръглъ ѹмъ отъ прѣдълежанѧ млтвьнааго•  бесплодьна створь лка• того дѣльма прпѹштаеть емь беꙁгодьнѫѫ скръбь• не подобаеть ѹбо прмат еѧ•  тѫжт беꙁгодьнѣ•  съвръшат радость вражѫ нъ пае стрѣꙁвѣт

61b отъ прлога• лютааго пеал бѣса• егда бо люкавънъ съ бѣсъ• обьметъ дшѹ•  вьсѫ ѭ омратъ• н млтвь съвръшат съ спѣхомъ ослабтъ• н стъхъ ьтень вь польꙁѣ прѣтръпѣват• н кротъкѫ  благостънѹ съ братеѫ оставлѧетъ бꙑт• нъ  къ самомѹ жтѫ обѣштанѫ ненавстъ твортъ•  вьсѧ просто спсънꙑꙗ съвѣтꙑ дша пеаль съмѫштьш• ꙗко беꙁѫмьнѹ

61c сѫ  ѹꙗꙁвѣнѫ съдѣваетъ• въꙁбранѧѫшт вьсеѧ благꙑ бесѣдꙑ•  н отъ прснъхъ же дрѹгъ попѹстѧшт прꙗт словесе съвѣтъна•  н мръна отъвѣта оставѧшт смъ отъдат• нъ обьмъш вьсѫ дшѫ• горест  скарѣдьꙗ ѫ наплънтъ•  нѫдтъ ѫ бѣгат лкъ• ꙗко вновьнꙑ е матеꙁа бꙑваѫштѧ•  не оставѧетъ бо е раꙁѹмѣт ꙗко не ꙁвьнѹ• нъ ѫтръ матъ недѹгъ лежѧштъ•

61d тъгда же ѧвтъ сѧ• егда напаст нашьдъшѧѧ бавенемъ на ꙗвен ѫ ꙁведѫтъ• Скръбъ ѹбо естъ ѹнꙑнье дш• ѹста же львова• поглъштаѭшта• ѹдобъ скръбѧштааго• скръбъ естъ рьвъ срца•  поꙗдаеть рождъшѫѭ мре• не вѣстъ медвена вькѹшенꙗ скръбълвъ ръньць• ꙗко раждьженъ ꙁѣло• скръбьлвъ ръньцъ• не двгнетъ ѹма на вдѣне• н мⷧтвꙑ тꙑ вьсълетъ кол бѹ• ѹдръжавъ

62a страст• ѹдръжалъ есть скръб• ѹдолѣваемъ же сластьм• не ꙁбѣгнеть ѹꙁъ еѧ• оскръбѧꙗ сѧ асто•  творꙗ сѧ бе-страст• подобьнъ естъ болѧштѫ  сьдраве лцемѣрѹѫштю• Ꙗкоже бо болѧ ꙗвѧетъ сѧ блѣдостѫ• тако  страстьнꙑ облаетъ сѧ отъ скръб• любѧ мръ сь скрьбьнъ бѫдетъ вельм• небрѣгъ же ꙗже вь немь• радѹетъ сѧ вънѫ  ꙗкоже раꙁварѧне ѧсто гѹбтъ олово•

62b тако скръбь мрънаꙗ хѹдть + ѹмъ•  ꙗкоже грънꙑль• оштаетъ нескѫсно сребро• тако  пеалъ ꙗже на бжьѭ• срце грѣшьно• Добро ѹбо ꙁѣло  польꙁьно дш• еже крѣпъко трьпѣт вь скрьб• л отъ лкь л отъ бѣсъ наводмꙑѧ•  вѣдѣт ꙁвѣсто• ꙗкоже дльжьн есмъ потрѹженемъ• подобаетъ ѹбо мⷧтвоѫ  тръпѣнемъ• протвт сѧ бѣсѹ семѹ• Хотѧ бо беꙁ молтвꙑ  бес тръпѣнѧ напаст побѣдт

+ раꙁмꙑсла

62c не отърнетъ хь• нъ пае обѧжетъ сѧ м• тѣмьже  мꙑ тръпѣнемъ съ двдомь поемь• въскѫѭ прскръбьна ес дше моꙗ  въскѫѭ съмѫштаеш мꙗ• ѹпъва на ба ꙗко сповѣмъ сѧ емѹ• спсене лцѹ моемѹ бъ мо: Неѹдобъ бо естъ бе-скръб ммот кажемѹмѹ напастъм• нъ потомь многꙑ радост сплънѧѫтъ сѧ таков• пае же аште млтвоѫ  тръпѣнемь въорѹжатъ

62d сѧ•  слъꙁам сладъкам•  раꙁѹмѣн бж• елко съдѣлаша болѣꙁнь  скръбь въ срцхъ вашхъ• вь скръбехъ бо страждѹштмъ вѣнъц• Аште л да ослабѣетъ мꙑслъ отъ млтвꙑ• абе наънетъ пеаль поꙗдат срдце лкѹ ꙗкоже е реено: Ꙗкоже молеве рꙁѫ  ръвъ дрѣво• тако скрьбь въ костехъ его бꙑвъш•  обрѧштетъ сѧ лкъ дрѧселъ• омраенемъ мꙑсльнꙑмъ: Сего рад  кънгꙑ

63a ѹатъ глѫшта пеалъ далее отърн отъ себе• мъногꙑ бо ѹбла пеалъ•  нѣстъ польꙁѣ въ не•  отъ пеал бꙑваетъ съмрътъ•  пеаль срьнаа сълѧетъ крѣпостъ•  не даждъ в пеаль срца своего• нъ став ѫ• помѧн послѣдънѧ еꙗ: Въꙁьм ѹбо отъ себе пеаль съѫ•  не оскръбꙗ дха стааго жвѫштааго въ тебѣ• еда когда помолтъ сѧ бѹ  остѫптъ отъ тебе• дхъ бо бжь данꙑ вь

63b тѣло се• пеал не тръптъ н тѫженꙗ• облѣц сѧ ѹбо въ тхостъ мѫштѹѫ въгда благодѣтъ отъ ба•  наслажда сѧ вь не• тхъ бо мѫжь благаа дѣлаетъ•  небрѣжетъ пеал• а пеалвъ мѫжь• вьсегда лѹкавънѹетъ• пръвое же лѹкавънѹетъ• ꙗко пеалтъ дха стааго данааго лкѹ тха• въторое же ѹже беꙁаконе твортъ• не сповѣѧ сѧ гѹ• пеалвааго бо мѫжа моленье• не матъ слꙑ вьꙁт

63c на олтарь бжь• сѣдть бо пеаль въ срц его• съмѣшена же сѫшт пеалъ• съ млтвоѫ• не дастъ млтвѣ вьꙁт стѣ къ бѹ• . . . . . . . . . тоꙗже сладост не матъ• тако  пеалъ съмѣшена съ дхомъ стъмъ• тогожде моленꙗ не матъ• Добро ѹбо естъ отъврѣшт отъ себе пеалъ•  облѣшт сѧ въ вьсѫ тхостъ• сеꙗ ѹбо пеал• въсѣмь тъштанемъ кромѣ бѹдѣмъ•

63d ꙗко + мрънаа естъ• А на бжьѫ сѫштѫ пеаль ꙗкоже рее аплъ• покаане въ спсене нераскаанно съдѣваетъ• а сего мра пеаль съмрьть съдѣваетъ•  пртъьнкъ• блгне гне на главѣ правъдьнааго• се обогаштаетъ•  не прложтъ ++ емѹ пеаль въ срц•  паⷦ срце веселѧ съдраве твортъ• Мѫжѹ же скръбьлвѹ ꙁасъшѹтъ кост•  павлъ• не велмъ бо вамъ• не не вѣдѣт брате о скръб наше

+ на     ++ сѧ

64a бꙑвъш намъ въ ас• ꙗко по прѣмногѹ отѧготѣхомъ пае слꙑ• ꙗко не надѣꙗт сѧ намъ•  жвотѣ• нъ ѹтѣшаꙗ съмѣренꙑꙗ• ѹтѣш нꙑ бъ•  мꙑ ѹбо съ двдомь рьцѣмъ• помлѹ мѧ г ꙗко скръблѭ• съмѧте + отъ ꙗрост око мое• ꙗко оꙁълобенъ бꙑхъ•  съмѣрхъ сѧ до ꙁѣла• ркаахъ отъ въꙁдꙑханꙗ срца моего•  въскръбѣхъ пеалѫ моеѫ  съмѹтхъ сꙗ• отъ гласа вражꙗ

+ сѧ

64b  отъ сътѹжанѧ грѣшъна• нъ спс мꙗ бе• ꙗко въндошѧ водꙑ до дша моеꙗ• ѹглъбохъ въ тмен глюбнꙑ  нѣстъ постоꙗнꙗ•  не отъврат лца твоего отъ отрока твоего• ꙗко скръбѫ ꙗдро ѹслꙑш мꙗ• тꙑ бо мое ес прбѣжште отъ скръб одръжаштѧꙗ мѧ• да въндтъ прѣдъ тꙗ млтва моꙗ• прклон ѹхо твое къ моленѫ моемѹ•  егда ослабено т бѫдетъ отъ скръб• Хвалꙗ гл• гъ съ нбсе прꙁьрѣ

64c ѹслꙑшат въꙁдꙑхане окованъхъ• раꙁдрѣшт сн ѹмрьштвенъхъ•  ьто въꙁдамъ гю въсѣхъ рад ꙗже вьꙁдастъ мнѣ ꙗко отъ пеал прꙁъвахъ га  ѹслꙑша мѧ въ пространьство:  гъ ѹенкомъ свомъ глааше• ꙗко въсплаете сꙗ  въꙁдрꙑдаете вꙑ• а вьсь мръ въꙁдрадѹетъ сꙗ•  пртъьно о раждаѫшт• ꙗко пеалъ матъ•  прретъ• тако  в• нꙑнѣ ѹбо пеальн бѹдете• пакꙑ же ѹꙁърѫ

64d вꙑ•  въꙁдрадѹетъ сѧ срдце ваше•  радост вашеꙗ• нкътоже не въꙁъметъ отъ васъ• томѹ слава ѹтѣшаѫштѹмѹ пеалънꙑꙗ• вь вѣкꙑ вѣкомъ: АМН кꙅ ⁘ Ꙍ ОУНꙐН ⁘ Лютъ сь  ѹнꙑньнъ бѣсъ•  съпоспѣшьнкъ  сѫпрѫжьнкъ естъ дхѹ пеал•  ꙁѣло тѧжькъ• ж

65a въ шестꙑ ѧсъ нападать рънорꙁьц• тѫгѫ мѹ творѧ•  ненавсть мѣт• на мѣстѣ• пае же  на жвѫштхъ съ нмь братѣхъ  на вьсмь дѣлѣ•  на бжьствьнъхъ кънгахъ скарѣд•  ꙁѣане асто твртъ• къ смъ  аль мъногъ подаетъ•  сѣмо  онамо обраштаѫшта сѧ• жьдѫшта года ꙗстꙗаго•  въꙁъмъ кънгꙑ поьтетъ мало•  пакꙑ положтъ ꙗ• 

65b наънеть трът о•  оконьц вьꙁрат•  пакꙑ мало протат•  потомь ст тетрад  наатъкъ скат главъ кънжьнъхъ• конььнѣе же съгънѫвъ кънгꙑ съптъ• мало же съна прмъ• пакꙑ въстанетъ• ѹже въсе твортъ• хотѧ погѹбт асꙑ• къгда ѹслꙑшть• клепане обѣда• слꙑшавъ же• благобьдрьнъ бѫдеть• обрѣтаетъ бо сѧ  на слѹжъбѫ бꙑстрꙑ•  ꙁаповѣдь помꙑшлѧетъ свое ꙁвѣстоване• Проее ж

65c бѣсъ сь ѹнꙑнѧ въложтъ вь нь•  мꙑсл прѣселенꙗ•  ꙗко аште да не прѣдетъ на мѣста дрѹгаꙗ• вьсе лѣто  трѹдъ•  сѹетьнъ бѫдетъ• потомъ поѹсттъ • ꙗко нцѣмьже нѣмь обраꙁомь въꙁможетъ недѹга сего ѹцѣлт• аште не асто сходтъ  дохаждаеть братѧ польꙁѧ рад• л прсѣштенꙗ болѧштхъ дѣльма• ї обрѧштетъ сѧ ꙗко съхль пѹстꙑнънаꙗ• мало помльтъ•  паⷦ вѣтромь женома естъ•  ꙗкоже садъ

65d велкъ отъемемъ• тако  рьньць ходѧ не прнесетъ• плода дѣтельна•  ꙗкоже облакъ беꙁводънъ вѣтромъ женетъ сꙗ тако  ръньць не мꙑ тръпѣнꙗ дхмъ ѹнꙑнꙗ•  егдаже не можетъ его ꙁгьнат с клѣт• наьнетъ мъ вь не врътѣт въ врѣмѧ млтвьное• се рекꙑ неподобънѣ лежтъ• номѹ трѣбѣ е съде бꙑт ꙗко да ѹмъ емѹ праꙁдьнъ•  бесплодьнъ сътвортъ отъ славословесѧ бжьѧ• се же вьсе праꙁнь 

66a ма дша моꙗ• отъ ѹнꙑньꙗ• нъ тꙑ г ѹтвръд мꙗ словсꙑ свомъ: Ашт тако помолмь сꙗ съ стомь срцемь бꙁьлобвѫмѹ гю• слꙑшмъ отъ нго• ꙗко въсъ просѧ прметь•  іштѧ обрѣтатъ•  тлъкѹштѹмѫ отъвръꙁть сꙗ•  ꙗко вѣра твоꙗ спе тѧ д мрьноѭ мꙑсльѭ о г бꙁѣ своемъ мѹж слава вь вѣкꙑ вѣкомь АМН

66b кꙁ ⁘ О НЕНАААН⁘ Ннааанꙗ врѣдъ• люштъ прѣдьнхъ го стъ ꙁѣло  тꙗжъѣ• въностъ бо лка• въ беꙁвѣр•  беꙁъѹпъван•  про отъдана себе поставтъ лѹкавьнꙑмъ бѣсомъ•  бꙑватъ мъ брашьно  порадован• ꙗкож бо  вѣрьнъ•  благонадждънъ• брашъно хво стъ мо бо + брашъно стъ• да творѭ волю оца мого• волѧ же оца го стъ• ж спст въсꙗ лкꙑ тако  ꙁавдьнка• лкоѹбцѧ

+ рее

66cдꙗлꙗ волѧ стъ• ж + наан прнест•  погѹбт лка• нъ мꙑ ѹбо облъкъш сѧ въ ха•  сътѣлсън мѹ сѫште•  слꙑшашт отъ нго• Ꙗко не прдохъ прꙁъват правьдънкъ• нъ грѣшьнкꙑ на покаан• подвгнѣмъ сꙗ покаанмъ ѹмолт беꙁълобвааго га• Да н ѹслꙑшмъ отъ ремꙗ• еда падаꙗ сꙗ не въстантъ• л отъвраштаѧ сꙗ не въꙁвраттъ•

+ вь

66d  пакꙑ да ртн + нѣстъ въ галадѣ• л враа нѣстъ тѹ: ꙗко ѿвратшꙗ сѧ люд с: въꙁвраштнмъ бстѹдь мѫшт ѹбо мꙑ брате ба помоштьнка пр вьсемъ• томъ прльпмъ•  не отъстѹпмъ отъ нго• Прблжт бо сѧ мнѣ ре•  прблжѫ сꙗ васъ• томѹ бо пеалъ стъ о насъ• ꙗко своѫ кръвьѭ скѫпвьшѫ нꙑ• Влꙗ ѹбо дшѧ  добѧ своство стъ• ж н отъаат сꙗ въ кацѣхъ

+ подобьно есть бѣломѹ тъмьѧнѹ

67a любо напастехъ• понж скѹшн стъ жтье с лкѹ• нъ мꙑ не отъстѹпмъ отъ га• доньдж повелтъ отт отъ насъ скѹсьнкомъ•  ожвтъ нꙑ ꙁа тръпѣнь  твръдо бестраст• горе бо ѹбо съгрѣшанѧ стъ• ж отъаат сꙗ• юда прѣдатель малодшьнь бѣ•  нскѹсънь бран• сего рад отъаавъшѫ сꙗ емѹ прпадъ врагъ ѹдавнꙗ• сломь облож • Петръ ж

67b твръдꙑ камень• вь вль грѣхь вьпадъ• ꙗко скѫсънь бран• н отъаа сѧ сътѫжь с• нь прнсе горькꙑ слъꙁꙑ отъ срца горѧштꙗ•  вдѣвъ ратънкъ сꙗ• ꙗко огнемь жегомъ вь лце• отъбѣже дале лютѣ ꙗко плаа сꙗ• н моꙁѣмъ ѹбо отъаат сб вьꙁлюбен• нъ пае ѹкрѣпꙗм  ꙁаштштам свѣтомъ вѣрънъмь• отъвѣштамъ• съ мьногомъ дрьꙁновнемь•

67c Нпрꙗꙁн• ьто тебѣ  намъ ѹтѹждене отъ ба•  бѣгѹн нбснъ  рабе ꙁълы н маш власт на насъ• хъ снъ бжъ• нам же  вьсѣм  въсѣм обладаетъ• томѹ съгрѣшхомъ• томѹ  отъвѣштаемь• а тꙑ бѣж отъ насъ гѹбтелю• мꙑ бо ѹтвръжден мѹште ъстънꙑ го крстъ• настѫпаемъ на твоѫ ꙁмнѫѭ главѫ• тако ѹбо мꙑ протвмъ сꙗ прсно ратънкѹ

67d дръꙁостъно• а не въдадмъ сбе вь неаан• Ашт бо бѣсов молвъш га• да не посълан бѫдѫтъ въ бꙁдънѫ ѹлѹшѧ прошен• кольм па ѹслꙑшанъ бѫдетъ въ ха облькъ сѧ• молѧ сѧ свободѫ ѹлѹт раꙁѹмънꙑꙗ съмрът• Н отъамъ ѹбо себ• нъ станѣмъ твръд на сповѣдан:  ръцѣмъ съ ѹмлнмъ• Влко г нбсе  ꙁемлѧ црѫ вѣкъ• благовол отврѣст мьнѣ двьр покаанѧ•

68a тѣмьже молю вꙑ• ѹтвръдте вь нь любъвь• да н обдм бѹдемъ отъ непръꙗꙁн• не не• раꙁѹмѣваемь бо помꙑшлн его•  мꙑ ѹбо постраждамъ съ павломъ глѫшт• о вьсемь скръбѧште• а не сътѹжаѫште с• нам• нъ не отъам• + нꙁълагаем• нъ не погꙑбаѫшт• вьсегда мрътвость га іса вь тѣлѣ носѧшт• да  жвотъ• ісовь ꙗвть сѧ въ мрътвънѣ плът наше•  бъ вьсꙗ ѹтѣх• ѹтѣшаꙗ

+ гонм нь не оставлѧем

68b нꙑ о вьсе скръб наш• въꙁмошт намъ ѹтѣшт• сѫштаꙗ въ вьс пеал ѹтѣшньмь• мьже ѹтѣшамь сꙗ отъ ба• ꙁане ꙗко ꙁбꙑваѫть страданꙗ хва въ насъ• тако  хмь ꙁбꙑваеть ѹтѣшен наше• аште л же скръбмъ• о вашемь ѹтѣшень  спсен• дѣѫштмь сѧ въ трьпѣнь тѣмжде страстьм• мже  мꙑ стражемь•  ѹпьване наш ꙁвѣстно• Не моꙁмь

68c ѹбо прмат въꙁлюбн• ꙁълааго съвѣта сего бѣса• отъааньꙗ• нкакоже да не обрѧштть въ нꙑ въхода• с бо сть съвръшенаа радость непрꙗꙁнна• Нъ пае въспрѧнѣмъ ꙗко  блѫдьнꙑ снъ•  въꙁвратмъ сѧ къ млосръдѹмѹ оцѹ• съ страхомь  радостьѫ•  рьцѣмъ ое съгрѣшхомъ на нбо  прѣдъ тобоѫ• прм мѧ ꙗко дного намьнкъ твохъ•

68d  въвд мѧ въ одрнѹ твоѭ ꙁаблѫждьше овьѧ• да не вънѣ обрѣть мѧ влъкъ гѹбтельнъ• сънѣсть мѧ• ꙁнаѫ бо тѧ влко пастѫха добрааго•  прстана трѹждаѫштмъ сѧ• ѹпьвань• отъѹпъвавьшмъ• враа отъаавъшмъ сѧ• Обѧж влко ꙗꙁвꙑ моꙗ• масломь•  вномь• мже ꙗꙁвьнъ бꙑхъ отъ раꙁбонкъ• Самь бо рее• г не трѣбѹѫть съдрав враа• нь болѧшт•

69a Ашть тако помолш сꙗ• въꙁдвгнеть тѧ ꙗко  ослабенааго•  рееть т• вждь ѹже съдравь бꙑсть• къ томѫ не съгрѣша• самь бо гь пртььнѣ ре о въдовц  о сѫдь нправьдьнѣмь• а бъ не сътворть л мьштнꙗ ꙁбьранꙑхъ свохъ• въпѫштхъ къ нмѹ дьнъ  ношть•  длъготръпть•  глѫ вамъ• ꙗко сътворть мьсть хъ вь скорѣ• томѹ слава бѹ нашемѹ мьштаѫштѹмѹ

69b свохь рабь вь вѣкꙑ вѣкомь АМН к ⁘ О РЪПЪТАН РЕК ⷲ ⁘ ⁘ О ПОГОУГЪНАН ⁘ Ѥж ръпътат• любо  съ подобьномь отъвѣтомь• любо ж  бꙁ внꙑ• то нестꙑхъ сть право бо жт  прꙗтьно бмъ• бꙁдрьпьтвъхъ  благодарвꙑхъ сть• беꙁдръпътънъ• ꙗко  вода ста

69c а ръпътвъ• грѣꙁъна  въꙁмѹштена• неръпъштѧ• благодарънъ• а ръпъштѧ• неблагодарънъ• нръпъшта любьꙁнь• а ръпъштѧ мръꙁькъ• беꙁдръпътвъ беꙁъ ѹкора• а ръпътвъ кормъ•  бестѹдънъ•  бомрьꙁькъ обрѣтатъ сѧ• Врѣдь бо сь• отъ беꙁѫмꙗ•  бстрашьꙗ бжьꙗ раждатъ сѧ• ꙗкож лка лкомь хоштть спст гъ• тако лка лкомъ тъштть сѧ сотона погѹбт• Н трѣбѣ ѹбо сть

69d прлпат ꙁълоꙗдрѣ  не хранѧштмь ꙗꙁка да не съ нмь къто въ мѫкѫ деть• добро ѹбо сть бѣгат ннакаꙁанꙑхъ ꙗꙁкомь•  сваросъвѣтьнкъ  мѧтѹштхъ ѫтрьнм•  кромѣшьнм двꙁан• аште л то обрѧштть сѧ съастьнкъ  объштънкъ грѣшьнꙑмъ  нвъꙁблагодѣтьнꙑмъ юдеомъ• ж ръпьтаахѫ на ба ꙗкож  ѱано•  бѣша люд ръпьштѫште на мосѣа•  ре мос•

70a н на нꙑ сть ръпьтан ваш нь на ба•  паⷦ• ьто оклеветавате мѧ  ьто скѹшате га• ре  саꙗ лютѣ глѫштмь горъкѹмѹ сладько•  сладъкѹмѹ горько•  наводть• ръпъштѫште навꙑкнѣт послѹшат•  двдъ такожде о нхъ глть• н вѣровашѧ словес го•  поръпъташѧ въ селѣхъ свохъ•  паⷦ• хъж ѹста глаша сѫтѹ•  дснца хъ деснца нправьдꙑ• Глть ж  ѭда ꙗковлъ братъ• с сѫть

70b ръпътв•ѧстъ пороъна по свохь похотьхъ хотѧште•  ѹста хъ глѭть прѣгръда• мꙑ ѹбо останѣмь сѧ рьпьтат•  ѹслꙑшмъ павла• флпсомъ пшѫшта• вьс творт бꙁ-д-ръпътанꙗ  помꙑшлен• да бѫдт ꙁълъ непороьн  цѣл• ада бжьꙗ бс порока• въ стнѫ ѹбо дрѣво жвотьно сцѣлн ꙗꙁкѹ• съблюдаѧ ж • напльнтъ сѧ дха по ѱаню•  пртъьнкъ ꙁаповѣдаеть глѧ• съблюдѣте рьпътан

70c нпольꙁьное•  отъ обажднѧ ѹдръжт ꙗꙁкъ•  паⷦ• н рьц ьто бꙑⷭ: ꙗко днь прѣждън бѣшѧ па схъ• ꙗко н мюдростьѫ въпрослъ с о смь• Отърод ж ръпьтвꙑхъ кънжънц  фарс къ ѹнкомъ гнмъ• по обꙑаѫ оцъ свохъ ръпътаахѹ глѫште• поъто съ грѣшънкꙑ  мꙑнкъ ꙗст  пет• мѫще ж о прѣдан ꙗко ꙁъл наслѣдьнц стѹдънааго наслѣдꙗ•  на спса

70d нашго ръпътаахѫ• ꙁан р• аꙁъ смъ хлѣбъ съ нбс съшъдъ• Гъ ж кь нмъ• н ръпъштѣт мждѹ собоѫ• нкьтож не можтъ прт къ мьнѣ• Ашт н оцъ посълавъ мѧ првлѣеть • ръпътаахѫ ж  прьв дѣлател на домовьнааго влкѹ пршдьхъ дѣльма въ еднь на дсѧт асъ• Ꙗко с днъ асъ дѣлашꙗ•  равънꙑꙗ намъ сътворлъ с• понесъшмъ тѧкотѹ  ꙁно днвънꙑ•  слꙑшѧшꙗ отъ нго•

71a дрѹж• н обждѹ тб• н по пѣнѧꙁѫ л съвѣшта съ мьноѭ• въꙁъм сво с  їд• хоштѫ ж  смѹ послѣдьнѫмѹ дат ꙗко  тбѣ• л нѣстъ м лѣть створт же хоштѫ въ свохъ с•  покаꙁаꙗ ꙁавсть хъ  ꙁьлобѫ•  прводть• аште око тво люкаво сть• ꙗко аꙁъ благъ смь• томѹ благѹмѹ бѹ нашмѹ слава вь вѣкꙑ вѣкомъ: АМН

71b кѳ ⁘ О ꙌКЛЕВЕТАН ⁘ Оклвтан  ръпътан• блжь дрѹгъ дрѹгѹ стъ• обо ж вѣтв бꙁдраꙁѹмꙗ• ръпътвъ бо сѧ• тъъѫ гѹбтъ• а клеветьнкъ сѧ  слꙑшаштѧꙗ• хоштть бо оклевтанмъ потрѧст  їнѣмъ•  свого бꙁѫмьꙗ съобъштьнкꙑ сътворт• сѹгѹбь длъгъ грѣха сбѣ събраꙗ•  ꙁа сѧ  ꙁа слѹшаѫштаꙗ го повньнь бꙑваꙗ• аште бо  ѹслꙑшмъ словеса ꙁьла:

71c сбе похѹлмь а не главъшааго• протвѫ бо ꙁволньѫ нашемѹ  прностеле словѹ• не подобатъ бо о находѧштхъ на нꙑ скръбехъ• нѣхъ оклеветават  хѹлт• да не отъпадмъ правъдьнааго сѫда лѣпотꙑ• нъ пае сѧ сам ѹкормъ• с бо благоѹгодьно стъ бѹ• добро ж стъ нкогож н оглат• н сластънѣ слѹшат оклветаваѫшта• аште л• то  слꙑшѧ повннъ стъ грѣхѹ

71d клвтаѫштааго аште вѣрѫ мтъ клевтаню• вѣровавъ бо• мѣт наьнтъ на брата свого сь ѹбо• повньнь стъ грѣхѹ клветаѫштааго: Не подобатъ на въсего брата глат со л мꙑсльѭ обадт • же стъ клта• аште  стна естъ глемо• нъ пае ѹвраштат сѧ отъ оклеветаваѫштааго• Коль лѹкавьна естъ клевта• неѹстромо бѣсован• нколж не ѹмрѧ сѧ•

72a нъ въсегда въ которахъ•  вь сварѣхь жвꙑ• Добро ѹбо отъврѣшт сть ꙁьлꙑ квасъ ꙁветъшавъш  обръꙁгъшь ръпътанꙗ  оклвтанꙗ•  прѣходт на ново вьмѣшн послѹшанꙗ  благодарьꙗ• Не лѣпо бо стъ намъ подобт сѧ въ пѫстꙑн бꙑвъшмъ ръпътвомъ•  въꙁглвомъ людмъ• нъ па ꙗко ада сѫшта благодат• Подобмъ сѧ жвъшмь въ благодат

72b стꙑмъ• благослѹшв•  благодатьн бꙑваѫшт• ѱано бо сть о ѡнѣхъ•  глашѧ на ба  рѣшѧ• да вьꙁможетъ бъ ѹготоват трапеꙁѫ вь пѫстꙑн•  въ дрѹꙁѣмъ•  въꙁгласте ааронъ•  марамъ на мосѣа•  рѣсте• еда мосѣѹ гла дномѹ бъ•  раꙁгнѣва сѧ гъ на нѣ• с марамъ прокажнъ бꙑстъ• глетъ же  пртъьнкъ• н люб оклеветават да не отъпадеш• сѣтъ бо крѣпька мѫжѫ сво ѹстънѣ•

72c А клевтвъ ѹстънама• остръпьтаꙗ ꙁапьнтъ сѧ•  паⷦ• слава мѫжѫ отъвраштат сѧ хѹл• А беꙁѹмънъ таковъм обѧꙁатъ сѧ  паⷦ• мѫжъ клветвъ вь мѧтжъ свара• А ж хран тъ ѹста своꙗ  ꙗꙁкъ• съблюдетъ отъ пал дшѫ своѭ•  любѧ жвотъ поштѧдтъ ѹста своꙗ•  паⷦ• ж вдѣст о тво гл•  н прпада въ сваръ• да н раскаш сꙗ напослѣдъкъ•  ѡвъ

72d дрѹгомъ свомъ глт на мѧ• не стꙑдѧшт сѧ налжт мънѣ• Пѣснвъцъ ж оклвтаваѫштааго скрънѧаго свого сго ꙁгонѧахѹ•  паⷦ• ѹста твоꙗ ѹмножшѧ ꙁълобѫ•  ꙗꙁкъ тво съплѣтааш льштнѧ• сѣдѧ на брата свого клтааш•  на сна мтре своѧ полагааш съблаꙁнъ• ꙁан въꙁлюб ꙁьлобѫ па благостꙑнѧ• нправъдѹ ж глт правъдѹ• въꙁлюб всѧ глꙑ потопънꙑꙗ•  ꙗꙁꙑкъ льствъ•

73a  глѧ нправъдънаа н спрѧвꙗаше прѣдъ ома мома• бо сѣдошѧ кънѧꙁ  на мѧ глаахѫ• ꙗковъ же ѹтъ глѧ• н оклветат себе брат• оклевтаꙗ бо брата•  осѫждаѧ брата свого• оклевтатъ ꙁаконъ•  осѫждатъ ꙁаконъ•  петръ• отъвръгъше ѹбо въсѫ ꙁълобѫ  вьсѫ льстъ  лцемѣр  ꙁавдꙑ  въсѧ клветꙑ• въꙁненавдмъ ѹбо люб гнъсънꙑ съ врѣдъ клевтанꙗ• да не ѹподобмъ

73b сꙗ клеветвъмъ ѫдомъ глѫштмъ• съ не н ꙁгонтъ бѣсовъ• тъьѫ о вельꙁѣволѣ кънꙁ бѣсъ• Длъготръпѣлвъ ж гъ ре• ашт аꙁъ о веелъꙁѣволѣ ꙁгонѫ бѣсꙑ• снове ваш цѣмъ ꙁгонꙗтъ• ашт л дхомъ бжьмъ ꙁгонѧтъ бѣсꙑ• ѹбо постж на вꙑ црсо бж• ж бѫд полѹт въсѣмъ намъ о хѣ ꙁовѫштмъ нꙑ вь не мѹже слава вь вѣкꙑ вѣкомъ

73c АМН л ⁘ О ШЪПЪТАН ⁘ Пакꙑ шьпътънкъ•  клевтьнїкъ• объштънка ст срамовьнѹмѹ ѫ дѣланѭ• бо дно сть обоѫ дѣан• вь пѫть погꙑбѣльнъ водѧ• мръꙁъка по стнѣ• отъ ба  лкъ• гньсь бо• клвтьнаꙗ•  съпътьнаꙗ жвѫшт съ нма• скврънъно  нсто жт ѫ сътварѧть• н прѣбꙑвамъ ѹбо въ ѿрнѣемь

73d семь  нправдьнѣмъ жть• да н обрѧштемъ сѧ враꙁ къ дноплмнѫ• Ꙁаповѣдать  ꙁаконъ• н прм слѹха сѹтьна• н сѧд съ нправъдвомь бꙑт съвѣдѣтель нправьдьнъ• въсъ глъ ꙁьль• мръꙁостъ гю стъ•  прѣмѫдростънъ  ж соломонъ рее• шьпътьнка  дьвоꙗꙁꙑьнка достот клѧт• многꙑ бо погѫбль мрънѹѫшта•  паⷦ• ꙗꙁкъ оботвъ многꙑ

74a подвжалъ•  слѹшаꙗ го• не обрѧштеть покоꙗ•  паⷦ• ꙗꙁва ѧꙁꙑа съкрѹшаетъ кост• съмръть бо люта съмрътъ го• Проⷦ ж амбакѹмъ• мѫж мрънц тво положшѧ сѣть подь тоѫ•  ремꙗ ре• стрѣла ꙗꙁвшт ꙗꙁкъ хъ• льств гл хъ• Двдъ ж ѹставт ꙗ хотѧ вражьдованꙗ сго• ꙁапрѣштатъ глѧ• поко ꙗꙁкъ сво отъ ꙁьла•  ѹстънѣ сво н глат льст• вѣдꙑ ж хъ жстотѫ вольнѫѭ•

74b прводтъ• гроба отъвръста грътань хъ• ꙗꙁкꙑ свом льштаахѫ• сѫд мъ б• ꙁан ꙗдъ аспдьнъ подь ѹстънам хъ• на мꙗ бо шъпътаахѫ вьс враꙁ мо• на мѧ помꙑшлѧахѫ ꙁълаа м͗нѣ• слово ꙁаконопрѣстѫпьно въꙁложша на мѧ• нъ да облѣкѫтъ соблꙑгаѫште мѧ въ срамъ•  одждѫтъ сѧ ꙗко одждѫ стѹдомь свомъ•  молтъ сѧ глѧ• г ꙁбав дшѫ моѫ отъ ѹстънъ нправъдьнъ  отъ ꙗꙁка льства

74c нъ  мѧ самого отъ танъ мохъ ост мѧ•  отъ тѫждхъ поштꙗд раба свого да нпороънъ бѫдѫ•  пртъънкъ ꙁаповѣдатъ глѧ• н прослов шьпьтънкъ• мѫжъ бо скрѣнвъ• въпадтъ въ ꙁъло•  паⷦ• съмрьть  жвотъ въ рѫцѣ ꙗꙁꙑ• дръжашт ж  сънѣдѧтъ плодꙑ его•  ꙗковъ ашт кьто мънтъ сѧ въ васъ вѣрънъ сꙑ• н въхлаштаꙗ ѧꙁꙑка свого• нъ лъстѧ срце сво•

74d сго сѫтъна вѣра•  прводтъ• с колкъ огнъ колкѹ грамадѹ съжꙁатъ•  ꙗꙁкъ огнь лѣпота неправъдѣ ꙗꙁкъ ѹтварѧтъ сѧ въ ѹдѣхъ нашхъ скврънѧ въс тѣло наш  палꙗ коло родъства нашго•  ꙗвѣ ꙗко тѣло жвота нашго• жт ле коло стъ обраштаꙗ сѧ•  опалѧмо отъ гннꙑ• Бѣжмъ ѹбо брат шьпътанꙗ да не лшть насъ породꙑ•  прѣпроводтъ нꙑ въ геннѫ огньнѫѫ•

75a Пошьпътавьш бо ꙁм• ꙁгъна в͗гѫ с породꙑ• ꙗкоже тръ прѣмѫдръ р• Блжнъ ж ꙗꙁкомъ н поплъꙁ сꙗ•  паⷦ• блажнъ ж сꙗ ѹкрꙑ отъ лца ꙗꙁꙑа•  поплъꙁнь отъ тьлъ лѹ• нже отъ ꙗꙁка•  павлъ• да како въ васъ ръвъньꙗ• ꙁавдꙑ• ꙗрост• рет• клвтꙑ• шьпът• гръдꙑнѧ•  проаа• гъ ж р• добръ лкь отъ добрааго съкровшта срца свого ꙁностъ добро•

75b  ꙁьлъ лкъ• отъ ꙁьлааго съкровшта срца свого• ꙁлагатъ ꙁьлаꙗ• отъ ꙁбꙑтъка бо срца• глѫтъ ѹста• бѹ ж нашмѹ бесъмрътънꙋмѹ слава вь вѣкꙑ вѣкомь АМН ла ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ ⁘ ⁘ НЕ ꙀАꙀРАТ ⁘ Еже ꙁаꙁарат бꙁ врѣмен  нспꙑтьнѣ• ѿрено

75c естъ бжьствънъмь ѱаньмъ• раꙁвѣ аште кьто на справне съгрѣшьшааго любьве рад хоштеть тацѣмъ ꙁаꙁоромь ꙁаꙁьрѣт• боꙗ сѧ пае ꙁаповѣд гнѧ глѫштаꙗ• не осѫждате да не осѫдте сѧ• своꙗ прѣгрѣшенꙗ вдть• а скрьнѧаго прѣꙁьрть• врѣдовьно бо сть лкѹ оставт своꙗ дльгꙑ•  вънмат тѹжда грѣхꙑ• еже бо нѣхъ ꙁаꙁрат• ꙗвѣ стъ• ꙗко самъ себе непороьна

75d покаꙁать• Тѣмъ отъ таковааго бъ скоро отъвраштать сѧ• аште л  скръбь надеть тебе скрънааго рад• прм ѫ ꙗко  своѫ а н тѹждѫ• аште л вьспротвш сѧ скръбънъмъ наносомъ•  нѣхъ ꙁаꙁраш• н вѣс ꙗко велѣнѫ бжьѫ протвш сѧ• ашт л• ꙗвѣ ꙗко трьпш га•  о смъ ѹтъ нꙑ пртььнкъ глѧ• пръвѣе даже не спꙑташ не ꙁаꙁьр• нъ раꙁѹмѣ пръвѣе• т тъгда ꙁапрѣшта•

76a пръво даж не слꙑшш н отъвѣштава•  вь средѫ словсъ• не вьлага слова• ꙁане съмрътъ  жвотъ въ рюцѣ ꙗꙁꙑка•  въ ѹⷪш бꙁѹмънааго несож не гл• да къгда подражат наънеть• раꙁѹмьнаа твоѧ словеса•  дрѹгъ прѣмѫдрь рее• срц раꙁѹмвааго прметъ ꙁаповѣд• отъкръвенъ же ѹстънама остръпьтаѧ ꙁапънтъ сѧ• Глеть ж  црькъвьнкъ въ вьсѧ словса ꙗже съвѣштаѫтъ неьствї•

76b не полож срца свого•  вь съкровштхъ ложа свого• Не клън богата ꙗко пьтца нбснаꙗ отънетъ гласъ• Павлъ ж прсълаетъ глѧ• брат• прмлѫшт дрѹгъ дрѹга  подаѫште себѣ аште къто кь комѹ матъ порокъ• ꙗкож  хъ подасть намъ тако  мꙑ• надъ вьсѣм же см любьвь ꙗже сть съвѫꙁъ съвръшнѫ• бѫдѣмъ ѹбо слѹшаѫшт павла ѹашта нꙑ• Да не ѹслꙑшмъ

76c отъ ѫдꙑ брата ꙗвлѧ• ꙗко  сѫть ръпътв• поров• по похотемъ свомъ ходѧште•  ѹста хъ глють прѣгръда• двѧшт сѧ лцмь въ польꙁѧ мѣсто• ж бо ꙁаꙁрат• нкомѹж не строть сѧ тъьѫ днѣмъ фарсѣомъ• ꙗко оправьдаѫштмъ сѧ самѣмъ мь• Тѣмьж  гда ѹенц гн въꙁаалкашѧ•  наашѧ въстръгат класꙑ  ꙗст• Фарсѣ рѣша гю• се ѹнц тво творꙗтъ• гож

76d н достоть творт въ сѫботꙑ• осѫждн нпороънꙑꙗ порцаахѫ• нꙁълобвꙑ ж гъ къ нмъ• нѣст л ъл ьто створ двдъ• гда въꙁалка  сѫшт съ нмъ• како вънд въ домъ бжь•  хлѣбꙑ прѣдъложнꙗ сънѣстъ• хъж ндостоно бѣаш ꙗст• тъьѫ рѣомъ•  кажѧ ꙗ н ꙁаꙁрат бꙁ ѫма• неповньнъхъ• прложъ ре• ашт л бꙑст вѣдѣл ьто  млост хоштѫ а н жрътвѣ: то н

77a бꙑст осѫждал непороънꙑхъ• Гъ бо стъ снъ ловѣь сѹботѣ• мѹже слава нꙑнѣ  прсно  вь вѣкꙑ вѣкомь: АМН лв ⁘ О ПРѢКОСЛОВеС ⁘ Прѣкословсь•  бестѹд• гомь ꙁьло ꙁатѧꙁаеть сꙗ• прѣкословьць бо равънъ стъ моштѫ прѣꙁорвѫмѹ• хоштеть бо прсно• одолѣват стнѣ•

77b  ѧсто кратть сѧ борѧ старѣ бꙑт• Ꙗко  въ ꙁаконѣ• ѱано стъ• ꙗко въспротвшѧ сѧ мосеѹ корь  даѳанъ  авронъ  раꙁгнѣва сѧ гъ на нѧ•  отъвръꙁе сѧ ꙁемлѧ подь нм  пожрѣтъ ꙗ  домꙑ хъ• штѫшт бо власт о сво слѣ беꙁ ба•  протвѧшт сѧ отъ ба сѫшт власт• тацѣмъ каꙁнемъ повньн сѫтъ• Пшть ж  павлъ о терѣхъ прѣкословъцхъ сце• ꙗкож анн• амбр

77c протвста с мосѫ• тако  съ протвѧтъ сѧ стнѣ• рц растълѣвъш ѹмомь• нескѹшн о вѣрѣ• такожд въ дѣанхъ апльстѣхъ• лума вльхвъ• протвѧаш сѧ павлѹ  варнавѣ• шта антупата• раꙁвратт отъ вѣрꙑ•  абь осльпе•  паⷦ прсꙑлаꙗ аплъ тмоѳю ре• алеѯандръ кѹꙁньць• много ꙁьло м створ• да въꙁдастъ мѹ гъ• гоже  тꙑ хран сѧ• ꙁѣло бо протвть сѧ нашмъ

77d словсемъ•  съ прꙗ достоно прѣкословесю въꙁдаан•  проⷦ• мхѣ• рꙑдаꙗ жстост людъскꙑ глеть• ꙗꙁкь хъ въꙁнсе сѧ въ ѹстѣхъ хъ• охъ мнѣ дше ꙗко погꙑб говѣнъ отъ ꙁемлѧ•  нъ• прѣкословсꙗ въꙁдвжтъ вьсъ ꙁьль• Гъ же + беꙁмлоствьна сълть на нъ•  паⷦ• мѫдростъ лкѹ• просвѣштатъ лце го•  бестѹдьнь лцемъ въꙁненавдѣнъ бѹдтъ•  вѣштаꙗ неправедьнаꙗ•

+ англа

78a нкътож не ѹтатъ сѧ• ꙁълъ бо себ• комѹ добръ бѹдть• такожд сомонъ ꙁълъ съ досажднмь творть ꙁълаꙗ• а раꙁѹмв сбѣ• прѣмѫдр сѫтъ• Въꙁбомъ сѧ ѹбо брат божьствънааго ѱанѧ•  прѣстанѣмъ бꙑт бстѹдьн•  прѣкословъц• да не рееть  о насъ• лѣковахомъ вавѹлонѫ  н сцѣлѣ•  ѹслꙑшмъ + саѫ глѫща• ащ хощте  послѹшате мн• благаа ꙁмлѧ сънѣст• мꙑ ѹбо съмѣрномѫдрмь•

+ пае

78b  млъанмъ сѧ ѹтвръдмъ•  послѣдѹѫще стго ѱанꙗ• повнѣмъ сѧ клрѹ ѹставлющѫ прѣкослослове• Велко стъ орѫжь дш• на бжьѫ подвꙁан ж къ бѹ глат много• а къ лкомъ мало• нощь  дьнь• на послѣдьнь дьнь вьꙁрат• А не ѹподобмь сѧ рѣомъ ждовьскомъ• ж навꙑкл бѣахѫ прсно протвт сѧ бѹ• прстѹпша бо рее архрѣ къ сѹ глѫще• коѫ властѫ с творш• л къто т

78c  далъ властъ сѫ• Длъготръпѣлвꙑ ж гъ• кротъцѣ отъшта мъ глѧ• въпрошѫ вꙑ аꙁъ• дного слова• ж ашт рет м• аꙁъ ркѹ вамъ• коѭ властѫ с творѭ• мѹж вьс молмъ сѧ• да ꙁбавтъ нꙑ въсго прѣкословесꙗ нпольꙁънааго хъ спсъ нашъ мѫж слава вь вѣкꙑ вѣкомь АМН

78d лг ⁘ О ПРАꙀДЬНОСЛОВЕС ⁘ Праꙁдънословесь• отъ праꙁдънодѣанꙗ раждать сѧ•  наанꙗ бѫдѹштхъ• ашт бо мѫкꙑ боꙗл сѧ бꙑхомъ•  црства желал• н бꙑмъ праꙁдънословсл нколж• пае ж ꙗкож гнѧ стъ ꙁаповѣдъ• слово въꙁдат намъ въ врѣмꙗ сѫдъно• + праꙁдънѣ глѣ• лкож польꙁѧ дш не прностъ• праꙁдън гл сѫть• потрѣбьно ѹбо стъ нюждеѫ въꙁдражат сѧ•

+ о

79a не дат мѣста праꙁдънословесю• побѣждамъ бо ѹдобѣ малъм•  велкъм по нѫжд порабнъ бѹдть• а нродѧ о тѣхъ•  влкꙑм о г протвтъ сѧ• подобать ѹбо вьсѣмь храннмь блюст сво срце  ѹста•  ꙁвѣстьнѣ бсѣдоват ꙗко съвръшеномъ• Па ж намъ мьнмъмъ каꙁат  наставꙗт мрьнꙑꙗ• Да н ѹслꙑшмъ• ѹа дрѹга• сб л н ѹш• бсъвѣтꙗ бо ꙁнамнь

79b естъ• ж прсно глат• Ꙗкож  + пртьахъ ѱано стъ• сн н рьвьнѫ мѹжмъ ꙁъломъ• нж вьждлѣ бꙑт съ нм:  прводть глѧ• ѹста отъкръвна творѧть нстронꙗ:  бꙁѹмьнъ множть словса•  паⷦ• множа слово мръꙁъкъ бѹдть• ꙁ мъногь бо словсъ н ѹбѣжш грѣха• штѧдѧ ж ѹстънѣ• раꙁѹмьнь бѹдть•  пак• пр дрѹꙁѣ  враꙁѣ• н повѣда жт тѹждхъ•  ашт нѣстъ т грѣха:

+ въ

79c н отъкрꙑва• Глть ж  овъ дрѹгомъ свомъ бѫд ж вамъ онѣмѣт•  бѫдть вамъ мѫдростъ•  дрѹгꙑ• блажнъ мѹжъ• ж не въспоплъꙁе сꙗ ѹстꙑ свом•  паⷦ• въꙁдръжа ꙗꙁкъ• б-свара пожветъ•  не любѧ бесѣдꙑ• оскѫждатъ ꙁълобѹ• Глеть ж  оклсасть• словеса ѹстъ прѣмѫдра благодѣть•  ѹстънꙑ бꙁѹмънаго потопѧтъ • наѧтькъ бо ѹстъ го бꙁѹме•  бꙁѫмьнꙑ множть словса•  прр• любѧ жвотъ•

79d поштѧдтъ ѹста своꙗ• Такожд  аплъ• вьс слово гнло• ꙁ ѹсть вашхъ• да н сходть• нъ ж благо на съꙁъдан• да дастъ благодѣть слꙑшаштмъ• мѫшт ѹбо въꙁлюбн толко съвѣдѣтельство• въсѣмь тъштанмь отъстѹпмъ• бспольꙁьнааго• па ж• дшврѣдьнааго праꙁдьнословсꙗ• Помꙑшлѧѫште вънѹ ꙗкож  рено• страшьно прѣштн га глѫштꙗ• амнъ глѫ вамъ• ꙗко въсъ лⷢъ праꙁдьнъ ж съвѣштаѫть

80a лц• въꙁдадѧть слово о немъ вь дьнь сѫдьнꙑ бѹ• мѹж слава вь вѣкꙑ вѣкомъ: АМН лд ⁘ Ꙍ ЛХОДѢАН РЕК ⷲ ⁘ О ꙌПꙐТОВАН Ѥж многовѣштават  опꙑтоват тѹждаꙗ• нстроно стъ лкѹ хотѧштѹ ѹгодт бѹ• хотѧ бо бскврънномь жтмь пожт на смь жт:

80b самоправънъ хоштть бꙑт• срѣь себ вънмат•  беꙁмлъвъмь прблжат сѧ бꙁѣ• бсплавьноѫ мꙑслъѫ  беꙁъопꙑтъномь ѹмомь• простоѫ мꙑсльѫ• тако бо надть на нь облѣ благодѣтъ стаго дха ѱано же естъ  вь пртьахъ• глѫбьшъ сбе не шт•  крѣпьшь себ не пꙑта• ꙗж т сѫтъ повелѣна• та раꙁѹмѣва• не трѣбѣ бо т есть танꙑхъ глѧдат ома•  паⷦ• мльꙁ млѣко  бѫдеть масло• ашт л

80c тѣшт ноꙁдр• ꙁдть крьвь• аще л ꙁнесеш словса• ꙁдѫть сѫд  свар•  паⷦ• въ ꙁбꙑтъцѣхъ дѣлъ твохъ н распꙑтава• многꙑ бо прѣльстло мьнѣн хъ• вѣдѣньꙗ же б-ѧст сꙑ• н вѣстѹ• ꙁѣнцѫ бо н мꙑ• лхъ стъ свѣта• Глть ж  петръ• с прѣжд раꙁѹмѣѫшт• ꙗко прдѹть вь послѣдьнѧꙗ дьн въ рѹгане• рѹгателе по свохъ похотхъ ходѧште  глѫшт• къд естъ

80d обѣштан пршьствꙗ го•  прность• тѣмьж вьꙁлюбн потьштмъ сѧ бескврънн  нпороьн емѹ обрѣст сѧ•  гн дльготръпе спсн мьнт• Такожд ж  павль прсꙑлаꙗ ре: сѫть бо мноꙁ нпокорв сѫсловьнц•  ѹмольстъц• ꙗж подобать вьꙁдражат• ж вьсѧ домꙑ опѹштаѫть• ѹаште хьж не подобаеть•  нъде• бо гда бѣахомъ въ васъ• се ꙁапрѣштаахомь• ащ кто н хощть

81a дѣлат• да  н ꙗстъ• слꙑшмъ бо терꙑ + васъ б нѹ ходѧштѧ• несож не дѣлаѫштѧ• нъ ꙁъло дѣлаѫщѧ•  лцмѣр ж ѫдѫ• прстѫпшѧ къ сѹ глѫште• ьто т сꙗ мьнть• достоть л дат кнъсъ• кесарю• л н• дамъ л л н дамь• Гъ ++ посрамꙗѧ хъ опꙑтьлво лцмѣр• ре къ нмъ• ьто мѧ скѹшате наньнц• покажт м цѧтѫ кньсънѫѭ• он ж прнсошꙗ мѹ пѣнѧꙁъ•  гла

+ вь     ++ же

81b мъ• ь стъ обраꙁъ  наѱан• глашѧ мѹ• ксарвъ ре ж мъ• ѿдадт ѹбо кесароваа кесарѹ• а бжьꙗ бѹ•  отдошѧ посрамн•  опꙑтьлвааго бо лка стѹдъ покрꙑтъ• бѹ + нашмѹ благѹмѹ слава• въ вѣкꙑ вѣкомъ: А М  Н ⁘ Ꙍ НЕРАЖДЕН ⁘ ⁘ СРѢЬ О НЕБРѢЖЕН

+ же

81c ле Ѥж небрѣговат вьсꙗ вешт• ꙁьло  грѣховьно стъ• пае ж бѹ прносмꙑхъ• не моꙁѣмъ ѹбо въдат сѧ лѣност•  нбрѣжнѫ• да н въпадмъ клѧтвѣ•  рем глѫштѫ• проклѧть лкъ• творꙗ дѣла гнѧ лѣностънѣ• въсе бо въ нъ сво мѣт стъ лѣпо• Ꙗкож  павлъ ѹть нꙑ глꙗ• вьс благообраꙁьнѣ  по нѹ да бꙑваеть• Понж ьто ꙁъло творѧаш оꙁꙗ• кадѧ бѹ• ьто л саѹлъ жьрѧ•

81d нъ отъвръжена ѫ жрътва бꙑстъ• Вънмат комѹжъдо твръдо сбѣ потрѣбьно стъ• а н вꙑш мѣръ свохъ помꙑшлѧт со• л дѣат• да н ѹслꙑшт отъ амбакѹма• прѣвелавꙑ ж•  нродвꙑ ж мѫжъ•  гръдъ несож не мать коньат•  нъжд• жвѫ аꙁъ глеть гъ• ꙗко нъ славѧштѧꙗ мѧ прославлѫ•  ѹнъжаѧ мѧ б ьст бѹдеть•  пртъънкъ• нбрѣгъ вещ• небрѣгомъ

82a бѫдть ѫ• а боꙗ сѧ ꙁаповѣд• сь съдравѹеть•  малахꙗ ж р• снь славть оца•  рабъ гдна свого ботъ сѧ•  ꙗшт оць смъ аꙁъ къде стъ слава моꙗ• ашт л гъ смъ• къд стъ страхъ мо• Такожд  двдъ• ре ꙁаконопрѣстѫпьнкъ съгрѣшаꙗ въ сб• нѣсть страха бжьꙗ прѣдъ ома его• Птръ ж р• ꙗко врѣмѧ наат сѫдъ отъ храма бжьꙗ• то ашт отъ васъ прѣжде• кака коньна протвꙗштмъ

82b сѧ: || ашт праведьнкъ дъва спсать сѧ• неьствъ  грѣшьнъ къде ꙗвть сѧ•  павлъ корнѳмъ• сего рад въ васъ мноꙁ нмоштън•  ндѹжълв съпѧть мъноꙁ• аште бо бꙑхомъ сѧ расѫждал• то не бꙑхомъ осѫждн бꙑл• сѫдм ж отъ га кажмъ сѧ• да не съ мрьмь осѫдмъ сѧ•  паⷦ• днь гнъ ꙗко тать въ ношт тако прдть• гда бо ркѹть мръ  ѹтвръждн• тъгдаже вънеꙁаапѫ нападеть

82c хъ гѹбтелъ• рее +  нъ• не ръц штдрота го многа стъ множъство грѣхъ мохъ оцѣстть• млость бо  гнѣвъ ѹ него•  паⷦ• не жд обратт сѧ къ гѫ  не ѿлага дьн ѿ дьн: по множьствѹ бо млост го• тако  много  облнь го• мѫжѫ по дѣломъ го сѫдть•  еꙁкль• гда въꙁвратть сѧ праведьнкъ отъ правьдꙑ своѧ•  сътворть неправьдѹ• вьсꙗ правьдꙑ го погꙑбнѫть

+ же

82d въ грѣсѣ свомь ѹмьреть• комѫжьдо по пѫт го въ немьже обрѧштѫ • сѫждѫ мѹ глеть гъ• Павлъ ж• тѣмьже ѹбо да не съпмъ• нъ да бъдмъ• трѣꙁвмъ сѧ• съпѧште бо ноштьѫ съпѧть•  ѹпваѫште сѧ нощьѫ ѹпваѫть сѧ•  прводть• ꙗко ада свѣтѹ ходте• скѹпаѫште врѣмѧ ꙗко дьн ꙁъл сѫть• ре же  гъ• бъдте ꙗко не вѣсте въ къ дънъ гъ прдеть• се же вѣдт ꙗко аште бꙑ вѣдѣлъ гнъ

83a храма въ кѫю стражѹ тать прдть• бъдѣлъ ѹбо бꙑ•  не бꙑ оставлъ подърꙑт храма свого• сего рад  вꙑ бѫдѣте готов• ꙗко въ ньже асъ не вѣсте снъ лъ прдеть• мѫже слава въ кꙑ вѣкомъ АМН лѕ ⁘ Ꙍ ЛѢНОСТ ⁘ Лѣностъ• прпрѧжена стъ ꙁьлобѣ• раб бо рее ꙁълꙑ  лѣнвꙑ• гю

83b ѹбо крѣпость подаваѫштѹ•  мꙑ блгоспѣш покажѣмъ•  отъвръꙁѣмъ отъ насъ въсѫ лѣностъ•  дѣлател бѫдѣмъ• стннааго внограда•  хрантеле ꙁаповѣдь гнъ• ꙗко сн прсн• а не ꙗко раб лѣнв• л ꙗкоже дѣлателе наꙗт• мьнѧшт сънскань сѫшт• благовѣр• работаѫште свомъ рѣвесемъ•  благꙑм словесꙑ прѣльштаѫште срца неꙁьлобвъхъ• Не бѹдѣмъ ꙗкоже павлъ ре• лъжапⷭл•

83c сребролюбьц• дѣлателе льств• прѣобраꙁѹѫште сѧ• въ слѹжтелѧ свѣта• тьма сѫште• нъ достонѣ ꙁъваньꙗ  сповѣданꙗ нашего пожвѣмъ• подобънѣ  правьдьнѣ  благоьстьнѣ жвѫшт• помꙑшлѧѫште добраа• не тъьѫ прѣдь гмъ• нъ  прѣдь лкꙑ се бо  правъдьно• да славмъ бѫдть бъ о вьсѣхъ• отъвръꙁѣмъ ѹбо ѿ нась лѣнован•  ꙗко раб вѣрън• пождѣмъ дьне пршьствьꙗ га нашего•

83d въ ньж нбса съвьѫть сѧ•  ꙁемлѧ скꙑпть отъ вѣка ѹсъпъшаѧ• горꙑ  вьсѧ сѫша ѹжаснеть сѧ ѿ лца его• гда прдеть сѫд на облѣцѣхъ• тъгда вьсѧ трепетъ прметь  нбсънꙑꙗ слꙑ подвжать сѧ• тѣмьж вель естъ ꙁѣло оплъен го• ꙁане крѣпъка дѣла словесъ го• въ съконьан въ вхъръ пѫть его•  ѡблакъ прахъ ногѹ его• прѣтѧ морю  сѹшаѧ • прдеть бо гъ съ ꙗростьѫ своеѫ• ꙗко огнъ•  ꙗко бѹрѧ + орѫж го:

+ колснца го

84a  огнь прѣдъподетъ прѣдъ нмь•  сѫште въ гробѣхъ• ѹслꙑшать страшънꙑ гласъ го•  ꙁдѹть нлѣнв• въ благꙑхъ дѣлѣхъ• въ жꙁнъ вѣънѹѫ• а лѣнв  ꙁъл• въ мѫкѫ вѣънѫѭ•  ѹꙁърѧтъ страшъно сѫдшт хво• деж прѣстол прѣстоꙗть на сѫдъ•  рѣкоѫ ткꙑ огнь прѣдъ нмь•  кънгꙑ раꙁгьбн• дже дѣла отъкрꙑѫть сѧ Тѣмьж помнаѭште дьнь тъ• н

84b бѹдѣмъ лѣнв• н нтрбв• въ прѣдълежѧштаа намъ• нж настоꙗштаа ꙗко в|ѣь|наа вьнемꙗмъ• Оуть ж нꙑ  пртъънкъ глѧ• аште нелѣнъ бѫдеш прдть ꙗко стоънкъ жѧтва твоꙗ• а нштета т ꙗко  ꙁълъ мѫжь отдеть•  паⷦ• дѣлаꙗ своѫ ꙁемлѫ насꙑтть сѧ хлѣба• множѧ же праꙁдьньство• насꙑттъ сѧ нштетꙑ•  пакꙑ• въ лѣностехъ съмѣрть сѧ надежда•  въ праꙁнехъ

84c рѫкѹ капть храмъ•  паⷦ• нштета мѫжа съмѣрѧть• рѫкꙑ же въстанвъхъ обогаштаѫть•  паⷦ• бѫд къ мрав ѡ лѣностве•  бѫд тоѧ мдрѣ• она бо тѧжанѭ н сѫштѫ • н• нѹдѧштааго мѫшт• готовть въ жатвѫ пштѭ•  паⷦ• д къ бълѣ•  ѹвѣждъ ꙗко тѧжатель сть• тѧжан ж ꙗко прѣсто твортъ• ꙗж ѹсльꙗ• цр  прост• къ съдравѫ прлагаѫть•

84d  паⷦ: доколѣ лѣностве вьꙁлежш• къгдаж отъ съна въстанеш• мало сьпш• мало же обмеш рѫкама прьс• потомь надть тбѣ ѹбожь  нштета• ꙗко благъ теа• еремѧ же рее• ѹсънѫхомъ въ стѹдѣ нашемь•  покрꙑ нꙑ беьст наш• горе• намъ ꙗко страдавамъ• Глть ж  нъ• камен проканѹ тъьнъ стъ лѣнвъ•  вьсь поꙁвждеть на нъъстъ го•

85a  паⷦ• поносмъ лѣнвꙑ не стꙑдть сѧ: ланомъ бо ждъкомъ тъьнъ стъ лѣнвъ: Отъвръꙁѣмъ ѹбо брате вьсеѫ слоѭ лѣностъ  праꙁдьнь• да н црства нбснааго лшть нꙑ въ геннѫ ж огнънѫѭ въвдть• Послѹшамь апла съвѣтѫѭшта• тъштанмь нелѣнв• дхмь горѧште• гю работаште•  двдоваа поѭште• блгнъ гь наѹаѧ рѹцѣ мо на оплън• пръстꙑ моꙗ на брань• Оубомъ сѧ пртьа

85b съкрꙑвъшааго талантъ въ ꙁемл• да не ѹслꙑшмъ отъ спса• раб лѣнвъ лѹкавъ•  въꙁьмѣте отъ нго талантъ•  нтрѣбааго раба въвръꙁѣте въ тьмѹ кромѣшънѫю• тѫ бѫдеть плаъ  скръжъть ꙁѹбъ• нъ пае потьштмъ сѧ ѹслꙑшат• добръ рабе• блаж  вѣрън• надъ маломь бо вѣрънъ• надъ многомь тꙗ ѹстроѫ• вънд въ радостъ га свого• мѫж слава въ вѣкꙑ вѣкомъ•

85c лꙁ ⁘ О ТО ⷨ ѤЖЕ НЕ ТЩАТ СѦ СЪ СЇЛН ⷪМ⁘ Стꙑмь ѱанмь кажем смъ• ꙗко не подобьно нъ стъ съ могѫштьмъ тштат сѧ• не довъльн бо смъ тъънт сѧ съ бтььнъмъ• ꙗкоже бо бестъьнꙑꙗ рꙑбꙑ лаѫштꙗ брашьнѹ себѣ хѹждьшѧꙗ творѧть рꙑбꙑ• тако  сльн ѹдобꙁнѫ мѫть обдѣт немоштьнꙑꙗ• мѫть ж  лютостъ  беꙁмлован•  раꙁграбꙗѫть ѹбогꙑѧ

85d ловтвѫ ꙗ непьщѫѫть• не вѣдѧть бо жтѫ бꙁвѣстѧ• аште бо бѫ вѣдѣл• то не бꙑша недостатъка ѹбогꙑхъ пркладал на своꙗ ꙁбꙑваньꙗ• подвꙁаѫштѫ сѧ ꙗко отъврѣшт ꙁаповѣдъ аплѫ глѫшта• Вашъ ꙁбꙑтъкъ вь лшне нштхъ• Добрѣ ѹбо бжьствъно ѱан велть намъ• хрант сѧ отъ таковꙑхь рее бо• не прлага сѧ ѹбогъ сꙑ богатѣмь• богатꙑ бо обдѹ сътвор•  самъ прпрѣт•

86a ншть обдѣнъ бꙑвъ•  самъ прмол сѧ• ко бо ре прасть гръньцю съ котъломь• тъ прраꙁть сѧ•  съкрѫшть сѧ• рее же  пртъьнкъ• н простра сѧ нштъ сꙑ съ богатомь•  не ꙗждъ хлѣба своего съ нмь• ꙁблюеть бо •  оскврънть словеса твоѧ добраꙗ•  проⷦ• амосъ ре о нхъ• бьꙗ въ главꙑ ѹбогꙑхъ•  пѫть съмѣренꙑхъ ѹклоншѧ• вно отъ клеветꙑ пьѧахѫ: Добръ ж ѹтель

86b апль корнѳомъ пшѧ глааш• поьто не пае обдм есте• поьто не пае обдм бꙑвате: нъ вꙑ обїдт  лшат  с братѫ•  прводть• въс|ь|мь срамъ вамъ естъ• ꙗко тѧжѧ мате съ собоѫ• л не вѣсте ꙗко обдьлв: црства бжьꙗ не наслѣдѧть•  гъ же о кънжънцѣхъ  фарсехъ рее• съвѧꙁаѫть брѣмена тѧжъка•  неѹдобь носма•  въскладаѫть на рама лѣ• а пръстомь свомь не хотѧть двгнѫт хъ•

86c Нъ ж ѹбо брате прлѣжьно молмъ сѧ вьсѣхъ обдьлвъхъ ꙁбавт нꙑ влцѣ бѹ нашмѹ мѫже слава вь вѣкꙑ вѣкомъ АМН л ⁘О ПРѢСЛОУШ ⷶН⁘ Ꙗкож послѹшан жꙁнъ: тако  прѣслѹшань съмръть сътварѧеть•  послѹшаеть м словес: Пръвъ рѹкоѫ бжьеѫ ꙁъданъ лкъ•

86d аште бо бꙑ не ослѹшалъ ꙁаповѣд народотворъꙗ• не бꙑ ѹбо лшлъ сѧ породꙑ  дрѣва жꙁнънааго• ꙁдрновенъ ж ꙁ-д-раꙗ бꙑвъ• съмрътѫ осѫд сѧ самъ•  ж отъ него вѣьноѫ• слꙑшавъ ꙁемлѧ с•  въ ꙁемлю подеш•  ꙁъ ѫпта же шедьше: хъже ѹд падошѧ въ пѹстꙑн•  не послѹшашѧ гласа гнꙗ  въ ꙁаконѣ его не раша ходт• ꙁапрѣт бо мъ бъ•  одъжд мъ маньнѹ ꙗст:

87a а не оставлꙗт на ѹтрѣ:  прѣслѹшавъшемъ  оставьшмъ до ѹдра: въскꙑпѣ ръвьм  въсмръдѣ сѧ• ж на беесте  ѹкорꙁнѹ бꙑⷭ прѣслѹшавъшмъ• ꙗко ослѹшанемъ  само маннѣ• ръвемъ  смрадѹ бꙑвъш внѣ• ꙗвлѧтъ бо сѧ прѣжде того• несоже такого бꙑвъша• ꙁане пае пшт англсцѣ сѫшт: Ꙗкож рее• хлѣбъ ангскъ ꙗстъ ловѣкъ•  сна лева офн  фнеес• не послѹшаст

87b гласа оца свого•  сего рад гъ• самъ ѹбо  снꙑ ілевꙑ погѹб орѹжмь• А ковьегъ въ рѹкꙑ тѹждеплемньнкъ прѣдасть• ꙗкоже  пр насъ бꙑⷭ люд ѹбо халдѣ ꙁбша орѹжмь• посрѣдѣ ілма  не бѣаше погрѣба ѫштааго• А крть вь асѹрѧ отъсл• такожде  саѹлъ• прѣобдѣвъ ꙁаповѣдь бжьѭ• осѹтѣ•  црства спаде•  горъкѹ съмръть прꙗтъ•  много плаѧ о немъ проⷦ самоль•

87c  ба молѧ• несоже мѹ ѹспѣ• нъ послѣжд слꙑша отъ проⷦ: Добро стъ слѹшан пае жрътвꙑ•  послѹшан пае тѹка овьнѧ• Се ѹбо въ бжствънѣмь ѱан• А непослѹшълвъ ѹенкъ• ꙗко  дрѣво раꙁвраштно•  не справть сѧ облаемъ асто•  несъгласьнъ братъ• ꙗко шѫма дꙑхан вѣтръно• бесъгласмь врѣждамъ• объштааго гласа• ꙗкож трѹтъ трѹдъ бъелнъ ꙗстъ•

87d тако  нтрбвъ братъ• прокѹждать дрѹжнꙑ благовольно дѣан:  ꙗкож страшвъ вонъ рѫкꙑ боръцъ ослабѧтъ• тако  рънъцъ лѣнвъ• братѧ спѣшъ слабтъ• Въꙁбомъ сѧ ѹбо брат: толковꙑхъ пртъъ  бѣжмъ гѹбнꙗ прѣслѹшънааго• да не съ проварьшм осѫжден бѫдемъ• каꙗ бо льꙁѧ стъ• тѣло дѣвьствьно съблюдъш• а дшѫ прѣслѹшанꙗ бѣсомъ опрѣлюбодѣат• л како вѣньатъ

88a сѧ• же ласкръдѫ  вьсе похот въстѧгнѫвъ• вланѫ же  славолюбѫ не одолѣвъ• Глеть ж  пртъънкъ• снъ хꙑтръ послѹшълвъ оцю• снъ же ослѹшълвъ• въ погꙑбѣль бѫдеть•  паⷦ• понеж ꙁъвахъ  не послѹшасте• нъ отъметьнꙑ творѧасте моꙗ съвѣтꙑ• тѣмьже ѹбо  аꙁъ ваше погꙑбѣл посмѣѫ сѧ• бѫдетъ бо гда поꙁовете мѧ• аꙁъ же не въспослѹшаѫ• въꙁштѫть бо мене ꙁъл  не обрѧштѫть•

88b ꙁане страха гнѧ не ꙁволша• тѣмьж ѹбо сънѣдѧть свого пѫт плодꙑ•  паⷦ• не неьстѹ много•  не бѹд жестокъ• да не ѹмьреш въ беꙁгод сво•  паⷦ ѹкланѧ ѹхо сво не слꙑшат ꙁаконъ•  тъ млтвѹ своѫ омраꙁть•  нъ• оставѧꙗ хрант каꙁане мтръне• поѹть сѧ гломъ ꙁъломъ•  паⷦ• сѣѧ ꙁъло• пожънеть ꙁъло• некаꙁанѣмь же ѹтъкнеть сѧ съмръть• Глеть же  еремѧ• обратте сѧ кь мьнѣ

88c глеть гъ•  н бѣ слѹшаѫштааго•  аплъ ашт л къто н послѹшать васъ• посъланмь сего ꙁнаменат•  не прмѣшат сꙗ мь да сѧ срамть•  къ ттѹ ре• сѫть бо мноꙁ нпокорв• сѹсловьцї  ѹмольстьц ꙗж подобать въꙁдръжат•  къ врѣомъ• лш ж подобать вънмат намъ да когда отъпадмъ• останѣмъ ѹбо люб съмрътьнꙑꙗ с ослѹхꙑ•  послѹшълв бѹдѣмъ

88d пр вьсмь дховьнꙑ хъ оцъ нашхъ• Да ѹслꙑшмъ отъ га• слѹшаꙗ васъ• мн слѹшать• а премлѧ вꙑ• мѧ прмлеть• а мѧ прмѧ• прмлеть посълавъшааго мѧ• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомь АМН лѳ ⁘ + Ꙍ КЛЕВЕТАН ⁘ Лютъ естъ  клеветьнъ врѣдъ• пае же дꙗволъ• по реенѹмѹ о немь въ ѱалъмѣхъ•

+ ѡ послѹшаѫщіхъ клеветꙑ

89a съмѣрть клеветьнка• враꙁ бо сѫште  бѹмръꙁъц клеветьнц• съобъштънц  съпрснънц•  сънаслѣдънц бꙑваѫть• продавьшмь  распьнъшмь стнѫ• же есть га нашего ісу ха• аꙁъ бо есмь рее стна  жвотъ• Повлѣвать ѹбо  ꙁаконъ глѧ• не бѹд послѹхъ на вьсѫ неправьдѹ  съгрѣшен• Аште  съгрѣшлъ• прѣдъ ѹстꙑ рее дъвою л тр послѹсѣхъ да станеть вьсь глъ• Саѹлъ же прѣстѹпвъ

89b ꙁаповѣдь сѭ• тр съта жьръць гнъ ѹб• послѹшьствомь• едного клеветьнка дока сурна•  паⷦ• да не оклеветаеть къжъдо васъ скрънѧаго своего•  пртъънкъ• оклеветаваꙗ ѹбогааго• раꙁдражаеть сътворъшааго  прводть• слава мѫжѫ отъвраштат сѧ клеветꙑ• вьсъ же беꙁѹмънъ• тѣм обѧжеть сѧ• Двдъ же• мнѣ же ѹбо мръно глаахѹ  на гнѣвъ льст помꙑшлѧахѫ•  молть сѧ гонеꙁнѹт отъ клеветꙑ

89c лѧ•  обѣштавать сѧ хрант ꙁаповѣд го•  паⷦ покрꙑ мѧ отъ съньма ꙁълобвꙑхъ• ж ꙁострша ꙗко орѹж ꙗꙁкꙑ своѧ•  прводть блаженъ мѹжъ мѹже не въмѣнтъ гъ грѣха• нж сть вь ѹстѣхь го льст•  нъ• оклеветаꙗ ѹбога• много творть себѣ ꙁъло•  пртььнкъ рее• мѫжъствьнъ вь неьст• оклеветаваеть нштаꙗ•  паⷦ львъ ала•  влъкъ жѧждѧ• ж обдть

89d нштаѧ• сь ꙗꙁкъ ѹбогъ•  цръ скѫдьнъ ѹрокꙑ• велкъ клеветънкъ• ꙁдрꙑваꙗ ꙗмѹ скрънюмѹ• въпадеть сѧ въ нѫ•  еклсастъ• обратхъ сѧ аꙁъ  вдѣхъ вьсѧ клеветꙑ бꙑваѫштаꙗ подъ слнцемь•  се слъꙁꙑ оклеветамꙑхъ•  нѣсть хъ ѹтѣшаѫштааго•  паⷦ• клеветане въꙁмѫштаеть мѫдрааго•  погѹбѧеть срце благородвааго• гъ же спсеть снꙑ ѹбогꙑхъ  съмѣрть клеветьнка: Оутвръдмъ

90a сѧ ѹбо сам брате: отъ въсꙁълꙑꙗ клетꙑ• боꙗште сѧ горъкꙑѧ мѫкꙑ дѣѫштхъ ѫ• Отврънъ же павьлово съ павьломь въспомъ• оклеветам благословмъ• гонм ѹдръжмъ сѧ• хѹлм молмъ сѧ• ꙗко отрб бꙑхомъ вьсѣмъ попьран• Не бѫдѣмъ осѫжден съ врагꙑ хвꙑ ѫде• ж пршъдъше къ платѹ на га глаахѹ• сего обрѣтохомъ раꙁвращающа ꙗꙁкꙑ•  бранѧща

90b кесарѹ даꙗт дан•  глѫшта себе маꙁаньна црѧ сѫшта• тъ же въс ꙗко агнѧ неꙁълобво тръпѧше: емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомь: АМН м ⁘ Ꙍ ТАТЬБѢ ⁘ Сь ꙁьлокъꙁнвꙑ татьбънъ бѣсъ• пръвое ѹбо отъ малъхъ вешть наънеть•  постѫпѧ• на велка  тлъстаꙗ съходть• коежъдо

90c бо бꙑваемꙑхъ• отъ мала наънеть•  по аст птаемо• преметъ въꙁдрастн• ꙗко сѣть стъ многоплетна ꙁълобьнаꙗ къꙁнь• обѧꙁавъ сѧ хѹдѣ• аште облѣнть сѧ• то обьдръжънѣ ꙁатѧжеть сѧ• хѹда бо малаꙗ рееть• нътоже сѫть нѣсть грѣхъ• тае ѹже обꙑаѫ дръжаштѫ• Ꙗко гангрена жръ обрѧштеть• обꙑа бо рее• въторо естьство•  многомь трѹдомь

90d къто свободть сѧ• погосподовань мь• аште беꙁъ ослабꙑ  бе-стѹда прстѹпть къ влцѣ хѹ• млтвоѫ  постомь  млостꙑнеѫ• къ ісу глѧ• свобод мѧ влко• ꙗко  сьпропьненааго т раꙁбонка•  левьгѫ  ꙁакъхеа мꙑтомьца• подобаеть же  слъꙁꙑ прнест мѹ• ꙗко слъꙁꙑ• премлемꙑ мь сѫтъ•  вдѧ бъ покаане его• подасть мѹ добрѹ мꙑслъ• да не наънеть хотѣт тѹждхъ•

91a Хотѧ ѹбо ꙗкоже рѣхомъ• бꙁаконьнааго сего дѣланꙗ свободѹ ѹлѹт ѹдомъ• бꙁъмѣнмь  малоѣднмъ  млтвоѫ•  грѧдѹштхъ аанемь ѹдобь свободть сѧ• хранѧ ѹбо ꙁаконъ• хранмъ сть ꙁаконодавьцмь хмь• Не лѣнмъ сѧ ѹбо въꙁлюбенї• въ скорѣ ꙁбавт сѧ таковааго стѹда• естъ бо врѣдъ сь• бѣдьногонеꙁьнь• мьже радостьнѣ ꙗвлѧеть сѧ татьбꙑ хотѣт

91b тѹждмъ•  мьнѧ сѧ ѹлавлѧт не своꙗа• Прпрѧжена ж сть татьбѣ  лъжа  клевевта• ре бо ꙁаконъ• не ѹкрад не сълъж н оклевета скрънѧаго свого• Ахарь же прѣстѫпьнкъ ꙁаконѹ  ꙁаповѣд бꙑвъ• ѹкрад отъ наложенꙗ ѱелѫ  ꙗꙁкъ ꙁлатъ•  ддрагъма• дъвѣ сътѣ•  грѣхъ го дѣльма• люд гꙑбнѣахѫ• аште не бꙑ ѹгодьнкъ ісъ въꙁъплъ къ гю•

91c  ть ꙗв  емѹ•  рее ісъ ъто ꙗко погѹб нꙑ• потрѣб тѧ гъ•  въспрꙗ равьномѣр татьбѣ ꙁаконопрѣстѹпенꙗ• каменемь бо побшѧ  вьс люд съ вьсѣм свом его  ѹмрѣшѧ•  прркъ ꙁахарꙗ о таковꙑхъ рее•  въндеть клѧтва въ домъ татнъ•  въ домъ ретьнь•  втаеть посрѣдѣ домѹ его• мать же тать•  клѧте съпомагаѫште•

91d тѣмьже вьсѧ татьба проклѧта• Пртььнкъ же• на пѫт неьствꙑхъ не над• ѹклон сѧ отъ нхъ  кромѣ д• неьсте бо естъ• еже тѹждаꙗ своꙗ творт•  прводть: аште бо бꙑша ходл стьꙁѧм благꙑм• обрѣл бꙑшѧ пѫть правьдꙑ•  павлъ ѹа рее• не дадте мѣста непрꙗꙁн• крадꙑ• къ томѹ да не крадеть• пае ж да трѹждаеть сѧ дѣлаꙗ рѹкама

92a свома благое• да мать подаѧт немѹштюмѹ•  паⷦ• поꙁна гъ сѫщаꙗ его•  да отъстѹптъ + неправьдꙑ вьсь менѹѧ мѧ гне•  прность• аште ѹбо къто оцѣстть сѧ отъ схъ• бѫдеть съсѫдъ въ ьсть сштенъ•  прсꙑлаеть къ ттѹ• рабомъ свомъ гмъ покарѧт сѧ• о вьсемь ѹгодьнкомъ бꙑт• не прѣкоглѫште• не крадѹште• нъ вьсѫ вѣрѫ ꙗвлѧѫште благѫ• аште бо отъ своего ѹкрадъшаꙗ•

+ ѿ

92b такѹ съмрътъ прꙗста• ананꙗ  сапфра• ꙗже въ дѣанхъ мѣнѫ• кольм па же отъ тѹждхъ• татьба бо• обраꙁъ стъ отъстѹпт отъ стнꙑ• пае ж вновьно• влда прѣданꙗ• ѱано бо естъ вꙑ-оанньсцѣмь евангель• гла же днъ ѹенкъ его• ѫда смонъ• скаротѣннъ• есо рад муро с не продано бꙑⷭ на тръхъ сътѣхъ пѣнѧꙁъ  дано нштмъ• се же рее• не ꙗко о нштхъ

92c пеааше сѧ• нъ ꙗко тать бѣ•  ковьежьць мꙑ•  въмѣтаемаа ношааше• Гъ же длъготръпънѣ вьс тръпѣаше емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомь АМН ма ⁘ Ꙍ ЛЪЖ ⁘ Лъжа• бъхъма отъреена есть кръстьꙗномъ• ꙗкоже бо стнословьць• рабъ сть стннѹмѹ словѹ•

92d тако  лъжсловьць• лъжсловесвѹмѹ• пае же оцю лъж• мьже бо къто одолѣваемъ есть• томѹ  работьнъ е• боле бо нѣхъ страсть юемъ ꙗко грѣхъ есть• а лъжа отъ воньства• нкътож ꙗко люто  гѹбтельно сть• Ꙁѣло же стꙑм кънгам отъреено сть• ꙗко люште вьсѣхъ врѣдовъ• Ꙗкоже бо ѹста нелъжвааго: сштаѫть сѧ отъ стнꙑ• Аꙁъ бо смь стна рее гъ• тако

93a оскврънѧеть сѧ лъжꙗ  отъ оца свого дꙗвола• лъжа бо отъ непрꙗꙁн естъ• ꙗкоже гъ ꙗвѣ ѹть• любѧ ѹбо стнѫ• ꙗвѣ ѧко га любть• Пръво ꙁаконъ повелѣвать• н лъжсъвѣдѣтелю на скрънѧаго своего съвѣдѣтельства лъжа• отъ вьсго гла неправьдьна отъстѹп•  прѣмѹдрость• ѹста облꙑгаѭшта погѹбѧть дшѹ:  паⷦ• не ор лъжѧ на брата свого•  не въсхотѣ лъгат вьсеꙗ

93b
 лъжа• воньство бо ѧ не на благо•  паⷦ: раждꙁаеть лъжѹ съвѣдѣтель неправьдьнъ•  насꙑлать сѫдꙑ посрѣдѣ братꙗ: саꙗ же о прснолъжвꙑхъ людехъ сце рее• ѹкорꙁноѫ ѹстенноѫ:  ꙗꙁкомь дрѹгꙑмь•  паⷦ•  положхомъ лъжѫ ѹпъване наш•  лъжеѫ покрꙑмъ сѧ•  еремꙗ• ꙗко лъжа а не вѣра прѣможе на ꙁемл• Двдъ же• снове тѹжд сълъгаша м• снове тѹжд обетьшашѧ•  охръмѫ

93c отъ стъꙁъ свохъ• кромѣ бо сѫште стнꙑ• храмѹть съвраштъше сѧ• правааго пѫт• срѣъ отъ га• аꙁъ бо смь пѫть  стна  жвотъ рее гъ•  враꙁ Гн сълъгашѧ емѹ•  сего рад въꙁненавдѣ всѧ творѧштаꙗ беꙁаконе• . . . . . . . . . . . . •  погѹбѧть всѧ глѫштѧꙗ лъжѫ• ꙗко сълъга неправьда себѣ• ѹстьнꙑ бо льствꙑ въ срц глюшта лъжѫ• Прмдрꙑ же соломонъ• дъвого прошѹ

93d рее къ бѹ ѹ тебе• не отъм отъ мене благодѣт прѣжде ѹмрътꙗ м• сѹетьно слово  лъже• далее мене сътвор• мръꙁость бо гю ѹстьнꙑ лъжвꙑ• творѧ же вѣрꙑ• прѧтъ мь• А же ѹтвръждаеть сѧ на лъжахъ• спсеть вѣтрꙑ• лъжвъ бо ꙗꙁкъ• ненавдть стнꙑ•  паⷦ• не бѹд лъжъ послѹхъ на сво гражданнъ• срѣъ на сво дновѣрьнкъ• н шр сѧ свома ѹстьнама•  нъ

94a порокъ ꙁълъ лкѹ лъжа• вѣрьнъ же послѹхъ не льжеть•  паⷦ• неꙁълобвъ вѣрѹеть вьсемѹ словес• вьседѣ же прходть въ покаане•  паⷦ• не клюте сѧ ѹстьнѣ беꙁѹмью вѣрънѣ• н правьдьнкѹ ѹстьнѣ лъжвѣ•  прводть• ѹне есть тать• неже лъжа вънѭ• Аплъ же павлъ• не лъжте дрѹгъ дрѹгѹ• нъ отъложъше лъжѫ глѣте же стнѫ къжъдо къ скрьнюмѹ своемѹ•  въ дѣанхъ петръ• ананꙗ поъто рее наплън

94b сотона срце твое сълъгат дхѹ стѹмѹ  ѹтат отъ цѣнꙑ села•  прводть• не сълъга лкмъ нъ бѹ•  ꙗковъ• ꙁане ꙁавстъ горъкѹ мат въ срдцхъ вашхъ• н хвалте сѧ  не лъжте на стнѹ• Гъ же о антхръстѣ егда глеть рее лъжѫ• отъ свохъ глеть• ꙁане лъжъ есть ꙗкоже + оць его• слꙑшавъше ѹбо въꙁлюбен• ꙁълъ порокъ дѧволѧ лъжѧ• вьсѣмь тьштанемь бѣжмъ отъ него•  пртьцѣмъ къ стнѣ• же есть хъ стньнꙑ ++

+      ++ с тꙑ г

94c намъ бъ емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН мв ⁘ Ꙍ ТЪЩЕСЛАВ ⁘ ⁘ РЕКЪШЕ Ꙍ ВЕЛАН ,,,  ,,,  Тъштеславьнъ ꙗвѧть• ꙗко прлежть бомръꙁъцѣ славѣ• въ сластъ бо ловть похвалень л•  тѣм сꙑтть сѧ пае множъства брашьннааго• таковꙑ•  ꙗко лкоѹгодьнкъ

94d осѫжднъ бѹдеть• мьж любть славѫ лѫ па славꙑ бжьѧ• По благовѣстьнкѹ оаннѹ• нъ ꙗкож ꙁа скрьб благаа лкомъ ѹготовашѧ сѧ• тако  ꙁълаа ꙁа тъштеслав сласть• корень бо срамьнꙑꙗ похот• лва хвала есть• не  егда слꙑшмъ нъ  гда прмлемъ сластьнѣ• велан бо  сласть• вна сть вьсе ꙁьл• Врѣдъ сь тьштеславꙗ• ꙁѣло многоꙁраънъ есть а не тьнъкъ•  не въ скорѣ• ні самѣмъ напастьнѹмꙑмъ

95a постꙁамъ• пр нѣхъ бо врѣдѣхъ• прлоꙁі ꙗвѣ лѹаѫть сѧ•  дша ѹдобь поꙁнавать сѫштѫю къ нмъ брань•  мольбоѫ въꙁдражать ѫ• а тъштеславьнаꙗ ꙁъль• ꙗко сѫшт раꙁльна• жестопобѣдьна бꙑвать• въ вьсе бо нанан прстать• въ обраꙁѣ ж  ꙁрацѣ•  въ хожден  гласѣ•  въ словѣ•  млъан•  въ дѣлѣ•  въ бъдѣн•  въ пощен•  въ мольбѣ•  въ ьтень•  въ

95b беꙁмлъвь•  въ длъготръпь• см вьсѣм• наънеть бжьꙗаго лка състрѣлѧт• егда бо не въꙁможть многоцѣннꙑ одѣнь•  къ тъштеславѫ прѣльстт• хѹдꙑм наьнть окѹшат  гоже н въꙁможе ьстѫ въꙁѧт• сего трьпѣнмь беьстꙗ въ беꙁѹме вьꙁеметь•  егож не мож ѹвѣштат хꙑтрост словесъ велат сѧ: сего млъанемь ꙗко млъалва рекѹште

95c обльштать•  гоже + многꙑм брашьнꙑ ослабт• сего поштенемь къ хвалѣ раслабть•  просто вьсе нанане внѹ даеть бран лѹкавѹмѹ семѹ бѣсѹ• Проее же обрѧштеть сѧ велавъ ръньць• ꙗко дѣлатель беꙁ мъꙁдꙑ• трѹдꙑ бо подаꙗ  мьꙁдꙑ не въꙁѧ• велане бо• погѫблѧеть мьꙁдꙑ добрꙑхъ дѣтѣль•  ꙗкоже каменно връжене не додеть нбсе• тако  млтва лкоѹгодьна не въꙁдетъ

+ не може

95d къ бѹ• мѫдръ мѫжъ тать съкровште  добродѣтѣльнѫѭ болѣꙁнь• раꙁѹмьнъ ръньцъ• бъелѣ подобть сѧ• ꙁвьнѹ носѧ цвѣтꙑ• а вънѹтрь сътꙑ дѣлаꙗ• не продаждь словесъ свохъ славѣ лв• н бѹдѹштаꙗ славꙑ прѣдаждъ хѹдꙑꙗ дѣлѧ похвалꙑ• слава бо ла въ пръсть въселть сѧ•  слѹте ꙗ ѹгасать• добродѣтельнаꙗ же слава прѣбꙑвать въ вѣкъ• Мꙑ ѹбо любмц не дадмъ мѣста ꙗко врѣдѹ семѹ обладат

96a нам• боꙗште сѧ глѫштааго• бъ расꙑпа кост лкоѹгодьнкъ• Послѣдѹѫште же пае аплскѹ словѹ• ръцѣмъ стноѫ• нꙑнѣ бо лкꙑ прѣпраю• л ба• л штѫ лкомъ ѹгаждат• аще бо  днае бꙑмь бꙑлъ•  паⷦ• тако глемъ• не ꙗко лкомъ ѹгаждаѫште• нъ бѹ скѹшаѫштѹмѹ срца наша• н бо къгда рее• въ словес ласканꙗ бꙑхомъ къ вамъ ꙗкоже вѣсте• н внѣ лхоманꙗ• бъ съвѣдѣтель• н

96b штѫште отъ лкъ славꙑ• не съставѧꙗ бо себе• самъ тъ есть скѹшенъ нъ гоже бъ съставлъ• Ꙗкоже рее блаженаꙗ анна самолѧ мат• да не хвалть сѧ мѹдрꙑ мѫдростѫ своѫ•  сльнꙑ слою своѫ  богатꙑ  богатьствомь свомь• нъ же раꙁѹмѣват  творт сѫдъ  правьдѹ• Цръ же еꙁека славꙑ ла ловѧ  обрадованемь дръжмъ• покаꙁа халъдѣемъ богатьство сво•  посъла гъ

96c саѫ глѧ къ немѹ: с дьнь прдѹть•  въꙁѧто бѫдеть вьсе же вдѣшѧ• въ вавулонъ• ꙗкоже  пр насъ бꙑсть нꙑнѣ• ѹтлъстѣхомъ бо  отъвръгохомъ сѧ•  прѣдасть гъ крѣпость нашѫ• ъстьнꙑ сво кръстъ халдѣмъ•  стаа нашѧ опѹстѣшѧ• Добрѣ ѹбо пртъьнкъ глеть• лѹе мѫжь въ беьст + работаꙗ• неже же ъсть себѣ• облагать•  н мꙑ хлѣба•  паⷦ• да хвалть сѧ скрън а не твоꙗ

+ себѣ

96d ѹста• тѹждъ а не тво ѹстьнѣ• Пѣснвъцъ ж• бъ расꙑпа кост лкоѹгодьнкъ• постꙑдѣшѧ сѧ ꙗко бъ ѹнъж ꙗ•  аплъ• ъто бо маш гоже нѣс прꙗлъ• аште л  прꙗлъ с• ъто сѧ хвалш ꙗко не прмъ•  кртѣнемъ• не прѣдъ ома работаѫште ꙗко лкоѹгодънц• нъ же аште творте• отъ дша творте ꙗко гю а не лкѹ работаѫште• лютъ ѹбо сть ꙗкоже рее сѧ тъштеславьнъ врѣдъ•  вь вьсѧ

97a добродѣанꙗ• ꙗже творть лкъ вълагат ꙗ•  тъштть прокѹдт плодꙑ рънорꙁъѧ•  горе• ꙗко о-нѣхъ врѣдѣхъ• любодѣан рекѹ•  гнѣвѣ• скръбмъ ѹбо  плаемъ•  молмъ сѧ проштен бꙑт• а пр тъштеслав• н болмъ н пеальнѹмъ• н ба молмъ свободъ бꙑт отъ него• Въꙁненавдмъ ѹбо брат• съвръшеноѫ ненавстѭ тьштеславънъ врѣдъ•

97b да не погѹбмъ трѹдъ свохъ• хвааго бо работанꙗ•  вѣръ ꙗже къ бѹ оставѧть лка ꙗкоже рее гъ• како можете вѣроват въ мѧ славѫ отъ лкъ прмлюште•  славꙑ ꙗже отъ днааго ба не штете: мѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН мг ⁘ О ПРѢꙀЬРѢН ⁘ Прѣꙁорьнаꙗ ѧꙁѧ• горьш есть вьсѣхъ

97c ѧꙁь•  бмъ ннавдма ꙁѣло•  не спѣшъно вьсѣмъ лкомъ• Нъ самомѹ тъѫ дномѹ врагѹ дꙗволѹ: протвѫ ꙁълобѣ го: съпадъшюмѹ съ нбс: прѣꙁорѧ дѣлъма: Похвалвь сꙗ  глѧ:  поставлѫ прѣстолъ сво на ꙁвѣꙁдахъ нбсъныхь: обрѣте сꙗ мѣста н м покона: нь ꙗко плѣньнкь вьсѫдѹ облаемъ сть: Сь грьдостьн бѣсь: лющь вьсѣхь страст сꙑ: ꙁѣло сѹщѧꙗ вь спѣсѣ

97d бореть•  нанаеть раꙁарѧт•  ꙗкоже ѧꙁѧ гѹбтельна  тьлтворъна: н дного ѹда тѣлесьна: нь вьс растьлть•  нꙑ же страст отъ аст омрааѫть дшѹ• л съмѹштають ѫ• а прѣꙁорьлвъ врѣдъ• вьсѫ помрать•  въ велко падене нꙁъведеть• дшѧ бо прѣꙁорвааго• на вꙑсотѫ велкѹ въсходть•  отътѹдѹ сѧ въ глѫбнѫ въмештеть• ꙗкоже бо тѧгота нꙁълагае вѣѭ

98a плодовтѫ• тако велан дшѫ добро + плодъ ꙁгнлъ не трѣбѣ дѣлателю• тако дѣтѣль велавааго• не потрѣбьна бѹ• Не даждъ веланѫ своеꙗ дшѧ•  не ѹвдш првдѣн страшънъ• дша бо прѣꙁорвааго оставлѧма есть бмь•  бꙑваеть обрадоване бѣсомъ• велавъ лкъ• дрѣво бесплодьно  бескоренно•  не сътрьпть нколже прлога вѣтрьна•  ꙗкоже гворьц просѣдаѫште погꙑбаѫть• тако велавааго

+ дѣтельнѫю нꙁъмететь• ї ѧкоже

98b памѧⷮ• по съмрът погꙑбнеть•  ꙗкоже млтва съмѣренааго ѹмалѧеть ба• Тако раꙁдраждаеть ба мольба гръдааго•  елко веланмь прѣꙁьрѧть братѫ• Дꙗволѹ ретѧть сѧ• не стьственаа бо есть гръдꙑн• нъ подоб прѣꙁорвааго бѣса• ꙗкоже съвѣдѣтелюѫть кънгꙑ• рекошѧ бо• не съꙁьдана бꙑсть лкомъ гръдън•  паⷦ• прѣстолъ кънѧꙁь• гръдъхъ раꙁор гъ• наало бо прѣꙁорьꙗ лкѹ отъстѫпт отъ га• ꙗко

98c наатъкъ грѣха гръдꙑн  дрьжа ѫ• стоть мрьꙁость•  раꙁорть сѧ + коньца•  въ ꙁаконѣ ѱано есть•  рее гъ• дша ꙗже створ рѹкоѭ гръдость• стьреть сѧ отъ людь•  въ са•  погѹблѫ вьсѧ гръдꙑѧ•  пѣснопѣвьць• сего рад ѹдръжа ꙗ гръдꙑн• ꙗко одѣша сѧ неправьдоѭ  неьстѫ своѫ•  сконьаша сѧ погꙑбошѧ ꙁа неꙁакон сво•  гръдꙑн ненавдѧштхъ тѧ въꙁде

+ до

98d вънѫ• тѣмьже вьсѣмь тъштанмь хотѧть стлшта твоꙗ раꙁорт•  стаа твоѧ опѹстт• Нъ въꙁдвгн рѹцѣ тво на гръдꙑнѧ хъ до коньца• ꙗко да постꙑдѧть сѧ гръд• ꙁане бес правьдꙑ беꙁаконьновашѧ• на мѧ• Прсно бо гръд• ꙗкоже  вь пѹстꙑн оц хъ беꙁаконноваахѹ до ꙁѣла• рабъ же тво двдъ отъ ꙁакона твоего не ѹклон сѧ• н гръдомь окомь  несꙑтомь срдце

99a мь съ нм не ꙗдѣаше• н отънѫдъ жвѧаше посрѣдѣ домѹ го мꙑсль творѧшт гръдꙑнѫ•  пртььнкъ• страхъ гнъ ненавдть ꙁълобꙑ• досажденꙗ же  гръдꙑн + пѫть ꙁълъ•  прреть• ельма вел ес• тольма съмѣра сѧ•  обрѧшт блгдть прѣдъ гмъ:  не въꙁвꙑша себе да сѧ не падеш• ꙁане мръꙁость прѣдъ гмъ  лкꙑ въсъ гръдъ•  ꙗковъ• гръдꙑмъ гъ протвть сѧ• съмѣренꙑмъ

+ 

99b же дать благодѣть•  наность• съмѣрте сѧ ѹбо подъ крѣпькоѫ рѹкоѫ бжьѫ• да вꙑ въꙁнесеть• ѹбомъ сѧ ѹбо брате•  вьсѣмь храненемь блюдѣмъ свое срце• отъ съмрьтоносьнааго дха гръдост• гда бо ѹдобꙗеть окаанѣ дш• ꙗкоже теръ лютъ мѹтель вель градъ  вꙑсокъ• прѣмъ вьсѫ ѭ раꙁорть•  раскопаеть•  се же мльнѣ• ꙗко проклѧтꙑ сь бѣсъ• съвръшенꙑꙗ

99c ꙗкоже рѣхомъ пае•  на въсотѹ добрꙑхъ дѣтѣль дошъдьшаꙗ наьнеть раꙁарѧт•  н къ покаанѫ же мъ ослабꙗть въꙁвратт сѧ• како бо сѧ покаѫть• вьсего дꙗвола прмлѫште  вьсѫ гръдость•  бопротвьн сѧ творѧште• Мꙑ же съмѣреноѫ мѫдростѫ• отъраꙁмъ гръдостьнъ бѣсъ• подвгнѣмъ сѧ• Прглѫште себе апльско• гда добрѹ дѣтѣль кѫѭ справмъ• не аꙁъ же• нъ блгдть бжьꙗ•

99d же съ мъноѫ•  паⷦ• н хотѧштѫмѹ н текѹштѫмѹ• нъ млѹѫштѫмѹ бѹ•  гмъ рееное• беꙁ мене не можете творт несоже• тако бо въꙁможемъ пакꙑ ѹслꙑшат самого га глѫшта• вдѣхъ сотонѫ ꙗко млънѫ съ нбсе съпадъшѫ• се дахъ вамъ власть настѹпат на ꙁмꙗ  скорпꙗ•  на вьсѫ слѹ вражѫ• мѹже благодарвѹмѹ бѹ• подобаеть слава въ вѣкꙑ вѣкомъ

100a
 АМН мд ⁘ Ꙍ ВꙐСОКОМѪДРЕН ⁘ Вꙑсокомѫдръ• дрѹгъ ѹбо сть прѣꙁорвааго• прѣмѣнлъ же сѧ сть къ велавѹмѹ• едного бо дрѣва вѣтв ст• а плодъ прѣмѣненъ• Овъ мьнѣт съмѣренъ• овъ же вꙑсоковѣтвьнъ•  овъ пстаконьнь• овъ же орѣходѹпьнъ• обае не на потрѣбѫ• ненавдѧште дшъ нашхъ бѣсове•

100b вълагають етеромъ• ꙗко теро велан намъ дароват тае• къ немѹ намъ раслабѣт поѹштаѭть• аште ѹбо ослабѣвьше веланмь дамь мѣсто вꙑсокомѹдрѫ• не ѹслѹѫть къ томѹ враꙁ наш плѣнт нꙑ• не бѹдѣмъ ѹбо славорад  вꙑсокомѫдрьн• да не тъъѫ на хръбьтѣ: нъ  на лц нашемь кѹѭть грѣшън•  бѹдемъ то обрадован мъ въ врѣмѧ молтвьно• ꙁвлам

100c  прѣльштам мꙑсльм скⷬбъннам• Ꙗкоже  пртььнкъ ѹть нꙑ• не вꙑсокомѫдрѹ рее•  не бѫд правьдьнъ ꙁѣло•  не мѹдрѹ лхо• да къгда ѹклонш сѧ•  вꙑсокъ творѧ домъ сво• штеть съкрѹшнѧ• а остръпътаꙗ сѧ навꙑкнѫт• въпадеть сѧ въ ꙁълаꙗ•  паⷦ• несть прѣдъ гмъ вьсь вꙑсокосрдꙑ•  пакꙑ не гръд сѧ прѣ цремь•  на мѣстѣхъ сльныхъ не ста• лѹе

100d бо тебѣ да т рекѫть въꙁд къ мнѣ• нежел срамѣрт сѧ прѣдъ сльнъм•  нъ• не хвалте сѧ  не глѣте вꙑсокꙑхъ въ гръдꙑн• н да ꙁдеть вельрѣ ꙁ ѹсть вашхъ•  павлъ тмоѳю рее• богатꙑмъ въ нꙑнѣшьнь вѣкъ ꙁапрѣшта не вꙑсокомѫдроват• н ѹпъват на богатьство гꙑблюште• нъ на ба даѫштааго намъ вьсѧ обльно•  дрѹгꙑжде брат• не вꙑсокомѫдрѫюште•

101a нъ съмѣренъмь съпрѧмлꙗѫште сѧ•  рмлꙗнемъ• рееш же м• отъломша сѧ вѣтв да аꙁъ прсцѣплю сѧ• добрѣ невѣрмь отъломшѧ сѧ• тꙑ же вѣроѫ стош• не вꙑсокомѫдрѹ нъ бо сѧ• аште бо бъ родтельнꙑхъ вѣтв не поштѧдѣ• да како  тебе не поштѧдть• мꙑ ѹбо двдваꙗ дѣан стꙑ• съ двдомь въспомъ• г не въꙁнесе сѧ срце мо н въꙁвѣсте сѧ о мо н ходхъ въ велкꙑхъ н

101b въ двьнъхъ пае мене• нъ съмѣрѧахъ сѧ ꙗко отъдоное матерѫ своеѫ• Такожде  съ тръм отрокꙑ• ꙗко влко ѹмалхомъ сѧ пае вьсѣхъ ꙗꙁꙑкъ•  есмъ съмѣрен по вьсе ꙁемл дьньсъ грѣхъ рад нашхъ• къто бо рее похвалть сѧ сто мѣт срце• л къто дръꙁнеть решт стъ смъ отъ грѣха• аште бо беꙁаконѧ наꙁрш г• г къто постоть• ꙗко отъ тебе оцѣштене есть• сѫ ѹбо стомь срцмь

101c въспѣваѭште пⷭѣ• слꙑшмъ отъ него• ꙗко съмѣрѧꙗ сѧ въꙁнесеть сѧ• а вꙑсокомѹдрън обнꙁѧть сѧ• ꙗко  фарсѣ отъ спса глющѫ мъ• вꙑ есте оправьдаѫште сѧ сам• прѣдъ адѫ• бъ же вѣсть срца вашѧ• ꙗко же въ лцѣхъ вꙑсоко• мръꙁость прѣдъ бмь сть• гла же  ѹенкомъ свомъ амнъ глѫ вамъ• ашт не обратте сѧ  бѫдете ꙗко  дѣт• то не въндете въ црство нбсно•  прность• же

101d
 бо съмѣрть сѧ ꙗко отроа• тъ сть бол въ црствѣ нбсьнѣмь• славѧ прѣстѫю троцѫ оца  сна  стго дха въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ме ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ вельмѹдроват ѡ себѣ :  же велкомѫдроват о себѣ• кѹдмо  отъроъно обрѣтаемъ• бжъствънꙑмь ѱанемь•  таков: въ беꙁѹмльхъ

102a етмъ сть• пае же въ ѫродѣхъ рее бо• ѫродъ о себѣ мѫдръ• не дрьжмъ ѹбо въꙁлюбен сѹетьнааго сего мѫдрꙗ• Нъ пае съдръжмъ ѹенꙗ дхоносьнꙑхъ мѫжь• же сть съмѣреномѫдр•  ходмъ въ слѣдъ хъ•  не въꙁносмъ сѧ въ срц нашемь отънюдъ н о емьже• л дѣломь подобьномь• л раштннмь• л стронмь вешт• л словомь мѫдромь• л о раꙁѹмѣхъ кънжънꙑхъ• еда

102b къгда ба раꙁгнѣвамъ  дхомь хѹленꙗ въпадемъ въ ѹмѣ• добро ж пае вꙑкнѫт• аште  къто ꙁѣло мѫдръ лѫть сѧ• строн бо бжье польꙁьнѣ есть нашго съмꙑшленꙗ• добро же сть вьсе дѣаньнѣ глат• мѫдрѧ бо сѧ беꙁ дѣла  глѧ слово• отъ неправьдꙑ богатѣть•  трѹд го въ домꙑ тѹжда въндѹть по кнгамъ• Пръво пртъънкъ ѹть нꙑ глѧ• бѫд ѹпьваꙗ вьсѣмь срцемь свомь на га•

102c а о сво прѣмѫдрост не вела сѧ•  не бѫд мрⷣъ + себѣ• бо же сѧ га  ѹклон сѧ отъ вьсего ꙁъла•  не хвал сѧ на ѹтрьнѧа• не вѣс бо ьто пржветъ ++ находѧ:  паⷦ• аште прѣмѫдръ бѫдеш себѣ• прѣмѫⷬ ⷬдꙸ еⷠшⷪꙷ  їскрънмъ• аште л ꙁълъ бѫдеш• днъ поръпеш ꙁълаꙗ•  паⷦ• вдѣхъ мѫжа непьштевавъша мѫдра себе бꙑт• ѹпъване же ѹбо мѣ пае +++ беꙁѹмьн• • паⷦ• мѫдръ о себѣ мѹжь богать•

+ о     ++ настаѧ     +++ го

102d ѹбогь же раꙁѹмьлвъ ꙁаꙁьрть емь•  пак• ꙁдродъ ꙁълъ• праведьна себе сѫдть• схода же своего не стрѣблъ• отъродъ ꙁълъ• вꙑсоцѣ о мать• вѣждама же свома въꙁность сѧ• Пшть же  ꙗковъ• нꙑнѣ же хвалте сѧ• въ гръдꙑнѧхъ вашхъ• вьсѧ хвала така непрꙗꙁнна стъ• такожде  павлъ• не бѫдѣте мѫдр о себѣ• +  прѣдъ собоѫ ѹмѣтелемъ• Пѣснвьць же• гъ съвѣсть помꙑшленꙗ

+  їса: лютѣ раꙁѹмвъмъ о себѣ

103a лⷡѧ ꙗко сѫть сѫтьна.  гь раꙁарѧть съвѣтъ ꙗꙁꙑкъ.  отъмѣтать мꙑсл людь.  съвѣтъ к͗нѧꙁь. корнъѳмъ же павлъ.  аꙁъ пршьдъ къ вамъ рее брат. прдохъ не по прѣодрьжмѹ словес. л прѣмѹдрост. въꙁвѣщаꙗ вамъ танѹ хвѹ• не сѹдхъ бо есо вѣдѣт въ васъ. тъьѭ іу ха.  сего распѧта.  аꙁъ въ немощ  страсѣ  трепетѣ мноꙁѣ бꙑхъ къ вам͗.

103b  прводть• не въ наѹенъхъ лѧ прѣмѹдрост словесехъ. нъ въ наѹенꙑхъ дха стаго. дхвнъхъ дхвьнаа прѣкладаѭще. дшевьнъ же лкъ не прметь ꙗже отъ бжь|ѩ| дха. ѭродьство бо мѹ сть  не можеть раꙁѹмѣт. ꙗко дхвнѣ въстѧꙁать сѧ. а дхвнъ въстѧꙁать ѹбо вьсѧ. а тъ н отъ дного же въстѧꙁать сѧ.  пакꙑ. надеждѹ же такѹ

103c
 мамъ къ бѹ. не ꙗко отъ себе. нь довълъ нашь отъ ба. же  ѹдовьл нꙑ слѹжтелѧ новѹ ꙁавѣтѹ• не псмен нъ дхѹ. псмѧ бо ѹмрьщвѧть. а дхъ жвть.  пакꙑ. аꙁъ себе не ѹнепьщѹѭ постгнѹт. дно же ꙁадьнѧа ѹбо ꙁабꙑваꙗ• а на прѣдьнѧа простраꙗ сѧ• Подобмъ сѧ ѹбо брат съмѣренѭ апⷧю.  отъврьꙁѣмъ же велкомѹдроват о сво

103d
 мѹдрост  раꙁѹмѣ. Боꙗще сѧ пае пртъѧ гнѧ ѩже о вельхвальнѣемь. фарсѣ  о мꙑтомьц. рее бо. ставъ фарсѣ въ себѣ сце молѧаше сѧ• бе хвалѹ тебѣ въꙁдаѭ• ꙗко нѣсмь ꙗко  про лц. хꙑщьнц. неправьдв. л ꙗко  сь мꙑтомьць. А мꙑтомьць бꙗаше прьс своꙗ глѧ• бже млствъ бѫд мнѣ грѣшьнкѹ. Глю вамъ. ꙗко сънде сь оправьданъ въ домъ свої. неже онъ. ꙗко всь въꙁносѧ сѧ съмѣрѧеть

104a сѧ• + въꙁнесеть сѧ о хѣ ісѣ г бꙁѣ нашемь• мѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомь: АМН мꙅ ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ОУКАРѦТ ⁘ Не лѣпо есть ѹньжат нкогоже• н хѹлт• н въꙁност сѧ н на когож• ꙗко л грѫбъ сть• л ꙁълъ вдомь• л лѣнвъ• л грѣшънъ• л ненаѹенъ•

+ ї съмѣрѧѧ сѧ:

104b л пр ко любо вешт• ꙗже бо мꙑ ѹнъжамъ• сьѧ бъ ꙁбраеть•  ѧже мꙑ ѹхѹждамъ• сꙗ бъ въ рѧдъ въводть• Обае аште ес прꙗлъ даръ дхвьнъ•  слово прѣмѫдрост• л раꙁѹма• л ѹтелъства• л пророъства• л слѹженꙗ• блгнъ бъ вьсебогатъ• бъ даꙗ въсѣмъ лкомъ•  не поносѧ• тꙑ же не въꙁнос сѧ на скрънѧаго• а не прѣбѫдеть т благодѣть• гнѫшать бо сѧ таковꙑхъ•

104c даръ л маш отъ га• послѹж дхвьнꙑмъ вѣдѹштмъ• ꙗко ꙗже глеш гнѧ сѫть• на съꙁъдане дховьнѫмѹ братьствѹ• вьсѣмь съмѣреномѫдрмь  кротостѭ• еже есть добро  польꙁьно лкмъ• ѱано же сть + въ пртъахъ• не похвал мѫжа добротоѫ го  не бѫд т мръꙁъкъ вдѣнемь свомь• Мала ++ въ пътцахъ бьела:  наатъкъ сладост плодъ ѧ•  паⷦ• мноꙁ мѫтеле

+      ++ 

104d сѣдошѧ на тьлѧхъ• неꙁаапѣмъ же ѹвѧꙁе сѧ вѣньцемь•  въ прьвѣмь отъ црств о снохъ осеовѣхъ• рее гъ къ самолю не ꙁьр на лце мѹ• н на вельство тѣла его ꙗко отърнѫхъ • ꙁане не ꙗкоже ꙁьрть бъ• ꙁьрть лкъ• лкъ бо ꙁьрть въ лце• а бъ въ срце•  прведе ес• ꙁ сновъ свохъ слънъхъ•  ндногоже ꙁбьра отъ нхъ гь• нъ тъьѭ отрошта двда

105a
 не ьтомааго отъ лкъ• отъ ба же ътена• кротъкааго  съмѣренааго• мѹже  съвѣдѣтелева потомь бъ глѧ• обрѣтохъ двда есеова + срцѫ момѹ•  въ етврътъхъ црствхъ• рее саꙗ пророкъ• къ еꙁек• тако глеть гъ• ѹнъжла дѣвца дъшт сонѧ• на тѧ главоѭ покꙑва•  прводть• н вънде въ градъ съ•  ꙁде англъ гнъ•  ꙁб отъ плъка асурскаго

+ мꙋжа по

105b •р•  п  е ть тꙑсѫштъ• двдъ же•  аꙁъ бꙑхъ поношенѫ мъ• вдѣшѧ мѧ покꙑвашѧ главам свом•  ꙗко ѫдѹ бꙑхъ многомъ•  тꙑ помоштън къ мо крѣпъкъ•  овъ• нꙑнѣ же гѫсл есмъ мъ  мѧ повѣсть мѫть•  понеже повѣсть мѣахѫ • бъ въꙁнесе  велъм пае• Пртьънкъ же• богатьство прложть дрѹгꙑ многꙑ• а ншть•  отъ сѫштааго

105c раꙁлюаеть сѧ• С потакълвъхъ•  рѣвѹ работаѫштхъ• сѫть же на врѣменнаꙗ въꙁраѫть тъъѭ•  мѫдрость нштааго ѹнъжена сть•  словеса го не сѫть слѹшаема• а с• раꙁгръдѣвъшхъ сѫть•  въ евагль• пршьдъ рее іусъ въ отььство свое• ѹааше въ сѫботꙑ• на съньмштхъ•  глаахѹ• отъкѹдѹ семѹ с•  ъто прѣмѫдрость

105d данаꙗ мѹ•  слꙑ таковꙑ рѹкама го бꙑваѫть• не сь л сть тектоншть снъ марнъ•  брать же ꙗковѹ  ос•  блажнѧахѹ сѧ о немь• неꙁълобвъ + гъ вьсе тръпѧаше• нашего рад спсенꙗ• мѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ⁘ О НЕПОСМꙖН ⁘

+ же

106a мꙁ ⁘ СРѢЬ О НЕПОРѪГАНЬ: ⁘ Ѥже посмꙗт сѧ  ѹкарѧт. въпрѧжь ѹбо сть едїна. прѣмѣнена же. орѫщ беꙁмѣстьнаꙗ.  жьнѫщ плодꙑ плѣвельнꙑ + ждьжен огню. се же намъ бꙑвать мьже не въꙁрамъ на своꙗ грѣхꙑ. н їмамъ въ ѹмѣ страшьнааго дьне сѫдьнааго. въ ньже наꙁ ꙗвлен станемъ прѣдъ сѫдѭ. къжьдо ꙁа сѧ отъвѣщаваꙗ.  длъгомъ скѹпѹꙗ сѧ.

+ на

106b не тъьѭ дѣловънъмъ нъ  словесьнъмъ.  мꙑсльнъмъ.  двжьнъмъ. аще бо бꙑмь смь пекл сѧ. то не бꙑмь хвалл сѧ.  въꙁносл на ѹньшѧꙗ насъ. не трѣбѣ же сть брат моꙗ хрьстꙗномъ намъ сѫщемъ тако жт. ꙗко  не мѹщмъ ѹпъванꙗ въстанѭ. нъ пае мѣмъ покаан наплънено сльꙁъ. да нꙑ ꙁбавть горька мѹенꙗ. блжн бо плаѫще нꙑнѣ ꙗко

106c т ѹтѣшѧть сѧ. плаѧ же  сѧ свохъ ꙁълъ. не посмѣть же сѧ н порѫгаеть сѧ номѹ. Слꙑшть бо пртъьнка глющѧ. не посмѣ сѧ лкѹ. сѫщѫ въ горест дшѧ го.  рѫгаꙗ сѧ ѹбогѹмѹ. раꙁдражать створьшааго .  пакꙑ. Око рѫгаѭще сѧ оцю.  корѧще старость матерьнѭ. да ꙁврьтѧть  вран. ꙁъ обоѭ. къ стръпътвъмъ бо стръпътьн пѫт посꙑлать бъ.  пакы. подражать граждан скѫдьноѹмьнꙑ:

106d мѫжь же мѹдръ беꙁмъвь дѣть.  ꙗковъ же ѹѧ глааше. кто прмдръ  вѣдвъ въ васъ. да ꙗвть отъ добра жтꙗ дѣла своꙗ въ кротост мѫдростьнѣ•  павлъ рее. срамота же. л ѭродослов. л смꙗн ꙗже не подобаѫть. да н менѫѭть сѧ въ васъ. польꙁьнѣ ѹбо сть пае порѹганѹ бꙑват. неже порѹговат. правьдьн бо порѹгам бꙑваѭть. прѣдаѭть бо

107a сѧ въ рѹкꙑ неьствъхъ по овѹ•  пѣснвьць же рее• о мнѣ глѹмꙗахѹ сѧ сѣдѧште въ вратѣхъ•  о мнѣ поꙗхѹ пѫште вно•  поношенꙗ поносѧштхъ тебѣ нападѹ на м• Въꙁбомь сѧ ѹбо прѣштнꙗ гнѧ глѫшта• горе смѣѫштмъ сѧ нꙑнѧ• ꙗко въсплаете  въꙁдрꙑдаете•  отъстѹпмъ посмꙗват с комѹ• отъ бестрашꙗ бо бꙑваеть смꙗне• да н ѹслꙑшмъ

107b  мꙑ отъ га• лцемѣре• ꙁьм прьвѣе брьвьно ꙁ оесе твого•  паⷦ• ꙁълъ лкъ отъ ꙁълааго съкровща срца своего ꙁность ꙁълое• отъ ꙁбꙑтъка бо срнааго глѫть ѹста• тѣмьже брате• Прлежъно вьс молмъ сѧ благовольнѹмѹ бѹ вьсегда ѹкланѧт нꙑ штедротамъ его отъ непольꙁьнꙑхъ•  ꙁность благаа прсно о хѣ спсѣ дшь нашхъ емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ:

107c АМН м ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ОСѪЖДАТ ⁘ Ѥже осѫждат горе вьсего сть• ꙗже бо мꙑ мьнмъ осѫждат• он ѹбо тѧготꙑ обльгъаѫть• мꙑ же въ нхъ мѣсто тѧготꙑ подъмлемъ•  обрѣтаемъ сѧ сам себе осѫждаѫште• вьсѣмь ѹбо тъштанемь въꙁлюбен• бѣжмъ не осѫждат нкогоже• поношене бо намъ сть веле• несцѣльно

107d болѧштемъ•  неѹдълѣьбьнꙑ гноꙗ мѫштемъ•  подъ длъгъмь сѫштемъ намъ тьмам длъгъ• тѹждхъ грѣхъ пꙑтат•  наꙁрат• нѣсть бо добро осѫждат блѹдьнка• аште прое цѣломѫдръ бѫдеть• добро же бѣжат дѣанꙗ• не ѹкорѧшт съдѣавьшааго• рекъ бо не ѹб• рее  не осѹд• аште л осѫждаш• съ тѣмь осѫждаеш сѧ• мьже + осѫждаеш• не намъ бо есть сѫдт• л осѫждат• нъ едномѹ

+ 

108a велкѹмѹ сѫд• съвѣдѹштѹмѹ срца нашѧ•  танаꙗ вьсего стьства• къто + похвалть сѧ сто мѣт срце• л къто дрьꙁнеть решт• тъ есмь отъ грѣхъ• Не моꙁѣмъ ѹбо беꙁоънѣ•  беꙁостѹдьнѣ осѫждат съгрѣшаѫштхъ• аште  въ сама послѣдьнѧꙗ ꙁълобꙑ додѫть• аште  пѹст бѫдѹть добрꙑѧ дѣтѣл•  отътѧгнѫть сѧ длъжѣ•  вьсе по вдмѹмѹ просмрадѧть естьствьно

+ бо

108b доброе ѹстроене: сть бо таковꙑмь нѣкъгда• въꙁбъдъш къ бѹ въꙁьрѣт•  тольм бꙑт блꙁъ ногѹ гнѹ• льма далее бѣшѧ: сть же въспоплъꙁаѧ сѧ словомь•  не отъ дша• къто же есть же не съгрѣшлъ ꙗꙁкмь свомь• мꙑ ѹбо• ꙗже нꙑ сѫть повелѣна• та помꙑшлѧмъ• срѣь плакат сѧ  рꙑдат подобаеть свохъ прѣгрѣшен•  молт сѧ бѹ да остть нꙑ отъ гнльства нашего•  съпострадат•

108c  съпоболѣт• съ днородьнкꙑ•  днотѣлесьнкꙑ•  днохрьстьнкꙑ• тѣм бо благогодть сѧ бъ• Прпосълаеть же  аплъ глѧ• тꙑ ъто сѫдш братѹ свомѹ• л тꙑ ьто ѹньжаш брата свого• вьс бо прѣдъстанемъ на сѫдшт хвѣ• Тѣмьже ѹбо къжъдо насъ• ꙁа сѧ слово дасть бѹ• да къ томѹ ѹже дрѹгъ дрѹга не осѫждамъ• нъ сѫдте пае• же не полагат прѣтꙑканꙗ братѹ л съблаꙁна•

108d  наность• тѣмьже беꙁъотъвѣтьнъ с о ле вьсь сѫдѧ• мьже бо сѫдомь осѫждаш дрѹга• сѧ осѫждаш• тажде бо дѣш сѫдѧ• вѣмь бо ꙗко сѫдъ бжь сть по стнѣ• на творѧштаꙗ таковаа•  паⷦ• вѣмь рекъшааго• Мьнѣ мьсть• аꙁъ въꙁдамь глеть гъ•  ꙗко сѫдть гъ людьмъ свомъ• Такожде  ꙗковъ сжде прглеть• днъ сть ꙁаконодавьць  сѫд• могꙑ спст  погѫбт• а тꙑ къто ес осѫждаѧ дрѹга

109a  паⷦ• павлъ• тꙑ къто с осѹждаꙗ тѹждааго раба• свомѹ гю стоть л падаеть• станеть же• сльнь бо сть бъ• поставт •  гъ• не сѫдте да не сѫдѧть вамъ•  не осѫждате• да не осѫдѧть васъ• с глаголюштюмѹ бѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘

109b мѳ ⁘ СЪБЛАЖНѦТ ⁘ Вьсѣмь храненмь блюдѣмъ сѧ брате• не дат внꙑ съблаꙁнѹ  прѣтꙑканѭ нкомѹже• да гонеꙁнемъ окаанꙗ пррска  аплска•  самого влкꙑ нашего  лколюбьца ха• Прьво ѹбо проⷦ амбакѹмъ лютѣ рее напаꙗѫштюмѹ скрънаго своего прѣтъенемь грѣꙁьномь•  клсастъ• ꙁдрꙑваꙗ  ꙗмѹ скрьнюмѹ своемѹ• въпадеть сѧ въ нѫ•  валѧ камень

109c на сѧ валть•  орѧштааго оплотъ хоптъ  ꙁмꙗ•  пртъьнкъ• отъм отъ себ стръпътва ѹста•  обдьлвꙑ ѹстьнꙑ далее себе створ• ꙗко прѣдъ ома бжьма сѫть пѫте мѫжю• Апⷪлъ же евреомъ• Ꙁемѧ бо рее пвъшѧ съходѧштааго на нѫ мъногашьдꙑ дъжда•  раждаѭшт бꙑль благѫ• онѣмъ• хъже рад дѣлама сть• прметь блгне ѿ ба• ꙁносѧшт же трьн  влъьцъ• неклюма•

109d  клѧтвꙑ блꙁъ• се же коньна пожьжене• се о вѣрьнѣмь съблаꙁнѣ глааше мъ• ꙗко прмъшемъ ѹбо сѣмѧ словесе• трьновьнꙑм же мꙑсльм съдавꙗѫште слово•  не творѧште плода• рмѧнемъ же рее• молю же вꙑ брате блюст сѧ творѧштхъ распьрѧ съблаꙁнꙑ пае ѹенꙗ мѹже вꙑ наѹсте сѧ•  ѹклонте сѧ отъ нхъ• таков бо гю нашемѹ іу хѹ не работаѫть• нъ свомѹ рѣвѹ•  благъм

110a словесꙑ  блгнмь• лъстѧть срца неꙁълобвъхъ•  паⷦ• блюдѣте сѧ• да како власть вашѧ с• прѣтꙑкане бѫдеть нмоштьнꙑмъ• аште бо рее вдть тѧ къто мѫштааго раꙁѹмъ въ трѣбшт въꙁлежашта• не съвѣсть л мѹ немоштьнѫ сюштю• съꙁждеть сѧ ꙗст доложрътвънаа•  прводть• погꙑбнеть бо немоштьнѹꙗ брать въ твоемь раꙁѹмѣ• гож рад хъ ѹмрѣ• такожде хъ тепѫшт

110b съвѣсть• въ ха съгрѣшате•  паⷦ• въскѫѭ бо свобода моꙗ сѫдть сѧ отъ ноꙗ съвѣст• аште аꙁъ благодѣт пращаѫ сѧ• поьто хѹлѹ премѭ о немьже аꙁъ похвалѧѭ• Гъ же отъвѣшта глѧ• же аште съблажнѧть едного малꙑхъ схъ• ѹне мѹ бꙑ да обѣсѧть жръновь осъльскꙑ о вꙑ его•  потопѧть  въ пѫнѣ морьсцѣ• нежел+ съблаꙁнть дного малꙑхъ схъ•  прность• блюдѣте

+ да

110c сѧ не нерадте о едномь малꙑхъ схъ• глѫ бо вамъ• ꙗко аньгел хъ на нбсехъ• вꙑнѫ вдѧть лце оца мого•  въторо горе мрѹ отъ блаꙁновъ• неволѧ бо сть прт блаꙁномъ• оба лютѣ лкѹ томѹ мьже блаꙁнъ прходть•  егоже да бꙑ нꙑ вьсѧ ꙁбавлъ благꙑ нашъ бъ емѹж слава въ вѣкꙑ вѣкꙩмъ

110d АМН н ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ХОУЛТ ⁘ Хѹлѧ скрънѧаго пр комь любо прѣгрѣшен• тѣмжде сѣтьм обѧжеть сѧ• же бо сѣеть лкъ• то же  пожьнеть• оставть бо сѧ отъ ба ꙁа беꙁмловане  велан•  въ тъжде грѣхъ въпадеть• аште не покаанемь ѹмолть ба сповѣдаꙗ грѣхъ сво• а хѹленꙑ•

111a аште бе-съмѧтенꙗ  похвальнѣ прметь поношене помꙑслвъ себе повнна сѫшта похѹленѭ• ꙁа съмѣрене го бъ покрꙑватъ • да къ томѹ тѣмжде не бѹдеть побѣждаемъ грѣхꙑ• поношен бо лкѹ скръбь ѹбо подаеть срцю стотѣ же бꙑвать вва тръпѧшѹмѹ•  елко аште къто ꙁа стнѹ хвѫ прметь срамъ множьнѣе отъ множъства прославленъ бѫдеть•  ѹслꙑшть отъ елеснааго

111b враа• дшь нашхъ• ѭже съдравъ бꙑⷭ• къ томѹ не съгрѣша• Глеть же  нѣкꙑ прѣмѹдръ• не хѹл лка обраштаѫшта сѧ отъ хрѣхъ• нъ пае промꙑшлѧ добраꙗ прѣдъ гмь  лкꙑ• блюдѣмъ ѹбо въꙁлюбн срце + ꙋтвръждено• не смотрт тѹждхъ грѣхъ н поност• Да не ѹслꙑшмъ отъ двда• снове л ꙁѫб хъ орѹжꙗ  стрѣлꙑ•  ꙗꙁꙑкъ хъ меь остръ• бо  ѡвл дрѹꙁ•

+ сво

111c поносѧште мѹ глаахѹ• къде сть домъ кънѧжъ•  паⷦ: дѣ л аште тꙑ ѹмьреш• пѹсто бѫде подънбсе• Елфаꙁъ же• не ꙁълоба л твоꙗ есть многа бештслън же сѫть грѣс тво• ѹтвръждааше же братѫ своѭ беꙁ ѫма• облъен же нагꙑхъ ѿѧ• н водꙑ жадаѫштхъ напо• нъ алънꙑѧ лш хлѣба• въдовца ж отъпѹст тъштꙗ• сротꙑ же оꙁлоб• тѣмьже ѹбо обдошѧ тѧ сѣт•

111d С же лъжѫще поношаахѹ мѹ• не ненавст же рад• нъ ꙁане съмѣрлъ сѧ бѣаше глꙑ• Еднъ бо родъ бѣахѹ• елфаꙁъ бо братъ оца го прьвъ• Обае правьдвъ трьпѣаше добльнѣ• цѣ въ тако ꙗꙁвѣ сꙑ•  поносмъ• молѧаше ꙁа нѧ ба•  аште не бꙑ моллъ ꙁа нѧ овъ• погѹблъ бꙑ ѧ бъ•  се ѹбо о овѣ• а  лкъ обꙑа сѧ словесꙑ поносьлвꙑ• въ вьсѧ дн своꙗ не накажеть + по кнгамъ• мꙑ же хръстьꙗн пѫтьмь

+ сѧ

112a стꙑхъ ходѧште рьцѣмъ• ꙗко аште бꙑ врагъ понослъ м• прѣтрьпѣлъ ѹбо бꙑмь•  аще бꙑ ненавдѧ мене на мѧ вельрѣевалъ• ѹкрꙑлъ сѧ бꙑмь + отъ него•  еже въсъ дьнь поношѧахѫ м враꙁ мо•  хвалѧште мѧ мъноѫ кльнѧахѹ сѧ• аꙁъ же ꙗко  глѹхъ не слꙑшахъ• рее же  блаженъ петръ• аште поносѧть вамъ  о мен хвѣ• блажн ꙗко славꙑ  слꙑ•  бжь дхъ на васъ поваеть•  аплъ

+ ѹбо

112b павлъ• вь се бо трѹждамъ сѧ  поношене премемъ• ꙗко ѹпъвахомъ• на ба жва• же сть спсъ вьсѣмъ лкмъ• пае же вѣрьнꙑхъ•  га на крьстѣ ммоходѧште хѹлѧахѹ кьѫште главам• такожде  архере съ кънжънкꙑ рѫгаѫште сѧ глаахѹ• нꙑ ѹбо спслъ есть• а л себе не можеть спст• Такожде же  раꙁбонка распѧтаꙗ съ нмь поношѧаста емѹ• Длъготрьпѣлвꙑ же гъ• сѫпротвь•

112c молѧаше ꙁа нѧ оца  глааше ое• остав їмъ грѣхъ не вѣдѧть бо ьто творѧть•  прѣжде того дрьꙁꙑ творѧ ѹенкꙑ глааше• блажен есте• гда хѹлѧть вꙑ  отъженѹть вꙑ  рекѹть вьсе ꙁъло слово на вꙑ лъжѫште мене рад• радѹте сѧ  веселте ꙗко мьꙁда ваша мънога есть на нбсѣхъ• о хѣ ісѣ спсѣ нашмь емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ

112d АМН на ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ВЪꙀДАꙖТ ⁘ ⁘ ꙀЪЛА ꙀА ꙀЪ ⷧ҇ ⷶ ⁘ Прьвѣе ѹбо• о не понашат• нъ поношене прмат мало главъше• Нꙑнѣ о не въꙁдаꙗт ꙁъла• слово прѣнесѣмъ• аште ѹбо хоштемъ сънаслѣдьн хѹ бꙑт• то подражателе бѫдѣмъ хвомъ любенкомъ• Подобмъ сѧ кротост ддовѣ

113a да  мꙑ ѹслꙑшмъ отъ ба• Обрѣтохъ мѫжа протвѫ срцѫ момѹ• обрѣтохъ бо рее прѣблагꙑ•  благолюбьць• мѫжа по срцѹ моемѹ• же сътворть вьсѧ волѧ моꙗ• О непамѧтвѣмь ꙁълѹ ддѣ•  о враꙁѣхъ блаꙁѣмь•  мꙑ ѹбо не сътвормъ несоже на мьщене брата обдѣвъшааго нꙑ• да не + стръпътьно намъ бѫдеть въ врѣмѧ млтвꙑ• ꙁаконъ повелѣвать прѧат подъжьнкѹ

+ все

113b вражью•  овъ ꙗко дрьжа сѧ беꙁълобꙗ бмь послѹшъствованъ бꙑ•  осфъ крамольнѣ брать не отъмьст•  авель• просто  бе-сѫмьнѣнꙗ дѣаше съ братоѹбцемь•  вьсѧ въсповѣдаеть бгослове въ беꙁълоб жвъшаꙗ стꙑ• рее же етеръ• же въꙁдаеть ꙁъло въꙁ добро• не подвжать сѧ ꙁълаꙗ ꙁ домѹ го•  паⷦ• врьгъ камень на вꙑсотѹ• на главѫ своѫ мештеть•  копаꙗ ꙗмѹ дрѹгѹ• въпадеть въ нѫ•

113c  полѧцаꙗї сѣть• ѹвѧꙁнеть въ не•  творѧ ꙁъло• въвалть сѧ въ не• еремꙗ же прповѣдаꙗ бѹ на лѧ глеть• аште въꙁдаемо есть ꙁъло въꙁ доброе• помѧн ꙗкоже глахъ ꙁа нѧ добро• тако правьдвꙑ ноштъ  дънъ ꙁа нѧ ба молѧаше• тѣмъже дноѫ  дъвашъдꙑ слꙑша отъ ба• ꙗко не мол ꙁа нѧ• ꙁане не послѹшаѫ тбе• т же отъмьстшѧ емѹ въвръгъше въ тмѣне ꙗмьное• такꙑ бо сѫ прсно ждовьскꙑꙗ

113d доблетꙑ•  осфъ же не тъьѫ не въꙁмьст брат сво• нъ•  плака сѧ на вꙑ отъ любьв мъногꙑ•  глааше• не боте сѧ аꙁъ прѣкръмлю вꙑ• вдмъ ъто  двдъ прповѣдать бѹ• г бе мо рее• аште сътворхъ се• аште есть неправьда въ рѹкѹ моѫ• аште въꙁдахъ въꙁдаѭштмъ м ꙁъло• отъпадѣмъ ѹбо отъ врагъ мохъ тъштъ• Петръ же поѹаꙗ глеть• не въꙁдаюште ꙁъла ꙁа ꙁъло• н клеветꙑ ꙁа клеветѫ•

114a въспѧть же блсѹѫште• ꙗко на се ꙁъван бꙑсте• ꙗко + блгне наслѣдѹте•  павьлъ• блюдѣте рее еда къто комѹ ꙁъло ꙁа ꙁъло въꙁдасть• нъ вьсегда доброе гонте• въ себѣ  къ вьсѣмъ•  паⷦ• не бꙑва побѣжденъ отъ ꙁъла• нъ побѣжда благꙑмь ꙁъло• Гъ же• любте врагꙑ вашѧ• добро творте ненавдѧштмъ васъ• же тѧ ѹдарть въ деснѫѭ лантѹ• обрат емѹ  дрѹгѫѭ•  хотѧштѹмѹ

+ да

114b сѫдъ прꙗт съ тобоѭ  рꙁѹ твоѫ въꙁѧт• отъпѫст емѹ  срацю•  аште къто пометь тѧ по слѣ попьрште едно• д съ нмъ г  бѫдѣте штедр•  съвръшен ꙗкоже  оцъ вашъ нбсънъ• мѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ПОМНАТ ⁘ ⁘ ꙀЪЛОБꙐ ⁘

114c нв Ꙍ не въꙁдаꙗт ꙁъла ꙁа ꙁъло• слово коньавъше прѣдѣмъ•  въ опомьнѣнь ꙁълѹ• не тьъѭ бо брате• не длъж смъ помьнѣт ꙁълобꙑ на еднорожденкꙑ•  едноплътьнкꙑ• нъ опакꙑ хръстꙗньскꙑ творѧште•  ꙁълꙑꙗ благꙑ творѧште•  простраѫшт на нѧ многѫ благость•  |п|окаꙁаѫште себе дѣлꙑ стньнꙑ ѹенкꙑ хвꙑ ꙗко ть благъ есть на ꙁълꙑꙗ  невъꙁблагодѣтьнꙑꙗ•

114d Такоже  мꙑ длъжьн есмъ пр вьсемь по слѣ наше подобт сѧ хѹ нашемѹ• ашт ѹбо желаемъ блаженьꙗ его• то не тъьѫ дѣаньнѹмѹ гнѣвѹ въꙁбрант длъжьн смъ• нъ  ѹмьнѹмѹ• не толко бо польꙁѹеть же ѵодръжат ѹста въ врѣмѧ гнѣвѹ•  не ꙁност словесъ бѣсовьнꙑхъ• елкоже стт срце отъ памѧт ꙁълѹ•  не ꙁност въ ѹмѣ на брата ꙁъломꙑсль•

115a корене бо грѣховьно посѣшт повелѣвать евангльское ѹене• корен бо отъсѣенѹ гнѣвьнѹ отъ срца• н ненавсть• н ꙁавсть + дѣло ꙁведеть сѧ• ꙗкоже бо помрать слъньце подьтекъ облакъ• тако ѹма мꙑсль памѧтьнка ꙁълѹ• Въ вражъдвааго бо дш• лсѧта вьселѧть сѧ•  въ въꙁмѫштенѣ срц• ꙁвѣре ѹгнѣꙁдѧть сѧ•  ꙗкоже мѫжь ьстьнъ храмнꙑ ꙁлꙑ бѣгаеть• та

+ на

115b та  бъ ꙁълобва срца•  ꙗкоже дꙑмъ мѫть о• тако ꙁълобвааго ѹмъ• въ врѣмѧ мольбьное• Оуслꙑшмъ же ьто ꙁаповѣдать намъ собоѭ  рабꙑ свом гъ• Тѣмьже ѹбо ꙁасъвѣдѣтелюеть намъ проⷦ ꙁахар глѧ• къжъдо ꙁълобꙑ + не помꙑшлѧте въ срцхъ вашхъ•  нъ• же дръжть гнѣвъ• ꙁаконопрѣстѹпънкъ есть•  паⷦ• таѧ вражъдѹ съставлѧеть льсть• въ вьсемь же обдѣн

+ скрьнѧго свого

115c не дръж гнѣва на крънѧаго свого• нъ аште алъеть врагъ тво кръм • ашт л жаждеть напоꙗ •  паⷦ• остав обдѣне скрьнюмѹ свомѹ•  тьгда помольшѹ + сѧ грѣс тво раꙁорѧть сѧ•  прводть• лкъ на лка съхранть гнѣвъ•  отъ ба штеть сцѣленꙗ• самъ плъть сꙑ• хранть грѣводрьжане• то къто оцѣстть грѣхꙑ его•  прность• помѧн послѣдьнѧꙗ•  прѣстан вражьдѹѧ•

+ т

115d  паⷦ• остан сѧ отъ гнѣва  ѹмалш грѣхꙑ•  пртъьнкъ• страхъ гнь ненавдть ꙁьлобꙑ• досажденꙗ же  прѣꙁорьꙗ  пѫт ꙁълꙑхъ•  паⷦ• не ръц да мьштѹ врагѹ• нъ пожд га да т поможеть• въ пѫтехъ бо правьдьнѣхъ жвотъ• пѫте же вражъдѹѫштхъ съмръть•  ꙗковъ• отъвръгъше ѹбо вьсѫ скврънѫ•  ꙁбꙑтъкъ ꙁълобꙑ• въ кротост прмѣте стое слово• могѫштее спст

116a дша вашѧ• Павлъ же• не дѣт бꙑвате ѹмꙑ• нъ ꙁълобоѭ младенѹте• бѣжмъ ѹбо брате гѹбтельнааго врѣда гнѣводрьжанꙗ• да не отътѹждть насъ къ бѹ дрьꙁновенꙗ• не дрьꙁнеть бо нкътоже болѧ сеѭ ꙗꙁеѭ гнѣводръжꙗ• стат прѣдъ бмъ въ стѣ молтвѣ• Бранмо бо емѹ есть гмь глѫштемь• аште прносш даръ сво къ олтарю•  тѹ помѧнеш ꙗко мать нѣьто братъ тво на тѧ•

116b остав тѹ даръ сво прѣдъ олтаръмь•  шъдь прѣжде съмр сѧ съ братомь твомь•  тъгда пршъдъ прнес даръ тво бѹ• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН нг ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ВРАЖЬД ⷪВАТ ⁘ Ѥже вражьдоват• тождеплеменнкомъ  тождевѣрьнкомъ• неподобьно

116c  неклюмо боꙗштмъ сѧ ба•  обѣштавъшмъ боьсте• бъ бо вражъдꙑ не ѹꙁаконлъ лкомъ• раꙁвѣ тъьѫ на ꙁмѫ• срѣь на прѣльствъшааго еѫ спръва•  ꙁведъша ꙁ-д-раꙗ лка• лкоѹбца дꙗвола• такожде же повелѣно н есть• маднѣанемъ срѣь• нестъмъ дхомь• любодѣанѧ скврьненꙗ• сѣѫштмъ ꙁълꙑꙗ  сквръннꙑꙗ мꙑсл въ срца• смъ подобаеть въсеѫ

116d слоѫ вражъдоват•  отъвраштат сѧ + не врагꙑ нꙑ створѧть бѹ• отъ любьꙁнꙑꙗ бесѣдꙑ ꙗже къ нмъ• По реенѹмѹ не ненавдѧштаꙗ л тѧ г въꙁненавдѣхъ•  о враꙁѣхъ твохъ стаахъ• съврьшеноѫ ненавстью ненавдѣхъ хъ• враꙁ бꙑшѧ мънѣ• На лка же не достоть вражъдꙑ мѣт• пае же о тъштетѣ тѣлесьнѣ• л о клеветѣ• л о досажден• л елко въ вѣцѣ семь бꙑваеть

+ да

117a не подобаеть ꙁа та вражъдꙑ мѣт на тождеплеменьнка• нъ пае  хвалт• ꙁане ходата намъ бꙑваѭть спсенꙗ• ꙁълоба бо бжьꙗ ѹбо съвъкѹпенꙗ отъꙗтъ•  лкꙑ дрѹга отъ дрѹга раꙁлѹ• сеѧ ѹбо прѣжде вьсего подобаеть бѣгат•  гонт добрѹ дѣтель• ꙗже къ бѹ прводть•  дрѹга съ дрѹгомь съкѹпѧеть• добрꙑ же дѣтѣл•  любомѫдрьꙗ ѹставъ• же съ раꙁѹмомь прѣпрость съглашаеть

117b же словесе нашемь•  проⷦ саꙗ• рее бо• не бѫд съ мъножѣшм въ ꙁълобѣ• о нестꙑхъ мꙑслехъ глѧ•  наводть• ꙁмꙑте сѧ  ст бѫдѣте• отъмѣте ꙁълобꙑ отъ дшъ вашхъ• навꙑкнѣте добро творт•  пртъънкъ рее• не вражьдѹ на лка въсѫе• да не нѣъто на тѧ съдѣеть ꙁъло•  паⷦ• + а бестѹдьнъ съ досажденемь съдѣваеть ꙁълаꙗ•  грѣхолюбьць радѹеть сѧ сваромь•  паⷦ• мѫжъ прѣвратвъ

+ страхъ гнъ ненавдтъ ꙁълобꙑ

117c ꙗꙁъкомь• въпадеть въ ꙁъло• двдъ же въпꙗ къ бѹ рее да не порадѹѫть м сѧ вражъдѹѫште мънѣ бес правьдꙑ•  ненавдѧште мене тѹне• нъ да постꙑдѧть сѧ  посрамѧѫть сѧ штѹште дшѧ моꙗ•  въꙁвратш ꙁълаа врагомъ момъ•  стноѫ твоѫ• срѣь хмь потрѣб ꙗ  гъ мнѣ помоштьнкъ•  аꙁъ въꙁьрѫ на врагꙑ моꙗ• о бꙁѣ сътвормъ слѹ•  тъ ѹньжть

117d врагꙑ нашѧ• с же о раꙁѹмьнꙑхъ враꙁѣхъ молѧаше сѧ• а не о лцѣхъ•  съвѣдѣтель ѱане же о немь• Саѹлѹ бо штѹштѫ• дша его•  гонѧштѫ • съ трьм тꙑштам мѫжь•  прѣданѹ бꙑвъшѹ въ рѹцѣ его дноѫ  дъвашьдꙑ•  сѫштмъ съ нмь глюштемъ• се днь гнь въ ньже гъ прѣдасть врага твоего въ рѫцѣ тво• онъ отъвѣштавааше• жвъ гъ• не наведѹ рѹкꙑ моеѧ на помаꙁанка гнѧ•  не тъю

118a се• нꙑ  плакааше сѧ ѹмьръша го• ѹморь повѣдавъшааго мѹ ѹбене го• такожде  пакꙑ• рꙑдааше  о съмрът• авесаломꙑ скѫштааго ѹбт • ꙗвѣ ѹбо см ѹкаꙁано бꙑⷭ• ꙗко не на лкꙑ емѹ бѣ вражьда• нъ на бѣсꙑ•  мꙑ вьсе на ба въꙁложъше• да спсеть нꙑ отъ врагъ нашхъ раꙁѹмьнꙑхъ•  ювьнꙑхъ• Пае же аште  ѹслꙑшмъ• ꙗкова глѫшта• не въꙁдꙑхате брат моѧ на сѧ да не осѫжден бѫдете•

118b  самого га глѫшта• вамъ же глѫ слꙑшаштмъ• любте врагꙑ вашѧ• добро творте ненавдѧштмъ васъ• молте ꙁа творѧштаꙗ вамъ пакость•  гонѧштаꙗ вꙑ• о хѣ ісѣ г нашемь• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН нд ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ꙀАВДѢТ ⁘  ꙁавсть лютъ врѣдъ• дꙗволь•

118c  неѹдобь сцѣлмъ есть• отъ того бо наьнъ сѧ абье прѣско на братоѹбца кана•  по рѧдѹ• въ господоѹбца юдеꙗ доде• люто ѹбо ꙗкоже рѣхомъ•  коньць лютѹ ꙁавсть• ꙁавдѧ бо ѹбо пеальнъ сть  таеть•  ѧкоже ръвь въ древѣ  плѣснь въ рꙁѣ• тако срце  лце просмраждать• въпадъшѹмѹ въ рѹцѣ ѧ ꙁавда• а ꙁавдмъ• напрѣждь спѣеть гмь покрꙑваемъ• Ꙗко осфъ•

118d елко бо ꙁавдѧахѹ емѹ братѧ его• толко бъ вꙑшааше • доньже прведе  на црство• Такожде  саѹлъ• ꙁавст дѣлѧ гонѧаше двда ꙗже е ѱано• ꙁдошѧ поѫштѧꙗ плѧшѫштѧꙗ лкѹѫштѧꙗ  глаахѹ• ꙁб саѹлъ тꙑсѫштам свом•  двдъ тьмам свом• Абе въкорен сѧ ꙁавда въ срц саѹл•  рее• двдѹ л дашѧ тьмꙑ• а мнѣ тꙑсѫштѧ• то же домъ савствааго саѹла оскѫдѣвааше•  хѹдѣаше

119a А домъ ꙁавдмааго двда растѧаше  крѣплѧаше•  тъ пѣвааше• положшѧ на мѧ ꙁъло въꙁ добро•  ненавсть ꙁа въꙁлюбене мо•  пакꙑ• прокльнѹть т а тꙑ блⷭвш• аꙁъ же не прѣдълагаахъ прѣдъ ома мома• вешт ꙁаконопрѣстѹпьн•  проⷦ• амбакѹмъ• сто око не ꙁьрѣт ꙁъла•  прꙁрат на трѹдꙑ болѣꙁн• Аплъ же облаѧ ꙁавстьнꙑѧ ѹетелѧ• пшеть флпсемъ• ов же ꙁа

119b ꙁавсть  рьвене ха проповѣдаѫть• непьштѹѫ пеаль въꙁдвꙁат ѫꙁамъ момъ•  поѹаѧ прводть• бꙑвате же дрѹгъ дрѹгѹ блаꙁ• млсрд• даѫште себѣ• ꙗкоже  хъ дарова намъ• бѹдѣте ѹбо подобьн бѹ ꙗко ада въꙁлюбенаѧ•  ходте въ любьв• дшѧ бо ѹбо стꙑ своство сть• слово бе-ꙁавст• рьвьне бе-ꙁълобꙑ• любꙑ же непрѣстаньна гнѧ славꙑ• Нѣсть ѹбо лѣпо

119c гнмь ѹенкомъ• ꙁавстѫ дрьжат сѧ• л плштеват• егда пае ѹꙁьрмъ братѫ етерѹ хѹждьшѫ на власть прѣспѣвъшѫ• слꙑшмъ бо га глѫща• даждь семѹ мѣсто ꙗко да посѧдеть вꙑше• нъ пае двмъ сѧ правьдьнѹмѹ промꙑсльнкѹ• мѫдрѣ•  неꙁдроьнѣ сѫждьшю• ономѹ ѹбо хѹдѹмѹ• достоноват•  прьвоват  обладат• намъ же послѣдьноват• Бѣжмъ ѹбо въꙁлюбен•

119d ꙁавст• рода непрꙗꙁнна да не съ каномь сѫждн бѫдемъ• же стенѧ  трѧсꙑ сꙑ• коньа жте• н пакꙑ же съ ꙁълꙑм юде• же ꙁа ꙁавсть гнь ѹдесъ прѣдаша  на съмръть• Ꙗкоже съвѣдѣтелюѫть евагле• събьраномъ бо мъ рее• рее мъ платъ• кого хоштете отъпѫштѹ вамъ• вараавѫ л• л іса нарцаемааго ха• вѣдѧаше бо ꙗко ꙁавст рад прѣдашѧ  • беꙁьлобвꙑ же гъ ꙗко агнѧ неꙁьлобво

120a вьсе трьпѧаше• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН не ⁘ Ꙍ ТО ⷨ ѤЖЕ ⷩе РЬВЬНОВАТ ⁘ лкъ рьвьнвъ• не тъьѫ съ свом не съмрѧеть сѧ• нъ  съ тѹждм• хотѧ бо рьвьнвѫю своѫ мꙑсль ꙁвѣстоват• прсно въ ꙁълобꙑ наенеть•  вънѫ гнѣваеть сѧ

120b  нꙑ мѧтеть• Таковъ мръꙁъкъ отъ вьсѣхъ обрѣтать сѧ• пае же  окаанъ• ѱано бо сть въ бꙑт• ꙗко поꙗ саавъ отъ ноплеменнкъ женѣ•  бѣасте те ревьнѹѫшт саакѹ  ревецѣ• рее же ревека къ саакѹ• въꙁнегодовахъ жте мо• дъштерѹ рад сновъ хеттеовъ• се ѧвлѧѭштю словѹ• Ꙗко еже рьвьноват• беꙁбожьнъмъ клють сѧ• а не вѣрьнꙑмъ  говѣнꙑмъ• сѫште бо по стнѣ

120c говѣн•  хв ѹенц• свомѹ влцѣ  ѹтелю подобѧть сѧ• не прѣрееть бо рее• н въꙁъпеть• н ѹслꙑшть нкътоже гласа его•  тац не покѹшаѫть сѧ нкакоꙗже вешт рьвьнемь  пьрѣнемь раꙁдрѹшат• нъ трьпѣнемь  млтвоѫ  послѹшанмь•  едномꙑсльномь ѹпъванемь• рее бо гъ• прдохъ не да творѫ волю моѫ• нъ посълавъшааго мѧ оца• 

120d пртъьнкъ же о рьвьнвꙑхъ рее• Не свар сѧ съ лкомъ ꙗꙁꙑьномь• н наклада на огнь его дръвъ•  не отъвѣштава беꙁѹмьнѹмѹ• по беꙁѹмѫ да не подобьнъ емѹ бѹдеш• нъ отъвѣшта беꙁѹмнѫ по беꙁѹмѫ его• да не ѧвѧеть сѧ мѫдръ о себѣ•  нъ• рьвьне натъштъно въжагаеть огнь•  сваръ напраснъ пролваеть кръвь•  паⷦ• аште въꙁдъмеш скрѹ• въꙁгорть сѧ•

121a  аште въсплюеш на нѭ ѹгаснеть•  обое ꙁ ѹстъ сходть• Глеть же  ꙗковъ• деже бо ꙁавда  рьвьне•  вьсѧ ꙁъла вещь• Павлъ же рее• овѣмъ же ꙁ-д-ръвьнꙗ•  протвлѧѫштмъ же сѧ ѹбо стнѣ• повнѹѫщемъ же + неправьдѣ• гнѣвъ  ѧрость скрьбь  тѹга на вьсе дш лка творѧщааго ꙁълое•  въ нѣхъ• ꙗкоже анн•  амбр протвста сѧ мосеѹ• тако  с протвѧть сѧ стнѣ• Прсꙑлаеть

+ сѧ

121b же  ттѹ глѧ• бѹѧа же сътѧꙁанꙗ  родомъ прьтенꙗ•  сварꙑ ꙁаконьнꙑѧ острѹꙗ• сѫть бо непольꙁьн  сѫетьн• Мꙑ ѹбо въꙁлюбен ꙗко послѹшанꙗ сѫште ада• не подобмъ сѧ сѹетьнꙑмъ• рьвьнкомъ  пьрьнкомъ• навꙑкъше отъ бжъствьнааго ѱанꙗ врѣдъ рьвьнꙗ• еда когда осѫжден бѫдемъ съ ꙁаконопрѣстѹпьнꙑм ѫде• же прсно протвлѧахѫ

121c сѧ стнѣ•  глаахѫ влцѣ• Тꙑ о себѣ съвѣдѣтелюш•  паⷦ• тꙑ къто ес къ нмъже отъвѣштавааше гь• наатъкъ ꙗко  глѭ вамъ• амнъ глѭ вамъ• аште не вѣрѹете ꙗко аꙁъ есмь• ѹмьрете вь грѣсѣхъ вашхъ• тѣмьже брате любаа отъвръꙁѣмъ волѭ рьвьнꙗ ꙁъловѣрьнъхъ юде• т вѣрѹмъ жвотѹ нашемѹ бѹ• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ

121d АМН нꙅ ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ⁘ ⁘ НАВДѢТ ⁘ Паⷭно есть ꙗко любѧ ба любть брата своего• а ненавдѧ брата своего лкоѹбць рее сѧ• ѹбваеть бо  обраꙁомь• ненавстьномь въ ѹмѣ• егоже  кръвь не орѹжьемь ꙁлтѹ вдѧть лвц• нъ мꙑсльѭ ненавстьноѭ ѹбена• бъ вдть• же не тььѫ ꙁа дѣанѧ•

122a нъ  ꙁа мꙑсл  воленꙗ комѹждо• л вѣньца• л мѹкꙑ въꙁдаеть• ꙗкоже самъ прⷦомь рее• аꙁъ прдѹ събьратъ дѣлъ  словесъ•  помꙑшлен хъ• нъ  ꙁълоба въ мꙑслехъ помнама• дрьꙁостть срца• погѹбѧема же ѹдръжанмь  пѣванмь• съкрѹшать • нправъдьно ѹбо сть мѣт ненавст• на дноплеменьнка  едновѣрьнка•  сънаслѣдьнка црса нбсъ• Въꙁннавдмъ ж ненавдѧштааго

122b насъ дꙗвола  дѣла го• обьштааго вьсѣхъ лкъ врага• Па же вѣрьнꙑхъ• нкътоже бо вѣрѹ обѣштаваꙗ съгрѣшать• н любъве мꙑ ненавдть• ꙗвѣ бо дрѣво отъ плода бꙑвать• обѣштаваꙗ сѧ ѹбо хвъ бꙑт• ꙗже дѣть тѣм ꙗвть сѧ• ꙁане вьсь же ненавдть брата ншта• сь  дрѹжьбꙑ далее бѹдеть мѫжь же мѹдръ обрѧштть ѭ оаннъ ж глѧ ре въ свѣтѣ бꙑт•  брата свого

122c ннавдѧ въ тьмѣ сть доселѣ• аште къто рееть люблю ба•  брата свого ненавдть• лъжь сть• н любѧ брата свого• гоже вдѣ + како можетъ любт• Глеть же  ꙁаконъ• не въꙁненавд брата свого въ помꙑслѣ своемь• обленмь облш ї•  не прмеш свого грѣха•  не вражьдѹ люднѹ свомѹ• Такожде  павлъ• раꙁѹмѣвамъ дрѹгъ дрѹга въ пооштрене любьв•  добръ дѣлъ•

+ ба• гоже не вдѣ

122d  бꙑвате дрѹгъ дрѹгѹ блаꙁ• млосрьд• даѫште себѣ• ꙗкоже  хъ дарова намъ  прность• аште ꙗꙁꙑкꙑ глю л•  англскꙑ• любъве же не мамь• бꙑхъ ъꙗко мѣдь ꙁвьнѧшт• л кумбалъ ꙁвѧцаꙗ: Мꙑ ѹбо въ ха облъкъше сѧ• длъжьн есмъ• не тъъѫ не ненавдѣт нкогоже• нъ  любт• не тъкъмо братѫ  дрѹгꙑ• нъ  ненавдѧштѧꙗ нꙑ•  вражъдѹѫштѧꙗ• аште бо  ъто на нꙑ глѭть• л дѣѫть

123a въс благодарьнѣ прмѣмъ ꙁа бѫдѫште въꙁдаан• обꙑкл бо сѫть прсно же отъ мра• кромѣ сѹштаꙗ мра гонт  оскръблѧт  оклеветават• Въꙁглаша бо рее на мѧ ꙗꙁкмь льствомь  словес ненавстьнꙑ обдѹ мѧ  брашѧ сѧ съ мъноѭ• Ꙗкоже + гъ свомъ ѹенкомъ рее• аште отъ мра бꙑст бꙑл• мръ сво люблъ бꙑ• а ꙗкоже отъ мра нѣсте• нъ аꙁъ ꙁбьрахъ вꙑ отъ мра• сго рад ненавдть васъ мръ•  аште

+ 

123b мръ васъ ненавдть• вѣдте ꙗко мене прѣжд васъ въꙁненавдѣ•  прность• блажен ст• гда въꙁненавдѧть вꙑ лц  раꙁлѹать•  похѹлѧть•  пронесѹть мѧ ваше ꙗко ꙁъло сна ла рад• радѹте сѧ  веселт ꙗко мьꙁда вашѧ многа сть на нбсехъ•  паⷦ• любте врагꙑ вашѧ• добро творте ненавдѧштмъ васъ•  молте ꙁа творѧштꙗꙗ вамъ напаст  ꙁгонѧштѧ вꙑ• да бѹде снове оца вашго 

123c же сть на нбсехъ• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН нꙁ ⁘ О ТО ҇ⷨ ѤЖЕ ⷩ҇е ОБРА⁘ ⁘ ДОВАТ СѦ ⁘ Ѥж порадоват сѧ какомѹ любо лкѹ въ скрьб• л въ тъштетѣ• л въ падн• лка оплаꙁва сть  бѹꙗ• Па ж обьштьнка распьнъшхъ га• т бо глаахѹ• ѹа• раꙁарѧꙗ цркъвь• 

123d трьм дьньм съꙁдѧꙗ ѭ спс сѧ самъ• же сть неправьдьно• аште бо прѣтъкнть сѧ нога не порадѹть сѧ рѹка• па ж ѹбо  лѣкѹть• л масломь• л пластꙑремъ ꙁане дно тѣло смъ• не подобать ѹбо посмꙗт сѧ  порадоват свомѹ ѹдѹ• нъ съ нм поболѣт•  съпострадат по словес аплю• н тъьѫ же порадоват сѧ• нъ н отънѫдъ сластьнѣ слꙑшат грѫстост ла• послѹшаѭшт бо•

124a тако тацѣхъ глъ• свого велѣнꙗ плодꙑ обмѭть•  не непьштѹ вьсеꙗ скрьб ꙁа грѣхꙑ находѧштѧꙗ на лкꙑ• сѫть бо етер ѹгаждаѭще бѹ  напастѹем• Ньств бо  беꙁаконьн ꙁгънан бѫдѹть• Ꙗкоже  пртъьнкомь кажем смъ ре бо• аште падеть врагъ тво не обрадѹ сѧ мѹ• въ съблажнен же го не въꙁнос сѧ• да ѹꙁьрть гъ•  негодѣ мѹ бѫдеть•  се ѹбо о враꙁѣхъ•  радѹꙗ сѧ гꙑблѭштѹмѹ

124b не ꙁвнеть сѧ•  паⷦ• лютѣ веслѧштмъ сѧ о ꙁълꙑхъ•  радѹѫштемъ сѧ о съвращен ꙁълѣ•  паⷦ• сѣтѫ ѹвѧꙁнѹть веселѧште сѧ о паден благоьстьнъхъ•  болѣꙁнь погѹбть ꙗ прѣжде съмрьт хъ•  помѧнѣте дьн тьмъ ꙗко мноꙁ бѹдѹть• Непороьнъ же овъ• аште л обрадовахъ сѧ о паден врагъ мохъ•  рее срце мо благо же•  блаженꙑ же павлъ прсꙑлаꙗ рмѧнемъ

124c глааше• аште ж л етер отъломшѧ + отъ вѣтв• тꙑ же сверѣпомаслннъ сꙑ прсцѣп сѧ•  прастьнкъ корен  сласт бꙑⷭ маслнꙑ• не хвал сѧ на вѣтв• аште хвалш сѧ• не тꙑ корень носш• нъ корень тѧ• рееш ѹбо отъломша сѧ вѣтв да аꙁъ прсцѣпѭ сѧ• добрѣ невѣрмь отъломша сѧ тꙑ ж вѣроѭ стош• не всокомѹдрѹ• нъ бо сѧ• аште бо бъ стьствьнъхъ вѣтв не

+ сѧ

124d поштѧдѣ• да  тебе н поштѧдть•  прность• любꙑ н радѹть сѧ о нправьдѣ• радѹть же стнѣ• не прмлѣмъ ѹбо въꙁлюблен вадѧштѧаго нꙑ врага• порадоват сѧ скрънѧаго ꙁъломь• ъто бо рее овъ вꙑ нападете мънѣ бꙁ млост• ꙗко да вдѣвъш моѫ ꙗꙁвѫ въꙁботе сѧ• Мꙑ же молмъ сѧ съ двдомь глѫште бѹ• не отъврьꙁ мене въ врѣмѧ старост• гда ꙁнемагаеть крѣпость моꙗ не остав мене• ꙗко рѣшѧ враꙁ мо мънѣ•  стрѣгѫщ

125a дша моеꙗ съвѣшташѧ въкѹпѣ• глѭште бъ оставлъ  сть• поженѣте  мѣте  ꙗко нѣсть ꙁбавьнка мѹ• нъ тꙑ бе мо не ѹдал сѧ отъ мене• да не порадѹѭть м сѧ вражьдѹѫште мнѣ бес правьдꙑ• нъ твоѭ слоѭ да въꙁвратѧть сѧ абе стꙑдѧште сѧ глѭште благо ж благо ж• Ѥже посмꙗнѹ ѹбо бꙑт  порадованѹ• наш сть•

125b а же порадоват сѧ  порѹгат кънжьнкъ•  нааласштнкъ сть• рѫгаахѫ бо сѧ рее наальнц сштнкъ съ кънжьнкꙑ дрѹгъ къ дрѹгѹ глѭште• нꙑ спс• а л себе не можеть спст хъ црь ꙁлевъ• да сълѣꙁеть нꙑнѣ съ крта да вдмъ  вѣрѹ мемъ мѹ• длъготрьпѣлвꙑ же гъ трьпѧаше беꙁѹм хъ ꙗко лколюбьць• томѹ слава вь вѣкꙑ вѣкомъ

125c АМН н ⁘ О ТО ⷨ҇ ѤЖЕ РАДОВАТ ⁘ СѦ СЪ РАДѪЩ ҇М ⷭ҇ ⷽ ⁘ Велка добродѣтель сть•  боѹгодьна• же радоват сѧ съ добрѣ жвѫштм•  въ ꙁаповѣдехъ бжьꙗхъ спѣѭштм• аште  отъ теръ хъ ньтоже въмѣн сѧ• а ж по стнѣ радоват сѧ съ нмї• то сам слѣд льн ꙗвѣ покаꙁаѭть• радован бо срно

125d ꙗвлѧт о по ѱанѹмѹ• срцю веслѧштѹ сѧ лце цвьтеть• се же съврьшенꙑꙗ любъв есть же радоват сѧ о спѣан їскрьнѧаго• мноꙁ бо въ дномь спѣан сѫште  мѹште• дрѹгъ къ дрѹгѹ любъвь• аште сѧ лѹть едномѹ отъ нхъ голѣмьша дот спѣха• да дрѹгъ въ ꙁавстьнъ ровъ нꙁъпаде• а радѹꙗі сѧ въ стнѫ съ справѧюштмь

126a  прлежьнѹ молтвѹ вънѫ ꙁа нь прность бѹ• ꙗкоже  блаженꙑ павлъ радѹꙗ сѧ етеромъ глааше• ꙗко намъ самѣмъ хвалт сѧ въ цркъвахъ бжьꙗхъ• о трьпѣн вашмь  вѣрѣ• въ вьсѣхъ гоннхъ вашхъ ꙗже прмлете покаꙁан праведьнааго сѫда его• на съподобене црства бжьꙗ• Такоже  флпсемъ нъ аште жьренъ бꙑваѭ рее жрьтвѣ

126b  слѹжьбѣ вѣрꙑ вашеꙗ радъ смь  радѹѭ сѧ всѣмъ вамъ• такоже же радѹте сѧ  рад бѹдѣте мнѣ• ꙗкоже бо рее ѹдове пекѹть сѧ дрѹгъ о дрѹꙁѣ•  аште радѹть сѧ днъ ѹдъ радѹѫть сѧ съ нмь вьс ѹд• Аште л страждть днъ ѹдъ• то съ нмь страждѹть вьс ѹд• Тако  мꙑ радоват сѧ съ радѹѭштм•  плакат сѧ съ плаѹштм сѧ длъжън

126c есмь  ьстьѭ дрѹгъ дрѹга вѧштьшѧ себе творѧшт•  корнѳѣнемъ рее• не на бо пшмъ вамъ• нъ ꙗже ьтете  раꙁѹмѣват• ѹпъваѫ же ꙗко  до коньца раꙁѹмѣте• ꙗко  раꙁѹмѣсте нꙑ отъ аст• ꙗко похвалене вамъ смъ ꙗкож  вꙑ намъ• въ дьнь га нашего іу ха•  смь ѹпъванмь хотѣхъ къ вамъ прт да въторѹѫ радость мѣт•

126d надѣавъше сѧ вьсѣхъ васъ• ꙗко моꙗ радость въ вьсѣхъ васъ сть• ѱано же сть  въ лѹнѣ евнгль егдаже сплънша сѧ дьне родт лсавеѳ  род снъ• слꙑшашѧ окрстъ жвѹште рождн еꙗ•  радоваахѹ сѧ съ неѭ• се бо сть ꙁаконьнꙑꙗ любъве дѣан• же обьште творт любмꙑхъ•  сь самъ оанъ рожденъ глааше ѹенкомъ свомъ

127a дрѹгъ женшь стоꙗ  послѹшаꙗ го• радостѫ радѹть сѧ ꙁа гласъ женшъ• Ономѹ подобать раст• А мне хѹдѣт• же бо мать съврьшенѹ любъвь• то себе мьньша творть• а скрьнѧаго больша себе• по глѹ ха спса  ба нашего• мѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН

127b нѳ ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ОСКРЪБЛѦТ ⁘ ⁘ НКОГОЖЕ ⁘ Аште любѧ брата свого ба любть• а не любѧ брата свого н ба любть по аплѹ оаннѹ ꙗвѣ сть ꙗко  оскрьблѧꙗ брата свого• ба оскрьблѧть• не оскрьбѧте бо рее дха стааго мьже ꙁнаменасте сѧ•  же мѧ оскрьбшѧ глеть гъ•  паⷦ• понеже сътворсте дномѹ схъ малꙑхъ•

127c мнѣ сътворсте• ельма не сътворсте смъ• н мнѣ сътворсте• ѹкаꙁа сѧ ѹбо прѣждереенꙑм• ꙗко же братѹ своемѹ слѹжть бѹ ѹслѹжть• вѣдѹште брат ꙗко смь бѹ ѹгодмъ• гда не оскрьблѧемъ н о емьже скрьнѧаго• вьсель подвгнѣмъ сѧ не дат непьштеванꙗ• н внꙑ пеальнѹ бꙑт на нꙑ• подобьнѣ• л неподобьнѣ•

127d да не непрꙗта бѫдеть млтва наша ꙗко овьа пороьно• едномѹ бо рее молѧштѹ сѧ а дрѹгꙋмѹ проклнаѭштю• кого гласъ ѹслꙑшть влка• ꙗкоже въ прѣмѫдрост ꙗвлено сть•  паⷦ• днъ съꙁдаꙗ а дрѹгꙑ раꙁарѧꙗ• ъто ѹспѣта пае• нъ трѹдъ• мꙑѧ съ отъ мрьтвьца•  пакꙑ• касаѧ сѧ мь• каꙗ льꙁѧ бъ мѹ отъ банѧ• Такожде постѧ сѧ лкъ•

128a отъ грѣхъ свохъ•  пакꙑ ходѧ тожде творѧ• мольбѫ го къто ѹслꙑшть•  ъто ѹспѣлъ съмѣренмь свомь•  прводть• не кѹ на свого дрѹга ꙁъла• пршьльца сѫшта  надѣѫшта сѧ на тѧ• ꙁ ѹстъ бо беꙁѫмьнꙑхъ жъꙁлъ досажденꙗ• ходѧ же правѣ боть сѧ га• а стръпъшта пѫтьм ѹкоренъ бѹдеть•  пркъ мхеа• въꙁдꙑхаꙗ на їлѧ глааше• къжъдо скрьнѧаго свого

128b ѹтѣшать• на ꙁъло рѹкꙑ своꙗ готоваѭште• аплъ же• аште бо братъ тво скрьбть рее• юж не по любъв ходш• глеть же  гъ• всѧкъ гнѣваꙗ сѧ на брата своего спꙑт• повньнъ сть сѫдѹ• же л рееть братѹ свомѹ рак͗ка• повньнъ сть съборштѹ• а ж реть ѹроде• повньнъ сть геоннѣ огньнѣ•  прводть• аште ѹбо прносш даръ тво къ олтарю• т

128c тѹ помѧнеш ꙗко мать нѣьто братъ тво на тѧ• остав тѹ даръ тво прѣдъ олътаремь• д прѣжде съмр сѧ съ братомь твомь•  тъгда прїнесеш даръ тво• томѹ слава лколюбьцѹ буⷪ• нꙑнѣ  прсно•  въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ ВЪНМАТ СЕ҇БѢ ⁘

128d ѯ Ѥж вънмат себѣ въ всѣхъ• велка + сть  съпасъна•  бв ѹгодьна• сть же  бꙑтскаꙗ ꙁаповѣдь• таковꙑ ꙁбѣгнеть ѹдобь• всѧкого грѣха• всѧкѹ ж добрость  ꙁаповѣдь бжьѭ съ ++ грѣхꙑ прѣꙁьрть•  свом петь сѧ• дномꙑсльна ѹма къ бѹ мѣꙗ• Таковꙑ съпрѧштеть сѧ• отъ вьсѣхъ ꙁемльнꙑхъ вешть•  прѣнеснъ бꙑваеть къ нбсьнꙑмъ

+ вещь     ++ дѣвать• таковꙑ нѣхъ мъногꙑѩ

129a вѣьнꙑмъ• тръжъствѹ подобьно сть вьсе сълѹь• вѣдꙑ кѹплѫ дѣат• пробрѧштеть много• а не вѣдꙑ тъштетꙑ прмлть• велкꙑ ѹбо  бголюбвꙑ дшѧ сть• же вънмат прсно тврьдѣ себѣ• таковꙑ бо• нꙑнѣшьнѧго беспольꙁьна помꙑшлѧꙗ• о бѹдѹштхъ невъꙁможнъ• поваꙗ желаѧ• правꙑмь пѫтемь стѫпать•  въ бестрѹдьное

129b прстанште хво доходть• подобать ѹбо вънмат + польꙁьнаа• дъва бо есте англа съ лкомь• днъ правьдьнꙑ  еднъ ꙁълобьнꙑ•  праведьнꙑ ѹбо англъ• срамѧжвъ  кротъкъ•  млъалвъ сть• гда ѹбо сь на срце лкѹ въꙁдеть• абе глеть съ нмь о правьдѣ•  стотѣ•  ьст•  самодовъль• о всѧкомь дѣлѣ праведьнѣ о всѧко дѣтел славьнѣ

+ лѹьша

129c егда ѹбо с всѧ на срце лкѹ въꙁдѹть• то ꙗвѣ сть• ꙗко ангелъ праведьнъ съ нмъ сть• англъ бо лѹкавьнаго дѣла• прѣже вьсего• напраснвъ сть•  гнѣвьлвъ•  беꙁѫменъ•  дѣла го ꙁъла• раꙁвраштаѭшта рабꙑ бжьꙗ• гда ѹбо сь на срце лкѹ въꙁїдеть• подобать поꙁнат  отъ дѣлъ го• гда бо + острогнѣвьмь къ комꙋ прстѹпть•

+ напрасньствомь

129d л горестьѭ• ꙗвѣ таковъ въ лцѣ сть• потомь похоть дѣань многъ•  многоцѣнье брашънъ многъ•  пꙗньство•  провъ•  раꙁльнъ пшть•  похоть женъ•  лхомань•  прѣꙁорвьство•  гръдꙑн•  лко смъ сть прїскрьно•  подобно• нъ  ꙁълаа помꙑшлнꙗ• всѧ того сѫть• вънемлѣмъ ѹбо себѣ сам спꙑтьнѣ• англа ꙁълаго ѿетмъ

130a сѧ• англа же праведьнаго въ слѣдъ ходм͗• ꙗкоже  ꙁаконъ повелѣваеть глѧ• вьнма себе•  съхран дшѹ своѭ ꙁѣло• не ꙁабѫд га ба твоего•  да не остѹпѧть словеса го отъ срца твого• вьсѧ дьн жвота твого• нъ вьꙁлюбш га ба своего• ꙁ вьсеꙗ крѣпост твоꙗ• ꙁведъшааго по пешт желѣꙁнꙑꙗ• ꙁ-д-работꙑ гѵптьскꙑ• срѣь мродрьца тьмꙑ•

130b гуп͗тъ бо тьма съкаꙁать сѧ• вънемл себѣ• еда ꙗдъ  насꙑщь сѧ ꙁабѫдеш га ба своего•  отъврьжеш сѧ ꙗко ногда въꙁлюблен люд• нꙑнѣ же бгомръꙁъц•  въложш глꙑ моꙗ въ срце сво•  бѫдѹть недвжм прѣдъ ома твома• вънемл себѣ• не оставлѧ леутна всѧ дьн жвота свого• рекъше нꙑнѣшьнхъ слѹжтель гнь• сттел бо 

130c слѹжтел• порѫьнц твої сѫть• т бо въꙁемлѭть грѣхꙑ людьскꙑ• вънемл себѣ еда къгда бѫдеть глъ танъ• беꙁаконенье въ срц твоемь• срѣь• не опꙑтьлвꙑ помꙑшлн• нъ прѣпрость ход жвота свого дьн• ꙗкоже еремемь вѣстьствѹть бъ глѧ• се дахъ прѣдъ лцемь вашмь пѫть жвота  съмрьт• срѣь работѹ  свободѹ•

130d бꙑвъше бо ногда тьма• нꙑнѧ же свѣтъ о г• блюдѣте сѧ сам спꙑтьнѣ• еда къгда отъпадете• ꙗдъшѫмѹ бо ꙁелень• ооскомнѣѭ ꙁѫб• кожъдо грѣхомъ свомь ѹмьре•  еклсастъ рее• влъець  сѣть на пѫтехъ стръпътьнѣхъ• хранѧ же дшѫ своѫ ѹбѣжтъ оⷮ нхъ•  паⷦ• всѧцѣмь храненемь блюст свое срце отъ тѣхъ бо сходшта жꙁн•  паⷦ• ѹготов въ

131a сходъ дѣла своꙗ• ї прготов сѧ на село•  ход въ сѣлдъ мене•  въꙁждеш храмъ сво• прѣстѹпленьмь адамлемь раꙁоренъ• аплъ же павлъ• блюдѣте сѧ рее како ходїте• не ꙗко немѫдр• нъ ꙗко прѣмѫдр• скѹплѧѫште врѣмѧ• ꙗко дьн ꙁъл сѫть•  въ дѣанхъ• вънмате себѣ•  всемѹ стадѹ•  + немьже вꙑ постав дхъ стъ•

+ въ

131b паст црквь бжѫ• ѡанъ• дѣт• послѣдьнѧа годна сть•  ꙗкоже слꙑшасте ꙗко антхъ грѧдеть•  нꙑнѣ антхрьст мноꙁ бꙑшѧ• тѣмь раꙁѹмѣвамъ• ꙗко послѣдьнѧа годна есть•  гъ• вънемлѣте себѣ отъ лъжхъ пркъ• же прходѧть къ вамъ въ одеждахь овьахъ• вънѹтрь сѫть влъц хꙑштьнц• ѿ плодъ хъ поꙁнате ꙗ• томѹ слава лкбвѹмѹ

131c бѹ въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ѯа ⁘ О БЛАГОРѢВЬСТВѢ ⁘ Блага словеса• отъ добраго скровшта срнаго сходѧть• аште бо кто не стть срца своего отъ ꙁълословесьꙗ• добра бесѣдоват не можеть• аште бо  мьнть сѧ глат послѹшьнкомъ• непрꙗтьна

131d сѫть словеса его  отъметьна• не мѹшта маст благодѣт стго дха• хотѧ ѹбо польꙁоват комѹ словесемь• да прость ѹ ба слова словес• въ отъврьсть ѹстъ его• ꙗкоже саꙗ глеть• гъ бо рее даеть м ꙗꙁкъ накаꙁаньꙗ• вѣдѣт вънегда достоть решт слово•  прреть• послѹшате мене•  пожветь въ благꙑхъ дша вашѧ• пртъьнкъ же•

132a сътове медвьн словеса добра• сладость же хъ слѹхъ сцѣленье дш• елко бо на спнье глѫть• сладость сцѣленье творѧть дш•  раꙁѹмвъ въ вещехъ обрѣтатель благомь•  ѹста въꙁлюбѧть отъвѣштаѫща словеса добра•  ѹстьнꙑ гладъкꙑ покрꙑѫть срце пеально•  па҇ⷦ• слово жестоко• въꙁдвжеть гнѣвъ• ꙗꙁꙑкъ же прмдръхъ добро ѹмѣть• сцѣлене ꙗꙁка дрѣво

132b жвотьно•  па҇ⷦ• ꙁ ѹстъ правьдьнаго каплеть прмдрсто•  отъ ѹстьнъ праведьнъхъ• каплѫть благодѣт•  ѹста съмѣренъхъ ѹать сѧ мдрст•  пакꙑ• отъ плода ѹстъ• дша мѫжа насꙑтть сѧ• благъ• въꙁдаане же ѹстьнѹ его въꙁдасть сѧ емѹ•  пакꙑ• ѹстьнꙑ стньнꙑ• справлѧѫть съвѣдѣтельство• хотѧште же мрьн бт въꙁвеселѧть сѧ• пѣвьць

132c же• отъргнѫ срце мо слово благо•  гъ дасть глаголъ благовѣстьствѹѫштм͗ слоѫ многоѭ•  г ѹстьнѣ мо отъврьꙁеш•  ѹста моꙗ въꙁдѧть хвалѹ твоѫ• прсꙑлаеть же  павлъ глѧ• слово ваше вьсегда въ благодѣт• да бꙑваеть• сольѫ растворено• вѣдѣт како подобаеть• дномѹ комѹ васъ отъвѣштават•  рмлѧнемъ• въꙁлюблѧѭ

132d бо рее вдѣт вꙑ• да етеро подамь вамъ дарованье дхвно• ѹтврьдт сѧ вамъ• се же есть ѹтѣшт сѧ вам• обьштеѫ вѣроѫ•  пакꙑ• молѧште дного когожьдо васъ•  ѹтѣшаѫште• ходт достоно бѹ• же ѹбо ѫеть сѧ прмъ даръ ѹтельства отъ ба• да бесѣдѹеть съ съмѣреною мѫдростѫ• да  їнѣхъ съꙁдаеть• да не къгда  осѫжденъ бѹдеть:

133a ꙗкоже съкрꙑвъ  таланта• а не прмъ дара таковаго• да млъть  да не ꙁность глъ праꙁденъ отъ срца своего• еда къгда ѹслꙑшть• грѣшьнкомъ же рее бъ• въскѹѫ тꙑ повѣдаеш оправьданꙗ моꙗ•  въспремлеш ꙁавѣтъ + ѹст твом• тꙑ же въꙁненавдѣ накаꙁане мое•  въꙁврьже словеса моꙗ въспѧть• добрꙑ бо лкъ

+ мої

133b рее гъ• отъ благаго съкровшта срца своего• срѣь• благодѣт стго дха• ꙁность благое• о хѣ їсѣ томѹ слава вь вѣкꙑ вѣкомъ АМН ѯв ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ КЛѦТ СѦ ⁘ О неклѧтвь ветъхꙑ ѹбо ꙁаконъ• ꙗко младштемъ ꙁаконъ

133c полагаꙗ• ꙁаповѣдать не беꙁ ѹма• н на льсть скрьнюмѹ клѧт сѧ• намъ же гъ нашъ  спсъ• ꙁаповѣдаеть нꙑ•  беꙁ врѣмене• н въ подобно врѣмѧ клѧт сѧ• бѹд же вамъ рее• же е е•  еже н н• а лхо + отъ непрꙗꙁн есть• прьвъмъ рее людемъ• ꙗко жестовꙑемъ ꙁаповѣдахъ• не въ лъжѫ кльнеш сѧ• въꙁдас же гв клѧтвꙑ своꙗ•

+ сеѫ

133d ꙗко жестосрьдомъ  непокорѧштемъ м сѧ• вамъ же вѣровавъшмъ въ мѧ• мьже дахъ власть адомъ бжьмъ бꙑт• порожденъмъ отъ стго дха• прповелѣваѫ не клѧт сѧ вьсѣмъ нкоеѫже клѧтвоѫ• н малоѫ н велкоѫ• да сѧ ꙗвть раꙁньство любодѣшть•  прснъхъ мохъ адъ• постꙑдмъ сѧ ѹбо въꙁлюблен• поътъшаго нꙑ тако влкꙑ•

134a  отьца•  съ всѧцѣмь страхомь ꙗко раб прсн• съхранмъ ꙁаповѣдь го же отънѫдъ не клѧт сѧ• да не когда  о насъ рееть• снꙑ родхъ  въꙁнесохъ• т же отъврьгошѧ сѧ мене•  снве тѹжд сълъгаша мнѣ• не бѹдѣмъ ѹбо дрьꙁ•  неродв• о ꙁаповѣд влк нашего• глемаа бо бес клѧтвꙑ л бꙑваѫштаа• благовѣрьнѣша сѫть лкмъ  бв ѹгодьна•

134b добрѣ же  мдрсть въꙁвѣщаеть• не прѹа клѧтвѣ ѹстъ свохъ•  менованемь стго не обꙑкн сѧ• кльнъ бо сѧ не остѣеть отъ грѣха•  пакꙑ• мѫжь многоклѧтвьнъ наплънть сѧ беꙁаконьꙗ•  не отъстѹпть отъ него рана• нъ  бесѣда многоклѧтвьнка• н тъъѫ власꙑ въсрашаеть• нъ  слѹхома сътꙋжаеть• рее же  ꙁаконъ• не

134c кльнѣте сѧ мемь момь о неправьдѣ•  пркъ ꙁахарꙗ• клѧтвꙑ лъжьнѧ не любте• стнѹ  мра любте• глеть же  осе• не кльнѣте сѧ жвомь бмь• мхеа же•  бѫдѹ рее съвѣдѣтель ꙗдръ• на кльнѹштаѧ сѧ менемь момь• посꙑлаеть же  ꙗковъ глѧ• прѣжде всего братье моꙗ не кльнѣте сѧ н небомь н ꙁемлеѫ• н ноѫ едноѫ клѧтвоѫ•

134d бѫд же вамъ еже е е•  еже н н• да не въ осѫжнене въпадете• такожде  гъ нашь  спсъ• аꙁъ же глю вамъ не клѧт сѧ отънѫдъ н небомь• ꙗко прѣстолъ есть бжь• н ꙁемлеѫ• ꙗко подъножь есть ногѹ его• н момь ꙗко градъ есть велкаго црѧ• н главоѫ своѭ кльн сѧ• ꙗко не можеш едного вла|с|а бѣла л рьна створт• бѫд же вамъ же е е•  еже н н•

135a а лхое сего отъ непрьꙗꙁн есть• томѹ слава лколюбвѹмѹ бѹ въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ѯг ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ ХРⷬАНТ ТАНѪ ⁘ Ѥже повѣдат танѹ• ѭтрьнхъ есть• прснꙑхъ  вѣрьнъхъ• а не вънѣшьнхъ• вамъ бо дано есть вѣдѣт рее

135b гъ• танꙑ црствьꙗ• аште ѹбо слꙑшавъ  не съхранть• прѣдатель стнꙑ бъїсть• нѹждьно ѹбо сть ꙁѣло всѧцѣмь храненемь въꙁдрьжат сѧ•  блюст повѣдано его таньство• да не + прснъ емѹ дрѹгъ бесъмренъ емѹ врагъ прѣбѹдеть• ꙗко  стꙑм кнгам кажем есмь• не ꙗвлѧт танꙑ• глеть бо пртъьнкъ• ꙗко

+ драгъ  любъ

135c же тать обдѫ• штеть + дрѹжъбꙑ• же л не любть тат• раꙁлѹаеть дрѹгꙑ  своть•  нъ• слꙑшалъ ес слово рее• да ѹмьреть съ тобоѫ• отъкрꙑваѧ бо танѹ• гѹбть вѣрѹ•  паⷦ• аште отъкрꙑш танѫ дрѹга своего• не поженеш въ слѣдъ его• ꙗкоже бо пътцѹ ꙁ-д-рѹкꙑ своеѧ ѹпѹстлъ с• такоже ѹпѹстлъ ес скрьнѧго  не ѹловш его• не гон

+ любъве

135d ѹбо его ꙗко далее отъстѹп•  прводть• ꙗко стрѹпъ есть обѧꙁат•  клеветѣ есть съмѣренье• а отъкрꙑвъ танѫ• погѹблъ есть вѣрѹ• доблѧ ѹбо  мѫжьствьнꙑ  вѣрьнꙑ дшѧ есть• по всѧкомѹ обраꙁѹ тат танѫ•  не ꙁа еднꙑ внꙑ л скрьб• ꙗко ѹлѹьше ꙗвлѧт дрьꙁаемаа емѹ• мало бо въ асъ прѣтрьпѣвъ•  ѹдрьжавъ• послѣжде

136a обемлеш сладость радост• отъ плода ѹдрьжаньꙗ• вѣрьнъ бо рабъ• танѫ влкꙑ своего хранть• рее бо гъ свомъ ѹенкомъ• вамъ бо дано есть вѣдѣт танꙑ црствꙗ бжꙗ• нѣмъ же вънѣшьнмъ въ пртъахъ всѧ глѫть сѧ• да вдѧште вдѧть  не ѹꙁьрѧть•  слꙑшаште слꙑшать  не раꙁѹмѣѭть• томѹ слава млоствѹмѹ бѹ• въ вѣкꙑ вѣкомъ

136b АМН ѯд ⁘ О ТО ⷨ ѤЖЕ НЕ ПЪВАТ БЕꙀ ГОДА ⁘ Ѥже беꙁ врѣмене пъват цѣмь ненакаꙁанꙑ•  нескѹсьнꙑ• дшѧ сть своство• мноꙁ бо отъ опасвааго пъванꙗ мже не бѣ льꙁѣ• послѣжде въ скрьб вельꙗ•  несътрьпьнꙑ въпадошѧ• подобаеть ѹбо все опасьно  съ сьвѣтомь творт• а не пъват н|ї|цѣмьже

136c ꙗко ѹлѹаште• да не послѣдь своего ꙁълосъвѣтьꙗ плодꙑ болѣꙁньн пожьнеть• въ ѹш бо беꙁѹмьнаго• добро есть ньсоже не глат• ꙗкоже рее соломонъ• еда къгда порѹгаеть сѧ твомъ раꙁѹмьнъмъ словесемъ• ѹїть же  нъ мѹтръ• съ бѹемь не съвѣтова• не въꙁможеть бо словесе съдрьжат•  пакꙑ• вьсѧкомѹ лкѹ не ꙗвлѧ срца

136d своего• многа бо сѫть лаанꙗ льствааго•  паⷦ• прѣдъ тѹждмь не твор несоже тана: не вѣс бо ьто т створть•  пакꙑ• лкъ оботвъ• отъкрꙑваеть съвѣтꙑ въ съньмшт• вѣрьнъ же хмь тать вешт•  пркъ мхеа въпьеть глѧ• хрант сѧ отъ подрѹжьꙗ• да не къгда постраждемъ• ꙗже  самѱонъ• доогавленъ бо праведьнъ

137a
 своеѫ женоѭ• повѣда е ганане•  бꙑсть емѹꙷ въ пеаль вельѭ• такожде же  въторое мѹ подрѹжье• далда• лестьнъм словесꙑ прѣльствъш• праведьнка• обрадованье створ врагомъ его•  ꙁаатъ отъ обѣтованꙗ•  сѫдвъ к лⷮѣ лев•  растрьгъ рѹкама ѹста львова•  люстьѭ осьлеѫ тꙑсѫштѫ ꙁбївъ мѫжь•  водѫ

137b -елюст пвъ• же съ многоѫ крѣпостѫ• врата гаꙁьскаа съ вереїм на рамо въꙁьмъ•  на горѹ въꙁнесъ• ꙁълоѫ женоѫ обльштенъ• вънеꙁапѫ не тъьѫ толкѫ крѣпость погѹб• нъ  ома ꙁврьтѣнъ• рѫгѹ отрокомъ• ноплеменьнкъ бꙑвъ съ нм жтье раꙁдрѹш• послѣдѹꙗ ѹбо есть гне реене глѫштее• не дадте стаго пьсомъ

137c
 н помештѣте бсьръ прѣдъ свньꙗм• да не поперѫть хъ ногам свом•  враштьше сѧ растрьгнѫть вꙑ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣком: АМН ѯе ⁘ Ꙍ СТНѢ ⁘ Просто ьстьнꙑ ое еустате• ѫдш сѧ тꙑ же  протаѫшть• нꙑнѣшьнѫ дѣтѣль• есо дѣльма вам

137d ѹбѣжденъ•  къ вамъ наало• словѹ створвъ• абье ꙗко ꙁабꙑвъ сѧ• ꙗко къ нѣкъмъ ѹенкомъ трѣбѹѫштмъ ѹеньꙗ• бесѣдованꙗ творїхъ• нъ нⷦтоже не ѫд сѧ• н беꙁѹмꙗ помꙑ напса м прѣмѣненѫ• нъ пае да прметь похвальнѹѫ странѫ• не ꙁабꙑлъ бо смь себѣ• нъ отъвѣтъ рекѹ• внꙑ бо нꙑнѣшьнѧаго трѹжденьꙗ• еже оглавт

138a въ кратьцѣ• все бжьствьное ѱане• ветъхое же  новое пѹстт тебѣ• ꙁане асто• + странꙑ  град прѣмѣнѧеш• одрьжаштаꙗ рад халъдѣскꙑꙗ ꙁмꙑ•  всѫ ѹселенѫѫ отъ вашего повелѣнꙗ прꙗхъ• нъ мьже псмена бодъхньнаго ѹенꙗ съвѣдѣтельства• трѣбовахѹ едїного ѹтельна словесе• ꙗкоже ꙁъдане велкомь  драгомь

+ мѣста

138b
 каменемь съставлѧемо• трѣбѹеть хѹда  дробьна каменьца строенью• сего рад тако створхъ• наѱане нꙑнѣшьнѧꙗ дѣтѣл• не съмѣвь къ вамъ• нъ обьшта ꙋенꙗ створт• съвѣмь бо  свое немощьство•  съврьшенье вашего оса• нꙑнѣ же егда доспѣ• же о стнѣ слово• потрѣбно мьнѣхъ вамъ въꙁложт • ꙗко даръ еднъ бжьї

138c ꙁѧштьнъ• аште сѫштьнѣ стна бь есть• трѣбѣ ѹбо есть всѧкомѹ лкѹ хотѧштю стнѣ• прѣжде помолт сѧ• поꙁнат стовѫю стнѫ•  решт о не• ꙗкоже е лѣпо стннѹмѹ любьцу• по рекъшѹмѹ• не отъм отъ ѹстъ мохъ словесе стнна до ꙁѣла• стна бо къ дѣлаѫштмъ ѭ• въꙁвратть сѧ• ꙗкоже бо глѧ лъжѫ• оскврьнѧеть с

138d срце  ѹста• лъжа бо врагов клють сѧ• оць бо лъж дꙗволъ есть• тако  глѧ стнѫ• + сштаеть дшю  тѣло  всѧ ѹдꙑ• стна бо есть хъ• накаꙁаꙗ же пркъ ꙁахарѧ• ослѹшвꙑꙗ люд рее къ нмъ• глѣте стнѫ• къжьдо къ скрьнмъ свомъ•  сѫдъ мрьнъ сѫдте•  їнъ• ѹстьнꙑ стньнꙑ справлѧѫть съвѣдѣтельство• хотѧще же ѹмрѣт въꙁвеселѧть

+ істть

139a
 сѧ•  пакꙑ• стнѫ сътѧж  не отърн прѣмѫдрост  накаꙁаньꙗ• ꙁане ѹста стньнка наплънть сѧ смѣха• срѣь радост• двдъ же• г кто обтаеть въ жлш твоемь• л къто въселть сѧ въ горѣ стѣ твое•  прность• ходѧ бес порока•  дѣлаꙗ правьдѹ•  глѧ стнѫ въ срц своемь• рекъше отъ срца своего• наало бо словесъ твохъ стна•

139b ї въ вѣкꙑ всѧ сѫдьбꙑ правьдꙑ твоеꙗ• бо дѣла рѹкѹ твоеѫ стна  сѫдъ•  млость  стна прѣдъдете прѣдъ лцемь твомь• сего рад налѧцѣ спѣ црствѹ• стнꙑ рад  кротост  правьдꙑ• въ ѹстѣхъ бо врагъ твохъ нѣсть стнꙑ• ꙗко срце хъ сѫетьно есть•  гробъ отврьстъ грътань хъ•  ꙗꙁꙑкꙑ свом льстѧть• сего рад сѫд мъ

139c бже рее же  стнънꙑ овъ• аште л  сълъгахъ глꙑ стаго ба моего•  пртъьнкъ• лѹь есть ншть• ходѧ въ стнѣ• богата лъжва• творт бо правьдѹ  стнѫ глат• ꙁволено есть + ба пае• неже жрьтвьнаа кръвь•  паⷦ• отврьꙁаꙗ рее отъ ѹстьнъ права• ꙗко стнѣ поѹть сѧ грътань мо• мрьꙁъкꙑ же прѣдъ мноѫ

+ ѿ

139d ѹстьнꙑ лъжвꙑ• аплъ же отъложьше лъжѫ глѣте стнѹ къ скрьнмъ свомъ• ꙗко есмь дрѹгъ дрѹгѹ ѹд•  въ любъве нелцемѣрьнѣ въ словес стньнѣ•  оанъ• вѣмь рее ꙗко снъ бжь прде•  дасть намъ съмꙑслъ• да раꙁѹмѣемъ стньнаго ба•  бѫдемъ о стннѣмь снѣ его іу хѣ• сь есть стньнъ  бъ  жꙁнь вѣьнаа• глѧ бо стнѫ о бꙁѣ

140a жветь• подобаеть ѹбо всѧко стнѣ ꙁ ѹстъ лъ сходт• да дхъ егоже бъ въсел в плъть сьѫ• стненъ обрѧштеть сѧ отъ всѣхъ лкъ•  тако прославть сѧ гь въ лцѣ• ꙗко гь стненъ есть въ всемь глѣ•  несоже ѹ него лъжъна• да лъжѫште отъмѣтаѫть сѧ га•  бꙑваѫть лшаѭште сѧ га• не отъдаѭште емѹ порѹене еже прѣѧ сѧ• прѣꙗ сѧ бо дха нелъжъна•

140b сего аште лъжъна отъдадѧть• оскврьншѧ гне порѹене•  бꙑшѧ лхованц• хранѧште бо стнѫ• могꙋть себѣ жꙁнь сънабъдѣт• хранꙗть бо сѧ стноѫ• въ стнѹ ѹбо  по нѹ• драгъ ое еустате• вамъ въꙁложхомъ• еже о стнѣ слово• прсно бо въ ха облъенъ тѣмь жвеш•  двжш сѧ  ес• ꙗко стненъ лкъ•  стньнъ ратель любьꙁненъ•

140c нꙑнѣ бо дрьꙁат м повелѣваеть• се о тебѣ ꙁвѣштат• рекъ ѳомѣ• аꙁъ есмь пѫть  їстна  жꙁнь•  нктоже не прїдеть къ оцѫ• + аште не мноѫ• ꙗко томѹ подобаеть слава съ отьцемь  стꙑмь дхомь нꙑнѧ  прсно  въ вѣкꙑ вѣком АМН ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ ⁘

+ тъьѫ мноѭ

140d ѯг ⁘ ꙌБЛАТ ⁘ Ѥже на бжьѭ облат скрьнѧго• годѣ есть бв  любо• ꙁнаменье бо есть братолюбьꙗ•  млоствьнꙑ волѧ• тъьѭ простомь срцемь  стоѫ съвѣстьѭ• въ страсѣ бжь• съ всѧцѣмь млдьемь облат• мꙑсльѭ да обратмъ съгрѣшаѫштааго• се творт подобаеть• трѣбѣ же е  расмотрт• + деже подобаеть облат• а мѫжа сльна• нѣ лѣпо облїатї

+ къде

141a о велан• нъ пае нанесенье бѫдѹштааго неьстьꙗ ѹкаꙁат• обраꙁомь бо смь• таков сластьнѣ облаѭть сѧ• такожде прѣстаюштааго  каѫшта сѧ• нѣсть добро облат• ꙗв емѹ прьвѣе твоꙗ съгрѣшенꙗ•  не жалть с облаемъ• въ пртъахъ ѱано есть• ꙗко лѹе сѫть обленьꙗ отъкрꙑваема• неже любꙑ тама• достовѣрьнѣше бо стрѹп

141b дрѹга• неже вольна лобꙑꙁаньꙗ врага•  лѹе мѫжь облаꙗ мѫжа неправьдьна•  жестовꙑꙗ• вънеꙁаапѫ бо полѧштѹ нѣсть сцѣленꙗ•  паⷦ• облаꙗ лкѹ пѫть его• хвалꙑ мѣт мать• пае ласкаѭштаго ꙗꙁꙑкомь•  пакꙑ• не обла ꙁълꙑхъ• да не въꙁненавдѧть тебе• обла мѫдра  вьꙁлюб тѧ• беꙁѹмьна же•  прложть ненавдѣт тѧ•  паⷦ• намꙁаꙗ

141c окомь съ лестьѭ• събраеть мѫжемъ пеал• а облаꙗ не обнѹꙗ сѧ съмѣрѧть•  пакꙑ• обл дрѹга еда къгда нѣ створлъ• да не прложть• се вьсе  ꙁаконъ рее• обл скрьнѧго еда къгда не створлъ• да не прложть•  пакꙑ• коль добро есть облат• л  + ꙗрт сѧ та•  прводть• въ прѣ вна не обла скрьнѧго•

+ гнѣват сѧ

141d  не ѹкор его въ радост его•  паⷦ• аште облш мѫжа мѫдра• раꙁѹмѣть ѫвьство• срце бо ювьствьно оскрьблѧеть дшѫ его• облаѭшт же добрѣше ꙗвѧть сѧ на нѧ•  павлъ тмотеов рее• съгрѣшаѫштаꙗ• прѣдъ вьсѣм обла• да про страхъ мѹть•  пакꙑ• обла ꙁапрѣт• ѹмол•  хотѧ нꙑ спст• гъ  спсъ нашь• повелѣваеть намъ

142a глѧ• аште съгрѣш тобѣ братъ тво• д обл  межѫ собоѫ  тѣмь еднѣмь• аште тебе послѹшать• пробрѣлъ ес брата твоего• аште л тебе не послѹшаеть• пом съ собоѫ еште дного л тр• да + ѹстѣхъ дъвоѭ л трь съвѣдѣтель станеть всѧкъ глъ• аште же не послѹшаеть хъ• рьц цркве• аште же л црькъве не послѹшаеть• да бѹдеть

+ въ

142b т ꙗко ꙗꙁꙑьнкъ  мꙑтьнкъ• томѹ слава длъготрьпѣлвѹмѹ бѹ въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ѯꙁ ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ ꙌБЛАѤМѪ БЬІВАТ⁘ лвкъ аште есть съмѣреномѫдренъ• мать себе + хѹда• съ радостьѭ  благодшьемь• прносмаꙗ емѹ

+ съмѣрена

142c обланꙗ•  ептмѫ премлеть• блаженъ ѹбо есть рьньць• же всѣмь попьранье сѧ мать• мьньша себе помшлѧꙗ• радѹеть сѧ пае о хѹждень  небрѣжень• неже о ьст  благославь• тѣмьже  бмь сштаеть сѧ• ꙗкоже съвѣдѣтельствѹеть саꙗ• стте ѹмалѧѭштааго дшѫ своѭ• а ненавдѧ облень беꙁѹмьнь есть•

142d нъ  вьлежть стрт• а любѧ вѣсто ꙗко бе-страсть• добро ѹбо прмат ѹкарѧѫштаꙗ нꙑ• неже хвалѧштꙗ нꙑ• же нмьже раꙁньствѹѫть• кльнѹщаго по ѱаньѭ•  паⷦ• саꙗ• ѹслꙑште глъ гнь• трепештѹште словес его• рьцѣте братьꙗ наша ненавдѧщмъ васъ•  мръꙁѹѭштмъ• рее же  пртъьнкъ• скрѹшаеть прѣштенье срце мѫдраго•

143a беꙁѹмьль же бемъ не ѹеть•  пакꙑ же отърѣть каꙁанье ненавдть себѣ• хранѧ же обленьꙗ сътѧжть мѫдрость•  паⷦ• премлѧ каꙁань въ благъхъ бѫдеть• хранѧ же обленьꙗ ѹмѫдрть сѧ•  слѹшаꙗ облень жвота• средѣ прѣмѫдръхъ въдворть сѧ•  паⷦ• съблюдаꙗ обленꙗ• любть своѭ дшѹ• а ненавдѧщі облень• съконьаѫть

143b сѧ срамьнѣ•  пакꙑ нштетѹ  беьстье отъемлеть накаꙁанье: хранѧ же обленьꙗ славенъ бѫдеть•  паⷦ• ꙗꙁвꙑ обленьꙗ даѭть мѫдрость• отрокъ же блюдѧ• посрамлѧеть родтелѧ своꙗ•  паⷦ• любѧ накаꙁанье любть ювьство• а ненавдѧ облень беꙁѹменъ есть• двдъ же г не ꙗростьѭ твоеѭ обл мене• н гнѣвомь твомь

143c покаж мене• не ꙗко обленьꙗ отърцааше сѧ• нъ гнѣвьнааго накаꙁанꙗ• прность бо• покажеть мѧ правьдьнкъ млостьѭ  облть мѧ• велко ѹбо сть въꙁлюблен  двьно облаемъ• л ѹкарѧемъ цѣмь•  трьпѧ• ꙗкоже ьстьнаа  велкаа она хананѣа• ꙗже слꙑшавъш отъ га• ꙗко нѣсть добро въꙁѧт хлѣба адомъ•  поврѣшт

143d ѱомъ• не негодова• нъ пае съмѣрѧѭшт сѧ рее• е г• бо  ѱѧта ꙗдѧть отъ крѹпць паѫштхъ съ трѧпеꙁꙑ господь свохъ• тѣмьже  поѫд сѧ съмѣренѫ  вѣрѣ ꙗ гъ рекъ• ѡ жено• велка есть вѣра твоꙗ• бѭд тебе ꙗкоже хоштеш• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН

144a
 ѯ ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ ⁘ ⁘ стꙑдѣт сѧ⁘ Добро сть въꙁлюблен• же на бжьѭ стꙑдѣнье• рекъше говѣнье некръьмьствѹмо• бескврьнно беспороьное• прѣмрьно бꙁѣ• се ѹбо ѹдрьжмъ• да дрьꙁостьн бѫдемъ въ пршьствье гне• прблж же сѧ  пр двьрьхъ сть• тожде на бжьѭ стꙑдѣнье есть• же не съмѣт вьсѣмь въꙁрат горѣ•  дрьꙁоват прѣдъ бмь

144b ꙁа множьство ꙁълъ• же себѣ сам съвѣмъ•  гдаже беьстье едно отъ лкъ постраждемъ• абье сѫштаꙗ отъ ба славꙑ• нанесенье помꙑслмъ•  благодарьнѣ трьпѣне прмѣмъ• о польꙁ бо намъ наводть бъ•  о беьсть бес пеал•  беꙁмѫтьн бѫдѣмъ• вельм ѹбо длъжьнѫмъ стꙑдѣт сѧ беꙁлобвааго га• пае же въ настоꙗште врѣмѧ по реенѹмѹ• ї нꙑнѣ

144c нѣсть намъ отъврѣст ѹстъ• стѹдѹ  поношенѫ бꙑша рабомъ твомъ ътѹштмъ тѧ• гв бо бѹ нашемѹ правьда• намъ  кнѧꙁьмъ нашмъ•  цремъ нашмъ• ꙗко съгрѣшхомъ о вьсемь•  ꙁаповѣдь твохъ не послѹшахомъ• ꙗкоже рее еремꙗ прорцаѧ• нꙑнѣ намъ прклюьшаа сѧ• постꙑдѣхомъ сѧ• ꙗкоже слꙑшахомъ поношене

144d наше покрꙑ беьстье лца наша• ꙗко въндоша нородьц въ стаа наша въ домъ гнь• рее же двдъ• тꙑ вѣс поношенье мое  стѹдъ мо  срамотѹ моѫ• ꙗко вьсь дьнь срамъ мо прѣдъ мъноѭ есть•  стѹдъ лца моего покрꙑ мѧ• сь есть добръ  на бжьѭ стѹдъ• же въ покаанье  дрьꙁновенье ведеть лка• есть же  врѣдовьнъ по глѫштмъ кнгамъ• есть

145a стѹдъ слава  радость• мноꙁ бо стꙑдште сѧ етеръ въпадаѫть въ сѣт непрьꙗꙁннꙑ•  прность• покрꙑваꙗ неьстье свое• не поспѣеть сѧ въ благо• повѣдаꙗ же  облаꙗ въꙁлюбленъ бѫдеть•  паⷦ• правьдьнкъ себѣ клеветьнкъ въ прьвословесь•  еже лко ѹбо лѣтъ неꙁълобв дрьжать сѧ по правьдѹ• не постꙑдѧть сѧ• еже бо раꙁѹмѣват ꙁаконъ•

145b раꙁмꙑшленьꙗ есть блага•  прводть• блаженъ же ѹстрашаеть сѧ вьсего ꙁа говѣнье• же готова въ сходъ дѣла своꙗ•  не стꙑд сѧ сповѣдат грѣхъ свохъ• расмотреньꙗ ѹбо трѣбѫеть лкъ• да вѣсть къде ѹбо длъжънъ есть стꙑдѣт сѧ• о спсен дша своеꙗ• къде же  отъврѣшт  ꙗко на грѣхъ ноштъ• есть бо же стѹда рад обѣштаваеть сѧ своемѹ дрѹгов:

145c  сътвор  врага тѹне• мꙑ ѹбо въꙁлюблен на бжьѭ  стѹдъ дрьжмъ• подобѧште сѧ мꙑтомьцѫ• стꙑдѧштаго сѧ въꙁьрѣт на небо• нъ бьѭшта своꙗ прьс  глюшта• бже млоствъ бѫд мънѣ грѣшьнкѹ• да  оставлене грѣховьное ѹлѹмъ• о хѣ сѣ г нашемь• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ

145d АМН ѯѳ ⁘ Ꙍ СЪМѢРЕНѢМОУДР ⁘ Съмѣреномѫдрье вꙑсокопарва•  аероходва сътварѧеть лка• елко бо себе кто нꙁть• толко пае вꙑсть  бъ• ꙗкоже  бжь събесѣдьнкъ мос съмѣрѧꙗ сѧ• не отъврьже съвѣта тьст своего отора• цѣ  по толцѣхъ боꙗвленхъ• нъ лко рее мѹ

146a створ• тѣмьже  бъ прѣвъꙁнесе • пае же вьсѣхъ сѫщхъ на ꙁемл• такожде же  гедеонъ отъвѣштаваше• съмѣренемь ефремов глѧ• ъто створхъ нꙑнѣ ꙗкоже вꙑ створсте• не лѹ л паброкъ ефлемль• неже обьманье авеꙁере• въ рѹцѣ ваш прѣдалъ есть гь кнѧꙁѧ мадамьскꙑ  то въꙁмогохъ створт• ꙗкоже въї створсте•

146b цѣ  томѹ дарова бъ трьм сътꙑ мѹжь• нъ праведьнкъ съмѣренемь ѹстав ꙗрость хъ•  прѣжде того къ англѹ глаше• + кто есмь аꙁъ• л домъ оца моего• тꙑсѫшт моꙗ ++ съмѣренѣш въ манас• глеть же  еднъ мѫдръ• ельма велкъ ес• тольма съмѣрѧ сѧ•  прѣдъ бмь обрѧштеш благодѣть• ꙁане всѧ дѣла съмѣренаго ꙗвлѧѭть сѧ прѣдъ бмь•

+ ъто     ++ хѹжьдш

146c ꙗко ѹста съмѣренъхъ поѹаѭть сѧ прѣмѫдрост• раꙁѫмъ же благъ даеть благодѣть• пѣснопо же рее аꙁъ смь рьвь а не кⷧъ• поношенье лкомъ  ѹньжень людьмъ•  пакꙑ• ꙗко  ѫдѫ бꙑхъ многꙑмъ•  тꙑ помоштьнкъ мо крѣпъкъ• съмѣренъ  дѣло мꙑ дхвно• ътꙑ стꙑꙗ кнгꙑ• вьсе на сѧ раꙁѹмѣвать• а не на ного• аште хоштемъ

146d стннѹмѹ ѹгодт бв•  блаженѹѫ любовьѭ любм бꙑт• нага ѹма нашего прѣдъпоставмъ• несоже влаашта настоꙗштаго вѣка• н кацѣхъ же хꙑтрость л мѫдрость• л правословесьꙗ• ѹврааеть бо сѧ бное• отъ прходѧштхъ къ немѹ съ рꙁоѭ коварьствьноѫ• аште бо бгоьствъ  съмѣренъ есть кто•  не

147a прѣвъꙁносѧ сѧ сѫетьноѭ гръдостѭ• н дрьꙁьствѹꙗ• нъ съкрѹшенъ срьдьцемь•  непьштюꙗ себе неклюма раба сѫшта• тъгда прꙁраеть•  въселть сѧ блгдть бжьꙗ• стовааго же съмѣреньꙗ ꙁнаньство• не же самомѹ себе покꙑдат ѹкорꙁноѭ• нъ же отъ нѣхъ кормѹ добле трьпѣт•  нктоже съмѣрѧꙗ сѧ + правьдьнословѹть•

+ въпрѣкъ глеть

147b ꙗкоже ѹбо плодъ многъ нꙁълѧцаеть вѣтв древѹ• тако добрꙑ дѣтѣл множьство• нꙁть мꙑсль мѫжю•  ꙗкоже + соха подъдрьжть вѣѭ плодьнѹ• тако страхъ бжь добродѣтѣльна• блаженꙑ же павьлъ прсꙑлаеть глѧ• ѡ окаанъ аꙁъ лкъ• кто мѧ ꙁбавть отъ тѣла съмрьт сеꙗ•  пакꙑ• ꙗко отрѣб мров бꙑхомъ•

+ коль

147c
 вьсѣмъ попьранье• с же гланьꙗ• съмѣреньѭ сѫть + пртъа•  пакꙑ вѣсте бо благодѣть бжьѭ• ꙗко васъ рад обншта богатъ сꙑ• да вꙑ оного нштетоѭ обогатѣте•  прводть• молю ѹбо вꙑ аꙁъ ѹжьнкъ о г• достоно ходт ꙁъваньꙗ• мьже ꙁъван бꙑсте• съ всѧкоѭ съмѣреноѭ мѹдростьѭ  кротостьѭ• трьпѣньмь отъраждаѭште

+ обраꙁъ

147d дрѹгъ дрѹгѹ любъвью•  прность• же послѣже вьсѣхъ ꙗко їꙁврагов ꙗв сѧ  мнѣ• аꙁъ бо есмь мьнь аплъ• хотѧ ѹбо сътѧжат• бгодарьнѹѭ сьѭ• съмѣреномѫдрьꙗ дѣтель•  ꙁбѣгнѹт ꙗкоже прѣжде рее сѧ• пѹстошьнаго  бгомрьꙁънаго дроеньꙗ прѣꙁорьнаго• несоже да не оставть съконьаѭштхъ на справлене еꙗ• нъ да бѹдеть

148a емѹ + обраꙁъ  рꙁа  стѫпанье•  сѣдало•  пща•  ложе•  слово•  двжень•  гланье•  къ скрьнѫмѹ бесѣда• все къ съмѣреньѭ ѹстроно• прѣжде же всего• н о мьже да вѣрѹть себѣ• нъ да повнѹеть сѧ скрьнѫмѹ  работаеть емѹ• помнаꙗ га• не прѣꙁьрѣвъшааго ѹмꙑт ногꙑ свомъ ѹенкомъ•  рекъша• обраꙁъ бо дахъ вамъ съмѣреномѫдрьꙗ• да ꙗкоже

+ 

148b аꙁъ створхъ вамъ•  вꙑ творте дрѹгъ дрѹгѹ• аште се вѣсте• блажен есте аште творте • томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН о ⁘ Ꙍ ТО ⷨ ѤЖЕ ѾДАꙖТСКРЬНЮМОУ ⁘ Ѥже отъдаꙗт скрьнѫмѹ отъ срца• гнѧ ꙁаповѣдь

148c есть•  спсна всѣмъ лкомъ• ꙁаповѣдь бо го жꙁнь вѣьнаꙗ есть• аште ѹбо простмъ• проштен бѹдемъ• аште л н• то ꙁапеатьлѣваемъ своꙗ грѣхꙑ• кто ѹбо прѣмѫдръ хотѧ ѹлѹт + оставленье• бештсльнꙑхъ свохъ прѣгрѣшен• не съ радостью оставть скрьнѫмѹ своемѹ малꙑхъ грѣхъ• не тъьѭ же гъ се ꙁаповѣдаеть

+ прощенье

148d намъ творт• нъ  дѣломь намъ покаꙁаеть• како ѭ подобаеть + съврьшат• на крстѣ бо сꙑ• молѧаше ꙁа беꙁаконьновавъшаꙗ въ нь• своего оца глѧ• ое ++ остав мъ• не вѣдѧть бо ъто творѧть• се благосрьдъ•  отъвѣштавае ꙁа нѧ глѧ• не бо вѣдѧть ьто творѧть•  прѣжде того ѹенкомъ негодѹѫштемъ• на етерꙑ самарѣнꙑ не прмъш хъ•  просѧште

+ творт     ++ прост ѧ

149a бгопѹстомь огнемь погѹбт ꙗ• ꙁапрѣт мъ глѧ• не вѣсте коего дха есте• срѣь• кротъкааго  благааго• томѹжде же  пркъ ꙁѹаеть нꙑ• рее бо ꙁахарꙗ сѫдъ правьдьнъ сѫдте•  млость  штедротѫ творте• къжъдо къ скрьнюмѹ своемѹ•  павьлъ же рее бꙑвате же дрѹгъ дрѹгѹ• блаꙁ млд• подобьн бѹ• ꙗко ада въꙁлюбленаꙗ даѭште себѣ•

149b ꙗкоже  хъ дарова намъ• пркъ же авьде• мьже обраꙁомь створ• бѫдеть т• въꙁдаанье твое въꙁдасть сѧ на главѫ твоѭ• длъжьн есмъ• страдат дрѹгъ съ дрѹгомь•  праштат дрѹгъ дрѹга• ꙗко дно тѣло есмъ•  дрѹгъ дрѹгѹ ѹд•  тожд длъжьн есмъ въ себѣ + пешт сѧ• боꙗште с  самого гнѧ страшьнаго отърееньꙗ•  отъ срца праштамъ дрѹгъ

+ мꙑслт

149c дрѹга• рее бо• ꙗко тако створїть вамъ оцъ мо нбснꙑ• аште не отъпѹштате къжъдо братѹ своемѹ отъ срць вашхъ прѣгрѣшеньꙗ хъ• рабе бо рее лѹкавъ• вьсь длъгъ онъ отъпѹстхъ т• ꙁане ѹмол мѧ• не подобаше л  тебѣ мловат клеврѣта своего• ꙗкоже  аꙁъ тѧ помловахъ•  раꙁгнѣвавъ сѧ прѣдасть  мѫтелемъ• донде въꙁдасть

149d все длъжъное мо•  петрѹ въпросвъшѹ• колшьдꙑ оставлю братѹ свомѹ аште съгрѣшть мнѣ• до седмшъдꙑ л• отъвѣшта емѹ гь• не глю тебѣ седмшьд• нь седмдесѧт седмшьд• сего рад прводть• отъдадте  отъдасть сѧ вамъ•  аште съгрѣшть тебѣ братъ тво• ꙁапрѣт емѹ•  аште покаеть сѧ• то прост •  аште седмкратꙑ дньмь обрать

150a сѧ къ тебѣ глѧ каѭ сѧ• отъдаждь емѹ га рад• томѹ бо слава благосрдмѹ  лколюбвѹмѹ бѹ• въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН оа ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ МОЛТВѪ ДѢАТ ⁘ ⁘ дрѹгъ ꙁа дрѹ⁘ ⁘ га  ꙁа врагꙑ ⁘ Додро въꙁлюблен• еже всѣм + ꙁаповѣдьм хвам• ꙁанеже дрѹга дрѹгꙑ

+ ходт:

150b сѧ дрьжть• ꙗко ѭжьмь ꙁлатомь• вѣрьнꙑ бо всѧ ꙁаповѣд го• ѹтврьжденꙑ въ вѣкꙑ вѣка• подобаеть ѹбо стннѣ хотѧштѫмѹ ѹенкѹ бꙑт хвѹ•  раꙁгараѭштѫмѹ сѧ огнемь любъве его• ндноꙗже ммот ꙁаповѣд его• аште  мала една л тѧжька мьнть т сѧ бꙑт• самъ бо рее• аште любте мѧ ꙁаповѣд моꙗ съблюдете•  пакꙑ• амнь глю вамъ•

150c аште не ꙁбѹдеть вашѧ правьда пае фарсеї• то не въндете въ црство нбсное• вьера вамь въꙁлюблен• ѡ отъдан скрьнѫмѹ бесѣдовахомъ• дьньсь не тъьѭ оставлѧт нъ  молт ꙁа нѧ вамъ въспомнаемъ• рекъше молмъ• мьже обое влка нашь  спсъ ꙁаповѣдаеть• нктоже ѹбо тѧжькъ да мнть ꙁаповѣд его го бо мое рее

150d маꙁано•  брѣмѧ мое льгъко сть• аплъ• любѧштмъ ба• всѧ поспѣѭть сѧ въ благо• ꙗкоже  въ стꙑхъ кнгахъ обрѣтаемъ• всѧ свтьцѧ дѣломь съконьавъша ꙁаповѣдь сьѭ• пае же  всѧ• рее бо пркъ самѹль къ людемъ• не бѫд мнѣ отъстѹпт отъ га• нъ въпт ꙁа вꙑ молѧштѹ сѧ•  пакꙑ• мнѣ не бѹд съгрѣшат гв• еже не прѣстат молѧштѹ сѧ ꙁа вꙑ•

151a како же  отърнѫшѧ т•  ѹньжша просвъше црѧ• всѣмъ вѣсто есть  ꙗвѣ• ї еремꙗ пркъ• толь много пострадавъ  отъ нхъ всегда молѧаше сѧ ꙁа нѧ•  ꙗвѣ отъ негоже къ немѹ бъ глааше• + тꙑ не мол сѧ о нхъ• ꙗко не послѹшаѫ тебе• такоже  мос глааше къ бѹ• аште оставш мъ грѣхъ• остав• аште л н• то  мѧ остав отъ кнгъ твоїхъ•

+ 

151b не тъьѭ же же въ ветъсѣмь ꙁавѣтѣ се творѧахѹ• нъ  въ новѣмь• блаженъ бо ѧковъ братъ гнь• англскомь жтьемь жвъ на ꙁемл• слꙑшааше сѧ отъ вьсѣхъ правьдвъ• рекъше• ѡвлꙗ• еже есть одрьжанье людьско• праꙁдьнкѹ ѹбо сѫштѹ пасхꙑ•  многамъ тьмамъ сьшедъшамъ сѧ въ црквь ждовьскѭ• въꙁведъше  на крло црквьное рѣша

151c молмъ тѧ правьдьне решт людемъ• да сѧ бꙑшѧ не прѣльштал въ слѣдъ рекомааго іса• тебе бо вс вѣрѹ емлемъ• онъ же отъвѣштавъ рее• ьто мѧ въпрашате о снѣ л•  тъ сѣдїтъ о деснѹѭ ба на вꙑсотахъ• ꙁаконопрѣстѫпьнц же архерѣ  фарсѣ клкнѫшѧ• ѡ ѡ ꙁълѣ створхомъ• таково съвѣдѣтельство на сѧ сам• о ісѣ прѣведъше•

151d мноꙁ же отъ людь слꙑшавъше его вѣровашѧ• а про вꙁлѣꙁъше• съврьгѹ  съ вꙑше долѹ• ѡнъ же падъ на колѣнѹ• не абье ѹмрѣ• нъ ꙁа нѧ молѧше сѧ•  прблжь сѧ еднъ снвъ рхавовъ• слꙑша •  гла мъ• то дѣлаете• правьдьнкъ ꙁа нꙑ молть сѧ• тъгда текъ еднъ гнафе• ѹдар  въ лобъ дрѣвомь на немьже рꙁꙑ ꙁвваѫть•  ѹмрътв • такоже 

152a блаженꙑ стефанъ• стоꙗ посредѣ ꙁаконопрѣстѹпьнкъ въꙁъп глѧ• се вжю небеса отъврьста•  сна ла стоꙗшта о деснѹѫ ба• похꙑштьше же ї• ꙁведоша  вънъ ꙁ града•  каменмь побваахѹ• молѧшта сѧ  глюшта• г не постав мъ грѣха сего• се ѹбо вдмъ стꙑꙗ• ꙗко  до съмрьт молѧахю сѧ ꙁа врагꙑ своѧ• молѧ бо сѧ ꙁа обдѧштаꙗ лкꙑ• кльнеть ѹбо бѣсꙑ•

152b самъ же цства нбснаго бѹдеть наслѣдьнкъ• повелѣваеть же  аплъ• ꙁа всѧ лкꙑ млтвѹ дѣѧт• а еже ꙁа всѧ мѣнть• ꙗко не тъъѭ ꙁа дрѹгꙑ• нъ  ꙁа врагꙑ подобаеть молт сѧ• то длъжьн есмъ  мꙑ• не тъъѫ ꙁа дрѹгꙑ нъ  ꙁа врагꙑ молт сѧ• ꙗкоже  самъ гъ• дѣломь намъ покаꙁа• на крстѣ ѹбо ꙁа распнаѭштаꙗ молѧ своего оца• прѣжде же крьста на танѣ веер•

152c ꙁа всѧ дрѹгꙑ  ѹенкꙑ• вꙑ бо дрѹꙁ мо есте рее•  ѹже не глю васъ рабъ• молѧаше же сѧ глѧ• ое стꙑ• съблюд ꙗ въ мѧ тво ѧже дасть мнѣ•  пакꙑ• не молю да въꙁьмеш ꙗ отъ мра• нъ да съблюдеш  отъ непрꙗꙁн• ст ꙗ стноѫ твоеѭ• слово твое стна есть• томѹ слава• въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН

152d ѯв ⁘ Ꙍ ТО ⷨ ѤЖЕ НЕ СКАТ СВОХЪ ⁘ с Ꙗкоже длъжън есмъ отъ ꙁаповѣд бжьꙗ отъдаꙗт•  молт дрѹгъ ꙁа дрѹга• тако длъжън есмъ  не скат свохъ с• нъ еднотѣлесьнъхъ братъ• да не подамь мъ врѣда внꙑ• глеть бо бъ мѹс• ѹрѣш обѹтѣль ногѹ твоеѭ• еже есть ѹрѣж правьдьство• плътьскѹѭ мѫдрость

153a своꙗ волѧ• мѣсто бо на немьже тꙑ стош• ꙁемлѧ ста есть• ѭже  наслѣдѧть кротъц•  мꙑ ѹбо отъсѣцѣмъ хотѣньꙗ нашѧ плътьскаа• а бжьее ѹдрьжмъ• да не помьн бѫдемъ отъ него• еремемь глюштемь• мене оставшѧ стоьнка водꙑ жвꙑ•  ходшѧ хотѣнї свом ꙁълъм• вънемлѣмъ ѹбо тврьдѣ• еда къгда напомъ браⷮѭ своѫ острѹенемь мѫтномь•

153b кацѣмь любо блаꙁномь• аште бо брашъна рад рее братъ тво скрьбть• л съблажнѧеть сѧ• ѭже не по любъв ходш: не брашъномь свомь того погѹблѧ• ꙁа негоже хс ѹмрѣ• такоже съгрѣшаѭще въ братѭ:  бьѭще хъ съвѣсть немощънѹѭщѹ: въ ха съгрѣшате: тѣмьже аще брашъно съблажнѧть брата мого: рьцѣмъ  мꙑ говѣнї: не ꙗмъ

153c мѧсъ въ вѣкъ• да брата своего не съблажнѧю• се же глеть• рекъше творть бголюбвъ  кротьколюбвꙑ•  дрѹголюбвꙑ по всемѹ бес прѣтꙑканьѧ себѣ блюдꙑ• да мь нктоже съблажнь сѧ не ѹмьреть• ѹсѣцѣмъ ѹбо братье волѧ своеѧ скрьнюмѹ своемѹ• да не бѫдемъ вновьн съблаꙁнѹ  раꙁвраштеньѭ• слꙑшаштмъ  вдѧштмъ

153d жтье наше• блаженъ бо же ѹстрашаеть сѧ всего ꙁа говѣнье• пшеть бо  блаженꙑ павлъ• нктоже да штеть свохъ с• нъ дрѹжьнѧаго• бес прѣтꙑканьꙗ бꙑвате рее•  ѭдеѡмъ•  їелномъ•  цркъв бж• ꙗкоже  аꙁъ вьсегда вьсѣмъ ѹгаждаѫ• не штѫ своеѧ польꙁѧ• нъ многꙑхъ да спсѫть сѧ•  пакꙑ• любъ да не штеть свохъ с• не

154a раꙁдражаеть сѧ• все трьпть• все прѣстрадаеть•  прность• длъжън есмъ мꙑ сльнї• немошт немоштьнъхъ ност•  не себѣ ѹгаждат• бо хъ не себѣ ѹгод•  паⷦ• кто ꙁнемагаеть•  + ꙁнемагаѫ• кто съблажнѧеть сѧ•  аꙁъ не раждꙁаѫ сѧ•  гь рее• мое брашьно есть• да творѫ волю посълавъшааго мѧ оца•  съконьаѭ его дѣло• волѧ же оца моего есть• спст

+ не

154b всѧкого лка•  пакꙑ• съндохъ с нбсе• не да творѭ волю моѭ• нъ посълавъшааго мѧ оца• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ѯг ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ НЕ ⁘ ⁘ ВЪСХОТѢТ ⁘ Псано есть• елко дхомь бжьемь водѧть сѧ• с сѫть снве бж• аште ѹбо

154c снве бжь въꙁлюбѧть дъщер лѧ• срѣь славꙑ лѧ• то отъ тѣхъ родѧть сѧ юже штѫдове• отъ вѣка мент• рекъше отъ таковꙑꙗ славꙑ• раждаеть сѧ прѣꙁорвьство• въꙁношенье• дъменье• веланье• вꙑсотъ• гръдость• отъ вѣка бо прѣꙁорвьство•  вс врѣд сѫть•  глеть бъ• не прѣбѹдеть дхъ мо въ лцѣхъ схъ въ вѣкꙑ• ꙁане сѫть

154d плътѣн• ꙁълъхъ похоть плън• ꙗкоже  павлъ + порокѹꙗ галатꙑ глеть• дхмь наънъше• нꙑнѣ плъ ++ т с отъ похот мрьскꙑхъ• ꙗко всѧ похоть воѭеть на дхъ• сластолюбвое бо срце• +++ стража•  вергꙑ дш въ врѣмѧ схода бѫдеть• а тврьдолюбвое дврьрь есть отврьста• похотьнꙑ бо врѣдъ• ꙁѧбль праꙁдьнꙗ есть• праꙁнь бо отъраждаеть похоть

+ кꙋдѧ     ++ тѭ коньавате• добро ѹбо сть же въꙁбранѧ     +++ тьмьнца ї ѫꙁꙑ:

155a  лѣность• пае же  беꙁѹпъваньство• аште бо бꙑхомъ вѣдѣл ꙗко пршьльц есмъ на ꙁемл•  мѣл бꙑхомъ нꙑнѣшьнѧа тьльна•  ммотекѹшта нꙑ потокѹ тъно• то не бꙑхомъ похотѣвал не нашхъ• малолѣтьнъхъ• нъ желал бꙑхомъ• сѫштхъ по стнѣ нашхъ• прѣбꙑваѫштхъ въ вѣкъ• срѣь еже съ хмь бꙑт•  наслаждат сѧ

155b сладост его  црства• таковѫѭ любовь мѫште• настоѧштааго вѣка всѧ богатьство рекѫ  славѫ•  сльство•  добротѫ тѣлесьнѫѭ• ꙗко ѹметꙑ мнѧть•  не можеть нмьже прѣльстт хъ кнѧꙁь вѣка сего•  оставт отъ дхвьнꙑ любъве• ꙗкоже  соломонъ рее• въжделате прѣмѫдрост• да въ вѣкъ црьствѹете• въꙁштѣте прѣмѫдрост•  справте въ вѣдѣнь

155c раꙁѹмъ•  елко дрѹгое таково ѱано сть• срамьнꙑхъ бо всѣхъ  тѹждхъ отърцаеть не похотѣват• ꙗкоже  въ малѣ некъде• по мноꙁѣ раꙁньствь• междѭ добромь  ꙁъломь ѹкаꙁаꙗ рее• въꙁьм отъ себе самого всѧкѫ похоть ꙁълѹ• облѣц же сѧ въ желанье благо  ьстьно• облааѧ бо сѧ въ похоть сьѭ• въꙁненавдш ꙁълѹю похоть•  обѹꙁдаеш ꙗкоже хощ•

155d сверѣпа бо есть похоть ꙁълаа•  бѣдьнѣ ѹкротѣеть• страшьнѣш бо есть•  ꙁѣло свомь сверѣпьемь погѹбть лкꙑ• вънегда глат• сверѣпа есть похоть ꙁълаа• + ꙁнаменаеть ꙗко сама въꙁнкъш• ꙗко двьꙗ бꙑль ненадѣланѣ нвѣ• л ꙗко сверѣпо жвотъ• само о себѣ пасꙑ сѧ• бе-словесьна ѹмѣньꙗ• ктоже  какова есть• нъ тъъѭ ꙁълаꙗ нъ  благаа похоть•

+ мѣнѧеть ꙗвлѧеть сѧ

156a въ порѧдь словомь ꙁвѣстѣ ꙁложть сѧ• да ꙗвѣ ꙗко ѹващьше сѧ всѧкоꙗ ꙁълꙑ похот• пожвемъ доброѫ  ьстьноѫ похотьѭ• тѣмьже дрѣво вѣдѣт раꙁѹмно добро•  ꙁълѹ прꙗтьно есть• еже лкѹ прꙗтвѫ бꙑт• раꙁѹма добрѹ  ꙁълѹ• раꙁньство же ꙗвлѧеть• не да кто въкѹпѣ ꙁъло съ добрꙑмь творт• нъ да творѧ доброе ѹклонть сѧ отъ ꙁълаго•

156b по глюштѹмѹ• ѹклон сѧ отъ ꙁъла  твор добро• прьвое ꙁаконъ повелѣваеть глѧ• не похошт елко скрьнѧго твоего есть• ахавъ же прѣстѫпль ꙁаповѣдь сьѭ• похотѣ вноградѹ• навоттеѡвѹ•  правьдьнка же ѹбо ѹб• себе же  домов своемѹ нанесе съмръть погꙑбѣль вѣьнѹѭ• похотѣша же  людье похотѣнѫ въ пѹстꙑн• тѹ падоша

156c
ѹд хъ• глеть же  пртъьнкъ• вьсь нетѧжа въ похотехъ есть• рѫцѣ же въстанвъхъ въ прлежан•  пакꙑ• глѹмленье похот пралагаеть ѹма неꙁълобвьна•  пак• неьствъ вьсь дьнь желать желан ꙁълъ• а праведьнꙑ млѹеть  штедрѹеть благоьстьнѣ•  прводть да т не ѹдолѣеть добротꙑ похоть• н бѫд

156d ѹловленъ твома вѣждама• непороьнъ же ѡвъ• попьравъ врѣдъ похотьнъ глеть• аште же  въ слѣдъ ока моего де срце мое• с м дрѧселаа да сълѹать сѧ• рее же  аплъ петръ• въꙁлюблен• молю ꙗко пршьльцѧ•  страньнꙑ• ошаат сѧ плътьскрꙑхъ похот ꙗже воюѭть на дшѭ•  павлъ• ѹмрьтвте ѹдъ вашѧ сѫштаꙗ на ꙁемл• любодѣан:

157a нестотѫ• сласть• похоть ꙁьлю• не прꙁъва бо насъ бъ на нестотѫ нъ на свѧтьбѫ• да + црюеть ѹбо грѣхъ въ мрьтвьнѣмь тѣлѣ нашемь• послѹшат похот его• нъ облѣцѣмъ сѧ гмь су хсмь•  плът ѹгодьꙗ не творте въ похот•  паⷦ• въ нхъже рее• вьс мъ жхомъ• ногда въ похотьхъ срць нашхъ• творѧште волѧ плът•  помꙑшлень свохъ• хотѧ ѹбо

+ не

157b ꙁбѣгнѫт• тьлетворвꙑꙗ сеꙗ похот• въводѧштаꙗ лка въ дьно адово• страха гнѧ да сътѧжть• страхъ бо гнь стъ прѣбꙑваꙗ въ вѣкъ вѣка•  пакꙑ• пргвоꙁд страсѣ твоемь пльть моѭ• помꙑшлѧꙗ бо прсно ѹмрьтвье•  огнь вѣьнꙑ•  ръвь неѹсꙑпаѫшть•  тьмѹ вѣьнѹѫ•  плаа  скрьжъта ꙁѹбьнаго•  стѹда оного бѫдѹштааго на страшьнѣмь

157c сѫдшт хвѣ• прѣдъ англꙑ  лкꙑ• раꙁдрѹшть гладость сластьнѫѭ• вьсѫ же похоть своѫ на ба прѣложть• + мѣмъ ѹбо въꙁлюблен• тѣлесьнъхъ  дхвнъхъ трѹдъ•  похоть отъ насъ отдеть• похот бо лѣнваго ѹбваѭть• нерата бо рѹцѣ его творт ньсоже• дшелюбвъ же гъ рее• аште око тво десное• съблажнѧеть сѧ• ꙁьм ++  іꙁврьꙁ

+ сѧжамъ емлѣмъ сѧ     ++ е

157d отъ себе• ѹне бо т е• да погꙑбнеть еднъ ѹдъ твохъ• а не все тѣло твое въврьжено бѫдеть въ геоньнѫ• еꙗже ꙁбавт нꙑ млдѹмѹ бѹ нашемѹ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН од О ПРАВОСѪДЬСТВѢ :  Хотѧште правьдьнѣ сѫдт• прьво ѹбо да просѧть

158a ѹ ба прѣмѹдрост  раꙁѹма по соломонѹ• се прьво  едно прошенье молвъша сѧ дат емѹ•  не тъьѭ прмъша даръ• нъ  похвалена бмь• ꙗко добра прошьша• потомь же  вна да отърекѹть сѧ• рѣшѧ бо бжьꙗ кънгꙑ отвръꙁа своꙗ ѹста словесемъ бжьмъ•  сѫд всѧ правѣ•  пакꙑ сльн гнѣвьлв сѫть• вна да не пьѭть да не ꙁабѫдѹть мѫдрост•  правь сѫдт•

158b не въꙁмогѫть• немоштьнъмъ•  егда кто раꙁдрѣшт хоштеть вешть съплетенѹ• да поштеть о не прьвое ьто бв годѣ есть•  обрѧштеть раꙁдрѣшенье еѧ польꙁьно• прьвꙑ ꙁаконъ повелѣваеть глѧ• не створте неправьдꙑ вь сѫдѣ•  не прложш съ множьствомь ѹклонт сѫда•  ѹбога не помлѹеш вь сѫдѣ•  не раꙁвратш сѫда ѹбогаго• да не ꙁьрш на лце нштаго• не подв

158c сѧ лцѫ сльнаго• правьдоѭ сѫдш скрьнѫмѹ с•  сѫдьꙗ твоꙗ• сѫдъ правьденъ сѫдѧть•  да не поꙁнаѭть лца•  мьꙁдꙑ да не въꙁьмѹть• мьꙁда бо• ꙁемлеть словеса праведнкъ•  еремꙗ• створте глѧ сѫдьбѫ  правьдѹ•  ꙁемлѣте расхꙑштенаго• ꙁ-д-рѹкꙑ обдѧштаго• нъ же•  же праведьна сѫдѧть неправедьнаго• мрьꙁъка отъ га

158d оба• а штѧ га• обрѧштеть съ правьдоѫ•  пакꙑ• срце мѫжѫ• да мꙑслть праведьнаа• да отъ ба справѧть сѧ стопꙑ его•  пртъьнкъ• ѹмѣеть праведьнкъ сѫдт ѹбогꙑмъ• а неьствъ не раꙁѹмѣеть раꙁѹма•  пакꙑ• мѫжь мѫдръ• справлѧꙗ ходть•  наатъкъ пѫт• благѹ творт правьдьное•  ѡвъ• въ правьдѹ рее одѣваахъ сѧ• облѣкохъ

159a же сѧ въ сѫдъ• равьно рꙁѣ•  паⷦ• ѹклон сѧ нога моꙗ отъ пѫт• аште же  ѹꙁълхъ сѹдъ слѹгꙑ моего•  с ѹбо о правосѫдьствѣ• добро же помѧнѹт  аплское слово глштее• съмѣеть л кто отъ васъ вешть мꙑ съ дрѹгомь• сѫдъ прꙗт отъ неправедьнъхъ• а не отъ стꙑхъ•  пррее• се ѹбо отънѫдь срамъ вамъ есть• ꙗко тѧжѫ мате съ собоѭ• поъто

159b ѹбо не пае обдм есте• поъто ѹбо не пае лшм бꙑваете• нъ вꙑ обдте  лшаете•  се братьѭ• л не вѣсте• ꙗко неправедьн црства бжьꙗ не наслѣдѧть• нктоже да не мнть• еднѣмъ тъъѭ обьштмъ вештемъ сѫштмъ• клюат сѧ о правьдьнѣмь сѫдѣ ꙁаконѹ•  въꙁнакъ лежѧ да храплеть бес плеал• вьсѣмъ бо равьно жвотворѧштъ

159c дхъ• повелѣваеть ꙁаповѣдь сьѫ• рее бо двдъ• дхомь накажѣте сѧ вьс сѫдѧшт ꙁемл• работате гю съ страхомь•  радѹте сѧ емѹ съ трепетомь• всѧкъ лкъ прмѣте накаꙁанье• еда къгда раꙁгнѣваеть сѧ гъ•  погꙑбнеть отъ пѫт праведнаго•  пакꙑ• блажен хранѧште сѫдъ•  творѧште правьдѹ въ всѧко врѣмѧ•  аште въ

159d стнѹ ѹбо правьдѹ глете• право сѫдте снове л• аште въ стнѹ ѹбо а не въ лъжѫ• н по лцемѣрьѭ• есомѹ ѹбо есть мнѣ рее• не прмьшѹ сѫдскꙑꙗ власт повелѣнье се• аꙁъ т рекѹ• бъ съꙁьдавъ лка• самовластьна  створ• прмъна прлогъ добрꙑнѧ•  ꙁълобꙑ• насажденье многа ѫвьствьꙗ• ꙗко въ малѣ етерѣ мѣстѣлц• слѹжтелъ

160a нъ съврьшаѫшта• посаждаеть въ нхъ ꙗко црѧ блага  праведьна• влнѧго ѹма• сѫдма ѹбо есть тобоѭ• добръ  ꙁълъ• срѣь цѣломѹдрье•  нестота• ласкрьдье•  поштенье• ꙗрость•  кротость• велань•  съмѣрень•  отънѫдь всѧка добра дѣтель• тѧжѫ мать съ ꙁълобоѫ• аште ѹбо ѹмъ осѫдть ꙁълобѹ• а оправьдть добрѹ дѣтель• то правѣ

160b сѫдлъ есть•  съхранлъ сѫдъ  правьдѹ• аште л отъ многа птьꙗ ꙁабѫдеть сѧ• то падеть отъ правьдꙑ ꙗко хоꙁꙗ•  боленъ бѫдеть ꙗꙁеѫ съмрьтьноѭ• срѣь погѹбть расмотренье•  дасть побѣждаѭшт| съсѫдъ ꙁълобѣ•  ѹмьреть вѣьноѫ съмрьтѫ• смь же съвѣдѣтельствѹе  гь глѧ• ъто же  сам о себѣ не сѫдте правьдꙑ• гда бо грѧдеш

160c съ сѫпьремь свомь на пѫт• даждь дѣланье ꙁбꙑт отъ него• да не првлѣеть тебѣ къ сѫд•  сѫд тѧ прѣдасть практорѹ•  практоръ въсадть тѧ въ темнцѫ• амнъ глѫ тебѣ• не ꙁдеш отътѹдѹ• дон͗деже въꙁдас послѣдьн кодрантъ• томѹ слава едномѹ лклцѫ  праведнѭ сѫд• въ вѣкꙑ вѣкомъ

160d АМН ое ⁘ Ꙍ ПРАВЬДЬНѢ ⁘ ⁘ МѢРЕН: ⁘ Всѧ праведьнаа бв• люба сѫть  благогодьна• ꙗкоже бо праведьнъ  сѫдъ• тако  правьдьное мѣренье любть бъ• правьденъ бо сꙑ• промꙑшлѧеть праведнкѹ• въ стнѫ же  правьномѣреньѭ• неподобно есть•  в͗сѧкоꙗ неправьдꙑ• пѹште

161a сѹгѹбѣ мѣрѣ мѣт• малѹ  велкѫ• тѣмьже  пркъ амосъ• негодѹꙗ ослѹшвъхъ лютѣ рее• желаѭштѹмѹ дьн гнѧ•  тъ есть тьма• сътворт малѹ мѣрѹ  мѣрло неправедно• тажде  мхеа• аште оправьдѧть сѧ глѧ• въ мѣрлѣ беꙁаконнѣ•  въ врѣтшт ставла лестьна• с ѱал͗мопѣвьць• лъжїв бо рее снве л• въ мѣрлѣхъ не оправьдт•  покаꙁаꙗ

161b ѧко лхомьства есть недѹгъ•  прность• т отъ сѫетꙑ въкѹпѣ не ѹпъвате на неправьдѹ•  на въсхꙑштень не желате• богатьство аште ммотѣкаеть• не прлагате срца•  ꙁаконъ повелѣваеть глѧ• въ мѣрахъ  въ ставлѣхъ•  въ мѣрлѣхъ праведьнаа да бѫдѹть вамъ•  пакꙑ• не прлага рее прѣдѣлъ ꙗже положшѧ оц тво• пркъ же софонꙗ• сѫдъ дѣлате•

161c  правъдꙑ штѣте• да покръвен бѫдете въ дьнь гнѣва гнѧ• такожде же ꙁекль• сѫдъ  правьдѹ створте глѧ• мѣрло праведно•  мѣрла праведна•  хунѯъ• праведьно да бѫдеть вамъ• пртъьнкъ же• мѣрла лестьна мрьꙁость прѣдъ гмь• мѣрло же праведьно прꙗто мь•  пакꙑ• ставло велко  мало•  мѣрꙑ сѫгѹбꙑ• несто сть прѣдъ гмь  обо•  творѧ

161d та• въ жвотѣ своемь съблаꙁнть сѧ• обае мнма сѫть с• многъм несомѹже достона сѫшта• нъ нъсоже спꙑт нашѫть• бгодъхновенꙑꙗ кнгꙑ бесѣдѹѫть• все же на спсенье наше•  жꙁнь вѣьнѫѭ• прѣстꙑ ѹꙁаконлъ есть дхъ• хранмъ сѧ ѹбо въꙁлюблен• страст лхомьства• въторꙑꙗ дололатрꙗ• семѹ бо кажем смъ равьномѣренмь• ꙗкоже  гь нашь іу хъ

162a въ евангель повелѣвать глѧ• дате  дасть сѧ вамъ• мѣрѹ добрѹ натъканѫ дадѧть на лоно ваше• тоѭ мѣроѭ еѫже мѣрте• въꙁмѣрть сѧ вамъ томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН оꙅ ⁘ Ꙍ ПОКААН ⁘ Коль сладъко есть браⷮе моꙗ покаанье• ньтоже но нъ корень жвотѹ• пае же ꙗко  сладькъї

162b нашь• неꙁълобвъ еднъ благъ• щедръ лць• дшелюбьць• нщелюбьць• стротель спньѭ нашемѹ• прсно жадаеть покааньꙗ нашего• веселть бо сѧ о сльꙁахъ каѭщхъ сѧ• радѹеть сѧ о сповѣдан нашемь• веселть сѧ о съмѣренѣмь  скрѹшенѣмь срц•  съ многомь трьпѣньмь пождать обращенꙗ нашего•  не прѣстаеть до послѣдьнѧго въꙁдꙑханьꙗ

162c нашего• молѧ  бѣдѧ дного къгождо насъ• отъ многъхъ ꙁълъ•  непрьꙗꙁннъ дѣлъ къ немѹ обращат сѧ• ꙗкоже въпьеть пркомь глѧ• по схъ всѣхъ къ мнѣ въꙁвратте сѧ•  ще далее сѫштемъ намъ пртееть  обьметь  облобꙑꙁать• опещренѫѭ  гнꙋсвѫѭ  скврьнвѫѭ нашѫ вꙑѭ•  не поность о прьвъхъ нашхъ грѣсѣхъ• нъ обѣштавать грѧдѹщаа

162d  благаа  вѣьнаа•  ꙗко прѣблагъ• не тъⷦмо отъдать прѣгрѣшенꙗ нашѧ• нъ  обрѫень жꙁн подаеть• благодѣть стго  жвотворѧштаго дха•  прьво одѣнь нестьлѣньꙗ• же прꙗхомъ въ сто крьштень•  съвлѣкохомъ сѧ грѣхъ• абье свободьно намъ покаѭштемъ сѧ•  всѣмь срцмь обраштаѭштемъ сѧ къ немѹ• подасть намъ•  праꙁдьнѹеть•

163a  прꙁꙑва дрѹгꙑ своꙗ стꙑꙗ слꙑ• покаꙁаꙗ мъ драгмѫ ѭже обрѣте• срѣъ обраꙁъ црⷭкꙑ•  на рамѣ носѧ блѹдѧщѹѭ овьцѫ• въꙁнесе къ своемѹ оцѫ• деже веселѧщемъ сѧ жлще всѣмъ•  дшѹ своѫ полагаеть ꙁа погꙑбъшаꙗ•  множцеѫ  спꙑт раꙁдраждаѭщемъ намъ прѣстраждеть•  многотрьпть• мѫште ѹбо братье• такого млда  блага влⷣкѹ•

163b да не лѣнмъ сѧ обраштат сѧ скоро къ немѹ• нже въложмъ сѧ въ неаанье• ꙁа многꙑꙗ  бесльнꙑꙗ нашѧ грѣхꙑ• та бо есть радость съврьшена дьꙗволѹ• тъ есть грѣхъ же къ сьмрьт• да прстѹпмъ къ покааньѫ•  то молть сѧ ꙁа нꙑ къ бѹ• да въпемъ  мꙑ съ пророкомь еремемь• ꙗко грѣс наш протвша сѧ намъ• ꙗко многа беꙁаконьꙗ нашѧ прѣдъ

163c тобоѫ г• створ съ нам мен твоего рад•  тꙑ въ насъ г•  мѧ твое нарцаеть сѧ въ насъ•  съ мхемь• гнѣвъ гнь прѣтръплѫ• ꙗко съгрѣшхъ мѹ•  съ двдмь• беꙁаконь мо поꙁнахъ•  грѣха моего не покрꙑхъ• нъ сповѣмь на мѧ беꙁаконенье мое гв•  тъ отъдасть неьсть срца мого• тꙑ бо рее г• рьц тꙑ прѣжде беꙁаконенꙗ своꙗ да оправьдш сѧ• въ

163d пѫнѣ млⷭдⷬьꙗ твого• прношѫ т отъ ѹстъ•  ѹстенъ нестъ• помѧн г ꙗко мѧ твое сто нарцать сѧ на мнѣ грѣшьнцѣ• ꙗко скѹп мѧ ьстьноѫ кръвьѭ своѭ• ꙗко ꙁнамена мѧ обрѹеньмь стго твого + въꙁвед мѧ лежаштѧ ꙗко левьгтѫ  мꙑтарѧ•  ожв мѧ ѹмрьштвена многꙑм грѣхꙑ• ꙗко сна въдовца• вѣдѣ бо благъ• ꙗко

+ дха•

164a тебе дномѹ съгрѣшхъ•  ꙁъло прѣдъ тобоѭ створхъ• тꙑ рее влⷪк• рьц тꙑ прѣжде беꙁаконенꙗ своꙗ да оправьдш сѧ• саꙗ же скрьбѧ о жестосрьдьнꙑхъ•  непокааннъхъ глеть• да не можеть гь спст• нъ ꙁа грѣхꙑ нашѧ отъврат лце сво отъ насъ• ꙗко нктоже не глеть правъдꙑ• нже сть сѫда стнна•  дрѹгꙑ рее• съгрѣшлъ ес• не прлож к томѹ•  рее• ꙗко отъ лца

164b ꙁмна• бѣж отъ грѣха• прѣмѹдръ бо ѹбоꙗвъ сѧ ѹклонть сѧ отъ ꙁъла• рее же  ѡвъ• аште  съгрѣшхъ волеѭ• не съкрꙑхъ грѣха свого• не посрамхъ бо сѧ млъвꙑ многꙑ въ градѣ• не сповѣдат сѧ прѣдъ нм беꙁаконен мохъ•  въ дѣанхъ петръ народѹ покате сѧ ѹбо•  обратте сѧ• да оцѣстте сѧ отъ грѣхъ• ꙗко да прдѹть врѣмена отъдꙑханꙗ:

164c  мꙑ братье ꙗкоже прѣжде рѣхомъ• ꙁ вьсего сцⷬа покамъ сѧ отъ ꙁълъ• ꙗже створхомъ• въꙁвраштаѭште сѧ къ бѹ  глште• съгрѣшмъ оцѣст• беꙁаконьновахомъ ослаб• прѣтъкнѹхомъ сѧ попрѣмѣн• ꙗко  блюдьнцѹ ост•  ꙗко мꙑтнка оправьд• да прдеть на мѧ млость твоꙗ• да въсканеть на мѧ лбье твое•  не ослаб м

164d проданѫ бꙑт грѣхꙑ мом• н ѹсънѫт  ѹмрѣт горькѫѭ + грѣховьноѭ съмрьтьѭ• нъ скѫп мѧ отъ настоꙗштааго вѣка ꙁъла• даждь м врѣмѧ покааньѭ• мѣсто вѣштаньѭ• ꙗко нѣсть мра въ костехъ мохъ• отъ лца грѣхъ ++ ꙗко беꙁаконьꙗ моꙗ прѣвъꙁдѹ главѹ моѭ•  ꙗко брѣмѧ тѧжько отѧготѣшѧ на мнѣ• аште беꙁаконенꙗ моꙗ наꙁь-

+      ++ мохъ

165a послѹшань ѹбо сть• нераскааньно покорень• да бꙑ к͗то повелѣно бе-скрьб створлъ• послѹшан сть• съврьшено повнован• своꙗ волѧ лшено•  дного наставлѧѭштааго• маанмь бе-съмѫштенꙗ на дѣан двжемо• въ всѣхъ въводьнъхъ дѣтѣлехъ• прьво поꙁнано бꙑсть сѫште добро•  велан же отъмештеть• а съмѣренѫ

165b мѹдрость раждать• наало бо бꙑвать + ꙗже къ бѹ• тѣмьже  гь ꙗко прѣжде рѣхомъ• смотрен словесемь• до распѧтьꙗ  съмрьт послѹшѧ слово го оца• да въ послѹшан жвъшаꙗ• въ вѣьнѹѭ жꙁнь въведеть• кто не ѹблажть таковаго• пае же кто не порьвьнѹеть таковѹмѹ жтьѭ• же бо отъсѣшт своѭ волю• кръв ꙁлть сть•

+ любьв

165c  въ жрьтвѹ въмѣнѧть сѧ локов•  мѫдра  съврьшена мѫжа• сть справлен•  ꙗвѣ ѹть нꙑ саꙗ глѧ• аште не створш волѧ своꙗ въ дьнь стъ•  не въꙁдвгнеш ногꙑ твоꙗ на дѣло• н въꙁглешї словес въ гнѣвѣ•  бѫдеш надѣꙗ сѧ г•  сънѣс благаа ꙁемльнаа• рее же  соломонъ• снъ бꙑхъ оцѹ послѹшьлвъ• прѣдъ лцемь мтрнемь

165d любмъ• ꙗко ѹаасте мѧ глюшта• да ѹтврьждать сѧ слово наѭ въ срц твомь• нъ• же хранть ꙁаповѣдь• съблюдать своѭ дшѹ• а небрѣгъ свохъ пѫть ѹмьреть•  пакꙑ• блаженъ мѹжъ же ѹстрашать сѧ всего ꙁа говѣнь• хранѧ бо ꙁаповѣд не поꙁнать всего ꙁъла• петръ же прсꙑлать глѧ• повнѣте сѧ ѹбо всѧкомѹ съꙁьданьѭ га рад•  раб

166a повнѹѭште сѧ о всемь съ боꙗꙁньѭ гмъ• не тъьѫ благъмъ  смотрьлвъмъ• нъ  ꙁълъмъ• такожде  павлъ рее• ада послѹшате родтель•  раб послѹшате плътьскъхъ г свохъ• не прѣдъ ома работаѭште ꙗко лкоѹгодьнц• нъ страхомь бжьмь ї нъжде• сегоⷪ рад ѱахъ вамъ• да раꙁѹмѣѭ скѹшен ваше• аште въ все послѹшьлв сте•  же

166b не послѹшать насъ• пстолѭ таковаго ꙁнаменате•  не прмѣшате сѧ мь•  пакꙑ• ваше бо послѹшан въ всѧ доде•  о г• бо  снъ сꙑ• навꙑе отъ нхъже пострада послѹшаѭштмъ го• вна спсеньꙗ вѣна•  гь рее• съндохъ съ нбсе• не да творѫ волю моѭ• нъ волю посълавъшааго мѧ оца•  пакꙑ• же вꙑ прмлеть• мѧ прмлеть• а же мѧ прмлеть• прмлеть

166c посълавъшааго мѧ•  пакꙑ• слѹшаꙗ васъ мене слѹшать• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН п ⁘ Ꙍ СЪВЪКОУПѢ ⁘ ⁘ СРѢЬ О ѤДНОМꙐСЛ ⁘ Благопрꙗтьно бв• же о совъкѹплен цркъвьнѣмь пешт сѧ• гоже ньтоже

166d добрѣ въ лцѣхъ•  же всѣхъ прѣтрьпѣт• ꙗкоже  насъ хъ•  всѧ прмат любовьѭ•  недостоть подобьнꙑ внꙑ рад• да не рекѹть  въ семь ꙁѣло несъмꙑсльнъ• отътрьꙁат сѧ самѣмъ тѣла црквьнаго•  особь бꙑт• нъ въкѹпѣ едноѭ млтвоѫ• днѣмь моленмь• днѣмь ѹмомь• днѣмь ѹпъванмь• въ любъв

167a въ радост непороьнѣ• же сть у хъ• гоже нътоже не радостьнѣ• вс ѹбо длъжън смь сътешт сѧ•  многꙑ тѣлесꙑ• днѣмь хотѣнмь• ꙗко дно тѣло сѫште• ꙗкоже бо ро бьелъ• дѣлать сътꙑ• тако съставъ братьꙗ црство бжь•  ꙗкожде трѹба ѹбѹждать спѣхъ борьць• тако ѹенкъ тъштанꙗ• ѹен

167b ѹеннꙑ дѣтѣл• отълѹаѧ бо сѧ• подобенъ сть пътц• отълетѣвъш свого гнѣꙁда•  на мѣсто отъ мѣсто прѣпарѧѭшт• ꙗже ѹдобь ѹловма сть• всѧкомѹ мельнкѹ  ловьцѫ• вьсѫдѹ сѣт•  прѫжал мѹ полѧкл сѫть• раꙁѹмѣм мельнц•  ловьц• нъ  въсхꙑтьнц вран склюѫть мѹ о• по всемѹ ѹбо благоклѫмо

167c сть• съгласъ братьства съвъкѹпленьмь• пае же деже съврьшенаа любꙑ• ѹкоренѣла бѫдеть• ꙗкоже обрѣтамъ лсѣа съ лїѭ• слꙑшавъ дноѫ  дъвашьдꙑ сѣд сьде• онъ съ клѧтвоѭ отъвѣштавааше• жвъ гъ  жва дша твоѧ аште оставлѫ тѧ• такожде  рѹть моавтѣнꙑнї• + тьшт сво• се да творть м гь•  се да прложть глѫшт•

+ свекръв

167d ꙗко съмрьть да раꙁньствть междѫ мноѭ  тобоѭ• въ стнѫ ѹбо вооꙁъ блс ѭ глѧ• да стѧжеть + дѣлаань тво•  да бѫть мьꙁда твоꙗ сплънь отъ га•  ного рода сѫшт посаже ꙁа вооꙁа•  род дѣда двдва• глеть же  само тъ двдъ• се нꙑнѣ то добро л то красно• нъ же жт брат въкѹпѣ• ї брⷮа отъ брата• ++ помагать• ꙗко градъ тврьдъ  вꙑсокъ•  ѹньша

+ гь     ++ ꙁастѫпаеть

168a дъва пае дного• маже сть мьꙁда ѭ• ꙗко аште падеть сѧ• днъ въꙁдвгнеть прастьнка свого• а лютѣ дномѹмѹ• аште падеть•  не бѫдеть вътораго въꙁдвгнѫт го•  аште ѹкрѣплѧть• днъ• дъва станеть протвѫ мѹ•  врьвь трьпраменнаа не скоро отъръть сѧ•  въ дѣанхъ аплсцѣхъ пшеть• ꙗко вс вѣровавъше бѧахѫ

168b въкѫпѣ  мѧахѫ все обьште•  по малѣ• народѹ же вѣровавъшюмѹ бѧаше срце  дша дна•  нднъ то отъ мѣньꙗ свого глааше сво• нъ бѧахѹ всѧ обьшта• блаженъ ѹбо сть мнхъ• же всѣхъ спснꙗ  спѣанꙗ• ꙗко свого съ всѧкоѫ радостьѭ сластьнѣ ꙁьрѧ• мнхъ сть же дного себе съ всѣм непьштѫть• ꙗко самъ себе въ комьждо

168c мьнѧ ꙁьрѣт• аплъ же рее• ꙗкоже въ дномь тѣлѣ• ѹдꙑ многꙑ мамъ• а ѹдове вс не тожде мѫть дѣанꙗ• тако  мноꙁї дно тѣло смъ о хѣ•  по дномѹ дрѹгъ къ дрѹгѹ ѹд•  прре• нъ бъ раствор тѣло лшѧштѹмѹ сѧ• лшьшѹ давъ асть• да не бѫдеть распьрѧ въ тѣлес• тожде въ себѣ да пекѹть сѧ

168d ѹд• сего рад длъжьн смъ дрѹгъ дрѹгѹ тѧготꙑ ност  бꙑт вс дномѫдрьн• днодшьн• добросрьд• съмѣрен• все творѧште въ любъв• да  тако ба къ себѣ прблжмъ•  прꙗта бѫдеть млтва нашѧ• глеть бо гь• амнъ глю вамъ• ꙗко аще дъва отъ васъ съвѣштате на ꙁемл• о всѧко вешт• ꙗже аште просте• бѫдеть ма

169a отъ оца мого нбснааго• деже бо бѫдѹть събьран дъва л тр въ мо мѧ• тѹ смь посредѣ хъ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН па ⁘ О МꙐСЛЬХЪ ⁘ Рѣшѧ кнгꙑ• ꙁакона на помощь далъ сть• помошть ꙗвѣ• ꙗко стьствѹ льскѹмѹ• на тѧжѧн добрꙑхъ

169b дѣтѣл• ꙗко тѧжарев отрѣбт садъ желѣꙁомь• отъ плът ѹбо отъметат• гда огавлѧѭть стьствьнꙑꙗ къ сласт  похот• отъ дша же такожде съмѹштаѭштаꙗ ѭ• немоштьнꙑꙗ помꙑслꙑ• л плътьскаа мꙑслѧштѧ• л врѣменнаа  ꙁемльнаа прклоньшѧ•  отъ стьства• тако ѹстрьмлѧѭштемъ сѧ•  отъ въꙁѹштеньꙗ

169c же ꙁълъ лкъ• потаплѧѭшт стьство• ꙗкоже окѹсъ вѣсть•  сего рад дамѹ мнѣ ꙁаконѹ• да не ꙗко лѣнѧштѹ сѧ тѧжѧрю• олѧдѣть садъ• подобьна не прносѧ плода• глеть же  аплъ• хоштѫ да мѹж млтвѹ творѧть на вьсѧкомь мѣстѣ• въꙁдѣѭште прпⷣбнѣ рюцѣ• беꙁ гнѣва  помꙑшлен•  пакꙑ• помꙑшленꙗ раꙁдрѹшаѭште•  вьсѧкѹ

169d вꙑсотѫ• въꙁемлюштѫѭ на раꙁѹмъ бжї• мꙑсль ѹбо сть аплѣ• да бꙑхомъ ст бꙑл отъ помꙑшлен нестꙑхъ• пае же гда бв въ млтвѣ прѣстомъ• не строть бо сѧ смрадъ съ вонеѭ• н ꙁъла вонѣ съ муромь• ходѧ бо въ слѣдъ помꙑшлен ослѣпѣть м• деже бо обраꙁ помꙑшлен• тѹ съпрложен бѫдеть• достоть ѹбо прьвааго прлога прсно

170a отърѣат•  потрѣблѧт грѣшьнꙑꙗ помꙑслꙑ отъ ꙁемлѧ• же сть срце наше по словес гню•  донелѣже сѫть млад снⷪве вавулон• срѣь ꙁъл помꙑсл• то раꙁдражат ꙗ•  скѹст о камень• же сть хъ• пае же• тр елеснꙑꙗ сѫштѧꙗ на нꙑ• мꙑсл дꙗволѧ• мже  бореть сѧ съ нам• ꙁавдвъ бѣсъ•  поѹать нꙑ• лакомьꙗ рекѹ•

170b  сребролюбьꙗ•  тъштеславьꙗ• мже  самого га нашего  спса• гда коньа вьсѧ скѹсꙑ• наа скѹшѧт• тѣмьжде  побѣжденъ отъпаде• обраꙁѹ на все гь бꙑвъ• срѣь• поштен  молтвам сего беꙁдѣльна поставлѧт• лаꙗ бо льствꙑ львъ въ оградѣ сво•  лѧеть намъ сѣт  ловтвꙑ• мꙑсль нестъ  неьствъ• трѣбѣ

170c ѹбо сть многоꙁраьнꙑꙗ мꙑсл ꙗкоже рѣхомъ• въ скорѣ ꙁатварѧт благоьстьномь• прѣкословмь  млтвоѭ• пае же оскврьнѧѭшта• да не ѡскврьнѧть стаго мѣста•  лка бжьꙗ неста створѧть• съ вьцѣмь ѹбо страхомь• длъжьн смъ слѹжьбꙑ съврьшат бв• да не къгда обрѧштемъ сѧ ѹстьнам къ бѹ бесѣдѹѭште• а срцемь  плѣн͗нц•

170d въ валонѣ нестаа дѣѭште•  слꙑшмъ людъ с ѹстьнам мѧ ьтѫть• а срце хъ далее сть отъ мене• подвгъ ѹбо трѣбѣ сть въꙁлюбленї  трѣꙁвень много• да стронъ бѫдеть ѹмъ• срцемь  ѹстьнам• въ пѣнь• да не раꙁгнѣвамъ га• въ ѹслѹженьꙗ мѣсто въ молтвѣ• съмѣшаѫште съ кадломь скварѹ ꙁълѹ•

171a  обрѧштеть сѧ жрътва млтвꙑ нашеꙗ• порона ꙗко  канова• ꙁѣло бо гнѫшать сѧ бъ нестъхъ мꙑсль• пае же раждаѭштааго ꙗ срца• ꙗкоже ѧвлѧть  ꙁаконъ: рее бо• да не ореш тельцемь  осьломь• срѣь• стомь  нестомь съмꙑсломь да не прнесеш молтвꙑ• н првед на жрьтвѫ овьате пороьна  кръна• л кѫса• л слѣпа• л крастава•

171b да лко плода несъврьшена• не прметь отъ рѹкꙑ твоꙗ• кольм пае молтвѫ мѫтьнѫ неродмѫ• съвѣсть бо танаа наша• ꙗкоже съвѣдѣтельствѹ давꙑдъ глѧ• гь съвѣсть помꙑшленꙗ лска• ꙗко сѫть сѫтьна•  много тъштан творѧаше• свободь бꙑт отъ нхъ глѧ• на ѹтрьꙗ ꙁбваахъ всѧ грѣшьнꙑꙗ ꙁемл• стрѣбт ꙁ

171c града гнѧ всѧ творѧштаꙗ беꙁаконь• не дано бо сть нестѹ въ домъ гнь вънт• ꙗкоже рее ꙁаконъ• домъ же смъ мꙑ•  лмъ въ насъ сть• грѣшьнц же ꙁемлѧ• ꙁемлѧплъꙁьн  ꙁмьвьскꙑꙗ мꙑсл сѫть• гнѣꙁдѧште сѧ въ срц• подобнѣ ѹбо молть сѧ глѧ• ѹстро дшѫ моѭ отъ ꙁълобꙑ хъ•  ражден ꙗꙁꙑкꙑ хотѧштаꙗ бранемъ•  съпас

171d мѧ отъ брьньꙗ да не ѹгльбнѫ• ꙗко тꙑ с трьпѣнь мо г• тѣмьже гь къ немѹ• въ скрьб рее прꙁъва мѧ  ꙁбавхъ тѧ• ѹслꙑшахъ тѧ въ танѣ бѹрьнѣ• мꙑ ѹбо браⷮе длъжън смъ• въꙁдвженама рѹкама•  прострьтомь ѹмомь• молт лколюбьца посълат намъ помошть• да побѣдмъ врагꙑ нашѧ• ꙗко мос амалка• люто бо  гѹбтельно сть•

172a же повноват сѧ• та нестꙑмъ мꙑслемъ• отъ помꙑшленї бо•  на дѣан кто нꙁъвламъ бꙑвать•  по малѹ тѹждь бꙑвать отъ ба гда прстаꙗ хъ• ꙗко сътворвъ грѣха осѫждень сть• въ ꙁълокъꙁньнѹѭ бо дшѫ не въндеть прѣмѫдрость• н въселть сѧ въ тѣлѣ подлъжънѣ грѣхѹ•  ꙁълꙑꙗ бо мꙑсл раꙁлѹаѭть отъ ба• стꙑ

172b бо дхъ прмдст• бѣжть отъ льст•  отъстѹпть отъ мꙑсль нераꙁѹмьнъ по кнгамъ• рее же  гь• отъ срцра сходѧть помꙑшленꙗ ꙁъла• ѹбьства• прѣлюбодѣаньꙗ• любодѣаньѧ татьбꙑ• лъжпослѹшьства• власвмꙗ• с мать ꙁълꙑ лкъ• въ скровштхъ срца свого• мꙑ же прврьꙁѣмъ себе• прѣдъ благость бжьѭ• молѧште сѧ мѹ на

172c всѧкъ асъ• да остть срца нашѧ• ꙗко прнест мѹ дарꙑ• въ мꙑсльнꙑ мъ•  ѹслꙑшат отъ него• благꙑ лкъ• отъ благаго съкровща срца свого• ꙁность благаа проꙁѧбенꙗ бв• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ⁘ Ꙍ КАꙀАН ⁘

172d пв Добро сть каꙁань по всѧко внѣ• пае же же на бжьѭ• отъ ѹна бо въꙁдроста мѫдрмааго  накаꙁамааго каꙁаньмь•  ѹенмь гнемь• до старост  до матерьстване оставть бъ• нѣсть бо + обдьлвъ бъ• ꙁабꙑт каꙁанꙗ  трѹда трьпѧштхъ мен го рад• каꙁань бо же на бжьѭ• напослѣдокъ дрьꙁостьно бѫдеть

+ неправьдьнъ

173a въ мноꙁѣ ослабѣ• аште  добраа отъ насъ• многашьдꙑ отъмлеть гь• ꙗкоже богатьство овово• гъ бо далъ  гь отъꙗтъ• всѧко къде  ꙁълаа ꙗже намъ наведе вѣьнъ• ꙁ-д-рѹкꙑ нашеꙗ ꙁьметь• добро бо  ꙁъло рее отъ га•  наведъ на вꙑ ꙁъло• тъ наветь вамъ вѣьно весель• тѣмьже длъжьн смъ въ всемь каꙁан благодарьнѣ

173b прмат• не прмлѧ бо ꙁа стнѹ болѣꙁнь волеѭ• то невольнъм лютѣ покаꙁать сѧ• а творѧ волю бжьѭ протвѹ слѣ• малꙑм болѣꙁньм велкъхъ ꙁбѣгнеть• рее же  пртъьнкъ• боꙗ сѧ га• пождеть каꙁаньꙗ•  пакꙑ• же штѧдть сво жъꙁлъ• ненавть сна свого• а любѧ прлежьно покаꙁать•

173c  пакꙑ• накаꙁа сна свого тако бо благонадежденъ бѫдеть• слꙑш сне  прм словеса моꙗ•  ѹмножать сѧ лѣта жвота твого• м сѧ по мо каꙁан• не отъпѫст сѧ• снъ бо оставлѧꙗ каꙁань хранть ое• хранѧ же обленьꙗ• опасвѣ бѹдеть•  пакꙑ• даждь въ накаꙁань срце тво• а кост своꙗ ѹготова словесемъ

173d ювьства•  паⷦ• не отърѣ младеньца отъ накаꙁаньꙗ• ꙗко аште беш жъꙁломь не ѹмьреть• дшѫ же го спсш•  пакꙑ• накаꙁа сна свого  покоть тѧ•  дасть лѣпотѫ дш тво•  пакꙑ добрѣ слꙑшат попрѣштеньѭ мѫдра• пае мѫжа слꙑшаштѧ пѣснь беꙁѹменъ•  прводть• ѹслꙑште накаꙁань ое•  вънемлѣте раꙁѹмѣват помꙑшлень•

174a даръ благъ дарѹѭ вамъ мого ꙁакона не оставлѧте• раꙁѹмѣте• неꙁълобвї вседѣство• а ненакаꙁан въложте срце• прмѣте накⷶꙁань а не сребро•  раꙁѹмъ пае ꙁлата скѹшена•  пркмь софонмь рее• боте сѧ мене  прїмѣте накаꙁан•  не мате потрѣбт сѧ работат гв• подъ гомь днѣмь•  мхе рее• пас люд своꙗ жъꙁломь•

174b аплъ же прсꙑлаꙗ вреомъ глааше• сне не прѣнемага покаꙁанмь гнемь• н ослабѣ отъ него обламъ• гоже бо любть гь покаꙁать• бьть же всего сна гоже прмлеть• которъ ѹбо снъ гоже не покаꙁать оць• аште л бес покаꙁаньꙗ сте• ѹбо любодѣшт а не снве сте•  корунтомъ• аште + аꙁъ оскръбрѧю вꙑ• то къто веселѧ мѧ• аште не оскръблѧмъ

+ бо

174c отъ мене•  прность• всѧко же каꙁань• въ настоꙗште врѣмѧ• не мнть радост бꙑт нъ пеал• послѣдь же плодъ мрьнъ• наѹеньм• тѣмь въꙁдать правьдꙑ• ддъ• блаженъ лкъ глѧ гоже тꙑ накажеш г•  отъ ꙁакона твого наѹш •  кажа накаꙁа мѧ гь• съмрьт не прѣдасть мене•  пакꙑ• покажеть мѧ правьдьнкъ

174d млостьѭ  облть мѧ•  накаꙁань + справ мѧ въ коньць•  накаꙁан тво само мѧ наѹть•  їѡвъ• ѹбо не напастьство сть жть ле на ꙁемл•  ꙗко намнка одньна жꙁнь го• аште бо напастьство сть жть лкѹ на ꙁемл• то како сть въ напастьствѣ сѫшт беꙁ напаст бꙑт• реено бо отъ спса• бъдте молте сѧ да не въндете въ напасть•

+ твое

175a вѣстть же не сътѹжат с напастьѭ•  ѹдолѣнѹ бꙑт• же бо прѣдолѣт•  блажено  славьно сть• глеть же  гь пакꙑ• кто отъ васъ рабъ мѣꙗ орѫшть л пасѫштъ• же пршъдъшѫ съ села• рее абь• мнѹвъ вьꙁлѧꙁ• нъ не рееть л мѹ• ѹготова ьто веерѧѫ•  прѣпоꙗсавъ сѧ слѹж м• дон͗деже ꙗмь  пьѭ•  потомь ꙗс  пш тꙑ•  прводть•

175b да хвалѹ мать рабѹ томѹ• ꙗко створ повелѣнаа• не мьнѫ• тако  вꙑ гда створте повелѣнаа вамъ всѧ• глѣте• ꙗко неклѭм раб смъ• же длъжьн бѣхомъ створт створхомъ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН пг ⁘ О СЪВѢТѢ ⁘ Ѥже съвѣтоват о всѧко вешт•

175c добро  боѹгодьно сть• нктоже бо не трѣбѹꙗ съвѣтьнка• тъъѭ днъ бъ• съꙁдавъ прѣмѫдрость• всѧкъ же лкъ• трѣбѹть съвѣта добра пае• нежел на ара дꙑхат• ꙗкоже бжствнꙑмь ѱанмь кажем мⷭъ• рее бо• сь съвѣтомь все твор• съ сьвѣтомь вна пва• дхвно ꙗвѣ• ꙗко вно веселѧште срце• таковъ нколже не погрѣшать• нъ бес плеал

175d прѣходть все жть сво• ненавсть бо веланꙗ•  съмѣренꙗ ꙁнамен сть• же трѣбоват сьвѣта• пае же въ скѹсѣ сѫштхъ старьць• ꙗвѣ же  ꙗко съмѣренъмъ дать бъ благодѣть• прѣꙁорвъмъ же протвть сѧ• ꙗкоже рее  товꙗ снѹ свомѹ• съвѣта отъ всего мѫдра въꙁшт•  не неродѹ о свомь съвѣтѣ потрѣбнѣ• прмлѧ бо съвѣтъ добръ• на пѫт

176a ꙁаповѣд гнь ходть• мѹжь же бесъвѣтенъ• самъ себѣ ратенъ• ꙗкоже ровоамъ соломоншть• оставвъ ѹбо добръ съвѣтъ стареьскръ•  ѹдрьжавъ отроъскꙑ съвѣтъ + въскръмленꙑхъ съ нмь• обрѣте сѧ ꙁгѹблѧꙗ цѣсарьство дъвоѭ на десѧте• скѹп͗трѹ лвѹ• добрѣ ѹбо окать таковꙑꙗ саꙗ• лютѣ бо рее съвѣштаваѭштмъ не га рад• творѧштмъ въ танѣ•

+ въꙁдрастъшїхъ

176b  бѹдѹть въ тьмѣ дѣла їхъ• съвѣтъ бо ꙁълъхъ беꙁакон͗наа съвѣщавать• а благоьств раꙁѹмно съвѣщашѧ•  нъ прѣмѫдръ глаше• отъ ꙁъла съвѣтьнка хран дшѹ своѭ• самъ бо себѣ съвѣштавать  станеть прѣмо вдѣт събѹдѹште сѧ•  пакꙑ• не съвѣштава съ подъꙁраѭштмь тѧ• +  отъ скѹштхъ тебе съкръ съвѣтъ:

+ ѿ рьвьнѹѫщїхъ

176c въ лѣпотѹ ѹбо  рѧдьнѣ• ꙗкоже прѣжде рее сѧ длъжънѹмъ о всемь• дховьна съвѣта• скѹсьнꙑхъ старець прмат• бѣгат же плътьскꙑїхъ  ненакаꙁанꙑхъ съвѣта• да не въ ѹтврьжденьꙗ мѣсто• функова жъꙁла тръстѧнъ хлѫдъ прмемъ• же рѫкѫ лкѹ ѹꙗꙁвть•  ѧда стьствьнааго вълагать• л въ овьате мѣсто влъкѹ

176d въпадамъ• ходѧ бо съ прѣмѫдръм прѣмѫдръ + бѫдеть• а ходѧ съ беꙁѹмьнꙑм• поꙁнанъ бѫдеть• ювьство бо отъ мѫдръхъ ѹдобь• соломонъ же• же льстїть рее правꙑꙗ на пѫть ꙁълъ• въ растьлѣн самъ въпадеть•  пакꙑ• сне• да не постгнеть тебе съвѣтъ ꙁълъ• оставлѧ ѹень ѹност• мьже бо нѣсть кръмльства• падаѭть ꙗко  лствь•

+ сть

177a спнь же сть въ мноꙁѣ съвѣтѣ ꙗкоже бо градъ бе-стѣнъ• тако мѫжъ бе-съвѣта творѧ• съ бмь же  бесѣдѹꙗ мос• не отъврьже съвѣта овтурова• нъ  лко рее мѹ• благоволѧ все створ•  не въꙁдвже го толка слава бжьꙗ  льска•  їмѣꙗ ха въ себѣ глѫшта• павьлъ аплъ рее къ галатомъ• въꙁдохъ въ їрѹсалмъ•  въꙁложхъ мъ ван͗гел же

177b проповѣдаѭ• днѣмъ же мьнѧштмъ да како въ тъште рекѫ отъ лка• нъ ꙗвленмь у ха• не прѣꙁьрѣ съвѣтоват съ ѹенкꙑ го• не вѣровааше бо самъ себѣ• боꙗ сѧ да въ тъште тееть• л теклъ сть• мꙑ же не вѣдѹште ко  деснца• ко л шѹца• вельм пае длъжьн смъ все съ съвѣдьѭ дхвнъхъ нашхъ оць• дѣат•

177c
 боꙗште сѧ пртъа аплѧ• да къгда порѹган бѫдемъ• лѹкавьнъм бѣсꙑ• ꙗкоже бо хотѧть• прѣобраꙁѹѭть вешт• пае же  лѹкꙑхъ не съвѣдѧть• аште надѣѭть сѧ лѹкомъ свомъ  мꙑшьцеѭ• съмѣренмь бо надеть на вꙑ благодѣть стааго дха• ꙗкоже  гь наѹ нꙑ глѧ• гда прведѫть вꙑ на съборшта•  власт•  влдства• не

177d пьцѣте сѧ како л ьто отъвѣштате• стъ бо дхъ наѹть вꙑ въ тъ асъ• ꙗкоже подобать решт• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН пд ⁘ О СЪНЬХЪ ⁘ Понеже тер вѣровавъше соньмъ• съвратша сѧ съ правааго пѫт• сего рад въспомнамъ

178a вамъ люб• ꙗко не подобать намъ прѣпрость мат• ароходьнъмъ•  многообраꙁьнъмъ съномъ• с бо ньтоже но сѫть• нъ мꙑсл блѹдѧшт• подобꙗ  првдѣнꙗ  рѫганꙗ лѹкавъхъ бѣсъ• на прѣльштен наше•  послѣдовань льстемъ хъ• прое же да  на сласть нꙁъвлѣкѫть лка• ꙗкоже глеть аплъ ѭда їꙗковль• ѡ днѣхъ таковѣхъ•

178b рее бо• такожде ѹбо  с соньꙗ вдѧште• плъть ѹбо скврьнѧть• іса же отъметаѭть• славы же хѹлѧть• клсастъ же• прходть бо глѧ сънь• множьствомь напаст•  гласъ беꙁѹмьнаго• множьствомь словесъ•  прреть• не даждь ѹстомъ свом съгрѣшт•  плът тво• да не раꙁгнѣвать сѧ бъ на гласъ тво•  растьлть тварь рѹкѹ твоѭ• ꙗко

178c въ множьствѣ сънь  сѹтъ•  словесъ многъ•  сраховь рее• ꙗко съньꙗ въперѧть беꙁѫмьнъꙗ• ꙗкоже млѧ ꙁа стѣнь•  гонѧ вѣтрꙑ такожде млѧ вѣрѹ сонмъ• отъ лъжа бо та стна•  паⷦ• враженꙗ  кобеньꙗ  соньꙗ• сѹта сѫть• многꙑ бо прѣльстшѧ съньѧ•  отъпадошѧ надѣѭште сѧ• аште ѹбо ꙗвть сѧ комѹ• подвꙁаѭштмъ сѧ•

178d л свѣтъ• л обраꙁъ днъ огнеꙁраенъ• нкакоже такоже да не прмнеть• таковааго вдѣнꙗ• прѣльсть бо сть• ꙗвѣ отъ ꙁълокъꙁньꙗ вражьꙗ• семѹ же  ꙗвѣ аплъ ѹть нꙑ• въ англа свѣтьла прѣобраꙁѹѭштааго сѧ глѧ• добро ѹбо сть прѣже съна на лож• на съхранен дш•  прогънань льст• помолт сѧ молтвоѭ сеѭ:

179a Вьседрьжтелю слово ое• самосъврьшенъ їу хе• ѧдрааго твого млсрдьꙗ їсѹ• добрꙑ пастѹше свохъ овьць• не прѣдаждь мене крамолѣ ꙁмнѣ• н желаньѭ сотоннѹ остав мене• ꙗко сѣмѧ тьлѧ въ немъ сть• тꙑ ѹбо г црю прстꙑ бже• покланѧмъ у хе• съпѧштѧ мѧ съхран бесъмрьтьнъмь свѣтомь•  дхомь твомь стꙑмь• мьже ст

179b своꙗ ѹенкꙑ• ꙁбавлѧꙗ отъ крамолꙑ ꙁмнꙑꙗ• даждь же м недостонѹмѹ радость спсенꙗ твого• на лож момь•  просвѣт м ѹмъ• свѣтомь раꙁѹмьꙗ еван͗гелꙗ твого• дшѹ моѭ любъвьѭ крста твого• срце мо стотоѭ словес твого• тѣло мо твоѭ страстьѭ бестрастьноѭ• мꙑсл моꙗ твомь мромь съхран

179c  въꙁдвгн мѧ благоложьно• на тво славословесь• ꙗко покланѧмъ с  прославлѧмъ• съ оцемь  стъмь дхомь въ вѣкꙑ амнъ• Сѫть же +  на съньꙗ• ꙗкоже глеть  ѡвъ• въ дно бо въꙁгаголеть гь• а въ въторо съньмь• ꙗко се гда нападеть страхъ въ ношт• мꙑ же въꙁлюблен• не длъжън смъ вѣроват• л прстаат сонхъ• аште

+ ѹбо

179d  отъ бжьꙗ ꙗвленꙗ посълано бѫдеть намъ вдѣн• да не въ свѣта мѣсто дꙑма прмемъ• да не въ семь раꙁгнѣвамъ га• нъ пае да  прметь нꙑ• съ страхомь хранѧштаꙗ• порѹено намъ мь скровште• мѣхъ же многꙑ повѣст• пршедъшѧꙗ въ мѧ• ветъхꙑ  новꙑ пр насъ бꙑвъшѧ• о прѣльштенъхъ сънь•  лютѣ ако отъпадъшь•

180a въ бжствьно псмѧ• на ѹтврьждень ътѹщмъ• нъ да не отъпадемъ прѣдълежаштаꙗ намъ• мꙑсл• днѹ тъьѭ главѹ прѣдъложь• ѹставлю слово• бꙑсть днъ мнхъ• въ горѣ снасцѣ• же толко въꙁдрьжань покаꙁавъ•  въ хꙑжд ꙁатворь сѧ ꙁа лѣта многа• послѣжде же дꙗвольскъм ꙗвлен•  сънꙑ порѫганъ• въ юдество въпаде  обрѣꙁань

180b плътьско• множцеѭ бо покаꙁавъ мѹ дꙗволъ• стнна соньꙗ•  тѣм обльствъ омраенаго мѫ ѹма• покаꙁать мѹ послѣжде лка мнкъ  аплъ•  всѣхъ крстьꙗнъ темна  всѧкаго стѹда сплънена• сѫпротвь же мосѣа  пркꙑ•  бгомрьꙁъкаго плъка ждовьска• свѣтьломь ꙁракомь оꙁарѧма• въ радост  тхост сѫшта• с

180c вдѣвъ окаанъ• абь оставль стѫѭ горѹ• прде въ палестнѫ• въ неарѫ  лвѫадѫ• въ жлща ждовьска•  повѣдавъ мъ ꙗвльшааго сѧ мѹ дꙗвольска дѣанꙗ обрѣꙁа сѧ  юдѣствова•  женѫ поꙗ•  абь ꙗвѣ по юѭдехъ• на крьстьꙗнꙑ догмат скаше• сего  аꙁъ вдѣхъ•  мноꙁ отъ мнхъ• бо не мать тр лѣть• ꙁълоѭ съмрьтьѭ дшѹ

180d отъврь• съгнвъ отъ лѣтъ•  бꙑвъ рьвьмъ ꙗдь• тако ꙁдъше• сего вдѣвъше аꙁъ же  дноговѣн рьньц м͗ного плакахомъ сѧ• бѣ бо мльно вдѣнь• мѫжь вьсь осѣдѣвъ въ постѣхъ  трѹдѣхъ състарѣвъ сѧ• съ женам граꙗ•  мѧса скрьнавъхъ ждовьскъ въкѹшѧꙗ• нестꙑ глꙑ вѣштаꙗ• ха хѹлѧ  стго дха не ьтꙑ• гоже беꙁакон͗н ждове

181a въторааго авраама ꙁъваахѹ• въ стнѫ ѹбо глааше гь• бъдте ꙗко не вѣсте въ кꙑ асъ тать прдеть•  прре• се же вѣдте• ꙗко аште бꙑ вѣдѣлъ гнъ храма въ къ асъ тать прдеть• бъдѣлъ ѹбо бꙑ•  не бꙑ оставлъ подърꙑт храмнꙑ своꙗ• томѹ хѹ подобать слава• въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН

181b пе О МАЛОДШЬ  ДЪВОДОУШЬ• РЕКЪШЕ О ТЪЩВЬСТВѢ•  ДЪВОМꙐСЛЬ:  Не дадмъ + мѣста браⷮ дѹхов малодшьꙗ обладат нам• да не ꙁаꙁорьн бѫдемъ глѫштмь ѱанмь• мѫжа хѹдодшьна кто прѣтрьпть• нъ вьсѫ пеаль нашѫ въꙁврьꙁѣмъ на ба• ꙗко томѹ сть пеаль о насъ• въꙁьмѣмъ ѹбо отъ себѣ дъводшь  малодшь•  нкакоже

+ въмѣшенꙗ

181c дъводшьмь прост есо ѹ ба• глюште въ себѣ• ꙗко како могѫ прост ѹ га•  прꙗт съгрѣшвъ толко мѹ• нъ ꙁ вьсего срца свого обрат сѧ къ гѹ•  прос ѹ него бе-сѫмьнѣнꙗ•  ѹвѣс много млсрдь го• ꙗко не мать тебе оставт• нъ прошень дша твоꙗ ꙁвѣстть• нѣсть бо бъ ꙗко лвц вражъдѫ помьнѧште•  млдъ бꙑвать твар сво•

181d тꙑ ѹбо ост с срце отъ сѫмьнѣньꙗ•  прос ѹ него•  прмеш прошень сво• аште л въсѫмнш сѧ• то не прмеш сѫмнѧште сѧ въ ба• с сѫть дъводѹшв•  ньсоже въ семь ѹлѹаѭть• прошен свохъ• а съврьшен сѫште вѣроѭ• всего просѧть надѣѭште сѧ на га  прмлѭть• ꙁане бе-сѫмнѣньꙗ просѧть• аще л  поꙁдѣ прмеш•

182a не дъводѹшьствѹ• ꙗко скоро не прꙗ прошеньꙗ дша твоеꙗ• всѧко бо + ꙁа напасть днѫ• л прѣгрѣшень гоже тꙑ не вѣс• поꙁдьнѣ прмл• тꙑ ѹбо не прѣста просѧ прошеньꙗ дшѧ своꙗ + прмеш • аще л сътѫжш с постѧ• себѣ самого вньнѫ• а не дѣѭщааго т• дъводшь бо дъшт сть непрьꙗꙁнна•  ꙁѣло лѹкавьнѹть на рабꙑ бжьꙗ• тꙑ ѹбо

+ ꙁа скѹсъ     ++ ї

182b облѣц сѧ въ вѣрѫ крѣпъкѹ• станѣмъ ѹбо тврьд• ꙗко наколо бьм• велка + стрпца сть• бьмѹ  одолѣт• пае же ба рад вьсе прѣтрьпмъ• да  тъ насъ потрьпть• тъштьн бѫдѣмъ• врѣмена расмотрмъ• прѣлѣтьнаго аѭште беꙁлѣтьнаго• невдмаго• насъ же рад вдма• неосѧгаамаго• насъ же рад осѧꙁана• бестрастьнаго• насъ же рад ++ страстьна•

+ мка     ++ мѫена

182c длъготрьпьмь• все насъ рад пострадавъшаго• глють же  кнгꙑ• боꙗште сѧ га• пождѣте млост го•  не ѹклонте сѧ да не падете•  прводть• къто вѣрова гѫ  постꙑдѣ сѧ• л кто прꙁъвавъ   + прѣꙁьрѣ • л кто прѣбꙑсть въ страсѣ го  небрѣгомъ бꙑсть• не малодшьствѹ въ млтвѣ сво• не бѫд подобьнъ въ гуп͗тѣ бꙑвъшмъ людемъ•

+ нарее 

182d же отъ малодшьꙗ не похотѣахѫ послѹшат мосѣа• слꙑш са наѹгна глѭшта• хранте ꙁѣло дшѫ вашѫ• любте га ба вашего•  тъ побореть по васъ• ѱаного бо сть  въ сѫдьꙗхъ• не раꙁгнѣвамъ га• да не въꙁдеть мадамъ съ скотꙑ свом• +  прокѹдть плодъ нашъ•  обнштамъ ꙁѣло• слꙑшмъ же саѭ глюшта• ѹтѣште малодшьнꙑꙗ

+ ї погѹбть

183a мꙑсльѭ• гь бо малодшьнъмъ дать + ѹвѣштань•  жвотъ сътьренъмъ срцемь•  мꙑ ѹбо ѹмленьмь съ двдомь проповѣдамъ бв глюште• въскръбѣхъ  ++ малодшъствова дхъ мо•  срце мо съмѧте сѧ остав мѧ крѣпость моꙗ• погꙑбе бѣство отъ мене  нѣсть въꙁскаꙗ дѹша моꙗ• нъ не остав мене г бе мо• не отъстѹп отъ мене• ранꙑ же твоꙗ

+ ѹтѣшень     ++ ослабѣ въстѫж

183b отъм отъ мене• ꙗко отъ крѣпост рѹкꙑ твоꙗ аꙁъ сконьахъ сѧ•  се ѹдалѣхъ сѧ бѣгаꙗ•  ѹдворхъ сѧ въ пѹстꙑн• аꙗ тебѣ жвѧштѧаго ба• отъ малодшьꙗ  бѹрѧ• прльпе ꙁемл дша моꙗ• нъ жв мѧ по словес твомѹ• вѣмь бо тѧ благꙑ г• ꙗко гда ѹнꙑ срце мо• на камен въꙁнесеш мѧ•  дас слѹ  дрьжавѫ любѧштмъ тѧ

183c въньмѣмъ ъто  павелъ намъ повелѣвать• облѣцѣте сѧ ѹбо въ всѧ орѫжьꙗ бжьꙗ• да въꙁможете стат протвѫ къꙁнемъ непрьꙗꙁннамъ• рее же  сльнъмъ• ѹтѣшате тъштвꙑѧ• ѹтврьждате немоштьнꙑꙗ• трьпте къ всѣмъ• смь ѹ бодъхньнъмь словесемъ прсно поѹамъ сѧ• ꙗко длъжьн сѫште бꙑт ѹтеле лѣта

183d рад•  пакꙑ• пакꙑ трѣбѹть ѹащааго васъ•  бꙑсте трѣбѹѭште млѣка а не тврьдꙑ пшта• добро ѹбо сть молт сѧ• не прт къ намъ напаст• пршъдъш же прмѣмъ ѭ ꙗко своѭ а не тѹждѹ• съ трьпѣньмь  благодарьмь• а ꙗкоже  въ страст сꙑ вѣрова вьсѣмь срцемь•  съмѣренѣ прмлеть благодѣть бестрастьꙗ• маш

184a съвѣдѣтельствѹѭште ѱань• дьньсь бо съ мноѭ с въ ра•  вѣра твоꙗ спе тѧ• д въ мръ бестрастьꙗ•  лко таковообраꙁьна•  въ сѣтвѹ ꙁамѧеть гроꙁдъ• да не прстѹпѧть ѹбо враꙁ спѣанꙗ нашего• раꙁльнъм напастьм• дѫш пакость дѣѭште: отъ пеаль бо вѣньц плетѹть сѧ•  въ немошт сла съврьшать сѧ хва• нъ пае

184b дрьꙁоѭ мꙑсльѭ• станѣмъ на млтвѣ молѧште влкѫ свого•  глюште• г днъ благъ  кбць• днъ кротокъ  смотрьлвъ• днъ їстненъ  правьдвъ• днъ штедръ  млоствъ• ое га нашего іу ха• пр пънъсцѣмь платѣ распѧтаго•  въ трет дьнь въставъша•  въшедъша въ славѫ своѭ  твоѭ• да прдеть сла велства твого• на мѧ раба твого•  да

184c ѹкрѣпть мѧ г благовѣсть ѹенꙗ твого•  влко просвѣт м + ѹтробѫ  всѧ ѹдꙑ твоѭ волею•  ост мѧ отъ всеꙗ ꙁълобꙑ  грѣха•  съблюд мѧ бескрьньнꙑ  бес порока• отъ всего дѣства сѫпостатова• дарѹ м по благост тво твоꙗ раꙁѹмѣват• твоꙗ мꙑслт• въ твохъ пожт• твого страха боꙗт сѧ• до послѣдьнѧго дьне  аса  въꙁдꙑханьꙗ•

+ срце

184d прꙁꙑваѭ тѧ іу хе грѣшьнꙑ аꙁъ• ꙗко да непосъкажемѣ тво млост• съблюдеш м дшѫ  тѣло  дхъ• отъ всѧкоꙗ сѣт непрьꙗꙁннꙑ•  ое стъ• покрꙑ мѧ твомь млдьмь раба твого•  не остав мене• да не рекѹть враꙁ мо ꙗко поглътхомъ  ꙗко тꙑ с ꙁаштттель мо г•  о тебѣ пѣнь мо вънѹ• въ вѣкꙑ амнъ• Тако ѹбо прстѫпмъ

185a къ благѹмѹ влцѣ•  не хѹдодшьствѹмъ н о емьже• нъ подвгнѣмъ сѧ мѫжъскꙑ• помнаюште наѱано• рее же  пртъѭ мъ• како подобать молт сѧ•  не сътѫжат с•  прность• а бъ не сътворть л мьст ꙁбьранъхъ свохъ• въпьѭштхъ къ немѫ ношть  день•  длъготрьпть•  глѭ вамъ• ꙗко створть въ скорѣ мьсть

185b хъ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН пꙅ ⁘ О ТРОУДѢ ⁘ Сѫште на бжьѭ трѹд• спсаѭть лка•  дрьꙁновень мѹ подать къ бѹ• глеть бо• вждь съмѣрень мо  трѹдъ мо•  отъпѹст вьсѧ грѣхꙑ моꙗ• ꙗко ѹтрѹдхъ сѧ въпьꙗ ꙁмлъе грътань мо•  о

185c мо щеꙁете ѹпъваѭштѫ мї на га ба мого• дадмъ ѹбо въꙁлюблен тѣло наше въ трѹдъ съ дшеѭ• въ постъ  бъдѣнь•  пѣньꙗ  молтвꙑ непрѣстаннꙑ•  дѣло рѹьно• да въспрмемъ мьꙁдѹ• гда дасть въꙁлюбленꙑмъ свомъ сънъ• же сть поко• кѹѭ мьꙁдѹ• же сть наслѣдьнкомъ намъ бꙑт• снмъ бжьмъ• се бо сть

185d мьꙁда плода рѣвьнаго• срѣь• + въꙁдрьжаньꙗ• обрѧштѫть бо сѧ таков ꙗко апл• пае же прлежаште немѣньствѣ• ꙗко стрѣлꙑ бо въ рѹцѣ сльнаго• тако снве отътрѧсъшхъ себе вештьства вѣка сего• же  блажм сѫть• ꙗко  добрѹ похоть съврьшаѭште•  не постꙑдѧть сѧ гда глють врагомъ свомъ въ вратѣхъ• срѣь въ врѣмѧ отъ тѣлесьнааго їсхода•

+ пощенѧ

186a гда прдѹть + лѹкав бѣс• хотѧште обьꙗт дшѫ• отъ мѹдрост ѹбо съвѣдꙑ• не ѹтрѹдш сѧ до съмрьт спст своѭ дшѫ• не тъьѭ же дшѫ спсаѭть сѫште на бжьѭ трѹд• нъ  тѣло съдраво  беꙁ недѫга сътварѧѭть• подавать бо крѣпость бъ• ++ по прѣдъложеньѭ лкѹ• а праꙁнь ꙁълобѣ ꙁѹать трьновѣ• въ рѹкѹ бо +++ недѣлѧ трьн неть•  пѫть нетѧжь настьлан

+ ꙁъл     ++ по вол по наалѹ     +++ нетѧжѧ

186b трьньꙗ• таков сѫть же ньсоже не дѣлаѭть• нъ ꙁъло дѣлаѭть•  клеветаѫште  блѧдѫще• бестрашьмь бжьмь• къ семѫ же  дрьꙁ сѫть• словесехъ неклюмѣхъ• вноѫ рекѹште ѹеньꙗ• не раꙁѹмѣѭште н ꙗже глють н о нхъже съвѣштаѭть• ꙗже  ѱалмопѣвьць прореть глѧ• въ трѹдѣхъ лхъ не сѫть•  съ лкꙑ не

186c прмѹть ранъ• съгрѣшаѫште бо•  не покаѭште сѧ• нї ранꙑ прмлюште• рекъше кажем сьде съ лкꙑ• тамо съ бѣсъм бес коньца мѫм сѫть• сего рад мꙑ ѱанмь кажем смъ• любт трѹда• ꙗко на все + строть сѧ намъ• глеть бо не въꙁненавд ++ болѣꙁньна дѣланьꙗ• съмѣр ꙁѣло дшѫ своѭ•  въ всѣхъ дѣлѣхъ свохъ

+ помагаеть     ++ трѹдна

186d бѫд бꙑстръ•  недѫжьство не сьрѧштеть тебѣ въ похотехъ бо сть всѣ нетѧжа• пѫть же бръꙁꙑхъ гладъц• двдъ же• се трѹдъ сть прѣдъ мноѭ• донъдеже въндѫ въ свѣтло бжъ• нъ  сего рад трѹждаѭ сѧ да жвъ бѫдѫ до ньца• тꙑ бо рее влко• аꙁъ смь гь бъ тво ꙁведъ тѧ отъ ꙁемлѧ гуптьскꙑ• ꙁ домѹ работꙑ брьньꙗ  плнта• скврьн͗нꙑхъ врѣдъ•

187a добро же сть + подобт сѧ аплѹ• рее бо самъ• браⷮе• помнте трѹдꙑ вашѧ•  подвꙁанꙗ• ношть  день дѣлаѭште• да не отѧготмъ тера отъ васъ• сам бо вѣсте ꙗко тѹне хлѣба не ꙗхомъ•  къ корунтомъ• съьтъ ꙁа благоьть подвгꙑ своꙗ• прлож въ трѹдѣхъ  пакꙑ• лше хъ трѹдхъ сѧ• не аꙁъ же• нъ благодѣть

+ рьвьноват

187b бжьꙗ ꙗже съ мноѭ• подобать же  намъ творт ѹбо трѹдꙑ• съ съмѣреньмь же  расѫжденьмь• срѣь въпрошеньмь дховьнꙑхъ оць• тако бо не въпадемъ сѧ въ льсть•  рѫгъ бѣсовьскъ• прсно бо роꙁгнѣваѭть• нест дхове на тѧ• хъже не можеть съконьат•  послѣжде порѹгать сѧ мѹ• глат же +  мѫдроват

+ мꙑслт

187c по аплуⷪ• гда то справть• не аꙁъ же нъ благодѣть бжьꙗ сѫштѧ съ мноѭ• не тъьѭ же аплъ на все обраꙁъ намъ бꙑсть• нъ  самъ гь іу хъ собоѭ покаꙁа нꙑ всемѹ беꙁгрѣшънъ бо сꙑ  бъ сꙑ•  не трѣбѹꙗ тѣлесьнꙑхъ трѹдъ• все прꙗ створт  наѹт нꙑ• пост бо сѧ м дьнъ•  трѹд сѧ отъ пѫтьнаго хожденьꙗ•  не

187d мѣаше къде главꙑ подъскꙑтт:  обнштьствоваше въ млтвахъ бжьѧхъ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН пꙁ ⁘ О ТЪШТАН ⁘ Ѥже на бжьѭ тъштан• въ всѧко врѣмѧ  вешт добро сть• же  въ лцѣ праваа ꙁаповѣдь сть•

188a ꙁ-д-работъ въ свободѹ прводѧштꙗ• людемъ ꙁ егупта съ тъштаньмь повелѣно бꙑсть ꙁт•  на благѫѭ ꙁемлю дот• отъ тьмьнꙑꙗ роботꙑ• на свободнꙑ свѣтъ•  пасхѫ съ тъштаньмь• повелѣно мъ бꙑⷭ ꙗст•  павьлъ прсълать тмотѣов глѧ• потъшт сѧ себе скѫшена поставт прѣдъ бмь• дѣлателѧ непостꙑдна•  прводть• всѧкъ

188b бо подвжа сѧ в͗сего въꙁдрьжт сѧ•  нъ• аште вдіш раꙁѫмва•  кто прѣмѫдръ• томь прлѣп сѧ• всѧкѹ повѣсть бжьствьнѫ въсхошт слꙑшат•  пртъа раꙁѹма да не ѹбѣжть тебе•  пакꙑ• въ ꙁаповѣдьхъ гнѧхъ ѹ сѧ прсно• съблюд срце сво•  не отъстѫпа отъ повѣсть старьь• ꙗко + отъ тѣхъ навꙑкнеш раꙁѹмѹ• съ раꙁѹмнꙑм

+ отъ нхъ

188c бѫд раꙁмꙑшлень тво•  всѧ повѣст твоꙗ въ ꙁаконѣ вꙑшьнѧаго• мѫж праведьн да бѫдѹть веерѧѭште съ тобоѭ• се ѹбо всѣмъ сть клюмѹ• ꙁаштьнѣ же сѫштмъ отъ жтскъхъ вешт раꙁлѹеномъ• же + ꙁволша прметат сѧ въ домѹ бжь• пае же ꙗже гь себѣ прведе• аште ѹбо ѹнꙑньмь облѣнмъ сѧ• въꙁдрѣшѧть

+ ꙁбьрашѧ

188d сѧ  прѣжде отъдаа намъ• ꙗкоже бо ꙁлато раждꙁамо ослаблѧть• то жестость створть• тако  + тъштвъ• аште облѣнѧть днъ асъ• ѹстꙑждеть отъ благодѣт• абь нападѫть мь мѫхꙑ грѣховьнꙑꙗ•  просмрадѧть благовоньства дховьнаго дѣланьꙗ го• хотѧ ѹбо врага немоштьна сътворт• грѣха да обрѣжеть•  обнажѣвъ крлѹ ꙗко п͗тца рѹгѹ бѫдеть

+ бꙑстръ

189a лѹкав бо бѣс обꙑа мѹть пае въсего жвота• на тъщвꙑꙗ рьньца•  беспщьно волѧщѧ жть• острт орѹжь напасть•  нестовьнѣ пае на говѣнѣшѧꙗ•  тъщьнѣшаꙗ воват• порѣѭща ꙗ браньм несъстрьп͗нꙑ• да бѫ како въꙁмогл ѹставт ꙗ отъ мольбꙑ• подобать ѹбо беꙁлѣн͗но  тепло• тъщьнѹмѹ покаꙁат на дѣло молтвьно•

189b да англ ѹбо веселѧще сѧ прѣбѹдѹть• а бѣсове ранм отъбѣгнѫть• сего рад ѹбо длъжънъ сть тъща сѧ вьсегда горѣт дхомь• ꙗкоже бо раждꙁамо желѣꙁо все отъ свого стьства• на огньно прѣлагать сѧ•  бѹдеть все ꙗко огнь• тако  же бв слѹгꙋть• длъжънъ сть отъврѣщ жскꙑꙗ рънотꙑ•  прмѣст сѧ бжствьнѣмь огн•

189c
 гоже гь прде въврѣщ въ ꙁемлѫ  бꙑт вьсь огнемь• да  сѹпостатомъ неꙗтно бѫдеть• рее же  аплъ• тъщаньмь не лѣноств• дхомь горѫще• подобать ѹбо порѹвъшѹмѹ сѧ гю• съ стоѭ мꙑсльѭ  дѣань добрꙑ• пѣт съ давꙑдомь  глат• дного просхъ ѹ га того въꙁщѹ• да жвѫ въ домѹ гн всѧ дьн жвота мого• да ꙁьрѫ красотꙑ гнѧ•  же• аꙁъ

189d же ꙗко маслна плодовта въ домѹ бж•  же• г въꙁлѫбхъ благолѣпь домѹ твого•  мѣсто вьселенꙑꙗ славꙑ твоꙗ• ꙗко въꙁлѫблена сла твоꙗ г г слъ• желать  сконьавать сѧ дша моꙗ въ дворꙑ твоꙗ г• блаженъ бо гоже ꙁбьра  прꙗтъ• въселть сѧ въ дворѣхъ твохъ•  блаженаа марꙗ лаꙁарѧ сестра• пр ногѹ сѣдѣше гню претрьпѣваѭщ•

190a съ любовьѭ многоѭ•  въ сласть слѹшаѭщ го•  самъ же гь ѹть нꙑ глѧ• подвꙁате сѧ вънт тѣснꙑм вратꙑ• ꙗко мноꙁ глѫть вамъ• въꙁщѫть вънт  не въꙁмогѫть• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН п ⁘ О СЛОУЖЕН⁘ Слѹжтель длъжьнъ

190b сть прлежьнѣ слѹжт• вѣдꙑ ꙗко бжь дѣло сть•  не лѣноват н о мьже• л ꙁа пеаль• л ꙁа раꙁдражень• л ꙁа рьвень дноꙗ браⷮꙗ• прѣпѹщат  ѹнꙑват• все бо манастꙑрьско + бв осщно сть• ꙗко томѹ прносмо•  велцѣ подълежть бѣдѣ лѣностьнѣ слѹжа• ꙗко ба прѣобдѧ• льма сътворсте рее• дномѹ схъ мнѣ створсте•

+ ѿдано•

190c аще бо прлежьнѣ• аще л лѣностьнѣ кто слѹжть• на ба въсходть слѹжень го• въ стнѫ ѹбо глаше ремꙗ• о лѣнѧщхъ сѧ• проклѧтъ лкъ• творѧ дѣло гне лѣностьнѣ• нерадвꙑ бо мѹжь велавъ  прѣꙁорвъ сть• мꙑ же кромѣ клѧтвꙑ сѹще• блгслвлньѧ же вънѹтрь• ꙗкоже слѹжтеле хв• всѣмь прлежаньмь  тъщаньмь• слѹжень сво

190d ꙁвѣстѹмъ• да блнь наслѣдѹмъ• ꙗко ѹенц блнаго• рекъшаго• деже смь аꙁъ тѹ  слѹжтель мо бѹдеть• ѹслꙑшмъ то  аплъ глеть• се нꙑнѣ рее врѣмѧ благопрꙗтьно• се нꙑнѣ днь спсньꙗ• ндного нмьже даѭще прѣтꙑканьꙗ• да непороьно бѹдеть слѹжень• нъ о всемь съставлѧѭще сѧ ꙗко бжьꙗ слѹгꙑ• въ трьпѣн мноꙁѣ• въ

191a скрьбьхъ въ бѣдахъ• въ тѹгахъ въ трѹдѣхъ• въ ꙁабъдѣньхъ• въ длъготрьпѣнь• въ любъве нелцемѣрьнѣ• въ словес стньнѣ•  пакꙑ• ꙗко раб хв волю творѧще го отъ дшѧ• съ любовьѭ слѹжаще ꙗко гю а не лвкомъ•  паⷦ • брат тврьд бꙑвате непостѹпьн• ꙁбꙑтъьствѹѭще въ дѣлѣ гн вьсегда• вѣдѹще ꙗко ѹсль ваше не бѹдеть тъще о г•  къ тмотеѹ•

191b трѣꙁв сѧ въ вьсѣхъ• дѣло сътвор ванглста• слѹжень сво ꙁвѣст• рее же  о себѣ• нꙑнѣ же грѧдѫ въ молтвахъ слѹжѧ стꙑмъ• нъ поспѣшьствѹте м въ млтвахъ• да слѹжъба моꙗ прꙗта стꙑм да бѫдеть• +  раꙁѹмѣмъ сам браⷮ• апл  стлъп црквьн съ кацѣмь подвгомь  любовьѭ• слѹжахѫ сѹщмъ въ імѣ• нщм͗ рее же  нѣмъ•

+ посмотрмъ

191c не обдьлвъ бо бъ ꙁабꙑт дѣла вашего  любъве• ѭже ꙗвсте въ мѧ го• послѹжъше стꙑмъ•  слѹжаще•  прводть• аще къто глеть ꙗко словеса бжьꙗ• аще кто слѹжть ꙗко отъ слꙑ ѭже дать бъ• гмь нашмь іу хмь• гь же• аще кто мнѣ слѹжть• поьтеть  оць мо•  пакꙑ• аꙁъ же смь посредѣ васъ• ꙗко слѹжа• бо снъ лвь• не прде да послѹжать мѹ•

191d нъ да послѹжть•  дат дшѫ своѭ ꙁбавлен ꙁа многꙑ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН пѳ⁘ О НЕСЪТѦЖАН⁘ Немѣньство цѣломѹдрь жть мнхѹ ѹкаꙁать• беꙁъ мѣньꙗ сꙑ рьньць• орьлъ сть вꙑсое парѧ• беꙁобьдѧ рьньць• малъхъ сть• да въ наслаждень многꙑхъ

192a бѹдеть• не сънскаꙗ съвѣсть• ꙗко пршьльць сть на ꙁемл• ньсоже бо наносѧ• врѣменьнаго вѣка• ꙗвѣ сть ꙗко нетьлѣѭщхъ желать• беꙁдомьнꙑ• подобтъ л  оаннѹ обрѣтать сѧ•  глѫщмъ• се оставхомъ всѧ  въ слѣдъ тебе дохомъ• то ѹбо бѹдеть намъ•  слꙑшашѧ отъ спса• ꙗко въї оставльше всѧ  въ слѣдъ мене шьдъше• множа въ сто прмете въ вѣцѣ семь•

192b а въ бѹдѹщемь жꙁнь вѣьнѫѭ• нщ ба рад на ꙁемл ѹбо ходѧть• а жть на небесѣхъ мѹть• беꙁъмѣньства бо рад англмъ ретьствѹѭть• правьдьнкомъ сълкъствѹѭть• отъвращаꙗ бо сѧ ꙁемьнъхъ• нбснꙑхъ доꙁьрть• вдш л колко раꙁньство• же оставт малолѣтьнаа•  вънѹтрь бꙑт вѣьнъхъ благъ• оставт тьлѣѭща•  въ наслаждень

192c бꙑт ѹготованъхъ• любѧщмъ ба• хъже око не вдѣло• н ѹхо слꙑшало• н на срдце лкѹ не въшьло• ненавдѧ бо мра сего  мамонꙑ• добро ꙗвѣ ꙗко мротворьца любть• мьньшхъ бо небрѣгъ• лѹьшхъ желать• велꙗ ѹбо дша•  болюбвꙑ сть• ꙁнамень беꙁꙁмѣньство• таковꙑ наслѣдьнкъ бж• сънаслѣдьнкъ

192d же хвъ бꙑвать• хотѧ ѹбо сътѧжат многоцѣньнаго бсьра• то настоꙗщаа благаа съ радостьѭ всѧ раꙁдать• да село сѫще сътѧжть• въ немьже обрѧщеть богатьство съкръвено жвотьно• гда бо кто раꙁдать жтско богатьство• тъгда обрѧщеть мѣсто• въ немьже благодѣть бжьꙗ съкръвена сть• ꙁѣло бо польꙁьно сть намъ• гда поꙁнавъшмъ

193a намъ пѫть блгоьстьꙗ• абь всѧ сѹщаꙗ ѹ насъ мѣньꙗ распродат• по ꙁаповѣд гн• а не вноѭ хотѣт вънѫ• ꙁаповѣд тварѧт• послѹшаѭще спснаго повелѣньꙗ• прьво бо бѹдеть намъ отъ сего• добро беспеаль•  отътѹдѣ бескрамольнаа нщета• глеть бо аплъ• нѣсть намъ брань къ кръв  плът• се о страстовьнꙑхъ ꙁаконѣхъ съкаꙁать•

193b ꙗкоже бо он не тъьѭ съвлъкъше сѧ• наало подвꙁаньꙗ съвлѣщ сѧ• нъ  постргъше власꙑ• помаꙁавъше сѧ масломь• да не въꙁдращеньмь власъ• въдадѧть сѧ на побѣждень• нъ  въспоплъꙁнѹт сѧ прготоваѭть сѫпостатѹ рѹкама• тако  мꙑ аще вѣньт бꙑт желамъ• съвлъкъше сѧ ветъхаго лка съ дѣань го•  вънѣщьнѧа остргъше•

193c  на млостꙑнѧ + раꙁгѹбвъше• наꙁ всѧкоꙗ пеал  беꙁ-д-рꙁꙑ• на стад добрꙑꙗ дѣтѣл въꙁдѣмъ• рее же  къ врѣѡмъ• съ ѭꙁьнкꙑ пострадасте•  расхꙑщень мѣн вашхъ• съ радостьѭ прꙗсте• вѣдѹще мѣт себѣ добрѣ мѣнь• на небесѣхъ  прѣбꙑваѭще• ѱаломьнкъ же• богатьство аще ммотѣкать не прлагате срдць• добрѣ

+ раꙁдавъш

193d же рее аще ммотѣкать• потокѹ бо тоно ммоходѧть нꙑ всѧ мра сего• дьньсь сего• а ѹтрѣ дрѹгаго бꙑваѭща• мꙑ ѹбо двдскаа съ двдомь въспѣвамъ• же хожахъ въ пространьствѣ• ꙗко ꙁаповѣдь твохъ въꙁскахъ•  въꙁлюбхъ ꙁаповѣд твоꙗ пае ꙁлата  тѹмпаꙁꙗ•  нщь  ѹбогъ въсхвалѧть тѧ г• гь же богатѹмѹ• аще хощеш съврьшенъ бꙑт•

194a д продажд с мѣньꙗ•  раꙁда нщмъ•  мѣт маш съкровща на нбсехъ•  грѧд въ слѣдъ мене въꙁьмъ крстъ• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ҁ ⁘ О ПЛА ⁘ Плакань съпрастьно сть беꙁꙑмѣньствѹ•  всѣмъ намъ съьтно сть 

194b польꙁьно• не тъьѭ бо дѣлать дѣтѣл• нъ  хранть•  по прѣстѹплень же отъсѫдѣ• вновьнѣ радост вѣнѣ до коньца дрьжащмъ  бꙑвать•  ѹтѣшеньꙗ ходатано по словес гнѫ• ꙁа то ѹбо прѣжде всего молмъ ба• да  дасть намъ нераꙁлѹно• все врѣмѧ жвота нашего• рателе бо планꙗ мѹще  прлежьно•  въ млтвѣ прѣбꙑваѭть•  таков

194c облааѭть сѧ• въ орѹжьꙗ свѣта•  ѹслꙑшаваѭть• твоꙗ же одежда тепла• а враꙁ хъ ꙗко  въ сѹгѹбцѫ въ срамъ облѣкѹть сѧ•  прѣмѣненьꙗ плаа сѫть• ꙗкоже  реено нбснаа радость•  пща несъкажема•  слава неꙁглема•  весел непрѣстанъно• семѹ бо отъ клсаста кажем смъ глѫщмь• добро т

194d въ днь плаа• нежел т въ домъ пра•  паⷦ• срдце мѹдрꙑхъ въ домѹ плаа• срдце же беꙁѹмьнꙑхъ въ домѹ веселꙗ•  сраховь рее• не лш сѧ отъ плацѫщхъ•  съ рꙑдаѭщм рꙑда• глеть же  пркъ амосъ• се дьнь грѧдѹть глеть гь•  посълѫ на ꙁемлѭ• не глада хлѣбьна• н жажда водьнꙑ• нъ гладъ не ѹслꙑшть словесе

195a гнѧ•  въсплаеть ꙁемлѧ  сѫщаа на не• нꙑнѣ же събꙑсть сꙗ прство въ врѣмена нашѧ• вс ѹбо ѹклонхомъ сѧ въкѹпѣ непотрѣбн бꙑхомъ• рее же саꙗ• сего рад рѣхъ• оставте мѧ горьцѣ плакат сѧ• скрѹшенꙑ рода мого• не моꙁѣте ѹтѣшат мене•  їремꙗ• кто дасть главѣ мо водѹ•  ома мома стоьнкъ сльꙁъ•

195b да плаѫ днь  нощь• глаше же  людемъ• да стоать оеса вашѧ сльꙁꙑ днь  нощь• нъ въ насъ нѣсть раꙁѹмѣѭщаго• прѣжде бо ѱанаа• на насъ сотъкнѫша сѧ• данлъ же•  дахъ лце сво къ гѹ бѹ момѹ• въ постѣ  въ врѣтщ•  двдъ ꙗко плаа  сѣтѹꙗ тако съмѣрхъ сѧ•  пострадахъ  сълѧкохъ сѧ до коньца• вьсь днь сѣтѹꙗ хождахъ•

195c ꙗко лѧдвьꙗ моꙗ наплънша сѧ порѹган•  ѡвъ• стрѣлꙑ скѹстель го на мънѣ•  ѹтроба моꙗ ѿ плаа съгорѣ• на вѣждѫ же моѭ стѣнь съмрьт• вънемлѣмъ ѹбо  мꙑ люб•  раꙁѹмѣмъ жтꙗ стхъ мѹжь• како лѣта своꙗ проводша въ пла  врѣтщ  въпл•  бꙑша оꙁлоблен бж• с же наѱана бꙑша• да нꙑ въ ꙁавсть

195d желаньꙗ плаевьнаго прведѹть• да бꙑша бꙑл намъ сльꙁꙑ хлѣбъ днь  нощь•  да бмъ на всѧкѫ нощь• постелю + своѭ сльꙁам ѹмакал•  остл сѧ скврьнꙑ• ѭже облежм смъ• ꙗко да достон бѹдемъ облѣщ сѧ въ рꙁѹ бранѹѭ• не облаа бо сѧ въ нѫ вънъ ꙁгънанъ бѹдеть• їмѹще ѹбо такого блага влⷣкѫ  неꙁълобва•

+ нашѹ

196a молмъ сѧ мѹ въꙁдꙑханьм͗  сльꙁам• да свѣтьлоодежьн обрѧщемъ сѧ въ пршьствь го• любть бо съпасень наше• сего бо рад  повелѣвать отънѧт• скврьньнꙑꙗ рꙁꙑ• сꙋсꙋ ѡседековѹ•  облѣщ сѧ въ подръ• глеть бо мѹ• се отъꙗхъ беꙁаконеньꙗ твоꙗ•  намъ• блажен плаѫщ сѧ ꙗко т ѹтѣшать сѧ• блжен плаѫще сѧ нꙑнѧ• ꙗко т

196b въсмѣѭть сѧ• томѹ слава бѹ нашемѹ въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ҁа ⁘О ТОМЬ ѤЖЕ ВРѢМѦ⁘ ⁘ѤСТЬ В͗СѦЦѢ ВЕЩ⁘ Врѣмѧ ѹбо всѧко вещ сть• раꙁвѣ млтвꙑ• млтва бо всегⷣа врѣмѧ мать блгвлѫ бо рее га на всѧко врѣмѧ• вънѹ хвала го въ ѹстѣхъ мохъ•

196c  непрѣстаѭще молте: ї о всемь блгодарте• о нѣхъ бо вещьхъ ꙗко подобать врѣмене смотрт•  года ꙁьрѣт• семѹ отъ клсаста кажем смъ• рее бо• всѣмъ лѣто  врѣмѧ всѧко вещ• врѣмѧ млъат•  врѣмѧ вѣщат•  аще сть раꙁѫмъ въ тебѣ• отъвѣща братов• аще л н• рѹкѹ налож на ѹста своꙗ• аще л сть врѣмѧ глат• добро сть рещ слово въ врѣмѧ• рее

196d бо: слово ваше да бѫдеть всегда сольѭ растворено• вѣдѣт како подобать дномѹ комѹжьдо отъвѣщават• всѧко бо слово трѹдьно•  прложе раꙁѹма• прложлъ болѣꙁнь• дрьꙁъ же ѹстьнама въпадеть въ ꙁъло• ꙁа ненакаꙁань бо ꙗꙁка находѧть гнѣв• а неꙁлобвъ блюдеть ꙗꙁкъ• ꙗко любѧ дшѹ своѭ• ласкаѭще бо• прѣльщаѭть срⷣца неꙁълобвъхъ•

197a  блажѧще льстѧть врѣмѧ плакат• ꙁа оꙁлобте дшѧ вашѧ•  врѣмѧ• смьꙗт сѧ•  се къ семѹ ꙁапраꙁдьнѹте м праꙁдьнкъ: же бо смꙗт сѧ радован сть• врѣмѧ рат• се бо о бран глеть• гда дꙗволъ съньметь сѧ съ лкмь• наенѧ  раꙁлнам напастьм•  врѣмѧ мрѹ• гда по скѹшен го прдеть благодѣть• радость

197b творѧщ дш• врѣмѧ сѹда• вѣсть срце прѣмѹдра•  се гда свободть сѧ• отъ льст  страст• радѹѭщ сѧ дша глеть• сѹд м бже оть сѫпьрѧ мого• ꙗко вьсѧко вещ сть врѣмѧ  сѹдъ•  ѹсьрѧща дна• ѹсьрѧщеть всѧ ꙗ•  се о съмрьт л глеть• ꙁа беꙁвѣсть жтьꙗ• прводть бо• ꙗко + не ѹвѣсть лкъ врѣмен свого• ꙗко рꙑбꙑ ловмꙑꙗ

+ не раꙁѹмѣеть

197c мрѣжеѭ•  пакꙑ• вдѣхъ всѧко + врьтѣн• же дасть бъ сномъ лемъ• врьтѣт сѧ въ немь• а же дасть въ попѹст мѣсто раꙁѹмѣват• добро ѹбо  благопрꙗтьно сть творт реено• да бѫдѹть бо рее вь все врѣмѧ рꙁꙑ твоꙗ бѣлꙑ•  масло на главѣ тво да не оскѫдѣть• срѣь дѣанꙗ дшѧ  тѣла твого• вънѹ да бѹдѹть

+ тъщан

197d ста  бес порока• вьсеѭ слоѭ масломь благостынѧ• ѹбогъм въꙁлва на главѫ своѭ ха• тъ бо сть наша глава глѧ• мнѣ створсте• лко малѣ брат мо сътворсте•  саїмь• въ врѣмѧ прꙗтьно послѹшахъ тебе•  въ днь спсенꙗ помогохъ т• гдаже прде прꙗтьно врѣмѧ•  въ дьнь спсен ꙗ нашего благодѣть• тъгда

198a аплⷪъ ꙗвѣ творѧ врѣмѧ глеть• се нꙑнѣ врѣмѧ прꙗтьно• се нꙑнѧ днь спсенꙗ• ндного н о мьже даѭще прѣтꙑканꙗ• да непороно бѹдеть слѹжен• нъ вьсе . . . благообраꙁьнѣ•  по нѫ да бꙑвать• тѣмьже  гь се покаꙁаꙗ• помлеть отъ кнжнкъ  фарсе• пото не постѧть сѧ ѹенц го• въꙁдраꙁ ꙗ глѧ• да могѹть снове бран•

198b до негоже врѣмене женхъ сть съ нм• постт сѧ• прдѹть же дьнь• гда отъметь сѧ отъ нхъ женхъ•  тъгда постѧть сѧ въ тꙑ дьн• томѹ слава бесъмрьтьнѹмѹ хѹ нашемѹ ісу хѹ• въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ҁв ⁘ Ꙍ СЪПОСТРАДАн

198c Ѥже пострадат дрѹгъ съ дрѹгомь•  съпоболѣват• + сътщат же  сътрѹждат сѧ• ѹгод͗но сть бв• бо длъжьн смъ се творт ꙗко раб  блжк•  слѹжтеле бжьѭ словѹ• да ѹгодмъ мѹже вон бꙑхомъ• отъ негоже  оброкꙑ прмемъ• дшѫ молтвѹ мать съпострадавъ• стонка бо такого мѣꙗ• всѧ стоть добраа• аще мѣн

+ помагат же

198d мать• + то дать• аще въ бѣдахъ вдть кого• въсплаеть• аще ++ обдмѣ прлѹть сѧ рѹкѹ подасть•  н о есомьже оставть• прлѹаѭщхъ сѧ мь• подвꙁамъ сѧ ѹбо да вѣра нашѧ  любꙑ  трьпѣнь• ꙗко шлѣмъ•  ꙗко коп•  все орѹж намъ да бѫдеть• длъготрьпѧще въ себѣ•  въ кротост жвѹще• ꙗко  гь нашь• ѹбога сльꙁѧща не прѣꙁьрмъ• да не прѣꙁьрмꙑ

+ прѣвьлагатъ     ++ напастьствѹмѣ

199a млтвꙑ нашеꙗ сльꙁꙑ бѫдѹть•  аще даръ днъ мѹще• не въꙁносмъ сѧ нъ постраждѣмъ съ немѹщїм•  прѣбѫдеть нъ даань до коньца• глеть ѹбо + съпострадвꙑ ѡвъ• аꙁъ же о всѧкомь немощьнѣ плакахъ• въꙁдъхнѹхъ же вдѣвъ мѹжа въ бѣдахъ• аще л  прѣꙁьрѣхъ нага  не облѣкохъ• двьр же моꙗ всемѹ пршьдъшѫ ѿврьстꙑ бѣшѧ• такожде

+ млоствъ

199b же  товꙗ• млостꙑнѧ рее многꙑ творѧхъ•  гда вдѣхъ мрьтвьцѧ поврьженъ• съпрѧтахъ  погрѣбахъ ꙗ• пророкъ же ос рее• поженѣмъ поꙁнат ба• ꙁане млост хощемъ а не жрьтвѣ•  поꙁнанѭ бжью• неже всесъжагамꙑхъ•  мхе• аще въꙁвѣст т сѧ ле то добро• л есо щеть гь отъ тебе• не творт сѹдъ•

199c  любт млость• мать же  въ прмⷣст• ꙁбавлѧ ведомꙑꙗ на съмрьть•  їскѹпѹ ѹбвамꙑꙗ не щѧд•  їꙗковъ же• аще братъ л сестра нага бѫдета•  лшена дневнꙑꙗ пщѧ• рееть же ма кто отъ васъ• дѣта съ мромь грѣта сѧ  насꙑщата сѧ• не дасть же ма трѣбованꙗ тѣлесе• каꙗ сть

199d льꙁа• ѹть же  павьлъ глѧ• облѣцѣте сѧ ѹбо ꙗко ꙁбьран бѹ• ст  вьꙁлюблен въ ѹтробѹ щедротъ• благость• съмѣреномѹдрьство• кротость• трьпѣнь• прмлѫще дрѹгъ дрѹга• рее  о себѣ• стнѫ глю не лъжѫ• ꙗко скрьбь м сть велꙗ•  непрѣстаѭщ болѣꙁ͗нь срцю момѹ• молѧхъ бо сѧ самъ анаѳема бꙑт• отъ ха по браⷮ мо

200a  ѭжкамъ м по плът•  ꙗко аще стражеть днъ ѹдъ• съ нмь страждѫ в͗с ѹд•  петръ• коньна же в͗с дномꙑсльц• отъдатьлв• братолюбв• млд• покорв• не въꙁдаѭще ꙁъла ꙁа ꙁъло• н клеветꙑ ꙁа клеветѹ• въспѧть же блсѹꙗ рее• ꙗко на се ꙁъван бꙑсте• да блнь наслѣдѹте• младꙑ же гь• хотѧ снꙑ нꙑ ꙗвт свого

200b оца рее• бѫдѣте щедр ꙗко оць нашь небесьнъ  щедръ сть• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ҁг ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ НЕ НА⁘ ⁘ ЛЦѦ ꙀЬРѢТ ⁘ Лцеꙁьрьство• блꙁъ сть лкоѹгодьꙗ обо же пороьно•  отъреено стъм кнгам

200c обрѣтамъ• прсно бо на лце ꙁьрѧще• словеса ласкава•  блаженьства лъжьна• въвл сѧ сѹщмъ• прносѧть дръва  сѣно• вещь ѹдобь тьльнѹ въꙁгнѣщаѭще стьствьнъ-хъ огнь• о нхъже рее прⷪкъ• блажѧще вꙑ льстѧть вꙑ• двѧще сѧ лцемъ въ польꙁѧ мѣсто• богатꙑ бо прложть дрѹгꙑ многꙑ• а нщ ї отъ сѫщаго

200d дрѹга раꙁлѹть сѧ•  мѫдрость ѹбогаго ѹкорена• не подобать ѹбо тако намъ творт• нъ длъжьнѹмъ вс• дновѣрь бжь прмъше• стдѣт сѧ дрѹгъ дрѹга• а не по плът ꙁьрѣт скрьнѧго• нъ о хѣ дрѹгъ дрѹга любт вънѫ•  несоже да не бѫдеть въ васъ• же въꙁможеть вꙑ раꙁлѹт отъ любъве хвꙑ• нъ въспѧть

201a по пѣснопѣвьцѫ• ꙁмат ѹбога  нщѧ• ꙁ-д-рѹкꙑ хрѣшьна ꙁбавте • бъ бо расꙑпа кост лкоѹгодьнкъ• постꙑдѣша сѧ ꙗко бъ ѹньж ꙗ• нсть бо добро стꙑдѣт сѧ лца по кнгамъ вь сѫдѣ•  прм на дшѹ своѭ• н срамлѧ сѧ въ падень сво• рее же  правьдьнъ ѡвъ• нꙑнѣ въꙁьрѣвъ на лце ваше не сълъжѫ•  ꙗковъ• браⷮ•

201b не на лца ꙁьрѧще• мѣте вѣрꙑ га нашего іу ха• аще бо въꙁдеть въ съборще ваше• мѹжь ꙁлатъ прьстень носѧ• въ рꙁѣ свѣтьлѣ• въндеть же  нщь въ скврьньнѣ рꙁѣ•  въꙁьрте на носѧщаго рꙁѹ свѣт͗лѹѭ•  реете мѹ• тꙑ сѧд сьде добрѣ• а нщѹмѹ• тꙑ остан тамо• не расмотрсте въ себѣ•  бꙑсте сѫдꙗ помꙑшленмь ꙁъломь•  прводть•

201c аще ѹбо ꙁаконъ коньавате црскъ• по кнгамъ• въꙁлюбш скрьнѧго свого ꙗко  самъ сѧ• добрѣ творте• аще л лца ꙁьрте• грѣхъ дѣлате• облам отъ ꙁакона• ꙗко прѣстѫпнц• такожде  пртъьнкъ• юдт сѧ лцю неьстваго не добро• н прпдно• ѹкланѧт правьдꙑ на сѫдѣ•  нъ• срамлѧт сѧ лца на сѫдѣ не добро• рекъ

201d неьствѹ правьдьнъ сть• проклѧтъ бѹдеть людьм•  въꙁненавдѣнъ въ ꙗꙁꙑцѣ• а облаѭще ѹньше ꙗвѧть сѧ• на нѧ же лца ꙁьрѣнь отъ ба•  пакꙑ• отъ мнѧщхъ сѧ бꙑт то• ꙗцже ногда бѣшѧ• нтоже мене раꙁньствѫть• лца бъ не обнѹть сѧ• бъ же къ самѹлев• о сꙑньхъ ѡсѣовѣхъ• не въꙁра

202a рее на лце  на вельство го• ꙗко лкъ въ лце глѧдать• а бъ срце вдть• тъжде гь• слꙑшавъ отъ дного• се мт твоꙗ  братьꙗ твоꙗ• вънѣ стоꙗть• щѫще тебе• отъвѣща мѹ• кто сть мт моꙗ•  кто сѫть братьꙗ моꙗ•  простьръ рѹкѹ своѭ на ѹенкꙑ своꙗ рее• се мт  браⷮꙗ моꙗ• же бо аще творть

202b волю оца мого нбснаго• тъ мнѣ брат  сестра  мт сть• се глѫщѫмѹ бѹ нашемꙋ славава въ вѣк вѣм АМН ҁд ⁘ О ТОМЬ Ѥ ⷤе ЖТ⁘ ⁘ СЪ МАЛ ⷪМЬ ДⷪБРО ⁘ Добро сть въꙁлѫблен• жт съ маломь ѹгодьно бв неже съ многомь•

202c
 небрѣщ ꙁаповѣдь гнь• деже бо страхъ бжь• тѹ  любꙑ•  дномꙑсльство брать• а деже бестрашь• тѹ рьвень  ꙁавсть• деже говѣнь бжь  любꙑ скрьнѧго• тѹ бъ жветь посредѣ хъ• а деже ꙁавда  непокорень• тѹ сѹпостатьнъ + хвалть сѧ• добро сть дрьжат прѣпрость  беꙁълобь•

+ велать сѧ

202d  бꙑт ꙗко младѣнщемъ не вѣдѹщімъ ꙁлобꙑ гѹбѧщаꙗ жꙁнь лѫ• а не бт вражьдвомъ• н рѣсъꙁакон͗номъ + ꙁлобоѭ• нъ отъложт ꙁълоб  лѹкавьства рѣсъꙁакон͗наа•  бт дномѹ дхѫ• а раскол отъврѣщ• ꙗко да гь мра веселть вьсѣхъ• да  дхъ ++ цѣлъ бѫдеть• ꙗкоже  прꙗ лкъ• аще бо бѣльнкѫ•

+ лѹкавьства     ++ съдравъ

203a дасть рꙁѹ новѫ цѣлѹ•  хоштеть ѭ въꙁѧт• бѣльнкъ же раꙁдьравъ рꙁѫ въдасть• ѹбо въꙁьметь л ѭ• не сварть л го  ѹкорть глѧ мѹ рꙁѹ + цѣлѹ т ѹбо далъ смь• по͗то ѭ с раꙁдьралъ•  створлъ непотрѣб͗нѫ• аще ѹбо такоо рꙁѣ жалть с кто•  сварть• ꙗко не въспрꙗт цѣлꙑ рꙁꙑ• ͗то мнмъмъ ++ пострадат

+ тврьдѹ     ++ прꙗт

203b ѡтъ га дхвнаго• прмъше цѣла•  сего оскврьнвъше•  непотрѣбна створьше• не въ стотѣ пожвъше•  н на днѹ же потрѣбѫ можеть бꙑт гѹ свомѹ• же бо помаꙁань дхвно отъ насъ растьл• же бо рьвеньмь  ꙁавстьѭ•  всѣмь беꙁаконньмь жт• ꙗвѣ ꙗко гнѣвъ  съмрьть отъ га

203c сам на сѧ нанⷪсмъ• добрѣ ѹбо сть съ маломь добро жт• неже съ мнⷪгомь непотрѣб͗номь• ꙗкоже бжьстаа ѱаньꙗ прѣдаша намъ• рее бо пртъьнкъ• не похощ множьствѹ неклѫмѹ• аще нѣсть страха гнѧ съ нм• ѹне бо днъ праведнкъ• неже тꙑсѹщ грѣшьнкъ• въ съборщ бо грѣшьнкъ

203d въꙁгорть сѧ огнь•  аще бѫдеть жестовꙑ• двьно се• аще беꙁ внъ бѹдеть• млость бо  гнѣвъ отъ него•  нъ не люб множьства неклюмъ• аще ѹмножаѭть• не весел сѧ о нхъ• н вѣрѹ жтѹ хъ• въꙁдꙑхат бо маш съ праемь беꙁгодьномь• лѹе бо праведьнкъ днъ творѧ волю

204a гнѫ• неже тьма ꙁакопрѣстѫпьнкъ•  ѹне ѹмрѣт бе-ада• неже мѣт ада + невѣрьна• отъ дного бо раꙁѹмва ѹселть сѧ градъ• аплъ же•  ++ раꙁѹмѣ гь сѫщаꙗ го•  да отъстѹпть отъ неправъдꙑ• вьсь менѫꙗ мѧ гне•  прность• въ велцѣ же домѹ не сѫть тъьѭ съсѫд серебрьн  ꙁлат• нъ  дрѣвѧн͗н  рѣпньн•

+ неьства     ++ поꙁна

204b  ѡв же въ ьсть• ов же не въ ьсть• лко ѹбо сть насъ дрѣвѧнъ  ꙁъдѧнъ• бѹдѣмъ ѹбо съсѫд благопотрѣбн влцѣ• на всѧко дѣло благо ѹготован• да не ѹслꙑшмъ влкꙑ• дѣте отъ мене проклѧт• амнъ глѫ вамъ не вѣдѣ васъ• подобно бо гь рее сть црство нбсно• неводѹ въврьженѹ въ море•  отъ

204c вьсего рода събьравъшю• гоже гда наплън сѧ• ꙁвлъкъше на кра• ꙁбьраша добрꙑꙗ въ съсѫдꙑ• а ꙁълꙑꙗ ꙁврьгоша вънъ•  прность• тако бѹдеть въ съконьань• ꙁдѹть ан͗гел•  отълѹать ꙁълꙑꙗ отъ срѣдꙑ праведнꙑхъ•  въврьгѹть ѭ въ пешть огнемь горѫштѫѭ• тѹ бѫдеть плаь  скрьжьтъ ꙁѹб͗нъ

204d м͑ноꙁ бо ꙁъван• рѣдъц же ꙁбьран• шрока бо врата  пространъ пѫть въводѧ въ погꙑбѣль•  мноꙁ сѫть въходѧштї мь• о малъхъ же говѣнцѣхъ  о добръхъ рее• коль ѹꙁъка врата  тѣснъ пѫть• въводѧ въ жть•  мало сть въходѧштхъ мь•  пакꙑ• не бо сѧ мало стадо• ꙗко благоꙁвол

205a оць вашь• дат вамъ црьствь• с благаа обѣщавъшѹмѹ нам͗• бѹ нашемѹ слава в͗ вѣкꙑ вѣком АМН ҁе ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ ⁘ ⁘ НЕ СМЬꙖТ СѦ ⁘ Ѥже смьꙗт сѧ отънѫдь крьстьꙗномъ• нѣсть повелѣно•

205b
 пае же мнхомъ• распьнъшхъ сѧ мров• же бо хощеть рее по мнѣ т• да отъврьжеть сѧ себе•  да въꙁьметь крсть сво•  въ слѣдъ мене грѧдеть• то како достоть распѧтѹмѹ сладъкъм гвоꙁдь крстьнъм• раꙁлват сѧ  смьꙗт• не на глѫмлен бо ꙁъван смъ•  на смѣхъ• да горе наслѣдѹмъ

205c
 ꙗкоже  поган• нъ да плаемъ въ ѹтѣшень ѭтрь бѹдемъ•  дш бо вьсь подвгъ нашь бѫдеть• о неже многа бѣда•  мѹка вѣна• нѣсть бо въ адѣ сповѣданꙗ• нѣ сльꙁꙑ н въꙁдꙑханьꙗ• ѹмолѧщхъ сѫдьѭ• нѣсть прложеньꙗ рокѹ тѹ• н покааньꙗ• нѣсть въꙁвращеньꙗ• по отъсъдешьнмь

205d сходѣ• нъ по отъшьств же отъсѹдѹ• всѧ горька  люта ѹсърѧштѫть• погꙋбльшаꙗ врѣмѧ поканьѭ• сьрѧщеть бо ꙗ страшно  сра|г|о то ѹсърѣтен свохъ грѣхъ• всѧкого мѹеньꙗ горьа•  съвѣсть бьѭщѫ ꙗ ѭтрьѭдѹ• асто вѣщат мльнꙑꙗ

206a глꙑ онꙑ• ѹвꙑ мнѣ ꙗко ѹвдѣхъ аꙁъ днь сь• ꙗможе бо аще въꙁведеть кто• то тѹ ѹꙁьрть• англꙑ беꙁмлоствн• срагъ мѫтѧ обраꙁъ• въ тъ бо асъ бѣдовьн въꙁдъхнѹть горко• гда бесъмрьтьнѣ вѣнѣ прѣдадѧть сѧ тьмѣ вънѣщьн•  плаѫ  скрьжьтѹ ꙁѹбъ•  рьв бесконььнѹ•

206b  дьнꙋ адовѹ•  гроꙁѣ  геоньнѣ лютѣ• с ѹбо подобать съглѧдават мѹеньꙗ• ꙗже ждѹть грѣшьнъхъ•  не раꙁлват сѧ въ смѣсѣ•  глѹмленьхъ• нъ пае въꙁрат вънѹ на благодѣть бжьѭ• ꙗкоже  блаженъ двдъ• въꙁраꙗ на благодѣть го глаше• ꙗко о рабъ въ рѹкѹ

206c гь свохъ• тако о наш къ гѹ бѹ нашемѹ•  пакꙑ• н въꙁвѣсте сѧ о мо• тако  м длъжьн смъ трѣꙁв бт прсно•  въꙁрат• да не ѹмьремъ отъ ꙗдовтꙑхъ ꙁм• срѣь отъ грѣхъ нашхъ• сѹще подъ благодѣтьѭ• прсно на ѹмѣ мѹть своꙗ прѣгрѣшеньꙗ• двѧще сѧ благост

206d бж  глще въ себѣ• отъ колка ꙁъла ꙁбавлъ нꙑ сть бь•  то м недостон мамъ въꙁдат мѹ• а не въ смѣсѣ  глѹмлень• пронѹромь пршьльства нашего дьн• всѧцѣмь ѹбо храненьмь блюдѣмъ сѧ• въꙁлюблен• не паст отъ врага въ сѣт смѣха• м͗ноꙁ бо сѫть раждам + беꙁмѣстьн

207a  непрьꙗꙁн врѣдове• беꙁѹмьнъхъ бо сть смѣхъ• пае же на кровѣ мѹштхъ несъмꙑслъ• сего рад ѹбо не трѣбѣ сть беꙁѹм͗нѹмѹ пща• да не въꙁдвгнеть сѧ ꙗкоже ꙁ егупта шъдъше людь• он бо гда ꙁбъша гѵп͗тѣнъ•  вдѣша глѫбнѫ гробꙑ мъ бꙑвъшѧ• тъгда на

+ мь

207b долослѹжень съвратша сѧ• прошъдъше бо море•  ньсоже бѣдовьна пострадавьше• пршъдъше на ꙁемлѫ стопша сѧ• гда горкꙑꙗ работ  плаа свободь бшѧ тъгда отъврьгоша сѧ• добрѣ ѹбо пртъьнкъ рее• смѣхъ нераꙁѹмнъхъ въ птѣнь грѣхъ•  пакꙑ• беꙁѫмьнъ

207c въ смѣсѣ вьꙁность гласъ• мѹжь же коварьнъ• дъва тхо осклабть сѧ•  пакꙑ• же ласкръдъ бѫдеть ꙁ дѣтьска• то рабъ бѫдеть• послѣдь же острастть сѧ о себѣ•  прреть• ꙗкоже гласъ трьнъꙗ• подъ котьломь• тако смѣхъ беꙁѹмнхъ• мꙑ ѹбо рьцѣмъ съ ѡвомь• аще же  бѣхъ съ смѣшнк•

207d с мнѣ сѣтоваа да бѫдѫть  съ реммь• г не посѣдѣхъ съ сонмомь граѭштхъ• нъ говѣхъ отъ лца рѹк твоꙗ• днъ сѣдѧахъ• ꙗко горест сплънѣхъ• ꙗковъ же не тъьѭ смьꙗньꙗ отъмещеть• нъ  плакат прлежьнѣ  рꙑдат повелѣвать• постраждѣте бо рее  сльꙁте•  смѣхъ вашь

208a въ плаь да обрѣтать сѧ•  радость въ ѹмлень• въ смѣсѣ беꙁѹмьнъ творть ꙁъло• а мѫдрость раждать мѹжьство мѫдрьство• бѫдѣмъ ѹбо браⷮ мѫдр• ненавдѧще беꙁѹм͗наго смѣха• да не прѣдасть насъ вѣьнѣ мѫцѣ• по отърееньѭ гнѫ глщѫмѹ• горе смѣѭщмъ сѧ нꙑнѣ• ꙗко т въꙁдрдаѭть

208b  въсплаѫть сѧ• нъ да пае похвален бѫдемъ• слꙑшаште отъ спса• блажен плаѫще сѧ ꙗко т ѹтѣшать сѧ• томѹ спсѹ нашемѹ слава въ вѣкꙑ вѣком АМН ҁѕ ⁘ Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ ⁘ ⁘ ЛЮБТ СКРЬНѦГО⁘ Любѧ скрьнѧго•

208c далее сть отъ вьсѧкого грѣха• всѧ бо кнгꙑ ветъхꙑꙗ же  новꙑꙗ• се нам͑ повѣѭть• же любт скрьнѧго ꙗко себе• въторѹѭ бо любьвь ꙗже къ бѹ• гь ꙁаповѣдь ѹкаꙁа отъ ꙁакона сѫщѹ• тѣмьже се ꙗвѣ съвѣдꙑ• ѡнафанъ снъ саѹль• въꙁлюб двда вьсѣмь срцемь• пае любленꙑꙗ

208d женꙑ• ѹне бо мала асть съ страхомь гнемь• неже съкровща вельꙗ беꙁ болѣꙁн•  ѹне ѹрѣжден ꙁельмь• къ любъве  благодѣт• неже тельць съ вражьдоѭ по кнгамъ•  паⷦ• лѹе мало прꙗт съ правьдоѭ• л многа жта съ неправьдоѭ• лѹе хлѣбъ съ сластьѭ въ мрѣ• неже домъ

209a сплънь благъ съ сваромь• рее же ѡан͗нъ• браⷮ любмъ дрѹгъ дрѹга ꙗко бъ любꙑ сть•  прѣбꙑваѧ въ любъв• въ бꙁѣ бꙑвать•  бъ въ немь прѣбꙑвать•  паⷦ• любѧ брата свого въ свѣтѣ жветь•  съблаꙁна нѣсть въ немь•  петръ• коньна же обѣщаньꙗ сть люб• отъ ста

209b срⷣца  съвѣст благ•  пакꙑ• подадте въ трьпѣнь благоьсть• братолюбь• а въ братолюбь любъвь•  по малѣ• прѣжде же вьсего любъвь мѣте въ себѣ прсно• ꙁане люб покрꙑвать множьство грѣхъ• такожде  павлъ• въ любъв коренован  основан• да въꙁможете постгнѫт съ всѣм стꙑм•

209c  пакꙑ• бꙑвате же дрѹгъ дрѹгѹ• блаꙁ млд• подобн бѹ• ꙗко ада въꙁлюблена•  ходте въ любъве•  да раꙁѹмѣмъ дрѹга въ пооштень любъве•  добръ дѣлъ•  надъ вьсѣм см любъве же сть съвѫꙁъ съврьшеньѭ• гь же да ѹмножть•  да ꙁбꙑтъьствѹть любовьѭ дрѹгъ къ дрѹгѹ•

209d
  къ всѣмъ• рее же  інѣмъ• о братолюбь же• сам вꙑ бмь ѹен сте• любт дрѹгъ дрѹга•  мꙑ ѹбо браⷮ въꙁлюбмъ дновѣрьнкꙑ нашѧ• съврьшеноѭ любовьѭ• ꙗкоже стѧꙁать нꙑ ꙁаконъ бжь• полагаѭще ꙁа нѧ дша нашѧ• аще врѣмѧ ꙁарееть• больша бо любьве• нктоже

210a не мать рее гь• да кто дшѹ своѭ положть ꙁа дрѹгꙑ своꙗ•  ꙁаповѣдь новѹ даѭ вамъ• да любте дрѹгъ дрѹга•  отъ того раꙁѹмѣѭть вьс ꙗко мо сте ѹенц• а любъвь мате в себѣ о м͗нѣ• мѹже слава в вѣкꙑ вѣкомъ АМН

210b ҁꙁ ⁘ Ꙍ СТРАНЬНОЛЮБ ⁘ Добро сть страньнолюбь  бѹ годѣ• пае же къ свомъ вѣроѭ• стран͗нолюбьꙗ бо рад дрѹгъ бжь аврамъ нарее сѧ•  лотъ бжьꙗ огнѧ ѹгонеꙁе•  раавъ блѫднца ꙁа страннолюбь съ всѣмь домом͗ свомь спе сѧ•  отъ всѣхъ стꙑхъ страньнолюбь

210c
 хвалмо сть• прьво пртъьнкъ глеть• блнь гне на главѣ правьдьн• се обогащать•  не прложть сѧ мѹ пеаль въ срц•  стран͗нолюбвъ ѡвъ• къ промъ дѣтѣлемъ•  страннолюбь мѧше• аꙁъ бо рее бѣхъ оць немоштьнъмъ• ꙁбавхъ бо нщѧ

210d
 ꙁ-д-рѹкꙑ сльна•  пак• блнь гꙑблющѧго на мѧ прде• ѹста же въдова блсшѧ мѧ• око бѣхъ слѣпьцемъ• нога же хромьцемъ•  двьр моꙗ отврьстꙑ бѧхѹ всемѹ прходѧщѹмѹ•  саꙗ же• бесхрамьнкꙑ въводте въ домъ сво• аще вдш нага• то одѣва•  отъ блжнхъ своїхъ

211a не прѣꙁьр• тъгда въꙁъпьш  бъ ѹслꙑшть тѧ• нае глщю т• рееть• се прдохъ•  пакꙑ• аще отъмеш отъ себе глъ ръпътенъ•  дас хлѣбъ тво алъющѫмѹ отъ дша твоꙗ•  дшѫ съмѣренѫ наплънш• тъгда въсьꙗть въ тьмѣ свѣтъ тво•  бѹдеть бъ тво вънѹ

211b съ тобоѭ• сплънш сѧ ꙗкоже желать дша твоꙗ•  павлъ• братолюбь да прѣбъвать• стран͗нолюбьꙗ не ꙁабꙑвате• тѣмь бо не раꙁѹмѣша тер прмъше англ•  пакꙑ• благодѣаньꙗ же  обьщеньꙗ не ꙁабвате• тацѣм бо жрътвам ѹгаждат бѹ• рее же  нѣмъ• страннолюбв дрѹгъ дрѹгѹ

211c беꙁ-д-ръпътаньꙗ• аще бо страхъ прлежть• ꙗкоже аще кто мать благопрꙗтьнъ• нъ ꙗкоже не мать• не да нѣмъ бо ослаба бꙑла• вамъ же пеаль• нъ ꙁ-д-рьвеньꙗ въ нꙑнѣщьне врѣмѧ•  къ ттѹ• ꙁна ꙁакон͗ нка•  аполоса тъщьно посъл• да ньсоже ма скѫдьно бѫдеть• да

211d ѹать же сѧ  наш добръхъ дѣлѣхъ прлежат• въ нꙋждьна трѣбованьꙗ• да не бѹдѹть бесплодьн•  пак• цѣлѹть вꙑ га страннопрмець мо•  все црⷦв• срѣь стран͑нопрмьць в͗сѣхъ• а гь же прꙁꙑва съ млоствъм стран͗нопрмьца• рееть к͗ нмъ•

212a прдѣте блн оца мого• наслѣдѹте ѹготовано вамъ црство• страннъ бо бѣхъ  въведосте мѧ• въꙁаалъкахъ сѧ  дасте м ꙗст• въждадахъ  напосте мѧ• нагъ бѣхъ  одѣсте мѧ• тѣмьже въндѣте въ радость га свого•  веселте сѧ въ не• славѧще прѣстѫѭ троцѫ• оца  сна  стго дха нꙑнѧ  прсно

212b АМН ҁ ⁘ Ꙍ НЩЕЛЮБ⁘ Нщелюбь  страннолюбь• дъвѣ вѣтв сте• маст маслн͗нꙑꙗ• ꙗже плодъ ѹмащать всѧ• отъ неꙗже помаꙁать с гь главѫ  ноꙁѣ•  въꙁдать помаꙁаѭщѹмѹ црство нбсно• стъ бо нщелюбьць

212c слѹшать глщаго• млостꙑнѧ  вѣрꙑ да не оставлѧѭть тебе• првѧж же ꙗ сво вꙑ•  обрѧщеш благодѣть•  помꙑшлѧ добраа прѣдъ бмь  лкꙑ•  пѫть праведьнкъ• тъьносвѣтѹ съꙗѭть• прѣдьдѹть  просвѣщаѭть• дон͗деже справть дьнь• ꙁаповѣдать же 

212d
 ꙁаконъ глѧ• отврьꙁаꙗ отврьꙁе рѹцѣ сво ѹбогѹмѹ• да не въꙁъпьть на тѧ къ гѹ•  пртъьнкъ• жта нщаго не лш•  дшѧ ал͗енъ не оскрьб•  не ммовлѣц дааньꙗ трѣбѫщааго• раба скрьбѧщѧ не отърѣ•  не отъврат лца твого отъ нщѧ•  пакꙑ• дш сво блготворть мѫжь млствъ•

213a гѹбтель же сво тѣло немлоствъ•  прркъ осе• сѣте глѧ въ правьдѹ•  млость  сѫдъ хранте•  прблжате сѧ къ бѹ своемѹ вънѫ•  данлъ науходоносорѹ• съвѣтъ мо рее• да бѫдеть т годѣ црѫ• грѣхꙑ твоꙗ млостꙑнѧм оцѣст•  неправьдꙑ твоꙗ щедротам нщхъ•  двдъ расто  дасть нщмъ• правьда его прѣбꙑваеть въ вѣкꙑ

213b вѣка•  любть млостꙑнѧ  сѫдъ гь• блаженъ ѹбо раꙁѹмѣваꙗ на нща  ѹбога• ꙗко въ дьнь лютъ ꙁбавть  гь• ѡвъ же сѧтъ• аще л оставхъ немощьна• ꙁт ꙁ двьр мох• ꙗдромь тъщем•  нъ• прклон ѹхо твое нщѫ• же бо даеть нщю• то не оскѹдѣеть•  пакꙑ• в͗се елко мать рѫка твоꙗ творт• елка же есть сла т творт• дш бо свое блготворть

213c мѹжь млоствъ•  блне гне на главѣ дающаго•  ꙁбава мѹжѫ свое богатьство•  млостꙑнѧм  вѣрам ощаѭть сѧ грѣс•  млѹꙗ нща• въ ꙁаїмъ даеть бѹ• по даанѭ же его въꙁдасть сѧ емѹ• добро ѹбо есть ѿ своего трѹда• ꙗкоже гь подаеть• вьсѣмъ лшаемъмъ подаат• пространое ньсоже не сѫмнѧще сѧ• комѹ л дамь комѹ л не дамь• слѹжьба бо с

213d прѣпрость съврьшьш сѧ• славна есть ѹ ба•  їже тако просто слѹжть ѹбогѹ• жвъ бѫдеть• веле ѹбо лкъ•  драго мѹжь млоствъ•  пав͗лъ• се же сѣꙗ щѧдѧ• щѧдѧ  пожьнеть•  сѣꙗ о блн• блн пожьнеть•  наводть• македонꙗ бо  ахаꙗ• блговолшѧ обьщене етеро сътворт• къ нщмъ стꙑмъ же въ мѣ• гь же• продадте мѣнꙗ вашѧ•  дадте млстнѫ•

214a сътворте себѣ вълагалща не ветъшаѭща• скровще неоскѫдѣемо на нбсхъ• деже бо есть скровще ваше• тѹ бѫдеть  срце ваше• не вънемлѣте млостꙑнѧ вашеꙗ• не творте прѣдъ лкꙑ• да вд бѫдете м• нъ въ танѣ• да въꙁдасть вꙑ ꙗвѣ на нбсхъ вашь оць• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН

214b ҁѳ ⁘О ПОСѢЩЕН⁘  посѣщене едносѣн͗но•  едножтельно есть страньнолюбьѭ•  нщелюбѭ• ѭже бо есть трпрамен͗но тврьдо• пае же свѣтльнкъ• трьсвѣтьнъ• осьꙗваꙗ любѧщаꙗ скрьнѧꙗ•  болѣꙁнолюбьцѧ•  наставлѧꙗ въ жꙁнь вѣьнѫѭ• страненъ бо бѣхъ рее  въведосте мѧ• въꙁаалъкахъ•  накръмсте мѧ• болѣхъ  прсѣтсте мене• прсѣщѧꙗ бо болѧщхъ•

214c л тьмннк͗• е то обнщавъшааго насъ рад ба посѣщаеть• ꙗкоже самъ съвѣдѣтелюеть• акоже добро есть посѣщат сротъ  въдовць въ скръб хъ•  многаадьнъ нщь пае же пае прснъхъ вѣрѣ в͗сѣмъ ꙗвѣ•  бес прѣкословесꙗ есть• ꙗкоже  с добро  польꙁьно хвѣ брат• еже бѣснѹѭщхъ посѣщат•  млтвѫ творт надъ нм• млтвѫ боѹгоднѫ вѣрьнѣ•

214d а не отъ сложенꙗ м͗ногъ словесъ• л вꙑеньꙗ ꙁаклнань• къ покаꙁаньѭ лкоѹгодьꙗ• да сѧ ꙗвмъ благословлен  памѧтв• подобно сопѣлемъ глашаѭще• къ дѣемъмъ блѫденьꙗ  лхословесьꙗ• а не вѣроѭ  стноѭ• ꙗкоже наѹ гь• сь бо родъ рее молтвоѭ вънноѭ•  вѣроѭ съ постомь сходть• трѣꙁвьнѣ ѹбо болѧщаго посѣщамъ• ꙗко ѭже

215a въ дсѣ съмѣньꙗ• добро ѹбо потрѹдт сѧ съ болѧщеѭ братеѭ ꙗкоже е реено• бъдѣнь  пощень• млтвм непрѣстаннам• реено бо е гмь бѣсꙑ ꙁгонте•  съ нѣм сцѣлень• тѹне прꙗсте• тѹне же дадте• в͗се же блгообраꙁьнѣ•  по нѫ• ꙗкоже подобаеть лкмъ боꙗщемъ сѧ ба• створмъ къ ѹмленѭ  ѹтѣшенѭ болѧщїхъ• л страждѫщхъ братъ

215b нашхъ• нъ да не обрѧщемъ сѧ ꙗко дрѹ ѡвов• прпоносѧще л блаꙁнъ• л грѣхъ браⷮ наше• л въ срцхъ нашхъ та осѫждаѭще сѧ• л отъ въꙁдрьжаньꙗ глще слово стрѣаще хъ•  съгрѣшмъ бѹ невѣдѣнмь• псано же есть  въ пртъахъ• же ꙁатꙑкаеть ѹш сво не слꙑшат немощьнаго•  тъ прꙁоветь га•  не ѹслꙑшть его• ꙗко сѧтъ овъ• не

215c првдѣшѧ мене блжкꙑ моꙗ• раба своего ꙁъвахъ  не послѹша мене• ѹста же моꙗ• молѧхѹ женѫ моѭ• ноплемен͗нкъ же бѣхъ отъ нхъ• храмна бо всемѹ мрьтвѹ ꙁемлѧ• нъ же мѫдрець рее• не лѣн сѧ прсѣщат боле• ꙗковъ же• вѣра ста  нескврьн͗на• отъ ба  оца с есть• прсѣщат сротъ  въдовць въ скръбьхъ хъ• бескврьньна себе блюст отъ

215d вьсего мра•  павлъ• пом͗нте ѭжьнкꙑ ꙗко съ нм съвѧꙁан• оꙁълобленꙑꙗ ꙗко  сам сѫще въ тѣлѣ•  прреть• тѣмьже дон͗деже врѣмѧ мамъ• пае же къ прснъмъ вѣрѣ•  флпсомъ рее• ꙗко въ наало евнглꙗ• неднаже м р͗кꙑ обьщева сѧ• въ слово даанѭ  прꙗтьѭ• тъьѭ вꙑ едн• ꙗко  въ тесалонкъ•  дноѭ  двоцеѭ

216a
 посъласте м трѣбоване• премлѧ в͗сѧ  їꙁбꙑтъкѹꙗ• сплънхъ прмъ отъ афродта• ꙗже отъ васъ вонеѭ благоѹханꙗ• жрътвѫ прꙗтьнѫ ѹгодьнѫ бѹ• есомѹ л см есмь• не тъьѭ прсѣщат трѣбѹѭщх͗• да гь съ нѣм прмъ  нꙑ рееть• прдѣте блн оца моего• наслѣдѹте ѹготованое вамъ црство• отъ съложенꙗ вьсего мра• болѣхъ  прсѣтсте мене•

216b въ тьмнц бѣхъ•  прдете къ мнѣ• тѣмьже въндѣте въ радость га вашего• емѹже слава оцѫ  снѹ  стмѹ дхѹ нꙑнѧ  прсно  въ вѣкꙑ вѣком АМН р ⁘О НЕ НАДѢАТ СѦ⁘ ⁘ЛОВѢЦѢХЪ⁘ Не подобаеть ѹбо надѣꙗт сѧ• о кое любо вещ лвцѣ• проклѧто бо есть•

216c нъ прсно пекѹщмъ сѧ нам г• ꙗко томѹ раждене есть о насъ•  стꙑм бо кнгам отъреено есть• еже мѣт ѹпъване на лка• нъ  подъ клѧтвоѭ поставша таковааго еремемь• проклѧтъ бо рее лкъ• же ѹпъване мать на лка•  ѹкрѣпть плъть мꙑшьца своеꙗ•  блнъ лкъ же надѣеть сѧ г•  бѫдеть гь ѹпъване емѹ• прркъ же осе•

216d растьлѣньѭ твоемѹ ꙁлю к͗то поможеть• к͗де црь тво•  да спсеть тѧ• такожде  двдъ• не надѣте сѧ к͗нѧꙁхъ снхъ лскхъ• въ нхъже нѣсть спснꙗ• добро есть ѹпъват гмь• неже ѹпъват лкмь•  добро надѣат сѧ г• нежел наат сѧ к͗нѧꙁ•  наность• даждь намъ помощь отъ пеал• де сѫе спсене ле• аще бо гь не съхранть града• въсѹе бъдѣ стрѣгꙑ• саꙗ

217a же о новъхъ людехъ рее•  къ томѹ не бѫдѹть надѣѭще сѧ на сѧ• нъ на створьшаго ꙗ• о дрѣвльнїхъ же• лютѣ съходѧщмъ въ егуптѣ• на помощь же кон пъваѭть  орѹжь• аще бѣахѹ надѣѭще на стаго лева•  аплъ къ корюнтѣмъ• немощьнаа всего мра• ꙁбьра бъ глѧ• да посрамть крѣпъкаа• ꙗко да не похвалть сѧ всѧка плъть прѣдъ нмь•  прреть•  аꙁъ

217b въ немощ  страсѣ  трепетѣ мноꙁѣ бꙑхъ къ вамъ•  слово мое  проповѣдь моꙗ• не по прѣмѹдрост ла• словомь• нъ въ пртъ дха  слꙑ• да вѣра вашѧ не бѫдеть въ прѣмѹдрост л• нъ въ слѣ бж• отъврьꙁѣмъ ѹбо люб отъ насъ маловѣре• ꙁ негоже раждаеть сѧ• еже мѣт на лка ѹпъване•  творѧ подъ клѧтвоѭ повньна его• нъ съврьшенѣ ѹпъвамъ на рекъшаго•

217c не пьцѣте сѧ то ꙗсте л ъто пете• л въ ьто облѣете сѧ• вѣсть бо оць ваш хъже трѣбѫете• щѣмъ же по словес его прѣжде црса бжьꙗ  правьдꙑ его• да съ ꙁемльнꙑм  нбснаа наслѣдѹемъ• подобмъ  мꙑ сѧ влъхвомъ• же не тъьѭ не ѹбоꙗшѧ сѧ рода• нъ  порѹгаша сѧ емѹ• нѣмь пѫтемь ошьдъше на ꙁемлю своѭ•  вѣрѣ кръвотовꙑꙗ• ꙗже прѣꙁьрѣвъш враа• съ ꙁад

217d пркоснѫ сѧ въскрлъ рꙁꙑ гнѧ•  абе сцѣлѣ•  мꙑ на га мѹще ѹпъване• славмъ  въ вѣкꙑ вѣкомъ амнъ амнъ АМН ра ⁘Ꙍ ѤЖЕ НЕ НАДѢАТ СѦ СВОѤ КРѢпост : Ꙗкоже ѹкаꙁа слово• ꙗко неподобно есть ѹпъват на лка•  проклѧто тако прпрѣщаеть• надѣѭщѹмѹ сѧ на крѣпость

218a своѭ• прьвꙑ бо мос ꙁапрѣщаеть глѧ• вънма себѣ• не рьц въ срдц своемь• крѣпость моꙗ  дрьжава крѣпост моеꙗ створ слѹ•  помѧнеш га ба своего• ꙗко тъ дасть т крѣпость• такожде же  прⷦъ амосъ рее• храборъ не спсеть дша своеꙗ•  бꙑстръ ногама свома не ѹгонеꙁнеть•  прца самѹлѧ мт ан͗на глаше• не хвал сѧ сльнꙑ слоѭ своеѭ• ꙗко не крѣпостьѭ

218b сльнъ мѫжь• лѹкъ бо сльнкъ ꙁнеможе•  немощьнѹѭще прѣпоꙗсаша сѧ слоѭ•  въ пртъахъ конь готовмъ есть на брань• отъ га же помощь•  пѣснвець• не въ слѣ косцѣ въсхощеть• н въ лꙑстехъ мѫжьсцѣхъ благоволть• не спсеть сѧ црь многоѭ слоѭ• сполнъ не спсеть сѧ множьствомь крѣпост своеꙗ• нъ  лъжь конъ въ спсене• множьствомь

218c же слꙑ его не спсеть сѧ• н аꙁъ же ѹпъваѭ на лѹкъ сво• не спсеть бо мене орѹже мое• нъ тꙑ г спсеш мѧ отъ сътѹжаѭщхъ м•  посрам ненавдѧꙗ мѧ• ꙗко тꙑ ес едн͗: ꙁбавлѧꙗ нща ꙁ-д-рѹкꙑ крѣпльшхъ его•  нща  ѹбога отъ расхꙑщаѭщхъ • тобоѭ бо жвемъ  двжемъ сѧ  есмъ•  крѣпость нашѧ  съдраве отъ тебе есть•  власъ отъ

218d главꙑ вашеꙗ не падеть на ꙁемл• бес тебе ꙁждьнка  оца нашего• семѹ ѹбо навꙑкъше отъ стꙑхъ кнгъ• не съмѣмь всемь надѣꙗт сѧ• л вельмѹдроват о слѣ• л о крѣпост дѣла вашего• да не клѧтвꙑ ѹтврьждаѭщаго плъть мꙑшьца своеꙗ на сѧ наведемъ• мноꙁ бо сѫть хвалѧще сѧ  глѫще• рѹцѣ мо кръмте  мѧ  їнꙑ• мꙑ рѫцѣ

219a сво могѹ жт• съ сѫть стноѭ сѹемꙑсл•  сѹесловв• ꙁабꙑваѭще створьшаго ꙗ ба• даѭщаго съдраве  кръмлѫ всѧко плът•  надѣѭще сѧ на слѹ своѭ• прѣꙁорьемь бо недѹгѹеть• отъстѫплъ самъ отъ ба•  свое слѣ напсаваꙗ справленꙗ• ꙗкоже бо въстѫпль на паѹнѫ• нꙁъпадъ съндеть долѹ• тако съпадаеть дрьꙁаꙗ своеѭ слоѭ• н л понѣ

219b ѡва слꙑшаще глѫща• аще же  рѫкѹ моѭ на ѹстѣхъ лобъꙁахъ•  се мнѣ ѹбо велко беꙁакон͗нье въмѣн сѧ• ꙗко сълъгахъ прѣдъ гмь вꙑшьнмь такожде же клсꙗстъ• рее бо онъ• обратхъ сѧ  вдѣхъ ꙗко не лъгъкꙑмъ теене• н сльнꙑмъ борене• н мѹдрѫмѹ хлѣбъ• н раꙁѹмвꙑмъ богатьство• н вѣдѹщмъ благодѣть•

219c  прводть• блага прѣмѫдрость пае съсѫда бран•  съгрѣшаꙗ еднъ погѫбть блгостꙑнѫ многѫ•  гь свомъ ѹенкомъ рее• бѫдѣте въ мнѣ  аꙁъ въ васъ• ꙗкоже роꙁла не можеть плода створт о себе• аще не бѫдеть на лоꙁѣ• тако  вꙑ аще въ м͗нѣ не прѣбѹдете• аꙁъ есмь лоꙁа а вꙑ рождье• же бѫдеть въ м͗нѣ  аꙁъ въ немь• тъ створть плодъ многъ•

219d ꙗко беꙁ мене не можете творт несоже• вꙑ-стнѫ то бо есть свѣтъ  жть ла•  в͗сѧ тѣмь бꙑшѧ•  беж него не бꙑсть ньсоже• томѹже мьже вьсѧ бꙑшѧ бу же нашемѹ слава въ вѣк АМН рв ⁘Ꙍ ОТЪРЦАН⁘ ⁘БЕꙀГОДЬНЪХЪ⁘ бесѣдъ

220a Добро ꙁѣло•  вельм польꙁьно• еже отърцат сѧ беꙁгодьнъхъ бесѣдъ•  ѹкланѧт сѧ мромѹдрьнꙑхъ• беꙁ велкъхъ нѫжда• на бо любь кромѣщьнхъ мра• на сѫщхъ въ мрѣ• ꙗкоже бо несъгласенъ есть съходъ волѹ•  бꙑволъ•  ꙗрьм͗нь•  онагрь• тако  рьнорꙁьць•  мрьнъхъ рьнорꙁьць• не владеть бо собоѭ самѣмь• поработлъ бо сѧ есть

220b створьшѫмѹ  вона• ꙗко подъклонлъ есть вꙑѭ своѭ подъ го ꙁбьравъшаго •  рѣст беꙁ вьꙁврата сѫщѧ въ ѭдолѣхъ съмѣреномѹдрьꙗ• м͗ножащ бжствьнѫѭ пьшенцѫ• браꙁдꙑ напаꙗемꙑꙗ отъ одъжденьꙗ снснаго•  жеводатва дха• егоже каплѧм веселть сѧ• въсъꙗѭщꙗ бжьꙗ раꙁѹмꙑ ла дша• любѧ бо беꙁмлъвье•  беꙁблаꙁьномь ѹмомь хотѧ прблжт

220c сѧ бꙁѣ• не хоще вьсемь бесѣдоват н съ цѣмьже ѿнѫдь• съврьшенъхъ же мѣра с есть• ѹмрьтввъшхъ сѧ мрѹ• прльпъшхъ же любъве бж• аще л  потрѣба бѫдеть бесѣдованьꙗ• то съ оц дхвнꙑ  съ подвжьнкꙑ• л съ браⷮеѭ трѣбѹѭща польꙁѧ• длъженъ есть бесѣдоват• таковаа бо бесѣда• въ бословье въмѣнѧеть сѧ•  в͗сѧко л ѹспѣеть• л ѹспѣхъ прїметь•

220d рее же  ѱане• мѫжа обрѣтъ мѫдра• ѹтрьнѫ к͗ немѹ•  же прмдръ• томь прльпл• прлпаꙗ мѫдръхъ мѫдръ бѫдеть• а мрьнъхъ бесѣда непольꙁьна намъ есть• глѫть бо ꙗже сѫть вѣка сего•  абе ослаблѧѭть ѹмъ•  ѹпраꙁнть сѧ отъ дхвнаго дѣланꙗ•  раслаблѣеть къ постьнѹ моженѭ• проее же  ꙗденье самопрѣмен͗но• къжьдо бо

221a отъ своего дѣланꙗ плодъ покаꙁаеть• сего рад рѣхъ ꙗко беспрастьно•  раꙁгласьно есть жте рьнье•  мрьное• нѫжда ѹбо есть ꙁа дшевьнѫѭ пакость ѹдобь отъсѣкат бесѣдꙑ хъ• по ошьсть бо хъ въстѫжть ѹмъ• ꙁа праведьное ѹпражненье•  жлща прѣмѣненье• сего рад подвжьнц пѫстꙑнѫ гонѧхѫ• да схъ кромѣ бꙑвъше• бес пакост съ бмь

221b бесѣдѹѭть• ꙗкоже бо двца любма хранма е вънѣщьнм• ꙗко ꙁдеть не вьсѣмъ годѣ есть• тако  рьньць• егда бѫдеть кромѣ града  беꙁ люд• ьстьнъ есть•  бѹ  англомъ• пае же  лкомъ• аще л съндеть отъ вꙑсокаго жтьꙗ  вдѣньꙗ•  обѧжеть сѧ жтскам кѫплѧм•  бесѣдам• неклюмъ бѹ•  лкꙑ небрѣгомъ бѫдеть• лѹе ѹбо есть• ѡ себѣ отт

221c мрьнꙑхъ•  хрант сѧ въ хꙑꙁнѣ•  гонест ꙗко срьнѣ отъ тенетъ•  ꙗко п͗тц отъ сѣт• тенета бо  сѣт сѫть хотѧщмъ спст сѧ• мрьнꙑхъ бесѣдꙑ•  длъгословесьꙗ• ѹпражнѧѭще ѹма + бжъꙗ словословесьꙗ•  ꙗкоже рее пртъьнкъ• прѣльст же  многоѭ бесѣдоѭ• словесꙑ же ѹстьньнꙑм• въ блѹдъ ꙁаведе • аще ѹбо о спѣсѣ дшьнѣмъ прблжаѭть сѧ насъ• маломь

+ ѿ

221d словесꙑ• сольѭ бжеѭ растворенꙑ• створмъ къ нмъ бесѣдꙑ•  отъпѹстмъ• пае бо съꙁждѫть дхвьнꙑмь малословесьемь• аще л глеть кто• поьто паулъ прострѣ слово до полѹнощ• прьвое ѹбо ꙁане хотѧаше отт• потомь же ꙗко новоѹц бѣахѹ• наало бо бѣаше проповѣданьꙗ• обае павлъ плънъ бѧаше дха бжьꙗ•  дхъ глааше мъ• ꙁнаменье же мощмъ стааго дха•

222a прьвое ѹбо кротокъ есть•  беꙁмлъвьнъ есть  съмѣренъ•  далее отъ всеꙗ похот сѹетьнꙑ вѣка сего•  самъ сѧ хѹждьша створть всѣхъ лкъ•  н егдаже хощеть дхоносвъ глат• глеть дхъ• нъ тъгда глеть• егда повелть емѹ бъ глат• егда ѹбо ц прдѹть ѹспѣха рад• мѫть вѣрѹ бжꙗ дха• прьвѣе да бѫдеть млтва къ бѹ о всѣхъ•  тъгда бж дхъ наплънть

222b лка•  наплъненъ глеть ꙗкоже гь хощеть•  хощеть же да спсеть вьсего лка добро ѹбо есть словесꙑ ѹспѣват въпрашѧѭщмъ• добрѣе же добродѣтѣльѭ  млтвоѭ поспѣват мъ• подобаеть же хотѧщмъ сътѧжат• множьство добръ дѣань• н славѣ похотѣт• н съ мноꙁѣм бесѣдоват ꙗкоже рее сѧ• н сходъ аст даат• н ѹкарѧт нкогоже•

222c аще корм ѹкоренꙗ сѫть достон• н многа глат• аще  в͗се добро можеть глат• м͗ногословесе бо беꙁ вѣрꙑ раꙁносѧ ѹм͗• не тъьѭ о дховьнѣмь дѣлѣ праꙁдьна  стварѧеть• нъ  ѹнꙑньꙗ прѣдасть  бѣсѫ• ꙗкоже бо двьр бан͗нꙑꙗ асто отврьꙁаемꙑ• ѭтрьнѫѭ теплотѫ ꙁдрѣѭть вънъ• тако  дша егда м͗ного хощеть бесѣдоват• аще  в͗сегда добро

222d глеть• то своѭ памѧть гласьнъм вратꙑ раꙁгѹблѧеть• по в͗семѹ бо добро есть млъанье• скровща бо цства сплънѧть ꙁлата•  ѹм стовъхъ рьньць• богата наплънѧть сѧ раꙁѫма• аще л  нѫждьно есть ѹт• то къ справленѭ дш да бѫдеть• трѣбѫемъ же въ ѹенье• беꙁавдьꙗ• стотꙑ• словесе съдрава• беꙁаꙁорьна• да нам прославть сѧ бъ всѣхъ•

223a орѹжьꙗ бо нашѧ не плътѧна• нъ сльна бѹ къ раꙁдрѹшеньѭ тврьдьмъ• помъїшленьꙗ раꙁдрѹшаѭще• да беꙁмѹтьноѭ дшеѭ•  кротъкомь срⷣцемь• ꙗко благовон͗но кадло• млтва нашѧ прꙗтьна бѫдеть• спꙑтаѭщмь срца  ѹтробꙑ бмь• рее же  гь свомъ ѹенкомъ• вꙑ нѣсте отъ мра сего• нъ аꙁъ ꙁбьрахъ вꙑ отъ мра• ѹже не много глѫ съ вам• грѧдеть бо сего мра

223b к͗нѧꙁь• егоже ꙁбꙑт молмъ сѧ• влцѣ хѹ буⷪ нашемѹ емѹже слава въ вѣкꙑ АМН рг ⁘О БЕꙀМЛЪВЬ⁘ Беꙁмлъвье ѹспѣеть ꙁълобꙑ ѹпражнь сѧ• аще л  етырꙗ дѣтѣл въ млтвѣ прметь помощь• срѣь длъготрьпье•  съмѣреномѹдрье•

223c бъдѣнье же  въꙁдрьжанье къ бестрастьѭ• н͗тоже свохъ прѣкрашене сѫщ• нъ мт помꙑшлень прмдръ• ꙁанеже  благъ дхъ• бѣгаеть м͗ногословесьꙗ• ꙗко мѧтежа в͗сего  прꙁрака кромѣ сѧ• бесплщье ѹбо ꙗко добръ сꙑ• мт всѣхъ добръ дѣань есть• раждаеть бо ꙗ ко бѹ непрѣстан͗номь•  беꙁмлъвьномь прповѣданьемь• любѧ бесплще• рьньць любмъ

223d есть бмь• мьже  тъ любѧ ба• съ тѣмь еднѣмь хощеть бесѣдоват• стоѭ млтвоѭ•  на ꙁемл жвꙑ нбснаа вдаеть• вьсь бо ѹмъ его пееть сѧ како ѹгодть бѹ•  бꙑт цркꙑ стаго емѹ дха• таковъ прсно подъкланѧеть вꙑѭ своѭ• подъ льгъкое  маꙁаное го хво•  в͗сѧ вдмаа прѣꙁьрѧ• невдмъхъ желаеть• пае же самого невдмаго ꙗко вдѧ трьпть• таков

224a англомъ прсно жтьмь сьретьн сѫть• всегда пѹстꙑнѧ гонѧще• да многомь беспеальмь  беꙁмлъвьмь• бꙁѣ пращаѭще сѧ• своего ѹма ꙁрьцало бескврьнно съдѣлаѭть• по велкѹмѹ л• пртⷣ крстлю гнѫ ѡаннѫ• блажен тац•  на ꙁемл  на нбсхъ• же всѧ ѹметꙑ непьщѫѭть• да ха пробрѧщѫть• да обрѧщѫть сѧ кротъкъмь  беꙁмлъв͗нꙑмь дхомь ходѧще• пае же в͗сего додохомъ врѣмене•

224b ꙗкоже прⷪкъ амосъ о наставъшмь врѣмене прѣжде ѹа нꙑ рее• въ врѣмѧ оно раꙁѹмѣваꙗ помлъть• ꙗко врѣмѧ ꙁъло есть•  саꙗ• ненавдѧ неправьдꙑ• рѫцѣ отътрасаꙗ ѿ мьꙁдꙑ• съмѣжа о да не вдте неправьдꙑ• сь веселть сѧ въ пещерѣ вꙑсоцѣ• хлѣбъ емѹ дасть сѧ•  вода его вѣрьна• црѧ съ славоѭ ѹꙁьрте•  о ваш ѹꙁьрте ꙁемлѫ ꙁдалее• дша вашѧ поѹть сѧ

224c страхѹ•  отъ лца гнѧ рее• на кого прꙁьрѭ• нъ на кротъкаго  млъалва•  трепещѫщаго мохъ словесъ•  еремꙗ• к͗то дасть мнѣ• глѧ въ пѫстꙑн подъбо послѣдьн• оставлю люд сьꙗ•  пакꙑ• не сѣдохъ съ съборщемь граѭщхъ• нъ говѣхъ отъ лца рѫкꙑ твоеꙗ• ѹедненъ сѣдѣхъ• ꙁане горест сплънѣхъ•  двдъ• ѹдалхъ сѧ бѣгаꙗ•  въдворхъ сѧ въ пѫстꙑн• 

224d положхъ ѹстомъ момъ хранло• егда въстанеть грѣшьнкъ на мѧ• онѣмѣхъ  съмѣрхъ сѧ  ѹмлъахъ отъ благъ•  пакꙑ• онѣмѣхъ  не отъврьꙁохъ ѹстъ свохъ ꙗко тꙑ сътвор•  гь въселѧеть номꙑсльнꙑꙗ въ домъ• мѫжь бо мѹдръ беꙁмлъвье дѣеть•  лкъ прмдръ млъть до врѣмене•  вѣдꙑ въкѫпѣ млъа по кнгамъ•  клсꙗстъ• аще дхъ обладаѭщаго въꙁдеть на тѧ•

225a мѣста с не остав•  їѡанъ въ пѫстꙑнѧхъ жвѧаше• до дьне ꙗвленьꙗ его къ ілю• гь же на в͗се обраꙁъ намъ бꙑваꙗ бѧаше оходѧ въ пѫстꙑнѫ•  млтвѫ дѣꙗ•  ѹенкомъ свомъ глаше• прдѣте вꙑ въ пѹсто мѣсто•  поьте мало• тѣмьже братье любаа• хранмъ беꙁмльвье  любмъ е• о хѣ ісѣ г нашемь емѹже слава въ вѣкꙑ вѣком

225b АМН рд ⁘ О БЪДѢНЬ ⁘ Бъдѣнье велко орѫжье•  добро намъ отъ ба дарова сѧ на дꙗвола•  воꙗ тьмьнꙑꙗ лѹкавьства дхꙑ• се же свѣтть сѧ  подъпраеть• малотрѣбьемь•  трѣꙁвомь мѫдрованемь• бꙁѣ прблжаеть сѧ• лхоꙗденье бо  сꙑтост ѭтробꙑ протвте сѧ емѹ•  страшвъ слабоѹмъ съдѣваета•

225c  ѹдобь побѣждаема въ прлоꙁѣхъ нестꙑхъ страсть• молмъ сѧ ѹбо да не бѫдеть бѣство наше въ сѹботѹ• срѣь въ страст  въ поко сѫщемъ• аще вон + есмъ• пѫтьмь стнꙑ трѹда длъжън есмъ ходт•  мѫжьскꙑ стоꙗт на сѫпостата нашего• аще бо въ бъдѣнь трѣꙁвьнѣ бъдмъ• то въꙁможемъ лющьшьм ѹꙗꙁвт• дѣтѣл бо ꙗже на бжьѭ•

+ хв

225d срѣь бъдѣнье  млтⷡа  пѣне•  съмѣреномѫдрье• лѹц  стрѣлꙑ  сѣт•  ранꙑ• бꙑваѭть врагѹ• тъьѭ да не въꙁнесемъ сѧ въ млтвѣ наше• ꙁлваѭще сльꙁꙑ• не отъ насъ бо сльꙁꙑ• нъ отъ подаѭщаꙗ благодѣт• добро есть пржат тъно сѫпрѹгѹ• трѣꙁвень• малоꙗдь• помагаѭщѫ бъдѣньѭ• пае же мꙑ на се стое ѹвовъше сѧ• воеводѣ годѣ бѫдемъ•

226a множцеѭ бо гь• о семь ꙁаповѣда намъ• бъдте  молте сѧ• ꙗко ꙁбѣгнѫт намъ къꙁн враж• съ трѣꙁвьньемь ѹбо  спѣаньемь сего съврьшмъ въ ѹмлень• да не ѹвѧꙁнемъ въ есомь отъ врага•  ꙁавстваго дьꙗвола• сѫ бо въ стнѫ вонъ• ограждаеть сѧ вьсѣмь дхвьнъмь орѹжьмь•  мꙑ ѹбо облѣцѣмъ сѧ въ брънѧ вѣрѫ хвѫ•  въ шлѣмъ крьстъ

226b его• щтъ же  копье въ любовь его•  меь дха• еже сѫть словеса•  станѣмъ на сѫпостата ꙗко добр вон• бъдѣньмь  постомь  млтвм• ꙗкоже  въ пртъахъ ѱано есть• не даждь съна свома ома• н въꙁдрѣмл вѣждама свома• да спсеш сѧ ꙗко срьна отъ тенета•  ꙗко пт с клепцѧ• рее же  двдъ• аще дамь сънъ ома мома•  вѣждама мома дрѣманьꙗ• донъдеже

226c обрѧщѫ мѣсто гю•  пакꙑ• ꙁабъдѣхъ  бꙑхъ ꙗко птца особѧщ сѧ на ꙁъдань• блꙁъ бо гь скрѹшенъхъ срдцемь•  съмѣренꙑꙗ дхмь спсеть•  пакꙑ• полѹнощ въстахъ сповѣдат сѧ тебѣ о сѫдьбахъ правьдꙑ твоеꙗ•  пакꙑ• бже бже мо къ тебѣ ѹтрьнюѭ въждада тебе дша моꙗ•  варсте о мо къ ѹтрѹ поѹт сѧ словесемъ твомъ• прастьнкомъ

226d свомъ глаше• въ нощ въꙁдеждѣте рѫкꙑ вашѧ въ стаа  благословте га•  апостолъ• въ молтвѣ прѣтрьпате• бъдѧ въ не съ благодаремь•  пакꙑ• молѧще сѧ на всѧ врѣмена дхмь•  вь само се бъдѣще вьсѣмь трьпѣньемь  млтвоѭ•  о себѣ• въ трѹдѣхъ• въ ꙁабъдѣньхъ• въ пощенхъ•  нъде•  о лѣтѣхъ  врѣменѣхъ братье• не трѣбѫете псат вамъ•

227a сам бо ꙁвѣстьно вѣсте ꙗко дьнь гнь• ꙗко тать въ нощ тако прдеть• егдаже глють мръ  ѹтврьжденье• тъгда вънеꙁаапѫ нападеть хъ всегѹбтель• ꙗкоже  болѣꙁн мѫщаꙗ въ рѣвѣ не ѹбѣжать•  пакꙑ• тѣмь ѹбо да не съпмъ ꙗко  про• нъ да бъдмъ  трѣꙁвмъ сѧ•  гь• бъдте ꙗко не вѣсте въ кꙑ асъ гь вашь прдеть• оно же вѣдте• ꙗко аще бꙑ вѣдѣлъ господнъ въ

227b кѫѭ стражѫ тать прдеть• то бъдѣлъ бꙑ•  не бꙑ оставлъ подърꙑт храмнꙑ своеꙗ•  пакꙑ• бъдте  молте сѧ да не въндете въ напасть•  пакꙑ• блжнъ рабъ тъ егоже пршьдъ гь сво• ѡбрѧщеть тако творѧща• бъдте ꙗко не вѣсте дьне н а въ ньже снъ ль прдеть• емѹже слава въ вѣкꙑ АМН

227c ре ⁘ Ꙍ ПѢНЬ ⁘ Пѣне дѣло есть бесплътьнъхъ слъ• слѹжащхъ  прѣстоꙗщхъ вънѫ бѹ• по реенѹмѹ• хвалте га вьс англ его•  в͗сѧ слꙑ его•  пакꙑ• блгте га вьс англ его сльн крѣпостьѭ творѧще слово его• блте га в͗сѧ слъ его  слѹгꙑ его творѧще волю его• клють же сѧ в͗сѣмъ лкомъ• в͗се бо дхане хвалть га• по ꙁѧщьѭ рьньцемь• анъгельское въспрмъшмъ жтье•

227d блженъ ѹбо же поѹть сѧ въ ꙁаконѣ гн дьнь  нощь•  боꙗще сѧ га въсхвалте • в͗се сѣмѧ ꙗковле прославте • пѣне ѹбо жрьтва есть воньства•  жрьтва хваленꙗ• но жрътва хвалꙑ прославть мѧ•  пожьр бѹ жрътвѫ хвалѹ• длъжьнъ есть рьнорꙁьць вънѫ  бес прѣстан жрьт гю• ѹꙁаконена емѹ славословесьꙗ• блщѫ бо га на в͗сѧ врѣмена• вънѫ хвала его въ ѹстѣхъ

228a
 мохъ• ѹслꙑшмъ двда повелѣваѭща намъ• поте бѹ нашемѹ поте• поте црѫ нашемѹ поте• поте раꙁѹм͗нѣ• поте бѹ въ гѫслехъ  въ гласѣ ѱалмьсцѣ• нъ добрѣ поте емѹ въсклцаньемь• въꙁдрадѹете бо сѧ ѹстьнѣ мо егда въспоѭ тебе• дша моꙗ ѭже ꙁбав•  пакꙑ• поте гю прпбн его•  работате гѹ съ страхомь•  радѹте сѧ емѹ съ трепетомь• хвалене его въ црв҇ⷦхъ

228b прпдобнꙑхъ его•  снве сон въꙁдрадѹѭть сѧ о цр своемь• аꙁъ же въспоѭ  поѭ славѣ твое• ꙗко съгрѣ сѧ срдце мое въ мнѣ•  въ поѹень моемь рагарать сѧ огнь•  сладъка грътан моемѹ слове твоꙗ пае меда ѹстомъ момъ• тако блщѫ тѧ въ жвотѣ моемь•  о мен твоемь въꙁдежѫ рѫцѣ мо• ꙁане ꙗко тѹка  маст сплън сѧ дша моꙗ•  ѹстьнѣ радост въсхвалѧть

228c ѹста моꙗ• потокомь бо пща твоеꙗ напош поѭщаꙗ т• нъ каа потрѣба в͗сѧ о пѣнь давꙑда прѣдълагат съвѣдетельства• ꙗже в͗с вдѧть• л о благодѣт•  весель бꙑваѭщмъ въ срц• съ ѹмленьмь трѣꙁвомъ поѭщаго непьщеват•  се бо съвѣдѧть скѹшевавъше• егда къгда  блѧдвъ сѫжденъ бѫдѫ• добро ѹбо есть въ врѣмѧ памѧт бжьꙗ• ѹмножт

228d молене• да егда ꙁабѫдемъ• помѧнеть нꙑ гь•  крѣпъцѣ станѣмъ въꙁлюблен на пѣн•  помолмъ сѧ непрѣстан͗нѣ отъвращаѭще• мꙑсльнъꙗ  пеальнꙑꙗ прдрѹгꙑ• обꙑа бо мѹть бѣсове• егда вдѧть кого спѣшнѣ поѭща• л молтвѫ дѣѭща• тъгда вълагаѭть помꙑшленьꙗ нѣкꙑхъ вещ• нѹждьнъхъ двжѫще ѹмъ на скане хъ•

229a  да раꙁлвъ сѧ ѹмъ къ сканьѭ хъ погѫб  сласть пѣньꙗ• пото ꙁ ѹстъ младнѹѭщхъ ꙁълобоѭ• вѣрьнъхъ хъ съврьшаеть хвалѹ• не да л пѣньемь раꙁорть врага  мьстьнка мѫаща вельм• врага ѹбо добръхъ дѣань• мъстьнка же ꙁълобъ дьꙗвола• тѣмьже  мꙑ прѣпростьемь хвалѧще га• скрѹшаемъ же  раꙁдрѹшаемъ лѹкавьства вражьꙗ• бѫд ѹбо пѣнье асто•

229b бъ бо менѹемъ прогонть бѣсꙑ• же потрѣбно есть въспомѧнѫт вамъ• егоже нктоже не съвѣсть• ꙗко пѣнье наше правло глеть сѧ• ꙗкоже бо дѣлатель• аще не дасть їсплънь  добро правла своего• то въ тьмьнцѫ въврьженъ бѫдеть•  обѣщаемъ  бемъ• донъже скѹп сѧ вьсемѹ длъгѫ своемѹ• тако  рьнорꙁьць• егда облѣнть сѧ о правлѣ своемь•

229c абъе оставленъ бѫдеть благодѣтьѭ•  прѣдасть сѧ врагомъ свомъ•  падеть подъ ногам хъ•  нанесѫть сѧ на нь скръб многꙑ ꙗко въпт емѹ• г ͗то ѹм͗ножшѧ сѧ сътѫжаѭще м•  глѫть дш мое• нѣсть спснъꙗ емѹ бмь его• нъ ꙗдро ѹслꙑш мѧ г• ꙗко сконьа сѧ дхъ мо•  не отъврат лца твоего отъ мене• да не ѹподоблѫ сѧ нꙁъходѧщмъ

229d въ ровъ• ꙗко сплън сѧ ꙁълъ дша моꙗ  жвотъ мо адѣ прблж сѧ• се множцеѭ въꙁъпеть къ гѹ• егда въскръбть лѣнѧ сѧ• беꙁ останъка правло свое отъдат бѹ•  отъ попѫщеньꙗ скръб͗нꙑм покаꙁаеть• не вѣсть же аще  слꙑшть• въ скръб прꙁъва мѧ  ꙁбавхъ тѧ• нъ еда рееть не вѣмь тебѣ• отъстѹп отъ мене дѣлателю беꙁаконньꙗ•

230a ꙗко не послѹша гласа моего• н вънѧтъ мѧ• аще бо бꙑ послѹшалъ мене• н о емьже ѹбо врагꙑ твоꙗ съмѣрлъ бꙑмь•  на сътѫжаѭщаꙗ тебе въꙁложлъ бꙑмь рѫкѫ моѭ• сего рад отъпѫстхъ тѧ по нананьемъ срдца твоего• мꙑ же ѹслꙑшмъ пае павла глѫща• слово бжье да въселѧеть сѧ въ вꙑ• обльнѣ в͗се прмдст ѹаще•  накаꙁаѭще сѧ ѱалъмꙑ  пѣнь  пѣсньм

230b дховьнꙑм•  пакꙑ• къжьдо васъ ѱалъмъ мать• ꙗвленье мать• все же къ съꙁданьѭ да бꙑваеть• тѣмьже ѹбо въꙁносмъ жрътвѫ хваленьꙗ вънѫ бѹ• срѣь плодъ ѹстьнъ сповѣдаѭщь сѧ мен его• прѣдъставте дѣлеса вашѧ• жрьтвѹ стѫ ѹгодьно бѹ• словесьно слѹженье ваше• рее же  ꙗковъ• пеалѹеть л к͗то да млтвѫ дѣеть• добродшѫеть л кто да поеть•

230c нъ еже рѣхомъ ꙗко по длъгѫ стѧꙁаем есмъ пѣньꙗ• ꙗко канона длъжнѹема• тако длъжьн есмъ бес порока его•  бескврьн͗на прност• срѣь беꙁ гнѣва  помꙑшленьꙗ вражьд• нѣсть бо красьна пѣⷭ въ ѹстѣхъ грѣшьнка• аще бо маш ͗то на брата своего•  не простш его• не бѫдеть прꙗто нкъгдаже молене твое•  пѣнье твое•  млостꙑн твоꙗ•

230d  проаа ꙗже мнш творѧ добра• ѹслꙑшш отъ спса• д прьвѣ съмр сѧ съ братомь твомь•  тъгда пршьдъ прнос даръ сво• бѫд въ пѣнь своемь беꙁълобенъ•  кротокъ ꙗко отроц вресц• же сърѣтоша га съ вѣтвьм  съ цвѣтьц•  вармъ глще осан͗на въ вꙑшьнхъ блнъ грѧдꙑ въ мѧ гне емѹже слава въ вѣкꙑ вѣком

231a АМН рꙅ ⁘ О МОЛТВѢ ⁘ Ѥже прлежат непрѣстаннѣ молтвѣ• потрѣбьно  польꙁьно намъ есть• просмъ ѹбо ѹ ба  оца га нашего іс ха• дат намъ раꙁѹмъ дховьнъ• ꙗко трѣꙁвоват•  бъдѣт• прост ѹ него вол его бꙑт въ насъ• сего бо самъ бъ  спсъ нашь• оь свѣтъ сꙑ стн͗нъ• же просвѣщаеть вьсего лка въ в͗сь мръ прїходѧща•

231b повелѣ намъ прост• егда ѹбо прꙁꙑваемъ• стѫѭ  едносѫщьнѹѭ троцѫ• прѣстам млбм• беꙁмѫтьномь же ѹмомь•  къ бжѭмѹ прсъвъкѹпленѭ клюенемь• тъгда  мꙑ сам прдемъ•  въспремлемъ вседѣтельнꙑꙗ дарꙑ• о не ѹтвьжденꙑꙗ• млтва вꙑшьш есть всѣхъ добрнь• ста сѫщ  бꙁѣ

231c прблжаѭщ + мольба бо есть кротость  беꙁгнѣвьꙗ проꙁѧблъ• млтва есть радость•  благодарьꙗ прѣдълогъ• цѣленье же пеал•  грѫщеньѭ• трѣбѣ ѹбо есть поставт ѹмъ въ врѣмѧ млтвьное• глѹха  нѣма•  можеть мольбꙑ обѣщат• млтва бо бесѣда есть ѹмъ къ бѹ• такого ѹбо трѣбѹеть ѹмъ ѹстроеньꙗ• да въꙁможете бесѣдоват къ бѹ• недномѹ

+ сѧ

231d же ꙁапнаѭще страньнꙑхъ помꙑслъ• съ плаемь  дхомь сѫщꙗ мольба• пщѧ ѹмѹ есть• ꙗкоже хлѣбъ тѣлѹ• блжнъ ѹбо есть ѹмъ• же въ врѣмѧ молтвьное• бе-съмѧтеньꙗ къ бѹ бесѣдѹеть• таковъ ѹбо ꙗко п͗тщь ор͗лъ• на вꙑсотѹ въꙁемлеть сѧ•  всь ꙁмѣненъ бжьеѭ ꙁмѣноѭ свѣтовдьнъ бꙑваеть•  егда на млтвѣ стомъ• не молмъ сѧ наше вол бꙑт:

232a ꙗкоже  ѹеньемь• да бѫдеть волѧ твоꙗ о мнѣ  о в͗се вещ• нъ тако просмъ ѹ него• ꙗко того да бѫдеть волѧ• хощеть бо благѹмѹ  польꙁьнѹмѹ дш• мꙑ же не в͗сѧко сего просмъ•  се же ѹкарѧѭще сѧ•  съ м͗ногꙑмъ плаемь• ꙗко како нест сѫще• съмѣемъ гю саваѡтѹ прѣдъстоꙗт• хотѧ ѹбо стѣ помолт сѧ• прьвѣе ꙁа поспѣшье сльꙁъ да помолть сѧ• да плаемь ѹкротть•

232b сверѣпѹѭ дшѫ  ѹлѹть стое моленье• прлеж͗наа бо  астаа млтва• бесѣдованьмь же къ бѹ• отъ мрьнхъ ѹбо мꙑсль въсхащаеть ѹмъ• бѹ же  прѣдъставлѧеть• прблженемь еже къ бѹ• говѣньꙗ же  тхост наплънѧеть• бе-съмѣрена же мѫдрьꙗ• нѣсть блгопрꙗтьнѣ бꙑт млтвѣ• прꙁьрѣ бо на съмѣренъхъ млтвѹ•  не ѹньж

232c моленьꙗ хъ• тѣмьже ѹбо хотѧ свое срдце остт• памѧтѭ гнеѭ• вънѫ да раждꙁаеть• се тъьѭ поѹенье непрѣстанно дѣло мѣꙗ• не овогда молт сѧ• овогда же н• хотѧщмъ своѭ гнлость отъложт• нъ прсно млтвѣ прлежат• въ съблюденье ѹма• аще  нѣк͗де въ млтвьнъ храмъ събраемъ сѧ• ꙗкоже бо  хотѧ ѹстт

232d ꙁлато• аще  въ малѣ ослабть огню въ грънꙑл• то жестотѹ пакꙑ стмѣ вещ створть• тако же ово л помѣнѧ ба• ово л же н•  еже мьнть сѧ сътѧжавъ млтвѫ• се пакꙑ раꙁгѫблѧеть слабостьѭ•  ꙗкоже + осѧжема творть желѣꙁа• огньное съвъкѫпленье• тако  астꙑꙗ мольбꙑ• крѣпъа  прготоваѭть ѹмъ• на вражьѭ брань•  ꙗкоже

+ не

233a желѣꙁо раждꙁаемо прѣобраꙁѹеть сѧ на огньнꙑ блѣскъ• тако  ѹмъ освѣщаеть сѧ отъ ꙁарѧ благодѣтьна огнѧ• егоже прде спсъ въꙁвѣщь на ꙁемлѫ•  сего рад хотѧ нꙑ спст гь• асто намъ о немь бесѣдѫеть•  обраꙁъ намъ бꙑваꙗ обнщаваше въ млтвѣ бж• покаꙁа намъ ꙁѧщьнѫ польꙁѫ•  много къ бѹ блжене• прлежьноѭ молтвоѭ• трѣбѣ

233b ѹбо есть прьвѣе прост• прꙗт даръ молтвꙑ• ꙗкоже реено• отъ даѭщаго млтвѫ молѧщѫмѹ сѧ• то бо помолмъ сѧ ꙗкоже подобаеть• не вѣмъ• нъ самъ дхъ рее проповѣдаеть о насъ•  прмъше створмъ повелѣное намъ ꙁаконодавьцемь бмь• рее бо мос• аще обѣщаеш обѣтъ гѫ бѫ своемѹ• да не ꙁамѫдш въꙁдат • ꙗко въꙁшта

233c въꙁщеть его отъ тебе гь бъ тво•  бѫдеть т грѣхъ• сподѧща ѹстьнама свома съхран•  пакꙑ• лкъ же обѣщаеть сѧ гю  ѹрееть ѹрокъ• да не оскврьнть гла своего• в͗се ѹбо елко ꙁдеть ꙁ ѹстъ твохъ створ• ꙗкоже ефтае• гла бо дъщер свое• аꙁъ отврѣсъ ѹста своꙗ ѡ тебе  не могѫ въꙁвратт•  съврьш жрътвѫ своѭ къ г•  дрѹгъ• не ꙁавлъв сѧ въꙁдат

233d млтвꙑ въ врѣмѧ•  не жд до съмрьт оправьдат сѧ• прѣжде даже не помолш сѧ• ѹготовш сѧ•  не бѫд ꙗко  лкъ скѹшаꙗ га• помѧн гнѣвъ въ дьнь съконьаньꙗ с  подвгн сѧ на молтвѫ• ꙁане молтвъ-справлѧѭщхъ прꙗтꙑ гмь•  млтвꙑ правьдьнъ послѹшаеть гь•  двдъ• обѣщате сѧ  въꙁдадте гю бѹ нашемѹ•  пакꙑ• пожьр бѹ жрътвѫ хвалѹ•  въꙁдаждь

234a вꙑшьнѫмѹ обѣтꙑ твоꙗ•  аꙁъ въꙁдамь обѣтꙑ своꙗ гю прѣдъ вьсѣм людьм его• рее же  павлъ• тъщаньемь не лѣноств• дхомь горѫще• гѫ работаѭще• въ млтвахъ прѣтрьпаѭще•  пакꙑ• в͗сеѭ млтвоѭ  моленемь молѧще сѧ• въ в͗сѧ врѣмена дхмь•  в͗се сто бъдѧще въ в͗семь трьпѣнь• млтвѣ•  пакꙑ• хощѫ ѹбо да молтвѫ творѧть мѫж на в͗сѣхъ мѣстѣхъ• въꙁдѣѭще

234b прпⷣбнꙑ рѫк беꙁ гнѣва  помꙑшлень•  въ дѣаньхъ• ꙗко бѣахѫ трьпѧще въ ѹень аплсцѣ  въ обьщень•  въ прѣломлень хлѣба  въ млтвахъ•  пакꙑ• мꙑ же въ млтвѣ  въ слѹжьбѣ слова да прѣбꙑваем͗•  прмдсть• ꙗкоже обѣща рее молтвѫ гѫ• не ѹкъсн въꙁдат еꙗ• ꙁане елко обѣща въꙁдас• добрѣе не обѣщат• нежел обѣщат  не въꙁдат:

234c ненавдѧ же неправьдꙑ ѡвъ• неправьдьна гла ньсоже бѣ въ рѫкѹ моеѭ• молтва же моꙗ ста•  петръ• + стрѣꙁвте сѧ на млтвѫ•  протвте сѧ дꙗволѹ• гь же• сего рад глѫ вамъ• все елко аще молѧще сѧ просте• вѣрѫте ꙗко премлете•  бѹдеть вамъ  сѫщѫмѹ на мѣстѣ етерѣ молѧщѫ сѧ• ꙗко прѣста• рее етеръ отъ ѹенкъ его• г наѹ

+ остте сѧ ѹбо

234d нꙑ молт сѧ•  рее• егда молте сѧ глте• ое нашь же ес на небесехъ• да стть сѧ мѧ твое•  проаа•  потомь просте  дасть сѧ вамъ• щѣте  обрѧщете• тлъцѣте  отъврьꙁеть сѧ вамъ•  прреть• аще ѹбо вꙑ ꙁъл сѫще ѹмѣете дааньꙗ блага даат адомъ вашмъ• кольм пае оць нбсе дасть дхъ стъ просѧщмъ его•  велѧ нꙑ м͗ноголюбьнъ гь•

235a танꙑмь дѣланьемь• млтвѫ бѹ прност• глеть• егда молш сѧ вънд въ храмъ тво•  ꙁатворь двьр своꙗ• помол сѧ гю своемѹ въ танѣ•  оць тво вдѧ тѧ въ танѣ• въꙁдасть тебѣ ꙗвѣ• томѹ млосрьдѹмѹ оцѫ нашемѹ слава въ вѣк вѣком АМН рꙁ ⁘ Ꙍ ОУМЛЕН ҇ ⁘

235b ОУмленье раждаеть плаь  сльꙁꙑ• трѹдомь же прходть• аще многомь непопееньемь•  въспомнаньемь• страшнаго сѫда•  въꙁдааньемь еже съгрѣшхомъ• словомь  дѣломь  мꙑсльѭ•  стѫда оного на страшнѣмь сѫдщ• прѣдъ англы  лкꙑ всѣм•  нбснъм слам•  егда наꙁ  одрьт в͗с станемъ• егда къжьдо насъ прѣдъстанеть ꙁа сѧ

235c
 отъвѣщаваꙗ• егда нктоже нкомѹже не помагаеть• егда ꙗвѧть сѧ нашѧ• хъже нктоже насъ не вѣсть• нъ тъьѭ съвѣсть нашѧ• пае же м͗ножашхъ• н срдце съвѣсть• нъ тъьѭ спꙑтаꙗ  срдца  стеса бъ• егда огнь прѣдьдеть•  попалть окрстъ врагꙑ его• егда осѫждаѭть сѧ ов въ тьмѫ вънѣшьнѫѭ• ѹготованѫѭ дꙗволѹ  англмъ его• ов

235d
 въ огнь вѣнъ• дрѫꙁ посълан бѫдѫть въ неѹсꙑпаѭщ рьвъ•  н гроꙁѣ прѣдадѧть сѧ•  то подобаеть в͗сѧ по тьнъкѹ повѣдат•  ѹнꙑнье творт послѹшателемъ• с ѹбо подобнаа помꙑшлѧѭще люб• прдѣмъ + ѹмлене•  прѣстанѣмъ отъ ꙁълꙑхъ нашхъ дѣань•  пламъ сѧ дьнь  нощь прѣдь гмь створьшмь нꙑ• деже бо сльꙁꙑ• тѹ моленье

+ въ

236a бжье• блѹдьнца ꙁа сльꙁꙑ теплꙑꙗ едного аса• м͗ногъ длъговъ оставленье прꙗ• сльꙁꙑ бо млтвѹ прѣдъ гмь поставлѧѭть•  блгопрꙗтьнѹ творѧть• петръ ꙁа еднъ асъ горько сльжь• не тъьѭ прощенъ бꙑсть• грѣхѹ отъврьженьꙗ• нъ  клюа црства прꙗтъ• еꙁек црѫ ꙁа малꙑꙗ сльꙁꙑ• еіте лѣтъ жтъ прлож сѧ• каплѧ сльꙁьнꙑꙗ ꙗко медъ сѫть сладѹѭща въ

236b срц•  кадло благопрꙗт͗но отъ ба• трѣбѣ ѹбо прѣжде в͗сего прошеньꙗ• справленьꙗ прост сльꙁам• ꙁѣло бо радѹеть сѧ влка нашь премлѧ млтвѹ сльꙁьнѫ• съмѣреномь срцемь• нкакоже велащемъ сѧ• ꙗко надъ многъм сѫщемъ намъ• да не пае раꙁгнѣваемъ давъшѧ благодѣть• мноꙁ бо сльꙁѧще ꙁа грѣхꙑ• ꙁабꙑвъше дароване сльꙁъ• нестов бꙑвъше

236c ѹстраншѧ сѧ• аще л к͗то съврьшьно ѹмленье мать• то юеть сѧ отъ хлѣба жвот͗наго пщѫ премлѧ• лѹьшѧго страха• пщѫ желаньꙗ нбснго•  въꙁдꙑханье  ѹтѣшене•  ѹмленье пваньꙗ•  раꙁѫма глѫбоашѧ• ї бжь етеръ танъ• ѹмлене сльꙁов͗нꙑ етерꙑ  тхꙑ мꙑсл• срце прготоваеть ност• ѹдѹже по стнѣ вѣдѣт есть сѣмена• млтвьнаа•

236d съ сльꙁам въ ꙁемл срнѣ сѣема• ѹпъваньꙗ рад жатвьнꙑꙗ радост• еже съ ѹмленьемь  млтвоѭ поѹенье раждаеть бжье•  страхъ въ насъ• рее бо ꙁаконъ• сѣдѧ дома  ходѧ пѫтьмь  лѣжа  въстаꙗ• бѫд неподвжмъ•  прѣдъ ома твома да навꙑкнеш боꙗт сѧ га ба твоего• глеть же  ѡвъ• доде м молене къ гю• прѣмо же емѹ каплете м о•  анна

237a тѫжааше въ сломѣ  плакааше•  помол сѧ къ гю глщ• аще прꙁьрѧ прꙁьрш на съмѣрене мое•  дас м сѣмѧ мѫжа•  послѹша еꙗ гь•  дасть е пррка самѹлѧ•  дрѹгаа + акмлѧа• плаѫщ сѧ  просѧщ• въ садѹ своемь о адѣ• прꙗтъ стѫѭ дѣвѫ марѭ• рождьшѫѭ по плът га ба  спса нашего іу ха•  давꙑдъ• ѹслꙑш млтвѫ моѭ•  молене мое вънѫш•

+ анна

237b сльꙁъ мохъ не прѣмлъ•  ѹслꙑшанъ бꙑвъ рее• млоствъ гь  правьдьнъ• ꙗко съмѣрхъ сѧ  спсе мѧ•  ꙁѧ дшѫ моѭ отъ съмрьт•  о мо отъ сльꙁъ•  ноꙁѣ мо отъ въспоплъꙁенꙗ• сѣѭще бо сльꙁам въ радость пожьнѫть• тѣмьже ѹгождѫ прѣдъ гмь въ странѣ жвѫщхъ•  еже ходѧще хождахѫ  плакахѫ сѧ• мьнѫ ꙗко о нашемь плѣнен глеть• прѣжде бо наѱанаа

237c въ насъ сотъкнѫшѧ сѧ• да  мꙑ ѹбо длъжьн есмъ•  ꙁа сѧ  ꙁа онꙑ горько плакат сѧ• прьвое еже ꙁа жьженье стаго града ема•  ꙁа прѣнесене стаго крста ха ба нашего въ перьсдѹ•  ꙁа погꙑбъшаꙗ въ толкꙑхъ бранехъ• ꙗко сътѣлесьн намъ сѫть  едновѣрьн• ꙗкоже  прркъ оль въпеть• рꙑдате глѧ сттеле• слѹжаще олтарю• ꙗко пострада вьсѧ ꙁемлѧ•

237d
 плате сттеле слѹжѧще гю  рьцѣте• пощѧд г люд своꙗ•  не даждь достоꙗнꙗ своего въ поношене обладат мь ꙗꙁкомъ• да не рекѹть къде есть бъ хъ• въ насъ есть еже ѹмолт неꙁълобваго га• ꙗкоже  пркъ софонꙗ ѹть глѧ• прѣдъложлъ т е огнь  водѹ• на неже хощеш прострьреш с рѫкѹ• прѣдъ лкомь бо жвотъ  съмрьть•  еже аще ꙁволть

238a дасть сѧ емѹ• съгрѣшаѭщаго въ дшѫ своѭ• кто оправьдть• аще не теплꙑ сльꙁꙑ съ ѹмленьмь• жадаеть бо прсно спсенꙗ нашего благꙑ  млсрдъ владꙑка• ꙗко послѹхѹеть аплъ глѧ• же всѧ лкꙑ хощеть спст•  въ раꙁѹмъ стньнъ прт• ѱано же есть  въ еванъгель еже ѿ лѹⷦ•  се жена въ градѣ• ꙗже бѣ грѣш͗нца•  ѹвѣдѣвъш ꙗко въꙁлежть гь въ храмнѣ фарсеѡвѣ•

238b прнесъш алавастръ мура•  ставъш ꙁад пр ногѫ его• плающ наатъ мот ноꙁѣ его сльꙁам  власꙑ главꙑ своеꙗ отрат•  облобꙑꙁаше ноꙁѣ его  маꙁаше муромь•  слꙑша отъ спса• оставлѧѭть т сѧ грѣс• томѹ спсѹ нашемѹ слава• оставлѧѭщѹмѹ грѣхꙑ ловѣѧ• сьде  въ бѫдѹщ вѣкъ АМН

238c р О ЬСТ РОДтель :  Ѥже ст родвъшѧꙗ нꙑ•  въꙁдаанемь въꙁдат длъжьн есмъ• отъ естьствьнаго послѣдованьꙗ•  отъ бжьꙗго ѹꙁаконеньꙗ• прьвое ѹбо ꙁане ѫвьствьнъ сь свѣтъ тѣм ѹꙁьрѣхомъ• потомь же  раꙁѹм͗нъ• срѣь еже въ га нашего іⷭу ха• крщенемь раꙁѹмѣне•  ꙁа естествьнѫѭ хъ любъве

238d  трѹдъ• егоже прѣтрьпѣваꙗ о въскръмлен хъ•  пеаль ѭже мѫть днь  нощь хъ рад• еда ͗то невольемь ѹтък͗неть сѧ хъ•  дѣлаѭще  трѹждаѭще сѧ• ѡ одежд  кръмѣ х͑•  сънскат мъ о ѹмрьтвь• каꙗ ѹбо достонаа въꙁдаанꙗ ꙁа с в͗сѧ• въꙁдат можемъ мъ• тѣм͗же ѹбо в͗сегда потъщмъ сѧ• ꙗже на ьсть  на слѹженье•  поко мъ съдѣват•

239a пае же въ старость хъ• да въ вдѣнь адъ свохъ породѧть сѧ• ꙗко  ꙗковъ ѹꙁьрѣвъ ѡсфа• бѫдѣмъ рьтнц понѣ птцамъ рекомъмъ епопс• он бо егда вдѧть родтелѧ хъ състарѣвъшѧ сѧ•  осльпъшѧ• то оскѫбѫть крлѣ родтелемъ•  облжѫть о х͗•  грѣѭть подъ свом крлꙑ гнѣꙁдо сътворьше•  ѭн бѫдѹть• родтеле хъ• глще родтелемъ

239b свомъ• ꙗко  вꙑ дрѣвле створсте намъ•  трѹдсте сѧ дѣлаѭще  кръмѧще•  мꙑ такожде вамъ створхомъ• тако  мꙑ словесьн сѫще• не ꙁѣло л пае въꙁлюбмъ родтелѧ своꙗ• да не въꙁдъхнѹть ѹбо на нꙑ• непольꙁьно бо намъ се пае  врѣдовьно•  въ стнѫ• обрѣтаемъ бо сѧ оцедосадтеле•  мтредосадтеле• въ ꙁаконѣ ѱано есть• ьт оца своего  мтрь своѭ•

239c
 да благо тебѣ бѫдеть•  бѫдеш длъголѣтьнъ на ꙁемл•  ꙁълословесѧ оца  мтрь• съмрьтью да ѹмьреть• такожде  саꙗ глѧ оцю ͗то родш•  мт ͗то болш• раꙁѹмѣѭ аꙁъ ꙗко жестокъ ес•  жла желѣꙁна вꙑꙗ твоꙗ• нъ же• ьтꙑ оца• въꙁдрадѹеть сѧ о адѣхъ•  въ днь млтвꙑ своеꙗ послѹшанъ бѫдеть•  пакы• млтва оа• ѹтврьждаеть домꙑ

239d адъ• клѧтва же мтрнѧ скоренѧеть до основанꙗ•  павлъ• ада послѹшате родтель вашхъ о г• се есть рее правьдьно• ьт оца своего  мтрь своѭ• еже есть ꙁаповѣдь прьваꙗ въ обѣтованхъ•  пакꙑ• ада да ѹать сѧ• прѣжде сво домъ блговѣрьмь строт•  ьст въꙁдат родтелемъ: се бо сть добро  прꙗтьно прѣдъ бмь:  пртъьнкь:

240a снъ коварьнъ послѹшьлвъ оцѫ• снъ ослѹшьлвъ• погꙑбѣл бѫдеть•  пакꙑ• ꙁълословѧ оца  мтрь• ѹгашаеть свѣтльнкъ сво•  пакꙑ же нѫдть оца л мтрь•  м͗нть сѧ не съгрѣшѧꙗ• сь прастьнкъ есть морю неьствѫ• то же  гь къ фарсѣѡмъ• по͗то вꙑ прѣстѫпаете ꙁаповѣдь бжьѭ• ꙁа прѣдаане ваше• бъ бо ꙁаповѣда глѧ• ьт оца своего  мтрь своѭ•  ꙁълословесѹꙗї

240b оца л мтрь съмрьтьѭ да ѹмьреть• вꙑ же глете же колжьдо рееть оцѫ л мтр  коварьнъ• еже есть даръ• же колжьдо отъ мене•  польꙁевалъ сѧ ес• не по͗теть оца своего н мтре• нъ с ѹбо довъльна прѣдъставт• ꙗко длъжьн есмъ• в͗сѫ ьсть отъдаꙗт родтелемъ нашмъ• подобаеть же  сего не невѣдѣт• ꙗко не тъьѭ плътьнꙑхъ родтель• схъ стѧꙁаем

240c есмъ• нъ  дхвнꙑмъ нашмъ оцемъ• длъжьн есмъ большѫ ьсть•  слѹжьбѫ творт• да блгне бжье хъ рад наслѣдѹемъ• не хѹжде бо  т трѹждаѭть сѧ насъ рад• пае  ꙁѣло большьм• понеже ѹбо он плътьнѣ • сь же дхвнѣ ны раждаѭть• смъ же в͗сѣмъ не тъьѭ словом͗ нъ  дѣломь гь нашь ꙁѫаеть нꙑ• бѣ бо рее повнѫꙗ сѧ

240d
 мтр  оцѫ его•  на крстѣ къ ѹенкѹ• се мт твоꙗ•  къ мтр се снъ тво• емѹже слава въ вѣкы АМН рѳ ⁘ О ТОМЬ ѤЖЕ ГОВѢТ СТАРЦЕМЪ ⁘  еже говѣт старьцемъ• ꙁѣло годѣ есть бѹ•  лвкмъ похвально•  еже длъжнѫемѹѭ ьсть въꙁдаат

241a старьцемъ• такожде бѹ ѹбо благопрꙗт͗но• намь же ꙁѣло потрѣбно  польꙁ͗но• аще бо  мы толкоже лѣтъ пожвемъ• то тожде ѹбо въꙁдаане мѣт въ͗немъ• аще л беꙁгодномь въꙁдрастемъ• отдемъ отъсѫдѹ• то мамъ га нашего мьꙁдовъꙁдателѧ•  тъ ѹбо мьже мьꙁдоподатель есть• любо вь старост любо въ ѭност• рее бо• мьже обраꙁомь

241b сътворш бѫдеть т• прьвꙑ ѹбо мос ꙁаповѣдаеть глѧ• отъ лца сѣда въстан•  поьт лце старье• ѡвъ же• въ м͗ноꙁѣ лѣтѣ мѫдрость• а въ м͗ноꙁѣ жт хѫдожьство•  нъ• вѣньць старьцемъ многое скѫшене•  похвала мъ страхъ гнь•  павлъ тмотѹ• стар͗цѫ не створ пакост• нъ ѹтѣша ꙗко оца• нъ вьсѧко рееш м• подобаеть

241c старцемъ трѣꙁвьнмъ бꙑт стомъ• съдравѫѭщмъ вѣроѭ  любъвьѭ по аплѹ• старость бо ьстьна есть не многолѣтьна• н сломь лѣтъ съьтет͗ сѧ• сѣдны же сѫть мѫдрость лкомъ•  лѣто старост• жтье бескврьн͗но по кнгамъ• сего не намъ есть сѫдт• нъ скѹшаѭщѫмѹ срца нашѧ бѹ• намъ же есть въꙁдаат

241d длъгꙑ• емѹже страхъ• емѹже ьсть• не тъьѭ блгꙑмъ•  смотрьлвъмъ• нъ  ꙁълꙑмъ•  братолюбемь въ себѣ любьꙁн• ьстьѭ дрѹгъ дрѹга вѧщьшѧ творѧ• ѱано бо есть• сне аще мѹдръ бѫдеш• себѣ бѫдеш мѫдръ•  скрьнмъ• аще л ꙁълъ бѫдеш• еднъ порьпеш ꙁълаа• такожде  петръ• юн покорте сѧ старьцемъ• вс же себѣ повнѹѭще сѧ съмѣрене

242a сътѧжте• ꙁане бъ гръдъмъ протвть сѧ• съмѣренымъ + даеть благодѣть• съмѣрте сѧ подъ крѣпъкоѭ рѫкоѭ бжьеѭ• да вꙑ въꙁнесеть въ врѣмѧ• лѣпо ѹбо есть намъ крьстьꙗнꙑмъ• в͗сѣмъ въꙁдаꙗт длъгꙑ• семѹ бо отъ самого га  ба спса нашего ісу ха кажем есмъ• ꙁа неꙁдрееньное къ намъ сънтье его• не достонова бо прт къ ѡаннуⷪ

+ же

242b крсттъ сѧ отъ него• онъ же бранѧше емѹ глѧ• аꙁъ трѣѭ отъ тебе крстт сѧ• а л тꙑ грѧдеш к͗ м͗нѣ• влка же рабѹ• остан нꙑнѧ• тако бо есть лѣпо намъ съврьшт в͗сѫ правьдѹ• томѹ съврьштелю всемѹ добрѹ слава въ вѣкꙑ вѣком АМН рї ⁘ О ДЛЪГОТРЬПѢН ⁘

242c ⁘  СКОРОгнѣв ⁘ Вс͗ѧ ѹбо добрꙑꙗ дѣтѣл хвальнꙑ•  благопрꙗт͗нꙑ• а трьпѣлвъ  беꙁгнѣвьлвъ• сь прѣмѫдръ  раꙁѹмвъ• неоплаꙁвъ  кротокъ• таковꙑ всѫдѹ ѹкрашенъ есть•  отъ своего длъготрьпьꙗ• ꙁьдане скрьнмъ бꙑваеть•  обрѣтаеть сѧ адо длъготрьпѣлваго• носѧщаго прсно съгрѣшенꙗ

242d нашѧ• бѫдѣте бо рее съврьшен ꙗко  оць вашь нбснꙑ• ꙗкоже бо стоьнкъ тхъ вьсѣмъ прходѧщмъ• сладъко птье даваеть• тако трьпѣлвъ мѫжь• трьпѣлваго лце  обꙑа прсно съпрѧтано•  о его тхо глѧдаета• трьпѣвъ мѫжь м͗ногъ въ мѫдрост• а напраснодшнъ крѣпокъ беꙁѫмьль• трьпѣлвъ тхъ• беꙁмѹтьнъ•

243a носьлвъ прсно обрѣтаеть сѧ• свохъ в͗сегда смотрѧ• а не скрьнѧго прѣгрѣшень  пекꙑ сѧ како ѹгодт бѹ• аще л к͗то трьпѣл бѫдеть• то дхъ стъ въселть сѧ въ нь• стъ не омрааемъ• отъ ного ꙁъла дха• нъ въ пространѣ жвꙑ радѹеть сѧ съсѫдомь въ немьже жветь•  послѹжть гю тхостьѭ многоѭ• аще кое острогнѣвъе

243b
 надеть• абье дхъ стъ въстѫжтъ• не мъ мѣста ста•  щеть отъстѫпт• ꙁане не мать мѣста слѹжт гю• ꙗкоже хощеть• въ трьпѣлвѣмь бъ жветь• а въ напраснѣмь дꙗволъ• обѣма же дхома въкѹпѣ жвѫщема нестроно есть•  ꙁъло лкѹ въ немьже жвете оба дха• аще бо въꙁьмъ пелꙑна мало въ съсѫдъ медвьнъ

243c вълѣеш• то не вьсь л медъ прокѹдѣеть•  толко меда отъ мала пелꙑна погꙑбнеть• погѫбть бо сладость  горькъ бѫдеть•  не мать хвалꙑ отъ влдкꙑ своего• ꙁане огорьаеть• вдш л ꙗко трьпѣлье• сладъко есть пае меда•  благопотрѣб͗но гю• а напрасное горько  непотрѣб͗но есть• аще ѹбо съвъкѫпть напрасне  длъготрьпе• то оскврьнѧеть

243d длъгодшье•  не бѫдеть потрѣб͗но бѹ молене его• острогнѣвье бо ꙁъло сꙑ раꙁвращаеть рабꙑ бжьꙗ тождедѣаньꙗ• егда бо вдть лкꙑ стронꙑ сѫща• вътъкнеть сѧ въ срдце лкѹ•  н отъ есоже гнѣваеть сѧ жтскъхъ рад вещ• л о брашьнѣхъ• л малословье етеро въпаде сѫетьно• л о даань  о въꙁѧть• л о таковъхъ вещехъ• с бо всѧ ѭродьна сѫть•

244a  тъщетьна рабомъ бжьемъ• а трьпѣне велко есть  крѣпъко• мѣꙗ слѹ многѫ  обльнѹ•  веселѧ сѧ  бес пеал сꙑ славть ба• н͗соже в͗ себѣ мꙑ горька• кротъко  млъалво• се ѹбо длъготрьпье жветь• съ мѫщм• вѣрѹ в͗сѫ цѣлѹ• а напрасне беꙁѹм͗но есть• тае отъ беꙁѹмьꙗ есть горесть• отъ ꙗрост же горесть  гнѣвъ• отъ гнѣва вражьда•

244b стъ ѹбо дхъ• ꙗко мѧкокъ сꙑ•  не мꙑ обꙑаꙗ съ жестокъм  ꙁълъмь дхмь• отдеть отъ ловѣка таковаго•  щеть въселть сѧ съ трьпѣлвъмь•  бѫдеть лкъ тъщь дха праведьнаго•  в͗сь осльпаеть отъ съмꙑсла благаго• рее же  соломонъ• лѹе мѹжь трьпѣлвъ• крѣпъка•  ꙗкоже скѹшаеть сѧ ꙁлато  срѣбро въ пещ• тако ꙁбьранаа

244c срца скѹшаеть бъ по кнгамъ•  пакꙑ• кротъкодшьнъ мѫжь погашаеть сѫдъ•  пакꙑ же щедть слово• спѹстт жестоко раꙁѹмвъ•  пакꙑ адо• аще прстѫпш работат гю• ѹготов дшѫ своѭ въ напасть• ѹправ срце свое  сътрьп• в͗се же аще наведеть + на тѧ прм даръ•  въ ꙁмѣненꙑхъ• мѣренꙗ твоего длъготрьп•

+ сѧ

244d вѣрѹ емѹ  подъмѹть тѧ•  мꙑ ѹбо братье длъготрьпмъ помъ съ двдомь• скѹс мѧ  ѹвѣждь срце мое• спꙑта мѧ  поꙁна стьꙁѧ моꙗ•  ѹвѣждь аще пѫть беꙁаконеньꙗ въ м͗нѣ есть•  настав мѧ на пѫть вѣьнъ• ꙗко аꙁъ въ неꙁълобь моемь ходхъ• ꙁбав мѧ г  помлѹ мѧ•  мѧ же ꙁа неꙁлобѫ моѭ прꙗтъ•  ѹтврьд мѧ

245a прѣдъ собоѭ въ вѣкъ• глеть же  соломонъ• трьпѣлвъ мѫжь мѫдръ•  несъмꙑсльнѫ въпрошьшѫ прмдрст• прмⷣсть емѹ въмѣнть сѧ• сѣтована же  глѹха к͗то себе сътворь• непьщѫеть прѣмѫдръ бꙑт•  пакꙑ• млоствъ мѫжь длъготрьпть•  ꙗковъ• потрьпте братье• до пршствьꙗ гнѧ• се дѣлатель ждеть• драгаго плода ꙁемлѧ трьпѧ о немь• дон͗деже

245b прметь дъждь ранъ  поꙁдьнъ• потрьпте  вꙑ пртъѧ прмѣте• ꙁълострастьꙗ  трьпѣньꙗ пркꙑ•  въ еванъгел п͗сано есть• вдѣвъша же рее ѹенка• ꙗковъ  їѡанъ ꙗко не прꙗшѧ хъ самарѧне• рѣста гю• хощеш л да реевѣ огнѫ съ нбсе  погѹб ꙗ• ꙗкоже  лꙗ створ• обращь же сѧ ісъ• ꙁапрѣт ма  рее• не вѣста коего дха еста• снъ

245c бо лⷡь нѣсть пршьлъ дшь ль погѹб нъ спстъ• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ріа ⁘ Ꙍ ГОУМЕНѢхъ:  Рѣшѧ кнг• ꙗже наатъ ісъ творт же  ѹт• прьвѣе сътвор т тако наѹ• такожде  самъ ꙁаповѣдаеть глѧ• же створть 

245d
 наѹть• съ велкъ нарееть сѧ въ црствь небесьнѣмъ• премлѧ отъ га дѹшѧ• многа подвга трѣбѹеть• о обладаемꙑхъ ꙗко вѣдꙑ де ꙁа нѧ• подъметь бѣдѹ  отъвѣтъ• не хѹжде своего• емѹже бо  дашѧ• многа лшьша въспросѧть отъ него• длъжьнъ ѹбо есть пастꙑрь в͗сь ѹмомь  окомь бꙑт• да н едно порѹенъхъ емѹ птѣнь не прꙗто

246a бѫдеть ꙁа лѣность• л лшаво отъ помꙑшлень• л краставо съложенемь хъ• л хромо неподобномь стѹпанемь• л кръно ослѹшанемь• л слѣпо ꙁъломь въꙁорокомь• ꙗкоже ѹбо рѣхъ• вѣдꙑ ꙗко слово ꙁа нѧ прметь• вельм длъжьнъ есть бъдѣт о стадѣ своемь• ꙗко хꙑтръ враь• подобно есть комѹжьдо хъ прлежьно творт•

246b вѣгодъ ѹбо гѹменъ• не оставть ꙗꙁвьнѹ быт ѹенкѹ• ꙗꙁвьна же бꙑвъша сцѣлть скоро• тꙑ ѹбо гѹменъ въорѫж прохраньлвъм словесꙑ своꙗ ѹенкꙑ•  въбрьн• обѣщанемь бѫдѹщхъ благъ• оград щтомь вѣрꙑ стн͗нꙑ•  съврьш ѹпъванемь еже въ ха• обнож ноꙁѣ еван͗гельскъм ѹень•  прѣпоꙗш

246c рѣсла цѣломѫдрьꙗ словесꙑ• даждь меь въ рѫкѫ на страст• ꙗрость острѫ•  протв сѧ плъкѹ страсть•  сласть• не двгн гнѣва на съгрѣшьша ѹенка• нѣсть бо подобьно ѹꙗꙁвт• прѣжде ꙁлѣеньꙗ дрѹжьнѧ• нъ бе-ꙁълобꙑ справлѧ таное• бо  враь лѣкѹеть• ѹврѣдь не недогодѹеть же неволеѭ въ ꙗꙁѫ въпадъшаго•

246d ꙗкоже ѹбо враь рѣжа беꙁ гнѣва се творть• тако  ѹтель облаꙗ• не прмѣшаꙗ къ обленѭ гнѣва• н пакꙑ ꙁа прѣкословесѧщѧꙗ прѣмлъа подобнаго• да не едного врѣдь на многꙑꙗ въꙁдеть• н подобаеть длъготрьпѣт• н скат своеꙗ польꙁѧ• нъ м͗ногъхъ да спсть сѧ• н пакꙑ прмат въ повновань твоемь сѫщаго

247a глщѧ• даждь м власть етеро врѣмѧ къ добрѣ дѣтѣл• сьѭ л сьѭ вещь скѹст• т тако скѹст• еже бо тако глеть ꙗвѣ• ꙗко своѭ съврьшаеть волѹ•  обѣть повнованꙗ ѿмещеть• трѣбѣ же  сего аꙗт въ трьпѣнь• птѣꙗ бо спѣш͗нѣ• повновавъшѧꙗ сѧ словесемъ бжьемъ• да ѹготовть плещ сво на ранꙑ мꙑсльнꙑꙗ•  в͗сѧ напаст да подъметь

247b добле• бꙑваеть бо ꙗко ѹтель• въ беьстье въпадаеть сѧ• мꙑ бо рее бе-ьст•  пакост премлемъ• стрѣкателъмь• вꙑ же крѣп͗ц  славьн бꙑсте• подобаеть ѹбо бжьѭ лкѹ на в͗се дѣло благо  слово• прготовленѫ бꙑт  ѹкрашенѫ•  блгообраꙁьнѣ•  по нѫ в͗се творт• на обраꙁъ свохъ мьньшнъ• гѹменъ отъ дѣловьнаго наальꙗ• нареть

247c сѧ гѹменъ• мѧ бо просто не въводть въ црство небсное• н слово беꙁдѣльно• польꙁѹеть слꙑшащѫмѹ• нъ дѣане сльно• стн͗на пастѹха• ѹтелѧ ѹкаꙁѹеть• створь бо еднѫ отъ ꙁаповѣдь  наѹвъ• сь велкъ нарееть сѧ въ црств нбснѣмь•  раꙁарѧꙗ беꙁдѣльмь ꙁаповѣдь•  ѹѧ беспод͗нъмь словесемь• малъ нарееть

247d сѧ• пае же  напа бѣгѹнва преметь сѫдъ• влъкѹ расхꙑщаѭщѫ стадо его  распѫждаѭщѹ• трѣбѣ ѹбо емѹ есть въ в͗семь благорасѫдвѫ бꙑт•  повелѣват же кротъцѣ не нѹждьнѣ• нъ вольнѣ• ослѹшаемъ же длъготрьпѣт  отъраждат• да не ѹслꙑшть отъ двда• съꙁдаꙗ трѹдъ на повелѣне•  отъ соломона• ѭтробꙑ неьствъхъ

248a беꙁ млост• нъ пае да слꙑштъ• смотрьнѣ раꙁѹмѣва дше стада своего•  прстав срⷣце свое свохъ стадѣхъ•  ѹпасеть правьднкъ дшѫ скотъ свохъ• подобаеть же пакꙑ не прѣмлъават грѣхованꙑ хъ• сне бо рее ль• блюстелѧ дахъ тѧ домѹ ілевѹ• аще ѹбо вдть стражь орѫжье грѧдѹще•  въстрѹбть• т слꙑшавъ не съхранть сѧ•

248b то кровъ его на главѣ его•  блюстель аще вдть орѹже• кровъ его ꙁ-д-рѹкы стражевꙑ ꙁщѫ ꙋвѣдѣвъше бо гѹмен• прлежѧщѫѭ вамъ о ѹенцѣхъ бѣдѹ• бъдромь ѹм͗номь окомь• прѣсѣщѧѭще стада словесьнаго гнѧ• бѫдѣте по ꙗковѹ• съгараѭще ꙁноемь дьньѭ  ледомь нощьѭ•  да отъстѹпть сонъ отъ оьѭ вашеѭ• да не ꙁвѣремь

248c стравлено бѫдеть• недноже отъ овьатъ• блюдѣте сѧ да не ѹслꙑште се аꙁъ на пастѹхъ•  въꙁщѹ овьць свохъ отъ рѹкъ хъ• не ꙁскашѧ бо пастѫс овьць мохъ•  пасошѧ сѧ сам• а овьць мохъ не пасѧ•  еремемь• о пастѹс• погѹблѧѭще  растааѭще овьца паствнꙑ моеꙗ• се аꙁъ мьщаѭ васъ•  на ꙁълаа нананьꙗ

248d вашѧ• мѹжа ѹбо съврьшена говѣна•  подвжьнка есть слѹжене• ꙗко да бꙑ вдѣлъ хѹдожьнаа област братьеѭ• по глющмъ к͗нгамъ• гѹмена л тѧ поставшѧ• не въꙁнос сѧ• попьц сѧ  тако сѧд•  в͗сѫ потрѣбѫ своѭ створь въꙁлѧꙁ• рее же  гедеонъ тремъ сътомъ борющмъ сѧ съ нмь• отъ мене ѹꙁьрте•  тако створте• такожде

249a  авмелехъ• въꙁьмъ брѣмѧ дръвъ•  въꙁложь на рамѣ сво рее сѫщмъ съ нмь людемъ• ꙗкоже вдш мѧ творѧща• творте  вꙑ•  ѡ ѡсфѣ пѣсньнкъ• постав  га домѹ своемѹ•  к͗нѧꙁѧ в͗семѹ сътѧжанѭ своемѹ• да наѹть к͗нѧꙁѧ его ꙗко самъ сѧ•  старьца его ѹмѫдрть•  павлъ• накаꙁаѭще в͗сего лка•  ѹаще вь в͗сѫ мѫдрость•

249b да ѹстромъ в͗сего лка• съврьшена о хѣ сѣ• въ ньже  трѹждаѭще сѧ  подвꙁаѭще сѧ•  тмотѹ• вънма ьтеньѭ ѹеньѭ ѹтѣшеньѭ• прлеж хъ•  ефесемъ• пом͗нте рее• ꙗко тр лѣта не похъ днь  нощь• съ сльꙁам ѹа едного когож͗до васъ•  пакы сребрѹ л ꙁлатѹ л рꙁамъ• недномѹже въсхотѣхъ сам вѣсте• ꙗко трѣбованѭ

249c моемѹ•  сѫщмъ съ м͗ноѭ послѹжсте рѫцѣ с• в͗сѧ съкаꙁахъ вамъ• ꙗко тако трѹждаѭще сѧ• подобаеть подъмат немощьнꙑꙗ• такожде  їгѹменъ обраꙁъ да бꙑваеть• ставъ всеѭ правьдоѭ•  жтмь стꙑмь прпдбнѣ•  правьд͗нѣ жвꙑ• съблюдаꙗ елко сѫть прста• елко говѣна• еже добродѣанье  еже похвала• еже благославьно

249d польꙁѫ справлене• да бꙑваеть отъ него мьщат емѹ• мѣста в͗сѣмь прлежанемь дхов͗нꙑмь пещ сѧ совъкѹпленемь ѹдобьнꙑмь• егоже н͗тоже добрѣе• в͗сѧ ност ꙗкоже  того гь• в͗сѧ прмат любовьѭ• млтвѹ дѣат о в͗сѣхъ непрѣстанно• прост раꙁѹма дхвна на расмотрене в͗семѹ польꙁьнѹмѹ• бъдѣт  пещ сѧ о

250a в͗сѣхъ•  недѹгꙑ ност• ꙗкоже съврьшьнъ страдальць• деже бо большь трѹдъ• м͗нога пробрѧщѧ• добрꙑ ѹенкы аще любть• хвалꙑ емѹ нѣсть• нъ пае непокорвѣшѧ кротостѭ покарѧт нꙑ в͗сь врѣдъ• тѣмьжде пластꙑрьмь лѣкѹеть сѧ• раꙁдраженьꙗ всѣхъ ꙗко ꙁмь•  кротъкꙑꙗ ꙗко голѹб• да ꙗвѣ сѫщаꙗ емѹ въ лце•

250b а невдмаа да прость ꙗвт емѹ• да несоже лхъ бѫдеть• нъ въ в͗се блⷣт да ꙁоблѹеть• врѣмѧ бо стѧꙁаеть • ꙗко кръмь протвѫ вѣтромъ•  бѹрѧмъ дхолѹкавьнъхъ стоꙗт крѣпъцѣ•  наставт трѹждаѭщаꙗ сѧ• въ прстанще волѧ бжьꙗ• глеть же  гь• же хощеть въ васъ боль бꙑт• бѫд всѣмъ рабъ•  в͗сѣм͗ слѹж͗нкъ

250c  бол въ васъ ꙗко мьн•  старѣї ꙗко слѹжа•  ꙗко рее сѧ• обраꙁъ да бѹдеть о в͗семь сѫщмъ подобн съмѣреномѫдрьꙗ• ꙗкоже  гь глѧ• снъ не прде да слѹжать емѹ• нъ да послѹжть•  дасть дшѫ своѭ ꙁбавлене ꙁа многꙑ•  пакы• вꙑ же не нарцате сѧ настав͗нц• еднъ бо есть навставьнкъ вашь хъ• емѹже слава въ вѣкꙑ вѣком

250d АМН рів ⁘Ꙍ ОТЪРЦѦНЬ⁘ Отърцаꙗ сѧ• длъжьнъ есть помꙑшленьмь прѣстѹпт• отъ вдмꙑхъ невдмꙑхъ въꙁрат• вдмаа бо врѣмен͗на сѫть• а невдмаа вѣна• сего бо рад менѹеть сѧ отъреенье• ꙗко ꙁемльнꙑхъ отърцаѭще сѧ• нбснѹмѹ обѣщаваемъ сѧ•  сьдещьнее

251a оство оставлѧѫще• щемъ їма• мромꙑсльнꙑхъ отъходѧще• дхвьныхъ съпрѧмлѧемъ сѧ• аще хощемъ сътѧжат добрꙑꙗ дѣтѣл• то мѣмъ въꙁдрьжанье• трьпѣне• съмѣрене• надъ вьсѣм же см• астѹѭ млтвѹ•  ѹдобь съврьшмъ• на неже ьстмъ сѧ• ꙗкоже бо хотѧ съꙁьдат хромнѫ• в͗се вещьство прѣжде ѹготовть на съконьанье•

251b  їже сво храмъ• срѣь съꙁьдане храмнꙑ• наьнъ обтѣл троцѧ• аꙁъ бо рее  оць мо прдевѣ•  прѣбꙑване въ немь створвѣ•  дхъ жветь въ васъ къ съврьшенѭ• добродѣтѣльнѹ бꙑт жтьѭ• рѧдов͗ное есть въꙁдрьжѧне•  трьпѣнье  мѣреномѫдрье•  млтва• неꙁдрееннѫ бо  непрѣстаннѫ правьдѹ• трѹд  подвꙁ раждаѭть•  ньтоже

251c трѹд протвѹ велкотѣ• благославьꙗ добродѣанемь раждаемаго• ꙗкоже  гь въꙁвѣщаеть• ꙗко скръбь їмѣт мате въ мрѣ семь• ꙗвѣ бо ꙗко подвгъ  страсть трꙑꙁнь есть нꙑнѣщьнее жтье• а поесть грѧдѹще• въꙁлюбмъ ѹбо га цѣломѫдрьнѣ• да подасть намъ ꙗже обѣща благаа любѧщмъ • хъже око не вдѣ  ѹхо не слꙑша•

251d  на срце ле не въꙁде• подвгнѣмъ сѧ ѹдолѣт плът•  мꙑсл еꙗ дхомь бжемь• одолѣмъ сотонѣ ꙁмьѭ• ѹкрѣплѧѭщмь нꙑ дхмь• въꙁьмѣмъ крстъ• дѣмъ въ слѣдъ побѣдотворьца са• подвгнѣмъ сѧ тещ правѣ  надежьнѣ• да постгнемъ• въꙁдаждѫ вꙑшьнѧго ꙁъваньꙗ о хѣ• вьсь бо текꙑ ꙁвѣстьнѣ а не неꙁвѣстьнѣ• постгнеть поьсть отърееньꙗ:

252a  стотꙑ многотрѹдьное•  м͗ногомьꙁдьное богатьство• пшеть же петръ• ꙗко новорожден младеньц глѧ• словесьное беꙁльстьное млѣко въꙁлюбте• да о немь въꙁдрастете• ꙗже въꙁдращаеть  просвѣщаеть лка• добрꙑм дѣлꙑ•  павьлъ• облѣцѣте сѧ въ в͗сѧ орѹжьꙗ бжьꙗ• да въꙁможете стат протвѫ къꙁнемъ непрьꙗꙁнномъ• ꙗко нѣсть наша брань къ кръв  плът• нъ къ властемъ

252b къ влствомъ• къ мродрьжтелемъ тьмꙑ• къ дховьнꙑмъ ꙁълобꙑ•  пакꙑ• надъ вьсѣм прмъше щтъ вѣрѫ• въ немьже въꙁможете в͗сѧ стрѣлꙑ ꙁълаго раждьженꙑꙗ ѹгаст• молѧще сѧ въ всѧ врѣмена•  в͗се само бъдѧще•  въ в͗семь трьпѣнь•  млтвѣ• тако бо подвꙁаѭще сѧ• въꙁможете въ стнѹ в себѣ обраꙁт обраꙁъ хвъ всѣмъ жтьмь• првѣтомь• словомь•

252c дѣломь• трьпѣньемь• мѹжьстомь• мѹдростьѭ• цѣломѫдрьемь• правьдоѭ• длъгодѹшьемь• беꙁълобьемь• блгоьстьемь• прпⷣбемь• въꙁдрьжанмь• вѣроѭ• ѹпъваньемь• любовьѭ съврьшеноѭ къ бѹ• сѫщ бо стньн подвжьнц• в͗сего въꙁдрьжѧть сѧ• всеѭ добродѣтельѭ•  ꙁаповѣдьѭ бжьеѭ жвѫть• ꙗкоже реже аплъ• мꙑ жв въ съмрьть

252d прѣдаемъ сѧ ха рад• да  жвотъ свъ ꙗвть сѧ въ мрьтвьнѣ плът наше• вѣмъ бо ꙗко ꙁемльнаꙗ наша храмна тѣлесьнаа раꙁорт͗ сѧ• съꙁьдане отъ ба мамъ• храмнѹ нерѹкотворенѹ на нбсехъ• бо о семь въꙁдꙑхаемъ въ жлще наше нбсное• облѣщ сѧ желаѭще• аще л облъкъше сѧ• наꙁ обрѧщемъ сѧ• рьнорꙁьць не мать власт н о есомьже• н волѧ своеꙗ:

253a не жвѫ бо рее юже аꙁъ• жветь же въ м͗нѣ хъ•  пакꙑ• не ожене сѧ• пееть сѧ гскꙑм како ѹгодт гѹ•  съврьшт дѣло его• ꙗко да прославть сѧ вѣ͗нѣ• плътьн бо дхвнꙑхъ дѣат не могѹть• н дхвн плътнꙑхъ• подобаеть ѹбо хотѧщѫмѹ• ан͗глскꙑмь пожт жтемь сътѧжат мѫдрость ꙁмнѭ•  кротость голѹбнѭ• да раꙁѹмѣваеть в͗се то

253b е волѧ бжьꙗ• добраа  ѹгоднаа•  съврьшенаа• да прославть сѧ бъ въ в͗сѣхъ• бгоьствъмь нашмь номь•  стꙑмь жтемь• да ꙁьрѧще насъ поꙁнаѭть• ꙗко племѧ сто  блно есмъ сна ба жва• въ в͗семь словес• стꙑдьлв кротостьѭ• жтьемь• вънманемь• тѣм͗же н о ьсомьже подобть сѧ мрьнꙑмъ• н по едномѹже обраꙁѹ•

253c нъ бгоьтвъмъ бгоьтьꙗ нашего ѹтелем͗• всѣмь ѹмѣнмь• мѫдростьѭ  прав͗доѭ• в͗се ѹбо тврьдьѭ хран своѭ свѣщѫ• стостьнѫѭ• ꙗкоже  хв дрѹꙁ• порьвьнѹ хъ жтѭ• бѫд ꙗко ѡанъ хвъ прⷣа• стъ гнь вѣстьнкъ•  ѡанъ напрьсокъ гнь• егоже  люблѧше съ ꙗко ста• павлъ варнава• тмотъ• же теене стотꙑ•  подвгъ

253d бескврьньнѣ съврьшшѧ• ꙗко стн͗н подоб͗нц хв• нъ  їлїно•  лсѣово•  нѣхъ жтье• обрѧщеш таково• сто  непоро͗но• аще же смъ хощеш подобт сѧ• сльнѣ подобт сѧ стрпцемъ• хъже въꙁраѭще• схода подобте сѧ• жтьѭ  вѣрѣ•  еже подобт м бꙑвате• ꙗкоже  аꙁъ хѹ• ꙗко хв подобтеле сльнѣ подобѧть сѧ такⷪвї•

254a  блажен сѫть• рее же  гь къ терѹ• ход въ слѣдъ мене• онъ же гла емѹ• г повел м дрѣвле шьдъше погрет оца моего• рее же гь• остав мрьтвꙑꙗ погрет своꙗ мрьтвьцѧ• рее же  дрѹгѹмѹ• ход по м͗нѣ• онъ же рее• г повел м т  ѿрещ сѧ же сѫть въ домѹ моемь• онъ же рее емѹ• нк͗тоже въꙁложь рѫкꙑ своеꙗ на рало•  ꙁьрѧ въспѧть• ѹправленъ есть въ

254b црство нбсное•  прводть• же грѧдеть въ слѣдъ мене•  не въꙁненавдть оца своего•  мтре  женꙑ  дѣт•  сестръ• еще же  дшѧ своеꙗ• не можеть мо бꙑт ѹенкъ•  же хощеть по м͗нѣ т да ѿврьжеть сѧ себе•  въꙁьметь крстъ сво•  грѧдеть по м͗нѣ• да деже есмь аꙁъ• тѹ  слѹжѧ м͗нѣ да бѫде• славѧ мѧ съ оцемь  жвотворѧщїмь  стꙑмъ дхмь• въ бесконььнꙑꙗ вѣкꙑ вьсѧ

254c АМН ріг ⁘О ПОВНОВАНЬ⁘ Хотѧ въ повновань бꙑт• да съвлѣеть сѧ свохъ воль•  да облѣеть сѧ въ спснꙑꙗ спса нашего•  да въꙁьметь крстъ сво по словес его•  ходть въ слѣдъ его• хотѧ въ покорень бꙑт• да оставть мрьтвꙑꙗ своꙗ волѧ мрьтвымъ•  їметь сѧ жвꙑхъ съ жвꙑм•

254d мꙑслѧ въ покорень бꙑт да ѹмрьтвть сѧ• отъ врѣменьнꙑꙗ жꙁн•  да дрьжть• еже небрѣгомѫ бꙑт• да сѫщаꙗ вѣнꙑꙗ жꙁн вънѹтрь бѫдеть волѧ•  пѫтьмь ꙁаповѣдь гнь тещ•  въ пространьство т•  свѣтьлъ бꙑт• да бѹдеть ꙗко  бѣлмаа рꙁа• ꙗкоже бо  ѡна бѣлььеѭ пьхома  гладма ѹбѣлѣеть•

255a  ꙗко снѣжьна бѹдеть• такоже же въ повнован сꙑ• отъ м͗ногъ досаждаемъ• ѹкарѧемъ• съмѣрѧемъ ѹстѣеть•  бѫдеть ꙗко  раждꙁаемо сребро бльщѧ• желаꙗ въ съврьшеное покорене• прѣдъспѣт• в͗се да оставть непольꙁьное•  їметь сѧ въ польꙁѫ въносѧщхъ• бѫдеть стненъ хвъ ѹенкъ• да рееть съ петромь• се мꙑ оставхомъ в͗сѧ  въ слѣдъ

255b тебе дохомъ• ͗то ѹбо бѫдеть намъ• оставмъ брате волѧ нашѧ• ꙁемлеплъꙁ͗нꙑꙗ•  ꙁаповѣд спса нашего съхранмъ вꙑсоколетьнѫѭ• ꙗже въꙁведеть нꙑ въ вꙑшьн їмъ• глеть бо гь слѹшаꙗ васъ мене слѹшѧеть• а слѹшаѧ мене• слѹшаеть посълавъшаго мѧ• подобаеть ѹбо ѹмꙑмъ ꙗко оца любт сѫщѧꙗ ѹтелѧ•  ꙗко властелъ

255c боꙗт сѧ• а не любъве дѣлѧ небрѣщ• л повелѣват дрѹгѹ• ѱано же е  въ мѹдрост• ьтꙑ оца оцѣстть грѣхꙑ•  боꙗ сѧ га• поьтеть оца своего•  ꙗко влцѣ поработаеть емѹ•  пакꙑ• ьт оца своего  надеть т блнье отъ него•  пакꙑ• всѣмь срцемь свомь прослав оца своего•  павлъ• повнѹте сѧ глѧ гѹменомъ вашмъ  покарѧте•

255d т бо бъдѧть о дшахъ вашхъ ꙗко слово въꙁдат хотѧще• да съ радостьѭ се творѧть• а не въꙁдꙑхаѭще• непольꙁьно бо вамъ се•  пакꙑ• в͗сеѭ дшеѭ владꙑкамъ прѣвладѫщамъ повнѹте сѧ• нѣсть бо влство аще не отъ ба ѹнена сѫть• тѣмьже протвѧще сѧ влствомъ• бжьѭ повелѣньѭ протвѧть сѧ•  протвлѧꙗ же сѧ себѣ грѣхъ премлеть•  пакꙑ•

256a ꙗко раб хв• творѧще волю бжьѭ• отъ дшѧ съ любовьѭ работаѭще ꙗко гѹ• а не лкомъ• вѣдѫще• ꙗко отъ га прмете въꙁдаане ваше•  къ ттѹ• въспомнаꙗ властемъ  владꙑкамъ• повноват сѧ• покарѧт сѧ• на все дѣло благо готовомъ бꙑт• а не въпрѣкꙑ глат•  петръ• повнѣте сѧ в͗се л власт га рад• ꙗко тако есть волѧ бжьꙗ• добротворѧщ• охлащат

256b беꙁѹмьнꙑхъ лкъ невѣждьство• гь же• съндохъ съ нбсе• не да творю волю моѭ• нъ волю посълавъшаго мѧ оца• емѹже слава въ вѣкы вѣкомъ АМН рід ⁘О ТОМЬ ѤЖЕ ХРАНТ Ꙁ ⷶП ⷪВѢД ⁘ Ѥже хран ꙁаповѣд• въ жꙁньное мѣсто водть лка•

256c а еже прѣстѫпат• съмрьт͗но есть•  семѹ сптнѣ отъ бжь кнгъ наѹаем есмъ• аще бо спрьва не бꙑхомъ прѣстѫпал въ ра ꙁаповѣд• то не бꙑхомъ слꙑшал• ꙁемлѧ ес  въ ꙁемлю деш• не бꙑ толко лѣтъ всь мръ мѹтельмь дрьжанъ бꙑлъ• нктоже бо небрьгъ ꙁаповѣд бжьꙗ• правѣ пожлъ есть• саѹлъ ослѹшавъ• ꙁаповѣд бжьꙗ•

256d
 въ пеальхъ пожвъ лѣта своꙗ• конь͗нѣе црства спаде• сна лѡва• ѡфон•  фнесъ• не послѹшавъша гласа оца своего• квотъ бжь въ рѫкꙑ ноплеменьнкомъ прѣдасть• сама же мльнѫ съмрьть прꙗста съ людьм• сего рад въпьеть еꙁекемь• отъврьꙁѣте отъ васъ в͗сѧ неьстьꙗ вашѧ•  творте ꙁаповѣд моꙗ•  по͗то ꙁмраеш доме лвъ глеть гь:

257a  въꙁвратте сѧ отъ пѫт вашего•  въскѫѭ ѹмраеш домѹ їлвъ•  ꙁаконъ• не скѹша га ба твоего•  пакꙑ• мѫж ст бѫдѣте м• въ повелѣнхъ мохъ ходте•  ꙁаповѣд моꙗ съхранте•  въндѹ въ вꙑ•  бѫдѹ вамъ бъ•  вꙑ бѫдете м люд глеть гь•  мꙑ ѹбо аще твормъ волю его•  ходмъ въ ꙁаповѣд его•  любмъ ꙗже  тъ любть• цркꙑ емѹ бѫдемъ• мѣꙗ

257b бо на немь любовъ•  на скрнмь свомь• далее есть отъ в͗сего грѣха•  въꙁлюбленъ бмь• аще л да неродѹемъ• то вѣсть каꙁноват прѣстѹпаѭщаꙗ нꙑ• стхъ его ꙁаповѣдь• не моꙁѣмъ ѹбо оскръбт на нꙑ благаго нашего ба• млдаго• млостваго• стаго• стаго• непороьнаго• беꙁвѣстьнаго• беꙁгнѣвьнаго• же есть надъ вьсѣмь• глемꙑмь  раꙁѹмѣваемꙑмь•

257c менованꙑмь•  вꙑсоѣ бъ іу хъ• да радѹеть сѧ съ нам добрѣ намъ жвѫщемъ• да веселть сѧ стѣ жвѫщемъ намъ•  добрѣ въꙁдрьжѧщемъ сѧ•  цѣломѫдрѹѭщемъ намъ• аще бо на͗немъ тепло ꙁаповѣд бжьꙗ съдѣват• то всѧ нашѧ к томѹ ѫвтвꙑ ѫвьствомь просвѣтѧщ благодѣть наша• ꙗко

257d попалѧѭщ помꙑшленьꙗ• сладѧщ же наше срце• мрьномь етеромь• любленмь славномь• дхвна етера• не еще по плът помꙑшлѧт насъ прготоваеть• ѱано же есть  въ пртъахъ• сне• не отъпад• съблюд же• мо съвѣтъ  помꙑшлен• да пожветь дшѧ твоꙗ• да ходш надѣавъ сѧ въ мрѣ• по всѣмъ пѫтемъ твомъ• гь бо бѫдеть

258a
 на всѣхъ пѹтехъ твохъ•  пакꙑ• съхранѧ ꙁаповѣд• нже прѣꙁьр гланьꙗ ѹстъ мохъ• нже ѹклон сѧ отъ глъ ѹстъ мохъ• нже остав еꙗ•  їметь сѧ по тѧ•  пакꙑ• сне• къ момъ глаголомъ прлага твое ѹхо•  хран ꙗ въ твоемь срдц• жвотъ бо сѫть обрѣтаѭщмъ ꙗ•  в͗се плът сцѣлене•  въ еклсастѣ хранѧ ꙁаповѣд• не поꙁнаеть гла ꙁъла• хранѧ

258b
 ꙁаповѣдь• тъ съдравѫеть•  прреть• блжнъ мѫжь же послѹшаеть мене•  лкъ же пѫт моꙗ хранть•  павлъ тмотѹ ꙁапрѣщаѭ т прѣдъ гмь• съблюст ꙁаповѣдь бескврьннѫ• неꙁаꙁорьнѫ•  корꙋнтѣньмъ• хвалю же вꙑ ꙗко всегда мѧ помнте• ꙗкоже прѣдахъ вамъ прѣданꙗ дрьжте• семѹ же кажем есмъ• всѣм бжьствьнꙑм ѱань• ꙗко не тъьѫ

258c длъжьн есмъ ꙁаповѣд бжьꙗ хрант бес прѣстѫпленꙗ• нъ  оць нашхъ  ѹтель  гѹменъ• съ всѣмь говѣньемь• неврѣдмы съблюдат• рее же  гь• вꙑ дрѹꙁ мо есте• аще ꙗже аꙁъ ꙁаповѣдаѭ вамъ створте•  пакꙑ• аще ꙁаповѣд моꙗ съблюдете• прѣбѹте въ любъв мое• ꙗкоже аꙁъ ꙁаповѣд оца моего съблюдохъ•  прѣбꙑваѭ въ любъв его• емѹже слава нꙑнѧ  прсно•

258d ріе ⁘О КРОТОСТ⁘ Кротость ѹслѹжаеть бжствѹ• бо мос ꙁане бѧаше кротокъ пае в͗сѣхъ• слѹга бж нарее сѧ•  бговдьꙗ пае в͗сѣхъ пркъ съподоб сѧ• не тако бо ꙗко слѹга мо мос• ѹстꙑ къ ѹстомъ въꙁглѭ емѹ• нъ  егда къ немѹ арѡнѹ• бестѹжда етерꙑ• археросѹн  етнаарх• въсташѧ одолѹѭще• обладааше ѹбо в͗сѣмь любоьстьмь•

259a  любовластемь•  ѹстѫпаше бмь сѫжденѹмѹ• людьское прѣдъставте• а понеже пак събьрашѧ сѧ на нь•  прьвꙑхъ поношаѭще прѣщаахѹ•  мала не мѧхѹ его• нарцѧше ѹбо кротъкꙑ благаго на спсене• самъ же ба ꙁа нѧ млоства творѧше аще оставлѧеш мъ грѣхꙑ то остав• аще л н• то мѧ оцѣст с кънгъ ꙗже наѱа•  кротъкꙑ двдъ• въставъшѹ на

259b нь снѹ его• створьшѫ ꙗвѣ омраꙁѫ въ женахъ его•  щѹщѫ ѹбт • по стнѣ кротъкъ  правьдвъ  беꙁлобвъ• по немь плакаше сѧ• такожде  семеѭ• кльнѫщю  каменемь метаѭщѫ его• не раꙁгнѣва сѧ на нь• нъ рее отрокомъ свомъ• распꙑхавъшемъ сѧ  мъ ѹбт • не дѣте его клѧт двда• лѣпѣ ѹбо глаше• помѧн г

259c двда  в͗сѫ кротость его• довольльнѣ ѹбо• пртъ дв͗нѹѭ сеѭ мѹжѫ мѹдрость• хотѧщмъ подобт сѧ кротост еѭ  беꙁълобѭ• да съ нма ѹслꙑшѧть отъ га• блжн кротъц ꙗко т наслѣдѧть кротъкꙑхъ ꙁемлю• кротость бо ꙗже на бжьѭ• дѣло еть бгоѹгод͗но• въупостасьно• на кого бо рее прꙁьрю• нъ на съмѣренаго•  кротъкаго 

259d млъалва•  трепещѫща мохъ словесъ• красьно ѹбо вдѣне• тхо сꙑ море• нъ нѣсть красьнѣе мрьнаго ѹстроеньꙗ• тхѹ бо сѫщѫ морю• въслѣплють долъфн• мр͗номь же ѹстроенемь• ꙁнѫть гл блголѣп• рее же  їꙗковъ• отъврьгъше в͗сѫ ꙁълобѫ  скврьнѹ• кротостьѭ срца• прмѣте стовое слово могѫщее спст дшѧ

260a вашѧ• пѣснвьць же двдъ• въспремлѧ кротъкꙑꙗ гь• съмѣрѧꙗ же грѣшьнкы до ꙁемлѧ•  наставть кротъкꙑꙗ на сѫдъ• наѹть кротъкꙑꙗ пѫтьмъ свомъ•  їнъ• люд кротъкꙑꙗ спсеть гь• о же вꙑсокꙑхъ съмѣрть• благꙑ же нашь гь• въꙁьмѣте го мое на сѧ•  навꙑкнѣте отъ мене ꙗко кротъкъ есмь  съмѣренъ срцмь•  обрѧщете поко дшамъ вашм͗•

260b го бо мое маꙁано•  брѣмѧ мое льгъко есть• се глющѫмѹ млоствѫмѹ бѹ нашемѹ слава въ вѣкꙑ вѣком АМН ріꙅ ⁘О ТОМЬ ѤЖЕ ꙌБДМОУ БЬІТ⁘ ⁘ А НЕ ОБДѢТ ⁘ О томь еже обдѣт ветъхъ ꙁаконъ повелѣваеть• а о томь еже обдмѫ

260c бꙑват•  благодарт• новъ прповелѣваеть• пае же ꙁакон͗нъ съврьштель на съврьшене•  сыновьство ведꙑ лка• бѫдѣте бо рее млоств ꙗко  оць вашь нбснъ млоствъ есть• подобаеть ѹбо хотѧщѹмѫ свѣтлоѭ ѹвѧст сѧ побѣдоѭ• не тъьѭ кормѹ  обдмѹ трьпѣт добльнѣ• нъ  боле подаꙗт обдѧщѫмѹ хъже хощеть

260d въꙁѧт•  ѹставꙑ ꙁълꙑꙗ похот• оного облемь своего• прѣт любоьстьꙗ• хотѧ ѹбо ѹенкъ бꙑт хвъ• то ѹенꙗ ѹтелева дѣанемь да покажеть• же оклеветаваемъ рее не въсклеветаваше• стражда не прѣщааше• аще л• то слꙑшат мать• то м глете г г• а не творте ꙗже глю• стннъ ѹенкъ волть•

261a обдмъ бꙑт а не обдѣт•  съмѣренемь одолѣт обдѧщмъ •  протвѹ гнѣвомъ хъ кротъкъ бꙑт• протвѹ вельрѣьѭ хъ съмѣреномѫдренъ• протвѫ сверѣпьѭ тхъ• а не подобт сѧ мъ нмьже• нъ кротостьѭ ꙗко подобтель гнь• тъщѧ сѧ обдѣнъ бꙑт• нежел обдѣт кого• добро ѹбо есть ꙗкоже рее сѧ• нѹждеѭ трьпѣт хотѧщхъ

261b нꙑ обдѣт•  молт сѧ о нхъ• да покаань еже въꙁдаанїмь• мже отъ нхъ въꙁбраншѧ с• отрѣшать сѧ грѣха• лхоманьꙗ• се бо хотѣне бжье есть• да лхомьцѧ самого пробрѧщемъ• а не лховъꙁѧтаго• ꙁбѣгаеть бо отъ грѣхъ обдмъ лкъ• нъ  подобно скръб обрѧщеть подъꙗте• прѧщ сѧ раꙁѹмѣ стѣ  сладост бжьꙗ въкѹсвъ•

261c н тѧꙁат сѧ хощеть тъгда• н тѧжѧ двꙁат отънѫдь съ цѣмь• аще  само то отемлють мѹ• въ неже сѧ есть облъклъ• аще л то каꙗ раꙁность трепета бжьꙗ•  вѣка се сего лкъ• ꙁаконъ бо повелѣваеть• не обд скрьнѧго своего•  да не облѧжеть мьꙁда нам͗на ѹ тебѣ• н ꙁла рьц глѹхѹ•  прѣдъ слѣпомь не полож съблаꙁна•  пртъ͗нкъ•

261d
 не нѹд ѹбогаго нщь бо есть• н же ѹкор немощьна въ вратѣхъ• гь бо сѹдть емѹ сѹдомь•  с ѹбо ветъхъ• ꙗкоже несъврьшеномь младенщемь глаше• а хвъ ꙁаконъ съврьшенъ сꙑ• съврьшенъмь тврьдѣмь браш͗нѣ• пращаѭщмъ сѧ ꙁаповѣдаеть• рее бо гь• молте сѧ ꙁа гонѧщѧꙗ вꙑ•  обдѧщаꙗ вꙑ• сьѭ ꙁаповѣдь абе съврьшаста•

262a стньна ѹенка хва• стефанъ  ꙗковъ• овъ каменемь бваемъ• овъ же съ брѣга сърѣваемъ• молꙗста ꙁа ѹбваѭщѧѩ ꙗ• рѣшѧ  ѡ ꙗковѣ братѣ ѡан͗н• ꙗко вдѣвъ  ведома на съмрьть клеветьнкꙑ его• раскаавъ сѧ• прпаде емѹ глѧ• прост мѧ• онъ же пожьдавъ мало рее• мръ тебѣ•  облобꙑꙁа • онъ же абе гласомь велкомь крьстьꙗнъ

262b сѧ нарее•  съпрьтъ сѧ оклеветанѣмь мь съ нмь поьст вꙑшнѧго раꙁѹма доде• рее же  петръ• каꙗ хвала• аще  съгрѣшаѭще  мѫм трьпте• нъ аще добро творѧще  стражѹще трьпте• се благодѣть отъ ба• да о немь оклеветаваѭть вꙑ ꙗко ꙁълодѣꙗ• постꙑдѧть сѧ хѹлѧще стое о хѣ жтье ваше•  прводть•

262c вѣсть гь отъ напаст• благоьствꙑꙗ ꙁбавлѧт• неправьдьнкꙑ же въ днь сѫдьнъ блюст•  двдъ творѧщѧ сѫдъ обдмъмъ• даѭщаго пщѹ ал͗ѫщмъ• сего рад  аꙁъ неправьдѹ въꙁненавдѣхъ  мрьꙁѣ м• ꙁаконъ же тво въꙁлюбхъ• мьже влко твоꙗ ꙁаповѣдь есть обдмѹ бꙑт• въꙁдаꙗхѹ м

262d
 ꙁълаа въꙁ добраа• аꙁъ же молтвѹ дѣахъ• бе мо ꙁбав мѧ ꙁ-д-рѹкꙑ ꙁаконопрѣстѹп͗наго•  обдѧщаго• павлъ же• пото не пае обдм есте• нъ вꙑ обдте  лшаете•  се братьѭ• л не вѣсте ꙗко обдьлв црства бжьꙗ не наслѣдѧть•  въ нѣхъ• братье• въспомнате прьвꙑꙗ дьн• въ нѧже просвѣщьше сѧ• многꙑ страст прѣтрьпѣсте

263a мѹкъ• се ѹбо поношен  пеальм поꙁорѹ бꙑвъше• глеть же  гь• аще к͗то пометь тѧ по слѣ попьрще едно• д съ нмь дъвѣ•  хотѧщѫмѹ сѫдъ прꙗт съ тобоѭ•  рꙁѫ твоѭ въꙁѧт• отъпѹст емѹ  срацѫ• бьѭщѫмѹ тѧ въ деснѫѭ лантѹ• пода дрѹгѹѭ• блажен бо бѫдете егда въꙁненавдѧть вꙑ лц•  раꙁлѹать

263b сна рад ла• радѹте сѧ  веселте• ꙗко мьꙁда ваша многа есть на нбсхъ• о хѣ сѣ емѹже слава съ оцемь  стмь дѹхомь• нꙑнѧ  прїсно АМН ріꙁ ⁘О БЛГОДАР⁘ ⁘РЕКЪШЕ О ПОхвален:  Ѥже в͗семь о благодарь• длъж͗нц

263c есмъ по аплѹ• любо ѹтѣшаем• любо оскръбаѧем• промꙑсльнкъ бо дшь нашхъ• гь скръб ѹньшнѣ наше• наводть ꙗко хꙑтръ враь  трьпъкаа жеженꙗ протвѹ ꙗꙁ прность• да цѣлъ бѫдеть лкъ•  ꙗко адолюбвъ оць• егда ѹꙁьрть бещнѹѭща своего сна• то кажеть• егдаже вдть прѣнемагаѭща• то тѣшть • тако

263d творть намъ•  блгꙑ нашь влка  оць• всѣ на ѹньшнѫ нашѫ прность• л ѹтѣшене• л каꙁане• ꙗко адолюбьць• мꙑ ѹбо въ скръбьхъ пае длъжьн есмъ благодарт• ꙗко прсн• а не ꙗко непрсн снве• аще гь влка по сѹщьѭ•  влка по смотреньѭ• ꙗко  не сѫща створ•  ѹмьръша грѣхомь• своеѭ кръвьѭ скѹплъ• мꙑ неклюм

264a раб• кое благодаре можемъ емѹ въꙁдат• а аще въ добръдьньхъ тъьѭ дарѹемъ• то тъ͗н обрѧщемъ сѧ• неблагодарвъмъ ѭдеѡмъ• же егда ѹбо ꙗдѧхѹ въ пѹстын ѫдотворѧщѫ гѫ глахѹ• се есть стноѭ• пркъ  хотѧахѫ въсхꙑтт  створт црѧ• егдаже глаше мъ• дѣлате не брашьно гꙑблющее• нъ прѣбꙑваѭщее въ

264b жꙁнь вѣьнѫѭ• глахѹ• кое ꙁнамене даеш намъ• ѹбо клють сѧ намъ• еже сповѣсть сѧ тебѣ• егда ѹблажш •  таковꙑ не ѹꙁьрть свѣта• не ѹподобмъ сѧ ѹбо беꙁблагодѣтнꙑмъ• нъ ꙗко ѹенц благодѣтьꙗ обраꙁьемь благодарьемь бѫдѣмъ• да  т въꙁмогѹть ꙁьрѧще свѣта благодарьꙗ нашего• отъстѫпт отъ

264c дрьжаща ꙗ тьмꙑ нераꙁѹмꙗ• еже бо о всемь благодарт• обьдрьжана ꙁаповѣдь есть• любо добродѹшѹеть к͗то• любо пеалѹеть• любо скръбть• любо радѹеть сѧ• длъжънъ есть блгодарт• ꙗкоже бѣ велкꙑ ѡвъ• погѹбвъ бо в͗се свое• еще же же  десѧт птщь гнѣꙁдо адъ• посѫтомъ мъ• оборенꙑмъ въ прѣ• хвалѹ въꙁдавъ глаше• гь дасть гь отѧтъ•

264d ꙗко гю годѣ бꙑсть тако  бꙑсть• бѫд мѧ гне блгно•  не тъьѭ се• нъ  на съметщ сѣдѧ• въ гно рьв  слꙑша отъ сѫжт• рьц слово къ гю  ѹмьр• прѣставъ же ѭ гла• ꙗко една отъ беꙁѹмьнꙑхъ женъ глѧ• аще добро ꙁ-д-рѹкꙑ гнѧ прꙗховѣ• то ꙁълаго не трьпвѣ л• тако съкаꙁаеть сѧ стньнꙑ благодарьць• же въ велкахъ напастехъ хвалословесѹꙗ га•

265a поꙁнане же беспохвальнаго• + еже пороковат въ скръбьхъ•  еже поръпътат•  еже смъ подоб͗но е• трьпѣлвꙑ же  пространꙑ въ скръбъхъ двдъ• вдѣвъ ꙗко ѹмрѣ отрощь• въставъ съ ꙁемлѧ  поклон сѧ гю•  нъ глаше• кто есмь аꙁъ г мо г ꙗко въꙁлюблъ мѧ ес до схъ•  пакꙑ поꙗ глаше• в͗сѧ кост моꙗ рекѫть г г к͗то подобьнъ тебѣ•

+ еже тѫжт

265b ꙁбавлѧꙗ нща• ꙁ-д-рѹкы крѣпльшхъ его•  пакꙑ• ꙗже створ м͗нѣ вельꙗ бже к͗то подобенъ тебѣ• ꙗко дрьжалъ ес рѫкѹ деснѹѭ моѭ•  съвѣтомь твомь наставлъ мѧ ес•  съ славоѭ твоеѭ прꙗтъ мѧ• сего рад въꙁнесѫ тѧ црѫ мо бже мо•  блщѫ мѧ твое въ вѣкꙑ•  сповѣмь сѧ тебѣ ꙗко ѹслꙑшѧ мѧ•  бꙑсть

265c м͗нѣ въ спсн• отъ в͗сѣхъ пеал ꙁбавлъ мѧ ес• помѧнѫхъ тѧ г влко•  въꙁвеселхъ сѧ•  блнъ ес бже• же не остав млтвꙑ моеꙗ•  млост своеꙗ отъ мене• рее саꙗ• блсщѫ тѧ г ꙁане раꙁгнѣва сѧ на мѧ  помлова мѧ•  ꙁахарꙗ• аще то благо• то того• павьлъ же• в͗се же аще творте рее словомь л дѣломь в͗се въ мѧ га іса• благодарѧще

265d ба  оца мъ•  пакꙑ• кое благодаре можеть отъдат отъ васъ•  мꙑ ѹбо не прѣстаѭще благодармъ ба  оца• ꙗко не пощѧдѣ еднород͗наго сна своего• нъ по насъ в͗сѣхъ прѣдасть • похвалмъ га ба нашего іу ха• ꙁане своеѭ кръвьѭ скѹп нꙑ• бꙑвъ ꙁа нꙑ клѧтва• да кѫѭ хвалѹ л кое благодарье• можеть отъдат мѹ ꙁа в͗сѧ блгаа•

266a
 ꙗже обло подасть намъ ѹбогъмъ• благодарѹмъ стго дха• главъшаго ꙁакономь  пркꙑ•  новꙑмь ꙁавѣтомь• просвѣщаѭщаго мꙑсл нашѧ• омраенꙑхъ раꙁѹмѣне•  дѣлане свохъ ꙁаповѣдь• отврьꙁаѭть ѹста наша• на сповѣдане•  благодарье своеꙗ ꙁаповѣд• рее же  евнглстъ• въ оно врѣмѧ отъвѣщавъ їсъ рее сповѣдаю

266b т сѧ ое• г небес  ꙁемлѧ• ꙗко ѹталъ ес отъ прмдръ  раꙁѹмьнъ•  отъкрꙑлъ ес младеньцемъ• е ое• ꙗко тако бꙑсть благоволене прѣдъ тобоѭ• мѹже слава нынѧ  прсно АМН рі ⁘О ВЕСЕЛ ѤЖЕ⁘ О БОꙀѢ :  Прсносѹщее

266c веселе къ бѫ съврьшенꙋѫ любовь• въсътѧжавъшхъ есть• елко насꙑщьше сѧ стго дха• о немь веселѧть сѧ• же о аплѣхъ  прцѣхъ•  мнцѣхъ•  съврьшен подвжьнц• же гоненꙗ скръб  мѹкꙑ веселе мьнѧхѹ•  в͗се ѹметꙑ мрьное• да ха пробрѧщѹть• огнь• ꙁвѣрье• меь• гладъ стѹдьнь•  проее

266dв͗се• веселѧще ꙗ бжьꙗ любъве рад• ꙗкоже  саꙗ глеть• бѫдѹть рее• ꙁбавлен ꙁбьран гмь• веселе вѣьное надъ главоѭ хъ• в͗сь ꙁьрѧ хъ поꙁнаеть ꙗ• ꙗко сь сѫть сѣмѧ блно бмь•  въꙁвеселѧть сѧ о г•  пакꙑ• се работаѭщ м ꙗст мѫть  пт•  въꙁвеселѧть сѧ  въꙁдрадѹють сѧ веселемь•  софонꙗ• наведеть

267a на тѧ веселе•  наѹмъ• праꙁдьнѹ глѧ ѭдо праꙁдьнкꙑ своꙗ• отъдаждь гю обѣтꙑ твоꙗ• ꙗко въꙁде дꙑмъ на лце твое• ї хъ аплмъ глѧ прмѣте дхъ сты•  двдъ• въꙁвеселю сѧ  въꙁдрадѹѭ сѧ о тебѣ• сь бо дьнь же сътвор гь• въꙁдрадѹмъ сѧ  въꙁвеселмъ сѧ въ нь• ꙗвѣ ꙗко хва въскрьсенꙗ•  въꙁвесел дшѫ раба твоего• ꙗко

267b
 къ тебѣ г въꙁѧхъ дшѫ моѭ•  дша моꙗ въꙁдрадѹеть сѧ о г• насладть сѧ о спсн его• бо въꙁвесел сѧ срце мое  въꙁдрадова сѧ ꙗꙁꙑкъ мо• ꙗко наплънш мѧ веселꙗ съ лцемь твом•  наплънь сѧ такого веселꙗ• любовъѭ ꙗже къ бѹ• веселе бо правьд͗нъхъ сѫщьꙗ на бъ любꙑ есть• ѭже  нꙑ обдть• прѣдѣте глѧ въꙁдрадѹмъ сѧ гю•

267c
  работате гю веселмь•  насладте сѧ га• срѣь насꙑтте сѧ сладост его• ꙗждь бо медъ сне рее• благъ бо сътъ• да насладть сѧ грътань тво•  дасть т прошенье срца твоего• глеть бо гь ѹенкомъ свомъ• аще любте мѧ•  ꙁаповѣд моꙗ съблюдѣте• емѹже аще хощете просте ѹ оца моего•  дасть вамъ въ мѧ мое•  пакꙑ двдъ• да въꙁвеселть сѧ срьдьце

267d въꙁскаѭщмъ га•  въꙁвеселть сѧ ль о створьшмь •  снве сѡн въꙁдрадѫѭть о цр своемь• ѹ тебѣ бо жлще веселѧщмъ сѧ в͗сѣмъ•  нъ• работаѭщмъ бо м͗нѣ нарееть сѧ мꙗ ново• еже блсѧть сѧ на ꙁемл•  веселе  радость обрѧщеть на не• елко бо работаѭть емѹ страхомь•  радѹѭть сѧ емѹ трепетомь• с сѫть снве ба жва•

268a рее же  прт͗ьнкъ• къ веселѭ• не прмѣшаеть сѧ пеаль• отъ лка бо правьд͗нъхъ отъбѣже болѣꙁнь  пеаль  въꙁдꙑханье• въ дьнь благостꙑнѧ жв въ блаꙁѣ•  пакꙑ• ꙁьрѧщ о добра веселте срце• срцю же веселѧщю сѧ лце сꙑрѣеть• аще бо рее око твое просто есть• в͗се тѣло твое свѣтьло бѫдеть• вѣсть же блага влажть кост• ꙗкоже

268b
 павлѧ дша глющꙗ• радѹѭ сѧ  радъ есмь съ всѣм вам•  срце веселѹꙗ сѧ съдравъ творть•  павлъ радѹте сѧ о г• пакꙑ рекѹ радѹте сѧ• мать же  въ евнгл• веселт же сѧ  радоват подобаеть рее оць• ꙗко снъ мо сь мрьтвъ бѣ  ожве•  погыблъ  обрѣте сѧ• семѹ млдѹмѹ о ••• нашемѹ слава нꙑнꙗ  прсно

268c АМН ріѳ ⁘Ꙍ ТОМЬ ѤЖЕ НЕ⁘ ⁘ пешт сѧ:  Жтскъхъ вещь пеаль невѣрьна•  хѹдодшьна лка есть• ѭже бо въ пекѹщаго сѧ нам ба не ѹпъваемъ• нъ в͗сѧ сам о себѣ пеемъ сѧ• аще бо вдмꙑхъ ꙗже подаваеть намъ благъ благаа• не вѣрѹемъ емѹ• то о невдмꙑхъ ꙗже обѣща• како въꙁвѣрѹемъ

268d емѹ• не подобаеть же тако намъ дрьжат• нъ пае црства щѣмъ•  с в͗сѧ прложѧть сѧ намъ по словес его• ѹспѣш͗нѣе бо есть намъ небрѣщ не нашхъ•  любт нашаа• нетьлѣне  бесъмрьтье глѫ• егда бо нетьлѣн͗н•  бесъмрьтьн бѫдемъ• вдмаго ба ꙗвленꙗ• пртꙑ вдѣн наплънѧем• ꙗвлен͗нꙑм нꙑ ꙁарѧм обьꙁарѧѭще•

269a ꙗкоже ѹенкꙑ въ ѡно бжствьное прѣображен• раꙁѫм͗нѣмь же го свѣта дат• бестрастьномь  беꙁвещьствьномь ѹмомь пращѧѭще сѧ•  вꙑше ѹма съвъкѹплен• прѣсвѣт͗лам лѹам• неꙁнаемъ блаженъ пркладъ въ бжствьнѣш подобꙑ наден͗нꙑхъ ѹмъ• равьн бо англмъ ꙗкоже бжье слово рее бѫдемъ•  снве бж• въскрьсенꙗ сѫще снве• добрѣ

269b ѹбо съборьнкъ съкаꙁаеть рекꙑ• сладъкъ сънъ рабѹ• аще мало  м͗ного ꙗсть•  прводть• есть недѹжье же вдѣхъ подъ слъньцемь• богатьство хранмо сѫще ѹ него на ꙁълобѹ его•  погыбнеть богатьство то въ млъвѣ ꙁълѣ• а  вс дьнь его въ тьмѣ  пла  гнѣвѣ м͗ноꙁѣ•  ѹсл его  подвгъ въ вѣтръ• ꙗкоже бо прде нагъ• тако  отде• м͗ногашьдꙑ же не дасть

269c мѹ бъ ꙗст отъ него• нъ страньнъ ꙗстъ отъ него• ꙁанеже ѹбогъ вѣсть ходт прѣмо жꙁн•  нъ• не пьц сѧ ѹтрьнмь• не вѣс бо то родть настаꙗ•  пакꙑ• н же хвал сѧ на ѹтрьнѧа• не вѣс бо то тѧ сьрѧщеть• ммодеть бо жтье наше ꙗко слѣдъ облака• стѣнѧ бо пѫть врѣмѧ наше•  нѣсть прѣблажненꙗ кон͗цю ла• двдъ же• въꙁврьꙁ на га

269d пеаль своѭ  тъ тѧ прѣкръм• не вдѣхъ правьд͗нка оставлена• н племен его просѧща хлѣба• не постꙑдѧть сѧ въ годъ ꙁълъ• нъ въ дн гладнꙑ насꙑтѧть сѧ• домъ бо его блсѹꙗ блщѹ•  нщѧꙗ его насꙑщѹ хлѣба•  петръ• в͗сѫ пеаль вашѫ въꙁврьꙁѣте на нь ꙗко томѹ пеаль есть о насъ• такожде  павлъ• гь глѧ блꙁъ• нмьже пьцѣте сѧ• нъ вьсьжде млтвоѭ

270a  моленемь• съ благꙑмь прошенꙗ вашѧ• дъ съкаꙁаѭть сѧ къ бѹ•  пакы• можеть же бъ вьсѫ благодѣть ꙁобловат въ васъ• да о вьсемъ всегда вьсь довълъ мѹще• ꙁбꙑтъкѹте въ всѧ дѣла благаа•  гь• не пьцѣте сѧ дшеѭ вашѭ то ꙗсте л ьто пете•  тѣломь вашмъ въ то облѣете сѧ• вѣсть бо оць вашь нбсьнъ ꙗко трѣбѫете схъ всѣхъ•

270b щѣте прѣжде црства бжьꙗ•  с в͗сѧ прложѧть сѧ вамъ• о хѣ ісѣ г нашемь мѹже слава нꙑнѧ  прсно АМН рк ⁘О НААТЪЦѢХ⁘ О наатъцѣхъ всѣм обраꙁꙑ длъжьн есмъ• отъ свохъ трѹдъ  отъ крѣпост• ѭже самъ подасть•  отъ нхъже

270c самъ промꙑшлѧꙗ• пееть сѧ нам по кнгамъ• ьт бо рее га• отъ свохъ прав͗денъ трѹдъ•  наатъкꙑ да емѹ отъ твохъ правьдьнъ плодъ• да сплънѧѭть сѧ жтьнцѧ твоꙗ м͗ножьствомь п͗шенцѧ•  ꙁаконъ• не ꙗв сѧ глѧ тъщь прѣдъ мноѭ• наатъкъ жтъ твохъ• вънесеш прѣдъ га ба твоего•  не протв сѧ емѹ• мѧ бо твое есть на немь• наатъка

270d гѹменьна  тола не лшш его• дарꙑ наатъка прнесѣте ꙗ къ гю•  прнесе жрътвѫ прьвородьнꙑхъ твохъ•  помолть сѧ рѣ о грѣсѣхъ твохъ  оставѧть т сѧ•  паⷦ• прнесошѧ рее кнѧꙁ дарꙑ своꙗ прѧмо олътарю• глеть же еꙁекль• в͗с люде дадѧть наѧтъкъ старѣшнѣ• сего рад  товꙗ глаше• наатъкꙑ жтъ мохъ

271a даꙗт сттельмъ въ ол͗тарь•  нъ• не ꙗв сѧ глѧ прѣдъ гмь тъщь• с бо в͗сѧ ꙁаповѣд рад даждь вꙑшнѫмѹ по даанѭ его•  седьмерцеѭ въꙁдаждь• благомь окомь прослав ба•  не ѹмал наатъкъ рѫкѹ твоеѭ• въ в͗семь даан ѹтѣша лце твое•  веселемь ост десѧтнѫ• ꙁане прношене правьдьнаго мастть ѡл͗тарь• ꙁаповѣдохрантель же двдъ• въндѹ сѧтъ въ домъ

271b тво съ в͗сесъжагаемꙑм• въꙁдамь тебѣ обѣтꙑ моꙗ• ѩже ꙁдрѣсте ѹстьнѣ мо• в͗сесъжѧгаемꙑꙗ мождѧнꙑꙗ въꙁнесѫ тебѣ съ кадломь овьнꙑ• въꙁнесѫ тебѣ волꙑ съ коꙁьлꙑ• прнесѣте гю снв бж• прнесѣте гю снꙑ овьнѧ• въꙁьмѣте жрьтвꙑ  въходте въ дворꙑ его•  обѣщате сѧ  въꙁдадте гю бѹ нашемѹ•  пакы• в͗с сѫщ окрстъ его прнесѫть дарꙑ• срѣь прблжаѭщ сѧ емь•

271c  аплъ рее• бꙑт м слѹжтелю іу хвѹ• въ ꙗꙁꙑцѣхъ ванглѭ бжѭ• да бѫдеть прношене еже отъ ꙗꙁꙑкъ благопрꙗтно•  свщно дхмь• в͗с ѹбо лц• ꙗже рѣхомъ длъжьн есмъ наатъкꙑ  десѧтнꙑ прност гю бѹ•  нктоже да не прѣдълагаеть ѹбожьства• не обрѧщеть бо сѧ ѹбожа• прнесъшѧѩ д͗вѣ леп͗тѣ въдовцѧ•  боле в͗сѣхъ прꙗтъ • ꙁдрѧд͗нѣе

271d же в͗сѣхъ рьнорꙁьц• потрѣбн сѫть прност бѹ наатъкꙑ  десѧтнꙑ• не тъьѭ вдмꙑꙗ сьꙗ• срѣь отъ нхъже сам  нѣм стром сѫть•  отъ дѣла рѫнаго• нъ  дхвьнꙑꙗ жрьтвꙑ• мъже  пае радѹеть сѧ бъ• в͗сесъжьꙁ сѧ самъ бѹ вьсь• на трѣбщ сповѣданꙗ сльꙁъ• еже сѫть волове съ коꙁьлꙑ• стоѭ молтвоѭ• же есть кадло• пр прнес емѹ грѫд:

272a мꙑшлене хотѣньꙗ•  обѣ стесѣ цѣломѫдрье• главѫ съ ногама• водтельнъ ѹмъ съ дѣань• въ жꙁнь водѧщь пѫть в͗сѫ мꙑсль• в͗се дѣане  двжене•  вдѣне въꙁлож бѹ• дхомь сътьренꙑмь  съмѣреномь• аще тако пожьреш сѧ вьсь бѹ• то остѣеш сѧ отъ прокаꙁꙑ• нестꙑхъ врѣдовъ• бѫдеш же ол͗тарь  цркꙑ стаго дха•  ѹслꙑшш отъ ха• д покаж сѧ рѣѹ•

272b  прнес даръ же повелѣ тебѣ дхвнѹмѹ• ждовнѹ мос въ съвѣдѣтельство• же ѹлѹ ѹсꙑнене ое• мѹже слава въ вѣкы вѣком АМН рка ⁘Ꙍ ОЦѢЩЕН РЕКЪШЕ О МОЛЕН⁘ Подобаеть сттелю прьвѣе о себѣ помолт ба• т потомь о людхъ• по

272c ꙁаповѣд гн глющ• ост вънѹтрьне стьклѧнцѧ• т тъгда вънѣщьне• како бо можеть к͗то млтвѹ творт о людьхъ• аще не прѣжде себѣ рад• се бо  ꙁакон͗но есть• ꙗкоже рее мос къ арѡнѹ братѹ своемѹ• прнес въ всесъжгаемое свое•  помол сѧ о себѣ самомь•  о домѹ своемь•  створш даръ о людехъ свохъ•  помолш

272d сѧ о нхъ• вѣсто же ꙗко самъ сѧ оствъ  домащьнѧꙗ• тъгда ѭже въꙁдвгъ арѡнъ блщаше люд• ꙁекль же• о ерѣхъ рее сце• вна да не пѭть в͗с ерѣ вънегда въходѧть въ дворъ ѭтрьн•  аплъ• ꙗкоже архерѣ рее прѣжде о свохъ грѣсѣхъ• потомь  о людьскꙑхъ• ꙁаконъ поставлѧеть архерѣꙗ мѹщѧ немощь•  пакꙑ• в͗сь бо +

+ ар

273a архерѣ отъ лⷦъ премлемъ ꙁа лкꙑ поставлѧеть сѧ• ѩже къ бѹ да прность дарꙑ  жрьтвꙑ о грѣсѣхъ• скръбѣт могꙑ о невѣждьнꙑхъ•  болѧщхъ• понеже  тъ облежть немощьѭ•  ꙁа сьѭ длъжьнъ есть• ꙗкоже о людьхъ• тако себѣ рад прност о грѣсѣхъ• подобаеть же ꙗкоже рее сѧ ꙁовомѹмѹ бмь• на прношене даровъ  жрътвъ о людьхъ• прѣжде

273b своѭ дшѹ  тѣло остт• отъ в͗сего ветъхаго лка• т тако съмѣт о-нѣхъ мольбꙑ прност бѹ•  да подобть сѧ велкѹмѹ архерѣѹ ꙁахар оцѫ прдтнѹ• бѣ бо рее правьдвъ• ходѧ въ в͗сѣхъ ꙁаповѣдьхъ  оправьданхъ гнхъ бес порока• бꙑсть же слѹжащѫ емѹ вънде покадтъ въ црквъ•  бѣ в͗се множьство

273c люд аꙗ его вънѣ• въ врѣмѧ кадл͗но• ꙗв сѧ емѹ англъ гнь стоꙗ о деснѫѭ ол͗тарѧ•  рее не бо сѧ ꙁахаре ꙁане ѹслꙑшана бꙑсть млтва твоꙗ•  жена твоꙗ елсаветь• родть тебѣ сна•  нарееш мѧ емѹ ѡанъ•  бѹдеть т радость  веселе• бѹдеть бо вель прѣдъ гмь бмь• емѫже слава въ вѣкꙑ АМН

273dркв ⁘О НААЛѢ СЩНѦ⁘ Есть ѹбо наало свщньꙗ• обьꙗтно по прѣданѹмѹ словес• в͗сѣхъ еꙗ сщнꙑхъ вещь нъ• мꙑ в͗сѣхъ вꙑшь• же о бꙁѣ скрь тврьдѣ стоꙗт•  прьвъмь отъ него бгоꙗвлен сꙗт• подобаеть бо ар͗хрѣѹ• блнѹ же  стѹ мѹжѫ бꙑт•  в͗сего сщн͗на хѫдожьства•  раꙁѹма сплъненѹ• ꙗкоже павьлъ тмотѹ прсꙑлаеть•

274a подобать ппѹ бес порока бꙑт• трѣꙁвьнкѹ• цѣломѫдрьнѹ• говѣнѹ• страньнолюбьцю• ѹтельнѹ• не пꙗнвѹ• не бвьлвѹ нъ смотрьлвѹ• не тѧжеб͗нкѹ• не сребролюб͗цю• такожде  ттѹ• подобаеть бо сѧтъ еппѹ• бес порока бꙑт• ѩко бжьѭ домѹ ꙁакон͗нкѹ• стран͗нолюб͗цю• блголюб͗цю• не себѣ год͗нкѹ• не гнѣвьлвѹ• не мъшелоскателю•

274b цѣломѹдрьнѹ• правдвѹ прѣподобнѹ• въꙁдрьжнѹ• ꙁастѹпаѭща вѣрное слово ѹенꙗ• да сльнъ бѹдеть•  ѹтѣшат ѹенмь съдравꙑмь•  въпрѣкꙑ глщаꙗ облт• фесѡмъ же• вънемлѣте себѣ глѧ•  в͗семѹ стадѹ• въ немьже дхъ стꙑ постав еппꙑ паст црквь хвѹ• ѭже посѹд своеѭ кръвьѭ• а ꙁанеже жѧтва многа• а дѣлатель мало•

274c вѣсте ꙗко врѣмена наша гладъ сть слꙑшѧт слово гне• тѣмьже молмъ сѧ гю жѧтвꙑ• да ꙁведеть дѣлателѧ на жѧтвѹ его• нъ дѣлателѧ такы• правѧщѧ слово стнꙑ• непостыднꙑ• непоронꙑ• дѣлателѧ вѣрьнꙑꙗ• дѣлаѭщаꙗ не брашьно гꙑблюще• нъ прѣбꙑваѭще въ жꙁнь вѣьнѫѭ• дѣлателѧ такꙑ ꙗко аплꙑ•  подобнꙑмъ мъже гла сѧ• не дѣло л мо вꙑ

274d
 сте о г• поспѣшьнкꙑ гнѧ въ евангл• дѣлаѭща спн лкомъ• не хощеть бо бъ съмрьт грѣш͗наго• нъ обращенѭ  жвотѫ го• тѣмьже  къ еꙁекѭ глаше• сне ль• блюстелѧ дахъ тѧ домѹ лева•  слꙑш отъ мене слово•  ꙁапрѣтш мъ• вънегда глат мъ беꙁаконнѹмѹ да ѹмьреш•  не повѣс мѹ крьве го отъ рѫкꙑ твоеꙗ въꙁщѫть• аще л ꙁасъвѣдѣтелюш

275a мѹ•  не обратть сѧ отъ беꙁаконенꙗ своего• то въ грѣсѣ своемь ѹмьреть• а тꙑ дшѹ своѭ ꙁбавш•  гда обратть сѧ правьдьнкъ отъ правьдꙑ своꙗ• т сътворть прѣгрѣшене• самъ въ грѣсѣ свомь ѹмьреть• н помѧнѹть сѧ правьдꙑ го ѩже сътвор•  кровъ го отъ рѫкꙑ тво-стѧжѫ•ꙁане не въꙁвѣст мѹ•  тꙑ аще ꙁаповѣс

275b правьднкѹ не съгрѣшт• жвотомь жвъ бѫдеш•  тꙑ дшѹ своѭ ꙁбавш•  прреть• жвѫ аꙁъ глеть гь• ꙗко не хощѫ съмрьт грѣшьнѧ• нъ обращенѭ  жвотѹ го• то же рее гь петрѹ• лко аще съвѧжеш на ꙁемл• бѫдеть съвѧꙁано  на нбсхъ• ꙁьр гла сего слꙑ• рее лко аще съвѧжеш на ꙁемл• бѫдеть съвѧꙁано на нбсхъ• да  творѧ беꙁ обьщенꙗ

275c л въꙁбранѧꙗ• л ꙁмѣтаꙗ• наꙁорьнѫ маш вещь• ꙗко съсльна нарѧ• ꙗко прѣдъ послѹхомь сѫщмь на нбсехъ се творѧ•  въꙁбранѧемъ• л ꙁметамъ трепещеть• вънъ ꙁгонмъ небесьнаго црства• блюд сѧ рее ͗то дѣш ѡ сттелю• же долѣ съвѧжеш горѣ слово о томь въꙁдат а с• нѣсть неповн͗на ѭꙁа• аще бес правьдꙑ съвѧжеш• ꙗвт

275d бо сѧ хощеш влⷣцѣ ангскѹмѹ• не ꙗростьѭ н гнѣвомь ѭꙁꙑ навод• н ꙗко себе мьщѧꙗ• нъ ꙗко добрꙑ дѣтѣл мьстѧ• мьстть бо бес правьдꙑ съвѧꙁанаго бъ• аще о ѭꙁѣ неродть• пасꙑ ѹбо цѣломѹдрьнѣ стадо хво• ѹста бжьꙗ нареенъ есть рее бо• аще ꙁведеш ьстьно отъ недостона• ꙗко ѹста моꙗ бѫдеш• с стн͗наго пастѹха сѫть• да дшѹ своѭ положть

276a ꙁа обладомꙑꙗ мъ• аще л небрѣжеть• то мьсть прметь нам͗нкъ влъка бѣжавъ•  ѹслꙑшть отъ прьваго пастырѧ• же не въꙁскашѧ пастꙑр овьць мохъ• отъ рѫкъ хъ• таковъ то обрѣтаемъ въ рнѣ• рее бо + бгословьц ѡаннѣ• ꙗко вдѣвъ етера ѭношѫ красьна• наѹвъ   крьствъ• рее граднѹмѹ пскѹпѫ• сего т прѣпорѫаѭ•

+ о

276b  отде• ппъ же м͗ного промꙑшлен творѧ отрокѹ• прведе  въ векъ спѣхъ• послѣдь же по малѹ слабѣꙗ• ѹклон сѧ съ правьднаго пѫт• ꙗко бꙑт мѹ  старѣшѹ раꙁбонкомъ• пршьдъ же теѡлогъ• ѹ ппа тѧꙁаше порѹенꙗ• онъ же мьнѧ мѣнꙗ тера стѧꙁама• не ѹмꙗаше то отъвѣщат• нтоже въꙁьмъ отъ него• тъгда ꙗвѣ гла емѹ• ѭношѫ гоже т

276c порѫхъ въдаждь• онъ плеснѹвъ рѫкама рее• онъ ѹмрьлъ сть•  повѣда мѹ ꙗже о немь• аплъ же съ велмь въꙁдъхновенмь ѹдарь сѧ по главѣ рее• добра л тѧ хрантелѧ братьнѧ дшѧ оставхъ•  аб ꙁде скатъ его• ѹꙁьрѣвъ же ѡана наѧ бѣжѧт• сь же въпꙗше• пожд мене адо оца свого• помлѹ сѣдны моꙗ•  пршьдъ паде прѣдъ

276d нмь• мꙑ деснцѫ кръвавѫ• ванглстъ же облогꙑꙁаше рѫкѫ го глѧ• м͗нѣ грѣхъ тво бѫд ѧдо• отъ м͗нѣ да въꙁщеть бъ дшѧ твоꙗ•  въꙁвращь сѧ пакꙑ бꙑсть съсѫдъ ꙁбьранъ• се ѹбо сть въ стнѹ• еже положт дшѹ ꙁа овьцѧ• въꙁдрадѹть сѧ о немь  въꙁвеселть сѧ о овьцѧхъ• въꙁдрадѹть же сѧ аще в͗сѧ обрѧщеть съдравꙑ• а не отъпадъшѧ•

277a аще л отъпалꙑ бѫдѹть• то лютѣ пастꙑремъ бѹдеть• аще л  пастꙑр обрѧщѫть сѧ отъпадъше• ͗то рекѹть владарю стада• ꙗко отъ овьць отъпадошѧ• невѣр͗н бѫдѫть• невѣрьна бо вещь сть пастꙑрю• отъ овьць страсть прꙗт какѫ• пае же мѹен бѫдѹть ꙁа лъжѧ хъ• вѣдѹще ѹбо ꙗко ꙁѣло подобаеть мъ• въꙁдат слово ꙗко гѹменомъ црькъв•  прьвонастольнкомъ•

277b да ѹтврьдть сѧ съ стадомь хъ• да ѹгодн бѹ ꙗвѧть сѧ• въ лцѣ бо бжь нѣсть мѹдрованѧ плътьна• нъ в͗с плод дха спсен• въ нхъже жветь бъ  ходть• мже сьꙗѭть ꙗко свѣтла въ мрѣ• ꙗко въ стнѹ  хвала  слава цркв сѫще• сттельство бо нъ сть стъ  хѹдожьство• блюден ѹбо сть рархꙗ ѹподоблен къ бѹ• протвѹ постгѹ•  съвъкѹплен•

277c того мꙑ в͗сего сщна хѹдожьства же  дѣанꙗ наставьнка•  к͗то божьствьнаго благолѣпꙗ неѹклоньнѣ ꙁьрѧ• ꙗко сльнъ же  своꙗ подоб͗нкꙑ•  обраꙁѹꙗ подобьꙗ бжьꙗ• сътварѧꙗ протвѫ слѣ• ꙁрьцѧла ста  бескврьн͗на• прꙗтва свѣтлонаѧл͗нꙑꙗ•  бгонаѧльнꙑꙗ лѹѧ• сꙗ же пакꙑ неꙁавд͗нѣ въ проѧꙗ въсъꙗѭща• по бгонаал͗нꙑмъ обꙑамъ•

277d не подобно сть сщнꙑхъ трѣбъ• срѣь• сщенѣ твормꙑхъ дѣат то отънѫдъ• рѣсъ прснаа ращненьꙗ• тѣмьже сщено наѧл глѧ•  сттельно отънѫдь ꙗвлѧть ѹкрашен• обраꙁа бо наѧльнꙑꙗ красотꙑ• въ нохъ  хѹдожьствѣхъ свѣтлѣхъ• свого сꙗнꙗ сттелюѭще танꙑ•  къ свомѹ наѧлѹ ꙗкоже подобать въꙁводѧще• сть бо сщнонаѧльꙗ

278a съврьшен• же по свомѹ слѹ• на бгоподоб ꙁвѣст сѧ•  божьѭ поспѣшьнкѹ бꙑт•  покаꙁат бжствьно дѣан въ себѣ ꙗвлѧмо•  просвѣщѧт сѧ•  просвѣщѧт•  ощат сѧ•  ощѧт•  съконьават бжствьнаа•  съврьшѧт• да в͗сь ꙁьрѧ васъ• поꙁнать ꙗко сѣмѧ блно сте гмь• въ стнѫ сѣмѧ ьстьно црско сщн ꙗꙁꙑкъ сть• люд въ насънабъдѣн бжь• наслѣдьнц

278b нет͗лѣѭщь  невѧдѹщь обѣщанъ• хъже око не вдѣ• н ѹхо слꙑша•  на срце лкѹ не въꙁде• ꙗже ѹготова бъ любѧщмъ •  хранѧщмъ ꙁаповѣд го• рее же  петръ• пасѣте стадо же въ васъ бжь• прсѣщѧѭще не нѫждеѭ• нъ волеѭ бжьѭ• н мьꙁдоѭ• нъ спѣхомь• н ѹстоꙗще рѧдѹ• нъ обраꙁ бꙑваѭще стадѹ•  ꙗвльшѹмѹ сѧ прьвѹмѹ пастꙑрю:

278c прмете неѹвѧдѹщ вѣньць• гь же рее• пастꙑрь добръ дшѹ своѭ ꙁа овьцѧ полагать• а намнкъ  не сꙑ пастꙑрь• вдть влъка грѧдѹщѧ•  оставлѧть овьцѧ  бѣгать•  влъкъ расхꙑтть ꙗ  распѹдть• а намнкъ бѣжть• ꙗко намнкъ сть•  неродть ѡ овьцѧхъ•  прводть• сего рад мѧ оць любть• ꙗко аꙁъ полагаѭ дшѹ моѭ ꙁа овьцѧ•

278d семѹ ловѣколюбвѫмѹ бѹ нашемѹ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ркг ⁘Ꙍ РАЩНЕН⁘ ⁘КЛРОСЬСЬСЦѢМ͗⁘ Послѣдно сть сттелемъ• подражѧтелемъ бꙑт наѧльнаго сттелѧ свого• ꙗкоже ѡанъ• наѧльнаго сттелѧ

279a ха на в͗сего благо• млсрдь• дномꙑсль• смотрьлво• съмѣреномдрное• братолюбно• нщелюбно• съпострадьно на в͗сꙗ• же млоствѹ бꙑт•  првъꙁвращаѭщѧ ꙁаблюждьшѧꙗ прсѣщаѭщѧ• немощьныхъ• не лѣнѧщѧ сѧ•  въдовцѧхъ  сротахъ  нщхъ• добраа помꙑшлѧѭщѧ• прѣдъ бмь  лкы• огрѣбаѭще сѧ в͗сего гнѣва• лцеꙁорьꙗ• сѫда неправьд͗на• сребролюбьꙗ•

279b не въ скорѣ вѣрꙑ млющ нкакоже• нъ отъсѣьнꙑ вь сѫдѣ• вѣдѹще ꙗко длъжьнц смъ грѣхомъ• аще ѹбо молмъ сѧ гю да оставть намъ• то длъжьн смъ  мꙑ оставлѧт• прѣдъ гнѧма бо + бжꙗма смъ ома• такожде  дꙗц сѫть бꙑт• непоро͗н прѣдъ правьдоѭ го• ꙗко бж  хв слѹжтеле• а не л• прлежнѣ да послѹжѧть• да ѹбѣгнѫть

+ 

279c клѧтьꙗ пра• а не ꙁа лѣность повнн бѫдѹть• н дрьꙁоват н о мьже• ꙗко благоьстьꙗ рад рекъше• нъ все благообраꙁнѣ  по нѹ бѭд• по аплѹ ꙁане то недостонѣ творѧаше• оꙁꙗ покаждаꙗ бѹ• то же саѹлъ жърѧ• то же мѫтеле  бѣсове бгословѧще стн͗нѣ га• нъ отъметьнъхъ бгословь• къжьдо же въ нѣ свомь бѹд слѹжьбнѣмь• рее же  ꙁаконъ• днъ

279d сттель стаа стхъ• въндеть дноѭ лѣта•  се же въ в͗се стотѣ стлства• сттеле же да съпрѧтаваѭть стаа• а леут• да не пркасаѭть сѧ стꙑхъ• да не ѹмьрѹть• раꙁгнѣва сѧ ꙗростьѭ гь о дрьꙁновен ѡꙁнѣ•  марꙗ опѣготвѣ• ꙁаконодавьцѫ ꙁаконъ положт наьнъш•  на скеунь• сны насльпаше бѣсьнѹꙗ•  не посъла хъ•  т аахѹ  не глаахѹ

280a къ себѣ•  неьствъ ꙁакалаꙗ м ѭньць• ꙗко ѹбваꙗ пьса•  просто рещ• не прмлеть рѣсъ нъ хъ• в͗сесъврьшенаа бжьꙗ правьда• глѫщмъ же мѹ менемь твомь• слꙑ многꙑ створхомъ• не вѣдѣ васъ отъвѣщать• дѣте отъ мене в͗с дѣлателе беꙁаконенꙗ• тѣмьже не подобно сть стаа словеса рѣшꙗ н праведно• аще не по нѹ гонть• блюст же сѧ комѹжьдо себе трѣбѣ сть• а

280b не вꙑсоашхъ•  глѹбьшхъ помꙑшлѧт• раꙁмꙑшлѧт же тъьѭ• ѩже по нѹ мѹ повелѣна сѫть• аще не обадьлв н дъвословв• н сребролюбв• нъ въꙁдрьжьлв• о в͗сѣхъ млд• прлежв• ходѧще по стнѣ гн• же бꙑсть слѹжтель в͗сѣмъ• мѹже аще всегодмъ въ нꙑнѣшьнмь вѣцѣ• въспрмемъ въ бѫдѹщ• ꙗкоже обѣщѧ намъ• въꙁдвгнѹт нꙑ ꙁ мрьтвъхъ•

280c  ꙗко аще пожвемъ достонѣ• то црствѹмъ съ нмъ• тъ бо самъ рее• аще к͗то м͗нѣ слѹжть• въ слѣдъ мене да ходть•  деже смь аꙁъ• тѹ  слѹжтель мо бѫдеть• аще кто мнѣ слѹжть• потеть  оць мо• томѹ слава въ вѣкꙑ вѣком АМН ркд ⁘О ТОМЬ ѤЖЕ СТꙐДѢТ⁘

280d ⁘ СѦ СЩНХЪ⁘ Бгоносвъ гнатъ посꙑлать глѧ• ппа послѹшате• да  бъ васъ ꙁадѹшь• аꙁъ повнѹѭщмъ сѧ ппѹ• попомъ же  дꙗкомъ• съ нм м ѧсть бѫд мѣт о бꙁѣ•  пакꙑ• послѹхъ м сть• гоже рад съвѧꙁанъ смь• ꙗко отъ плът лѧ не раꙁѹмѣхъ• дхъ же повѣда м глѧ сце• кромѣ ппа несоже не творте• не подобаеть беꙁъ ппа несоже

281a дѣат намъ• деже бо аще бѹде ппъ• тѹ множьство бѹд• ꙗкоже деже менова сѧ хъ ісъ• тѹ събьранаа• цркы събрать сѧ• не ꙗможе хотѧть дѹть• пасома стада• нъ ѧможе пастѹс ꙗ клонѧть• а остаѭща кромѣ стада• расхꙑщаѭть ꙁвѣрь•  пщѫ себѣ творѧть блюдѧще• не подобать ѹбо беꙁъ еппа н крьщѧт• н любъве творт• нъ же аще онъ скѹсть• то то бѹ годѣ сть•

281b же ппа ьтеть• то отъ ба ьстьнъ сть• же та ппа ͗то творть• то дꙗволѹ слѹжть• нѹждьно же сть повноват сѧ  проꙁвутерьствѹ• ꙗко апломъ іу ха ѹпъванꙗ нашего• о немьже жвѹще въ немь обрѧщемъ сѧ• подобать же  дꙗком͗• ꙗко слѹжтеле сѹще танъ іу хвъ• по всемѹ обраꙁѹ всѣмь годт• не брашьномь бо  птмь сѫть слѹгꙑ• нь цркв бжьꙗ работьнц•

281c лѣпо ѹбо сть мъ хрант сѧ грѣховъ• ꙗко огнѧ• такожде  вс да срамлѧѭть сѧ• дꙗкъ ꙗко іу ха• а еппа ꙗко  оцѧ• поповъ же ꙗко  събора бжьꙗ•  ꙗко ѭꙁы аплскꙑ• бес хъ бо цркꙑ не нарееть сѧ• съгласѫть же словес  ꙁаконъ глѧ• съхранте ꙁѣло по в͗семѹ• лко аще рееть т сттель творш• не ѹклон сѧ отъ гла• на десно л на шѹ•  лкъ же аще творть прѣꙁорь• не послѹшат сттелѧ•

281d да ѹмьреть лкъ тъ• пркъ же малахꙗ• ѹстьнѣ сттелевѣ рее да хранте раꙁѹмъ  ꙁаконъ• ꙁщѫть ꙁ ѫстъ го• ꙁане англъ га вседрьжтелѧ сть• въ мрѣ справлѧꙗ ход съ м͗ноѭ•  мъногꙑ въꙁврат отъ неправьдꙑ•  нъ• всеѭ дшеѭ с готова гю•  сттелемъ го дв сѧ в͗сеѭ слоѭ своѭ• люб створьшьго тѧ•  слѹгъ го не остав• бо сѧ га  слав сттелѧ•  пакꙑ ꙁаконъ•

282a сттеле ст бѫдѫть бѹ хъ• жрьтвꙑ бо гю бѹ свомѹ прнесѹть•  да бѹдѹть ст•  пакꙑ• сттель стъ сть гю бѹ свомѹ• дарꙑ бо гѹ бѹ нашемѹ сь прность• стъ да бѫдеть тебе•  рее гь арѡнѹ глѧ•  послѹжть леутнъ сѣн съвѣдѣньꙗ•  т прмѹть грѣхꙑ людьскы•  прношеньꙗ даръ леутомъ• ꙗко мьꙁда с ваша сть ꙁа слѹжьбꙑ вашѧ•  саꙗ же рее• вꙑ же сттеле гн

282b нареете сѧ• слѹгꙑ бжьꙗ слѹгꙑ•  ремꙗ• въꙁвелѫ  ѹпоѭ дшѫ сттельскѹ• такожде  двдъ• сттел тво глѧ• облѣкѫть сѧ въ правьдѹ•  прпдбн тво въꙁдрадѹѭт͗ сѧ• павьлъ же• вьсь бо наѧлосттель рее• на прношен даровъ  жрьтвъ поставлѧмъ сть• же обраꙁомь  стѣньмь• слѹжѧть на нбсхъ• нꙑнѣ же раꙁлнѣ ѹлѹ слѹжен• лко  лѹьша ꙁавѣта•

282c  прводть глѧ• молмъ же вꙑ браⷮ вѣдѣт трѹждаѭщаꙗ сѧ въ васъ•  прставьнкꙑ вашѧ о г•  накаꙁаѭщѧꙗ вꙑ•  мѣте ꙗ прѣꙁлха• въ любовъ ꙁа дѣло хъ• мрѹте же въ себѣ•  пакꙑ• попове сѫгѹбѣ ьст да бꙑваѭть• пае же трѹждаѭще сѧ въ словес  ѹен• лѣпо ѹбо сть• въꙁлюблен  любо бѹ• стꙑдѣт сѧ сттель го• ꙗже ѹбо бъ опрсн 

282d прослав• то нѹжда сть лкмъ длъгꙑ въꙁдаꙗт• бо не о себѣ к͗то прмлеть ьсть• нъ нарцамꙑмь бмь• не достоть ѹбо нколже сттелю протвт сѧ• протвѧщ бо сѧ себѣ сѹдъ прмлють• кнѧꙁю бо люд свохъ не рееш ꙁъла• гь же•  велкꙑ ар͗хрѣ рее• прмлѧ вꙑ мѧ прмлеть• а прмлѧ мѧ прмлеть посълавъшѧго мѧ• а прмлѧ пророка въ мѧ пре

283a мьꙁдѹ прѫ прмлеть•  прмлѧ правед͗нка въ мѧ правьдьне• мьꙁдѹ правьдьнѫ прмлеть о хѣ мѹже слава въ вкы вѣком АМН рке ⁘О ААН БОУдѹщхъ ⁘ аꙗ бѹдѹщхъ благъ• сьдещьнѧа отърѣть• желанмь бѫдѹщхъ• в͗сѧ жтскаа ꙗко стѣнѧ  паѹнѹ

283b ѹмнѹть• ꙁа щѧдмѹѭ надеждѫ  радость• тѹ бо тъщть сѧ бꙑт• деже сътѧжанꙗ мѣнь• рекъше желан порабощено мать• мъже ѹбо желаньно сть• на нбсхъ сътѧжан• тѣлесьнаго ꙁтꙗ желаѭть• аѭще ѹбо щѧдмꙑхъ намъ благъ•  ꙁдѧдьнъ сѫщь всеѭ волеѭ• желанмь многомь въꙁлюбмъ ꙗ• прѣꙁьрѧще непрѣбѹдьнаа•  радѹѭще

283c сѧ ꙁа вѣнаа•  прѣбꙑтьнаа благаа• хъже не можеть ѹмъ ль постгнѫт• в͗сѣмь ѹбо храненмь блюдѣмъ срце жьдѹще домѹ влдкꙑ ха ба нашего• обнщавъшаго насъ рад•  ꙁа наше спсен• немощьнꙑꙗ страст на сѧ въспрма• да нꙑ богатьства го прѧстьнкꙑ створть•  бѫдѫщѧꙗ неꙁдекомꙑ славꙑ насладмъ сѧ• гоже любѧще не поьмъ•  любм мь• въндемъ въ прѣбꙑть ѹготованѫѭ

283d оцмь•  ѹꙁьрмъ свѣтъ въ свѣтѣ го• страшьнъ днь пршьствьꙗ го• велкъ  просвѣщенъ ꙁѣло• тѣмьже мѹще обѣщаньꙗ с радѹмъ сѧ• радость неꙁглемоѭ  слав͗ноѭ• ощаѭще прсно дшѧ• да кто корень горест вꙑспрь проꙁѧбаꙗ пакост творть•  оскврьнѧть сѧ мноꙁ• да въ стѣмь  въ свѣт͗лѣмь просвѣтѣ бꙑвъше• н мѹще скврьнꙑ• н враскꙑ тѹ ѹꙁьрть• несоꙁьдано•  блажено

284a стьство оно• деже оць  снъ  сты дхъ• ꙗко  павьлъ рмлѧнемъ прсꙑлать глѧ• молю + ѹбо браⷮ• щредротам бжьꙗм прѣдъставте тѣлеса вашѧ• жрьтвѹ жвѹ стѹ ѹгодьнѫ бѹ• словесьно слѹжен ваше•  не съобраꙁѹте сѧ вѣкѹ семѹ• нъ прѣобраꙁѹте сѧ въ обновлен ѹма вашего• скѹшаѭще то  волѧ бжьꙗ• благаа ѹгодьна•  съврьшена•  пакꙑ• намъ

+ вы

284b бо отъкръї бъ дхмь стъмь• дхъ бо в͗сего ать•  глѹбнꙑ бжьꙗ• кто бо вѣсть отъ лкъ ꙗже въ лцѣ• тъьѭ дхъ ль сꙑ въ немь• такоже  бж• нк͗тоже не раꙁѹмѣ• тъьѭ дхъ бж•  прреть• мꙑ же не дхмь сего мра прꙗхомъ• нъ дхъ же отъ ба• да вдмъ дарованаа намь бмь•  пакꙑ• аще ѹбо слѹжен осѫжден слава• пае же ꙁѣло•  бꙑвать

284c слѹжен• правьдꙑ славѣ• бо не прославть сѧ прославлено въ ѧст се• прѣспѣѭщаꙗ рад славѣ• аще бо прѣстаѭще славоѭ• пае же цѣло прѣбꙑваѭще въ славѣ•  нъ• правед͗нꙑхъ дшѧ въ рѫцѣ бжь•  не пркоснеть сѧ хъ мѹка• он же сѫть въ мрѣ•  ѹпъван хъ бесъмрьтьꙗ плъно• малꙑ покаꙁан• вем блгодѣтѧть сѧ• ꙗко

284d бъ скѹс ꙗ•  обрѣте ꙗ достонꙑ себѣ•  ꙗко в͗сеплодьнꙑ жрьтвꙑ прꙗтъ ꙗ•  въ врѣмѧ посѣщенꙗ хъ въсьꙗѭть•  двдъ• вееръ ѹдворть сѧ плаь•  ꙁаѹтра радость•  постав на пространѣ ноꙁѣ мо•  пакы аплъ• аще ѹбо въскрьснѫсте съ хмь• вꙑш͗нхъ щѣте• деже хъ сть• о деснѹѭ оца сѣдѧ• вꙑш͗нѧа мѹдрѹте а не ꙁемльнаа•  пакꙑ:

285a нꙑнѣ же свобождьше сѧ отъ грѣха• порабощьше сѧ бѹ• мате плодъ вашь въ стꙑнѫ• а коньнѫ въ жꙁнь вѣ͗нѫѭ• о хѣ сѣ г нашемь• гь же• бѫдѫ рѣсла вашѧ прѣпоꙗсана рее•  свѣтл͗нц горѫще•  вꙑ подоб͗н лкомъ аѭщемъ га свого къгда въꙁвратть сѧ отъ бракъ• да пршьдъшѫ  тлъкнѫвъшѫ• аб отврьꙁѹтъ мѹ•  прводтъ• блажен раб т• ꙗже

285b гь пршьдъ обрѧщеть бъдѧщѧ• амнъ глю вамъ• ꙗко прѣпоꙗшеть сѧ  посадть ꙗ•  мнѫвъ послѹжть мъ• томѫ слава въ вѣкꙑ вѣкомъ АМН ркꙅ ⁘О ꙀЪВАН БОж :  Гю бѹ ꙁовѹщѫ нꙑ ꙁакономь же  пркꙑ•  аплꙑ  ван͗гелстꙑ• пае же

285c  молѧщю• не подобать намъ ꙁа лѣность  слабость небрѣщ ꙁаповѣд го•  лѣнт сѧ о свомь спнь• да не опожденмь ꙁатворть сѧ намъ желамо женшьство•  много тлъкъше• беꙁ ѹспѣха прѣбѫдемъ• въꙁдꙑхаѭще бес польꙁѧ• нъ пае брат тьщанꙗ сѧꙁѣмъ• да постгнемъ врьховьнь градъ• пае же старъ градъ нашь• вꙑшьн

285d мъ же сть мт в͗сѣхъ насъ жвѫщхъ• странѫ въ неже свѣтъ обьꙁарѧть• неѹгасаꙗ свѣтльнкъ• неѹсꙑпаꙗ ѡко• вѣнꙑхъ благъ давьць• аще ѹбо въꙁлюбен съ страхомь  любовь ѭ  дрьꙁновенмь прстѫпмъ• къ благѹмѹ нашемѹ влцѣ• то ѹꙁьрмъ все стьство• англъ же  арханглъ•  слъ•  власт•  отъ вѣка съблюденаа• неꙁдрекома блгаа

286a любѧщмъ • лко бо рате бышѧ вꙑшьнѧго рѫсалма• аб съсат мѫть ѿ съсьцю ѹтѣшенꙗ ꙗ•  отъ потока пщьнаго напоꙗть сѧ• томь ѹбо прльпамъ• рекъшмь• прблжѫ сѧ васъ• послѹшамъ ꙁаконодавьцѧ глющаго• аще слѹшате гласа мого• бѫдете м люд ꙁѧщьн• црско сщн• ꙗꙁꙑкъ стъ•  стте сѧ•  бѫдѣте м ст• ꙁане аꙁъ стъ смь

286b гь бъ вашь•  вꙑ ꙁбьрахъ себѣ люд ꙁдрѧдьнꙑ• пае всѣхъ ꙗꙁꙑкꙑ• прѣмѹдрость же рее• прстѫпте къ мнѣ желаѭщ мнѣ•  отъ жтъ мохъ насꙑтте сѧ• памѧть бо мо пае меда сладько•  ꙗдѹще мѧ ще въꙁлаѫть•  пѭщ мѧ• пакꙑ въжѧждѫть• послѹшаѧ мене не постꙑдть сѧ•  пакꙑ• прдѣте  ꙗдте мо хлѣбъ•  пте вно же рьпахъ

286c вамъ• оставте беꙁѹм да жв бѫдете• щѣте въ вѣдѣн раꙁѫма•  двдъ прстѹпте къ немѹ  просвѣтте сѧ•  лца ваша не постꙑдѧт сѧ•  аплъ• аще ѹбо въстасте съ хмь• то вꙑшнхъ щѣте деже хъ сть• о деснѹѭ ба сѣдѧ•  прводть• тѣмьже ѹбо нѣсте стран͗н  пршьльц• нъ сѫграждане стꙑмъ•  прсн бѹ• да пр +

+ стѹпамъ ѹбо съ дрьꙁновенмь къ прѣстолѹ блгдт да пр

286d мемъ млость  благодѣть• обрѧщемъ въ благврѣменнѫѭ помощь• лколюбвъ же спсъ  гь нашь прꙁывать нꙑ глѧ• прдѣте къ м͗нѣ вс трѹждаѭщ сѧ  обрѣменен•  аꙁъ покоѭ вꙑ• въꙁьмѣте го мо на себе•  навꙑкнѣте отъ мене• ꙗко кротъкъ смь  съмѣрень срцемь•  обрѧщете поко дшѧмь вашмъ• го бо мо помаꙁано•  брѣмѧ мо

287a льгъко сть•  же• грѧдѣта въ слѣдъ мене•  сътворю вꙑ ловьца лкомъ бꙑт• се гл҇ⷳюмѹ хѹ лколюбвѹмѹ спсѹ дшь нашхъ слава въ вѣкꙑ вѣком АМН ркꙁ ⁘О СТРАСѢ БЖ⁘ мѣꙗ страхъ бож• въ стнѫ ѹдобь прдеть въ съврьшенѫѭ

287b любъвь го•  бѫдеть ѹенкъ  дрѹгъ хвъ• вꙑ бо рее въꙁлюбте мѧ•  таковꙑ стость сътѧжавать стꙑмь страхомь бжмь•  по стнѣ отъ страха гнѧ• отърекы сѧ• же растте сѧ множте сѧ•  отърее сѧ же бꙑт лкъ ѧстьѭ сеѭ• мрьнꙑхъ же пеаль  льсть•  сласть•  провъ•  пꙗньствъ•  грѣꙁъ вавулоньскꙑхъ•  всего жтскаго

287c отъврьже сѧ•  отърее сѧ всего мра•  мрьнꙑхъ мрѣжь•  съплетень  сѣть•  на ꙁемл ходѧ• жть на нбсхъ въꙁлюб мѣт• ѹньшхъ бо желаꙗ• мра отъврьже сѧ• да пожветь жтмь бжствьномь• нбснꙑхъ англьскомь въ вѣрѣ стѣ•  непороьнѣ  стѣ• о дсѣ бж• бѹ слѹжѧ в͗седрьжтелю• црства рад нбснаго• ꙁа не

287d  отърее сѧ• плътьнꙑꙗ похот• въꙁбо бо сѧ рее га•  хран ꙁаповѣдь го• хранѧ ѹбо ꙁаповѣд бжьꙗ• бѫдеш сльнъ въ в͗семь дѣан•  дѣане тво бес прклада бѫдеть• боꙗ бо сѧ га все добро творш• сь сть страхъ• мьже т сѧ подобать боꙗт•  спсеш сѧ• а дꙗвола не бо сѧ• бо бо сѧ га  ѹдоблѧш дꙗволѹ• ꙁане слꙑ нѣсть въ немь•

288a а въ немьже слꙑ нѣсть• то н страха въ немь• вьсъ бо же слѹ мать• то  страхъ мать• а не мꙑ слꙑ• всѣм небрѣгомъ сть• бо же сѧ дѣлъ непрꙗꙁннъ• ꙗко ꙁъла сѫть• бо же сѧ га•  не ѹбош сѧ дѣлъ непрꙗꙁннъ•  не створш хъ• нъ бѣжш отъ нхъ• сѹгѹба же сть страха• аще ѹбо хощеш ꙁьло створт• ѹбо сѧ га  не створш го• тѣмьже

288b страхъ гнь• крѣпъкъ  славьнъ•  же аще въꙁбоꙗть сѧ го•  ꙁьрѧть ꙁаповѣдь го• жв бѫдѹть бѹ• ꙁане  всѧ тварь го боть сѧ• а ꙁаповѣд го не хранть• боꙗщхъ сѧ ѹбо го•  хранѧщхъ ꙁаповѣд го• тѣхъ сть отъ ба• страхъ бжь нѹдть нꙑ брат сѧ съ ꙁольѭ• намъ же борющемъ сѧ• благодѣть гнѧ ѹбть ꙗ• не въꙁможеть же нктоже въ страхъ бж прт• аще

288c не вьсѣхъ• жтскъхъ пеьль кромѣ бѫдеть• ꙗкоже рее сѧ• гда бо бес плщѧ  бес пеал бѫдеть ѹмъ• тъгда мь прльплеть  страхъ бжь• водѧ  въ многѫ любовь благост• страхъ гнь рее прѣстъ прѣбꙑваꙗ въ вѣкъ вѣка• страхъ гнь родтель мѫдрост• боꙗ сѧ днаго• не ѹстрашть сѧ многꙑхъ• пае же того• днаго рад• мноꙁ въꙁбоꙗть

288d сѧ• аще бо рее въꙁботе сѧ га ба вашего•  ѹслꙑште гласъ го• не станеть протвѹ нктоже лцемъ вашмъ• нъ страхъ вашь  трепетъ бѫдеть на в͗сѣхъ ꙗꙁꙑцѣхъ•  пакъ прповелѣвать глѧ• га ба свого ѹбо сѧ•  къ томѹ прльпнеш•  пакы кто дасть такомѹ бꙑт срцѫ людьскѹ• ꙗко боꙗт сѧ в͗сѣхъ ꙁаповѣдь мохъ• да блаꙁѣ мъ бꙑ• се ѹбо ꙁаконъ

289a рее•  прк҇ⷪъ мхеа• ꙗко въсꙗть вамъ боꙗщмъ сѧ га• слъце правьдꙑ•  ꙁдете  въꙁграте сѧ ꙗко телѧта ѹрѣшена отъ ѭꙁъ• пртъьнкъ же• наало прмст страхъ гнь• въ жвотъ мѹжѫ• страхъ гнь въꙁвеселть срдце•  дасть весел  радость• страхъ гнь даан отъ га• боꙗщѫмѹ сѧ га благо бѫдеть да послѣдъкъ•  въ дьн коньанꙗ го благословленъ

289b бѫдеть• м͗ножьство прѣмѫдрост боꙗт сѧ га•  ѹпоть сѧ отъ плодъ свохъ•  пакꙑ• въжделѣвъ прѣмѫдрост• съблюд ꙁаповѣдь•  гь подасть т ѭ• боꙗщ сѧ га• ньсоже въсѫмнѧть сѧ• ꙗко ѹпъван хъ•  давꙑдъ ѹста правьдьнѧ поѹѧть сѧ прмст•  ꙗꙁꙑкъ го въꙁглеть сѫдъ• ꙗко по вꙑсотѣ нбснѣ отъ ꙁемлѧ• ѹтврьдлъ

289c сть гь млость своѭ на боꙗщхъ сѧ го•  волю боꙗщїхъ сѧ го створть• млтвѹ хъ ѹслꙑшть  спсеть ꙗ•  дрьжава гь боꙗщхъ сѧ го•  ꙁавѣтъ го ꙗвть мъ• се о гн на боꙗщхъ сѧ го•  о себѣ• да въꙁвеселть сѧ срце мо боꙗт сѧ мен твого•  благы дхъ• прѧстьнкъ смь всѣмъ боꙗщмъ сѧ тебе•  хранѧщмъ ꙁаповѣд твоꙗ• ꙗковъ

289d же• а вшнѧа прѣмѫдрость• прьво ѹбо ста сть• потомь же мрьна• смотрьлва• покорва• плъна млостꙑнѧ•  плодъ благъ• бе-сѫмнѣнꙗ• беꙁ лцемѣрꙗ• плодъ же правьдꙑ въ мрѣ сѣть сѧ• творѧщмъ мръ•  петръ• въ всѣхъ ꙗꙁꙑцѣхъ боꙗщ сѧ га•  творѧща правьдѹ• прꙗтъ мь сть• гь же не ѹботе сѧ ѹбваѭщхъ тѣло• а дшѧ не могѹщь

290a ѹбт• боте же + пае мѹштааго власть по ѹбънь дшѧ  тѣло погѹбт въ геѡн͗нѣ е глю вамъ• того ѹботе сѧ мѹже слава въ вѣкы вѣком АМН рк ⁘О ЛЮБЪВ ꙖЖЕ⁘ ⁘ къ богѹ :  Да ꙁдеть слово отъ страха бжьꙗ• на съврьшенѫ любовъ го• любъв же мѣнѫ тврьдѹѭ не

+ сѧ

290b прѣсѣкамѹѭ• м͗ногам напастьм  мѫкам• бꙁѣ прблжаѭщѹѭ•  ада бжьꙗ съврьшаѭщѫ• люблен бо гне  боꙗꙁнь• пае всего прѣспѣть въ просвѣщен•  о гн на любѧщхъ• же ѫвьствьмъ срнꙑмь любть• тъ сть поꙁнанъ мь• сътѧжавꙑ съврьшенѫѭ на ба любовь• аще  въ семь жт сть• то ꙗко нѣсть• стран͗на бо себе непьщють вдмꙑхъ•

290c трьпѧ невдмаго• в͗сь бо ꙁмѣнлъ сѧ сть• въ любовъ бжѭ• ꙗко стѫпль отъ своꙗ любъв• любовьѭ бжьѭ• аще бо ꙁѹмхомъ сѧ рее то бѹ• аще л цѣломѫдрѹмъ то вамъ• же сѧ самъ любть ба не можеть любт• а же себѣ не можеть• ꙁа прѣспѣѭще богатьство любъве бжьꙗ• то тъ ба любть• прьво ꙁаконъ вѣщать глѧ• аꙁъ гь• творѧ млость

290d любѧщмъ мѧ•  хранѧщмъ повелѣнꙗ моꙗ•  нъ• сѣмѧ ѹтврьжденꙗ боꙗщ сѧ га•  ьстьно сажден любѧще ї•  млость лкѹ на скрьнмь свомь• млость же гнѧ на все плът• въꙁносѧ  просвѣщѧꙗ о• глеть же  прмсть• аꙁъ любѧщѧꙗ мѧ люблю• скѹще же мене• обрѧщѫть раꙁѹмъ• богатьство слава моꙗ сть• сѹлѣ мѧ плодт пае ꙁлата  камен драга:

291a  двдъ отъ теплꙑꙗ къ бѹ любъве• вънѹ въпꙗше• бе бже мо къ тебѣ ѹтрьнѫѭ• въждада тебе дшѧ моꙗ• коль м͗ножцеѭ тебѣ плъть моꙗ• въ ꙁемл пѹстѣ  непрѣходьнѣ  беꙁводьнѣ•  пакꙑ въꙁлюблю тѧ г крѣпост моꙗ• гь ѹтврьжден мо  прбѣжще мо  ꙁбавтель мо•  г прѣдъ тобоѭ в͗се желан мо•  въꙁдꙑхан мо отъ тебе не ѹта сѧ•  пакꙑ въждада дшѧ моꙗ къ бѹ

291b крѣп͗кѹмѹ  жвѹмѹ• къгда прдѹ  ꙗвлю сѧ лцѫ бжью• въꙁлюб дша ꙗ въжделѣт сѫдьбъ твохъ на в͗сѧ врѣмена• ꙗко сладъка грътан момѹ словеса твоꙗ пае меда ѹстомъ момъ• ꙗждь бо рее медъ сне• благо бо сътъ• да насладть сѧ грътань тво• тако бо любьство  мдрсть бѫдеть тво дш•  ѡанъ• въꙁлюблен бъ любꙑ сть•  же прѣбꙑваеть въ любъв• въ

291c бꙁѣ прѣбꙑвать•  бъ въ немь•  прность• не ꙗко мꙑ въꙁлюбхомъ • нъ ꙗко самъ въꙁлюб нꙑ•  посъла сна свого• оцѣщен о грѣсѣхъ нашхъ•  павьлъ• нъ о семь в͗семь• прѣпобѣждамъ ꙁа въꙁлюбльшаго нꙑ ба•  наводть• ꙗко любѧщмъ ба• всѧ поспѣѭть сѧ въ благо• сѫщмъ по проꙁьрѣнѭ ꙁъваномъ•  пакꙑ• к͗то нꙑ оставть отъ любъве бжьꙗ• скръбь л• л тѹга•

291d гонен л• л гладъ• л меь•  прность• прѣпраѭще бо сѧ• ꙗко н съмрьть• н жвотъ• н англ• н наала• н власт• н настоꙗщаꙗ• н грѧдѹщаа• н тера тварь на• не въꙁможеть насъ раꙁлют отъ любъве бжьꙗ• ꙗже о хѣ сѣ г нашемь• гъ же мѣꙗ ꙁаповѣд моꙗ  съблюдаꙗ ꙗ• тъ сть любѧ мѧ•  въꙁлюбленъ бѫдеть оцемь момъ•  аꙁъ въꙁлюблю •  ꙗвлю сѧ мѹ самъ•

292a
 вдш л ꙗко любꙑ ꙗже къ бѹ ꙗвлен го•  прꙗть подать• же стѣ любть ба• то странна себѣ мать•  пршьльца въ жть семь•  таковъ доброѭ ꙁмѣноѭ ꙁмѣнѧть сѧ•  же сто хво мꙗ• въ глѹбнѣ срцѧ свого помнѧть бес прѣстан• то т  свѣтъ нѣкол вдѣт могѹть• тѣснѹѭ бо пеальѭ отъ помꙑшленꙗ дрьжмо• всѫ скврьнѫ дшнѫѭ въ ювьствѣ попалѧꙗ м͗ноꙁѣ• бъ

292b нашь огнъ попалѧꙗ сть рее• тѣмьже на любовь м͗ногѫ дшѫ своꙗ славꙑ прꙁꙑвать гь• нтоже тако распалѧть•  двжть срце на любовь бжьѭ• ѩкоже бословь• рожден бо се сꙑ благодѣт го• прьвꙑꙗ ѹбо•  дарꙑ шд дарѹть любѧщмъ ба• сльꙁꙑ ꙗко  медъ сладѹꙗ въ срц го въсѣѭть сѧ• дша бо съ ѹмомь вънѫ го ꙁьрть любовьѭ• дша любо съ любовьѭ

292c бж веселѧщ сѧ• въ врѣмѧ тѣлесьнаго схода• не ѹстрашть сѧ кнѧꙁь въꙁдѹха сего• н власт тьмьнъхъ• нъ отъ любъве бжьꙗ радѹщ сѧ• летть съ ан͗гелꙑ мрьнꙑм• ꙗко отъ странꙑ своꙗ• желан бо рее мать въꙁвратт сѧ  со хмь бꙑт• мѫщ бо дша любовь съврьшен ꙁаконѹ• въ пршьствь гне въсхꙑтть сѧ• въ облацѣх͗ въ сърѣтен

292d го• мала не ѹта сѧ• насъ любꙑ• сѫщѧꙗ въ пѣсньхъ• невѣстꙑ црькъве женхѹ хѹ• ѡле тъщеть• рее бо да лобъжеть мѧ• отъ лобъꙁань ѹстъ го• ꙗко блага съсьцѧ твоꙗ• пае вна•  вонѣ муръ твохъ пае всѣхъ арѡматъ• муро ꙁлꙗно мѧ тво• сего рад ѭнꙑꙗ въꙁлюбшѧ тѧ•  ведошѧ сѧ въ слѣдъ тебе• на вонѫ муръ твохъ потеемъ• въꙁдрадѹмъ сѧ  въꙁвеселмъ сѧ ѡ тебѣ•

293a правость въꙁлюб тѧ•  пакꙑ• въꙁвѣст м гоже любть дѫша моꙗ• къде пасеш• къде лѣжеш въ полѹдьне• се бо с добръ• бо красьнъ• подъ сѣнь твоѭ въжделѣхъ  сѣдохъ• плодъ бо тво сладъкъ въ грътан момь•  бѣдѧще нꙑ рее• ꙁаклѧхъ вꙑ дъщер мскы• аще въꙁдвгнете  въставте любленъ дон͗деже въсхощеть•  пакꙑ• покаж м лце сво•

293b  ѹслꙑшанъ сьтвор м͗нѣ гласъ сво• ꙗко гласъ тво сладъкъ•  лце тво красьно• тако бѣ мос въпꙗ• ꙗв м лце тво• да раꙁѹмнѣ вждѹ тѧ•  пакꙑ• скахъ го въꙁлюб дша моꙗ  ꙗхъ сѧ по нь•  не оставхъ го• ꙗко водена смь• любовьѭ аꙁъ• ꙁане крѣпъка ꙗко съмрьть любꙑ вода многа не можеть ѹгаст любъве• тако бѣ петров

293c дша глющ• г камо деш къ комѹ демъ• к͗ немѹже гь тршьдꙑ• петре любш л мѧ• онъ же•  г тꙑ вѣс ꙗко люблю тѧ• пакꙑ же гь къ свомъ ѹенкомъ рее• аще кто любть мѧ• то слово мо съблюдеть•  оць мо въꙁлюбть •  к͗ немѹ прдевѣ•  прѣбꙑть ѹ него створвѣ въ славѣ го• мѹже слава въ вѣкꙑ вѣком АМН

293d ркг ⁘Ꙍ ОУСꙐНЕН⁘ Слава благост тво влко кⷧлбе• нщелюбе• дшелюбе• благолюбе• не помна вражъдꙑ г• же прѣстѹпльшѧꙗ ꙁаповѣд твоꙗ въ ра•  ѹмрьщвенꙑ грѣхомь• своѭ волеѭ нашеѭ• не тъьѭ свободвъ• нъ  своꙗ ада нарекъ• же  доселѣ не хранѧще ꙁаповѣдь твохъ• жвемъ• ꙗко на насъ събꙑт сѧ•

294a ꙗко сны родхъ  въꙁнѣсъ• т же отъврьгошѧ сѧ мене• кто въꙁможеть съповѣдѣт пѫнѫ благосрьдьꙗ твого• длъготрьпе  благодѣтелю дшь нашхъ• бе в͗седрьжтелю•  г млость• реклъ бо с пркомь ѡсмь• нарекѫ не люд моꙗ люд моꙗ•  не въꙁлюбленѫѭ моѭ въꙁлюбленѫ•  бѫдеть на мѣстѣ деже рее сѧ• не люд мо вꙑ• тѹ нарекѹть сѧ снве•

294b ба жва•  ѡанъ• въꙁлюблен• нꙑнѣ ада бжьꙗ смъ•  не ѭ сѧ ꙗв то бѫдемъ• ꙗко ѹꙁьрмъ ꙗкоже сть•  павьлъ• мꙑ же вс отъкръвеномь лцемь• славѫ гнѫ вдѧще• въ тъжде обраꙁъ прообраꙁѹмъ сѧ• отъ славы въ славѫ ꙗже ѿ гнѧ дха•  пакꙑ• любовьѭ прѣжде нарекъ нꙑ въсꙑнен у хмь в͗ него• бꙑвате подобн бѹ• ꙗко ада въꙁлюблена•  ходте въ любъв

294c ꙗкоже хъ въꙁлюб вꙑ•  пакꙑ• не тъьѭ же• нъ  сам наатъкъ дха мѫще мꙑ•  сам въ себѣ въꙁдꙑхамъ• въсꙑненꙗ аѭще ꙁбавленꙗ тѣлѹ нашемѹ•  пакꙑ• ꙗкоже сте снве• посъла бъ сна свого въ срца нашѧ въпꙗ• ав͗ва оць• тѣмьже нѣс рабъ нъ снъ• аще же снъ  наслѣдьнкъ бж хмь•  пакꙑ• лко бо дхомь бжьмь водѧть сѧ•

294d с снве бжь сѫть• не прꙗхомъ бо дха работѣ пакꙑ въ боꙗꙁнь• нъ прꙗхомъ дхъ въсꙑненꙗ• о немьже въпьмъ ав͗ва оць•  самъ дхъ съпослѹхѹть дхѹ нашемѹ• ꙗко смъ ада бжьꙗ• аще л ада  наслѣдьнц• наслѣдьнц же бѹ• сънаслѣдьнц же хѹ• аще же хв сънадлѣдьнц• снве вꙑшьнѧго нарекѹть сѧ• гда ѹꙁьрѧть црѧ ба съ славоѭ:

295a тѹ отврьꙁѹть сѧ врата црства•  въндѹть въ ложьнцѧ оѧ•  покажеть сѫщѧꙗ• отъ вѣка стꙑꙗ своꙗ•  ꙗвть сѧ мъ слъньце правьдьно•  ꙁдѹть•  въꙁграѭть• ꙗко телѧта пѹщена отъ ѹꙁъ•  прѣобраꙁть тѣло съмѣренꙗ нашего• съобраꙁьно тѣлѹ славꙑ своꙗ• тѹ поновть сѧ ꙗко ѡрьлѧ ѹность хъ•  ѹꙁьрѧть ꙁемлю обѣщѧнѧ•  на колѣнѹ ѹтѣшть

295b сѧ• ꙗкоже кого мт ѹтѣшть• тако въсьꙗть гь правьдѹ  радость: прѣдъ вьсѣм любѧщм стомь срцемь•  мꙑ ѹбо въꙁлюблен постꙑдмъ сѧ поьтъшаго нꙑ тако•  на толкѹ вꙑсотѹ въꙁведъша•  работамъ мѹ съ страхомь• ꙗко влцѣ по стьствѹ•  радѹмъ сѧ мѹ съ трепетомь ꙗко оцю по благодѣт• да къгда

295c раꙁгнѣвать сѧ гь•  отъпадемъ такого сновьства• а отъпадаꙗ го• подобьнъ бѫдеть юдѣ прѣдателю• снъ погꙑбѣл•  геѡнѣ  дꙗволѹ• нъ не бѹд намъ отъстѹпт спса  ба нашего• далъ бо сть намъ власть настѹпат на ꙁмꙗ  скор͗пꙗ•  на в͗сѫ слѹ вражьѭ• лко бо прꙗхомъ • да намъ власть адомъ бжьмъ бꙑт• рекъ• вꙑ же не нарцѧте

295d сѧ беꙁ оца на ꙁемл• днъ бо сть оць вашь же сть на нбсх• мѹже слава въ вѣкы вѣкомъ АМН л ⁘ Ꙍ ЦРСТВѢ НБСМЬ⁘ ⁘  О МЛТВѢ РЕКЪше ѡ сповѣдан ⁘ Прѣждерееныꙗ ꙁаповѣд бжьꙗ съблюдъше• на црство въꙁвратмъ сѧ• о немьже  подвгъ м͗ногъ•

296a  несъвѣдьнъ поко• аще бо хотѧ врѣменьнѹ црствѹ• м͗нога мѫжьства покаꙁать• въ бранехъ  бѣдахъ•  бъдѣньхъ  пеальхъ  болѣꙁньхъ•  нтоже непьщѹть• всѧ прлѹаѭщѧꙗ сѧ мѹ скръб• надеждеѭ съновдмаго мѹ црста•  се врѣменьнѹ  непостонѹ сѹщю• бꙑвать же  ꙗко  потомь• гда в͗сѧ болѣꙁн съконьавать•  м͗нть

296b ѭ мѣт надѣамаа• неꙁаꙗпѣмъ же въ него мѣсто ѹвѧꙁе сѧ вѣньцемь• кацѣхъ подвгъ трѣбѹть•  тъщанꙗ  спѣха•  бъдѣнꙗ  пеал•  бѣдъ  скръбь•  напасть• танъ же  ꙗвлень  ранъ•  съмрьт• хотѧ съ дхмь бес прꙗтьꙗ црствоват• сего рад прѣжьн мѹж же  женꙑ  дѣт• до съмрьт подвꙁашѧ сѧ• да

296c црство нбсно ѹлѹть• нѹждьно бо сть црство нбсно•  же о вьсемь нѹдѧть сѧ сам• то т похꙑтаѭть • же бо по стнѣ скоплъ сѧ сть самъ црства рад нбснаго• л дѣвьствовалъ• то всѣмъ длъжень сть• достона себѣ ꙗвт црства• не словесемь бо н обраꙁомь• н меньмь н родомь н ꙁракомь• н крѣпостьѭ н лѣтомь• црство нбсно премлеть

296d сѧ• нъ слоѭ вѣрꙑ ꙗвлѧѭщѧꙗ дѣла вѣрьна• покаꙁамѹ бо вѣрѹ• въꙁвѣстть правьдьнкъ дѣльнѣ• ͗то же  въ дѣлѣ• ꙗже дѣтѣльномь дѣанмь• ꙁаповѣдь хвъ• ошаат же сѧ сѫпротвьнꙑхъ• срѣь пльтьнаго• рекъше дꙗволѧ мѫдрованьꙗ• же сть любодѣан• нестота• долослѹжен• прокаженꙗ• вражьдꙑ• рьвенꙗ ꙁавдꙑ•

297a ꙗрост• раꙁдраженꙗ• клеветꙑ• распьрѧ• ненавст• ѹбства• пꙗньства• гры• скрѣнѧ• ѭродословь• смѣхъ• беꙁѹмь• коренꙗ• шьпътꙑ• горесть• гнѣвъ• хѹлꙑ• блѧденꙗ• ꙁълобꙑ• м͗ногословесьꙗ ꙁъла• плетословъꙗ• лхословъꙗ• ѹсльꙗ• несъмѣренꙗ• сѫжтꙗ• прꙁꙑванꙗ• ѭрождѧ• дрьлѣнꙗ• дроен• родомь• въꙁоромь• страноѭ• богатьствомь• мѫжьствомь• плътьномь•

297b словомь• рьвен съ побѣдолюбмь• ненавсть• памѧт• ꙁълобꙑ• напраснь• вражьда• льсть• въꙁдаан• лхоꙗд• несꙑтость• лхомь• же сть долослѹжен• сребролюбь• корень в͗семѹ ꙁълѹ• красолюбь• тъщеславь• любосласть• самолюб• шѧтан• велан• же ꙁоветь сѧ гꙑбѣль• прѣꙁорь мѹже бъ протвть сѧ• с же смъ подобна• же

297c мать в себѣ плътѧнъ сть•  снъ сѫпостащь• рождено бо отъ плът плъть сть•  отъ ꙁемлѧ сꙑ ꙁемльнаа глеть• ꙁемльнаа дѣла мѫдрѹть• мѫдрость бо пльнаа• вражьда на ба сть• ꙁаконѹ бо бжьѭ не повнѹть сѧ• не можеть бо•  въ таковѣмь не жветь дхъ бжь• не мать бо прѣбꙑт рее дхъ мо• въ лцѣхъ схъ въ вѣкъ• ꙁане сѫть плът• же не мать дха

297d ста• то тъ нѣсть того• же бо дхъ бж мать• дсѣ бжь прстать•  дхмъ бжьмь• дѣаньꙗ тѣлесьнаа ѹмрьтвѣть• жветь бо бѹ• въꙁдрьжѧ  рабощѧꙗ плъть• да сѧ въселть въ нь• стъ дхъ мрьнъ•  хранмъ мь створть плодъ вѣрꙑ добродѣанꙗ• прѣмѹдост• стотꙑ• въꙁдрьжаньꙗ• любъве• блгост• трьпѣнь• ѹпъванꙗ• дномꙑсльꙗ• цѣломѫдрьꙗ•

298a хваленьꙗ• стьбꙑ• с  смъ подобнаа• въводѧть вь црьство нбсно• а прѣждереенꙑꙗ в͗сеꙗ плът͗нꙑꙗ мѫдрост• црствѣ нбснѣмь не прблжаѭть сѧ• нъ даже коньца не додеть• прѣдълежѧще о црствѣ нбснмь слово• нѹждьно м ꙗвлѧть сѧ• повѣстьно створ тебѣ естьнъ ое въстат• въшедъше м нꙑнѣ раꙁѹмѣне• такожде  се•

298b потрѣб͗но же м͗ноѭ словесь же о црствѣ• пае же нѣхъ в͗сѣхъ• ꙗкоже непьщѫть сѧ• ѹспѣшьно  польꙁьно• ꙁанеже беꙁаконенꙗ нашѧ ѹмножшѧ сѧ•  прѣвъꙁдошѧ главꙑ нашѧ•  не накаꙁахомъ сѧ хал͗дѣскоѭ раноѭ• н ѹмѧ жестокꙑꙗ нашеѧ вꙑꙗ• ꙗромъ хъ• нъ ще пае о ꙁьлехъ мѹжамъ сѧ• сего рад отъ послабленꙗ бжьꙗ:

298c прнесе намъ сотона ꙗꙁвѫ• могѫщѫѭ  ѭтробѫ кост  моꙁговъ досѧщ• слꙑшахомъ бо тера пршьдъша + въстокъ• прѣдътеѧ антхрьстова• хотѧща стола антохскаго обьꙗт• атанасѣ же нарема• пае же съмрьть бесъмрьт аполнаревꙑ•  еутховъ•  севърн•  ꙗковлѧ• догматꙑ• проповѣдаѭща• се слꙑшан не хѹдѣ въꙁмѫт

+ на

298d стаго града• православьꙗ жтелѧ•  сѫщаꙗ о немь манастꙑрѧ• а мьже ꙗкоже наѱасте м• многꙑ странꙑ  мѣста  остовꙑ по нѹжд• прѣходте  полѹате сѧ• многамъ ресемъ въ раꙁлнꙑхъ мѣстѣхъ бꙑват• да нѣкако отъ невѣдѣнꙗ• въ нѣкѹѭ хъ въпадете• наꙁнаменахомъ бо в͗сѧ рес• отъ хва пршьствьꙗ до нꙑнѣ• да

299a  вꙑ ꙗко отъ ꙁмꙗ хранте сѧ отъ нхъ•  же съ вам• а како мѹдрѹть кажда ресь• нѣсть нынѣ врѣмене глат• се же т бѫд ꙁнамен къ ѹтврьжденѭ прѣкрасьно•  ꙁвѣсто• в͗сѧ ресь въ мѧ ле менѹма• ꙗкоже аранѣне• несторꙗнѣне• сеѹрнѣне•  н такожде• дꙗволѧ сѫть рес• катольскаа бо цркꙑ нѣсть нареена менемь лемь•

299b нъ в͗с въ мѧ га нашего іу ха• крьстьꙗн менѹмъ сѧ• нѣсть бо дрѹгаго мене• подъ нбсемь дана въ ловѣцѣхъ• мьже нꙑ сѧ сть спст• тъьѭ днъ гь іу хъ• въ славѹ ба оца• съ стꙑмь дѫхомь въ вѣкꙑ вѣкомъ амінь О вѣрѣ рекъше о дносѫщь оца  сна  стго дха• въ наалѣ кнжьнѣ довольнѣ

299c ꙁложхомъ• нꙑнѣ же ꙁа двгъшѫѭ сѧ ресь• дрьꙁновенмь сповѣдамъ•  прповѣдамъ га нашего іу ха• дноадаго сна  слова оа• свѣтъ отъ свѣта• ба стн͗на отъ ба стн͗на• въплъщьша же сѧ  въльша отъ стаго дха•   стꙑꙗ славьнꙑꙗ прснодѣвꙑ марꙗ• ба съврьшена• тогожде  лка съврьшена• дного  тъьѭ

299d сна•  прѣжде въплъщенꙗ•  по въплъщень• дносѫщьна оцю по бжствѹ•  дносѹщьна по лствѹ• по всемѹ подоб͗на намъ раꙁвѣ грѣха• прѣжде же вѣкъ ꙁ оца рождена по бжствѹ• на послѣд͗н же днь тогожде насъ рад•  ꙁа наше спсен• ꙁ стꙑꙗ бцѧ•  прснодвꙑ марꙗ• дного  тъьѭ сна въ дъвоѭ стьствѹ• бе-сълтьꙗ беꙁ ꙁврата• беꙁ-д-раꙁдѣла

300a ꙁнама• дъвѣ бо стьствѣ съндосте сѧ къ себѣ• по съвъкѹпленѭ нерастѹп͗нѹ• нераꙁлѹнѹ• нераꙁмѣсьнѹ• неꙁвратнѹ• плъть бо сть а не бжство• аще + бꙑсть бжьꙗ плъть• такожде  слово• бъ сть а не плъть• аще  своѭ створлъ плъть стротельнѣ• дъвѣ ѹбо естьствѣ глемъ• дногоже ха  сна  га бжьꙗго слова въловѣьша сѧ•  въплъщьшѧ• мꙑ

+ 

300b же раꙁл͗нѣ къ стньнѹмѹ дненю• съшьдъш сѧ стьствѣ• днъ же ꙁ обого хъ  снъ• не ꙗко стьствьнѹмѹ раꙁньствѹ погѹбленѹ• съвъкѹпленмь• съврьшевавъ• ѭже подобать пае намъ• днаго га іу ха  сна• бжства  лства• ꙁа неꙁдрекомо  недораꙁѹмѣмо• къ дненѭ сънт• тако  мꙑ рекъше

300c събьрана цркꙑ вѣрѹмъ• ꙗкоже  велкаа свѣтла•  ѹтеле стнꙑ• атанасъ• васль• гргоръ•  ѡанъ•  курлъ алексан͗дрꙗ• велкаго града•  не мѹдрѹѭщхъ сце• отъметамъ•  проклнамъ• съ подъѱанꙑм ресьм• въꙁнкъшм•  по пршьствь гн• въ раꙁлнаа мена• хъже мена сѫть с• а смонан:

300d в менан͗дран: г сатор͗нан: д васлдан: е нколат: ꙅ гностц: ꙁ карпократаан:  крунтан: ѳ наꙁорѣ: ї авонѣ: аі ѹален͑тн: ві секѹн͑дан: гі птолеме: ді маркось: еі коловать: ꙅі раклен͗т: ꙁі ѡфт: і каан: ѳі стан: к ар͗хонтк: ак кердонан: вк маркѡнст: гк лѹканст: дк апеллан:

301a ке сеѹран: кꙅ татан: кꙁ егкратк: к кафрѹагастонъ  монтанстонъ•  аскодрѹгтонъ: кѳ пепѹꙁан  прскллан же кекнтлоан• хъже прѣмѣшаѭть сѧ• ар͗тотѹрт: л тессарастъ  декатт: ла алог: лв адаман: лг самѱе  кекелс: лд теѡдотан: ле мелхсѣдкан: лꙅ вардсан: лꙁ нотаан: л ѹалс:

301b лѳ катар съ мананато: м ангелц: ма апостолц же  апотакт: мв савеллан: мг орген же  асхоп мд оргенан же  адамнат: ме павла самѹсатеа: мꙅ манхе: мꙁ ракт: м мелтан: мѳ аран же  аромант: н авдан: на фотан: нв маркелан: нг мар: нд пнеуматомах: не аран: нꙅ атеан же  аномм  внеман сев͗ноꙁан:

301c нꙁ дмрт же  аполнарте: н антдкомарамт же въ мѧ тоꙗжде марꙗ коллурда творѧще: нⷴ месалан же  ухт: До сьде стъ пфанъ ꙁлож• потомь бꙑшѧ ѡагрь  ддѹмосъ ѡр͗ге• нбснаа мѫдрѹѭще• прѣждебꙑть  ѹстрон• ѳеѡдоръ момѱомскъ•  дѡдоръ  нестор• дномѫдрь• дъва сна глѫть• схъ прстать

301d марсъ перссскъ•  глемаа ава пстол• по схъ в͗тѹхъ• прꙁраь  мнѣн  съгрѣжен мѫдрѹꙗ• мѹже мѫдрѹ• доскоръ• теѡдосъ• гаанъ• тмоте• еллурьскъ• петръ• же распѧть на трсто прмꙑшль• петръ гѫгнвъ• сеуръ беꙁглавнъ• сотрхъ кесарꙗ• кападѹкскꙑꙗ• флокъсенꙑ рапольскъ• амфлохъ псдскꙑ• ꙗковъ сурнъ•  ѭлꙗнъ•

302a
  же хъ таковъжде: Се т посълахъ естьнъ ое евстате• кажѧ ꙗко кааждо ресь въ мѧ тера лка менѹма• отъстѹплен отъ ха• ѹть• не рабѧть бо нарцѧт сѧ крьстꙗн• нъ несоран•  сеѹран•  ꙗковт• л нѣмь менемь прѣждеѱанꙑхъ• нъ ꙁбредѣмъ ѭже ꙁ бѹрна влъненꙗ•  нестъхъ дхъ• глѹбнꙑ  рес•

302b въ тхо прстанще црства нбснаго•  въспрмѣмъ слово дꙑхан стааго дха• деже оставхомъ• глахомъ бо• ꙗко многа подвга  трѹда трѣбѹмъ• да додемъ црства нбснаго• не о врѣмен͗нѣмь бо•  прѣставлѧмѣмь намъ сть слово• нъ о вѣнѣмь жт подвгъ•  црствѣ непрѣмѣннѣ• не рее бо данлъ• вдѣхъ  рогъ тъ• творѧше брань стым•

302c  въꙁможе протвѹ мъ• дон͗деже прде ветъхъ дьньм•  сѫдъ да стꙑмъ вꙑшнѧго•  врѣмѧ прспѣ•  црство ѹдрьжашѧ ст•  црство  власть  вельство• црь подъ всѣмь нбомь• дано бꙑсть стꙑмь вꙑшнѧго•  ѡанъ• се сть обѣщан же обѣща намъ жꙁнь вѣьнѹѭ•  павлъ• наше бо жть на нбсхъ сть• отънѫдѹже  спса ждемъ• га нашего

302d у ха• же прѣобраꙁть тѣло съмѣренꙗ нашего• сьобраꙁно тѣло славꙑ го•  пакꙑ• же ꙁбав нꙑ• отъ власт тьмнꙑꙗ•  прѣстав въ црство• сна любъве го• тѣмьже црство недвжмо прмлюще• мамь благодѣть• ѭже ѹслѹжмъ ѹгодно бѹ• вѣмь бо ꙗко аще ꙁемльнаа нашѧ храмна тѣлесьнаа раꙁорть сѧ• съꙁдан отъ ба мамъ•

303a храмнѫ нерѫкотоворенѹ вѣнѹ на нбсхъ•  петръ• тако богатнѣ подасть сѧ намъ• въходъ въ вѣьно црство га нашего у ха• гь же нашь  спсъ• црство нбсно рее нѹдть сѧ•  нѹждьнц въсхꙑщаѭть •  црьство нбсно въ васъ сть•  пакꙑ• блажен нщ дхомь•  ꙁгьнан правьдꙑ рад• ꙗко тѣхъ сть црство нбсно•  прдѣте блгн оца мого•

303b наслѣдѹте ѹготовано вамъ црство• посълеть бо снъ ль англꙑ своꙗ•  събереть отъ црства свого всѧ съблаꙁнꙑ•  творѧщѧꙗ беꙁаконнь•  въврьжеть ꙗ въ пещь огньнѫ• тъгда праведьн• просвьтѧть сѧ ꙗко слнце въ црствѣ оцѧ хъ• ꙗко того сть црство  слава оцѧ  сна  стго дха всегда нꙑнѧ  прсно  в͗ вѣⷦ

303c АМН ⁘ МОЛТВА ⁘ ⁘ Ꙍ СПОВѢДАН ⁘ Г вседрьжтелю велкъ• хранꙗ ꙁавѣтъ тво•  млость своѭ любѧщмъ тѧ•  хранꙗщмъ ꙁаповѣд твоꙗ•  млост твоꙗ ѩко отъ вѣка сѫть•  не ꙁабѫд ꙁавѣта твого

303d глѧ• аще ꙁаповѣдь мохъ не съхранте• посѣщѫ жьꙁломь беꙁаконьн вашхъ•  ранам неправьдъ вашхъ• млост же моѧ не раꙁорѫ отъ васъ•  сходѧщхъ ѹстьнама мома не отъврьгѫ сѧ• да ѹвѣрѧть сѧ словеса твоꙗ влко благъ•  въꙁьм грѣхꙑ нашѧ щедръ  длъготрьпѣлвъ• ꙗко тебѣ гю бѹ нашемѹ прав͗да• намъ же стѹдъ лце покрꙑ• ꙗко

304a  дьньсь• ꙁане съгрѣшхомъ прѣдъ тобоѭ г•  не послѹшахомъ гласа твого• ходт ꙁаподьм твом• ѩже дасть прѣдъ лцемь нашмь• нъ отъврьгохомъ сѧ тебе г бже•  прльпошѧ на насъ ꙁълаа велкаа с• то н тако обратхомъ сѧ съхрант повелѣнь твохъ• нъ волмъ къждо мꙑсльѭ срца нашего сътворт ꙁъло• прѣдъ ома

304b твома г•  се ѹже стаа наша пѹста бꙑшѧ•  градъ огньмь пожьженъ•  люд плѣнен•  бꙑхомъ въ поношен  въ рѫгъ окръстьнмъ насъ•  бꙑхомъ спод а не врьхѹ• ꙁане съгрѣшхомъ тебѣ гю бѹ• не послѹшаѭще гласа твого• сего рад отърнѫ нꙑ•  раꙁор нꙑ•  сътрѧсе ꙁемлю  съмѧте нъ ꙗко длъготрьпѣлвъ•  многомлствъ•

304c сцѣл съкрѹшенѧ ꙗ• ꙗко подвжа сѧ ꙁѣло• люд тво вдѣшѧ жестока• деже мѧ тво ново нарее сѧ на нхъ• събꙑшѧ бо сѧ словеса пркъ твохъ на насъ• ꙗко прдѹ ꙗꙁц въ достоꙗн тво•  оскврьншѧ црквь стѹѭ твоѭ• въ неже стронꙗ ноѧдаго твого сна• съврьшева сѧ тана•  въжьже сѧ огнемь

304d свѣтлще тво•  положшѧ ма въ овощьно стражще•  трѹпь рабъ твохъ• посрѣдѣ  окрьсть ма•  погрѣбаѭща не бѣ•  крѣпость нашѫ  добротѹ•  спсен наше крстъ ха твого прѣдасть сѫпостатомъ•  бꙑхомъ поношен сѫсѣдомъ  дальнмъ• подражан же  порѫган в͗сѣмъ ꙗꙁꙑкомъ:

305a ꙗко отъврат нꙑ въспѧть пр враꙁѣхъ нашхъ•  ненавдѧщѧꙗ нꙑ раꙁграблѧхѹ себѣ• дасть бо нꙑ ꙗко овьцѧ сънѣд•  въ ꙗꙁꙑцѣхъ расѣꙗлъ нꙑ с• ї отъдасть люд своꙗ бе-цѣнꙑ•  не бѣ множьства въ въсклцѧнхъ нашхъ• прѣдасть бо нꙑ въ рѫцѣ врагъ• беꙁакон͗нъ: црю люкавнѹ пае в͗сеꙗ ꙁемлѧ•  в͗сѣм ранам см не болѣхомъ•

305b ꙁанеже прлежно вълежть мꙑсль нашѧ• на ꙁъло отъ ѭност нашеꙗ• ꙁлха отърѣмъ мѫжамъ сѧ• стноѭ правденъ с г о всѣхъ ꙗже сътвор намъ• вѣмъ бо ꙗко грѣс наш протвѫ сташѧ намъ• ꙁане многа беꙁаконенꙗ нашѧ ꙁѣло прѣдъ тобоѭ г• нъ млован тво да додеть на нꙑ ꙗко тꙑ въ насъ г•  мѧ тво сто нарее сѧ на насъ:

305c ѹстав ѹбо гнѣвъ ꙗрост своꙗ•  не посрам насъ до коньцꙗ• не помѧн нашхъ беꙁаконен• давьнꙑхъ• нꙑнѣшьнхъ• н недостонъ сѫд створ щедротъ• нъ помѧн ꙗко драгоѭ кръвьѭ скѹплъ нꙑ с• съгрѣшхомъ оцѣст г• беꙁаконьновахомъ совъмѣст влко• раꙁгнѣвахомъ ѹтол сѧ сте•  просвѣт г лце тво• на сѫщхъ въ плѣнѣ рабъ твоїхъ•

305d  ꙗже отъ тебе помощъ посъл сльне•  ꙁьм люд твоꙗ отъ всеꙗ страст•  іꙁбав отъ в͗сего беꙁаконенꙗ• ꙁ-д-рѹкꙑ ꙁаконопрѣстѫпнꙑхъ•  раꙁор влко в͗сѧ бѣдꙑ ꙁа млдь тво• а не до коньцѧ прѣдаждь достоꙗнꙗ свого• въ погꙑбѣль беꙁанень рад нашхъ• нъ ѩдро да пробавѧть нꙑ• млост твоꙗ г бже нашь• ꙗко млост твоꙗ отъ вѣка на тврьд тво•  тꙑ

306a прбѣжще в͗сѣмъ намъ бꙑсть• спсн ѹпъваѭщмъ на тѧ• бѫд намъ г стлъпъ крѣпост• отъ лцꙗ врагъ нашхъ•  не ослаб погꙑбнѫт въ рѫкахъ ненавдѧщхъ тебе• дшамъ сповѣдаѭщхъ т сѧ• не прм влко беьствованѭ твомѹ• отъ ꙗꙁꙑка бестѹд͗на• нъ прклон г ѹхо тво  ѹслꙑш•  прꙁьр с нбсе стаго твого• на просмражден

306b наше•  града твого їма• на немьже нарее сѧ мꙗ тво на немь•  на црквь твоѭ ѭже съꙁьда глѧ• врата адова не ѹдоблѧѭ е• ѹслꙑш г молтвѹ рабъ твохъ•  моленꙗ нашѧ вънѹш•  просвѣт лце тво на стьбѫ твоѭ• ꙗко не на правдꙑ нашѧ ѹпъваѭще прносмъ т молен• прсно бо раꙁдражамъ тѧ• нъ на щедротꙑ твоꙗ

306c многꙑꙗ• г ѹслꙑш• г въньм• пощѧд люд своꙗ влко•  не даждь достоꙗнꙗ свого въ поношен• област мъ ꙗꙁꙑкомъ• ꙗко да не рекѫть къде сть бъ хъ• н же ꙁа беꙁаконенꙗ наша хѹлмо бѫд мѧ тво• въ ꙗꙁꙑцѣхъ не вѣдѫщхъ тебе• тебѣ бо гю бѹ нашемѹ правда• намъ же стѹдъ лць до нꙑнѣ• ꙗко до схъ не постꙑдѣхомъ сѧ• мьже

306d жестовꙑ смь• аще прѣмѣнть мурнъ кожѫ• то  мꙑ ꙁълѹѭ волю нашѫ• ꙗко всѧ ꙁълаа с прдошѧ на нꙑ•  не посрамхомъ сѧ покаат сѧ• нъ  пржхомъ грѣхъ на грѣхꙑ нашѧ• н помолхомъ сѧ лцѫ твомѹ г• отъстѹпт раꙁмꙑшлен• срьдьцѧ нашего ꙁълаго•  побъдѣ г о ꙁълехъ нашхъ•  наведе на нꙑ жъꙁлъ ꙗрост твоꙗ• ꙗко прав͗денъ с г пр

307a в͗семь• ꙁане не послѹшꙗхомъ гласа твого• ходт въ ꙁаповѣдьхъ твохъ• нъ нꙑнѣ г бже нашь• ꙗкоже ꙁбав нꙑ льст дольскꙑꙗ ꙁнамен•  ѫдесе•  створ себѣ мѧ до нꙑнѣ• прѣстан г ꙗко оста насъ мало на ꙁемл•  бꙑхомъ ꙗко нест вс мꙑ• ꙗкоже бо прьсть ѹсѣдѧщѧꙗ прав͗да наша•  отъпадохомъ ꙗко лствь• беꙁаконен

307b рад нашхъ• нѣсть бо прꙁꙑваѭщаго мен твого•  правьдьнѣ отъврат лце сво отъ насъ•  прѣдасть нꙑ ꙁа грѣхꙑ наш•  нꙑнѣ г оць нашхъ• тꙑ с• мꙑ же брьнь дѣла рѫкѹ твоѭ в͗с• н гнѣва сѧ на нꙑ ꙁѣло•  не помѧн въ врѣмѧ грѣхъ нашхъ• нъ прꙁьр г ꙗко людь тво вс мꙑ смъ• градъ стаго твого бꙑⷭ

307c пѹстъ•  слава сѡнѧ• бꙑсть огнемь пожьжена•  в͗сѧ славьнаа наша съпадошѧ•  о всѣхъ схъ• въсхотѣ г  обнꙁ нꙑ ꙁѣло• ꙁане не ходхомъ пѹтемь благомь• нъ въ слѣдъ грѣхъ нашхъ• нъ пощѧд г люд своꙗ•  достоꙗн сво•  ꙁьм нꙑ ꙁ-д-рѫкꙑ врагъ нашхъ• мен твого рад: да раꙁѫмѣть в͗сѧ тварь• ꙗко тꙑ с гь бъ нашъ• сльнъ въ бран•

307d  щедротꙑ твоꙗ въ родъ  родъ прѣбꙑватъ на людьхъ неоаалѣхъ• нъ то помолмъ сѧ мꙑ грѣшьн• ѡ влко лклбье• ꙗкоже подобать не вѣмъ• ѹтѣшнка же мѹще ꙁаконꙑ къ тво благост• прѣсто тво слово же ꙁа ѭтробѹ млост твоꙗ посъла• въ ꙁавѣтъ свого съꙁьданꙗ• въплъщьше сѧ  распѧто• то оцѣщь наше рѫкоѱан:

308a оцѣщен намъ бꙑсть грѣхъ нашхъ•  дхъ же тво прстъ•  тъ прповѣдать о насъ• не рабьскы• нъ бголѣпьно•  лклбнѣ млѹ сво творен• помѧн ѡ влко толкѹѭ своѭ о насъ благостꙑнѫ•  распѧт ноадаго сна твого•  съпѹст намъ щедротꙑ твоꙗ•  благодѣть  даръ стго твого дха• да блгꙑмь го пршьствмь наставть нꙑ• ѹгодьнаа

308b тебѣ даат•  ѹлѹт вѣнѹѭ жꙁнь• мꙑ же недостон влко• пъваѭще просмъ• рекъшѧго рад пртаго сна•  слова твого оа• га нашего іу ха• просте  дасть сѧ вамъ• щѣте  обрѧщете• тръцѣте  отъврьꙁѫть сѧ вамъ• всь бо просѧ прмлеть•  щѧ обрѧщеть•  тлъкѹщѹмѹ отвръꙁѹть сѧ•  пакꙑ• аще ѹбо вꙑ ꙁъл сѫще• ѹмѣте

308c даанꙗ благаа даат адомъ вашмъ• кольм пае оць вашь нбснꙑ• дасть дхъ стъ просѧщмъ ѹ него• ꙗко тебѣ подобать всѧка слава ьсть  покланѧн оцѫ  снѹ  стмѹ дхѹ нынѧ  прсно  въ вѣкы вѣкомъ АМН ⁘ АНЪТꙌХА ⁘

308d ⁘ ѤДНАКА ЛАВРꙐ ОЦЬ САВꙐ•⁘ ⁘ къ встатѹ гѹменѹ манастꙑрѧ атталнꙑ• града анкурꙑ галатскꙑꙗ•⁘ ⁘ гла ⷡ рл•  молтва⁘ ⁘ сповѣданѭ ⁘ Длъгъ вашь коньавъ естьнъ ое встате• пандекта бгодъхновенаго ѱанꙗ• пѹстхъ вашемѹ бголюбьѭ• съставвъ въ рл главъ• гоже прмлѧ непрѣстаньнѣ мол сѧ• къ лколюбвѹмѹ бѹ ꙁа мо окаан:

309a да обрѧщѫ млость• въ пршьствь благаго  лколюбваго ба: ,, Сь ан͗тохъ родомь галатнъ бѣ• отъ вс рекомъꙗ медосагꙑ• сѫщѧ въ странахъ тогожде града анкурꙑ• ꙗко ѿ ꙁнамен двоѭ десѧтѹ• желан же мꙑ мншьскаго жꙗ• отърее сѧ въ прѣждереенѣмь манастꙑр• нарцѧмѣмь ат͗таллн•  по малѣ лѣтъ• пакꙑ вънде мѹ любꙑ поклонт сѧ• стꙑмъ хвомъ

309b мѣстомъ•  жт въ прлежѧщ пѹстꙑн•  пршъдъ въсел сѧ въ лаврѣ оцѧ савꙑ• раꙁлежѧщ на полѹде стаго града рѹсалма• ꙗко стад п•  прѣбꙑсть в͗ немь о хѣ вьсе лѣто жвота свого•