Текстов корпус
Ловешки дамаскин
Заглавие на латински:-
Жанр:Miscellanea
Автор:-
Дата на ръкописа:17 век
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Новобългарски
Име на ръкописа:Ловешки дамаскин
Хранилище на ръкописа:
Сигнатура на ръкописа:
Страници:1а-87б + Приложение (1а–44а)
doc_iddoc_192

Дамаскин Студит, За второ пришествие (А)

просвѣ́ти ст҃ь́іте апⷭльі . и҆_какⸯ_щь́ть
да_прохо́деть по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ да
ка́ꙁꙋвать е_҄е истина бьіло̀ . и҆_това̀
си́ⸯкото ка́ꙁꙋваха прⷪрⷪците ѿнапрⷣѣ́.
5 Зарадѝ това̀ дꙋ́маха и҆_ка́ꙁꙋваха е
ще҄ да_сѐ сврь́ши то́иꙁи свѣ́ть . т҄а
и҆_ꙁатова̀ ꙁна́ꙗха как_щѐ да_бь́де
и҆_на_поди́рѣшно врѣ́ме, и҆_що_ще да_сѐ
сто́ри . И҆_какⸯ_щѐ да_до́и҅де па́кь да
сь́ди и҆_на_жи́вьі и҆_на_мрь́твьі г҃ь на́-
шь і҆с҃ х҃с́ . и҆_да_въꙁдадѐ сѣ́комꙋ
Ко́и҅ що_҄е стрꙋ́валь и҆_ꙋ҆ра́ботиль . пра-
ве́дницитѐ да_поьтѐ , а῍_грѣ́шниците
да_мь́и . А῍мѝ да_послоу́шаме хꙋ́-
бевѣ и҆_да_вѣ́рꙋваме истѣнⸯскьіи .
и҆_да_с҄и ꙁⸯбере́ме оу҆мь́ть сѣ́кьіи ꙋ҆
се́бѣ_с҄и . е_ще҄ да_бь́де сꙋ́дь б́ж҃їи , и҆
век҄ѥ да_не_съгрѣша́вам҄е . недѣ́ите
р҄е г҃ь, та_҄е до́брь и҆_пом́л҃ꙋва_ни_ще҄ и
прости́_ни_ще҄ а῍ко̀ ꙁгрѣ́шиⷨ . а῍мѝ да_сѐ


хв҃о пришь́ствїе
па́ꙁиⷨ тврь́дѣ . ҄е г҃ь ми́лꙋва и҆_пра́во
сь́ди , а῍ла̀ сѣ́комꙋ да́ва ко́и҅ ка́кь_є̏
ра́ботиль ть́и҆_мꙋ и҆_пла́ща • А῍мѝ ꙁа-
радѝ това́_вьі̏_се мо́лꙗ Кме́тоове , и҆_бо-
лѣ́ре и҆_сьірома́си, и҆_ста́рьі , и҆_мла́дьі ,
и҆_же́ньі . ѿтворѣ́те_с҄и ꙫ҆и́те ва́-
ши щото́_гьі имате на_срⷣцето . И҆_по-
слꙋ́шаите съ_си́ⸯко срⷣце тї́а дꙋ́мьі
що_щ҄ь да_вь҄і ка́жа стра́шньі и҆_прѣ-
ю́дньі дꙋ́мьі . Ка́к_щѐ да_сѐ сврь́ши
си́ⸯкїать свѣ́ть . и҆_как_щѐ да_сѐ до-
врь́ши льжа́та дїа́волⸯска, и҆_ль́га-
нїето а҆нтихрі́стово . та_҄е тоги́-
ва_ще҄ да_бь́де вто́ро пришь́ствїе
хв҃о . А῍мѝ да_послꙋ́шате блⷭве́нїи
хрⷭтїа́не . ѿ_коѐ сло́во да_ꙁапо́на
да_вь҄і ка́ꙁꙋваⷨ . и҆лѝ кого̀ да_намѣ́рѧ
дрꙋ́гьіго пррⷪка иꙁнова да_дꙋ́ма
тѣ́иꙁи дꙋ́мьі . дрꙋ́гьіи не_мо́га
намѣ́ри . А῍мѝ_щ҄ь токо̀ да_ꙁапо́на

па́кь ѿ_прь́вѣшньіте прⷪрⷪцїи, щото́_са ,
дꙋ́мале и҆_ка́ꙁꙋвале . Защо́то_са тѣ́-
хньіте дꙋ́мьі истѣнⸯскьі ; т҄а и҆_мои̏-
те да_са̀ истинⸯна • И҆_слоу́шаите .
Прь́вьіи прⷪрⷪкь і҆са́їа рⷱе . Като́_ще да_сѐ 
доврь́ши свѣть́ть . Земл҄ꙗ ва́ша прⷪрⷪкь 
поу́ста , и҆_гра́дѡве ва́ши ѿ_ѻгⸯнь і҆са́їа 
щь́ть да_и҆ꙁⸯгорѧ́ть . Мѣста́та ва́- 
ши ю́жди лю́дїе щь́ть да_гь҄і и҆ꙁѣ- 
дь́ть прⷣѣ_ваⷭ . и҆_ѻ҆ста́вит_се дь́щи 
сїѡ́нова кат҄о є҆дна̀ кь́ща вⸯ_ло́ꙁїе 
ꙁь́імѣ , и҆_кат҄о врата̀ на_бахⸯї́а ꙁи́- 
мѣ . Слоу́шаите ка́кь Ка́ꙁꙋва
то́и҅ꙁи прⷪрⷪкь, как_щѐ да_сѐ сврь́ши
свѣть́ть . Защо̀ не_ка́же токо̀
ꙁа_е҆вр҄еете, нито̀ ꙁа_гра́дѡвете . А῍мѝ
слꙋ́шаите да_вь҄і ка́жеⷨ по_є҆дно̀
по_є҆дно̀ • Сїѡ́нь що_сѐᵕ За_е́р- ᵕꙁовѐ
ковата щот҄о_е Въ_і҆ерⷭли́мь. ꙁа_нѥ́а
Ка́же прⷪрⷪкь і҆са́їа дь́щи сїѡ́нова

вто́ро пришь́ствїе .
Какⸯ_щѐ да_ꙁапꙋстѣ́е Въ_врѣ́ме а҆нⸯтихрі́-
стово. Защо̀ да_рⷱемь сїѡ́нь нѻ́вьіи ,
та_сѐ но́вьі̏ і҆е҆рⷭли́мь ꙁовѐ е́рⸯковата
ѿ_сѝⸯкьіте прⷪрⷪци дꙋ́мано • Кат҄о
и҆_прⷪⷪокь дв҃дь дꙋ́маше . Мт҃и сїѡ́нь ,
щот҄о ка́жеⷨ , л҃кь , и҆_л҃ка ро́ди_се вⸯ_нѥ́- ,
го . И҆_па́кь рⷱе . Г҃ь въ_сїѡ́нѣ сѣ́дить ,
є҆ди́нь стра́шень и҆_вели́кь • И҆_прⷪрⷪкь прⷪрⷪкь
ѻсїе дꙋ́ма какⸯ_щѐ да_сѐ сврь́ши свѣ- ѻсїе
ть́ть . Въ_на́покощни днѝ ще҄ да ,
и҆ꙁва́ди г҃ь є҆ди́нь горе́щь вѣ́трь ,
и҆ꙁ_пꙋ́сто мѣ́сто на_людїе́тѣ . да ,
имь и҆ссꙋшѝ жи́лите на_си́ⸯкьіте. ,
и҆_съ́дѡве си́ⸯки щот҄о имать щь́ть ,
да_и҆съ́хнать . и҆_кои̏то пль́ньі и҆_тїе́ ,
щьⷮ да_и҆съ́хнать . Сѝ̀ рѣⷱ ́, Кои̏то
жень҄і има непра́ꙁⷣньі щь́ть да_сѐ мь́-
ать догде̏ ме́тнать ѿ_ѻ҆силⸯнина̀ .
А῍мѝ слꙋ́шаите да_вь҄і ка́жеⷨ ко́и бѣ́-
ше горе́щїать вѣ́трь . А҆нⸯтихрі́сть .

е_ще҄ то́и да_сѐ роди ѿ_пꙋ́стьінꙗ, що_сѐ
ꙁовѐ пꙋ́стьінꙗ , лю́дїе е҆вре́искьі : ҄е_не́ма
ст҃ьін҄ꙗ вⸯ_тⷯѣ́ . а῍мѝ_са пꙋ́сти ѿ_а҆нти-
хрі́ста . д҄ето_ще да_имь и҆ссꙋши водїе-
то въ_ѡ҆ноꙁѝ врѣ́ме , и҆_ще҄ да_погꙋ́би
рѡ́дь л҃ьскьіи и҆_дш҃и́те_иⷨ и҆_тѣло́то_иⷨ
и҆_съ́дѡве д҄ето_са сꙋ́хьі , та_са̀ тї́а д҄е-
то имаха ѿнапрⷣѣ́ добр҄о . А῍_тоги́ва
в_тоꙁѝ врѣ́ме век҄ѥ не_щѐ да_има ни̏
ѻ҆_є҆дного̀ добр҄о . и҆_мн҄ѡго же́ньі не-
пра́ꙁньі щь́ть да_сѐ ꙋ҆бь̀іѧть ѿ_гла́дь
и҆_ѿ_жьдꙋ́ванїе ѿ_а҆нтихрі́ста вⸯ_нѥ́го-
вьіте днѝ • И҆_па́кь Ка́ꙁꙋва прⷪрⷪкь прⷪрⷪкь а҆моⷭ
а҆мо́сь, и҆_дꙋ́ма . Єто ть́и҆ ре́е г҃ь . 
бꙋ́дате и҆_ти́кате и҆_бь́іите сьірома́- 
сите . и҆_ꙁе́мате_иⷨ щот҄о имать на́и 
хꙋ́баво . и҆лѝ сре́бро , и҆лѝ прѣмѣ́на , 
и҆лѝ ло́ꙁїе , и҆лѝ ни́вїе . т҄а набере́те 
дꙋка́ти мн҄ѡго . и҆_напра́вите кь́щи 
хꙋ́бавьі и҆_кра́сньі, а῍_вⸯ_тⷯѣ́ не_сѣди́те 

вто́ро пришь́ствїе .
а῍мѝ оумрете та_гь҄і ѻ҆ста́вите • а҆мⷭо́
Па́кь ка́же прⷪрⷪкь а҆мо́сь ꙁа_това̀.
ре́е г҃ь щот҄о си́ⸯкото дрьжѝ . По ,
си́ⸯкьіте пъ́тюве и҆_ꙋлици пла́ь ,
голѣ́мь и҆_шьпⸯка̀нїе и҆_въꙁдь́ішѣнїе . ,
ѽ_ꙁлѣ̏ . ѻлеле , ѻлеле . и҆_щь́ть да_сѝ ,
желѣ́ать дн҃ите и҆_ась́ть Кога́_ще ,
д҄о дн҃ь гв҃ь . А῍мѝ_щеⷨ да_рⷱемь ꙁащо́_е
на́мь де́нь гв҃ь . то́и_є̏ на́мь тьм҄а ,
а῍_нѣ̀ свѣ́ть . Кат҄о да_рⷱе́шь е҆ди́нь
л҃кь бѣ́га ѿ_лиц҄е расла́ново . а῍то́_го
намѣ́ри є҆дн҄а ме́ⸯка . такь́вꙁи_ще
да_бь́де и҆_напоко́щньі̏ дн҃ь пла́ь го-
лѣ́мь . л҃кь не_ще҄ да_м҄ꙋ до́и҅де до-
кра́и . Єто па́кь дꙋ́ма на_ѡ҆нї́а
Кога́то_ще҄ да_до́и҅де сконⸯа́нїе свѣ́-
тꙋ . Защо́_го ищете ѻнⸯꙁи де́нь .
ѻти ѻнꙁи дн҃ь кога̀ до́иде та_ще҄
да_до́и҅де кат҄о є҆дна̀ тьмнина̀ , а῍
нѣ̏ свѣ́ть , Си̏ рⷱѣ́ , а῍нтихрі́ста .

е_ще҄ вⸯ_нѥ́говото црⷭтво да_бь́де гла́дь
голѣ́мь . и҆_щь́ть да_па́днать людїетѣ
ѿ_ꙁло̏ на_ꙁло̏ , Кат҄о ѿ_расла́на на ме́ⸯк ⷶ•
А῍мѝ и҆_прⷪрⷪкь дв҃дь рⷱе́ ꙁа_сꙋ́дь б́ж҃їи . тⷨа́  двⷣо
поста́виха прѣхꙋ́бавьі прѣсто́ле на 
сꙋ́дницата бж҃їа . и҆_хꙋ́бавьіте сто́- 
лѡве д҄ето кь́щата и҆_дво́рать дв҃двь . 
та́мⸯ_ще҄ да_бь́де си́ⸯкото да_сѐ и҆спра́- 
ви. А῍мѝ да_ꙁна́ете блⷭве́нїи хрⷭтїа́- 
не , ѻти си́ⸯкьіте пррⷪци дꙋ́мать и҆
ка́ꙁꙋвать , Какⸯ_щѐ да_сѐ сврь́ши свⷮѣ́ .
А῍мѝ да_нѐ дꙋ́маме мн҄ѡго дꙋ́мьі прⷪрⷪ-
ь́скьі , а῍мѝ да_ка́жеⷨ ѻще ꙁа_е҆дн҄ого
пррⷪка токо̀ ѿсрⷣѣ́ дꙋ́мьіте нѥ́говьі .
та_҄е тоги́ва_щеⷨ каꙁа̀ и҆_на_дрꙋ́гьіте
пррⷪци . И҆_слꙋ́шаите • И҆_пррⷪкь мала- прⷪрⷪкь ма-
хїа рⷱе какⸯ_щѐ да_сѐ сврь́ши свѣ́тьⷮ .  лахїа .
ть́и рⷱе г҃ь щото̀ дрьжѝ си́ⸯкото . 
Ще҄ да_до́и҅де дн҃ь горе́щь Кат҄о пе́щь 
ѻ҆гнѣ́нна . и҆_щь́ть да_бь́дать в_то́иꙁи 

вто́ро пришь́ствїе .
дн҃ь си́ⸯкьіте нефели́ти є҆ꙁь́іци да ,
трепе́рѧть ѿ_ѻнⸯꙁи ѡгⸯнь кат҄о трь- ,
сти́ка ѿ_вѣ́трь . И҆_кои̏то имать М
свое́то име добр҄о , а῍_ра́ботата_иⷨ ꙁла̏
и҆_лъгли́ва .та_с҄а тїѐ кат҄о фарис҄еете
и҆_садꙋкк҄еете . ѻти_се тїѐ хва́лꙗха ,
и҆_ищѣха да_гь҄і хва́лꙗть и҆_добр҄о име
да_гь҄і ꙁовь́ть . а῍ла̀ б҃ь не_щѐ ть́и .
А῍мѝ щь́ть и҆_тїѐ да_трепе́рѧтъ кат҄о
трьста̀ ѿ_вѣ́трь да_гь҄і не_и҆ссꙋшѝ е_ще҄
ѡгⸯнь ско́ро да_гь̀і и҆ꙁⸯгорь̀і . ть́и҆_ще да
гь҄і и҆ꙁгорь̀і ѡнⸯꙁи ѡгⸯнь на_поди́рѣшно
врѣ́ме . т҄а не_щѐ да_ѻ҆ста́не ѿ_тⷯѣ́ ни̏
рѡ́дь ни̏ ко́рень . И҆_ще҄ да_и҆ꙁлѣ́ꙁе
є҆ди́нь да_свѣ́ти , та_ще҄ да_ѻ҆свѣ́ти
тї́а Кои̏то_се нѥ́мꙋ боꙗ́ле ѿ_нѥ́гово-
то име , ѻти свѣ́тѣше кат҄о слн҃це .
та_ще҄ да_ста́не на_ѻнⸯꙁи ѡгⸯнь кат҄о
на_сто́ль на_нѥ́говата си́ла . Ко́и҅ бѣ́-
ше ѡгьнѧть , прѣсто́ль б́ж҃їи . И҆

ко́и бѣ́ше свѣтли́вїать л҃кь , х҃с́.
д҄ето_ще да_нь҄і сꙋ́ди • И҆_па́кь ка́же малахї́а
слⷣѣ́ тї́а дꙋ́мьі пррⷪкь малахї́а . рⷱе́ 
г҃ь. аꙁе_щ҄а да_пꙋ́сна ва́мь и҆лї́а пррⷪка . 
165 догде̏ нѣ_ѐ дошь́ль то́и҅ꙁи дн҃ь голѣ́- 
мїать и҆_горе́щїать , и҆_то́иꙁи д҄ето 
свѣ́ти кат҄о слн҃це . ѻти_ще҄ да_с҄и 
ѻ҆ста́ви срⷣце́то баща́та сн҃ꙋ_с҄и . А῍ 
сн҃ь_м҄ꙋ_ще да_с҄и ѻ҆ста́ви срⷣце́то на_лю- 
170 дїе́тѣ. и҆_на_съсѣ́дете , и҆_на_родни́ната 
своа̀ . ꙁа́мь да_нѐ до́идать да_поро́- 
беть ꙁемл҄ꙗта на́прасно . т҄а ꙁа- 
това́_ще да_до́и҅де и҆лї́а . Єто ть́и҅ 
рⷱе прⷪрⷪкьть . А῍мѝ послꙋ́шаите да
175 вь҄і ка́жеⷨ кога́_ще да_до́и҅де и҆лї́а .
Това̀ си́ⸯкото напрⷣѣ́ ка́ꙁаха пррⷪци-
те . Защо̀ да_раꙁбере́ме и҆_нь́іе Кога́
ще да_бь́де дꙋ́ма мн҄ѡго и҆_крамола̀
въ_ѻ҆нова̀ врѣ́ме_ще҄ да_бь́де • Ко́лⸯко
ще҄ да_бь́де в_тоꙁѝ врѣ́ме присми́ванїе

вто́ро пришь́ствїе .
на_поⷫо́вете ѿ_людїе́тѣ. и҆_не_щь́ть век҄ѥ
да_имать по́ⷭть и҆_сра́мѣнїе • А῍_л҃ци-
те не_щь́ть да_гь҄і та́ать и҆_да_гь҄і и-
мать ꙁа_поⷫо́ве . и҆_щь́ть да_хо́дѣть
сѣ́кьіи ко́и҅ как_щѐ на_сво́а во́лꙗ , и҆
не_щь́ть да_сѐ слꙋ́шать нѝкои нѝко ⷢ ⷪ•
И҆_дѣца́та_щⷮь да_мра̀ꙁѣть бащи́те_с҄и ,
а῍_бащи́те_иⷨ като́_щьⷮ да_ви́деть дѣца́-
та_с҄и е_гь҄і мра̀ꙁѣть , а῍_тїе́_щьⷮ да_гь̀і
и҆ꙁбї̀ѧть • Мьжїе́те щⷮь́ да_сѝ во́деⷮ
жень҄іте на_сꙋ́дь да_гь҄і сꙋ́деть • А῍_же-
ни́те_щьⷮ да_си прѣда́вать мьжїе́то
на_съмрь̀ть да_гь҄і ꙋ҆бїѧ̀ть • Болѣ́ре-
те не_щь́ть да_сѐ сра́мѣть и҆_до _пои́-
тать ро́бїето_с҄и в_тоꙁѝ врѣ́ме •
А῍_ро́бїето не_щь́ть век҄ѥ да_слꙋ́шать
гпⷭда́рїето_с҄и • Ста́рⸯцїи и҆_ста́рьіе
же́ньі , не_щь́ть век҄ѥ да_имать по́-
есть и҆_млⷭть ѿ_мла́дите • А῍_мла́дьі
и҆_хꙋ́бавьі век҄ѥ не_щь́ть да_имать млⷭть

нѝ ѿ_кого̀ • Ст҃о́е єѵⷢлїе век҄ѥ не_щѐ
да_сѐ слꙋ́ша вⸯ_тоꙁѝ врѣ́ме , Кꙋ́рво́вⸯство
ще҄ да_ста́не мн҄ѡго по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ ,
Грⷯѣ́ мн҄ѡго и҆_льжа̀_ще҄ да_бь́де , и҆_ꙁло̏
и҆_клевета̀ мн҄ѡго , и҆_щь́ть да_сѐ ꙁакли́-
нать в_тоꙁѝ врѣ́ме ꙁа_беꙁⸯ_ра́бота ,
И҆_щь́ть да_сѐ ѱꙋ̀вать , и҆_да_сѝ ꙁави́деⷮ
є҆ди́нь дрꙋ́гьімꙋ , и҆_щь́ть да_сѐ мра̀ꙁѣⷮ ,
и҆_да_сѝ дꙋ́мать е҆ди́нь дрꙋ́гьімꙋ на_при́-
смⷯѣ , и҆_да_сѝ дꙋ́мать е҆ди́нь дрꙋ́гьімꙋ
ꙁль̏і дꙋ́мьі , и҆_да_сѐ ѻ҆пи́вать и҆_да_стрꙋ́-
вать смⷯѣ́ мн҄ѡго , и҆_дрꙋ́го си́ⸯко що-
т҄о има ꙁло̏ и҆_дїа́волⸯскьі ра́ботьі , Се̏
такво́ꙁи_щьⷮ да_ра́ботѣть въ_ѻ҆нова̀
врѣ́ме си́ⸯкьіте лю́дїе . Зарадѝ то- па́вль_а҆пⷭль
ва̀ а҆пⷭль па́вель дꙋ́маше и҆_наⷭ оуѣше . 
Бра́тїе , паꙁѣ́те_са да_нѐ ста́нете 
кат҄о ѱе̏та да_сѐ ѻ҆бьꙗдате . и҆_па- 
ꙁѣ́те_са ѿ_тї́а щот҄о ꙁло̏ ра́ботѣтⸯ 
и҆_паꙁѣ́те_са да_сѐ не_ѿрее́те ѿ_х҃а влⷣка .

вто́ро пришь́ствїе .
и҆_паꙁѣ́те_се нѣ́кои ѿ_ваⷭ да_нѐ_ѿиде
да_сѐ ꙋи на_ꙁль̏і ра́ботьі да_сѐ вди́га
голѣ́мь. ѻти сега̀ има тꙋ́ка ме́-
ждꙋ е҆днь̀і лю́дїе . т҄а кога̀ напра́ви
нѣ́коа ра́бота дїа́волⸯска̏ , ꙗ῍ нѣ́-
кого л҃ка и҆ꙁма́мьі ꙁа нѣ́коа ра́-
бота та_м҄ꙋ_ꙗ῍ ꙁе́ме. ꙗ῍_м҄ꙋ навї҄е съⷭ
дꙋ́ма та_го̀ ѻ҆сь́ди . А῍_дрꙋ́гїе_го лю́дїе
похва́лꙗть ко́лⸯко_е хь́ітрь и҆_ко́лⸯко
ꙁна́е да_дꙋ́ма хь́ітри дꙋ́мьі . А῍_ѻнⸯꙁи
ловѣ́кь кат҄о ю́е такви́ꙁи дꙋ́-
мьі е_го̀ хва́лꙗть . А῍_то́и҅_се и҆_ѻще
по́_ꙋи да_дꙋ́ма хь́ітри дꙋ́мьі , да_҄е
по́_голѣмь ѿ_си́ⸯкьіте лю́дїе . Коѐ
добр҄о това̀ блⷭве́нїи хрⷭтїа́не .
А῍мѝ_се паꙁѣ́те ѿ_такви́ꙁи ра́бо-
тьі щото́_гьі има тꙋ́ка по_ꙁемл҄ꙗта .
а῍мѝ ходѣ́те хꙋ́бевѣ , нѣ̏ кат҄о
глꙋ́павьі , а῍мѝ кат҄о ꙋмньі . ꙁа́мь
да_смь́іслѣме врѣ́мето ѻти_се

минꙋ́ва Кат҄о дн҃ь є҆ди́нь • И҆_дрꙋ́го
да_вь҄і рⷱе́мь . Какь́вь_є̏ то́иꙁи л҃кь
д҄ето слꙋ́ша такви́ꙁи дꙋ́мьі ѿ_ст҃ь́іте
прⷪрⷪцїи , и҆_апⷭльі , и҆_ѿ_са́мого х҃а . и҆_не_вѣ́-
рова истѣнⸯскьіи е_҄е бьіло̀ Въск҃рсе́нїе •
Ко́и҅_є̏ то́и҅ꙁи д҄ето слꙋ́ша е_м҄ꙋ ка́-
ꙁꙋвам҄е ѻти_ще҄ да_бь́де сконⸯа́нїе
на_свѣть́ть . и҆_ще҄ да_сь́ди си́ⸯкьіте
лю́дїе . и҆_д҄а_дадѐ г҃ь сѣ́комꙋ ко́и що_҄е
ра́ботиль . добр҄омꙋ л҃кꙋ добр҄о
а῍_ꙁло̏мꙋ ꙁло̏ . а῍_то́и_се не_го́тви ни̏ днⷭе́
ни̏ ноще́сь • Єто Ка́ꙁахⸯм҄е си́ⸯките
рѣ́и що_с҄ь дꙋ́мале ст҃ь́іте прⷪрⷪци ,
как_щѐ да_бь́де да_сѐ сврь́ши свѣ́тⸯ .
А῍мѝ щеⷨ да_вь҄і ка́жеⷨ с_какво́_ще ю́-
до да_слѣ́ꙁе , и҆_съⷭ_каква̀ си́ла . а῍мѝ
послꙋ́шаи҅те . и҆_да_нѐ рⷱе́те аꙁь съⷭ_мо́и҅
ꙋмь дꙋ́маⷨ ва́мь ; А῍мѝ а῍ко̀ не_вѣ́-
рꙋвате аꙁе_щ҄ь дов҄е марⸯтꙋрї́а прⷪрⷪка
данїи́ла . Защо́то_е то́и дꙋма́ль тї́а

вто́ро пришьствїе .
дꙋ́мьі на_нѥ́говата кнї́га ꙁа_ть́ꙁи
ра́бота, т҄а рⷱе ца́рꙋ наваходоносо́рꙋ.
Видѣ́л_ли_с҄и тьі̏ ца́рꙋ . Єто є҆ди́нь л҃кь ѡ҆ ѻ҆бра́ꙁь ꙁла́ть щото видѣ̀ прⷪрⷪкь данїи́ль .
голѣ́мь стоѝ прⷣѣ твое́то лиц҄е . и҆_гле́- ,
данїето_мꙋ та_҄е стра́шно , лиц҄ето ,
нѥ́гово и҆_снага́та_мꙋ та_сѐ гле́да ка- ,
т҄о Колело̀ . лиц҄ето_мꙋ и҆_глав҄ата_мꙋ ,
ѿ_ꙁла́то и́сто . рьцѣ́те_мꙋ и҆_прь́сти- ,
те_мꙋ и҆_ра́менѣте_мꙋ сре́брьньі . рь- ,
ва́та_мꙋ и҆_коре́матⸯ_мꙋ ѿ_мѣ́дь . ,
Колѣ́нетѣ_мꙋ и҆_нѡѕѣ́те_мꙋ желѣ́- ,
ꙁньі . и҆_ма́лко нѣ́що има вⸯ_нѥ́го ка- ,
то̀ прь̀сть пее́на, да_рⷱе́шь кат҄о ,
ѿ_грьне́ць. та_сѐ такво́ꙁи гле́даше . ,
Єто д҄е видⷯѣ́ е_с҄а ѿкь́сна е҆ди́нь ,
ка́микь ѿ_е҆дна̀ планин҄ь самⸯс҄и_си, ,
та_сѐ потрькалѝ нанадо́лꙋ . т҄а оу҆- ,
да́ри ѻ҆ного́ꙁи л҃ка . д҄ето_се гле́да- ,
ше кат҄о ѿ_ꙁла́то и҆_ѿ_сре́бро , и҆_ѿ_мѣ́- ,
дь , и҆_ѿ_желѣ́ꙁо , и҆_ѿ_прь̀сть . та_го̀ ,

раꙁбѝ и҆_строшѝ до_троха̀ . т҄а стан҄ь 
кат҄о прⷯа́ и҆_пе́пель ка́кь стои̏ на_гꙋ́- 
мно ѿ_вѣ́трь . ть́и҅_се не_ꙁаꙁна́ꙗ ѻ҆на́- 
ꙁи напра́ва ѿ_ѻнⸯꙁи ка́микь щото́_се 
ѿкь́сна ѿ_ѻ҆на́ꙁи планин҄ь голѣ́маа . 
т҄а напль́ни ѻнⸯꙁи ка́микь си́ⸯката 
ꙁемл҄ꙗ • Єто ть́и дꙋ́маше прⷪрⷪкь
данїи́ль . А῍мѝ послꙋ́шаите да_вь҄і ка́-
жеⷨ ѻ҆ноꙁѝ напра́вата що_҄е бьіло̀ ѿ
ꙁла́тото и҆_ѿ_мѣ́дⸯта л҃кать . и҆_да_ка́-
жеⷨ що_҄е бь́іль то́и҅ꙁьі̏ ка́микь , щото́
се ѿкь́сна самⸯс҄и ѿ_планин҄ьта ; и҆_да
ка́жеⷨ що_҄е бьіла̀ планин҄ата • Слꙋ́шаи҅те .
Ка́микать д҄ето_се ѿкь́сна самс҄и ѿ
планин҄ьта , д҄ето_го л҃кь не_пофа́ща-
ше . та_҄е то́иꙁи ка́микь х҃с́ истиннь̏і .
А῍_планин҄ата_є̏ бц҃а м҃рї́а , т҄а влѣ́ꙁе
дх҃ь ст҃ьіи вⸯ_нѥ́а , та_сѐ поро́ди х҃с́.
ѿ_нѥ́а . т҄а не_бѣ́ше ѿ_л҃ка ꙁа҄еть .
т҄а ꙁатова̀ дꙋ́ма пррⷪкь данїи́ль .

вто́ро пришь́ствїе .
самс҄и_са ѿкь́сна ѻнⸯꙁи ка́микь ѿ_пла-
нин҄ьта , а῍_не_го́_е л҃кь похва́наль . А῍
ꙁащо̀ ка́же кат҄о раꙁбѝ ѻнⸯꙁи ка́-
микь ѻ҆ного́ꙁи л҃ка , д҄ето бѣ́ше
ѿ_ꙁла́то и҆_ѿ_сре́бро , т҄а стан҄ь като̀
пра́хь и҆_пе́пель . А῍_ка́микать напль́-
ни си́ⸯкїать свѣ́ть , та_҄е това̀ х҃с́
сь́щи б҃ь и҆_цр҃ь на_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ .
то̀_ще҄ да_бь́де ѻнⸯꙁи л҃кь . д҄ето_се
гле́даше ѿ_ꙁла́то и҆_ѿ_сре́бро и҆_ѿ_мⷣѣ́ ,
и҆_на_желѣ́ꙁо стоꙗ́ше . и҆_ма́лⸯко нѣ́що
постоа̀ . та_҄е стан҄ь на́поконь сла́-
бо като є҆дно̀ грь́не • А῍мѝ послꙋ́-
шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не ; да_вь҄і ка́жеⷨ
да_ꙁна́ете и҆_вь́іе що_҄е бьіло̀ то́иꙁь̏і
л҃кь . т҄а ꙁатова̀ ка́ꙁꙋваⷨ що_҄е ви-
дѣ́ль пррⷪкь данїи́ль • Т҄а бѣ́ше то-
ва̀ си́ко видѣ́ль цр҃ь наваходоносо́-
рь на́сънѣ . А῍ми́ не_ꙁна́еше що_҄е и҆_ка́-
кь_є̏ . и҆_що_ще҄ да_бь́де до_на́поконь .

А῍_прⷪрⷪкь данїи́ль раꙁꙋмѣ́ль на_сво́и ꙋм и҆_рⷱе́ . прⷪрⷪкь
Азь данїи́ль пррⷪкь Видѣ́хь ка́же  данїи́лⸯ .
на_съ́нь . д҄е и҆ꙁлѣ́ꙁоха ,д҃, вѣ́трове 
нбⷭньі . т҄а_имь бѣ́ше името • Сѣве́- 
рь • Югь • Є҆вро̀нь • И҆_ꙁефи́рь • т҄а 
повѣа́ха по_море́то голѣ́мое • И҆_ви- 
дⷯѣ́ ҄е и҆ꙁлѣ́ꙁоха ,д҃, вль́цїи и҆ꙁ_мо- 
ре́то . и҆_сѣ́кьіи по_башⸯк҄а по_башⸯк҄а 
ѿли́ѣше . Прь́вїать вль́кь прили́-  а҃
ѣше кат҄о є҆дна̀ же́нⸯска расла́ницⷶ 
кога́то_е роди́ла та_҄е лю́та . таква́- 
ꙁи_се ви́дѣше стра́шна . и҆_имаше крьі- 
л҄ѣ ѻ҆рл҄ови . и҆_гле́дахⸯ_го догде̏_мꙋ_се 
ѿкь́снаха , т҄а паднь́ха ѻ҆нї́а крь҄ілѣ 
и҆_лиѱа́ха ѿ_ꙁемл҄ꙗта . И҆_па́кⸯ_го ви- 
дⷯѣ́ ѻ҆ного́ꙁи вль́ка , д҄е_стан҄ь като̀ 
л҃кь , и҆_кро́тⸯкь кат҄о сьіромⷯа́ л҃кь , 
и҆_срⷣцѐ л҃ьско но́сѣше вⸯ_се́бѣ_с҄и . 
Єто д҄е видⷯѣ́ . Вто́рїать вль́кь  в҃
҄е прили́ѣше Кат҄о ме́ⸯка , и҆_стан҄ь

вто́ро пришь́ствїе .
настрана̀ ѿ_ѻ҆нї́а . и҆_имаше въ_ꙋ҆ста́- г҃ ,
та_с҄и , т҄а дрьжа́ше ,г҃, ребра̀ . Єто ,
д҄е видⷯѣ́ и҆_тре́тїать вль́кь , ҄е при- ,
ли́ѣше кат҄о ри́ꙁь . и҆_имаше на_пле- ,
щи́тѣ_с҄и ,д҃, крьіл҄ѣ голѣ́мьі кат҄о ,
ѻ҆рⸯл҄овьі . и҆ ,д҃, главь҄і . Єто_д҄е видⷯѣ́ д҃ ,
и҆_етврь́тїать вль́кь . т҄а бѣ́ше стра́-
шень и҆_гро́ꙁень и҆_голѣ́мь тврь́дѣ .
ꙁь̀бьі имаше желѣ́ꙁньі , и҆_но́кте
мѣ́дньі . и҆_видⷯѣ́ ҄е напра́вѣ и҆_раꙁва́-
лѣ. и҆_дрꙋ́гьіте вль́цїи поⷣпи́раше
съⷭ_крака́та : и҆_ѿли́ѣше то́и҅ ѿ_ѻ҆-
нї́а вль́ци башⸯк҄а щото́_гьі видⷯѣ́
ѿнапрⷣѣ́ . и҆_видⷯѣ́ ,і҃, рѡ́гове на_гла-
в҄ьта_мꙋ . Єто д҄е видⷯѣ́ ҄е и҆ꙁра́-
сте є҆ди́нь ма́лакь ро́гь ме́ждꙋ
ѻ҆нї́а , т҄а имаше прⷣѣ_нѥ́го три̏ рога̀, ,
та_гь҄і и҆скрь́ти ма́лⸯкїать ро́гь , ,
т҄а па́дньха ѿ_нѥ́го . и҆_видⷯѣ́ па́кь ,
на_ма́лⸯкїать ро́гь ꙫи л҃ьскьі ,
10а
и҆_ꙋ҆ста̀ д҄е дꙋ́мать навьісо́ко тврь́дѣ .
Єто дотꙋ́ка Ка́ꙁахⸯме данїилꙋ прⷪрⷪ-
кꙋ сънѧ́ть щото_҄е видѣль . А῍мѝ
послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_вь҄і
ка́жеⷨ що_ще҄ да_бь́де то́иꙁи съ́нь до
напоко́щньі годи́ньі , д҄ето видѣ̀ да-
нїи́ль пррⷪкь и҆_цр҃ь наваходоносѡ́рь .
Пь́рвїать вль́кь д҄ето прили́ѣше сканїе ѻ҆
кат҄о расла́ница, и҆_и҆ꙁла́ꙁѣше и҆ꙁⸯ прь́вїат
море́то . Т҄а ка́ꙁꙋва това̀ црⷭтво вль́кь .
Вавѷло́нⸯско, да_рⷱе́мь багда́тⸯско .
д҄ето дрьжа́ше цр҃ь наваходоносо́рь
т҄а ꙁа_нѥ́го ка́ꙁꙋва лиц҄ето_мꙋ и҆_гла-
в҄ата_мꙋ ѿ_ꙁла́то и́сто . т҄а на́по-
конь стан҄ь ꙁль̏ и҆_вди́гнь_се наголѣ́мо
кат҄о ѻ҆ре́ль с_крьілѣ́те_с҄и . и҆_послⷣѣ́
стан҄ь кат҄о во́ль и҆_и҆спа́дна ѿ_црⷭ-
твото_с҄и , т҄а век҄ѥ не_бь҄і ца́рь . а῍ми́
стан҄ь поди́рѣ кат҄о си́ⸯкьіте л҃ци •
Да_ка́жемь и҆_ꙁа_вто́рїать вль́кь .
10б
вто́ро пришь́ствїе .
Вто́рїать вль́кь д҄ето прили́ѣше ка- сканїе
т҄о на_ме́ⸯка . т҄а ка́ꙁꙋва това̀ црⷭтво ꙁа вто́-
перси́дⸯско, да_рⷱе́мь Каꙁльба́шⸯко . Защо̀ рїать вль́кь
на́поконь багда́тⸯскьі̏ ца́рь црⷭтвꙋ́ва-
ше на_каꙁльба́шь . д҄ето_се пока́ꙁа
сре́брьнь вⸯ_лиц҄ето . Кат҄о рⷱе и҆_пррⷪкь
данїи́ль , и҆_имаше въ_ꙋ҆ста́та_си ѻ҆на́ꙁи
ме́ⸯка , т҄а дрьжа́ше ,г҃, ребра̀ . Єто
ка́же наⷣ ,г҃, є҆ꙁь́іци царꙋ́ваше то́и-
ꙁи цр҃ь Вавӱлонⸯскьі̏. наⷣ_пе́рⸯсьі , и҆_наⷣ
медїа́нѡⷨ , и҆_наⷣ_вавӱлѻ́нь • Да_ка́жеⷨ
и҆_ꙁа_тре́тїать вль́кь . Тре́тїать ска́нїе
вль́кь д҄ето прили́ѣше кат҄о ри́ꙁь. ꙁа тре́-
Т҄а Ка́ꙁꙋва ꙁа_цр҃а а҆леѯа́нⷣра , д҄ето тїать
ѿнапрѣⷣ ́ цр҃ꙋ́ваше наⷣ_єллините . д҄е- влькь .
то_имⸯ_се пока́ꙁа кат҄о и҆ко́на и҆спи́са-
на , и҆_кат҄о да_рⷱе́шь напра́вена ѿ_мⷣѣ́ .
Защо̀ на́поконь на_каꙁльба́шь цр҃ꙋва̀
а҆леѯа́нⷣрь цр҃ь сн҃ь фи́липовь ѿ_пло́вⸯдиⷡ .
т҄а ꙋ҆бѝ да́рїа цр҃а перⸯси́дⸯского . щот҄о
11а
рⷱе прⷪрⷪкь данїи́ль . имаше ,д҃, крьіл҄ѣ
ѻ҆рл҄овьі, и҆ ,д҃, главь҄і , т҄а ка́ꙁꙋва тов҄а
Кога̀ ꙋ҆мрѣ̀ ц҃рь а҆леѯа́нⷣрь , т҄а ѻ҆ста́ви
д҃, цр҃ї́е на_си́ката ꙁемл҄ꙗ при_нѥ́гово
црⷭтво , Какво́то бь҄і • Да_ка́жеⷨ и҆_ꙁа
етврь́тїать вль́кь . етврь́тїать сканїе
вль́кь д҄ето_се гле́даше стра́шень и҆ ꙁа_етврь́-
гро́ꙁень . и҆_имаше ꙁь́бїи желѣ́ꙁньі̏ тїать
и҆_но́кⸯте мѣ́дньі . та_сѐ пока́ꙁоваше вль́кь .
това̀ ꙁла́то‿ꙗбльско црⷭтво , ꙁащо́-
то бь҄і това̀ ри́мⸯско црⷭтво тврь́дѣ
голѣ́мо , и҆_ꙗко като̀ желѣ́ꙁо . ѻтї_е
желѣ́ꙁо по́ ꙗко ѿ_мѣ́дь , и҆_ѿ_сре́бро ,
и҆_ѿ_ꙁла́то . А῍_ꙁа_нѡѕѣ́тѣ д҄ето и-
маха мѣ́дньі нѡ́кⸯте , и҆_ѡ҆нї́а нѡ́-
ѕѣ имаха ,і҃, прь́стове . та_са̀ това̀
,і҃, црⷭтва ри́мⸯскьі . и҆_щото_сѐ ви́дѣ-
ше ѻ҆номꙋ́ꙁи вль́кꙋ ,і҃, ро́гѡве на
глав҄ьта_мꙋ . и҆_є҆ди́нь ма́лакь и҆ꙁни́-
кна ме́жⷣꙋ тⷯѣ́ . т҄а Ка́ꙁꙋва това̀ .
11б
в҃ пришь́ствїе хв҃о .
догде̏_са не_ми́нать ,і҃, ца́рїе на_ꙁла́та
ꙗблька . та_҄е тоги́ва_ще҄ да_сѐ ро́ди
а҆нтихрі́сть . та_҄е това̀ ма́лⸯкїать
рѡ́гь , д҄ето и҆ꙁра́сте на́поконь т҄а
и҆скрь́ти три̏те рѡ́га . И҆_тї́а три̏те
рѡ́гове . та_са̀ три̏ црⷭтвїа , левїи́ско ,
и҆_мѵ̈си́рⸯско , и҆_є҆їѡ́пⸯско . та_ще҄_тї́а
црⷭтва да_ꙁе́ме а҆нⸯтихрі́сть да_ста́не
ца́рь наⷣ_є҆вр҄еете . и҆_ще҄ да_сто́ри голѣ́-
ма гри́жа по_людїе́тѣ , и҆_голѣ́мьі
во́и҅скьі и҆_бо́ѡ̈ве , и҆_голѣ́ма ꙁль̏ін҄а
по_си́ⸯкьіте лю́дїе . Кога́то_ще҄ то́и
да_црⷭтвꙋ́ва . д҄ето нѣ_ѐ бьіло̀ , нѝто́
ще да_бь́де дрꙋ́гьіи пь́ть . Єто пи́танїе
д҄е има тꙋ́ка ме́жⷣꙋ наⷭ е҆днѝ лю́дїе ѻ҆_скона́-
т҄а пи́тать Кога́_ще да_сѐ сврь́ши свⷮѣ́ . нїе свѣ́тꙋ .
А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не
да_вь҄і подꙋ́маⷨ и҆_аꙁь . Кога́_ще да_сѐ
сврь́ши свѣть́ть т҄а нѝкои не_ꙁна́е
ѿ_людїе́тѣ , ть́кмо є҆ди́нь б҃ь д҄ето 
12а
сто́ри нб҃о и҆_ꙁе́млю и҆_днѝ и҆_годи́ньі
и҆_но́щи и҆_ꙁь́іми и҆_лѣ́та . то́и҅ ꙁна́е Ко-
га́_ще да_сѐ_сврь́ши свѣ́ть . то́и ꙁна́е
денѧ́ть и҆_ась́ть . Зарадѝ тїа дꙋ́-
мьі ка́же х҃с́ Въ_є҆ѵⷢлїе єже ѿ_маⷮ҄еа .
Ѻ҆_тї́а днѝ и҆_ѻ҆_то́иꙁьіи аⷭ ни́кои не є҆ѵⷢ
ꙁна́е ни̏ агг҃льі гн҃и , ть́кⸯмо мо́ать 
баща̀ ꙁна́е самс҄и_си . И҆_па́кь рⷱе х҃с́ 
на_а҆пⷭльіте . нѣ_ѐ да́дено ва́мь да 
ꙁна́ете тоꙁѝ врѣ́ме и҆_то́ꙗ аⷭ Кога́ 
ще_да_бь́де . щото_҄е мо́и баща̀ ра́бо- 
тиль и҆_напра́виль да_ꙁна́е л҃кь . 
Кат҄о дꙋ́мать и҆_сега̀ тꙋ́ка ме́ждꙋ
наⷭ є҆днѝ лю́дїе . Єде въ_коѐ врѣ́ме
ще҄ да_сѐ_сврь́ши свѣ́ть єде въ_коѐ .
А῍то̀ ни́кои не_ꙁна́е . Кат҄о да_рⷱе́шь
є҆ди́нь л҃кь ѻ҆ра́ь има е҆дна̀ ни́ва
накра́и пь́ть . Єто д҄е минь́ха мн҄о-
го лю́дїе ниꙁⸯ_ѻнⸯꙁи пь́ть . и҆_видѣха
ѻ҆на́ꙁи ни́ва ѻ҆ра́ютомꙋ, и҆_тїа
12б
вто́ро пришь́ствїе .
фтаса́ла да_сѐ_жь́не . а῍_ѻ҆нї́а лю́дїе
щото̀ минꙋ́вать въ_ѻнⸯꙁи пь́ть ,
т҄а ка́же є҆ди́нь л҃кь ѿ_тѣ́хь .
єде вⸯ_ко́и дн҃ь_ще҄ да_сѐ жь́не та́ꙁи
ни́ва. а῍_дрꙋ́гь̏і рⷱе има и҆_ѻще ,і҃, днѝ
да_стоѝ та_е_ще҄ тоги́ва да_сѐ_жь́не .
а῍_дрꙋ́гь̏і ка́же има и҆_ѻще ,еі҃, днѝ ,
та_ще҄ тоги́ва да_сѐ жь́не . Ви́дите
лѝ Ко́лⸯко лю́дїе минь́ха , и҆_нѝ є҆ди́-
нь не_подꙋ́ма є҆дна́кво . нито̀ ꙁна́-
ꙗ҅ха кога́_ще ѻнⸯꙁи ѻ҆ра́ь да_до́и҅де
да_сѝ жь́не ни́вата . А῍_ѻнⸯꙁи гпⷭда́-
рь що́то_м҄ꙋ_е ни́вата , кога̀ щ҄ѣ то́и҅ ,
и҆_когѝ фтаса̀ тоги́ва ѿи҆дѐ та_с҄и
пожь́на ни́вата. А῍то ѿ_то́лⸯкоꙁи
лю́дїе ни̏ є҆ди́нь не_ꙁнаꙗ῍ ѻ҆номꙋ́ва
ѻ҆ра́ю оу҆мь́ть и҆_ра́ботата . Є҆да_҄е
и҆_ꙁа_то́иꙁи свѣ́ть ть́и. мн҄ѡго рѣ́-
и дꙋ́маме , а῍ла̀ ни́кои҅ не_ꙁна́е Ко-
га́_ще то́иꙁи свѣ́ть да_сѐ сврь́ши .
13а
А῍мѝ послꙋ́шаите да_вь҄і ка́жеме •
Ѿнапрⷣѣ́ дои҆до́ха прⷪрⷪците . т҄а_ре́ко- прⷪрⷪци .
Ха , Єто_е бли́ꙁꙋ сконⸯа́нїе на_свѣ-
ть́ть • Т҄а па́кь дои҆до́ха на́поконь а҆пⷭльі .
и҆_а҆пⷭльіте , т҄а и҆_тїѐ ре́коха . Єто ма́л-
ко ѻ҆ста́на да_сѐ доврь́ши свѣ́ть .
ѻти видѣ́ха си́ⸯкьіте лю́дїе по_си́ⸯ-
кїать свѣ́ть въ_ꙁльі̏на вла́ꙁѣха •
Т҄а па́кь наста́наха на́поконь да́ска- оу҆и́телїе .
ле и҆_филосѡ́фе . т҄а оуаха кат҄а
дн҃ь и҆_пра́ꙁⷣникь , т҄а и҆_тїѐ дꙋ́маха
пока́ите_се е_ще҄ да_сѐ сврь́ши свѣтьⷮ
ско́ро • А῍мѝ токо̀ да_ꙁна́ете ҄е ни́-
кои не_ꙁна́е б́ж҃їата ра́бота , ть́кмо
є҆ди́нь б҃ь. А῍мѝ послꙋ́шаите ма́лⸯко
нѣ́т҄о да_вь҄і ка́жеⷨ що_нь҄і пока́ꙁа х҃с́
ꙁа_сконⸯѣ́нїето токо̀ ма́лⸯко ꙁа_стрⷯа́
да_имаме , т҄а рⷱе́ Въ_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе .
Кога̀ ста́не ме́жⷣꙋ людїе́тѣ си́ⸯкьі є҆ѵⷢлїе
по_си́ⸯкїать свѣ́ть ѻ҆мра̀ꙁа . да_сѐ 
13б
вто́ро пришь́ствїе .
ненави́деть е҆ди́нь дрꙋ́гьіго . и҆_щь́ть ,
да_бь́дать во́и҅скьі мн҄ѡго ме́жⷣо ца́рїе- ,
то , щото́_ги има по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ . ,
т҄а_щь́ть да_бь́дать бо́иѡ̈ве и҆_крь̀вьі ,
мн҄ѡго , и҆_гла́дѡве , и҆_мо́рѡве , и҆_бо́лести . ,
Єда тоги́ва да_ꙁна́ете е_҄е бли́ꙁꙋ
сврь́шѣнїе на свѣть́ть . Єто Каꙁа́-
хⸯм҄е коѐ ма́лⸯко коѐ мн҄ѡго как_щѐ
да_сѐ сврь́ши свѣ́ть • А῍мѝ сега̀ послꙋ́-
шаите па́кь ꙁа_а҆нтихрі́ста , какⸯ_щѐ
да_сѐ ро́ди . и҆_какⸯ_щѐ да_сѐ ѿхра́ни .
и҆_ка́к_щѐ да_ѿрастѐ . и҆_с_каква́_ще хьі-
трина̀ и҆_с_мꙋдро́сть да_хо́ди по_ꙁе-
мл҄ꙗта . и҆_какⸯ_щѐ да_ста́не ца́рь на́-
поконь , та_ще҄ на_нѥ́гово црⷭтво да
сѐ доврь́ши си́ⸯкїать свѣ́ть . и҆_как
ще҄ да_ста́не на́поконь ꙁль̏ . сканїе
Гь҃ на́шь і҆с҃ х҃с́, Кат҄о помь́ісли да  ꙁа_х҃а
ꙋ҆па́ꙁи людїе́тѣ ѿ_дїа́волⸯскьі рьцѣ̀ . ка́ко_бы
т҄а_слѣ́ꙁе ѿ_н҃бе́то , та_сѐ въпльтѝ рожⷣень .
14а
и҆_ро́ди_се ѿ_ст҃ь́іе дв҃ьі и҆_бц҃е мр҃ї́е . ҄е
бѣ́ше ѿ_рѡ́да цр҃ьска , и҆_ѿ_колѣ́но
і҆ꙋ́дово сн҃а і҆а́кова . Кат҄о рⷱе́ и҆_самс҄и
патрїа́рⸯхь і҆а́ковь кога́то бл҃госла́-
вѣше сн҃ѡве́те_с҄и . Т҄а рⷱе́ і҆ꙋ́дꙋ , Єто 
тебѣ̀ бл҃госла́влꙗⷨ і҆ꙋ́до . да_сѝ похва́- 
лѥнь тьі̏ ѿ_твои́те бра́тїа по́_добрѣ . 
и҆_твои̏те рьцѣ̀ да_нави́вать на_твои̏- 
те дꙋшма́не . и҆_те́бе да_се_покло́нѧⷮ 
си́ⸯкьіте сь́інѡве на_твое́го бащ҄а . 
и҆_кат҄о мла́до расла́нⸯе і҆ꙋ́да да 
бь́де . Кат҄о да_рⷱе́шь є҆дна̀ годи́на 
расла́нь , така́_е и҆_мо́ать сн҃ь і҆ꙋ́да . 
Кога̀ ꙁаспѝ расла́нь ко́и҅ смѣ́е да 
го̀ раꙁбꙋ́ди . така̀ и҆_мо́ать сн҃ь 
да_бь́де ме́жⷣꙋ бра́тїата_с҄и . и҆_да 
нѣ_ѐ нѝкоги пра́ꙁⷣно ѿ_нѥ́говата 
ро́жⸯба беꙁⸯ_ца́ра и҆лѝ беꙁⸯ_сꙋ́дника 
да_сꙋ́ди пра́во . догде̏ до́иде врѣ́ме 
и҆_нѥ́го да_а́кать си́ⸯките є҆ꙁь́іци . 
14б
вто́ро пришь́ствїе .
Єто ꙁа х҃а така̀ бѣ́ха ѿнапрⷣѣ ́
продꙋ́мале . і҆а́ковь дꙋ́маше сн҃ꙋ_с҄и
і҆ꙋ́дꙋ, а῍то́_се на_х҃а напра́ви си́ⸯкото .
А῍мѝ_щеⷨ да_вь҄і ка́жеⷨ ꙁа_а҆нтихрі́ста
ѿ_ко́и_се ко́рень ро́ди то́и҅ . рⷱе і҆а́ковь
Се́дмꙋтомꙋ_с҄и сь́інꙋ свое́мꙋ да́нꙋ
като́_го блⷭгвлꙗше . Да́нь да_бь́де
кат҄о ꙁьмїа̀ д҄ето сѣдѝ при_пь́тѧть ,
т҄а ха́пе ко́ню копи́тото • А῍_ꙁьмїа́
та_е самс҄и дїа́воль д҄ето и҆ꙁма́мьі
Євва вⸯ_ра́и кат҄о ѻ҆бра́ꙁь л҃ьскь̏і
и҆_ꙁмїи́нь • И҆_а҆нтихрі́сть_с҄е ꙁовѐ ꙁь-
мїа̀ . ѻти то́и҅ сѣ́когьі ми́сльі ꙁло̏
ка́кь да_и҆ꙁма́мьі на_ꙁло̏ хрⷭтїа́нете .
т҄а ꙁатова̀ дꙋ́маме и҆_ка́ꙁꙋваме
да_ꙁна́ете е_ще҄ а҆нтихрі́сть ѿ_ко-
лѣ́но да_сѐ ро́ди • И҆_пррⷪкь є҆ремї́а
дꙋ́ма и҆_ка́ꙁꙋва . та рⷱе . Да́нь сь́ди
на_свои́те лю́дїе ѻти_с҄ь є҆ди́нь є҆-
ꙁь́ікь и҆_е҆ди́нь Ко́рень Вⸯ_црⷭтвото_с҄и .
15а
И҆_дрꙋ́гьі рѣ́и има ꙁа_това̀ ка́ꙁꙋванїе . саⷨѱо̀нь .
и҆_ꙁа_самѱо́нѣ дꙋ́маше то́и҅ꙁи пррⷪкь .
Защо̀ и҆_то́и бѣ́ше ѿ_да́нова . и҆_то́и҅
съ́ди на_є҆вр҄еете ,к҃, го́динь . т҄а на
самѱо́нѣ_се ма́лⸯко нѣ́що сврь́ши
ѿ_пррⷪьскьіте дꙋ́мьі , а῍то́_ще на_а҆н-
тихрі́ста си́ⸯко да_сѐ сврь́ши • За-
щ҄о па́кь рⷱе́ прⷪрⷪкь є҆ремї́а . Ѿ_да́на
щеⷨ да_ю́емь брь́ꙁь ко́нь д҄е ти́е
та_ще҄ да_сѐ потрь́си си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ •
И҆_пррⷪкь мѡ́ѵ̈с҄и рⷱе́ . Ма́лⸯко мла́до
расла́нⸯе да́нь щѐ да_ско́и кат҄о
ѿ_нѣ́що ꙋ҆пла́шень . кат҄о да_рⷱе́шь
ть́и_ще да_и҆ꙁлѣ́ꙁе а҆нтихрі́сть ѿ
ада грѣхови́таго . Защо̀ и҆_а҆нти-
хрі́ста нари́ѣть пррⷪците скѵ̈́менⸯ
ль́вовь дѣ́те на_расла́ница же́нска̏ •
Ка́кь є̏ ц҃рь расла́нь наⷣ_си́ⸯките
га́дѡве • Т҄а_ꙁатова̀ и҆_х҃а дꙋ́мать ,
скѵ̈́мень ль́вѡвь ꙁащо́то бѣ́ше
15б
вто́ро пришь́ствїе .
ѿ_цр҃ьскь̏і рѡ́дь . т҄а кат҄о и҆_стан҄ь
цр҃ь и҆_на_нб҃е́то и҆_на_ꙁемл҄ꙗта • Т҄а
по_то́иꙁи ско́пось хв҃ь , т҄а рⷱе́ и҆_а҆нⸯ-
тихрі́сть и҆_то́и҅ да_сто́ри кат҄о и҆_ х҃с́ •
Расла́нь х҃с́ • И҆_а҆нтихрі́сть расла́-
нь • Цр҃ь х҃с́ и҆_на_нб҃о и҆_на́_ꙁемлꙗ .
И҆_а҆нтихрі́сть ца́рь на́_ꙁемлꙗ и҆_въ
адѣ • Пока́ꙁа_се х҃с́ ѿпрь́вѣнь
дорѝ докра́и смѣре́нь и҆_кро́тⸯкь
кат҄о агне глꙋ́паво и҆_ма́лⸯко •
Ть́и и҆_а҆нтихрі́сть пока́ꙁа_се кро́-
тⸯкь и҆_смѣре́нь , а῍_на́поконь кат҄о
вль́кь лю́ть • х҃с́ хо́ди вⸯ_е́ркова
б́ж҃їа , та_сѐ ѻ҆брѣ́ꙁа по_ꙁа́конь_мѡ-
ѵ̈с҄еѻвь кат҄о бѣ́ше ѻ҆ста́виль на
є҆вр҄еете • И҆_а҆нтихрі́сть_ще҄ да_сѐ
ѻ҆брѣ́же кат҄о и҆_ х҃с́ , ꙁа́мь да_го̀
не_поꙁна́ꙗть е҆врее́те • х҃с́ пꙋсн҄ь
а҆пⷭльіте по_си́ⸯките є҆ꙁь́іци да
ка́ꙁꙋвать е_҄е дохо́диль х҃с́ г҃ь 
16а
на́_ꙁемлꙗ • И҆_а҆нтихрі́сть ть́и҆_ще да
пꙋ́сне ль́жевьі а҆пⷭльі да_и҆ꙁль́жать
людїе́тѣ кат҄о то́и҅ ище • х҃с́ събра̀
людїе́тѣ ꙁагꙋ́бени въ_црⷭтво нбⷭное •
А῍_а҆нтихрі́сть_ще҄ да_съберѐ си́ⸯкьіте
є҆вр҄ее ѻ҆коло̀ нѥ́говото ца́рсⸯтво •
х҃с́ да́де до́брь бѣ́лѣгь на_хрⷭтїа́не-
те сво́и҅ тⷭньіи крⷭть • И҆_а҆нтихрї́-
сть_ще҄ д҄а дадѐ сво́ать ꙁль̏ бѣ́лѣгь
ко́ито нѥ́го вѣ́рꙋва • х́с҃ та_сѐ по-
ка́ꙁа хꙋ́бавь вⸯ_лиц҄ето прⷣѣ_си́ⸯкьіте
лю́дїе • И҆_а҆нтихрї́сть_сѐ пока́ꙁа є҆-
вре́инь • х҃с́ въскрѣсѝ своа́та
пль́ть • а῍_а҆нтихрї́сть_ще҄ да_въс-
крѣсѝ дрꙋ́гьіе лю́дїе мрь́твьі ꙁⷨа́
да_го̀ вѣ́рꙋвать е҆вр҄еете . Двѣ̏ съ- прь́во съшь́-
шь́ствїа дꙋ́мать Кнї́гьі и҆_писа́нїа ствїе хв҃о
ще҄ да_бь́де на_ꙁемл҄ꙗта • Є҆дн҄о_е
съшь́ствїе бьіло̀ Кога́то_се породѝ
ѿ_бц҃а м҃рї́а . и҆_пока́ꙁа_се кат҄о л҃кь
16б
пришь́ствїе хв҃о .
прⷣѣ_си́ⸯките . и҆_распе́_се, и҆ тре́тьіи дн҃ь
въскр҃се. и҆_па́к_се въꙁне́се на_нб҃о . т҄а
па́кⸯ_щѐ да_слѣ́ꙁе на́_ꙁемлꙗ да_съ́ди на
си́ⸯкїать свѣ́ть • Ѿпрь́вѣнь кога́-
то щѣ́ше да_слѣ́ꙁе да_сѐ ви́ди и҆_да_сѐ
гле́да кат҄о л҃кь т҄а ка́ꙁꙋваше і҆ѡа́-
ннь крⷭтль ҄е_е това̀ х҃с́ истѣнⸯскьіи
б҃ь , и҆_прⷪрⷪците ꙁа_нѥ́го_са дꙋ́мале •
А῍_ꙁа_вто́ро пришь́ствїе хв҃о Кога́то вто́ро
ще҄ да_бь́де прѣ́юдно и҆_поⷭтно . та пришь́-
ще҄ да_пꙋ́сне праве́днаго є҆но́ха . и҆ ствїе
прⷪрⷪка и҆лї́а . да_ка́жать ҄е дои҆дѐ хв҃о .
врѣ́ме и҆_аⷭ присть́пи • Кат҄о и҆_ма-
лахї́а прⷪрⷪкь ка́ꙁꙋваше ѿнапрⷣѣ́ . пррⷪкь ма-
е_ще҄ да_наꙋи си́ⸯкьіте лю́дїе въ_ѻ҆- лахїа .
нова̀ врѣ́ме , ѻ҆нї́а ст҃ь́іте лю́дїе да
нѐ слꙋ́шать а҆нтихрї́ста • Защ҄о
ѻти и҆_прⷪрⷪкь данїи́ль рⷱе . ѻти_мꙋ данїѝль
пока́ꙁа самс҄и б҃ь . дн҃и́те и҆_годи́ньі- пррⷪкь
те т҄а_ги_сьⷨ аꙁь . ꙋ҆тькми́ль кат҄о
17а
є҆дна̀ неⷣлꙗ . є҆дна̀ неⷣлꙗ , ꙁ҃ , днѝ . А῍
аꙁе_ги_щ҄ь сто́ри , ꙁ҃ , го́динь , и҆_сто́ри
ги_щ҄ь ,г҃, го́динь и҆_полови́на . и҆лѝ_ги
щ҄ь сто́ри , а҃҂сѯ҃ днѝ . т҄а ꙁа а҃҂сѯ҃
днѝ . ще҄ да_наꙋи си́ⸯкьіте лю́дїе
да_не́мать наꙋмь да_вѣ́рꙋвать е_҄е
това̀ а҆нтихрї́сть . а῍мѝ_си крь҄іаше
дїа́волⸯскьіте хьітринѝ . А῍_вⸯ_дрꙋ́гьі
г҃, го́динь и҆_полови́на . ще҄ да_сѝ пока́-
же а҆нтихрі́сть дїа́волⸯскьіте нѥ́го-
вьі ра́ботьі • Кат҄о Ка́ꙁꙋва и҆_дꙋ́ма і҆ѡ҃ ҄еѡ-
ст҃ьіи і҆ѡа́ннь бг҃осло́вь Въ_сво́ата ло́гь .
Кнї́га д҄ето_ѧ_ꙁовь́ть а҆покалиѱи́сь ,
т҄а рⷱе́ . та́ꙁи дꙋма моа̀ та_ще҄ да_҄е 
истинна щот҄о ре́коⷯ . Ст҃ьін гра́дь 
та_сѐ ꙁовѐ і҆е҆рⷭли́мь . и҆_щь́ть да_хо́- 
деть мои̏те два̏та л҃ка ,м҃в, мⷭци . 
т҄а да_прока́ꙁовать ꙁа а҃҂сѯ҃҃ днѝ 
име моѐ . т҄а_щь́ть да_хо́деть ѻ҆блѣ́- 
ени Вⸯ_прѣмѣ́на ѿ_ко́ꙁина и҆стака́на . 
17б
вто́ро пришь́ствїе .
А῍ла̀ кат҄о да_рⷱешь двѣ̏ масли́ньі дрь́- ,
вїе , и҆лѝ два̏ свѣти́лⸯника прⷣѣ_б҃а ,
стоꙗ́ле , т҄а_щь́ть да_хо́деть по_ꙁе- ,
мл҄ꙗта . а῍_тїе́_щьⷮ тѣ́мь ꙁло̏ да_имь ,
сто́рѧть . и҆_ѡгⸯнь ѿ_ꙋ҆ста́та тѣ́хⸯньі ,
ще҄ да_имь и҆ꙁлѣ́ꙁе , и҆_да_и҆ꙁгорѝ ꙁльі̏- ,
те тѣ́хⸯньі дꙋшма́не . И҆_а῍ко нѣ́кои ,
л҃кь и҆ꙁлѣ́ꙁе та_гь̀і ѻ҆ѱꙋ̀ва и҆лѝ_гьі ,
бь́іе и҆лѝ_гьі ꙁасра́ми . та_сѐ стоѝ да ,
се ꙋ҆бї́ѧть догде̏ оумрать • И҆_па́кь ,
є҆ди́нь ст҃е́ць рⷱе́ ꙁа_това̀ . тїѐ имать ,
си́ла да_ꙁаклю́еть н҃бе́то да_нѐ_пꙋ́- ,
сне дь́ждь нѝкакь по_ꙁемл҄ꙗта си́- ,
ⸯкаа . Кога́то_щⷮь́ тїѐ да_хо́дѣть ,
да_ка́ꙁꙋвать добрь̀і дꙋ́мьі . и҆_щь́ть ,
да_имать си́ла да_напра́вѣть си́ⸯ- ,
ката вод҄а кат҄о крь́вь . и҆_имать ,
си́ла да_пꙋ́снать сѣ́каква бо́лесть , ,
и҆_ꙁль̏іна по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ ко́лⸯкото ,
тїѐ щь́ть • И҆_па́кь дꙋ́ма слⷣѣ тї́а ,
18а
рѣ́и , послꙋ́шаите . Ѿкога́то_с҄и сврь́- 
шиха ѻ҆нї́а лю́дїе ра́ботата ѿ_б҃а 
пꙋ́снати , щото_и́м бѣ́ше ꙁарь́ано , 
да_рⷱе́мь . пррⷪкь и҆лї́а , и҆_є҆но́хь . 
Єто є҆ди́нь вль́кь голѣ́мь кат҄о 
расла́нь , д҄е и҆ꙁлѣ́ꙁе и҆ꙁь_бе́ꙁⷣна , що-
то_го̀ ꙁове́мь а҆нтихрї́сть. та_ще҄
да_сто́ри съсⸯ_тⷯѣ́ бо́и҅ кат҄о на_вои҅ск҄ь .
и҆_ще҄ да_имь навь́іе , и҆_да_гь҄і ꙋ҆бь́іе . и҆
тѣ́хⸯньіте тѣ́ла ще҄ да_гь҄і фрь́ли по
оулиците гра́дⸯскьіе , да_гь̀і поть́паⷮ ,
и҆_да_ви́деть людїе́те ҄е_имь_є̏ нави́ль •
Єто дотꙋ́ка каꙁа́хⸯм҄е що_с҄ь ре́кле
прⷪрⷪците. А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи
хрⷭтї́ане да_вь҄і ка́жеⷨ ꙁа_а҆нтихрї́ста
ѿкра́и как_щѐ да_сѐ ро́ди , и҆_какⸯ_щѐ
да_сѐ напра́ви до_на́поконь •-:-• ска́нїе_ꙁа
То́и҅ꙁьіи льжли́вьіи и҆_неь́стивьі̏ а҆нти- рожⷣьство
хрі́сть. ще҄ да_сѐ ро́ди ѿ_е҆дна̀ жен҄а а҆нтихрі́-
кꙋ́рⸯва , т҄а скрь́ішоⷨ кꙋ́рвѣше. та_сѐ стово.
18б
в҃ пришь́ствїе .
мом҄а ка́ꙁꙋваше , и҆_имаха_ꙗ῍ людїе́те
мом҄а и́ста и҆_по́тⷭна . и҆_имаха_ꙗ῍
добра̀ и҆_ѿ_добра̀ рѡ́да . и҆_не_щѐ да_сѐ
ро́ди кат҄о дїа́воль . а῍мѝ_ще҄ да_сѐ ро́-
ди и҆_то́и кат҄о л҃кь . и҆_ х҃с́ какⸯ_сѐ ро́-
ди кат҄о л҃кь . А῍ла̀ а҆нтихрї́сть и-
маше си́ⸯка снага̀ кат҄о л҃кь , а῍
срⷣце имаше дїа́волⸯско , и҆_си́ⸯката
ра́бота стрꙋ́ваше дїа́волⸯска̏ . А῍ла̀
ни́кои_го не_ви́дѣше . Кат҄о и҆_ст҃ьіи
і҆ѡа́ннь дамаскѵ̈́нь рⷱе́ . и҆_то́и_ще_да
сѐ ѻ҆брѣ́же по_ѡсмь̏і дн҃ь , кат҄о и҆_х҃с́ .
и҆_то́и_ще да_съберѐ оуеници мн҄ѡго ,
кат҄о и҆_х҃с́ . и҆_не́мꙋ_щⷮь́ да_слꙋгꙋ́вать
кат҄о то́и ще҄ . и҆_ѿпрь́вень_ще҄ да_въ-
ꙁлю́би е҆вр҄еете . и҆_ю́деса мн҄ѡго
ще҄ да_сто́ри прⷣѣ_тⷯѣ́ . и҆_щото́_ще да
стрꙋ́ва прⷣѣ_тⷯѣ́ , Се̏ на_и҆ꙁма́ма стрꙋ́-
ва да_го̀ вѣ́ровать . то́лⸯкоꙁи до-
бр҄о пра́вѣше прⷣѣ_тⷯѣ́ , Єто да_мо́-
19а
жаше правѝ и҆_ст҃ь̀і да_гь҄і сто́ри , то́лⸯ-
коꙁи що_гь҄і оуаше на_добр҄о •
Кат҄о и҆_въ_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе ре́е х҃с́ .
Ѿпрь́вѣнь то́и_ще҄ да_сѐ пока́же до́брь .
и҆_да_прѣмль́юва сѣ́комꙋ . и҆_да_жи-
вꙋ́ва съ_сѣ́кьіго . и҆_сѣ́комꙋ_ще҄ да_сѐ
покла́нѣ . и҆_мирⸯба́_ще да_стрꙋ́ва ме́-
ждꙋ людїе́те . и҆_кри́вда не_ще҄ да_ѻ҆-
бь́іѣ . и҆_не_щѐ да_ꙁе́ма да́рь ѿ_людїе́-
тѣ що_м҄ꙋ да́вать . и҆_на_идолете не_ще҄
да_сѐ покла́нѣ . а῍мѝ щот҄о пи́шꙋть
кнї́гьі ерко́вⸯньі ще҄ да_гь҄і ꙁалю́бьі .
Попоо́ве_ще҄ да_пои́та . на_ста́рьі лю́-
дїе ще҄ да_сѐ сра́мѣ . на_мла́дьіте_ще҄
добр҄о да_имь стрꙋ́ва . и҆_кꙋрⸯво́вство
ще҄ да_мра̀ꙁи . и҆_съ́дь кри́вь_ще҄ да_сѐ
ѿфрь́лѣ да_нѐ слꙋ́ша . и҆_не_щѐ да_сѐ ꙁа-
кли́на ни́кога . Пь́тници_ще҄ да_лю́би .
Сьірома́си_ще҄ да_гь̀і ѻ҆болерѣ́ва . Сь́і-
ротьі ми́лꙋва . Вдови́ци_ще҄ да_гь҄і па́ꙁи .
19б
Вто́ро пришь́ствїе .
бо́лнїи лю́дїе ще҄ да_гь̀і нагле́дꙋва .
и҆_па́кⸯ_ще҄ мн҄ѡго ра́ботьі ю́дньі
да_сто́рьі прⷣѣ_людїетѣ . и҆_кои̏то
лю́дїе ра̀ньі и҆_стрꙋ́пїе имать ще҄
да_гь̀і ѻ҆и́стьі. и҆_бо́лⸯньі лю́дїе да_гь̀і
ѻ҆ꙁрⷣавѝ. лꙋ́дьі лю́дїе и҆_тⷯѣ́ ꙋмньі
да_гь҄і сто́рьі . и҆_ще҄ да_ка́ꙁꙋва прⷪрⷪь-
скьі дꙋ́мьі що_҄е било̀ , и҆_що_ще҄ да_бь́-
де . ѿпрь́вѣнь_ще҄ да_дꙋ́ма ѿко́лѣш-
ньі рѣ́и. и҆_мрь̀твьі лю́дїе да_въскрѣ́-
сѣва . на_слѣ́пьі лю́дїе ꙫи да_да́ва.
и҆_д҄ето ви́ди два̏ е_с҄ь ка́рать , а῍_то́и҅
ѿиде та_гь̀і съживь̀і. и҆_ще҄ да_имь
дꙋ́ма , ꙗ῍ послꙋ́шаите ме́не. що_҄е
ꙁарьа́ль г҃ь , догде̏ слн҃це нѣ_ѐ ꙁаи҆-
шло̀ , а῍_вї́е_са простѣ́те . и҆ма́нїе недѣ́-
и҆те събь́іра. ꙁла́то недѣ́ите лю́бьі .
сре́бро недѣ́ите правѝ и҆_крь̀і . Това̀
си́ⸯко_ще҄ да сто́ри прⷣѣ_людїетѣ , ꙁⷨа́
да_го̀ ѻ҆блю́бѧть си́ⸯкьіте лю́дїе .
20а
А῍_людїе́тѣ щь́ть да_го̀ ви́деть е_҄е до́- ѻ҆_молѥ́нїе
брь на_си́ⸯкьіте л҃ци . тоги́ва_щьть а҆нтихрі́ста
да_сѐ съберь́ть си́ⸯкьіте лю́дїе е҆вре́и- ꙁа_ца́ра.
скьі. и҆_дꙋ́маха_с҄и ме́ждꙋ се́бѣ е҆ди́-
нь дрꙋ́гьімꙋ. Єто тꙋ́ка ме́ждꙋ
наⷭ ко́и҅ има дрꙋ́гьі̏ кат҄о нѥ́го до́-
брь и҆_ꙋмень вⸯ_тоꙁѝ врѣ́ме кат҄о то́-
и҅ꙁи . Ко́и є̏ ст҃ь дрꙋ́гьі̏ кат҄о то́иꙁи .
Єто того́ва да_сто́риⷨ ца́ра , нѥ́го
да_сто́риⷨ гпⷭда́ра наⷣ наⷭ . и҆_сѝⸯките
щь́ть да_по́идать камт҄о нѥ́го ,
да_м҄ꙋ_се мо́лꙗть да_имь ста́не ца́рⸯ.
т҄а_щь́ть да_м҄ꙋ дꙋ́мать. Нь́іе си́ⸯки
те́бе ищемь да_нь҄і ста́нешь ца́рь .
и҆_те́бе лю́биⷨ си́ⸯки . и҆_на_те́бѣ_се си́-
ⸯки надѣ́емь да_ни ꙋ҆па́ꙁишь . ѻ-
ти_с҄и токо̀ тьі̏ е҆ди́нь пра́вь и҆_до́брь
ме́жⷣꙋ наⷭ на_ꙁемл҄ꙗта . тебѣ̀ по-
ꙁна́хⸯм҄е ст҃а̀ вⸯ_на́шїать рѡ́дь. те́-
бѣ намѣ́рихⸯм҄е добра̀ и҆_кро́тⸯка
20б
второ пришьствїе .
вⸯ_на́шето сѣ́ме . Зарадѝ това́_ти_се
мо́лиⷨ да_царꙋ́вашь наⷣ_наⷭ . си́ⸯкьіте
това́_го моли́ха . А῍_то́и҅ не_щѣ́ше
да_гь̀і послꙋ́ша , а῍мѝ имь ка́жѣше
не_щь́_вьі стан҄ь ца́рь ; ꙁа́мь да_го̀
мо́лꙗть тврь́дѣ . Єто та_го̀ мо́-
лиха си́ⸯкьі мн҄ѡго . є҆два́мⸯ_се прѣ-
да́де съсⸯ_голѣ́ма , т҄а_и҅мь стан҄ь
ца́рь и҆_гпⷭда́рь . Єто кат҄о_имь Въца́ри_се
стан҄ь ца́рь то́и҅ꙁи ꙁльі̏ а҆нтихⷭрї . а҆нтихрї́-
а῍_то́и_ще ѿтоги́ва да_ꙁе́ме да_сѝ сть .
вди́га наголѣ́мо срⷣцето_с҄и •
Кат҄о рⷱе́ и҆_ст҃ьі̏ і҆ѡа́ннь бг҃осло́вь ,
Въ_кнї́гата своа̀ . И҆_покло́нет_сѐ ꙁмї́ю
щото_го̀ ꙁовⷨе́ дїа́воль . д҄ето_мꙋ_се
да́де во́лꙗ ѻ҆номꙋ́ꙁи вль́кꙋ . що-
то_҄е сега̀ а҆нтихрї́сть . и҆_да_сѐ по-
клонѧ́ть вль́кꙋ , е_мꙋ_҄е ра́ботата
кат҄о на_вль́кь ; ѻти вль́кь къд҄ѣ
хо́ди се̏ ꙁло̏ ми́сльі на_людїе́тѣ .
21а
Ко́и҅ мо́же да_се бо́ри съсⸯ_нѥ́го . и҆_да́-
доха нѥ́мꙋ оу҆ста̀ да_дꙋ́ма навьісо́-
ко и҆_хꙋ́лⸯно . и҆_да́де_се нѥ́мꙋ да дрь-
жѝ си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ ,м҃в, мⷭци .
та_҄е ,г҃, го́динь и҆_полови́на . и҆_ще҄ да
с҄и ѿтво́ри ꙋ҆ста́та да_хꙋ́ли на_ба҃
и҆_да_хꙋ́ли името нѥ́гово . Защо̀
то́и ѿпрь́вѣнь бѣ́ше кро́тⸯкь ,
а῍_наподи́рѣ стан҄ь срьди́ть . ѿнапрⷣѣ́
бѣ́ше млⷭти́вь на_сьірома́си и҆_на_сь́і-
ротьі , а῍_на́поконь стан҄ь на́и҅ ꙁль̏
на_сьірома́сите . ѿпрь́вѣнь лю́бѣ-
ше си́ⸯкьіте лю́дїе , а῍_наподи́рѣ си́-
ⸯкьіте мра̀ꙁѣше . ѿнапрѣⷣ не_лю́-
бѣше непра́вда , а῍_на́поконь бь́іаше
праве́дните . Єто това̀ си́ⸯко
ꙁло̏ ꙁе̏ да_и́ни . и҆_стан҄ь да_сѐ не_по-
кла́нѣ Вⸯ_црⷭтвото_с҄и ни́комꙋ . и҆_ще҄
да_ꙁберѐ вои҅ск҄ь мн҄ѡго , да_ꙁатрї́е трі̏те_ца́р(їе)
три̏те ца́рїе , мѵ̈си́рскаго , и҆_лѵ̈вїискⷢаⷪ , ꙋ҆(би)ха .
21б
Вто́ро_пришь́ствїе .
и҆_є҆їѡ́пⸯскаго . та_҄е тоги́ва_ще҄ да
напра́ви е́ркова на_е҆вр҄еете въ_і҆е҆рⷭлⷨи́ ,
и҆_да_имь ꙗ῍ дадѐ да_ꙗ῍ дрьжь́ть .
Това̀ ка́ꙁꙋва и҆_на_є҆ѵⷢлїето ѿ_маⷮ҄еа . є҆ѵⷢ
Кога̀ ви́дите да_има ѻ҆мра̀ꙁа ме́жⷣꙋ ,
ваⷭ , е́рⸯкови и҆_гра́дѡве . що_҄е ре́кль ,
пррⷪкь данїи́ль . Ко́и стоѝ на_мѣ́сто ,
ст҃о̀ . ьтѝ да_раꙁꙋмѣ́ешь • Тоги́ва ,
щот҄о има л҃цїи ме́жⷣꙋ є҆вр҄еете .
т҄а щь́ть да_бѣ́гать вⸯ_го́рїето и҆_по
планинїе́то ѿ_ꙁло̏ а҆нⸯтихрї́стово .
тоги́ва_ще҄ а҆нтихрі́сть да_сѐ нареѐ
са́мс҄и_си аꙁе_сьⷨ г҃ь. д҄ето_ще да_ѻ҆пꙋ-
стѝ праве́дните . и҆_ще҄ да_ста́не на
мѣ́сто ст҃о̀ , да_рⷱе́мь і҆е҆рⷭлимь . та
҄е тоги́ва_ще҄ да_поми́сли да_ста́не
по́_голѣмь ѿ_б҃а . Ѽ_нефели́тⸯе
и҆_непоьте́нние . то́и҅ сѣ́ка е_ще҄
да_дрьжѝ црⷭтвото_с҄и ꙁа_мн҄ѡго , а῍_не
ꙁна́е е_ще҄ ско́ро да_ли́ѱа ѿ_нѥ́го.
22а
таква́ꙁи ра́бота_ще҄ да_сто́ри ѻнⸯꙁь҄і
неь́стивьі̏ а҆нтихрі́сть . тоги́ва ко́и҅
има вⸯ_тоꙁѝ врѣ́ме досто́инь да_влѣ́ꙁе
въ црⷭтво нⷭбное . Ко́и_ще҄ да_поꙁна́е то-
ги́ва ѻ҆ного́ва лъ́жа , т҄а да_побѣ́гне ;
Като́_ще да_съберѐ си́ⸯкьіте дїа́волѥ
да_мꙋ_с҄ь вои҅ск҄ь въ_ѻ҆бра́ꙁь л҃ьскьіи .
и҆_ще҄ да_сѝ напра́ви Виꙁи́ре , и҆_пашїѐ ,
и҆_кадїѐ , и҆_вое҆во́дьі , и҆_сꙋ́башїе , и҆_слꙋ́гьі ,
и҆_џелѣ́те , Се̏ дїа́воле, по_си́ⸯкьіте
мѣ́ста и҆_гра́дѡве Се̏ нѥ́говьі лю́дїе .
И҆_ѻнїа́ є҆вр҄ее щь́ть да_го̀ ѻ҆мра̀ꙁѣтⸯ
кои̏то_го_са сто́риле ца́ра. А῍ то́и_ще҄
да_сѐ раꙁсрь́ди на_тⷯѣ́ , та_ще҄ да_гь̀і по-
гле́дꙋва гро́ꙁнѣ , кат҄о беꙁⸯ_лиц҄е и҆
и҆_срьди́ть. и҆_дрꙋ́га ми́сль не_мь́іслѣ-
ше , А῍мѝ токо̀ ми́слѣше ка́та дн҃ь
Ка́та аⷭ ка́кь да_ль́же людїе́тѣ .
тоги́ва_ще҄ да_ви́кне ꙁⸯ_голⷨѣ́ глаⷭ на
си́ⸯкьіте лю́дїе . Слоу́шаите щ҄о
22б
вто́ро пришь́ствїе .
има тꙋ́ка сѝⸯки лю́дїе ма́льі и҆_вели́-
кьі . и҆_си́ⸯки рѡ́дове и҆_є҆ꙁь́іци . Ко́лⸯка_є̏
мо́ата ꙗко́сть и҆_си́ла . и҆_ко́лⸯко вѣ́-
рьі и҆_ꙁе́мли дрьж҄а т҄а имⸯ_сьⷨⸯ ца́рь .
Ко́и_ще҄ до̀ ца́рь съсⸯ_ме́не да_сѐ би́е . и҆
ко́и є̏ то́иꙁи ца́рь д҄ето_се не_боѝ ѿ
ме́не . И҆_а῍ко̀ ще́те да_ви́дите сега̀
ꙁнаме́нїе и҆_ю́до да_вь҄і сто́рѧ . тоги́-
ва то́иꙁи аⷭ рⷱе́ на_дрь́вїето . т҄а ста-
н҄ьха ѿ_планин҄ьта , и҆_ѿи҆до́ха си́ⸯки-
те вⸯ_море́то да_хо́деть по́_сꙋхо ка-
т҄о по_ꙁемл҄ꙗ , и҆_сто́ри то́иꙁи аⷭ си́ⸯ-
кото кат҄о рⷱе́ . и҆_ѡгⸯнь Сⸯве́де ѿ_нб҃е́-
то . дн҃ь сто́ри на_но́щь , а῍_но́щь на
дн҃ь . щ҄о_да_дꙋ́маме мн҄ѡго . токо̀
щ҄о помь́ісли , а῍_то́и сто́ри . ꙁа́мь
да_го̀ вѣ́рꙋвать . Єто и҆_сега́_е неви́-
дьіⷨ блⷭве́нїи хрⷭтїа́не . а῍_то́и_нь҄і прѣ-
ма́мѣ , и҆_нь́іе вѣ́рꙋваме вⸯ_нѥ́го. а῍мѝ
що̀_щⷮь́ да_сто́рѧть въ_ѻ҆нова̀ врѣ́ме
23а
ѻ҆нї́а л҃цїи прⷣѣ_тⷯѣ́ като́_ще да_҄е стра́-
шень и҆_срьди́ть . А῍мѝ сега̀ наⷭ ко́и_ньі
нака́рꙋва наси́ла . Єтꙋ и҆_сега̀ има
тꙋ́ка ме́жⷣꙋ наⷭ грѣ́шнїи и҆_неи́стїи
же́ньі , т҄а ба́ꙗть и҆_магї́а стрꙋ́вать
и҆_ль́жать наⷭ , а῍_нїе́_са покла́нѣме тⷨѣ́ .
та_сѐ прѣда́ваме дїа́волꙋ . А῍мѝ ѻ҆нї́а
лю́дїе въ_ѻ҆ноꙁѝ врѣ́ме какво́_щьть
да_и҆сте́глꙗть ꙁло̏ и҆_стрⷯа́ и҆_бо́и и҆_глⷣа́ .
А῍мѝ послꙋ́шаите да_вь҄і ка́жеⷨ как-
во́_ще ю́до и҆_нево́лꙗ да_се сто́ри ко-
га́_се доврь́ши свѣть́ть . и҆_как_ли́_ще
да_ꙁе́ме си́ⸯкьіте лю́дїе да_с҄ь поⷣ_нѥ́го .
Ѿкога́то ѻнⸯꙁи а҆нтихрї́сть сто́ри ѻ҆ скона́нїе
дїа́волⸯската своа̀ ра́бота . и҆_оу҆вѣ- ми́ра и҆ ѻ҆_и҆-
ри людїе́тѣ кат҄о то́и щ҄ѣ . Нб҃е́то ꙁмама_а҆нти
дь́жⷣь не да́де . ꙁемл҄ꙗта ро́жба не хрїстова
да́де ни́каква . море́то_се въсмрьдѣ̀ , на_л҃ците .
и҆_си́ките ри́бьі и҆ꙁⸯмрѣ́ха . и҆_си́ките
рѣ́кьі щь́ть да_и҆съ́хнать . и҆_си́ⸯките
23б
вто́ро пришь́ствїе .
єꙁера и҆_кла́денⸯци ве́кѥ не_щь́ть да_те-
кь́ть , а῍мѝ щь́ть да_прѣста́нать .
Вль́цїи ; и҆_ме́ⸯки , и҆_дрꙋ́гьі га́дѡве_щⷮь́
да_ско́ать да_ꙗ҆дь́ть людїе́тѣ • пррⷪкь_е҆ꙁекїи́ль.
Кат҄о бѣ́ше ре́кль пррⷪкь є҆ꙁекїи́ль . ,
на_поди́рѣшно врѣ́ме и҆_днѝ , щь́ть ,
да_и҆ꙁлѣ́ꙁать на_ꙁемл҄ꙗта ца́рева , ,
кв҃, вѣ́рьі ѿ_полꙋ́нощь. д҄ето_гьі_е ꙁа- ,
тво́риль а҆леѯа́нⷣрь цр҃ь сн҃ь фи́липп ⷶ, ,
цр҃а . т҄а_щь́ть да_поꙗ҆дь́ть си́ⸯкїаⷮ ,
добь́ітⸯкь. та_҄е и҆_людїе́тѣ на́по- ,
конь ꙁа_вод҄а , ҄е не_ще҄ да_има вод҄а
ни́где̏ • Ма́ика съсⸯ_дьщерѧ́та_с҄и
щь́ть да_се пригрь́нать и҆_да_ꙋмраⷮ .
бащ҄а и҆_сн҃ь ще҄ да_сѐ пригрь́нать та
҄е да_иꙁмрьть. Си́ката ꙁемл҄ꙗ
ще҄ да_се напль́ни съ_сⸯмра̀дь и҆_гнꙋ́сь
л҃ьскьі̏. Море́то_ще҄ да_сѐ въсмрьдѝ
кат҄о е҆ди́нь гно́и. Тоги́ва_ще да_бь-
де голѣ́мь пла́ь и҆_ви́кь мн҄ѡго
24а
по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ . и҆_въꙁдь́ішѣнїе
и҆_гри́жи , и҆_горⸯевинь̀і на_срⷣце́то сѣ́-
комꙋ л҃кꙋ ще҄ да_҄е мн҄ѡго. Вⸯ_кь́ща-
та_с҄и влѣ́ꙁешь , ѡⷯ . В҄ънь и҆ꙁлѣ́ꙁешⸯ ,
ѡⷯ . Вⸯ гор҄ь ѿидешь , ѡⷯ. на_пь́ть сто-
и́шь , ѡⷯ . на_пꙋ́сто мѣ́сто идешь , ѡⷯ ,
но́щь до́де , ѻлеле . дн҃ь до́и҅де , ѻлеле .
Слъ́ꙁьі ѿ_людїе́тѣ и҆ꙁь_ꙫ҆и́те кат҄о крь́вь
и҆ꙁла́ꙁѣть в_тоꙁѝ врѣ́ме . и҆_щь́ть
да_ꙁахва́лꙗть на_мрь̀твьіте вⸯ_то-
ꙁѝ врѣ́ме , Кои̏то_са и҆ꙁмрѣ́ле ѿна-
прⷣѣ́ , та нѣ_с҄ь доа́кале такво́ꙁи
врѣ́ме . Бл҃же́ни_са бьіл҄е тї́а лю́дїе
д҄ето_са и҆ꙁмрѣ́ле ѿнапрѣⷣ ́. и҆_щь́ть
да_пла́ать и҆_да_дꙋ́мать ꙁ_голⷨѣ́ глⷭа .
Ѿтворѣ́те_са гро́бѡве , и҆_прїимѣ́те
наⷭ. ѿкрь́іите_са да_влѣ́ꙁеⷨ вⸯ_гро́бѡ-
вете ва́ши , та_нь҄і покрь҄іите давно́_се
скрь́іемь ѿ_ли́ца неь́стиваго ца́ра .
Коꙗ῍ є̏ на́мь фаи҅да̀ да_сѣ́диⷨ гла́дньі .
24б
в҃ пришь́ствїе .
Коꙗ῍ є̏ на́мь фаида̀ да_сѣ́диⷨ жь́дньі .
ѿ_съмрь́ть на_съмрь́ть . прїимѣ́те наⷭ
да_сѝ ѿпои́неме ѿ_та́ꙁи ꙁльі̏н҄а , и҆
ѿ_та́ꙁи гри́жа • Єто ть́и_щьть да
пла́ать жа́лно ѻ҆нї́а л҃ци Въ_ѻ҆но-
ꙁѝ врѣ́ме съ_сль́ꙁьі . А῍_а҆нⸯтихрї́сть Посла́нїе а҆нтихрї́стово по си́ката ꙁемлꙗ.
тоги́ва_ще҄ да_пꙋ́сне свои̏те слꙋ́гьі дїа́-
волете по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ . и҆_по_си́ⸯки-
те нѥ́говьі гра́дѡве , и҆_кадї́е , и҆_воево́-
дьі , да_дꙋ́мать на_лю́дїетѣ . Єто
ва́шать ца́рь стан҄ь голѣ́мь на_си́ⸯка-
та ꙁемл҄ꙗ . А῍мѝ єла́те си́ⸯки та
м҄ꙋ_се поклонѣ́те . и҆_є҆ла́те да_м҄ꙋ
ви́дите си́лата голѣ́ма , и҆_црⷭтвото
нѥ́гово хꙋ́баво . то́и_ще д҄а ва́мь хлѣ́-
бь и҆_ви́но мн҄ѡго да_пї́ете . и҆_и҆ма́нїе
и҆_ꙁла́то мн҄ѡго ко́лⸯко вї́е ще́те . и҆
да_вь҄і дарь̀і , и҆_да_вь҄і поьтѐ , и҆_да_вь҄і
гостѝ , и҆_да_вь҄і напоѝ. Ко́и є̏ дрꙋ́гьі̏
кат҄о нѥ́го . Си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ помѣ́-
25а
сти и҆_покла́ти . гор҄ата_го слꙋ́ша та хо́-
ди по́_море . мрь́твьіе въскрѣша́ва .
сьірома́си болѣ́ре_гьі стрꙋ́ва . и҆_дрꙋ́го
щ҄о поми́сли , а῍_то́и҅ сто́ри . А῍мѝ є҆-
ла́те си́ⸯкьі къкⸯ_нѥ́го да_сѐ нась́ітите
и҆_да_сѐ напї́ете , и҆_си́ⸯко добр҄о да_сѝ и-
мате • Тоги́ва си́ⸯките лю́дїе кат҄о
щь́ть да_ю́ѧть такви́ꙁи дꙋ́мьі ѿ
ѻ҆нї́а слꙋ́гьі , т҄а_щь́ть да_сѐ съберь́ть
си́ⸯкьіте лю́дїе , т҄а_щь́ть да_ѿидатⸯ
д҄ето нѥ́го . и҆_щь́ть да_м҄ꙋ рекь́ть . ю́-
хⸯме_та голѣ́мьі̏ ца́рꙋ , е_тї_҄е си́лата
вели́ка . и҆_що̏ поми́слишь и҆_щ҄о ще́шь
а῍_тьі̏ сто́ришь . Зарадѝ това́_ти_се
мо́лиⷨ. ҄е_раꙁбра́хⸯм҄е ѻти мо́жешь
тьі̏ наⷭ съсⸯ_тво́а си́ла д҄а на́мь да_сѐ
нахра́ниⷨ . и҆_да́и на́мь да_сѐ напои́мь
вод҄а . ѻти и҆ꙁми́рам҄е ѿ_гла́дь и҆_ѿ
жьдꙋ́ванїе . Тоги́ва_ще да_продꙋ́ма
на_си́ⸯкьіте ѻнⸯꙁи а҆нⸯтихрі́сть . А῍к(о)
25б
ще́те да_вь҄і ѻ҆гꙋ́дѣ пеа́ть на_ел҄ото
и҆_на_де́сна рьк҄а . тоги́ва да_вь҄і да́мь
щот҄о ищете . А῍_ѻ҆нї́а лю́дїе щот҄о и-
маше та́мь не_мого́ха да_сѐ ꙋ҆сѣ́тѧⷮ
на_нѥ́говата льжа̀ . А῍мѝ приста́ньха
на_дꙋ́мата_мꙋ , и҆_ѻ҆гꙋ́ди и҆мь пеа́ть
на_ел҄ото . и҆_на_де́сна рьк҄а . ѻти да_нѐ
мо́же да_сѐ прѣкрⷭти . а῍мѝ си́кьіте
да_мꙋ_с҄е покла́нꙗть . А῍_пеа́тать има
пи́смена и҆_рѣ́и . хѮ҃ѕ . Като  и҆_ст҃ьі̏  і҆ѡ҃_еѡлѡ́гь.
і҆ѡа́ннь бг҃о‿сло́вь дꙋ́ма на_сво́ата кнї́-
га , т҄а рⷱе́ . и҆_сто́ри си́ⸯките ма́лⸯкьі
и҆_голѣ́ми . болѣ́ре и҆_сьірома́си . и҆_на
кои̏то съ́дѣха , и҆_на_кои̏то не_сь́-
дѣха . и҆_да́доха_и́мь бѣ́лѣгь на
рьк҄а де́сна и҆_на_ел҄ото . ꙁа́мь да
нѐ мо́же ни̏ да_кꙋ́пи , ни̏ да_прода́-
ва . токо̀ щот҄о има бѣ́лѣгь ѿ
ѻ҆ного́ва вль́ка . и҆_има напи́сано .
Се̏ дꙋ́мьі нѥ́говьі . и҆_раꙁꙋмѣ́ль
26а
на_сво́и҅ оумь, Ко́лⸯкото то́и҅ имена
има а҆нтихрі́сть . то́лⸯкоꙁи и҆_л҃кь
има добрѝ дꙋ́мьі да_сѐ м́л҃и б҃ꙋ . и҆
то́и то́лкоꙁи дꙋ́мьі и҆ꙁⸯꙋ҆мѣ̀ да_сѐ
ѿреѧ́ть ѿ_б҃а щот҄о_е сто́риль нб҃о
и҆_ꙁе́млю . т҄а_има имена. хѮ҃ѕ.
А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїане
да_в҄и_ка́жеⷨ коїѝ бѣ́ше дꙋ́ми и҆_рѣ́їи
напи́саль на_пеа́тать . Ѿри́амⸯ_се ѿ ́
б҃а саваѡ́а д҄ето_е напра́виль нб҃о и҆
ꙁе́млю . Ѿри́амⸯ_се ѿ_ст҃о́ кр҃ще́нїе .
И҆_ѿри́амⸯ_се ѿ_х҃а не_щ҄ь_го век҄ѥ пои́та •
И҆_да_бь́да тво́и҅ ро́бь . Ѿри́амⸯ_се
ѿ_црⷭтво нбⷭное • И҆_лю́бѧ мь́ка . Ѿри́-
ам_се ѿ_ⷭтна́го крⷭта • И҆_прїе́мамь
тво́ать пеа́ть . Ѿри́ам_се ѿ_ра́и҅
хꙋ́бави и҆_свѣтли́вьі̏ • И҆_ѻ҆бь́іамь
бе́ꙁⷣна и҆_ть́мното мѣ́сто . Єто
такви́ꙁи дꙋ́мьі бѣ́ше напи́саль
а҆нтихрі́сть на_пеа́тать . и҆_дрꙋ́гьі
26б
вто́ро пришь́ствїе .
мн҄ѡго и҆_ѻще и҆_тїѐ на_ть́ꙁи при́лика .
Кат҄о пи́ше и҆пполи́ть па́па ри́мⸯскьі̏  и҆пѡⷧлиⷮ
на_сво́ата кнї́га , т҄а_рⷱе́ . А῍ко̀ нѣ́кои
не_щѐ да_ста́не да_м̀ꙋ ѻ҆гꙋ́деть пеа́ть.
а῍_тїѐ_го посѣкь́ть т҄а_ꙋмре ѿ_нѥ́говата
рьк҄а . а῍мѝ бл҃же́нь то́иꙁи л҃кь тоги́-
ва_дет҄о прѣтрьпѝ накра́и , то́и_ще да_сѐ
сп҃сѝ . Кат҄о рⷱе́ и҆_х҃с́ въ_своѐ є҆ѵⷢлїе, єⷤ  є҆ѵⷢ
ѿ_маⷮ҄еа . прѣтрьпѣ́вьіи_же до_конца̀
ть́и҆ сп҃се́нь бꙋ́деть . ҆Іѡа́ннь бг҃ослⷡо́ⸯ  і҆ѡ҃_еѡлѡ́гь.
рⷱе́ на_сво́ата кнї́га , ꙁа_то́иꙁи стрⷯа́
дїа́волⸯскьі̏ . бл҃же́ни тї́а_лю́дїе дет҄о
ꙋмрать_ꙁарⷣӓ г҃а. Єто Каꙁа́хм҄е ма́лко .
А῍мѝ послꙋ́шаите какво̀ ю́до напра́-
ви прⷣѣ_людїе́тѣ . Єто кат҄о ѻ҆гꙋ́ди
пеа́тать на_людїе́тѣ си́ки . та_҄е
тоги́ва_си напра́ви слꙋ́гьіте на_при́ликⷶ
агг҃лⸯска̏ да_свѣтеть . и҆_мн҄ѡго слꙋ́гьі
напра́ви такви́ꙁи да_стоѧ́ть прⷣѣ
нѥ́го . и҆_да_го̀ хва́лꙗть и҆_да_м҄ꙋ пѣ́аⷮ
27а
т҄а дꙋ́маха . голѣ́мь ца́рь на_тоꙁѝ врѣ́-
ме . голѣ́ма си́ла има , и҆_голѣ́мь є̏ гпⷭда-
рь . Ко́и є̏ б҃ь дрꙋ́гьі̏ , ко́и є̏ г҃ь дрꙋ́гьіи
по́_добрь ѿ_того́ва ца́ра . то́и сто́ри
нб҃е́то и҆_ꙁемл҄ꙗта . то́иꙁи є̏ сь́щи
х҃с сн҃ь б́ж҃їи . а῍мѝ є҆ла́те та_м҄ꙋ_се по-
клонѣ́те . и҆_є҆ла́те та_го̀ вѣ́рꙋваите • є҆ѵⷢ
Зарадѝ това̀_ви ꙁарь́аⷨ да_послꙋ́шате
щ҄о рⷱе́ х҃с́ въ_є҆ѵⷢлїето маⷮ҄еово •
Паꙁѣ́те_са да_вь҄і не_и҆ꙁль́же нѣ́кои
ваⷭ . Защ҄о щⷮь́ мн҄ѡго да_до́и҅дать вь
име моѐ , т҄а_щь́ть да_дꙋ́мать аꙁе_сьⷨ
х҃с ́. и҆_мн҄ѡго_ще҄ лю́дїе да_и҆ꙁль́жать • 
И҆_па́кь и҆_дрꙋ́го рⷱе́ х҃с . а῍ко̀ нѣ́кои҅ до́- 
и҅де та_вь҄і рⷱе́ . єто тꙋ́ка_е х҃с́ , и҆лѝ 
єде на_ко̀е мѣ́сто , недѣ́ите вѣ́рꙋва . 
ѻти_щь́ть да_ста́нать льжли́ви прⷪрⷪци 
и҆_льжли́ви хрї́стьі . и҆_ꙁнаме́нїа_щь́ть 
да_стрꙋ́вать ꙁа́мь да_и҆ꙁма́мѣть до- 
брь́іте лю́дїе . и҆_като́_ви ꙁарь́аⷯ ва́мь 
27б
второ пришь́ствїе
а῍ко_вьі_рекь́ть , Єто х҃с́ въ_пꙋ́стьінꙗ ,
д҄е сѣдѝ вⸯ_гор҄ьта , а῍мѝ и҆ꙁлѣ́сте да_го̀ ,
ви́дите , а῍_вї́е недѣ́и҅те фа́ща вѣ́ра • ,
Єто_щеⷨ да_ка́жеме па̀кь_ꙁа_а҆нтихрі́-
ста . ѿкога́то_се навди́гна голѣ́мь .
и҆_дрꙋ́го ю́до стрꙋ́ваше . Пока́ꙁа_си
ѻ҆бра́ꙁать кат҄о да_рⷱе́шь въꙁла́ꙁи на́
нб҃о . и҆_кат҄о ҄е фрь́ка на_ѻблакь . и҆_па́-
кⸯ_сѐ сто́ри кат҄о мрь́твь . и҆_па́кь въскрь́-
сна . и҆_ꙁарьѣ̀ на_слꙋгь́іте_мꙋ да_мꙋ слꙋ-
гꙋ́вать съ_стрⷯа́ и҆_тре́петь • Тоги́ва_ще҄
да_пꙋ́сне свои̏те слꙋ́гьі дїа́волⸯскьі , по
го́рїето , и҆_по_пла́нинїето , и҆_по_стѣ́нїето
ниꙁⸯ_дꙋ́пⸯкьіте , кои̏то_се_са крь́іле т҄а
нѣ_с҄ь ꙁе́мале ѻнⸯꙁи пеа́ть , а῍мѝ_са
бѣ́гале . а῍_тїе́_гьі нахо́дѣть та_гь҄і
ка́рать да_имь ѻ҆гꙋ́дѣть пеа́ть . а῍-
ко_лѝ не_ще҄ а῍_тїе́_го мь́ать дори́_се сто́-
пи кат҄о во́скь , и҆_дрꙋ́гьі мь́кьі ꙁли̏ ,
дет҄о л҃кь нѣ_ѐ видѣ́ль нит҄о да_ви́ди .
28а
бл҃же́ни тї́а кои̏то навї́ать нѥ́мꙋ та_сѐ
не_пеа́тѣть . а῍мѝ прѣтрьпе́ть та_гѝ
мь́ать , т҄а_ста́нать ть́кмо кат҄о
и҆_вели́кьіте мⷱници по́ⷭть прїи́мꙋть
ѿ_б҃а . ѻти ѿ_прь́вѣшно врѣ́ме д҄ето
мь́аха мⷱницете , та_м҄ꙋ бѣ́ха слꙋ́гьіте .
а῍_то́иꙁи е_҄е самс҄и а҆нтихрі́сть . а῍мѝ
бл҃же́ни тї́а лю́дїе д҄ето в_тоꙁѝ врѣ́ме
и҆ꙁлѣ́ꙁать досто́ини и҆_слꙋ́гьі б́ж҃їи
ста́нать . Єто де_вь҄і Ка́ꙁахⸯме какⸯ-
во́_ще да_бь́де стрⷯа́ и҆_мь́ка в_тоꙁѝ врѣ́-
ме • А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́-
не да_вь҄і ка́жемь и҆_дрꙋ́гьі дꙋ́мьі .
Ѿкога́то ѻ҆гꙋ́ди пеа́тать на_людїе́тѣ
а҆нтихрі́сть . гла́дньі и҆_жь́дньі си́ките
л҃ци , щь́ть да_ви́кнать ꙁ_голѣ́мь глⷭа .
Єто_ти_се поклони́хⸯм҄е си́ⸯки тебѣ̀ .
и҆_пеати́хⸯме_са съⸯс_тво́ать пеа́ть , и҆_що̀
рⷱе́ си́ко сто́рихⸯм҄е ны́е . да́и на́мь да
ꙗ҆де́мь, да́и на́мь да_пї́емь . ѻти
28б
вто́ро пришь́ствїе .
и҆ꙁми́раме ѿ_гла́дь и҆_ѿ_жьдꙋ́ванїе . на-
правѝ море́то да_нѐ_смрьдѝ ҄е_и҆ꙁми́-
раме ѿ_ꙁла̏ вон҄ꙗ . и҆_реѝ на_кла́денци-
те да_пꙋ́стнать вод҄а . и҆_реѝ да_пꙋ́-
сти нб҃е́то дь́ждь . и҆_реѝ на_ꙁемл҄ꙗ-
та д҄а дадѐ ро́жба . и҆_распьдѝ тї́а
вльцїи и҆_ме́ки . и҆_тї́а ꙁльі̏ га́дѡве
да_нѝ не_ꙗ҆дь́ть . ꙁащ҄о_се си́ки на_тѐбѣ
надѣ́еме да_смѐ жи́вьі при_тебѣ̀ .
Тоги́ва_ще да_имь продꙋ́ма вьісо́ко и҆
срьди́то на_людїе́тѣ си́ⸯки , та_ще҄ да  а҆нтихрі́стово_срь́дитⸯство.
реѐ . ѿде́_ща аꙁь да_ꙁе́ма да_вь҄і даⷨ ́
хлѣ́бь . д҄е_да_намѣ́рꙗ аꙁь вин҄о и҆_во-
д҄а да_вь҄і да́мь . ев҄а нѣ́_смь г҃ь , т҄а
да_имаⷨ тов҄а си́кото щото̀ ви́е ищете .
ꙁемл҄ꙗта кат҄о не_ще҄ да_и҆ꙁрастѐ по
нѥ́а ни́що . и҆_н҃бе́то кат҄о не_щѐ да
пꙋ́сти дь́ждь . ҄е_аꙁь що_щ҄ь да_сто́рꙗ .
ѿгде̏ да_намѣ́рꙗ аꙁь ва́мь хлѣ́бь
и҆_вод҄а да_вь҄і да́мь . да́и҅те и҆_ви́е ме́не
29а
ѿгде̏ ꙁна́ете . Тоги́ва Кат҄о щь́ть ѻ҆_пла́ь
да_ю́еть ѡ҆нь́іа лю́дїе такви́ꙁи дꙋ́- л҃ьскьі̏ .
мьі ѿ_а҆нтихрі́ста . тоги́ва_щьⷮ да_по-
ꙁна́ꙗть и҆_да_раꙁꙋмѣ́ать ѻтї_е това̀
а҆нтихрі́сть . тоги́ва_щьⷮ да_въспла́-
ать си́ките . тоги́ва_щь да_сѐ бѝеть
по_грьди́те и҆_по_лиц҄ето сами́си и҆_да
пла́ать и҆_да_дꙋ́мать . Ѽ_голѣ́ма
бѣда̀ на_наⷭ сега̀ . ѽ_ꙁла̏ ра́бота на_наⷭ
сега̀ . ѽ_каква̀ и҆ꙁма́ма наⷭ и҆ꙁма́ми
и҆_какво́_ньі ꙁло̏ да́де . ѽ_голⷨѣ́ грⷯѣ́
що_нь҄і напра́ви сега̀ то́иꙁи прокле́ти
а҆нтихрі́сть . ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь как_сѐ и҆ꙁ-
ма́михⸯм҄е . ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь как_ни́_се
присмѣ̀ то́иꙁи прокле́тникь . ѽ
ꙁлѣ̏ ꙁа_наⷭ сега̀ , ҄е стан҄ьхⸯме ꙁасра́ме-
ни прⷣѣ л҃цїи и҆_прⷣѣ агг҃льі. ѽ_ꙁлѣ̏
ꙁа_наⷭ сега̀ ҄е_как_нѝ ѻ҆ловѝ съсⸯ_дїа́волⸯ-
ска мрѣ́жа . ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь сега̀ ҄е какⸯ
нѝ ѻ҆ловѝ мꙋи́тель да_нѝ мь́и . ҄е
29б
вто́ро пришь́ствїе .
не_ю́хⸯме_лѝ , ҄е не_раꙁⸯбра́хⸯме_лѝ щ҄о дꙋ́-
ма́ха писа́нїа по_кнї́гьіте ерⸯко́вньі .
що_бь҄і_на́мь та_сѐ прѣда́дохⸯм҄е . Ко́лⸯко
пь́ти ю́ѧхⸯме е_ще҄_да_бь́де таква́ꙁи
мь́ка и҆_лъжа̀ а҆нтихрі́стова на_поди́рѣ-
шно врѣ́ме . Тоги́ва по_то́иꙁи пла́ь_щⷮь́  ѻ҆_бѣ́жьство л҃ь́ское
да_побѣ́гнать людїе́тѣ по_го́рїето и҆
по_пла́нинїето и҆_по_стѣ́нїето ниꙁⸯ_дꙋ́п-
кьіте . да_пла́ать като́_са ꙁⸯгрѣши́-
ле и҆_прѣгрѣ́шиле , т҄а де _сѐ бѝать и҆_тро-
шать съ_сѐ срⷣце да_сѐ м́л҃ꙗть б҃ꙋ , дано̀
и҆мь простѝ г҃ь съгрѣше́нїето . ѻтї_е г҃ь
млⷭти́вь и҆_тврь́дѣ ми́лꙋва людїе́тѣ ,
Ко́и_се м́л҃и съ_сѐ срⷣце , дано́_гьі и҆ꙁба́ви
г҃ь и҆ꙁⸯ_рьцѣ́тѣ а҆нтихрі́стовьі . и҆_кои̏-
то ѿи҆до́ха по_го́рїето и҆_по_пла́нинїето ,
та_сѐ мл҃и́ха б҃ꙋ , и҆_г҃ь тⷯѣ́ простѝ . и҆
не_на́и҅де_гьі век҄ѥ ꙁло̏ . а῍_кои̏то сѣдѣ́-
ха по_гра́дѡве и҆_по_сел҄а , тїѐ мн҄ѡго ꙁло̏  ѻ҆_сьщи́сꙋванїе л҃кѡⷨ и҆ ѻ҆_скона́нїа ми́рꙋ.
и҆сте́глиха . Тоги́ва л҃ци́те щь́ть да
30а
бѣ́гать ѿ_истокь на_ꙁа́падь , и҆_ѿ_ꙁа́паⷣⸯ
на_истокь . щот҄о бѣ́гать ѿ_истокь
на_ꙁа́падь , т҄а_дꙋ́мать , сега̀_е та́мь вод҄а
та_са_҄е сте́кла на_е҆дно̀ мѣ́сто, А῍мѝ є҆-
ла́те да_идемь та́мо . А῍_па́кь кои̏то_са
на_ꙁа́падь лю́дїе а῍_тїѐ дꙋ́мать . Є҆ла́те
да_идеме на_истокь , ѻтї_е та́мь по́_добро ,
҄е има та́мь сега̀ вод҄а ꙁащо̀ та́мь и҆сти́-
е . т҄а прѣсь́хне дотꙋ́ка догде̏ до́и҅де
до_наⷭ , а῍мѝ да_идемь та́мо . А῍_не_ꙁна́ꙗⷮ
грѣ́шнїи сьірома́си е_҄е се̏ е҆дна́кво ꙁло̏
по_си́кїать свѣ́ть . Єто таква́ꙁи_ще
да_бь́де мь́ка и҆_гри́жа по_людїе́тѣ вⸯ_то-
ꙁѝ врѣ́ме . Като̀ нѣ_ѐ бил҄о нито́_ще да
бь́де . И҆_кат҄о рⷱе́ х҃с́ на_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе .
ѽ_ꙁлѣ̏ на_тї́а жень҄і вⸯ_тоꙁи́ врѣ́ме ко- 
и̏то нѣ_с҄ь пра́ꙁⷣньі т҄а_не_мо́же да_хо́ди 
на_сво́а во́лꙗ кьдѣ̀_ще҄ сам҄а да_ѐ ле́ка • 
И҆_ꙁлѣ̏ на_сь́іроти и҆_на_си́ки лю́дїе вⸯ_то-
ꙁѝ врѣ́ме . Се̏ на_гри́жа и҆_на_стра́хь и҆
30б
на_мь́ка. Кога́_ще до̀ но́щь , кога́_ще до̀
дн҃ь . денї҄ѧ дꙋ́мать кога́_ще до̀ но́щь
да_сѝ ѿпои́ним҄е ѿ_хо́денїе и҆_ѿ_ꙁльі̏на .
А῍_нощї҄ѧ дꙋ́мать кога́_ще д҄а г҃ь дн҃ь да
сѐ ви́диⷨ съсⸯ_дрꙋжи́на да_сѝ подꙋ́маме да_нѐ
ми́сльіⷨ гла́дость и҆_жь́дость . ѽ_ꙁлѣ̏
на́мь денї҄ѧ пла́еⷨ ꙁа_но́щь да_до́иде но́-
щь да_сѐ скрь҄іеме да_нѝ не_нахо́дѣть вль́-
цїите и҆_ме́ⸯките , да_нѝ не_ꙗ҆дь́ть жи́вьі
а҆_нї́е да_гле́даме съⷭ ꙫи . А῍_нощї҄ѧ дꙋ́-
маме , кога́_ще до̀ дн҃ь да_нѐ_слꙋ́шаме то́лⸯ-
кова гро́мь и҆_мль́нїе и҆_стрⷯа́ . ть́и҆_щьть
да_дꙋ́мать тоги́ва си́ките лю́дїе да
пла́ать и҆_да_сѐ_гри́жаⷮ . Тоги́ва си́ⸯка-
та ꙁемл҄ꙗ_ще да_попла́е , и҆_море́то , и҆_вѣ́-
трьть , и҆_ѻгнѧть , и҆_слн҃цето , и҆_мⷭцьть ,
Си́кото_ще҄ да_попла́е . и҆_ди́вьіте га́-
дѡве и҆_пи́томите и҆_тїе́_щьть да_попла́-
ать , и҆_го́рїето, и҆_стѣ́нїето, и҆_плани-
нїето щь́ть да_попла́ать ꙁа_людїе́тѣ .
31а
дꙋбра́вїе, и҆_ѻ҆во́щїе, и҆_ка́менїе, и҆_сѝⸯки
дрь́вїа щь́ть да_въскрьбе́ть ѻ҆_ро́жбата
л҃ьскаа . ꙁащо́_гьі и҆ꙁль́га и҆_и҆ꙁмами и҆
присмѣ́ни ѿ_а҆нтихрі́ста , ѻти_мꙋ_се
поклони́ха и҆_прѣда́доха , и҆_нѣ̏ токо̀ ꙁа-
това̀ , а῍мѝ_мꙋ ꙁе́ха то́иꙁи ꙁльі̏ и҆_неь́-
сти пеа́ть ,та_сѐ ѿре́коха ѿ_тⷭньі̏_крⷭт .
И҆_тоги́ва_щьⷮ да_въспла́ать си́ⸯките е́-
рⸯковьі ст҃ь̀і . ѻти луⷮргїа не_щѐ век҄ѥ да
има , и҆_ни́каква м́л҃ба и҆_слꙋ́жба б́ж҃їа
вⸯ_тоꙁѝ врѣ́ме . а῍мѝ_ще҄ си́кото да_сѐ_по-
ть́пе и҆_да_сѐ ꙁабора́ви тоги́ва. Ко́мⸯка
и҆_на́фора не_ще҄ век҄ѥ да_има. м́л҃ба и҆_ь-
те́нїе ще҄ да_прѣсъ́хне, не_ще҄ век҄ѥ да_сѐ ю́е
нигде̏ , и҆лѝ поꙋе́нїе , и҆лѝ скаꙁанїе ꙁа
дш҃ь́та добро̀ . А῍мѝ токо̀ се̏ пла́ь и҆_въ-
ꙁдь́ішѣнїе и҆_шь́пⸯканїе и҆_леле́канїе и҆_гри́-
же́нїе . Тоги́ва_ще ꙁемл҄ꙗта да_и҆ꙁⸯфрь́ли
си́ⸯкото сре́бро и҆_ꙁла́то и҆_хꙋба́во мн҄ѡ-
го‿цѣ́нно ка́менїе . и҆_що̀ има дрꙋ́го вⸯ_ꙁе-
31б
вто́ро пришь́ствїе
мл҄ꙗта си́ⸯкото_ще҄ да_го̀ и҆ꙁⸯфрьлѝ по_пь́-
тищат҄а . а῍ла̀ не_ще҄ да_го̀ гле́да тоги́ва
ни́кои и҆лѝ да_го̀ ꙁе́ме . си́ⸯко_ще да́_ѻ҆мрь́-
ꙁне л҃кꙋ тоги́ва . ѻти си́ⸯките лю́дїе
щь́ть да_се помѣ́стеть ѿ_домь́тⸯ_си , и҆
ѿ_кь́щїето_с҄и , и҆_ѿ_градове́тѣ_с҄и , и҆_ѿ_се-
л҄ото_с҄и . т҄а не_мо́гать да_сѐ скрь҄іать_ѿ
а҆нтихрі́ста , и҆_ни́где̏ не_мо́гать да_сѐ
кортоли́сать ѿ_не́говьіте рьц҄ѣ , е_гь҄і по-
ꙁна́вать по_пеа́тать . и҆ꙁвь́нь людїе́тѣ
стрⷯа́ , а῍_ѿвъ́трѣ срⷣце́то_иⷨ трепе́ре . и҆_но-
щї҄ѧ и҆_денї҄ѧ и҆_вⸯкь́щи и҆_въ́нь и҆_на_пь́ть се̏
стрⷯа́ . и҆_по_пь́тищата ѿ_мрь̀твьі лю́дїе
вонꙗ̀ и҆_мѵ̈риꙁма̀ ꙁла̏ не_мо́гать да_трь-
пѧ́ть людїе́тѣ. Вⸯкь́щи гла́дь и҆_жьдꙋ́ва-
нїе и҆_по_пь́тищата гль́ка и҆_хорота̀ мн҄ѡ-
го и҆_ви́кь . Тоги́ва_щьть хꙋ́бавите лю́-
дїе и҆_краве́ните и҆_лиц҄ата_иⷨ щь́ть да_ста́-
нать ѿ_мрь̀твьіте по́_гроꙁньі . тоги́ва
ще҄ да_ли́ѱа хꙋ́бость же́нⸯска̏ . И҆_не_щѐ
32а
век҄ѥ да_има тоги́ва да_сѐ ще҄ нѣ́комꙋ
л҃кꙋ жен҄а , и҆лѝ на_жен҄а да_сѐ_ще҄ мь́жь .
а῍мѝ_ще҄ тоги́ва вⸯ_тоꙁѝ врѣ́ме си́ⸯкото
да_ѻ҆мрь́ꙁне л҃кꙋ . а῍мѝ_ще҄ токо̀ да_сѐ ю́-
ва глⷭа и҆_вь́нь и҆_въ́трѣ , ѡⷯ , ѡⷯ , ѻлеле .
А῍мѝ г҃ь б҃ь не_ще҄ да_сѝ ѻ҆ста́ви сво́ето съ-
ꙁда́нїе , а῍мѝ_ги пом́л҃ꙋва е_҄е то́и млⷭти́-
вь . и҆_не_ѻ҆ста́ви_ги да_сѐ мь́ать мн҄ѡго днѝ .
҄е кат҄о_мꙋ бѣ́ха ре́кле , г҃ , го́динь и҆_поло-
ви́на да_царꙋ́ва а҆нтихрі́сть . а῍мѝ г҃ь б҃ь
скьсѝ дни́те и҆_годи́ните и҆_а́совете , ꙁⷨа́
какⸯ_би́_се оу҆па́ꙁила и҆_ѿне́ла дш҃а л҃ь-
ска ѿ_того́ва прокле́тиго а҆нтихрі́ста
и҆_дїа́вола . и҆_ꙁарадѝ тї́а днѝ ще҄ да_смалѝ
г҃ь дн҃и́те и҆_годи́ните , кои̏то побѣ́гна-
ха по_го́рїето и҆_по_пе́щирите ниꙁⸯ_дꙋ́пⸯкьіте
та_сѐ крь́іаха и҆_м́л҃ꙗха_се б҃ꙋ ꙁащо̀ прѣгрѣ-
ши́ха . т҄а_ꙁарадѝ тѣ́хь г҃ь смалѝ дни́те
и҆_годи́ните . ѾКога́то_щьⷮⸯ да_сѐ сврь́шꙋ-
вать ,г҃, го́динь и҆_полови́на , та_ще҄ ско́ро
32б
вто́ро пришь́ствїе .
да_сѐ сврь́ши нѥ́говото црⷭтво томꙋ́ва а҆нтї-
хрі́стꙋ , и҆_ще҄ да_мꙋ̀_ѿпа́дне си́лата , и҆_ще҄
да_ѿиде въ_вѣ́нꙋю мꙋ́кꙋ . Кат҄о_ре́е и҆
ст҃ьіи і҆ѡа́ннь бг҃осло́вь Въ_кнї́гата своа̀
а҆пока́лиѱись , послꙋ́шаите . Єто ,
видⷯѣ́ влькато́го д҄ето бѣ́ше самс҄и дїа́- ,
воль . и҆_видⷯѣ́ ца́ратого д҄ето бѣ́ше на ,
ꙁемл҄ꙗта . и҆_вои҅ска́та_мꙋ_си́ка събра́- ,
на нае҆дн҄о . и҆_щѐ да_сѐ бѝе съсⸯ_того́ва д҄е- ,
то ꙗꙁди на_ко́нꙗть и҆_съⷭ_нѥ́говата вои҅- ,
ска́ • Ко́и҅ бѣ́ше дет҄о ꙗꙁдѣше на_ко́нь , ,
и҆_кои̏ бѣ́ха тї́а д҄ето ка́ꙁꙋва и҆_вои҅ска́та . ,
да_вь҄і ка́жеⷨ и҆_ꙁа_това̀ послꙋ́шаите т҄о ,
рⷱе́ і҆ѡа́ннь . Видⷯѣ́ рⷱе́ нб҃е́то е_с҄ь ѿтво́- ,
ри , Єто е҆ди́нь ко́нь бѣ́ль д҄е_и҆ꙁла́ꙁи ,
и҆ꙁⸯ_врата́та нбⷭньіи . и҆_сѣдѝ на_нѥ́го л҃кь ,
съ́щи ꙗкь кат҄о и҆_пра́восꙋ́дникь , и҆_на- ,
ви́ва на_си́кото . Ꙫ҆и́тѣ_мꙋ свѣ́теть ,
кат҄о пла́макь ѻ҆гнѣ́нньі̏ . и҆_на_глав҄ь- ,
та_мꙋ вѣ́нци мн҄ѡго , и҆_имаше име ,
33а
напи́сано на_глав҄ьта . а῍ла̀ ни́кои не_ꙁна́е- 
ше що̀ дꙋ́ма токо̀ тои҅_самс҄и . и҆_ѡ҆блѣ́- 
ень въ_прѣмѣ́на крь́вава . и҆_ꙁовѣ́ше_се 
името нѥ́гово сло́во б́ж҃їе . и҆_вои҅ска́та 
1285 нѥ́гова агг҃льі нбⷭньі , и҆_тїѐ на_кон҄ѥ бѣ́- 
льі . и҆_ѡ҆блѣ́ени Въ_прѣмѣ́на бѣ́ла и҆ 
и́ста . и҆_ѿ_ꙋ҆ста́та нѥ́говьі и҆ꙁла́ꙁѣше 
ѻ҆рь́жїе и҆_ѿ_двѣ̏тѣ стра́ньі ꙩстро . т҄а 
съсⸯ_нѥ́го_ще҄ да_и҆ꙁсѣѐ ѻ҆номꙋва вои҅скь́та . 
1290 Єто сн҃ь б́ж҃їи съсⸯ_агг҃льіте нѥ́говьі , 
сто́риха бо́и҅ съсⸯ_дїа́вола , и҆ съсⸯ_тї́а ца́- 
рїе ꙁемльскь̀і . д҄ето бѣ́ше_гьі напра́виⷧ
а҆нтихрі́сть да_с҄ь поⷣ_нѥ́гова рьк҄а . а῍то̀ 
бѣ́ха и҆_тїѐ дїа́воле , а῍ла_сѐ бѣ́ха и҆_тїѐ 
1295 ѻ҆блѣ́кле въ_л҃ьска̏ пль́ть , и҆_тїѐ стрꙋ́- 
ваха ꙁнаме́нїе съсⸯ_а҆нтихрі́ста нае҆- 
дн҄о . и҆_щото̀ и҆ꙁль́гаха людїе́тѣ и҆_кои̏- 
то имаха бѣ́лѣгь ѿ_пеа́тать на_е- 
л҄ото и҆_на_рьк҄ьта де́сна . и҆_нака́рꙋва 
1300 ха людїе́тѣ наси́ла т҄а_имⸯ_се покла́нꙗⷯ ⷶⷶ 
33б
и҆_прѣда́ваха а҆нтихрі́стꙋ . А῍то́_гьі жи́- ,
вьі фрь́лꙗха агг҃льі б́ж҃їи , ѻ҆нї́а слꙋ́гьі ,
а҆нтихрі́стовьі въ_рѣ́ка ѻгнѣннаа и҆ ,
горе́щаа смола̀ . и҆_дрꙋ́гьіте си́ките да ,
ꙁатрїѧ̀ть съⷭ_това̀ ѻ҆рь́жїе д҄ето и҆ꙁла́- ,
ꙁѣше и҆ꙁь_ꙋ҆ста́та , щото̀ ꙗꙁдѣше на ,
ко́нꙗть бѣ́льі . и҆_си́ки пти́ци нбⷭньі ,
нась́ітиха_се ѿ_тѣ́хньіте тѣлеса̀ . ,
Тоги́ва_щьть да_прѣста́нать си́ⸯкьіте ѻ҆_скона́нїе дїа́волⸯско .
хитринь̀і дїа́волⸯскьі и҆_а҆нтихрі́стовьі .
и҆_слꙋ́гьіте нѥ́говьі ѿ_слꙋгꙋ́ванїе . си́ⸯки-
те_щьⷮ да_ꙁагь́інать , и҆_си́ⸯко_ще҄ да_сѐ
доврь́ши . и҆_на́поконь що_ще҄ да_бь́де по-
слꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не . Ще҄ да
до́и҅де і҆с҃ ́ х҃с́ , щот҄о_го ꙁовⷨе́ нь́іе сн҃ь
б́ж҃їи . та_ще҄ вто́рьіи пь́ть да_до́и҅де ,
ѻти_се на_нѥ́го надѣ́еме да_нь҄і ꙋ҆па́ꙁи .
ꙁащо̀ то́и҅ пра́во съ́ди_на_свои́те лю́дїе
т҄а_ꙁатова̀ ка́ꙁꙋвам҄е нь́іе вто́ро при-
шь́ствїе хв҃о . єто_ще_ть́и да_бь́де вто́ро
34а
пришь́ствїе хв҃о . Кат҄о самс҄и рⷱе́ х҃с́
въ_своѐ є҆ѵⷢлїе єже ѿ_маⷮ҄еа . Кат҄о 
є҆дна̀ мль́нїа Кога́то_се ви́ди ѿ_истока 
до_ꙁа́падь ка́кь є̏ . ть́и҆_ще да_бь́де при- 
шь́ствїе сн҃а л҃ьскаго . Дето_҄е месо́то 
та́мⸯ_се събь́ірать и҆_ѻ҆рⸯль҄іте . Слꙋ́шаите
да_вь҄і ка́жем҄е . Д҄ето се́дне х҃с́ праве́-
дньіи съ́дникь . та́мⸯ_щьть да_сѐ съберь́-
ть си́ки а҆пⷭльі , и҆_си́ки свѣ́ть. Месо́-
то_се нари́ѣ х҃с́ , ѻти ꙋ҆мрѣ̀ т҄а па́кь
ѻ҆живѣ̀ ꙁарадѝ наⷭ да_нь҄і ѿнѥ́ме ѿ_дїа́во-
ла . А῍_ѻ҆рⸯль́іте_с҄а нари́ать_а҆пⷭльіте ꙁа-
радѝ и́стото_иⷨ срⷣце и҆_ꙋмь . Кат҄о ꙫ҆и́те
ѻ҆рл҄ꙋ , ѻти ѻ҆рⸯло́вьі ꙫи не́мать сльꙁа̀ .
Єто д҄е рⷱе́ х҃с́ па́кь на_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе . є҆ѵⷢ
Да_ꙁна́ете слѣ́дь тї́а днѝ , Кога́то_ще_да_҄е 
на_людїе́тѣ гри́жа и҆_мь́ка и҆_стра́хь . 
та_҄е на́поконь_ще҄ Слн҃цето да_помрь́- 
кне . и҆_мⷭцьть не_ще҄ век҄ѥ да_свѣ́ти . и҆ 
ѕвѣꙁдь҄іте_щьⷮ да_па́днать ѿ_нб҃е́то 
...
34б
и҆_си́льі нбⷭньіе щь́ть да_сѐ вди́гнать д҄е- ,
то дрьжа́ха нб҃е́то . тоги́ва_ще да_с҄е ,
пока́же ю́до ѿ_сн҃а л҃ьскаго , д҄ето_го ,
ꙁове́мь нь́іе х҃с́ на_нб҃е́то . и҆_тоги́ва_щьⷮ ,
да_попла́ать си́ⸯките є҆ꙁь́іци щот҄о ,
има на_ꙁемл҄ꙗта , Като́_щьть да_ви́дать ,
і҆с҃а х҃а сн҃а б́ж҃їа д҄е иде т҄а сла́ꙁи на_ѻ- ,
блакь нбⷭньіи съⷭ_мн҄ѡго вои҅ска̀ се̏ агг҃- ,
льі съсⸯ_пѣ́снь и҆_съсⸯ_по́есть мн҄ѡго . ,
Тоги́ва нб҃е́то щь́ть да_го̀ сви́ать_агг҃ли ,
нбⷭньіи нае҆дн҄о кат҄о хартї́а . И҆_ꙁемл҄ꙗ- ,
та_ще҄ да_и҆ꙁгорѝ ,м҃, ла́хте надо́лꙋ ѿ ,
грⷯѣ́ л҃ьскьі̏ . е_с҄ь_е ѻ҆мрьси́ла ѿ_л҃ьс- ,
кьі гнꙋсоть̀і . и҆_ѿ_кꙋ́рⸯвьі , и҆_ѿ_вль́фи , ,
и҆_ѿ_ꙋ҆бѝти лю́дїе , и҆_ѿ_маге́сници , и҆ ,
ѿ_идолослꙋгꙋ́ванїе , и҆_ѿ_кри́во съ́денїе . ,
и҆_ѿ_прѣда́ванїе добрь̀і лю́дїе на_ꙁльі̏ да ,
гьі ꙗ҆дь́ть , и҆_ѿ_ль́жове , и҆_ѿ_кри́во_ꙁа- ,
клина́нїе , и҆_ѿ_ꙁльі̏ лю́дїе д҄ето л҃ка не ,
ми́лꙋваⷮ . и҆_ѿ_во́и҅скьі крь́вь мн҄ѡго . ,
Страница може би написана от друга ръка.
35а
Тоги́ва_ще нб҃е́то да_сѐ потрь́си като̀ 
трьсти́ка . и҆_гор҄ата_ще да_потрепе́ре кат҄о 
ли́сть ѿ_голⷨѣ́ вѣ́трь . и҆_си́ⸯко съꙁда́нїе б́ж҃їе 
ще҄_да_потрепе́ре ѿ_стрⷯа́ тоги́ва • Тоги́вⷶ 
ще_да_пꙋ́сне г҃ь а҆рх҃ггла михаи́ла , и҆_дрꙋ́- 
гьі агг҃льі съсⸯ_трь́бьі_да_потрь́беть ꙁ_голⷨѣ́ 
глⷭа . да_҄е ю́ть ѿ_истока до_ꙁа́пада . и҆_щь́тⸯ 
да_сѐ съберь́ть и҆ꙁбра́нньіте нѥ́говьі , д҃ , 
вѣ́трове си́ко на_е҆дно̀ мѣ́сто . Кат҄о_е рⷱе́- 
но и҆_въ_і҆ѡа́нново є҆ѵⷢлїе . А῍ми́нь и҆_истиннⷶ 
дꙋ́маⷨ ва́мь . Кога̀ до́и҅де то́иꙁи аⷭ 
Єто_е сега̀ то́иꙁи аⷭ . Кога̀ ю́ѧть мрь́- 
твьі глⷭа трꙋ́бньі , и҆_сн҃а л҃ьскаго сн҃а б́ж҃їа 
і҆ѵⷭ х҃а . т҄а щь́ть си́кьіте лю́дїе що_с҄ь ꙋ҆- 
мрѣ́ле ѿ_а҆да́ма до_тоги́ва , си́ⸯките_щьⷮ 
да_въскрⷭнать ѿ_гробо́вете_си . и҆_ко́ито_е 
сто́риль ꙁло̏ щь́ть да_го̀ ѻ҆сꙋ́деть въ_мꙋ́- 
кꙋ вѣ́нꙋю . а῍_ко́ито_е̏ сто́риль добр҄о 
а῍_то́и_ще да_҄е жи́вь па́кь да_ꙗ҆дѐ и҆_да_пї́е 
съⷭ_агг҃льі нбⷭньі , и҆_да_хо́дьі съсⸯ_тѣ́хь • 
...
35б
вто́ро пришь́ствїе .
А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭвенїи хрⷭтїа́ньі да_вь҄і
ка́жеⷨ каквь̀і и҆_слⷣѣ_каквѝ въскрⷭнꙋвать .
Тоги́ва_щⷮь́ да_въскрⷭнать ца́рїето голѣ́мьі ѻ҆_въскр҃се́нїе мрьтвиⷨ . зри .
дет҄о_се вди́гаха наголѣ́мо . т҄а ꙁбь́іраха
вои҅ска̀ мн҄ѡго да_ꙁе́мать ю́жда ꙁемл҄ꙗ ,
та_сѐ и҆ꙁⸯсѣ́е то́лкоꙁи л҃кь , т҄а_щь́ть
да_да́вать рѣ́ь б҃ꙋ ꙁа_тⷯѣ́ . Тогь́іва_щьⷮⸯ
да_въскрⷭнать патрїа́рси и҆_влⷣцїи д҄а да́-
вать дꙋ́ма б҃ꙋ ꙁа_хрⷭтїа́нете какⸯ_ги́_са
оуиле и҆_па́ꙁиле . Тоги́ва_щьть да_въ-
скрⷭнать поⷫо́ве и҆_дх҃о́вници , д҄а_да́вать
дꙋ́ма б҃ꙋ ꙁа_нꙋрї́ата_си какⸯ_с҄ь ѿстоꙗ́ва-
ле пра́во та_е_с҄а ꙗле . и҆_дх҃о́вниците какⸯ_с҄ь
ꙁе́мале дꙋка́ти ѿ_и҆сповѣ́дниците ꙁа
тѣ́хнїать грⷯѣ́ да_сѐ м́л҃ꙗть б҃ꙋ .
Тоги́ва_щьть да_въскрⷭнать хаи҅дꙋте ,
д҄а да́вать рѣ́ь б҃ꙋ като́_са ѿнѥ́ма-
ле наси́ла съⷭ_непра́вда , а῍то̀_и҆м_се не_сто-
а́ше да_ꙁе́мать ю́ждо ѿ_сьірома́си . и҆
по_пь́тища и҆_по_пла́нина . Тоги́ва_щьⷮ
36а
да_въскⷭрнать прⷣѣ_г҃а тї́а д҄ето съ́деть
кри́во_ꙁа_дꙋка́ти . т҄а_ꙁе́мать л҃кꙋ си́ⸯ-
кото и҆_бї́ат_го . Тоги́ва_щьть да_въскⷭр-
нать си́ките Кадї́е , т҄а_щьть тї́а сьіро-
ма́сьіте да_гьі вла́ать д҄ето_и҆мⸯ_се _ꙁе́ма-
ле фаи҅да̀ та_ги́_са ѻ҆съ́ждале т҄а па́кь иⷨ
раꙁва́лѣле , та_с҄и_ги ищьть та́мь прⷣѣ_б҃а .
Тоги́ва_щьть да_въскⷭрнать Кмето́вете
и҆_да_гь҄і вла́ать си́ⸯките лю́дїе прⷣѣ_б҃а
да_да́вать дꙋ́ма б҃ꙋ ꙁащ҄о_са доса́ждале
на_сыромасите . т҄а_имⸯ_са ꙁе́мале домѡ́-
вете и҆_жени́те и҆_дѣца́та , и҆лѝ сел҄ото , и҆лѝ
и҆лѝ ло́ꙁїето , и҆лѝ ни́вїето , и҆лѝ лива́дїето ,
и҆лѝ ѻ҆во́щїето , и҆лѝ кь́щата . та_си́_ги_ищьⷮⸯ
та́мь прⷣѣ_б҃а . Тоги́ва_щьⷮⸯ да_въскⷭрнаⷮⸯ
тї́а неха́рньіте лю́дїе , кои̏то_се_са ѻ҆лѣ-
нѣ́вале и҆_спа́ле_са кат҄о сви́нїе , т҄а нѣ_ѐ и҆-
маль стрⷯа́ ѿ_б҃а да_хо́ди вⸯ_е́ркова , д҄а_да́-
ва рⷱѣ́ б҃ꙋ . Тоги́ва_щьть да_въскⷭрнать
и҆_тї́а кои̏то нѣ_с҄ь_пои́тале ст҃ь́іте пра́-
...
36б
вто́ро пришь́ствїе .
ꙁⷣници , и҆_нѣ_ги́_са праꙁⷣнꙋ́вале , а῍ми_г҄и_са
поть́пⸯкале и҆_ра́ботиле дⷣа́вать рⷱѣ́ б҃ꙋ .
Тоги́ва_щьть да_въскⷭрнать и҆_тї́а мь́жїе и҆
же́ньі съсⸯ_голѣ́мь сра́мь , кои̏то нѣ_си́_са
па́ꙁиле лиц҄ето и́сто , догде̏_са хо́диле
мо́мци и҆_мо́мь҄і , а῍мѝ_са кꙋ́рвиле догде̏_се_с҄а
ѻ҆же́ниле , т҄а_щь́ть дⷣа́вать рⷱѣ́_б҃ꙋ ꙁа_това̀ .
Тоги́ва_щьⷮ да_пла́ать_тї́а д҄ето не_дрьжа́-
ха ꙁа́конь хв҃ь , щ҄ото бѣ́ше ꙁарьа́ль , т҄а
рⷱе да_лю́бишь своего съсѣ́дина кат҄о се́-
бѣ_с҄и . Тоги́ва_щьть да_пла́ать_тї́а
д҄ето имь_ꙁарь́ѣхⸯм҄е , да_нѐ ꙋ҆бї́ите , да
нѐ ꙋ҆кра́днете , да_нѐ скꙋ́рвите , да_нѐ лъ́-
жите . а῍_тї́е това̀ си́ко сто́риха . т҄а_щⷮь́
да_пла́ать ѿ_стрⷯа́ хв҃ь . Тоги́ва_щьть
да_пла́ать_тї́а . кои̏то не_слꙋша́ха щото̀
бѣ́ше ꙁарьа́ль х҃с́ , да_пои́ташь бащь́
си и҆_ма́ика_с҄и . Тоги́ва_щьⷮ да_сѐ гри́жаⷮ
кои̏то не_слꙋ́шаха дꙋ́мата гн҃ꙗ , кат҄о бѣ́-
ше ре́кль , да_нѐ желѣ́ешь на_съсѣ́дина
37а
своего жен҄ьта_мꙋ да_кꙋ́рⸯвишь съсⸯ_нѥ́а .
Тоги́ва_щьⷮ да_сѐ ѻ҆съ́деть тї́а самь҄і се́бѣ_с҄и ,
д҄ето не_слꙋ́шаха дꙋ́мата гн҃ꙗ , кат҄о бѣ́-
ше ре́кль да_нѐ ѻ҆съ́ждате л҃ка да_нѣ_стѐ
ѻ҆сь́дени и҆_вї́е . Тоги́ва_щьⷮ да_са̀ ѻ҆сь́денїи
тї́а кои̏то не_слꙋ́шаха щ҄о бѣ́ше ре́кль г҃ь .
не_поть́пковаите сьірома́сите , да_нѣ_стѐ
поть́пкани и҆_вь́іе . Тоги́ва не_щь́ть да
просте́ть тї́а лю́дїе , кои̏то нѣ_с҄ь про-
ща́вале тꙋ́ка съгрѣше́нїе л҃кꙋ . Кат҄о є҆ѵⷢ
дꙋ́ма и҆_на_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе . ѻ҆стави́те да_сѐ 
ѻ҆ста́ви и҆_ва́мь . простѣ́те л҃кꙋ прѣгрѣ- 
ше́нїето . и҆_б҃ь ѿц҃ь ва́шь нбⷭньіи да_ѻ҆ста́- 
ви ва́мь съгрѣше́нїето ва́ше . а῍ко_лѝ_вї́е 
не_прости́те л҃кꙋ прѣгрѣше́нїето , и҆_ѿц҃ь 
ва́шь нбⷭньіи не_проща́ва_ва́мь съгрѣше́- 
нїето_ва́ше . Тоги́ва_щьⷮ дⷣа́вать рѣ́ь
б҃ꙋ , д҄ето сь́іповать вод҄а въ_ви́но т҄а
прода́вать . Тоги́ва_щьть дⷣа́вать рⷱѣ́
б҃ꙋ Воденⸯѣ́рете д҄ето_са ꙁе́мале ѿ
...
37б
своа́ть ха́кь по_мн҄ого . т҄а_щьть да_го̀
вра́щать , на_сирома́сите и҆_на_дрꙋ̀гьіте
Тоги́ва щь́ть да_въскрⷭнать ѻ҆сꙋжⷣенїи
Кои̏то мѣ́рѧть и҆_капонѧ́ть и҆_те́глꙗ-
ть непра́во . д҄а_да́вать рѣ́ь б҃ꙋ , Тогь́і-
ва щь́ть да_въскрⷭнать и҆_тїа же́ньі ,
кои̏то б҃а раꙁгнѣ́вале , Кои̏то враꙋ̀-
вать и҆_прѣда́вать , и҆_ꙁада́вать , и҆_ꙁав҄е -
ꙁꙋвать младе́нⸯци, и҆_стрꙋ́вать лю́дїе
т҄а полꙋдѣ́вать , и҆_ѻ҆тро́вювать т҄а
ꙋ҆ми́рать . тоги́ва_щьⷮ да_пла́ать , то-
ги́ва_щьⷮ да_трепе́рѧть , тоги́ва_щьть
да_ви́кать_ꙁ_голⷨѣ́ глⷭа . ѡлеле на́мь ꙁлѣ̏
как_нѝ и҆ꙁль́га дїа́воль , т҄а_не_слꙋ́шаⷯм҄е
що_нь҄і ꙁарь́аха поⷫо́ве и҆_дх҃о́вници , и҆_пи-
са́нїа кни́гьі ерⸯковньі . а῍мѝ сега̀ ѿ-
хо́ждаме съⷭ_дїа́вола въ_мꙋ́кꙋ вѣ́нꙋю .
Тоги́ва_щьⷮ да_пла́ать тї́а д҄ето стрꙋ́ва
ѻ҆мра̀ꙁа ме́ждꙋ мь́жа и҆_жен҄ь та_сѐ ѻ҆-
мра̀ꙁѣть , ѽ_ꙁлѣ̏ на_такви́ꙁи мь́-
...
38а
жїе и҆лѝ жень҄і . ѽ ꙁлѣ̏ тоги́ва томꙋ́ва ,
д҄ето ви́ди нѣ́кои л҃кь д҄е прѣгрѣшѝ нѣ́-
що , а῍_то́и не_мльѝ , а῍мѝ иде т҄а_ка́ꙁꙋва
на_людїе́тѣ т҄а_го ꙁасра́ми , и҆лѝ _го бїа̀ть
и҆лѝ _мꙋ_ꙁе́мать и҆ма́нїето , та_ще҄ тоги́ва
да_да́ва рѣ́ь б҃ꙋ . Защ҄ото бѣ́ше б҃ь ꙁарь-
а́ль . а῍ко̀ ви́дишь нѣ́кого л҃ка д҄е прѣ-
грѣшѝ , а῍_тьі̏ мльѝ , и҆лѝ _го поꙋ҆ѝ . а῍_недѣ́и
го ѻ҆ба́жда прⷣѣ_лю́дїе . е_ще҄ г҃ь тебѣ
да_ѻ҆мра́ꙁи . Слꙋ́шаи л҃е, Ко҄е добр҄о имаⷲ
кат҄о ка́ꙁꙋвашь л҃котомꙋ съгрѣше́нїето .
нѝкое добр҄о ть́кмо ѻ҆мра́ꙁа , а῍_дрꙋ́го
ни́що . г҃ь не́го_ще съ́ди , тьі̏ нѥ́го не_сьдѝ .
ѻти_се самс҄и се́бе ѻ҆съ́ждашь . ѽ ꙁлѣ̏
томꙋ́ва д҄ето ѻ҆съ́жда съсѣ́динꙋ свое-
мꙋ и҆лѝ дрꙋ́гьімꙋ_л҃кꙋ нѣ́кое҆мꙋ сн҃а_м҄ꙋ
и҆лѝ дьщерѧ́_мꙋ прѣⷣ_лю́дїе . ѽ ꙁлѣ̏ том҄ꙋ-
ва д҄ето ми́сли ꙁло̏ на_сьсѣ́дина своего .
ѽ ꙁлѣ̏ на_тї́а тоги́ва кои̏то пїѧ́ть ви́но
съ_свирⸯцїѝ и҆_съсⸯ_ть́пане , та_сѐ ѻ҆бьꙗдать
38б
вто́ро_пришь́ствїе
и҆_ѻ҆пи́вать , и҆_самь҄і_се́бѣ_с҄и ꙁабора́вѣть
кат҄о ди́вьі сви́нїе . ѽ ꙁлѣ̏ том҄ꙋва
л҃кꙋ тоги́ва , Ко́и҅то_с҄и ѻ҆ста́ви своа́та
жен҄а , а῍то̀ иде т҄а кꙋ́рви съсⸯ_дрꙋ́гьіе . и҆лѝ
жен҄а ѻ҆ста́ви своего мь́жа , а῍то̀ иде т҄а
кꙋ́рви съсⸯ_дрꙋ́гїе мь́жїе . ѽ ꙁлѣ̏ тоги́ва
томꙋ́ва л҃кꙋ д҄ето прѣда́ва и҆_ѻ҆ба́жда
съсѣ́дина своего на_ꙁло̏ . ѽ ꙁлѣ̏ тоги́ва
томꙋ́ва л҃кꙋ д҄ето ѿиде т҄а мартꙋри́са
на_льж҄а прⷣѣ_съ́дь и҆лѝ прⷣѣ_лю́дїе ꙁа_сьсѣ́-
дина своего ꙁло̏ , и҆_ꙁакльне́_се на́криво
токо̀ да_го̀ ѻ҆сь́ди . ꙁлѣ̏ ꙁа_того́ва л҃ка .
ѽ ꙁлѣ̏ тоги́ва томꙋ́ва д҄ето ꙁави́ди
съсѣ́динꙋ своемꙋ , и҆лѝ жен҄ьта , и҆лѝ и҆ма́-
нїето , и҆лѝ кь́щата , и҆лѝ ро́бїето , и҆лѝ
ло́ꙁїето , и҆лѝ ни́вїето , и҆лѝ ѻ҆во́щїето ,
ѽ ꙁлѣ̀ ꙁа_того́ва грѣ́шника л҃ка , ѻти_се
нари́ѣ дїа́воль и҆_дїа́волⸯскьі̏ слꙋга̀ . д҄е-
то_ще да_сѣдѝ дїа́воль вⸯ_мь́ката , та́мо-
ꙁи_ще да_сѣдѝ и҆_то́а л҃кь д҄ето ꙁави́ди
39а
съсѣ́динꙋ своемꙋ , щот҄о има добр҄о ѿ_б҃а .
ѽ го́рѣ и҆_ꙁлѣ̏ на́мь грѣ́шньіⷨ е_с҄ь нари́ѣме
хрⷭтїа́не , а῍_хрⷭтїа́нⸯство [не]_дрьжи́ме що_҄е
ре́кль х҃с́ . а῍мѝ с_каквѝ ꙫи да_погле́-
днеме х҃а , и҆_да_рⷱе́мь хрⷭтїа́не_см҄е . т҄а нь́іе
Вели́кьі по́стьі не_по́стихⸯм҄е_Като́_ни_то́и҅
ꙁарь̀ѣ , нит҄о ст҃ьіⷯ а҆пⷭль по́сте_и҆мь пости́-
хⸯм҄е , Като́_ни_са ꙁарь́але . а῍мѝ има тꙋ́-
ка л҃цїи ме́ждꙋ_наⷭ , та_са̀ и҆_бла́го ꙗле_и҆
ме́со , а῍_нѣ̀ да_по́стѣть като_҄е ꙁарь́ано .
то́иꙁи л҃кь какь́вь є̏ хрⷭтїа́нинь и҆
нари́ѣ_се хрⷭтїа́нинь , то́иꙁи_се ꙁовѐ є-
ллининь . т҄а нѣ_ѐ б́ж҃їи л҃кь , а῍мѝ_е дїа́-
волⸯскьі . ѻти не_вѣ́рꙋва що_҄е_ре́кль х҃с́
влⷣка , и҆_а҆пⷭльі , и҆_ст҃ь̀і ѿц҃и , да_по́стиме
тⷭньі ст҃ь̀і по́стьі , на_ꙋ҆спе́нїе бц҃и , и҆_на
ро́жⷣьство хв҃о . и҆_срѣ́да и҆_пе́тⸯкь прѣꙁⸯ
си́ка годи́на хꙋ́бевѣ и҆_и́сто , єда
това́_се ꙁовѐ хрⷭтїа́нинь . и҆_х҃с́ б҃ь та-
кви́ꙁи ище лю́дїе д҄ето по́стеⷮ хꙋ́бевѣ .
39б
второ_пришь́ствїе .
А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_вь҄і
ка́жеⷨ какви́_щеⷨ да_ста́неⷨ на_стра́шно
съдо́вище . Тоги́ва_щьⷮ да_ста́нать
праве́дниците бѣ́льі кат҄о снѣ́гь , и҆_свѣ-
тли́вьі кат҄о сл҃нце . А῍_грѣ́шниците_щьⷮ
да_ста́нать ть́мньі и҆_рь́ньі кат҄о смола̀
и҆_катра̀нь . Си́ки лю́дїе ма́льі и҆_голѣ́-
мьі , мь́жїе , и҆_же́ньі , и҆_дѣ́ца , и҆_ста́рьі , и҆
мла́дьі , Си́ⸯки_щеⷨ да_ста́неⷨ є҆дна́кви
голѣ́мьі , на ,лг҃, годи́ньі • И҆_си́ⸯкьіте
лю́дїе щь́ть да_сѐ_поꙁна́ваⷮ тоги́ва е҆ди́-
нь дрꙋ́гьіго . И҆_ро́днина, и҆_побра́тим҄е ,
и҆_бра́тїа , и҆_се́стрьі , и҆_бащѝ , и҆_ма́икьі ,
и҆_же́ньі , и҆_дѣ́ца , и҆_ма́лⸯкьі , и҆_голѣ́мьі .
Си́кьіте_с҄ь поꙁна́вать тоги́ва и҆_ми́-
ловатⸯ_се и҆_дꙋ́матⸯ_с҄и си́ките дꙋ́мьі , и҆
хорота̀ стрꙋ́вать кат҄о и҆_сега̀ нь́іе тꙋ́-
ка . а῍ла̀_и҆мь не_да́де б҃ь ꙋмь то́иꙁи
аⷭ , т҄а да_сѐ раꙁꙋмѣ́ать и҆_по́внать
що_с҄ь стрꙋ́вале на_то́иꙁи аⷭ и҆_праве́дниⷰї
...
40а
д҄ето не_ꙋ҆ми́рать, а῍мѝ ꙗ҆дь́ть людїе́тѣ
грѣ́шниците , а῍ла_са̀ не_нась́ітювать .
Какви́_са и҆_тї́а дїа́воле д҄ето щь́ть да
мь́ать и҆_тⷯѣ́ ꙁарадѝ и҆_тѣ́хната ра́-
бота ; и҆_нь́іе тоги́ва_щⷨе́ да_пла́еⷨ , а῍ла̀
не́ма ни́кои да_нь҄і пом́л҃ꙋва . ѽ_ꙁлѣ̏
на_грѣ́шниците тоги́ва . Кога́то
праве́дниците_щь́ть да_ста́нать ѻ҆_де́-
сна страна̀ • А῍_грѣ́шниците_щь́ть
да_въꙁдь́ішѣть . Кога́то праве́дни-
ците щь́ть да_сѐ ра́уⷣвать • А῍_грѣ́шни-
ците щь́ть да_пла́ать . Кога́то
праве́дниците_щьⷮ да_пѣ́ать • А῍_грѣ́-
шниците бь́іѧть . Когато праве́-
дниците сѣде́ть на_хла́дь • А῍_грѣ́-
шниците въ_стра́шнаа м҄ька . Кога́-
то праве́дниците_щьⷮ да_сла́веть б҃а
и҆_да_пѣ́ать сьⷭ_агг҃льі • А῍_грѣ́шниците
ѻ҆сь́денїи съⷭ_дїа́вола т҄а ви́кать и҆_пла́-
1580 ать , ѻлеле на́мь бра́тїа моа̀ Как_се 
40б
ѻ҆сь́дихм҄е съⷭ_того́ва а҆нтихрі́ста . То-
га́то праве́дниците имать си́ко добро̀
ра́иско прⷣѣ_тⷯѣ́ • А῍_грѣ́шниците гле́даⷮ
та_с҄и же́лѣть .Тога́то праве́дниците
пои́тать съⷭ_агг҃лⸯска̏ пѣ́снь • А῍_грѣ́-
шниците ꙁасра́мѣть съⷭ_дїа́вола . Тога́-
то праве́дниците ѿидать вⸯ_ра́и д҄ето
гостолю́бн҄иго а҆враа́ма • А῍_грѣ́шници-
те въ_тм҄ꙋ е́рнꙋ съⷭ_дїа́вола . Тога́то
праве́дниците_с҄ь ра́уⷣвать на_нб҃е́то •
А῍_грѣ́шниците_се стопѣ́вать вь_мꙋ́кꙋ .
Праве́дниците_се гле́дать и҆_ви́деть е҆ди́-
нь дрꙋ́гьіго • А῍_грѣ́шниците_се не_ви́-
деть ѿ_тьмнина̀ е҆ди́нь дрꙋ́гьіго въ_мь́-
ката . Праве́дниците свѣ́теть кат҄о
сл҃нце • А῍_грѣ́шниците рьнѣ́ать кат҄о
катра́нь . Праве́дниците сѣде́ть сь́і-
ти • А῍_грѣ́шниците мь́ать гла́дньі
и҆_жь́дньі . Праве́дниците в_ра́и • А῍
грѣ́шниците вⸯ_дꙋ́пка ть́мна . Пра-
...
41а
ве́дниците съⷭ_агг҃льі • А῍_грѣ́шниците
съсⸯ_дїа́вола . Праве́дниците пѣ́ать •
А῍_грѣ́шниците Ка́рать и҆_срь́дѧть .
Праве́дниците го́рѣ на_нб҃о и҆_н҄а_ꙁе́млю •
А῍_грѣ́шниците до́лꙋ вь_бе́ꙁⷣна и҆_вь_мꙋ́кꙋ :-
ПОꙊ҆Е́НЇЕ .
А῍мѝ ꙁарадѝ това̀ и҆_нь́іе блⷭве́нїи хрⷭтїа́-
не . да_и҆спра́виⷨ самь҄і се́бѣ_сѝ дш҃ьта
и҆_да_ꙗ῍ ѻ҆и́стиⷨ ѿ_мн҄ѡгьіте на́ши те́-
жⸯкьі грѣ́хѡве . а῍мѝ да_се погри́жиⷨ
и҆_да_сѝ ꙁбере́мь ꙋ҆мь́ть да_сѐ ꙋ҆пла́шиⷨ
ѐ не_ю́хⸯте_ли ()҄е не_раꙁбра́хⸯте_л҄и ка-
квѝ дꙋ́мьі ка́ꙁꙋва стра́шньі . а῍мѝ
да_сто́риⷨ добр҄о и҆_да_сто́риⷨ млⷭть́інꙗ .
да_хари́жеме ѿ_щ҄о имаме ѿ_ма́лⸯко
ма́лко ѿ_мн҄ѡго мн҄ѡго . да_пригле́-
дам҄е сьірома́сьі . да_въведе́ме п[ь́тни]-
ка дома_си . и҆_южди́нца и҆_пришьл-
ца̀ да_го̀ лю́бьіⷨ и҆_да_го̀ имаме кат҄о
бра́та . ѻти си́ⸯки_щеⷨ да_и҆ꙁлѣ́ꙁеⷨ
41б
прⷣѣ_стра́шно сꙋ́деще , и҆_болѣ́ре и҆_сьі-
рома́сьі . та_ще҄ да_нь҄і попь́іта г҃ь б҃ь
що_смѐ стрꙋ́вале . та_ще҄ да_нь҄і сꙋ́ди
[сѣкьім]ꙋ по_ра́ботата , А῍мѝ да_стрꙋ́-
[ваме д]обр҄о , дано̀ ста́неⷨ и҆_нь́іе ѻ҆_де́-
[сна] страна̀ нѥ́го . и҆_да_нь҄і въведѐ въ
црⷭтво нбⷭное съсⸯ_агг҃льіте . а῍ми_сѐ
си́ки б҃ꙋ мл҃ѣ́те блⷭве́нїи хрⷭтїа́не .
ꙁащо̀ нѥ́мꙋ прили́е сѣ́каква м́л҃ба
и҆_по́ⷭть и҆_покланꙗ́нїе . ѻти нѥ́гова
баща̀ ни́кои не_ви́ди , ни̏ агг҃льі гн҃и
и҆_тїе́_го не_ви́деть . и҆_прѣст҃ь́іѧ[ть и҆]
добрь҄іѧть дх҃ь нѥ́говь , д҄ето си́ⸯ-
ко ѻ҆живѣ́ва . и҆_сегѝ и҆_сѣ́кога
и҆_докра̀и҅ свѣ́ть и҆
въвѣ́кьі и҆_до́-
вѣка . а҆[ми́]-
нь 
...
42а
Речи избрани от древни мъже (B1)

[а тьі]--------- с(ꙋ)трина до_нѥго и҆_ꙁа́повѣди
нѥго[вы] ----и́_се :- Пи́таха нѣ́кого
филосѡ́фа ѿ_т҄о_се на[и]_бои́шь , а῍_то́и рⷱе:-
Коги́_се съсⸯ_беꙁꙋ́мньі прѣпи́рамь :-
Кога́_се слꙋ́и т҄а мо́же и҆_ма́лакь л҃кь
помо́гна ю҆на́кꙋ . ꙁащо̀ расла́нь нѣ́ко-
ги та_с҄е хва́тиль ꙋ҆_при́мка . а῍_то́и_се
мо́лиль на_мь҄ішка д҄а_до́и҅де да_ѻ҆бⸯгри-
ꙁѐ врьви́те на_нѡ́ктете нѥ́гови ꙁⷨа́
да_и҆ꙁбѣ́гне :- По́ добрѣ́ вⸯ_го́рїето
д҄а_дꙋ́машь добрь̀і дꙋ́мьі . да_сѐ [раꙁгова]-
рѣшь планинїе́то да_ѕьнтѧ́ть , не́-
жели да_ка́ꙁꙋвашь добро̀ поꙋ҆е́нїе нѣ́-
комꙋ щото́_ти не_прїе́ма дꙋ́мьіте :-
Филосѡ́фь нѣ́кои [видѣ́] є҆дного̀
ѕвѣꙁд҄о‿ьтца̀ е_с҄а прѣпь́на , а῍_то́и_мⷹ
ка́же . ѽ_бра́те ка́кь на_нб҃е́то ви́ди-
шь , а῍_на_ꙁемл҄ꙗта прⷣѣ_себѣ_с҄и [не_ви́диⷲ] :-
Нѣ́кои попи́та нѣ́кого ца́ра . Ко́лⸯко
ꙁе́мли дрьжи́шь . а῍_то́и_мꙋ ре́е . Ко́лⸯко-
то тоꙗ́гата моа̀ дости́гнꙋва :-
Є҆дного̀ л҃ка во́дѣха да_го̀ ꙁа(трї́а)ть
42б
а῍_то́и тоги́ва ꙁе́ль ꙁа́конь да_прои́т(а)
...
слова раꙁли́ⸯньі .
а_па́кь дрꙋ́гьі_мꙋ л҃кь рⷱе . ѽ_бра́те ѻ-
поꙁнѣ́л_с҄и ꙁа́конь да_ьте́шь :-
л҃кь беꙁⸯкнї́жнь та_҄е кат҄о пле́ть бе
потⸯпо́рⸯка , беꙁⸯ_вѣ́тра сто҄и . а῍_при_вѣ́-
тра па́днꙋва :- И҆лѝ на_само̀‿стрѣ́ль
да_стои́шь , и҆лѝ на_ꙫи Ковла́дникꙋ
и҆_ꙁави́дливꙋ та_҄е є҆дна́кⸯво ꙁло̏ :-
Льжли́вьі дрꙋжи́на та_са̀ кат҄о ꙁи́м-
ное слн҃це . ѿ_є҆дна̀ страна̀ грѣ́е , а῍_ѿ
дрꙋ́га стꙋдинѣ́е :- Ма́сло ка́кь не_мо́-
же да_с҄е смѣ́си съсⸯ_вод҄а , така и҆_исти-
нна съсⸯ_льжа̀ :- Кога̀ поꙋишь ꙋмниⷢ ⷪ
л҃ка , та_м҄ꙋ_е врѣ́дно Кат҄о Кога̀_мꙋ да-
де́шь стꙋде́на вод҄а ꙋ҆_жь́тва та_м҄ꙋ
раꙁⸯхладѝ срⷣце́то , то́лⸯкоꙁи_мꙋ_е до-
брѣ̀ . а῍_беꙁꙋ́мниго л҃ка поꙋ҆ѝ , и҆_пра́-
ꙁна ти́ква надꙋ́ваи та_҄е е҆дно̀ :-
л҃кꙋ бо́лⸯнꙋ и҆_ме́дь и҆_пели́нь та_мꙋ_҄е є҆-
дно̀ , така̀ и҆_кри́вꙋ л҃кꙋ истинна и҆
кри́вина е҆дно̀_мꙋ_є̏ :- Ни̏ вль́кь вль́-
ка и҆ꙁѣ́да , ни̏ ꙁьмїа̀ ꙁьмїа̀ и҆ꙁѣ́да ,
какво́то л҃кь л҃ка ꙁатри́ва :-
л҃(ьскьі) є҆ꙁь́ікь т҄а_е по́_ꙗ҆дови́ть ѿ
43а
[ꙁьмїинь що]т҄о ха́пе . Защо̀ ꙁьмїа̀ Кога̀
[ꙋ҆ха́пе] и҆лѝ погрѣшѝ , т҄а си́ки ꙗдь сво́и
иꙁⸯлѣ́е . А῍_ꙁльі̏мꙋ л҃кꙋ є҆ꙁь́ікѧть сѣ́-
когьі ꙗдь сво́и҅ дрьжѝ вⸯ_се́бѣ_с҄и :-
Водени́ца не_ме́ле съсⸯ_дꙋ́ма а῍мѝ със_вод҄а .
Така̀ и҆_щото_҄е нераꙁⸯбра́нь л҃кь недѣ́и_го
ꙋ҆ѝ съсⸯ_дꙋ́ма а῍мѝ съсⸯ_тоꙗ́га :- Ко́и_си
ми́лꙋва тоꙗ́гата та_сѝ мра́ꙁи сн҃ато́го :-
По́ ꙁло̋_е Ковла́дникь ѿ_вль́ка . ѻти вль́кⸯ
ꙁе́ме ме́со и҆_бѣ́га . А῍_ковла́дникь си́ки
на́рѡдь ꙁатри́ва :- Ла́кѡмь ꙋмь т҄а_е
прили́ень на_раше́то . нито̀ то́и҅ сь́іто-
сть има , ни̏ раше́то вод҄а дрьжѝ :-
Ѻ_женаⷯ . По́_добрѣ_е да_сѐ во́ꙁишь
ꙋ҆_проби́то кори́то не́жели на_ꙁла̏ жен҄а
да_ка́ꙁꙋвашь щот҄о имашь на_срⷣцето_с҄и
покрь҄іти дꙋ́мьі . ꙁащо̀ проби́то Кори́-
то є҆дного̀ л҃ка ꙋ҆да́вѣ . а῍_ꙁла̏ жен҄а
на_мн҄ѡго лю́дїе живо́ть ꙁатри́ва :-
Зла̏ жен҄а а῍ко_ꙗ̀ ми́лꙋвашь а῍_тїа́_се голѣ-
мѣ́е . а῍ко_ли_а̀ бѝешь , а῍_тїа́_се ѻ҆бѣ́сюва :-
Расла́на_щешь ꙋ҆кротѝ , а῍_ꙁла̏ жен҄а не_мо́же(шь :-)
Не_слꙋ́шаи на_ꙁла̏ жен҄а кꙋ́рва дꙋм----
43б
сло́ва_разли́ⸯньі .
ѻти Кога̀ дꙋ́ма . а῍то̀ ме́дь ка́пе иꙁь_ꙋ҆-
ста́та_и , ꙁа́мь да_тѝ насладѝ срⷣцето
твоѐ . а῍_на́поконь по́ горⸯи́во ѿ_жль́ь
намѣ́ришь на_срⷣце́то_с҄и . ꙁащо́то_е е҆ꙁь́і-
кь нѥ́инь ѿ_[двѣ̏тѣ стра́ни ѻстрь] :-
Какво́то ꙁатри́ва [е́рвеи дрѣ́во] , така̀
и҆_ꙁла̏ жен҄а кꙋ́рва поьте́нньі лю́дїе :-
Ко́и_се смѣ́сюва п[ри]_жен҄а кꙋ́рва , та_с҄и
и҆ꙁдрьва́ва и҆ма́нїето своѐ :- А῍ко̀
ще́шь л҃е да_сѐ ꙋ҆па́ꙁишь ѿ_жен҄а кꙋ́рва ,
а῍_тьі̏ недѣ́и дꙋ́ма съсⸯ_нѥ́а , нито̀ гле́даи
на_ꙫ҆и́тѣ нѥ́и҅ни :- Лѣни́вь л҃кь
та_҄е по́ ꙁло̏ ѿ_бо́лниго . ꙁащо̀ бо́лень ле-
жѝ и҆_не_ꙗ҆де , а῍мѝ м́л҃и б҃а ꙁа_ꙁрⷣа́вїе .
а῍_лѣни́вь лежѝ и҆_ꙗ҆дѐ и҆_б҃а не_мо́ли :-
А῍ко̀ ще́шь л҃е да_сѝ драголю́бень ѿ_си́ⸯ-
кьітѣ . а῍то̀ да_тѝ бь́де є҆ꙁь́ікь тво́и
сла́тко‿дꙋмли́вь , и҆_рꙋ́цѣ твои́ пода-
тли́вьі :- За_наꙋка_се по́вее погри-
жѝ , не́желѝ ꙁа_болѣ́рство мн҄ѡго .
ꙁащо̀ ꙋ҆е́нїето намѣ́рѣ болѣ́рството :-
За_неиспеде́пцана л҃ка поплаѝ по́вее
ꙁа_нѥ́го, нѥ́желѝ ꙁа_мрьтьвца̀ :-
44а
Фо́тїе патрїа́рхь рⷱе́ . Д҄ето ----------
нѥ́го ненави́деть , блж҃е́нь є̏ ------------
лю́би д҄ето нѥ́го лю́беть . та --------
скаа слободї́а . а῍_щото̀ мра̀ꙁи д-------
лю́беть , т҄а то́и҅ꙁи нѣ_ѐ прили́ень ни н(а)
звѣ́рове , ни̏ на_доби́тⸯкь :- Ко́ню хь́і-
трость та_сѐ на_во́иска поꙁна́ва , и҆_дрꙋга́рⸯ
вѣ́рень въ_бѣда̀ :- Пла́макь пога́сюва
вод҄а , а῍_млⷭти́нꙗ грѣ́хѡве :- Д҄ето да́-
ва нѣ́кои л҃кь болѣ́ринꙋ има́нїе , т҄а_е
прили́ень Кога̀ прили́вашь вод҄а ѿ_кла́-
денець вⸯ_море́то :- Прили́е щот҄о съгрѣ-
ша́ва л҃кь да_го̀ пога́дювашь и҆_поꙋишь .
а῍_щото̀ стрꙋ́ва добр҄о да_го̀ лю́бишь и҆_хва́-
лишь :- Какь́вⸯто бь́іва сꙋ́дь , такь́в-
ꙁи и҆_кад҄їать . такви́ꙁи_са и҆_людїе́тѣ нѥ́-
говьі и҆_слꙋ́гьіте . и҆_какь́вто_є̏ влⷣка на
грⷣа́ть , такви́ꙁи_са и҆_щото́_са въ́трѣ :-
Цр҃ꙋ вѣне́ць не_цр҃ꙋ́ва , а῍мѝ ꙋ҆мь́тⸯ_мꙋ црⷭтвꙋ́ва
Те́жⸯко и҆_го́рⸯко Кога̀ ꙁльі̏ на_добрѝ сꙋ́деть
и҆_беꙁꙋ́мньі надⸯ_мꙋ́дрьі Кметꙋ́вать :-
Зло̋_е д҄а даде́шь бѣ́сномꙋ но́жь ѻстрь
а῍мѝ_є̏ по́_ꙁло да_даде́шь лꙋка́вомꙋ л҃кꙋ
...
44б

-------ꙁⸯли́ньі .
----------- (с)ьди :- Мнѡго л҃цїи доби́-
------- (о)вла́дници не́жели ѿ_те́жⸯкьі
------ :- Какво́то ѿ_мн҄ѡго ѻ҆бьꙗ-
----- та_с҄е ра́жда ѻто́кь . и҆_ѿ_ѻтокь
ѻгница . и҆_ѿ_нѥ́́а съмрь̀ть . така̀ и҆_ѿ
мн҄ѡго болѣ́рство със_нераꙁⸯбра́нно прѣ-
въꙁносенїе т҄а напра́вѣ беꙁꙋ́мⸯство :-
По́_добрѣ́_е и҆_по́_ⷭтно ма́лⸯко да_имашь съсⸯ
добр҄о. нѥжелѝ мн҄ѡго да_имашь съⷭ ꙁло̏ :-
На_ꙁемл҄ꙗта_се ро́диⷯ го́ль . и҆_па́кь ѿхо́-
ждаⷨ в҄ъ_ꙁемлю го́ль . и҆_ꙁащо́_се трꙋ́дишь
ꙁа́лꙋдо пꙋ́стошнь̏і л҃е :- Мака́рь
и҆_наⷣ мн҄ѡго ꙁе́мли да_влада́ешь догде̏
с҄и жи́вь . а῍мѝ и҆_по_съмрь̀ть ,г҃, ла́хте
твоѐ мѣ́сто бь́іва :- Мака́рь и҆_нб҃е́-
то да_дости́гнешь , и҆_ѕвѣ́ꙁдьіте нѥ́-
говьі да_и҆сете́шь , и҆_ка́пⸯки дьждо́в-
ньіе да_прѣброи́шь , и҆_пѣ́скь мо́рⸯскьі
исло́ да_ꙋ҆ꙁна́ешь . а῍мѝ па́кь ѿ ,г҃, ла́-
хте мѣ́сто не_мо́жешь ꙋ҆бѣ́гⸯна пꙋ҆-
сто́шⸯньі л҃е . По́ ---(ѣ)_е хлѣбь
------ въ_пꙋст ----- ----- и́жа нѥ-
---- мн҄ѡго(цѣн)---------------------
...
45а
ви́ди смѣре́ннаго и҆_кро́тⸯкьіго :-
Ко́и_се надѣ́е на_льж҄а , то́иꙁи пасѐ вѣ́-
тровете . ꙁащо́то_е истинна е҆дна̀ , а῍
льжа_е мн҄ѡго‿ли́на :- Ко́ито ище
да_го̀ хва́лꙗть , да_сѐ ꙋи дрꙋ́гьіе да
хва́льі , и҆_ѿ_тⷯѣ́ хвала̀ да_прїе́ме и҆_то́и :-
А῍ко̀ ще́шь да_сѝ поьте́нь и҆_ѻ҆бь́іѣшь
наⷣ_мн҄ѡѕина да_сѝ гⷭпдарь . а῍_тьі̏ бьдѝ
кро́тⸯкь и҆_мь́дрь и҆_и́сть . и҆_съⷭ_ꙋ҆мь́ть
ꙁрⷣа́вь , и҆_трьпѣли́вь ꙁа_хрⷭтїа́нⸯска̏ вѣ́-
ра , т҄а_ще́шь и҆_се́бе сп҃с҄и , и҆_кои̏то те́бе
послꙋ́шꙋвать :- Зль̏_ловѣ́кь та_сѐ
не_ра́уⷣва то́лⸯкоꙁи ꙁа_своѐ добр҄о , ко́лⸯ-
кото ꙁа_ю́жда бѣда̀ :- Три̏ ра́бо-
ти мра́ꙁи б҃ь на_ꙁемл҄ꙗ . ста́ра л҃ка
кꙋ́рⸯва . и҆_болѣ́рина ль́жа . и҆_сьірома́ха
комⸯс҄їа :- Три̏ ра́боти ище б҃ь ѿ_л҃ка
на_ꙁемл҄ꙗта . вѣ́ра кькⸯ б҃а ѿ_си́ко
срⷣце . и҆_истинна да_дꙋ́машь ѿ_є҆ꙁь́ікь .
и҆_истота̀ ѿ_снаг҄ьта :- Три̏ _с҄ь (голѣ́)--
45б
сло́ва раꙁли́ⸯньі .
добрь̀і ра́ботьі да́дени л҃кꙋ . пра́вда , и҆
любо́вь , и҆_ю҆на́шьство . Пра́вда_є̏ єто
пра́во да_хо́дишь прⷣѣ_б҃а , и҆_прⷣѣ_лю́дїе , и҆
пра́во да_дꙋ́машь , и҆_пра́во да_животꙋ́-
вашь , и҆_пра́во да_растькмѣ́вашь ꙁа
си́ки ꙋреде , и҆_ꙁа_си́кьі ра́ботьі .
А῍_любо́вь_є̏ па́кь , єто да_лю́бишь по́
б҃а сѣ́кьіго л҃ка . и҆_да_ми́лꙋвашь ꙁльі̏-
те и҆_добрь́іте . Кат҄о ка́же и҆_ х҃с́ въ_ст҃о́е
є҆ѵⷢлїе . любѣ́те дꙋшма́ните ва́ши
и҆_добр҄о стрꙋ́ваите тⷨѣ́ щот҄о ненави́-
деть ваⷭ , и҆_мл҃ѣ́те_се ꙁа_тї́а д҄ето и́нꙗⷮ
ва́мь ꙁло̏ . А῍_юна́шⸯство_е̏ па́кь , єто
тврь́дѣ да_трьпи́шь на_пра́вда бѣда̀ и҆
на́пасть б҃а радѝ . и҆_съсⸯ_ве́село да_трьпи́-
шь срⷣце . Кога̀_ти до́и҅де нѣ́коа сьірома-
шї́а . и҆_ненавидѣ́нїе ѿ_л҃цїи . Кат҄о и҆
на_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе рⷱе́ х҃с́ . Блж҃е́ни сьірома́-
сьі дх҃омь . ѻтї_е тѣ́хно црⷭтво нбⷭноⷷ .
И҆_блж҃е́ни_стѐ_Кога̀ хꙋ́лꙗть ваⷭ , и҆_про-
46а
несꙋ́ть името ва́ше ѻтї_е ꙁло̏ . ꙁарадѝ
х҃а б҃а . а῍_вї́е_са ра́уⷣваите и҆_веселѣ́те в _то́и-
ꙁи дн҃ь , ѻти голѣ́мо добр҄о имате
на_нб҃е́то :- Дꙋ́ма неправе́дна нена-
ви́ди праве́дникь, и҆_нѝкогьі нѣ_ѐ дра́-
го пра́вимꙋ л҃кꙋ неправе́дна ра́бота :-
Наⷣ_мрь́твьіго л҃ка поплаѝ ѻти ли-
ѱа̀ свѣть , а῍_наⷣ_беꙁꙋ́мниго по́_тврьдѣ́
поплаѝ ѻти лиѱа̀ ра́ꙁꙋмь :-
Жалꙋ́ванїе и҆_пла́ь та_҄е мрьтьвцꙋ̀ ꙁа
,ꙁ҃, днѝ . а῍_ꙁави́дливꙋ л҃кꙋ та_м҄ꙋ_е
си́ките днѝ нѥ́говьі догде̏ бь́де жи́-
вь се̏ гри́жа и҆_пла́ь :- Съсⸯ_ꙁави́дли-
ва и҆_ꙁла̏ л҃ка не_дꙋ́маи мн҄ѡго , ѻти
ще прѣѻ҆брь́на пра́вите твоѝ дꙋ́мьі
на_нѥ́говото ꙁло̏ , а῍мѝ_се ꙋ҆клонѝ ѿ
нѥ́го и҆_да_намѣ́ришь добр҄о :-
Прїа́тель лꙋка́вь ког҄а_е веселⸯба̀ съⷭ_дрꙋ-
жи́на та_сѐ ра́дꙋва , а῍_въ_врѣ́ме гри́жно
та_сѐ дале́е крь҄іе
46б
Кои са домаш¬ните врагове на човека (B2)

т҄о соу́ть Вра́ѕьі л҃кꙋ дома́шньего̀ .
а҃ , дꙋшма́нинь Вра́гь ѻ҆бьꙗданїе .
в҃ , пїа́нⸯство . г҃ , Сре́бро‿лю́бїе .
д҃ , ли́хьі̏ съ́нь . є҃ , Висо́ко‿ꙋмьство .
ѕ҃ , непослꙋ́шьство . ꙁ҃ , прѣслꙋ́шанїе .
и҃ , да_ѻ҆съ́ждашь бра́та . ҃ , ꙫи
ꙁави́дливьі . і҃ , є҆ꙁь́ікь мн҄ѡго‿дꙋ-
мли́вь . аі҃ , срⷣце срьди́то и҆_ꙗ҆дови́то .
ві҃ , кло́панїе , и҆_льжа̀ . гі҃ , блꙋ́дньі̏
бѣ́сь . Това́_са немлⷭти́вьі дꙋшⸯма́-
не на_на́шите дш҃и :-
А῍мѝ Кои̏ _са добрь̀і ра́ботьі хрⷭтїа́нинꙋ .
а҃ , добра̀ ра́бота , Стра́хь б́ж҃їи .
в҃ , мльа́нїе . г҃ , Смѣре́нїе . д҃ ,
послꙋша́нїе . є҃ , говѣ́нїе . ѕ҃ , мл҃ѥ́-
нїе . ꙁ ҃, млⷭти́нꙗ . и҃ , бра҄толю́-
бⸯство . ҃ бдѣ́нїе . і҃ ,
кро́тость :-
47б
Йоан Златоуст. За покаяние душевно (C)

трꙋдьі [сѣкьі_влкъ на_ꙁемлѧ̀та . а_са́-]
м_мꙋ_се дните [доврь́шать, и_не] ѻ҆ста́-
не_мꙋ нищо, си́ко_се ꙁабора́ви . и_ко́лⸯко-
то ҄е нѣ_ѐ бьіль ни́какь на_то́иꙁи свѣ́-
ть льжо́вньі̏, то́лⸯкова_се не_ꙁаꙁна́е ни́-
що [ѿ_нѥ́го] . и҆_името_мꙋ_се_ꙁабора́ви, и҆
ни́[кои҅_го не_сми́сл]юва . Си́ко_мꙋ_сѐ по-
ть́пе [и_погь́іне] . и҆_ѻще_се нѣ_ѐ добрѣ̀
[тꙋка намѣстил]ь и҆_ꙋ҆тькми́ль, а҆_та́-
мм_го не_[ѻставѣ]ть, а῍мѝ_го ви́кать.
Запа́ли_се Кат҄о ѡгⸯнь , А῍_в_то́и҅ꙁи аⷭ и҆ꙁ-
горѝ кат҄о трѣска̀ • И҆_по́не да_сѐ вди́-
га кат҄о си́лень вѣ҄трь, и҆_кат҄о бꙋ́ра
вели́ка , [А῍_к]ат҄о прⷯа́ на_ꙁемл҄ꙗта па́-
днꙋва • И_кат҄о пла́менⸯ_се вди́гне го́рѣ
на_висинь , а῍_кат҄҄о ди́мⸯ_се раꙁⸯи́де • И҆_ка-
т҄о цвѣ́тїе ꙁе́ме да_цьвтѝ , А῍_като трѣ́-
ва Ко́сена ꙁе́ме да_съ́хне • И҆_кат҄о ѡбла-
кь ꙁе́ме да_сѐ и́ньі голѣ́мь , а҆_като̀
є҆дна̀ ка́пка_се ꙋ҆малѝ • И҆_па́к_се вдига
...
47б
ѻ҆_покаа́ни дш҃е́внⷨѣ .
кат҄о [пѣ́на] , а῍_кат҄о искра ꙋгасне •
[Св]е_с[а] трꙋди и_мль́вьі да_сѐ ѻ҆болѣри ,
а҆_ѿ_болѣ́рство ть́кмо_с҄и ѻ҆мрьсѣва
дш҃ь́та , а῍_[на_ѻ]н[ꙁ]и свѣ́ть щ҄о ꙁано́си •
Си́ⸯко_мꙋ н[е_с]о́сꙋва , а῍_ѿ_несь́ітⸯство
ть́кмо є҆ди́нь смрⷣа на_[дш҃ь́та]_с҄и що̀
доби́ва • Мь́и_се тꙋ[ка и҆_трꙋди_се] , а῍
на_ста́рость съ_се́бѣ_с[и иманїе нито]
не_ꙁано́си • То́и҅_се гр[и́жи и_трꙋди , а_на]
дрꙋ́гьі ѻ҆ста́не щото́_е [пеали́]ль • Тои
болѣꙁнꙋва да_бь҄і що̀ го́дѣ добь́іль ,
а῍_дрꙋ́ги_се веселꙗ́ть съсⸯ_нѥ́говьть до́-
бьівь • То́и_се гри́жи ꙁа_то́иꙁи свѣ́ть ,
А῍ дрꙋ́гьіⷨ ѻ҆ста́не да_сѐ н[асла́]ждать •
То́и҅ гра́бьі и҆_ѿнѥ́ма тꙋ́ка , а῍_дрꙋ́гьі-
мꙋ ѻ҆ста́не добр҄ото • То́и҅ добь́іва кле́-
тва , а῍_на_дрꙋ́гьіⷨ нѥ́говото добр҄о ѻ҆ста́-
не • Наⷣ_нѥ́го въꙁдь́ішать и҆_пла́ать ,
а῍_на_дрꙋ́гьі нѥ́гово добр҄о ѻ҆ста́не • То́и҅
ѿхо́ди въ_адь да_сѐ мь́и , а῍_дрꙋ́гьіе
48а
ꙗдьть и_пї́ѧть нѥ́говьта сто́ка та_сѐ
веселꙗть • [За]рⷣӓ това ꙁа́лꙋдо_се трꙋ́ди
и҆_мь́[и] сѣкьі_жи́вь л҃кь на_свѣть́ть •
л҃кь та_се те́гли [догде]_є̏ жи́вь на_тои-
[ꙁи свѣ́]ть льжо́вньі . и_п----е не_ѻста́вѣ
до_съмрьти, а῍ми_сѐ ꙋи [на_ѕлѝ] и҆_лꙋка́вьі
ра́ботьі • Са́мⸯ_се ꙋи да_ꙁа---и на_дрꙋ́-
гьіе • Хитрь_є̏ да_и́ни ꙁло̏ • Ма́и҅сторь_є̏
на_непра́вда • Гото́вь_є̏ на_болѣ́рⸯство •
Не_со́сꙋва_мꙋ сре́бро‿лю́бⸯство • Ра́ꙁꙋменⸯ_є̏
на_несь́ітⸯство • Мн҄ѡго‿дꙋмли́вь на_не-
сра́мⸯство • За_е҆ди́нь аⷭ_є̏ прѣвра́тень
на_ꙁло̏ • ꙁа_е҆ди́нь аⷭ_мꙋ па́дна поⷣсми́-
ванїе • ꙁа_е҆ди́нь аⷭ_мꙋ_се и҆ꙁⸯкоренѝ си́-
лата и҆_ю҆на́шьството • л҃кь_є̏ ка́ль
поⷣсмѣдьшли́вьі • Па́ра и҆_прⷯа́ и҆_пепель
вѣ́трѡⷨ раꙁвѣ́анⸯньі̏ • искра ско́ро ли-
ѱала • Пла́мень ско́ро прѣста́наль •
Свѣ́ща ско́ро ꙋ҆га́сена • ли́сть скоро
и҆ссꙋше́нь • трѣ́ва ско́ро повѣнала •
48б
и҆_сꙋ́хо сѣ́но ско́ро поꙗдено • Дне́ска_се
ка́раше , а῍_ꙋтрѣ ꙋ҆мрѣ̀ • Д[неⷭ ꙋ҆]_копри́нѣ-
ньі прѣмѣ́ни , а῍_ꙋтрѣ ꙋ҆_г[но́и] • Днеⷭ ꙋ҆_бо-
лѣрⸯство , а῍_ꙋтрѣ ꙋ҆_гр҄обь • Д[нⷭе́_го_х]ва́лѧⷮ
и҆_пои́тат[ь , а]_ꙋтрѣ_го рь́вїе р[аꙁⸯно́сет] •
Днⷭе́ка_[є̏ , и҆ ут]рѣ_го не́ма • Д[неⷭ_се_дрьжи]
нависо́ко , ꙋтрѣ_го ѻ҆пла́кꙋвать •
И҆_кога̀ има нѣ́коа дрьжа́ва , ни́кои
не_мо́же [да]_го̀ трьпѝ ѿ_комⸯсолꙋ́кь •
А῍_кога́_мꙋ_е нѣ́коа гри́жа и҆_с[к]рь́бь ,
ни́кои не_мо́же да_го̀ раꙁⸯ[говори] • Са́-
мⸯси_се себѣ̀ не_ꙁна́е , а῍_нависо́ко_се вди́-
га • И҆_не_ꙁна́е ꙋ҆_ко́и аⷭ що_ще́_мꙋ_се слꙋ́-
и , а῍_то́и ми́сльі каквѝ ра́ботьі мн҄ѡ-
го да_напра́ви на_то́и҅ꙁи свѣ́ть • А῍_нѐ
ꙁна́е ҄е сѣ́каква бо́лесть на_нѥ́го
прихо́жда • и_сѣ́ка мь́ка ꙋ҆_нѥ́го_се
гнѣ́ꙁдьі • И҆_и҆скꙋше́нїа сѣ́каквьі
ка́та аⷭ [съсⸯ_нѥ́]го и҆гра́ють • Бѣ́ди_го
ка́та днѝ нахо́деть • Сѣ́каква
49а
[гри́жа на_л҃к]а прихо́жда кат҄о на
кон[ак]ь го́стїе • Ѽ_те́жⸯко_с҄и на́-
шемꙋ [л҃]ьскомꙋ сьірома́шьствꙋ .
Ко́лко_ли_смѐ дль́жньі да_пла́еⷨ д҄е
ю́еме то́лⸯкоꙁи ꙁло̏ д҄е дꙋ́ма ꙁа_наⷭ .
ѽ_ко́лⸯко_ли_є̏ л҃ьск[аа с]ла́ба ра́бо[та]
щот҄о и҆с[ка́ꙁаⷯ, Ко́лко и]ꙁгово́риⷯ дꙋмьі
и҆_не_мо́гоⷯ да_гь҄і и҆ꙁбарабар҄ѧ със_прⷪрⷪь-
скьіте рѣ́и, щото́_ньі ка́жать
За́лꙋдо_се трꙋ́ди и҆_мль́ви сѣ́кьі̏ жи́-
вь л҃кь на_то́иꙁи свѣ́ть • ю́ете_лѝ
блⷭве́нїи хрⷭтїа́не . Каква_е []л҃ьскаа
пра́вина и҆_л҃ьскаа голота̀ непотрѣ́-
бна . Ка́кь_є̏ л҃кь прили́ень мо́рꙋ .
кат҄о вѣ́трь на_море́то [К]оги́_се пли́-
скать тала́ꙁите т҄а ми́ра не́мать
нѝкоги . и҆_л҃кь на_сꙋ́ша свѐ_са мь́ти
кат҄о мо́ре, и҆_ни́коги нѣ_ѐ ми́рень .
нѣ_лѝ_е кат҄о си́лⸯна бꙋ́ра є҆ди́нь наⷣ
дрꙋ́гьіго наⷣста́нꙋва . и҆лѝ кат҄о си́лень
...
49б
Вѣ́трь , илѝ кат҄о ть́мень ѡблакь
є҆ди́нь на_дрꙋ́гьіго го́ди да_го ꙋ҆би́е
и҆_да_м҄ꙋ ꙁе́ме щот҄о има н[а́]и҆ хꙋ́ба-
во , а῍_дрꙋ́гь дрꙋ́гьімꙋ ꙁе́ме с[ел]҄ото
(наси́ла ,) а῍_па́кь дрꙋ́гьімꙋ ѿн[ѥ]м[е]
на_ꙁемл҄ꙗта си́норать . а῍_дрꙋ́гьіи
жела́е своемꙋ съсѣ́динꙋ да_м҄ꙋ ꙁе́-
ме кь́щата , а῍_дрꙋ́гь годѝ дрꙋ́гьімⷹ
да_мꙋ и҆ꙁма́ми слꙋг҄ьта и҆лѝ хра́не-
ницата . И҆_дрꙋ́гьі годѝ дрꙋ́гьімꙋ да
мꙋ ѿнѥ́ме вод҄ьта ѿ_дво́рьтⸯ_мꙋ , а῍т҄о
да_ꙗ_ꙁаведе то́и҅ ꙋ҆_нѥ́говьтⸯ_си дво́рь
и҆лѝ ꙋ҆_своа̀ гради̏на . дрꙋ́гьі̏ ище вѣ́-
трь да_пометѐ токь́ть да_с҄и напра́-
ви себѣ гꙋ́мно . а῍_дрꙋ́ги_се Ка́рать
и҆_сь́дѧть ꙁарадѝ се́лище , и҆_да́ваⷮ
мито т҄а не_мо́жать да_сѐ ꙋ҆тьк-
мѣть ко́и где̏ да_напра́ви кь́ща ,
а҆ми_се ка́рать и҆_бѝѧть ме́жⷣꙋ себѣ̀ .
[а҆_па́кь] дрꙋ҄гь дрꙋ́гьімꙋ ни́що не_м҄ꙋ_е
50а
да́ль, а῍_то́и҅ ище ѿ_нѥ́го да_м҄ꙋ ѿнѥ́ме
наси́ла . а῍_дрꙋ́гьіе щот҄о ꙁе́ме тꙋ́ка ,
а῍_не_ще҄ да_поврь́не . А῍_па́кь дрꙋ́гьіе ищьⷮ
да_ꙁе́мать ѿ_гѡ̈мрюкѧть по́вее . и҆
дрꙋ́гьі_се аласти́сꙋва да_сѝ и҆ꙁби́е дрꙋ-
жи́ната на_пь́ть , а῍то̀ да_гь̀і ѻ҆бере .
Па́кь дрꙋ́гьіи Ко́и_є̏ сьіромⷯа́ плае и҆
леле́е ка́кь да_сѐ ѿкꙋ́пи и҆_нахра́ни
на_то́иꙁи свѣ́ть . А῍_па́кь ко́и_є̏ болѣ́-
ринь , а῍_то́и въꙁдь́ішѣ и_лелее ка́кⸯ бь҄і
по́вее стань́ль болѣ́ринь . и҆_кога̀ ви́ди
ꙋ҆_нѣ́коего да_има нѣ́коꙗ мь́рⸯва до-
бро , а῍_тїе́_го ꙁаста́нꙋвать да_го̀ ꙋ҆бї́ѧт .
а῍_дрꙋ́гьі̏ а῍ко_ѐ нѣ́кои старе́шина , а_пак
мла́дьі а῍ко̀ има а῍_тїѐ копа́ꙗть ꙗма
поⷣⸯ_нѥ́го да_го̀ ѿфрь́лѧть ѿ_по́ⷭть
и҆_ста́рїе_го не_пои́тать и҆_не_таат_го
ни́_ꙁа_що . А῍_дрꙋ́гьімꙋ па́кь а῍ко_м҄ꙋ до́и-
де нѣ́коꙗ῍ нево́лꙗ , а῍_то́и не_бл҃годарѣ
б҃а , а῍мѝ и҆_ѻще ꙁе́ме да_хꙋли и_стрꙋ-
50б
[ѻ҆_дш҃е́внѣⷨ покаа́нїи .]
ва_се като бѣсо̀‿мꙋе́нь . И҆_во́искьі и҆_бо́-
еве е́сти . Є҆ди́нь дрꙋ́гьімꙋ ꙁави́деть .
ла́комство_е си́ки лю́дїе прети́сна-
ло . Кꙋрво́вство и҆_сѣ́каква мрьсота̀
си́ка ꙁемл҄ꙗ и҆спль́нила . на_льж҄а
хвалба̀, а῍_на_пра́вда ви́кь . Си́ⸯкьі
є҆ди́нь дрꙋ́гьімꙋ имать невѣ́рство .
Истинна и_пра́вда ѿ_ꙁемл҄ꙗта по-
бѣ́гна , а῍_льж҄а и҆_непра́вда на́_ꙁем-
лꙗ_се въца́ри . А῍_любо́вь имаме ме́-
ждꙋ се́бѣ_с҄и ть́кмо до_трапе́ꙁꙋ .
Затова́_са_е век҄ѥ и҆_покаа́нїе ꙁатво́-
рило . ꙁатова́_са_се век҄ѥ и҆_ра́искьіе
вра́та ꙁагра́диле . Затова̀ и҆_на_съ-
мрь́тньі̏ аⷭ кога̀_ще нѣ́кои да_ꙋ-
мре . а῍_то́и҅ въꙁдь́ішѣ и҆ꙁⸯ_гль́бьіни
[ср҃ца свое]го, а῍ла̀ не́ма ни́кои да_м҄ꙋ
помо́гне , и҆_па́кь_да_го̀ ко́и҅ и҆ꙁба́ви
ѿ_лю́тїе ѡ҆нї́а бо́лести . нѣ_ли́_си съ-
берѐ ꙋ҆_своа̀ дш҃а си́ко своѐ помьі- 
51а
шлѥ́нїе, т҄а помь́ісли самс҄и ꙋ҆_себѣ бе
гла́са да_дꙋ́ма • Ѽ_те́жко_с҄и ме́не
сьірома́хꙋ грѣ́шномꙋ и҆_бѣ́дномꙋ .
Как_мѐ съмрь̀ть те́гли съⷭ голѣ́ма
мь́ка да_ма̀ раста́ви ѿ_живо́та .
ка́кь ѿхо́ждаⷨ св҄еꙁань и҆_съⷭ_рь́цѣ
и҆_съсⸯ_нѡ́ѕѣ , ѿта́мо_се век҄ѥ не_мо́га
врьн҄а . не_пома́гатⸯ_ми слꙋ́гьі , не_щь́ть
да_идать слⷣѣ_ме́не любо́вна̏ моа дрꙋ-
жи́на . Кои̏то_м҄е хва́лꙗха са́мого
ме ѻ҆ста́виха и҆_побѣ́гнаха . на_то́л-
коꙁи вои҅ска̀ и҆_на_то́лⸯкоꙁи ѻ҆рь́жїе
що_с҄е надѣ́ахь , а῍то̀ сега̀ ни́кои не_мо́-
же да_м҄е и҆ꙁба́ви . не_прихваща_ме жи-
во́ть вѣ́ньі̏ . то́лⸯкоꙁи аспри щот҄о
имⷯа́ не_можо́ха да_м҄а ѿкꙋ́петь . То́-
лⸯкоꙁи вои҅ска̀ не_можѐ да_м҄е Корто-
ли́са . що_сⷨь́ то́лⸯкоꙁи бла́го събра̀ль
не_помо́гна_ми ни́що . моѝ лѣ́пьі до́-
мѡве , и҆_моѝ добрь̀і ло́ꙁїа , и_моѝ
51б
ѻ҆_дш҃е́внѣмь покаа́нїи .
хꙋ́бавьі гради́ньі , ꙁащо́_се то́лⸯкова
мь́иⷯ т҄а гра́диⷯ и҆_са́диⷯ . а῍_сега̀_ми нѣ_с҄ь
ни́_ꙁа_що . За́лꙋдо събрⷯа́ то́лⸯкоꙁи
хи́лїади гро́шѡве , щ҄о не_мого́ха
да_м҄и дарꙋ́вать живо́ть . не_мо́га
век҄ѥ да_ꙁаповѣ́даⷨ да_м҄а слꙋ́шать
слꙋ́гьі . не́маⷨ век҄ѥ щ҄о да_ре́кꙋ на_вои҅-
ска́та моа̀ да_стоѧ́ть прⷣѣ_ме́не съ
стра́хѡⷨ . не_щ҄ь ве҄е ꙁарьѣ̀ на_мои̏те
гра́дѡве да_ми́_се боѧ́ть , и҆_моа̀ ꙁа́по-
вѣдь д҄а_дрьжа́ть . Ѽ_те́жⸯко ме́не
сьірома́хꙋ мь́номꙋ , и҆_щот҄о не_мо́га
да_трь́пиⷨ бо́лести кат҄о ле́жꙋ , и҆_не
ꙁна́мь сега̀ т҄о да_сто́рѧ • И҆_вⸯ_то́иꙁи
аⷭ по́не да_гово́ри къкⸯ_съмрь́ти ,
и҆_да_дꙋ́ма . Ѽ_съмрь̀ти моа̀ м́л҃ꙗ
ти_се , ꙁна́ꙗ_та ѻти_с҄и немлⷭти́ва , и҆
ни́кого не_слꙋ́шашь . а῍мѝ_ти_се м́л҃ꙗ
дарꙋ́и_ми нѣ́кое врѣ́ме ма́лⸯко да
пожив҄ѣ . ев҄а ви́дишь , и҆_моѝ ꙋ҆кра-
52а
се́ни [К]ꙋ́льі на_мои̏те дво́рѡве, то́лⸯ-
коꙁи хꙋ́бавьі арда́ци , и҆_то́лⸯкоꙁи
во́и҅ска щот҄о стоѧ́ть съⷭ_ѻ҆рь́жїе .
[ꙋ҆]бо́и_се ѿ_моѐ гпⷭдⸯство , ꙁасрами́_се сега̀
ѿ_ме́не що_ти́_се мо́лиⷨ . А῍_па́кь ко́и҅то_[є]
мла́дь , а῍_то́и҅ дꙋ́ма на_съмрьтⸯта̀ . По-
м́л҃ꙋи_м҄е срѣдо̀вѣ́на , мла́д_сьⷨ ѻще
не_ꙋ҆ꙁи́маи_ме . а῍_дрꙋ́гьі̏ гово́ри дарꙋ́и_ми
нѣ́коꙗ῍ годи́на да_пожив҄ѣа . ꙁащо̀ ѻ-
ще до́мь нѣ_сь́мь допра́виль, щот҄о
добр҄о и҆_бла́го имⷯа, на_е́дата_с҄и нѣ_сⸯмь
раꙁдѣ́лиль, и҆_дрꙋ́го_сьⷨ ѻще нѣ́що ми́-
слиль ꙁа_дш҃ь́та добр҄о да_сѝ сто́рѧ ,
а῍то̀_сьⷨ бь́іль досе́гьі кат҄о пїа́нь , та_сьⷨ
ꙁа_дрꙋ́го нѣ́що годи́ль давно̀ сте́ка
да_ста́на болѣ́риль . и҆_и҆ма́л_саⷨ дрꙋ́гьі
послⷣѣ́ та_сѐ нѣ́_смь надѣ́аль ҄е_ще́шь
ть́и҅ ско́ро д҄а_до́и҅дешь хаи҅дꙋ́тск[ьі]и .
да_сⷨь́ ꙁна́ꙗль , а῍_аꙁе_са_бьіⷯ ꙋ҆тькми́ль
да́_сⸯмь го́товь . А῍_сега̀ тьі̏_ме те́глишь
52б
ѻ҆_дш҃е́внⷨѣ покаа́нїи .
на́и҅_брь́же къкⸯ_сꙋ́дїю . Кога̀_ма ꙁаве-
де́шь на_стра́шньі̏ сꙋ́дь . кои̏ рѣ́и да
продꙋ́маⷨ прⷣѣ_б҃а . Кого̀ да_пови́каⷨ да
м҄и помо́гне , и҆_ко́и_ще ꙁа_ме́не да_подꙋ́-
ма . и҆_на_сꙋ́дь що_щ҄ь да_рек҄ь . и҆_що_ли́_ща
да_продꙋ́маⷨ ѿ_то́лⸯкоꙁи ꙁли̏ ра́ботьі
и_ѿ_то́лⸯкоꙁи те́жⸯкьі грѣ́хѡве щот҄о
имаⷨ . не_смѣ́а къкⸯ_б҃а да_погле́дамь
а῍_ка́мо_лѝ нѣ́що да_продꙋ́маⷨ . ꙁарадѝ
това́_ти_се м́л҃ꙗ ѽ_съмрь̀ти поа́каи
ма́лⸯко м́л҃ꙗ_ти_се . къдѣ́_ма вла́ишь
негото́ва, ꙁащо̀_ме го́ла во́дишь прⷣѣ
б҃а , м́л҃ꙗ_ти_се ѻ҆стави́_ме . щ҄о да_рек҄ь
и҆лѝ т҄о да_и҆ꙁдꙋ́маⷨ . ка́кь да_сѐ прост҄ѧ
ѿ_грⷯѣ́ , ка́кь да_сѐ и҆сповѣ́даⷨ като́_ми
не_да́вашь да_продꙋ́маⷨ . какⸯ_щ҄ь да_пла́-
а и҆_да_въꙁди́шаⷨ кат҄о глⷭа не́маⷨ . а῍_ка-
[то̀_м]҄е_те́глишь негото́ва прⷣѣ_г҃а б҃а ,
д҄ето_[е] то́лкоꙁи стрⷯа́ и҆_толⸯкоꙁи тре-
пе́ранїе . д҄а а῍ко_м҄е г҃ь б҃ь ѻ҆сꙋ́ди , и҆
53а
ѿфрь́ли ѿ_нѥ́говото лиц҄е . а῍то̀ да_м҄а
прѣдадѐ ꙋ҆_дїа́волⸯскьі рь́цѣ ꙁарадѝ
моа̀ те́жⸯка съгрѣше́нїа : т҄а_щь́ть
дїа́вольі да_м҄е ѿнесь́ть вⸯ_мь́ката
несътрь́пимаа , ꙋ҆_стра́шна тьмнинⷶ
оу҆_єꙁеро ѻ҆гнѣ́нно и҆_оу҆_смра̀дна Кла-
денⸯца д҄ето кьіп҄и съсⸯ_рь́вїе , а῍_не_ꙋ҆ми́-
рать . и҆_ꙋ҆_єꙁеро ле́дѣно , дето_҄е ꙁим҄а
несъгрѣ́ана • М́л҃ꙗ_ти_се съмрь̀ти
поа́каи_ме нѣ́коꙗ годи́на , да_сѝ по-
приго́твѣ , не_теглѝ_ма негото́ва .
гле́дамⸯ_та ѽ_съмрь̀ти да_с҄и немлⷭти́-
ва , и҆_не_слꙋ́шашь нѝкакь що_ти́_се мо́-
лꙗ . А῍_тьі̏_ме барѐ ма́лⸯко поа́каи .
догⸯде̏_са про́стиⷨ съсⸯ_жен҄ь , и҆_съⷭ_дѣ́ца .
и҆_Ко́лⸯко го́дѣ да_пожи́вѣ , а῍то_са_щ҄а
Се̏ ка́ꙗ῍ и҆_пла́ка . и҆_дарова́_ща на_сь́іро-
ти , и҆_на_сьірома́си , и҆_на_е́рⸯковьі , и҆_на
монасть́іре , да_сѐ сѣ́когьі б҃ꙋ м́л҃ꙗтⸯ
ꙁа_ме́не . и҆_и҆ска́_ща на_дш҃ь́та_с҄и моа̀ лꙗ́кь .
53б
ѻ҆_дш҃е́внѣмь покаа́нїи .
и҆_що̀ имаⷨ щ҄о го́дѣ моѐ нѣ́що бла́го ,
си́ⸯко да_раꙁда́мь ꙁа_дш҃ь́та_с҄и. Є-
то_ще́шь Се̏ такви́ꙁи пра́ꙁни рѣ́и
да_дꙋ́машь ѽ_л҃е и҆_по́вее да_и҆ꙁмь́і-
слювашь . Кога̀_ти до́и҅де съмрь́тньі̏
аⷭ . А῍ла̀ съмрьтⸯта̀ не_мо́жешь да_ꙗ῍
прѣва́ришь . Съмрь́ть є̏ оу҆бї̀ица
немлⷭти́ва • Съмрь́ть съⷭ_дꙋка̀ти
не_мо́же да_сѐ ѿкꙋ́пи • Съмрь́ть
раста́вѣ ѿ_ро́днина беꙁⸯ_млⷭти • Съ-
мрь̀ть т҄а_е џела́тинь ꙁль̏ • Съмрь́-
ть во́ди си́ⸯки л҃цїи на_пь́ть стра́-
шньі̏ , щот҄о нѣ_с҄ь ни́какь пьтꙋ́ва-
ле • Съмрь̀ть къмⸯто̀ цр҃а не_про-
ва́жда прⷣѣ_се́бѣ_с҄и тела́ла • Съмрь́-
ть та_҄е такь́вⸯꙁи ма́и҅сторь , щот҄о
крадѐ лю́дїе и҆_денї҄ѧ и_нощї҄ѧ • Съ-
мрь́ть та_҄е Ко́и ѿне́ма тꙋ́ка , а῍_тїа̀
тѣ́хь ѿнѥ́ма къмⸯто̀ себѣ̀ • Съ-
мрь́ть та_҄е на_пра́ведници голѣ́мо
...
54а
болꙗ́рⸯство , по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ , и҆_по_си́-
ⸯки пь́тюве гюмрюкⸯї́е , и҆_ѻ҆шꙋрⸯџї́е ,
и҆_трьго́вцїи гра́дѡве дрьжь́ть • И҆_рѣ́-
кьі , и҆_кла́денⸯци , и҆_ешмѝ , и҆_шадрьва́-
не , и҆_си́ⸯки Во́дьі щото̀_са ꙁа_живо́ть
на_людїе́тѣ ѿ_б҃а дарова́нїи , а῍то́_гьі
болѣ́рїето ꙁарадѝ аспри прода́вать •
Болѣ́рїето та_сѐ мь́ать и҆_днⷭе́ и҆_ноще́сⸯ
токо̀ да_сѐ ѻ҆болѣрѧ́ть , и҆_до_ста́рости
Кат҄о Во́сⸯкь ѿ_ѻгнꙗ_се топѧ́ть .
А῍_кои̏то_са сьірома́си дль́жньі ѿ_гри́-
жа и҆_ѿ_тьгꙋ́ванїе бо́лесть хва́щать •
Глоба́ре си́ⸯки свѣ́ть мь́тѧть • Хаи҅-
дꙋ́те на_людїе́тѣ живо́тать_и҅мь ѿ-
не́мать • А῍_сребро̀лю́бⸯци съⷭ_фаи҅да_трь-
гꙋ́вать • И҆_кои̏то_са ѻпакьі и҆_лꙋка́-
вьі съсⸯ_льжа̀ прода́вать , да_ѿнѥ́мать
ю́ждо и҆ꙁ_рьцѣ́те_и҅мь • Є҆ди́нь дрꙋ́-
гьіго ль́же , та_сѐ кльна́ть стра́шньі
Кле́твьі въ_име б́ж҃їе • Єто ть́и Кои̏-
то_са ме́жⷣꙋ наⷭ ѻбⸯщи си́ⸯки_се нахо́-
диме ꙋ҆_такво́ꙁи ꙁло̏ • Т҄а_ꙁарадѝ това 
54б
ѻ҆_дш҃е́внⷨѣ покаа́ньі .
прⷪрⷪкь ѻ҆съ́жда на́шето прова́жданїе ,
т҄а ка́же . За́лꙋдо_се мль́вьі и҆_трꙋ́дьіи
сѣ́кьіи л҃кь на_то́иꙁьі̏ свѣ́ть пꙋ́сто-
шньіи . А῍мѝ и҆_нь́іе да_рⷱе́мь пррⷪкꙋ дв҃дꙋ .
Защо̀ пррⷪе ѻ҆съ́ждашь л҃ците . нѣ_лѝ_е
л҃кь на́и҅ мь́дра напра́ва на_то́и҅ꙁи свѣ́-
ть , и҆_на́и҅ хь́ітрь ѿ_си́кьіте напра́ви .
т҄а токо̀ ть́и҅_ли_се л҃ците мль́веть и҆
мь́тѧть . А῍мѝ дрꙋ́го на_то́и҅ꙁи свѣ́-
ть не_мль́ви_ли_се и҆_мь́и • Єто прⷪрⷪкь
двⷣь на́мь та́ко ѿгова́рѣ . А῍ла̀ да_рⷱе́мⸯ
е_҄е истинна та́ꙁи дꙋ́ма пррⷪкотом҄ꙋ .
И҆гра́е вод҄а мо́рⸯскаа , и҆_па́кⸯ_се ꙋ҆ти́шюва •
Тре́сетⸯ_се ꙁемл҄ꙗта , и҆_па́кь стоѝ тврь́-
да • Вди́гатⸯ_се и҆_си́лньі̏ вѣ́трѡве, и҆_па́-
кь прѣста́нꙋвать и҆_ꙋ҆ле́гнꙋвать •
Лю́ть є̏ ѕвѣ́рь и҆_срьди́ть , а῍_коги́_се на-
сь́іти а῍_то́и҅ бѣ́га по_своиⷯ лега́лахь •
И҆_коги́_се нѣ́що ꙁапа́ли , та_сѐ вди́гне
пла́мень ꙋ҆_висин҄ь , и҆_кога̀ съгорѝ ѡгь-
нꙗть а῍_пла́макать ꙋ҆га́сне . А῍_л҃кь ,
Кои҅_се на_сребро̀‿лю́бїе те́гли , и҆лѝ нѣ́кои̏
на_дрꙋ́гьі грѣ́хѡве , нѝгде̏ не_мо́же
...
55а
кат҄о нѡ́ꙁѣ . А῍_на_бо́лⸯньі и҆_на_сьірома́си
бⷯѣ́ кат҄о баща̀ • И҆_а҆враа́мь бѣ́ше
болѣ́ринь , а῍ми́ бѣ́ше тврь́дѣ млⷭти́вь
и҆_гостолю́бивь . т҄а ꙁарадѝ гостолю́б-
ство и҆_добр҄о срⷣце т҄а ѿи҆дѐ и҆_напра́ви
сво́и҅ до́мь на_дрꙋ́мь поⷣ_є҆дн҄о дрьво̀ .
т҄а сѣдѣ́ше на_дрꙋ́мать прⷣѣ_кь́щата
с҄и , т҄а ловѣ́ше пь́тници и҆_южди́нⸯци .
и҆_нѣ́кои҅ да_нѣ_ѐ ми́наль прѣꙁ_нѥ́говь
до́мь догде̏_го не_гостѣ́ше • Кат҄о пи́-
ше ꙋ҆_бьіте́и҅ска̏ Кнї́гаа глав҄а . иі҃ .
Ꙗви_се б҃ь а҆враа́мꙋ поⷣⸯ_дь́ба маврїиска •
Защо̀ а҆враа́мь сѣдѣ́ше прⷣѣ_кь́щните
вра́та денї҄ѧ , та_бь҄і гледа́ль на_дрꙋ́мь
иде_ли нѣ́кои пь́теⷨ да_м҄ꙋ не_ꙁами́не
кь́щата догде̏_го не_поетѐ и҆_пого́сти .
т҄а кат҄о видѣ̀ б҃ь а҆враа́мꙋ то́лⸯкоꙁи
млⷭть , и҆_то́лⸯкоꙁи гостолю́бⸯство сѣ́-
комꙋ л҃кꙋ . Т҄а сам҄а ст҃аа и҆_живо̀-
нае́лⸯнаа трⷪи́ца, ѿц҃ь , и҆_сн҃ь , и҆_ст҃ьі̏ дх҃ь ,
та_сѐ промѣни́ха ꙋ҆_три̏ лиц҄а л҃ьскьі̏ .
и҆_ꙗвиха_се три̏ л҃ци прⷣѣ_а҆враа́мовь
до́мь , та_с҄и минꙋ́вать ꙋ҆_дрꙋ́мь (и҆_и́-)
55б
ѻ҆_дш҃е́внⷨѣ покаа́ньі .
нꙗтⸯ_се касте́нь не_щь́ть да_нами́нать
ꙋ҆_до́мь а҆враа́мовь . А῍_като̀_ги видѣ̀
а҆враа́мь , и҆ꙁлѣ́ꙁе насре́ща тⷯѣ́ на_пь́тѧⷮⸯ .
т҄а па́де є҆дном҄ꙋ на_нѡѕѣ́те до_са́мата
ꙁемл҄ꙗ , та м҄ꙋ ка́же • Мои̏ гпⷭда́ре ,
м́л҃ꙗ ва́ша млⷭть , недѣ́ите ꙁами́нꙋва
мо́и҅ до́мь . а῍мѝ_сѐ врьнѣ́те та_с҄и пои-
нѣ́те поⷣ_дрьво́то на_сѣ́нⸯка , догде̏ до-
несе́мь стꙋде́на вод҄а да_вь҄і ѻ҆мь́іемь
нѡ́гьіте да_сѐ прохлади́те . и҆_да_наго́твьіⷨ
що_сѐ намѣ́ри ꙋ҆_до́мь да_ваⷭ поьте́мь
и҆_пого́стиⷨ . т҄а па́кⸯ_си и҆дѣ́те ꙋ҆_сво́и пь́-
ть Кадѣ́то_сте трь́гнале • Ви́дите_лѝ
блⷭве́нїи хрⷭтїа́не , ꙁарⷣӓ млⷭть и҆_добр҄о срⷣце
т҄а са́мого г҃а б҃а щото́_е сътво́риль нб҃о
и҆_ꙁе́млю, та_го̀ го́сти и҆_пое́те .
И҆_па́кь наꙁⷣа́ пи́ше ꙋ҆_бите́и҅ска̏ кнї́га , глⷡа
҃а , ꙁа_праве́днаго ло́та • И҆_ка́же .
Дои҆до́ха два̏ агг҃ла ꙋ҆_содѡ́мь гра́дь ꙋ҆
вее́рно врѣ́ме . А῍_ло́ть сⷣѣ́ше прⷣѣ_содѡ́-
мⸯскьі вра́та до_съ́мнанїе , та̏_бь҄і лови́лⸯ
дано̀ намѣ́ри нѣ́кого южди́нца , и҆лѝ
пь́тника да_го̀ ꙁаведѐ ꙋ҆_сво́и до́мь .
56а
д҄а_Кат҄о видѣ̀ ѡ҆нї́а два̏ агг҃ла , а῍ла̀ то́и҅
не_ꙁна́еше е_с҄ь агг҃льі. а῍мѝ сѣ́каше е_с҄ь
нѣ́кои̏ пь́тници , т҄а_ѿи҆дѐ та_гь҄і посре́щнⷶ .
и҆_па́де , та_имⸯ_се покло́ни до_са́мата ꙁе-
мл҄ꙗ. и҆_ꙁѐ да_имⸯ_сѐ м́л҃и . Моѝ гпⷭда́ре м́л҃ꙗ
вьіи҅_се на_ва́ша млⷭть , Врьнѣ́те_се съⷭ_ме́-
не ꙋ҆_мо́и҅ до́мь , да_ѻ҆мь́іемь ва́мь нѡѕѣ́-
те . и҆_ноще́сь ваⷭ да_пого́стиⷨ съⷭ_що́_сме
Кадь́рь , а῍то̀ ꙋтрѣ когь̀і съ́мне , а῍_вї́е_си
и҆дѣ́те къдѣ́_вьі_е во́лꙗ . А῍_тїѐ ꙁе́ха да
го̀ и҆скꙋ́сювать , и҆_касте́нь дꙋ́маха .
не_ще́ме ноще́сь ѿи̏ нѝкадѣ , а῍мѝ_ще́мь
тꙋ́ка оу҆_грⷣа́ насрⷣѣ́ сока́кать лежа̀ .
та_гѝ є҆два́мь прѣмо́ли та_гѝ ꙁаве́де
ꙋ҆_сво́и҅ до́мь . т҄а ꙁарадѝ ѻ҆на́ꙁи млⷭть
и҆_добр҄о срⷣце , ꙋтрѣ кога̀ съ́мна , а῍_тїе́_мⷹ
Ка́ꙁаха какⸯ_щь́ть Содѡ́мь и҆_го́мѡрь
да_потопѧ́ть . И҆_тоги́ва ло́ть побѣ́-
гна , А῍_содѡ́мь и҆_гомѡ́рⸯ_се ꙁапа́ли и҆_про-
ва́ли :- Поꙋ҆е́нїе хрⷭтїа́нѡⷨ •
А῍мѝ и҆_вь́іе блⷭве́нїи хрⷭтїа́не послꙋ́шаите .
и҆_си́ки ра́ꙁꙋмно раꙁберѣ́те . Как_с҄ь си́-
ки л҃ци щото́_са по_то́иꙁи свѣ́ть льжо́-
56б
ѻ҆_дш҃евнⷨо покаа́ньі .
вньіи . та_са̀ си́ⸯки прїе́ле ѿ_б҃а ра́ꙁꙋмь и҆
хь́ітрость . и҆_си́ко_се л҃кꙋ сра́мѣ и҆_боѝ .
и҆_щото_҄е по_го́рїе , и҆_по_пла́нинїе , и҆_въ_мо́ре ,
и҆_въ_вѡ́дꙋ , та_҄е си́ко л҃кꙋ да́дено ѿ_б҃а
да_сѐ хра́ни . А῍мѝ да_ꙁна́ете ѻ҆тї_е наꙁа́е ⷨ
да́дено . д҄а а῍ко̀ поврь́неⷨ и҆_нь́іе то́и҅ꙁи ꙁа́єⷨ
щото́_ньі_е ꙁаель б҃ь . Любо́вь • Вѣ́ра •
Смѣре́нїе • Кро́тость • Млⷭть́інꙗ на
сьірома́си • И҆_б҃ь_ще҄ д҄а на́мь па́кь по́_го-
лѣмо добр҄о . дет҄о Ꙩко нѣ_ѐ видѣ́ло , ни̏
ꙋхо слꙋ́шало, ни̏ на_срⷣце л҃кꙋ не_дошло̀ •
л҃цїи , догде̏_сте на_то́иꙁи свѣ́ть на_па-
ꙁа́рь , и҆_догде̏_са паꙁа́рь нѣ_ѐ раꙁва́лиль .
Коупѣ́те_с҄и млⷭть́інꙗ • Сьірома́си съⷭ
пом́л҃ꙋванїе • Съⷭ_смѣре́нїе , вѣ́ное до-
бр҄о да_сѐ насла́дите • Съⷭ_пра́вда , живо́-
ть недоврь́шень • Съⷭ_истота̀ , вѣ́нци
оу҆красе́ни • Съⷭ_кро́тость , въ_ра́и въла́-
ꙁѣнїе • Съⷭ_м́л҃ба , агг҃лⸯскьіе пѣ́сньі •
Кꙋпѣ́те_си ѿ_сво́и҅ трꙋ́дь добрина̀ • Съⷭ
бдѣ́нїе , лиц҄е неви́димаго б҃а • Съⷭ_говѣ́-
нїе и҆_жьдꙋ́ванїе , беꙁⸯсъмрь́тна̏ го́ꙁⸯба
насла́жданїе . Блⷭве́нїи хрⷭтїа́нѥ , 
57а
да_бь́де ꙋмь ва́шь ꙋ҆_гла́вьіте ва́ши , и҆_мь́і-
сль ва́ша на_црⷭтво нбⷭное • Ꙫи срⷣньі
да_гле́дать кькⸯ_б҃а • А῍_снага́та до́лꙋ
да_гле́да на́_ꙁемлю , д҄ето_щеⷨ ꙁа_ма́лко
днѝ ꙋ҆_нѥ́а да_ѿидеⷨ • Въ_де́сно ꙋхо да
слꙋ́шаме Кнїжо́вньі дꙋ́мьі • А῍_съⷭ_лѣ́во да
слꙋ́шаме Кат҄о пла́ать сьірома́си • Съⷭ
нось́ть да_въꙁдь́ішѣме ѿ_грѣ́хѡве
А῍_ѿ_є҆ꙁь́ікь да_дꙋ́маме истинна • ѿ_ꙋ҆-
ста́та м́л҃ба • И҆_съⷭ_де́сна рьк҄а да_да́ва-
ме млⷭть́інꙗ на_сьіромаси и҆_на_про́сѣци •
А῍_съⷭ лѣ́ва да_сѐ па́ꙁиме ѿ_ꙁльі̏ ра́ботьі •
И҆_на_срⷣце́то_с҄и гнѣ́вь и҆_кара́ꙁь да_нѐ дрь-
жи́ме . И҆_на_снаг҄ьта беꙁⸯ_грⷯѣ́ истота̀ •
И҆_на_колѣ́нїе къ_б҃ꙋ припа́днꙋванїе • И҆_съⷭ
нѡѕѣ́те да_идемь Въ_мл҃б́ньі̏ хра́мь
ерⸯко́вньі̏ . Д҄а Кат҄о ста́вите ѿ_тѣ́-
лото ва́ше как_сѐ не_ѿль́ꙋвать ѿ_ваⷭ
д҄ето_сте и҆_кадѣ́то хо́дите , така̀ и҆_ва́-
шите добрь̀і ра́ботьі и҆_ꙋреде ѿ_ваⷭ_да_сѐ
не_ѿфрь́лꙗть , ни̏ ѿль́ꙋвать • За́мь
да_бь́дете е́да свѣ́тꙋ и҆_на_дн҃и́те , и҆
сн҃ѡве на_црⷭтво нбⷭное . и҆_да_намѣ́рите
57б
вѣ́ньіе ра́дости , и҆_да_бь́дете гражда́-
не вь́ішнꙗго і҆е҆рлⷭи́ма • л҃ци , Кога̀ ле́гне-
те на_ѻдрь , помѣнѣ́те и҆_смислѣ́те
гр҄обь , и҆_ꙁагрижѣ́те_се ꙁа_дш҃и́те ва́-
ши какⸯ_щь́ть да_сѐ раꙁдѣлѧ́ть ѿ_тѣ-
ло́то • И҆_помислѝ на_ꙋ҆мь́тⸯ_си , и҆_дꙋ́маи
въ_се́бѣ_си , дали́_ща ꙋ҆съ́мна до_ꙋтрѣ ,
и҆лѝ не_щ҄ь • И҆_помл҃и́_се съ_си́ⸯко срⷣце прⷣѣ́
съ́на и҆_пролѣ́и слъ́ꙁьі , и҆_тоги́ва легнѝ •
И҆_помнѝ се́бѣ_си , да_нѐ поми́слишь ни́-
каква мрь̀снаа ра́бота • За́мь до-
где̏_ви напрⷣѣ́ нѣ_ѐ прѣва́рила са́бїа
съмрь̀тна̏ , да_вь҄і поєме неприго́тве-
ни кат҄о расла́нь , и҆_да_вь҄і ѿведѐ на_ѻ҆-
нь́ꙁи вѣ́наа мꙋ́ка . А῍мѝ Кога̀ ста́-
нешь ѿ_съ́на своего , а῍_тьі̏ прь́вѣнь про-
славѝ б҃а ѿ_сво́и҅те ꙋ҆ста̀ , та_҄е тоги́-
ва понѝ да_пѣ́ешь ѱалⸯмь҄і, що_тѝ_ѿ
оумь поте́гли ѿсꙋ́трина • Мелѝ
пшени́цꙋ , догде̏ дꙋшма́нинь дїа́волⸯ
нѣ_ѐ смѣ́силь въ́трѣ плѣ́ва • л҃цїи
мрь́тви_сте , а῍_нѐ_ꙁна́ете на_ко́и пь́ть
тее́те . Земл҄ꙗта си́ка , и҆_море́то
58а
а῍ко̀ прѣи҅дешь , а῍мѝ па́кь ꙁемл҄ꙗта
ще҄ тѣло́то да_покр҄ьіе , мака́рь и҆_да
не_ще́шь • л҃ци , ꙋ҆бо́ите_се ѿ_ѻ҆гнѣ́но
єꙁеро , и҆_ѻ҆мраꙁѣ́те ꙁльі̏ ра́ботьі ,
а῍то̀ въꙁлюбѣ́те црⷭтво нбⷭное . и҆_ѻ҆-
ставѣ́те_се ѿ_ꙁло̏ , а῍то_сѐ поⷣⸯканѣ́те
на_добр҄о . ꙁащо̀ врѣ́мето на́ше теѐ
кат҄о рѣ́ньі бистринь̀і • А῍мѝ ꙁа-
това̀ да_въско́иⷨ на_добро̀‿рабо́тна̏
пь́тика . Ѻти не_ꙁна́емь ꙋ҆_ко́и аⷭ
ще҄ слн҃цето да_помрь́кне , и҆_мⷭцьть
не_ще҄ д҄а_дадѐ Видѣлина̀ • да_рⷱе́мь •
живо́тать на́шь та_сѐ доврь́шꙋва ,
а῍_дш҃а́та ѿхо́жда • л҃ци , а῍ко̀ дꙋ-
шма́нете ва́ши гладꙋ́вать , а῍_вь́іе_ги
нахранѣ́те . а῍ко_лѝ жьдꙋ́вать , а῍_вї́е
гьі напо́ите . и҆_това̀ щото́_и҅мь стрꙋ́-
вате , т҄а_имь горе́щи въ́глища сь́і-
пꙋвате на_главь҄іте . А῍то́_ще ва́мь
г҃ь б҃ь дарова̀ по́_голѣмо добр҄о на_ѻнⸯ-
ꙁи свѣ́ть . д҄ето_щеⷨ да_го̀ сла́виме и҆_по-
и́там҄е , и҆_сега̀ и҆_сѣ́когьі , и҆_докра́и свⷮѣ́
и҆_въвѣ́кьі , а҆ми́нь
58б
За добрите и мълчаливи жени (D)

Сло́во ѻ҆_женаⷯ до́брьіⷯ и҆_мльали́вьіⷯ .
Реѐ г҃ь къ єввьі . къмⸯто̀ мь́жꙋ твое-
мꙋ да_бь́де твое́то повра́щанїе , и҆_то́и҅
тебѣ̀ да_съ́ди . д҄ето_ще́шь тьі̏ нѥ́мꙋ
да_сѐ сра́мѣшь въ_мльа́нїе . жен҄а т҄а
мь́жа своего стрꙋ́ва по́тⷭна̀ . Прь́вое а῍ко̀
ꙁа́повⷣѣ б́ж҃їю оу҆дрьжѝ , и҆_блⷭве́на бь́іва .
А῍_вто́рое па́кь ѿ_л҃ци похва́лена . же-
н҄а щото_҄е добра̀ и҆_трьпѣли́ва и҆_мльали́-
ва , та_҄е вѣне́ць мꙋ́жꙋ своемꙋ . Ко́и҅ намѣ́-
ри хри́сима жен҄ь , т҄а_и҆ꙁно́си сѣ́какво
бл҃го и҆ꙁⸯ_до́ма своего . и҆_бл҃же́ни_с҄ь на_та-
кви́ꙁи жень҄і мъже́тѣ_и҅мь , ѻти_си го-
ди́ните прово́деть ми́рно и҆_беꙁⸯбѣ́дно .
ѻти па́кь добра̀ е́сть ѿ_б҃а прїе́ме щото̀
има мльали́ва жен҄а . И҆_па́кь жень҄і вⸯ_е́-
рⸯкова да_мльь́ть , ѻти_и҅мь не_рⷱе́ а҆пⷭль
в_е́ркова да_дꙋ́мать , а῍мѝ да_сѐ м́л҃ѧть .
А῍ко_лѝ_щьⷮ ꙁа_нѣ́що да_сѐ ꙋать , а῍_тїѐ да
пи́тⷮа́ мьжїе́тѣ_с҄и ꙋ҆_тⷯѣ́ . ꙁащ҄о_е гро́ꙁно
жен҄а в_е́рⸯкова да_хоротѝ , това̀ ю́ите же-
нь҄і , и҆_вь́іе така̀ инѣ́те . ꙁⷨа́ ѿ_б҃а да_стѐ блⷭве́-
нїи , а῍_ѿ_лю́дїе похва́лени . б҃ꙋ н́ш҃емⷹ сла́ва
въвѣ́кьі , а҆ми́нь :-
59а
Видение Павлово (E)

л҃ците по_свѣть́ть . а῍мѝ да́и҅ на́мь те-
сти́рь , и҆_да_сто́риⷨ сега̀ по_на́ша си́ла . да
сѐ ꙁатрї́ать ѿ_ꙁемл҄ꙗта ꙁа_е҆ди́нь аⷭ ,
да_поꙁна́ꙗть си́ⸯки ѻти_с҄и тьі̏ е҆ди́нь
г҃ь б҃ь . и҆_тⷨѣ́ дои҆дѐ глⷭа , и҆_рⷱе_и҅мь . аꙁь_това̀
си́ⸯко ꙁна́мь , и҆_ꙩко моѐ си́ⸯко съпика́-
сꙋва , и҆_ꙋхо моѐ си́ⸯко ю́е . а῍мѝ_е срⷣце́то
моѐ добро̀ , та_гѝ а́каⷨ догде̏ _са ѡ҆брь́-
нать на_покаа́нїе , а῍ко_лѝ_са не_ѡ҆брь́нать
аꙁе_щ҄а до̀ та_гѝ_ща сꙋдѝ по_тѣ́хната  мо́ре
ра́бота . Мн҄ѡго пь́ти и҆_мо́рето ви́-
ка и҆_дꙋ́ма • Г҃и б҃е щот҄о си́ко дрь-
жи́шь , наста́наха сь́інѡве л҃ьскьіе ,
и҆_похꙋ́лиха името твоѐ ст҃о́е . Кльнꙗ́-
ха_се на_сѣ́кьі̏ аⷭ на_льж҄ь . а῍мѝ да́и҅_ми
Во́лꙗ да_ста́на на_тⷯѣ́ да_гѝ и҆ꙁда́ва
и҆_да_покрь҄іа си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ със_вод҄а
ꙁа́мь да_сѐ потрѣ́беть си́ⸯките л҃цїи
и҆_да_раꙁꙋмѣ́ють ѻти_с҄и токо̀ тьі̏ (є҆)-
ди́нь б҃ь . и҆_нѥ́мꙋ дои҆дѐ глⷭа ѿ_нб҃е́то
т҄а Ка́же . Ꙩко моѐ си́ко ви́ди и҆_ꙋхо
моѐ си́ⸯко ю́е . а҆мѝ ꙁарⷣӓ дльготрьпѣнїе
моѐ та_гѝ а́каⷨ догде̏ _са ѡ҆брь́нать
...
59б
па́вль .
на_покаа́нїе . а῍ко_лѝ_се не_пока́ють , аꙁе_щ҄а
до̀ и҆_сꙋдѝ_имⸯ_ща . Мн҄ѡго пь́ти и҆_ꙁемл҄ꙗ-  Землꙗ .
та пла́е къ_г҃ꙋ и҆_ви́ка , и҆_дꙋ́ма • Г҃и б҃е
щото̀ си́ⸯко дрьжи́шь . аꙁе_сьⷨ ѿ_си́ⸯката
напра́ва по́вее ꙫ҆мрьсѐна . и҆_не_мо́га век҄е
да_трьп҄ѧ Кꙋрⸯво́вⸯство , и҆_смрⷣа́ , и҆_хаи҅дꙋ́-
тⸯство , и҆_кра́жⸯба , и҆_кесеџї́иство , и҆_кле-
ве́тⸯство , и҆_магї́иство , и҆_нена́висти , и҆
льжли́вьі пррⷪци . Зна́ешь г҃и , ѻтї_е ста́-
ньль баща̀ на_сь́іна , и҆_сь́інь на_баща̀ . и҆_бра́-
ть на_бра́та . и҆_ма́ика на_дьщер҄ѧ своа̀ .
и҆_съсѣ́динь на_съсѣ́дина своего . и҆_баща̀
ще҄ да_ле́гне на_легло̀ сн҃ѡво́_си , и҆_сн҃ь на
легло̀ бащꙋ̀ своемꙋ . и҆_съсѣ́динь_ще҄ да
ѻ҆мрьсѝ жен҄ьта съсѣ́динꙋ своемꙋ . и҆
ще҄ да_҄е крьво̀‿мѣ́шьство , Клеве́ти , прѣ-
слꙋ́шанїе , ꙁави́дѣнїе , ѻ҆ба́жданїе ,
кама́тьство , ла́комⸯство , и҆_дрꙋ́гьі ꙁли̏-
нь҄і мн҄ѡго щото̀ стрꙋ́вать л҃ците .
и҆_съсⸯ_това̀ си́ко т҄а ѻ҆мрьси́ха името
твоѐ ст҃о́е . и҆_не_прине́соха нѝкаква мо́-
[лⸯба и́ста] на_тво́ето име . нито̀ сьіро-
ма́си ми́лꙋваха , а῍мѝ_имⸯ_се и҆_ѻще подⸯ- 
60а
сми́ваха , и҆_доса́ждаха . т҄а ꙁарадѝ то-
ва̀_смь ѻ҆сь́дена прⷣѣ_те́бе г҃и по́вее
ѿ_си́ките напра́ви . а῍мѝ повели́_ми
г҃и да_нѐ пода́мь век҄ѥ ꙗкость моа̀ , и҆
ро́жⸯба на_сн҃ѡ́ве л҃ьскьі , и҆_да_нѐ_и҆ꙁрастѐ
ни́що по_ме́не . а῍мѝ да_скрь҄іѧ си́ка бл҃га̏
ꙁемльна̀ . И҆_дои҆дѐ глⷭа гв҃ь на_ꙁемл҄ꙗта
т҄а_и῍ рⷱе́ . аꙁь си́ко ви́дѣ и҆_нѣ_ѐ нѝт҄о ѿ
л҃ците д҄ето мо́гать да_сѝ скрь҄іѧть грѣ-
хоове́те ѿ_м́ене . ѻти_и҅мь аꙁь ꙁна́мь
беꙁако́нїето и҆_помьішлѥ́нїето е_҄е ꙁа́лꙋ-
до и҆_на́пꙋсто • И҆_това́_е ꙁнаме́нїе ѿкра́и
наел҄о бо́лести . И҆_да_ꙁна́ете ѻти_ще на́-
поконь бли́ꙁо да_бь́де вто́ро пришь́ствїе
сн҃а б́ж҃їа . и҆_ще҄ да_сꙋ́ди сѣ́комꙋ л҃кꙋ по
ра́ботата нѥ́гова , и҆_на_си́ⸯки є҆ꙁь́іци и҆
вѣ́рьі • А῍мѝ_ꙁна́и ꙁе́млю , ѻти_е срⷣце́то
моѐ добр҄о та_гь҄і а́каⷨ давно̀_се нѣ́какь
ѻ҆брь́нать на_покаа́нїе . а῍ко_лѝ_се не_пока́юⷮ
и҆_не_сми́слѧть съмрь́тньі̏ аⷭ , и҆_стра́шни
дн҃ь сꙋ́дньіи . аꙁе_и҅м_щ҄а сꙋ́ди по_т[ѣ́хната]
ра́бота ; т҄а_щь́ть прїѐ и҆лѝ по́ⷭть [и҆лѝ мꙋ́кⷶ]
ю́ете_лѝ блⷭве́нїи хрⷭтїа́не , Ко́лⸯко_[лѝ люби]
60б
па́вль .
б҃ь на́шь л҃ците , и҆_ко́лⸯко_ли_е̏ добрьіна̀
нѥ́гова на_наⷭ • И҆_па́кь ꙁна́ите бра́тїе ,
ѻти_се си́ⸯка напра́ва б҃ꙋ сра́мѣ и҆_боѝ ,
а῍мѝ ть́кмо л҃ците що̀ съгрѣша́вать
б҃ꙋ . А῍мѝ ꙁарадѝ това̀ непрѣста́нно на_сѣ́-
кьіи аⷭ да_блⷭвеме г҃а . А῍мѝ да_ꙁна́ете
лю́дїе , Когѝ ꙁахо́ди слн҃це , тоги́ва си́ⸯки
агг҃льі щот҄о слꙋгꙋ́вать на_людїе́тѣ ,
т҄а идꙋть б҃ꙋ на_поклонѥ́нїе . и҆_м́л҃ꙗтⸯ_се
нѥ́мꙋ , и҆_прино́сеть ра́бота щото́_са ꙋ҆ра́-
ботиле людїе́тѣ ѿ_ꙁаⷮу́ра до̀ дове́ера ,
и҆лѝ добра̀ , и҆лѝ ꙁла̏ • И҆_тї́а агг҃льі д҄ето
идать ѿ_праве́дните лю́дїе , та_сѐ ра́уⷣвать
и҆_веселѧ́ть . и҆_подⸯка́нюватⸯ_се и҆_тїѐ съсⸯ_тⷯѣ́
на_добра̀ ра́бота . И҆_кога̀ ꙁа́и҅де слн҃цето
т҄а_бь́де прьвь҄і аⷭ но́щи . и҆_тоги́ва пои-
дꙋть агг҃льі, и҆_покло́нетⸯ_се б҃ꙋ . и҆_сѣ́кьі-
мꙋ л҃кꙋ но́сеть ра́ботата щото́_са ꙋ҆ра́-
ботиле днⷭе́ , и҆лѝ ноще́сь . и҆лѝ добра̀ , и҆лѝ
ꙁла̏ , си́ко агг҃льі ѿвѣ́ть да́вать б҃ꙋ •
И҆_вⸯ_то́иꙁи аⷭ и҆_ѿ_грѣ́шните л҃цїи агг҃льі
прихо́ждаⷮⸯ прⷣѣ_прѣсто́ль б́ж҃їи , и҆_пла́-
ать и҆_ви́кать . и҆_идꙋть на_по́клонь 
61а
Кога́то_и҅мь є̏ рⷱе́но . и҆_дꙋ́мать б҃ꙋ . г҃и ,
м́л҃имⸯ_се на_твоа̀ добрина̀ . ѻти век҄ѥ
не_мо́жеⷨ да_трьпи́мь ѿ_грѣ́шньіⷯ л҃цьі
беꙁако́нство , и҆_непра́вдьі . на_сѣ́кьі̏ дн҃ь ,
и҆_на_сѣ́кьі̏ аⷭ стрꙋ́́вать кꙋ́рⸯво́вⸯство ,
ꙋ҆бї̀иство , Клеве́тьі , ненави́дѣнїе . д҄а
а῍ко̀ ще҄ твоѐ гпⷭдⸯство , да́и҅ на́мь тести́-
рь да_имь век҄ѥ не_слꙋгꙋ́вам҄е • Єто ҄е
дои҆дѐ глⷭа ѿ_б҃а т҄а_имь ка́же . не _ѻ҆ста́вѣ-
и҅те_гьі , а῍мѝ сѣ́кога_имь непрѣста́нно
слꙋгꙋ́ваите , догде̏ _са ѡ҆брь́нать на_пока́-
а҅нїе . И҆_това̀ аꙁь па́вель кат҄о ⷯю́ , и҆_вⸯ то́и-
ꙁьіи аⷭ прѣне́сень бьⷯі́ на_нб҃о • Єто ҄е
дои҆до́ха агг҃льі ра́достньі , и҆_пѣ́аха прⷣѣ_г҃а .
и҆_дх҃ь ст҃ь́іи҅ и҆ꙁлѣ́ꙁе_и҅мь насре́ща, и҆_рⷱе_имⸯ .
ѿгде̏ дои҆до́хте моѝ агг҃льі ра́достньі
и҆_но́сите да́рѡве мн҄ѡго , и҆_раꙁли́ньі
цвѣ́тѡве , и҆_а҆рома́ьі добр҄о‿мириꙁли́-
вьі , и҆_добринь̀і сѣ́какви . ѿгово́риха
агг҃льіте , и҆_ре́коха . нь́іе дои҆до́хме [д҄е]-
то_се ѿре́коха ѿ_то́иꙁи свѣ́ть , [и҆_щото̀]
бѣ́ха по_то́иꙁи ми́рь , ꙁарадѝ [твоето]
име ст҃о́е , та_се ски́таха [въ_пꙋ́стьіѧ]
61б
па́вль .
и҆_по_го́рїето , и҆_по_пла́нинїето , и҆_по_стѣ́нїе-
то , ниꙁⸯ_дꙋ́пⸯкьіте , т҄а пла́аха непрѣ-
ста́нно ѿ_грѣхоове́те_с҄и . поть́пⸯкани ,
и҆_и҆спь́деньі , и҆_го́льі на́_ꙁемлю лѣга́нїе ,
гла́дньі и҆_жь́дньі ꙁарадѝ пра́вда . и҆_гри́-
жньі , и҆_бѣ́дньі , и҆_доса́жданїе , мль́вьі ,
и҆_поⷣсми́ванїе , и҆_кощонь҄і . а῍_тїѐ това̀ си́ⸯко
прѣтрьпѣ́ха ꙁарⷣӓ името твоѐ ст҃о́е ,
и҆_прѣпоа́сани по_срⷣце́то . и҆_имаха въ_рꙋ́цѣ
своѝ Кади́лⸯници , и҆_срⷣцеⷨ , и҆_ꙋстнами бл҃го-
да́реще г҃а . стоа́ха на_бдѣ́нїе , и҆_говѣ́нїе ,
и҆_на_гри́жа . и҆_ѿ_слн҃цето ѿ_пе́кь та_сѝ ѻ҆-
па́лиле снаг҄ьта ѿ_те́жⸯко въꙁдь́ішѣнїе
и҆_въꙁⷣрьжа́нїе : а῍мѝ а῍ко_тї́_е во́лꙗ г҃и по-
велѝ на́мь да_идеⷨ и҆_да_слꙋгꙋ́ваме на_так-
ви́ꙁи д҄ето_се самь҄і порꙋ́шиха и҆_сто́риха_се
сьірома́сьі и҆_смѣре́нїи по́вее ѿ_тї́а що-
то́_са по_ꙁемл҄ꙗта . Дои҆дѐ и҆_тⷨѣ́ глⷭа ѿ
нб҃е́то т҄а_имь_ка́же . Зна́ите тї́а щото́_са
ме́не въꙁлюблѥ́ни , тⷨѣ́ добрѣ̀ слꙋгꙋ́ва-
ите , и҆_ни́коги да_гь҄і не_ѻ҆ста́вите . ꙁащо̀-
то_сьмь аꙁь тⷨѣ́ мѣ́сто и҆_весе́лїе приго́твилⸯ,
т҄а и҆_агг҃льі жела́ють да_прини́кнаⷮⸯ въ́трѣ • 
62а
И_кога́то тї́а агг҃льі ѿи҆до́ха . Єто и҆
дрꙋ́гьіе агг҃льі дофта́саха прⷣѣ_б҃а въ_ꙋ҆-
рее́но_иⷨⸯ врѣ́ме да_с҄е поклоне́ть . И҆_рее и҆
тⷨѣ́ г҃ь , ѿкадѣ̀ дои҆до́хⸯте моѝ агг҃льі
пони́кнале и҆_оу҆срь́нале . натова́рени съсⸯ
ра́ботьі непри́линьі • А῍_тїѐ ре́коха . дои҅-
до́хⸯме ѿ_ѻ҆нї́а д҄ето_сѐ ѿре́коха ѿ_то́иꙁи
свѣ́ть , и҆_прїе́ха на_се́бѣ_си агг҃льскьі̏ и́нь
Калꙋ́герⸯскьі . и҆_па́кⸯ_се на́поконь поме́тнаха
и҆_поврь́наха_се наꙁа́дь въ_ми́рь . и҆_не_пока́аха_се
нѝкогьі ꙁа_своѐ сп҃се́нїе , и҆_нѝ една̀ м́л҃ба и́-
ста не_прине́соха_ти догде̏ бѣ́ха жи́вьі .
А῍мѝ щ҄о прили́е_на́мь влⷣко да_слꙋгꙋ́ва-
м҄е на_такви́ꙁи грѣ́шньі л҃цїи . И҆_г҃ь рⷱе_имь .
не_ѻ҆ста́вѣите_гьі , а῍мѝ имь слꙋгꙋ́ваите ,
догде̏ _са ѡ҆брь́нать на_пока́анїе . а῍ко_лѝ_се
не_пока́ють , а῍_аꙁе_щ҄а до̀ т҄а_имⸯ_ща сꙋ́ди
по_тѣ́хната ра́бота . ю́хте_лѝ блⷭве́нїи
хрⷭтїа́не Ста́рьі и҆_мла́дьі , и҆_сѣ́кьі̏ въ́ꙁра-
сть л҃ьскьі̏ . Ка́кь си́ⸯка на́ша ра́бота
прино́сеть агг҃льі къкⸯ_б҃а , и҆лѝ ꙁла̏ , и҆лѝ до-
бра̀ . А῍мѝ ꙁарадѝ това̀ на_сѣ́кьі̏ аⷭ блⷭвѣи-
те г҃а • И҆_то́иꙁи аⷭ ѿгово́ри агг҃ль и҆_рⷱе_ми .
62б
па́вль .
Є҆ла̀ слⷣѣ_ме́не па́вле , да_тѝ пока́жа
где̏ живѣ́ать си́ⸯки ст҃цїи , и҆_се́лища
на_праве́дньіⷯ лю́дїе Кога̀ прѣхо́ждать ѿ
то́и҅ꙁи свѣ́ть . и҆_пока́ꙁа_ми си́ко •
И҆_на́поконь пои҆до́хⸯм҄е до́лꙋ въ_бе́ꙁⷣна , д҄е-
то_е тм҄а , и҆_адь . и҆_покаꙁа́_ми дш҃и грѣ́ш-
ньіⷯ ꙋ҆_коѐ мѣ́сто ле́жꙋть , и҆_где̏ _са ѿно́сеⷮⸯ
Когѝ ꙋ҆мира́ють . И҆_па́кь въꙁне́се_ме
на_тврь́ди нбⷭнѣи , и҆_погле́днаⷯ и҆_видⷯѣ́ тⷨа́ⸯ
нае́лници бѣсоо́вⸯскьі Кме́тоове , и҆_гпⷭда́-
рїе дїа́волⸯскьі старе́шиньі . и҆_бѣ́ха та́мь
дꙋ́хѡве Ковла́днїи , и҆_кꙋрⸯва́рⸯскїи , и҆_ꙗ҆-
дови́тїи , и҆_сребро̀лю́бⸯцїи , и҆_та́мь бѣ́ха
гюмрюкⸯї́е , и҆_неправе́дньі ла́комници
беꙁⸯсра́мньі , хаи҅дꙋ́те , кесеџї҄е , прислꙋ́шни-
ци , ꙁави́дницїи , немлⷭти́вьі , пїꙗ́ницїи ,
и҆_поⷫо́ве щот҄о не_стрꙋ́́вать во́лꙗ б́ж҃їа . то-
ва̀ си́ко видⷯѣ́ поⷣ_нбⷭнаа тврь́дина •
И҆_на́поконь погле́днаⷯ и҆_видⷯѣ́ агг҃льі не-
млⷭти́вьі , д҄ето нѝкакь не́маха млⷭть и҆
стра́шньі тврь́дѣ , и҆_лиц҄ата_иⷨⸯ бѣ́ха срь-
ди́ти . и҆_ꙁьбь́ітѣ_иⷨⸯ бѣ́ха прѣми́нале ꙋ҆-
ста́та_иⷨⸯ . а῍_ꙫ҆и́тѣ_иⷨⸯ съвтѣ́ха_се кат҄о 
63а
ѕвѣ́ꙁдьі Когѝ и҆сти́ѣть сꙋ́трина . и҆_кос-
ми́те на_главь҄ітѣ_иⷨ кат҄о срь́пѡве и҆_пла́-
макь ѡ҆гнѣ́нь и҆ꙁла́ꙁѣше и҆ꙁь_ꙋ҆ста́та_иⷨ .
попи́таⷯ агг҃ла и҆_ре́коⷯ , Кои̏ _са тї́а гпⷭди́не
мо́и҅ . ѿгово́ри агг҃ль . и҆_рⷱе́_ми • Това́_са щото́_ги
прова́ждать да_ꙁе́мать дш҃и́те на_невѣ́рниⷯ
лю́дїе въ_врѣ́ме блꙋ́дное . д҄ето не́маха вѣ́ра
къкⸯ_б҃а , нито́_го имаха на_по́мощь , и҆_не
надѣ́аха_се на_нѥ́го, а῍ми_сѝ прова́ждаха
дн҃и́те на́пꙋсто . И҆_слⷣѣ́_това̀ погле́днаⷯ
на_нб҃о , и҆_видⷯѣ́ дрꙋ́гьіе агг҃льі д҄ето_иⷨ свѣ́-
тѣха лиц҄ата_иⷨⸯ кат҄о слн҃це , и҆_прѣпа́сани
крⷭто́сани по́асе , и҆_дрьжа́ха хорꙋ́гви по́-
тⷭньі вⸯ_рьцѣ́те_с҄и , и҆_пеа́тьі б́ж҃їе имаха
и҆_хартї́и и҆_на_тⷯѣ́ бѣ́ше напи́сано име б́ж҃їе .
и҆_и҆спльнѥ́нїи сѣ́какви кро́тости , ти́хьі
и҆_млⷭти́вьі • И҆_попи́таⷯ агг҃ла и҆_ре́кохь .
Кои̏ _са тї́а гпⷭди́не мо́и҅ , д҄ето_са ꙋ҆_таква́-
ꙁи хꙋ́бость ꙋ҆красе́ни . ѿгово́ри агг҃ль
и҆_ре́е_ми . това́_са тї́а агг҃льі на_праве́дньⷯіⸯ
дш҃и , д҄ето_ги прова́жⷣать да_ꙋ҆ꙁи́мать
дш҃и́те на_праве́дньⷯі лю́дїе , Кои̏то_са_се на
б҃а надѣ́еле , и҆_во́лꙗ нѥ́гова дрьжа́ле и́сто .
63б
па́вель .
И҆_ре́коⷯ аꙁь па́вель къ_агг҃лꙋ . Скажи́_ми го-
споди́не мо́и҅ праве́дньіⷯ и҆_грѣ́шньіⷯ ꙁна́ютⸯ
ли_се когѝ ꙋ҆мира́ють . ѿгово́ри агг҃ль
и҆_рⷱе́_ми . є҆ди́нь_є̏ пь́ть д҄ето си́ки идать
къкⸯ_б҃а • Праве́дньі д҄ето имать добра̀
ра́бота съ_се́бѣ_с҄и ; тїѐ съⷭ_агг҃льі пѣ́ють ,
Ст҃ь г҃ь . и҆_не_бою́тⸯ_се , а῍мѝ прѣми́нꙋвать
тврьдина̀ нбⷭнаа и҆_прихо́деⷮ на_поклоне́нїе
б҃ꙋ • И҆_ре́коⷯ аꙁь па́вель , щѣ́лⸯ_бьіⷯ да_ви́да
дш҃и праве́дньіⷯ и҆_грѣ́шньіⷯ Когѝ и҆ꙁла́ꙁѣтⸯ
ѿ_то́иꙁи свѣ́ть . И҆_рⷱе́_ми агг҃ль погледнѝ
ѿ_нб҃са до́лꙋ на́_ꙁемли и҆_ви́жⷣь . и҆_съꙁрѣⷯ ́,
и҆_видⷯѣ́ си́ки свѣ́ть, и҆_бѣ́ше ни́_ꙁа_що прⷣѣ
ме́не нагле́дь . и҆_л҃цьіте по_свѣть́ть мрѣ́-
ха и҆_ли́ѱꙋваха бе́ꙁⸯ_врѣме . И҆_ре́коⷯ аꙁь па́-
вель къ_агг҃лꙋ . това́_лї_е голѣмѣ́нїе , и҆_Комⸯ-
солꙋ́кь л҃ьскьі̏ . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль това̀_е •
И҆_па́кь погле́днаⷯ и҆_видⷯѣ́ ѻблакь тврь́-
дѣ голѣ́мь распрострѣ́нь наⷣⸯ_си́ки свѣ́-
ть . и҆_ре́коⷯ , то_҄е това̀ гпⷭди́не мо́и҅ . и҆_рⷱе́_ми
агг҃ль . това́_е беꙁако́нїе л҃ьское , смѣ́-
сено съⷭ_м́л҃ба грѣ́шньіⷯ . А῍_аꙁь па́вель въꙁ-
дь́хнаⷯ и҆_въспла́каⷯ го́рⸯко ꙁа_то́иꙁи свѣ́ть • 
64а
И҆_ре́коⷯ аꙁь па́вель къ_агг҃лꙋ . Покажи́_ми_дш҃и
грѣ́шньі , и҆_праве́дньі съⷭ_Каква̀ прили́ка и҆ꙁла́-
ꙁѣть ѿ_то́иꙁи свѣ́ть . И҆_пока́ꙁа_ми агг҃ль .
И҆_погле́даⷯ и҆_видѣ́хь л҃ка щѣ́ше да_ꙋмре . и҆
рⷱе_ми агг҃ль . това̀_е праве́дникь . и҆_видѣ́хь
си́ⸯки добринь҄і нѥ́говьі , щот҄о бѣ́ше жи-
вотꙋва́ль по_ꙁа́конь б́ж҃їи , и҆_си́ко прова́-
жданїе цѣло̀‿мꙋ́дрьно и҆_и́сто . и҆_догде̏ не_бѣ́-
ше и҆ꙁдь́хналь , то́иꙁи аⷭ стань́ха при_тѣ́-
лото кро́тⸯкьі агг҃льі. и҆_дрꙋ́гьіе агг҃льі лю́-
ти д҄ето мѣ́сто не_намѣ́риха ꙋ҆_нѥ́а . и҆_що-
то̀ бѣ́ха кро́тⸯкьіте агг҃льі, а῍_тїѐ дои҆до́-
ха при_дш҃ь́та праве́дна , и҆_па́ꙁѣха_ꙗ῍_догде̏
и҆ꙁлѣ́ꙁе ѿ_тѣло́то . и҆_ре́коха_и῍ три̏ пь́ти .
дш҃е, поꙁна́и_с҄и тѣло́то своѐ , ѿгде̏то_с҄и
и҆ꙁфрь́кнала и҆ꙁⸯ_нѥ́го . ѻти па́кⸯ_щешь да_сѐ
врь́нешь вⸯ_нѥ́го Въ_дн҃ь кога̀ си́ки въскрь́-
снать . и҆_да_прїе́мешь щото́_тї_е ѿ_б҃а ѻ҆бѣ-
ща́нно съ_си́кьіте праве́дници • И҆_прїе́ха
агг҃льі дш҃ь́та и҆_цѣлова́ха_ꙗ῍ кат҄о съ́ща
ꙁна́ꙗна . и҆_дꙋ́маха_и῍ . дрь́жⸯ_се дш҃е и҆_крѣ-
пѝ_се , ѻти_се сто́рила во́лꙗ б́ж҃їа на́_ꙁемли .
И҆_дои҆дѐ насре́ща агг҃ль нѥ́инь храни́тель .
64б
па́вль .
и҆_рⷱе́_и̏ . не_бо́и_се дш҃е праве́дна̏ аꙁе_са ра́уⷣваⷨⸯ
ѻ҆_тебѣ̀ , ꙁащо́то_с҄и сто́рила во́лꙗ б́ж҃їа
на́_ꙁемлю . ѻти аꙁь сѣ́когьі Въꙁно́сѣⷯ
прⷣѣ_б҃а си́ⸯка тво̀а добра̀ ра́бота . Єто
и҆_дх҃ь ст҃ьіи и҆ꙁлѣ́ꙁе нѥ́и насре́ща , и҆_ка́же_и̏ .
дш҃е не_същи́сꙋваи_се нито́_се ꙋ҆пла́шꙋваи ,
ѻти_ще́шь да_прїи́дешь на_мѣ́сто д҄ето
го нѣ_сѝ видѣ́ла ни́коги . и҆_аꙁе_ти_сⸯмь
помо́щникь , ѻти намѣ́риⷯ ꙋ҆_тебѣ̀ мѣ́-
сто добр҄о , Ко́лⸯко врѣ́ме бⷯѣ́ вⸯ_тебѣ̀
на_ꙁемл҄ꙗта . и҆_дх҃ь ст҃ьіи крѣпѣ́ше_ꙗ῍ и҆
възно́сѣше_ꙗ῍ на_нб҃са • Єто ҄е_и҆ꙁлѣ́-
ꙁоха нѥ́и҅ насре́ща па́кь дрꙋ́гьі дꙋ́хоове
старе́шиньі бѣсоо́вⸯскьі . и҆_пока́ꙁаха_и῍
нѥ́иньі ꙁабора́вени грѣ́хѡве . и҆_ре́коха_и῍ .
кадѣ̀ ѿхо́ждашь дш҃е ѻ҆каа́нна̏ , та_сѐ
наемашь да_идешь на_нб҃са . а῍мѝ ꙗ῍ поа-
каи да_ви́диⷨ ꙋ҆_на́шь тефте́рь далѝ не_щѐ
има на́ша ра́бота вⸯ_тебѣ̀ . А῍мѝ єто
д҄е ви́диⷨ ҄е имашь помо́щника съⷭ_те́бе ,
и҆_агг҃ла твоего , и҆_дх҃ь тво́и҅ е_с҄ь ра́уⷣва
ѻ҆_тебѣ̀ • И҆_и҆ꙁлѣ́ꙁоха и҆_дрꙋ́гьі дꙋ́хоове
Кꙋрⸯва́рⸯскьі , и҆_видѣ́ха_ꙗ῍ , и҆_ꙁапла́каха 
65а
та_и῍ ре́коха . Ѽ_дш҃е , ѿбѣ́гнала_с҄и ѿ_нⷭа́ ,
ꙁащо́то_с҄и сто́рила во́лꙗ б́ж҃їа на́_ꙁемли .
И҆_ѻще и҆_дрꙋ́гьі бѣ́соове и҆ꙁлѣ́ꙁоха_и῍ насре́-
ща , и҆_не_мого́ха ни́т҄о да_намѣ́рѧть ѿ
тѣ́хⸯньі̏ дѣ́ль вⸯ_нѥ́а • Тоги́ва агг҃ль ѿго-
во́ри , и҆_ре́е_и҅мь . Врьнѣ́те_се ꙁасраме́ни бѣ́-
сѡве , ѻти не_мого́хⸯтѐ ви́е да_прѣль́стите
та́ꙁи дш҃а догде̏ бѣ́ше съсⸯ_тѣ́лото на́
ꙁемлꙗ . И҆_па́кьі аꙁь па́вель ⷯю́ глⷭа ҄е
дꙋ́ма ѿ_висинь҄і нбⷭньіе . Въꙁнесѣ́те та́-
ꙁи дш҃а щото_҄е сто́рила во́лꙗ б́ж҃їа . и҆_да
раꙁꙋмѣ́е ѻти_е то́иꙁи б҃ь истѣнⸯскьі̏ ,
д҄ето_мꙋ_са_е Кла́нꙗла сѣ́когьі • И҆_кат҄о
Въꙁь́ідоше агг҃льі съⷭ_дш҃ьта на_нб҃са .
и҆_тоги́ва ⷯю́ глⷭа , хилїа́до хи́лїадьі
агг҃льі, и҆_а҆рха́гг҃льі ҄е пѣ́аха и҆_хва́лꙗха
б҃а . Кат҄о видѣ́ха дш҃ь́та ҄е дрьжѝ_ꙁна-
ме́нїе б́ж҃їе . и҆_викнь́ха_камⸯт҄о нѥ́и съсⸯ
є҆ди́нь глⷭа . дрь́жⸯ_се дш҃е праве́дна̏ и҆_крѣ-
пи_се , ѻти_се нь́іе ра́уⷣвам҄е съⷭ_те́бе , ҄е_щⷲе́ⸯ
да_сѐ покло́нишь сега̀ прⷣѣ_б҃а • Єто
Вⸯ_тои́ꙁи аⷭ а҆рⷯгг҃ль михаи́ль , и҆_си́ⸯка вои҆-
ска̀ агг҃льска̏ паднь́ха , и҆_поклони́ха_се
65б
па́вль .
поⷣнѡ́жїе б҃ꙋ . и҆_Ка́ꙁꙋваха на_дш҃ь́та , и҆
дꙋ́маха_и῍ . ꙁна́и дш҃е , ѻтї_е то́и҅ꙁи щото́_е
си́ки свѣ́ть сътво́риль ; и҆_д҄ето_е те́бе
на_нѥ́гово лиц҄е и҆_на_при́лика съꙁда́ль .
и҆_кат҄о идѣше прⷣѣ_нѥ́а агг҃льть и῍ ;
тоги́ва агг҃льі и҆_а҆рха́гг҃льі пѣ́аха и҆_дꙋ́-
маха . Праве́день_е҆сѝ г҃и , и҆_сꙋ́дь тво́и҅ пра-
ве́днь є̏ . Єто и҆_дрꙋ́гаа дш҃а видѣ́хь
е_҄а вла́аха двами́на агг҃льі, и҆_пла́ѣше
го́рⸯко , и҆_дꙋ́маше . Пом́л҃ꙋи_ме г҃и , пом́л҃ꙋи
ме праве́дньіи сꙋ́дїа . єто ѿ_днⷭе́ има ,
ꙁ҃, дни̏ , какⸯ_сь́мь и҆ꙁлѣ́ꙁла ѿ_тѣло́то
моѐ , и҆_прѣда́дена бьⷯі́ на_тї́а агг҃льі не-
млⷭти́вьі . и҆_во́детⸯ_м҄е на_това̀ мѣ́сто
д҄ето_го нѣ́_сⸯмь видѣ́ла нѝкоги . и҆_рⷱе́_и῍
праве́дньі̏ сꙋ́дїа . то_с҄и сто́рила ѽ ѻ҆-
каа́нна дш҃е . легома́_си бьіла̀ немлⷭти́-
ва , т҄а ꙁарадѝ това́_си така̀ прѣда́де-
на на_такви́ꙁи немлⷭти́вьі агг҃льі. ѻ-
ти нѣ_сѝ сто́рила добро̀ , ꙁарⷣӓ това̀ и҆
те́бе не_сто́риха млⷭть Кога́то и҆ꙁла́ꙁѣ-
ше ѿ_тѣло́то_с҄и . А῍мѝ ꙗ῍ кажѝ що_с҄и
сто́рила грⷯѣ́ на_то́иꙁи свѣ́ть льжо́вни , 
66а
А῍_тїа̀ сѣ́каше да_фа́не бь́хь да_скр҄ьіе .
т҄а рⷱе , нѣ́_смь сто́рила нѝт҄о г҃и мо́и҅ ,
а῍мѝ_саⷨⸯ наКло́пана . И҆_тоги́ва_се расрь́ди
на_нѥ́а праве́дньі̏ сꙋ́дїа , Кат҄о рⷱе́ нѣ_сь́мь
съгрѣши́ла , а῍мѝ сльга̀ . т҄а_и῍ рⷱе́ . и҆лѝ
сѣ́кашь е_с҄и ѻще на_до́лⸯньі̏ свѣ́ть , т҄а
годи́шь да_скрь҄іешь ѿ_съсѣ́дина своего
щото́_си съгрѣ́шила , а῍ла̀ тꙋ́ка нѣ_ѐ та́-
ко . А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не .
щ҄о Ка́же пррⷪкь дв҃дь на_ѱалть́ірь, ѱл҃о ⷨ, ҁ҃г .
Г҃ь съвѣ́сть помьішлѥ́нїа л҃ьска̏ , ꙗ҆ко 
сꙋ́ть сꙋе́тнаа . Си̏ рⷱѣ́, Ка́же • Г҃ь б҃ь си́-
ко ꙁна́е сѣ́комꙋ л҃кꙋ на_срⷣце́то щ҄о
поми́сли, ѻтї_е се̏ ꙁа́лꙋдо и҆_на́пꙋсто •
И҆_когѝ нѣ́кои до́и҅де та_сѐ поклонѝ прⷣѣ
прѣсто́ль б́ж҃їи , а῍_то́го ѻ҆ба́жда нѥ́-
говата ра́бота щот҄о_е сто́риль и҆лѝ
добро̀ , и҆лѝ ꙁло̏ . И҆_тоги́ва кат҄о ҄ю ѻ҆-
на́ꙁи дш҃а ѻ҆каа́нна , и҆_ꙋ҆мльа̀ , не́маше
дꙋ́ма т҄о да_реѐ • И҆_повелѣ̀ праве́дньіи
сꙋ́дїа , да_прїи́де агг҃льть на_ть́ꙁи дш҃а ,
и҆_да_ста́не при_нѥ́а . Єто ҄е дои҆дѐ агг҃льтⸯ
нѥ́инь , и҆_дрьжѝ в_рьк҄ьта_си своа̀ рꙋко̀-
66б
па́вль .
писа́нїе . И҆_рⷱе́ агг҃ль . Єто това́_и_са грѣхоо-
ве́те щото_҄е сто́рила ѿ_ма́лⸯка до_ста́-
рость . и҆_а῍ко̀ ще́шь г҃и съⷭ_твоѐ повелѣ́нїе
г҃и , да_и῍ и҆ска́жа си́ⸯко що_҄е стрꙋ́́вала
ѿ ,в҃і, го́динь . и҆_рⷱе́ праве́дньіи сꙋ́дїа .
нѣ̀ та́ко ѿ ,в҃і, го́динь . а῍мѝ кажѝ_и῍
грѣ́хоовете прⷣѣ_съмрь́тⸯть_и῍ ,є҃, го́динь
що_҄е сто́рила . а῍ми́ аꙁе_са кльна̀ ꙋ҆_ме́не ,
и҆_ꙋ҆_моѝ агг҃льі, и҆_ꙋ҆_моа̀ си́ла . токо̀ да_са̀
бѣ́ше пока́ала прⷣѣ_ꙋ҆мрьтїѐ ,а҃, годи́на .
т҄а бьⷯі́ си́ⸯкитѣ_и῍ грѣ́хоове ꙁамраи́ль ,
щото_҄е сто́рила прⷣѣ_ме́не , т҄а бь҄і прїе́ла
ѻ҆ставлѥ́нїе и҆_проще́нїе ѿ_ме́не • Ѿго-
во́ри агг҃ль , и҆_рⷱе . Повелѝ г҃и и҆_дрꙋ́гата
дш҃а агг҃льть_и῍ да_ста́не прⷣѣ_те́бе , и҆
в_то́иꙁи аⷭ стан҄ь насрⷣѣ́ . и҆_поꙁна́_ꙗ та-
ꙁи дш҃а . И҆_рⷱе́ г҃ь б҃ь . дш҃е , кажѝ що_с҄и
сто́рила съсⸯ_ть́ꙁи дш҃а , д҄ето_а ꙁна́еше
ѻще кат҄о бѣ́ше на_то́иꙁи свѣ́ть . А῍
тїа̀ ѿгово́ри , и҆_рⷱе́ . Г҃и мо́и , д҄ето_се ми-
н҄а годи́ната т҄а ꙋ҆бьⷯі́ ть́ꙁи дш҃а , и҆
крьвта̀_и῍ пролїа́хь , и҆_и҆ма́нїето_и῍ ꙁеⷯ ́ .
и҆_съсⸯ_дрꙋ́гьі_саⷨ кꙋ́рⸯвила . И҆_рⷱе́ праве́дньі̏ 
67а
сꙋ́дїа .ѽ_ѻ҆каа́нна̏ дш҃е не_ꙁна́ешⸯ_лѝ ѻ-
ти кого́то_с҄и ѻ҆кри́вила на_пра́вда , и҆-
лѝ_си ѿне́ла нѣ́що наси́ла ѿ_нѥ́го . т҄а
ви́жⷣь сега̀ ка́кь_є̏ ꙁапи́сано тꙋ́ка на-
прⷣѣ́ прѣдѝ ꙋ҆мрьтїѐ , догде̏ дои҆дѐ и҆_та́ꙁи
дш҃а щото̀_ꙗ_си ѻ҆криви́ла та́мь . И҆_юⷯ
глⷭа ҄е ка́же . да_сѐ прѣдадѐ та́ꙁи дш҃а
въ_рꙋ́цѣ тарта́рови щото_ѐ на́и҅ дльбо́ко
мѣ́сто , съ́щимꙋ адꙋ несь́ітꙋто́мꙋ . и҆
да_сѐ ꙁаклю́и въ_тьмни́ци адовьі , и҆
да_сѐ мь́и до_вто́раго пришь́ствїа моего •
И҆_па́кь юⷯ глⷭа ҄е дꙋ́маха ,а҃҂, агг҃льі и҆
пѣ́аха и҆_блⷭвѣха б҃а , и҆_дꙋ́маха . Праве́-
днь е҆сѝ г҃и , и҆_сꙋ́дь тво́и҅ праве́днь є̏ • И҆_ѿ-
гово́ри агг҃ль , и҆_рⷱе́_ми . Видѣ́_ли това̀
си́ко па́вле , щот҄о стрꙋ́́вать людїе́тѣ
на_ꙁемл҄ꙗта скр҄ьішоⷨ , а῍_тꙋ́ка_е̏ ѻ҆ба́де-
но на́ꙗвѣ ꙫ҆и́вѣстно . И҆_рⷱе́_ми агг҃ль ,
є҆ла̀ слⷣѣ_ме́не па́вле да_тѝ ска́жа ка́кь
живѣ́ать праве́дньі . и҆_пои҆дⷯо́ слѣ́дь
агг҃ла , и҆_въꙁве́де_ме на ,г҃,тїе нб҃о . и҆_по-
ста́ви_ме прⷣѣ_вра́та . и҆_погле́дⷯа́ и҆_видⷯѣ́
хꙋ́бостьі неи҆ска́ꙁанньіе . и҆_стоꙗ́ха 
67б
па́вль .
прⷣѣ_вра́тата ,ві҃, стль́пѡве ꙁла́тьі . и҆
в҃, Керⸯпи́а ꙁла́тьі . и҆_на_два̏ стль́па пи́-
смена мн҄ѡго • И҆_ѡ҆брь́на_се агг҃ль каⷨⸯ-
то̀ ме́не , и҆_рⷱе ́_ми . Па́вле, блж҃е́нь є̏ то́и҅-
ꙁи л҃кь д҄ето влѣ́ꙁе ꙋ҆_тї́а вра́та . ꙁа-
що̀ си́ки не_мо́гать влѣ̀ вь́трѣ . а῍мѝ
токо̀ Кои̏то_са те́глиле сьіромашї҄а дх҃ѡⷨ
ст҃ьіиⷨ . И҆_пла́кале , и҆_гладꙋ́вале , и҆_жьдꙋ́-
вале , и҆_млⷭти́вьі съⷭ_и́сто срⷣце , и҆_и҆спь́де-
ни ꙁарⷣӓ пра́вда • И҆_попи́таⷯ агг҃ла , и҆_ре́коⷯ .
гпⷭди́не , ꙁащо́_са тї́а пи́смена на_тї́а Ке-
рⸯпи́е . Ѿгово́ри агг҃ль , и҆_рⷱе ́_ми . това́_са
па́вле имена на_праве́дньі лю́дїе , щото́_са
слꙋгꙋ́вале б҃ꙋ съ_си́ⸯко срⷣце . го́льі на_ꙁе-
мл҄ꙗта лѣ́гале , и҆_по́стиле , и҆_на_м́л҃ба
стоа́ле , Скь́італе_са по_го́рїето , и҆_по
стѣ́нїето , и҆_ниꙁⸯ_пе́щерите . и҆_пѣ́ле дн҃ь
и҆_но́щь г҃ꙋ своемꙋ ꙁарⷣӓ црⷭтво нбⷭное , и҆
ми́лꙋвале сьірома́сьі . И҆_па́кь ре́коⷯ аꙁь
па́вель къ_агг҃лꙋ . гпⷭди́не , напи́сани_ли
са имена тⷯѣ́ньі на_нб҃е́то , ѻще като́_са
бьілѐ на_до́лⸯньі̏ свѣ́ть съсⸯ_тѣло́то .
И҆_рⷱе́_ми агг҃ль . Слꙋ́шаи па́вле . нѣ̀_ть́кмⷪ 
68а
имената _иⷨ , а῍мѝ и҆_лиц҄ата_иⷨ , и҆_при́лика-
та_иⷨ какво́то_са бьілѐ съ_снаг҄ьта_с҄и , и҆
тꙋ́ка_гьі ꙁна́ють агг҃льіте . И҆_влѣ́ꙁоⷯ
Въ_въ́трѣшньі мѣ́ста . и҆_видⷯѣ́ та́мь
И҆лї́а пррⷪка , и҆_дои҆дѐ та_м҄е ꙁрⷣави́са и҆_ра́уⷣ-
ва_се . та_е_са̀ ѻ҆брь́на и҆_въспла́ка . и҆_рⷱе ́_ми .
Па́вле , дошь́лⸯ_си да_сѝ ꙁе́мешь на_сво́ать
трꙋ́дь добро̀ • Єто д҄е ви́дишь ѻти
голѣ́мьі и҆_добрь̀і и҆_вели́кьі оуреде що-
то_҄е ꙋ҆го́твиль б҃ь , Ко́ито нѥ́го лю́бьі .
А῍мѝ и҆_мн҄ѡго лю́дїе не_мо́жатⸯ_се ꙋ҆при-
ли́и тⷨѣ́ . а῍мѝ_щь́ть праве́дниците да
влѣ́ꙁать на_тї́а мѣ́ста . Ѿгово́ри_ми
агг҃ль , и҆_рⷱе́ . Кога́то_ще҄ да_до́и҅де г҃ь д҄е-
то_мꙋ тьі̏ слꙋгꙋ́вашь на_нѥ́говото црⷭтво .
и҆_тоги́ва слⷣѣ_повелѣ́нїето нѥ́гово , та
ще҄ да_сѐ раꙁвалѝ прь́ва ꙁемл҄ꙗ . и҆_та́ꙁи
ꙁемл҄ꙗ_ще да_сѐ ѿкрь́іе , та_щѐ да_подадѐ
б҃ь на_нѥ́говите Ст҃цїи , и҆_ще҄ да_црⷭтвꙋ́ва
наⷣ_тѣ́хь въвѣ́кьі . и҆_да_ꙗдꙋть ѿ_нѥ́го-
вата ро́жⸯба щот҄о_ти сега̀ ска́ꙁаⷯ • И҆_по-
гле́даⷯ па́кь на_ть́ꙁи ꙁемл҄ꙗ , и҆_видѣ́хь
ниꙁⸯ_рѣ́кьі ҄е теѐ млѣ́ко , и҆_ме́дь . т҄а 
68б
па́вль .
бѣ́ше на_брѣгове́те на_тї́а рѣ́кьі дрь́-
вїа са́дени пль́ньі съⷭ_ро́жⸯбьі . и҆_сѣ́ко дрь-
во̀ прино́сѣше ро́жⸯбьі ,є҃і, на_сѣ́ко врѣ́-
ме Сла́дⸯкьі и҆_раꙁли́ньі . и҆_видⷯѣ́ та́мь
фи́ници що_иⷨ бѣ́ше висина́та ла́кⸯте ,л҃,
и҆_дрꙋ́гьі ,к҃, ла́кте . а῍_дрꙋ́гьіе ,і҃, ла́кте
И҆_ѻ҆на́ꙁи ꙁемл҄ꙗ бѣ́ше свѣтли́ва ѿ_сре́-
бро ,ꙁ҃, пь́ти . И҆_ре́коⷯ аꙁь па́вль къ_агг҃лꙋ ,
Коѐ є̏ това̀ мѣ́сто . и҆_рⷱе_ми агг҃ль , та́ꙁї_е
ꙁемл҄ꙗ любо́вна̏ , живо́тное Се́лище .
Дет҄о пи́ше • Блж҃ни кро́тⸯцїи , ѻти_щьть ,
тїѐ да_намѣ́рѧть та́ꙁи ꙁемл҄ꙗ . И҆_ре́коⷯ ,
къ_агг҃лꙋ . Праве́дньіⷯ дш҃е Кога̀ и҆ꙁла́ꙁѣтⸯ
ѿ_тѣло́то_с҄и на_тї́а_ли мѣ́ста прихо́ждаⷮ •
Ѿгово́ри агг҃ль , и҆_рⷱе́_ми . Є҆ла̀ слѣ́дⸯ_ме́не
па́влѥ да_тѐ Въвед҄ь въ_гра́дь хв҃ь . т҄а
бѣ́ше ҄е стоа́ше на_єꙁеро херꙋві́мⸯско ,
и҆_ꙋ҆ꙁе́_ма вⸯ_гемї́а ꙁла́та . и҆_агг҃льі пѣ́аха
прⷣѣ_ме́не , догде̏ фтаса́хⸯме да_влѣ́ꙁеме
вⸯ_цр҃евать грⷣа́ . и҆_щот҄о живѣ́ха та́мо
вⸯ_градь́ть , тврь́дѣ_се ра́уⷣваха ѻ҆_ме́не . и҆
влѣ́ꙁоⷯ и҆_видⷯѣ́ дрꙋ́гьі̏ гра́дь хв҃ь , т҄а бѣ́-
ше свѣтенїето нѥ́гово , по́вее ѿ_то́иꙁи 
69а
свѣ́ть свѣ́теше . т҄а бѣ́ше си́кїать грⷣа́
вⷭе́ ꙁла́ть . и҆ ,в҃і, дꙋва́ре ѻ҆бⸯграде́нь , и҆ ,в҃҂,
стль́пѡве . и҆_въ́трѣ на_сѣ́кьі дꙋва́рь ,д҃,
рѣ́кьі ѻ҆бⸯти́аха . т҄а бѣ́ше ѿ_ꙁа́падна
страна̀ стѣ́ньі грⷣа́ть рѣка̀ медо́внаа .
И҆_ѿ_пла́дⷩѣ рѣк҄а бѣ́ла кат҄о млѣ́ко . и҆
ѿ_истонаа страна̀ рѣка̀ масли́нна .
И҆_ре́коⷯ аꙁь па́вель къ_агг҃лꙋ . гпⷭди́не , то_с҄ь
тї́а рѣ́кьі д҄ето ѻ҆бⸯти́ать то́иꙁи грⷣа́ •
И҆_рⷱе́_ми . д҃ . рѣ́кьі нари́ѣтⸯ_се на́_ꙁемлю .
и҆_името_е на_ть́ꙁи рѣк҄а д҄ето теѐ ме́дь ,
та_сѐ ꙁовѐ , фисо́нь . А῍_д҄ето вин҄о теѐ
та_сѐ ꙁовѐ , ти́грь . и҆_ма́сло д҄ето тее
та_сѐ ꙁовѐ , гїѡ́нь . А῍_млѣ́ко д҄ето теѐ
та_сѐ ꙁовѐ е҆фра́ь • Защо̀ тї́а ст҃цїи
д҄ето бѣ́ха на_то́иꙁи свѣ́ть , т҄а_не_щѣ́-
ха ни̏ ꙗстїе , ни̏ пи́тїе . а῍мѝ гладꙋ́ваха ,
и҆_жьдꙋ́ваха , и҆_те́глꙗха ꙁло̏ ꙁарⷣӓ б҃а ,
та_сѝ ть́и прово́диха днѝте своѝ . И҆_кога̀
вла́ꙁѣть в_то́иꙁи гра́дь , а῍то̀_имь даде
г҃ь ,а҃҂, по́тⷭи . И҆_ꙁаве́де_ма агг҃ль на_рѣ́-
ка медо́внаа . И҆_видⷯѣ́ та́мь пррⷪка і҆са́їа ,
и҆_є҆ремї́а , и҆_є҆ꙁекїи́ла , и҆_а҆мо́са , и҆_михе҄а 
69б
па́вль .
и_ꙁаха́рїа . и҆_дрꙋ́гьі прⷪрⷪцїи ꙁрⷣави́сꙋваха_мⷷ
та_ми_са̀ ра́уⷣваха като̀_смь дошь́ль при
тⷯѣ́ • И҆_попи́таⷯ агг҃ла , и҆_ре́коⷯ , то_҄е то́и-
ꙁи пь́ть . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль , то́иꙁи_є̏ пь́ть
прⷪрⷪьскьі . и҆_сѣ́кьі̏ д҄ето_се ѿриѐ ѿ_своа̀
во́лꙗ , и҆_ни_сто́ри_с҄и що_м҄ꙋ ище срⷣце́то , а῍мѝ
и҆_ѻще_с҄и снаг҄ьта порꙋ́ши б҃а ра́ди . т҄а
кога̀ ꙋмре , и҆_и҆ꙁлѣ́ꙁе ѿ_то́иꙁи свѣ́ть , и҆
ѿиде та_сѐ покло́ни б҃ꙋ . и҆_слⷣѣ ́_поклонѥ́-
нїето , а῍_тїе́_го ꙁаведь́ть вⸯ_то́иꙁьіи грⷣа .
д҄ето_се пррⷪците веселѧ́ть и҆_цѣлꙋ́ватⸯ_се
кат҄о дрꙋга́ре и҆_бра́тїа , ꙁащо́то_са сто́-
риле во́лꙗ б́ж҃їа . И҆_ꙁаве́де_ма на_полꙋно́-
щна страна̀ ꙋ҆_то́иꙁи грⷣа , д҄ето бѣ́ше рѣ-
ка ѿ_полꙋ́нощь . И҆_видⷯѣ́ та́мь А҆вра́амⷶ ,
и҆_І҆саа́ка , и҆_І҆а́кова , и҆_дрꙋ́гьіе мн҄ѡго . и҆
ꙁрⷣави́саха_м҄е и҆_тї̀е • И҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ ,
то_҄е та́ꙁи рѣк҄а гпⷭдине . и҆_рⷱе́_ми , сѣ́кьі̏
д҄ето ѻ҆бь́іѣ лю́дїе , и҆_пь́тници щото̀
прїе́ма . т҄а ѿиде ѿ_то́иꙁи свѣ́ть , та_се
покло́ни прь́вѣнь прⷣѣ_б҃а . та_ѐ на́поконⸯ
се прѣдадь́ть михаи́лꙋ , и҆_вⸯ_тѣ́иꙁи вра́-
та ꙋ҆_то́иꙁи грⷣа́ въла́ꙁѣть . и҆_си́ки пра- 
70а
ве́дньі цѣлꙋ́вать кат҄о сн҃а и҆_бра́та . и҆_рⷱе
и῍мь тⷨѣ́ агг҃ль , ꙁащо́то_сте ꙋ҆па́ꙁиле
л҃ко‿лю́бїе б́ж҃їе щот҄о г҃ь ѻ҆би́ѣ , и҆_пь́-
тници прїл́ ⷷе_сте на_ꙋ҆си́лно врѣ́ме вⸯ_кь́щи-
те_с҄и . є҆ла́те сега̀ да_намѣ́рите грⷣа́ г҃а
б҃а и҆_сп҃са н́ш҃его і҆ѵⷭ х҃а . и҆_сѣ́кьіи спротѝ
сво́ать трꙋ́дь и҆_ра́ботата_мꙋ , ть́и_ще да
прїи́ме по́ⷭть и҆_вѣне́ць ѿ_рꙋ́кьі гн҃ѥ • •
ѿтꙋ́ка_е мь́ка на_грѣ́шници .
А῍мѝ послꙋ́шаи҅те блⷭве́нїи хрⷭтїа́не , да_ра-
ꙁбере́те на_какво́_се мѣ́сто мь́ать грѣ́-
шньіте л҃цїи • И҆_рⷱе́_ми агг҃ль . Є҆ла̀ па́-
вле да_тѝ ска́жа мь́кьіте на_грѣ́шниците .
И҆_ꙁаве́де_ма бли́ꙁо ть́ꙁи рѣк҄а фисо́нь
д҄ето теѐ ѿ_ꙁа́падна страна̀ въ_гра́дь •
И҆_видⷯѣ́ та́мь е҆ди́нь мь́жь е_с҄ь веселѝ и҆
пѣ́е , нит҄о ꙋ҆_праве́дните , нит҄о ꙋ҆_грѣ́шните ,
и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ , то_҄е то́иꙁи гпⷭди́не . и҆_рⷱе́
ми слꙋ́шаи па́вле . то́иꙁи_є̏ д҄ето_си про-
во́ди живо́ть сво́и҅ на́_ꙁемлꙗта на́пꙋсто .
и҆_не_ꙁна́еше ни̏ ꙁло̏ , ни̏ добр҄о . нит҄о прине́се
б҃ꙋ ни̏ по́сть , ни̏ млⷭть́інꙗ , ни̏ по́клоне .
т҄а ꙁарⷣа̀ това́_е сега̀ ни̏ вⸯ_грѣ́шньіⷯ , ни̏ в_праве́дньіⷯ . 
70б
па́вль .
И҆_на́поконь пока́ꙁа_ми рѣк҄а ѡ҆гнѣ́нна,
и҆_видⷯѣ́ мн҄ѡго лю́дїе те́глꙗха ꙁло̏ . и҆_по-
пи́таⷯ агг҃ла , и҆_ре́коⷯ . гпⷭди́не , Кои̏ _са тї́а
д҄ето стоѧ́ть въ_ѻ҆гнѣ́ната рѣк҄а до_Ко-
лѣ́не • И҆_рⷱе́_ми агг҃ль . тї́а_са д҄ето и҆ꙁла́-
ꙁѣть и҆ꙁⸯ_е́ркова прѣдѝ ѿпꙋ́сть . т҄а
ѿидать да_ковла́деть , и҆_стрꙋ́́ваха кра-
мола̀ • И҆_па́кь д҄ето_са до_по́ꙗсь потопе́-
ни въ_ѻгьннаа рѣк҄а , тїѐ ѿидѣха т҄а
ꙁе́маха Ко́мⸯка ; та_҄е на́поконь кꙋ́рⸯвѣ-
ха , и҆_не_щѣ́ха да_сѐ а҆рни́шать догде̏ и҆ꙁⸯмрѣ-
ха . т҄а ꙁарⷣӓ_това́_се ть́и҅ мь́ать • А῍_па́кⸯ
д҄ето бѣ́ха потопе́ни до_ꙋ҆ста́та въ_ѻ҆-
гнѣ́ната рѣк҄а , тїѐ ненави́дѣха бра́ть
бра́та . и҆_ѻ҆ба́ждаха дрꙋ́гь дрꙋ́га , и҆_по-
ть́пⸯковале_с҄а сь́іротьі и҆_сьірома́си .
Аꙁь па́вель погле́днаⷯ и҆_видⷯѣ́ дрꙋ́го мѣ́-
сто стра́шно ѿ_ꙁа́падна страна̀ , раꙁли́-
ни мь́кьі имаше . д҄ето бѣ́ше напль́нѥ-
но съⷭ_мь́жїе , и҆_жень҄і . и҆_ѡ҆гнѣ́на рѣк҄а
теѣ́ше на_тⷯѣ́ • И҆_видⷯѣ́ та́мь про́пасть
голѣ́ма тврь́дѣ . Ко́лⸯкото мо́макь да_҄е
сто́риль ,л҃, го́динь . т҄а_да_мо́же да_вди́- 
71а
гне ка́микь , и҆_да_го̀ тꙋ́ри въ_ѻ҆ньꙁи пр(о́паⷭ).
т҄а ꙁа ,г҃, го́динь да_нѐ мо́же д҄а_досе́(гне) д҄ьно •
И҆_въ_ѻ҆нь́ꙁи про́пасть мн҄ѡго дш҃и леж(а́ха)
є҆ди́нь наⷣ_дрꙋ́гьіго , пла́аха , и_ви́каха , и҆
въꙁдь́іхаⷯ , и҆_дꙋ́маха та_сѐ мо́лꙗха . поми́-
лꙋи_ни г҃и, пом́л҃ꙋи_нь҄і праве́дньіи сꙋ́дїа .
и҆_не_бь҄і тⷨѣ́ глⷭа , ни̏ послꙋ́шанїе , ни̏ млⷭть
ни̏ ѿ_кого̀ • И҆_попи́таⷯ агг҃ла , Кои̏ _са тї́а
гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . тї́а_са д҄ето_се не
надѣ́аха на_б҃а , нито̀ имаха га҃ на_по́мо-
щь се́бѣ . а῍мѝ_се надѣ́аха на_своѐ болѣ́рⸯ-
ство . Зарⷣӓ тⷯѣ́ дꙋ́ма прⷪрⷪкь дв҃дь на_ѱа-
лоⷨⸯ , ҃ • И҆_ка́же . Погь́іна па́меть ихь 
съ_шꙋ́мѡⷨ , а῍_г҃ь въвѣ́кьі прѣбьіва́еть • 
И҆_па́кь попи́таⷯ агг҃ла , гпⷭди́не , дльбьі-
на́та на_ть́ꙁи про́пасть Ко́лⸯка_ли_є̏ . и҆_рⷱе
ми агг҃ль . слꙋ́шаи па́влѥ , Като̀_ти на-
прⷣѣ́ ка́ꙁаⷯ та́ꙁи дльбьіна̀ не́ма кра́и , и҆
не_мо́же_са и҆ꙁⸯмѣ́ри . и҆_кога̀ ме́тнать нѣ́-
коꙗ῍ дш҃а въ́трѣ , є҆дваⷨ ,а҃, дн҃ь да_фта́-
са въ́трѣ въ_бе́ꙁⷣнꙋ , д҄ето_са и҆_дрꙋ́гьіте .
А῍_аꙁь па́вель юⷯ това̀ , и҆_въꙁдь́хнаⷯ ꙁлѣ̏ и
въспла́каⷯ ꙁа_то́лⸯкова лю́де като_се мь́аⷮ 
71б
па́влово Сло́во .
И_ѿгово́ри агг҃ль, и҆_рⷱе́_ми . ꙁащо̀ пла́ешь
ѽ_па́вле . єто_с҄и тьі̏ млⷭти́вь б҃ꙋ • А῍мѝ
є҆ла̀ да_ви́дишь по́_голѣ́мьі мь́кьі , щот҄о
гле́да б҃ь , а῍мѝ дль́го трьпи́ть ꙁа_сн҃ѡве
л҃ьскьіе . ѻтї_е ꙋ҆тькми́ль сѣ́комꙋ по
нѥ́говата ра́бота , Ко́и҅ ка́кь_є̏ стрꙋ́́валь
тꙋ́ка на́_ꙁемлꙗ . И҆_погле́днаⷯ на_ѻ҆гⸯнѣ́ната
рѣка̀ . и҆_видⷯѣ́ та́мь ста́ра ловѣ́ка е_го̀
вла́аха , и҆_потопи́ха_го въ_ѻ҆гнѣ́ната рѣ-
к҄а до_по́ꙗсь . и҆_дои҆дѐ агг҃ль темеле́хь
щото_҄е наⷣ_мь́ката . и҆_но́сѣше въ_рꙋ́кꙋ
свою̀ желѣ́ꙁо вели́ко , на д҃, стра́ньі ѻ-
стро , и҆_и҆ꙁⸯвла́ѣше и҆ꙁь_ꙋ҆ста́та срⷣце́то
ста́рцотомꙋ • И҆_попи́таⷯ агг҃ла и҆_ре́коⷯ .
гпⷭди́не , Ко́и_є̏ то́и҅ꙁи д҄ето_мꙋ стрꙋ́́вать
такви́ꙁи мь́кьі . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . то́иꙁи
д҄ето_го ви́дишь та_҄е по́пь , ꙁащо̀ти нѣ
си́_е ꙋ҆па́ꙁиль добрѣ̀ не́говатⸯ_си ꙋредь ,
и_не_щѣ̀ да_съврь́ши хꙋ́бевѣ Като_҄е при́-
лино бжⷭт́внꙋю луⷮрⸯгї́ю . и҆_не_прѣста́нꙋ-
ваше , а῍мѝ ꙗ҆дѣ́ше , и҆_пї́аше , и҆_кꙋ́рⸯвѣше ,
и҆_клеве́тѣше . и҆_прино́сѣше мрь̀сна мо́-
лⸯба б҃ꙋ . ꙁарадѝ това́_се ть́и҅ ꙁлѣ̏ мь́и . 
72а
И҆_погле́днаⷯ и҆_видⷯѣ́ на_дрꙋ́го мѣ́сто, дрꙋ́-
гьіго таква́ꙁи при́лика е_го̀ вла́аха д҃
агг҃льі лю́тьі и҆_срьди́ти , на́прасно и҆_немлⷭти́-
вно . и҆_потопи́ха_го до_колѣ́но въ_рѣ́кꙋ ѻ-
гьннꙋю , и҆_пла́макь ѻ҆гнѣ́нь ѻ҆па́лѣше_го
по_лиц҄ето . и҆_не_да́ваше_мꙋ пла́микать д҄а
реѐ , г҃и помл҃ꙋи • И҆_попи́таⷯ агг҃ла . гпⷭди́не ,
Ко́и_є̏ то́и҅ꙁи . и҆_рⷱе́_ми . Това̀_е Влⷣка . ꙁащо́-
то не_ꙋ҆па́ꙁи добрѣ̀ свое́то влⷣьство . и҆_не
съврь́шꙋваше добрѣ̀ сво́атⸯ_си ꙁа́конь ,
Като̀_мꙋ_е ꙋ҆тькме́но на_ст҃ь ско́пость
ерко́вньі̏ ꙋредь да_стрꙋ́́ва . и҆_ни_сто́ри ни́-
т҄о добр҄о на_ꙁемл҄ꙗта съⷭ_пра́вда , а῍мѝ
на́криво съ́дѣше съⷭ_хливї́а . и҆_не_поми́лꙋ-
ва ни̏ сь́іротьі , ни̏ вдови́ци , ни̏ пь́тници ,
ни̏ сьірома́си , а῍мѝ_ги поть́пковаше . т҄а
ꙁатова́_са и҆_нѥ́мꙋ такви́ꙁи мь́кьі ꙋ҆ть-
кми́ле спротѝ ра́ботата нѥ́гова . И҆_видⷯѣ́
па́кь дрꙋ́гьіго таква́ꙁи при́лика Въ
рѣ́кꙋ ѻгьнⸯнꙋю до_колѣ́но потопе́нь ,
и҆_рьцѣ́те_мꙋ распрострѣ́ньі ѻ҆крьваве́ни
съⷭ_крь́вь . и҆_рь́вїе и҆ꙁла́ꙁѣха и҆ꙁь_ꙋ҆ста́-
та_мꙋ и҆_и҆ꙁ_нось́тⸯ_мꙋ , т҄а сте́нѣше ꙁлѣ̏ , 
72б
па́вль .
и҆_ви́каше . Пом́л҃ꙋи_ме г҃и , ѻти_сьⷨ ꙁлѣ̏ ѻ҆-
сꙋ́день ꙋ҆_ть́ꙁи мь́ка по́вее ѿ_дрꙋ́гьіе •
И҆_попи́таⷯ агг҃ла . гпⷭди́не , Ко́и_є̏ то́и҅ꙁи .
и҆_рⷱе́_ми . това̀_е дїа́кь , т҄а слꙋгꙋ́ваше б҃ꙋ
вⸯ_е́рⸯкова . а῍_па́кь ꙗ҆дѣ́ше т҄о прино́сювⷯаⷶ
го́ꙁⸯбьі неблⷭве́но и҆_недосто́ино . ꙁарадѝ
това́_се ть́и҅ непрѣста́нно мь́и . И҆_видⷯѣ́
дрꙋ́гьіго л҃ка на_таква́ꙁи при́лика ,
е_го̀ вла́аха агг҃льі срьдь́іти еврь́сто ;
и҆_потопи́ха_го вⸯ_рѣкь́та ѻ҆гнѣ́нна̏ . и҆
дои҅дѐ агг҃ль д҄ето бѣ́ше наⷣ_мь́ката . т҄а
дрьжѣ́ше брьсна́ь раꙁгоре́нь , и҆_рѣ́же-
ше л҃кото́мꙋ ꙋ҆ста́та и҆_є҆ꙁь́ікѧтⸯ_мꙋ •
Аꙁь па́вель посте́наⷯ и҆_ꙁапла́каⷯ ꙁа_рѡ́дь
л҃ьскьі . и҆_ре́коⷯ , гпⷭди́не , Ко́и_є̏ то́иꙁи .
и҆_рⷱе́_ми . това̀_е ете́ць , д҄ето лю́дїе ꙋѣ-
ше , а῍_па́кь то́и҅ ꙁа́конь б́ж҃їи не_дрьжа́-
ше , т҄а ꙁатова́_се ть́и҅ мь́и . И҆_видѣ́хь
па́кь въ_ѻ҆нь́ꙁи про́пасть мн҄ѡго мь́-
жїе , и҆_же́ньі . и҆_е́рⸯвїе_гьі ꙗ҆дѣ́ха . и҆_ре́коⷯ
къ_агг҃лꙋ . гпⷭди́не , Кои̏_са тї́а • И҆_рⷱе́_ми .
тї́а_са д҄ето фаи҆да̀ на_фаи҅да притꙋва́-
рѣле , и҆_надѣ́аха_се на_сво̀е болѣ́рⸯство , 
73а
а῍_б҃а не_сми́слюваха . И҆_пока́ꙁа_ми дрꙋ́гое
мѣ́сто теме́лно тврь́дѣ . т҄а бѣ́ше ка-
т҄о стѣна̀ ѻ҆гнѣ́на ѻ҆коло̀ нѥ́го . и҆_въ́-
трѣ мн҄ѡго мь́жїе и҆_же́ньі съси́ѣха_сѝ
є҆ꙁь́іците съсⸯ_ꙁьбь́ітѣ_с҄и • И҆_попи́таⷯ
агг҃ла , Кои̏ _са тї́а гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми . това́_са
тї́а д҄ето вⸯ_е́рⸯкова крамола̀ стрꙋ́́ваха
и҆_клеве́тѣха , а῍_дꙋ́мьі б́ж҃їи не_ꙁапо́вню-
ваха . а῍мѝ по́вее_са присми́ваха на
ст҃ь́іе Кнї́гьі и҆_поть́пⸯковаха_гьі . и҆_не_слꙋ́-
шаха дх҃о́вници т҄о_гьі ꙋаха на_стрⷯа́
б́ж҃їи , а῍мѝ_имⸯ_се и҆_ѻще подⸯсми́ваха .
ꙁарⷣӓ_това́_се ть́и҅ мь́ать . И҆_видⷯѣ́ дрꙋ́-
гьіе же́ньі въ_ѻ҆гнѣ́ната рѣк҄а до_ꙋ҆-
ста́та потопе́ни • И҆_ре́коⷯ , Кои̏_са тї́а
гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . това̀_са д҄ето да́-
ваха на_мьжїе́тѣ_с҄и своѝ ѻ҆ба́ꙗ҅нїе . и҆
не_щѣ́ха да_сѐ ѻ҆ста́вѣть ѿ_ть́ꙁи ра́бота
дїа́волⸯска догде̏ и҆ꙁⸯмрѣ́ха . И҆_видѣ́хь
дрꙋ́гьіе мь́же , и҆_же́ньі потопе́ни до_по́ꙗ-
се . и҆_лиц҄ето_иⷨⸯ помрае́но тврь́дѣ въ_ѻ҆нь́-
ꙁи стра́шнаа про́пасть ꙁло̏ те́глꙗха .
и҆_ꙁапла́каⷯ ꙁа_тⷯѣ́ , и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ • Гпⷭди́не 
73б
Сло́во па́влово .
т҄о_имь_є̏ тⷨѣ́ грѣхь́т . и҆_рⷱе́_ми , тї́а_са
поⷣво́дници бьілѐ , д҄ето имаха мь́жїе
своѝ жень҄і , а῍_тїѐ идѣха т҄а Кꙋ́рⸯвѣха
съⷭ_дрꙋ́гьіе же́ньі . и҆_жень҄іте_и҅мь имаха
своѝ мь́жїе , а῍_тїѐ идѣха т҄а кꙋ́рⸯвѣха
съⷭ_дрꙋ́гьі мь́жїе , т҄а стрꙋ́҄ваха поⷣво́дство ,
т҄а ꙁарадѝ това́_се така̀ мь́ать .
И҆_видⷯѣ́ та́мь Мо́мьі нѣ́кои̏ . и҆_имаха
рь́іꙁи ѻ҆мрьсѐни , и҆ д҃, агг҃льі стра́шньі
и҆_немлⷭти́вьі дрьжа́ха синⸯџи́ре распа́-
леньі , и҆_врьꙁа́ха_гьі на_момь҄іте на_шїи́-
те_иⷨ , и҆_вла́аха_гьі вⸯ_мь́ката • И҆_ре́коⷯ .
Кои̏_са тї́а гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми . това̀_са_мо́-
мьі та_са̀ нѣ_с҄ь дрьжа́ле и́стьі догде̏_са
ходи́ле дв҃ци , а῍мѝ_си_с҄а ѻ҆мрьси́ле моми́-
нⸯството прѣдѝ сва́бⷣата догде̏_са не
бѣ́ха ѻ҆же́ниле . т҄а ꙁатова́_се сега̀ ть́и҅
мь́ать . И҆_ѻще погле́даⷯ и҆_видⷯѣ́ мь́-
жїе , и҆_же́ньі , ѻ҆брѣ́ꙁанїи имь рьцѣ́те
и҆_крака́та , го́льі , и҆_ѻ҆коло̀ тⷯѣ́ ѕвѣ́рїе
голѣ́мьі , и҆_снѣ́гоове по_тⷯѣ́ , и҆_е́рⸯвїе ꙗ҆дѣ́-
ха_гьі по_ꙫ҆и́те • А῍_аꙁь па́вель видѣ́хь
такви́а мь́кьі , що̀ те́гли рѡ́дь хрⷭтїа́нⸯ- 
74а
скьіи , и҆_пла́каⷯ тврь́дѣ . И҆_попи́таⷯ агг҃ла .
гпⷭди́не , т҄о_имь тⷨѣ́ грѣхь́ть на_тї́а
д҄ето_се ть́и҅ мь́ать . и҆_рⷱе_ми . това́_са д҄е-
то сь́іротьі и҆_вдови́ци поть́пⸯковале . и҆_сьі-
рома́с҄и нѣ_с҄ь пом́л҃ꙋвале . и҆_пь́тници нѣ_с҄ь
прїе́мале дома́_си , ꙁатова́_се ть́и҅ мь́ать .
Па́кь видⷯѣ́ нѣ́кои̏ же́ньі наⷣ_рѣкь́та ѻ҆-
гнѣ́на ѡ҆бѣ́сени ꙁа_коси́те , и҆_рьцѣ́те_иⷨ
наѻпако св҄еꙁаньі . и҆_ꙁь̀мїе ѡ҆гнѣ́нньі
Сꙋ́аха_гьі ꙁа_бо́скьіте . и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ .
гпⷭди́не , Кои̏_са тї́а • И҆_рⷱе́_ми агг҃ль . тї́а
же́ньі нѣ_с҄ь подоꙗвале ма́лⸯкьі дѣца̀
сьіра́ета . т҄а ꙁарⷣӓ_това́_гьі па́кь тѣ́хь
ꙁьмїе́то сꙋ́ать . И҆_видⷯѣ́ па́кь дрꙋ́гьіе
мь́жїе и҆_же́ньі , ѻ҆бѣ́сени наⷣ_ѻ҆гнѣ́ната
рѣк҄а , т҄а_имь бѣ́ха є҆ꙁь́іците приго-
рѣ́ле ѿ_жьдꙋ́ванїе . А῍_мн҄ѡго ро́жⸯбьі
сѣ́каквьі стоꙗ́ха прⷣѣ_ꙫ҆и́те_имь , а῍ла̀
не_мо́жаха да_ѻ҆кꙋ́сеть ѿ_тⷯѣ́ . и҆_ре́коⷯ ,
Кои̏_са тї́а гпⷭди́не • И҆_рⷱе́_ми агг҃ль . това́
са д҄ето прѣдѝ врѣ́ме раꙁрⷣꙋ́шовале по́-
сть , т҄а_ꙁатова́_се ть́и мь́ать . И҆_па́кⸯ
видⷯѣ́ дрꙋ́гьіе мь́жїе и҆_же́ньі ѻ҆бѣ́сени 
74б
па́вель .
(ꙁа_нокт)ете . и҆_съⷭ_желѣ́ꙁньі_ги трїѡ́не
(стрь)жаха . и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ , кои̏_са тї́а
гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми • Това́_са д҄ето_си нѣ_с҄ь па́-
ꙁиле мь́жїете жень҄іте . и҆_жень҄іте свои̏-
те_си мь́жїе , а῍мѝ_са кꙋ́рвиле съⷭ_ю́жⷣьіе .
ꙁатова́_се ть́и҅ мь́ать . И҆_пока́ꙁа_ми
агг҃ль дрꙋ́гьіе мь́жїе , и҆_же́ньі . ꙋ҆красе́ни
ꙋ҆_хоу́бави дре́хьі , а῍_слѣ́пьі ꙫ҆и́те_и҅мь .
и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ кои̏_са тї́а гпⷭди́не • И҆_рⷱе́
ми . това́_са_д҄ето нѣ_с҄ь бьілѐ крⷭтени , а῍_до-
бр҄о стрꙋ́́вале . а῍_па́кь б҃а не_ꙁна́ꙗле , ꙁа-
това́_са ть́и҅ слѣ́пьі . ꙁащо̀ да_не_ви́деть
свѣ́ть и҆_хꙋ́бость хв҃а , нит҄о свѣ́ть пра-
ве́дньіи . Па́кь видⷯѣ́ дрꙋ́гьіе мь́жїе и҆
же́ньі . е_гь҄і вла́ѣха съсⸯ_Сенⸯџи́ре желѣ́-
ꙁньі распа́леньі . и҆_ѕвѣ́рїе лю́тьі кь́саха
гьі, т҄а_имь не_да́ваха да_ре́кꙋть , г҃и по-
мл҃ꙋи_нь҄і • И҆_видⷯѣ́ агг҃ла д҄ето_е наⷣ_мь́-
ката , т҄а_имь дꙋ́маше тврь́дѣ , и҆_ви́ка-
ше . поꙁна́ите сега̀ сн҃а б́ж҃їа , ѻти_вьі
напрⷣѣ́ ѻще дꙋ́маха ва́мь , а῍_вь́іе не_слꙋ́-
шахⸯтѐ . и҆_като́_вьі Ка́ꙁꙋваха ва́мь при́-
каꙁⸯкьі ѿ_ст҃ь́іе Кнї́гьі , а῍_вь́іе_ги не_дрьжа́- 
75а
хⸯтѐ и҆_не_слꙋ́шаⷯтѐ е_҄е праве́днь сꙋ́дь б́ж҃їи .
та_вь̀і потрѣ́бьі ѿ_ꙁемл҄ꙗта ваⷭ , и҆_ва́ша-
та_ви ра́бота дове́де ваⷭ ꙋ҆_ть́ꙁи мь́ка •
А῍_аꙁь па́вель Въꙁдь́хнаⷯ и҆_въспла́ках(ь)
ꙁа_тⷯѣ́ тврь́дѣ . и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ , кои̏_са
тї́а гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . тї́а жень҄і
та_са̀ пи́ле бь́ілїе та_сѝ ме́тнꙋвале дѣ-
цата , и҆_ꙋ҆да́вѣле наси́ла . А῍_мьжїетѣ
имⸯ_се па́кь смѣ́сюваха съ_жени́тѣ_и҅мь .
И҆_дѣца́та_иⷨ пла́аха и҆_ви́каха , ѿсъдѝ
на́мь г҃и ѿсъдѝ , Като́_ньі ꙋ҆бѝвать и҆
ѻ҆тро́вювать наⷭ , д҄ето_ни_с҄и тьі̏ съꙁда́ль ,
а῍_тїе́_ньі ꙁатри́вать . та_са̀ хрⷭтїа́не нари́-
аха , а῍_ꙁаповѣ́дь б́ж҃їа не_дрьжа́ха . а῍-
мѝ_ги фрь́лꙗха на_ѱе̏та, и҆_на_сви́нїе .
т҄а ꙁарⷣа това̀ бащи́те_иⷨ и҆_ма́икьіте_иⷨⸯ_се
ꙁлѣ̏ мь́ать . А῍_е́дата_иⷨⸯ тѣ́хньі та_са̀
на_мѣ́сто широ́ко и҆_добр҄о . Па́кь видⷯѣ́
дрꙋ́гьіе мь́жїе и҆_же́ньі , прѣпа́сани и҆_ѻ҆рь́-
женьі съсⸯ_ерни́ло . и҆_смола̀ , и҆_Катра́нь ,
и҆_тѣ́фь врѣ́ше на_тⷯѣ́ . и҆_ѻ҆гнѣ́ньі ꙁь́-
мьіе пльꙁѣ́ха_иⷨ ѻ҆коло̀ шїи́те_иⷨ , и҆_вла́-
аха_гьі агг҃льі съⷭ_желѣ́ꙁньі синⸯџи́ре . 
75б
па́вель .
и҆_агг҃льіте имаха рѡ́гове ѻвновьі , и҆_бо-
дѣ́ха_гьі съⷭ_рогѡве́те , и҆_дꙋ́маха_имь .
Защо̀ не_раꙁꙋмѣ́хⸯте кат҄о бѣ́хⸯте на
то́иꙁи свѣ́ть жи́вьі . щото_҄е ꙁарьано
да_са̀ па́ꙁите добрѣ̀ , а῍_вь́іе не_щѣ́хⸯтѐ ,
а῍ми_с҄и хо́дѣхⸯтѐ като_с҄и вь́іе ищѣхⸯтѐ ,
и҆_срⷣце́то ва́ше щѣ́ше . Ваⷭ наста́вѣха
и҆_ꙋа́ха_вьі на_добр҄о , а῍_вь́іе_ги не_слꙋша́хⸯ-
те нит҄о_и҅мь дꙋ́мата дрьжа́хⸯтѐ . да_са̀
покла́нꙗте и҆_да_слꙋгꙋ́вате б҃ꙋ . ꙁарадѝ
това̀ сега̀ прїе́мате такви́ꙁи мь́кьі .
И҆_попи́таⷯ агг҃ла и҆_ре́коⷯ , гпⷭди́не Кои̏_са
тї́а . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль • Това́_са Калꙋ́гере ,
д҄ето_се ѿре́коха ѿ_то́и҅ꙁи свѣ́ть , т҄а
прїе́ха калꙋ́герⸯскьі̏ ѻ҆бра́ꙁь . а῍_сⷨа́ⸯ_па́кь
стрꙋ́ваха щото́_иⷨⸯ срⷣце́то ищѣше ми́рⸯ-
ска̏ ра́бота тїѐ ѻ҆каа́нньі . а῍_не_щѣ́ха
да_стрꙋ́вать б́ж҃їа во́лꙗ . и҆_не́маха смѣ-
ре́нїе , и҆лѝ сра́мѣнїе , и҆лѝ трьпѣ́нїе , и҆лѝ
любо́вь дрꙋ́гь дрꙋ́гьімꙋ . и҆_вдови́ци, и҆
сь́іротьі , и҆_сьірома́си нѣ_с҄ь пом́л҃ꙋвале .
и҆_пь́тници , и҆_го́льі нѣ_с҄ь прїе́ле на_ꙋ҆си́лно
врѣ́ме . и҆_съсѣ́дина нѣ_с҄ь поми́лꙋвале .  
76а
и҆_па́кь нѣ_с҄ь прине́сле тⷭаа мл҃ба б҃ꙋ . а῍мѝ
Като́_са билѐ лѣни́вьі , и҆_ми́рⸯска̏ ра́бота
ра́ботиле . т҄а_имⸯ_са ꙁапи́сꙋвале кат҄о нѣ_с҄ь
стрꙋ́вале б́ж҃їа ꙁа́повѣдь . нито́_са по-
каꙗ́ха при_живо́та да_имать спс҃е́нїе .
И҆_агг҃ль ѻ҆бⸯхо́ждаше съⷭ_тⷯѣ́ си́ⸯкьіте
мь́кьі . и҆_видѣ́ха_гьі дрꙋ́гьіте щот҄о бѣ́-
ха вⸯ_мь́ката , и҆_дꙋ́маха_с҄и дрꙋ́гь дрꙋ́гьімⷹ .
нь́іе бра́тїа кат҄о бѣ́хⸯме на_то́иꙁи свѣ́-
ть , та_сѐ ненави́дѣхⸯм҄е дрꙋ́гь дрꙋ́гьі , а῍
сега́_се видѣ́хⸯм҄е тꙋ́ка грѣ́шнїи . И҆_агг҃лⸯ
имь дꙋ́маше . Вь́іе ꙁащо́_се прѣль́стих-
тѐ . т҄а вь́іе Кнї́га ꙁна́ꙗхⸯте , и҆_ст҃о̀ писа́-
нїе . Нь́іе агг҃льі та_сѐ раⷣу́вахⸯм҄е ꙁарⷣӓ ваⷭ ,
като́_вьі гле́дахⸯм҄е е_стѐ прїе́ле Калꙋ́герⸯ-
ство ст҃о́е лиц҄е агг҃лⸯское . та_вь҄і бла-
жѣ́хⸯм҄е и҆_дꙋ́махⸯм҄е , това́_са слꙋ́гьі б́ж҃їи
праве́дньі прпⷣоо́бньі . А῍_вї́е прїе́мате сега̀
вѣ́ⸯнаа мꙋ́ка • А῍_аꙁь па́вель кат҄о
видⷯѣ́ тї́а мь́кьі , ꙁапла́каⷯ тврь́дѣ и҆
въꙁдь́хнаⷯ . и҆_ре́коⷯ . ѽ_ꙁлѣ̏ рѡ́дꙋ л҃ьско-
мꙋ . ѽ_ꙁлѣ̏ на_грѣ́шници , ꙁащо́_са роди́ха .
ѿгово́ри агг҃ль , и҆_рⷱе́_ми . Слꙋ́шаи па́вле . 
76б
па́вль .
г҃ь мн҄ѡго трьпѝ , и҆_тврь́дѣ_е млⷭти́вь .
и҆_ꙁна́е е_ще҄ да_гь҄і сꙋ́ди . та_҄е да́ль сѣ́ко-
мꙋ по_нѥ́говата Во́лꙗ да_стрꙋ́́ва ко́и҅
какво̀ ще҄ тꙋ́ка на́_ꙁемлꙗ . А῍мѝ ꙁащо̀
пла́ешь тьі̏ ѽ_па́вле • Т҄а тьі̏ и҆_ѻще нѣ
сѝ видѣ́ль по́_голѣмьіе мь́кьі . А῍мѝ є҆ла̀
слⷣѣ́_мене да_тѝ ка́жа ѿ_тї́а по́_ꙁльі̏ ,ꙁ҃ , пь́тьі .
И҆_ꙁаве́де_ма агг҃ль ѿ_ꙁа́падна страна̀ , и҆_по-
ста́ви_ма наⷣ_кла́денець . т҄а бѣ́ше ꙁа-
пеа́тень ,ꙁ҃, пеа́те . и҆_рⷱе́ агг҃ль д҄ето бѣ́-
ше съⷭ_ме́не , дрꙋ́гьімꙋ агг҃лꙋ д҄ето_е наⷣ_мь́-
ката • Ѿтворѝ ꙋ҆ста́та на_то́иꙁи Кла́-
денець да_ви́ди въꙁлюблѥ́нньі̏ б҃ꙋ па́вль .
ѻти_мꙋ_е̏ да́дено тести́рь да_ви́ди си́ⸯки-
те мь́кьі . И҆_рⷱе́ агг҃ль па́влꙋ . Станѝ
па́вле ѿдале́е , ѻти не_мо́жешь трьпѣ̀
смра̀дь , и҆_ꙁла̏ мириꙁма̀ • И҆_коги́_са ѿ-
тво́ри Кла́денецьть , а῍то̀ и҆ꙁлѣ́ꙁе смрⷣа́
ꙁла̏ тврь́дѣ , Ко́лкото нави́ваше наⷣ_си́ⸯ-
кьіте мь́кьі . И҆_погле́днаⷯ въ́трѣ до́лꙋ ,
и҆_видⷯѣ́ кат҄о Ка́манїе ҄е горѝ . и҆_въ́гли-
ща . и҆_тѣ́сньі ꙋ҆ста́та_мꙋ ко́лкото л҃кь
да_сѐ_вьмѣ́сти . Ѿгово́ри агг҃ль , и҆_рⷱе́_ми . 
77а
Слꙋ́шаи па́вле . а῍ко̀ нѣ́кого тꙋ́реть въ
дльбьін҄ь ꙋ҆_то́иꙁьіи Кла́денець . и҆_ꙁапеѣ́-
тетⸯ_го въ́трѣ . век҄ѥ па́меть не́ма ни̏
въвѣ́кьі , прⷣѣ_ѻц҃а́ , и҆_сн҃а , и҆_ст҃го дх҃а . и҆_прⷣѣ
ст҃ьіе нѥ́говьі агг҃льі • И҆_ре́коⷯ , Кои̏_са тї́а
гпⷭди́не , щото́_гьі ме́тнꙋвать ꙋ҆_то́и҅ꙁьіи
кла́денець . И҆_рⷱе́_ми . това́_са д҄ето дꙋ́маха .
ѻти х҃с́ не_слѣ́ꙁе ѿ_нб҃е́то на́_ꙁемлꙗ ,
и҆_не_поро́ди_се ѿ_дв҃ца̀ мр҃ї́а и҆_бц҃а . и҆_па́кь
дꙋ́маха . ѻти ко́мката нѣ_ѐ съ́що тѣ́ло
и҆_крь́вь хв҃а , а῍ми_ѐ токо̀ ть́и_си хлѣ́бь .
И҆_па́кь погле́днаⷯ на_ꙁа́падна страна̀ , и҆
видⷯѣ́ та́мь е́рвїе д҄ето не_ꙋ҆ми́рать , и҆_съⷭ
ꙁь̀бьі_ги кь́саха . т҄а бѣ́ха дль́гьі е́рвїе-
то по_є҆ди́нь ла́кать , и҆_имаха по_двѣ̏
главь҄і . и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ , Кои̏_са тї́а гпⷭди́не .
и҆_рⷱе́_ми . тї́а дꙋ́маха , ѻти х҃с́ нѣ_ѐ въскрⷭ-
наль ѿ_мрь́твьіⷯ . и҆_ре́коⷯ па́кь къ_агг҃лꙋ .
нѣ_ли_ѐ тꙋ́ка хла́дь и҆лѝ съгрѣ́енїе . и҆_рⷱе_ми
нѣ_ѐ . а῍ми_ѐ токо̀ снѣ́гь и҆_гроꙁота̀ . и҆_ре́-
коⷯ , а῍мѝ а῍ко̀ слн҃це ѻ҆грѣ́е наⷣ_тѣ́хь . мака́рь
и҆ ,ꙁ҃, слн҃ца̀ да_грѣ́ать наⷣ_тⷯѣ́ не_щь́тⸯ_се ꙁⸯгрѣ́а , 
77б
па́вель .
ꙁащото_҄е прѣвⸯꙁе́ла ꙁима̀ това̀ мѣ́сто
ѿ_си́кьіте мь́кьі • Това̀ юⷯ аꙁь па́вль ,
и҆_въꙁдь́хнаⷯ и҆_попла́каⷯ . и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ .
По́_добрѣ бь҄і бьіло̀ на́мь да_са̀ нѣ_смѐ ро́-
диле и҆_нь́іе грѣ́шньі , и҆_си́ⸯки щото́_са на
това̀ мѣ́сто . И҆_видѣ́ха па́вла и҆_въс-
пла́каха си́ⸯкьіте съⷭ_є҆ди́нь глⷭа , и҆_дꙋ́-
маха . Пом́л҃ꙋи_ньі праве́дньіи сꙋ́дїа , и҆_не
щѣ̀ ни́кои да_гь̀і ꙋ҆тѣшѝ . И҆_видѣ́хь
нб҃е́то ѿво́рено . и҆_Михаи́ль а҆рхгг҃ль
сла́ꙁи ѿ_нб҃е́то , и҆_съⷭ_нѥ́го сла́ꙁѣше мн҄ѡ-
го агг҃льскаа Вои҆ска̀ . И҆_ви́кньха си́ⸯкьі-
те т҄о бѣ́ха вⸯ_мь́ката съⷭ_є҆ди́нь глⷭа
пла́аха , и҆_дꙋ́маха . Пом́л҃ꙋи҅_ньіи Вели́кьі̏
Михаи́ле Воево́до гн҃ь . пом́л҃ꙋи_ньі е_смѐ
ѻ҆сь́деньі ꙋ҆_тѣ́и҅ꙁьі ꙁльі̋е мь́кьі . ꙁащо̀
тьі̏ ꙁабра́нѣшь и҆_па́ꙁишь рѡ́дь л҃ьскьі̏ .
и҆_съсⸯ_тво́а м́л҃ба стоѝ досега̀ си́кьі̏ свѣ́-
ть . Єто ви́дѣхⸯм҄е е_ще҄ да_бь́де сꙋ́дь
б́ж҃їи , и҆_поꙁна́хм҄е сн҃а б́ж҃їа ѻтї_е пра-
ве́дньіи сꙋ́дїа . а῍мѝ на́шата ра́бота на-
пра́ви на́мь тѣ́иꙁьі мь́кьі . добрѣ̀ бѣ́-
ше на́мь ѿнапрⷣѣ́ да_нѐ бѣ́хⸯме дошлѐ 
78а
на_това̀ мѣ́сто бѣ́дное , да_сѐ и҆ꙁба́виме
ѿ_тї́а мь́кьі . а῍мѝ не_та́ѣхⸯм҄е е_ще҄ да_бꙋ́-
де сꙋ́дь б́ж҃їи , и҆_сѣ́комꙋ да_сѐ пла́ща ко́и҅
що_҄е стрꙋ́́валь и҆_ꙋ҆ра́ботиль . а῍мѝ_с҄и хо́дѣ-
хⸯме по_на́шата во́лꙗ , и҆_стрꙋ́́вахⸯм҄е как_нѝ
снага́та щѣ́ше , та_сѐ не_пока́ꙗхⸯм҄е до-
где̏ не_бѣ́хⸯм҄е и҆ꙁⸯмрѣ́ле ѿ_то́и҅ꙁи свѣ́ть •
Тоги́ва ѿгово́ри а҆рхгг҃ль михаи́ль ,
и҆_рⷱе́ имь . ю́ите що_стѐ Вⸯ_мь́ката си́ⸯ-
ки . аꙁь прⷣѣсто́ѧ прⷣѣ_сто́ль б́ж҃їи ,
та_сѐ м́л҃ꙗ и҆_днⷭе́ и҆_ноще́сь непрѣмль́но
съ_си́ка вои҅ска нбⷭнаа ꙁа_рⷣѡ́ л҃ьскьі̏ ,
а῍мѝ ви́е ꙁа_себѣ̀ не_щѣ́хⸯтѐ да_сѐ м́ли҃те ,
и҆_не_щѣ́хⸯтѐ да_пом́л҃ꙋвате сьірома́си ,
нит҄о пь́тника да_въведе́те дома́_си . и҆
не_щѣ́хⸯтѐ да_сѐ м́л҃ите є҆ди́нь ꙁа_дрꙋ́гьі̏ ,
а῍мѝ стрꙋ́́вахⸯтѐ грѣ́хоове и҆_беꙁако́нїа .
та_с҄и прѣпрово́дихⸯте дн҃и́те ва́ши на́-
пꙋсто Съсⸯ_лꙋ́дїать ва́шїать ꙋмь . А῍ми_ѐ
г҃ь до́брь и҆_млⷭти́вь , та_сѐ Ка́е и҆_гри́жи
ꙁа_людїе́тѣ кат҄о стрꙋ́́вать ꙁло̏ и҆_беꙁа-
ко́нїе . И҆_па́кь прова́жда ва́мь дь́ждь
на_ꙁемл҄ꙗта въврѣ́ме , и҆_прорастѐ и҆_дадѐ 
78б
па́вель .
ро́жби сѣ́какви добрь̀і . А῍мѝ щ҄о дꙋ́-
маⷨⸯ аꙁь вⷨа́ , да_бѣ́хⸯте_са поⷣка́ниле ви́е
щ҄о го́дѣ ма́лⸯко добр҄о да_сто́рите . А῍
аꙁе бьⷯі ꙋ҆м́л҃иль праве́днаго сꙋ́дїа да_вь҄і
и҆ꙁба́ви ѿ_тї́а мь́кьі . А῍мѝ Вь́іе ѽ_беꙁꙋ́-
мньі где̏ _са м́лб҃ьіте ва́ши , где̏ бѣ́ха ва́-
шите покаа́нїа . ꙁащо̀_си погꙋ́бихⸯтѐ
врѣ́мената ва́ши на_ꙁль̏ ꙋмь . а῍мѝ сега̀
тврь́дѣ ꙋ҆милѥ́нно плаѣ́те , и҆_аꙁь съсⸯ
ваⷭ да_пла́а , и҆_съⷭ_ме́не си́ⸯки агг҃льі, и҆
съсⸯ_въꙁлюблѥ́ннаго па́вла . дано́_вьі по-
м́л҃ꙋва бл҃гьіи б҃ь , и҆_да_вь҄і дадѐ ва́мь до-
бро̀ . А῍_тїѐ Кат҄о ю́ха тїа́ дꙋ́мьі, и҆_ви-
кнь́ха си́ките да_пла́ать съⷭ_є҆ди́нь
глⷭа , и҆_дꙋ́маха . Пом́л҃ꙋи_нь҄і сн҃е б́ж҃їи , и҆
въꙁдь́ішѣха тврь́дѣ . И҆_аꙁь михаи́лⸯ
ре́коⷯ . Г҃и , пом́л҃ꙋи твоѐ съꙁда́нїе . то-
ги́ва а҆рхгг҃ль михаи́ль падн҄ь на_ли-
ц҄ето_си , и҆_съⷭ_нѥ́го а҃҂, хи́лїади Воево́дьі
агг҃лⸯскьіе припа́дньха прⷣѣ_лиц҄е б́ж҃їе .
и҆_ви́каха . Пом́л҃ꙋи г҃и свои́те лю́дїе що-
то́_гьі_си съꙁдаль , и҆_млⷭти́вь бꙋдѝ на
сн҃ѡве л҃ьскьіе . Пом́л҃ꙋи г҃и щото́_ги_с҄и 
79а
на_твоѐ лицѐ сто́риль • Єто видѣ́хь
нб҃е́то ҄е трепе́ре кат҄о ли́ствьі ѿ_вѣ́-
трь . и҆_видⷯѣ́ ,м҃д, ста́рьі лиц҄а, и҆ д҃ жи-
во́тнаа , и҆_ѻ҆лⸯта́рь б́ж҃їи , и҆_ꙁа́вѣсь , и҆
прѣсто́ль . И҆_си́кьіте съ_стра́хѡⷨ м́л҃ꙗ-
ха_се ꙁа_рѡ́дь л҃ьскьі .Єи҅ва_ми_ти ҄е
и҆ꙁлѣ́ꙁе мѵ̈риꙁм҄а добр҄о‿мириꙁли́ва и҆
хꙋ́бава бли́ꙁꙋ при_прѣсто́лать б́ж҃їи .
И҆_ⷯю́ глⷭа ҄е дꙋ́маше . Защо́_се ть́и м́л҃и-
те моѝ агг҃льі, и҆_Ви́кньха си́кьіте и҆
дꙋ́маха . Влⷣко г҃и т҄ото лю́бишь
людїе́тѣ . млⷭти́вь бꙋдѝ на_рⷣѡ́ хрⷭтїа́нⸯ-
скьіи . И҆_видⷯѣ́ нб҃е́то е_са̀ ѿтво́ри , и҆_сн҃ь
б́ж҃їи сла́ꙁѣше ѿ_нб҃са . И҆_видѣ́ха_го
си́ⸯкьіте щот҄о бѣ́ха вⸯ_мь́ката , и҆_ви́-
кньха съⷭ_є҆ди́нь глⷭа . Пом́л҃ꙋи_ньі сн҃е
б́ж҃їи , ѻти_си тьі̏ є҆ди́нь б҃ь и҆_на_нб҃о и҆_на́
ꙁемл҄ꙗ . д҄ето да́вашь добр҄о Ко́ито те-
бѣ̀ лю́бьі . Помл҃ꙋи наⷭ ѻ҆каа́нньі , ѿко-
гито_тѐ видѣ́хⸯме та_с҄и пои́ньхⸯм҄е .
И҆_и҆ꙁлѣ́ꙁе повелѣ́нїе ѿ_сн҃а б́ж҃їа , на_си́ⸯ-
кьіте т҄ото бѣ́ха вⸯ_мь́ката , т҄а_имⸯ
дꙋ́маше . За_коꙗ῍ ра́бота ищете ѿ_ме́не 
79б
сло́во па́влово .
млⷭть , и҆_ищете добр҄о • Аꙁь ꙁарадѝ вⷭа́
мо́ата крь́вь на_крⷭтѣ пролѣ́ахь , и҆_съⷭ
плесни́ца ꙁа́_ꙋ҆хо_ма бь́іаха . и҆_вѣне́ць
ѿ_трь̀нїе на_глав҄ьта_ми ѻ҆ста́виха ; а῍
ви́_са не_пока́ахⸯте . Вод҄а искаⷯ на_крⷭть́тⸯ ,
а῍_тїѐ_ми да́доха ѻ҆це́ть съⷭ_жль́ь смѣ́се-
на . и҆_пробо́доха_ма съⷭ_Ко́пїе въ_ре́бра . и҆
мои̏те слꙋ́гьі , и҆_пррⷪците та_гь҄і се̏ и҆ꙁⸯ-
бь́іха . и҆_праве́дниците моѝ и҆спь́деньі
бь́іха : а῍_вь́іе ни́какь не_щѣ́хⸯтѐ да_сѐ ѻ҆-
брь́нете на_покаа́нїе . А῍мѝ сега̀ ꙁарⷣӓ
а҆рхистра́тига мое́го Михаи́ла , и҆_щото́
са съⷭ_нѥ́го агг҃льі. и҆_ꙁарадѝ а҆пⷭла Па́вла
моего въꙁлюблѥ́ннаго . и҆_ꙁащо́то_сⸯмь
и҆ꙁⸯ_мрь́твьіⷯ въскрⷭналь . Єто да́ваⷨ
ва́мь добр҄о да_с҄и пои́ните . ѿ_дн҃ь
Въскр҃се́нїе моѐ , до_пентико́стїе съ-
шь́ствїе ст҃ѓо дх҃а , Въ_ст҃ꙋ́ю нелⷣю ѿ_сꙋ́-
бота вⷱе́рь • Тоги́ва ви́кньха си́ⸯкьіте
и҆_ре́коха . блⷭви́мⸯ_тѐ сн҃е б́ж҃їи , ꙁащо́то
да́рова на́мь добр҄о и҆_поко́и въ_дн҃ь свѣ́-
тльі̏ . и҆_поꙁна́хме_та ꙫ҆и́вѣ́стно , ѻ-
тьі̏_си тьі̏ є҆ди́нь г҃ь и҆_на́_нб҃о и҆_на́_ꙁемлꙗ . 
80а
и҆_прили́но_е на_грѣ́шницїи такви́ꙁи
мь́кьі . А῍то́_сї_е млⷭти́вь праве́дньі̏ сꙋ́дїа :-
ѿꙁде̏ _єⷭ хꙋ́бостьі ра́искьіе .
А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не . На́по-
конь т҄о_ми рⷱе́ агг҃ль , Є҆ла̀ слⷣѣ_ме́не
Па́вле да_ви́дишь хꙋ́бости ра́искьіе .
д҄ето_са та́мь си́ки праве́дници , и҆_же-
ла́ють те́бе да_ви́деть , и҆_го́тветⸯ_се
те́бѣ̀ насре́ща съⷭ_ра́дость и҆_весе́лїе • И҆_въ-
ꙁве́де_ма агг҃ль еврь́сто дх҃ѡⷨ ст҃ь́імь ,
и҆_ѻ҆ста́ви_ма Вⸯ_ра́и҅ . И҆_видѣ́хь та́мь Кла́-
денець съⷭ_вод҄а . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . та́ꙁи_є̏
рѣ́ка фисо́нь, д҄ето ѻ҆бⸯти́ѣ си́ⸯка
ꙁемл҄ꙗ є҆вла́дⸯска̏ . Дрꙋ́гаа рѣ́ка є҆фра́-
ь , тїа̀ напоꙗ́ва ꙁемл҄ꙗ средорѣ́їе . а῍
дрꙋ́гата ти́грь , д҄ето теѐ прѣꙁⸯ_миси́рь •
И҆_видⷯѣ́ дрьво̀ посаде́но , и҆_ѿ_Ко́ренѧть
нѥ́говь во́дьі и҆сти́ѣха . и҆_дх҃ь б́ж҃їи
пои́ваше на_това̀ дрьво̀ кат҄о гꙋло́бь .
и҆_кога̀ дꙋ́хаше дх҃ь́ть , а῍то̀ теа́ха во́-
дїето . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . прⷣѣ̈_твоето ꙗ҆влѥ́-
нїе , нб҃е́то и҆_ꙁемл҄ꙗта , и҆_си́ко то_с҄ь
ви́ди . а῍_то́иꙁи дх҃ь б́ж҃їи фрь́каше врⷯьⷹ  
80б
Сло́во Па́влово .
вод҄ата . и҆_съⷭ_нѥ́гово повелѣ́нїе та_сѐ напра́-
ви нб҃е́то и҆_ꙁемл҄ꙗта , и҆_си́ⸯкото • И҆_при-
ве́де_ма при_дрьво́то ра́ꙁꙋмное . и҆_ре́е_ми ,
това́_е дрьво̀ живо́тное , и҆_херꙋві́мь шесто̀-
крьіла́ть съⷭ_пла́менно ѻ҆рь́жїе нѥ́го па́-
ꙁи . А῍_аꙁь па́вель гле́даⷯ дрьво́то . И҆_ви-
дѣ́хь дв҃ца нѣ́коꙗ῍ ѿдале́еº иде . и҆ ,с҃, агг҃-  ºе
льі прⷣѣ_нѥ́а идѣ́ха , и҆_пѣ́ꙗха_и῍ пѣ́снь
неи҆ска́ꙁанна . и҆_ре́коⷯ къ_агг҃лꙋ , Коꙗ῍ є̏
та́ꙁи дв҃ца . и҆_рⷱе́_ми . та́ꙁи_е дв҃ца мр҃їа
Ма́и҅ка б́ж҃їа . и҆_дои҆дѐ бли́ꙁꙋ при_ме́не
та_м҄е цѣлꙋ́ва . си̏ рѣ́ь . ꙁрⷣави́са •
И҆_па́кь видⷯѣ́ мо́мⸯци ҄е идѣ́ха ѿдале́-
е . и҆_хꙋ́бавьі вⸯ_лиц҄ето . и҆_ре́коⷯ , къ_агг҃лꙋ .
Кои̏_са тї́а гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми . това́_са́ А҆вра-
а́мь , и҆_І҆саа́кь , и҆_І҆а́ковь , и҆_дои҆до́ха бли́-
ꙁо та_м҄е ꙁрⷣави́саха . и҆_ре́коха , ра́уⷣи҅_се
па́вле Въꙁлюблѥ́нние б́ж҃їи . И҆_видⷯѣ́
дрꙋ́гьіго ҄е иде и҆ꙁдале́е , и҆_хꙋ́бавь тврь́-
дѣ и҆ ,и҃, агг҃льі идѣха прⷣѣ_нѥ́го . и҆_ре́коⷯ ,
Ко́и_є̏ то́и҅ꙁи гпⷭди́не . и҆_рⷱе́_ми агг҃ль . то-
ва́_е мѡ́ѵ̈с҄и . ꙁа́конода́вⸯць , д҄ето_мꙋ б҃ь
да́де ꙁа́конь на_сина́и҅сцѣи го́рѣ . и҆_то́и҅ 
81а
дои҅дѐ бли́ꙁꙋ при_ме́не , и҆_въспла́ка . и҆_рⷱе́
ми . Блаѕ҄ѣ те́бе па́вле , и҆_сѣ́комꙋ
л҃кꙋ Ко́ито вѣ́рꙋва твои́те дꙋ́мьі . и҆
това̀ ѻще дꙋ́махⸯм҄е • Єто ҄е дои҅до́-
ха и҆_дрꙋ́гьіе , и҆_ре́коха_ми . тьі̏_ли е҆сѝ Па́-
вель т҄ото_си просла́вень и҆_на́_нб҃о и҆_на́
ꙁемл҄ꙗ . и҆_ре́коⷯ имь . а῍мѝ вь́іе кои̏_сте .
и҆_ѿгово́ри прь́вьіать , и҆_рⷱе́_ми . Аꙁь е҆сⸯмь
І҆са́їа пррⷪкь д҄ето_ма прѣтрѝ мана́сїа
ца́рь съсⸯ_пила̀ дрь́вѣна . Дрꙋ́гьіи рⷱе .
Аꙁь_е҆сⸯмь і҆є҆рем́їа прⷪрⷪкь , д҄ето_ма при-
бь́іха сь́інѡве і҆ꙁраи́лѥвьі .Єто и҆_дрꙋ́-
гьіи дои҆дѐ и҆_ви́ка ме́не , и҆_дꙋ́ма . бл҃же́-
нь е҆си́ тьі̏ па́вле въꙁлюблѥ́нние б́ж҃їи .
и҆_попи́таⷯ агг҃ла , и҆_ре́коⷯ . гпⷭди́не, Ко́и_є̏
то́иꙁи . и҆_рⷱе́_ми . това́_е Но́е праве́дньі ,
та_е_с҄а ꙁрⷣави́сахⸯм҄е . И҆_дрꙋ́гьіе пррⷪци
и҆_праве́дници с҄ь ра́уⷣваха • И҆_рⷱе́_ми агг҃лⸯ
д҄ето_ма во́дѣше . Видѣ́_ли па́вле хꙋ́-
бость ра́искаа , и҆_на_праве́дньіⷯ живо́ть ,
и҆_весе́лїе и҆_ра́дость неи҆ска́ꙁанна . Видѣ́
ли па́вле и҆_на_грѣ́шници мь́кьіте_имь ,
какⸯ_гь̀і мь́ать , т҄а пла́ать и҆_въꙁдь́і-
81б
Сло́во па́влово .
шѣть , и҆_съⷭ_ꙁь̀бьі_ги Къ́сать , и҆_ѡгьнѧⷮ
д҄ето не_ꙋ҆га́снꙋва , и҆_е́рвїето д҄ето не
ꙋ҆ми́рать • Видѣ́_ли а҆пⷭле па́вле , д҄е-
то нѣ́кои не_дрьжѝ б́ж҃їа ꙁа́повѣдь .
и҆лѝ т҄ото добра̀ ра́бота . и҆лѝ да_не́мⷶ
срⷣце и́сто, и҆лѝ по́сть щот҄о не_по́сти .
и҆лѝ мета́нїе щот҄о не_стрꙋ́́ва . и҆лѝ що-
т҄о не́ма смѣре́нїе . и҆лѝ любо́вь дрꙋ́гь
дрꙋ́гьімꙋ , а῍_то́и такви́ꙁи мь́кьі прїе́-
мне . И҆_ре́коⷯ аꙁь па́вель . гпⷭди́не мо́и ҅,
видⷯѣ́ та́ꙁи б́ж҃їа ра́бота си́ⸯка . и҆_рⷱе́
ми агг҃ль . Скажѝ па́вле на́_ꙁемлꙗ
на_людїе́тѣ праве́дньі . И҆_кои̏то нѣ_с҄а
праве́дньі , а῍_тїѐ да_сѐ пока́ꙗть догде̏
нѣ_с҄а дошлѐ на_това̀ мѣ́сто стра́шное .
и҆_рⷱе́_ми . Ми́рь тебѣ̀ , Си̏ рⷱѣ́, добрѣ̀ те-
бѣ̀ па́вле . и҆_агг҃ль то́иꙁи аⷭ ли́ѱ҄а :-
Поꙋенїе хрⷭтїа́нѡⷨ .
А῍мѝ ꙁарадѝ това́_вьі_се м́л҃ꙗ ѽ_блⷭве́нїи
хрⷭтїа́не . болѣ́ре , и҆_сьірома́сьі , Ста́рьі , и҆
мла́дьі , сн҃ѡ́ве , и҆_дь́щерьі , и҆_сѣ́кьіи Въ́-
ꙁрасть л҃ьскьі̏ . Ко́ито ще҄ да_сѐ и҆ꙁба́-
ви ѿ_вѣ́на̏ мь́ка , а῍то̀ да_намѣ́ри црⷭ- 
82а
тво нбⷭное • и_де́то_е живо́ть що́то не_ꙋ҆ми́-
ра : и҆_кла́денець на_си́ⸯкьі добр҄иньі , и҆_д҄е-
то_е ѻ҆на́ꙁьі ꙁалю́бина ра́дость • и҆_д҄ето_е
свѣ́ть щ҄ото не_мрь́кнꙋва . и҆_слн҃це д҄ето
не_ꙁахо́дьі . и҆_д҄ето_са да́рове голѣ́мьі̏ . и҆
недѡ́врьшено добр҄о и҆_беꙁⸯкра́иное црⷭтво •
и҆_д҄ето_са хи́лїади агг҃льі и҆_а҆рхг҃гльі ,
т҄а сла́вѣть и҆_пѣ́ють беꙁⸯсьмрь́тномꙋ
цр҃ꙋ • и҆_прь́во‿прѣсто́лници а҆пⷭльі . и҆_прⷣѣ-
стоꙗ́ть пррⷪци прⷣѣ_прѣсто́ль . и҆_скѵ̈́пⸯ-
три цр҃їе бл҃гоьстьіви̏ , и҆_патрїарⸯси , и҆
мⷱни́ци , и҆_вѣ́нⸯци на_праве́дници похва́-
ла и҆_неи҆ска́ꙁанⸯна̏ ра́дость • бра́тїа моа̀
любо́вна . прїимѣ́те та́ꙁи ми́сль до́браа̀ .
да_сми́слиⷨⸯ Ка́кь_є̏ на_праве́дници ра́до-
дость и҆_весе́лїе . А῍_грѣ́шници мь́ка беⸯ-
кра́ина̏ . т҄а да_нѐ та́иⷨ то́иꙁи свѣ́ть
льжо́вньі̏ • А῍мѝ да_сѐ ѻ҆ста̀виⷨ блⷭве́нїи
хрⷭтїа́не . ѿ_кле́твьі , и҆_ѿ_ковла́дѣнїе ,
и_ѿ_нена́висть , и҆_ѿ_кꙋ́рⸯвовство . и҆_ꙋ҆бїи́-
ство . и҆_ѿ_сѣка́кви ꙁльі̏ ра́боти , ꙁа́мь
да_сѐ не_мьиⷨⸯ ꙁлѣ̏ • тꙋ́ка да_рⷫїѥмлѥ́ме лю-
бо́вь дрꙋ̀гь дрꙋгь́імꙋ . и҆_трьпѣ́нїе и҆_смѣ- 
82б
ре́нїе да_имаме . и҆_сирома́си да_пом҃ло-
ваме . дано̀ прїе́меⷨ живо́ть вѣньі̏ •
СКо́ро да_тее́мь да_нѐ ꙁатво́ренїи б҃ь́-
демь . пока́ите_се бра́тїа ѻтї_е врѣ́-
ме прїишло̀ да_сѐ доврь́ши то́иꙁи свѣ́-
ть • а῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не .
т҄о ка́же г҃ь въ_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе . ра́дость
би́ва на_нб҃е́то ꙁа_едн҄ого грѣ́шника
Кога́_се пока́е . ҄е на_нб҃ето ра́дость би́-
ва ꙁа_теб̀ѣ ꙁащ҄о_са пока́ешь . а῍мѝ тьі̏
т҄о_сь бои́шь . агг҃ль_са рауⷣва ꙁа_тво́ето
сп҃се́нїе , а῍_тьі̏ л҃е то_с҄ь лѣни́шь • а῍мѝ
са мл҃ꙗ ва́мь бащѝ и҆_бра́тїа , да_сѐ ѻ҆-
ста́виме нь́іе ѿ_тѣи́ꙁьі гри́жи , щот҄о
са гри́жиⷨ ꙁа_е҆дн҄о ꙁа_дрꙋ̀го тꙋ́ка на_то́-
иꙁи свѣ́ть . ꙁащ҄о да_са̀ не_ꙗ҆вѝ на́мь
та́мь ѻнⸯꙁьі ѻгⸯнь неꙋ҆га́сими , и҆_рь́вїе-
то д҄ето не_ꙋ҆ми́рать . а῍мѝ тꙋ́ка ма́лⸯ-
ко да_попла̀еⷨ . да_нѐ пла́иⷨ та́мо въ
вѣ́наа мь́ка . и҆_паꙁѣ́те_са да_сѐ ни́кои
не_ѿсла́би • Защ҄о_ще на́прасно Кат҄о мль́-
нїе хв҃о пришь́ствїе да́_бьде . и҆_сѣ́комꙋ
ще ра́ботата , да_го̀ ѻ҆ба́жда въ_ѻнⸯꙁи
83а
аⷭ . и҆_сѣ́ки_с҄и но́си брѣ́мето грѣ́хове ꙁло̏
и҆лѝ добр҄о . Ка́кь є̏ сѣа́ль , ть́и_ще и҆_да_жь́не .
и҆_си́кьі щеⷨ го́ли да_ста̀неⷨ прⷣѣ_хв҃ото сьдо́-
вище . и҆_сѣ́кьі_ще самⸯсѝ се́бѣ_си да_с҄ь ѻ҆сь́-
ди • И_вь_ѻнⸯꙁи аⷭ ни́кои не_мо́же помо́гна
ни́комꙋ . ни̏ бра́ть бра́тꙋ . ни̏ баща̀ на_е́до ,
ни̏ е́до на́_бьща . ни̏ дрꙋ́гь дрꙋ́гꙋ . ни̏ мь́-
жь на_жен҄ьта _си . а῍мѝ сѣ́кьі̏ ѻ҆_сво́ата_с҄и
ра́бота съ_страⷯ и҆_съсⸯ_трепера́нїе стоѝ а́ка
ѿ_б҃а ѿвѣ́ть да_ꙁе́ме . Защ҄о_са не_поⷣка́нѣ-
ме и҆_да_са̀ готвьіⷨ тꙋ́ка . а῍_тⷨа́ да_са̀ насла-
ди́мь . ꙁащ҄о_са не_погри́жиⷨ догде̏ нѣ_ѐ дои҆-
шьль аⷭ съмрь́тньі̏  Защ҄о не_пои́таме
ст҃ь́іе Кни́гьі и҆_дꙋ́мьі хв҃и . и҆лѝ сѣ́кате
ѻти тїа́ дꙋ́мьі , и҆_ст҃ьіи апⷭльі , и҆_прⷪрⷪци
не_щь́ть да_ѻ҆сꙋ́деть наⷭ въ_дн҃ь сꙋ́дньі̏ •
А῍ко̀ ꙋ҆па́ꙁиⷨ и҆_сто́риⷨ Какво́то ꙁарь́а-
ть на́мь . Въ_истинꙋ стра́шⸯнь_є̏ аⷭ
и҆_ꙋ҆пла́шень , кога̀ Кадїа́ стⷬа́шньі̏ и҆ꙁлѣ́-
ꙁе . Ко́и не_щѐ да_са̀ ꙋ҆пⷧа́ши ѿ_не́го . и҆лѝ
ко́и да_са̀ не_ѻ҆боѝ въ_ѻнⸯꙁи аⷭ Кога́то
ще҄ н́ашата ра́бота прⷣѣ_на́шите ꙫи
да_ста́не . и҆_рѣк҄ата ѻ҆гнѣ́на прⷣѣ_сꙋ́деще 
83б
па́вель .
да_теѐ • И҆_кн́їги да_са̀ ѿтво́рать , и҆_ра́бо-
та щ҄ото_е стрꙋ́́вана тꙋ́ка на_скри́то мѣ́-
сто . а῍_та́мо_се на́ꙗ҆вѣ ѻ҆ба́жда . тога́ва пла́-
ь на_грѣ́шници , и҆_сль́ꙁи неи҆се́рпани . Въ
истинꙋ ꙁлѣ̏ щь́ть да_въꙁди́шьть , а῍ла̀
не́ма ни́кои да_имь помо́гне • Кога́то_ще҄
нб҃е́то да_са̀ свь́іе ка́то харⸯтї́а . и҆_ѕвѣꙁⷣь҄і-
те щь́ть да_спа́дать кат҄о ли́ствьіе ѿ_рь-
ница . и҆_да_сѐ скрь́іе слн҃цето и҆_мⷭцьть . Кат҄о
щѐ да_свѣ́тьі стра́шньі̏ сꙋ́дїа . и҆_ѿ_нб҃е-
то да_сла́ꙁьі . та_ще҄ да_бь́де тре́перанїе и҆
ꙋ҆пла́шꙋванїе на_нб҃ето ѿ_агг҃льі и҆_ѿ_сь́ільі
нбⷭньіе . т҄а_щь́ть да_пригот́вєть стра́шньі̏
прѣ́столь , А῍_ꙁемлꙗ̀та да_потрепе́ре Кат҄о
ще҄ да_доа́ка кадїѡ́во пришь́ствїе • а῍мѝ
нь́іе бра́тїе как_щеⷨ ́ да_сѐ приго́твимь на-
срѣ́ща нѥ́мꙋ . кат҄о_сме недосто́ини и҆
грѣшньі̏ та_са̀ ѿри́ѣме на_добр҄о да_са̀
поꙋимь . а῍_нѐ сми́шлѣме съмрь́тньі̏ аⷭ
и҆_стра́шньі̏ дн҃ь сꙋ́дньі̏ • недѣи́те да_са̀
ꙁагри́жиⷨ ꙁа_ꙗстїе , илѝ ꙁа_пи́тїе , и҆лѝ
ꙁа_прѣмѣ́ни хꙋ́бави . а῍мѝ и҆щѣ́те црⷭт-
во нбⷭное д҄ето не́ма кра́и и҆_доврь́шка 
84а
и҆щѣ́те бра́тїа таква́ꙁи ра́дость и҆
веселⸯба̀ недоврь́ша на_ѻнꙁи свѣ́ть .
помл҃ѣ́те_са бра́тїа съ_си́ⸯко срⷣце , и҆
съ_сль́ꙁи . да_не_и҆ꙁдрьве́мь вѣ́ⸯньі̏ жи-
во́ть . помл҃ꙋите сь́іроти и҆_сирома́си
тꙋ́ка , а῍_та́мь да_намѣри́те млⷭть ѿ
б҃а . и҆_има́ите лю́бовь ме́ждꙋ ваⷭ . д҄а
и҆_г҃ь ваⷭ въꙁлю́би . не_ковладѣ́те_са дрꙋ́-
гь дрꙋ́га . да_нѐ ковла́дѣть и҆_ваⷭ бѣ́-
сѡве . Кога́то_ще҄ дш҃ата да_ни_са̀ раꙁдѣ́-
лѝ ѿ_тѣ́лото . и҆_не_ѻ҆сь́ждаите да_нѐ
ѻ҆сь́дени бꙋ́дете . ед҄а пои́таите ба-
щите_с҄и своѝ , да_са̀ не_мь́ите съсⸯ_дїа́во-
ла , и҆_бащѝ ра́вно любѣ́те своѝ е́да
да_не_ѻ҆сьдени бь́дете • А῍мѝ и҆_вь́іе
блⷭве́нїи хрⷭтїа́нїе ѻ҆ставѣ́те_са
тꙋ́кашное ꙗстїе и҆_пи́тїе , и҆_дрꙋ́го
що_нь҄і ище снага́та , а῍мѝ та́мь
да_са̀ насла́диⷨ • да_пла́иⷨⸯ тꙋ́ка
є҆ди́нь ꙁа_дрꙋ́гьі ма́лⸯко ꙁарⷣӓ 
84б
грⷯѣ́ да_нѐ пла́иⷨⸯ та́мь мн҄ѡго • да
пом́л҃ꙋвам҄е тꙋ́ка , и҆_да_помл҃ꙋ́вать
и҆_наⷭ та́мо • да_ꙁалю́биⷨ ꙋ҆си́лⸯньі̏ пꙋ́ть ,
да_влѣ́ꙁеⷨ ꙋ҆_тѣ́сньіте Вра́та , да_нѐ
хо́диⷨ • А῍мѝ ꙁата́мь да_сѐ поⷣка́ниⷨ
дано̀_намѣ́римь вѣ́ньі̏ живо́ть
съ_ст҃ь́іми агг҃льі при_х҃а б҃а . ѻти
нѥ́мꙋ прили́е сѣ́каква сла́ва и҆
по́ⷭть и҆_покланꙗ́нїе , ѻц҃ꙋ и҆_сн҃ꙋ и҆
ст҃м́ꙋ дх҃ꙋ . и҆_сегѝ и҆_сѣ́когьі , и҆
дорѝ докра́и свѣ́ть
и҆_въвѣ́кьі , а҆ми́нь
85а

Поучение против пиянс

СЛО́ВО_ПОꙋ҆Е́НЇЕ_КЪ_Ц҃Р́Е ⷨ,
и҆_вое҆во́даⷨ , и҆_влаⷣкаⷨ , и҆_поⷫовѡⷨⸯ , и҆_въсⷨѣ́
хрⷭтїа́нѡⷨ не_ѻ҆пива́ти_се ви́нѡⷨ . ѡⷱ блⷭвѝ
Блⷭве́нїи ѻц҃а дх҃о́внаго ѻ_г҃и , въса́-
комꙋ хрⷭтїа́нинꙋ д҄ето_мꙋ_е да́ль б҃ь
тала́нть серⸯмї́а, и҆_д҄ето_ще да_го̀
и҆спь́ітꙋва б҃ь на_стра́шно съдо́вищⷷ .
и҆_то_҄е тала́нть , єто да_сѐ гри́жите
ꙁа_дш҃и́те ва́ши ; и҆_да_сѣ́ете ꙋ҆_ва́шите
дш҃и дꙋ́мьі бжⷭт́вньі . Кога̀ хо́дите
по_ꙁа́конь гв҃ь . тоги́ва_се ра́уⷣва б҃ь
и҆_агг҃льі нѥ́говьі . а῍_когѝ прѣсть́па-
те ꙁа́конь б́ж҃їи , тоги́ва_ме гри́жа
ꙗ҆дѐ . Зарадѝ това̀ и҆_напи́сахⸯм҄е бра́-
тїа моѝ това̀ поꙋ҆е́нїе на_ва́ше по-
слꙋ́шанїе , ꙁамь да_сѐ не_ꙁатрїе́те
съⷭ_ꙁло̏ пїа́нⸯство . Кат҄о рⷱе́ и҆_а҆плⷭь
па́вель . ѻти пїа́ници црⷭтво нбⷭноⷷ
не_мо́гать намѣ́ри . а῍мѝ_имь є̏
85б
оу҆готова́нна вѣ́наа мꙋ́ка съⷭ_хаи҅-
дꙋ́те и҆_съⷭ_вль́фи и҆_съсⸯ_кꙋ́рⸯвьі .
Въ_прь́вѣшньі врѣ́мена проꙗ҆влѥ́но
бь́ість ѿ_б҃а . ѻти вели́кьі мꙋ́жїе
и҆_д҄ето б҃ꙋ ꙋ҆тькмѣ́ваха , съⷭ_това̀
пїа́нⸯство та_сѝ ꙁагꙋ́биха си́ⸯко .
ца́рїе ѿ_црⷭтво_се раꙁⸯсь́іпаха . Влⷣцїи
влⷣьство погꙋ́биха . Си́лⸯнїи , си́лꙋ
свою̀ и҆ꙁдрьва́ха . ю҆на́цїи на_са́бїа_се
прѣда́доха . А῍_болѣ́ре ꙁасьіромаша́-
ха . Кои̏то щѣ́ха да_са̀ мн҄ѡго жи́-
вьі , ско́ро и҆ꙁмрѣ́ха . беꙁⸯ_б́ж҃їи
сꙋ́дь на́скоро пїа́ници ꙋ҆мира́ють
кат҄о ѻ҆тро́вници . раꙁꙋмѣ́ите
бра́тїе , а῍ко̀ нѣ́кои въ_пїа́нⸯство
ꙋмре , та_҄е то́и са́мь се́бѣ_си дꙋ-
шма́нинь и҆_ꙋ҆бї́ица и҆_приноше́нїе
на́поконь нена́висть б҃ꙋ . Си́нⸯко
въ_сега́шнїи врѣ́мена не_сьбь́іраи_се
съⷭ_ꙁльі̏ ловѣ́ци д҄ето ꙋ҆_грⷯѣ́ жи́-
86а
веть и҆_въ_мрь́сности . ꙁащо̀ та_҄е тов҄а
си́ко б҃ꙋ мрьꙁо́стно . а῍мѝ повнѣ́те
що_҄е на́мь на_дш҃и́те на́ши добр҄о .
Зна́ите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не ма́льі и҆_ве-
ли́кьі . ꙁащо̀ беꙁако́нно пїа́нⸯство
оумь погꙋбѣ́ва . и҆_лꙋ́дость стрꙋ́ва .
и҆_грⷯѣ́ намѣ́рѣ . пїа́нⸯство на_ца́рїето
ꙁемл҄ꙗта пꙋ́ста стрꙋ́ва . и҆_людїе́ въ
ро́бⸯство ꙁаво́дьі , а῍_на_дрꙋ́гьі лю́дїе
дль́гь нано́си . А῍_на_хи́трьімь
ма́и҅стореⷨ маи҅сторї́ата_иⷨ ꙁабора́вѣ .
и҆_ꙁⸯбрь́кꙋва_иⷨ ꙋ҆мь́ть т҄а не_мо́жать
да_сми́слѧть съⷭ_рьцѣ́тѣ_с҄и Каква̀
ра́бота да_и́нѧть . а῍_на_дрꙋ́гьі лю́дїе
бо́лесть и҆_сра́мота и҆_беꙁⸯпо́ⷭть и҆_сьіро-
машї́а , и҆_ꙁло̏ стрꙋ́ва . бра́тїа сва́жда .
жень҄і парїа́сꙋватⸯ_се ѿ_мьжїе́тѣ_сь҄і .
е́дата_иⷨ въ_ра́таиство ꙁаво́ди . нѡ-
ѕѣ́тѣ_иⷨⸯ бо́лнїи стрꙋ́ва . рьцѣ́тѣ_иⷨ
трепе́рѧть не_мо́гать д҄а дрьжа́ть .
86б
ꙫитѣ_иⷨⸯ не_мо́гать да_гле́дать .
Пїа́нⸯство бра́ньі вⸯ_е́ркова да_нѐ идешⸯ.
да_сѐ м́л҃ишь б҃ꙋ . Кнї́гьі да_ьте́шь не
щѐ . стрⷯа́ б́ж҃їи ѿ_срⷣце́то ѿпь́жда .
на_съмрь̀ть прѣда́ва , и҆_въ_ѻгⸯнь вѣ́-
ньіи прова́жда . пїа́нⸯство хꙋ́бость
ꙁагꙋ́бѣ , и҆_на_трѣ́ꙁви смⷯѣ́ стрꙋ́ва •
Ком҄ꙋ мль́ва бикрї҄ю . Ком҄ꙋ при́смⷯѣ
бикрї҄ю ком҄ꙋ сь́іни ꙫи бикрї҄ю .
ком҄ꙋ ѡⷯ , и҆_ком҄ꙋ те́жⸯко и҆_го́рⸯко ,
бикрї҄ю . Ко́и҅ ра́но да_ꙗ҆дѐ , бикрї҄а .
Ко́и҅ сꙋ́трина мн҄ѡго да_спѝ , бикрї҄а ,
Ко́и҅ побль́вань лежѝ бикрї҄а . Кого̀
ѱе̏та ли́жать , а῍_то́и҅ не_ꙁна́е бикрї҄а .
Єто сѣ́кьі̏ пїа́ница та_҄е ѿль́ень
ѿ_б҃а , и҆_ѿ_лю́дїе , и҆_ѡ҆бла́и_се въ_раꙁⷣра́-
ни юле́тьіни . А῍мѝ ко́лⸯко мо́жеⷨ
да_сѐ ѻ҆ста́виⷨ ѿ_това̀ ꙁло̏ мн҄ѡго
вин҄о‿пїи́ство . Ѻще слꙋ́шаи а҆плⷭа
па́вла щ҄о Ка́же къ_тимо҄ею . ма́ло
87а
въкꙋша́и ви́но да_тѝ бь́де сп҃се́нїе на
дш҃ьта . бра́тїе бьдѣ́те трѣ́ꙁви ꙁа-
що̀ дїа́воль бори́тель що_сѐ бо́ри съⷭ_наⷭ
та_҄е трѣ́ꙁвень а῍_нѣ̏ пїа́нь . д҄ето ище
си́ⸯки да_погль́не пїа́ньі . ѽ_го́рѣ и҆
те́жⸯко кои̏_се ꙋ҆тькмѣ́ть на_пїа́ни
и҆_лежь́ть кат҄о мрь̀твьі . и҆_ѿ_б҃а ѿ-
лье́нїи ꙁарадѝ вин҄о‿пїи́ство , и҆_ѿ
дх҃а ст҃ѓо ѿдѣле́нїи смра̀да ра́ди
бикрї҄искаго . дꙋ́мьі б́ж҃їи не́мать
въ_ꙋ҆ста́та_с҄и тѣ́хⸯньі . а῍мѝ гни́ло-
сти радѝ пїа́нⸯство . агг҃ль храни́телⸯ
пла́е ѿ_вин҄о‿пїи́ци , а῍_бѣ́сѡве_се весе-
лꙗ́ть и҆_ра́уⷣвать ѻ҆_бикрї҄е , ꙁащо̀ при-
но́сеть корⸯба́нь дїа́волꙋ съⷭ_вин҄о‿пїи́-
ство . Р(а́)уⷣва_се дїа́воль и҆_ка́же . ѻ-
ти_се ни́коги не_ра́уⷣвамь ть́и и҆_весе-
лꙗ̀ ꙁа_корⸯба́не ѿ_пога́ньі ловѣ́(ци)
Какво́то ѻ҆_пїа́неⷯ хрⷭтїа́не ꙁащо̀ (са)
ꙋ҆_бикрї҄е си́ки моѝ ра́ботьі . Кꙋр(вов)-
87б
ство , и҆_крьво̀‿проли́ванїе, прѣслꙋ-
ша́нїе . и҆_прислꙋ́шанїе , Кле́тва и҆_льжа̀
висо́ко‿дꙋ́манїе , пѣ́сньі раꙁли́ньі ,
и҆_дрꙋ́гьі мн҄ѡго раꙁли́ньі приликьі .
сико_е това̀ дїа́волꙋ на_веселба̀ . по́
ꙁло̋_е бикрї҄а ѿ_пога́нина . ѻти пога́-
нина б҃ь па́ꙁи , а῍_бикрї҄а ненави́ди и҆
гнꙋша́ва_се • Защо̀ дїа́воль ть́и҅ ре́е .
ѻти пїа́ни та_са̀ моѝ , а῍_трѣ́ꙁви та
са̀ б́ж҃їи . и҆_бѣ́сѡве ть́и҅ ре́коха , и҆дѣ́-
те и҆_поꙋ҆а́ите хрⷭтїа́нете на_пїа́нство .
ꙁащо́то_са си́ки моѝ ра́ботьі и҆_во́льі
ꙋ҆_тѣ́хь . А῍_ст҃ь́і_же агг҃льі б́ж҃їи
прихо́деще къ_ст҃ь́імь ѻц҃емь , т҄а това̀
си́ко Ка́ꙁꙋваха съсⸯ_голѣ́ма гри́жа .
давно́_се би́хме ѻ҆ста́виле блⷭве́нїи
хрⷭтїа́не ѿ_това̀ ꙁло̋е вин҄о‿пїи́ство
и҆_ꙁапо́и҅ство . А῍_нѣ̀ д҄ето пї́ють ꙁа
сла́вꙋ бж҃їю , и҆_ꙋ҆_прили́но врѣ́ме . и
(въ_)ꙁа́конь . И҆_ст҃ьіе ѻц҃и напи́саха
...


ПРИЛОЖЕНИЕ. ДАМАСКИН СТУДИТ, ЗА ВТОРО ПРИШЕСТВИЕ (НТД: 1а–44а)
1а (1: 5–30)
ꙁꙋваха е_щ҄е да_сѐ сврь́ши то́йꙁи свѣ́ть.| и҆_ꙁатова̀ ꙁна́ꙗха как_щѐ да_бь́де на_по|ди́рѣшно врѣ́ме, и҆_що_щ҄е да_сѐ сто́ри. и҆| какⸯ_щѐ да_до́йде па́кь да_съ́ди и҆_на_жи́вы| и҆_на_мрь́твы г҃ь на́шь і҆с҃´ х҃с́. и҆_да_въꙁда́де| сѣ́комꙋ ко́й що_҄е стрꙋ́валь и҆_ꙋ҆ра́ботиль.| праве́дниците да_поьтѐ, а῍_грѣ́шниците| да_мь́и. А῍мѝ да_слꙋ́шаме хꙋ́бевѣ, и҆| да_вѣ́рꙋваме истѣнⸯскьі̏. и҆_да_сѝ събере́|ме оу҆мь́ть сѣ́кьі̏ вⸯ_се́бѣ_с҄и. е_щ҄е да_бꙋ́|де сꙋ́дь б́ж҃їи. и҆_да_нѐ съгрѣша́ваме век҄ѥ.| недѣ́йте р҄е г҃ь та_҄е до́брь и҆_пом́л҃ꙋва_ни_ще| и҆_прости́_ни_щ҄е а῍ко̀ ꙁⸯгрѣ́шиⷨ. А῍мѝ да_сѐ| па́ꙁиⷨ тврь́дѣ. ҄е г҃ь м́л҃ова и҆_пра́во сꙋ́ди,| а῍мѝ сѣ́комꙋ да́ва, Ко́й ка́кь є̏ ра́ботилⸯ| и҆_ть́й_мꙋ и҆_пла́ща. А῍мѝ ꙁарⷣӓ́ това́_ви_се| м́л҃ꙗ Кме́тоове, И҆_болѣ́ре. и҆_сырома́си, и҆| ста́ри, и҆_мла́ды, и҆_же́ны. Ѿтворѣ́те| с҄и ꙫ҆и́те ва́ши щото́_гы имате на_срⷣце́|то_с҄и. и҆_послꙋ́шайте Сега̀ що_щ҄ь да_в҄ы| Ка́ꙁꙋваⷨ дꙋ́мы сега̀ стра́шны и҆_прѣю́дны.|
1б (1: 30–54)
Какⸯ_щѐ да_сѐ сврь́ши си́кїать свѣ́ть;| и҆_какⸯ_щѐ да_сѐ доврь́ши лъжа́та дїа́|волⸯска, и҆_лъ́ганїето а҆нтихрі́стово.| та_҄е тоги́ва_щ҄е да_бь́де Вто́ро пришь́с|твїе хв҃о. А῍мѝ да_послꙋ́шате блⷭве́нїи| хрⷭтїа́не. ѿ_коѐ сло́во да_ꙁапо́на да_в҄ы| Ка́ꙁꙋваⷨ. и҆лѝ кого̀ да_до́веда дрꙋ́гⷢыⷪ прⷪрⷪка| иꙁнова д҄а дꙋ́ ма тї́а дꙋ́мы, дрꙋ́гⷢыⷪ не_мо́|га намѣ́ри. а῍мѝ_щ҄ь токо̀ да_ꙁапо́на пⷦа́ⸯ| ѿ_прь́вѣшныте пррⷪци що_с҄ь дꙋ́мале и҆_ка́|ꙁꙋвале. оти_са тѣ́хните дꙋ́мы истѣнⸯ|скы, т҄а и҆_мои̏те дꙋ́мы да_са̀ истинна •|И҆_слоу́шаите • |Прь́вьі̏ прⷪрⷪкь і҆са́їа рⷱе́, Като́_ще да_сѐ сврь́ши| свѣ́ть. ꙁемл҄ꙗта ва́ша пꙋ́ста. и҆_гра́дѡ|ве ва́ши ѿ_ѻгⸯнь щь́ть да_и҆ꙁⸯго́рѧть. мѣ́|стата ва́ши ю́жди лю́дїе щⷮь́ да_г҄ы и҆|ꙁѣдꙋ́ть прⷣѣ_вⷭа́. и҆_ѻ҆ста́витⸯ_се дь́щи сїѡ́|нова кат҄о є҆дна̀ кь́ща ꙁи́мѣ в_ло́ꙁїе,| и҆_кат҄о вра́та на́_бахⸯї́а ꙁи́мѣ • Слꙋ́ша|те_лѝ ка́кь дꙋ́ма то́йꙁи прⷪрⷪкь какⸯ_щ҄е |
3а (1: 103–126)
рⷱе́ г҃ь щото̀ си́кото дрьжѝ. по_си́ки|те пьтюве и҆_ꙋ҆лици пла́ь голѣ́мь и҆| шь́пⸯканїе, и҆_въꙁдь́ішѣнїе. ѽ_ꙁлѣ̏, ѻ|леле, ѻлеле. и҆_щь́ть да_сѝ желѣ́ать дн҃и́|те и҆_ась́ть, да_до́йде дн҃ь гв҃ь. то́й_є̏| на́мь тм҄а, а῍_нѣ̏ свѣ́ть. Кат҄о да_рⷱе́шь,| є҆ди́нь л҃кь бѣ́га ѿ_лиц҄е расла́новѡ,| а῍то́_го намѣ́ри е҆дна̀ ме́ⸯка. такь́вⸯꙁи| щ҄е да_бь́де и҆_на́покощньі̏ дн҃ь пла́ь го|лѣ́мь. л҃кь не_щѐ да_м҄ꙋ до́йде докра́и.| єто па́кь дꙋ́ ма на_ѡ҆нї́а кога́то_щ҄е да| до́йде скона́нїе свѣ́тꙋ. ꙁащо́_го ищете| ѻнⸯꙁи дн҃ь. ꙁащо̀ кога̀ до́йде ѻнꙁи дн҃ь,| та_щ҄е да_до́йде Кат҄о є҆дна̀ тьмнин҄а,| а῍_нѣ̏ свѣ́ть. Сѝ̀ рⷱѣ́, а҆нтихрі́сть. е_щ҄е| вⸯ_нѥ́говото црⷭтво да_бь́де гла́дь голѣ́мⸯ.| и҆_щь́ть да_па́днать людїе́тѣ ѿ_ꙁло̏| на_ꙁло̏, кат҄о ѿ_расла́на на_ме́ка • | А῍мѝ и҆_прⷪрⷪкь дв҃дь рⷱе́ ꙁа_сⷣꙋ́ б́ж҃їи. та́мь | поста́виха прѣхꙋ́бави прѣсто́лы| на_съ́дницата б́ж҃їа. и҆_хꙋ́бавыте|
3б (1: 126–149)
сто́лѡве д҄ето кь́щата и҆_дво́раⷮⸯ двд҃вь.| та́мⸯ_щ҄е да_бь́де си́ⸯко да_сѐ и҆спра́ви.| А῍мѝ да_ꙁна́ете блⷭве́нїи хрⷭтїа́не. ѻти| си́ⸯкыте прⷪрⷪци дꙋ́мать и҆_ка́ꙁꙋвать какⸯ| щ҄е да_сѐ сврь́ши свѣть́ть. А῍мѝ да_нѐ дꙋ́|маме мн҄ѡго дꙋ́мы прⷪрⷪьскы. а῍мѝ токо̀| да_ка́жеⷨ ѻще ꙁа_е҆дного̀ прⷪрⷪка ѿ_срⷣѣ́ дꙋ́ми|те нѥ́говы. т҄а_е_щеⷨⸯ тоги́ва ка́ꙁа и҆_на| дрꙋ́гыте прⷪрⷪци дꙋ́мыте. И҆_слꙋ́шайте • И҆_прⷪрⷪкь малахї́а рⷱе́, как_щ҄е да_сѐ сврь́ши| свѣ́ть . така̀ рⷱе́ г҃ь щот҄о дрьжѝ си́|кото. щ҄е да_до́йде дн҃ь го́рещь кат҄о| пе́щь ѻ҆гнѣ́нна. и҆_щ҄е да_бь́де в_то́иꙁи| д҃нь си́ките нефели́ти є҆ꙁь́іци да| трепе́рѧть ѿ_ѻнꙁи ѻгⸯнь. Кат҄о трь|сти́ка ѿ_вѣ́трь. и҆_кои̏то имать свое|то име добр҄о, а῍_ра́ботата_иⷨ ꙁла̏ и҆_льгли́|ва. та_са̀ тїѐ кат҄о фарис҄еете и҆_саддꙋ|к҄еете. ꙁащо́_се тїѐ хва́лꙗха, и҆_ищѣха| да_г҄ы хва́лꙗть. и҆_добр҄о име да_гь̀і ꙁо|вь́ть. а῍ла̀ б҃ь не_щѐ ть́й, а῍мѝ_щⷮь́ и҆_тїѐ|
2а (1: 149–172)
да_трепе́рѧть кат҄о трьста̀ ѿ_вѣ́тарьⷮⸯ| да_гь̀і не_и҆ссꙋшѝ. е_щ҄е ѻгⸯнь ско́ро да_гь̀і| и҆ꙁгорѝ. ть́й_ще да_гь̀і и҆ꙁгорѝ ѻнⸯꙁи_ѻгнь| на_поди́рѣшно врѣ́ме. т҄а не_щѐ да_ѻ҆ста́|не ѿ_тⷯѣ́ ни̏ рѡ́дь, ни̏ Ко́рень. И҆_щ҄е да| и҆ꙁлѣ́ꙁе е҆ди́нь да_свѣ́ти, та_щ҄е да_ѻ҆свѣ́|ти тї́а кои̏то_са нѥ́мꙋ боꙗ́ле ѿ_нѥ́говото| име. ꙁащо̀ свѣ́тѣше Ка́ко сл҃нце. та_щ҄е| да_ста́не на_ѻнⸯꙁи ѻгⸯнь кат҄о на_сто́ль| на_не́говата.꙼̈ Ко́й бѣ́ше ѻнⸯꙁи ѻгⸯнь| прѣсто́ль б́ж҃їи, и҆_ко́й бѣ́ше свѣтли́|вїать л҃кь, х҃с́ д҄ето_ще да_н҄ы сꙋ́дїи •| И҆_па́кь ка́же слⷣѣ́ тї́а дꙋ́мы прⷪрⷪкь ма|лахї́а. ре́е г҃ь, аꙁе_ща да_пꙋ́ сна ва́мь| и҆лї́а пррⷪка. догде̏ нѣ_ѐ дошь́ль то́йꙁи| дн҃ь голѣ́мїать и҆_горе́щїать. и҆_то́йꙁи| д҄ето свѣ́ти кат҄о слн҃це. ѻти_щ҄е| да ѻ҆ста́ви баща́та срцⷣе́то сн҃ꙋ_с҄ы. а῍_с҃нь_мⷹ| щ҄е да_сѝ ѻ҆ста́ви срцⷣе́то на_людїе́тѣ,| и҆_на_съсѣ́дете, и҆_на_ро́днината своѝ. ꙁⷨа́| да_нѐ до́йдать да_поро́беть ꙁемл҄ꙗта|
2б (1: 172–195)
на́прасно. т҄а ꙁатова́_ще да_до́йде и҆лї́а.| Єто ть́й рⷱе́ прⷪрⷪкьть. А῍мѝ слꙋ́шайте| да_в҄ы ка́жеⷨ кога́_ще да_до́йде и҆лї́а. Това̀| Си́ⸯкото напрⷣѣ́ ка́ꙁаха прⷪрците. ꙁащо̀| да_раꙁбе́реⷨ и҆_нь́іе кога́_ще да_бь́де дꙋма| мн҄ѡго и҆_крамола̀ въ_ѻ҆нова̀ врѣ́ме щ҄е| да_бь́де • Ко́лⸯко_щ҄е да_бь́де присми́ва|нїе на_поⷫо́вете ѿ_людїе́тѣ, и҆_не_щь́ть век҄е| да_имать по́ⷭть и҆_сра́мѣнїе • А῍_л҃ците| не_щь́ть да_гь̀і та́ать и҆_да_г҄ы имать_ꙁа| поⷫо́ве. и҆_щь́ть да_хо́деть сѣ́кыи ко́й| какⸯ_щѐ на_сво́а во́лꙗ, и҆_не_щь́ть да_сѐ слꙋ́|шать ни́кой нѝкого • И҆_дѣца́та_щь́ть| да_мра́ꙁѣть бащи́те_с҄и, а῍_бащи́те_иⷨ ка|то́_щьⷮ да_ви́деть дѣца́та_с҄и е_гь̀і мра́ꙁⷮѣ,| а῍_тїе́_щьть да_гь̀і и҆ꙁбї̀ѧть • Мъжїе́тѣ| щь́ть да_сѝ во́деть жени́тѣ_с҄и на_сꙋ́дь| да_гь̀і сꙋ́деть • А῍_жени́те щьⷮⸯ да_сѝ прѣ|да́вать мьжїе́те на_съмрь̀ть да_гь̀і ꙋ҆|бї̀ѧть • Болѣ́рете не_щь́ть да_сѐ сра́мⷮѣ| и҆_да_пои́тать ро́бїето_с҄и в_тоꙁѝ врѣ́ме • |
5а (1: 243–267)
ѿ_ст҃ь́іте а҆пⷭли, и҆_ѿ_х҃а́ са́мого, и҆_ѿ_ст҃ь́іте| прⷪрⷪци, и҆_не_вѣ́рꙋва истѣнⸯскьі̏ е_҄е бил҄о| въск҃рсе́нїе. И҆_кои̏_са тї́а д҄ето_иⷨ⸭ Ка́ꙁꙋва|ме ѻти_щ҄е да_бь́де скона́нїе на_свѣ́тъⷮⸯ.| и҆_щ҄е да_сꙋ́ди на_си́ⸯките лю́дїе, и҆_да_въ|ꙁдадѐ г҃ь сѣ́комꙋ ко́й що_҄е ра́ботиль.| до́бромꙋ л҃кꙋ добро̀, а῍_ꙁло̏мꙋ ꙁло̏. а῍_то́|й_се не_го́тви ни̏ днⷭе́ ни̏ ноще́сь • Єто ка|ꙁа́хⸯм҄е що_с҄ь дꙋ́мале прⷪрⷪците като́_ще| да_сѐ сврь́ши свѣ́ть. А῍мѝ_щⷨе́ да_в҄ы ка́жеⷨ| С_какво́_ще ю́до да_слѣ́ꙁе х҃с́ и҆_с_каква̀| си́ла. а῍мѝ послꙋ́шайте. и҆_да_нѐ рⷱе́те аꙁь| съсⸯ_мо́й ꙋмь дꙋ́маⷨ вⷨа́. а῍мѝ а῍ко̀ не_вѣ́|рꙋвате. аꙁе_щ҄ь довѐ мартꙋрї́а прⷪрⷪка| данїи́ла. ꙁащо́_е то́й дꙋ́ маль тї́а дꙋ́ мы| въ_сво́ата кнї́га ꙁа_таква́ꙁи ра́бота,| т҄а рⷱе́ цр҃ꙋ навахо́доносо́рꙋ. Видѣ́лⸯ_ли | с҄и тьі̏ цр҃ꙋ. єто є҆ди́нь л҃кь голѣ́мь| стоѝ прⷣѣ_тво́ето лиц҄е. и҆_гле́данїето̀_мꙋ| лиц҄ето нѥ́гово та_҄е стра́шно. и҆_снага́та_мⷹ| та_сѐ гле́да кат҄о Колел҄о. лиц҄ето_мꙋ и҆|
5б (1: 268–292)
глав҄ата_мꙋ ѿ_ꙁла́то и́сто. рьцѣ́те_мꙋ | и҆_прь́стите_мꙋ и҆_ра́менѣте_мꙋ сре́брьны.| рьва́та_мꙋ и҆_коре́матⸯ_мꙋ ѿ_мѣ́дь. Колѣ́|нете_мꙋ и҆_нѡѕѣ́те_мꙋ желѣ́ꙁни. и҆_ма́лⸯко| нѣ́що има вⸯ_нѥ́го като̀ прь̀сть пее́на, да| рⷱе́мь кат҄о ѿ_грьне́ць. та_сѐ такво́ꙁи гле́|даше. Єто д҄е видⷯѣ́ е_с҄ь ѿкь́сна е҆ди́нь| ка́микь ѿ_є҆дна̀ пла́нина та_сѐ потрька́|ли нанадо́лꙋ. т҄а ꙋ҆да́ри ѻ҆ного́ꙁи л҃ка| д҄ето_се гле́даше кат҄о ѿ_ꙁла́то, и҆_ѿ_сре́|бро. и҆_ѿ_мѣ́дь, и҆_ѿ_желѣ́ꙁо, и҆_ѿ_прь̀сть.| та_го̀ строшѝ и҆_раꙁбѝ докра́и. т҄а стан҄ь| кат҄о праⷯ и҆_пе́пель ка́кь стоѝ на_гꙋ́мно| ѿ_вѣ́трь. ть́й_се не_ꙁаꙁна́ꙗ ѻ҆на́ꙁи напра́|ва ѿ_ѻнⸯꙁи ка́микь д҄ето_се ѿкь́сна ѿ| ѻ҆на́ꙁи пла́нина т҄а напль́ни си́ⸯката| ꙁемл҄ꙗ • Єто ть́й рⷱе́ прⷪрⷪкь данїи́ль.| а῍мѝ послꙋ́шайте да_в҄ы ка́жеⷨ ѻ҆ноꙁѝ| напра́вата що_҄е было̀ ѿ_ꙁла́то, и҆_ѿ_мѣ́дⸯ|та л҃кьть. и҆_да_ка́жеⷨ що_҄е било̀ то́йꙁи| ка́микь д҄ето_се самс҄и ѿкь́сна ѿ_планинⷮа́.|
6а (1: 292–317)
да_ка́жеⷨ и҆_що_҄е била̀ та́ꙁи планин҄а •| Ка́микать д҄ето_се самс҄и ѿкь́сна ѿ_плани|н҄ьта, а῍_нѣ_го́_е л҃кь пофа́щаль. та_҄е то́йꙁи| ка́микь х҃с́, истѣнⸯскыи. А῍_планина́та_е̏| б҃ца м҃рї́а, т҄а влѣ́ꙁе дх҃ь ст҃ыи вⸯ_нѥ́а та_сѐ| ро́ди х҃с́ ѿ_нѥ́а. т҄а не_бѣ́ше ѿ_л҃ка_ꙁае́тⸯ.| ꙁарⷣӓ това̀ рⷱе́ прⷪрⷪкь данїи́ль. Самси́_са ѿ|кь́сна ѻнⸯꙁи ка́микь ѿ_планин҄ьта, а῍_не_го́_е| л҃кь похва́наль. А῍_ꙁа_що̀ ка́же кат҄о раꙁ|бѝ ѻнⸯꙁи ка́микь ѻ҆ного́ꙁи л҃ка, дет҄о| бѣ́ше ѿ_ꙁла́то, и҆_ѿ_сре́бро, т҄а стан҄ь ка|т҄о прⷯа́ и҆_пе́пель. а῍_ка́микать напль́|ни си́ⸯкїать свѣ́ть, та_҄е това̀ х҃с́ съ́|щи б҃ь и҆_ц҃рь на_си́ката ꙁемл҄ꙗ. то_щ҄е| да_бь́де ѻнⸯꙁи л҃кь де́то_се гле́даше ѿ| ꙁла́то, и҆_ѿ_мѣ́дь, и҆_на_желѣ́ꙁо стоꙗ́ше.| и҆_ма́лⸯко нѣ́то постоꙗ̀, та_҄е стан҄ь на́|поконь сла́бо кат҄о є҆дно̀ грьне • А῍мѝ| послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_в҄ы ка́|жеⷨ що_҄е било̀ то́йꙁи л҃кь дето_҄е видѣ́|ль прⷪрⷪкь данїи́ль • И҆_това̀ си́ко бѣ́ше|
6б (1: 317–342)
видѣ́ль ц҃рь наваходоносо́рь насъ́нѣ. а῍|мѝ не_ꙁна́е що_҄е и҆_ка́кь_є̏, и҆_що_щ҄е да_бь́де.| а῍_прⷪрⷪкь данїи́ль раꙁꙋмѣ́ль на_сво́й ꙋмь,| и҆_ка́ꙁꙋваше • А῍мѝ послꙋ́шайте. | Аꙁь данїи́ль видⷯѣ́ рⷱе́ насъ́нь. д҄е и҆ꙁлѣ́ꙁо|ха, д҃, вѣ́трове нбⷭны, т҄а имь бѣ́ше| името • Сѣве́рь • югь • є҆вро́нь • и҆_ꙁе|фи́рь • т҄а повѣ́ꙗха по_море́то голѣ́мое •| И҆_видⷯѣ́ ҄е и҆ꙁлѣ́ꙁоха, д҃, вль́цїи и҆ꙁ_море́|то. и҆_сѣ́кьі̏ по_ба́шк҄ь по_башⸯк҄ь ѿли́ѣше.| Прьвїать вль́кь прили́ѣше Кат҄о е҆дна̀ же́|нⸯска расла́ница кога́то_е_роди́ла та_҄е лю́та.| таква́ꙁи_се ви́дѣше стра́шна. и҆_имаше| крь́ілѣ ѻрⸯловы. и҆_гле́дахⸯ_го догде̏_мꙋ_се ѿ|кь́снаха т҄а паднь́ха ѻ҆нї́а крыл҄ѣ и҆_ли|ѱа́ха ѿ_ꙁемл҄ꙗта. и҆_па́кⸯ_го видⷯѣ́ ѻ҆ного́ꙁи| вль́ка д҄е стан҄ь кро́тⸯкь кат҄о сыромⷯа́ ҃лкь.| и҆_срⷣце л҃ьско но́сѣше вⸯ_се́бѣ_с҄и. Єто д҄е | видѣ́хь, вто́рїать вль́кь ҄е прили́ѣше Кат҄о ме́ⸯка. и҆_стан҄ь настран҄ь ѿ_ѻ҆нї́а. и҆| имаше въ_ꙋ҆ста́та_҄си т҄а_дрьжа́ше, г҃, ребра̀. |
7а (1: 342–366)
Єто д҄е видⷯѣ́ и҆_тре́тїать вль́кь, ҄е прили́ѣ|ше_кат҄о ри́сь. и҆_имаше на_плещи́тѣ_с҄и, д҃́,| крыл҄ѣ голѣ́ми кат҄о ѻрⸯлово. и҆ д҃, глав҄и.| Єто д҄е видⷯѣ́ и҆_етврь́тїать вль́кь. т҄а | бѣ́ше стра́шень и҆_гро́ꙁень и҆_голѣ́мь тврь́|дѣ. и҆_ꙁь̀бы имаше желѣ́ꙁны, и҆_нѡ́кте| мѣ́дны. и҆_видⷯѣ́ ҄е напра́вѣ и҆_раꙁва́лѣ,| и҆_дрꙋ́гыте вль́цїи поⷣⸯпи́раше съⷭ_крата_с҄и.| и҆_ѿли́ѣше то́й ѿ_ѻ҆нї́а вль́цїи ба́шⸯк҄ь,| щото́_гы видⷯѣ́ ѿнапрⷣѣ́. и҆_видⷯѣ́, і҃, рѡ́гове| на_глав҄ьта_мꙋ. Єто д҄е видⷯѣ́ ҄е и҆ꙁра́сте| є҆ди́нь ма́лⸯкь рѡ́гь, ме́ждꙋ ѻ҆нї́а. т҄а| имаше прⷣѣ нѥ́го, г҃, рѡ́га та_гь̀і и҆скрь́ти.| и҆_видⷯѣ́ ҄е паднь́ха ѿ_ма́лⸯкїать рѡ́гь. и҆| видѣ́хь па́кь на_ма́лⸯкїать рѡ́гь ꙫи| ҃льскы. и҆_ꙋ҆ста̀ д҄е дꙋ́мать навысо́ко| тврь́дѣ. Єто дотꙋ́ка Ка́ꙁаⷯм҄е прⷪрⷪкꙋ| данїи́лꙋ сънѧ́ть щото_҄е видѣ́ль. А῍мѝ| послꙋ́шайте блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_ка́жеⷨ| щ҄о дꙋ́ма и҆_що_щ҄е да_бь́де то́йꙁьі̏ съ́нь до| напоко́щно врѣ́ме • И҆_слоу́шаите. |
7б (1: 369–391)
Прь́вїать вль́кь д҄ето прили́ѣше кат҄о | расла́ница, и҆_и҆ꙁла́ꙁѣше и҆ꙁⸯ_море́то. т҄а| ка́ꙁꙋва това̀ црⷭтво вавѵ̈ло́нⸯско, Си̏ рѣ́ь| багда́тⸯско. де́то дрьжа́ше ц҃рь наваходо|носо́рь, т҄а ꙁа_нѥ́го ка́ꙁꙋва лиц҄ето_мꙋ и҆_гла|в҄ата_мꙋ ѿ_ꙁла́то и́сто. т҄а на́поконь ста|н҄ь ꙁль̏ и҆_вдигнь́_се на_голѣ́мо Кат҄о ѻ҆ре́ль| с_крылѣ́тѣ_с҄и. та_҄е поди́рѣ стан҄ь кат҄о| во́ль, и҆_и҆спа́дна ѿ_црⷭтвото_с҄и, т҄а век҄е не| б҄ы ц҃рь. а῍мѝ стан҄ь на́поконь кат҄о си́ⸯ|кыте л҃цїи, и҆_л҃кь кат҄о и҆_напрⷣѣ́ • Да | Ка́жемь и҆_ꙁа_вто́рїать влъ́кь.| Вто́рїать вль́кь д҄ето прили́ѣше кат҄о| на_ме́ⸯка. т҄а ка́ꙁꙋва това̀ црⷭтво перⸯси́|дⸯско, да_рⷱе́мь Каꙁалⸯба́шⸯко. ꙁащо̀ на́по|конь цр҃ь цр҃ꙋваше багда́тⸯскьі̏ на_каꙁалⸯ|ба́шь. д҄ето_се пока́ꙁа сре́брьнь вⸯ_лиц҄ето.| кат҄о рⷱе́ и҆_прⷪрⷪкь данїи́ль. имаше_,г҃, ребра̀| въ_ꙋ҆ста́та_с҄и ѻ҆на́ꙁи ме́ⸯка. Єто_ка́же| това̀ наⷣⸯ_,г҃, є҆ꙁь́іци ц҃рꙋваше то́йꙁыи| ц҃рь вавѵ̈ло́нⸯскьі̏. наⷣⸯ_пе́рⸯсы, и҆_наⷣ_мѵ̈дїа́нѡⷨ|
8а (1: 391–415)
и҆_наⷣⸯ_багда́ть • Да_ка́жеⷨ и҆_ꙁа_тре́тїаⷮⸯ вль́кь. | Тре́тїать вль́кь д҄ето прили́ѣше кат҄о| ри́сь. т҄а ка́ꙁꙋва ꙁа_ц҃ра а҆леѯа́нрⷣа, д҄ето| ймⸯ_се пока́ꙁа кат҄о и҆ко́на и҆спи́сана. и҆| кат҄о да_рⷱе́шь напра́вена ѿ_мѣ́дь. ꙁащо̀| на́поконь наⷣ_перⸯси́дь грⷣа́ црⷭтвꙋва а҆ле|ѯа́нⷣрь сн҃ь фи́липовь ѿ_пло́вдивь, д҄ето| ꙋ҆бѝ да́рїа цр҃а перⸯси́дⸯского. щото̀ ре́е_и҆| прⷪркь данїи́ль, имаше, д҃, крыл҄ѣ ѻ҆рло́|вы, и҆ д҃, глав҄ы. т҄а ка́ꙁꙋва това̀, Кога̀| ꙋ҆мрѣ̀ цр҃ь а҆леѯа́нⷣрь. а῍_то́й ѻ҆ста́ви, д҃,| ц҃рїе на_си́ката ꙁемл҄ꙗ при_не́гово црⷭтво| Какво́то и҆_б҄ы • Да_ка́жеⷨ и҆_ꙁа_,д҃,тїаⷮ вльⷦ.| етврь́тїать вль́кь д҄ето_се гле́даше | стра́шень и҆_гро́ꙁень. и҆_имаше ꙁь̀бы же|лѣ́ꙁны, и҆_нѡ́кⸯте мѣ́дны, та_сѐ пока́ꙁо|ваше това̀ ꙁлатоꙗбльско црⷭтво. та_б҄ы| това̀ црⷭтво ри́мⸯское тврь́дѣ голѣ́мо,| и҆_ꙗко кат҄о желѣ́ꙁо. ѻтї_е желѣ́ꙁо по́| ꙗко ѿ_мѣ́дь, и҆_ѿ_сре́бро, и҆_ѿ_ꙁла́то. а῍_нѡ|ѕѣ́те д҄ето имаха мѣ́дны нѡ́кте, и҆|
8б (1: 415–439)
ѡ҆нї́а нѡ́ѕѣ имаха,і҃́, прь́стове. та_са̀| това̀,і҃, црⷭтвїа ри́мⸯскы. и҆_щото́_се ви́дѣ|ше ѻ҆номꙋ́ꙁи вль́кꙋ,і҃, рѡ́гове на_глав҄ьта_мⷹ.| вⸯ_є҆ди́нь ма́мⸯгь рѡ́гь и҆ꙁни́кна ме́жⷣꙋ тⷯѣ́.| т҄а ка́ꙁꙋва това̀, догде̏_са не_ми́нать,і҃,| ца́рїе ри́мⸯскы. та_҄е тоги́ва_щ҄е да_сѐ ро́|ди а҆нтихрі́сть. та_҄е това̀ ма́лⸯкїать| рѡ́гь, д҄ето и҆ꙁни́кна на́поконь т҄а и҆с|крь́ти три̏те рѡ́га. и҆_тї́а три̏те рⷢѡ́ве,| та _с҄ь,г҃, цртⷭвїа, ле́вїиско, и҆_є҆ѳеѡ́пⸯско,| и҆_мѵ̈си́рⸯско. та_щ҄е тї́а црⷭтвїа да_г҄ы ꙁе́|ме а҆нтихрі́сть да_ста́не ца́рь наⷣⸯ_є҆вре҄е|те. и҆_щ҄е да_сто́ри голѣ́ма гри́жа по_лю|дїе́тѣ. и҆_голѣ́ми во́йскы и҆_бо́ѡ̈ве, и҆_голѣ́|ма ꙁльі̏на по_си́ките лю́дїе, Кога́то_щ҄е| то́й да_царꙋ́ва. д҄ето нѣ_ѐ был҄о нито́_ще| да_бь́де дрꙋ́гьі̏ пь́ть. Єто д҄е има тꙋ́кⷶ | ме́жⷣꙋ наⷭ є҆днѝ лю́дїе, т҄а пи́тать Ко|га́_ще да_сѐ сврь́ши свѣ́ть. А῍мѝ послꙋ́|шайте блⷭве́нїи хртⷭїа́не, да_в҄ы подꙋ́маⷨ| и҆_аꙁь е҆дна̀ дꙋ́ма, Кога̀_щ҄е да_сѐ сврь́ши свⷮѣ|
12а (1: 439–465)
т҄а ни́кой не_ꙁна́е ѿ_людїе́тѣ, ть́кмо| є҆ди́нь б҃ь. д҄ето сто́ри нб҃о и҆_ꙁе́млю, и҆| дн҃и и҆_но́щи, и҆_ꙁь́іми и҆_лѣ́та. то́й ꙁна́е.| кога́_ще да_сѐ сврь́ши свѣ́ть, то́й ꙁна́е и҆| денѧ́ть и҆_ась́ть. ꙁарⷣӓ това̀ ка́же х҃с́| въ_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе д҄ето_е ѿ_маⷮѳ҄еа. Ѻ҆_тї́а | днѝ и҆_ѻ҆_то́йꙁи аⷭ ни́кои не_ꙁна́е, ни̏_агг҃лы| нбⷭны, ть́кмо мо́й баща̀ ꙁна́е самс҄и_си.| И҆_па́кь рⷱе́ на_а҆пⷭлыте х҃с́. нѣ_ѐ да́дено ва́мь| да_ꙁна́ете, щото́_е мо́й баща̀ ра́ботиль и҆| напра́виль да_ꙁна́е л҃кь. Кат҄о дꙋ́мать| и҆_сега̀ тꙋ́ка ме́жⷣꙋ наⷭ е҆днѝ лю́дїе. єде| въ_коѐ врѣ́ме щ҄е да_сѐ сврь́ши свѣ́ть єде| въ_коѐ. а῍_то̏ ни́кои не_ꙁна́е. Кат҄о да_рⷱе́шь| є҆ди́нь л҃кь ѻ҆ра́ь има е҆дна̀ ни́ва накра́и| пь́ть. єто д҄е минь́ха лю́дїе мн҄ѡго ниꙁⸯ| ѻнⸯꙁи пь́ть, и҆_видѣ́ха ѻ҆на́ꙁи ни́ва ѻ҆ра́|ютомꙋ. и҆_тїа̀ фтаса́ла да_сѐ жь́не, и҆_ѻ҆|нї́а лю́дїе щото̀ минꙋ́вать, т҄а ка́же є҆|ди́нь л҃кь ѿ_тⷯѣ́. єде въ_ко́й дн҃ь щ҄е да| сѐ жь́не та́ꙁи ни́ва. а῍_дрꙋ́гьі̏ ка́же и҆_ѻще|
12б (1: 465–489)
і҃, днѝ да_стоѝ, та_щ҄е тоги́ва да_сѐ жь́не.| а῍_дрꙋ́гыи рⷱе́, има да_стоѝ та́ꙁи ни́ва и҆_ѻще,| є҃і, днѝ та_щ҄е тоги́ва да_сѐ жь́не. Види́|те_лѝ ко́лⸯко лю́дїе ми́ньха; и҆_ни_є҆ди́нь не| подꙋ́ма є҆дна́кво. нито̀ ꙁнаꙗ́ха кога́_ще| ѻнⸯꙁи ѻ҆ра́ь да_до́йде да_сѝ жь́не ни́вата.| А῍_ѻнⸯꙁи гпⷭда́рь щото́_мꙋ_е ни́вата Кога̀| щ҄ѣ то́й, и҆_кога̀ фтаса̀ ни́вата, и҆_тоги́ва| ѿиде та_с҄и пожь́на́ ни́вата. а῍то̏ ѿ_то́лⸯ|коꙁи лю́дїе ни̏ є҆ди́нь не_ꙁна́ꙗ ѻ҆номꙋ́|ꙁи ѻ҆ра́ю ꙋ҆мь́ть и҆_ра́ботата. єда_є̏_и҆_ꙁа| то́иꙁьі̏ свѣ́ть ть́й, мн҄ѡго рѣ́и дꙋ́маме,| а῍ла̀ ни́кой не_ꙁна́е кога́_ще то́йꙁи свѣ́ть| да_сѐ сврь́ши. А῍мѝ послꙋ́шайте да_в҄ы| Ка́жем҄е • Ѿнапрⷣѣ́ дои҆до́ха прⷪрците, | т҄а ре́коха єто_е бли́ꙁо скона́нїе свѣ́тꙋ •| Т҄а па́кь дои҆до́ха на́поконь а҆плⷭыте т҄а | и҆_тїѐ ре́коха. єто ма́лⸯко ѻ҆ста́на та_щ҄е| да_сѐ сврь́ши свѣ́ть. ѻти видѣ́ха си́ⸯки|те лю́дїе по_си́ки свѣ́ть въ_ꙁльі̏на въпа́|дньха • Т҄а па́кь наста́наха на́поконь |
10а (1: 489–513)
да́скалы и҆_филосѡ́фе. т҄а ꙋаха_кат҄а_дн҃ь| и҆_праꙁнⷣикь. т҄а и҆_тїѐ дꙋ́маха, пока́ите_се| е_щ҄е да_сѐ сврь́ши свѣ́тьть ско́ро • А῍мѝ| токо̀ да_ꙁна́ете ҄е ни́кои не_ꙁна́е б́ж҃їата| ра́бота, ть́кмо є҆ди́нь б҃ь. А῍мѝ послꙋ́|шайте ма́лⸯко нѣ́т҄о да_в҄ы ка́жеⷨ що_н҄ы| пока́ꙁа х҃с́ ꙁа_скона́нїето токо̀ ма́лⸯко| ꙁа_стрⷯа́ да_имаме. т҄а рⷱе́ въ_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе.| Кога̀ ста́не ме́жⷣꙋ людїе́тѣ по_си́кїать | свѣ́ть ѻ҆мра̀ꙁа. та_сѐ ненави́деть е҆ди́нь| дрꙋ́гыго. и҆_щь́ть да_бь́дать во́йскыи.| мн҄ѡго ме́ждꙋ ц҃рїето, щото́_гы има по_си́|ⸯката ꙁемл҄ꙗ. та_щ҄е да_бь́де крь́вы и҆_бо́|ѡ̈ве мн҄ѡго, и҆_гла́дѡве, и҆_мо́рѡве, и҆_бо́ле|сти. Єда_тоги́ва да_ꙁна́ете е_҄е бли́ꙁо| скона́нїе. Єто каꙁа́хм҄е коѐ ма́лⸯко коѐ| мн҄ѡго ꙁа_скона́нїе свѣ́тꙋ. и҆_коѐ ѿ_прⷪрⷪь|скы дꙋ́мы, коѐ ѿ_хв҃и • А῍мѝ сега̀ послꙋ́|шайте Какⸯ_щѐ да_сѐ ро́ди то́йꙁи а҆нтихрі́|сть. и҆_как_щѐ да_сѐ ѿхра́ни, и҆_как_щѐ да| ѿрастѐ. и҆_съсⸯ_Каква́_ще хитрына̀ и҆_мꙋ́дроⷭ|
10б (1: 513–540)
да_хо́ди по_ꙁемл҄ꙗта. и҆_какⸯ_щѐ да_ста́не ца́рь| на́поконь. та_щ҄е на_нѥ́говото црⷭтво да_сѐ до|врь́ши свѣ́ть. и҆_как_ли́_ще да_ста́не на́поконь_ꙁль̏ : ⁓ |Г҃ ь на́шь і҆с҃́ х҃с́, кат҄о поми́сли да_ꙋ҆па́ꙁи лю|дїе́тѣ ѿ_дїа́волⸯскы рьцѣ̀. т҄а слѣ́ꙁе ѿ_нб҃са,| и҆_въпльти́_се ѿ_ст҃ь́іе б҃це и҆_прⷭно дв҃ы м҃рї́е. ҄е| бѣ́ше ѿ_рѡ́да ц҃рьска и҆_ѿ_колѣ́но і҆оу́дово| сн҃а і҆а́ковлꙗ. Кат҄о рⷱе́ и҆_самс҄и патрїа́рхь і҆а́ко|вь Кога́то бл҃госла́вѣше сн҃ѡве́те_с҄и. Т҄а ре́е | і҆оу́дꙋ, Єто те́бе бл҃госла́влꙗⷨ і҆ꙋ́до. да_сѝ| похва́лень тьі̏ ѿ_твои̏те бра́тїа по́_добрѣ.| и҆_твои̏те рꙋ́цѣ да_нави́вать на_твои̏те дꙋ|шⸯма́не. и҆_те́бе да_сѐ поклонѧ́ть си́ⸯкыте| сн҃ѡве на_твоего баща̀. и҆_кат҄о мла́до расла́|нⸯе і҆ꙋ́да да_бь́де. кат҄о да_рⷱе́шь е҆дна̀ годи́на| расла́нь, та́ко_е и҆_мо́ать сн҃ь і҆ꙋ́да. Кога̀ ꙁа|спѝ расла́нь ко́й смѣ́е да_го̀ раꙁⸯбꙋ́ди. и҆_мо́а|ть с҃нь ть́й да_҄е ме́жⷣꙋ бра́тїата_с҄и. и҆_да_нѣ_ѐ| нѝкогы пра́ꙁнⷣо ѿ_не́говата ро́жⸯба, беꙁⸯ| цр҃а, и҆лѝ бе_Кадїа да_сꙋ́ди пра́во. догде̏| до́йде врѣ́ме и҆_нѥ́го да_а́кать Си́ⸯките|
11а (1: 540–564)
є҆ꙁь́іци. Єто_ꙁа_х҃а́ ѿнапрⷣѣ́ ть́й бѣ́ха про|дꙋ́мале. і҆а́ковь дꙋ́маше і҆оу́дꙋ сн҃ꙋ своемꙋ.| а῍то̀ на_х҃а_се напра́ви_си́ⸯкото. А῍мѝ_щⷨе́| да_в҄ы ка́жеⷨ па́кь ꙁа_а҆нтихрі́ста ѿ_ко́и_се| Ко́рень ро́ди то́й • Ре́е_і҆а́ковь се́дⸯмомꙋ| сн҃ꙋ своемꙋ да́нꙋ Кога́то_го блⷭвлꙗше. Да́|нь да_бь́де кат҄о ꙁьмїа̀ д҄ето сѣдѝ при_пь́|тѧть т҄а ха́пе ко́ню Копи́тото • А῍_ꙁьмїа́| та_є̏ самс҄и дїа́воль, д҄ето и҆ꙁма́ми євва| въ_ра́й кат҄о ѻ҆бра́ꙁь л҃ьскьі̏ и҆_ꙁмїи́нь •| И҆_а҆нтихрі́сть_с҄е ꙁовѐ ꙁьмїа̀. ѻти то́й сѣ́|когы ми́сли ꙁло̏ ка́кь да_и҆ꙁма́ми на_ꙁло̏ хрⷭтїа́нете. т҄а ꙁатова̀ дꙋ́маме и҆_ка́ꙁꙋ|вам҄е да_ꙁна́ете, ҄е а҆нтихрі́сть ѿ_колѣ́|но да́ново_щ҄е да_сѐ ро́ди • И҆ прⷪрⷪкь_є҆ре|мїа дꙋ́ма и҆_ка́ꙁꙋва т҄а реⷱ. да́нь съ́дїи| на_свои̏те лю́дїе, ѻти_са є҆ди́нь е҆ꙁь́ікь| и҆_е҆ди́нь Ко́рень вⸯ_црⷭтвото_с҄и. И҆ дрꙋ́гы| рѣ́и има ꙁа_това̀ ка́ꙁꙋванїе, и҆_ꙁа_саⷨⸯ|ѱо́нѣ дꙋ́маше то́йꙁи прⷪрⷪкь • Защо̀ и҆| и҆_то́й бѣ́ше ѿ_да́нѡва рѡ́да. и҆_то́й сꙋ́ди|
11б (1: 564–586)
на_є҆вр҄еете,к҃́, го́динь. т҄а на_самⸯѱо́нѣ_се| ма́лⸯко нѣ́що сврь́ши ѿ_прⷪрⷪьскыте дꙋ́|мы. а῍ла̀ не_б҄ы се́то доврь́шено щот҄о ре́|коха прⷪрⷪците. а῍мѝ на_а҆нтихрі́ста си́|ко_щ҄е да_сѐ сврь́ши • Ѻти па́кь рⷱе́ прⷪрⷪкⸯ| є҆ремї́а. ѿ_да́на_щеⷨ да_ю́емь брь́ꙁь_ко́нь| д҄е ти́е, та_щѐ да_сѐ потрь́си си́ката ꙁе|мл҄ꙗ • И҆_па́кь рⷱе́ прⷪрⷪкь мѡ́ѵ̈с҄и : ма́лⸯко| мла́до расла́не да́нь щ҄е да_ско́и кат҄о| ꙋ҆пла́шень ѿ_нѣ́що. Кат҄о да_рⷱе́шь, ть́й_ще| да_и҆ꙁлѣ́ꙁе а҆нтихрі́сть ѿ_ада грѣхо|ви́таго. Защо̀ и҆_а҆нтихрі́ста нари́ѣⷮⸯ| прⷪрⷪците скѵ̈́мень лъ́вовь, дѣ́те на_ра|сла́ница же́нⸯска • Ка́кь є̏ ц҃рь расла́нь| наⷣ_си́ките ѕвѣ́рѡве • Т҄а ꙁатова̀ и҆_х҃а| дꙋ́ мать скѵ̈мень ль́вовь, ꙁащо̀ бѣ́ше| ѿ_ц҃рьскьі̏ рѡ́дь, т҄а Кат҄о и҆_стан҄ь ц҃рь и҆| на_нб҃е́то и҆_на_ꙁемл҄ꙗта • Т҄а по_то́иꙁи| ско́пось_хв҃ь, т҄а рⷱе́ и҆_а҆нтихрі́сть, и҆_то́й| да_сто́ри кат҄о и҆_х҃с́ • Расла́нь х҃с́ • И҆_а҆|нтихрі́сть расла́нь • Цр҃ь х҃с́ на_нб҃е́то_и҆|
9а (1: 586–611)
на_ꙁемл҄ꙗта • И҆_а҆нтихрі́сть цр҃ь на́_ꙁемлꙗ | и҆_въ_адѣ • Пока́ꙁа_се х҃с́ ѿпрь́вѣнь дорѝ| кра́и кро́тⸯкь и҆_смѣре́нь Кат҄о агне глꙋ́|паво и҆_ма́лⸯко • Ть́й и҆_а҆нтихрі́сть_се пока́|ꙁа кро́тⸯкь и҆_смѣре́нь, а῍_на́поконь кат҄о| вль́кь лю́ть • Х҃с́ хо́ди в_е́ркова б́ж҃їа| та_сѐ ѡ҆брѣ́ꙁа по_ꙁа́конь мѡѵ̈с҄еовь Като̀| бѣ́ше ѡ҆ста́виль на_є҆вр҄еете • И҆_а҆нті́хрї|сть_щ҄е да_сѐ ѡ҆брѣ́же кат҄о и҆_х҃с́, ꙁа́мь| да_го̀ не_поꙁна́ють є҆вр҄еете • Х҃с́ пꙋсн҄ь| а҆плⷭыте по_си́кыте є҆ꙁь́іци, да_ка́ꙁꙋваⷮⸯ е_҄е дохо́диль х҃с́ г҃ь на́_ꙁемлꙗ • И҆_а҆нти|хрі́сть ть́й_ще да_пꙋ́сне лъ́жеви а҆по́столе,| да_и҆ꙁль́жать людїе́тѣ кат҄о то́й щ҄е •| Х҃с́ събра̀ людїе́те ꙁагꙋ́бени въ_црⷭтво| нбⷭное • А῍_а҆нтихрі́сть_ще да_съберѐ си́ⸯ|кыте є҆вр҄ее ѻ҆коло̀ не́говото ца́рⸯство • х҃с́ да́де до́брь бѣ́лѣгь на_хрⷭтїа́нете| сво́й тⷭныи крⷭть • И҆_а҆нтихрі́сть_щ҄е даⷣ|дѐ сво́ать ꙁльі̏ пеа́ть ко́ито не́го вѣ́рꙋва •| Х҃с́ та_сѐ пока́ꙁа вⸯ_лиц҄ето хꙋ́бавь прⷣѣ_си́|
9б (1: 611–639)
ките лю́дїе • И҆_а҆нтихрі́сть ть́й_се пока́|ꙁа є҆вре́инь • Х҃с́ въскрѣсѝ сво́а пль́ть| А῍_а҆нтихрі́сть_щ҄е да_въскрѣсѝ дрꙋ́гые лю́|дїе мрь́твы, ꙁа́мь да_го̀ вѣ́рꙋвать е҆вр҄еите.| Двѣ̏ съшь́ствїа дꙋ́ мать кнї́гы и҆_писа́нїа щ҄е | да_бь́де на́_ꙁемлꙗ • Є҆дно_҄е съшь́ствїе было̀, Ко|га́то_се породѝ ѿ_б҃ца м҃рї́а, и҆_пока́ꙁа_се кат҄о| л҃кь прⷣѣ_си́ките, и҆_распе́_се, и҆_въск҃рсе тре́тьі̏| дн҃ь, и҆_па́кⸯ_се въꙁне́се на́_нб҃о. т҄а па́кⸯ_щ҄е да_слѣ́|ꙁе на́_ꙁемлꙗ да_сꙋ́ди на_си́ки свѣ́ть • Ѿпрь́|вѣнь кога́то щѣ́ше да_слѣ́ꙁе да_сѐ ви́ди и҆_да_сѐ| гле́да кат҄о л҃кь. т҄а ка́ꙁꙋваше і҆ѡ҃аннь крⷭ|тль е_҄е това̀ х҃с́ истинныи б҃ь; и҆_прⷪрⷪци ꙁа_нѥ́|го_са дꙋ́мале • А῍_ꙁа_вто́ро пришь́ствїе хв҃о | Кога́то_щ҄е да_бꙋ́де прѣю́дно и҆_по́тⷭно. ѻти| ще да_пꙋ́сне г҃ь праве́днаго є҆но́ха, и҆_прⷪрⷪка| и҆лї́а. да_ка́жать ҄е дои҆дѐ врѣ́ме и҆_аⷭ присть́|пи • Кат҄о и҆_малахї́а прⷪрⷪкь ка́ꙁꙋваше ѿнапрⷣѣ́ | е_щ҄е да_наѹи си́ките лю́дїе въ_ѻ҆нова̀ врѣ́|ме, ѻнїа ст҃ь́іте лю́де да_нѐ_слꙋ́шать а҆нтихрі́|ста • Защо̀ и҆_прⷪрⷪкь данїи́ль рⷱе́. ѻти_мꙋ пока́ |
13а (1: 639–670)
ꙁа_самс҄и б҃ь. Дн҃и́те и҆_годи́ните та_ги́_сьⷨ аꙁь ꙋ҆|тькми́ль Кат҄о е҆дна̀ неⷣлꙗ. є҆дна̀ неⷣлꙗ,ꙁ҃ дн҃и,| а῍_аꙁе_гы_щ҄а сто́ри,ꙁ҃ го́динь, и҆_сто́ри_ги_ща,г҃,| го́динь и҆_полови́на. и҆лѝ_ги_щ҄а сто́ри, а҃҂сѯ҃ дн҃и.| т҄а_ꙁа а҃҂сѯ҃ дн҃и. щ҄е_да_наꙋи си́ките лю́дїе да_не́|мать наꙋмь_е_҄е това̀ а҆нтихрі́сть, а῍мѝ_с҄и_крь́і|аше дїа́волⸯскыте нѥ́говы ра́боты • Кат҄о ка́|ꙁꙋва и҆_дꙋ́ ма ст҃ыи і҆ѡа́ннь б҃госло́вь въ_сво́ата| Кнї́га д҄ето_се ꙁовѐ а҆пока́лиѱись, т҄а реⷱ, та́ꙁи| дꙋ́ма моа̀ д҄ето ре́коⷯ та_҄е истинна. Ст҃ьі̏_грⷣа | та_сѐ ꙁовѐ і҆е҆рлⷭи́мь. и҆_щь́ть да_хо́деть мои̏те| два̏та л҃ка,м҃в, мцⷭи. да_прока́ꙁꙋвать_ꙁа| а҃҂сѯ҃ дн҃и име моѐ. т҄а_щь́ть да_хо́дѣть_ѻ҆блѣ́|енїи вⸯ_прѣ҆мѣ́на ѿ_ко́ꙁина и҆стька́на. а҆ла̀| кат҄о да_рⷱе́шь двѣ̏ масли́ны дрь́вїе, и҆лѝ два̏ свѣ|ти́лника прⷣѣ_б҃а стоа́ле, а῍_тїе́_щьⷮⸯ да_хо́дѣть| по_ꙁемл҄ꙗта. а῍_тїе́_щьⷮⸯ тⷨѣ́ ꙁло̏ да_иⷨ´ сто́рѧть.| и҆_ѡгⸯнь ѿ_ꙋ҆ста́та тⷯѣ́н҄ы щ҄е да_иⷨ´ и҆ꙁлѣ́ꙁе, и҆_да_и҆|ꙁⸯгорѝ ꙁльі̏те тѣ́хны дꙋшма́не. И҆_а῍ко̀ нѣ́кои| л҃кь и҆ꙁлѣ́ꙁе та_гѝ ѻ҆ѱꙋ̀ва, и҆лѝ_ги бь́іе, и҆лѝ_гы| ꙁасра́ми. та_сѐ стоѝ да_сѐ ꙋ҆бѝать_догⷣе̏ ꙋмраⷮⸯ|
13б (1: 670–697)
И҆ _па́кь є҆ди́нь ст҃ц́ь рⷱе́_ꙁа_това̀. тїѐ имаⷮ си́ла| да_ꙁаклю́еⷮⸯ нб҃е́то да_нѐ ꙋ҆да́ри дь́жⷣь нѝкакь| по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ. Кога́то_щьⷮ тїѐ да_хо́деть| да_ка́ꙁꙋвать добрь̀і дꙋ́мы по_ꙁемл҄ꙗта. и҆_щⷮь́| да_имать си́ла да_напра́веть си́ката вод҄а ка|т҄о крь́вь. и҆_имать си́ла да_пꙋ́стеⷮⸯ сѣ́каква| бо́лесть, и҆_ꙁльі̏н҄а по_си́ката ꙁемл҄ꙗ ко́лⸯкото| тїѐ щь́ть • И҆_па́кь Ка́же слⷣѣ́ тї́а дꙋ́мы, по|слꙋ́шайте. Ѿкога́то_с҄и сврь́шиха ѻ҆нї́а лю́дїе| ра́бота, ѿ́_б҃а пꙋ́снати. щото́_иⷨ бѣ́ше ꙁарь́а|но. да_рⷱе́мь, прⷪрⷪкь и҆лї́а, и҆_є҆но́хь. Єто_є҆ди́нь| вль́кь голⷨѣ́ кат҄о расла́нь д҄е и҆ꙁлѣ́ꙁе и҆ꙁь_бе́ꙁнⷣа,| щото́_го ꙁо́веⷨ а҆нтихрі́сть. та_щ҄е да_сто́ри съсⸯ| тⷯѣ́ бо́й кат҄о на_во́йска. и҆_щ҄е да_имь нави́е| и_да_гь̀і ꙋ҆бѝе. и҆_тⷯѣ́ныте тѣ́ла щ҄е да_г҄ы фрь́ли| по_ꙋлиците грⷣа́скые да_гь̀і поть́паⷮⸯ. и҆_да_ви́деⷮⸯ| людїе́тѣ ҄е_имь_є̏ нави́ль • Єто дотꙋ́ка ка́|ꙁахⸯм҄е си́ко що_с҄ь рѐкле прⷪрⷪците. А῍мѝ по|слꙋ́шайте блⷭве́нїи хрⷭтїа́не, да_в҄ы ка́жеⷨ ѿ| кра́й ꙁа_а҆нтихрі́ста как_щѐ да_сѐ ро́ди, и҆| как_щѐ да_сѐ напра́ви до_на́поконь : ⁓
14а (1: 698–726)
То́йꙁыи лъжли́вьі̏ и҆_неь́стивьі̏ а҆нтихрі́сть. | щ҄е да_сѐ ро́ди ѿ_е҆дна̀ жен҄а кꙋ́рва, т҄а скрь́ішоⷨ| кꙋ́рвѣше. та_сѐ мом҄а ка́ꙁꙋваше, та_ꙗ῍ имаха| людїе́тѣ мом҄а и́ста и҆_по́тⷭна. и҆_имаха_ꙗ῍| добра̀ и҆_ѿ_добра̀ рѡ́да. и҆_не_щ҄е да_сѐ ро́ди кат҄о| дїа́воль, а῍мѝ_щ҄е да_сѐ ро́ди и҆_то́и кат҄о л҃кь.| и҆_х҃с́ как_сѐ ро́ди кат҄о л҃кь. а῍ла̀ а҆нтихрі́сть| имаше си́ката снага̀ кат҄о_л҃кь, а῍_срцⷣето и|маше дїа́волⸯско, и҆_си́ката ра́бота стрꙋва́ше| дїа́волⸯска, а῍ла̀_го̀ ни́кои не_ви́дѣше. Кат҄о и҆| ст҃ыи і҆ѡа́ннь дамаскѵ̈нь рⷱе́. и҆_то́й_ще да_сѐ ѻ҆|брѣ́же по_ѡсмьі̏ дн҃ь, Кат҄о и҆_х҃с́. и҆_то́и_ще да_съ|берѐ ѹеникы мн҄ѡго, кат҄о и҆_х҃с́. и҆_не́мꙋ_щьть| да_слꙋгꙋ́вать кат҄о то́й_щ҄е. и҆_ѿпрь́вѣнь_щ҄е да_въ|ꙁлю́би_є҆вр҄еете. и҆_юдеса̀_мн҄ѡго_ще да_сто́ри прⷣѣ| тⷯѣ́. и҆_щото́_ще да_стрꙋ́ва прⷣѣ_тⷯѣ́ Се̏ на_и҆ꙁма́ма| стрꙋ́ва да_го̀ вѣ́рꙋвать. то́лⸯкоꙁи_добр҄о пра́вѣ|ше. є҆то да_мо́же_правѝ. и҆_ст҃їи да_гь̀і сто́ри,| то́лкова що_г҄ы ѹаше на_добр҄о • Кат҄о и҆_въ_с҃то́е| є҆ѵⷢлїе реⷱ х҃с́. Ѿпрь́вѣнь_щ҄е то́й да_сѐ пока́же| до́брь, и҆_да_прѣмль́юва сѣ́комꙋ. и҆_щ҄е да_живꙋ́вⷶ|
14б (1: 726–751)
съ_сѣ́кыго. и҆_сѣ́комꙋ_ще да_сѐ покла́нѣ. и҆_мирⸯ|б҄ь_ще да_стрꙋ́ва ме́жⷣꙋ людїе́тѣ. и҆_кри́вда| не_щ҄е да_ѡ҆бь́іѣ. и҆_не_щ҄е да_ꙁе́ма да́рь_ѿ_людїе́|тѣ що_м҄ꙋ да́вать. и҆_на_идолете не_щѐ да_сѐ по|кла́нѣ. а῍мѝ щот҄о пи́шꙋть Кнї ́гы ерⸯко́вни| щ҄е_да_г҄ы ꙁалю́би. поⷫо́ве_ще да_пои́та. на| ста́ри лю́дїе_щ҄е да_сѐ сра́мѣ. на_мла́дите до|бр҄о да_имь стрꙋ́ва. и҆_кꙋрво́вⸯство_щ҄е да_мра̀ꙁи.| сꙋ́дь кри́вь_щ҄е да_сѐ ѿфрь́лѣ да_нѐ_слꙋ́ша. и҆| не_щѐ да_сѐ ꙁакли́на ни́кога. пь́тници_щ҄е да| лю́би. сырома́си_щ҄е да_гь̀і ѻ҆болерѣ́ва. сь́і|роты ми́лꙋва. вдови́ци_щ҄е да_гь̀і па́ꙁи. бо́|лнїи лю́дїе щ҄е да_гь̀і нагле́дꙋва. и҆_па́кⸯ_щ҄е| мн҄ѡго ра́боты ю́дны да_сто́ри прⷣѣ_людїе́|тѣ. и҆_кои̏то лю́дїе ра̀ны и҆_стрꙋ́пїе имать| щ҄е да_гь̀і ѻ҆и́сти. и҆_є҆ѕа́вы лю́дїе да_гь̀і ѻ҆|ꙁрⷣа́вы. л҄ꙋди лю́дїе и҆_тⷯѣ́ ѹмны_да_гь̀і сто́|ры. И҆_щ҄е да_дꙋ́ма прⷪрⷪьскы дꙋ́мы що_҄е был҄о| и҆_що_щ҄е да_бь́де. ѿпрь́вѣнⸯ_ще да_дꙋ́ма ѿ|ко́лѣшнїи рѣ́и. и҆_мрь̀твы лю́дїе щ҄е да| гь̀і въскрьсѣ́ва. на_слѣ́пи лю́дїе щ҄е ꙫи |
15а (1: 751–774)
да_да́ва. и҆_дрꙋ́гы_мн҄ѡго юдеса̀ щ҄е да_стрꙋ́|ва. и҆_д҄ето ви́ди два̏ е_с҄ь ка́рать, а῍_то́й| ѿиде та_гь̀і съжив҄ы. и҆_щ҄е да_имь дꙋ́ма,| ꙗ῍ послꙋ́шаите ме́не. що_҄е ꙁарьа́ль г҃ь, до|где̏ слн҃це нѣ_ѐ ꙁаи҆шло̀, а῍_вї́е_са простѣ́те.| и҆ма́нїе недѣ́ите събь́іра. ꙁла́то_недѣ́ите| лю́би. сребр҄о недѣ́ите правь̀і и҆_крь̀і. това̀| си́ко_щ҄е да_сто́ри прⷣѣ_людїе́тѣ, ꙁа́мь_да_го̀| вѣ́рꙋвать си́ките лю́дїе. А῍_людїете | щь́ть да_го̀ ви́деть е_҄е до́брь на_си́ките| л҃ци. тоги́ва_щьⷮⸯ да_сѐ съберь́ть си́ките| лю́дїе е҆вр҄еискы, да_го̀ м́л҃ꙗть да_иⷨ´ ста́не| ц҃рь. и҆_дꙋ́маха_с҄и ме́жⷣꙋ се́бѣ е҆ди́нь дрꙋ́гьі̏|мꙋ. єто тꙋ́ка ме́жⷣꙋ наⷭ, Ко́й има дрꙋ́гьі̏| кат҄о нѥ́го до́брь и҆_ꙋмень кат҄о то́иꙁьі̏| в_тоꙁѝ врѣ́ме. Ко́й є̏ ст҃ь дрꙋ́гыи кат҄о| то́йꙁи. єто того́ва да_сто́риⷨ цр҃а. єто| того́ва да_сто́риⷨ гпⷭда́ра наⷣ наⷭ. и҆_си́ⸯки_щⷮь́| да_поидать камт҄о нѥ́го да_м҄ꙋ_се м́л҃ꙗть| да_имь ста́не цр҃ь. т҄а_щⷮь́ да_мꙋ̀ дꙋ́мать. ни́е| си́ⸯки те́бе ищемь да_н҄ы ста́нешь ца́рь. |
15б (1: 775–799)
и҆_те́бе ѻ҆бь́іѣме си́ⸯки. и҆_на_те́бѣ_се си́ⸯки| надѣ́еме да_н҄ы ꙋ҆па́ꙁишь. ѻти_с҄и токо̀| тьі̏ е҆ди́нь пра́вь и҆_до́брь ме́жⷣꙋ наⷭ на́_ꙁемли.| те́бе поꙁна́хм҄е ст҃а̀ въ_на́шїать рѡ́дь.| те́бе намѣ́рихⸯм҄е ст҃а̀ добра̀ и҆_кро́тⸯка| вⸯ_на́шето сѣ́ме. Зарⷣӓ това́_ти_се м́л҃име| да_ца́рꙋвашь наⷣ наⷭ. си́ⸯките това́_го мо́|лѣха. А῍_то́й не_щѣ́ше да_г҄ы послꙋ́ша, а῍мѝ| имⸯ_се ѿри́ѣше т҄а имь ка́же не_щь́_ви ста|нь ц҃рь, ꙁⷨа́ да_го̀ м́л҃ꙗть тврь́дѣ. єто| та_го̀ мл҃и́ха тврь́дѣ си́ките лю́дїе,| є҆два́мⸯ_се прѣда́де съсⸯ_голѣ́ма м́л҃ба, т҄а| имь стан҄ь ц҃рь и҆ гпⷭда́рь. Єто Кат҄о иⷨ | стан҄ь цр҃ь то́иꙁи ꙁльі̏ а҆нтихрі́сть. А῍| то́й_щ҄е ѿтоги́ва да_фа́не да_сѐ вди́га на| голѣ́мо срцⷣе́то_с҄и • Кат҄о рⷱе́ и҆_ст҃ыи і҆ѡа́|ннь б҃госло́вь въ_кнї́гата своа̀. и҆_покло́|нетⸯ_се ꙁме́ю щото́_го_ꙁо́веⷨ дїа́воль. д҄ето| мꙋ_се да́де во́лꙗ ѻ҆номꙋ́ва вль́кꙋ щото́_е сега̀ а҆нтихрі́сть. и҆_да_сѐ поклонѧ́ть_вль́|кꙋ е_м҄ꙋ_е ра́ботата кат҄о на_вль́кь;|
16а (1: 799–825)
Защо̀ вль́кь къдѣ̀ хо́ди Се̏ ꙁло̏ ми́сли на | людїе́тѣ. Ко́й мо́же да_сѐ бо́ри съⷭ_нѥ́го. и҆_да́| дꙋха нѥ́мꙋ ꙋ҆ста̀ да_дꙋ́ма нависо́ко и҆_хꙋ́|лно. и҆_да́де_се нѥ́мꙋ да_дрьжѝ си́ка_ꙁемлꙗ̀,| м҃в, мцⷭи. та_҄е г҃, го́динь и҆_полови́на. и҆_щ҄е| да_сѝ ѿтво́ри ꙋ҆ста́та да_хꙋ́ли на_б҃а, и҆_да| хꙋ́ли името нѥ́гово. Защо̀ то́й ѿпрь́вѣнⸯ| бѣ́ше Кро́тⸯкь, а῍_на́поконь стан҄ь срьди́ть.| ѿпрь́вѣнь бѣ́ше млⷭти́вь на_сырома́си_и҆| на_сь́іроты, а῍_послⷣѣ́ стан҄ь на́й ꙁль̏ на_сыро|ма́сите. ѿпрь́вѣнь лю́бѣше си́кыте лю́|дїе, а῍_поди́рѣ си́ⸯките мра̀ꙁѣше. ѿнапрⷣѣ́| не_лю́бѣше непра́вда, а῍_поди́рѣ бѝаше пра|ве́дните. Єто това̀ ꙁло̏ си́ко_ꙁе̏_да_и́ни,| и҆_стан҄ь да_сѐ не_покла́нѣ вⸯ_црⷭтвото_с҄и ни́|комꙋ. И҆_щ҄е да_ꙁберѐ войска мн҄ѡго,| да_ꙁатрї́е три̏ цр́҃їе, мѵ̈си́рⸯскаго, и҆_лѵ̈вїи́|скаго, и҆_є҆ѳїѡ́пⸯскаго. та_҄е тоги́ва щ҄е| да_напра́ви е́ркова на_є҆вре҄ете въ_і҆е҆рлⷭи́мⸯ | да_ꙗ῍_дрьжь́ть. Това̀ ка́ꙁꙋва и҆_на_є҆ѵⷢлїето | ѿ_маⷮѳе҄а. Кога̀ ви́дите да_има ѻ҆мра̀ꙁа|
16б (1: 825–849)
ме́жⷣꙋ вⷭа́. и҆_да_ꙋ҆пꙋстѣ́ваⷮⸯ е́ркови, и҆_гра́дѡве.| що_҄е рѐкль прⷪрⷪкь данїи́ль. Ко́й стоѝ на_мѣ́|сто ст҃о̀, ьтѝ да_раꙁꙋмѣ́ешь • Тоги́ва що|то̀ има л҃ци междꙋ е҆вре҄ете. та̀_щь́ть да_бѣ́|гать вⸯ_гор҄ьта и҆_по_планинї҄ето ѿ_ꙁло̏ а҆нти|хрі́стово. тоги́ва_щ҄е а҆нтихрі́сть да_сѐ на|реѐ самс҄и аꙁь_е҆съⷨ г҃ь д҄ето_ще да_ѻ҆пꙋ́сти| праве́дните, и҆_щ҄е да_ста́не на_мѣ́сто Ст҃о̀,| да_реⷱм́ь, і҆е҆рлⷭи́мь. та_҄е тоги́ва_ще да_помь́і|сли да_ста́не по́_голⷨѣ ѿ_б҃а. ѽ_невели́тⸯе и҆_непоьте́нние,| тⷨа́ то́й сѣ́ка е_щ҄е ꙁа_мнѡ́|го да_дрьжѝ црⷭтвото_с҄и, а῍_нѐ ꙁна́е е_щ҄е| скоро_да го _иꙁдрьвѐ и҆_да_ли́ѱа ѿ_нѥ́го. таква́|ꙁи ра́бота_щ҄е да_сто́ри ѻнⸯꙁи неь́стивьі̏| а҆нтихрі́сть. тоги́ва в_тоꙁѝ врѣ́ме, Ко́й| има досто́инь да_влѣ́ꙁе въ_црⷭтво нбⷭное.| Ко́и_щ҄е да_поꙁна́е тоги́ва ѻ҆ного́ꙁи лъ́жа,| т҄а да_побѣ́гне; Като́_ще да_съберѐ си́ⸯки|те дїа́воле да_м҄ꙋ_са войска̀ въ_ѻ҆бра́ꙁь| л҃ьскьі̏. и҆_щ҄е да_сѝ напра́ви виꙁї́еⷬ, и҆_па|шї҄е, и҆_Кадї҄е, и҆_вое҆во́ды, и҆_сꙋ́баше, и҆_спахї҄е,|
17а (1: 849–875)
и҆_слꙋ́гы, и҆_џелѣ́те Се̏ дїа́воле. по_си́ⸯкыте| мѣ́ста, и҆_гра́дѡве, Се̏ нѥ́говы лю́дїе. и҆_ѻ҆нї҄а| є҆вр҄ее щь́ть да_го̀ ѻ҆мра́ꙁѣть кои̏то_го_са сто́|риле ца́ра. а῍_то́й_щ҄е да_сѐ раꙁⸯсрь́ди на_тѣ́хь,| та_щ҄е да_г҄ы погле́дꙋва гро́ꙁнѣ кат҄о бе_лиц҄е| и҆_срьди́ть. и҆_дрꙋ́га ми́сль не_ми́слѣше. а῍мѝ| токо̀ ми́слѣше ката̀ дн҃ь ката̀ аⷭ, ка́кь| да_ль́же людїе́тѣ. тоги́ва_щ҄е да_ви́гне съⷭ| голⷨѣ́ глⷭа на_си́ⸯките лю́дїе. Слꙋ́шаите_щ҄о| има тꙋ́ка лю́дїе си́ки, и҆_ма́лы и҆_голѣ́мы,| и҆_си́ки рѡ́дѡве и҆_є҆ꙁь́іци. Ко́лⸯка є̏ мо́ата| ꙗкость и҆_си́ла, и҆_ко́лⸯко вѣ́ры и҆_ꙁе́мли дрь́|жа т҄а_имⸯ_саⷨ ца́рь. Ко́й_ще до̀ ца́рь съсⸯ_ме́не| да_сѐ бѝе. Ко́й_є̏ то́йꙁи ца́рь д҄ето_се не_боѝ ѿ| ме́не. И҆_а῍ко̀ ще́те да_ви́дите сега̀ ꙁнаме́нїе и҆| ю́до да_в҄ы сто́рѧ. тоги́ва то́йꙁи аⷭ рⷱе́ на| дрь́вїето т҄а стань́ха ѿ_планинї҄ето т҄а ѿ|и҆до́ха си́ⸯките вⸯ_море́то, да́_хо́дѣть по́_сꙋ|хо като̀ по́_ꙁемл҄ꙗ. и҆_сто́ри то́йꙁьі̏ аⷭ си́ⸯ|кото кат҄о рⷱе́. и҆_ѡгⸯнь сⸯве́де съ_н҃бсь. дн҃ь сто́|ри на_но́щь, а῍_но́щь на_дн҃ь. щ҄о да_дꙋ́маме|
17б (1: 875–901)
мн҄ѡго. токо̀ що̀ поми́сли, а῍_то́й сто́ри. ꙁⷨа́| да_го̀ вѣ́рꙋвать. Єто и҆_сега́_е неви́диⷨ блⷭве́|нїи хрⷭтїа́не, а῍_то́и_ны прѣма́мѣ. и҆_нь́іе вѣ́рꙋ|ваме вⸯ_нѥ́го. а῍мѝ що_щь́ть да_сто́рѧⷮⸯ вⸯ_тоꙁѝ| врѣ́ме ѡ҆нї́а л҃цїи Като_҄е прⷣѣ_тⷯѣ́ стра́шень| и҆_срьди́ть. А῍мѝ ко́и_ны нака́рꙋва наси́ла| сега̀. Єто и҆_сега̀ има тꙋ́ка ме́жⷣꙋ наⷭ е҆днь̀і| грѣ́шнїи и҆_неи́стїи жен҄ы т҄а ба́ꙗ҆ть, и҆_магї́а| стрꙋ́вать, и҆_лъ́жать наⷭ. а῍_нї́е_са покла́нꙗ|ме тⷨѣ́, та_сѐ прѣда́ваме дїа́волꙋ. А῍мѝ ѻ҆|нї́а лю́дїе въ_ѻ҆ноꙁѝ врѣ́ме какво́_щьⷮⸯ_да_и҆сте́|глꙗть ꙁло̏ и҆_стрⷯа́, и҆_бо́и, и҆_глⷣа́. А῍мѝ послꙋ́|шайте да_в҄ы ка́жеⷨ какво̀ ю́до и҆_нево́лꙗ| щ҄е да_сто́ри кога́_се сврь́ши свѣ́ть. и҆_ка́кⸯ| лѝ_ще да_ꙁе́ме си́ките лю́дїе да_са̀ поⷣ_нѥ́го.| Ѿкога́то ѻнⸯꙁи а҆нтихрі́сть сто́ри дїа́волⸯ|ската своа̀ ра́бота. и҆_ꙋ҆вѣ́ри людїе́тѣ ка|т҄о то́й щѣ̀. Нб҃е́то дь́жⷣь не_да́де. ꙁемл҄ꙗта| ро́жба не_да́де нѝкаква. море́то_се въсмрь|дѣ̀, и҆_сь́іⸯките ри́бы и҆ꙁⸯмрѣ́ха. и҆_си́кыте| рѣ́кы щь́ть да_и҆съ́хнать. и҆_си́ките єѕера|
18а (1: 901–926)
и҆_кла́денⸯци век҄ѥ не_щь́ть да_текь́ть, а῍мѝ| щьть да_прѣста́нать. вль́цїи, и҆_ме́ⸯкїи,| и҆_дрꙋ́гы ѕвѣ́рѡве щь́ть да_ско́ать да_ꙗ҆дь́|ть людїе́тѣ • Кат҄о бѣ́ше ре́кль пррⷪкь | є҆ꙁекїи́ль. на_поди́рѣшно врѣ́ме и҆_дн҃и, щⷮь́| да_и҆ꙁлѣ́ꙁать на_ꙁемл҄ꙗта цр҃ева,к҃в, вѣ́ры | ѿ_полꙋ́нощь. д҄ето_гы_е ꙁатво́риль а҆леѯа́нрⷣь| ц҃рь сн҃ь фи́липпа цр҃а. т҄а_щь́ть да_поꙗ҆дь́ть| си́кїать добь́іткь щот҄о има по_ꙁемл҄ꙗ|та. та_҄е и҆_людїе́тѣ на́поконь ꙁа_вод҄ь, ҄е| не_щѐ да_има вод҄а нѝгде̏ • Ма́йка съⷭ_дь|щерѧ́та_с҄и щь́ть да_сѐ пригрь́нать, и҆_да_ѹ|мрать. баща̀ и҆_сн҃ь щь́ть да_сѐ пригрь́нать,| и҆_да_ꙋмрать. Си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ_ще да_сѐ на|пль́ни съ_смра̀дь и҆_гнꙋ́сь л҃ьскьі̏. мор҄ето| щ҄е да_сѐ въсмрьдѝ кат҄о е҆ди́нь гно́и. То|ги́ва_ще да_бь́де голⷨѣ́ пла́ь и҆_ви́кь по_си́ⸯ|ката ꙁемл҄ꙗ. и҆_въꙁдь́ішѣнїе, и҆_гри́жи, и҆| горⸯевин҄ы на_срцⷣе́то сѣ́комꙋ л҃кꙋ_щ҄е_да_҄е_мн҄о|го. Вⸯ_кь́щата_с҄и влѣ́ꙁешь, ѡⷯ. въ́нь и҆ꙁлѣ́|ꙁешь, ѡⷯ. вⸯ_гор҄ь ѿидешь, ѡⷯ. на_пь́ть стои́шⸯ, ѡⷯ.|
18б (1: 926–951)
на_пꙋ́сто мѣ́сто ѿидешь, ѡⷯ. но́щь до́йде| ѻлеле. дн҃ь до́йде, ѻлее. Сль́ꙁы ѿ_людїе́тѣ| и҆ꙁь_ꙫ҆и́тѣ_иⷨ кат҄о крь́вь и҆ꙁла́ꙁѣть в_то|ꙁѝ врѣ́ме. и҆_щь́ть да_ꙁахва́лꙗть на_мрь́твы|те в_тоꙁѝ врѣ́ме, Кои̏то_са и҆ꙁⸯмрѣ́ле ѿнапрⷣѣ́,| т҄а нѣ_с҄ь доа́кале такво́ꙁи врѣ́ме. бл҃же́|ни_са былѐ тї́а лю́дїе д҄ето_са и҆ꙁⸯмрѣ́ле ѿко́|лѣ. и҆_щь́ть да_пла́ать и҆_да_дꙋ́мать ꙁ_голⷨѣ́| глⷭа. ѿтворѣ́те_са гро́бѡве, и҆_прїимѣ́те наⷭ.| ѿкрыи́те_са да_влѣ́ꙁеⷨ вⸯ_гро́бѡвете ва́ши| та_н҄ы покр҄ыите. давно́_се скрь́іемь ѿ_лиц҄а неь́стиваго ца́ра. Коа̀_є̏ на́мь файда̀ да_сѣ́|диⷨ гла́дны. Коа̀_є̏ на́мь файда да_сѣ́диме| жь́дны. ѿ_съмрь̀ть на_съмрь́ть. прїимѣ́|те наⷭ да_с҄ы ѿпои́неме ѿ_та́ꙁи ꙁльі̏на, и҆_ѿ| та́ꙁи гри́жа • Єто ть́и_щьⷮⸯ да_пла́ать| жа́лно ѻ҆нї́а л҃цїи въ_ѻ҆ноꙁѝ врѣ́ме.|А῍_а҆нтихрі́сть тоги́ва_щ҄е да_пꙋ́сне свои̏те | слꙋ́гы дїа́волете по_си́ката ꙁемл҄ꙗ, и҆_по| си́кыте нѥ́говы гра́дѡве и҆_Кадї҄е и҆_вое҆во́ды| да_дꙋ́мать на_людїе́тѣ. Єто ва́шьть ца́рь|
19а (1: 951–975)
стан҄ь голⷨѣ́ на_ꙁемл҄ꙗта си́ка̏. А῍мѝ є҆ла́|те си́ки та_м҄ꙋ_се поклонѣ́те. и҆_є҆ла́те да| мꙋ ви́дите си́лата голѣ́маа и҆_црⷭтвото| нѥ́гово хꙋ́баво. то́й_ще д҄а ва́мь хлѣ́бь| и҆_ви́но мн҄ѡго да_пї́ете. и҆_и҆ма́нїе и҆_ꙁла́то| мн҄ѡго ко́лⸯкото ви́е ще́те. и҆_да_в҄ы дарь̀і| и҆_да_в҄ы поьтѐ и҆_да_вь̀і го́сти и҆_да_вѝ напоѝ.| Ко́й_е̏_дрꙋ́гыи ка́то нѥ́го, си́ката ꙁемл҄ꙗ| помѣ́сти и҆_покла́ти. гор҄ата_го слꙋ́ша| т҄а хо́ди по́_море. мрь́твые въскрѣша́ва.| Сырома́си болѣ́ре_гы стрꙋ́ва. и҆_дрꙋ́го щ҄о| поми́сли, а῍_то́й стрꙋ́ва. а῍мѝ є҆ла́те си́ⸯ|кы къкⸯ_нѥ́го да_сѐ нась́ітите и҆_да_сѐ на|пїи́те, и҆_си́ⸯко добр҄о да_сѝ имате • То|ги́ва си́кыте лю́дїе кат҄о ю́ха так|ви́ꙁи дꙋ́мы ѿ_ѻ҆нї́а слꙋ́гы. т҄а_щъ́ть да| сѐ съберь́ть си́ⸯкыте лю́дїе д҄а ѿидать| д҄ето нѥ́го, и҆_щь́ть_да_м҄ꙋ рекь́ть. ю́хме| та вели́кыи ца́рꙋ е_тї_ѐ си́лата голѣ́ма,| и҆_т҄о поми́слишь и҆_що̀ ще́шь, а῍_тьі̏ сто́ришь.| Зарадѝ това́_ти_се м́л҃имь, ҄е раꙁбра́хⸯм҄е|
19б (1: 975–1000)
ѻти мо́жешь тьі̏ наⷭ съсⸯ_тво́а꙼ си́ла д҄а_нⷨа́ⸯ| да_сѐ нахра́ниⷨ, и҆_д҄а на́мь да_сѐ напо́имь| вод҄а. ѻти и҆ꙁми́рима ѿ_глⷣа́ⸯ и҆_ѿ_жьдꙋ́ване.| Тоги́ва_щ҄е да_продꙋ́ма на_си́ките лю́дїе ѻ|нⸯꙁи а҆нтихрі́сть. а῍ко̀ ще́те да_в҄ы ꙋ҆да́ра| пеа́ть на_ел҄ото, и҆_на_де́сна рьк҄а. тоги́ва| да_в҄ы да́мь щ҄о ищете. А῍_ѻ҆нї́а лю́дїе щото̀| имаше та́мь не_мого́ха да_сѐ ꙋ҆сѣ́теть на| не́говата лъжа̀. а῍мѝ приста́ха на_дꙋ́ма|та_мꙋ. и҆_ѻ҆гꙋ́ди имь пеа́ть на_ел҄ото и҆| на_де́сна рьк҄а. ѻти да_нѐ мо́же да_сѐ прѣ|крⷭти. А῍мѝ си́ⸯките да_м҄ꙋ_се покла́нꙗть.| А῍_пеа́тать има пи́смена и҆_рѣ́и_,х҃ѯѕ҃.| Кат҄о и҆_ст҃ыи і҆ѡа́ннь б҃госло́вь на_сво́та_дꙋ́мⷶ | кнїга, т҄а рⷱе́. и҆_сто́ри си́ⸯките ма́лы и҆_го|лѣ́ми, болѣ́ре и҆_сырома́си. и҆_на_кои̏то съ́|дѣха, и҆_на_кои̏то не_съ́дѣха. и҆_да́доха_иⷨ| бѣ́лѣгь на_рꙋ́кꙋ де́снꙋю и҆_на_ело́то. ꙁⷨа́ⸯ| да_нѐ_мо́гать ни̏ кѹпи́ти ни̏ прода́ти,| токо̀ що́то имать бѣ́лѣгь ѿ_ѻ҆ного́ꙁи| вль́ка. и҆_има напи́сани дꙋ́мы Се̏ нѥ́гови.|
20а (1: 1000–1024)
и҆_раꙁꙋмѣ́ль на_сво́й ѹмь. Ко́лⸯкото то́й| има имена а҆нтихрі́сть. то́лⸯкова има| и҆_л҃кь добрь̀і дꙋ́мы да_сѐ м́л҃и б҃ꙋ. и҆_то́й| то́лⸯкова ꙁльі̏ дꙋ́мы и҆ꙁьꙋ҆мѣ́ль да_сѐ ѿ|рее́шь ѿ_б҃а щото_҄е сто́риль н҃бо и҆_ꙁе́млю.| т҄а има имена, хѯ҃ѕ. А῍мѝ послꙋ́шаите| блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_в҄ы ка́жеⷨ кои̏ дꙋ́ми| и҆_рѣ́и бѣ́ше напи́саль на_пеа́тать.|Ѿри́амⸯ_се ѿ_б҃а саваѡ́ѳа д҄ето_е напра́виⷧⸯ| нб҃о и҆_ꙁе́млю. Ѿри́ѣмⸯ_се ѿ_ст҃о́е кр҃ще́нїе.| Ѿри́амⸯ_се ѿ_х҃а не_щ҄ь_го век҄ѥ пои́та • И҆_да| бь́да тво́й ро́бь. Ѿри́амⸯ_се ѿ_црⷭтво| нбⷭное • И҆_лю́ба мь́ка. Ѿри́амⸯ_се ѿ_тⷭнаⷢ| крⷭта • И҆_прїе́маⷨ тво́ать пеа́ть. Ѿри́а|мⸯ_се ѿ_ра́й хꙋ́бави и҆_свѣтли́вьі̏ • И҆_лю́быⷨ| бе́ꙁнⷣа и҆_ть́мното мѣ́сто • Єто такви́|ꙁи дꙋ́мы бѣ́ше напи́саль а҆нтихрі́сть на| пеа́тать. и҆_дрꙋ́гы мн҄ѡго имаше и҆_ѻ|ще, и҆_тїѐ на_ти́ꙁы дꙋ́мы при́лины. Ка|т҄о пи́ше и҆ппо́лить па́па ри́мⸯскыи на| сво́ата Кнї́га т҄а рⷱе́. а῍ко̀ не_щ҄е нѣ́кой|
20б (1: 1024–1045)
да_ста́не да_м҄ꙋ оу҆гꙋ́деть пеа́ть, а῍_тїе́_го| посѣка́ть т҄а ꙋмре ѿ_нѥ́говьта рьк҄а.| а῍мѝ бл҃же́нь то́йꙁи л҃кь д҄ето прѣтрь|пѝ тоги́ва накра́й, то́и_ще да_сѐ сп҃сѝ.| Кат҄о рⷱе́ и҆_х҃с́ въ_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе єже ѿ_Маⷮⸯ|ѳе҄а. Прѣтрьпѣ́выи_же до_Конца̀ тъ́й| сп҃се́нь бꙋ́деть. І҆ѡа́ннь бг҃осло́вь рⷱе́ | на_сво́ата кнї́га ꙁа_то́иꙁи стрⷯа́ дїа́волⸯ|скьі̏. бл҃же́ни тї́а лю́дїе д҄ето ꙋмрать| ꙁа_г҃а. Єто ка́ꙁахⸯм҄е ма́лⸯко. А῍мѝ сега̀| послꙋ́шайте какво̀ ю́до напра́ви прⷣѣ| людїе́тѣ. Єто кат҄о ꙋ҆гоу́ди пеа́таⷮⸯ| на_людїе́тѣ си́ⸯки. та_҄е тоги́ва_си на|пра́ви слꙋ́гыте на_при́лика аг҃глⸯскаа| да_свѣ́теть. и҆_мн҄ѡго слꙋ́гы напра́ви| такви́ꙁи да_стоѧ́ть прⷣѣ_нѥ́го. и҆_да_го̀| хва́лꙗть, и҆_да_м҄ꙋ пѣ́ать, т҄а дꙋ́маха.| голѣ́мь ца́рь на_тоꙁѝ врѣ́ме, голѣ́ма| си́ла има, и҆_вели́кь є̏ гпⷭда́рь. Ко́и є̏ б҃ь| дрꙋ́гьі̏, Ко́й є̏ г҃ь дрꙋ́гьі̏ по́_добрь ѿ_то|го́ва ца́ра. то́й сто́ри нб҃е́то и҆_ꙁемл҄ꙗта.|
21а (1: 1045–1069)
това́_е съ́щїать х҃с́ сн҃ь б́ж҃їи. а῍мѝ є҆ла́те| та_м҄ꙋ_се поклонѣ́те. и҆_є҆ла́те та_го̀ вѣ́рꙋ|ваите • Зарадѝ това̀ ꙁарь́аⷨⸯ да_послоу́|шате щ҄о рⷱе́ х҃с́ въ_є҆ѵⷢлїе д҄ето_е_ѿ_маⷮѳе҄а •| Паꙁѣ́те_са да_в҄ы не_и҆ꙁль́же нѣ́кой ваⷭ. | ꙁащо̀ щⷮь́ мн҄ѡго да_до́йдать въ_име моѐ, | т҄а_щь́ть да_дꙋ́мать аꙁе_съⷨ х҃с́. и҆_мн҄ѡго| щьⷮⸯ лю́дїе да_и҆ꙁль́жать. И҆_па́кь рⷱе́ и҆_дрꙋ́го| х҃с́. а῍ко̀ нѣ́кой до́йде та_в҄ы рⷱе́. Єто_тꙋ́|ка_е̏ х҃с́, и҆лѝ єде на_коѐ мѣ́сто недѣ́ите| вѣ́рꙋва. ѻти_щь́ть да_ста́нать льжли́|вы прⷪрⷪцїи, и҆_льжли́вы хрі́стїи. и҆_ꙁнаме́|нїе щь́ть да_стрꙋ́вать ꙁа́мь да_и҆ꙁма́мѣть| до́брыте лю́дїе. И҆_като́_вы ка́ꙁаⷯ вⷨа́ⸯ. а῍ко_вѝ| рекь́ть. єто х҃с́ въ_пꙋ́стыню д҄е сѣдѝ вⸯ_го|рь́та а῍мѝ и҆ꙁлѣ́ꙁⸯте да_го̀ ви́дите, а῍_вї́е не| фа́щаите вѣ́ра • Єто_щеⷨ да_ка́жеⷨ па́кь| ꙁа_а҆нтихрі́ста. ѿкога́_се навди́гна голѣ́мⸯ| и҆_дрꙋ́го ю́до стрꙋ́ваше. пока́ꙁа_си ѻ҆бра́ꙁаⷮⸯ| Ка́ко да_рⷱе́шь въꙁла́ꙁи на_н҃бо. и҆_кат҄о да| рⷱе́шь фрь́ка на_ѻблакь. и҆_па́кⸯ_се сто́ри|
21б (1: 1069–1092)
кат҄о мрь́твь. и҆_па́кь въскⷭрна, и҆_ꙁарьѣ̀| на_слꙋ́гытѣ_с҄и да_м҄ꙋ слꙋгꙋ́вать съ_стрⷯа́| и҆_тре́петь. Тоги́ва_щ҄е да_пꙋ́сне свои̏те слꙋ́|гы дїа́волыте, по_го́рїето, и҆_вⸯ_планинїе́то, и҆| по_стѣ́нїето ниꙁⸯ_дꙋ́пⸯкыте. щото́_се_са крь́іле| т҄а нѣ_с҄ь ꙁе́мале ѻнⸯꙁи пеа́ть, а῍мѝ_с҄ь бѣ́|гале. а῍_тїе́_гы нахо́дѣть та_г҄ы ка́рать д҄а| ймь оу҆гꙋ́дѣть пеа́тать. А῍ а῍ко_лѝ не_щ҄е,| а῍_тїе́_го мь́ать дори́_се сто́пы кат҄о во́|сакь. и҆_дрꙋ́гы мь́кы ꙁльі̏ д҄ето л҃кь нѣ_҄е| видѣ́ль нито̀ да_ви́ди. блж҃е́ни тї́а кои̏то| нави́ать нѥ́мꙋ та_сѐ не_пеа́тѣть. а῍мѝ| прѣтрьпе́ть та_г҄ы мь́ать, т҄а ста́нать| ть́кмо кат҄о и҆_вели́кыте мⷱници по́тⷭь| прїе́мать ѿ_б҃а. ѻти ѿ_прь́вѣшно врѣ́ме| д҄ето мь́аха мⷱниците та_м҄ꙋ бѣ́ха_слꙋ́гы|те. а῍_то́иꙁьі̏ е_҄е самс҄и а҆нтихрі́сть. А῍мѝ| бл҃же́ни тїа́ лю́дїе в_тоꙁѝ врѣ́ме д҄ето| и҆ꙁлѣ́ꙁать досто́ини и҆_слꙋ́гы б́ж҃їи ста́|нать. Єто де_в҄ы каꙁа́хⸯм҄е какво́_ще да| бь́де страⷯ´ и҆_мь́ка въ_ѻ҆нова̀ врѣ́ме •|
22а (1: 1092–1116)
Амѝ послꙋ́шайте блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_в҄ы ка́жеⷨ| и҆_дрꙋ́гы дꙋ́мы. Ѿкога́то ѻ҆гꙋ́ди пеа́тать| на_людїе́тѣ а҆нтихрі́сть. гла́дны и҆_жь́днїи| си́ките л҃ци щь́ть да_ви́кнаⷮⸯ ꙁ_голⷨѣ́ глⷭа.| Єто_ти_се поклони́хⸯм҄е си́ⸯки те́бѣ, и҆_пеа́|тихⸯм҄е_с҄а съсⸯ_тво́ать пеа́ть, и҆_що̀ рⷱе́ си́ⸯко| сто́рихⸯм҄е нї҄е. да́й на́мь да_ꙗдемь, да́й нⷨа́| да_пї́емь. ѻти и҆ꙁми́раме ѿ_глⷣа́ⸯ и҆_ѿ_жьдꙋ́|ванїе. направѝ море́то да_нѐ смрьдѝ, ҄е| и҆ꙁми́раме ѿ_ꙁла̏ вон҄ꙗ. и҆_реѝ на_кла́денⸯ|ците да_пꙋ́стеть вод҄а. и҆_реѝ да_пꙋ́сти| нб҃е́то дь́жⷣь. и҆_реѝ на_ꙁемл҄ꙗта даⷣдѐ| ро́жба. и҆_распьдѝ тї́а вль́цїи и҆_ме́ⸯкїи,| и҆_тїа́ ꙁльі̏ ѕвѣ́рѡве да_н҄ы не_ꙗ҆дь́ть. ꙁа|що́_се си́ки на_те́бѣ надѣ́еме да_смѐ жи́|вы при_те́бе. Тоги́ва да_имь продꙋ́ма _ви|со́ко и҆_срьди́то на_людїе́тѣ си́ⸯки, т҄а ще да_рⷱе́. ѿгде̏_щ҄а аꙁь да_ꙁе́ма да_в҄ы дⷨа́| хлѣ́бь. где̏ да_намѣ́рѧ аꙁь вин҄о и҆_вод҄а| да_вь̀і дⷨа́. ев҄а нѣ_сⷨъ́ б҃ь, т҄а_да_имаⷨ това̀| си́ⸯко щото̀ ви́е ищете да_в҄ы дⷨа́. ꙁемл҄ꙗта.|
22б (1: 1116–1141)
кат҄о не_щѐ да_и҆ꙁрастѐ ни́що по_не́а. и҆_нб҃е́то| кат҄о_не_щѐ_да_пꙋ́сти дь́жⷣь. ҄е_аꙁь_т҄о_щь да| сто́рѧ ѿгде̏ да_намѣ́рѧ аꙁь_вⷨа́ сега̀ хлѣ́бь| и҆_вод҄а да_в҄ы да́мь. да́йте и҆_вь́іе ме́не ѿгде̏| ꙁна́ете. Тоги́ва Кат҄о ю́ха ѻ҆нї́а лю́дїе та|кви́ꙁи дꙋ́мы ѿ_а҆нтихрі́ста. тоги́ва_щьⷮⸯ| да_го̀ поꙁна́ꙗть и҆_да_раꙁꙋ҆мѣ́ѧть ѻтї_е| то́йꙁи а҆нтихрі́сть. тоги́ва_щⷮь́ да_въспла́|ать си́ⸯките. тоги́ва_щь́ть да_са̀ бѝѧть| сам҄иси по_грьди́те и҆_по_лиц҄ето, и҆_да_пла́аⷮⸯ.| и҆_да_дꙋ́мать. ѽ_голѣ́ма бѣда̀ на_наⷭ сега̀.| ѽ_ꙁла̏ ра́бота на_наⷭ сега̀. ѽ_каква̀ и҆ꙁма́ма| наⷭ и҆ꙁма́ми и҆_какво̀_ни ꙁло̏ да́де. ѽ_голѣ́мь| грⷯѣ́ що_н҄ы напра́ви то́йꙁи прокле́тьі̏ а҆нти|хрі́сть. ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь как_сѐ и҆ꙁма́михⸯм҄е.| ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь как_ни́_се присмѣ̀ то́йꙁи про|кле́тникь. ѽ_ꙁлѣ̏ ꙁа_наⷭ сега̀ ҄е стан҄ьхⸯме| ꙁасра́мени прⷣѣ_л҃ци и҆_прⷣѣ_агг҃лы. ѽ_ꙁлѣ̏_ꙁа| наⷭ сега̀ ҄е как_нѝ оу҆ловѝ съсⸯ дїа́волⸯска мрѣ́|жа. ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь сега̀ ҄е как_нѝ ꙋ҆ловѝ мꙋ|и́тель да_н҄ы мь́и. ҄е не_ю́хⸯме_лѝ ҄е не_раꙁⸯ |
23а (1: 1141–1164)
бра́хⸯме_лѝ щот҄о дꙋ́маха писа́нїа по_кнї́гы|те ерко́вны. що_б҄ы на́мь та_сѐ прѣда́дохⸯ|м҄е, Ко́лⸯко пъ́ти ю́хⸯме е_щ҄е да_бь́де та|ква́ꙁи мь́ка и҆_лъжа̀ а҆нтихрі́стова на_по|ди́рѣшно врѣ́ме. Тоги́ва по_то́йꙁи пла́ь | щь́ть да_побѣ́гнать людїе́те по_го́рїето и҆| по_планинїе́то и҆_по_стѣ́нїето ниꙁⸯ_дꙋ́пⸯките.| да_пла́ать кат҄о_са ꙁⸯгрѣши́ле и҆_прѣгрѣ́шиле| да_сѐ биѧ̀ть и҆_трошь́ть съ_сѐ срⷣце да_сѐ мо́|лꙗть б҃ꙋ, дан҄о_ймь простѝ г҃ь що_с҄ь прѣгрѣ́|шиле съгрѣше́нїето. ѻтї_е г҃ь млⷭти́вь и҆| тврь́дѣ ми́лꙋва людїе́тѣ, ко́й_се м́л҃и съ_си́|ко срцⷣе, давно́_гы г҃ь и҆ꙁба́ви и҆ꙁⸯ_рьцѣ́те| а҆нтихрі́стови. и҆_кои̏то ѿи҆до́ха по_го́рїето| и҆_по_планинїе́то та_сѐ м́л҃иха б҃ꙋ, и҆_г҃ь тѣ́хь| простѝ. А῍_кои̏то сѣдѣ́ха по_гра́дѡве и҆_по_се|л҄а, тїѐ мн҄ѡго ꙁло̏ и҆сте́глиха. Тоги́ва | л҃ците щь́ть да_бѣ́гать ѿ_истокь на_ꙁа́|падь, и҆_ѿ_ꙁа́падь на_истокь. щот҄о бѣ́гаⷮ| ѿ_истокь на́_ꙁапаⷣ, т҄а дꙋ́мать. Сега́_е на| ꙁа́паⷣ по́_добро̀, има сега̀ тⷨа́ вод҄а та_са_ѐ сте́клⷶ |
23б (1: 1164–1187)
на_е҆дно̀ мѣ́сто, а῍мѝ є҆ла́те да_идемь та́мь| А῍_па́кь кои̏то_са на_ꙁа́падь лю́дїе, а῍_тїѐ дꙋ́|мать. є҆ла́те да_идемь на_истокь ѻтї_е тⷨа́| по́_добро, ҄е има та́мь вод҄а ꙁащо̀ та́мь и҆|сти́ѣ, т҄а прѣсъ́хне дотꙋ́ка догⷣе̏ до́йде| до_наⷭ, а῍мѝ да_идемь тⷨа́. А῍_не_ꙁна́ють грѣ́ш|ны лю́дїе е_҄е Се̏ є҆дна́кво ꙁло̏ по_си́кїаⷮ| свѣ́ть. Єто такво́ꙁи_щ҄е да_бь́де гри́жа| и҆_мь́ка по_людїе́тѣ въ_ѻ҆нова̀ врѣ́ме, Като̀| нѣ_ѐ был҄о и҆_не_щ҄е да_бь́де • И҆_кат҄о рⷱе́ х҃с́| на _ст҃о́е є҆ѵⷢлїе. ѽ_ꙁлѣ̏ на_тї́а жен҄ы в_тоꙁѝ| врѣ́ме кои̏то нѣ_с҄ь пра́ꙁнⷣы, т҄а не_мо́же| да_хо́ди на_сво́а во́лꙗ кьд҄ѣ щ҄е сам҄а да_҄е| ле́ка • И҆_ꙁлѣ̏ на_сь́іроты и҆_на_си́ки лю́дїе| тоги́ва в_тоꙁѝ врѣ́ме, Се̏ на_гри́жа и҆_на| стрⷯа́ и҆_на_мь́ка. кога́_ще| до̀ но́щь, Кога́_ще до̀ дн҃ь. денї҄ѧ дꙋ́мать кога́_ще до̀ но́щь| да_сѝ пои́ниме ѿ_хо́денїе и҆_ѿ_ꙁльі̏на. А῍_но|щї҄ѧ дꙋ́мать Кога́_ще д҄а г҃ь д҃нь да_сѐ_ви́диⷨ| съсⸯ_дрꙋжи́на да_сѝ подꙋ́маме да_нѐ мь́іслиⷨ;| гла́дость и҆_жь́дность. ѽ_ꙁлѣ̏ нⷨа́ денї҄ѧ
24а (1: 1187–1211)
пла́еⷨ ꙁа_но́щь да_до́йде но́щь да_сѐ скр҄ыеме| да_нѝ не_нахо́деть вль́цїи и҆_ме́кїи да_нѝ| не_ꙗ҆дь́ть жи́вы, а῍_нь́іе да_гле́даме_съⷭ_ꙫи.| А῍_нощї҄а дꙋ́маме кога́_ще до̀ де́нь да_нѐ_слꙋ́|шам҄е то́лⸯкоꙁи гро́мь и҆_мль́нїе и҆_стра́хь.| ть́и_щьⷮⸯ да_дꙋ́мать тоги́ва си́ⸯките лю́дїе,| да_пла́ать и҆_да_сѐ гри́жать. Тоги́ва си́ка|та ꙁемл҄ꙗ_ще да_попла́е. и҆_море́то, и҆_вѣ́трьⷮⸯ,| и҆_ѻгьнѧть, и҆_сл҃нце́то, и҆_мцⷭьть, Се́то_щ҄е| да_попла́е. и҆_ди́вите га́дѡве и҆_пи́томите| и҆_тїѐ щⷮь́ да_попла́ать. и҆_го́рїето, и҆_стѣ́нїето,| и҆_планинїе́то щⷮь́ да_попла́ать ꙁа_людїе́те.| дꙋбра́вїе, и҆_ѻ҆во́щїе, и҆_ка́манїе, и҆_си́ки дрь́|вїа щⷮь́ да_въскрь́беть ѻ҆_ро́жбата_л҃ьска̏.| ꙁащо́то_гы и҆ꙁⸯль́га и҆_и҆ꙁма́мы и҆_присмѣ́ни| ѿ_а҆нтихрі́ста. ѻти_мꙋ_се поклони́ха и҆_прѣ|да́доха, и҆_нѣ̏ токо̀ това̀, а῍ми_м҄ꙋ ꙁе́ха то́й|ꙁи ꙁльі̏ и҆_неь́стивьі̏ пеа́ть. та_сѐ ѿре́коха| ѿ_тⷭньі̏ крⷭть. И҆_тоги́ва_щⷮь́ да_въспла́ать| Си́ⸯкыте е́рⸯковы ст҃ь̀і, ѻти луⷮргї́а век҄ѥ| не_щѐ да_има, и҆_нѝкаква м́л҃ба б́ж҃їа вⸯ_тоꙁѝ|
24б (1: 1211–1234)
врѣ́ме. а῍мѝ тоги́ва си́ⸯко_щ҄е да_сѐ поть́пⸯе| и҆_ꙁабора́ви. Комⸯка и҆_на́фора не_щ҄е да_има| тꙋги́ва. м́л҃ба и҆_ьте́нїе_щ҄е да_прѣсъ́хⸯне не| щ҄е век҄ѥ да_сѐ ю́е нѝгде̏, и҆лѝ поꙋ҆е́нїе, и҆лѝ| скаꙁа́нїе ꙁа_дш҃ь́та добр҄о. А῍мѝ токо̀ Се̏ пла́|ь и҆_въꙁдь́ішѣнїе и҆_шь́пⸯканїе и҆_леле́канїе и҆| гри́женїе. Тоги́ва_щ҄е ꙁемл҄ꙗта да_и҆ꙁⸯфрь́|лѝ си́кото сре́бро и҆_ꙁла́то, и҆_хꙋ́баво ка́|менїе мн҄ѡго цѣ́нно. и҆_що̀ има дрꙋ́го вⸯ_ꙁе|мл҄ꙗта си́кото_щ҄е да_и҆ꙁⸯфрь́ли по_пь́тищаⷮ.| а῍ла̀ не_щ҄е да_го̀ гле́да тоги́ва ни́кой да_го̀ ꙁе́|ме. Си́ⸯко_щ҄е да_ѻ҆мрь́ꙁне л҃кꙋ тоги́ва.| ѻти си́ⸯките лю́дїе щⷮь́ да_сѐ помѣ́стеть| ѿ_домь́тⸯ_с҄и, и҆_ѿ_кь́щїето_с҄и, и҆_ѿ_градь́тⸯ_с҄и,| и҆_ѿ_сел҄ото_си. т҄а не_мо́гать да_сѐ скр҄ыѧть| ѿ_а҆нтихрі́ста, и҆_нѝгде̏ не_мо́гать да_сѐ корⸯ|толи́сать ѿ_не́говыте рь́цѣ, е_г҄ы поꙁна́ваⷮⸯ по_пеа́таⷮⸯ.| И҆ꙁⸯвь́нь людїе́тѣ стрⷯа́, а῍_ѿвъ́|трѣ срцⷣето_иⷨ трепе́ре. нощї҄ѧ, и҆_денї҄ѧ, и҆| въ_кь́щи, и҆_въ́нь, и҆_на_пь́ть Се̏ стрⷯа́. и҆_по_пь́|тищата ѿ_мрь́твы лю́дїе вон҄ꙗ и҆_мѵ̈риꙁма̀|
25а (1: 1234–1257)
ꙁла̏ не_мо́гать да_трьпе́ть людїе́тѣ. вⸯкь́щи| гла́дь и҆_жьдꙋ́ванїе. и҆_по_пь́тищата гль́ⸯка| и҆_хорота̀_мн҄ѡго и҆_ви́кь. Тоги́ва_щьⷮⸯ хꙋ́бавите| лю́дїе и҆_краве́ните, и҆_лиц҄ата_иⷨ щⷮь́_да_ста́нать| ѿ_мрь́твыте по́_гроꙁни. тоги́ва_ще да_ли́ѱа| хꙋ́бость же́нⸯска, и҆_не_щѐ век҄ѥ да_има тоги́ва| да_сѐ щ҄е нѣ́комꙋ л҃кꙋ жен҄а, и҆лѝ на_жен҄а да| сѐ_щ҄е мь́жь. а῍мѝ_щ҄е тоги́ва в_тоꙁѝ врѣ́ме| си́ⸯко да_ѻ҆мрь́ꙁне л҃кꙋ. А῍мѝ_щ҄е токо̀ да_сѐ| ю́ва глⷭа и҆_въ́нь и҆_въ́трѣ. ѡⷯ, ѡⷯ, ѻлеле. а῍мѝ| г҃ь б҃ь не_щѐ да_сѝ ѻ҆ставѝ съꙁда́нїето своѐ,| а῍ми_гѝ пом́л҃ꙋва е_҄е то́й млⷭти́вь. и҆_не_ѻ҆ста́|ви_гы да_сѐ мь́ать мн҄ѡго дн҃и. ҄е_Като́_мꙋ| бѣ́ха ре́кле, г҃, го́динь и҆_полови́на да_царꙋ́|ва а҆нтихрі́сть. а῍мѝ г҃ь б҃ь скьсѝ дн҃ите| и҆_годи́ныте и҆_асѡве́те, ꙁа́мь какⸯ_б҄ы_се ꙋ҆|па́ꙁила и҆_ѿне́ла дш҃а л҃ьска̏ ѿ_того́ꙁи про|кле́тиго а҆нтихрі́ста и҆_дїа́вола. т҄а_ꙁарⷣӓ| тї́а лю́дїе г҃ь щ҄е да_смалѝ дн҃и́те и҆_годи́ны|те. кои̏то побѣ́гнаха по_го́рїето и҆_по_пе́|щерите, та_сѐ кр҄ыа꙼ха и҆_м́л҃ꙗха_се б҃ꙋ_ꙁащо́то|
25б (1: 1257–1280)
прѣгрѣши́ха. т҄а ꙁарⷣӓ тⷯѣ́ г҃ь дн҃ите и҆_гоⷣн̈́и|те. Ѿкога́то_щⷮь́ да_сѐ сврь́шꙋвать, г҃ тѐ| го́динь и҆_полови́на. та_щ҄е ско́ро да́_сѐ сврь́ши| нѥ́говото црⷭтво томꙋ́ва а҆нтихрі́стꙋ. и҆| щѐ да_м҄ꙋ ѿпа́дне си́лата, и҆_щ҄е да_ѿиде_въ| вѣ́нꙋю мꙋ́кꙋ. Кат҄о реⷱ´, и҆_ст҃ыи і҆ѡа́ннь_бг҃о|сло́вь въ_кнї́гата а҆пока́лиѱиⷭ • Слꙋ́шайте.| Єто д҄е ви́дѣхь влькато́го, д҄ето бѣ́ше самⸯ|с҄и дїа́воль. и҆_видⷯѣ́ ца́ратого д҄ето бѣ́ше на| ꙁемл҄ꙗта, и҆_войска́та си́ⸯка събра́на на|є҆дно̀. и҆_щѐ да_сѐ бѝе съсⸯ_того́ва дет҄о ꙗꙁди| на_ко́нꙗть, и҆_съсⸯ_не́говата войска •| Ко́и бѣ́ше д҄ето ꙗꙁдѣше на_ко́нь, и҆_кои̏| бѣ́ха и҆_тї́а д҄ето ка́ꙁꙋва и҆_войска́та. да| в҄ы ка́жеⷨ и҆_ꙁа_това̀ послꙋ́шаите т҄о рⷱе́ і҆ѡ|а́ннь. Видⷯѣ́ рⷱе́ нб҃е́то е_с҄ь ѿтво́ри. є҆|ди́нь ко́нь бѣ́ль д҄е и҆ꙁла́ꙁи и҆ꙁ_врата́та| нбⷭныи. и҆_сѣдѝ на_нѥ́го л҃кь съ́щи ꙗ҆ко ка|то и҆_правосꙋ́дникь, и҆_нави́ва на_си́ⸯкото.| ꙫ҆и́тѣ_мꙋ свѣ́теть кат҄о пла́макь| ѻ҆гнѣ́нныи, и҆_на_глав҄ьта_мꙋ вѣ́нци мн҄ѡго|
26а (1: 1280–1302)
и҆ _имаше име напи́сано на_глав҄ьта. а῍ла̀| ни́кои не_ꙁна́еше що̀ дꙋ́ма токо̀ то́й са|мⸯси́_си. и҆_ѻ҆блѣ́ень вⸯ_прѣмѣ́на Крь́вава.| и҆_ꙁовѣ́ше_се името нѥ́гово Сло́во б́ж҃їе.| и҆_войската нѥ́гова аг҃глы нбⷭныи, и҆_тїѐ| на_конѐ бѣ́лы. и҆_ѻ҆блѣ́ени вⸯ_прѣмѣ́на| бѣ́ла и҆_и́ста. и҆_ѿ_ꙋ҆ста́та нѥ́говы и҆ꙁла́|ꙁѣше ѻ҆рь́жїе и҆_ѿ_двѣ̏тѣ стра́ны ѻстро.| т҄а съсⸯ_нѥ́го_щ҄е да_и҆ꙁⸯсѣѐ ѻ҆номꙋ́ва вой|ска́та. Єто сн҃ь б́ж҃їи съⷭ_агг҃лыте нѥ́го|вы, Сто́риха бо́й съсⸯ_дїа́вола, и҆_съⷭ_тї́а ца́|рїе ꙁемльскь̀і. д҄ето бѣ́ше_гы напра́виль| а҆нтихрі́сть да_са̀ подⸯ_нѥ́гова рьк҄а. а῍то̏| бѣ́ха и҆_тїѐ. дїа́воле, а῍ла_са̀ бѣ́ха ѻ҆блѣ́|кле и҆_тїѐ въ_л҃ьска пль́ть. т҄а и҆_тїѐ стрꙋ́|ваха ꙁнаме́нїе съⷭ_а҆нтихрі́ста нае҆дно̀.| и҆_щото̀ и҆ꙁль́гаха людїе́тѣ кои̏то има|ха бѣ́лѣгь ѿ_пеа́тьⷮ на_ел҄ото и҆_на_рь|к҄ьта де́сна̏. и҆_нака́рꙋваха наси́ла людїе́|тѣ т҄а_имⸯ_се покла́нꙗха и҆_прѣда́ваха| а҆нтихрі́стꙋ. А῍то́_ги жи́вьі̏ фрь́лѣха|
26б (1: 1302–1326)
аг҃глы б́ж҃їи, ѻ҆нї́а слꙋ́гы а҆нтихрі́стов҄ы| въ_рѣ́ка ѻгьннаа и҆_горе́щаа смола̀. и҆_дрꙋ́|гыте си́ⸯките да_ꙁатрїа́ть съⷭ_това̀ ѻ҆рь́|жїе д҄ето и҆ꙁла́ꙁѣше и҆ꙁь_ꙋ҆ста́та щот҄о| ꙗꙁдѣше на_ко́нꙗть бѣ́ли. и҆_си́ⸯкыте| пти́ци нбⷭные нась́ітиха_се ѿ_тѣ́хныте| тѣле́са. Тоги́ва_щьⷮⸯ да_прѣста́нать си́ⸯ|кыте хитринь̀і дїа́волⸯскы и҆_а҆нтихрі́сто|вы, и҆_слꙋ́гыте нѥ́говы ѿ_слꙋгꙋ́ванїе.| си́кыте щь́ть да_ꙁаги́нать. и҆_си́ⸯко_ще да_сѐ доврь́|ши. и҆_на́поконь що_щ҄е да_бь́де послꙋ́шаите| блⷭве́нїи хрⷭтїа́не. щ҄е да_до́йде і҆с҃́ х҃с́ щото́_го| ꙁо́веⷨⸯ нь́іе сн҃ь б́ж҃їи. та_щ҄е вто́рыи пь́ть| да_до́йде, ѻти_се на_нѥ́го надѣ́еме да_нѝ ꙋ҆|па́ꙁи. ꙁащо̀ то́й пра́во сꙋ́ди на_свои̏те лю́|дїе. т҄а ꙁатова̀ ка́ꙁꙋваме нь́іе вто́ро| пришь́ствїе х҃во • Кат҄о и҆_самс҄и рⷱе́ х҃с́ на| ст҃о́е є҆ѵⷢлїе єже ѿ_маⷮѳе҄а. Кат҄о є҆|дна̀ мль́нїа Кога́то_се ви́ди ѿ_истока до| ꙁа́пада ка́кь є̏; ть́й_ще да_бь́де пришь́|ствїе сн҃а л҃ьскаго. дето_҄е месо́то та́мⸯ_се|
27а (1: 1326–1348)
събь́ірать и҆_ѻ҆рл҄ыте. Слꙋ́шаите да_в҄ы| ка́жеⷨ. Д҄ето се́дне х҃с́ праве́дньі̏ сь́дникⸯ. | та́мо_щⷮь́ да_сѐ съберь́ть си́кы а҆плⷭы, и҆| си́кы свѣ́ть. Месо́то_се нари́ѣ х҃с́ ѻ|ти ꙋ҆мрѣ̀. т҄а па́кь ѻ҆живѣ̀ ꙁара́ди наⷭ,| да_нѝ ѿне́ме ѿ_дїа́вола. А῍_ѻ҆рл҄ыте_се на|ри́ѣть а҆плⷭыте ꙁарадѝ и́стото_иⷨ срцⷣе| и҆_ꙋмь. Кат҄о ꙫ҆и́те ѻ҆рл҄ꙋ, ѻти ѻрⸯлови| ꙫи не́мать слъ́ꙁа. Єто д҄е рⷱе́ х҃с па́|кь на_ст҃о́е є҆ѵⷢлїе. Да_ꙁна́ете слⷣѣ_тї́а | дн҃и. Кога́то_щ҄е да_ѐ на_людїе́тѣ гри́жа| и҆_мь́ка и҆_стрⷯа́. та_щ҄е на́поконь слн҃цето| да_помрь́кне. и҆_мцⷭьть не_щѐ век҄ѥ да_свѣ́|ти. и҆_ѕвѣꙁд҄ыте щⷮь́ да_па́днать_ѿ_нб҃е́|то. и҆_си́лы нбнⷭые дви́гнꙋть д҄ето дръ|жаха нб҃е́то. тоги́ва_щ҄е да_сѐ пока́же| ю́до ѿ_сн҃а л҃ьскаго, д҄ето_го ꙁовⷨе́ нь́іе| х҃с́ на_нб҃е́то. и҆_тоги́ва_щⷮь́_да_попла́ать| Си́кыте є҆ꙁь́іци щото́_са по_ꙁемл҄ꙗта.| Като́_щьⷮⸯ да_ви́дать і҆с҃а х҃а с҃на б́ж҃їа д҄е| иде т҄а сла́ꙁи на_ѻблакь нбⷭныи, Съсⸯ|
27б (1: 1348–1369)
мн҄ѡго войска̀ се̏ аг҃глы съⷭ_пѣ́снь и҆_съⷭ_по́|тⷭь мн҄ѡго. Тоги́ва нб҃е́то щь́ть да_го̀| св҄иать аг҃глы нбⷭны нае҆дно̀ кат҄о харⸯ|тїа. Земл҄ꙗта_щ҄е да_и҆ꙁгорѝ,м҃, ла́кⸯте| надо́лꙋ ѿ_грⷯѣ́ л҃ьскы. ѻти_са_е̏ ѻ҆мрь|си́ла ѿ_л҃ьскы гнꙋсоть̀і, ѿ_кꙋ́рⸯвы, и҆_ѿ| вль́хви, и҆_ѿ_ꙋ҆бѝти лю́дїе, и҆_ѿ_маге́сници,| и҆_ѿ_идоло слꙋгꙋ́ванїе, и҆_ѿ_кри́во съ́денїе,| и҆_ѿ_прѣда́ванїе добрь̀і лю́дїе на_ꙁльі̏ да_гь̀і| ꙗ҆дь́ть, и҆_ѿ_ль́жове, и҆_ѿ_кри́во ꙁакли́на|нїе, и҆_ѿ_ꙁльі̏ лю́дїе д҄ето л҃ка не_ми́лꙋвать,| и҆_ѿ_во́йскы крь́вь мн҄ѡго. Тоги́ва_щ҄е нб҃е́|то да_сѐ потрь́си кат҄о трьсти́ка. И҆_гор҄а|та_ще да_трепе́ре кат҄о ли́сть ѿ_голѣ́мь| вѣ́трь. и҆_си́ко съꙁда́нїе б́ж҃їе щ҄е да_по|трепе́ре ѿ_стрⷯа́ тоги́ва • Тоги́ва_ще да| пꙋ́сне г҃ь а҆рхаг҃гла михаи́ла, и҆ дрꙋ́гы| агг҃лы съⷭ_трь́бы да_потрь́беть ꙁ_голⷨѣ́| глⷭа. да_҄е ю́ть ѿ_истока до_ꙁа́пада. и҆_щⷮь́| да_сѐ съберь́ть и҆ꙁбра́нныте не́говы, д҃,| вѣ́трове, си́ⸯкото на_е҆дн҄о мѣ́сто_Като_҄е|
30а (1: 1369–1391)
рⷱе́но и҆_въ_і҆ѡа́нново є҆ѵⷢлїе. А῍ми́нь, и҆_истина | дꙋ́маⷨ вⷨа́. Кога̀ до́йде то́йꙁьі̏ аⷭ, єто_е_сега̀| то́йꙁи аⷭ. Кога̀ ю́еть мрь́твы глⷭа трꙋ́|бны, и҆_сн҃а л҃ьскаго і҆ѵⷭ х҃а сн҃а б́ж҃їа. т҄а_щⷮь́| си́кыте лю́дїе да_въскрⷭнать ѿ_гробо́ве|те_с҄и, щото́_са ꙋ҆мрѣ́ле ѿ_а҆да́ма до_тоги́|ва. Като́_щьⷮⸯ да_и҆ꙁлѣ́ꙁать ѿ_гробо́вете_с҄и,| Ко́ито_є̏ сто́риль ꙁло̏ щⷮь́ да_го̀ ѻ҆сꙋ́деть| въ_вѣ́нꙋю мꙋ́кꙋ. А῍_ко́ито_є̏ сто́риль_до|бр҄о, а῍_то́и_ще да_҄е жи́вь па́кь да_ꙗ҆дѐ и҆_да| пи́е па́кь съсⸯ_агг҃лы нбⷭны, и҆_да_хо́ди съⷭ| тⷯѣ́ • А῍мѝ послꙋ́шаите блⷭве́нїи хрⷭтїане| да_в҄ы ка́жеⷨ каквѝ и҆_слⷣѣ́ каквѝ въскрⷭнꙋ́ваⷮⸯ.| Тоги́ва_щⷮь́ да_въскⷭрнать ц҃рїето голѣ́мы | д҄ето_се вди́гаха наголѣ́мо, т҄а ꙁбь́іраⷯ войска̀ мн҄ѡго да_ꙁе́мать ю́жⷣа_ꙁемл҄ꙗ,| та_сѐ и҆ꙁⸯсѣ́е то́лⸯкоꙁи л҃кь_ꙁара́ди тⷯѣ́.| т҄а_щⷮь́ дⷣа́вать рⷱѣ́ б҃ꙋ ꙁа_това̀. Тоги́ва| щⷮь́ да_въскрⷭнать патрїа́рⸯси и҆_влⷣцїи, дⷣа́|вать дꙋ́ма б҃ꙋ ꙁа_хрⷭтїа́нете какⸯ_ги_са| ѹиле и҆_па́ꙁиле. Тоги́ва_щⷮь́_да_въскⷭрнаⷮⸯ|
30б (1: 1391–1414)
поⷫо́ве и҆_дх҃о́вници, дⷣа́вать дꙋ́ма б҃ꙋ ꙁа_нꙋрїа́|та_с҄и какⸯ_с҄ь ѿстоꙗ́вале пра́во та_ѧ_҄са ꙗ|ле и҆_дх҃о́вниците как_с҄ь ꙁе́мале дꙋка́ти| ѿ_и҆сповѣ́дниците да_сѐ м́л҃ꙗть б҃ꙋ_ꙁа_тѣ́хнїаⷮⸯ| грⷯѣ́. Тоги́ва_щⷮь́ да_въскⷭрнать хайдꙋ́те| дⷣа́вать дꙋ́ма б҃ꙋ, Като́_са ѿне́мале наси́|ла съⷭ_непра́вда. а῍т҄о_ймⸯ_са не_стоа́ше да| ꙁе́мать ю́ждо ѿ_сырома́си и҆_по_пь́тищаⷮⸯ| и҆_по_планинїе́то. Тоги́ва_щⷮь́ да_въскⷭрнаⷮⸯ| си́ⸯкыте Кадї҄е, т҄а_щⷮь́ да_гь̀і тї́а сырома́|сите вла́ать д҄ето имⸯ_са ꙁе́мале мыт҄о,| та_ги́_са ѻ҆съ́ждале т҄а_па́кь_имⸯ_са раꙁва́|лѣле, та_си́_гы ищаⷮⸯ та́мь прⷣѣ_б҃а. Тоги́ва| щⷮь́ да_въскⷭрнать прⷣѣ_г҃а тї́а д҄ето сꙋ́деть| кри́во_ꙁа_дꙋка́ти, т҄а ꙁе́мать л҃кꙋ си́ⸯ|кото и҆_бѝатⸯ_го. Тоги́ва_щьⷮⸯ да_въскⷭрнаⷮⸯ| Кметѡ́ве, и҆_да_гь̀і вла́ать си́кыте лю́|дїе прⷣѣ_б҃а, дⷣа́вать рⷱѣ́ б҃ꙋ. ꙁащо́_са доса́жⷣа|ле на_сырома́сите, и҆_ꙁе́мале_им_са домѡ́вете,| и҆_жени́те, и҆_дѣца́та, и҆лѝ ло́ꙁїето, и҆лѝ| ни́вїето, и҆лѝ лива́дїето, и҆лѝ ѻ҆во́щїето,|
31а (1: 1414–1439)
и҆лѝ кь́щата, та_си́_гы ищать та́мь прⷣѣ_б҃а.| Тоги́ва_щьⷮⸯ да_въскⷭрнать и҆_тї́а неха́рните лю́|дїе, д҄ето_са_са ѻ҆ленѣ́вале, и҆_спа́ле_са кат҄о| Сви́нїе т҄а нѣ_са̀ имале стрⷯа́ ѿ_б҃а да_хо́дѣⷮⸯ| в_е́рⸯкова дⷣа́вать рⷱѣ́ б҃ꙋ. Тоги́ва_щьⷮⸯ да_въ|скⷭрнать и҆_тї́а мь́жїе и҆_же́ны съсⸯ_голⷨѣ́ срⷨа́,| Кои̏то нѣ_си́_са па́ꙁиле лиц҄ето и́сто до|где̏_са хо́диле мо́мцїи, и҆_момї҄и, а῍мѝ_са кꙋ́р|виле догде̏_са нѣ_с҄ь ѻ҆же́ниле, т҄а_щⷮь́_дⷣа́вать| рⷱѣ́ б҃ꙋ ꙁа_това̀. Тоги́ва_щьⷮⸯ да_пла́ать тї́а| д҄ето не_дрьжа́ха ꙁа́конь х҃вь щ҄о бѣ́ше ꙁарь́аль, да_лю́бишь съсѣ́дина своего,| кат҄о самс҄и се́бѣ_си. Тоги́ва_щьⷮⸯ_да_пла́аⷮⸯ| тї́а д҄ето_иⷨⸯ ꙁарь́ахⸯм҄е, да_нѐ ꙋ҆бїѝте, да| нѐ ꙋ҆кра́днете, да_нѐ скꙋ́рвите, да_нѐ лъ́|жите. а῍_тїѐ това̀ си́ⸯко сто́риха, т҄а_щⷮь́| да_пла́ать ѿ_стрⷯа́ хв҃ь. Тоги́ва_щьⷮⸯ да| пла́ать тї́а кои̏то не_слꙋ́шаха щот҄о| бѣ́ше_ꙁарьа́ль х҃с́ да_пои́ташь бащ҄ь_си| и҆_ма́ика_си. Тоги́ва_щьⷮⸯ_да_сѐ гри́жать| кои̏то не_слꙋ́шаха дꙋ́мата гн҃ꙗ, Кат҄о|
31б (1: 1439–1457)
бѣ́ше ꙁарь́аль, да_нѐ_жела́ешь на_съсѣ́|дина своего жен҄ьта_мꙋ_да_кꙋ́рвишь съⷭ_не́а.| Тоги́ва_щьⷮⸯ да_сѐ ѻ҆съ́дѧть тї́а сам҄ы се́бѣ| си. д҄ето не_слꙋ́шаха дꙋ́мата гн҃ꙗ, кат҄о| бѣ́ше ре́кль_да_нѐ ѻ҆съ́ждате л҃ка да_нѣ стѐ ѻ҆съ́дени и҆_вь́іе. Тоги́ва_щьⷮⸯ да_въскрь́|снать тї́а д҄ето нѣ_с҄ь пои́тале ст҃ь́іте| пра́ꙁнⷣици, и҆_не_гь́і_са праꙁнⷣꙋ́вале, а῍ми_ги́_са поть́пале и҆_ра́ботиле, дⷣа́вать рⷱѣ́ б҃ꙋ.| Тоги́ва_щьⷮⸯ да_сѐ ѻ҆сꙋ́деⷮⸯ тї́а д҄ето не_слꙋ́шаха| щ҄о бѣ́ше ре́кль г҃ь. не_поть́пковаите сы|рома́сите, да_нѣ_стѐ поть́пкани и҆_вь́іе.| Тоги́ва не_щь́ть да_простѧ́ть тї́а лю́дїе,| кои̏то нѣ_с҄ь проща́вале тꙋ́ка сега̀ л҃кꙋ| съгрѣше́нїето. Кат҄о ка́же и_на_ст҃о́е е҆ѵⷢ|лїе. ѡ҆стави́те да_сѐ ѻ҆ста́ви и҆_ва́мь. про|стѣ́те л҃кꙋ съгрѣше́нїето. и҆_б҃ь ѿц҃ь| ва́шь нбⷭныи ѻ҆ста́вить вⷨа́ съгрѣше́|нїе ва́ше. а῍ко_лѝ не_прости́те вь́іе л҃кꙋ| съгрѣше́нїето, и҆_ѿц҃ь ва́шь нбⷭныи не_про|ща́ва ва́мь съгрѣше́нїето ва́ше.
4а (1: 1463–1465, 1457–1463, 1465–1478)
Тоги́ва_щьть да_въскⷭр́нать тї́а Кои̏то мѣ́|рѧть и҆_кьпоне́ть и҆_те́глать на́криво, дⷣа́|вать рѣ́ь б҃ꙋ. Тоги́ва_щьⷮ дⷣа́вать дꙋ́|ма б҃ꙋ тї́а, д҄ето си́повать вод҄а ꙋ҆_ви́|но т҄а прода́вать. Тоги́ва_щьⷮⸯ дⷣа́вать| рѣ́ь б҃ꙋ воденѣ́рете, д҄ето_са ꙁе́мале| ѿ_сво́ать ха́кь по́_мн҄ѡго, т҄а_щь́ть да| го̀ вра́щать на_сырома́сите и҆_на_дрꙋ́гыте.| Тоги́ва_щьⷮ да_въскⷭрнать и҆_тї́а жен҄ы Кои̏|то б҃а раꙁⸯгнѣ́вале, кои̏то враю́вать,| и҆_ба́ꙗть, и҆_прѣда́вать, и҆_ꙁада́вать, и҆| ꙁаве́ꙁꙋвать млнⷣци. и҆_стрꙋ́вать лю́дїе| т҄а полꙋдѣ́вать, и҆_ѻ҆тро́вювать т҄а| ꙋ҆ми́рать. тоги́ва_щьⷮⸯ да_пла́ать, то|ги́ва_щьⷮⸯ да_трепе́реть, тоги́ва_щь да_ви́|кать ꙁ_голⷨѣ́ глⷭа. ѽлелѐ на́мь_ꙁлѣ̏ ка|к_нѝ и҆ꙁль́га дїа́воль, т҄а не_слꙋ́шахⸯм҄е| как_нѝ ꙁарь́аха поⷫо́ве и҆_дх҃о́вници, и҆| писа́нїа кнї́гы ерⸯко́вны. А῍мѝ сега̀ ѿ|хо́ждаме съⷭ_дїа́вола въ_мꙋ́кꙋ вѣ́нꙋю.| Тоги́ва_щьⷮ да_пла́ать тї́а д҄ето стрꙋ́ва|
4б (1: 1478–1503)
ѻ҆мра́ꙁа ме́жⷣꙋ мь́жа и҆_жен҄а та_сѐ ѻ҆мра́|ꙁѣть. ѽ_ꙁлѣ̏ _ꙁа_такви́ꙁи_лю́дїе д҄ето така̀| стрꙋ́вать. ѽ_ꙁлѣ̏ тоги́ва томꙋ́ва, д҄ето| ви́ди нѣ́кой л҃кь д҄е прѣгрѣшѝ нѣ́т҄о| а῍_то́й не_мльѝ. а῍мѝ иде т҄а ка́ꙁꙋва на_лю|дїе́тѣ та_го̀ ꙁасра́ми, и҆лѝ_го бѝѧть, и҆ли̏_мꙋ| ꙁе́мать и҆ма́нїето, та_щ҄е тоги́ва дⷣа́ва| рѣ́ь б҃ꙋ. Защо́то бѣ́ше б҃ь ꙁарь́аль, а῍ко̀| ви́дишь нѣ́кого_л҃ка_де_҄е прѣгрѣши́ль, а῍| тьі̏ мльѝ, и҆лѝ_го поꙋ҆и, а῍_недѣ́и_го ѻ҆ба́жⷣа| прⷣѣ_лю́дїе, е_щ҄е г҃ь те́бе да_ѻ҆мра́ꙁи. Слꙋ́|шаи л҃е коѐ добр҄о имашь кат҄о ка́ꙁꙋваⷲ| л҃кꙋтомꙋ съгрѣше́нїето, ни́кое_добр҄о| ть́кмо ѻ҆мра́ꙁа а῍_дрꙋ́го ни́що. г҃ь_щ҄е нѥ́го| сꙋ́ди, тьі̏ нѥ́го не_сꙋдѝ, ѻти_се самс҄и се́бѣ_си| ѻ҆сꙋ́ждашь. ѽ_ꙁлѣ̏ томꙋ́ва д҄ето ми́сли| ꙁло̏ на_съсѣ́дина своего. ѽ_ꙁлѣ̏ тоги́ва| на_тї́а лю́дїе д҄ето пїѧ́ть вин҄о съ_Свирцѝ| и҆_съⷭ_ть́пане мн҄ѡго, та_сѐ ѻ҆бьꙗдать и҆_ѻ҆|пи́вать, и҆_сам҄ы се́бѣ_ꙁабора́вѣть кат҄о| ди́вїи сви́нїе. ѽ_ꙁлѣ̏ томꙋ́ва л҃кꙋ тоги́ |
28а (1: 1503–1527)
Ко́йто_с҄и ѻ҆ста́ви сво́ата жен҄а, а῍то̀ иде| т҄а кꙋ́рви съсⸯ_дрꙋ́га. и҆лѝ жен҄а ѻ҆ста́ви| своего мꙋ́жа, а῍то̀ иде т҄а кꙋ́рвы съⷭ_дрꙋ́гы| мь́жїе. ѽ_ꙁлѣ̏ тоги́ва томꙋ́ва л҃кꙋ, д҄е|то ѿиде т҄а дꙋ́ма на_лъжа̀ прⷣѣ_сꙋ́дь и҆лѝ| прⷣѣ_лю́дїе ꙁа_съсѣ́дина своего ꙁло̏, и҆_ꙁакль|не́_се на́криво токо̀ да_го̀ ѻ҆сꙋ́ди, ꙁлѣ̏ ꙁа_то|го́ꙁи л҃ка. ѽ ꙁлѣ̏ тоги́ва томꙋ́ва д҄е|то ꙁави́ди съсѣ́динꙋ своемꙋ, и҆лѝ жен҄ьта,| и҆лѝ и҆ма́нїето, и҆лѝ кь́щата, и҆лѝ ро́бїето,| и҆лѝ ло́ꙁїето, и҆лѝ ни́вїето, и҆лѝ ѻ҆во́щїето,| ꙁлѣ̏ ꙁа_того́ва грѣ́шника л҃ка, е_с҄ь наꙁо|ва́ва дїа́воль, и҆_дїа́волⸯскьі̏ слꙋга̀. д҄ето_ще| да_сѣдѝ дїа́воль вⸯ_мь́ката, та́моꙁи_щ҄е| да_сѣдѝ и҆_то́йꙁи л҃кь д҄ето ꙁави́ди съсѣ́|динꙋ своемꙋ щот҄о има добр҄о ѿ_б҃а.| ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь грѣ́шныⷨ е_с҄ь нари́ѣме хрⷭтїа́|не, а῍_хрⷭтїа́нство не_дрьжи́ме що_҄е ре́кль| х҃с́. а῍мѝ с_какⸯвѝ ꙫи да_погле́днеме х҃а,| и҆_да_рⷱе́мь хрⷭтїа́не_см҄е. т҄а_нь́іе_вели́кыи| по́сти не_говѣ́хⸯм҄е Като́_ны_то́й ꙁарьѣ̀, |
28б (1: 1503–1552)
нито̀ ст҃ыⷯ а҆плⷭь по́стите_иⷨⸯ по́стихⸯм҄е, Като́| ни_са_ꙁарь́але. а῍мѝ има тꙋ́ка лц҃и ме́ждꙋ| наⷭ та_са̀ и҆_бла́го ꙗле и҆_ме́со, а῍_нѣ̏ да_по́стѣⷮⸯ| Като_҄е ꙁарь́ано. то́иꙁи л҃кь ка́кⸯвь_є̏ и҆_на|ри́ѣ_се хрⷭтїа́нинь, то́иꙁи_се_ꙁовѐ єллининь.| т҄а нѣ_ѐ б́ж҃їи л҃кь, а῍ми_ѐ дїа́волⸯскьі̏. ѻти| не_вѣ́рꙋва що_҄е ре́кль х҃с́ влкⷣа, и҆_а҆плⷭы, и҆_ст҃ь̀і| ѻц҃ы, да_по́стим҄е ст҃ь̀і_тⷭны по́сти, на_оу҆|спе́нїе бц҃и, и҆_на_ро́жⷣьство хв҃о, и҆_срⷣѣ́, и҆_пеⷦ,| прѣ_си́ка годи́на хꙋ́бевѣ и҆_и́сто. Єда| това́_се ꙁовѐ хрⷭтїа́нинь. и҆_х҃с б҃ь такви́|ꙁи_ище хрⷭтїа́не д҄ето по́сти хꙋ́бевѣ.| А῍мѝ послꙋ́шайте блⷭве́нїи хртⷭїа́не да_в҄ы| ка́жеⷨ какви́_щеⷨ да_ста́неⷨⸯ на_стра́шно| съдо́вище. Тоги́ва_щьⷮⸯ да_ста́нать пра|ве́дниците кат҄о снѣ́гь, и҆_свѣтли́выи| кат҄о слн҃це. А῍ грѣ́шниците_щьⷮⸯ да_ста́наⷮⸯ| ть́мны и҆_рь́ны кат҄о смола̀ и҆_катра́нь.| Си́ⸯки лю́дїе ма́лы и҆_голѣ́мы, на, л҃г, го́|динь И҆_си́кыте лю́дїе щь́ть да_сѐ поꙁ|на́вать тоги́ва е҆ди́нь дрꙋ́гыго. и҆_ро́днина|
32а (1: 1552–1560, след което в Л5 следва лакуна)
и҆_бра́тїа, и҆_побра́тиме, и҆_сестрѝ, и҆_бащѝ, и҆_ма́й|кы, и҆_жен҄ы, и҆_дѣца̀, и҆_ма́лⸯкы и҆_голѣ́мы си́ⸯ|ките_са поꙁна́вать тоги́ва. и҆_ми́лꙋватⸯ_се| и҆_дꙋ́мат_с҄и си́ⸯките дꙋ́ма. и҆_хорота̀_стрꙋ́ваⷮⸯ| кат҄о и҆_сега̀ нь́іе тꙋ́ка. а῍ла́_иⷨ не_да́де_б҃ь ꙋмь| то́йꙁи аⷭ, да_сѐ раꙁꙋмѣ́ать и҆_да_по́внать| що_с҄ь стрꙋ́вале на_то́йꙁи аⷭ. и҆_праве́дници| и҆_грѣ́шници се̏_є҆дна́кво ꙋмь имать, и҆| си́ките_са ра́уⷣвать. и҆_праве́дници и҆_грѣ́|шници съсⸯ_тѣ́лото_с҄и щото́_го имаха напрⷣѣ́| на_ꙁемл҄ꙗта съⷭ_не́го_щьⷮⸯ да_въскрⷭнать. и҆_на|пра́ви б҃ь ѻ҆нова̀ тѣ́ло на_си́ⸯките лю́дїе| да_тра̀е мн҄ѡго и҆_да_сѐ не_рассь́іпꙋва и҆_да_сѐ| не_раꙁва́лѣ нѝкога. Праве́дницить_щⷮь́| да_въскрⷭнать да_сѐ поеть́ть, и҆_да_сѝ ꙁе́маⷮⸯ| добр҄ото щото́_иⷨ б҃ь наго́тви. А῍_грѣ́шни|ците_щⷮь́ да_въскрⷭнать да_напль́нать вѣ́|на́а мꙋ́ка. и҆ є҆днѝ имать ма́лⸯко грⷯѣ́.| та_сѐ и҆ꙁмо́лꙗть, сѣ́кьі̏ Ко́й ка́кь_є̏ ра́бо|тиль, ть́й_си ꙁе́ма ха́кать ѿ_праве́днаго| сꙋ́дїа. до́брь добро̀_ꙁе́ме, а῍_ꙁль̏ _ꙁло̏ _ꙁе́ме.|
32б (лакуна в Л5)
си́ⸯки ста́нать го́лы прⷣѣ_праве́дньі̏ сꙋ́дь| го́лы съблѣ́ени, и҆_сѣ́кыи спротѝ сво́атⸯ_с҄и| грⷯѣ́ ть́й_са и҆_белѣ́женїи. Сам҄ы грѣхове́те| щь́ть да_ѻ҆съ́деть л҃ка. ѻти_щ҄е тоги́ва| сѣ́кыи да_ꙁна́е кнї́га да_ьтѐ. та_щ҄е да_мⷹ| дадѐ аг҃гль гн҃ь кнї́гата в_рьцѣ́те д҄ето| мꙋ_е пи́саль грѣхѡве́те, та_щ҄е сам҄си да_гѝ| ка́ꙁꙋва. А῍ко_ѐ добр҄о стрꙋ́валь щ҄е самс҄и| да_сѐ и҆спра́ви. А῍ко_ѐ ꙁло̏ стрꙋ́валь щ҄е самс҄и| да_сѐ ѻ҆сꙋ́ди. ни́що та́мо не_мо́же да_сѐ скр҄ие,| ꙁащо̀ стоѝ аг҃гль гн҃ь при_те́бе т҄а_ка́ꙁꙋва| си́кото що_с҄и сто́риль. И҆_си́ките лю́дїе то|ги́ва є҆ди́нь є҆ꙁь́ікь и҆_є҆ди́нь глⷭа щь́ть_да| дꙋ́мать. и҆_си́ки грѣ́шници_щⷮь́ да_ви́каⷮⸯ| и҆_да_пла́ать ѿ_грѣхове́те_с҄и. и҆_щь́ть да_сѐ| бѝать грьди́те и҆_глав҄ыте, и҆_пла́ать тврь́|дѣ и҆_сль́ꙁы пꙋ́щать и҆ꙁь_ꙫ҆и́тѣ_с҄и кат҄о| дь́жⷣь, и҆_кат҄о рѣка̀_щⷮь́ да_текь́ть. и҆_не_щⷮь́| да_имать млⷭть ни̏ ѿ_кого̀, а῍мѝ ть́кмо| ѿ_ада несь́ітого. Тоги́ва си́лы нбⷭные и҆_а|г҃глы гн҃и, щь́ть да_сѐ помѣ́стеть и҆_да_по|
33а (лакуна в Л5)
трепере си́ⸯкото ѿ_тⷯѣ́ • Тоги́ва_щ҄е нб҃е́то| и҆_ꙁемл҄ꙗта, и҆_до́лꙋ бе́ꙁнⷣа дльбо́кото| мѣ́сто щ҄е да_потрепе́ре • Тоги́ва_щьть_да| прїи́дꙋть, ѳ҃, и́нѡве. Си̏ рⷱѣ́ воево́ды нбⷭ|ные. агг҃лы. а҆рхг҃глы, и҆_прѣсто́лницы| б́ж҃їи, и҆_Кме́тѡве прьв҄ы гпдⷭвы, Си́лы| мн҄ѡго ꙫ҆и́ты херꙋві́мы, и҆_шесто̀крыла́|таа серафі́мы. да_ꙋ҆го́тветь и҆_да_напра́|веть стра́шныи прѣсто́ль б́ж҃їи д҄ето_ще| да_сꙋ́ди пра́во. И҆ дрꙋ́гыте прѣсто́лы що|т҄о_щь́ть да_сѣдь́ть, в҃і, а҆пⷭлы, да_сꙋ́деть| на, в҃і, Колѣ́на ꙁемльна̀ и҆_є҆ꙁь́іци. и҆_агг҃ли| щь́ть да_пѣа́ть прⷣѣ_праве́днаго сꙋ́дїа и҆| да_дꙋ́мать. Ст҃ь ст҃ь ст҃ь г҃ь саваѡ́ѳь.| то́й напль́ни нб҃е́то и҆_ꙁемл҄ꙗта съⷭ радо|ва́нїе нѥ́гово. И҆_тоги́ва_щ҄е да_сѐ пока́же| ц҃рь д҄ето_е цр҃ꙋваль наⷣ_си́ⸯкыте ца́рїе. и҆_г҃ь| дето_҄е бь́іль наⷣ_си́ⸯките гпⷭда́рїе, гпдⷭа́рь.| и҆_сꙋ́дїа, дето_҄е наⷣ_си́ките сꙋ́дници съ́|дникь. И҆_посре́щнать нѥ́го тоги́ва си́ⸯки|
33б (лакуна в Л5)
ст҃їи агг҃лы нае҆дно̀ съ_си́ⸯкыте ст҃цїи. Ка|т҄о рⷱе́ и҆_ст҃ыи а҆плⷭь па́вель. Нае҆дно̀ съ_си́ⸯки|те да_сѐ вди́гнеⷨⸯ на_ѻблаци да_посре́щнемь| х҃а г҃а • Агг҃лы да_го̀ хва́лꙗть • А῍_праве́дни|ци съⷭ_хꙋ́бавы пѣ́сны • А῍_мⷱницитѣ щь́ть| да_пѣа́ть и҆_да_сѐ ра́уⷣвать • А῍_грѣ́шниците| щь́ть да_трепе́рѧть и҆_да_пла́ать ѿ_х҃а б҃а.| Кат҄о_щь́ть да_го̀ ви́деть си́ⸯките и҆_праве́|дны и҆_грѣ́шны • Кат҄о_ще да_се́дне на_хꙋ́|бавїать сто́ль б́ж҃їи, да_сꙋ́ди на_си́ⸯки_н҄ы •| И҆_рѣка̀ ѻ҆гнѣ́нна щ҄е да_и҆стеѐ прⷣѣ_прѣсто́|ль б́ж҃їи. т҄а щеⷨ да_ꙗ῍ гле́даме си́ⸯки прⷣѣ| наⷭ да_трепе́реме и҆_да_пла́име. Тоги́ва| щь́ть агг҃лыте да_приведь́ть а҆нтихрі́|ста дїа́вола и҆_ль́жа врь́ꙁана и҆_ѻ҆ков҄ана| да_го̀ сꙋ́деть прⷣѣ_стра́шныи сꙋ́дь. и҆_щь́ть| да_го̀ ѻ҆сꙋ́ деть, и҆_да_го̀ фрь́лѣть въ_ѻ҆нь́ꙁи| рѣка̀ ѻ҆гнѣ́ннаа прь́вѣнь нѥ́го • Тоги́ва| щь́ть да_ви́деть ѻ҆нї́а є҆вр҄ее х҃а кат҄о л҃ка| и҆_щь́ть да_м҄ꙋ ви́деть рьцѣ́те и҆_нѡѕѣ́те| продꙋ́пⸯени ѿ_пиро́нете Кат҄о бѣ́ха_го при|
34а (лакуна в Л5)
кова́ле на_крⷭтьть • Тоги́ва_щьⷮ да_ви́деть и҆| крⷭть́ть д҄е свѣ́ти Кат҄о сл҃нце • Тоги́ва_щьⷮⸯ| да_ви́деть и҆_пиро́нете д҄ето_го прикова́ха| съсⸯ_тѣ́хь • И҆_гь́бата д҄ето_го напои́ха съⷭ| жль́ь и҆_ѻ҆це́ть • Тоги́ва_щⷮь́_да_ви́деть и҆| тоꙗ́гата щото́_мꙋ бѣ́ха_ꙗ῍ да́ле в_рьцѣ́тѣ| ѿ_трьсти́ка, и҆_бѝꙗха_го съсⸯ_нѥ́а и҆_смѣ́ꙗ|ха_мꙋ_се • Тоги́ва_щⷮь́ да_ви́деть и҆_рьве́ната| ри́ꙁа д҄ето_ꙗ῍ ѻ҆бла́аха на_нѥ́го на_присмⷯѣ •| Тоги́ва_щⷮь́ да_ви́деть и҆_вѣне́цьть д҄ето_мꙋ| бѣ́ха ѻ҆гꙋ́диле на_глав҄ьта ѿ_трь̀нїе та_мꙋ́_се| присми́ваха • И҆_си́ⸯкото щото̀ бѣ́ха̀ на|пра́виле х҃ꙋ тоги́ва вⸯ_тоꙁѝ врѣ́ме та_м҄ꙋ_се| смѣ́аха. т҄а_щь́ть да_ви́деть тоги́ва| сам҄ы съⷭ ꙫ҆и́тѣ_с҄и. тоги́ва_щⷮь́ да_ви́кнаⷮⸯ| т҄а да_пла́ать, и҆_да_с҄и дꙋ́мать є҆ди́нь| дрꙋ́гымꙋ. ѽ_ꙁлѣ̏ на́мь сега̀ Как_сѐ и҆ꙁма́|михⸯм҄е. Какⸯ_смѐ сега̀ ꙁасра́мени прⷣѣ_си́ⸯ|кїать свѣ́ть. Ка́кь не_поꙁна́хⸯм҄е е_҄е бь́ілⸯ| г҃ь истѣнⸯскыи, а῍мѝ_го мьи́хⸯм҄е дорѝ и҆| ꙋ҆мрѣ̀. Єто сега̀ де_г҄о ви́диⷨⸯ ҄е има во́лꙗ|
34б (лакуна в Л5)
на_н҃бе́то и҆_на_ꙁемл҄ꙗта. то́й_є̏ сега̀ на́й| стра́шень сꙋ́дїа. ѡⷯ, ѡⷯ, ѻлеле, ѻлеле_ꙁлѣ̏| ꙁа_наⷭ сега̀ грѣ́шны. щ҄о да_сто́риⷨⸯ сега̀ къ|дѣ̀ да_побѣ́гнеⷨ сега̀ да_сѐ скр҄ыемь ѿ_не́|гови́те рьцѣ̀. и҆лѝ где̏ да_сѐ скрь́іемь| ѿ_нѥ́говьта срьдитина̀ сега̀. Тоги́ва| щь́ть да_ви́деть си́ⸯките є҆вр҄ее мѡ|ѵ̈се҄а прⷪрⷪка прⷣѣ_тⷯѣ́. т҄а_щь́ть си́ⸯките| д҄а ѿидать д҄ето нѥ́го да_м҄ꙋ дꙋ́мать| и҆_да_пла́ать. На́шь гпⷭда́рю мѡ́ѵ̈с҄и.| помогнѝ на_тво́ать рѡ́дь, помогнѝ| на_твои̏те ро́бїе, Помогнѝ на́мь на| си́ⸯкы_ни. Защо́_сме нь́іе тво́й ꙁа́конь| дрьжа́ле, и҆_твои́те дꙋ́мы ꙋиле. А῍мѝ| распе́хⸯм҄е х҃а та_сѐ бои́мь сега̀. А῍мѝ| Ко́лⸯко мо́жешь, а῍_тьі̏ помогнѝ на́мь| сега̀. та_н҄ы и҆ꙁмолѝ ѿ_того́ва Кадї҄а| стра́шнаго. е_с҄а на_тебѣ̀ надѣ́еме си́|ⸯки да_н҄ы помо́гнешь на_тоꙁѝ врѣ́ме,| помогнѝ на́мь мѡ́ѵ̈с҄и помогнѝ нⷨа́ •| Тоги́ва_щ҄е мѡ́ѵ̈с҄и д҄а_имь продꙋ́ма|
35а (лакуна в Л5)
срьди́то, т҄а рⷱе́. Какⸯ_стѐ пра́во_стрꙋвале,| ть́й_щете и҆_да_намѣ́рите. ѻти_са_сте ꙋ|҆ра́ниле сами́си и҆_и҆ꙁма́миле_сте_с҄а т҄а_ви_се| стоѝ сега̀ да_сѐ мь́ите. ѻти_ма не_послꙋ́|шахⸯтѐ и҆_дꙋ́мата_ми не_дрьжа́хⸯтѐ да_го̀| не_распи́нате и҆_да_го̀ не_мь́ите. не_ре́коⷯ_лѝ| аꙁь ва́мь и҆_не_Каꙁа́хⸯ_лѝ аꙁь ва́мь. щ҄е д҄а| до́йде слⷣѣ́_ме́не прⷪрⷪкь голⷨѣ́. Ко́й л҃кь| не́го не_послꙋ́ша, и҆_рѣ́ите_мꙋ не_прїе́ма.| то́йꙁи л҃кь щ҄е да_сѐ мь́и на_тоꙁѝ врѣ́|ме. Єто де_с҄ь сврь́ши на_вⷭа́ мо́ата дꙋ́ма;| ꙁащо́_ма не_вѣ́ровахⸯтѐ; ꙁащо́_го распе́хⸯтѐ;| не_ю́хⸯте_лѝ и҆_дрꙋ́гыте пррⷪци що̀ дꙋ́маха̀| и҆_ка́ꙁꙋваха; щ҄е да_ро́ди є҆дна̀ мом҄а б҃а;| нѐ_раꙁꙋмѣ́хⸯте_лѝ ҄е си́ⸯките Кнї́гы и҆_пи|са́нїа ка́ꙁꙋваха е_҄е истинⸯскьі̏ б҃ь то́й|ꙁи щото́_ще мома́та да_ро́ди дѣ́тето.| а῍_вь́іе не́го не_послꙋ́шахⸯтѐ. А῍мѝ сега̀ що_щ҄ь| да_в҄ы сто́рѧ и҆_аꙁь. Какво́то_сте добро̀| сто́риле, такво́ꙁи_щетѐ сега̀ и҆_да_намѣ́ри|те. да_стѐ слꙋ́шале и҆_пои́тале нѥ́говыте|
35б (лакуна в Л5)
дꙋ́мы, и҆_не́говата наꙋка. нѐ бь́іхⸯте_с҄а| сега̀ ѻ҆сь́диле да_сѐ мь́ите • Тоги́ва| Кат҄о щь́ть да_ю́ѧть ѻ҆нї́а є҆вре҄е та|кви́ꙁи дꙋ́мы ѿ_мѡѵ̈с҄еа. щь́ть да_ви́|кнать тоги́ва ꙁⸯ_голⷨѣ́ глⷭа да_пла́ать| да_сѐ бѝѧть по_лиц҄ето и҆_по_глав҄ьта.| а῍ла̀ не_щь́ть да_имать млⷭть нѝ ѿ_кого̀.| а῍мѝ щь́ть тоги́ва агг҃лы б́ж҃їи да_г҄ы| фрь́лꙗть въ_рѣ́кꙋ ѻгьннꙋю и҆_въ_мꙋ́кꙋ| вѣ́нꙋю да_сѐ мь́ать въ_ада несь́ітого.| А῍мѝ послꙋ́шайте блⷭве́нїи хрⷭтїа́не. єто| де_в҄ы Каꙁа́хⸯм҄е прⷪрⷪьскыте дꙋ́мы. А῍мѝ| щⷨе́ ѿсега̀ да_в҄ы_Ка́ꙁꙋваме ѿ_є҆ѵⷢлїе що_҄е| дꙋ́мало и҆_то̏. да_ꙁна́ете и҆_вь́іе е_҄е самс҄и| х҃с́ дꙋ́ маль тї́а дꙋ́мы • И҆_слоу́шайте.| Кога́то _щ҄е д҄а_до́йде сн҃ь л҃ьскьі̏ съ_си́лата| с҄и своа̀, и҆_си́ⸯки с҃тї́и аг҃глы съсⸯ_нѥ́го.| тоги́ва_щ҄е да_се́дне на_сто́ль б́ж҃їи съⷭ_пѣ́|снь и҆_съⷭ_хвала аг҃глⸯска̏. т҄а_щь́ть да_сѐ| съберь́ть си́ⸯки є҆ꙁь́іци и҆_вѣ́ры прⷣѣ_нѥ́го.| да_гь̀і раꙁдѣ́лы є҆ди́нь ѿ_дрꙋ́гыго. Ка́кь|
36а (лакуна в Л5)
раꙁль́ѣ пасть́ірь ѻвⸯце и҆_ко́ꙁи по_башк҄ь | и҆_щ҄е да_поста́ви ѻ҆вⸯце́те ѻ҆_де́сна стран҄а| се́бѣ, а῍_коꙁи́тѣ ѿ_лѣ́ва страна̀ • Праве́|дните г҃ь и҆стькмѣ́ва кат҄о ѻвⸯце, ѻти_са| ѻвⸯце кро́тⸯки, и҆_си́ⸯко добр҄о има на_тⷯѣ́ •|А῍_грѣ́шниците г҃ь и҆стькмѣ́ва Кат҄о Ко́ꙁи| ꙁащо̀ нѣ_с҄ь послꙋ́шале, а῍мѝ_с҄ь сѣ́когы те́|кле на_грⷯѣ́. Кат҄о Коꙁа̀ сѣ́когы ище да_хо́|ди и҆_да_ска́е по_стрь́мно. И҆_тоги́ва_щ҄е | да_реѐ ц҃рь и҆_съ́дникь пра́вь, на_тї́а щото́| са ѻ҆_де́сна страна̀ нѥ́го. Є҆ла́те присть|пѣ́те е_стѐ блⷭве́нїи ѿ_ѻц҃а моего, и҆_да| намѣ́рите щото́_вї_е ꙼̈ на_црⷭтво нбⷭное. е| стѐ слꙋ́шале и҆_пои́тале сѣ́кого на_то́иꙁи| свѣ́ть. ѻти бⷯѣ́ гла́день, а῍_вї́е_ма нахра́|нихⸯтѐ. и҆_жь́день бⷯѣ́. а῍_вїе_ма напои́хⸯте.| и҆_бо́лень бⷯѣ́, а῍_вї́е_ма погле́дахⸯтѐ. и҆_вⸯ_ть|мни́ца бⷯѣ́ ꙁапрѣ́нь напра́вда, а῍_вї́е_ма| и҆скꙋ́ пихⸯте ...ѝ є҆ла́те вї́е прⷪрⷪцы, ѻти| мн҄ѡго ꙁло̏ и҆сте́глихⸯтѐ ꙁарⷣӓ ме́не. Є҆ла́те| Кои̏то стань́ха прⷣѣ_мо́ать_ꙁа́конь праве́|
36б (лакуна в Л5)
днїи, е_стѐ въꙁлю́биле црⷭтво нбⷭное. и҆| кои̏ имаше ѿнапрⷣѣ́ праве́днїи прⷣѣ_х҃а.| А҆да́мь, и҆_сї́ѳь, и҆_є҆но́хь, но̀е, и҆_ме́лхи,| седе́кь, а҆враа́мь, и҆_і҆саа́кь, и҆а́ковь, є|то таквї́а лю́дїе и҆ꙁбь́іраше б҃ь. ѻти| бѣ́ха тїѐ стань́ле добрь̀і б҃ꙋ прⷣѣ_хв҃о роⷤ,| та_гѝ ꙁовѣ́ше х҃с́ на_црⷭтво нбⷭное. Є҆ла́|те_и҆_вь́іе моѝ а҆плⷭи, е_стѐ мн҄ѡго ꙁло̏| и҆сте́глиле, догде̏ прока́ꙁахⸯтѐ и҆ є҆ѵⷢлїе| по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ. Є҆ла́те и҆_вї́е мⷱници,| ѻти_стѐ_Ка́ꙁꙋвале мо́ето име прⷣѣ_ца́рїе| и҆_прⷣѣ_џелѣ́те. и҆_прѣтрьпѣ́вахⸯтѐ мн҄ѡ|го мь́ка, и҆_и҆стопѣ́ванїе тѣло́то_с҄и ꙁа|ра́ди мо́ето име. Є҆ла́те и҆_вї ́е влⷣцїи и҆| дх҃о́вницїи, и҆_поⷫо́ве, Кои̏то_сте хꙋ́бевѣ_ѿ|стоꙗ́вале днⷭе́ и҆_ноще́сь в_е́рⸯкова, и҆_и́сто| оу҆и́ле людїе́тѣ на_пь́ть и҆_на_ꙁа́конь и|стѣнⸯскьі̏. Є҆ла́те и҆_вї́е по́стницїи д҄ето| сте говѣ́ле, и҆_сѣдѣ́ле по_го́рїето, и҆_ниꙁⸯ_дꙋ́|пⸯкыте по_ка́манїето на_стꙋ́ дь и҆_на_мра̀ꙁⸯ,| токо̀ да_навї́йте дїа́волꙋ. Є҆ла́те и҆_вь́іе|
37а (лакуна в Л5)
жен҄ы по́стници, щото́_сте по́стиле_и́сто,| та_си́_сте и҆ссꙋша́вале тѣло́то_рⷣӓ мо́ето| име. Є҆ла́те и҆_вь́іе_жен҄ы мⷱници, ꙁарадѝ| мо́ето име та_с҄и пое́рнихⸯтѐ_хꙋ́бавыте| лиц҄а ѿ_ꙁльі̏ мь́кы. Є҆ла́те_и҆_вї́е моѝ_ло|вѣ́цїи, Кои̏то лю́бѣха сырома́си, и҆_лю́бѣ|ха пь́тници, А῍_нѐ_ищѣха мн҄ѡго и҆ма́нїе| да_ꙁⸯберь́ть. Є҆ла́те и҆_вь́іе моѝ л҃цїи, Кои̏|то_сте да́вале на_сь́іроты и҆_на_про́сѣцїи| вⸯ_рьцѣ́те_иⷨⸯ, а῍_нѐ_хва́лехⸯте_с҄а. Є҆ ла́те_и҆_вї́е| Кои̏то_сте погле́дꙋвале бо́лⸯнїи сырома́си| и҆_южди́нцїи. И҆_кои̏то_сте ѡ҆бла́иле го́|лы сырома́си и҆_про́сѣцїи. И҆_кои̏то_сте| нахра́ниле гла́дны. И҆_кои̏то_сте напоꙗ́|вале жь́дны. И҆_кои̏то_сте прїе́мале пь́|тници и҆_южди́нци на_ꙁло̏ врѣ́ме вⸯ_кь́|щата_с҄и. И҆_кои̏то_са_ст҄е погри́жꙋвале ꙁа| сырома́сы и҆_ꙁа_сь́іроты. И҆_кои̏то_сте по|мо́гнале на_сь́іроты съⷭ_дре́бнїи дѣ́ца, т҄а| ймⸯ_стѐ поприда́вале Коѐ жи́то, Коѐ дꙋ|ка́ти, Коѐ бла́го, Коѐ дре́шⸯкы, Коѐ со́ль|
37б (лакуна в Л5)
а῍мѝ Є҆ла́те да_вь̀і да́мь аꙁь това̀ си́ⸯкото| да_в҄и_го врь́на. Прїидѣ́те и҆_вь́іе Кои̏то_сте| пригле́дꙋвале и҆_ѿкꙋпꙋ́ вале тї́а Кои̏то бѣ́|ха ꙁапрѣ́ны вⸯ_тьмни́ца сырома́си, а῍мѝ| є҆ла́те сега̀ да_в҄и_гы врь́на. И҆ є҆ла́те и҆_вї́е| Кои̏то_сте ꙋ҆па́ꙁиле крщ҃е́нїето и́сто, та_го̀| нѣ_стѐ ѻ҆мрьси́ле Съⷭ_кꙋрⸯво́вⸯство, и҆лѝ съⷭ| поⷣⸯво́дⸯство, и҆лѝ съⷭ ꙋ҆бїи́ство, и҆лѝ съⷭ_ꙁа|кли́нанїе на_льж҄а. т҄а пристьпѣ́те бли́ꙁꙋ| при_ме́не да_в҄ы ѻ҆с҃тꙗ̀. Є҆ла́те и҆_ви́е Кои̏то| сте хо́диле е́сто вⸯ_е́рⸯкова съⷭ_и́сто срⷣце.| т҄а пристьпѣ́те бли́ꙁꙋ при_ме́не да_в҄ы оу҆|гꙋ́диⷨ вѣне́ць на_глав҄ыте да_прили́ите| на_црⷭтво нбⷭное. Є҆ла́те и҆_вь́іе кои̏то_сте| имале гри́жа сѣ́когы та_стѐ пра́виле| добро̀, да_напра́вите ме́нѣ добрѣ̀, Като́| сⸯмь ꙁарь́аль и҆_писа́нїе ѻ҆ста́виль, та_сте| хо́диле се̏ по_мо́й пь́ть и҆_ꙁа́конь. та_стѐ| слꙋгꙋ́вале цр҃ꙋ д҄ето не_ꙋ҆ми́ра ни́когы.| Єто црⷭтво моѐ де_с҄ь наго́твы ꙁа_ваⷭ. Єто| ра́й де_с҄ь ѿтво́ри ꙁарⷣӓ вⷭа́. Єто вѣ́нци|
38а (лакуна в Л5)
мн҄ѡго хꙋ́бавы де_в҄ы_а́кать. Єто ра́до|сть ваⷭ д҄е а́ка. Єто трапе́ꙁа съⷭ_ꙗстїе| и҆_пи́тїе де_в҄ы а́ка. Єто добрина̀ и҆_хꙋ́бо|сть ра́йскаа де_с҄ь наго́твы ꙁарадѝ ва́сь.|А῍мѝ є҆ла́те на_поди́рѣшно врѣ́ме да_ꙗдете| щото_҄е наго́твено было̀ напрⷣѣ́ прѣдѝ а҆|да́ма. т҄а є҆ла́те_да_сѐ нась́ітете съⷭ Сла́дⸯ|ка го́ꙁⸯба. ю́хⸯте_лѝ блⷭве́нїи хрⷭтїа́не,| Ко́лⸯко_Хꙋ́бавы и҆_сла́дⸯкы дꙋ́мы дꙋ́ма х҃с́| на_добр҄ыте лю́дїе съсⸯ_миле́но срⷣце да_сѐ не_ꙋ҆|пла́шꙋвать, а῍мѝ да_сѐ ра́уⷣвать • А῍мѝ по|слꙋ́шайте да_в҄ы Ка́жеⷨ щ҄о щь́ть да_дꙋ́мать| праве́дниците х҃ꙋ. Ги҃ Кога́_та видѣ́хⸯм҄е | гла́дна, та_тѐ нахра́нихⸯм҄е, д҄е _тьі̏ хра́нишⸯ| си́ⸯко дыха́нїе жи́во • Влкⷣо_ст҃ь́іи, Кога́| те видѣ́хⸯм҄е жь́дна, та_т҄е напои́хⸯм҄е, д҄е| тьі̏ пои́шь си́ⸯка ꙁемл҄ꙗ и҆_пла́нинї҄е • ҄е_тьі̏| людїе́тѣ лю́бишь, Кога́_те видѣ́хⸯм҄е пъ́|тника, та_тѐ въве́дохⸯм҄е дома́_си, д҄е тьі̏| на́мь_си́ко_си да́ль в_рь́цѣ, т҄а нь́іе дома́_си| сѣдѣ́хⸯм҄е, а῍_тьі̏ хо́дѣше на_пь́ть • До́брьі̏|
38б (лакуна в Л5)
и҆ _си́лньі̏, Кога́_те видѣ́хⸯм҄е бо́лⸯна, т҄а дои҆|до́хⸯм҄е та_тѐ погле́дахⸯм҄е, д҄е тьі̏ да́вашь_на| си́ⸯкы_ни ꙁрⷣа́вїе • ҄е тьі̏ не_ꙋ҆ми́рашь, Кога́_те| видѣ́хⸯм҄е вⸯ_тьмни́ца ꙁапрѣ́нь, т҄а дои҆до́|хⸯм҄е да_тѐ ѿкꙋ́пиⷨⸯ, де_҄е те́бе си́ⸯкото дль́жно •| Тьі̏ е҆сѝ б҃ь си́лⸯныи • Тьі̏ е҆сѝ ц҃рь ѿнапрⷣѣ́, и҆_сега̀| Тьі̏ е҆сѝ напра́виль си́ⸯки свѣ́ть ѿнапрⷣѣ́ •| и҆_досе́га • Тьі̏ е҆сѝ напра́виль агг҃лы и҆_а҆рха|гг҃лы, и҆_си́ⸯкы нбⷭные вое҆во́ды • Ѿ_те́бѣ| боѝ и҆_бе́ꙁнⷣа • Ѿ_те́бѣ_се бо҄ѧть Си́ⸯки| во́ды и҆_кла́денⸯци • Ѿ_те́бѣ_се боѧ́ть си́|ⸯко го́рїе, и҆_пла́нинїе, и҆_по́ле • Тьі̏ Кога̀ по|гле́днешь на́_ꙁемлꙗ, а῍_тїа́_се потрь́си и҆_по|трепе́ре • Нь́іе Кога́_те нахра́нихⸯм҄е, и҆лѝ_те| напои́хⸯм҄е, и҆лѝ_те вⸯ_кь́ща прїе́хⸯм҄е, и҆лѝ_те| ѻ҆блѣ́кохⸯм҄е, и҆ли́_та бо́лⸯна погле́дахⸯм҄е,| и҆ли́_та дль́жна ѿкꙋ́пихⸯм҄е. Тї́а дꙋ́мы дꙋ́|мать праве́дниците г҃ꙋ і҆ѵⷭ х҃ꙋ прⷣѣ_сꙋ́дището.| Тоги́ва_ще д҄а имь продꙋ́ма цр҃ь д҄ето цр҃ꙋ́ва| дꙋ́ма съсⸯ_кро́тостїю. ꙗ῍, послꙋ́шаите_м҄е сн҃ѡ|ве л҃ьсцїи. А῍ми́нь, и҆_истинна дꙋ́маⷨ ва́мь. |
39а (лакуна в Л5)
е_стѐ сто́риле добр҄о на_тї́а мои̏те бра́тїа| мь́ниⸯкыте ме́нѣ_сте сто́риле. тї́а сыро|ма́сите и҆_про́сѣците, та_са̀ моѝ бра́тїа и҆| моѝ дрꙋга́ре. а῍мѝ_сте добр҄о сто́риле, и҆_аꙁь| ва́мь добр҄о наго́твиⷯ • А῍мѝ послꙋ́шайте| блⷭве́нїи хрⷭтїа́не, да_в҄ы Ка́жеⷨ какви́_ще дꙋ́|мы да_подꙋ́ма х҃с́ на_грѣ́шниците. Тоги́|ва_щ҄е да_сѐ ѻ҆брь́не къмто̀ грѣ́шниците ѿ| лѣ́ва страна̀, та_щ҄е да_имь_реѐ. И҆дѣ́те ѿ| ме́не прокле́ти въ_ѻгⸯнь вѣ́ньі̏. ꙋ҆готова́ни| дїа́волꙋ и҆_на_нѥ́говыте слꙋ́гы. ѻти бѣ́хь| гла́день, и҆_не_да́дохⸯте_м҄и да_ꙗмь. жь́день| бⷯѣ́, и҆_не_напои́хⸯте_ма. пь́тникь бⷯѣ́, не_въве́|дохⸯте_ма вⸯ_кь́щата_с҄и. го́ль бⷯѣ́, и҆_не_ѻ҆блѣ́|кохⸯте_ма. бо́лень бⷯѣ́, и҆_не_погле́дахⸯте_м҄а.| вⸯ_тьмни́ца бⷯѣ́ ꙁапрѣ́нь, а῍_вї́е_ма не_и҆скꙋ́пиⷯⸯ|те • Такви́ꙁи рѣ́и дꙋ́ма х҃с́ на_грѣ́шници|те. А῍мѝ и҆дѣ́те дале́е ѿ_ме́не прокле́|тыи въ_ѻгⸯнь вѣ́ньі̏, д҄ето_го наго́твыⷯ| ꙁа_дїа́вола и҆_ꙁа_не́говыте ангеле и҆_слꙋ́гы.| Аꙁь не_приго́твиⷯ мь́ката ꙁарадѝ ваⷭ, и҆лѝ |
39б (лакуна в Л5)
ꙁарадѝ хрⷭтїа́не, и́_щот҄о стрꙋ́ва мо́а во́|лꙗ. А῍мѝ ꙁарадѝ дїа́вола. А῍_вь́іе сто́риⷯⸯ|тѐ нѥ́говата ра́бота, и҆_вⸯ_не́говать пь́ть| хо́дихⸯтѐ. и҆дѣ́те сега̀ слⷣѣ́ нѥ́го вⸯ_мъ́ката| ѻ҆гнѣ́нна̏. Аꙁе_в҄ы сто́риⷯ л҃цїи, а῍_вь́іе| къкⸯ_дрꙋ́гыго ѿи҆до́хⸯте да_м҄ꙋ слꙋгꙋ́вате.| Аꙁⸯ_в҄ы напра́виⷯ и҆_ꙋмь и҆_ра́ꙁꙋмⸯ_в҄ы да́доⷯ, а῍_вї́е| ме́не не_поꙁна́хⸯте. Аꙁе_в҄ы ѿхра́ниⷯ ѿ_мъ́|ниⸯка до_голѣ́ма, а῍_вї́е дрꙋ́гымꙋ ра́ботиⷯтѐ.| Аꙁе_в҄ы сто́риⷯ мо́ре да_сѐ хра́ните ѿ_не́го, а῍| вї́е_ма гнѣ́выте съⷭ_ꙁльі̏н҄ьта ва́ша. Аꙁь| ва́мь да́доⷯ си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ да_ꙗ῍ дрьжи́те,| и҆_да_с҄и съ́дите ме́жⷣꙋ ваⷭ пра́во. А῍_вї́е ме́не| не_пое́тохⸯтѐ Кат҄о б҃а и҆_цр҃а. А῍мѝ и҆дѣ́те| ѿ_ме́не е_стѐ слꙋгꙋ́вале дїа́волꙋ. аꙁь вⷭа́| не_поꙁна́ваⷨ, нито́_вы ꙁна́ꙗ꙼. Комꙋ́то_сте| ра́ботиле, и҆_кого́_сте слꙋ́шале съⷭ_нѥ́го и҆|дѣ́те та_сѐ мьѣ́те и҆_напльнѣ́те мь́ката| ѻ҆гнѣ́нна. д҄ето_ѧ_сьⷨ напра́виль да_нѐ ꙋ҆|га́снꙋва нѝкоги. и҆_рь́вїе мн҄ѡго има вⸯ_не́а,| т҄а и҆дѣ́те та́мь да_в҄ы ꙗ҆дь́ть Кат҄о съⷭ_ꙁꙋ́|
40а (лакуна в Л5)
бы да_в҄ы кь́сать. ѻти бⷯѣ́ гладень, а_вї́е| ма не_нахра́нихⸯтѐ. ѻти бⷯѣ́ жь́день, а῍_вї́е_мⷶ| не_напои́хⸯте. ѻти бⷯѣ́ пь́тникь, а῍_вї́е_ма| вⸯ_кь́щи не_въве́дохⸯтѐ. ѻти бⷯѣ́ го́ль, а῍_вї́е_ма| не_ѻ҆блѣ́коⷯтѐ. ѻти бⷯѣ́ бо́лень, а῍_вї́е_ма не_по|гле́дахⸯтѐ. ѻти бⷯѣ́ вⸯ_тьмни́ца ꙁапрѣ́нь,| а῍_вї́е_ма не_и҆скꙋ́пихⸯтѐ. Аꙁе_в҄ы напра́виⷯ ꙋши| да_слꙋ́ шате кнї́гыте що_҄е пи́сано, и҆_ꙁа́конь| мо́й що_сьⷨ´ⸯ ѻ҆ста́виль ва́мь да_го̀ дрьжи́те,| а῍_вь́іе_с҄и наго́твихⸯтѐ ꙋ҆ши́те на_сви́рⸯкы и҆_на| ть́пане и҆_на_и҆гра̀, и҆_на_прислꙋ́шꙋванїе, и҆_на_ꙁли̏| дꙋ́мы гото́вы. Аꙁь_ва́мь напра́виⷯ ꙫи да| гле́дате мо́ата напра́ва по_си́ⸯката ꙁемл҄ꙗ| що_сⷨь́ напра́виль хꙋ́баво. А῍_вї́е_гы наго́твиⷯтѐ| да_ꙁави́дите л҃кꙋ добро́то щото́_го има то́й,| ꙗ῍ Къ́ща хꙋ́бава. ꙗ῍, и҆ма́нїе мн҄ѡго. ꙗ῍, ро́бїе| мн҄ѡго. ꙗ῍, жен҄а хꙋ́бава. ꙗ῍, дьщерѣ̀ хꙋ́бава.| ꙗ῍, ло́ꙁїе хꙋ́баво. ꙗ῍, ни́вїе хꙋ́баво. ꙗ῍, конѐ до|бры̀; ꙗ῍, воловѡ́ве добрѝ. Єто_с҄и на_такво́|ꙁи наго́твиⷯтѐ ꙫ҆ите. Аꙁе_в҄ы напра́виⷯ_ꙋ҆ста̀| и҆_є҆ꙁи́кь да_пѣ́ете и҆_да_сла́вите име моѐ,|
40б (лакуна в Л5)
и҆_да_лю́бите писа́нїе. и҆_да_ꙋ҆ите ненаꙋени| лю́дїе. а῍_вї́е_гы ѿтво́рихⸯтѐ на_лъж҄а, на| ѱꙋ̀ванїе, на́_криво дꙋ́манїе, и҆_л҃кꙋ насре́ща| да_дꙋ́машь. и҆_кога̀ пие́те и҆_ꙗ҆де́те, а῍_вї́е ви́|кате сло́бодно и҆_беꙁⸯ_стрⷯа́. а῍_не_ще́те да| м́л҃ите и҆_да_хва́лите мо́ето име, а῍мь̀і_се| хва́лите съсⸯ_ва́ши дꙋ́мы. Аꙁе_в҄ы напра́виⷯ| рьц҄ѣ да_г҄ы вди́гате го́рѣ на_м́л҃ба и҆_на_мо|ле́нїе. а῍_вї́е_ги ѻ҆мрьсѝхⸯтѐ наси́ла, и҆лѝ съⷭ| кра́денїе, и҆лѝ съⷭ_файда ꙁе́манїе, и҆лѝ крь́вь| и҆_ꙋ҆бїѝство. Єто_стѐ такви́ꙁи вї́е сега̀.| Аꙁь_ва́мь напра́виⷯ крака̀, да_тее́те_сѣ́кога| вⸯ_е́ркова моа̀ ст҃а̀. а῍_вї́е тее́те на_бо́й, и҆_на| и҆гра̀, и҆_на_кꙋрво́вⸯство, и҆_наⷣ_подⸯво́дⸯство, и҆_на| дрꙋ́гы дїа́волⸯскы ра́боты мн҄ѡго, щото́_ги| ви́дѣхⸯтѐ та_гь̀і не_ѻ҆ста́вѣхⸯтѐ, а῍_моѝ ерⸯк|овы ѻ҆ста́вѣхⸯтѐ т҄а не_хо́дѣхⸯтѐ.| Єто_се раꙁвалѝ съ́денїето и҆_дꙋ́манїето| л҃ьско. Єто де_с҄ь ми́на и҆_доврь́ши лъ|жа́та л҃ьска. Єто д҄е дои҆до́хⸯтѐ си́ⸯ|ки сега̀ прⷣѣ_ме́не ѻ҆съ́денїи стои́те. Єто|
41а (лакуна в Л5)
дѐ стои́те сега̀ прⷣѣ_ме́не го́лы съблѣ́ени.| ҄е нѣ_стѐ пом́л҃ꙋвале сырома́си и҆_просѣци,| нито́_щете и҆ма̀ сега̀ млⷭть ѿ_ме́не. аꙁь_лю|дїе́тѣ ми́лꙋваⷨⸯ, и҆_пра́во_иⷨ сꙋ́дѧ. сѣ́комꙋ| Ко́й Ка́кь є̏ ра́ботиль и҆_слꙋгꙋ́валь, ть́й_мꙋ| и҆_пра́щаⷨ и҆_да́ваⷨ. ни̏ пра́веднаго мь́а, ни̏ грѣ́|шнаго ми́лꙋваⷨ. А῍мѝ сѣ́комꙋ_сьⷨ да́ль дѣ́ль,| грѣ́шномꙋ мь́ка, а῍_праве́дномꙋ ра́й и҆_црⷭтво| нбⷭно. А῍_вї́е не_сто́рихⸯтѐ мо́а꙼та во́лꙗ_що_сⷨь́| бь́іль ѻ҆ста́виль ꙁа́конь и҆_дꙋ́мы. А῍мѝ и҆дѣ́|те на_мѣ́сто д҄ето_е наго́твено ꙁа_дїа́вола,| ѻти_стѐ нѥ́го искале и҆_не́говыте ра́боты ра́|ботиле. аꙁь вⷭа́ не_поꙁна́ваⷨ. А῍мѝ послꙋ́ша|йте блⷭве́нїи хрⷭтїа́не да_в҄ы Ка́жеⷨ щ҄о_щь́ть да| дꙋ́мать грѣ́шниците прⷣѣ г҃а б҃а. и҆_да_пла́|ать и҆_да_сѐ м́л҃ꙗть и_сль́ꙁы да_проли́вать.| Ги҃. Кога́_те видѣ́хⸯме гла́дна т҄а_тѐ не_нахра́|нихⸯм҄е. и҆лѝ_жь́дна, та_т҄е не_напои́хⸯм҄е. и҆лѝ| го́ла, т҄а_тѐ не_ѻ҆блѣ́коⷯме. и҆лѝ пь́тника, т҄а| тѐ не_въве́дохⸯм҄е вⸯ_кь́щата_с҄и. и҆лѝ бо́лна,| т҄а_тѐ не_погле́дахⸯм҄е. и҆лѝ вⸯ_тьмни́ца ꙁа|
41б (лакуна в Л5)
прѣ́нь, т҄а_тѐ не_и҆скꙋ́пиⷯм҄е. Тоги́ва_щ҄е да| имь продꙋ́ма х҃с́ б҃ь. аꙁь ва́мь дꙋ́мамь.| ѻти нѣ_стѐ сто́риле ни̏ є҆дно̀ добр҄о на| тї́а мьни́ⸯкыте моѝ бра́тїа, и҆_ме́не нѣ| стѐ сто́риле. а῍мѝ и҆дѣ́те ѿ_ме́не прокле́|тыи въ_ѻгнь вѣ́ньі̏. Тоги́ва_щⷮь́ да_ви́|кнать ꙁⸯ_голⷨѣ́ глⷭа и҆_пла́ь. г҃и, ѻти тьі̏| наⷭ не_поꙁна́вашь. ҄е тьі̏ наⷭ напра́ви съⷭ_твоа̀| рьк҄а, та_смѐ нь́іе твоѝ. тьі̏ е҆сѝ наⷭ напра́|виль ѿ_еть́іри си́лы нбⷭные. ѿ_ꙁемл҄ꙗ, и҆_ѿ| вод҄а, и҆_ѿ_дш҃а, и҆_ѿ_ѻгⸯнь. нь́іе тебѣ̀ вѣрова́|хⸯм҄е, и҆_те́бе ꙁа_б҃а имахⸯм҄е. и҆_съⷭ_твоѐ крщ҃е́|нїе крⷭти́хⸯме_с҄а, и҆_съⷭ_тво́а си́ла стрꙋ́ваме| юдеса̀. и҆_си́ⸯки_се на_тебѣ̀ надѣ́ахⸯме да| н҄ы ꙋ҆па́ꙁишь ѿ_мь́ката ѻ҆гнѣ́нна̏. А῍_сега̀| дꙋ́машь не_ꙁна́ꙗ꙼ ваⷭ Кои́_сте вь́іе. та_сѐ ѿри́|ѣшь ѿ_наⷭ, та_н҄ы прова́ждашь вⸯ_кⷨь́та да| сѐ мь́име. Тоги́ва_ще д҄а имь продꙋ́ма| пра́ведныи сꙋ́дїа д҄ето сꙋ́ди пра́во. ҄е исти|на ка́ꙁꙋвахⸯте_м҄а е_сⷨъ́ г҃ь б҃ь, а῍ла̀ не_стрꙋ́|вахⸯтѐ мо́ата во́лꙗ. и҆_истина_се нари́ѣ|
42а (лакуна в Л5)
хⸯтѐ хрⷭтїа́не, а῍ла̀ не_дрьжѣ́хⸯтѐ мо́ать| ꙁа́конь щот҄о бⷯѣ́ ꙁарь́аль. ѻти нѣ_ѐ сѣ́кьі̏| да_дꙋ́ма; г҃и, г҃и, та_҄е да_влѣ́ꙁе въ_црⷭтво| нбⷭное • А῍мѝ Ко́йто вѣ́рꙋва що_сь́мь ꙁарь́|аль и҆_ка́ꙁꙋваль дꙋ́мыте, що_҄е ꙁарь́ано| и҆_дꙋ́мано ѿ_ѻц҃а моего саваѡ́ѳа. та_гї_҄е| дрьжа́ль и́сто и҆_съсⸯ_вѣ́рно срцⷣе, то́й_ще| да_влѣ́ꙁе въ_црⷭтво нбⷭное. А῍мѝ а῍ко_сѐ на|дѣ́ехⸯтѐ да_в҄ы ꙋ҆па́ꙁиⷨ, а῍_вь́іе бь́іхⸯте стрꙋ́|вале и҆_па́ꙁиле мои́те дꙋ́мы. щот҄о бѣ́хь| ꙁарь́аль и҆_кнї́гы ѻ҆ста́виль. да_нахра́ни|те гла́дна. да_напои́те жь́дна. да_ѻ҆блѣ|е́те го́ла. да_прїе́мете пь́тника. да_по|гле́дате бо́лⸯна. да_и҆ꙁва́дите и҆ꙁ_тьмни́|ца дль́жна. това̀ си́ⸯкото да_бѣ́хⸯт҄е| стрꙋ́вале, и҆_ме́не бь́іхⸯте домилѣ́ле. т҄а| не_бь́іхⸯтѐ былѐ сега̀ ѻ҆съ́дени въ_ѻгⸯнь нега́симь. Ко́йто стрꙋ́ва сырома́хꙋ_до|бр҄о. ме́не стрꙋ́ва. Ко́й да́ва сырома́хꙋ_и҆| про́сѣкꙋ на_рьк҄а, на_мо́а рьк҄а да_го̀ намѣ́ри.| И҆ дрꙋ́гы дꙋ́мы има да_в҄ы Ка́жеⷨ. Ко́йто ми́|
42б (лакуна в Л5, след което 1: 1561–1564)
лꙋва сырома́ха та_м҄ꙋ да́ва наꙁа́емь б҃ꙋ| да́ва. И҆ а῍ко̀ бь́іхⸯте стрꙋ́вале добр҄о, не| б҄ы_ви нахо́дила ꙁльі̏н҄а и҆_бѣда̀ и҆_бо́лесть.| а῍мѝ и҆дѣ́те ѿ_ме́не прокле́ти въ_ѻгнь| вѣ́ныи. Тоги́ва_щьть да_сѐ раꙁль́ать_и҆| раꙁдѣлѧ́ть баща̀ ѿ_сн҃а. и҆_ма́йка ѿ_дь|щерѣ̀. и҆_бра́ть ѿ_бра́та. и҆_родни́на ѿ_ро́|днина. и҆_дрꙋ́гь ѿ_дрꙋ́га. ѻлеле, ѻлеле, ка|кво́_ще да_бь́де ѻ҆нова̀ мѣ́сто мъ́ное.| д҄ето_щ҄е да_бь́де мн҄ѡго пла́ь, и҆_ꙁльі̏ ꙁь́|бы ѿ_е́рвїето ѻ҆гнѣ́ны, д҄ето_мꙋ_е име|то тарта́рь. д҄ето и҆_самс҄и дїа́воль тре|пе́ре ѿ_нѥ́го. Като́_го гле́да е_҄е ѻгⸯнь мн҄ѡго| и҆_по́_горещь ѿ_то́йꙁи ѻгⸯнь. ѻтї_е ѻнⸯꙁи| ѻгⸯнь Кат҄о смола̀ и҆_катра́нь, т҄а горѝ,| а῍ла̀ не_свѣ́ты • Ѻлеле на́мь грѣ́шныиⷨ| блⷭве́нїи хрⷭтїа́не. Какⸯ_щеⷨ´ да_трьпи́мь е́|рⸯвїето мн҄ѡго д҄ето не_ꙋ҆ми́рать. а῍мѝ| ꙗ҆дь́ть людїе́тѣ грѣ́шниците, а῍ла_с҄а| не_нась́ітювать. Какви́_са и҆_тї́а дїа́волы| д҄ето_щⷮь́ да_мь́ать и҆_тⷯѣ́ ꙁара́ди тѣ́хната|
43а (1: 1564–1589)
ра́бота. и҆_нь́іе тога́ва_щеⷨ да_пла́еⷨ. а῍ла̀ не́ма| ни́кой тоги́ва да_н҄ы пом́л҃ꙋва. ѽ_ꙁлѣ̏| на_грѣ́шниците тоги́ва. Кога́то праве́|дниците ста́нать ѻ҆_де́сна страна̀ • А῍_грѣ́|шниците въꙁдь́ішеть. Кога́то праве́дни|ците щь́ть да_сѐ ра́уⷣвать • А῍_грѣ́шниците| щь́ть да_пла́ать. Кога́то праве́дниците| щь́ть да_пѣа́ть • А῍_грѣ́шниците быѧ̀ть.| Кога́то праве́дниците сѣде́ть на_хла́дь • А῍| грѣ́шниците въ_стра́шна̏ мь́ка. Кога́то| праве́дниците щь́ть да_сла́веть б҃а и҆_да_пѣ́юⷮⸯ| съсⸯ_агг҃лы • А῍_грѣ́шниците ѻ҆съ́дени съⷭ_дїа́|вола. т҄а ви́кать и҆_пла́ать, ѻлеле на́мь| бра́тїа моа̀ как_сѐ ѻ҆съ́дихⸯм҄е съⷭ_того́ꙁи| а҆нтихрі́ста. Кога́то праве́дниците_имаⷮⸯ| си́ⸯко добр҄о ра́йско прⷣѣ_тⷯѣ́ • А῍_грѣ́шнициⷮ| гле́дать та_с҄и жа́леть. Кога́то праве́дни|ците пои́тать съⷭ_аг҃глⸯскаа пѣ́снь • А῍_грѣ́|шниците ꙁасра́мѣть съⷭ_дїа́вола. Кога́то| праве́дниците ѿидать д҄ето гостолю́бнⷢаⷪ| а҆враа́ма • А῍_грѣ́шниците въ_тм҄а е́рⸯна|
43б (1: 1589–1611)
съⷭ_дїа́вола. Праве́дниците_се ра́уⷣвать на| нб҃е́то • А῍_грѣ́шниците_се стопѣ́ваⷮⸯ въ_мъ́|ката. Праве́дниците_са гле́дать и҆_ви́деⷮⸯ| є҆ди́нь дрꙋ́гыго • А῍_грѣ́шниците_с҄а не_ви́|деть є҆ди́нь дрꙋ́гыго вⸯ_мь́ката ѿ_тьмни|на̀. Праве́дниците свѣ́теть Кат҄о слн҃це •| А῍_грѣ́шниците ернѣ́ать Кат҄о Катра́нь.| Праве́дниците сѣде́ть сь́іти • А῍_грѣ́шници|те мь́ать гла́дны и҆_жь́дни. Праве́дници|те_вⸯ_ра́й • А῍_грѣ́шниците вⸯ_дꙋ́пⸯка ть́мна.| Праве́дниците съⷭ_агг҃ли • А῍_грѣ́шниците| съсⸯ_дїа́вола. Праве́дниците пѣ́ать •| А῍_грѣ́шниците_с҄а Ка́рать и҆_срь́деть. Пра|ве́дниците го́рѣ и҆_на_н҃бо и҆_на́_ꙁемлю • А῍| грѣ́шниците до́лꙋ въ_бе́ꙁнⷣа и҆_вⸯ_мь́ка •| Праве́дниците нависо́ко • А῍_грѣ́шниците| вⸯ_ниско : ⁓ Поꙋ҆е́нїе хрⷭтїа́нѡⷨ • | А῍мѝ ꙁарадѝ това̀ и҆_нь́іе блⷭве́нїи хрⷭтїа́не.| да_и҆спра́виⷨ Сам҄ы се́бѣ_с҄и_дш҃ь́та, и҆_да_ꙗ῍|ѻ҆и́стиⷨ ѿ_мн҄ѡгыте на́ши те́жⸯки грѣ́|хѡве. А῍мѝ да_сѐ погри́жиⷨ, и҆_да_сѝ_ꙁⸯбере́мь|
44а (1: 1611–1638)
оу҆мь́ть да_сѐ ꙋ҆пла́шиⷨ. ҄е не_ю́хⸯте_лѝ. ҄е не| раꙁⸯбра́хⸯте_лѝ каквѝ дꙋ́мы ка́ꙁꙋва_стра́шни.| а῍мѝ да_сто́римь добр҄о, и҆_да_сто́риⷨ млⷭть́і|нꙗ. да_хари́жиме ѿ_що̀ имаме. ѿ_ма́лⸯко| ма́лⸯко, ѿ_мн҄ѡго мн҄ѡго. да_пригле́даме| сырома́сы. да_въведе́ме пь́тника дома́_си.| и҆_южди́нца и҆_пришелⸯца̀ да_го̀ имаме кат҄о| бра́та. ѻти си́кы_щеⷨ да_и҆ꙁлѣ́ꙁеⷨ на_стра́|шно сꙋ́дище прⷣѣ_г҃а б҃а, и҆_болѣ́ре и҆_сырома́си.| т҄а_щѐ да_нѝ пи́та що_смѐ стрꙋ́вале. и҆_щ҄е| да_н҄ы съ́ди сѣ́комꙋ по_ра́ботата. а῍мѝ_да| стрꙋ́вам҄е добр҄о, дано̀ ста́немь и҆_нь́іе ѻ҆| де́сна страна̀ нѥ́го. и҆_дано́_ны пꙋ́сне_въ_црⷭ|тво нбⷭное съсⸯ_агг҃лы нѥ́говы. а῍мѝ_се си́ки| м҃лѣ́те б҃ꙋ блⷭве́нїи хрⷭтїа́не. ѻти нѥ́мꙋ| прили́е сѣ́каква м́л҃ба и҆_по́тⷭь и҆_покла|нꙗ́нїе. ꙁащо̀ нѥ́гова бащ҄а ни́кой не_ви́ди,| и҆_агг҃лы гн҃и, и҆_тїе́_го не_ви́деть. и҆_прѣст҃ь́іѧть| и҆_добр҄ыеть дх҃ь нѥ́говь, д҄ето си́ко ѻ҆жи|вѣ́ва. и҆_сега̀ и҆_сѣ́когы. и҆_докра́й свѣ́ть,| и҆_въ_вѣ́кы, а҆ми́нь : ⁓