Текстов корпус
Ꙋка(з) за г҃а нш҃его ис҃ х҃а како бьі(с) · м(с)ца мартїа
Заглавие на латински:-
Жанр:Историко-апокалиптично съчинение
Автор:-
Преведен?:-
Дата на ръкописа: 1628 г.
Дата на превода:-
Дата на преписа:-
Правопис:Ресавски
Име на ръкописа:Сборник, писан от Даниил Етрополски
Хранилище на ръкописа: МСПЦ–Белград
Сигнатура на ръкописа:No 100, сб. Груич
Издание:-
Нормализиран?:не
Страници:49а - 61б
doc_iddoc_187

49а Ꙋка(з) за г҃а нш҃его ис҃ х҃а како бьі(с) · м(с)ца мартїа

зі҃· дн҃ь въскрѣси г҃ь гостѣ своего лазара · м(с)ца мартїа иі҃· дн҃ь сътвори цвѣтоносїе · м(с)ца то(г) ·ка҃ сътвори прѣображенїе г҃ь · м(с)ца того ·кв҃҃· сътвори б҃ь таинꙋ ве(ч)рꙋ · м(с)ца то(г) ·кг҃· распет се г҃ь б҃ь · м(с)ца того ·кд҃· погребе се г҃ь б҃ь · м(с)ца то(г) ·ке҃· въскр҃се г҃ь б҃ь іс҃ хс҃ · жить х҃с на земли ·л҃· лѣ(т) · и ·г҃· м(с)це · и възне(с) се х҃ь · м(с)ца маїа ·г҃· дн҃ь · въ ча(с) ·ѕ҃· Въпрось · Колико лѣ(т) имаше ст҃аа бц҃а до бл҃говѣщенїе гаврїилово · ѿвѣ(т) ·д҃і· лѣ(т) · и ·д҃· м(с)ци · Въпро(с) · Колико бьі(с) въ домꙋ іѡ҃на бг҃слова по възне(с)нїи гн҃и · ѿвѣ(т) ·ді҃ лѣ(т) · въсѣ(х) лѣ(т) · их'же жива бьі(с) ст҃аа бц҃а · нѳ҃· Се же знаите · елико ѥ(с) ѿ великаго дн҃ꙗ до д҃· год҃нꙗ маиа м(с)ца · толико петрѡ(в) по (і) · Се же вѣдите ꙗко петрь ап(с)ль бра(т) андрею ап(с)лꙋ · и оба сꙋ(т) сн҃а іѡнина · петрь 49б ѥ(с) зеть брата варнавьі ап(с)ла · петро(в) ѥ(с) сн҃ь мар'ко ап(с)ль іеѵ(г)листь · андреи же дв҃ьстьвникь бьі(с) и сп҃се се · петрꙋ име сїмонь · х҃с нар(ч)е име емꙋ · Се вѣдите братїе · ꙗко въ годинѣ сꙋ(т) не(д)ли ·нв҃· и дн҃и т҃ѯе· и ча(с) и҃· и ·ф҃· и ·ѯ҃· Се вѣдите на свѣ(т) има(т) ·г҃· цр҃їе · ꙗкоже и ст҃аа тр(о)ица на нб҃сѣ(х) · и м(с)ци ·ві҃· и ап(с)ль ·ві҃ · ригь вѣнчалньі(х) на прѣстолѣ(х) цр(с)кьі(х) · пръвое цр(с)тво гръчьско · второе цар'ство блъгарско · третїе цр(с)тво аламан'ско · съ гръчьскьі(м) цр(с)тво(м) ѿц҃ь · съ аламанскьі(м) цр(с)тво(м) сн҃ь · съ блъгарскьі(м) цр(с)тво(м) дх҃ь ст҃ьіи · гръцьі цр(с)тво б҃ꙋ прѣдадꙋть · аламанско цр(с)тво попереть въсе езьіки половѣр'ци · Се вѣдите на свѣть ѥ(с) въсѣ(х) езьікь ·ов҃· е҃· езьікь ѥ(с) пръвославньі(х) на свѣть · а҃· блъгаре ·в҃· гръци ·г҃· сирьꙗне ·д҃· ивери ·е҃· роусьі · въ тѣ(х) сꙋ(т) ·г҃· книгьі правовѣрньі(х) · гръчска · и блъгар'ска · и иверска · половѣрньі(х) езьікь е(с) ·ві҃· а҃· аламане ·в҃· френ'цьі ·г҃· мачаре ·д҃· индїане ·е҃· ꙗковите · ѕ҃· армѣне ·з҃· сасьі ·и҃· лѣсьі ·ѳ҃ арбанасьі · і҃· харвати ·аі҃· хьізи ·ві҃· нѣмцьі :— Въпрось · Како зачехꙋ се правовѣрньі езьіци · и половѣрници 50а ѿкоу(д) родише(с) · ѿвѣ(т) · нѡе имѣш(е) г҃· сн҃ѡве · сима · и хама · и афета · и ѿ сїма изьідѡше правовѣрни хр(с)тїане · понѥ(ж) сїмь имѣ ·и҃· сн҃ѡвь · и ·и҃· дъщере · симѡви сн҃ѡве поехꙋ себѣ женьі сестрьі свое · також(д) и хамовьі и афетови · Симови сн҃ѡве рѣше не прикоснѣм се кь (се)стра(м) свои(м) · такожде и женьі рѣше · и сътв'орише двѣ храминьі · и събирахꙋ се моужи въ единꙋ храминꙋ а въ единꙋ женьі · стрегꙋще себѣ дроу(г) ѿ дроуга · тъкмо на сънѣ(д) събьірахꙋ се · видѣхꙋ се очима тъкмо · и видѣ г҃ь тръпѣнїе и(х) · и бл(с)ви и(х) · и плодѣхꙋ се бесплътно тъкмо ѿ погледанїа · того ради ѿ сима зачехꙋ се правовѣрни езьіци ·е҃ · ѿ афета зачехꙋ се половѣр'ци · ѿ хама зачехꙋ се егѵптѣньі · и фараѡнити · понеже прокле(т) бьі(с) ха(м) · також(д)е и чеда и(х) проклета сꙋ(т) · и потопи и(х) въ мори чръмнѣ(м) ·Въпро(с) невѣрньі езьіци ѿкоу(д) зачехꙋ се · ѿвѣть · ѿ измаилꙗ и ѿ агарьі мт҃ре его · Измаи(л) е(с) копиль авраамѡвь · слег се съ мт҃рїю своею въ синаи · агара мт҃и его р(ч)е · да поимаеть сѣме мое мнѡго женьі · да попереть сѣме авраамлѥ · и ѿ ньі(х) зачехꙋ се 50б невѣрньі(х) езьіци · Каинь ег(д)а оубьіть брата своего · пръво ѿ б҃а ѿвръже се · второ ѿц҃а опечали · третїе мт҃рь обез'чеди · четвръто брата оубьі и изгꙋби · пето кръвъ пролїа · шесто землю осмради · се(д)мо ада наслади · Въпро(с) · Ког(д)а оумрѣ(т) ·д҃· че(с) · ѿвѣ(т). Егда оубьіть каинь брата своего· .... 51а сали(м) срѣда и б҃ꙋ и земли иде(ж) ѥ(с) кр(с)ть · ꙗко(ж) р(ч)е пр(о)р(о)кь единь б҃ь на(м) · Въпро(с) · Въ кои м(с)ць ꙗви се потопь · ѿвѣ(т) · мартїа ·ѕ҃· дн҃ь · и пакьі мартїа исъше · Въпро(с)· Кто роди елима · ѿвѣ(т) · внꙋ(к) ноевь · сн҃ъ симо(в) · Въпро(с) · Кто живь въниде въ гробь · ѿвѣ(т) · натарь · егда осꙋди пр(о)р(о)кьі · и зьінꙋ землꙗ и поглънꙋ его · Въпро(с) Кто живь на нб҃са изьіде · (...) -
61а прѣстоль на земли колико е(с) ·
Въ мѣсто ві҃· ап(с)ль ·а҃· прѣсто(л) въ мѣсто ст҃го ап(с)ла петра · френ'скьі прѣсто(л) · мѣ(с)то ст҃го павла столь хиндїискьіи · мѣсто ст҃го андреа столь въгр'ьскьіи · мѣсто ст҃го лоукьі столь армѣн'скьі · въ мѣсто ст҃го ѳомьі ѥ(с) и іѡан'нь столь ѥ(с) сръбскьіи · въ мѣсто ст҃го ма(т)ѳеа е(с)столь ст҃го мар'ка зихьіскьіи · въ мѣсто ст҃го варѳоломеа ѥ(с) столь нѣмчьскьіи · въ мѣсто ст҃го филип'па столь трапезонскьіи · столь ст҃го симона ѥ(с) деспотскьіи · егоже ставет се цр҃їе · въ мѣсто ст҃го іакова столь аркад'скьіи · половина ѥ(с) данскьіи езьікь · Въпро(с) · сꙋ(т) чьсти езьікѡ(м) · ѿвѣ(т) · фрꙋгь ѥ(с) лъвь · тꙋрчинь ѥ(с) змїа · срацининь ѥ(с) веперь · армѣнинь ѥ(с) гоущерь · иверинь ове(н) · 61б сирмѣнинь зъбрь е(с) · зихь · елень ѥ(с) · аламанинь ѥ(с) пъсь · персинь врана ѥ(с) · татаринь загаринь · коуманинь пардось ѥ(с) · блъгаринь бьікь ѥ(с) · сръбинь влъкь ѥ(с) · гръкь лисица ѥ(с) · вла(х) котка ѥ(с) · арбанасинь беберь ѥ(с) · въгринь ракь ѥ(с) · роусинь видра ѥ(с) · нѣмець сврака ѥ(с) · литва тоурь ѥ(с) · цаконинь еже ѥ(с) ꙗсинь · вѣверица ѥ(с) сасинь пастоу(х) ѥ(с) · нагомꙋдре(ц) рьіба ѥ(с) · индїанинь голꙋбь ѥ(с) · евреинь ꙗзвець ѥ(с) · егѵптѣнинь козель ѥ(с) · хꙋнавь заець ѥ(с) · :—