Текстов корпус
Молитва за бабувала (акуширала) жена
Заглавие на латински:.................
Жанр:Miscellanea
Автор:...............
Дата на ръкописа:XV-XVIв.
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Среднобългарски
Име на ръкописа:требник
Хранилище на ръкописа:НБКМ
Сигнатура на ръкописа:613
Издание:..............
Страници:126а -126б
doc_iddoc_182

Г͠ б͠е на̑ш҇ь рожⷣе̑ се ѿ ѡц͠а . ̑ ма́тер̀ не̑скврьно по̑сла̑нь бьіⷭ҇ . вь по̑сла̑нⷣа лѣⷮ҇ ро̑дт̑ се̑ на̑ ꙁе̑мⷧ҇̇ . ѿ беꙁьмѹ̑жн̑е мате҇р̑ . ̑ пре̑мь ѿ а̑г͠гль пен̑е̑ . ѿ вльхо̑вь да̑р̇ ѿ па̇ст̇рь сла̑вꙋо̑слове (!)ѿ баб пелена̑м̑ по̑в̑т̑ се̑ . ̑ вь ꙗ̑слехь скотⷯ наⷭ҇ ра̇д̑ по̑ле́жень бⷭ҇ . т̑ влкⷣѡ л͠колю̑бе г͠ . блвⷭ҇ьі ра̑бѹ̑ сїю̑ . ̑мⷬ҇ . пршьⷣш̑ на̇ по̑в̇т̇е мл҇адн͠ца сь ѡтро̇ете̑мь . да̇жⷣь е ѡщен̇е скврьн̇ телесною. т̑ г͠ . вьседрьж̑телю̑ . а̑г͠гла по̑сла̑вь хра̑н̇тела млⷣньца еⷭ҇го . прошьⷣшо̑мꙋ̑ ло́жесна моа . по̇ве̇лен̇емь тво̑мь . мо̑л̇мь се твое̑мѹ̑ . бл͠гоѹ̑тробю̑ . ̑ покланна̑ю̇ т̑ се . ̑ пр̇пада̇ю̇ . пр̇вед̇ ѿ на̇ветѹ̑ю̑щⷯ рабе твое . мⷬ҇ . беꙁь ꙁаꙁора време ж̇вота моего . да̇ вьꙁраⷣую̑ се по̑ ро̇жⷣан̑е . е̑до свое . ꙗ̑коже прѣ̇ста б͠це . по ро̑жⷣене г͠а б͠а ї͠с хаⷭ҇ . ꙗ̑коже ̇ е̑л̑савѳа прѣⷣтеѹ̑ кртⷭ҇тьі̑тела̇ їѡⷩ҇ана .  тⷭ҇о пож̇. вь домѹ̑ сво̑е̑мь . ѡ г͠ б͠е ї͠с х͠с . ꙗ̑ко те̑бѣ поⷣба̇еть вьсака сла̇ва̑ ̑ покло̑не̇н̑е . ѡ̑ц͠ꙋ ̑ с͠нꙋ  с͠томꙋ д͠хꙋ . н͠нѣ прⷭ҇но ̑ вь вѣк̑ вѣкоⷨ҇. амⷩ҇ь 