Текстов корпус
СКАꙀА́НІЕ И̑ꙀЬꙖ͗ВЛѤ́ННО Ѡ͗ ПИ́ смене
Заглавие на латински:ххх
Жанр:Полемичен трактат
Автор:Константин Костенечки
Преведен?:не
Дата на ръкописа:1645
Дата на превода:
Дата на преписа:1645
Правопис:Ресавски
Име на ръкописа:Карловацки ръкопис
Хранилище на ръкописа:Патриаршеска библиотека, Белград
Сигнатура на ръкописа:№129
Издание:-
Нормализиран?:не
Страници:1а - 72а
doc_iddoc_1701.
Предислові̇е.

А Ѵ́ В́. Ѓ. Д́. Е. Ѕ́. Ꙁ̀. Ѵ̈. И. Ѳ́. І.

Ќ. Л̑. М́. Н́. Ѯ̀. О́. Ѻ. . П̑. Р. С́. Т́.

О͗У̑. Ф̀. Х̀. Ѱ̑. Ѡ. Ꙭ. Ꙗ. Ѥ. Ю.

Ѿ́. Ꙑ. Б̑. Ж́. Ш̀. Щ̀. Ц̀. Ч́. Ѣ́. Ъ́.

 ́ ̀   ͗ ͗   ̏ ꙼

͗ ͗ ͗ . , ; • + :• •• ̈   

Се̏ съмотрѝ хо́теи пи́сати илѝ оу͗чи́ти, ꙗ͗ко аще не прѣ́жⷣе си́мь въꙿсѣ́мь ⷭс́тво навы́кнеши, въ сꙋ́е въꙿса̀ трꙋ́жⷣа́еши́се. є͗ди́но бо̑ прѣмѣ́стивь, г҃ль́ прѣтвара́еши. въса́ко же пи́сме и͗лѝ ꙁна́менїе ко́е, не о͗брѣта́еи́ се на своеⷨ ꙽ мѣ́стѣ, нѣⷭ до́мꙋ влⷣќы• єгⷣа̀ же лѝ нⷭѣ́ до́моу влⷣќы, нⷭѣ́ ли соупроти́вно; н҃н̀ꙗ же ꙁр̑имо тъ́чїю чръвл́нꙿнаа пи́смень вѣ́дещиⷯ, и͗ въ своꙗ̏ иⷯ ́ мѣ́ста̀ пи́шоущиⷯ. чръ́наа͗ же съ ꙁна́менꙿми въꙿса̀ кро́мѣ ⷭс́тва въво́деще прѣлага́нїеⷨ е͗дїно на дроу́гое. да е͗гⷣа̀ ве́щꙿша ѿ пи́смень не вⷭѣ́ кто̏, ка́ко въꙿса̀ писа́нїа е͗го̀ и͗ ꙋ͗че́нїа не раꙁꙿвра́щенꙿна соу́ть; ка́ко |Ка́ко ли самодръ́жꙿци тъщꙋ́у́тсе въсе́гⷣа о̑ и̑ꙁда́нїи о͗брѣта́юще бжⷭт́внаа писа́нїа растлѣнꙿна соу́ща; нⷭѣ́ ли лоу́чꙿшее е͗ди́ною нѣ́дра растръꙁа́нꙿнаа ꙁатꙿвръди́ти, не́жели мнѡⷤс́тво прѣвⷣо́никь̏ и̑ꙁдаа́ти ѿ гръ́кь сїа̏ въсегда̀, и͗ на́ми да растлѣ́ва́ютсе ꙗ͗ко́же напрⷣѣ́ реⷱм́ь. Кое́ ли бжⷭт́вныи́ ⷯ писа́нїи нⷭѣ́ и͗ꙁда́но; нь̏ си́ ⷯ невⷣѣ́нїемь въсегⷣа̀ растлѣва́ютсе. нь̏ аще дръжа́вномоу въ́годь боудеть, кро́мѣ въса́кого трꙋ́да въꙿса̀ въ свое́ еⷭс́тво прїидꙋть, ве́щїю ю́же и̑ꙁꙿьо͗брѣ́тохѡⷨ• ͗юже бо̀ раꙁꙿвра́тишесе, то́ю и͗ и͗сцѣле́тсе. єще же лъгꙿча́ише ꙗ͗ви́тсе и͗ сла́достно въ въсеⷨ ꙽, ꙁа еже въ пꙋ́ть шъ́ствїа, а͗ еже аще кто̏ не́пꙿщꙋеть по иныиⷯ вⷣѣ́нїи, ꙗ͗ко монасты́рꙿскые ѡбычае навы́кь, и͗лѝ мнѡ́го кни́гь и̑ꙁьꙿꙋ͗стивь и͗ ꙗже си́цева́а. и͗ наꙁна́ме(н)оу́еи сїа въса́ко ни́кое́го ѿ си́цевыиⷯ оу̑лише́нь, нь̏ въꙿса̀ ни́ въ чтⷤо́ въмѣнꙗ́ю на мѣ́рѣ се́и лѣ́ствици пи́смень, въ н́иже и͗ по ̑ѝ въꙿса̀ съдръже́тсе. ꙗ̑кожѐ бо̀ кт̑о̏ въ нѣ́коеⷨ ꙁато́чени, въ иное͗ꙁы́чныиⷯ, па́чеже иновѣ́рꙿныиⷯ въꙿса̀ бл҃год҃шїа погоу́бль, пⷱа́че же поⷭ и͗ вѣ́рꙋ съдръжа́вь, въꙿса̀ па́кы̀ приѡ̑брѣта́еть ̑ю̀. ꙗ͗ко́же са́мь о͗ н́и г҃ь́ реⷱ ́• бꙋдѣ́те мꙋ́дри ꙗ̑ко ꙁмїа̀, наꙁна́менꙋ́е, ꙗ́ко ꙁмїа̀ аще и͗ въꙿсѐ тѣ́ло виⷣт́ь съкрꙋша́емо, и͗ еще гла́вꙋ имь покрыва́еть, ̑ю́же въꙿсѐ тѣ́ло и̑сцѣли́ть по си́ ⷯ. та́ко и͗ въꙿса́кои книже́вꙿскои ве́щи, глⷭа́ єⷭ ́ пи́смена, и͗ състоа́нїе пра́вое. |2.

Обоꙁрѣні̇е главъ.

Глави́ꙁны и͗де́же о̑ кое́и ве́щи въо̑браже́нно єсть

О̑ събра́ни бжⷭтꙿвныиⷯ писа́нїи ѿ растлѣ́нїа мнѡ́га, ꙗ̑ко растлѣ́нꙿна сꙋу́ща н́ш҃иⷨ пи́шоуще раслабле́нїемь, и͗ пом҃лова́ни мое́го дръꙁновл́нїа ѡ̑ о͗бличе́ни, аще ли́ же ни̏, то̏ соу́доⷨ та́ковыиⷯ мꙋжїи тръ́новꙿскыиⷯ стра́нь. +

О̑ и͗ꙁда́ни ѿ е͗врѐи въ елꙿлинꙿскыи ̑ꙁы́кь, при Птоломе́и Фила͗де́лфѣ, и͗ про́чїиⷯ и͗ꙁда́нїи. и͗ ꙗ̑ко растлѣ́шеⷭ сїа̏ н́ш҃имь ̑ꙁы́коⷨ, не́тьчїю ꙁде̏ нь̏ и͗ въ блъ́гарѣⷯ. по си́ ⷯ же тръ́новꙿстїи и̑сцѣли́ше съвръ́шенꙿно въ свои́ ⷯ страна́ ⷯ. +

Ѡ͗ погы́бꙿшїиⷯ еіⷯ ́ пи́смень и͗ си́ль глⷭоу́, и͗ ꙗ̑ко въ въсеⷨ ́ мꙋдрѣ́ишїи еⷭ е̑ꙁыⷦ ́ съ̏, въ писа́ни тъ́чїю неради́вь, имꙿже и͗ ѡ͗ста́вꙿшаа погыба́ють н҃нꙗ. +

О̑ и͗ꙁда́ни ѿ гръ́къ въ н́ш҃ь ꙁⷦы́кь, и͗ ка́ко невъꙁмо́жно бѣ̏ е͗ди́нѣⷨ ̑ꙁы́коⷨ, и͗ съвъкꙋ́пише ѿ ꙁⷯ ́ ͗ꙁы́кь да съста́витсе тънꙿкота̀ кнⷤи́наа. +

О̑ растлѣ́нїи па́кы̀ сиⷯ ́ и͗ потъща́нїи до́брыⷯ мꙋже́и, и͗ ꙗ͗ко съ вра́чьвꙿствоⷨ цѣли́ти строу́пь ѡ͗блича́е. +

Ѡ͗ гръ́чьскы́иⷯ кд ́-хь пи́сменеⷯ, и͗ о͗ приложе́ни прѣ́ма ͗ꙁы́коу се́моу про́чїиⷯ ́ +

Ѡ͗ въсакыⷯ ́ пи́сменеⷯ прѣтворе́нїемь имень, полага́ють въ ѻ͗снова́нїи паде́нїе +

Ꙗ̑ко не въꙁмо́гоше съ к҃д́ пи́смены и͗ꙁда́ти, нь̑ приѻ̑брѣ́тоше плⷣѡ́. мыⷤ ́ ве́щꙿше прио͗врѣте́нїа |о͗но́го погꙋбльшѐ, ка́ко мо́жеⷨ съдръжа́ти +

Ꙗ̑ко съвы́ше ꙗ̑̑влꙗ́еⷨ, си̏ рⷱѣ́ покори́телнꙗ́иша́а, да и̑ про́чаа оу͗ꙁре́тсе, и͗ прѣ́моу́дрыиⷨ ви́нꙋ да́еⷨ +

Ꙗ̑ко не́ ново нь̏ ветꙿха́а о͗бнавлꙗ́емь. и͗ о͗ белѣ́ꙁѣⷯ пи́смень̏, ꙗ͗ко си́ми прѣложе́нїеⷨ прѣлага́ютсе и͗ г҃ли́. и͗ про́чїиⷯ пи́смень. и͗ раⷣѝ блъ́гарꙿскыиⷯ двои́ ⷯ и͗ꙁе́тїа дво̏ꙗ ꙁде̏ расꙿплѡ́дишеⷭ ́, да оу̑лише́нїе и͗сꙿплъ́неть +

О̑ съ белѣ́гы пи́смень дръжа́нїа, нѣⷭ прѣтыка́нїа, и͗ раꙁли́чїи про́чїихь +

О̑ коꙗ̏ а͗постро́фь и͗ дасію не съдръже́ть ꙗ͗ко соⷮу́ гпⷭтвꙋ́ющїа. и͗ ѡ͗ неначе́лꙿствꙋющіиⷯ ни гпⷭ҇твꙋ́ющіиⷯ дⷭ ́. и͗ ꙗ͗ко сію кни́гꙋу не́ типиⷦ оу͗ставлꙗ́ю ꙗ͗ко влаⷭ имы, нь̏ ꙗ͗ко ре́вноⷭтїю о͗блича́ю погꙋбл́нїе. и͗ ꙗ͗ко и͗ се̏ въ дасіи и͗ ѡ погрѣше́нїе имать, не́ ꙗ̑ко невѣ́жⷣа, нь̑ ꙗ̑ко въ конꙿць́ не и͗мѣ́е ко́моу и͗ꙁыскова́ти. ꙗ͗коⷤ ́ и͗ про́чїихь ви́дѣхѡⷨ +

О̑ тітлѣ +

Ѡ͗ дⷭ ́ пакы̀ пи́сменеⷯ +

Ѡ͗ раꙁли́чїи си́лаⷯ +

О̑ а͗постро́фꙋ и͗ дасіи, и͗ про́чїиⷨ ꙁна́меніи +

Ѡ͗ иныⷯ белѣ́гѡⷯ въꙿсѣ́хь и͗ рꙿцꙋ. и͗ ꙗ͗ко лютѣ́ише еⷭ ́ се̏ погꙋбл́нїе по расꙿсꙋжⷣе́ни, паⷱ ́ ли ереси юже въ сеⷨ ́ сло́вѣ о͗бре́щеши рⷱе́нꙿно, та́мо бо̀ и͗ꙁьꙗ̑витꙿти +

Ꙗ̑ко ѡ͗тро́еты оу͗ченіемь сла́быⷨ раꙁꙿвра́тишеⷭ ́, и͗ си́ми поⷣба́еть цѣли́тисе пакы̀. и͗ о͗ написа́нїи и͗хь +

О̑ ꙁа м҃л́твь сⷯ,́ и ка́ко оу̑чи́ти ихь въ пи́сменеⷯ +

О̑ цроу нбⷭн́ыи +

О̑ сты́и бже. и͗ ѡ͗ о͗тро́четю иже конць про́ꙗ̑ви се́е млт́вы, и͗ белѣ́гꙋ ры́бѣ и͗ рѣцѣ̀, въ трⷪи́наⷯ. и͗ а͗рхїе͗р҄еистѣ́и о͗де́жⷣи +

О̑ сла́ва ѡц҃ꙋ +

О̑ прѣ́стаа трⷪц́е, и͗ сла́ва +

О̑ ѡче на́шь. и͗ ка́ко сты́ми ѡцы повелѣ́се +

Ꙗ̑ко беꙁꙿ степе́на ни́жꙿша |на вы́шꙿшїи стꙋ́пити невъꙁмоⷤн́о. еже еⷭ ́ ѿ ль́ства въ́ страⷯ бжіи +

О̑ ка́ко въꙁмо́жно би въса̀ и͗спра́вити беꙁꙿ въса́кого трꙋ́да. и͗ ꙗ͗ко и͗ саⷨ ́ м́лю се оу͗ста́витисе ѿ оу͗че́нїа и͗ писа́нїа, донꙿде́же про́чїи и͗спра́ветсе. єⷭ ́ бо̀ и͗ въ́ градѣ на́шеⷨ ꙗ͗коⷤ бисе́рь пода́влнь мо́гыи въса̀ въ своѐ єⷭс́тво приве́сти, тъ́чїю аще повели́тꙿсе е͗м̑ꙋ. и͗ ꙗ̑ко поⷣби́м се хꙋ, понеⷤ ́ и͗ ть̏ поⷣб́нь быⷭ ́ на́мь. на вы́шꙿшїи бо̑ степе́нь ꙁло́бы въсхо́дить соупроти́веи́се е͗мо̑у въ та́ковыⷯ +

Ѡ͗ не тръпещи́ ⷯ о͗бличе́нїа +

Ѡ͗ събѡ́рѣⷯ сты́иⷯ ѿць, ꙗ̑ко по́трѣба еⷭ въса́кь тръ́нь потрѣблꙗ́ти и͗ꙁь пшени́це г҃н́, да не оу͗мнѡ́житсе ꙗ͗коⷤ га́нꙿгрена, ꙗ̑коⷤ сїа̀ ꙋ͗мнѡ́жишеⷭ +

О̑ ннꙗ коренещаа́се, иже въ́ врѣме своѐ въꙁы́щꙋть вели́ка въ́ꙁраста, ꙗ͗ко́же въ ма́лѣ не быⷭ ́ +

Ѡ͗ лъ́же сло́вь. мыⷤ ́ ꙗ̑ко о͗рꙋ́жїе свѣ́тлое поръжⷣа́вшее чи́стиⷨ ꙗ +

Прогла́нїе ѡ͗ си́лаⷯ и͗ ѡ͗ въса́кыⷯ па́кы̀ +

О̑ ꙗже именꙿми раꙁꙿвраща́ють, и͗ ꙗ͗ко ни сꙋ́етнь слꙋ́ ⷯ по́трѣба ⷭ ́ слыша́ти, ко́лꙿми паⷱ ́ въ бжⷭтвныиⷯ гла́ти +

Ѡ͗ е͗вре́искы́иⷯ г҃л́ѣⷯ ꙗже въ писа́ни гръ́чьскы́ми и͗ н́шими пи́смены +

Ѡ͗ ꙗже въ і̑ѡ, си̏рⷱѣ́ е͗ѵⷢл́їи +

О̑ при́тꙿчи. и͗ ꙗ͗ко лѣно́стїю погꙋблꙗ́ютсе пи́смена, ꙗ̑коⷤ и̑ сⷣꙋ́ пра́вь мъꙁдо́ю +

Въ коли́ко расꙿтлѣ́нїе ниꙁвⷣе́се бжⷭт́вно́е писа́нїе +

По гръ́чьскы́иⷯ прави́лѣⷯ ꙁна́меніе въ ма́лѣ, ка́ко еⷭ ́ въꙁыска́нїе и͗ расꙿсꙋжⷣе́нїа вещеⷨ ́, ѿ е͗гⷤо́ и͗ искома́а пости́жꙋть въ глъ́бинꙋ ра́ꙁꙋма +

Ꙗ̑ко вѣ́дыи мнⷤѡ́ство ꙋ͗става та́ко и͗лѝ на оусть что̏, аще и͗ мнⷤѡ́ство мнѡⷢ ́, и͗ въ пꙋ́ть пи́смень не идеть,поⷣб́нь еⷭ ́ мнѡ́гошъ́ствьнꙋ вънꙗ̀ пꙋ́ти, и̑ въ про́паⷭ ниспада́е и͗лѝ такова́а. и͗ ꙗ͗ко аꙁь съ раꙁꙿвраще́нꙿными писа́нꙿми съпрѣ́хꙿсе се̏ пи́ше и͗ о͗бли́чае, а͗ не́ съ нѣ́кыиⷨ мо́иⷯ. а͗ще лиⷤ ́ кто̀ ѡ͗ си́ ⷯ съ мно́ю съпꙿрѣ́тсе, са́мь въ ви́нꙋ въхо́дить погꙋбл́нїа се́го, и͗ аꙁꙿ же го́товь е͗мꙋ о͗бре́щꙋсе на мѣ́стѣ о͗бличе́нїа. кро́мѣ бо̀ мѣ́ста ничто́же глю́. и͗ въса̀ връхꙋ̀ е͗го̀ въꙁло́жꙋ ꙗ͗ко вра́гꙋ бжⷭт́внаго писа́нїа и͗справл́нїю. и̑ аще повелѣ́нїе бꙋ́деть ѿ си́ ⷯ и̑ꙁꙿбра́тисе ти́пиⷦ ть́чїю, ѿ о͗бличе́нїа и͗ ѿ е̑рѡти́маты, да съста́витсе кни́га• а̑ще ли́ же ни̏, то̏ повелꙗ́нїю бы́вꙿшꙋ, и̑ кро́мѣ съписа́нїа и͗спра́ветсе ꙋ͗е́нїемь емⷤꙋ́ върꙋче́тсе. и̑ ꙗ̑ко беꙁь о͗бличе́нїа си́цева оу͗пра́вити хо́тѣхꙋ нѣ́цїи съ̏ пꙋ́ть, и͗ беꙁь въꙁвѣще́нїа дръжа́вномꙋ, нь̏ ка́менꙿнаго побие́нїа оу̑страша́ютсе• да́же бо̀ въ си́цева́а пости́гохѡⷨ, ꙗ̑ко въꙁвѣща́ющиⷨ на́мь пра́ваа, и̑ просвѣ(щаю)щиⷨ и̑ блгодѣ́телꙿствꙋ́ющиⷨ, ка́менїемь поби́ти пооу̑ча́тисе.

Ꙗко хо́теи оу̑вⷣѣ́ти ꙗ̑ко вели́ко еⷭ се̏ да прочте́ть вьсѐ и̑ намѣ́ривь о͗бре́щеть ве́щꙿше паⷱ ́ ли при ’Іѡ̑сїи снꙋ а̑мѡ́совꙋ. и̑ ка́ко пла́кахꙋ́ се люⷣіе і̑е̑рлⷭмстіи о̑ погрѣше́ни. и͗ пакы̀ ѡ̑ ви́нѣ ѿпаде́нїа і̑оу̑де́иска́го.

Ꙗ̑ко до ꙁде̏ съписа́нїеⷨ растлѣ́нꙿныⷨ съпрѣ́нїе быⷭ ́. нн́ꙗ же кь ва́мь самѣⷨ ́ простира́ю, ꙗ̑ко поⷣба́еть наⷨ ́ въ́ словѣ пита́тисе, понеⷤ ́ слове́сныⷯ наⷭ ́ съꙁⷣа̀ тво́рꙿць, па́еⷤ по обраꙁꙋ прѣ́мꙋдро́сти, въꙁыска́ти е̑ли́ко въꙁмо́жно. дръжа́вныи́ же съ́вѣть въꙁь́мь, не́ ꙗ͗ко ѿ потрѣ́бна ра́ба, нь̏ ꙗ̑кова̀ въ́ словѣ семь м҃-мь рѣ́хѡмь, ꙗ̑ко да въсѝ въ є̑дин́ни лю́бве бꙋ́демь.3.

Иꙁложені̇е.

СКАꙀА́НІЕ И̑ꙀЬꙖ͗ВЛѤ́ННО Ѡ͗ ПИ́

сменеⷯ, ка́ко дръжа́ти се, да не́ прѣложенїеⷨ си́ ⷯ

расꙿтлѣва́ютсе бжⷭт́внаа писа́нїа. и̑ ка́ко и͗ коиⷨ ́

ѡбраꙁоⷨ и̑ ннꙗ́ но́во и̑ꙁдава́емаа погы́бають.

и͗ въсе́гаⷣ блгочь́стивїи самодръ́жꙿци тъщоу́тсе

о̇ѡ и̑ꙁда́нїи. ѡ̑брѣта́юще си́ ⷯ расꙿтлѣ́нꙿныⷯ. и͗ ѡ͗ о͗

дѣа́нїи си́ ⷯ, и̑ ꙁна́мениⷯ. ибо̀ не́ въ пи́сменеⷯ тъ́

чїю растлѣва́ютсе, нь̑ и̑ въ си́лаⷯ гла́са, и͗ оу͗че́

нїи ѡ̑троче́ть, и̑ раꙁли́чїи мнѡ́ѕѣⷯ. ѡ̑ ихꙿже

длъ́жни е̑смы̀ наꙁна́мена́ти кое́моужⷣе ѡбраꙁ.

а҃.

Сло́ва радѝ гнꙗ глюща́го, кь тала́нꙿтоу приѡ̑брѣте́нїе приноси́ти, и̑ мнѡ́жити бгтⷭв́о га своі͗го̀, дръꙁновл́нїе въсприⷤ ́, тре́петоⷨ же каса́юсе. и̑бо̀ не нѣ́кыиⷨ ѡцемь ть́чїю и̑ оу͗чи́телⷨ и̑лѝ влⷣќаⷨ и̑ кне́ꙁеⷨ гра́довꙿ же и̑ с̑тра́нь, и͗лѝ ѡ͗ ма́лѣи кое́и ви́нѣ, нь̑ само́моу соу́щꙋ дръжа́вномꙋу, помаꙁа́нїе ц́рⷭтвіа ѿ вы́шнꙗго имоущо́моу, и̑ па́че свѣтлѣи́шїи ꙗ̑коже кто̑ ѿ древны́иⷯ ѡ̑нѣ́ ⷯ самодръ́жьць, прино́ситсе се̏, мо́гꙋщо́моу е̑ди́нꙋ исꙿкроѵ повелѣ́нїеⷨ пра́вое оу̑ченіе въврѣ́щи, и̑ въса̀ въ своѐ ⷭс́тво въве́сти. ви́на же нѐ ма́ла нѣ́каа, нь̑ и̑ꙁꙿ мнѡ́га ꙁло́ба ꙁама́торѣвꙿши въ бжⷭтꙿвꙿныиⷯ писа́нїи, ꙗкоже нико́моу к҄то́мꙋ смѣ́ати ѡ̑ |и̑сꙿправл́нїи коснꙋ́тисе да́же и̑ ѿ мнѡ́гыиⷯ въ́ словѣ и̑ ди́вныиⷯ моужіи. аꙁꙿ же сы̏ непотрѣ́бныи и̑ оу̑лише́нꙿныи ра́бь, нь̑ поне́же еⷭсть́вно еⷭ ́ ра́бѡⷨ, ма́лаа полоучи́вшїиⷨ, кь ве́щьшіимь простира́тисе, аꙁ же аще и̑ недоⷭи́нь наре́щи се ра́бь, не ма́лаа ѿ га моего̀ дръжа́внаго полоучи́вь, си́ ⷯ каса́юсе, нь̑ вели́ка мнѣ̀ и̑ ра́дости и͗сꙿплъ́нена. ѿ рыка́юща́го бо̀ ꙁвѣ́ра дшꙋ̀ мою̀ и̑сꙿтръ́же, кь си́мꙿ же и̑ кь пръ́вопрѣ́столꙿникоу сръ́бꙿскомꙋ и̑ патрїа́рхоу оу̑че́нїю посила́етꙿ ме̑. и̑ же вы́шꙿшее, мнѣ̀ кь сто́моу граⷣу́ цра вели́каа́го І̑е̑росолѵ̋моу шъ́ствїю спѡⷣблꙗ́етꙿ ме. тѣ́мꙿ же мнѡ́гащи начь́нь, и̑ страхѡⷨ ́ дръжа́вы е̑го̀ съдръ́жиⷨ, не въꙁмо́гоⷯ до въпроше́нїа. и̑ по сеⷨ ́ наꙁна́менавь въꙁвѣсти́ ⷯ, да ꙗ̑коже повелѣ̀ мнѣ̀, наче́ ⷯ. кь се́моу же ꙗ͗ко и͗ гада́нїеⷨ нѣ́кыиⷨ помлю ра́доⷭ неи̑ꙁꙿгла́нꙿноу. є͗ꙁекїино̀ бо̀ съвръ́шисе• ви́дѣ гь млⷭты́н и̑ слъ́ꙁы вън́ть, и̑ приложе́нїе съдѣла̀. кь си́мꙿ же и̑ мнѡ́гыми ѡбраꙁы наꙁна́мена простра́нꙿство и̑ оу̑крѣпл́нїе црⷭтвїа е̑го̀. тѣ́мꙿ же, ѡ͗҇ ги, Дд҃ь́ дроу́гыи боудѝ ннꙗ. нь̑ ѡнь е̑гⷣа̀ ѿ́ брани прѣста̀, оу͗праꙁꙿднивсе ѱлтрь съста́ви. ты́ же въ простра́нꙿстви црⷭтвїа е̑ди́номоу стра́нꙿноу тръ́новꙿскыиⷯ сꙿтра́нь повелꙗ́вь се̏ съвръ́шить, ꙗ̑коже напрѣ́ ⷣ оу̑ка́жеⷨ. кро́мѣ бо̀ въса́кого трꙋ́жеⷣнїа се̏ боу́деть. и̑ аще кто̑ поно́сить мнѣ̀ ꙗ͗ко дⷣв́ь, пррⷪќь сы̏ д҃хо́мь дви́жиⷨ, пррⷪчь́скоу и̑ та́ковоу кни́гоу съста́ви• аꙁꙿ же и̑ се̏ не ма̀ло въмѣнꙗ́ю. и̑бо̀ двдьскоую кни́гоу ѡ̑бнови́ши ра́сꙿтлимоу, и͗ про́чее въсѐ, ѡбраꙁь ди́внаа́го ѡ̑но́го Е̑сꙿдры̀ въсприⷨ ́, иже погы́бꙿшаа ѡ̑брѣⷮ ́, и̑ расточе́ннаа събра́вь и̑ црќвь ѡбнови. па́че же и̑ ве́щꙿша |нн́ꙗ въмѣнꙗ́ютсе. не бо̀ ꙁа́конꙿна́а събероутсе въ свои́нꙿство ть́чїю, нь̑ и ꙁа́конꙋу тво́рꙿчаа блⷣтнаа.

Нь̑ ми́ль дѣ́юсе вели́чьствію црⷭтвїю твоемо̑у, аще ѡ͗ си́ ⷯ соуⷣ ́ поⷣба́етꙿ ми при́ти, двдьскы соуⷣ ́ про́шоу. єже гл́тсе млⷭть и̑ соуⷣ ́. пръ́вѣе блгооу̑тро́бїе, пото́м же соуⷣ ́. аще бо̀ беꙁꙿ млⷭти самодръжа́вныиⷯ соу́дь боу́деть, кто̑ постои́ть, вꙿса̀ въꙁꙿмо́жна имь соу́ще; и̑ се̏ помлова́нїе мое́го проше́нїа, да не невѣ́жаⷣми ѡ̑соу́жⷣоу се, нь̑ моу̑жїе сꙿтра́нь трь́новꙿскыиⷯ и̑лѝ Сты́е горы̀. мнѡ́ѕѣⷯ бо̀ си́цевыиⷯ имаши. по́трѣба ⷭ, аще и̑ вѣ́жаⷣ кто̑, ꙁа́виⷭ не и̑мѣ́ти ни имꙋущоу. кто̑ бо̀ ѿ въса́дникь ꙁави́дещіихь мо́жеть лю́бити ко́го ꙁре крѣпꙿча́ише́ю десни́цею прихо́деща и̑лѝ слоуⷤб́ꙋу прино́сеща; нь̑ си́цевыиⷯ иже ре́вность бжⷭтвноу́ю имоущїиⷯ, и̑ не́ своиⷯ си ищоуще, нь̑ ꙗже Ха҃ І̑са. и̑ аще ими реⷱт́се, ꙗ͗ко нѣⷭ та́ко ихꙿже съста́влю, нѣⷭ погоубл́нїе нико́еже въ бжⷭт́вныиⷯ пи́сменеⷯ, нь̑ въса̀ въ своѐ еⷭс́тво стоⷮ ́ и͗ сво̏ глы съдръ́жеть, ꙗ͗коже и̑ꙁ наче́ла и̑ съста́вишесе ди́вныи́ми ѡ̑нѣ́ми моу́жіи• ты́ же кто есѝ въꙁлага́еи си́цева́а съ дръꙁо́стию; и̑ ле́ѯїемь ѡ̑бли́четꙿ ме, ꙗ̑ко непра́во глюща, тѡ̑ тогⷣа̀ никое́го помлова́нїа про́шоу, нь̑ соуⷣ ́ и̑ ка́ꙁнь юже въсхо́щеши. по́трѣба́ же еⷭ ́, хо́теи соу́дити се́моу, и̑ гръ́чьска́а писа́нїа вѣ́тⷣи, паⷱ ́ же и̑ ̑ꙁы́кь, радѝ и̑ ѡ̑ сиⷯ ꙗже хѡ́щꙋть въне́стисе. нь̑ сїа̏ прѣлⷣо́живь блтⷭи самодръжа̑вїа́ ти и͗ про́чее сло́ва на м́лⷭть оу̑пова́вь дръꙁновл́нїе въсꙿпри́млю. кь си́мꙿ же и̑ кь съм҃рꙿти го́товь е͗сꙿмь оутвръжⷣе́нїа раⷣѝ бжⷭтвныиⷯ писа́нїи. на се́ бо̀ и̑ прѣло́жꙿ се начинꙗ́ю. аще бо̀ и̑ паⷱ ́ |


въсѣ́ ⷯ лкь грѣшнꙗ́и е̑сꙿмь, нь̑ оу̑пова́ю ре́вноⷭ кь́ боу и̑мѣ́ти ѿ чтⷭи, па́че же ревно́стїю самодръжа́вїа ти въпе́римь.

в҃ ́.

Аще оубо̀ ты̏, ѡ͗҇ самодръ́жꙿче, ре́вность и̑мѣ́, и̑ е̑ди́ноеⷭстꙿвнь сы̏ вели́комоу ѡ̑но́моу и͗ самодръжа́вномоу ц́роу егѵⷫпꙿтоу Пꙿтоломе́оу Фила͗де́лꙿфоу. и̑ ка́ко невели́кь сы̏, спѡⷣби́выи́се въса̀ бжⷭт́внаа писа́нїа ѿ наче́ла бы́вꙿшаа ми́роу да́же и̑ до ц́рⷭтвїа е͗го̀ въ толи́кь ͗ꙁыⷦ ́ елꙿлинꙿскыи прѣда́ти и͗ ц́рⷭтвїа. и͗ꙁы́скавꙿ бо̀ и͗ събра́вь въса̀ прѣда́нїа по въсел́нꙿнѣи, и̑ ѡ̑брѣ́ть, ꙗ͗ко Мѡѵ̈се̑ѡⷨ прѣда́нꙿнаа сꙋ́у́ть ть́чїю тво́рꙿча, про̑чаа́ же въса̀ прѣ́лъсти. иже и͗ соу́щїиⷯ въ ’Егⷫѵ̈т́ѣ і̑оу̑де́и своба́жⷣае́ть рабѡ́ты. посла́ бо̀ кь а̑рхїе̑ре̑оу А̑ристе́оу въ І̑е͗рлⷭмь то̑гⷣа соу́щомоу. и͗ ꙗ͗коже въспи́са е̑моу̑ ѡ͗ люⷣх́ь, истьщи р҃ хѯ́ тала́нꙿть, и̑ и̑скоу́пивь си́ ⷯ посла̀ въ ’Іе̑рлⷭм́ь. бѣ́шⷤе тогⷣа въ ’Іе̑рлⷭмѣ ’Елеаꙁарь а̑рхие̑ре̑и. и͗ м́ли е̑го̀ посла́ти е̑мо̑у кни́гы и͗ по ѕ҃ ́ члќь и͗ꙁь коегожⷣе пле́мене вѣ́дещіихь пи́смена і̑оу̑де́иска и̑ елꙿлинꙿскаа. иже и̑ црко́вь ѡдари. а̑рхїер҄еи же ꙁа́конь пи́савь ꙁлаты́ми пи́смены, посла̀ е̑мо̑у. таⷤ ́ начь́нꙿше съ Дими́трїемь ц́ревѣмь сло́вополо́жникоⷨ и͗ въ о҃в́ днѝ съвръ́шише. и͗ оубо ’Іѡ̑си́пь си́це г҃лⷮ ́, про́чїи же ꙗ͗ко по́ два̏ въ е͗ди́нѣ пи́саше, и̑ та́ко съста́влъше не ѡ̑брѣ́теⷭ е͗ди́нои чрътѝ растоа́нїе въ въсѣ́ ⷯ. ѡ͗҇ чюдеси. иже и̑ ц́рь оу̑ди́влъсѐ въпро́си Дими́трїа. ѡнꙿ же рⷱе́• ни е͗ди́нь инь не въꙁмо́же, пон́же сꙋ́ть бжⷭтвна. и͗ мнѡ́ѕи начь́нꙿше ѡ̑ꙁлобишеⷭ бмь́. Ѳеѡпе́мпꙿто бо̀ въсхо́тѣ, и͗ быⷭ ́ оу̑ро́дивь л҃ ́ дніи. и̑ въ видѣ́ни ви́дѣ, се́го раⷣѝ ꙁан̀ и̑скоуша́ше бжⷭт́внаа прѣда́ти сїа̏ |члкѡⷨ невѣ́жⷣаⷨ. и͗ Ѳеѡ́дек то хо́тѣше, и̑ ѡ̑мра́чишеⷭ ꙫчи е̑го̀. и̑ ѡ̑ста́вль помл́исе боу и̑ и̑сцѣлѣ̀*. и̑ оубо̀ се́моу пѡⷣбе́се паⷱж́е и̑ ве́щꙿшїи, ꙗ̑ко въ блⷣт́и сь̏и и͗ ветꙿха́а и̑ нѡ́ваа оу̑вⷣѣ́вь, поⷣвиꙁа́нїе имаши ѡ͗ и̑ꙁда́нїи бжⷭтвна́го писа́нїа, ѿ бжⷭтвны́ блⷣти въꙁꙿгара́есе любо́вїю, и̑ чтⷭи и̑ дарова́нїа спѡⷣблꙗ́ вѣ́дꙿце и̑ꙁда́нїа. таⷤ ́ то̑ ть́чїю само́е и̑ꙁда́нїе и̑ꙁда́вшаго цѣ́ло съдръжи́тсе. прѣпи́савы́и же ̏, абїе ва́рꙿварꙿства го́това по́ глаⷭу, въ пи́сменеⷯ жѐ соупротивл́нїа и̑ раꙁвраще́нїа• мнѡⷤс́тво мнѡ́го, не ть́чїю́ жѐ, нь̑ и̑ хꙋ́лы. и̑ не глю́ въ погрѣше́нїи. лоу́чьше бо̀ еⷭ съ въсѣ́мь ли́сть погрѣши́ти, неже въ пи́сменеⷯ е͗ди́ноу хоу́лоу съста́вити. погрѣше́нїе бо̀ оу͗лише́нїе еⷭ ́ бжⷭт́вны пꙿшени́це, хоула́ жѐ въ пи́сменеⷯ вра́гь бжїи еⷭ ́. ꙗ̑̑коже свⷣѣ́телꙿство еⷭ ́ ѡ̑брѣ́тено самы́е прѣ́чтⷭы влⷣч́це на́шее бце и̑ прⷭно двые Мр҃іе, еже кь чтⷭно́моу ѡно́моу ста́рꙿцꙋ ꙗ͗вльсѐ реⷱ ́, ꙗ͗ко се́го̀ раⷣѝ посѣще́нїа моего̀ оу̑лиши́ ⷯ те, пон́же вра́га моего̀ хра́ниши въ келіи твоеѝ. что́ же бѣ̏ ѡ̑но̀; ть́чїю е͗дина рѣⷱ ́ въ въсе́и кни́ꙁѣ ересна*. ннꙗ же въ ко́еи кни́ꙁѣ не ѡбрѣ́щетсе по ле́ѯїю мнѡⷤс́тво соу́ще; и̑ ѿкоⷣу́ сїа̏ проѕе́боше, ѡ̑брѣщеши въ ні-и глави́ꙁнѣ. тѣмꙿ же поⷣба́еть црⷭтвоующо́моу, аще хо́щеⷮ сънѣнⷣыиⷯ жртвны́иⷯ и̑ чтⷭыиⷯ четво́ронѡ́гаа ꙗже въ гѡра́ ⷯ въ́ доⷨ ѡграды свое̀ оу͗лови́вь ꙁатво́рити, пръ́вѣе ѡградоу ꙁатвръди́ти, и̑ потоⷨ сїа̏ лови́ти и̑ привъводи́ти, ꙗ̑ко е͗гⷣа̀ чт̑о̀ ѿ си́ ⷯ кое́и съ́нѣди на по́трѣбоу, да въ ѡградѣ ѡ̑бре́щетсе. а̑ще ли́ же беꙁꙿ ꙁатврьжⷣе́нїа еⷭ ́, то̑ ска́чеща́а съвы́ше ѡплотоу ни́ꙁꙿкоу соу́щоу прѣидꙋть• ма́лаа же поⷣ оплоть и̑ꙁꙿбѣ́|гноуть• срⷣѣ́нꙗа̏ не соу́щоу че́стоу ѡплотоу скроꙁѣ̀ ре́дины и̑ꙁы́доуть, и̑ ничто́же ѡ̑ста́неть, раꙁвѣ хро́мо и слѣ́по. сѐмоу бо̀ поⷣб́но еⷭ ́. и̑ въсе́гда самодръжа́вныиⷨ троⷣу́ ншими писа́нꙿми въдава́емь, ѡ͗҇ моу́жїе. и̑ ка́ко въ свои́нꙿство въсѐ прїи́деть, по сеⷨ ́ ска́жеⷨ. и͗бо̀ аще и̑ не съвръ́шень хоудо́жникь се́и сы̏, пон́же не пости́гоⷯ вели́каго ѡ̑но́го хꙋдо́жника словѣ́кⷭыиⷯ пи́смень, ѡценаче́лника глю́ тръновꙿска́го кѵⷬ ́ Еѵ͗ѳи́мїа, иже и̑ свѣти́ло стра́нь тѣ́ ⷯ ꙗ͗ко въ истинꙋ ꙗ͗висѐ, и͗ да́же до н҃н́ꙗ сы̏ до рѣкы̀ гл́мые Мари́це и̑ въ Скӱѳскыиⷯ страна́ ⷯ и̑ Ꙁаго́рїи, нь̑ ѡбраꙁь да́мь то́плыиⷨ бжⷭт́вною любо́вїю, иже и̑ оу̑лише́нꙿнаа пои̑сплъ́нити. се́го бо̀ ди́внаго въ́ словѣ въ ма́лѣ оу̑чениⷦ ́ бы́вь ’Анꙿдро́ниⷦ нѣ́кто романіискы ѡбласти, и̑ на́мь оу͗чи́тель бы́вь въ пи́сменеⷯ, и̑ ꙗви си́це ꙗ͗ко на добрѣ́ ⷨ ѡ̑снова́ни, въса̀ крѣпкыи́ ⷯ и̑ теⷤкыиⷯ, е̑ли́ка аще наꙁы́жⷣеши, съдръже́тꙿсе. же еⷭ ́ въ наче́лѣ оу͗че́нїа. и͗ ѡнꙿ бо̀ въ наче́лѣ ѡ̑тро́че сы̏ та наꙋ͗учꙿсѐ, съвръ́шень въ пи́сменеⷯ ꙗ͗влꙗ́етсе и̑ въ мнѡ́гыиⷯ расꙿсоужⷣе́нииⷯ. и̑ сїа̏ прѣсⷣта́вивь, съ дръꙁновл́нїемь ннꙗ́ ре́коу, ꙗ̑ко пи́смень свѣти́ла̀ оу̑га́соше, наче́нь ѿ Мари́це до Солоу́нꙗ и̑ Бе́лꙿграⷣ, ра́ꙁвѣ нѣ́кыиⷯ, и̑ си̏ соу́ще тръ́новꙿскыиⷯ сꙿтра́нь соу́ть ѡ̑брѣта́юще́исе, и̑̑лѝ ѿ ни́ ⷯ оучими. нь̑ аще и̑ мнѡⷤс́тво си́ ⷯ ѡ̑брѣ́талосе бы, въ ко́ю по́лꙿꙁꙋ соу́ть, е̑гⷣа̀ са́ми ть́чїю вѣде́ть, и̑ пра́вое оу̑че́нїе нигде́ ⷤ простира́етсе ни жѐ ꙗ̑влꙗ́етсе; то́го бо̀ раⷣѝ и̑ глю́, ꙗ̑ко въсѐ оу͗га́се, е͗гⷣа̀ по въсоⷣу́ ꙁрⷣа́ваго оу̑че́нїа нⷭѣ́. теⷤко́ бо̀ ꙗ̑влꙗ́етсе поⷣ въсѣ́мь стлъ́поⷨ҇ ѡ̑снова́нїе но́во поⷣста́влꙗти, та́ко и̑ ꙁаматорѣ́вшее чт̑о̀ и͗спра́вити. ра́ꙁвѣ но́во сажⷣе́нꙿно |чт̑о̀ сътво́рити; и̑ въ тръ́новꙿскы́иⷯ бо̀ стра́наⷯ пи́смена та́ко погы́бла была̀ соу́ть, нь̑ црь и̑ патрїарꙿхь просвѣ́тише. и̑ ꙁр҄и, коли́ко блго сиⷨ сътво́рише, ꙗ̑ко не́ тъкмо тогⷣа̀ и̑лѝ сво́ю ѡбласть, нь̑ сажⷣе́нїе и́ ⷯ и̑ ѡ̑снова́нїе въсегда̀ еⷭ ́ и̑ да́же и̑ до н҃н́ꙗ и̑ ѡ̑крⷭтнаа црⷭтвїа просвѣща́еть. а̑ще лѝ ни̏, то иже се́мꙋ съпроти́вь сы̏, да пореⷱт́ь мнѣ̀ о͗ сеⷨ глѣ.

Кѵⷬ ́ ’Еѵѳи́мїе же въ тыⷯ ́ стра́нь хꙋдо́жнѣи́шїи быⷭ. аще бо̀ и̑ мнѡ́ѕи мнѡжа́иши въ́ словѣ ѡ͗ бжⷭт́внѣмь оу̑че́нїи стра́хꙋ ꙗ͗ви́шеⷭ, нь̑ не́ въ писменеⷯ ѡ͗снова́нїа, ꙗ̑коⷤ ѡнь. нь̑ ни ть̏ потьща́се съпи́сати оу͗тꙿвръжⷣе́нїе си́мь, ꙗ̑коⷤ въ гръ́чьскыиⷯ писа́ниⷯ ѡ̑брѣта́етсе, тъ́чїю ѿ́ чтⷭи и͗ꙁьꙗ͗вл́нїа нѣ́каа. ибо̀ вла́деи никое́го же бо́се, въса̀ е̑ли́ка повелꙗва́еть быва́ють. и̑ ѡнь ть́чїю наоу̑чи́вь, и̑лѝ оу̑че́нїю ѡ̑снова́нїе поло́живь, ꙁло́бꙋ искорѣни, и̑ никто́ же соупро́тивь е̑мо̑у ста̀. ꙁдеⷤ ́ оу͗лише́нь ра́бь сы̏, сꙿтрахо́мь съдръ́жиⷨ, не́ толи́ко дръжа́внаго вѣ́ды блгочь́стїе е̑го̀, е̑ли́ко нѣ́кыиⷯ имꙿже неоу̑го́дно се̏ ꙗ̑ви́тсе. то́го раⷣѝ съ ѡ̑бличе́нїеⷨ и̑ꙁьꙗ̑ви́мь по́гыбѣль пи́смень. и̑ кто непоко́ривь сы̏ по сеⷨ расꙿсꙋ́дивь, ꙋ͗вⷣѣ́ ꙗ͗коже и̑ въ елꙿлинꙿскоⷨ ͗ꙁы́цѣ быⷭ ́ и̑ ѡ̑брѣта́етсе. въ гръ́чьскыиⷯ бо̀ писа́ниⷯ раꙁвращенїа ни е̑ди́но́го еⷭ ́ е̑рѡти́маты раⷣѝ Манꙋи́ла Мосхопоу́ла, юже съста́ви сиⷯ ́ раⷣѝ. по е̑иже обраꙁоу про́чее ѿ чтⷭи съста́виⷨ, ве́щꙿшеⷤ ѡ̑бличе́нїе, про́сто же. ибо не́ по философіи пи́шеⷨ, нь̑ въса̀ въсѣ́мь въ оувѣ́нⷣи. соу́тꙿ же и̑ инаа поⷣб́на еи въ оу̑тꙿвръжⷣе́нїе съпи́сана пи́сменеⷨ. При Птꙿоломе́и бо̑ ть́чїю братолю́бꙿци пръ́вѣе и̑ꙁдаⷭс́е ѿ е̑вре́иска́го ̑ꙁы́ка въ елꙿлинꙿ|скыи, прѣⷣ р҃л́ лѣ́ ⷮ по́ плъти рожⷣьства̀ гнꙗ. Вꙿто́рое́ же и͗ꙁда́нїе быⷭ ’Акѵ̈л́ы. сь̏ ѿ Синѡ́пѣ по́нꙿтꙿскаго бѣ́ше, и̑ елꙿлинь соу́щь крⷭти се въ ʼІе̑рлⷭм́ѣ, и̑ пакы̀ хрⷭтїа́нꙿство ѿвръ́гь і͗оу͗деѡⷨ прите́че. и̑ꙁдаⷭ ́ и̑ ть̏ бжⷭт́вное писа́нїе при ʼАнꙿрїа́нѣ прока́жꙿшїимꙿсе, по м҃и́ лѣ́ ⷮ хва пришъ́ствїа. ть́и же ʼАнꙿдрїа́нь именова́шеⷭ Елїа. иже и̑ съꙁы́да ʼІе͗росолѵⷨ ́ и̑ пакы̀ ѿстоупл́нїа раⷣѝ раꙁо́ри, и̑ конь́чное и̑ꙁꙿгна́нїе і̑оу͗де́ѡⷨ сътво́ри, повелѣ́вь елꙿлинѡⷨ дръжа́ти ть̏. и̑же и̑ поста́влъше обраꙁь е̑го̀ при красны́иⷯ вра́тѡⷯ*, и̑ прѣмѣни́вꙿше име граⷣу́, наре́коше Елїа въ име е̑го̀. и̑ си́це именова́се да́же до Конꙿстанти́на вели́каа́го. ть̏ бо̀ прѣименова е̑го̀ пакы̀ Новы́и ʼІе͗рлⷭмь наре́кь, раⷣѝ ѡ̑бновл́нїа въ новы́и ꙁа́вѣть. до сѐго же ʼАнꙿдрїа́на быⷭ е҃і́ а͗рхїе̑ре̑и ѿ ѡ̑брѣꙁа́нїа, начь́нь ѿ ʼІакѡва нарⷱе́нꙿнаго бра́та гнꙗ. Ма́рꙿко же по си́ ⷯ прѣть прѣ́столь і̑е̑рлⷭмꙿскыи, пръ́выи ѿ е̑ꙁы́кь и̑ не ѡ̑брѣꙁа́нїа. Тре́тїе́ же и̑ꙁда́нїе еⷭ ́, иже Су́мꙿмаⷯ самарани́нь соу́щь, и̑ ѡ̑бесче́стꙿвовавꙿсе ѿ свои́ ⷯ лю́дїи, ꙗ̑ко любоначелꙿстьвнь і̑оу̑де́ѡⷨ прити́цаеть, и͗ и̑ꙁꙿвто́ра ѡ̑брѣꙁа́етсе, и̑ кь съвраще́нїю самари́тѡⷨ прѣво́дить и̑ ть̏ бжⷭтвно́е писа́нїе, при Севи́рѣ ц́ри, по н҃ѕ́ лѣ́ ⷮ а͗кѵ́лова и͗ꙁда́нїа. Четꙿвръ́тое еⷭ ́ и꙼же Ѳѡⷣтиѡ́на. съ̏и ереси Понꙿти́ка* Марꙿкиѡⷩ ́ соу́щь, прѣвеⷣ ́ и̑ ѡнь при Ко́модѣ ц́ри. Пе́тыи еⷭ въ пи́ѳѣ ѡ̑брѣте́нꙿныи съкры́ть при Карака́лꙋ ц́роу въ ʼЕрихѡ́нѣ. Ше́стаа въ пи́ѳѣ ѡ̑брѣ́те се и̑ та̏ съкры́та при ʼАлеѯа́нⷣрѣ Маме́ѡва дѣти́ща въ Нико́поли, ꙗже кь ʼАрке́ѡⷨ. Сеⷣм́ое еⷭ ́, иже вели́каго а͗скѵ́та и̑ мⷱнќа Лоукїана̀. ꙗ͗коже и̑ ть̏ прѣпⷣиса́нꙿны и̑ꙁда́нїи е̑вре́искаа напопаⷣ ̀, и попроꙁрѣ̀ съ и̑стеꙁа́нїеⷨ ѡ̑скоⷣу́наа, |иже и̑ и̑ꙁли́шнаа, истинꙿны глы и̑спра́вивь, въ сво́иⷯ е̑мо̑у писа́нїиⷯ попроꙁрѣ́вь мѣ́сть, и̑ꙁдаⷭ ́ хрⷭтїа́нꙿскыиⷨ бра́тїи. иже и̑ по страⷣн́їи и̑ мⷱн́їа е̑го̀, по гон́нїоу при Маѯимїано̀у и̑ Дїѡклитїаноу̀ мⷱт́ели́и, ѡ̑брѣ́теⷭ роу́кь е̑го̀ писа́нїе въ Никомидіи при Кѡⷩс́танꙿти́нѣ вели́цѣⷨ ц́ри ѿ і͗оу̑де́и въ́ ꙁьдѣ пи́рꙿговнѣⷨ ꙁали́чено пра́хѡⷨ въ съхран́нїе*. нь̑ сіи оу͑бо̀ нѣ́кыимь раꙁꙿвра́тивꙿшиⷨсе пои̑спра́више, а͗҇ не́ ꙗ͗ко при Птолеме́и съвръ́шенꙿно не и̑ꙁдаⷭс́е. а̑ще ли́ же и̑ нѣ́каа ѡ̑ста́ла бѣ́хꙋ непрѣведе́на ѿ ветꙿхы́иⷯ, и̑лѝ новы́иⷯ по си́ ⷯ, и̑ сіи и̑ꙁда́ше. что̑ ди́вно.

’Еди́но же ꙗвѣ еⷭ ́, ꙗ̑ко ѿ не́лиже съста́висе е̑рѡти́мата и̑ про́чаа си́цева́а оу͗твръжⷣе́нїа, понаправл́нїа никое́го еⷭ ́. въ гръ́чьскы́иⷯ бо̀ писа́ниⷯ ни въ что́же въмѣнꙗ́ють си́ ⷯ не вѣ́дещїиⷯ. и̑ ꙁде̏ аще во́лꙗ бжїа еⷭⷭ ѿ ꙁаблꙋжⷣе́нїа мнѡ́га прїи́ти бжⷭтвна́а писа́нїа въ свои̑нꙿство, се̏ дѣ́ло дръжа́внаго еⷭ, боу хо́тещоу. срⷣце б̑о̀ црево въ роука́ ⷯ бжїиⷯ. а͗ще лѝ ни̏, то се̏ проше́нїе• ꙗ̑ко ихꙿже мы̏ хо́щеⷨ бжⷭт́вныиⷨ пи́сменеⷨ въраꙁꙋуми́ти, хо́тещіиⷯ оу͗ наⷭ ́ оу̑чи́тисе, беꙁꙿ [по] пороуга́нїа ѿ невѣ́жьⷣ оу̑че́тсе, и̑ беꙁь въꙁбран́нїа• и̑ на́мь самѣⷨ оу̑ста̀ сво́бодоу да оу̑лоуче́ть ть́чїю хоу́лоу ѡ͗бличи́ти. и̑ се̏ ѿ́ чтⷭѝ ва́рꙿварꙿства бо̀ и̑ раꙁꙿвраще́нїа кто̑ и̑спов́ѣⷭ; аще бо̀ кто̑ ни́щь по́срѣⷣ вла́дещіиⷯ и̑ кне́ꙁь влаⷭ ́ имать невѣ́рꙿна самодръ́жꙿцоу ꙗвѣ сътвори́ти, ко́лꙿми па́че ѡ бѕѣ; иже гл́ дръꙁоⷭ ꙗ̑влꙗ́е пррⷪкь• г҃лаⷯ ́ ѡ̑ свѣ́нїи твои́ ⷯ прѣ ц́ри, и̑ не стыдѣ́хꙿсе*. нь̑ онь црь прѣⷣ цри. мы́ же пакы͗ кь поⷣбꙿныиⷨ на́мь. аще лѝ ни се̏, то̑ длъ́гь е̑ли́ко мо́щꙿно съвръ́шивь ѡ̑ гнихь еже не съѡ̑соуди́ти се съкры́вꙿшомоу тала́нꙿть, и̑ та́ко ꙁапрѣще́нїе приⷨ ́ поко́ю прѣло́жоусе. до|влꙗ́етꙿ бо̀ ми ги помлоуи ре́щи, и͗ г҃ ́ мⷧт́вы соу́щее спсе́нїа, мо́гоуще́е ѡ̑пра́вдати, кро́мѣ вели́кыиⷯ съгрѣше́нїи, поⷣб́но мнѣ̀ съдѣла́вшїихь.

г҃

Млю же, да не моего̀ раⷣѝ въ́ꙁраста бжⷭтвна́а въꙁꙿбра́нетсе, ꙁан̀ въ си́ ⷯ мо́е оу͗покое́нїе, мнѡ́гыⷯ тьщета̀. нь̑ ѡ̑ сиⷯ ́ напрѣⷣ ре́щи поⷣбае́ть. ннꙗ же ꙗ̑ко кь ѡгнви простира́есе ре́коу• нь̑ пон́ ⷤ и̑ꙁво́лиⷯ, а͗ще и̑ толи́ко неоу̑го́дно еⷭ ́, врѣменꙿныиⷨ съгорѣ́ти огнеⷨ, не́ ⷤ слыша́ти• лоука́выи ра́бе, по́что тала́нꙿть въ ꙁемли́ съкры́ль е̑сѝ, е̑го́же при́ть мнѡ́гыиⷨ въꙁыска́нїеⷨ*; єлꙿма бо̀ въ ’Іе͗рлⷭмь пости́гь, и̑ ѿтоуⷣ ̀ мнѡ́гые стра́ны прошⷣь́, ре́вноⷭ и̑мѣ́е съгле́дати на кое́ижⷣо каа́жⷣо, не бо̀ дше́ раⷣѝ толи́кꙋу ре́вноⷭ и̑мѣ́е и̑ толи́кь троⷣу́ поⷣ́хь, нь̑ видѣ́нїа насы́тити дшоу мою̀• ви́жⷣоу и̑ е̑ꙁы́кь сь̏ хоудо́жꙿнь и̑ до́брь по въсе́моу, ꙗ̑коже а͗ще и͗ ко́и инь, па́че же въ ра́ꙁоумѣ члчⷭтва ве́щꙿше, нь̑ въ бжⷭт́вныиⷯ пи́сменеⷯ нетъща́нїе дово́лꙿно. и̑ въво́дитꙿсе при́тꙿча прѣ́моудраа́го въ ч҃л́цѣⷯ• невъне́тїе моу́жа гоу́биⷮ до́браа е̑мо̑у*. оу̑чи́телꙿ же е̑ꙁы́кѡⷨ глть• прѣ́моу|дроⷭ ми́ра беꙁоу́мїе боу*. а͗ще бо̀ и̑ тъма́ми любомоу́дрїемь оу̑краси́мꙿсе, бе́сꙿ страха же бжⷭтвныиⷯ повелѣ́нїи, еда не оупоⷣби́мсе елꙿлинѡⷨ; иже поу́чиноу морꙿскоую потьща́вꙿші̇иⷯ ́ се грь́стїю и̑ꙁмѣ́рити, и̑лѝ кро́мѣ кора́блꙗ прѣплꙋ́ти. имꙿже да́же и въ ідѡлопоклон́нїе съве́дошеⷭс́е, поⷣвиꙁа́нїемь тваре́и. тѣмꙿ же прѣ́моудрыи онь ѿ ба прѣмоудроⷭ ́ про́сить, а͗҇ не собо́ю оу̑твръжⷣа́етсе. да оу̑вѣ́мь, рⷱе́, ѡ͗сѣнꙗ́юще́е сла́вы прѣ́стола твое̑го̀. въ видѣ́нїи бо̀ гла̀ е̑мо̑у г҃ь́ про́сити же хо́щеть, и͗ ꙗ͗ко про́си прѣ́моу|дроⷭ ́, оу͗го̀нⷣо бⷭы́ гви проше́нїе• ꙗ̑коⷤ ѡ̑бѣща́тисе е̑мо̑у и̑ бгⷭтво и̑ сла́воу и̑ на́ врагы по́бѣдоу да́ти е̑мо̑у, тъ́чїю а͗ще съхра́ниши ꙁа́повѣди мое̏*, рⷱе́• и͗ въ е̑ѵⷢл́и бо̀ рⷱе́• проси́те прѣ́жⷣе црⷭтвїа нбⷭн́аго, и̑ сїа̏ въса̀ прило́жетсе ва́мь*. и̑ не ть́чїю ѡ̑ дши рⷱе́ се. и̑бо̀ повелꙗ́нїа гнꙗ кь въса́комꙋ поу́ти бла́гоу въꙁво́деть мнѡ́гоѡбраꙁно, ѡбаⷱ въса̀ оу͗гⷣо́наа боу въ спⷭе́нїе дши. тѣмꙿ же глть*• прⷣте и̑ ꙗ̑ди́те мо́и хлѣ́бь, и̑ піите ви́но иже ръпа́ ⷯ ва́мь въ крати́ри прѣчтⷭы́. ѡ̑стави́те беꙁоу́мїе и̑ поживе́те. въꙁыща́те прѣ́моудроⷭ ́ и̑ и̑спра́витеⷭсе. и̑ да не мни́ть кто̑ ꙗ̑ко Соломѡ́нь ть́чїю ѡ̑ оу͗вѣре́нїи сѐ реⷱ. ѡ̑ вѣ́рѣ бо̀ рⷱе́, иже еⷭ беꙁоу́мнь, ть́чїю вѣ́рою да оу̑клони́тꙿсе кь мнѣ̀. ѡ̑ любопрѣ́моудрыиⷯ ́ же въ прѣ́моудроⷭ дха ꙁо́вы глть, трѣ̀боующіимь оума, ꙗвѣ да бжⷭтвна́а нерасꙿсоужⷣенїеⷨ не съкрꙋша́ютсе. ꙗ̑коⷤ глть въ бгосло́вѣ григо́рїи, въ тлъкова́нїи иже ѡ͗ а꙼гнꙿци рⷱе́се кь Мѡѵ̈се̑оу• ко́сть не съкроуши́те ѿ нго̀.

И̑ ка́ко оу̑бо̀ не съкроу́шитсе кни́гою се́ю сло́вѣнь рⷱе́нꙿною, е̑гⷣа́ ѡде́жⷣе съвла́чеⷭ и̑ ѿ л҃иⷯ пи́смень г҃ съвъсѣ́мь погы́боше, и̑ в҃і́ невѣде́тсе где̏ ко́е пи́сати, прѣлага́юще е̑ди́но дрꙋ́гомоу на мѣ́сто и̑ растлѣва́юще бжⷭтвна́а писа́нїа, кро́мѣ а̑нди́стихы́иⷯ, си̏ рⷱѣ́ наⷣста́вныиⷯ. и̑ погы́бꙿшаа соу́ть сїа̏• ѳ ы ѣ• не вѣдомаа же где̏ ко́е поло́жити́се еⷭ• є̀ ѕ́ ꙁ̀ и і ѯ о꙼ ѡ ю  ѱ ь. ꙗ̑коже бѝ кто̑ члка́ съвлъ́къ ѡ̑де́жⷣе и̑ три̏ оуды бо́лꙿшее тѣ́ла е̑го̀ ѿ́ль, и͗ в҃і́ оу͗ꙗꙁвиль, и̑ ѡ̑ста́виль на́гꙋ прѣбыва́ти, и̑ лише́нꙿна въса́кого ѡ̑беꙁа́нїа и̑ пласты́ра, въ́ что |си́цевы́и к то́моу въмѣни́тсе; мн̑ю ꙗ̑ко и̑ е̑ди́нь пръ́сть погꙋби́выи, съвръ́шень тѣ́лоⷨ въ́сь не глетсе ни въмѣнꙗ́етсе. и̑лѝ кора́бль на поу́чинѣ ̑дри́ль и͗ ве́сль и̑ кръ́мы лише́нь, а̑ще и̑ мнѡ́ꙁи прѣ́хоудо́жни соу́ть въ нⷨ ́ не погы́бнꙋт ли; тѣ́мꙿ же и̑ кь ересеⷨ оу͗поⷣби́хоⷨ се. ꙗ́коже кто̑ въ поусты́ни ѡ̑де́жⷣе лише́нь и̑ ле́доⷨ и̑ мра́ꙁоⷨ лю̑тоⷨ ѡ̑боу́рень ѡбьть погыбае́ть. па́чеже мню́ и̑ ересеⷨ бы́вшїиⷨ прѣ́жⷣе ѿ сиⷯ проѕе́боше. и̑ не вън́хѡⷨ връхо́вномоу глещоу• боудѣ́те* го́тови кь въса́комоу ѿ́вѣтоу сꙋпроти́вныиⷯ. нѣ́кто бо̀ ѿ вели́кыиⷯ оу̑чи́телїи рⷱе́, мн̑ю ꙗ̑ко Ꙁла́тыи ͗ꙁы́коⷨ и̑лѝ вели́кыи Васи́лїе• ѿкоⷣу́ проꙁеблнїе ересеⷨ, ть́чїю ѿ оу̑лише́нїа бжⷭтвнаго писа́нїа, и̑лѝ паⷦкы̀ и̑ꙁли́шїа, си̏ рⷱѣ́ приложѐнїа. тѣмꙿ же оубо ты̏, ѡ͗҇ самодръжꙿъ́че, въспрїимѝ ѡ͗ и̑ꙁданїи при е̑ди́норевни́тели твоеⷤ ́ Пꙿтолеме́и• ка́ко въ мнѡ́гыиⷯ домѡ́ ⷯ пи́санꙿна́а съста́влъше, растоа́нїе не ѡ̑брѣ́те се, и̑ да́же до днⷭь́ въ гръ́чьскы́иⷯ пи́сменеⷯ. въ ншїиⷯ же а̑ще и̑ р҃ ́ кни́гь съвъкоу́петсе, ни двѣ̏ ѿ въсѣ́ ⷯ ѡ̑брѣта́ютсе е̑ди́но ꙗ̑коⷤ поⷣба́еть. никто́ же ино да помышлꙗ́еть ни мни́ть, нь̑ е̑ли́ка соуⷮ раꙁнь́сꙿтва толи́ко ва́рꙿварꙿства и̑ раꙁꙿвраще́нїа и̑ хоу́лы. ра́ꙁвѣ нѣ́кыиⷯ ѡ̑ ихꙿже напрѣⷣ реⷱм́ь, и̑же аще и̑ растоа́телꙿна соу́ть, нь̑ е̑ди́ноу ви́нꙋ ꙗ̑влꙗ́еть, ꙗже и̑ въ гръ́чьскы́иⷯ си́цева́а ѡ̑брѣта́ютсе растоꙗ́нїа. и̑ сїа̀ соу́ть вели́кыиⷯ моуже́и расꙿсоужⷣе́нїа иже ле́ѯи вѣ́дещіиⷯ, ꙗ̑коⷤ по си́ ⷯ оу͗ка́жеⷨ. а͗҇ иже си́цевы́иⷯ моужїи писа́нїе въꙁь́мь прѣпи́шеть, е̑ли́ко чрь́ть и̑ ра́ꙁвѣ пи́смень погрѣши́ть и̑лѝ прѣтво́рить |

10а

и͗лѝ ве́щꙿше вънесе́ть, и̑лѝ  сꙿтрока̀ и̑лѝ межⷣостро́чїе и̑лѝ дасіе и̑лѝ а̑посꙿтро́фь̏ и̑лѝ варіе и̑лѝ ѡ͗ѯіе и̑лѝ периспоме́нь, и̑лѝ ина си́цева́а, мнѡ́га бо̀ соуⷮ ́, и̑лѝ а̑нди́стыⷯ, толи́ко раꙁꙿвраще́нїе въдеⷣть, и͗ толи́ко раꙁдѣл́нїа е̑ди́но на дроу́го. тѣ́мꙿ же въ истиноу оубо̀, а͗ще ꙁде̏ ѡ̑ си́ ⷯ на́мь соⷣу́ хо́тѣше бы́ти, по́трѣба бѝ и̑лѝ ѡгнь и̑лѝ ина ка́а ка́ꙁнь поⷣб́на се́и вънеꙁаа́поу наити на пи́шоущіиⷯ и̑ пи́санꙿна́а, еже съже́щи сиⷯ ́, па́че же и̑ наⷭ вѣ́дещіиⷯ и̑ не ѡ̑блича́ющиⷯ, а̑ще и̑ ѿ́ чтⷭи, нь̑ въ конꙿць оу̑кланꙗ́ющеⷭсе и̑ члкооу̑гожⷣе́нїеⷨ лицемѣ́реще. нь̑ ꙗкоⷤ жиⷣт́ь днь́ соу́да невѣ́рныиⷯ, та́ко и̑ наⷭ ́ длъготръпи́ть о̑ сиⷯ ꙽. полъꙁнѣи́ше бо̑ еⷭ ́ ни е̑ди́нь гль проглати кь ко́моу, неⷤ мнѡⷤс́тво блгыиⷯ, е̑ди́нѣⷨ же ꙁлосло́вныⷨ погꙋби́ти въсѣ́ ⷯ. ко́лꙿми ѡ бѕѣ; • :

д҃ ́

’О ихꙿже прѣлъща́ютсе нѣ́цїи глю́ще• ѡ͗ви̏, ꙗ̑ко сръ́бꙿскыⷨ ̑ꙁы́коⷨ поⷣба́еть та́ко ре́щи, иныиⷨ же, ꙗ͗ко блъ́гарꙿскыиⷨ, и̑лѝ иныⷨ. нѣсоу́ть сїа̏ тако́. въ наче́лѣ бо̀ хо́теще́и и̑ꙁда́ти въ словѣ́нꙿскыи е̑ꙁы́кь, ꙗвѣ еⷭ ꙗ̑ко не въꙁмо́гоше блъ́гарꙿскыиⷨ ̑ꙁы́коⷨ, аще и̑ глю́ть нѣ́цїи ꙗ̑ко сиⷨ и̑ꙁдаⷭсе. ка́ко бо̀ тънꙿкота елꙿлинска́а и̑лѝ сѵ̈ріиска́а и̑лѝ е̑вре́иска́а мо́жаше и̑ꙁда́тисе дебелѣ́ишиⷨ ̑ꙁы́коⷨ; нь̑ ни срь́бꙿскыиⷨ высо́кыиⷨ глⷭоⷨ и̑ тѣ́скныиⷨ. тѣ́мꙿ же прораꙁꙿсоу́дивꙿше до́брїи ѡ̑ни̏ и̑ ди́внїи моу́жїе, и̑ и͗ꙁꙿбра́вꙿше тънꙿчаи́шіи и̑ краснѣишіи роу́шꙿкыи ̑ꙁы́кь, кь н́мꙋже по́мощь въдаⷭсе блъ́гарꙿскы́и и̑ срьбꙿскыи и̑ бо́сньскыи и̑ словѣ́нꙿскыи и че́шꙿкаго чеⷭ и̑ хръва́тꙿскыи ̑ꙁы́кь, въ еже въмѣ́стити бжⷭт́внаа писа́нїа. и̑ и̑ꙁдаⷭ се си́це. въꙁе́ше бо̀ и̑ꙁда́юще́и гль гръ́чь|

10б

ска́го ̑ꙁы́ка глщь. ηκουσαν οι͑ ποιμένες. и̑ ни е͗ди́ныⷨ мо́гоше иныⷨ, то́го раⷣѝ ре́коше, «слы́шаше пасты́рїе», иже еⷭ рꙋ́шꙿкыи. и̑ въсѐ тънꙿча́и꙼шие рѣ́чи рꙋ́шꙿкыиⷨ ͗ꙁы́коⷨ соу́ть. доⷭа́нїе е̑го̀. гви́. бви́. чрѣ́ꙁь доⷭанїа. ибо̀ и̑ въ ѱлмѣ ѳ҃-мь глюще́е «ла́еть» по роу́шкыи глⷮ. ꙗ͗ко́же и̑ ннꙗ рꙋ́си млщесе гви свое́мꙋ млесе глеть• «не ла́и на́ ме хосподи́не», си̏ рѣⷱ• не ка́раи́ ме, и̑лѝ не раꙁꙿдража́исе на́ ме. нь̑ и̑ въ е͗ѵⷢли* глюще́е• аще кто поиметꙿ те ꙁа ри́ꙁꙋ твою̀, си̏ рⷱѣ́ сви́тоу, да́жⷣь е̑моу̑ и̑ срачи́цоу, и̑ ннꙗ рꙋ́си кошꙋ́лю соро́чкоу глють. и̑ пакы̀ въ ꙁі-и ка́ѳиꙁмѣ* и̑лѝ въ десе́тои глюще́е• и̑ глоу́млꙗⷯ се, нѣⷭ ншиⷨ ͗ꙁы́коⷨ, нь роу́шꙿкыиⷨ. попеⷱнїе бо̀ протлъкоу́еть и̑лѝ пооу͗че́нїе. и̑лѝ въ црⷭтвнѣ́и кни́ꙁѣ* ѡ̑ И̑ліи, иже въ́ врѣме беꙁдъ́жⷣїа рⷱе́ кь н́мо̑у сарефтѣ́ныни, е̑ли́ко грь́сть моукы̀ и͗ чванꙿць́ ма́сла. моука̀ бо̀ роу́шꙿкыиⷨ ͗ꙁы́коⷨ бра́шно глетсе. и͗бо̀ бра́шно тѣ́мꙿжⷣе ̑ꙁы́коⷨ сънѣ́ ⷣ и͗лѝ ꙗ͗стіе глтсе. и̑ что еⷭ въса̀ по́ редоу скаꙁова́ти; нь̑ съвъкоу́пивь ре́кꙋ• вьса̀ бжⷭтвна́а писа́нїа роушꙿкыиⷨ ͗ꙁы́коⷨ соу́ть ра́ꙁвѣ по́мощи ѿ иныиⷯ нѣ́где и̑ нѣ́где, и̑ ра́ꙁвѣ х́, си́мь съста́вишеⷭ. ибо̀ х́ кро́мѣ, въса̀ роу́шꙿкыиⷨ ̑ꙁы́коⷨ оу̑краша́ютсе. нь̑ ра́ꙁоуⷨ имоущїимь ѡ̑ си́ ⷯ не въне́млетсе н҄и по то́моу пи́сменю ͗ꙁы́кь иⷯ ́ кь раꙁꙿвраще́нїю и̑лѝ по то́моу еⷭс́твоу. а͗ще ли́ ко́моу не вѣ́рно слыши́тсе ѡ̑ сеⷨ ́, то̑ понѣ̀ си́це да прїи́меть, ꙗ͗ко ѿ всѣ́ ⷯ ̑ꙁы́кь сиⷯ ́ събра́се по́ чести въ и͗ꙁда́нїе. нь кь пръ́выиⷨ въꙁꙿвра́тимꙿсе. а͗҇ иже по́мощи се́моу соу́ть, еⷭ ѿ блъ́гарꙿска́го «ннꙗ и̑ прⷭно», и̑ инаа про́чаа си́цева, ꙗже роу́шꙿкыиⷨ не въмѣ́стишеⷭ. и̑ та́ко ѿ сръ́бꙿскаго ̑ꙁы́|

11а

ка «моу́жь», и̑лѝ «мъ́чь» и̑лѝ сиⷨ поⷣб́наа, иже си́ми не въмѣ́стишеⷭ. и̑ та́ко бо́сньскыⷨ, «ты̏» и̑лѝ «мы̏», и̑ ина такова́а. и̑ е͗ли́ка трь́ми не въмѣ́стишеⷭ, ѡ̑нѝ хръва́тꙿскыиⷨ наплъ́нише, ꙗже соу́ть сїа̏• «рѣⷯ», и̑лѝ «дѣ́лꙗ», и̑ про́чаа. и̑ про́чее недоста́тꙿкы сло́вѣнꙿскы и̑ че́шꙿкы та́кожⷣе. и̑бо̀ даⷤ ́ днⷭь ѡ̑брѣта́ютсе кни́гы пръ́ваа́го и̑ꙁда́нїа съписова́ны и̑ꙁбра́нꙿные рѣ́чи ͗ꙁыⷦ ́ си́ ⷯ, ко́е и̑ каа́жⷣо что̏ глаша́етсе, и̑ юже невъмѣ́стꙿноу и̑лѝ про́стоу и̑лѝ тѣ́сꙿкноу, и̑лѝ ко́и ѡбраⷥ имоущоу ненамѣстꙿнь, ѿвръ́гоше. до́бры́ же рѣ́чи ѿ ко́егожⷣе ̑ꙁы́ка въꙁе́ше, и̑ и̑сплъ́нише оу̑ли́шнаа е͗ди́ныи дроу́гыиⷨ, и͗ и̑ꙁдаⷭс́е си́це. глють бо̀ нѣ́цїи, ꙗ̀ко Кѵ̈ри́ль филосо́фь ѝꙁдаⷭ прѣ́жⷣе. боудѝ, при́млю. нь̑ ѡнь наче́лникь сы̏ и̑ ꙗ͗коже посла́нникь гнь, паⷱ ́ же прⷪр́коу Ддоу поⷣбе́се, и͗ꙁꙿбравь ѿ въсѣ́ ⷯ си́ ⷯ пле́мень моу́же вѣ́дещіихь гръ́чьска́а пи́смена и̑ словѣ́нꙿскы ̑ꙁы́кы. гръ́чьско́е бо̀ скѵ̈пꙿтро въꙁмо́жно тогⷣа́ соу́ще, и̑ ѿ кое́гожⷣе колѣ́на ѡ̑брѣта́хоусе ди́вни моу́жїе си́мь слоу́жеще. нь̑ е͗ди́ного сего и͗менова́се, ꙗ͗коже и͗ ѱлтрь двдвь. и͗ ѡ͗ ѱлмⷭтѣи бо̀ кни́ꙁѣ пока́ꙁоуеть ’Еѵꙿсе́вїе, ꙗ̑ко то́го раⷣѝ пон́же ть́ еⷭ ꙁамы́слиль дхо́мь дви́жиⷨ, ть́ еⷭ и̑ и̑ꙁꙿбра́ль наче́лꙿникы пⷭѣмь. ини же глюⷮ, ꙗ̑ко поне́же нареⷱнꙿны ѱлмы а̑са́фовы и̑ про́чее, ть̏ са́мь не пѣ́ть, нь̑ е̑моу́же повелѣ́ше пѣ́ти, ть̏ поꙗ́ше. еже еⷭ, е̑гⷣа̀ на кое́го наидѣше дхь сты́и, поⷣви́жиⷨ поꙗ́ше гви́, въслѣⷣ же дрꙋѕїи поюща́го ѿпѣва́хоу а̑лꙿлоуїа, еже ⷭ, ба истинꙿнаго прославиⷨ. ть̏ е̑мꙋ́же нарⷱе́нь быⷭ ко́и ѱлмь въспѣ́ть его̀, Двдови же въси про|

11б

рица́нїеⷨ. и̑ и̑лѝ та́ко и̑лѝ си́це, по́мощь бы́ше е͗мо̑у, само́го же нари́четсе ѱлмⷭкаа кни́га. ꙗ͗коⷤ и̑ ’Есѳіры нарⷱе́се црⷭтвна́а ѡ̑на̀ книга, а не́ Марꙿдохе́ева, а͗ще и̑ ть̏ и͗спра́виль еⷭ ́ болꙿше. нь̑ понеⷤ ́ ѡ̑на̀ црца соу́щи дшоу свою̀ поло́жила̀ бѣше ꙁа і̑илиты, та̏ бѣше ви͗на спⷭе́нїа і̑илитꙿскаго, т҄ого раⷣѝ кни́га т҄ое нареⷱс́е, та́кожⷣе и̑ по Двдѣ. си́це пакы̀ и̑ ѡ̀ и̑ꙁда́нїи сеⷨ ѡ͗ Кѵ̈ри́лѣ. само́го именова́се и̑ оу͗тꙿвръдисѐ да́же до раꙁꙿвраще́нꙿныⷯ, ѡ͗ ихꙿже и̑ имꙿже поⷣбныⷨ вы́ше ѡ͗ ка́ꙁни рѣ́ ⷯ. и͗ никто́ ⷤ се́моу да поно́сить. а͗ще бо ’Іѡ̑аннь въꙁлюбл́нꙿныи ’Іисоу́соу, въꙁꙿгръмѣ́выи вы́шнꙗа толи́кь и͗ таквь сы̏, въ Самаріи реⷱ*• ги повелѝ дасъшьⷣ ́ огнь пожеже́ть си́ ⷯ, ꙗ͗коⷤ прѣ́жⷣе ’Иліа. то́кмо есмь аꙁь ꙁемлꙗ̀ и пепель, аще и͗ поⷣб́но иꙁрекоу. по́вѣстꙿно бо глю, а не́ проси́телꙿно. н̑ь тогⷣа̀ ѿ́вѣть гнь• не прїи́доⷯ погꙋби́ти, нь̑ спⷭти́. а͗ще лѝ кт̑о мнить, ꙗ͗ко о͗но̀ вели́ко еⷭ ́ поне́же тво́рꙿца само́го не при́ше, да оу͗вѣⷭ ́ си́цевы́и, ꙗ͗ко и͗ сїа̏ тво́рꙿча соу́ть. и̑бо̀ и͗ на ни́ ⷯ соⷣу́ толи́кь нⷭѣ́ ѡ͗ непри́тїю, е͗ли́кь ѡ͗ покрыва́лѣ ле́жещіиⷨ на́ срⷣци и́ ⷯ, и̑ не въне́млющіихь пррⷪкы и̑ ꙁа́коⷩ е̑го́во пришь́ствїе проповѣдꙋ́ющіихь, ꙗ̑коⷤ по си́ ⷯ рече́мь ѡ̑ ви́нѣ ѡ̑соужⷣе́нїа и́ ⷯ. ннꙗ же ѡ̑ прⷣѣлежещо́и да млемꙿсе. сїа̏ си́це съста́вишⷭе́. того̀ раⷣѝ и̑ книже́внїи сни ни блъ́гарꙿскоу ни срь́бскоу сїю̀ нари́чють, нь̑ словѣ́нꙿскоу, же еⷭ въсѣ́хь си́хь пле́мень, нь̑ ѡ̑баче роу́сь ве́щꙿше

е҃ ́

Доⷭитꙿ же съ дръꙁновл́нїемь ре́щи, ꙗ̑ко по си́ ⷯ растли́вꙿшимꙿ се до́брыиⷨ си́мь и̑ кра́сныиⷨ и̑ꙁда́нїѡⷨ, видѣ́вше блже́нꙿнїи нѣ́цїи и̑ потъща́шеⷭ пакы̀ и͗ꙁда́ше. нь̑ раꙁвраще́нꙿныиⷨ прѣда́вꙿше, ихꙿже пакы̀ въско́рѣ раꙁврати́ш. въꙁе́млютꙿ бо̀ та̏ пра́ваа и̑ кра́снаа, и̑ връ́стоу е͗ди́ноу цѣ́лоу не ѡ͗ставлꙗ́юⷮ, |

12а

а͗ще раꙁꙿвраще́нїа не въведꙋ́ть и̑ хоу́лы, кро́мѣ ва́рꙿварꙿства. и͗ кто́моу новоиꙁвоⷣна глю́ть сїа̏, ѡ͗҇ тьщеты, въ и꙼хꙿже тꙿма́ми лъже́и соуⷮ. сїи же инымь прѣда́вше, мнѡ́жае ѡ͗бре́щетсе пръ́выиⷯ. а҇͗ ꙗже кни́га и͗ до тре́тїе роукы̀ дости́гнеть прѣписа́тисе, кто́мꙋ ни въ что́же по́трѣбна, ра́ꙁвѣ о꙼гню. нь̑ что трꙋ́ды прилага́ю, мнѡ́га соу́ще ѡ͗ сиⷯ ́ гла́нїа; по́трѣба еⷭ про́чее ѡбраꙁы вꙿъсѣмь :•

.............................................................................................................................................................

ѕ҃ ́

.............................................................................................................................................................

соу́ть ѳ҃• ѕ́ б́ ж́ ѣ́ ш̀ щ̀ ц̀ ч́ ь́. и͗ та̏ съ гръ́чьскы́ими ть́чїю никое́же оу̑че́стїе имоуть. нь̑ ни сиⷨ ́ дово́лнѡⷨ соу́ще се́моу ̑ꙁы́коу въ и͗сплън́нїе бы́вшиⷨ, въꙁе́ше пакы̀ ѿ гръ́чьскы́иⷯ ѡ и т́, и͗ сътво́рише пи́сме ѿ. и͗ та́ко пакы̀ і и͗ а съе͗ди́нивꙿше наре́коше іа. та́кожⷣе пакы̀ і и є съе͗ди́нивше наре́коше . и͗ соуⷮ ́ сїа̏ съста́влнꙿна гръ́чьска соу́ще и͗ прѣѡ̑браже́нꙿна на ины ве́щи соу́ще д҃ ́, си̏ рѣⷱ ́ ѿ ю ꙗ . ⷭ же и̑ пе́то кь си́мь та́кожⷣе дво̏ꙗ съвъкꙋ́плнꙿна въ е͗ди́но, нь̑ съ си́ми не въно́ситꙿсе, понеⷤ ́ по́лꙿ ͗мꙋ еⷭ ѿ гръ́чьскы́иⷯ пи́смень, поⷧ же ѿ приѡ͗брѣте́нꙿныиⷯ ѳⷯ ́, сѝ рѣⷱь́, ь҃ ́ ѿ ѳ́ и͗ і ѿ грь́чьскыиⷯ съста́влнꙿно въ пи́сме ы̀. соу́тꙿ же въса̀ л҃и́. и͗ сїа̏ вꙿъса̀ аще хо́щеши ѡ͗тро́четѡⷨ пи́сати и́ ⷯ, ꙗ͗коже соу́ть раꙁмѣ́шена съ гръ́чьскы́ими ꙁде̏, ничто́же въꙁбранꙗ́етꙿ те. ть́чїю въ ихꙿже напрⷣѣ ꙋ͗ка́жеⷨ да вѣсѝ пра́во еⷭс́тво си́ ⷯ и͗ꙁьꙗвлꙗти. а͗ще ли́ же хо́щеши раꙁоу́мнѣе и̑ крѣпꙿче́е ѡ̑снова́нїе сътво́рити въ наче́лѣ еже въ поу́ть шь́ствїа раꙁли́чїи ве́щеⷯ, прь́вѣе напишѝ кд҃ ́ по а̑лꙿфа́витоу грь́чьска́а соу́ща, прило́живь кь ни́мь и̑ ѕ҃ раⷣѝ числа̀, въ еже оу͗вѣⷣти сиⷨ ́ числа̀ въ ско́рѣ. по словѣ́нꙿскыи́ ⷯ же ͗ꙁы́кѡⷯ и̑ꙁьѡ͗брѣте́нꙿнаа ни́же сиⷯ ́. аще хо́щеши вьса̀ по́ редоу |

12б

ꙗ͗коⷤ въ наче́лѣ пи́сашеⷭ ́ кни́гы се́е, ѳ҃ ́ нижа́ише, д҃ ́ же съ пе́тыиⷨ по срѣⷣ ̀ ѡ͗бѡ́иⷯ. а͗ще лѝ ни̏, т҄о ꙗ̑ко и̑ ꙁде̏ ви́ше пи́сашеⷭ. аще и̑ нѣ́цїи протлъкова́нїа нѣ́каа съставлꙗ́ють съ а- мь б́ пи́шꙋще, да́же въ коньꙿць пи́смень, нь̑ се̏ нѣⷭ та́ко. гръ́чьска́а бо̀ пи́смена ко́е оу̑че́стїе имоуть въ та́ковы́иⷯ съ послѣ́жⷣе и͗ꙁѡ͗брѣте́нꙿными и̑ въ инь ͗ꙁы́кь съста́влнꙿна соу́ща; и̑ се̏ соуⷮ ́ игры таковы́иⷯ ꙗ͗коⷤ и̑ вь иныⷯ мнѡ́гыиⷯ ѡ͗брѣта́етсе:

ꙁ҃ ́

Же́жоⷣу же еже и̑ си́мь въсѐ писа́нꙿными пи́смены имена ꙗ͗ви́ти, ка́ко оу͗че́исе ско́ро въ поу́ть оу͗че́нїа въни́ти и͗ въраꙁоуми́тисе иꙁ наче́ла чтаніоу непоколѣ́блемо въне́ти. а. ве́де. глаго́ле. до́бро. е. ѕѣ́ло. ꙁемлѣ̀. и. ѳіта. а͗ще бо̀ рⷱе́шї ю фи́та, ꙗ͗коⷤ глють ю̀, и̑лѝ ти́та, еда не и͗ꙁы́деть ѿ ⷭс́тва; и͗ вън̑мѝ ка́ко, е͗гⷣа̀ не ѡ̑бре́щетсе имени своемо̑у въ наче́лѣ, ꙗкоⷤ ⷭ ́ про́чїимь. іже. ка́ко. лю́дїе. мысли́те. на́шь. ѯи̑. ѻнь. поко́и. ръци́. слово. тврьдо. оу. ф҄и, и͗лѝ фрь́ть, и͗лѝ фи́та а͗ще реⷱши ̀, ничто́же съгрѣша́еши, е͗гⷣа̀ са́мое пи́сме ѡ͗брѣта́етсе своемꙋ имени въ наче́лѣ. х҄ирь, и̑лѝ х҄и, та́кожⷣе. ѱи̑. ѡ. глтꙿ же се̏ ѡ вели́ко. а͗ иже число̀ дръ́жеи сеⷣмь деⷭт́ое ѻ ма́ло, а͗ще и͗ ѡнь по словѣ́нꙿскыи ͗ꙁы́кь рѣ́хоⷨ ̀. ꙗ. . ю. ѿ́, ы. боу́квы. живе́те. ѣть. ша̀. ща̀. цѝ. чрь́вь. ъ же ꙁа тоун̀ еⷭ ́ ни и͗мѣ́е собо́ю поче́ло ко́е, нⷤи́ что̑ поⷣв́но иныⷯ. то́го раⷣѝ и͗ имени свое́мꙋ въ наче́лѣ не ѡ̑блада́еть, а͗ще и͗ пи́сано еⷭ ́, ꙗ͗коⷤ и͗ ꙗть, ꙗ̑коⷤ напрⷣѣ́ и̑ꙁьꙗ͗виⷭ ́, ть́чїю съвръши́телꙿно еⷭ иныиⷨ ꙗ̑коⷤ и̑ ꙑ. нь̑ се̏ еⷭс́тво сиⷨ ́ напрⷣѣ́ ѡ͗бре́щеши⸱ а͗҇ ꙗ̑коⷤ ꙁде̏ начрьта́шеⷭ, си́це поⷣба́еть гла́тисе имена и́ ⷯ. аще ли́ же ко́е прѣтво́риши, то̑ въ ѡ̑снова́ни паде́нїе вълага́еши и̑ несъмы́сльꙿство. и͗ ничто́же |

13а

крⷺпꙿко мо́жеши наѕыда́ти, ра́ꙁвѣ млѣ́чноую пи́щоу:•

и҃ ́

А̑ще оубо̀ ѡ̑ни̏ ди́внїи моу́жїе не въꙁмо́гоше съ к҃д́-ми пи́сьмени и͗ꙁда́ти грь́чьскы́ими, иже и͗ ѡ̑де́жⷣе си́мь цѣ́лы съдръжещѐ, нь̑ кь си́мь толи́кь троу́дь поⷣше ̑же и̑ꙁьѡ͗брѣ́сти къ си́мь ді, ка́ко мы̏ въꙁмо́жемь кро́мѣ ѡ͗дѣа́нїа и͗ а̑нꙿди́стихы́ихь, е҃і́ погоублъшѐ; ни̏ въса́ко. никто́же мо́жеть тънꙿкотоу бжⷭтвна́го писа́нїа оу̑вѣдѣ́ти кро́мѣ си́хь. то́го бо̀ радѝ и͗ оу͗лиши́хомсе глъбины ра́ꙁоума. и̑ никто́же въ наⷭ ́ ѡ̑брѣта́етсе ꙗ̑коже въ гръ́цѣхъ, а͗ще и͗ ѡ̑сꙿтро съмотрьливѣ́иши еⷭ ́ е͗ꙁы́кь сь̏. нь̑ тежꙿкосыша́телꙿнь. нь̑ врѣ́ме еⷭ юже въѡ̑браꙁи́ти си́хь погоубл́нїа, ꙗ̑коже ви́ше ѡ̑бѣща́хꙿсе:•

ѳ҃ ́

Връ́хоу же ꙁде̏ по́трѣба єⷭ въꙁе́тисе, да и̑ про́чаа оуꙁре́тсе. вѣ́роую бо̀ кни́жныимь снѡмь ꙗ̑ко въ ꙁръ́цалѣ оу̑ꙁрѣ́ти, а͗ще и̑ не въꙁмо́жно єⷭ ́ ѡ͗ въсѣхь раꙁꙿвраще́нїихь съписа́ти, нь̑ въ ма́лѣ ѡ̑ кое́мꙿждо ре́щи. да́ждь бо̀ рⷱе́ прѣ́моудроу ви́ноу, и͗ прѣмоудрѣ́и боу́деть. скаꙁа́и пра́ведномоу, и͗ прило́жить примати*. а ꙗже оу̑ли́шнаа въ си́хь ѡ͗бре́щоутсе, аꙁь потъщоу́се, а͗ще дръжа́вномоу въ́годь боу́деть. ихꙿже бо̀ по́моїщи кь се́моу дѣ́лоу хо́тѣхь, лишень бы́хь. нь̑ ѡ̑ си́хь го́тови е̑смы̀ расꙿпространи́ти, па́че же по́трѣба еⷭ ́ въса́ко съписа́нїе пои̑стеꙁа́тисе съ пи́савꙿшимь ̀:•

і҃ ́

Ꙁна́меніе ы̀.

Но́во ли пакы̀ ꙁна́менїе сиⷤ ́ ꙗ͗ви́мь, и̑лѝ ветꙿха́а ѡ̑бнавлꙗ́емь; мн̑ю, ꙗ͗ко |

13б

пръ́ваа и͗ꙁꙿѻ̑брѣта́емь погы́бꙿша соу́ща. и͗ а͗ще и͗ въ кни́гаⷯ сиⷯ ́ ѡ͗брѣта́ютсе, и̑ реⷱть кто̀, ꙗ̑ко нѣсоу́ть погы́бꙿшїиⷯ че́сти, аꙁꙿ же не ѡ̑би́ноуе́се погы́бꙿша глю. є̑да̀ бо̀ мо́жеть кто̑ ꙁрѣ́ти о͗ꙩч҄има, и͗ꙁь́мь ѿ мѣста и̑ прѣло́живь десно́е на́ лѣво и꙼ лѣво на́ десно, и̑лѝ на и꙼нѣⷨ мѣ́стѣ кь ли́цоу прилѣпи́ть; и͗лѝ чтⷭь и̑мѣ́ти но́сь на че́лоу та́кожⷣе; и̑лѝ десни́цею ѡблⷣа́ти кь нѡга́ма приве́ꙁавь; и̑лѝ нѡга́ма хо́дити кь вы́и припре́гь; та́ко и͗ си́ми пи́смены ихꙿже рѣ́хѡⷨ погы́бꙿша. еже еⷭ си́це. въ́ что би и͗ꙁѡ̑брѣ́тано ы̀, а͗ще не ѿдѣ́лꙿно би и͗ ѿ и и̑ ї̀, и͗ а͗ще не иныи гль́ прѣ̀ста́влꙗло би; си́це• а͗пⷭлы. прꙻрќы. мⷱн́кы. і̑е͗ра́рꙿхы. прпⷣб́ны. пѡⷭн́икы. хра́бры. а̑пⷭли. прꙻрци. мⷱн́ци. і̑е͗ра́рꙿси. прⷣп́бни. пѡⷭн́ици. хра́бри. и͗ еда мни́ши ты̏, ѡ͗ лъже писа́телю, прѣлага́еи сїа и̏ на

ы̀ и͗ ы̀ на и̏, ꙗ͗ко е͗ди́но глють; не вънима́еши ли, ꙗ̑ко а͗пⷭлы съ ы̀ глеⷮ въꙁвѣща́е• посла̀ апⷭлы, съ и же еⷭ млт́вно, си̏ рⷱѣ́, кь самѣ́ ⷨ гл кт҄о• а͗пⷭли стіи мли́те се гви. та́кожⷣе пакы̀ прꙻр́кы• посла́ль е̑сѝ прꙻр́кы въꙁвѣсти́ти пришъ́сꙿтвїе твоѐ. прꙻр́ци же, кь самѣ́мь и꙼мь глⷮ. та́кожⷣе и͗ про́чаа. и͗ се̏ ли ть́чїю мни́ши; ꙗ͗ко въ прѣпростѣ́ишиⷯ глѣⷯ бледослови́ши ть́чїю; ни̏. нь̑ ꙁ҄ри, ꙗ̑ко и̑ да́же до въсѣ́ ⷯ ересе́и въно́сиши е͗ди́нѣⷨ си́мь пи́сменеⷨ, ко́лꙿми пⷱа́ въсѣ́ми. си́це• є͗динороⷣн́ыи сы̏ снь. ты̀ же прѣло́живь пи́сме се̏ и̑ въпи́шеши ї• е̑ди́нороⷣн́їи си̏. єда не ꙗ̑влꙗ́еши несто́рїе́воу ересь въ двѣ̏ ли́ци га сѣкоуща́; се̏ бо̀ ꙗвѣ та́ко глⷮ́. по е̑моуⷤ ѡбраꙁоу наоу͗чи́вы́и се пра́|

14а

вомоу оу̑че́нїю ѡ̑бре́щеть въ въса́коу кни́гоу сиⷯ ́ писꙿц́ь въса́коую ересь, аще поищеть и͗ по е͗ди́номоу се́моу. въ мнѡ́го бо̀ пло́детꙿсе бжⷭтꙿвна́го писа́нїа рѣ́чи. є̑ди́на соу́ть ꙁва́телꙿна, ина же повели́телꙿна, и̑ дрꙋ́га мли́телꙿна, ина же спо́вѣнⷣа, и͗ дроу́га срѣⷣнꙗа, ина же моужьска̀, и̑ ина же́нь̏, и̑ мнѡ́го ра́ꙁлика. то̑го раⷣѝ и̑ по́трѣба въса́каа на своѐ мѣ́сто стоꙗ́ти, ꙗ͗ко да не прѣтво́риши вино́вноую рⷱѣ́ на да́телноу́ю и̑лѝ мѣ́стꙿноу, и̑лѝ въ ко́и ли́бо ѡбраꙁь. а͗ще лѝ ни̏, т҄о е̑ди́нѣмь сиⷨ ꙽ прѣтво́риши вⷭь́ гль пи́сменеⷨ. ꙗ̑коⷤ и̑де́же глеть• ты̏ ги съхра́ниши́ ме, а͗ще и поло́жиши• ти̏ ги съхра́ниши́ ме, не́ гви глеши нь̑ нѣ́кыиⷨ мнѡ́гыиⷨ. и͗бо̀ ты̏ само́мꙋ глеть, ти̏ же ѡ͗ мнѡ́ꙁѣⷯ. ꙗ̑коⷤ глеⷮ. тⷤи́ въсꙋ́е искаше дшꙋ мою̀. ꙗ͗коⷤ и͗ ѿ мо́его писа́нїа прѣпи́савь нѣкто пи́шеи, и̑ и̑де́же глеть Па́уль кь Коласа́еⷨ• блюдѣ́те ѱы̑, блюдѣ́те ꙁлы́ дѣла́тел̏, си̏ рѣⷱ ѿ прѣльща́ющїиⷯ блюдѣ́теⷭ. и̑ еⷤ се̏ съ ы̀. ѡнꙿ же прѣло́жь оу̑пи́са• блюдѣ́те ѱи̑. ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи самѣ́мь• ꙁри́те ѱи̑. и͗ нарⷱе́ въ тоⷨ посла́ни въсѐ Коласа́е ѱы̑, въмѣ́сто еже бѝ ре́щи• блюдѣ́теⷭ ѿ ѱь̏. и͗ т҄о ли ть́чїю; нь̑ а͗ще кт҄о мо́жеть и̑ꙁꙿче́сти вла́сы главы̀, тако и̑ сїа̏. и̑ ꙁде̏ ѡбраꙁь покаꙁа́хѡⷨ, напрѣⷣ же въ иныⷯ приѡ̑бре́щеⷨ ꙽ и̑ ѡ̑ сеⷨ ꙽ пи́смени и̑ ѡ̑ про́чїиⷯ. ннꙗ же въ ма́лѣ наꙁна́мена́ю иⷯ ́. не бо̀ кто мо́жеть по́ редоу съмышлꙗ́ти каа́жⷣо. нь̑ се̏ ы̀ и ́ съвъсѣ́мь погы́боше, понⷤ ́ ни име вѣ́сⷭе имь.

Ѣ̀ же та́кожⷣе погы́бе, пон́же нигде̏ глетсе по н́и. и̑ гла раⷣѝ се́и нѣ толи́ко те́готно, е͗ли́ко не ѡ̑брѣта́тисе на мѣ́стѣ своеⷨ ꙽, и͗ свое̏ глы съдръжа́ти. а̑ще лѝ ни̏, т҄о да |

14б

и̑ꙁꙿвръже́тꙿсе; иже да не боу́деⷮ. ка́ко бо̀ раꙁо́римь, ꙗже ѕы́жⷣемь; беꙁь е̑ди́но́го бо̀ то́го пи́смене въꙿсѐ раꙁꙿвра́титсе, ꙗ̑коже и̑ расꙿтли́шеⷭ бжⷭтвна́а писа́нїа се́моу (ѣ) прѣмѣ́щенꙋ соу́щоу. и͗ чь́со раⷣѝ по́трѣбно бѣ̀ и͗ꙁѡ͗брѣте́нїю, а͗ще не ѿ ѐ и͗  ѿдѣ́лно би, и̑ аще не иные глы ꙗвлꙗло́ би. съ ѣ бо̀ свѣ́ть глⷮе́ свѣ́ть свѣ́теи. съ емꙿ же све́ть, си̏ рⷱѣ́• сть гь, и̑лѝ, светы́и кт҄о. та́кожⷣе и въ въсѣ́ ⷯ глѣⷯ расꙿтлѣва́еть, а͗ще на своеⷨ ́ мѣ́стѣ не ѡ͗брѣта́етсе. и͗ не тькмо расꙿтлѣва́еть, нь̑ и̑ хоу́лы боⷣу́ть, ꙗ͗коⷤ ѡ̑бре́щеши въ л҃а́ глави́ꙁнѣ. а͗ еже а͗ще хо́щеть кт҄о оувⷣѣ́ти, ка́ко поⷣва́еть самы́и гль́ ре́щи, и͗дⷤе́ ѣ́ ѡ̑бре́щетсе, бес порꙋга́нїа ми вънꙿмѝ ѡ̑ се́мь по і̑смаили́тьско́мꙋу ꙗ̑ꙁы́кꙋ и̑ про́чїиⷯ. и͗бо̀ инако и͗ꙁьꙗ͗ви́ти не въмѣ́сти се. дⷤа́ до се́го бо̀ дости́же ꙁаматорѣ́нїе ꙁло́бѣ, е̑ли́ко нигдеⷤ гль вⷣѣ́тисе по ͗ѝ въ въсѣ́ ⷯ бжⷭтвны́иⷯ писа́нїиⷯ. и̑ сѐго раⷣѝ ноу́жⷣа бⷭы́ ѿ ͗ꙁы́кь глы ꙁде̏ въне́сти си́це, ка́ко оу̑че́исе се́моу ͗ꙁы́коу пра́во оу͗вⷭѣ́, чт҄о глⷮе́ аꙁь, си̋рѣⷱ вѣⷣн̀ь. а͗ще оу̑пи́шеши съ е, и͗лѝ а͗ще реⷱш́и ꙗ̑коⷤ съ е глть, съ е не мо́жеши пра́во ре́щи, съ ѣ же та́ко гл́ть. и̑лѝ ка́ко мо́жеши гръ́чьскы́и пра́во ре́щи съ е крѣсь; съ ѣ̀ же тако глетꙿсе, нь̑ се̏ по просты́иⷯ люⷣіи грь́кь еⷭ, а̑ не́ книже́вныиⷯ. и̑ въ грь́чьскоⷨ ͗ꙁы́цѣ ѣ̀ пи́сме нѣⷭ, ни жѐ кни́жꙿкыи по н́и чт҄о поⷣба́еть ре́щисе. и̑лѝ вла́шкыиⷨ ̑ꙁы́коⷨ ка́ко пра́во ре́шⷱи бѣ; съ ѣ̀ бо̀ и̑ се̏, а͗ не́ съ е. та́кожⷣе и͗ въ въсѣ́ ⷯ глѣⷯ си́ ⷯ поⷣбныиⷯ. та́кожⷣе по́трѣба бѣ̀ въ бжⷭтꙿвны́иⷯ писа́ниⷯ раꙁдѣ́лѣти глмь и͗де́же еⷭ съ е и̑ и̑дⷤе́ съ ѣ̀. нь̑ понⷤе́ се̏ тежꙿча́и꙼ше ꙗ̑ви́тсе ͗ꙁы́коу се́моу, т҄о бꙋдѝ да гле́тсе ꙗ͗коⷤ и̑ глюⷮ, ть́чїю |

15а

да на свое́ ⷨ мѣ́стѣ ѣ стои́ть, на свое́м же е, да бжⷭтвна́а писа́нїа не расꙿтлѣва́ютсе. и̑бо̀ и͗ мы̏ са́ми по се́моу пи́смени не оу̑чи́мо̑ гла́ти ѡ̑тро́чета оу͗чеща́асе ꙋ͗ нⷭа́, ꙗ͗ко да не и͗ꙁли́шно порꙋга́нїе на́несꙋу на́ се ѿ невѣ́жⷣь, донꙿде́же повели́тꙿ ми се*, а̑ще въ́гоⷣ боу́деть цѣло́моу оу̑че́нїю сѣ́атисе• а̑ще лѝ ни̏, т҄о прѣтръпѣ́ли бы́хѡⷨ и̑ сию̀ хро́мотоу, да глтсе и̑ въ наⷭ самѣ́ ⷯ по е и̑ ѣ̀. тъ́чїю на свое́мь мѣ́стѣ стоꙗ́ти, радѝ вѣжⷣамь ра́ꙁоума бжⷭтвна́го писа́нїа, по ко́емоу ѡбраꙁоу ко́и гль грⷣе́ть, ꙗ̑коⷤ напрѣⷣ оука́жеⷨ въ л҃а́ глави́ꙁнѣ. поⷣба́етꙿ же аще не оу̑ста́витсе въ оу̑ченѝ ѿро́четь по ̑ѝ гла́тисе, то понѣ̀ въꙁвѣща́ти иⷤ и̑ вели́кь ра́ꙁоуⷨ даа́ти сⷤи́ въ ѡ̑снова́ни и̑ еще. съ дръꙁновл́нїемꙿ бо̀ ре́коу, ꙗ̑ко е̑ди́но ѿро́четь, е͗ди́но лѣ́то оу̑чи́вꙿсе пра́вомоу оуче́нїю, мо́жеть поꙁна́ти въса́ко писа́нїе пра́вое и̑лѝ пакы̀ расꙿтлѣ́нꙿное. ѿ всѣ́ ⷯ же си́ ⷯ иже си́це ꙗ̑коⷤ си̏ оу̑чи́выи́се не мо́жеть оувⷣѣ́ти, ть́чїю оу̑краше́нїе, дⷭа́ и̑ ꙁама́торѣ́вꙿшїи лѣ́ты мнѡ́гыми. и̑ въ ко́ю по́лꙿꙁоу еⷭ оу̑краше́нꙿнаа блⷣꙋ́ница, ѡ͗ моужїе;

Ъ̀ же еⷭ съвръши́телꙿно пи́сме, сѝ рⷱѣ́• пе́тръ. па́ѵлъ. моу́жъ. юнъ. и̑ еⷭс́тво е̑мо̑у еⷭ ́ ѿлꙋча́ти же не сълїа́тисе настоеща́а съ греⷣоущіими, нь̑ да съче́тсе гль́ ѡ̑строто́ю. аще бо̀ не бѝ ъ, т҄о сълїа́вали́се би гли си́це• и̑де́же глⷮ́ «па́ѵлъ [же] иде въ съ́нꙿмище», ъ̀ о̑улише́ноу, присъвъкоуплꙗли́ би и кь л́, и̑ гла́ли «паѵлиде». ѡбаче дасіи соу́щи на и и̑лѝ а̑постро́фꙋ, нѣⷭ толи́ко сълїа́нїе, ꙗ̑коже и̑ въ грь́чьскы́иⷯ писа́ниⷯ. нь̑ ве́щꙿше еⷭ кь си́цевыиⷨ въсприе́тїѡⷨ «съ̑ бъ ншь, и̑ не въмѣни́тсе инь вь нмо̑у». и̑лѝ |

15б

ꙗ̑ко «ть̏ еⷭ бь на́шь», и͗ поⷣбнаа си ⷤ ́. нь̑ вь си́ ⷯ не погрѣша́еть никт҄оже, ть́чїю въ а̑нꙿти́стихыиⷯ се̑моу• ъ ꙿ, си̏ рѣⷱ ъ̀ вели́кыи и̑ ꙿ ма́лыи. ка́ко бо̀ реⷱш́и съ ъ̀-мь «въꙿнже оу͗пова́ ⷯ»; съ ꙿ-мьꙿ же реⷱш́и. а̑ще ли́ же съ ъ̀ реⷱш́и и̑лѝ пи́шеши, то не глши на́ ба оу͗пова́ти, нь̑ вънѣ, еже еⷭ ́ и̑ꙁꙿдво́ра, вънѣ̀, въ и̑ꙁꙿвръже́нїе. и̑лѝ «фи́ниѯ» а̑ще реⷱш́и съ ъ-мь, и͗ тоу̏ само́е име не глши, нь̑ расꙿтлѣва́еши. и̑лѝ «доу́ѯꙿ», и̑лѝ «кѵ̈пари́сꙿ», и̑лѝ ви́ше пи́санꙿныиⷨ глѡⷨ поⷣбнаа и̑лѝ си́мь именꙿны́иⷨ, и̑лѝ ко́иⷨ иныиⷨ, иже ъ̀-мь ꙿ-ць раꙁлꙋча́еть. а͗ще не въꙿса́ко своѐ мѣсто дръжи́ть, и͗ въ ни́ ⷯ мнѡ́го расꙿтлѣ́нїа боуⷣт́ь.

И̑ поⷣба́ше троꙗ̏ погы́бꙿшаа пръ́вѣе наꙁна́мена́ти, нь̑ понⷤ ́ рѣ́ ⷯ връ́хꙋу пръ́вѣе въꙁе́тисе, еже еⷭ ́ ѡ͗ съвръши́телꙿны́иⷯ, то́го раⷣѝ ъ̀ ꙁде̏ посрѣ̀ ⷣ и́ ⷯ въве́дохоⷨ. сїа̏ бо̀ ть́чїю троꙗ̏ ни начина́ють ни жѐ гпⷭтꙿствоу́юⷮ.

О же а͗ще и͗ си́ ⷯ че́сти еⷭ ́ въ сⷤ ́ ͗ꙁы́цѣ, нь̑ ѿ гръ́чьскы́иⷯ пи́смень сы̏, и̑ въ ино еⷭс́тво е͗го̀ наꙁна́мена́еⷨ, понⷤ ́ а̑ще и̑ не гпⷭтвоу́еть въ гръ́чьскы́иⷯ, нь̑ наче́лꙿствоуеть.

И̑ оубо̀ ѡ̑бьꙗ̑влъше ѡ̑ покори́телꙿны́иⷯ ть́чїю, реⷱм́ь и̑ ѡ̑ ѳ́, еже еⷭ ́ пи́сме гпⷭтвоу́юще́е, юже расꙿтли́тїи па́метїю не ть́чїю растли́ше, нь̑ погоуби́ше. и̑ погоуби́ше съ н́ю главна́а оу͗тꙿврꙿжⷣе́нїа писа́нїѡⷨ. пръ́вѣе бо̀ въ грь́чьскыи́ ⷯ «ѳеѡⷭ» ѳ́-мь глⷮ ́, е̑же еⷭ «ꙁр̑е въса̀», си̏ рⷱѣ́ «ꙁр̑е елика бь сы̏». нь̑ соу́ть Мѡѵ̈се̑ѡⷨ и͗ пррќы вели́цїи гли ихꙿже сїа̏ съдръжи́ть, ихꙿже ни въ гръ́чьскы́и ͗ꙁы́кь и̑ꙁда́тисе въꙁмо́гоше вели́кыи́ми ѡ̑нѣ́ми, ни въ ко́и иныи, еже прѣло́жити и́ ⷯ. соу́тꙿ же и̑ нѣ́каа въ грь́чьскыи ̑ꙁы́кь, въ нашимꙿ же неи̑ꙁда́на та́кожⷣе, нь̑ ꙗ͗коже та́мо глютсе, та́ко и̑ ꙁде̏. по́что; пон́же стра́шна соу́|

16а

ще и̑ вели́ка, то́го раⷣѝ хоула̀ и̑лѝ расꙿтлѣ́нїе коѐ да не въвеⷣт́се и̑лѝ порⷱе́нїе• мыⷤ ́ ѡ̑ста́вльше се̏ пи́сме, и̑ главны́ глы́ погꙋби́хоⷨ, а͗ще и̑ не оугоⷣд́но еⷭ си́цевы́иⷨ. а͗ и͗дⷤе́ па́че нѣⷭ ́ на по́трѣбоу, то̑у пи́шоуть се̏. «тимоѳе́и» бо̀ име «чь́тыи ба», сіи же въ наче́лѣ поста́влъше ѳ́, рѣ́ше «ꙗросте́и ба»• «ѳимоⷮ бо̀ ꙗроⷭ глтсе. а̑ и̑деⷤ ́ на по́трѣбоу се̏ еⷭ ́ по т́ ре́щи, «ѿ матꙿѳе́а стѓо е͗ѵⷢл́їа», ѡ̑нѝ глю́ть «ѿ мате́а», и͗ глюⷮ ́ «ѿ соу́етна стѓо е͗ѵⷢл́їа». и̑ про́чаа въ тлъкова́ни ѡ̑ сеⷨ реⷱмь, ꙁде́ ⷤ се̏ довл́ть.

Ѱ̑ еⷭ та́кожⷣе гпⷭтвоу́юще пи́сме въ ѿꙗ͗вл́нїе ве́щеⷨ и͗ глѡⷨ, ѿ п́ и̑ с́, и̑ ꙗ̑ко а͗нꙿти́стихо въмѣнꙗ́етсе, си̏ рⷱⷱѣ́• ѱлмь. ѱлты́рь. и͗ поⷣб́наа си́мь. реⷱт꙽ жеⷭ и̑ еще ѡ̑ сеⷨ ́.

ѯ́ та́кожⷣе ини гли́ и̑ ꙗ͗вл́нїе еⷭ ́ е͗ю̀. дрꙋ́го же и͗деⷮ ́ с́ съ ќ-мь си́це• ѯе́рꙿѯꙿ. и̑лѝ а̑рꙿта̑ѯерꙿѯꙿ. и̑лѝ фи́ниѯꙿ. и̑лѝ а͗леѯандрь, и͗ поⷣбнаа сиⷨ ́. да не писа́нїа расꙿтли́ши. ⷭ ́ же и̑ сїа̀ гпⷭтвоу́ющїа. съдръжитꙿ же и̑ се̏ пи́сме ѿ е̑вре́искаго ̑ꙁы́ка мнѡ́го гль̏.

Ꙁ̀ еⷭ ́ и̑ та̏ гпⷭтвоу́юще пи́сме. иматꙿ же ѿлꙋ́чны глы ѕ́ ѿ се́е си́це• ѕ́ съдръжи́ть• ѕѣло̀. ѕвѣ́ꙁды, и̑ ꙁ̀ пакы̀• ꙁемлꙗ̀. ꙁе́млънь. ꙁна́емь. въꙁва́ ⷯ, и̑ поⷣб́наа сиⷨ, въ въсѣ́ ⷯ глѣⷯ и̑ ꙁва́ниⷯ, мѣ́стꙿныи́ ⷯ же, си̏ рⷱѣ́ имень градѡⷨ ́ и̑ въ́сеⷨ и̑ гѡ́рꙿь, и̑лѝ па́кы̀ члчьскы́иⷯ и̑лѝ пꙿти́ць и̑ ꙁвѣре́и.

И̑ се̏ наꙁна́мена́вше гпⷭтвоу́щіа съ три́ми покори́телꙿны́ими и̑ наче́лꙿствоующи́ми, реⷱм́ь и̑ ѡ̑ наче́лꙿствꙋющіиⷯ и͗ покара́ющїихꙿсе гпⷭтⷭтꙿвоу́ющіимь, ихꙿже та́кожⷣе сїи о̑учи́теліе расꙿтли́ше, ꙗкоⷤ и̑ ѡ̑на̀.

Ѥ еⷭ ́ и̑ начина́е и̑ покара́етсе раⷣѝ по́мощи сръ́бꙿскаго ͗ꙁы́ка. въ наче́лѣ бо̀ є͗гⷣа̀ коу́пꙿно въса̀ пи́смена и̑ꙁобрѣ́тошеⷭ вь грь́чьскы́иⷨ и̑ съставишеⷭ, |

16б

не бⷭы́ ни въ ко́ю по́лꙿꙁоу еже покара́тисе, ть́чїю наче́лꙿствова́ти• нь͗ нѣ́цїи се̏ ꙁа́личꙿно срь́бꙿскомоу ͗ꙁы́коу въда́н раⷣѝ си́цевы́иⷯ гль̏• гн. ѡ̑ нⷨ. ко́н, и͗ поⷣб́ныиⷨ си́мь. нь̑ мнѡ́жае сиⷤ ́ пи́сменеⷨ расꙿтлѣ́вають и̑ въ покоре́ни ꙗ̑коⷤ и͗ въ наче́лꙿстви а͗ще лѝ, т҄о вънꙿмѝ ка́ко по простѣ́ишіи бесѣ́дѣ, и͗деⷤ ́ въ посла́ници хо́щеши пи́сати некѐ, а͗ще ̀ оу͗пи́шеши а не е, вънꙿмѝ ка́ко въ неистовꙿство гль но́сиⷮ. ꙗ͗ко̀ и͗ въ грь́чьскоⷨ ͗ꙁы́цѣ, а͗ще поло́жиши и͗деⷤ глеⷮ ́ не́скє, и͗ реⷱши не́ск, ꙁр̑и ка́ко глⷮ. и̑ оубо хо́теи писа́нїемь оу͗чи́тисе грь́чьско́мꙋ ͗ꙁы́коу и̑ не вѣ́дыи си́цева́а, ка́ко въ наче́лѣ пра́во мо́жеши писа́нїеⷨ раꙁоумѣ́ти; нь̑ та́мошн́моу ͗ꙁы́коу нѣⷭ на полꙿꙁоу ни е͗ди́но пи́сме въне́сти оу͗че́исе, кро́мѣ кд́-хь пи́смень е͗мо̑у соу́щаа. а͗ще лѝ ни̏, т҄о раꙁꙿвраще́нїе сътво́риши, и͗ ничто́же пра́во мо́жеши раꙁоумѣ́ти паⷱ ́ же ре́щи.

Нь̑ се̏ рѣ́хоⷨ ѡ͗ съвръше́нїи гль̀ ко́имь ѡбраꙁоⷨ въне́сесе. ѡ͗ наче́лѣ же паⷦ рⷱе́мь ꙗ͗ко си́це имать• є͗ꙁы́кь греⷣт́ь ѿ сѣ́вера, еже еⷭ ́ пле́ме. ты̋ ѿ писа́телю пи́шеши и͗лѝ рⷱе́ши ͗ꙁы́кь. се̏ ꙗвѣ ꙗ͗ко лъже́вна рⷱѣ́ вьса̀. ͗ꙁы́кꙿ бо̀ глеши иже въ оустѣⷯ имꙿже глемь, иже въ грь́чьскоⷨ «гло́сꙿса» глетсе, пле́меⷤ «еѳноⷨ» си́це• є͗ꙁы́кь. ꙁдѣ́ же съмо́тривше и̑ꙁда́теліе, ꙗ͗ко иномꙋ си́мь ѿꙗ͗вл́нїю не соу́щоу, сълїа́нїе бꙋ́деть е͗ди́но гла́ти се еѳноⷭ и͗ гло́сꙿса, си̏ рѣⷱ є͗ꙁы́кь и̑ ͗ꙁы́кь, т҄ого раⷣѝ повелѣ́ше т҄о та́ко гла́тисе, се̏ же си́це. ка́ко бо̀ пакы̀ ꙗ̑ви́ши вели́коую ꙗ͗ко въ истинꙋ ве́щь бы́вшꙋю при а̑пⷭлѣⷯ въ Сїѡ́нѣ гра́дѣ го́рꙿнꙗго ’Іе͗рлⷭма; раꙁрⷣѣша́е оу꙼жꙿникы своѐ, ихꙿже пръ́вѣе све̑ꙁа невѣ́рїе при сꙿтльпотворе́нїи |

17а

и̑ дръꙁновл́нїе, не вⷣѣ́ти дрꙋ́гь дроу́гоу гла́нїа, иже бжⷭтвны́и Лоука̀ покаꙁа̀• и̑ ꙗ̑вишеⷭ имь, рⷱе́, ꙗ̑ко ̑ꙁы́ци огньни на е̑ди́ноⷨ ко́гожⷣо и́ ⷯ. тогаⷣж́е и̑ повелѣ́нїа гнꙗ раꙁꙿдрѣша́ютсе, еже• сѣⷣт́е въ ’Іе͗рлⷭмѣ, донꙿде́же ѡ̑блѣче́теⷭ си́лою съви́ше*. си́мꙿ бо̀ повелѣ́нїеⷨ ꙗ͗ко оу͗ꙁо́ю сꙿвеꙁалꙿ бѣ́ше ко́н свое̏ хо́тещіиⷯ въ́ врѣме своѐ съмоу́тити вѡ́ды мо́рꙿскые̏, е̑ꙁы́кь мнѡ́гобожꙿноую прѣ́лⷭь. и̑ а͗ще ве рⷱе́ши ͗ꙁы́кь, нь̑ є͗ꙁы́кь, т҄о глеши• ꙗ̑ви́шеⷭ «еѳни» а͗плⷭѡⷨ огньни, еже еⷭ «племена̀», «е͗ꙁы́ци». та́мо бо̀ глеⷮ• ꙗ̑ви́шеⷭ «е͗ гло́сꙿсе». пакы̀ же а͗ще рⷱе́ши ѵва, нѣⷭ истинꙿно• жена̀ бо̀ е̑вре́искыи є͗ѵе́а глаша́етсе, и͗ є͗ѵ̑вѣ по то́моу еⷭс́тꙿвоу име быⷭ, е͗же прѣтꙿвара́ють си́мь пи́сменеⷨ име. ѵв же две̏ си́це а̑нꙿти́стиха, ꙗ͗ко нⷭѣ́ име е̑ѝ про́сто жена̀, нь̑ нѣ́како по ͗ꙁы́коу е̑вре́иско́моу прѣкла́нꙗ. ѵв же а͗нꙿти́стихы глеть ѡ̑ ꙗ͗вл́ни ве́щи. и̑ ꙁрѝ, въ коли́ко поплъꙁнове́нїе еⷭ ́, иже глють и̑лѝ пи́шꙋть «еѵга», и̑лѝ «еѵжино», щ҄о си́цево хо́тещеесе ре́щи. и̑ про́чаа въса̀ си́це въхо́деть раꙁꙿвраще́нїа, ꙗже съ  и̑лѝ е раꙁꙿвраща́ютꙿсе.

Ю еⷭ и̑ съвръши́телꙿно та́кожⷣе, и̑ наче́лꙿно. нь̑ се̏ и̑ въ вели́кыиⷯ въ ра́ꙁоумѣ и̑ꙁда́телⷯ си́це еⷭ ́,  же тъ́чїю въ сⷤе́ ̑ꙁы́цѣ по ви́нѣ рⷱе́нꙿнѣи. съвръши́телꙿно еⷭ ́, е͗гⷣа̀ рⷱе́ши• поу́тю гню• а͗щеⷤ реⷱш́и поу́тоу, т҄о не́тькмо лъжа̀ еⷭ ́, нь̑ и̑ ꙁло́ба съ раꙁꙿвраще́нїеⷨ. сь оу бо̀ глеть оу̑ꙁѣ̀, си̏ рѣⷱ ѡковаⷯ гнихь а͗ не́ поутю. и̑лѝ и͗ си́це по беⷣсѣ́дѣ, е͗гⷣа̀ пи́шꙋть къ посла́нꙿници «гноу гю́рꙿгю», и̑ не оу̑пи́шетꙿсе съ ю, нь̑ съ оу, си́це• «гноу гю́рꙿгоу». и̑ли́ и̑ мнѡ́ѕи «гнꙋ гоу́рꙿгоу». и̑ съмотрѝ, ка́ко и̑ се̏ пи́|

17б

сме расꙿтлѣва́ють прѣлага́нїеⷨ ꙁде̏, си́це и͗ въ бжⷭтꙿвныиⷯ писа́ниⷯ. а͗ще бо̀ въ простѣ́ишіи бесⷣѣ не вънима́ють, ко́лꙿми паⷱ въ бгосло́вныихь; по наче́лоу же имать пакы̀ си́це. а͗ще хо́те ре́щи «юже прїи́де», еже еⷭ про́сто «до́г вре», и͗ оу̑пи́шеши съ «оуже прїи́де», т҄о гль прѣтво́ри. «оуже» бо̀ сръ́бꙿскыиⷨ ͗ꙁы́коⷨ «оу̑ꙁа̀». нь ꙁде̏ а͗ще и̑ прѣтво́риши, ꙁло́бѣ нѣ́, въ свои́нꙿство бо̀ грⷣе́ть ста́раго и͗ꙁда́нїа. тъ́чїю оу͗лиша́етсе по се́моу ͗ꙁы́коу, ꙗ͗коже прѣтво́рише по и̑ꙁе́тіи двои́ ⷯ пи́смень. понⷤ ́ м҃ ́ пи́смень бѣ́ше ста́раа́го и̑ꙁда́нїа, и͗ послѣ́ди въ си́ ⷯ пи́сменеⷯ не съло́жишеⷭ въ ͗ꙁы́цѣ сеⷤ ́ ̑ꙁы́ка раⷣѝ. теⷤко бо̀ ꙗ̑висѐ гла́тисе по и́ ⷯ. и͗ расꙿсоу́дивше, ꙗ͗ко блъ́гарꙿскаго раⷣѝ ̑ꙁы́ка сїа̏ въне́сошеⷭ, а͗ не́ ѿ ѕⷤ ́, ни е͗ди́ного раⷣѝ реⷱнꙿныиⷯ въ д҃ ́ глави́ꙁнѣ, и̑ пакы̀ нѣсоу́ть въ расꙿпросꙿтран́нїе коѐ и̑ꙁꙿо͗брѣ́тена толи́ко, е͗ли́ко ви́ны раⷣѝ рⷱе́нꙿные. соу́тꙿ же сїа̏• ѧ ѫ, иже ꙗ̑ко нѣ́кое врѣ́ме ꙗ̑ви́шеⷭ сръ́блⷨ. и͗ си́мь не соу́щїиⷨ ꙁде̏, оу̑лиша́ютсе гли си́цеви ма́ло нѣ́что. и̑ ꙁр̑и ка́ко. а͗ще та́мо пи́сано еⷭ въ блъга́рѣхь оуже, нѣⷭ оу͗лише́нїе въ иномь глѣ, нь̑ та́ко поⷣба́еть ре́щи, пон́же имать по ͗ꙁы́коу и̑ се̏ пи́сме ѧ, еже ѿдѣли́ти ве́щь и̑ ре́щи оуже, и̑ пакы̀ ѧже. ꙁдⷤе́ а͗ще реⷱш́и оуже прїи́де, ко́имь ѡбраꙁоⷨ напи́шеши гль, глющіи оуже си̏ рⷱѣ́ оуꙁроу; а͗ще лиⷤⷤ ́ па́меть тако и̑ съмотре́нїе кт҄о стежи́ть, аꙁь про́ꙗвлю е̑мо̑у, ко́иⷨ ѡбраꙁоⷨ и̑ кро́мѣ си́ ⷯ оу͗вⷭѣ́ раꙁли́чїи сїа̏ ко́е что̏ глаша́еть. си́це• раꙁдѣли́вь ̑-ю и̑ пакы̀ ́-мь. о͗у̑же, и̑ оуже. оуже съ ею ꙗ͗влꙗ́еть оуже ве́жеще́е, съ ̑-мꙿ же ю̑же прїи́де о͗у̑ ꙗ͗влꙗ́еть. нь̑ си́мь еⷭс́тво напрⷣѣ́ |

18а

и̑ꙁьꙗ͗виⷨ, и͗лѝ ть́чїю наꙁна́мена́еⷨ съ въсѣ́ми и́ ⷯ. кт҄о б̑о̀ и̑ꙁꙿглеть; нь̑ ть́чїю въ поу́ть приве́сти бжⷭтвна́го писа́нїа.

А еже о̑ пи́смени ѧ по блъ́гарꙿско́моу ͗ꙁы(коу) въ сеⷨ глѣ, двѣ̏ ве́щи ꙗ͗влꙗ́еⷮ гль ть̏, по сръ́бꙿскомꙋ́ же е͗ди́ноу• ѧже блъ́гарꙿскы глеⷮ, еже бѝ ре́щи, мь ве́жеⷮ• срь́бꙿскыи́ же юже, и̑лѝ а͗ще хо́щеши оуже съ ́-мь ре́щи. и̑ и̑лѝ та́ко и̑лѝ си́це, е͗ди́но глеⷮ, еже еⷭ ́ оу͗ꙁа̀. нь̑ сїе̏ соу́ть тьнꙿча́ише ве́щи въ бжⷭтвныиⷯ глѣⷯ. по си́ ⷯ бо веще́ ⷯ никто́же мо́жеть е͗рѡти́матоу и̑ꙁда́ти, а͗ще и͗ аггль бѝ са́мь. поу́ть бо̀ въ сь̏ ̑ꙁы́кь не имать, ра́ꙁвѣ нѣ́где ѿ чтⷭи. мо́жетꙿ же иноу сътво́рити по се́моу ͗ꙁы́коу сѐ прима́нꙿми. нь̑ а͗ще сътво́ритсе, въ порꙋга́нїе боу́деть. не́ бо̀ ꙁде̏ въ тьнꙿча́ишіиⷯ мы́сль полага́ють, по емꙋ́же ѡбраꙁꙋ съкръве́нꙿнаа моу́дрости ѡ̑брѣ́сти, нь̑ моудрѣ́иша́а беꙁꙋу́мїе мне́ть*. нь̑ си́ ⷯ ѧ ѫ раⷣѝ пи́смень мни́мь пови́ноуесе  и͗ ꙗ въ покори́телꙿныи́ ⷯ гломь ꙁде̏, а͗ще и͗ не ꙗ͗влꙗ́етсе по то́мꙋ еⷭс́твꙋ по мѣ́стеⷯ. и̑бо̀ си́ми  ꙗ сръ́бꙿскыи ͗ꙁы́кь просꙿтранꙿнѣишіи еⷭ бль́гарꙿскаго, понⷤ ́ и͗ наче́лꙿствꙋють и͗ покара́ютсе, въ блъ́гарꙿскоⷨ же ть́чїю наче́лꙿствꙋють. блъ́гарꙿскыи́ же пакы̀ си́ми ѧ ѫ просꙿтранꙿнꙗ́ишіи еⷭ ́ срь́бꙿскаго, понⷤ ́ мнѡ́жае еⷭство ꙗ͗влꙗ́ють. и̑ оубо ꙗ ть́чїю въ покоре́нїи еⷭ ́ помощи ве́щꙿшее сръ́бꙿскаго ̑ꙁы́ка• въ наче́лѣ же, е͗ли́ко и̑ бль́гарꙿскы́и, толи́ко и͗ ꙁде̏.  же и͗ въ съвръше́ни, си̏рⷱѣ́ покоре́ни, и͗ ꙁаче́лѣ вещꙿше расꙿпложⷣе́нїе имать въ сръ́блⷯ. ю же та́кожⷣе расꙿпространисѐ въ ꙁаче́лѣ и̑ конꙿцѝ, нь̑ се̏ по иномоу ѡбраꙁоу расꙿпространисѐ, ꙗ̑коⷤ и̑ е и̑ оу |

18б

и͗ ничтоⷤ ́ ве́щꙿше глы ꙗ͗влꙗ́ють. и̑ еⷭ се̏ ͗ꙁы́коу ѡ͗браще́нїе ть́чїю, а͗ не́ чт҄о ве́щꙿше, ꙗ͗коⷤ ꙗ и̑ . и̑ да не мнѝ кт҄о, ꙗ͗коⷤ сїа̏ съвраща́ють ͗ꙁы́коⷨ, та́ко и иныи въса́кь гль́, и͗ не въ расꙿсꙋжⷣе́ни расꙿтли́ть бжⷭт́вна́а писа́нїа. мѣ́ра б̑о̀ оу͗ста́висе се́моу ѿ вели́кыиⷯ ѡ͗нѣ́ ⷯ въ ра́ꙁоумѣ ꙗ͗ко въ истинꙋ. въꙿса́комꙋ бо̀ еⷭс́твꙋ расꙿсꙋ́дивше, сїа̏ сътво́рише. тыⷤ ́ невѣ́жⷣа сы̏, не мо́гыи прѣⷣ собо́ю ѡсла поꙁна́ти, ѡ͗ пи́шеи си́цева́а, ка́ко мо́жеши пе́тыими и̑лѝ и͗ сⷣе́мыими ми́лїи далеⷱ ́ сы̏ съмо́трити, чт҄о еⷭ ́ въ ꙁѣ́ници ока; по́ дхоу б̑о̀ блⷣти бжⷭтвнаа писа́нїа, ꙗ͗коⷤ глеть Па́ѵль, слⷧо́во бжіе ѡ̑стрѣ́иши́е еⷭ паⷱ въса́кого мъ́ча ѡбоюдꙋ ѡсꙿтра, и̑ раꙁдѣлꙗ́еть до моꙁго́вь и͗ члѣно́вь. т҄о си́ ⷯ не вѣ́дыи расꙿсꙋжⷣе́нїа поⷣб́нь еⷭ ́ члкꙋ ꙁр̑ещо́мꙋ члка и̑ вѣ́дещꙋ ть́чїю ꙗ͗ко члќь еⷭ ́. е͗гⷣа̀ же въ болеⷭ ко́ю въпа́деть, не вѣⷭ въ конꙿць врачева́нїа е͗го̀. вѣ́дыи́ же поⷣб́нь ⷭ ́ вра́чю съматра́ющоу въсѐ съ́ста́вы, и̑ не́ ть́чїю врачева́ти мо́жеть, нь̑ и̑ вѣ́тⷣи ѿкоⷣу́ недꙋ́гь прїи́де и͗ где̏ въдвара́етсе, и̑ чт҄о въ ѿраже́нїе еⷭ ́ е̑мо̑у.

И̑ се̏ наꙁнамена́хоⷨ, ꙗ͗ко сїа̏ ть́чїю мнѡжа́ишіи плⷣѡ́ прино́сеть неⷤ ́ пръ́вѣе. про́чаа́ же а͗ще где̏ прилꙋчи́тсе та́квь гль, е̑го́ ⷤ ѡ̑ е̑рѡти́матѣ рѣ́хѡⷨ, где̏ ннꙗ́ гл́и, ꙗ̑ко е̑ди́но еⷭ ́ ѣ съ е и̑  и̑лѝ ы̀ съ и и̑ і, и͗ а͗ще си́це еⷭ и͗ хо́щеши пи́сати се̏ ѡ͗но́мꙋ на мѣ́сто, ѡ͗ноⷤ ́ се́мꙋ, т҄о по́что не и̑ꙁвръ́жеⷨ и͗ ѣ̀ и͗ ꙗ̏, ꙗ͗коⷤ ́ сїа̏ ѧ ѫ двоꙗ̀; въ ко́ю бо̀ по́лꙿꙁꙋ еⷭ ́ ѡ͗брѣта́тисе мнѡ́жае пи́смень, е̑гⷣа̀ мнѡ́жае вещіи не прино́сеть; нь̑ сръ́бꙿстїи до́брїи и͗ꙁда́теліе расꙿсꙋ́дивше, ꙗ̑ко кро́мѣ си́ ⷯ ѣ̀ ы̀, не соу́щи иное ко́е по́|

19а

мощи въ расꙿпложⷣе́нїе, расꙿтле́тꙿсе бжⷭтвнаа писа́нїа. тыⷤ ́ ѡ͗ писа́телю, и̑деⷤ ́ ви́диши кое́мꙋ мѣ́сто кра́сно и̑ꙁьꙗ̑ви́ти писа́нїе, т҄о пи́шеши и̑ тво́риши поⷣби́тисе блгоѡ̑бра́ꙁїеⷨ роукы̀ твое̀ црцамь кни́гы бжⷭтвны́, по плѡ́доу же сѣа́нїа твоего̀, и̑ па́че блоⷣу́ниць̏.

Ѡ си́це ѡбраꙁь имать съ ѻ͗: соломѡ́нь. нѡ́ꙁѣ. вѡ́ды. мѡра̀. мѡѵ̈си̑. и̑ инаа мнѡ́гаа. и̑ да не кт҄о мни́ть въ сꙋ́е тьща́тисе писа́теліе где̏ ѡ пи́сати, где́ ли ѻ͗, нь̑ да оу͗вѣⷭ ꙗ̑ко ра́ꙁли́чіа вещеⷨ ́ соу́ть мнѡ́га, то́го раⷣѝ а͗нди́стихы пи́шоуть си́ ⷯ. и͗бо̀ и̑ Соломѡ́нь ми́рь скаꙁоу́етꙿсе. гла бо̀ гь кь Дддоу хо́тещоу црко́вь ꙁы́дати * • не хо́щоу ты̏ да съꙁы́жеⷣши́ ми ю̀, нь се̏ снь ражⷣа́етꙿ ти́ се. съ̏ еⷭ моу́жь оу͗покое́нїа, и̑ оу̑поко́ю е̑го̀ ѿ въсѣ́ ⷯ вра́гь е͗го̀ ѡ̑крⷭть, ꙗ͗ко Соломѡ́нь име е̑мо̑у, и̑ съмире́нїе и̑ беꙁꙿмлъ́вїе да́мь на ’Іил́ꙗ въ дни е͗го̀. и̑ съꙁы́жеⷣть доⷨ ́ и̑мени мое́моу. и̑ ть̏ боу́детꙿ ми въ́ сна, и̑ аꙁь боⷣу́ е̑мо̑у въ оца. и̑ оу͗го́товлю прѣ́столь црⷭтвїа е͗го̀ до́ вѣка. блго ꙗ̑вле́нꙿно же ꙗ̑ко Соломѡ́нь сконꙿча́се, и̑ прѣ́столь е̑го̀ конꙿць при́ть. нь͗ ѡ͗ Соломѡ́нѣ хѣ̀ сло́во. ть̏ бо̀ сь́мири хра́моⷨ плъ́ти свое̀ нбⷭн́аа и̑ ꙁемльна́а. ꙗ̑коⷤ и самь рⷱе́ кь і̑оу̑де́ѡⷨ о хра́мѣ плъ́ти свое̀• раꙁорѣ́те црко́вь сїю̏, и̑ три́ми дньмѝ въꙁꙿвⷣи́гноу ю *. сь̀ Соломѡ́нь съꙁы́да боу хра́мь, въ н̑мꙿже съ́мири въꙿса́чьскаа́. въ нⷨ же и̑ ннꙗ и͗ въ бесꙿконь́чны вѣ́кы бь прѣбыва́еть. ѡ͗ нⷨж́е хра́мѣ дръꙁновл́нїе имамы, и̑ на́ши хра́ми по въꙁꙿвⷣиже́нїи и́ ⷯ вꙿто́рѣⷨ иже ѿ нго̀ просвѣти́тисе. нь̑ се̏ еⷭ ́ иже въ храмѣ́ ⷯ плъ̑ти свое̀ просла́влъ|

19б

шїиⷯ е̑го̀ чтⷭото́ю и̑ пра́вдою ѡ͗ сеⷨ ́ Соломѡ́нѣ и̑ Ддь съпи́са ѱлм́ь оа. не бо̀ Соломѡ́нь прѣбыⷭ съ слнцеⷨ, ниⷤ ́ прѣ́жⷣе ло̑уны ро́да рѡⷣв́ь.

Ꙁр̑и же ты̏ пи́шеи, а͗ще че́со погрѣши́ши ѿ и꙼менꙗ, въ ко́го погрѣша́еши, и͗ прѣтвара́еши; вѣси́ ли же, чт҄о та́мо въ е̑вре́искоⷨ протлъкоу́еть; что ли́ ꙗ͗влꙗ́еть; нь̑ и̑ еще напрѣ́ ⷣ шьⷣ ́ въ а͗нти́стихыиⷯ наꙋ͗чи́се, и̑ та́ко пришьⷣ ́ ꙁде̏ съмо́триши, ꙗ͗ко а͗ще си́ми бжіиⷯ и꙼мень и̑лѝ про́чїиⷯ ко́иⷯ чт҄о погрѣши́ши и̑ на хоу́лꙋ прѣвра́тиши, беꙁь ѡ͗соужⷣе́нїа ли боу́деши лѣни́ве: не хо́теи вънима́ти бжⷭтвны́имь, да снь книже́вныи нареⷱш́исе, и̑лѝ и͗ боу́деши, нь̑ тавліамь оу͗пражнꙗ́есе наⷭ ѡ͗соужⷣа́еши, и̑ па́че въꙁꙿбранꙗ́еши и͗ иныⷨ въꙁвѣсти́ти, ꙗкоⷤ и͗ въꙿса́кь пꙋ́ть иныи, и͗ ни саⷨ ́ въхо́диши въ црⷭтво ни инѣхь ѡ͗ставлꙗ́еши. и͗ въꙁе́сте клю́чь ра́ꙁꙋмоу. и̑ пакы̀ тво́рите е͗ди́ного пришлъ́ца сна гее́ны  * . истинꙋ бо̀ ре́кꙋ, ꙗ͗ко мнѡ́го соу́ще раꙁꙿвраще́нїѡⷨ, и̑ сво́ꙗ во́лꙗ ко́мꙋжⷣе въ въса́кыиⷯ, бжⷭтвно́мꙋ же оу͗че́нїю и̑ писа́нїю въ́ꙁетꙋ , и͗ самѣ́мь раслабл́нїа и̑ мы́сли лꙋка́вїи нахо́деть, и̑ бести́дїа и̑ лѣ́ности, въ ихꙿже не бѣ́хоⷨ, а͗ще и̑ иными ѡ̑брѣменень сы̏ *. въмѣ́сто бо бжⷭтвныиⷨ писа́нїѡⷨ въне́тїа пи́шеи и̑лѝ оу͗че́и, въ стъ́клѣни́це и̑ стⷣꙋ́дꙿныиⷯ бесѣ́ ⷣ, въ сть́гнаⷯ и̑ шета́нїа пра́ꙁꙿдна. и̑ не въне́ше ре́кꙿшаго• беꙁꙿдѣ́лꙿныиⷯ шъ́ствїе, про́сꙿтръто трь́нїе *. и̑ пакы̀• въ по́хотеⷯ еⷭ въса́кь беꙁꙿдѣ́лꙿнь *. и̑ ѿ коⷣу́ сїа̏ си́мь; нь̑ ѿ блгодѣ́исꙿтвіа дръжа́вна̏го, питѣ́юща́го и́ ⷯ, и̑ ни о͗ коеⷨ ́ дѣ́лѣ брѣ́гꙋщѐ. и̑ не глю не добро̀ бы́ти питѣ́нїе се̏ въ си́ ⷯ. да не бꙋ́деть. и̑ ꙁа́конь глть |

20а

го́товы́ими пита́ти се, ꙗ͗ко да раде́ть ѡ͗ бжⷭтꙿвны́иⷯ. и̑ пакы̀ иже ѡ͗лꙿта́рꙋ слꙋ́жеще́и, ѿ ѡ͗лꙿта́ра да съдѣлꙗ́ютсе *. и̑ Мѡѵ̈си̑ еще сво́боди ѿ ра́ти и͗ про́чїиⷯ сще́нꙿникы и͗ леви́ты, ꙗ̑ко да не ѡ̑брѣ́тꙿше ви́нꙋу въꙁнерадеⷮ ́ ѡ͗ цркви бжіи. и̑ сѐ ли еⷭ раде́нїе на́ше еже и̑ ѡ̑ста́вшаа погꙋби́ти и̑ расꙿтли́ти, не́ тькмо писа́нїа, нь̑ и̑ повелꙗ́нїа бжⷭтвна́а, ꙗ͗коⷤ ѡ̑бре́щеши въ л҃ ́ и̑ л҃в́ глави́ꙁнѣ. въ мѣ́сто бо̀ раде́нїа ѡ͗ бжⷭтвны́иⷯ и͗ блгодаре́нїа на дръжа́вна̏го и͗ смѣре́нїа кь въса́комоу, гль еⷭ ́, ꙗ͗ко бо́лїи е̑сꙿмь аꙁь члќь, поне́же ве́щꙿше питѣ́етꙿ ме и̑ ѡ̑дѣва́еть, и̑ на вы́шꙿшеⷨ мѣ́стѣ сѣ́жоⷣу. и̑ не въне́млеши, ꙗ͗ко бо́лїи хо́щаше бы́ти, а͗ще ѡ͗ си́ ⷯ длъ́гъ въꙁꙿда́лꙿ би, ꙗ̑коже поⷣба́еть въ градѣ дръжа́внаго, е͗гоже раⷣѝ и̑ блгодѣ́иствꙋ́етꙿ те; и̑ а͗ще кто сще́нꙿникь, не вънима́еть, ꙗ͗ко сще́́нꙿства раⷣѝ посажⷣа́етсе тако да блюде́ть сще́нꙿства, нь̑ лꙋ́чꙿшего себѐ въмѣнꙗ́еть и̑ное тва́ри гн. и͗ оубо сѣда́лище лю́беть и̑ чи́слеⷮть гдѐ кт҄о сѣди́ть, дѣ́ло же ника́ко. ѡ͗ имꙿже поⷣб́ныиⷨ Хс рⷱе́. мнѡꙁи * сѣ́доше на мѡѵ̈се̑евѣ сѣда́лищи и͗ пррќь, и̑ про́чаа. аще лиⷤ ́ кт҄о реⷱть и̑лѝ мни́ть слꙋ́жити и̑ дѣ́ло въꙁⷣа́ати длъ́жно́е, понⷤ ́ въса́коу оутрьню́ю слꙋ́бⷤꙋ и̑ веⷱр́ꙿнюю пѣ́ти, т҄о аꙁь наꙁна́мена́ю е̑мꙋ͗ въ л҃и́ глави́ꙁнѣ, въ́ что си́цева́а слꙋ́бⷤа еⷭ ́. нь̑ се̏ ꙁде̏ довл́ть.

На́мь оубо, ѡ͗ самодръжꙿче, поⷣба́еть, ве́щꙿшіи стра́ ⷯ и̑ въне́тїе ѡ͗ писа́ниⷯ па́че ли грь́кь, бисе́рь бжіи съдръжа́ти. не бо̀ мы̏ ншиⷨ кора́блⷨ пꙋ́чиноу шьсꙿтвова́хоⷨ и̑ въꙁе́хоⷨ е̑го̀ ѿ е̑у꙼ре́и, нь̑ си́ ⷯ кора́блⷨ прѣнесе́нь да́же и̑ до наⷭ дои́де. мыⷤ ́ ꙗ͗ко кора́бльцеⷨ ма́лѣⷨ |

20б

приѡ̑брѣте́нꙿныи́ми пи́смены въ приста́нище срѣ́тꙿше въꙁе́хѡⷨ. и̑ ѡ̑нѝ ꙗ͗ко хоудо́жници соу́ще и̑ шь́стьвници и̑ ближа́ишіи и̑ трьгоу́юще, вѣде́ть въ ко́иⷯ кори́сь приѡ̑брѣте́нїа, въ кои́ ⷯ же ма́лаа. мыⷤ ́ невѣ́жⷣе соу́ще, мѣ́сто бисе́ра и͗деⷤ ́ ѡ̑бьемлетꙿсе, ть́чїю а͗ще ѿ си́ ⷯ оу͗вѣ́мы, и̑ полъ́ꙁно еⷭ да не невѣ́нⷣїеⷨ цѣны̀ вели́ка̏го и̑ мнѡ́гоцѣ́нꙿнаго погꙋби́мь, въ ма́лꙋ цѣ́ноу пи́смены се́го прѣтвара́юще. вели́ка бо̀ тьщета̀ еⷭ мнѡ́гоцѣ́нꙿнаго въ про́пасть невѣ́нⷣїа ниꙁри́ноути. а͗ще лиⷤ ́ и͗ кт҄о хо́щеть въꙁве́сти то́го, вѣды ꙗ̑ко въ про́пасти еⷭ, ка́ко кро́мѣ лѣ́ствице оу͗твръ́жⷣе́нꙿны въꙁмо́жеть съни́ти и͗ и̑ꙁы́ти въꙁь́мь; се́и же лѣ́ствици степе́ны съкрꙋ́шены соу́ще, иже еⷭ пи́смена и̑ ѡ̑де́жⷣе и̑ ꙁна́меніа сиⷤ ́.

Е ⷭ же си́це а̑нꙿти́стихо ѡ кро́мѣ ѻ́, и̑бо̀ ѻ́нь пи́сме еⷭ гла́вно ѡ ꙩ̑ꙩ́ ꙩ ѻ-нь, и͗ се̏ четврь́тое ꙗ̑ко ѻ́ въмѣнꙗ́етсе, посрⷣѣ̀ бо̀ соу́щьсꙿтвь сиⷯ еⷭ. и̑ еⷭ ѡ ѡ̑ прѣⷣрⷱе́нꙿныиⷯ и̑ про́чїиⷯ иныⷯ поⷣб́ныⷯ имь. ѻ же си́цево въ покори́телныиⷯ оу͗бо̀ си́це• въхѻ́дещꙋу ти ги въ сты́и грⷣа́. вѻда̀. мѻ́ре. и͗бѻ̀. и͗ иныиⷯ поⷣб́ныиⷯ си́мь. въ наче́лныиⷯ же си́це• ѻгнь. ѻблакь. и̑бо̀ е͗ди́но въ сиⷯ ѿꙗ̑влꙗ́еⷮ еⷭство. ѡ же вели́ко мнѡ́го, ре́кь• ѡблаци. та́кожⷣе и͗ въ покори́телꙿныиⷯ вели́ко ѡ̑ мнѡ́ѕѣ ꙗ̑влꙗ́еть, ма́лое́ же о̑ е͗ди́ноⷨ. соу́тꙿ же и̑ си́це раꙁдѣлꙗ́юще моуⷤска́а и же́нꙿскаа• ѳеѡⷣр́ь, ѳеѻⷣр́а• ѡнь, ѻ̑на̀. таⷤ пришⷣь́ въ съплете́ни гла, а͗ще еⷭ ѡ вели́ко, си́це «ѡнꙿсица», т҄о ѡ моужи глеть. а͗ще лѝ ѻ ма́лое, т҄о о̑ женѣ̀, си́це «ѻнꙿсица». и пѡⷣб́ныиⷯ си́мь. нь̑ се̏ ⷭ ѡ̑ мꙋсⷤкы́иⷯ и͗ о̑ же́нꙿскыиⷯ естꙿвь. а̑ еже ѡ̑ срѣⷣнїиⷯ ве́щеⷯ |

21а

ⷭ вели́кое ѡ̑ мнѡ́ꙁѣ, ма́лое же о͗ е͗ди́ноⷨ. о же си́цево еⷭ, и͗дⷤе́ ре́щи око. ꙩкоу е͗ди́номꙋ ꙗ͗вл́нїе. оо же си́цево ꙗ͗ви́ти, е̑гⷣа̀ реⷱні́и «ꙩ̑ꙩ́чи мо́и вынꙋ͗ кь гоу». ка́ко бо̀ ѿвиши ѿ е̑гⷣа̀ ре́щи «ѡчїи сни», ꙗ͗ко да не поплъꙁе́нїе боу́деть по прѣⷣрⷱе́нꙿныиⷯ; вꙿъса́ко бо̀ сво́и белѣ̀гъ но́сить по прѣда́нїю. и̑ пакы̀ да не ꙁапне́шисе чте́и, и̑лѝ прорица́е. сѐ бо̀ и̑ꙁдалеⷱ ́ ꙗвѣ ти гль тво́рить. та́кожⷣе и̑ въ въсѣ́хь глѣⷯ. то́го бо̀ раⷣѝ невѣ́жⷣе свободꙿнѣ́иши соуть въ расꙿтлѣ́нꙿныиⷯ писа́нїѡⷯ, паче ли въ пра́выиⷯ. вели́ко бо̀ еⷭ прѣтькнове́нїе симь ѡ̑де́жⷣа и̑ белѣ́ꙁи пи́смень, и̑ пра́ваа оу͗тꙿвръжⷣе́нїа. та́кожⷣе пакы̀ вѣ́жⷣе нѣсоу́ть сво́боⷣдь въ раꙁꙿвраще́нꙿныиⷯ. вели́ко бо̀ си́мь пртькнове́нїе еⷭ толи́ка ва́рꙿварꙿства и̑ хоу́лы и̑ раꙁꙿвраще́нїа ̑ꙁы́коⷨ, настоещо́и слꙋ́жꙿбѣ и͗ꙁьꙗ̑ви́ти въсоу̀ съ́нⷣѣ чтⷭоу и̑ цѣ́лоу. си́мꙿ же еⷭ ́ свои́стьвнѣ́ише си́цево и͗ иже си́цевыⷨ прѣⷣста́телⷨ. гѵ̈ѱѡмꙿ бо̀ мртвопита́телꙿны́имь пи́ща еⷭ смръдеща́а тѣлеса̀, мѵ̈рѡ же гꙋби́телꙿно. нь̑ се̏ ѡ̑ соупроти́вныиⷯ глю, иже хо́щоуⷮ прѣⷣ бмь тѣ́ ⷯ послоуша́ти, да е͗да̀ не оупоⷣблꙗ́ютсе си́мь, иже въ наче́лѣ привⷣе́нїа ншего, свѣ́тоу сїа́ющоу, въꙁлю́бльшіиⷯ па́че ть́моу. а̑ еже ѡ̑ невѣ́жаⷣхь, нѣⷭ, понⷤ́ вѣ́рꙿни соу́ще, а̑рѡма́тноу съ́нⷣѣ въмѣнꙗ́ють, а̑ще и̑ трь́нїа и̑сꙿплъ́нь еⷭ ̑ꙁы́кь си́ ⷯ, нь̑ грьта́неⷨ въꙁбранꙗ́етсе, и̑ а̑рѡма́та ть́чїю нискапа́ють. поⷣба́етꙿ же и̑ трь́нїа че́сть нѣ́каа въпасти въ́ срⷣце иже съмрть проꙁеба́ти навы́че и͗ꙁꙿ наче́ла, ꙗ͗коⷤ и͗ при събѡ́рѣⷯ сты́иⷯ ѡць быⷭ, непоко́рꙿствоⷨ нѣ́кыиⷨ, невѣ́жаⷣмь соу́ще ѡ̑ бжⷭтвны́иⷯ |

21б

вещеⷯ. неоу͗тꙿврьжⷣе́ни бо дха блгⷣтїю въ тьнꙿкотоу̀ сло́ва бжіа, ѿпа́доше си́це. и̑ еда и̑ ннꙗ мнѡ́гы не посѣ́аны соуть, нь̑ ть́чїю жⷣоу́ть врѣ́ме боу́рно проꙁе́сти; гаⷩгрена́ бо̀ въ си́цево врѣ́ме оу͗тврьжⷣа́етсе и̑ простира́етсе, цвѣ́тоу соу́щоу не въ еⷭс́тво своѐ. нь̑ ѡ̑ сиⷯ реⷱмъ въ к҃н́ глави́ꙁнѣ.

І же еⷭ и̑ наче́лꙿно и͗ съвръши́телꙿно, нь̑ не́ въ конꙿц́ь съвръши́телꙿно, ꙗ̑коⷤ и. съвръши́телꙿно еⷭ ́си́це• гаѵрїи́ль, оу̑рїи́ль. рафаїи́ль. дими́трїе. григо́рїе. црїе. тріе. блⷭве́нїе. мета́нїе. бы́тїе. и͗ си́цева́а. наче́лꙿно же имать си́це• і͗ѡ͗іль. і͗ѡ̑си́фь. і͗о҄уда. і͗ѡ͗на̀. і͗саа́кь. і͗а̑кѡ́вь. і͗нѡ́кь. и̑ си́цева́а. въ ихꙿже аще не въ своеⷨ ́ еⷭс́твѣ еⷭ ́, гль раꙁара́етсе

И о͗ есꙿтвѣ и̑ съ ы̀ ѡ̑бличи́хѡⷨ, нь̑ ы̀ не наче́лꙿствꙋеть, сїа̀ же и̑ наче́лꙿствꙋеть и̑ покара́етсе. то́го раⷣѝ ѡ̑ наче́лꙿстви ꙁде̏ рⷱе́мь• и̑ꙁы́де. и͗ даⷭ ́. и͗ бⷭы́. и͗ въꙁы́де. и͗ да́но бⷭы́. и͗ събрашеⷭ. и͗ про́чаа въса̀. па́че бо̀ въсѣⷯ ́ се̏ имать самона́челꙿствꙋе и͗ съвръша́е по сеⷨ ́• а и̑ е и̑ ѡ и̑  и̑ ꙗ.

Ѵ̈ си́цево покори́телꙿно еⷭ ́, нь̑ не въ конꙿц́ь, си́це же• мѵ̈ро. тѵ̈рꙿ. сѵ̈до́нь. а͗сꙿсѵ̈ріа. сѵ̈ріа, и͗ поⷣб́наа си́мь. въ наче́лѣ же не мнⷢѡ́ имать, нь̑ си́цева́а, вънегⷣа̀ ре́щи• ѵ͗рꙿкана̀. ѵѱи. и̑лѝ чт҄о та́ково. нь̑ кро́мѣ ꙁрь́нь. дасіа бо̀ ꙗ͗влꙗ́еть ю̀ ꙗ͗ко нⷭѣ́ ѵ ѵ. и̑бо̀ ѵ не наче́лꙿствꙋеть са́мо беꙁь съло́га• гпⷭтвꙋ́юще сꙋ́ще еⷭ ́, да съдръжи́ть и̑ а̑постро́фь и̑лѝ дасію. ꙗ͗коⷤ про́чаа покори́телꙿна́а и̑ наче́лꙿствꙋюща́а, сама̀ е̑гⷣа̀ наче́лꙿствꙋють, дасію и̑лѝ а̑постро́фь ꙁна́меніе въ свѣⷣт́елꙿство въꙁе́млюⷮ. нь̑ о̑ ѵ̈ а͗нти́стихо́и ма́ло реⷱм́ь, про́че́е же въ събо́рꙿнѣ си́ ⷯ и͗ꙁьꙗ͗виⷨ. а̑ще хо́ще рещи |

22а

«мѵ̈рѡ», и̑ въпи́шеши иⷨ си́цево, т҄о не ꙗ̑влꙗ́еши мѵ̈рѡ ѿ моще́и стыⷯ и̑лѝ Мѡѵ̈се̑ѡⷨ съставле́нꙿное ѿ дⷭ ́ ви́дь сꙋ́щее, нь̑ инь гль, си́це• мѵ̈рꙿно ми́рꙿно. се̏ е̑ди́на пи́смена въ ѡ͗бои́ ⷯ, кромѣ а͗нꙿти́стихы́ихь ѵ̈ и, иже сꙋ́у́ть соупроти́вна дрꙋ́гь дроу́гꙋ. соупроти́витꙿ бо̀ сѐ е͗ди́на дрꙋ́гои ꙗ͗влꙗ́е инь гль. єда ли ты̏ реⷱш́и, ѡ͗ въсꙋ́е писчѐ, ꙗ͗ко е͗ди́нь гль еⷭ ѡбое; т҄о вънꙿмѝ кꙋдѐ ка́ко ко́ежⷣо сво́и поу́ть въꙁе́млеть. мѵ̈рꙿно оу̑ха́нїе и̑стьщи́вꙿшее́се и꙼ме твоѐ *. и̑ се̏ по Саломѡ́нѣ, въ еже пⷭѣ́ пѣмⷭь. пакы̀ же иныи гль вънꙿмѝ иже съ иⷨ• ми́рꙿно оу͗строе́нїе быⷭ въ дни е̑го̀. се̏ бо̀ погоубльшѐ раꙁꙿвраща́ють писа́нїа самы́и лежещіи гль въ грь́чьскы́иⷯ кни́гаⷯ, иже глеⷮ направи́ти нѡ́гы нше на поуть ми́рꙿнь  * , сіиже, на поу́ть съмире́нїа. и̑лѝ въ д҃ ́-мь ѱлмѣ• въ съмире́ни въкꙋ́пѣ *. и̑ не чю́вьсꙿтвꙋю ка́мо ѿхо́деть, и͗ чт҄о лежеще́е протлъкоу́еть, что лѝ сиⷯ ѡ͗бновле́нїе. хо́теи бо̀ прѣво́дити и̑лѝ прѣтво́рити гль, пръ́вѣе хо́щеⷮ да навы́кнеть, чт҄о пррⷪкь ꙁр̑е въпие́ть, и̑ та́ко сⷯи́ да каса́етсе. пррⷪкь бо̀ Ꙁахаріа дхо́мь движи́мь, ꙁр̑е аггла въ́ пльти ’Іѡ̑анꙿна дѣти́ща сꙋ́ща. и̑ Хс҃ ́ же тогⷣа̀ дѣти́щь и̑ꙁ горы̀ присѣ́нꙿныее че́сты, юже мѵ̈рѡ и͗стьщи́вшее́се по Саломѡ́нꙋ, и͗ ꙗ̑коⷤ ’Ісаїа велеглаⷭныи въпие́ть *• и͗ꙁы́деть жъ́ꙁль ис корени і̑е̑се́ева, и͗ цвѣ́ть ѿ нго̀ въꙁы́деть, и͗ почие́ть на нⷨ ́ дхь́ прѣ́мꙋдро́сти, и͗ про́чаа. и͗ оубо пррⷪќь дхо́мь ра́достїю ѡ̑бꙿдръ́жиⷨ неиꙁꙿгланꙿно́ю, ѡ̑во̀ ꙗ̑ко си́цево́моу дѣти́щꙋ ѿ́ць сы̏, ѡ̑во́ же ѡ̑ съмире́нїи нбⷭныиⷯ и̑ ꙁемльны́иⷯ, и̑ пакы̀ раꙁꙿрⷣѣше́нїю срѣдостѣ́нїа. пришло́ бо бѣ̀ про́чее чаа́|

22б

нїе е͗ꙁы́коⷨ, въꙁоупѝ• блⷭве́нь * гь бь і̑илевь, и̑ про́чее пѣ́нⷭи блгодарь́стьвно въспѣть, ꙗ̑ко ѡ дарѣ бы́вші̇имь ѿ га вели́цѣⷨ. конь́чнꙗе же рⷱе́ и̑справити нѡ́гы нше въ поу́ть ми́рꙿнь. ко́го бо̀ члчⷭтво прѣⷣпосла̀ съмири́ти; и̑лѝ гь ко́го ѿ аггль; не и͗ пррⷪком ли въпие́ть *• ни ходата́и ни аггль, нь̑ са́мь гь спсе иⷯ; тѣ́м же ѿ се́го ꙗ͗вле́нꙿно еⷭ, ꙗ͗ко млⷭтію ть̏ гь са́мь собо́ю сътво́ри пꙋ́ть ми́рꙿнь, ꙗ̑ко нико́мꙋ трꙋ́дити ѡ͗ сем́ь. е͗ѵⷢлꙿскыи бо̀ съ̏ пꙋ́ть еⷭ, иже еⷭ блⷣт́и самы́ гн а͗ не́ проше́нїа раⷣѝ. погы́бшаго́ бо̀ прїи́де въꙁы́скати, въ е͗го́же плъ́ть пръ́вѣе ѡ͗бль́кꙿсе, да ꙗ̑коже ма́лѣⷨ нѣ́чїиⷨ на оу̀ꙋдици вели́кꙋ ры́бꙋ и͗ꙁꙿвлѣче́ть, нь̑ ри́бїею съ́нѣдїю. тоу̏ оу͗бо̀ самꙋ́ю съ́нѣ сꙋпоста́та на себѐ въꙁь́мь соу́щꙋю пѡⷣб́ꙋ погы́бшаа́го, же и̑ съвръ́шивь, то́го раⷣѝ на пꙋ́ть ми́ра глеⷮ, еже еⷭ поко́ꙗ. ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи• беꙁ вꙿса́кого троужⷣе́нїа въ блⷣти оу͗поко́имсе ми́рꙿно. а̑ще лѝ кто̀ ко́е слⷡо́ се́мꙋу въсꙿпри́млеть, да расꙿсоу́дить иже въ д҃-мь ѱлмѣ̀ реⷱнное ѿ сиⷯ въ съмире́нїи. иже ле́жещіи самы́и гль въ́ мирѣ глеⷮ, съ кы́мꙿ бо̀ и̑ тогⷣа̀ съмира́еши́се; нь̑ ми́рь глетꙿ ти поко́и, еже ѿ вꙿсѣ́ ⷯ трꙋжⷣенїиⷯ дне́вныиⷯ и̑ мы́слеи прѣста́вь, въ́ страⷯ бжіи съберѝ оумь сво́и, и̑ оу͗пова́и на-нⷷ, ꙗ͗коⷤ по сеⷨ глть, ꙗ͗ко ты̏ ги въ е̑ди́нѣ на ꙋ͗пова́нїе въсе́ли ме *. и̑ се̏ еⷭ «въ е̑ди́нѣ» и̑лѝ «на е͗ди́нѣ» лежещіи гль, а͗ не́ «е̑ди́ного». нь̑ о̑ си́ ⷯ мнѡ́га гла́нїа соуть, и͗ прѣи̑дѣ́мь. прѣтвара́юще́и же ꙗ̑ко пиꙗ́ни сꙋ́ще пррⷪчьскы́е глы и̑ про́чее, своꙗ̀ пожнⷮꙋ́. мыⷤ ́ обраꙁь да́емь о͗ а͗нти́стихы́иⷯ. и̑ а͗ще невѣрꙿно мни́тꙿ ти се, свѣ́|

23а

телꙗ приво́жⷣꙋ ти м́трь твою̀ грь́чьскы́е глы и͗ пи́смена, ͗юже ꙗко сѣ́ме ѿ ѡца е͗вꙿреискыиⷯ пи́смень и̑ гль прора́сте. и̑ поⷣба́етꙿ ти въ си́ ⷯ нꙿра́вь си́ ⷯ и̑ поⷣб́іе дръжа́ти по въсе́мꙋу, еⷭс́тво роди́тел́и. аще ли́ же ни̏, т҄о ни любодѣ́ичи́ща пи́смена нша дости́жꙋть. ибо̀ не́ тькмо ѡца не вѣ́деⷮ ́ и̑ ѿвращаютсе, нь̑ и̑ ро́жⷣьшꙋу́ю и́ ⷯ мтрь. чт҄о бо̀ свои́стьвнѣиши еⷭ ́ тꙿвръ́ды́имь глѡⷨ въ и͗ꙁда́нїи, ꙗ̑коⷤ на самы́и лежещіи ѡбраꙁь ре́щї е; а͗ще бо̀ и͗ про́сто глть, нь̑ само́е. а͗ще ли же и͗ съкръве́нꙿно и͗ не мо́жеть въса́къ расꙿсꙋди́ти чт҄о гл́ть, нⷭѣ́ чюⷣно. и̑ въ грь́чьскы́иⷯ бо̀ мнѡ́ꙁїи, паⷱ ́ же мнѡжа́ишїи гли́ соу́ть ихꙿже ма́ло ѡ̑брѣта́етсе вѣдещіиⷯ. нь̑ не прѣлага́ютсе, ꙗ̑ко да не ѿ еⷭс́тва и͗ꙁы́дꙋть. такожⷣе пакы̀ и̑ простѣ́шіи. и̑ сїа̀ же лѝ ть́чїю, ѡ͗ ихже рѣ́хоⷨ ѿ еⷭства и̑ꙁво́диⷨ, нь̑ мнѡⷤс́тво мнѡ́го.

Ѵ гпⷭтвꙋ́юще пи́сме еⷭ ́ и͗ поⷣба́ше съ гпⷭтвꙋ́ющіими въо͗браꙁи́тисе. нь̑ сѐго раⷣѝ та́мо лиши́хоⷨ ̀, еже въобраꙁи́тисе бли́ꙁь ѵ̈, да вѣсⷭе ꙗ͗ко си́це ѵ а̑нꙿтистихо еⷭ ꙗ͗коⷤ и͗ ѵ̈ въ на́шиⷯ пи́сменеⷯ, нь̑ ѿлꙋча́еть ̀ се̏, понⷤе́ ѵ̈ съдръжи́ть •• две̏ ꙁрь́нꙿци въ поко́рꙿныиⷯ ꙁна́менїе. въ наче́лꙿствꙋющиⷯ же ( ꙼) дасію и̑лѝ (’) апосꙿтро́фь. ѵ же ничтоⷤ ́ ѿ си́ ⷯ, гпⷭтвꙋ́юще бо еⷭ.

Нь̑ и̑ еще ѡ͗ а͗нди́стихы́иⷯ съмотрѝ по грь́чьскы́иⷯ раꙁдѣле́ниⷯ. си́це бо̀ въ ни́ ⷯ имать. χείρα, си̏ рⷱѣ́ рꙋка́. и͗ пакы́ хи́ра, иже еⷭ вꙿдова̀, и̑лѝ си́раа. е̑ди́но съ пи́смены и̑ си́лы, кро́мѣ а͗нꙿти́стихаа. и͗ мнѡ́гаа сꙋ́ть та́мо си́це въ въсѣ́ ⷯ пи́сменеⷯ. ина бо̀ соуⷮ ́ ди́вꙿѳѡⷩга, и͗ дрꙋ́га ѱила̀ и̑ мнѡ́гоѡбраꙁна. и̑бо̀ ть́чїю и въ сели́ко раꙁдѣлꙗетсе: ει. η. ϊ. οι. υ. α. * |

23б

и̑ въса̀ сїа̀ сво́и плѡⷣ ́ прино́сеть, гль́ сво́и съдръ́жеще. не бо̀ та́мо дръꙁа́ють ꙗ̑коⷤ ꙁде̏, ниⷤ ́ въꙁꙿбран́ніе еⷭ ко́е вѣⷣц́емь оу͗тꙿврьжⷣа́ти. и̑ не тьчїю и, нь̑ и̑ е, и̑ въса̀ наче́лꙿнаа ꙗже съ дасіею въ мнѡⷢ ́ плѡ́детсе. то́го раⷣѝ ѡ͗ни̏ вели́цїи въ ра́ꙁꙋмѣ и͗ꙁда́ти хо́теще́и ве́щꙿше пи́смена ꙁде̏ сътво́рꙿшеи ̑ꙁы́ка раⷣѝ, ꙗ͗ко ви́дѣше ве́щꙿшїимь пи́сменеⷨ сꙋ́у́ще въ расꙿплѡжⷣе́нїе, не потрѣ́бова́ше въса̀ а̑нꙿтистиха́а ꙁде̏ сътво́рити, ть́чїю ꙗже ꙋ͗каꙁꙋ́емь. нь̑ не повелꙗ́ше наⷨ сїа̏ погꙋблꙗ́ти е͗ди́но по е͗ди́номоу.

Е  и͗ съ  въѡ͗браꙁи́хѡⷨ, нь̑ и͗ съ ѣ си́це имать тебѣ̀ и͗ тебє̀. и̑ е̑да̀ мни́ши ꙗ͗ко е͗ди́нь гль еⷭ ѡбое, т҄о ка́ко и̑ꙁда́си• тебє̀ пое́мь, тебє̀ блⷭвимь, тебѣ̀ блгодари́мь; и͗бо̀ въ грь́чьскоⷨ глеть• сѐ и͗мнꙋ́мень, сѐ еѵ͗логꙋ́мень, сѝ еѵ͗харистоу́меⷩ. и̑ ꙁр̑и, ка́ко та́мо глеть раꙁли́чїе. и̑ поⷣб́їа сиⷤ мнѡ́га. нь̑ мо́жеши и͗ по се́мь ̑ꙁы́коу се̏ раꙁꙋмѣ́ти, ꙗко ина бесѣ́да еⷭ и̑ еⷭство съ е, ина же пакы̀ съ ѣ. и̑ въ сеⷨ глѣ а͗ще хо́щеши, си́це• тебѣ̀ да́ше. и͗ пакы̀• тебѐ би́ше. и̑ ꙁр̑и, ко́е се̏ еⷭство еⷭ, ко́е ли о̑но̀. и͗ въ про́чїи͗хь си́це

а҃і

Ꙍ̑ ꙗже дасію и͗ а̑посꙿтро́фь съдръже́ть самоначе́лꙿстьвна́а и̑ не

гпⷭтвꙋюща́а, нь̑ покори́телꙿна

Ꙍ̑ погоубл́нꙿныиⷯ и̑ раꙁꙿвраще́нꙿныиⷯ пи́смень рекꙿше, поⷣба́еть и͗ въꙿсѣмь си́це обраꙁь покаꙁа́ти. и͗ прѣ́жⷣе ѡ̑ покори́телꙿныиⷯ наꙁнамена́ти еⷭ ́, ꙗже съ дасіею и̑ а̑посꙿтро́фомь наче́лꙿствоуюти и̑ и̑ѱилѝ.

А. Е. И. І. О͗У́ Ѡ. Ꙗ. Ѥ. Ю.

А еⷭ наче́лꙿно пи́сме. и͗ въсе́гⷣа и͗деⷤ ́ прѣсѣца́етсе гль ма́лꙿ ли, вели́кꙿ ли, |

24а

и̑ ть̏ а͗ ѡ͗брѣта́етсе и̑лѝ въ наче́лѣ глꙋ въсе́мꙋ, и̑лѝ по въꙁꙿрокоу прѣⷣ настоещіимь въ́ꙁрокꙋ. и̑ аще настоещо́мꙋ въ съврьше́нїе еⷭ ́, не по́лꙿꙁꙋеть а͗постро́фь ни дасіа• аще ли же гредꙋщо́мꙋ въ́ꙁрокꙋ въ наче́лѣ еⷭ ́, то даси́и по́трѣба и̑лѝ а̑постро́фоу. и̑ сꙋ́ть сїа̏ ꙗ͗коⷤ въ мѣ́сто ꙁна́меніи си́це ꙼ ͗ ꙼ : «а͗ще въꙁы́деть», «а͗ще быⷭ ́», «аꙁь», «а͗ще лѝ», «а͗пльⷭ», «а͗мѝ», «блвⷭе́ни а͗ще съхра́неть», «сі а͗ще въсхо́щꙋть». покаꙁоу́етꙿ ти и̑ꙁдале́че белѣ́гоⷨ си́мь, ꙗко а̑ нѣⷭ настоещо́и, нь̑ гредꙋщо́и. и̑ чте́и не прѣты́кнетсе, и̑ пакы̀ въ расꙿсꙋжⷣе́нїе еⷭ тьнꙿча́ишіимь глѡмь, да не сълїа́нїе бꙋ́деть. та́кожⷣе въ въсѣ́ ⷯ е͗мꙋ (а͗).

Си́це пакы̀ є, е̑гда̀ ре́щи «е͗ди́но еже вѣ́мь», и̑лѝ чт҄о си́цево. а̑ще бо̀ нѣ се̏ ͗, т҄о гль грⷣеть• «е̑ди́ное же́жоⷣу», и̑лѝ чт҄о си́цево. є͗гⷣа̀ же ли е, т҄о си́це еⷭ ́: «єди́но е́же вѣ́мь, т҄о въ́ꙁвѣщꙋ», и̑ поⷣб́ныиⷯ си́мь. та́кожⷣе пакы̀ и̑ въ вели́кыиⷯ наче́лѣⷯ, ꙗ͗коⷤ и̑ а: «єди́нь сть», «е͗мꙋ͗же есть», «еже быⷭ», «е͗га̀ прїи́деть», «е̑лиса́веть», «е͗мꙿмаꙋ́сꙿ». «еѵꙿва», «їѐлеаꙁарь», «єгѵⷫть». и̑ въ въсѣ́ ⷯ глѣⷯ е̑мо̑у поⷣбно.

Та́кожⷣе и, е͗гⷣа̀ ре́щи «е͗ди́но и͗ нѣⷭ и͗но». и͗ а͗ще нѣⷭ се̏, т҄о мне́ти начнеть чте́и, ꙗ͗ко «е͗ди́нои» глеⷮ. нь̑ се́мꙋ ( ͗) соу́щꙋ, а͗ще и̑ где̏ боу́деть на конꙿцꙋ̀ връстѣ̀ ко́е наче́лꙿно пи́сме, вѣ́дыи никто́же ꙁапне́тсе. се бо ͗ ꙼ ͗ ꙗ͗влꙗ́еⷮ, ꙗ͗ко нѣⷭ настоещо́мꙋ въ́ꙁрокꙋ и̑лѝ глꙋ, нь̑ гредꙋщо́моу• «исцѣли», «и͗сцѣлѝ» «и͗ ви́дѣ», «и̑ ста̀», «и̑ въꙁрѣ̀», «и͗ꙁы́де», «и͗ не быⷭ ́», «и͗ліа», «и͗ бра́тїа», и͗ симⷨ ꙽ поⷣб́наа въ въсѣ́хь глѣⷯ.

І . се̏ пи́сме ть́чїю въ вели́кыиⷯ глѣⷯ наче́лꙿствꙋеть, и̑ то̑у еⷭ емоу по́трѣба дасіи и͗лѝ а̑постро́фоу. нь̑ па́че въ поко|

24б

ри́телныиⷯ е͗мꙋ͗ еⷭ двѣ̏ ꙁрь́нꙿци ̈ си́це• «дими́трїе», «тріе», «блвⷭенїе», и͗ въ въсѣ́хь си́це. пакы̀ же въ наче́лꙿстви ͗ѐ ꙗ͗коⷤ и͗ про́чаа и̑ а͗постро́фь съдръжа́ти, си́це• «і̑ѡ͗а́нꙿнь», «і̑ѡ̑а͗кімь», и͗ про́чаа. а е͗же ѡ͗ ꙁръ́нꙿць, въ наче́лѣ ̑ѐ оу͗пражнꙗ́ютсе, и͗дⷤе́ имать дасі̇ю и̑лѝ а̑постро́фь, ꙗ̑коⷤ и̑ се́мꙋ ѵ, и͗деⷤ еⷭ въ наче́лѣ. а̑постро́фꙿ бо̀ ꙗ͗влꙗ́етꙿ е͗ и̑лѝ дасіа, ꙗ͗ко нѣⷭ ѵ, ниⷤ пакы̀ се̏ і ино ко́е. имꙋтꙿ же сїа̏ ꙁрь́нꙿца ̈ и̑ ины ве́щи, нь̑ ꙁде̏ се̏ довле́ть.

О͗У̑ по то́моужⷣе обраꙁоу съ а͗постро́фомь и̑ дасіею дръжа́ти, ꙗко́ ре́щи: «бытѝ оу», и̑ пакы̀: «бы́ти оу͗ га», и͗ про́чаа: «оу͗ста̀», «о͗у́ши», «оу͗слыша̀», «оу͗вѣ́ ⷣ», «оу͗ха́нїе», «і̑оусть», «і̑оу꙼діѳꙿь», и͗ инаа.

Ѡ та́кожⷣе• «ѡцꙋ», «ѡцемь», «о͗ ꙁꙿдра́вїи», «огнь», «о͗ спⷭсе́нїи», «ѡ̑ мнѡ́ꙁѣ», «ѡ͗ ма́лыиⷯ», «ѡ͗ вели́кыиⷯ», «ѡ͗ и̑ꙁꙿбра́нꙿныиⷯ», «о͗ставѝ». и̑ пакы̀ си́це а͗ще хо́щеши• «є͗ди́норⷣѡ́номоу», еже еⷭ «е̑ди́норⷣѡ́ноѡмоу». си́це бо̀ по гръ́чьскы́иⷯ и̑мать въ въсѣ́ ⷯ: κατεναντι, τουτεστι, φανε͗σσὶ, иⷤ еⷭ: κατεε͗ναντι, τουτο ε͗στὶ, φανεε͗σσὶ. ѡ͗брѣта́етꙿ же се и͗ ꙁде̏ по вьсѣ́ ⷯ самоначе́лꙿствоующїиⷯ си́це, нь̑ белѣгь си́хь ͗ ͗ оу͗лише́нна• «є͗ди́ноѡмꙋ», «е͗ди́номꙋ». нѣ сь̏ гль е͗ди́нь съ тѣ́мь глющїимь «е͗ди́но моу е», нь «е͗ди́ноѡ́мꙋ» си̏рⷱѣ́ «ѡ͗но́мꙋ». два̏ бо̀ гла се̏ съдръжи́ть. та́кожⷣе и͗ въ въꙿсѣ́ ⷯ по прѣⷣрⷱе́нꙿнѣмꙿ же• «фараѡ́нь», «фараѡшⷣь́». «фараѡ́нь» црь егѵⷫтꙋ, ни́же же: «фара», црь е̑ꙁы́чьскь та́коже. нь̑ наⷣ ѡ̑ а̑постро́фꙋ, не ꙁапне́тсе чте́и, мнѐ ꙗ͗ко о͗ фараѡ́нѣ гль. оу͗вѣ́ бо̀ и̑ꙁдалⷱе́, ꙗ͗ко о͗ фарѣ̀ глеть• «фара ѡ̑шⷣь́ въꙁвра́тисе». та́кожⷣе въ въсѣ́ ⷯ ѡ͗брѣ́сти еⷭ ꙁꙿдра́ваго писанїа.

Ꙗ тако|

25а

жⷣе съдръжи́ть• «ꙗ͗ко въꙁвели́чишеⷭ», «ꙗ͗ко ꙗ͗висѐ», «ꙗворь», «ꙗсли», «ꙗꙁди», «ꙗможе», «ꙗ͗вл́нїе», и͗ про́чаа. и̑ си́це пакы̀• «тѣ́мь ꙗ въꙁеше», «тѣмь ꙗ͗ко прїи́де». и̑ се ͗-ю̀ ꙗви, да не ꙁапне́тсе чте́и. иматꙿ же ꙗ си́це съ ͗аⷤ ́ соупротивл́нїе мнѡⷤс́тво крѣ́пꙿко, а͗ще и̑ глють, е͗ди́но ⷭ ꙗ съ а-мь, бледословещѐ. съмо́трити́ же поⷣба́еть, ꙗ͗ко «е͗ди́наа» и̑ «е͗ди́наꙗ» соупроти́вно еⷭ. съ ꙗ два̏ моу́жа глеⷮ, съ а же́ноу е͗ди́ноу, си́це• «е͗ди́наꙗ въꙁы́доше помли́тисе», и̑лѝ «въ ’Іе͗росолѵ̈мь раꙁꙿсоудити́се», си̋ рѣⷱ• моу́жа два̏. и͗ пакы̀• «е͗ди́наа влⷣчце ми́роу». та́кожⷣе пакы̀ и̑ въ начина́ни имаⷮ ́ раꙁдѣл́нїа съ ͗а ⷤ ́, и̑ не вънима́еи ѡ̑ си́ ⷯ, не́ тькмо помѣ́стить, нь̑ и хоулы въвеⷣт́ь, ꙗ͗коⷤ и̑ въ приложе́ни ве́щьше́е а и̑лѝ оу͗лиши́вь е̑го̀, ꙗ͗коⷤ ѡ͗брѣ́тохоⷨ, па́чеⷤ и̑сꙿплъ́нно еⷭ въ си́ ⷯ расꙿтлѣ́нныиⷯ кни́гаⷯ, и͗де́ ⷤⷤ глеть*• «нь̑ мы̏ ’Іѡ̑анꙿна ꙗ͗ко въ рожⷣе́нꙿныиⷯ жена́ми бо́лꙿшаа чьтоуще оу͗блжа́емь». и̑ се̏ довл́ть ре́щи «бо́лꙿша», си̏ рⷱѣ́ мꙋ́жа, ты́ ⷤ прило́живь а рⷱе́ же́ноу. и̑ оубо̀ жена́ ли еⷭ крⷭт́ль; та́ко пакы̀ и̑ въ оу͗лише́ниⷯ е̑мꙋ͗ (а) раꙁꙿвраща́еши. паⷱ ́ бо̀ въ сѐмь (а) пи́смени мнѡ́жае расꙿтлѣ́нїи ѡ̑брѣ́тохоⷨ. нь̑ и̑ ѡ̑ си́ ⷯ напрѣ́ ⷣ полъ́ꙁно еⷭ еще ре́щи.

Ѥ та́кожⷣе и̑ начѐлꙿно еⷭ и͗ покори́телꙿно въ сеⷤ ́ писа́ни, и͗ дасію и̑ а͗постро́фь съдръжи́ть си́це• «͗ꙁы́кь», и͗ про́чаа. ка́ко бо̀ и̑ꙁдале́че оу̑вѣ́си гль соу́щїи «прпⷣбны мтре», и͗ «прпⷣбны же ни е͗ди́номоу ѿ соу́етныⷯ каса́ти се». и̑лѝ пакы̀: «приведꙋ́тсе двы въ́ слѣⷣ ꙼ѐ», и͗ «искрьн́е ꙼ѐ»; и͗ про́че въсѐ глы по се́мꙋ ѡбраꙁоу.

Нь̑ а̑постро́фь и̑ дасіа нⷭѣ́ ть́чїю по се́моу ѡбраꙁоу иже въ наче́лѣ |

25б

о͗ сиⷯ пи́саⷯ, нь̑ еⷭ ́ а̑постро́фь мꙋжьска́а ꙗ̑влꙗ́е, дасіа же же́нꙿскаа, ꙗ͗коⷤ наꙁнамена́еⷨ въ ѕі глави́ꙁнѣ. ꙁде́ ⷤ о̑ се́мь обраꙁѣ оу͗пра́ꙁⷣнихо́мсе сво́бодꙋ наꙁнамена́ти чьтꙿце́мь и͗ кананархѡⷨ ꙗко вѣ́деи въ пра́выиⷯ сво́бодь еⷭ ́.

Ю та́кожⷣе наче́лꙿствꙋеть и̑ покара́етсе: «юно«, «юнь», «юже», «югь», «юно́ша», «ю͗нѡ́ше». и̑ пакы̀ си́це• «цроу юже пришⷣь́шоу», «цроу́юща́го», «цроу ю͗доу̀ хо́дещоу». и̑ про́чаа та́кожⷣе.

И̑ ѡ͗ си́ ⷯ по се́моу обраꙁоу наꙁна͗мена́вше, и̑ о͗ ѣ ре́щи, ко́имь обраꙁоⷨ въ се́мь ѿлоуча́етсе ви́ше пи́санꙿныⷯ, и̑ не съдръжи́ть дасію ни а̑постро́фь. а͗ще въ наче́лѣ стоꙗ́ла би и͗ была̀ наче́лꙿстьвно пи́сме, ꙗ͗коⷤ и̑ про́чаа, ꙗ͗коⷤ и̑ въ мнѡ́гыиⷯ прѣ́жⷣе расꙿтлѣ́нꙿныиⷯ кни́гаⷯ, си̏ рⷱѣ́ ста́рыиⷯ, ихꙿже ннꙗ́ глють староиꙁвоⷣныⷯ, ничто́же расꙿтлѣ́ла бѝ еже погꙋби́ти ко́и гль, и̑ по́трѣба би и͗ а͗постро́фоу и̑лѝ дасіи бы́ти ̑ѝ *. нь̑ понⷤ ́ ꙗ дово́лꙿна соу́щи о͗ сеⷨ ́ нѣⷭ на по́лꙿꙁоу, ꙗ͗ко по ле́ѯїю иныиⷯ да и͗ се̏ ѣ не въ́ꙁꙿне́пꙿщоуетсе ко́е ѿꙗ̑вл́нїе съ ꙗ и͗мѣ́ти, и̑лѝ ко́е соупротивл́нїе. то́го раⷣѝ и̑ꙁꙿвръ́жесе ѿ наче́лства. самодръжа́вномоу́ бо̀ въ градѣ црⷭтвнѣⷨ соу́щоу, нѣⷭ поⷣб́но поⷣб́никоу е͗го̀ сѣ́тⷣи съ ни́мь на прѣ́столѣ црⷭтвїа, ꙗ̑ко да не въꙁне́пꙿщꙋють и͗ сѐго съдръжи́телꙗ бы́ти. є͗гⷣа̀ же ли еⷭ ́ съдръжи́тель, по́трѣба еⷭ и̑ соупроти́внь ѡ̑брѣ́стисе, раⷣѝ прѣсто́ла дръжа́вы, а͗ще и̑ не собо́ю сы̏, нь̑ нѣ́кыиⷯ по́мыслы.

Ы̀, и̑ пакы̀ ре́коу а͗ще е̑ди́но би съ и, по́ что наче́ло не имать ни дасію, ꙗ̑коⷤ и̑ и; нь̑ ѡ̑ сⷯи́ ꙁде̏ довле́ть

в҃і́

Ѡ͗ про́чїиⷯ гпⷭтꙿствоу́ющіиⷯ, и͗ кро́мѣ съ́лога нигде́ ⷤ наче́лꙿствоують,

ни жѐ въ конꙿц́ь покара́ютсе, ра́ꙁвѣ по срѣⷣ дрꙋ́гь дрꙋ́га

В́. Ѓ. Д́. Ѕ́. Ꙁ̀. Ѳ́. Ќ. Л̑. М́. Н́. Ѯ. П́. Р̀. С́. Т́. Ф̑. Х̑. Ѱ̑. |

26а

Б́. Ж́. Ш̀. Щ̀. ЦЍ. Ч́.

и͗ сїа̏ ѿ строкы̀ соу́ть прии͗ꙁьѡ̑брѣте́нꙿнаа съ ѕ́-мь и̑ кромѣ гръкъ.

Мо́жаше и̑ ѿ си́ ⷯ ко́ежⷣо ко́е ꙁна́меніе съдръжа́ти, а͗ще е̑ди́но само́е пи́сме наче́лꙿствїе и̑ма́ло бы по прѣ́жⷣьныиⷯ обраꙁоу. нь̑ понⷤ ́ се́го лише́на соу́ща, то́го раⷣѝ и̑ ꙁна́меніи оу̑лиши́шеⷭ. имоутꙿ же си́цева́а начела̀ съ дрꙋ́гь дрꙋ́га въсꙿприе́мь, и̑лѝ и̑ троꙗ̏ и͗лѝ и̑ четы́ри соу́ще, по́мꙿ же и͗ ѿ ви́ше реⷱнꙿныиⷯ покори́телны́иⷯ въ конꙿц́ь въ́ꙁрока е̑ди́но иже сама́а рѣ́хоⷨ наче́лꙿствꙋющаа, и̑лѝ и̑ ѿ си́ ⷯ дⷭ ́, иже ꙁде̏ не наче́лꙿствꙋеть• ѻ́, и͗ троꙗ̏ ы, ь̀, ѣ́, и̑ глеⷮ• ра, сла, плꙿть, свра, сꙿтле, сꙿтвоу• и̑ въ въсѣ́ ⷯ е̑мо̑у си́ ⷯ еⷭс́твь съ́логаⷯ и̑ съплете́нїихь поⷣбꙿно *. нь̑ а̑ще и̑ не кое́жⷣо наче́лꙿствоуеть са́мо, покара́етꙿ же соу́щаа прѣⷣ се дрꙋ́гы своѐ, нь̑ въ ниⷯ не съставлꙗ́еть нигде́ ⷤ, ть́чїю въ самоначе́лꙿствꙋющїиⷯ и̑лѝ не наче́лꙿствꙋющїиⷯ гⷧ ́ съ оⷨ ́, ꙗ̑коⷤ и̑ самоначе́лꙿствꙋюща́а покара́ють сиⷯ, кро́мѣ въꙁꙿглаше́нїа же еже еⷭ кро́мѣ съглаше́нїа *. самоначе́лꙿствꙋюща́а же въꙁꙿглаше́нїе имꙋть и̑ кро́мѣ гпⷭтствꙋ́ющіиⷯ, нь̑ не́ посрѣ́ ⷣ и́ ⷯ въ́ꙁрокь, ꙗ͗коⷤ съвъкꙋ́пивь ѡбоиⷯ чтⷭи, сицеⷤ• е͗ѝ, е͗ю̀, и̑ про́чаа. нь̑ се̏ еⷭ въ наче́лꙿствꙋющіиⷯ и̑ покара́ющиⷯсе, въ покори́телны́иⷯ же иже не наче́лꙿствꙋють, нѣⷭ ни е͗ди́ного въꙁꙿглаше́нїа кро́мѣ гпⷭтꙿствꙋющіиⷯ, ꙗже соу́ть сїа̏: ы, ъ, ѣ. сѐ бо̀ ре́доⷨ соу́ще, и̑ ничто́ ⷤ ѡ̑бре́щеши въ ни́ ⷯ, и̑лѝ въꙁꙿглаше́нїе и̑лѝ число̀, |

26б

кро́мѣ иныⷯ *. ѻ же въ гръ́чьскы́иⷯ писа́нїиⷯ наче́лꙿствꙋеть, ꙁде́ ⷤ ꙁри́тсе наче́лꙿства оу̑пра́ꙁнⷣень, и̑ нигде́ ⷤ въ цѣлы́иⷯ писа́нїѡⷯ наче́лꙿствꙋе о̑брѣта́етсе. и̑ не мни́тꙿсе и͗ꙁꙿвръ́жень наче́лꙿства бы́ти, нь̑ въ си́цево ѻ̑ прѣло́жень. въ грь́чьскыиⷯ бо̀ а͗нтистихы́иⷯ си́цево ѻ̑ нѣⷭ, кро́мѣ иныⷯ. ѡбаⷱ же въ до́брыиⷯ и̑ ди́вныиⷯ мꙋжіи писа́ниⷯ оу͗пра́ꙁⷣнена ꙁрещѐ, ѡ͗шава́емсе въвожⷣе́нїа. ꙗже бо̀ ѡ̑нѝ оу͗ста́више, вѣде́ть ѡ͗ кы́иⷯ оу͗ста́више. того̀ раⷣѝ и̑ на́мь поⷣба́еть въслѣ́ си́ ⷯ ити, ꙗ̑ко да не прѣло́жꙿше ра́стлиⷨ чь́со оу͗ставл́нїа и́ ⷯ. мни́тꙿ жеⷭ, ꙗ͗ко ѿ ꙗ̑вл́нїа глѡмь ве́щꙿшаго въ наче́лѣ сътво́рише е͗го̀ ве́щꙿша. нь̑ а͗ще ѡ͗ се́мь ть́чїю́ би, т҄о и̑ въ покоре́нїи ве́щꙿшїи былꙿ бѝ. нь̑ нѣ́кы ви́ны прѣрⷣеⷱнꙿные по се́мꙋ ̑ꙁы́кꙋ съмо́тривꙿше въ покоре́ни е̑мꙋ͗ (ѻ́) ненамѣ́стꙿны и̑ сълїа́ны ть́чїю имь въсе пи́сати́ се, то́го раⷣѝ расꙿплѡ́дише е̑го̀ (ѻ́) въ ино а̑нти́стихо въ покоре́ни, си́це• «въсхо́дещꙋ» (ѻ) и̑лѝ «хо́тещоу» (ѻ). и̑ ꙗ̑коⷤ ви́дѣше ꙗ̑ко въ мнѡ́го расꙿплѡ́дивꙿсе и̑ въ наче́лѣ ꙁа́лично хо́щеть бы́ти, ѻ͗ ѻ̑, ѡбое съ иными писа́тисе, оу̑ста́више, ꙗ̑ко да не и̑ въ наче́лѣ мни́тсе соупроти́веⷭ е̑ди́но дрꙋ́гомꙋ, ꙗ̑коⷤ о̑ ꙗ и̑ли́ ѣ̀ рѣ́хоⷨ.

А̑ще лѝ ко́е него́дова́нїе еⷭ ́ ѡ̑ сиⷯ, ꙗ̑ко и̑ꙁьꙗ̑вл́нꙿно не рѣ́хоⷨ, да оу̑вⷭѣ́ ꙗ̑ко не́ ти́пикь оу͗ставлꙗ́еⷨ се́ю кни́гою, нь̑ ꙁло́боу потьща́хомꙿсе ѡ̑бличи́ти. а̑ еже ѡ типикѡⷯ оу̑ставл́нїа обраꙁь да́ ⷯ хо́тещіимь оу͗ста́вити. четы́ри бо̀ по́мощи нѣ́кые оу͗лишꙿсе, съвръ́шено ти́пикь не оу͗ста́влꙗⷨ. ихꙿже а͗ще оулоучю, и̑ по си́ ⷯ трⷣꙋ́ ни е͗ди́номꙋ въсꙿприти еⷤ о̑ оу̑ставле́ни ти́пика, аꙁь съста́влю ꙗ̑коⷤ и̑ поче́ ⷯ.

Ꙁа́ꙁорꙿно же еⷭ |

27а

и̑ се̏, ꙗ̑ко и̑ се̏ писа́нїе въ дасіи погрѣ́шано еⷭ, и̑ нѣⷭ ꙗ̑коⷤ въ гръ́чьскоⷨ и̑лѝ въ тръ́новꙿскыиⷯ. нь̑ поне́ ⷤ ꙁр̑имь ꙗ̑ко и̑ сръ́бꙿстїи ннꙗшніи до́брїи и̑ꙁда́теліе не тьщꙋ́тсе въ конꙿц́ь тьнꙿкоты̀, то̑го раⷣѝ и̑ аꙁь не потьща́хꙿсе. та́кожⷣе и͗ ѻ̑, ѡ и͗ ѻ въ а͗нти́стихыиⷯ, иже еⷭ ́ въ ѡ̑бои́ ⷯ, си̏ рⷱѣ́ въ ѡ и̑ ѻ и̑ ͗ и̑ ꙼, раꙁдѣл́нїе въ мꙋужьскы́иⷯ и̑ же́нꙿскыиⷯ, и̑ въ е̑ди́номь и̑ пакы̀ двѡи́ ⷯ и̑лѝ мнѡ́гыиⷯ, въ ѻ и̑ ѡ. да а͗ще повелѣ́нїе бꙋ́деⷮ, и̑ си́мь ти́пикь съста́виⷨ ѿ е̑рѡти́маты, и̑лѝ ѿ тръ́новꙿскыиⷯ цѣлы́иⷯ кни́гъ еди́нꙋ въꙁь́мь, и̑ та́мошны́ми прие̑ма́нꙿми се̏ съста́виⷨ *. не́ бо̀ пон́ ⷤ си́мь прѣхоуⷣо́жникь е̑с́мь, тьщꙋ́се, нь̑ ꙗ̑коⷤ кт҄о и̑ не враⷱ ́ сы̏ мо́жеть кръ́ви и̑ гноі́нїа оу͗мы́ти и͗ ѡ͗беꙁа́ти ра́ны, и͗ ослабꙋ пода́ти, и̑ пꙋ́ть кь врачева́нїю и̑ ꙁдра́вїю. соу́тꙿ же пакы̀ и̑ вра́чеве, иже ꙁрещѐ мнⷤѡ́ство съгнитіи ра́нѣ, и͗ бощеⷭ ́ прико́снꙋти́се, и̑лѝ пакы̀ гнꙋша́ющеⷭ ́ оу̑мѣ́теліе сꙋ́щи. ѡ͗ ихже не добрꙋ по́хвалꙋ о̑бре́щеши въ еѵⷢл́їи. и̑ се̏ аꙁь о̑блича́ю вели́комꙋ въсꙿмръдѣ́нїю ви́нꙋ, ка́ко и̑ вра́чеве кь ра́нѣ въꙁмо́гꙋть пристꙋпи́ти.

Не бо̀ въ е͗ди́ноⷨ расꙿтлѣ́нꙿна сꙋ́ть бжⷭтвна́а писа́нїа, нь̑ пръ́вое еⷭ ́ главно́е погꙋбле́нїе, и͗ проꙁебе́нїе раꙁꙿвраще́нїю и̑ хꙋлаⷨ ́ троꙗ̀ пи́смена• ꙩ͗ ы̀ ѣ. пон́ ⷤ ни мѣ́сто своѐ съдръже́ть, ни гломь по и́ ⷯ глетсе ꙗ͗коⷤ рѣ́хоⷨ. вꙿто́рое еⷭ по сеⷨ ́ въ ѡ̑дѣа́ниѡⷯ погрѣше́нїе. та́кожⷣе ни своѐ мѣ́сто съдръже́ть, ни по и́ ⷯ глетсе, паⷱ ж́е въꙁꙿглаша́тисе. то́го раⷣѝ, не́ тьчїю ва́рꙿварꙿства бесчи́сльна́а въхо́деть ими, нь̑ и̑ хоу́лы въ прѣтворе́ни глаⷭ ́, ꙗ̑коⷤ въ л҃а́ глави́ꙁнѣ о̑бре́щеши. тре́тїе еⷭ ́ |

27б

растлѣ́нїе въ віⷯ ́ пи́смень, въ и͗ꙁмѣн́ни и́ ⷯ и͗ съли́тїи. нь̑ ѡ͗ си́ ⷯ не толи́ко теⷤќа еⷭ ве́щь въ простѣ́ишїиⷯ по́гыбѣли, е̑ли́ко ѡ͗ вы́ше рⷱе́нꙿныⷯ. еже бо̀ глюⷮ въ простотѣ, т҄о и̑ мне́ть. въ мꙋ́дрыиⷯ же та́кожⷣе тежꙿка ви́на посрѣ́ ⷣ рⷱе́нныиⷯ еⷭ ́. четврь́тое еⷭ, іже не вⷣѣ́тисе въ си́лаⷯ глⷭо́у, ко́ꙗ̏ ѡ̑ моуⷤскы́иⷯ соу́ть, ко́ꙗ ли о꙼ же́нꙿскыиⷯ. та́кожⷣе въ ѻ, ѡ, а͗нꙿти́стихо. пон́ ⷤ гредꙋщоу̀ съкръве́нꙿноу глꙋ въ ѡ̑бои́ ⷯ, и͗ не вѣ́сⷭе по ко́еⷨ обраꙁоу еⷭ соу́щїа ви́на. нь̑ се̏ лъгꙿча́иши еⷭ, пон́ ⷤ ть́чїю мнѡ́гыиⷨ къ ра́ꙁоумѣ еⷭ на по́трѣбꙋ, а не въсѣ́мь. не мо́гꙋтꙿ бо въсѝ то́мꙋ каса́тисе мы́слїю, ть́чїю имꙿже ѿвръ́ꙁесе мы́сль въ си́ ⷯ. нь̑ нⷭѣ́ повелѣ́нꙿно лиша́ти . то́го бо̀ раⷣѝ и̑ въꙁбран́нїе еⷭ ́ невѣ́ждаⷨ еже написа́ти бжⷭтвна́а писа́нїа въ гръ́цѣⷯ же и͗ Трь́новѣ. и̑ да́же и̑ въ Стѣ́и горѣ̀ съ си́ми повелѣ́нꙿно еⷭ ́ бы́ло, ꙗ̑ко иже събѡ́рно не въꙁвѣсти́ть своѐ писа́нїе пи́шеи, и̑лѝ патрїа́рꙿхꙋ и̑лѝ митрополи́тю и̑лѝ а̑рꙿхиманꙿдри́тꙋ и̑лѝ е̑пїско́поу и̑лѝ і̑гꙋ́меноу и̑лѝ кы́иⷯ такова́го чи́на, да̑ вѣ́жⷣами расꙿсꙋ́дивше, не́ кра́сотꙋ оу͗рѣꙁа́нїа, нь̑ плѡⷣ ́ сѣа́нїа. а͗ще оубо̀ доⷭи́нь сы̏, блⷭве́нїе ѿ сего̀ при́ти• а̑ще лѝ ни̏, т҄о да не расꙿтлетсе писа́нїа дръꙁновл́нїемь е̑го̀, и̑ въꙁꙿбранѣ́етсе. нь̑ оу͗бо̀ въ сеⷨ четвръ́тои ви́нѣ и̑ себѐ о̑гла́хь въ ѡ ѻ, и̑, ꙼, ͗, не́ ꙗ͗ко въ конꙿц́ь си́ ⷯ невѣ́жⷣа, нь̑ ꙗ͗ко нѣ́кыи прилежі́и врачева́нїа, и͗ дрꙋ́гы своѐ, па́че же старѣ́и꙼шїиⷯ, ꙁр̑е въ конꙿц́ь небрѣ́гꙋщиⷯ, на́ врѣме и̑ ть̏ тьнꙿча́ишіиⷯ раꙁꙿдражꙿсѐ небрѣже́ть. и̑ се̏ четврь́тꙋую |

28а

ви́нꙋ рѣ́хоⷨ въ е̑ди́но, двѡи́ ⷯсоу́ще, въꙁвыше́нїи гла́са и̑ ꙁна́меніи поче́ль съ ѿꙗ̑вл́нїи мꙋсⷤкы́иⷯ и͗ же́нꙿскыиⷯ *. пе́тое же еⷭ въ белѣ́ꙁѣⷯ соупротивл́нїа гльⷨ ́ и̑ про́чїиⷯ ѿꙗ̑вл́нїи, ихꙿже и̑ꙁьꙗ͗ви́мь въ ꙁі-и глави́ꙁнѣ ко́ежⷣо ѿ́ чтⷭи, ꙗ͗коже и̑ пи́смена въ аі ́.

А̑ еже о̑ ви́нѣ гль̏ цѣлы́иⷯ прѣтворе́нїа, си̏ рⷱѣ́ а̑ще и͗ пи́смена въ своѐ еⷭс́тво сꙋ́ть, нь̑ съвъсѣ́мь и гль гль сътво́рити, реⷱм́ь въ се́и глави́ꙁнѣ. ино бо̀ еⷭс́тво т҄о еⷭ, ино же се̏. се̏ бо̀ лѣ́стꙿвици съкрꙋше́нїе еⷭ, ꙗже рѣ́хѡⷨ ꙽, е҃ ́ соу́ще, о̑но́ же нѡ́гь. нь̑ лѣ́сꙿтвици сꙋ́щи, хро́мыи, и̑ на колѣноу̀ и̑ рꙋкоу̏ плъꙁа́е, въꙁы́деть и͗ съни́деть. кро́мѣ же лѣ́сꙿтвице никто́же и͗ ꙁꙿрⷣа́выиⷯ въ высотоу. ннꙗ же врѣ́ме полꙋчи́вь и̑ ѡ͗ си́ ⷯ ре́коу. пон́ ⷤ глють нѣ́цїи, ꙗ̑ко се̏ новои͗ꙁвⷣо́но еⷭ ́, о̑но́ же староиꙁвⷣо́но. аꙁꙿ же глю не о͗би́ноуе́се, ꙗ̑ко лютѣ́ишїи еⷭ сꙿтрꙋ́пь въ си́ ⷯ оу͗ꙗ͗ꙁꙿвл́нїа, ихꙿже си́цеви́и прѣпи́шꙋть, неⷤ въ ста́рыиⷯ погы́бꙿшїиⷯ блъ́гарꙿскы́иⷯ. и̑ ꙁде̏ бо̀ ꙗ͗коⷤ и̑ та́мо па́че же ве́щꙿше растли́шеⷭ ві пи́смень, вь наче́лѣ рⷱе́нꙿнаа, и͗ ѡ͗дѣа́нїа и͗ белѣ́ꙁи. а̑ еже ѡ͗ глѣⷨ аще та́мо прѣло́жени сꙋ́ть, нь̑ малѣ́ишꙋ ꙁло́боу прино́сеть, неⷤ ꙁде̏ троꙗ̏ пи́смена погы́бꙿшаа, ꙗже та́мо цѣ́лы соу́ть. а̑ще лѝ же кт҄о реⷱт́ь, ꙗ̑ко и͗ та́мо ѳ҃ растлѣ́нꙿна еⷭ• и̑ а͗ще растлѣ́нꙿна еⷭ ́, нⷭѣ́ же погы́бла, ꙗ̑коⷤ ꙁде̏ въ новорⷱе́нꙿныиⷯ. и̑ пакы̀ намѣ̀рю ти проти́воу се́мꙋ ве́щꙿшаа, ꙗ̑ко и̑ ꙁде̏ поⷣб́но по древн́мꙋ мнѡⷤс́тво гль прѣлага́ютсе и͗ растлѣва́ютсе. паⷱ ́ бо̀ ннꙗ, въ славнѣ́ишеⷨ гра́дѣ се́мь, поне́ ⷤ и̑ ма́лаа ѡ͗тро́чета бжⷭтвны́ кни́гы наче́ше пи́сати, и̑ нⷭѣ́ въ́ꙁраста раⷣѝ толи́ко, е̑ли́ко поне́ ⷤ ꙁло́бно расꙿтлѣ́нꙿно оу̑чи́шеⷭ пи́сменеⷨ. |

28б

то́го раⷣѝ и̑ ѡ̑ста́вшаа погыба́ють, и̑ гли по дрѣ́вны́иⷯ растли́тель та́кожⷣе ѡ̑бра́тишеⷭ. нь̑ сїа̏ сꙋ́ть кро́мѣ намѣре́нїа реⷱннаго. о̑ намѣре́нїи́ же древнѣи ꙁло́бѣ ре́кꙋ, ꙗ͗ко та́мо гли простѣ́иши, ꙁде́ ⷤ тро̏ꙗ пи́смена съкрꙋ́шенꙿна, паⷱ же погы́бꙿша, кро́мѣ прѣⷣрⷱе́нныиⷯ и͗ та́мо и̑ ꙁде̏, ꙗже рѣ́хоⷨ ꙁде̏ лютѣ́ише оу̑ран́на. и͗ та́мо поⷣб́но по оу͗твръжⷣе́нꙿнꙋ съсоу́доу бисе́рь съ оловомь въсы́пань, и͗ а͗ще и̑ непоⷣб́но еⷭ та́ко, нь̑ ѡбое съхранꙗ́етсе. ꙁде́ ⷤ съсоуⷣ ́ оу͗ꙗꙁꙿвлнь иже еⷭ ́ пи́смена, и̑ бисе́рь съ оловоⷨ погꙋблѣ́етсе, паⷱ ́ же бисе́рь ть́чїю въ ѳ҃ ́ гꙋби́тсе. и̑лѝ пакы̀ и̑ си́це• та́мо ви́но въ съсꙋ́дѣ цѣ́лѣ съ водо́ю, и̑ ѡво съхра́нно. ꙁде́ ⷤ ви́но тъ́чїю и̑ въ съсꙋ́дѣ прѣⷣреⷱнꙿнѣмь. и̑ ко́е еⷭ полꙿꙁе въ н́ ⷨ, а̑ще и̑ цѣло́ еⷭ, и͗ пролива́етсе не въ по́трѣбꙋ; то́го раⷣѝ ꙁде̏ ве́щꙿше ꙋꙗ͗ꙁвл́нїе пръ́ваа́го. а еже о̑ сеⷨ рѣ́хоⷨ, глетсе ꙗ͗ко не поⷣба́еть оудь, хо́тещь и͗сцѣлѣ́ти, ѿрѣꙁати, и̑ да въсѐ писа́нїе си́ ⷨ не ѡ̑клевета́етсе.

О̑брѣта́етꙿ бо̀ се оу͗ дръжа́внааго мнѡⷤство кни́гь по (по)мѣ́стѣⷯ и̑ монасты́реⷯ и꙼ домѣ, имиже а͗ще повелѣ́ни боу́деⷨ, ꙗ̑ко сѡ́лїю о͗сѡ́лиⷨ сїа̏. нь̑ ѿ си́цевы́иⷯ глю вели́кыиⷯ въ сло́вѣ и̑ ди́вныиⷯ мꙋжіи ꙗже сꙋуⷮ ́ ꙗ̑ко да та́мошными прима́нꙿми се̏ съвръ́шиⷨ. и̑ иже въꙁне́пꙿщꙋеть о̑ се́мь глѣ, ꙗ͗ко е̑гⷣа̀ таковы́иⷯ моужіи писа́нїа мнѡ́го сꙋ́ще ꙋ͗ дръжа́внаа́го и̑ по мѣ́стѣⷯ, иже и͗ бо́лїи тебѐ дръꙁающа́го соу́ть, ꙗ̑коⷤ си́мь свѣⷣтелꙿствꙋ́еши и꙼стинꙋ ѡ̑ ни́ ⷯ, ко́ꙗ по́трѣба еⷭ твоемꙋ тъща́нїю; да расꙿсꙋ́дить ꙗ͗коⷤ въ наче́лѣ рѣ́ ⷯ, ꙗ͗ко хо́теще́и си́ ⷯ прѣписа́ти, раꙁꙿвраще́нїа мнѡ́гаа |

29а

въ въсѣ́ ⷯ и́ ⷯ привъво́деть. и̑ пакы̀ въ что по́лꙿꙁоують, е̑гⷣа̀ съ раꙁꙿвраще́нꙿныи́ми е̑ди́но мѣ́нетсе; па́чеⷤ и̑ ви́дѣⷯ е̑ди́но писа́нїе лежещѐе ꙗ̑коⷤ кри́нь по срѣ́ ⷣ тръ́нїа, не́ тькмо сѣа́нїеⷨ, нь̑ и͗ красото́ю рꙋкы̀, нь̑ не́ оу͗рѣ́ꙁанꙿно ꙗ̑коⷤ прѣ́жⷣе рѣ́ ⷯ, и͗ нѣ́кыиⷯ тръ́нꙿное бо́лꙿше о͗но́го кри́нꙿнаго глющиⷯ, та́кожⷣе же и̑ рꙋкы̀ о͗но́е мнѡⷢцѣ́нꙿны ꙗ͗коⷤ ѡ͗тро́чета не вѣдещѐ, оу̑ничижа́юще. и̑бо̀ а͗ще дѣти́ща о͗ мѣ́ди лъщещо́исе и̑лѝ нѣ́кыиⷨ о̑кажⷣе́ни въпро́сиши, и̑ пакы̀ о̑ бисе́ри, ко́е еⷭ лꙋ́чꙿше, ꙗвѣ ꙗ͗ко мѣ́ ⷣ въꙁвели́чить и̑ о̑кажⷣе́нїе па́че ли бисе́рїа, блъщанїа раⷣѝ. ꙗ̑коⷤ и͗ кои́ помаꙁа́нꙿникь бжіи, въ́ страны тꙋ́жⷣее сꙿтранꙿствꙋ́е, и̑ не́ тьчїю люⷣіи свои́ ⷯ оу͗лише́нь сы̏ и̑ бгтⷭва и̑ црⷭтвїа же и͗ сла́вы, нь̑ и̑ ѿноуⷣь́ не вѣ́доⷨ, ꙗ͗ко црⷭкое порожⷣе́нїе еⷭ ́. ꙗ̑коⷤ и̑ Ддь въ пришъ́стꙿви своеⷨ кь цроу А̑гхоу́соу, не належеща́го ли раⷣѝ стра́ха, и̑ оу̑ро́дивь во́лею быⷭ, и̑ хоу́жⷣьшіи ꙗ̑влꙗ́емь въ пола́тѣ црⷭтвоующа́го *; та́кожⷣе и̑ сїе̏ съвъмѣнꙗ́ютсе ни въ что́же по́трѣбныиⷨ. и̑ нѣⷭ поⷣб́но си́це бы́ти, поне́ ⷤ съви́ше црⷭтвꙋеи въ мнѡ́гаа ѡ̑блгодѣ́иствова̀ мнѡ́жице́ю. тѣ́мꙿ же гле• си́лꙿноу ти соу́щоу, блго творѝ. и͗ пакы̀• по́ю боу моемоу донꙿдеⷤ е͗сꙿмь. и̑ про́сто ре́коу, а͗ще где̏ кт҄о ѿ́ стѡрѡⷣн́ыиⷯ въ оу͗лише́нїи свое́го ѿчьства и̑ црⷭтва дръжа́вы и̑ въ ма́лѣ ко́е поноше́нїе прѣтръпѣ̀ и̑лѝ постра́даль еⷭ ́, нⷭѣ́ въ соуⷣ ́ црⷭтвїа, да ѡ̑би́димы́иⷯ црць̏, и̑ въ страни́чьствѣ соу́щаⷨ имь, и͗ꙁбра́нꙿныиⷯ кни́гь съ блꙋ́нⷣица́ми въмѣнꙗ́еть раꙁвраще́нꙿныи́ми.

Нь̑ ѡ͗ гпⷭтвоу́ющіиⷯ гла́хѡⷨ вы́ше, и̑ ка́ко самоначь́лꙿствна́а покара́ютсе |

29б

имь, и̑ въ покоре́ни оу͗лиша́ютꙿсе а̑постро́фа и͗ дасіе повъсоуⷣ ́, и̑ ничто́же стыде́тсе беꙁь свⷣѣ́телꙗ, ꙗ͗коⷤ и моужь не стыди́тсе ѿкръве́нꙿною главо́ю, е̑гⷣа̀ са́мь ꙗвлꙗеть и̑лѝ прⷪрчьствіе ко́е, и̑лѝ млтвꙋ и̑лѝ что та́ково по Па́ѵлꙋ *• бжⷭтвны́имꙿ бо покара́етсе, и̑ покрыва́ла главѣ̀ не трѣ́боуеть. хо́деи же по́ грауⷣ и͗ сть́гнаⷯ ѿкрьве́нꙿною главо́ю, стоуⷣ ́ себѣ̀ тво́рить. паⷱ ́ же жена̀ а͗ще и͗ꙁы́деть въ събѡ́рь ѿкръве́нꙿною главо́ю, иꙁꙿ чи́на своего̀ и̑схо́дить, и̑ к то́мꙋ нѣⷭ доⷭи́на бы́ти въ́ домꙋ моу́жа́ ͗ѐ, нь̑ съ блꙋ́нⷣицами. та́ко и̑ наче́лꙿствна́а собо́ю, си̏рⷱѣ́ женѣ̀ поⷣбеща́асе, иже мꙋ́жеви покара́етсе, моу́жа ражⷣа́ющи и̑ же́нꙋ, наⷣ гптⷭвоу́ющи́ми же а͗ще боу́деть, ̑ и̑лѝ ꙼, срамлꙗ́еть си́ ⷯ ꙗ͗коⷤ и моужа же́нꙿска оутварь• па́че же и̑ꙁꙿ члчьⷭтва и чина и͗ꙁво́дить свои́стьвна́го ꙗ̑коⷤ не бы́ти е͗мо̑у к то́моу доⷭи́ноу въ црќвь и̑лѝ въ́ чтⷭь събѡ́ра въни́ти, ꙗ͗коⷤ и̑ ѡци въ прави́лѣⷯ рѣ́ше. а͗ще лѝ кт҄о реⷱт́ь, т҄о по́что и̑ наⷣ въса́ко самоначе́лꙿное нѣⷭ ̑ и̑лѝ ꙼, поне́ ⷤ

и̑ въса́ка жена̀ покръве́на еⷭ, рꙿцѝ, ꙗ̑ко поне́ ⷤ и̑ юнаа ѡ̑тро́чета же́нꙿска по́лоу двⷭтво́мь соу́ще, и̑ ражⷣеже́нїа въ конꙿц́ь и̑лѝ растлѣ́нїа никое́го имꙋще, сво́бодь соу́ть ѿкръве́нꙿною главо́ю хо́дити поⷣ двⷭтво̀мь соу́ще. нь̑ си̏ сво́бодь соу́ть и͗ ѿкръве́нꙿною главо́ю и͗ покръве́нꙿною, кро́мѣ не́ ꙗ̑коⷤ же́ны, съвръ́шенꙿно лише́ны двⷭтва, нь̑ нѣ́кою ꙁа́вѣсо́ю и̑лѝ вѣнꙿцы̏, пон́ ⷤ соуть два̏ чина и̑ вѣ́домо еⷭ ́ въсѣ́мь. бжⷭтвна́а же писа́нїа съ вели́кыиⷨ ѡ͗пасе́нїеⷨ по|

30а

трѣба еⷭ дръжа́ти, въ неи̑ꙁрⷱе́нꙿныⷯ соу́ще плѡ́дещиⷯсе.

Пакы̀ же гпⷭтствꙋ́ющіа си́це имоуть• а͗ще где̏ не съплита́ютсе беꙁꙿ въса́кого съмꙋще́нїа си́це• при̏, две̏, три̏, сла̀, свра̀, нь̑ еⷭ и͗ въсхо́дꙿнь въ́ꙁрокь, и съхо́дꙿнь, полꙿꙁоуеть си́ ⷯ въ́ꙁрокь ꙿ, въ си́цевыиⷯ• «вещшїи», «бо́лшїи», «твръ́до», «въꙁдръжа̀» *, и̑лѝ въ кои́ ⷯ оубо си́цевыⷯ• въсꙿпри́млеть ꙗ͗коⷤ свѣ́тⷣелꙗ, па́че же ѡ͗рꙋ́жїе, ꙗ͗коⷤ бѝ кт҄о ѿнесь въсѐсрⷣчна дрꙋ́га соу́мнеⷭ, и̑ въсегда̀ при себѣ̀ ѡ͗рꙋ́жїе дръ́же, бе́сꙿ страха прѣбыва́еть и̑ прѣпина́нїа конь́чнаго. нь̑ ѡ͗ си́ ⷯ мнѡ́гоⷨ соу́ще, довлѣ́еть ть́чїю ѡбраꙁꙿ ре́щи

гі ́

’О тітлѣ

Оу͗ крⷭта̀ реⷱ прѣсⷣтоще́и хва, и̑ ви́деще ꙁна́меніа быва́емаа, сꙿтра́хѡⷨ съдръ́жими пристоупа́хоу оу͗вⷣѣ́ти ви́нꙋ, ̑еже раⷣѝ крⷭтномꙋ о͗соужⷣе́нїю въда́нь быⷭ. ка́ко бо̀ не сътица́тисе мнѡⷤс́твꙋу нарѡ́да бѣ́ше, пра́ꙁꙿдникоу сꙋ́щоу па́схы, и͗ пришⷣшоу мнѡⷤствоу і͗оу͗де́и ѿ въсѐ ’Іоу͗де́е и͗ Галиле́е, и͗ ѿ въсѣ́ ⷯ сꙿтра́нь̏ їилевь, и̑ иже въ расꙿсѣꙗ́ни соу́щїи. и͗ не́ тькмо ’Іꙋ͗де́е, нь̑ и͗ ѿ ͗ꙁы́кь *. въ црⷭтвѣ бо̀ Данїи́лоⷨ пррⷱе́нꙿныиⷨ іже ѡ тѣлѣ * имоущіимь нѡ́ꙁѣ желѣ́ꙁнѣ, и͗ скꙋде́лꙿноу че́сть, невѣ́рїе си́ ⷯ и̑ еще, и̑лѝ и̑ сънꙿмоначе́лїе, сла́боⷨ и̑ нестро́енїѡⷨ на́ врѣме, па́лице́ю желѣ́ꙁною по Ддоу * оу͗па́сти въсѣ́ ⷯ е͗ꙁы́кь прїи́де гь, поⷣ ͗юже и̑ саміи і̑или́те тогⷣа̀ па́соми бѣ́хоу, и̑ въсѝ е͗ꙁы́ци ѿ конь́ць събира́хоусе, ми́рнꙋ и̑ блговрѣ́менꙿнꙋ соу́щоу црⷭтвїю Аѵгоуста ке́сара нѕ лѣ́ ⷮ и͗ д҃ мцⷭе. и͗ пакы̀ сноу е͗го̀ Тиверіоу иі-тое лѣ́то съвръша́ющоу въ црⷭтви тогⷣа̀. въ м҃ ́-тое бо̀ и͗ вꙿто́рое лѣ́то Аѵгоуста ке́сара родисѐ гь. и̑ въ еі-е бѣше |

30б

лѣ́то, начина́ющоу Тиверіоу црⷭтвова́ти по оци своеⷨ Аѵгоустѣ, и͗ въ еі-е лѣ́то Тиверіа крⷭтисѐ въ ’Іѡⷬда́ни, въ и̑ꙁꙿшь́стви і̑ѡ̑анꙿновѣ пꙋтеⷨ ́ покаа́нїа. и̑ сїа̏ въса̀ быва́ема́а ми́рꙿнаа оу͗строе́нїа, и̑ паⷱ ́ же чюⷣсеⷨ и͗сплъ́нноу ’Іоу͗де́оу тво́рꙿчїиⷨ, и͗ паⷱ еликаа при Мѡѵ̈се̑и съдѣа́шеⷭ въ чрь́мнѣⷨ мо́ри, и͗ въ пꙋсты́ни м҃ лѣⷮ, ’Іи̑со̑усѣ же навꙿвіинѣ и͗ пррⷪц́ѣⷯ и͗ про́чаа въса̀ слышещѐ ѿ мнѡ́гь лѣ́ть, въса̀ племена̀ въ ко́нꙿцеⷯ ’Іꙋ͗де́е оу͗дивл́ны и͗ма́хоу, ꙗ͗коⷤ и͗ прⷪр́кь ѡ͗ а͗плⷭѣхь и̑лѝ и̑ ѡ̑ тогⷣа́шныиⷯ врѣ́мень гла• поимоутсе се ѿ въсѣ́ ⷯ колѣ́нь е̑ꙁы́чьскы́иⷯ і҃ ́ мꙋжіи, ꙁа ри́ꙁоу моу́жа і̑оу͗де́ани́на, глще• поидеⷨ с тобо́ю, ꙁан̀ слыша́хѡⷨ ꙗ͗ко съ ва́ми бь еⷭ *. и͗ съхѡ́дещіимꙿсе ѿ въсе́е въселе́нꙿны, ꙗ͗коⷤ Григо́рїе покаꙁоу́еть па́па ри́мꙿскыи въ посла́нїи еже кь Лъ́вꙋ і̑кѡнобо́рꙿцꙋ *, кь́ гра́уⷣ реⷱ цра вели́каа́г, па́че же въ дни бра́ка и̑ жртвы ншего присвое́нїа, и̑ въꙁнⷭе́нїа блгоꙋха́нꙿна боу е͗ди́номоу пръвѣнꙿцꙋ, ѡ̑ мнѡ́ꙁѣⷯ бра́тїи, поⷣба́ше и͗ стра́нь̏ ди́вныⷨ моужеⷨ ѡ̑брѣ́стисе, ꙗ͗ко да прѣⷣгласи́тсе ѡ̑рꙋ́жникь хвѣⷯ а͗пⷭль и͗ꙁьшь́сꙿтвїе въ́ мьсть врагѡⷨ ́.

И оубо̀ си́цевы́иⷨ тоу̑ мнѡⷤс́твоу, и̑ ꙁрещѐ слнце въ́ тьмоу прѣлоⷤш́ее́се, и̑ ꙁемлѝ тресоущи́се, ка́менїю распаⷣю́щоу́се, грѡ́боⷨ ѿвръꙁа́ющиⷨсе, ꙁа́вѣсѣ црко́внѣи раꙁдира́ющисе, ꙁа еже иже въ н́и сла́вимо́мꙋ стра́жⷣоущоу, два̏ и̑сто́чника текоуща̀ двѡи́мь люⷣм́ь крще́нїе и̑ напое́нїе• и̑лѝ црⷭкое чръвл́нꙿное поⷣписа́нїе древны́и ра́и, и̑лѝ паⷱ въ го́рꙿнѣишїи. и̑ оубо си́цева́а соу́ще, пристꙋпа́хꙋ въ тре́петѣ оу͗вѣⷣт́и ви́нꙋ, ͗іже радѝ распе́тсе. ѡ̑бы́чно бо̀ еⷭ ́ ѡ̑соужⷣа́ющіимь и͗ ви́ноу |

31а

наꙁна́мена́ти ѡ͗соужⷣе́нїю, ꙗ͗ко да сꙋ́ ⷣ и́ ⷯ пра́вь ꙗ͗ви́тсе прѣ дръжа́вныи́ми, и̑ пакы̀ про́чїиⷯ въ́ страⷯ въво́дити, еже не дръꙁа́ти въ ихꙿже ѡ̑сꙋжⷣа́ють сіи. и͗ а͗ще се̏ еⷭ ѡ͗ ꙁлодѣ́еⷯ, ко́лꙿми паⷱ ́ сіи ѡ͗ пра́веⷣнѣмь и͗ ви́ны лъже́вны не въꙁыска́ти хо́тѣхоу по наважⷣе́нїю а͗рхїе͗ре̑искомоу ре́щи: ѡбаче́ же а͗ще и͗ лоука́внѣ е͗вре́ие тьща́хꙋсе привъне́сти ви́ноу, нь̑ поⷣви́гыи вче́ра Каїа́фоу ре́щи• лоу́чꙿше еⷭ е͗ди́номоу оу͗мрѣ́ти * ꙁа́ люⷣи, и͗ пррќь съгла́сїа не хо́те о͗бьꙗ͗влꙗ́ше, ть̏ днⷭь и̑ Пила́та оу̑ничиже́нїе хо́теща ꙗ͗ви́ти, слаⷡу́ црⷭтвїа е͗го̀ про́о̑браꙁи и͗ напи́са тітлоу, имоущоую си́це *• црь і͗оу̑де́искь.

Что́ ⷤ еⷭ ́ тітла; ть́чїю белѣ́гь глоу, съдръже́и пи́смена поⷣ собо́ю, раⷣѝ ѡ̑бьꙗ̑вл́нїа вели́кыиⷨ глѡⷨ. и͗ еⷭ се̏ вели́ко въ въсѣ́кыиⷯ писа́ниⷯ и͗ моу́дрыⷯ ꙗ̑влꙗ́е хоудо́жосꙿтво. ꙗ͗коⷤ и̑ въ Коласа́еⷯ ви́дѣхѡⷨ беꙁь ѡсмаго ли́ста на две̏ бо́ле вьⷭ ѱлтрь съпи́сань. не ть́чїю́ же по тітлаⷯ, нь̑ и͗ по белѣ́гы пи́смень̏. и̑ елꙿма тогⷣа̀ поⷣба́ше па́че хоудо́жнѣе пи́сати́се, ꙗ͗ко да не ѿ събѡ́рь кт҄о поно́сить невѣ́жⷣьство писа́нїа, си́це съ тїтлою гль пи́саше. єсть же и͗ сїа̀  ѿ грь́кь кь наⷨ ́ съ про́чїи́ми и͗ꙁда́на, и̑мѣ́е по главны́иⷨ глѡⷨ съдръжа́нїе• е͗ди́ною ви́ною, да и̑ꙁдалеⷱ ́ гль вѣсⷭе ко́и еⷭ, раⷣѝ прѣтыка́нїа не бы́ти• дрꙋ́гою́ же, да не въ соу́е въ ве́щꙿшїи троⷣу́ простира́емсе, ма́лѣⷨ мо́гоуще си́ ⷯ и̑ꙁьꙗ͗ви́ти. аще же поищеши, и̑ въ ни́ ⷯ ѡ͗бре́щеши сълїа́нїе глѡⷨ и̑де́ ⷤ погрѣша́етсе, и̑лѝ мнѡ́жае хо́теща́го въво́дитꙿсе. то́го раⷣѝ и̑ се́и мѣ́ра оу͗ста́висе, ко́и гли съ е͗ю̀ пи́сатисе, да не въ растлѣ́нїе прїи́деть бжⷭтꙿвно́е писа́нїе ͗ю̀. и͗ потрѣ́боуще́и гли ͗ю̀, сіи соуⷮ  • бь гь, |

31б

црь, слнце, мцⷭь, црица, члкь, блⷭве, црⷭтво, бца, и͗ про́чаа въса̀. привъвⷣе́ же се и ⷣ си́цево ͗ѝ, ꙗ̑ко сво́и са́нь съдръ́же съ ю̀ съпле́тсе, нь̑ не́ по грьчьскыиⷯ се̏, ть́чїю по ͗ꙁы́кь си́ ⷯ глѡⷯ грь́чьскы́ими пи́смены. гръ́чьска бо еⷭ ⷣ и̑ съ -ю, съдръжи́тꙿ же си́цевы́иⷯ гль• влⷣка, влⷣца, гжⷣа, млⷣнци, и͗ про́чїиⷯ. дръжи́т же  и͗ конь́чне покори́телꙿно пи́сме, си́це• є͗гⷪ, и̑ такова́а про́чаа. нь̑ се̏ ничтоⷤ еⷭ ́. нь̑ еже вы́ше рѣ́ ⷯ, ꙗ̑ко хоудо́жныиⷯ дѣ́ло еⷭ въ мнѡ́жае простира́тисе ̑ю̀• пото́мꙿ же мѣ́ра оу͗ста́висе ̑ѝ, пакы̀ рѣⷯ• о̑ ѡ͗бои́ ⷯ вънꙿмѝ въ грь́чьскыиⷯ простира́тисе ꙗ͗коⷤ и̑ белѣ́жита́а пи́смена въ мнѡ́жаа, поне́ ⷤ хꙋдо́жници соу́ще и̑ вѣде́ть мѣ́рꙋ оу͗ставл́нїа глѡⷨ, и̑ пакы̀ въ ко́иⷯ не прѣтво́рити све̑ꙁоⷨ ͗ѐ. ꙁде́ ⷤ не толи́ко каса́тисе въ простира́ни ͗ѐ, нь̑ си́цеваа ть́чїю• и͗де́ ⷤ хо́щеши ре́щи «бгоу», а̑ще реⷱш́и «боу», ничто́ ⷤ съгрѣша́еши. и̑лѝ• «двдоу»• «ддꙋ», и̑лѝ «члвкь»• «члкь», и̑лѝ «блгⷣть»• «блⷣть», и̑лѝ «бже»• «бе», и̑ си́цевы́иⷯ. а͗ иже съ тітлою нѣсоу́ть, и̑ ты̏ сътво́риши въ си́ ⷯ, ꙗвѣ прѣтво́ри, и̑лѝ оу̑лиши́вь ю ҃ где̏. нь̑ се̏ до́брыиⷯ книже́вꙿникь расꙿсꙋжⷣе́нїе• иже ли нѣ вⷭѣ́, ни́ е͗ди́но да прѣтво́рить, и̑лѝ приплѡ́дить и̑лѝ ꙋ͗лиши́ть, нь̑ въ́ слѣⷣ си́ ⷯ да дръжи́тсе, ꙗ̑ко не расꙿтли́ти невⷣѣ́нїе. ⷭ ́ же по се́моу въ гръ́чьскы́иⷯ сице• χρι͗ςὲ, х҃ѐ, χριςὸс, х҃с̀, и̑ про́чїиⷨ въсѣⷨ глѡⷨ си́це, въꙁе́млюще ть́чїю ꙁаче́лꙿно пи́сме и̑ конь́чно, и̑ съвы́ше, и̑ тво́реще гль. си́це ми съмотрѝ и̑ «бо́же», и̑ пакы̀ «бе». аще же посрѣⷣ вълага́еши и̑ ⷤ, ничто́ ⷤ ꙁа́лично ꙗ̑влꙗ́еши, кро́мѣ рꙋкы̀ |

32а

и͗ масти́ла. и͗ въ поⷣб́ныⷯ сиⷤ ́. въ инаа же прѣтво́рь кро́мѣ се́го ѡбраꙁа, и͗ гль прѣтвара́еши. а͗ще ли́ же и͗ ина коꙗ̀ сꙋ́ть, длъ́жаи́шіи гль настоещіи, и͗ мнѡ́жаи́шїиⷨ пи́сменеⷨ трѣ́бѣ, поне́ ⷤ наче́лꙿныиⷨ ть́чїю и̑ конь́чныиⷨ не мо́жеть оу͗вⷣѣ́тисе, въсꙿпри́ти еⷭ посрѣ̀ ⷣ свⷣѣтелꙗ е͗ди́ного и̑лѝ и͗ двои́ ⷯ проти́воу глоу, си́це• ѳκέ. ο͗υ̑νου̑. α͗νών. си́це и̑ въ сло́вѣнꙿскы́иⷯ пи́сменеⷯ повелꙗ́се ѡ̑ си́ ⷯ. пакы́ ⷤ тітла и̑ въ гръ́чьскы́иⷯ и͗ си́ ⷯ въса́ко число̀ съдръжи́ть. нь̑ ѡ̑ ихꙿже рѣ́хѡⷨ белѣжи́тыиⷯ пи́сменеⷯ и͗ тітль въ гръ́чьскы́иⷯ ꙗ͗коⷤ по число́ ⷯ съмо́трити еⷭ, ꙗ͗коⷤ и͗де́ ⷤ δὲ, и͗ пакы̀ καὶ, (..), и̑лѝ   α,   β, и͗лѝ πα и̑лѝ гв ⷨ, и̑лѝ ..ꙋ́, и̑ си́цеваа

д҃і́

Доⷭи́т же и̑ еще ѡ̑ си́ ⷯ о́ ы̀ ъ ѣ̀ пи́сменеⷯ ре́щи, пон́ ⷤ даⷤде въ толи́ко невѣ́жⷣъство пости́гоше нѣ́цїи еже и̑ си́ ⷯ наче́лꙿна тво́рити, не соу́ща наче́лꙿна нь̑ покори́телꙿна ть́чїю. чт҄о бо̀; ни бо̀ въ гръ́чьскы́иⷯ соу́ть кро́мѣ, и̑ о͗ се́мь рѣ́хоⷨ въ ві глави́ꙁнѣ. ы̀ же по́ль пи́сменаа грь́чьско еⷭ ́, по́лꙿ же словѣ́нꙿско, си́це• і. и͗ ь. того раⷣѝ ͗ры̀ глаша́етсе, сирⷱѣ́ рь іже. ь́, і, съста́вленꙿно ѡбоꙗ въ е͗ди́но пи́сме

е҃і́

Ѡ͗ то́носꙋ:

Еже ѡ͗ пи́сменеⷯ довлѣ́еть обраⷥ. а͗ще бо̀ и͗ ве́щꙿше еⷭ ́ ѡ͗ си́ ⷯ гла́тисе, нь̑ а͗ще не повелꙗ́ни боу́деⷨ, нⷭѣ́ въꙁмо́жно и̑ꙁыскова́ти. ѡ͗ о̑бличе́ни бо̀ ть́чїю въпро́шь повелѣ́нь бы́ ⷯ ка́ко растлѣ́нїе ѡ̑бличити, а не съста́вити въ коли́ко ко́е простира́ти. ꙁде́ ⷤ пакы̀ о̑ ѡ̑де́жⷣи си́ ⷯ реⷱм́ь.

Ѡ̑ си́лаⷯ глоу.

́ ̀ ̑ .  ͗ .

* се̏ о͗ѯі́а глетсе грь́чьскы, си̏ рⷱѣ́ остра. пон́ ⷤ глⷭѡ́мь оустьнꙿныиⷨ |


32б

оу͗дара́еши гль́ и͗де́ ⷤ о͗брѣта́етсе, и͗ не́ въ́сь гль, нь̑ ть́чїю и͗де́ ⷤ о̑на̀. ꙗ͗коⷤ напрѣ́ ⷣ оу̑ка́жеⷨ ѡ̑ сеⷨ и͗ про́чїиⷯ въ ла́ глави́ꙁнѣ.

̀ * варіа се̏ глетсе, поне́ ⷤ съвръша́ющоу́се глоу и͗ рѣ́чи теⷤќо о͗пира́ющи гръ́лоⷨ а не́ оусты. ⷭ же и̑ варіа на съвръше́нїе глꙋ и͗ поче́лѣ, и̑де́ ⷤ еⷭ еи мѣ́сто. та́кожⷣе и͗ о͗ѯіа на ѡбое. нь̑ своѐ еⷭство ко́еждо съдръжи́ть. а͗ще ли ни̏, т҄о гль прѣтво́риши, ꙗ̑коⷤ въ л҃а́ глави́ꙁнѣ ѡ̑бре́щеши. и͗ поло́жеи па́меть ѡ̑ си́ ⷯ въ ма́лѣ, само́е еⷭство то́го оу͗чи́ть глаⷭ ́.

̑ * периспоме́ни еⷭ срⷣчныи глаⷭ, си́це ѿ срⷣца гль въꙁвⷣи́гнꙋти, ꙗ͗коⷤ е͗гⷣа̀ ре́щи мѡѵ̈си, е͗моуже, свеꙁь, лю́бве, и̑ поⷣб́наа си́мь. и̑ иꙁꙿ срⷣца въсе́ю крѣ́постію въꙁⷣви́жꙋтсе гли. и͗ вѣ́жⷣамь вели́коу сво́бодꙋ пода́ють сїа̏ въса̀ и̑ꙁдале́че въ пра́выиⷯ писа́ниⷯ, и̑ ра́ꙁоумь. поⷣба́ше и͗ о͗ѯію и͗ варію си́це наꙁна́мена́ти, нь̑ поне́ не въмѣ́стихѡⷨ ꙁде̏, и̑ въ л҃а́ глави́ꙁнѣ въса̀ и̑ꙁьꙗви́мь.

* се́ ⷤ пакы̀ ѿꙗвле́нїе глоу порꙋга́нїа, е̑гⷣа̀ ре́щи си́це• оуа, раꙁала́еи црќвь, и̑ трь́ми дньмѝ въꙁⷣвиꙁа́е ю. не бо̀ оусты ть́чїю чта́тисе поⷣба́еть, нь̑ и̑ глⷭоⷨ и̑ꙁьꙗ͗ви́ти. и̑лѝ лю́бви гль еⷭ, и̑лѝ порꙋга́нїа, и̑лѝ прѐ, и̑лѝ ко́и инь, ꙗ͗коⷤ и͗ тогⷣа̀ и̑ проти́воу чь́сомоу гла́нꙿно еⷭ, да и͗ слышеще́и чтоуща́го въсѝ вѣде́ть. то́го бо̀ раⷣѝ вѣ́жⷣе а͗ще и͗ бгосло́вїе чтⷮꙋ́, вѣ́сⷭе ѡ͗ чь́соⷨ глеⷮ слышещіими. а͗ще же невѣ́жⷣа чте́и, а͗ще и̑ по́вѣⷭно еⷭ ́ чте́нїе, никто̀ мо́жеⷮ вⷣѣ́ти, а͗ще и͗ въ пи́сменеⷯ не погрѣша́еть.

͗  *. се́ ⷤ пакы̀ еⷭ ́ по́хвалꙿно въ оу̑дивл́ни, |

33а

и͗ пакы̀ поно́сно та́кожⷣе, и͗ мли́телꙿно ѿ оутро́бы вели́кыиⷯ раⷣѝ вещіи прѣи͗ꙁрⷣе́ныиⷯ похвалѣ и͗лѝ пакы̀ оу͗ничиже́нїа си́це• ѡ͗ прѣ́славное чюⷣ ⷪ. и̑лѝ ѡ͗ бла́гости твоеѐ ги, и͗ поⷣб́наа. поно́сно же• ѡ͗ беꙁако́нꙿнаа съ́нꙿмице і̑оу̑де́искаа. и̑лѝ• ѡ͗ невѣ́рїе, и͗ поⷣб́наа. мльбно же си́це• ѡ͗ ги спси́ же, ѡ͗ ги поспѣши́ же. и̑лѝ• ѡ͗ влⷣко приꙁри̑, и̑ поⷣб́наа си́мь. соу́тꙿ же и̑ ина въꙁꙿглⷭна съ белѣ́гы въ грьчь́скыⷯ, нь̑ въ словѣ́нꙿскы́ихь не въно́сеть и́ ⷯ ннꙗ. то́го радѝ а͗ще и̑ трь́новꙿскыиⷯ соу́ть, мы̋ ꙁде̏ не наꙁнамена́хѡⷨ раⷣѝ да не и͗ꙁли́шно досажⷣе́нїе ꙗ̑ви́тсе

ѕ҃і́

Ѡ͗ а͗постро́фꙋ и͗ дасіи, и͗ про́чїиⷯ ꙁна́меніи:

Сїа̀ соу́ть ͗ ꙼ а̑постро́фь и͗ дасіа и͗ и͗ ѱи, ꙗ̑коⷤ прѣ́жⷣе рѣ́хѡⷨ. нь̑ въ грь́чьскы́иⷯ е͗ди́но ͗ мꙋжьскы́иⷯ еⷭ, дрꙋ́гое́ же ꙼ же́нꙿско, си̏рѣⷱ глѡⷨ. нь̑ ꙁде̏ и̑лѝ вѣдꙿци ꙁрещѐ тьща́нїе въ наⷭ ́ ни̑ ма́ло, и̑лѝ не вѣ́мь ка́ко, и̑ да́же въ до́брыиⷯ писа́нїи ꙁр̑имь сїа̏ ꙼-оу съста́влнꙿна, и̑ ꙗ̑влꙗ́етсе ꙗ̑ко прѣда́ше и͗ ѱилѝ ѡ̑блаⷣт́и ѡбоꙗ. нь̑ не́ въ трь́новꙿскыиⷯ, не боудѝ то̏. а͗ еже въ что по́лꙿꙁоують, ѡпеть и̑щѝ въ аі-мь числꙋ̀. ͗ пакы̀ же се̏ поставлꙗ́етсе съ наче́ла писа́нїа сице, ѿꙗ͗влꙗ́е бы́вꙿшаа ѿ настоеща́а оу͗чи́теле́ва, аще быте́иска, аще пррч́ьска́а, аще еѵⷢлꙿскаа, аще а̑плⷭка́а и̑ про́чаа въса̀.

ꙁ҃і́

По́трѣба еⷭ и͗ сїа̏.  крѣ́пко дръжати въ бжⷭтвны́иⷯ писа́ниⷯ раⷣѝ мнѡ́го иныⷯ, нь̑ по а̑плⷭкыиⷯ ми съмотрѝ, и̑деⷤ гле́ ⷮ• толи́ко и́ ⷯ кь Кори́нꙿѳіѡⷨ, толи́коⷤ кь Филиписе́ѡⷨ и͗ про́чїиⷨ, и̑лѝ въ е͗ѵⷢлїи. и̑ чь́со раⷣѝ пи́сана соⷮу́ коли́|

33б

ко и́ ⷯ еⷭ ́; ве́де да съдръже́тсе, и̑ да вѣсⷭе, ко́е где̏ почива́еть, и̑ где̏ поче́ло въꙁⷷм́леть. и͗ про́чаа въса̀ бжⷭтвнаа писа́нїа си́це. а͗ще лѝ ни̏, т҄о съвъкꙋ́пиши въ бгосло́вныиⷯ съ свои́ми соупроти́вныиⷯ. и̑ ка́ко оувѣсⷭе по́бѣда и̑лѝ бесѣ́да, и̑лѝ ко́е чт҄о; и̑ ка́ко хоу́лы въ бгосло́вныиⷯ не въни́дꙋⷮ, е͗гⷣа̀ глави́ꙁны погꙋбе́тсе, ѡ͗ непокори́вїи писцѝ; та́ко б҄о въса̀ раꙁꙿвраще́нїа въне́состе оу͗лиша́юще ма́ло по ма́лꙋ, е̑гⷣа̀ по́трѣба́ бѣ и͗ꙁыскова́ти си́ ⷯ ма́ло по ма́лꙋ. нь̑ сїа̏ мо́гꙋщіимь въне́ти вели́ка сꙋ́ть.

; * се́ ⷤ пакы̀ еⷭ ́ ѡ͗ оу͗дивл́нꙿныиⷯ глѣ, ве́щꙿшеⷤ ѡ͗ съпроти́вныиⷯ. ка́ко бо̀ оу̑вѣ́си гль соупроти́вныи, иже «тебѣ̀ поⷣба́еть црⷭтвїе»; «тебѣ поⷣба́еть црⷭтвїе». е͗ди́но пи́смены и͗ ѡ͗дежⷣею. се́ ⷤ раꙁдѣлѝ, и̑ ꙁр҄и раꙁдѣл́нїе• «тебѣ поⷣба́еть црⷭтвїе»; глеть• ты̏ ли е͗сѝ доⷭи́нь црⷭтвїю; «тебѣ̀ поⷣба́еть царⷭтвїе”, глеть• ты̀ есѝ доⷭи́нь црⷭтвїю. та́кожⷣе и̑ въ про́чїихь, и̑де́ ⷤ ѡ̑брѣта́етсе, свои поуⷮ ́ съдръжи́ть. и̑дѐ же лиши́ши ̏, пръ́вѣе въсѣ́ ⷯ съ си́мь въ́ хоулꙋ прѣвра́тиши. въ си́ ⷯ бо̀ па́че поⷣба́еть крѣпи́тисе, иже соу́ть твръда́а пи́ща.

̏ * се́ ⷤ пакы еⷭ ́ ѿсѣца́е гль ѿ мимошⷣь́шее и͗ гредꙋще́е. и̑ ꙗ̑влꙗ́еть сво́и гль съвръ́шень въ двѣ̏ и͗лѝ три̏ пи́смени си́це, ꙗ͗ко• се̏ тебѣ̀ глю́. и̑лѝ ꙗ͗ко• те̏ ги помощни́ка имаⷨ. и̑лѝ ꙗ̑ко• бѣ̏ и̑мѣ́е три̏ сны. и͗ про́чаа та́кожⷣе. а͗ще лѝ же нѣⷭ на свои́мь мѣ́стѣ, раꙁꙿвра́щень вьⷭ гль ꙗ͗влꙗ́еть. а͗ще ли́ же въмѣ́стишї е, и̑де́ ⷤ нѣⷭ по́трѣбы, съ раꙁꙿвращенїеⷨ прѣтыка́нїе, въ прѣтыка́ни же хоула̀ го́това, си́це• «въꙁвеⷭлю се̏», |

34а

и̑лѝ поⷣбꙿнаа сиⷨ ́. и͗ раꙁꙿсоудѝ ми ꙁде̏ съ ꙁапе́тїеⷨ раꙁꙿвраще́нїе и хоулꙋ въ е̑ди́ноⷨ се́мь. еⷭ ́ же и͗ въ мнѡ́гыиⷯ и̑лѝ нѣ́кое две̏ ве́щи ꙗ̑ви́ти се̏ на по́трѣбоу си́це• «роӳкь» и̑лѝ «нѡ̋гь», и̑лѝ ино та́ково, нь̑ се̏ ма́ло.

Сеⷤ еⷭ ́ , . межⷣостро́чїе и̑ строка̀. межⷣострочїе оубо съвръ́шенꙋу бесѣ́дꙋ, си̏ рⷱѣ́ цѣ́ль гль не съдръжи́ть, нь̑ прⷣѣ́лꙗ́еть ве́щь, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи, на по́ль рѣ́чи поко́и, да оу͗до́бь прїи́деши до приста́нища строкы̀. и͗ си́хь не вѣ́дыи расꙿсꙋжⷣе́нїе, въ сꙋ́е въса̀ пи́шеть, а͗ще и̑ въ пи́смене погрѣ́шалꙿ би. строка́ же вⷭь́ гль съдрьжи́ть.

И̑ се̏  ѡ̑брѣ́тохѡⷨ въ писа́ниⷯ вели́кыиⷯ въ ра́ꙁꙋмѣ, и̑де́ ⷤ връста̀ съвръша́етсе, гль же нѣкыи поⷣ тітлоⷨ и̑лѝ и̑ та́ко въ еⷭ ́ и̑лѝ дⷦ и̑лѝ и͗ гⷧ пи́смень не съвръ́шень, мѣ́ста не и̑мѣ́е въ то́и връстѣ̀. и̑ хо́те довръ́шити въ ни́жаи́шꙋю се́е, поста́влꙗетсе ть̏ белѣ́гь, да не чте́и ꙁапне́тсе, въꙁне́пꙿщева́вь толи́ко еⷭ ́ ть́чїю въꙁꙿгла то́го.

« * Се́ ⷤ пакы̀ ѡ͗брѣ́тохѡⷨ ѿ тѣ́ ⷯ ди́вныиⷯ моужіи, въ мѣ́сто се̏ ͗ ꙗ͗влꙗ́юще́е пррчь́скы рѣ́чи, и̑лѝ е͗ѵⷢлꙿскыиⷯ, ѿ съписа́телꙗ сло́вꙋ и͗ про́чїиⷯ, ꙗ͗влꙗ́юще се̏ » еретичьскы́ глы сѝце, ꙗ͗коⷤ начръта̀ Ѳеѡ́филь црь Ѳеѡфа́на и̑ бра́та е̑го̀ Ѳеѡⷣр́а, гле• «въсѣ́мь жела́ющиⷨ притѣка́ти кь́ градоу и̑де́ ⷤ стоа́стѣ прчⷭтѣ́и нѡ́ꙁѣ» ба сло́ва на оу͗тврьжⷣе́нїе въсел́нꙿнѣи, ꙗ͗ви́шеⷭ въ чтⷭнѣ́мь «мѣ́стѣ лоука́ви съсоу́ди бѣсо́вꙿскые прѣ́льсти». и̑ тоу̏ мнѡ́га ꙁла̏ и̑ «сꙿквръ́нꙿна съдѣ́аше своиⷨ ́ лꙋка́вꙿствїемь». ѿтⷣꙋ́ ѿгна́ни бы́ше ꙗ͗ко ѿстоу́пници. |

34б

«не прѣста́ше же боу́иствоⷨ своиⷨ лꙋка́вꙿствовати. тѣ́мь напи́сасе на ли́цїиⷯ ѡ̑бличе́нїе иⷯ ꙗ̑ко ꙁлодѣ́емь. и̑ ѡ̑соужⷣе́ни бы́вше прогна́ни бы́ше».

И̑ съмотрѝ ꙗ̑ко а̑ще и͗ сѐго Ѳеѡ́фила еⷭ ́ стⷭра́ иже на цвѣтоно́сїе, иже «и̑ꙁыдѣ́те е͗ꙁы́ци, и̑ꙁыдѣ́те люⷣіе»; нь̑ нⷭѣ́ е͗ѝ ни е͗ди́ного ꙁна́меніа, поне́ ⷤ еⷭ бгосло́вна, ꙗ͗коⷤ и̑ дрꙋ́гые е͗го̀ стⷭры и̑ творе́ніа. и̑ а͗ще и̑ е͗ретичьскы сꙋ́ть, нь̑ при́ты ꙗ̑ко на по́лꙿꙁоу цркви, и̑ не ѿꙗвлꙗю́тсе бжⷭтвныиⷯ пѣ́нїи ни въ чь́соⷨ. се̏ же ѿꙗ͗влꙗе́тсе, поне́ ⷤ въꙁима́еть ꙗ͗коⷤ бгосло́вно, и̑ въ нⷤ посрⷣѣ въво́дить ино свⷣѣ́телꙿство, еже ѿ соупроти́внаго пора́сте. то́го раⷣѝ соу́гоубо наꙁна́мена́етсе, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи• не́ ть́чїю бжⷭтвна соу́ть, нь̑ и͗ соупроти́вна. ѿ бжⷭтвныⷯ бо̀ еретици гль̏ въꙁе́млюще въ свⷣѣ́телꙿство своего̀ ꙁлочтⷭїа, тѣмꙿ же ꙗ͗коⷤ съ пшени́цею трь́нїе съмѣ́сише. то́го раⷣѝ соупроти́внь белѣ́гь еⷭ ́. то́го раⷣѝ и̑ въ въсѣ́ ⷯ е͗ретичьскы́иⷯ глѣхь си́цево ꙁна́меніе пи́шетсе, да не въꙁмни́тсе и̑ се̏ бы́ти пра́ваго оу͗че́нїа нѣ́где въ и̑спъ́щренꙿныиⷯ. и̑ ꙁр̑и ми невѣжⷣь дѣ́ло, ꙗ͗коⷤ о̑брѣта́емь въ мѣ́сто бжⷭтвныиⷯ ѡбраⷥ ꙽ ꙗ̑вл́нїа, и͗де́ ⷤ се ͗ пи́сати, пи́шоуть се̏ », и̑ ꙗ͗влꙗ́ють прѣда́юще бжⷭтвна́а, паⷱ же прѣтвара́юще въ е͗ретичьска́а. нь̑ иже хо́щеть о͗ сеⷨ дръꙁновл́ни нⷭа́ о͗соу́дити, да ꙁр̑ить ꙗ̑ко да не въ поплъꙁе́нїе боу́деть е̑моу̑. ꙗ͗коⷤ бо̀ невѣ́жⷣе, оувⷣѣ́вше се̏ ѡ͗бличенїе, и̑ ѡ̑соужⷣа́ютꙿ ме, ꙗ͗ко нико́и сщенꙿничьскы́и са́нь пове|

35а

лѣ́вь ѡ͗ сеⷨ ́. т҄о да еда и̑ ѡ̑ни̏ * ихꙿже начръта́ше въпроше́нїемь бжⷭтвные ѡбраꙁы начрьта́ахоу; ни бо̀ патрїа́рꙿхоу о̑ се́мь въне́млѣхоу *, ни жѐ ко́моу иномоу, нь̑ вѣдещѐ и̑ꙁвѣ́стно, ꙗ͗ко прѣлъще́нїе мнѡ́жъство въвеⷣс́е, и̑ вънѣ̀ прѣда́нїа а̑пⷭль̏ и̑ ѿць̏ бⷭы́ цркви бжіа. и̑ не́ тъкмо а̑пⷭль̏ и̑ ѿц҃ь̏, нь̑ само́го влⷣкы га. са́мꙿ бо̀ се̏ ꙁна́меніе начръта́нїа прѣдаⷭ ́, еже на оубрꙋсѣ кь Аѵгарꙋ црꙋ. и̑ мнѡ́гаа еⷭ ѡ̑ си́ ⷯ о̑брѣ́сти *, и̑ не прѣста́ахꙋ пи́шꙋще, начрьта́юще и̑ ꙋ͗чещѐ покланꙗ́тисе обраꙁоу гню и̑ прѣчтⷭые е̑го̀ м́тре и̑ въсѣ́ ⷯ стыи́ ⷯ съ сты́ими агглы, и̑ не оу̑боꙗ́шеⷭ прѣще́нїа и̑ мꙋкы̀. и̑ поне́ ⷤ не послꙋ́шахоу повелѣ́нїа црева, ни а̑рхие̑ре̑и въпраша́хꙋ, еда по бжⷭтвно́мꙋ соу́дꙋу чт҄о о̑соу́детсе;

Мыⷤ ꙁрещѐ цьвꙿтоуще́е правосла́вїе, и̑ блго врѣ́ме полꙋчꙿше въ дръжа́вѣ блгочтⷭива́го, съ въса́цѣⷨ дръꙁнове́нїемь писа́нїемь о̑бли́чиⷨ погꙋбле́нїе, не́ бжⷭтвна́го обраꙁа, и̑ ѡ͗бесꙿчтⷭїе, нь̑ бжⷭтвны́иⷯ повелꙗ́нїи• чт҄о оубо̀; не ре́коу ли ꙗ̑ко та́ково и̑ се̏ еⷭ ́, и̑лѝ хоу́жⷣьше; па́чеⷤ хꙋ́жⷣьше еⷭ въсако. и͗ не́ ть́чїю сїа̏, нь̑ и͗ ѿ въсѣ́ ⷯ ꙁлы́иⷯ ѡ̑гриба́шеⷭ прѣи̑ꙁрⷣе́но, нь̑ ꙁр̑и моу́жа паде́нїе въ невⷣѣ́ни и͗ непокоре́ни ѿчьскыиⷨ прѣда́нїѡⷨ. та́кожⷣе и̑ сіи иже не́ тькмо не вѣдещіимь, нь̑ и̑ въꙁꙿбранꙗ́ющіимь просꙿтрѣ́тисе пра́вомоу оу͗че́нїю и͗ оу͗ставл́нꙿное не́ тькмо до́брыими мꙋжꙿми, въ нⷭа́ и̑ꙁда́вшїиⷯ, и̑лѝ ѡцы, нь̑ прѣ́жⷣе пришь́ствїа хва при Птолеме́и, ꙗ͗коⷤ рѣ́хѡⷨ въ в҃ ́ |

35б

глави́ꙁнѣ о̑ и̑ꙁда́нїи, па́чеⷤ и̑ прѣ́жⷣе то́го, ѿне́лиже пи́смена въо͗браꙁи́шеⷭ и̑ съста́више. ꙗ̑коⷤ и͗ еще чеда̀ и рѡⷣ сїѳѡвь на двѡи́ ⷯ ка́менеⷯ и̑ꙁобрѣте́нꙿнаа пи́шахꙋ пи́смена крѣ́пꙿко дръжещеⷭ ́, и̑ про́чїи. по тѣ́ ⷯ бо̀ ѡбраꙁѡⷯ и̑ тѣⷯ дѣло въсприе́млюще ѡ̑ си́ ⷯ дрꙋ́гь ѿ дрꙋга сѣ́етсе бжⷭтвное сѣ́ме, и̑ сѣа́се пра́во да́же до нⷭа́. и̑ хо́теи въне́ти, нѣⷭ ма́ло оу͗ничиже́нїе и̑ поноше́нїе, еже на́ми право не вⷣѣ́тисе и̑ погꙋблꙗ́тисе е̑ди́но по дрꙋ́гомꙋу. не бо̀ понѣ̀ и̑ ннꙗ о̑ста́вꙿшаа въ мѣ́роу стое́ть, нь̑ и̑ ѿ ни́ ⷯ ꙁр̑имь днь дне погꙋблꙗ́ющеⷭ *.

Се́ ⷤ (...) пакы̀ еⷭ по гръ́чьскы́иⷯ бръꙁы́иⷯ писꙿц́ь, ꙗ̑ко да не ꙁакьꙿсни́ть дасіею и̑ о͗ѯіею, ко́ежⷣо особь пи́ше. то́го раⷣѝ съмѣ́сивь ѡбое въ е̑ди́но, си́це (...), и͗де́ ⷤ по́трѣба еⷭ дасіи и͗ о͗ѯіи наⷣ наче́лныиⷨ пи́сменеⷨ. нь̑ въ ншиⷯ се̏ еⷭ ть́чїю съвъкꙋ́пленꙿно, въ гръ́чьскыи́ ⷯ же и̑ пи́смена съ ѡ̑ѯіами съвъкꙋплꙗ́ють си́це• (...) и̑ про́чаа.

Се́ ⷤ (...), се́ ⷤ ѡ͗брѣта́емь и̑ въ погꙋбл́нꙿныиⷯ писа́ниⷯ, не въ въсѣ́ ⷯ же, нь̑ въ иже соу́ть си́мь начьлꙿнѣ́ишїи и̑ мꙋдрѣ́ишіи, ꙗ͗коⷤ въ негли́выиⷯ чт҄о раꙁоу́мнѣе иныⷯ о͗бре́щетꙿсе. и̑ еⷭ ́ т҄о, ꙗ̑ко аще погрѣши́тсе где̏ гль, и̑лѝ ма́ль и̑лѝ вели́кь, и̑ не мо́жетсе въмѣ́стити на своеⷨ ́ мѣ́стѣ, да въпи́шетсе на кра́и и̑де́ ⷤ ви́диши поⷣбно мѣ́сто. и̑ на мѣ́стѣ, и̑де́ ⷤ бѣ́ше пи́сатисе, ть̏ белѣ́гь, и̑ пакы̀ и̑де́ ⷤ оу͗пи́сасе, да чте́и и̑ се̏ на смоеⷨ ꙽ е͗мꙋ͗ мѣ́стѣ привъвеⷣт́ь. и̑ еⷭ т҄о и̑ въ пра́выиⷯ писа́нїѡⷯ. нь̑ се̏ ть́чїю нѣ́цїи сиⷯ вѣде́ть, про́чаа же въса̀ |

36а

оу͗лиши́ше. а͗ще ли́ же коѐ и̑ где̏ навы́кнеть, нь̑ не́ по еⷭствꙋ. ка́ко бо̀ въꙁмо́жно, е͗гⷣа̀ повъсоу́дꙋ оу͗че́нїе раꙁꙿвратисе, и̑ никто́же въ наче́лѣ пра́во оу͗чи́тсе, еже о̑снова́нїе пра́во поло́жити

и҃і́

҆О оу͗че́нїи ѡ̑тро́четь, ꙗ͗ко си́ми расꙿтли́шеⷭ сїа̏ въса̀. и̑ си́ми пакы̀

поⷣба́еть и͗сцѣли́ти пра́выимь оу͗че́нїемь

҆О си́ ⷯ въсѣ́ ⷯ растлѣ́нїи, ихꙿже прѣрⷣе́кохѡⷨ, и͗ ихже не въспомѣноу́хоⷨ, паⷱ же и̑ ѡ͗ ересеⷯ ихже реⷱм́ь, по́трѣба еⷭ вⷣѣ́ти, ꙗ̑ко ꙁастарѣ́вꙿшимисе ноу́жⷣно есть и̑сꙿпра́вити тъ́чїю млⷣнцы̏, начь́нь и̑спръ́ва пра́вое оу͗ченіе коу́пно ѡ̑ въсѣ́ ⷯ. и͗ да никто́же се́моу пороуга́етсе. и̑бо̀ не́ старыми растлисѐ, нь̑ лѣни́выиⷨ и̑ ꙁлы́иⷨ оу͗че́нїемь• то́го раⷣѝ имꙿже оу̑ꙗꙁвисе, тѣмь и цѣли́тисе поⷣба́еть. а͗ще ли́ же кто и́мать млⷣнь́чьско неꙁло́бїе, ста́рь сы̏, и͗ ста́рьчьскы́и съ́мысль, мо́жеть скорѣ́ише сиⷨ ѡ͗рꙋ́дїеⷨ и̑стрѣ́бити кореніе раꙁꙿвраще́нїа. пⷱа́ же, а͗ще повелꙗ́нїе бѝ еже въ поу́ть и͗справл́нїа прїи́ти бжⷭтвны́иⷨ писа́нїѡⷨ, ста́рїи ꙁрещѐ млⷣнце̏ ве́щꙿшиⷯ въ ра́ꙁꙋмѣ писа́нїа, и͗ не хо́теще сти́да раⷣѝ и сами тогⷣа̀ поу́ть и͗ꙁыско́вали́ би. жа́лость же и̑ се̏ ꙗ̑ви́тсе, а͗ще полъꙁꙿнѣ́ише́е пръ́вѣе въо̑браꙁи́мь• т҄о а͗ще кт҄о хо́щеть по пръ́вомꙋ оу͗че́нїю оу̑чи́ти, ꙗ̑коⷤ еⷭ пи́сано, б́ по а́ и̑ по въ́ꙁрѡкѡⷯ, ꙗ͗коⷤ навы́коше, да оу̑чи́ть• ничто́ ⷤ сиⷨ ́ растли́ть• ть́чїю пи́смена въса̀ и̑ пра́во да глаша́еть ихь, та́кожⷣе и͗ по ѡ͗де́ждаⷯ и̑ белѣ́гѡⷯ, ꙗ̑коⷤ наꙁна́менахѡⷨ, да оу͗твръжⷣаетсе въ въсѣ́ ⷯ по прѣда́нїю• |

36б

обаче же ще́жⷣоу си́ ⷯ, поне́же ꙁавеꙁоу́ть стѣ́ноу недви́жимꙋ мнѡ́ꙁѣми, и̑ е͗ди́ноⷨоу о͗тро́четю въда́ють поне́сти си́ми въ́ꙁрокы. то́го раⷣѝ и̑ да́же ѱлтрь оуче потрѣ́бꙋеть скаꙁꙋ́юща́го. ащеⷤ по ма́лꙋ въ́ꙁметь, мнѡ́гꙋю грама́дꙋ въско́рѣ прѣнесе́ть, еже еⷭ ́ по е͗мꙋже глю оу͗че́нїю напрѣⷣ простира́есе, и̑ до́ е҃ и̑лѝ ѕ҃ ́ дъсчи́ць навы́кнеть беꙁь скаꙁоу́юща́го оу͗чи́ти, и̑ въско́рѣе не́ ⷤ кь ча́совоⷨ прихо́де начне́ть са́мо себѣ̀ пи́сати, и̑ лъснѣ́иши оу͗чещо́мꙋ и̑ оу͗чещо́мꙋсе бꙋдеⷮ.

҆А еже ѡ͗ пи́сменеⷯ, ка́ко кь ра́ꙁоумоу ве́щꙿшемоу прїи́деть, и̑ꙁ наче́ла, аще хо́щеши, напишѝ пи́смена по числѡ́ ⷯ, да вѣ́сⷭе гръ́чьска́а коꙗ̀ соу́ть, ка́а ли приѡ̑брѣте́нꙿнаа. по пи́сменеⷯ бо̀ грь́чьскыиⷯ числа̀ гредꙋ́ть, кро́мѣ ѕ́• се̏ бо̀ ть́чїю ѿ чи́сль сръ́бꙿско еⷭ. и̑ пакы̀ въ наче́лѣ да навы́кнеши въса́кои книже́вꙿскои хръ́лости• а͗щеⷤ кт҄о и̑ грь́чьскыи́ ⷯ прїи́метсе потоⷨ, бръꙁѣ́иши бꙋ́деть, навы́кь ѡбоиⷯ еⷭс́тво, си́це• а, в́, ѓ. не а, б́, бо̀ въ грь́чьскоⷨ глеⷮ ́ «аꙁь, веⷣ ́», а̑ще и̑ нѣ́цїи бледе́ть въ оу̑каꙁа́ниⷯ канѡ́ноⷨ иже по а̑лфа́витоу, и̑ глюⷮ. «съ̏ каноⷩ по аꙁь боу́квы», и̑лѝ а̑ка́ѳистꙋ ікѡси иже сꙋ́ть по аꙁьвеⷣ ́• «си́це и͗ на́мь поⷣба́еть въ наче́лѣ пи́сати, да и̑ ѡ̑ въса́кыиⷯ веще́ ⷯ бьдрѣ́и бꙋ́деⷨ»• ко́е бо̀ вⷣѣ́нїе прино́сить а, б́; а̑ще ли́ же и̑ та́ко съпи́шеши ꙋче, кро́мѣ ве́щꙿшего трꙋда ничто́ съгрѣши́ши, аще ть́чїю вы́ше реⷱнꙿнаа съхра́ниши. а̑ еже ѡ̑ троу́дѣⷯ и̑ пакы̀ ре́кꙋ, ꙗко аще толи́ко трⷣꙋ́ въ оу̑че́нїи поⷣ̑ли би, иде́ ⷤ пра́во оу͗че́|

37а

ть ѿро́чета, мнѡ́ꙁи въ ра́ꙁоумѣ̀ кни́гь ѡ̑брѣ́тали́се бѝ, си̏ рⷱѣ́ готовосло́вїемь• нь̑ малѣ́ише мнѡ́го оучими, мнѡ́жае же си́ ⷯ вѣде́ть ꙁа еже въ пꙋ́тьшъ́ствїа. нъ да не мни́ть кт҄о, ꙗ̑ко та́ко про́сто и̑ се̏ еⷭ ́, ꙗ͗коⷤ кт҄о хо́щеⷮ и̑ каа́ оу̑чи́ти• нь̑ да оу͗вѣ́ ⷣ, ꙗ͗ко ни е͗ди́но ѿ мнещїиⷯсе ма́лыиⷯ беꙁꙿ повелѣ́нїа ѡць и̑ чи́на соу́ть•  бо̀ пръ́вѣе въсѣ́ ⷯ пи́смень повелѣ́ше пи́сати въ наче́лѣ. и̑ не мнѝ се́мꙋ тако быти• нь̑ поне́ ⷤ крще́нїемь съраспе́хѡⷨсе Хви въ наче́лѣ и͗ съпогре́бохѡⷨ, си́це и̑ начина́юще бжⷭтвнаа пи́смена, пръвѣ́е въсѣⷯ крⷭть мѣ́нити поⷣба́еть ре́щи• «крⷭте пома́гаи», ꙗ̑коⷤ бѝ ре́щи по а̑пⷭлоу• о̑ крⷭтѣ е͗ди́ноⷨ хвали́тисе гни. нь̑ и̑ ꙁде̏ нѣ́цїи хꙋ́лоу въно́сеть, въ наче́лѣ глще• «крⷭте бе пома́гаи», и͗ ѡ̑бже́нїе тво́реть, сеⷤ еⷭ ꙁна́менїе бжіе на́ бѣсы, а не́ бжⷭтво. и̑ не рꙿцѝ кт҄о• се̏ дѣ́ло невѣ́жⷣь еⷭ ́, а не въсѣ́ ⷯ, нь̑ ви́жⷣь въ наче́лѣ, коли́ка ꙁла̏ невѣ́жⷣа́ми проꙁе́боше•

 А В́ Ѓ Д́ Е Ѕ́ Ꙁ́ И Ꙩ́ І Ќ Л̑ М́ Н́ Ѯ̑̑ О́ П́

Р̑ С́ Т̋ О̑У̑ Ф̑ Х̑ Ѱ̑ Ѡ. Ꙗ Ѥ Ю Ѿ Ы̀.

Б́ Ж́ Ъ́ Ѣ́ Ш̀ Щ̀ Ц̀ Ч́.

҆И е͗гⷣа̀ и̑ꙁьоу̑чи́ть и́ ⷯ си́це ѿ наче́ла, тогда̀ пакы̀ да̀ почие́ть ѿ конꙿца̀ си́це. Ч̀ Ц̀ Ш̀ Щ̀ да́ ⷤ до А, и͗ , ꙁа еже съ ѡ͗бои́ ⷯ стра́нь и̑ꙁоучи́вь, не потрѣ́бꙋеть к то́мꙋу пи́сꙿменꙿныиⷯ скаꙁа́нїи, ть́чїю въ́ꙁрокоⷨ. си́це бо̀ оу̑вⷭѣ́ въса́ко и̑де́ ⷤ о̑бре́щеть ̀ напи́сано• съ е̑ди́ные же страны̀ и̑ꙁоучи́вь, ть́чїю, мнѡ́го прѣтыка́нїа |

37б

имать, донꙿде́ ⷤ оу̑вѣ́ си́ ⷯ• по́ редоу бо̀ мни́ть си́ ⷯ, ꙗ͗коⷤ прь́во иꙁоу̑чи• к то́мꙋ же и̑ мнѡ́га пи́смена и̑ до мнѡ́га не прилоуча́ютсе оу̑пи́сати́се, ꙗ͗ко ѳ́, и̑лѝ ѱ҄, и̑лѝ ѯ҄, и̑ инаа. и̑ та́ко ꙁабы́вь и̑ въсегда̀ троⷣу́ е́ оу͗чи́телⷨ, ꙗ͗ко мнѡ́го трꙋ́дити съ ѡ̑тро́четы, ма́ло же наоу͗чи́ти, и̑ се̏ раꙁꙿтлѣ́нꙿно• поу́тꙿ бо̀ о͗ста́вль кт҄о въ ма́лѣ, а͗ще и̑ наста́неть пакы̀, нь̑ мнѡ́го потрꙋ́дить• а͗ще лѝ ни̏, т҄о въ поуста́а и̑ непрохѡⷣн́аа въни́деть. ꙗ͗коⷤ и̑ широ́кыи поу́ть ведꙋщіи въ па́гꙋбоу, е̑го́же наꙁна́мена са́мь г҃ь́• та́ко и̑ въ си́ ⷯ въ простра́нꙿстви въ наче́лѣ хо́теще́и съ лѣно́стїю и̑ погꙋблꙗ́ющіимь е̑ди́но по дрꙋ́гоⷨꙋ. а͗ ꙗ̑коⷤ прискръ́бныи и̑ тѣскны́и, въво́деи въ црⷭтво бжіе• си́це и̑ съ̏ иже не да́ти ни въ е͗ди́ноⷨ пи́смени во́лю оу̑чени́кꙋ и̑ белѣ́гѡⷯ и̑ си́лахь, въвеⷣт́ь въ простра́нꙿство. что лѝ въ си́ ⷯ е̑ꙁы́цѣⷯ не ѡ̑брѣта́етсе филосо́фь, ꙗ̑коⷤ пръ́во, кро́мѣ а̑ще где̏ въ иныⷯ страна́ ⷯ навы́кнеть и̑лѝ пришⷣш́ими ѿ странь; є͗да̀ во̀ мꙋдрѣ́иши соуть инии ѿ сего е̑ꙁы́ка; ни̏ въсако. нь̑ непоко́рꙿство и̑ погꙋбле́нїе пꙋу́ти пи́смень прѣсѣ́че стъ́ꙁе.

ѳ҃і́

҆О оу͗че́ни же на́мь гль• 

Та́ко пакы̀ повелѣ́ше стіи ѡци, е̑гⷣа̀ ѿро́чета пи́смена цѣ́ло оу̑вѣде́ть, тогⷣа̀ пръ́вѣе въсѣ́ ⷯ да напи́шетсе имь• «ꙁа млтвь сты́иⷯ ѡць ншїиⷯ» да́ ⷤ въ конꙿц́ь сⷯ. по́что; є̑да, ѡ͗ въ соу́е оу͗чи́телю, и͗ се̏ мни́ши про́сто та́ко бы́ти; не и̑ въ прави́лѣ ли стыиⷯ ѡць о͗бре́щеши сѐ повелѣ́нїе, и͗деⷤ соу́ть цѣ́ли ꙁа́конꙿници съ въсѣ́ми и́ ⷯ прави́лы; и̑ се̏ покаꙁꙋ́еть, ꙗ͗ко да пръ́вѣе ꙗ̑ви́|

38а

ши поу́ть ѡ͗тро́четѡⷨ страни́тисе еретикь въсѣ́ ⷯ, и̑ ть́чїю въ слⷣѣ́ пꙋ́ти ити бжⷭтвны́ихь ѿць, ꙗ͗коⷤ и̑ ти̏ въ́слѣⷣ бжⷭтвны́иⷯ а͗пⷭль, ꙗ̑коⷤ а͗пⷭли въ́ слⷣѣ га, да си́мь ѡ̑рꙋ́жїеⷨ въѡ̑роужи́вшеⷭ крⷭтныиⷨ, повелꙗ́нїа бжⷭтвнаа пра́во, ꙗ͗коⷤ ѡцы навы́кохѡⷨ, въꙁмо́жеⷨ прѣи́ти въса́каго стра́ха вражіа беꙁь съмоуще́нїа. и̑ сию̀ бо̀ м҃л́твꙋ крⷭть покаꙁꙋ́еть въ цѣлы́иⷯ ꙁако́нꙿницѣⷯ, и̑де́ ⷤ еⷭ ́ еи протлъ(ко)ва́нїе си́це.

ги

і̑исꙋ

х҃ѐ

ꙁа млтвь сты́иⷯ. бе ѿць ншїихь.

ншь.

помлꙋи

нⷭа́.Сіи же о̑ставлꙗ́юще си́ ⷯ иже на еретикы до́гмата соу́ть, и̑ оу̑че́ть инаа. и̑ прь́вѣе по́мощь раꙁара́ють сты́ихь ѡць ѿ си́ ⷯⷯ и͗ повелꙗ́нїа иⷯ. а̑ще ли́ же ко́е наꙋ͗чи́ть наоу́сть, т҄о раꙁꙿвра́щенꙿно, и͗ чрѣ́ꙁь стыи́ ⷯ ѡць повелѣ́нїа. и̑ ви́жⷣь и̑ дрꙋ́гое погꙋбл́нїе и̑ растлѣ́нїе.

Оу͗чи́ти же поⷣба́еть си́це напи́савь, а͗ще хо́щеши ра́ꙁꙋмно и бръꙁо въвести въ́ гль.

ꙀА. МО. ЛИ́. ТВЬ.

СВЕ. ТЫ́. И. ХЬ. Ѡ. Ц҄Ь. НА́. ШЇ. И. ХЪ.

ГО́. СПО. ДИ. І̑. И͗. СОУ̀. ХРЇ. СТЀ.

БО́. ЖЕ. НА́. ШЪ. ПО. МИ́. ЛОУ. И. НА́. СЪ. *

и̑ да глеть имена пи́сменеⷨ до стро́кь, и̑лѝ соуть двѣ̏ и̑лѝ трѝ, и̑лѝ четы́ри, |

38б

и̑лѝ пе́ть, и̑ та́ко въ́ꙁꙿгль помежⷣꙋ̀ ихь, да́ ⷤ въ конꙿц́ь не въꙁꙿвраща́есе. и̑де́же ли еⷭ е͗ди́но самоначь́лꙿстьвныиⷯ, наⷣ собо́ю не и͗мѣ́е ѡ̑блаⷣю́ща́го ̀, си̏ рⷱѣ́ ѿ гпⷭтвꙋ́ющіихь, т҄о име е̑моу̑ да реⷱть ть́чїю, ꙗ͗коже въ ꙁ҃ ́ глави́ꙁнѣ наꙁна́менахоⷨ, и̑ та́ко да мине́ть кь гредꙋщіимь. то́го бо̀ раⷣѝ та́мо пи́смена та́ко наꙁна́менахомь и̑ та́ко имена рѣ́хомь самоначь́лꙿствны́имь, бръꙁа́го раⷣѝ въраꙁꙋмле́нїа, ꙗ̑ко да е͗гⷣа̀ и̑ꙁоустить по пи́сменеⷯ си́це, и̑ начне́ть въꙁꙿгла́нїе ть́чїю глати, пи́смене́м же и́мена ѡ̑ста́влꙗти, тогⷣа̀ не бꙋ́деть е̑мꙋ͗ прѣтыка́нїа• и̑ тогⷣа̀ бо̀ сѝмь имена по́трѣба еⷭ гла́ти иже сꙋ́ть оу͗е͗дин́на, и̑ въꙁꙿгла не имꙋть, нь̑ ꙗ̑коⷤ ви́ше рѣ́хомь, а не́• аꙁь. есть. юсь, ра́ꙁвѣ̀ їже е̑ди́ные, ꙗ͗ко да не е̑ди́но име сътво́риши съ и. и͗ пакы̀ їже ско́ро самоначе́лꙿствно не мо́жеши въ си́ ⷯ ѡ̑брѣ́сти, да́ ⷤ и͗ донꙿде́ ⷤ въвеⷣш́и о͗тро́че въ ра́ꙁꙋ ⷨ кнⷤи́ныи•

Нь̑ о͗ оу͗ченіи рѣ́хоⷨ си́це имена гла́ти самоначь́лꙿствны́имь, а͗ еже гла́ти си́ ⷯ• аꙁь, есть, оукь, потоⷨ аще хо́щеши се̏ нико́емꙋ потрꙋжⷣе́нїю ⷭ ́ по́трѣба. е̑ди́ною реⷱш́и е̑мꙋ͗ и̑ оу͗вѣⷭ. а͗ще ли́ же и̑ не реⷱши иⷯ е̑мꙋ͗, е͗да̀ ко́е прѣтыка́нїе бꙋ́деть е͗мꙋ̑ въ бжⷭтвныиⷯ писа́ниⷯ ѡ͗ сиⷯ; а͗ще и̑ нѣ́цїи нѣ́каа протлькꙋ́ють ими, и͗ аꙁь глю протлъкова́нїю бы́ти. нь̑ нⷭѣ́ полъ́ꙁно, и͗деⷤ ⷭ ́ стра́ ⷯ, не прⷣѣлага́ти прⷣѣ оꙩ͗чи̑ма• и̑деⷤ ли нⷭѣ́, то̑у боꙗ́тисе• и̑ се̏ не раꙁара́емь, нь̑ ꙋ͗каꙁꙋ́емь, ка́ко и͗ ѡбоꙗ дръжа́ти• а͗ще ли́ же ни̏, т҄о въ «а̑ꙁь, веⷣ ́» по обыча́ю гли имь имена• е̑гⷣа̀ же въ |

39а

сло́гь, т҄о си́це ꙗ͗коⷤ наꙁна́менаⷯ. по въсѣⷯ бо̀ пи́сменеⷯ нⷭѣ́ се̏, нь̑ ть́чїю по ѳ҃ си́ ⷯ•

А Е И Ї О̑У́ Ѡ Ꙗ Ѥ Ю•

ꙗ̑ко да навы́кь въꙁꙿгль си́ ⷯ съ госпотꙿствꙋ́ющи́ми и́ ⷯ, и̑ пакы̀ и̑де́ ⷤ ко́е еⷭ ́ въ самоначе́лꙿстви и̑лѝ въ довръше́нїи, и̑сꙿплъне́нїи гла, име е̑мꙋ͗ си́це реⷱт́ь, и̑ поидеⷮ по стро́кꙋ, и̑ бес трꙋ́да ти боу́деть оу̑че́нїе, и̑ о̑тро́четю въ любо́вь•

Нь̑ та́ко ꙗ̑коⷤ вы́ше напи́саⷯ въ сⷤ ́въсѐпи́сно, бес тїтль, донꙿдеⷤ въ ра́ꙁꙋмь въсѐпи́сныи въни́деⷮ, да и до г҃ ́ дъсчи́це• а͗ще ли́ же раꙁꙋ͗мнѣ́ише виⷣш́и, и͗ пръвѣ́е тре́тїе начнѝ съ -ю• и̑ та́ко да и до е҃ ́ дъсчи́ць и̑лѝ и̑ прѣ́жⷣе стро́кы на въса́комь въ́ꙁꙿглꙋ ѡ̑ста́неши́се• и̑ та́ко начне́ши да и ѿ і҃ ́ дъсчи́ць съ тітлами пи́сати и͗ съве́ꙁано е̑лико хо́щеши, и̑ въꙁвѣща́ти е̑моу̑ и̑ бѣлѣжи́таа паⷱ же съве́ꙁана́а пи́смена. ть́чїю пра́во. и̑ не число̀ оу͗ста́влꙗⷨ си́мь дъсчи́цаⷨ о͗ си́ ⷯ, нь̑ ꙗ̑коⷤ ко́емоу бы́стрость оу̑ꙁр̑иши• ѿ наче́ла же и͗ си́лы глⷭо́у да пи́шеши е̑моу̑. а̑ ѿ е҃ ́ дъсчи́ць да начне́ши е̑мꙋ͗ повѣ́дати по си́ ⷯ, ꙗ̑коⷤ лѝ и͗ въ сеⷨ оу͗ꙁ҄риши оу̑чени́ка, ꙗ̑ко да въ наче́лѣ и̑ се̏ въкорени́тсе пра́во• и̑ да и̑ꙁоучать въ пи́сменеⷯ на оусть, донꙿдеⷤ съмо́триши, ꙗ͗ко е̑гⷣа̀ написоу́еши е͗моу̑, же ты̋ пи́шеши, о̑но̀ доспе́вать чта́ти. и̑ та́ко да свободи́тсе ѿ того̀ ра́ꙁвѣ и̑лѝ е҃ ́ кра́ть и̑лѝ коли́ко, тъ́чїю е̑ли́ко мо́жеть сло́боⷣно беꙁꙿ скаꙁꙋ́юща́го бръ́ꙁо прои́ти въ пи́сменеⷯ въ́ꙁꙿгль и̑ та́ко на ꙋсть да въꙁи́мать. а̑ еже и̑ въ пи́сменеⷯ на ꙋсть по́мнити и̑ пропе́вати въсѐ, да́же до си́ль глⷭꙋ́, ꙗ͗коⷤ рѣ́хоⷨ до́ е҃ ѕ҃ дъсчи́ць, |

39б

да въ сло́ꙁѣ въкоренитсе• си́ ⷯ же ꙋ͗ченіе нѣ́како смѣ́хꙋ поⷣб́но, и͗ да́ ⷤ до ѱлтра ѡ̑тро́че са́мо беꙁꙿ скаꙁꙋ́юща́го ꙋ͗чи́ти не мо́жеть. и̑ коли́кь трꙋ ⷣ ́ ѡбоиⷨ• а͗ ꙗ͗коⷤ рѣ́хомь а͗ще ꙋ͗чи́ши, ѿ е҃-тые дъсчи́це вели́кꙋ сво́бодꙋ прїи́мꙋть и̑ оу̑че́и и̑ оу̑чени́кь•

Та́кожⷣе и͗ писа́нїе пръ́вое да́ждь е̑мꙋ͗ пра́вое писа́нїе пи́сати, и̑ прѣтѝ е̑мꙋ͗ нигде́ ⷤ погрѣши́ти не́ ть́чїю пи́сме, нь̑ и̑ си́лꙋ кою̀ и̑лѝ белѣ́гь и̑лѝ стро́кꙋ и̑лѝ межⷣостро́чїе, ꙗ͗ко да и̑спръ́ва не попꙋсти́тсе растлѣ́нїю, и̑ пакы̀ да оу͗твръди́тсе въ па́меть въꙁь́мь, па́че же и̑ пита́кь та́ко. ничто́же бо̀ оу͗ничиже́нѣи́ше еⷭ въ гръ́цѣⷯ и̑лѝ блъ́гарѣⷯ и̑лѝ е̑ꙁы́кь иныиⷯ, сараки́нь и̑лѝ иныиⷯ, ꙗ̑коⷤ пита́кь въ си́цевыиⷯ погрѣ́шань и̑ ра́стлить. въ си́цевыⷯ бо̀ хоудо́жнѣе ꙗви́ти еⷭ ́, ꙗ̑ко въ инꙋ ꙁемлю̀ и͗ кь иномꙋ гпⷣрꙋ посла́ти еⷭ ́, и̑лѝ и̑ бли́ꙁь кь нѣ́кое́мꙋ вⷣѣ́цꙋ, и̑ ꙋбо̀ не вѣⷭ те, нь̑ ть́чїю слꙋ́хомь слыши́ть ѡ̑ тебѣ̀, и͗ е̑гⷣа̀ писа́нїе виⷣт́ь ти, оу͗вⷭѣ́ въса̀ абїе твоꙗ̀ хꙋдо́жьства. истинꙋ бо̀ ре́кꙋ, ꙗ̑ко аще и̑ л҃ и̑лѝ м҃ дніи съ кы́мь бли́ꙁь ми сꙋ́щꙋ бесѣ́дꙋю, и̑ писа́нїе е̑го̀ не ви́дѣвь, не вѣ́мь въ конꙿц́ь оу͗мѣ́телꙿство е̑го̀• е͗ди́ныи же пита́кь рꙋкоу̏ е͗го̀ оу͗ꙁрѣ́вь, абїе въса̀ е͗го̀ва вѣ́мь•

Нь̑ и̑ въ пи́сменеⷯ, ы, и̑лѝ иныⷯ па́чеⷤ ы, повъсⷣꙋ́ оу̑лиши́ше въ пита́кеⷯ, еже не ѡ͗брѣта́тисе. и̑ чт҄о; еда не ꙋ͗лише́нꙿнꙋ е̑мꙋ͗ по мѣ́стоⷯ, хо́те ч́тⷭн́ь гль ре́щи, оу͗ничижи́ши ко́го, ꙗ͗коⷤ въ бжⷭтвны́иⷯ оу̑каꙁа́хѡⷨ; и̑лѝ и͗ бжⷭтвны́е глы мнѡ́гащи не пи́шеши въ пита́кеⷯ, прѣсⷣло́вїа и͗ инаа црⷭкы кни́гы; въ ко́ем ли е̑ꙁы́цѣ пи́смена и̑лѝ чт҄о оу͗лиша́етсе въ пита́кеⷯ, ѡ͗ растли́телїе; не въ ни́ ⷯ ли |

40а

па́че хꙋдо́жнѣе тъщꙋ́тсе, да мꙋдрѣ́ише гли и͗спъ́стретсе и͗ распростране́тсе въса́кыи въ своѐ еⷭство; и͗ ка́ко ꙁде̏ распростране́тсе и̑ и͗спъ́стретсе, поу́тю соу́щꙋ въ́ꙁетꙋ; а͗ще ли́ же не съ въсѣ́ ⷨ, нь̑ гредꙋщꙋ́ ти про́паⷭ прѣⷣ собо́ю ѡ̑бре́щеши• нь̑ се̏ ̀ ⷭ оо͗ч̑има ꙁрещо́мꙋ• нь̑ ты̏ глеши ꙗ͗коⷤ хо́щеть пи́сати, ть́чїю лѣ́по да пи́шеть, и͗ ꙗ͗коⷤ напи́шетсе е͗мꙋ͗, дѣ́те еⷭ и̑ послѣ́ди хо́щеть навы́кнꙋти. и̑ та́ко въкорѣни́все ꙁлѣ̏ и͗ въса̀ ꙁлѣ̏ бꙋ́доуⷮ• ка́ко же лѝ, е̑да̀ пакы̀ дрꙋ́гое потоⷨ мо́жеши о͗снова́нїе поло́жити; а͗ще лѝ реⷱши «мо́гоу», и͗ та́ко свⷣѣтелꙿствꙋеши́ ми, ꙗ͗ко ни въ что́же еⷭ ́ твоѐ о͗снова́нїе• и̑ ка́ко потоⷨ ́ о̑снова́нїе поло́жиши; въса́ко бо̀ о̑снова́нїе въсѐ съдръжи́ть• нь̑ и͗ кни́гы, а͗ще и͗ где̏ погрѣши́тсе е͗гⷣа̀ пи́шеши, нѣⷭ толи́ко, е͗ли́ко о̑тро́четю растлѣ́нꙿно пи́сати. мнѡ́жае бо̀ еⷭ ́ члќа расꙿтли́ти въ оумѣ, не́ ⷤ писа́нїе ко́е• члкь бо̀ вѣ́дꙿць мнѡ́гые кни́гы мо́жеть и̑спра́вити• кни́гы же, а͗ще и͗ мнѡ́го сꙋ́ть пра́ваго писа́нїа, и͗ не вⷭѣ́ и́ ⷯ кт҄о, та́ко въмѣнꙗ́ютсе ꙗ͗коⷤ и̑ растлѣ́нꙿны.

Нь̑ ѡ͗ сеⷨ ́ и͗ по се̏ реⷱм́ь, ннꙗ же ѡ̑ строка́ ⷯ на въса́комь въꙁꙿглꙋ реⷱмь. а͗ще и̑ гръ́ци не оу͗че́ть та́ко, никто̀же да пороуга́етсе, се̏ съмо́тривь, ꙗ͗ко ꙁаблꙋ́дивы́и ве́щꙿшїи оукаꙁь потрѣ́ба еⷭ ́ дръжа́ти, донде́ ⷤ въ поу́ть прїи́деть, та́ко и̑ ншаа ꙗже о͗ оу͗че́ніи рѣ́хомь ѡ͗трочеть• пон́же роди́теліе си́мь раꙁꙿвра́тише, и͗ порожⷣе́нїе и͗ еⷭс́тва соу́ть спада́ющіиⷯ пра́ваго оу̑че́нїа. и̑ ꙗ̑коⷤ мти ѡ͗тро́че, дръꙁа́ющее къ водѣ̀ и̑ огню, ве́щꙿше съблюда́еть, та́ко и͗ мы̏ ве́щꙿше прѣсѣ́щи слобоⷣнꙋ́ю во́лю оу͗че́нїа сѐго, да въ пꙋ́ть дости́гнꙋть |

40б

и͗ ра́ꙁоумь оу͗че́нїа. и͗ се̏ тъ́чїю наꙁна́менахоⷨ, ꙗ͗ко еⷭ ́ о̑пасе́нїе, ѡ͗ оу͗чи́теліе, въ оу͗че́нїи ѡ̑тро́четь, не́ ⷤ кни́гь писа́нїа:•

к҃ ́

Ꙋ͗вⷣѣ́ти же поⷣба́еть, ꙗ͗ко и̑ «цроу нбⷭныи» не́ ꙗ͗ко слоуⷤбѣ гредꙋщѐ та́ко пи́шетсе ѡ͗тро́четоⷨ, нь̑ и͗ се̏ повелꙗ́нїеⷨ стыиⷯ ѡ͗ць, ꙗ͗коⷤ слꙋ́бⷤѣ млтьвнѣ́и, та́ко и͗ семꙋ въводитисе, ꙗ͗ко смѣ́рꙿшиⷯсе въ покоре́ни стхь ѡць не высо́каа моу́дръствова́ти, нь̑ въ слѣ́ ⷣ пꙋте́и си́ ⷯ во́дитисе, си́це поⷣба́еть помли́тисе ѡ̑ прїи́ти оу͗тѣши́теле́вѣ и͗ въселе́нїеⷨ просвѣти́ти си́ ⷯ кь прѣⷣнїимь простира́тисе• нь̑ ꙁр̑и, ка́ко поⷣба́еть чтⷭо помли́тисе, ка́ко же лѝ въ бгосло́внѣмь се́мь бледослове́ть нѣ́цїи, а͗ще и͗ не ̑ꙁы́коⷨ, нь̏ пи́смены, иже истинѣ въꙁꙿбранꙗ́ющеи, ихꙿже кꙋ́пно ѡ̑соужⷣе́нїе еⷭ съ тѣ́ми на ихже реⷱс́е. и̑бо̀ ѡ͗ е͗ретичьскоⷨ о̑соужⷣе́ни се̏ бжⷭтвными ѡцы рече́но быⷭ.

ЦРОУ НБ ⷭНЫИ, ОУ̑ТѢШИ́ТЕЛЮ, ДШЕ ИСТИНꙿНЫ.

ИЖЕ ВЪꙀꙿЕ̏ СЫ̏, И̑ ВЪСА̀ И͗СꙿПЛЪНꙖ́Е.

СꙿКРОВИЩЕ БЛГЫИ ⷯ, И͗ ЖИ́ꙀНИ ПОДА́ТЕЛЮ.

ПРЇИДЍ ВЪСЕЛИ́СЕ ВЪ́ НЫ,

И͗ О͗ЧТ ⷭИ́ НЫ Ѿ ВꙿСА́КОЕ СꙿКВРЪ́НЫ,

И͗ СП ⷭЍ БЛГЫИ ДШЕ НШЕ.

41а

и̑ аще въ́годь боу́деть дръжа́вномоу, и̑ ѡ̑ си́ ⷯ расꙿпространи́мь:•

к҃а́

Си́мь просвѣ́щꙿшⷭе́, ꙁр̑и ка́ко простира́ютсе кь бгосло́вїю сты трц́е• абїе бо̀ пи́шетсе сиⷨ•

СТЫ́И БЕ. С Ы́И КРѢ́ПꙿКЫИ.

СТЫ́И БЕСМРТНЫИ, ПОМЛОУИ НА ⷭ ́.

и͗ что; не поⷣба́ше ли въса́ко прѣ́жⷣе въсѣ́ ⷯ сиⷯ млтва е͗ѵⷢлꙿскаа прѣлⷣо́жити́се, юже г҃ь́ са́мь повелꙗ̀; нь̑ пръ́вѣе да навы́кнеши, кы́ими о͗кръмле́нїе имаши, и͗ ꙗ͗ко кро́мѣ просвѣше́нїа блⷣти дха никто́же съвръ́шень кꙿ нбⷭномꙋ, ꙗ͗коⷤ гь реⷱ• иже не родиⷮсе съвы́ше, не мо́жеть въꙁы́ти на́ нбо. и̑ ка́ко вѣ́рꙋе́ши въ три̏ лица̏ е̑ди́номоу бгꙋ, и̑ ка́ко пръ́вѣе сно́мь примирисѐ о͗цꙋ, и̑ дхо́мь въса̀ дарова́нїа и̑ꙁлива́ютсе по мѣ́рѣ ѿ чести, и̑ тъ́жⷣе дхь въса̀ и̑сплънꙗ́еть, иже и̑ прѣ́просты́иⷯ срⷣца оу͗твръжⷣа́еть и̑ оу͗тѣша́еть, е̑гⷣа̀ где̏ посрѣ̀ ⷣ и͗ноплеменꙿни́кь сꙋ́щее, па́че же прѣ́льⷭ вѣ́дещіиⷯ въно́си• нь̑ си̏ аще и̑ нехытросло́вци, крѣ́пко же и͗ꙁваре́нїе и̑ съгрѣа́нїе дха́, ничто́же въмѣнꙗ́ють прѣ́лъсть и́ ⷯ. ꙗ͗коⷤ и̑ въ ҆҆Іе̑рлⷭмѣ ви́дѣхоⷨ нн́ꙗ е͗ди́но о͗тро́че * мтре хрⷭтїанины̑, оца же сараки́нина, ка́ко по съмрти мтре е͗го̀ оу͗вѣ́вⷣь ꙗ͗ко просвѣще́нꙿно ⷭ даро́мь стго дха мтрію, и̑ не хо́тѣ пови́ноути́се въ стоу́ю четы́ридеⷭт́ницоу ѡ̑сквръни́тисе бра́шны е̑ꙁы́ка о͗но́го, нѣ́где по́ль д҃-го лѣ́та се̏, ѡ͗ чюⷣси, нь̑ ѿ честы́иⷯ бо́евь на́глаго о̑но́го ѕвѣ́ра смрть при́ть, не покара́есе, нь̑ въ́пие• «хрⷭтїа́нинь е͗сꙿмь». и̑ никто́же ѿ хрⷭтїань сїа̏ ннꙗ ꙗсть• |

41б

нь̑ ꙗ̑коⷤ рѣ́хомь, е͗гⷣа̀ сїа̏ вꙿса̏ навы́кнеши, то́гда съвръ́шень сы̏ кь страшнѣ́и млтвѣ пристꙋ́пиши• не съвръше́нꙿноу бо̀ сїа̀ млтва нⷭѣ́• глетꙿ бо̀ повелѣ́вы ю̀ *• вънидѝ въ́ клѣть свою̀, еже еⷭ дхо́внаа оу̑тро́ба, и͗ ꙁатворѝ две́ри своѐ, тѣле́снаго съсоу́да, и̑ въ тишинѣ̀ съ ѡ̑пасе́нїемь помли́се, да вѣсѝ ка́ко млиши́се и͗ ко́мꙋ•

Нь̑ иже «о͗ сты̀и бе» на́мь гль, се́мꙋ съвръше́нїе не́ сты́ими ѡцы, нь агглⷭкы́ми оусты и̑ꙁьꙗ͗вле́нꙿно еⷭ. є̑гⷣа̀ бо̀ оу͗чени́кь ҆Іѡ͗анꙿна ꙁлаⷮуста́го прѣ́столь црⷭтвꙋюща́го грⷣа́ пра́влꙗше, мню̀ ꙗ͗ко Про́кль, сътво́рꙿшꙋ литію, и͗ въсѣ́ ⷨ ꙁре́щиⷨ въсхы́щенꙿно быⷭ е͗ди́но о͗тро́че, и͗ кь въ́ꙁдꙋхꙋ бы́вь ꙗ͗ко неви́димо. и̑ пакы̀ пришⷣь́ съвы́ше, въсѣ́ ⷨ ꙁрещи́мь, повѣ́да, ꙗ͗ко не пою́ть та́мо, ꙗ̑коⷤ мы̏ «сты́и распъ́ныи́се», нь̑ «сты́и бесмртныи, помлоуи наⷭ ́». и̑ ꙁр̑и, ка́ко и̑ въ чеⷨ погрѣша́еши. где̏ бо̀ ннꙗ о͗бре́щеши пра́во пи́санꙿно, а͗ще и̑ ма́ло еⷭ; напиши́ бо̀ ми кт҄о си́цевы́и, и̑ аꙁь ле́ѯїемь и͗ вѣ́цⷣы и̑ꙁьꙗ̑влю́ ти, коли́ко бледосло́вїе вънесе́тсе, иже агглскы и̑ члчⷭкы́и въ ѡ̑соужⷣе́нїе и̑ ꙁагражⷣе́нїе оустноу еретикь въчинисѐ• члчⷭкы не глю про́сто, нь̑ съвръше́нꙿныиⷯ ревни́теліи дхо́вныиⷯ.

«Стыи бе», ѡца гле и̑сто́чника оума пръ́ваго• ибо̀ инѣмь бгосло́вїемь ни ве́щїю невещьсть́внаⷢго ни жѐ ко́ею слове́сною хытро́стїю прѣ́выше соу́щаго въса́кого сло́ва и̑ ра́ꙁоума мо́жеⷨ та́ко косноу́тисе ꙗ͗коже по се́моу обраꙁꙋ иже рѣ́хомь оума• ѿкꙋ́ ⷣ же се̏; ѿ иже въ вели́цѣмь въ пррцѣⷯ Мѡѵ̈се̑и ѡ̑брѣ́тено еⷭ ́, еже са́мь гла бь• «сътвори́мь члка по обраꙁоу ншемоу и̑ по поⷣб́їю», си̏ рⷱѣ́. оумь и слово и дхь. прѣ́жⷣе бо̀ |

42а

бесꙿплъ́тнь сы̏ бь, и͗ не рⷱе́ о͗ плътьско́мь ꙁда́нїи, нь̑ о̑ дше́внѣмь, еже еⷭ ́ по бжⷭтвно́моу обраꙁоу, а̑ще и͗ е͗вре́ие бледослове́ть• инаа́ же въса̀ бгосло́вїа, ꙗ͗коже въ поу́чинꙋ кт҄о ко́снꙋвꙿсе кь кра́ю пакы̀ въꙁвраща́етсе, и͗ ры́бꙿскомꙋу плава́нїю поⷣби́тсе• того̀ бо раⷣѝ и̑ ры́бїи обраꙁь въ трои́чьскыⷯ пѣ́ниⷯ въо̑бража́етсе. не мнѝ бо̀ се́мꙋ просто и̑ въ тоун̀ въо͗бража́тисе, нь̑ влюдѝ иже нѣсѝ ры́ба дарова́нїеⷨ дха въ си́ ⷯ, да не и͗ ма́лыми вѡда́ми ꙁали́все ꙋ͗да́вишисе, ꙗ̑коⷤ и̑ въсѝ еретици• сїа̏ бо̀ въса̀ ѡбраꙁи соу́ть• ꙗ͗коⷤ и͗ а͗рꙿхїере́искаа о̑де́жⷣа, и͗мѣ́еи ѡбꙿточе́нїе брачи́нꙿно, рѣ́кꙋ проо͗бра́ꙁоуеть въсѣ́мь прихо́дещіимь почръпа́ти• и͗ не́ та́ко въсꙋ́е въѡ̑бража́етсе, ꙗ̑коⷤ мы̏ невъꙁыска́нїеⷨ въса̀ е͗ди́но по дрꙋ́гомоу погꙋби́хѡⷨ и͗ въꙁꙿбране́нїемь вѣ́жⷣамь•

«Сты́и крѣпꙿкы́и», сло́во събеꙁначе́лꙿное, крѣ́пꙿко по Ддꙋ́• словеⷭм́ь бо̀, рⷱе́, гнимь нбⷭа оу͗твръди́шеⷭ, и̑ пакы̀ крѣ́постїю съмо́трихѡⷨ се́го въ адь съшъ́ствїе•

«Сты́и бесьмртныи», иже вꙿса̀ о͗живлꙗ́еи дхь гнь и̑ съставлꙗ́еи, иже и͗ се́го по Ддꙋ ре́щи• и͗ дхо́мь оусть е̑го̀ въса̀ си́ла и́ ⷯ•

Се̏ наꙁна́менавь въ три лица̏ е͗ди́ного ба, ꙗ͗коже въ три̏ ѡбраꙁы дшꙋ, и̑ та́ко е͗ди́ною рѣ́ше «помлꙋи наⷭ». и̑ ꙁр̑и о̑пасе́нїе, не глеть «помлоуите нⷭа́», нь̑ «помлоуи нⷭа́», ꙗвѣ е̑ди́но бжⷭтво

кв ́

Та́же пакы̀ е̑гⷣа̀ покаꙁа́ше дѣ́иство и̑ си́лꙋ бжⷭтва, пⷱа́ же наꙁна́мена́ше, тогⷣа̀ не въ притчаⷯ ни гада́ни, нь̑ про́сто просла́више, ре́кь•

СЛА́ВА ѠЦОУ И СНОУ И͗ СТО́МОУ ДХОУ.

сла́воу е̑ди́ноу та́кожⷣе е͗ди́номоу боу въꙁⷣати• |

42б

нь̑ оубо̀ побгосло́вивь ре́кь и̑ помо́лꙿсе, доⷭи́нь еⷭ ́ юже и̑ боу сла́вꙋ въꙁⷣа́ти• и̑ та́ко млⷭть и͗спро́шь и͗ просла́вивь ба, кь оцѣще́ни съгрѣше́нїѡⷨ си́ю пакы̀ млить:•

к҃ѓ

Еже ПРѢ́СТА́А ТР ⷪЦЕ ПОМЛОУИ НА́ ⷭ.

ГИ О͗ЦѢСТЍ ГРѢ́ХЫ НШЕ.

ВЛ ⷣКО ПРОСТЍ БЕꙀАКО́НЇА НША.

СТЫ́И, ПОСѢТЍ, И͗ И͗СЦѢЛЍ НЕ́МоЩИ НШЕ,

ИМЕНИ ТВОЕГо РАДЍ.

и̑ ꙁр̑и и̑ ꙁде̏. пръ́вѣе съвъкоу́пивь въ е͗ди́но и͗ та́ко «ги о͗цѣстѝ грѣ́хы наше», си̏ рⷱѣ́• ꙗ͗ко тебѣ̀ наче́лꙿномоу свѣ́тоу съгрѣши́хѡⷨ, оумь прѣло́жꙿше иже по твое́мꙋ обраꙁꙋ͗. «влⷣко простѝ беꙁако́нїа нша», си̏ рⷱѣ́• сло́ве бжіи, вла́деи въсѣ́мь, ꙗ͗коⷤ са́мь рⷱе́• ѿць нико́мꙋ же сꙋ́дить, нь̑ сꙋ́ ⷣ въⷭ ́ снови въ облаⷭ дⷭа́. ты̏ съшⷣъ́ съ нбсь нⷭа́ радѝ, и̑ въсе́лисе въ прѣ́чⷭтꙋю двꙋ и͗ приобꙿщисе члчⷭко́мꙋу еⷭс́твꙋ въсе́мꙋ кро́мѣ грѣ́ха, и̑ почь́те нⷭа́ недоⷭи́ныⷯ и̑ съвъꙁнⷭе́ на го́рꙿнїи живо́ть. мы́ ⷤ не ꙗ̑ко твое́мꙋ ѡцꙋ ть́чїю съгрѣши́хѡⷨ, нь̑ по толи́цѣⷯ блгодѣа́нїи беꙁако́нова́хѡⷨ. беꙁако́нїе бо̀, ꙗ͗ко по блⷣти съгрѣши́хомь толи́цѣи. беꙁако́нїе бо̀ ве́щꙿшее съгрѣше́нїе ꙗ͗влꙗ́еть. нь̑ ты̏, сты́и дше истинꙿны́и, е͗гⷣа̀ ѿ беꙁако́нїа о̑чтⷭимсе, |

43а

о͗бы́чное въсꙿприеⷨ посѣтѝ и̑ и͗сцѣлѝ не́мощи нше, и̑ просвѣтѝ нⷭа́ имени твоего̀ раⷣѝ, ꙗ͗ко да не грѣ́хоу слоу́жиⷨ, нь̑ имени твоеѐ блⷭти• е̑гⷣа̀ бо̀ ты̏ посѣ́тиши, въско́рѣ въсѝ недоста́тꙿци и͗сꙿпра́ветсе, и̑ въ веⷭлѝ пакы̀ прѣбоу́демь, чтⷭо тебѣ̀ въсе́ливше.

Пакы̀ же съвъкоуплꙗ́еть абїе съвъкоупле́нꙿное, и̑ раꙁдѣлꙗ́еть раꙁдѣ́лꙿное гле• «ги помлꙋи» гⷲ ́, млⷭть про́се еже простира́тисе кь прѣ́нⷣимь, ꙗ͗коⷤ до́брїи кръми́теліе ѡци сїа̏ прѣда́ють, да въсегⷣа̀ на млⷭть бжію оу̑пова́емь, и̑ ничто́же на своѐ и̑справл́нїе. поне́ ⷤ въса́ка пра́вда члча, ꙗ̑ко рꙋ́вь повръ́жень прѣⷣ бмь. и͗ та́ко пакы̀ слаⷡу́ вьꙁⷣа́еть въ три лица̀ е͗ди́номꙋ боу, ꙗ̑коⷤ и̑ прѣ́жⷣе по млⷭти и̑ по сла́вѣ, та́кожⷣе въ всѐ вѣ́кы проꙗ͗влꙗ́е бесконь́чное црⷭтвїе, и͗ рⷱе́ а͗миⷩ, еже еⷭ повели́телꙿно кь члкѡмь, кь бꙋ же мли́телꙿно, си̏ рѣⷱ• да бꙋ́деть.

Нь̑ си́ми оу͗твръжⷣьше́се, кь млтвѣ само́и нн́ꙗ пристꙋпа́ють е͗ѵⷢлꙿскои, еже еⷭ само́е прѣвⷣе́нїе кь блⷣти истинꙿнѣи:•

к҃д́

Фа́скоу бо̀ і͗оу͗де́ие пѣвеⷣн́їе чрь́мнаго мо́ра наре́коше• та́кожⷣе и̑ на́мь е͗ѵⷢлꙿскы кь блⷣти прѣвеⷣн́їе. и̑ ꙗ͗коⷤ на нбсѝ име твоѐ, та́ко и͗ на ꙁемлѝ. твоꙗ̀ бо̀ соу́ть нбса̀, ннꙗ́ и̑ твоꙗ̀ еⷭ ́ ꙁемлꙗ̀. и̑ прѣ́жⷣе твоꙗ̀, нь̑ нн́ꙗ прѣста́вꙿши ѿ і͗дѡлопоклон́нїа, име твоѐ сти́тсе на н́и. нь̑ ꙗ́же о͗ млтвѣ и͗ въсѣ́ ⷯ си́ ⷯ простране́ни повелѣ́нїа не имамь, о͗ ѡ͗тро́четеⷯ же ꙁнаменꙋ́емь въ ма́лѣ, ка́ко сты́ми ѡцы пове́лѣсе вꙿса̀ по́ редꙋ пи́сатисе, и̑ чь́со дѣлꙿма. сїю же съвръ́шивь, слаⷡу́ пакы̀ въꙁꙿсила́еть три̏и͗поста́сномꙋ |

43б

бжⷭтвꙋ, и̑ «ги помлꙋи» в҃і́, въ обраꙁь в҃і́ а͗пⷭль, и͗ та́ко приꙁыва́еть въсѣ́ ⷯ е͗ꙁы́кь пррч́ьскы• прⷣте, поклони́мсе цреви и̑ бгоу ншемꙋ въса̀ ѿчьствіа, е͗ли́ци нарица́емь име сто́е е̑го̀, поне́ ⷤ бь ншь еⷭ ́, ꙗ̑ко и̑ въ хра́мѣⷯ ншихь въдвара́етсе, ꙗ̑коⷤ гь рⷱе́• аꙁь и̑ ѿць прїи́девѣ и̑ о̑битѣ́ль оу̑ нго̀ ство́ривѣ• про́чїиⷯ же а͗ще и̑ о̑бладꙋ́еть ꙗ̑ко бь, нь̑ име е̑го̀ не нареⷱс́е въ ни́ ⷯ. то́го раⷣѝ ба си́ ⷯ не покаꙁꙋ́еть ѱлмскаа кни́га• и̑ се̏ мню̀ о͗ ѡци пръ́вѣе глеть. и̑ та́ко• «прⷣте поклони́мсе и̑ припадѣ́мь хоу црꙋ и̑ боу ншемоу», и̑ «припадѣ́ ⷨ» ꙁде̏ глеть дръꙁнове́нꙿно, ꙗ͗ко свобоⷣна̀ тва́рь поꙁнава́етсе блгооутро́бїемь е̑го̀. «прⷣте поклониⷨс́е и̑ припадѣ́мь то́моу хоу̀, цроу и͗ боу ншемꙋ», то́моу рⷱе́ а̑ не иномоу соу́гоубо припадѣ́ ⷨ, ꙗ͗ко въ двѣ̏ соу́щьствѣ на́мь гь, гь сы̏ и̑ творꙿц́ь бжⷭтвоⷨ, гь же пакы̀ плъ́тїю, ꙗ͗ко е͗мо̑у наꙁыда́емсе въсѝ кра́еоугльно́моу ка́мени плъ́ти, иже въ о͗снова́нїи го́рꙿнꙗго ҆Іе͗рлⷭма Сїо́на, на́-нꙿже въса́кь вѣ̀рова́выи не постыди́тсе оу̑пова́еи. а еже ꙁде̏ ѡ дсѣ стѣ́мь, не мнѝ о̑ставл́нꙿнѣмь. и̑бо̀ въ до́мь е̑го̀ въхо́де, пррчьскоу́ю кни́гоу, сїа̏ глютсе, ꙗ̑ко да навы́кнеши дхо́мь сты́иⷨ о̑ мирꙿско́мь съставл́ни и̑ и͗сплън́ни и̑ ѡ̑ хѣ рⷱе́ннаа• а͗ще ли́ же и̑ пръ́вое поклон́нїе не глеⷮ о̑ ѡци, т҄о ни т҄о чюⷣно еⷭ ́, и̑бо̀ въ творе́нїа е̑го̀ въхо́де, сїа̏ глеши• а еже ꙗ̑ко и̑ снь творꙿц́ь еⷭ ́, а̑ще кт҄о реⷱт́ь, чт҄о по́трѣба́ бѣ и̑ то́мꙋ е͗ди́номꙋ поклон́нїе ꙁде̏ прине́сти, да оу̑вⷭѣ́, ꙗ̑ко въса̀ тва́рь сномь привⷣе́нїе о̑брѣ́те, и̑ се́го раⷣѝ ꙁде̏ соу́гꙋбо блгодаре́нїе е̑моу̑ прино́сиⷮ, |

44а

ꙗ͗коⷤ и̑ въ въсѣⷯ• нь̑ ѿць въ́ снѣ, и̑ снь въ ѡци, съ сты́имь дхо́мь коу́пно еⷭ ́ и͗ поклон́нїе и͗ въꙁвѣще́нїе и̑ похвал́нїе о̑ творе́нїи ми́ра и͗ про́чїиⷯ въсѣ́ ⷯ пррчьскы́иⷯ. и͗бо̀ ꙗ̑коⷤ рѣ́хомь о͗ оу̑че́ніи ѡ̑тро́четь, въ сїю̀ ѿ ннꙗ оу͗пражⷣнꙗ́ютсе съ про́чїи́ми по́ редꙋу, ꙗ͗коⷤ оу͗вѣща́нꙿно еⷭ ́*• нь̑ сїа̀ мнѡ́га ѕѣ́лѡ о͗ста́немсе, ꙗ͗ко не повелѣ́ни, ть́чїю о̑ си́ ⷯ оу͗ченіи оу͗каꙁа́нїе реⷱм́ь въ ма́лѣ:•

к҃е́

Аще оубо си́це оу͗ꙁаконе́на бы́ше сїа̏ въса̀ сты́ми ѡцы, ты́ ⷤ невѣ́жⷣе раꙁара́еши и̑ прѣкослови́ши, мы̋ ли не острѣ́иши бꙋ́деⷨ свѣтⷣел си́ ⷯ имоуще;• па́че же ве́щꙿшее еⷭ ́ свⷣѣ́телꙿство растлѣ́нꙿнаа пи́смена и̑ погꙋбле́нꙿнаа е҃і́ сꙋ́ща. и̑ въса́ка бо̀ ꙁло́ба и̑ ереси прио̑брѣте́нїе ѿ са́моволꙿные по́хоти и͗ раслабле́нїа и̑ попꙋще́нїа быва́ють, и̑ въса́ко ꙁлы́иⷨ оу͗че́нїемь сїа̏ въса̀ сѣ́ютсе• мнѡжа́иши бо̀ трꙋ́ ⷣ есть ꙁло́е ѿоу͗чи́ти, не́ ⷤ наоу͗чи́ти• и̑лѝ да и͗ ло́ꙁоу не съматра́еши; и̑лѝ ино ко́е дрѣ́во; ꙗ̑ко аще ко́рень оу̑твръжⷣе́нꙿно въкорени́тꙿсе, въсѐ иже потⷨо́ въ́ꙁраста добро̀ боу́деть, ма́лѣмь ѡ̑трѣблꙗ́емо и͗ вълича́емо• и̑лѝ поⷣꙁъ́дїе а̑ще не крѣ́пꙿко о̑снове́тсе, т҄о а͗ще крѣпꙿча́ише́е наꙁыда́еши, крѣпча́ише́е раꙁꙿдроуше́нїе въ конꙿць боу́деть, а̑ще не ве́щꙿшїи трⷣꙋ́ⷣ бꙋ́деть еже въсѐ и̑стрѣ́бити, и͗ о͗снова́нїе крѣ́пꙿко поло́жиши. то́го бо̀ раⷣѝ оу͗мѣ́теліе во́леть о̑снова́нїе наче́ти ꙋ͗че́нїа, не́ ⷤ тоу́жⷣе о͗снова́нїе ꙁло́е ꙁы́дати, еже еⷭ оу̑че́нїе о̑тро́четь• по́трѣба же еⷭ ́ си́ ⷯ ѿ въса́кые ины ве́щи оу̑странꙗ́ти ꙁлы́е и̑ бесчи́|

44б

нꙿства, ꙗ̑коⷤ и̑ е͗ꙁы́чьстіи хытрьцѝ пе́рꙿси и͗но́гⷣа, и͗де́же въ о̑со́бныⷯ мѣ́стѣⷯ пола́ты бѣ́хꙋу съꙁы́даны, и͗де́ ⷤ и͗ Кѵⷬ ́ оу͗чисѐ въса́кои прѣ́моудро́сти• иже и̑ ꙁа́ꙁорь бѣ́ше, а͗ще ко́е прѣ дрꙋго́мь оу̑ры́гнѣшⷭе́, и̑лѝ несꙿкро́вно въ ꙁахоⷣницꙋ пои́дѣше, и̑лѝ соу́е слоⷡ ́ ре́щи дрꙋ́гь дрꙋ́гоу, и̑ мнѡ́гаа си́цева́а• иже бо̀ хо́щеть навы́кнꙋти бжⷭтвна́а, пръ́вѣе въꙿса́ко члчⷭко по́трѣба еⷭ ́ съблю́сти, ꙗ͗ко да ѿ степе́на на вы́шꙿшїи стꙋпа́е бꙋ́деть. а͗ще ли́ же нижа́ише́е стꙋпа́лище нⷭѣ́, ка́ко въꙁы́ти еⷭ ́ на вы́шꙿшее; иже еⷭ ѿ члчьⷭкаго на бжⷭтвно́е• ннꙗже иже хо́щеть навы́кнꙋти мнѡ́жае сꙿквръ́нꙿны глы, въ црко́вь доидеть е͗гⷣа̀ есть бдѣ́нїе црⷭкаго пра́ꙁꙿдника. па́че же и̑ въ сще́ннѣ́ишимь жръ́твьни́цѣ о͗скврън́нїа ѡ͗тро́четь, ѿ мнѡ́ꙁѣⷯ спещіимь въ нⷨ, ѡ͗ беꙁꙿчи́нїа• не добра̀ по́хвала нша и̑ ка́ко навы́кнꙋть стра́ ⷯ бжіи таковіи.

Нь̑ о͗ писа́ни на́мь слово• не вѣси́ ли, ꙗ̑ко е̑ди́но добрѣ̀ нао͗учꙿсѐ, мнѡ́ꙁѣⷯ и̑сꙿпра́вить, кро́мѣ кни́гь• а͗ще ли́ же раꙁꙿвращенꙿно, т҄о и͗ пра́ваа писа́нїа раꙁꙿвра́тить ꙗ͗коⷤ и̑ ты̏, и̑ инѣⷯ ꙁлѣ́ише наоу͗чи́ть мнѡ́жае тебѣ̀. кни́гы же не е͗ди́на нь̑ и͗ мнѡ́гы сꙋ ⷮ ꙽ посрѣ̀ ⷣ нⷭа́, и͗ ничь́соже ва́мь мо́гоуть помо́щи пра́вы соу́ще• ка́ко бо̀ помо́гꙋть, е͗гⷣа̀ съ блꙋ́нⷣица́ми блгочь́стивы́е црце мѣ́ните, ꙗ͗коⷤ прѣ́жⷣе рѣ́хоⷨ, беꙁꙿгла́сны соу́ще ва́шиⷨ невѣ́жⷣьствомь• члкь же вѣ́ды, глⷭо́мь прои͗ꙁно́сить, и̑ наꙋ͗ча́еть• нь̑ а͗ще кт҄о реⷱт́ь, то̀ не хо́дет ли вѣ́жⷣе и̑ ꙁде̏; и̑ аꙁь глю, прихо́деть мнѡⷤс́тво, и̑ ннꙗ посрѣⷣ нⷭа́, и͗ ѿ ꙁде́шныиⷯ ѡ͗брѣта́ютсе, нь̑ ꙁло́ба ꙁама́торѣ, |

45а

и͗ никто́же мо́жеть покꙋси́тисе, ни́ ⷤ пакы̀ дарова́нїе ко́е имать наꙁнамена́ти• дрꙋ́ꙁїи́ же стра́нꙿни сꙋ́ще и͗ млъче́ть, ꙗ͗коⷤ и̑ мы̏ да́же до днⷭь. инїи́ же посла́ни, и̑ ѡ̑ кои́ ⷯ дѣ́ль посла̀, о̑ тѣ́ ⷯ и͗ оу͗пражⷣнꙗ́ютсе• инїи́ же о͗ своеѝ дїаконіи хо́деще, и̑ блюдꙋ́ть не досади́ти и̑ погꙋби́ти свою̀ мъ́ꙁдоу• въсѝ бо̀, рⷱе́ Па́ѵль, свои́ ⷯ си ищоуть, и̑ не́ ꙗже Ха҃ ́ ’Ісо̑уса. дрꙋ́ꙁи же мнѡ́гообраꙁно• аꙁꙿ же мню̀, ꙗ͗ко сѐго раⷣѝ даⷭс́е се̏, поне́ ⷤ мнѡ́го гви съгрѣшиⷯ моемꙋ͗, да ꙗ͗ко а͗ще ре́вности раⷣѝ бжіе постра́жⷣꙋ чт҄о, сво́боⷣ боⷣу́ нѣ́кыиⷯ да и̑ въ ма́лѣ съгрѣше́нїи• а͗ще лѝ блгочь́стїемь дръжа́внаго чт҄о и̑спра́влю, та́кожⷣе да и͗ въ ма́лыиⷯ помловань бⷣꙋ́• и͗бо̀ нѣⷭ непра́веⷣнь гь, погы́бнꙋти пръ́вомꙋ тро́удꙋ моемꙋ͗• тѣ́мꙿ же и̑ аꙁь съ въсѣ́мь дръꙁновл́нїеⷨ глю, ꙗ͗ко не́ е͗лика наꙁна́менаⷯ и̑лѝ наꙁна́менꙋю соⷮу́ раꙁꙿвраще́нїа и̑ хꙋ́лы и̑ ва́рꙿварꙿства, нь̑ мнѡ́жае мнѡ́го. кт҄о бо̀ и̑ꙁреⷱт́ь си́ ⷯ, а͗ще не ть́чїю ко́рень ѿсѣче́тсе си́ ⷯ ꙁло́е оу͗че́нїе, да въса̀ и̑съ́хнꙋ ⷮ; и͗ ка́ко посѣкꙋ́тсе, слышѝ:•

к҃ѕ́

Ннꙗ ѡ̑ е̑ли́кыиⷯ рѣ́хоⷨ и̑лѝ реⷱм́ь, поⷣба́еть ре́щи ка́ко пѣсоуше́тсе. бесчи́нꙿно бо̀ мню̀ невѣ́рїе о̑бличи́ти и͗ не наꙁна́мена́ти, ка́ко невѣ́рꙿныиⷯ и̑ ко́имь пꙋтемь прѣсⷣѣ́де ти. та́ко и̑ ѡ̑ бжїиⷯ си́ ⷯ невѣ́рїе еⷭ нѣ́кыиⷨ. ка́ко бо̀ не невѣ́рїе еⷭ ́, е͗гⷣа̀ на́ ба толи́кы хоу́лы въно́сетсе и̑ повелѣ́нїи е̑го̀ раꙁꙿдроуше́нїе; и̑ се̏ нѣⷭ ѿ въсѣ́ ⷯ книже́вникь, нь̑ иже соупроти́вь о̑плъча́ютсе и̑ пра́вомоу поу́ти и̑ꙁы́ти въꙁꙿбранꙗ́юще, и̑ кни́гы бжⷭтвны́е чтоуще по въсегⷣа̀ не въне́млють, и̑ въꙁвѣща́ющꙋ прѣ́теть. т҄о еда нѣⷭ сѐ поⷣб́но |

45б

ꙗ͗коⷤ ѡ͗ еретикѡⷯ дрѣвны́иⷯ бы́вшее; а͗ще бо̀ вѣ́лⷣи бы́ше ѡ̑ни̏, ꙗ̑ко нⷭѣ́ та́ко ꙗ͗коⷤ глють, ника́ко погрꙋꙁилисе би́ше са́ми въ ро́вь погыбѣ́лꙿныи. нь̑ не вѣ́деще ꙗже глють, инѣⷯ въꙁꙿбра́нꙗхꙋ истинꙿныи пꙋ ⷮ ꙗ̑влꙗ́ющиⷯ, и̑ въ непоко́рꙿстви о͗соу́дишеⷭ поⷣ кле́твою бы́ти. ихꙿже ѡ̑бли́чише мнⷢѡ́ѡбраꙁно, пи́санꙿными же и̑ꙁьꙗ͗вле́нꙿми ве́щꙿше. а͗ще и̑ глють нѣ́ци, ꙗ͗ко въꙁꙿбра́нено еⷭ писа́нїе самои̑ꙁво́лꙿно• въꙁꙿбра́нено еⷭ, и̑ аꙁь глю, въ́ домꙋ о͗рꙋ́жїе, не сꙋ́щꙋу стра́хꙋ, ꙗ̑ко да не, не соу́щꙋ соупоста́тꙋ, и̑ ра́ть посрѣⷣ свои́ ⷯ ꙗ͗ви́тсе. е̑гⷣа̀ же съпоста́ть належи́ть, чи́мь ѿраꙁи́тсе; и̑ пⷱа́ же ннꙗ и̑ ѿ соупоста́ть стра́ ⷯ въно́ситсе. а͗ще ли́ же се̏ не въне́млеши, т҄о и̑, не соу́щꙋ соупоста́тꙋ, о̑ставлꙗ́ет ли се ѡ̑рꙋ́жїе свѣ́тлое въ ръжⷣѝ не ѡчисти́ти се; нн́ꙗ же на́мь мнѡ́го съпоста́ти и̑ крѣ́пꙿци, понⷤ ́ по срѣ́ ⷣ соу́ть. и̑ та́ко еⷭ ꙗ͗коⷤ те́жꙿкь кора́бль, ма́ло наси́лїа вѣ́трꙋ соупроти́внꙋ жⷣы̀, еже въ́ море погрꙋꙁи́ти въсѐ врѣ́ме и̑ сътво́рити кꙋ́плю врагѡⷨ• ꙗ͗коⷤ и̑ ꙁа́паⷣна́а страна̀ въса̀, ка́ко же и̑ ко́имь вѣ́тромь, нь̑ ꙗ͗коже въ ма́лѣ не бⷭы́ си́ми дньми, а̑ще не гь блгочтⷭива́го раⷣѝ приложе́нїе лѣ́томь сътво́рилꙿ би се́мꙋ, и̑ мирь съ̏ е͗го̀ раⷣѝ поⷣръжа́ль въ блⷣти. тѣ́м же поⷣбно бѝ се̏ корѣ́нїе ꙁло́бное и̑ꙁсѣ́щи, да въсегⷣа̀ бе́с страха прѣбꙋ́деть.

Ка́ко же и̑сꙋши́тисе еⷭ; тъ́чїю по обраꙁꙋ хвꙋ въса̀. пръвѣ́е гь въ ’Іе̑рлⷭмѣ повелѣ̀ а̑плⷭѡмь проповѣ́дати, ꙗ͗ко глаⷤ сы̏ въселе́нꙿнѣи. ка́ко бо̀ въселе́нꙿнаа при́ти хо́тѣше, а͗ще слыша́ла би |

46а

ꙗ͗ко въ ’Іе͗рлⷭмѣ не имени́тсе име ’Іи͗соу̀ Ха҃ ̀; то́го раⷣѝ по въсоⷣу́ въса́коу ве́щь ꙁлоу̏ въ гла́внѣⷯ мѣ́стѣ и͗сꙿправлꙗ́ють пръ́вѣе. того раⷣѝ и̑ тръ́новꙿстіи сїю̏ ве́щь въ Тръ́новѣ пръ́вѣе и̑спра́више, и̑ та́ко беꙁꙿ въса́кого трꙋ́да прослꙋ́се по въсѣ́ ⷯ ѡ͗ны́ ⷯ страна́ ⷯ. и͗ блгочтⷭивы́и а͗ще въсхо́щеⷮ си́ ⷯ и͗спра́вити оу̑бо́гыиⷨ люⷣм́ь, аще въ главнѣⷨ гра́дѣ и͗спра́вить, по въсꙋ́ ⷣ беꙁꙿ въса́кого трꙋ́да прои́деть само́е сѣ́ме и̑справл́нїа *. а͗ще бо̀ боу́деть кт҄о Са́ѵль го́неи црквь гню, не́ ꙗ͗вле́нїемь съвы́ше, нь̑ наⷣ собо́ю повелѣ́нїе приⷨ ́ непроти́вити́се, въско́рѣ въкоу́сивь истинꙿно́е и̑сꙿправл́нїе Па́ѵль бꙋ́деть, и͗ да́ле а̑пⷭль просꙿтре́тсе въ ѡ͗крⷭть. млиль бо̀ би́ ⷯ, ꙗ͗ко да не ꙗ͗ви́тсе нѣ́кыиⷨ о͗ себѣ̀ чт҄о про́шꙋ, да и̑ аꙁь оу͗ста́влюсе писа́нїа и̑ оу͗че́нїа, дондеⷤ ́ сіи и̑сꙿпра́ветсе. ⷭ ́ бо̀ ꙗ͗коⷤ бисе́рь въ травѣ̀ не ви́деⷭ нѣ́кто странꙿнь въ мѣ́стѣ сеⷨ, е͗моуⷤ ́ а͗ще върꙋчи́тсе о̑ оуче́нїи и̑ писа́нїи, въса̀ и̑спра́вить и̑ въ еⷭс́тво привеⷣт́ь. а͗ще бо̀ ть́чїю̀ върꙋчи́тꙿ мꙋ се ѡ̑ си́ ⷯ иже стѣ́ны граⷣскы́е ѡ̑бꙿхо́деⷮ, са́мо ѡ̑крⷭть граⷣ ́ въско́рѣ, ѿ ѡ͗крⷭтїа́ же по въсе́и ꙁемлѝ. иже бо̀ не́ ба раⷣѝ, т҄о стꙋ́да раⷣѝ, да нⷭѣ́ е̑мꙋ͗ поноше́нїа. нь̑ еⷭ ꙁдѐ ’Имене́и и Фили́ть пострѣкае о̑щꙋти́вь, и͗ въꙁꙿбранꙗ́е наꙁнамена́тисе погꙋбле́нїе. и̑бо̀ ’Именеи и͗ Фили́ть (Дима́сь и̑ Фиге́ль), сще́нꙿници соу́ще и͗ вѣ́роующе хви, па́ѵлово оу͗че́нїе въꙁꙿбранꙗ́хоу. ѡ̑ и́ ⷯ же Па́ѵль реⷱ ́. даⷭмисе пострѣка́тель аггль сатани́нь, да ми па́кости дѣ́еть, ꙗ̑ко да не прѣвъꙁно́шꙋсе, ꙗ͗коⷤ въ тлъкова́ни гла се́го ѡ̑бре́щеши• нь̑ си́цевы́и, а͗ще ꙁапрѣще́нїе прилꙿ бѝ не пи́сати ни оу͗чи́ти, донꙿдеⷤ ́ и̑спра́витсе, въ е̑ди́ноⷨ |

46б

мцⷭи́, мни́мь, въса̀ навы́кнꙋлꙿ би. иже ли не мо́жеть толи́ко и͗справле́нїе въспри́ти, т҄о по́что да въꙁꙿвраще́нꙿнаа въно́сить и̑ ꙋ͗твръжⷣа́еть; по́что ли въ гръ́цѣⷯ си́цева́а нѣⷭ; вѣ́рꙋеши ли, ꙗ͗ко та́мо си́цевїи не ѡ̑ставлꙗ́ютсе; вⷨѣ ꙗ͗ко вѣ́рꙋе́ши. да а͗ще не си́ ⷯ обраꙁь въꙁако́ниши даи̑ въ е͗ди́ноⷨ мѣ́стѣ, и̑справле́нїа никое́го бꙋ̀деть *. а̑ще лѝ кто реⷱть, ꙗ̑ко по́что митрополи́ть си́цева́а о̑глꙋшаетсе, и̑ ѡ̑ и́ ⷯже напрѣⷣ реⷱм́ь; да оу̑вⷭѣ́, ꙗ͗ко е͗гⷣа̀ а͗рꙿхі̇ере̑и прихо́дить * въ́ граⷣ црⷭтвꙋющіи, тогⷣа̀ въсѝ мы̏ ни слыша́юще е͗ѵⷢлїа съ таковы́имь блгоговѣ́нїемь, е͗ли́кыиⷨ тогⷣа̀, и̑ въсѣ́ ⷯ ны ꙗ͗ко а͗гглы ꙁр̑ить. к то́моу же нⷭѣ́ си́цева иже въꙁвѣсти́ти е͗мꙋ͗. кь сиⷨ же и͗ ѡ͗ мнѡ́гыиⷯ иныⷯ оу͗пражнꙗ́есе, и̑ не вѣⷭ не ꙗ͗влꙗ́емы́иⷨ соуще прѣⷣ ни́мь ꙁло́баⷨ. коли́ко бо̀ кѵⷬ ’Іси́дѡрь прѣ́жⷣе бы́выи въсхо́тѣ о̑чтⷭити ѿ кръвоꙗстїа, и̑ не въꙁмо́же. са́мꙿ бо̀ сы̏ ть́чїю, и̑ никто́же въꙁвѣща́е е͗мꙋ͗у ѡ̑ си́ ⷯ, мнѣ́ше ꙗ͗ко никт҄о нигд̏ѣ к то́мꙋ си́ ⷯ ꙗсть. є͗гⷣа̀ бо̀ сще́нꙿници на́мь ѡ͗ то́мь въꙁꙿбранꙗ́ють повѣ́дати люⷣмь, ꙗ̑ко ꙁло́ба еⷭ, кт҄о иныи хо́тѣше е̑мꙋ͗ въꙁвѣсти́ти; сіи пасты́рїе, и̑ длъ́жни, е͗ли́каа ста́до не послꙋша́еть и́ ⷯ хво, а͗рꙿхїе͗ре̑оу въꙁвѣсти́ти• въ мѣ́сто же въꙁвѣще́нїа са́ми сънѣда́ють и̑ наⷨ прѣ́теть.

Нь̑ ѡ̑ си́ ⷯ напрѣ́ ⷣ реⷱм́ь, ѡ͗ оу͗ставле́ни же сло́во. посрѣ́нⷣыи́ же члкь, о͗ ꙗ͗ковѣ́м же рѣ́хѡⷨ, въса̀ мо́жеть, ꙗ͗ко посрⷣѣ̀ жи́выи и̑ въса̀ вѣⷭ. кто́ бо ко́е бесчи́нїе прѣⷣ гпⷣремь и̑лѝ а͗рхїе̑ре́еⷨ сътво́рить; е̑да̀ кръ́вь прине́тⷭь ꙗсти; е̑да̀ црќвь раꙁби́еть; е͗да пррчьствоу́еть ꙗ͗ко граⷣ ́ съгори́ть, и̑ граⷣ ́ въ бѣгꙿство̀ въло́жить; |

47а

е͗да̀ реⷱт́ь, ꙗ͗ко прчⷭта́а бца па́де прѣⷣ дїа́воломь посрⷣѣ̀ граⷣ ́, и̑ оу͗мли о граⷣу не помори́ти о͗тро́чета; е͗да̀ граⷣ ́ ꙗ͗ко кь а͗плⷭꙋ и̑ ви́ше а͗плⷭа кь та́ковꙋ члкоу съ да́рѡⷨ о̑бра́титсе; е̑да̀ ве́щꙿшїи сще́нꙿникь въ́ домь прїи́меть дїа́вола и̑ въ оу̑ста̀ ꙁр̑ить ꙗ͗ко а͗плⷭꙋ, и͗ бы́лїе въспри́меть ѿ н́е и̑ даⷭ ѡ̑тро́четю своемоу̑ и̑ ѡ͗дарꙋ́еть ю; иже мнѡ́гыиⷯ на́пои кръ́ви члчⷭкы́е ѿ недꙋ́га чрѣвото́чїа а͗федро́номь и̑схо́деще́е, и̑ невѣ́рꙿныиⷯ члкь мртвыми костꙿми. е̑да̀ на́мь кт҄о реⷱт́ь, е̑гⷣа̀ ншь бо́лїи сще́нꙿникь, при́мь ю въ́ доⷨ, и̑ ꙗ͗ко а͗плⷭа ꙁр̑ить ю̑, ты̏ кт҄о е̑сѝ гле е̑ѝ чт҄о; не бо́лꙿше ли тебѣ̀ кни́гы вѣⷭ; нь̑ сїа̏ въса̀ не соу́щꙋ дръжа́вномꙋ въ́ гра́дѣ ни а͗рхїе̑ре̑оу съдѣва́ютсе. а͗ще лѝ кт҄о него́дꙋеть о̑ си́ ⷯ, ꙗ͗ко кто ме поста́ви ѡ̑ сиⷯ въꙁвѣсти́телꙗ, да ꙋ͗вⷭѣ́ ꙗ͗ко не въгоⷣ ́ ми еⷭ ́ ни вѡды пи́ти дръжа́внаго въ сꙋ́е, а͗ще не потъщоу́се чт҄о ѡ̑ блговъчине́ни. а̑ще лѝ и͗ не се́го раⷣѝ, т҄о си́цева́а навы́кохоⷨ и͗ въ своеѝ ꙁемлѝ, а̑ще и̑ по срѣ́ ⷣ і̑смаили́ть еⷭ ́, вра́га о̑бличи́ти. паⷱ ́ же та́мо не́ тьчїю о̑бличи́ти хо́тѣⷯ, нь̑ и̑ ꙗже въ ꙁа́конѣ бжⷭт́внѣмь о͗ ка́ꙁни. да е͗гⷣа̀ та́мо въꙁмо́жно посрѣ́ ⷣ влъⷦ ́, ко́лꙿми паⷱ ꙁде̏ о̑ ѡ͗бличе́ни. а͗ще лѝ ни̏, т҄о по́что странꙿствꙋ̀емь, ѡ͗ста́влъше въса̀, ть́чїю въꙁгнꙋше́нїа и̑новѣ́рїа, и̑ꙁво́лꙿше паⷱ ́ страⷣт́и ꙋ͗ дръжа́внаго съ хрⷭтїа́ны, неⷤ ́ же въ свои́ ⷯ и̑ сла́вномь бы́ти, а͗ще и̑ чт҄о мнѡⷤс́тво въꙁмо́жно би съдръжа́ти. не ве́щꙿшее́ ли раꙁꙿдрѣша́ють писа́нїа пи́ти и̑ ꙗсти и̑ въдвара́тисе съ невѣ́рꙿныи́ми и̑лѝ съ ересныиⷨ, неⷤ ́ съ самы́имь дїа́воломь, еже еⷭ лъ́же пррч́ство и̑ про́чаа и̑ иже |

47б

сиⷨ ́ послѣ́дꙋють; нь̑ ѡ͗ си́ ⷯ довлⷮе́. аще и̑спра́ветсе, не поⷣба́еть о͗бличи́ти, нь̑ похва́лити и̑ ꙋ͗слади́ти. а͗ще лѝ ни̏, т҄о са́ми почръпꙋ́ть. мы̀ се̏ длъ́жни бѣ́хоⷨ, понеⷤ ́ въ навеⷱр́їю блще́нїа, въ мимо шъⷣшее лѣ́то, ви́дѣⷯ мнѡ́ꙁѣⷯ иꙁꙿ граⷣ съ станоⷨ бѣжещиⷯ, и̑ въпро́сиⷯ о͗ ви́нѣ, и͗ нѣ́кто реⷱ ́ ми, ꙗ͗ко глеⷮ вѣ́трьни́ца, ꙗ͗ко но́щїю се́ю съгорѣ́ти имать граⷣ ́ и̑лѝ ꙋтре. и̑ мнѣ̀ хо́тещꙋ вънѣ̀ граⷣ ́ бдѣ́ти въ тоу̏ но́щь, рѣ́ ⷯ• а͗ще съгрѣше́нїа раⷣѝ бь хо́щеть погꙋби́ти граⷣ ́, и̑ аꙁь въ́ градѣ жи́вꙋ и̑ коу́пно съ ни́ми съгрѣшиⷯ гви, коу́пно и̑ моу́чень боуⷣ ́, и͗ не и͗ꙁы́доⷯ. и̑ се̏ не быⷭ. да еда по́хвала ншемоу гра́доуⷣ еⷭ ́; и̑лѝ дръжа́вномꙋ тво́рите ѿ стра́нь, и͗же оу͗слыше́ть, ꙗ͗ко такова́а соу́ть бледосло́вїа; и̑лѝ инаа мнѡ́гаа, ихже ть́чїю наꙁна́менꙋемь. аще пролѣю́тсе, добро̀• а̑ще ли́ же ни̏, нь̑ и̑ са́мь све́ꙁань боуⷣ ́ ꙗ͗коⷤ и̑ по́хвала еⷭ ́. нь̑ сло́во бжіе никт҄о мо́жеть све̑ꙁати, ꙗ͗коⷤ Пауль реⷱ ́. и̑ глешѝ ли ми• си́цевы́и ꙗ͗ко Па́оулоу ли поⷣби́ши се; аꙁꙿ ти ре́кꙋ, ꙗ͗ко и͗ сѐго гꙋ въ сⷯи́, понеⷤ ́ ть̏ пръ́вѣе наⷨ оу͗поⷣбисѐ, и̑ хо́щетꙿ ны въсѣ́ ⷯ поⷣб́ны е̑мꙋ͗ бы́ти. тыⷨ ́ проти́виши́се и̑ Па́ѵлоу и̑ се́го гꙋ повелѣ́нїѡⷨ, и͗ боуди́ ти се̏ ꙋ͗че́стїе:•

кꙁ́

Оу͗слыша́в ли бжⷭтвны́имь проти́веи́се, и̑ ѿрица́етсе не бы́ти въ си́ ⷯ, т҄о кт҄о глаше• и͗ꙁы́ди въ ско́рѣ и̑ проповѣ́дꙋи въ цри гра́дѣ; ꙁдеⷤ ́ нⷭѣ́ цри граⷣ. и̑ еда нⷭѣ́ въгоⷣ црⷭтвꙋющо́моу бы́ти ꙗ͗коⷤ и̑ цри грауⷣ ́ гра́дꙋ е͗го̀; єда ли ино ты̏ ꙁде̏ е͗ѵⷢлїе проповѣдꙋ́еши; и̑лѝ ино а͗плⷭко проповѣда́нїе, и̑лѝ прѣда́нїе стхь ѡць; и̑лѝ ка́а инаа; ничтоⷤ мо́жеши ре́щи, ра́ꙁвѣ въ сꙋ́е хоули́ши на |

48а

истинꙋ, и̑ на ꙩо͗чи̑ю покрыва́ло і̑оу͗де́иско́е имы, и̑ чь́ты а͗плⷭь посла́нїе събо́рꙿное, иже въ е͗ꙁы́кы посла́нꙿное Па́ѵломь и̑ Варꙿна́вою и̑ Силоуа́ноⷨ, ꙗ͗ко * прѣжⷣе въсѣ́ ⷯ страни́тисе трѣ́бь и̑ кръ́ве и̑ ꙋ͗давле́нїа и̑ блꙋ́да. и̑ ты̏ кръ́вь събо́рꙿнѡ глеши ꙗстї ю въсѝ, да теⷤ ꙗ͗дꙋща́ ю не ꙋ͗ничижа́ють. т҄о по́что и̑ блⷣꙋ́ не оу͗чи́ши ꙗ͗вле́нꙿно въсѣ́ ⷨ, ꙗ͗коⷤ че́хы ннꙗ слыши́ши *; мню̀ да въ таково́е врѣ́ме мнѡ́жае си́цевы́ въꙁꙿдви́гнеⷮ. иже бо̀ истинѣ ни въ ма́лѣ покара́етсе, ка́ко въ́ днь ꙁло́бы по свое́и по́хоти не въꙁꙿдви́гнеть ꙁло́боу; нь̑ оубо не поⷣва́еть досажⷣа́ти, паⷱ же млити еⷭ таковы́иⷯ, понеⷤ ́ раꙁꙿꙗрившеⷭ, а͗ще и̑ Хс҃ ́ после́ть мъ́чь въ ребра̀ и́ ⷯ, въсприимꙋ ⷮ кръ́вь и̑стица́ющꙋ́ю и̑ връгꙋ́ть въ ли́це е̑го̀, ꙗ͗коⷤ ’Іоулїа́нь прѣстꙋ́пникь, глще• «насыти́ се наꙁоре́оу» на́ реⷱ ́, и̑ ѡнь кръ́вь връ́ꙁае, глше• насыти́ се наꙁоре́ꙋ *. виⷣ ́ши́ ли ꙁло́бꙋ соупротивле́нїа и̑ своѐ во́ле; Хс҃ ́ бо̀ ꙗ̑висѐ е̑моу̑ гл• при́млю те, ’Іоу͗лїанѐ. вои́на же ’Іоу͗лїань гнꙗ ꙁрѣ́ше идоуща копи́емь еⷢ пробо́сти, и̑ ни та́ко прѣклонисѐ поклони́тисе цроу сла́вы ꙁр̑е е͗го̀ ꙗ̑вле́нꙿно. ꙗ̑коⷤ и̑ при събѡ́рѣⷯ мнѡ̑ꙁїи вѣдещѐ, е̑гⷣа̀ о͗бли́чени бы́ше, нь̑ ни та́ко съ истино́ю пови́нꙋшеⷭ ́, нь̑ лъ́стїю. ꙗ̑коⷤ и͗ ’Еѵсе́вїе никомидіискы́и иже и̑ прѣ́столь лъ́стїю прѣ́ть црⷭтвоующа́го граⷣ ̀. и̑ свое̏ е͗ди́номоу́дрьни́кы намѣща́еть на пръ́вые и́ ⷯ прѣ́столы, не вѣдещоу̀ блгочтⷭивѣ́ише́моу црꙋ Конꙿстанꙿтинꙋ прѣ́льⷭ е̑го̀ въ неꙁло́би своеⷨ ́. и̑ коли́ка по си́ ⷯ бы́ше съмꙋще́нїа цркви бжіи. иⷤ ́ и̑ Конꙿста́нтїа цра въ а̑рїаꙁмо̀ оу͗клони́ше въ е͗ди́ноⷨ глѣ прѣль́стивꙿше, глюще• ꙗ͗ко се̏ съмꙋще́нїе еⷭ ́ ть́чїю цркваⷨ бжіамь, иⷤ ́ въ стѣ́мь въѡ͗браже́нїи |

48б

вѣ́ры глюще́е «е͗ди́носꙋ́щна ѡцꙋ», и̑ ничто́же еⷭ съ̏ гль и͗ꙁе́ти раⷣѝ съвъкꙋпле́нїа цркви бжіи, про́чаа́ же, рѣ́ше, вꙿса̀ добрѣ̀ и̑ блгочтⷭнѣ *. и̑ ꙁр̑и, ꙗ͗ко въ е̑ди́ноⷨ глꙋ погрѣшꙿшꙋ црꙋ по прѣ́льстӥ и́ ⷯ нареⷱ е͗го̀ събѡ́рь тре́тїи въ ереси бы́ти, самодръжа́вна сꙋ́ща. ка́коⷤ ты̏, ѡ съпротиви́телю истинѣ въса́кои, и̑ хꙋ́лы толи́кы съдръже́и въ писа́нїиⷯ; пачеⷤ въ само́мь въо͗браже́нїи вѣ́ры мнѡ́жае ты̏ Конꙿста́нꙿтїа хꙋули́ши, а͗ще по ле́ѯїю пои꙼щеши. и̑ въ въса́кыиⷯ иныиⷯ бгосло́виⷯ оу͗бѣ́гнеши́ ли ѡ͗сꙋжⷣе́нїа; ни̏ въсако. и̑бо̀ вънꙿмѝ и̑ расꙿсꙋдѝ въ прѣноснѣи пѣ́нⷭи и̑лѝ въ иныⷯ, ꙗже до́гꙿмата кь еретикѡⷨ ре́кошеⷭ, и̑ о̑бре́щеши, ꙗ͗ко о̑рꙋ́жїеⷨ на́шїимь иⷤ ́ на́ е̑ретикы наⷭ сѣче́ши. ты̏ бои́шисе стра́ха, и͗дѣ́же нⷭѣ́ стра́ха, и̑ глеши• нⷭѣ́ повелѣ́нꙿно ни е̑ди́но съписа́нїе самои͗ꙁволꙿно въсꙿприема́ти. и̑ аꙁь глю• довлꙗ́еть ѿ писа́нꙿныиⷯ сты́ми ѡцы и̑ про́чаа деⷭтаа и́ ⷯ, а͗ще съ вънима́нїеⷨ было́ би. нь̑ понеⷤ ́ оу͗клонисѐ въ раꙁꙿвраще́нїе погрѣше́нїеⷨ пи́смень и̑ про́чїиⷯ, ихꙿже глеⷨ, по́трѣба еⷭ о̑бличе́нїе писанꙿно. а̑ще бо̀ не писа́нꙿными ꙗ͗вл́нꙿми и̑ при събѡ́рѣⷯ ма́лыⷯ и̑ вели́кыиⷯ о̑бли́чити хо́тѣхꙋ и̑ о̑сꙋди́ти, ка́ко инако въꙁмо́жно бѣ́ше, и̑ даⷤ ́ до днⷭь по ѡ͗стро́вѣⷯ и̑деⷤ въꙁрастеⷮ; нь̑ тогⷣа̀ по е͗ди́нои ве́щи ꙗ̑влꙗ́ющи́се, оу̑до́бь бѣ́ше съписа́ти дръ́же оумь о͗ е͗ди́ноⷨ• нн́ꙗ же, а͗ще и̑ не ересь, нь̑ толи́ка сꙋ́ща раꙁꙿвраще́нїа, ѡ͗ коеѝ прѣ́жⷣе оу͗пра́ꙁꙿднитисе еⷭ, въ въсѣ́ ⷯ пострѣка́еⷨ; то́го раⷣѝ нѣⷭ поⷣб́но о̑клевета́ти въ кои́ ⷯ ꙗ͗ко недоста́тьчна, и̑лѝ не по поⷣб́їю пи́савша. въ ма́лѣ бо̀ мнѡ́гаа хо́те съста́вити сїа̏ сꙋ̀ ⷮ. нь̑ реⷱть кто̏ соупроти́вна * ꙁде̏• аꙁ же глю́, ꙗ͗ко поⷣба́еть е͗гⷣа̀ где̏ |

49а

ко́и тръ́нь въ пꙿшени́ци гн́и порасте́ть, ꙗ͗кꙿвь еⷭ, прѣ́ма е͗мꙋ͗ о͗рꙋ́дїе и͗ссѣ́щи. и̑бо̀ при събѡ́рѣⷯ та́ко о͗бре́щеши:•

к҃и́

ʼО събѡ́рѣⷯ стыⷯ ѡць.

а҃ ́ Ре́кꙿшоу бо̀ пръ́вѣе Па́ѵлоу самоса́тꙿскомꙋ ꙗ͗ко месіа Хс҃ не соущьства бжїа еⷭ, нь̏ члкь высо́кь, паⷱ въсѣ́ ⷯ прркь• и͗ абїе бжⷭтвнїи ревни́теліе поꙁна́вше въско́рѣ прѣ́льⷭ е͗го̀, и̑ а͗ще о͗блѣни́тисе хо́тѣхꙋ, при ʼАріи оу̑стави́тисе ве́щꙿши трⷣꙋ́ по́трѣба би. нь̑ сѐго и̑стрѣ́бивше, оу͗до́бь и̑ а͗ріинꙋ ꙁло́боу посѣкоше.

в҃ ́ Вто́рыи́ же събра́се въ ʼАнкѵ̈рѣ гон́нїоу бы́вшꙋ вели́коу, въ ноу́жⷣи ѿ е͗лꙿли́нь оу͗мира́ющиⷨ хрⷭтїа́номь, нѣ́ци ѿпа́доше. по прѣста́ни же пакы̀ хо́теще прїи́ти въ вѣ́роу, въꙁꙿбранꙗ́еми бѣ́хоу. то́го раⷣѝ бжⷭтвнїи ѡци съти́чютсе. бѣ́шеⷤ же і̑ Оу͗те́лїе ʼАнꙿтїохіе сӱріискы́е, Агрикола́е Кесаріе капꙿпадокїискы́е, и̑ кано́ны и̑ꙁло́жише.

г҃ ́ Тре́тїи въ Кесарію по По́нꙿтоу и̑ каноѡ́номь не оу͗ставле́нꙿноⷨ нѣ́кыиⷨ, и̑ꙁло́жише о͗ црко́внѣмь оу͗ставле́ни. нь̑ нше неоу͗ставле́нїе ве́щꙿше еⷭ ́ си́ ⷯ неоу͗ставле́нїи.

а҃ ́ д҃ ́ И̑ та́ко плѣвелосѣа́тель Арїа въꙁы́де, гл тва́рь бы́ти сна бжїа, по Саломѡ́ноу глющоу• гь въ начетꙿкь пꙋте́и свои́ ⷯ сътво́ри ме въ дѣла̀ своꙗ̀. иⷤ ́ въꙁвыси́вꙿсе бра́нїю на тво́рꙿца, съни́де въ бе́ꙁꙿдноу.

є҃ ́ И̑ та́ко съни́деⷭ пе́тыи събѡ́рь въ ’Антїохїи сѵ́рꙿскои при Конꙿстанꙿти́нѣ снѣ вели́каго Конꙿстанꙿти́на, по е҃ лѣ́ ⷮ сконꙿча́нїа ѡца е͗го̀. и̑ канѡ́ны црко́вничьскы́е иꙁꙿгласи.

ѕ҃ ́ Таⷤ ́ ѕ҃ ́-и въ Гагⷷгратіи, митрополіи пефлаго́нꙿскыⷯ е͗ꙁы́кь. и͗ ть̏ поⷣб́но канѡ́ны блговъчине́ны црко́вные въчи́ни.

ꙁ҃ ́ Въ Сарꙿдакіи |

49б

Конꙿстанꙿти́ноу, сноу ве́ликаа́го Конꙿстанꙿтина въ а͗рїаꙁмо̀ оу͗кло́нꙿшоу се.

и҃ ́ Въ Лаодикѝ митрополіи фриги́искы́е, иже ѡ͗бнавлꙗ́ють црко́вные црко́вномоу чи́ноу канѡ́ны написа́вше. мыⷤ ѡ̑ растлѣ́ни тре́петоⷨ о̑бличе́нїа каса́емсе.

в҃ ́ ѳ҃ ́ И̑ та́ко съте́чеⷭ в҃-и въселе́нꙿскыи събѡⷬ ́, въ Конꙿстанꙿти́нѣ градѣ, ри ́ стхь ѡць. на дхобо́рꙿца Македо́нїа и̑ ’Аполина́рїа бгости́гы при Ѳеѡⷣс́їи вели́цѣмь. ’Аполина́рїе тѣ́ло и͗сповѣда́ше, беꙁꙿ дше же и̑ оума, и̑ въ́ три дни съоу͗мръ́ша бжⷭтвоу плъ́ти. бѣ́шеⷤ Дама́сь е͗ппⷭь ри́мꙿскыи, Пе́трь а͗леѯа́нꙿдрьскы́и, Кирѵ̈ль а͗леѯанꙿдрьскы́и, Меле́тїе а̑нтио͗хїискыи, Грїгѡ́рїе ни́скыи и̑ Гела́сїе Кесаріе палести́нꙿскые. Грїго́рїе бгосло́вь бѣ Конꙿстанꙿти́на граⷣ ́ а͗рхїе̑ппⷭь. иже и͗ прочь́ть слоⷡ ́ своѐ, ѿиде въ Нанꙿꙁїа́ꙁь. поста́вишеⷤ ́ Некта́рїа Ки́лика Тарꙿсе́а, моу́жа блгоговѣ́ина и̑ блгочь́стива и̑ блголю́бива.

г҃ ́ і҃ ́ Таⷤ ́ тре́тїи въселе́нꙿскыи въ ’Ефе́сѣ на члкослоужи́телꙗ Несто́рїа, при Ѳеѡⷣс́їи снꙋ А̑рка́дїевꙋ с҃ ѡць, въ ѳеѡло́говѣ цркви, въ двѣ̏ ли́ци га сѣкоуща̀, е͗ди́но члⷭчтво, гла́ше, ро́ди дваа. се̏ поꙁна̀ а͗леѯа́нꙿдрьскы́и Кѵ́риль – ннꙗ же не́ тькмо невъне́тїе еⷭ ́ слове́сныⷯ моужіи – и̑ сію по́мощь погрѣши́вь, наче́ть пи́сати сто́е въо͗браже́нїе вѣ́ры гръ́чьскы́имь ̑ꙁы́коⷨ, ꙗ̑ко да не тѣскꙿноты̀ раⷣѝ ̑ꙁы́ка раꙁꙿвраща́ють. таⷤ и͗ по цркваⷯ и̑ домѡ́ ⷯ и͗ щи́тѡⷯ и мра́мѡрѣⷯ, ꙗ̑коⷤ и͗ дньⷭ о̑брѣта́етсе. и̑ та́ко трꙋ́деⷭ съдръжа̀ црквоу въ правосла́ви, а͗ще и͗ колѣ́блемꙋ ѿ вѣ́тровь ересе́и, нь̑ ть́чїю при себѣ̀. а͗щеⷤ и̑ма́лꙿ би мо́гꙋщіиⷯ съпи́сати ѿраже́нїе ереси, мо́жаше стль оу̑тꙿвръди́ти еже стоꙗ́ти до и͗справле́нїа црⷭтвꙋюща́го граⷣ е̑реси і̑конобо́рꙿства. и̑бо̀ въско́рѣ а͗бїе въ новѣ́ ⷨ |

50а

Ри́мѣ правосла́вїе процъвꙿте Ѳеѡⷣр́ою правосла́вною црце́ю и̑ Михаи́ломь сно́мь ͗ѐ. ѡ͗ чюⷣси; си́цевы́и стль тогⷣа̀ по́мощи искы, не о̑брѣта́ше въ толи́кыиⷯ страна́ ⷯ• т҄о вѣ́рꙋю, ꙗ͗ко а͗ще четворолѣ́тно о̑тро́че полꙋчи́лꙿ бѝ мо́гꙋщее о̑бличи́ти пи́санꙿми ꙗ͗вле́нꙿно, хо́тѣше на ра́мѣⷯ свои́ ⷯ поⷣдръжа́тї е посрѣ́ ⷣ събѡ́ра. и̑бо и͗ Ка́рꙋль глаше• да́жⷣь ми вѣ́цⷣе иже о̑бличе́ть си́ ⷯ а͗ще ꙁлѣ̏ съвраща́ють, и͗ аꙁь оу͗моу́чю иⷯ ́. а͗ще лѝ ни̏, т҄о си́ ⷯ послꙋша́ю, ꙗ͗ко ꙗ͗вле́нꙿнѣе мнѣ̀ и͗ црќви бжіи въꙁвѣща́ющиⷯ сло́во.

Нь̑ ꙗже въ тре́тїимь събѡ́рѣ рѣ́хѡⷨ, бѣше Келести́нь ри́мꙿскыи, Кѵ́риль а͗леѯа́ндрьскы́и и̑ Оу͗веналіе і̑ерлⷭмскыи.

аі И̑ по сеⷨ събра́се въ Конꙿстанꙿти́нѣ гра́дѣ по Еѵ͗ти́хы.

д҃ ві И̑ та́ко д҃ ́-и въселе́нꙿскыи събѡ́рь въ Халꙿкидо́нѣ при Марꙿкїанѣ̀ блгочтⷭивѣⷨ. бѣ́шеⷤ Ле́ѡ па́па ри́мꙿскыи и͗ ’Анато́лїе Конꙿстанꙿти́на граⷣ ́. бѣше хл́ стхь ѡць, на Дїѡско́ра патрїа́рꙿха а͗леѯа́ндрьⷣска́го, и̑ ’Еѵти́хоу а̑рꙿхиманꙿдри́тꙋ, бжⷭтвоу страⷣв́шꙋ глющиⷯ.

гі Въ Конꙿстанти́нѣ гра́дѣ на Се́вира.

е҃ ді ’И та́ко е҃ ́-и въселе́нꙿскыи събѡ́рь въ Конꙿстанꙿти́нѣ гра́дѣ при ’Іоу͗стинїанѣ̀ и̑ Вирꙿгилїꙋ па́пы ри́мꙿскаго, и̑ ’Еѵти́хь патрїа́рꙿхь Конꙿстанꙿти́на граⷣ ́, ѡци рѯ ́, на Ѡ͗риге́на прѣбеꙁꙋ́мна, ’Еѵа́грїа и̑ Ди́дима, не въскрⷭнїю тѣ́мь глющіиⷯ, и̑ ра́н не бы́ти чювъ́ствꙿнь, и̑ не въ́ плъти съꙁⷣа́на ’Ада́ма, и̑ конꙿчи́на бы́ти моу́цѣ, и̑ бѣсѡ́вь въ пръ́вое въчин́нїе прїи́ти.

ѕ҃ ́ еі ́ Въ Конꙿстанꙿти́нѣ гра́дѣ при Конꙿстанꙿти́нꙋ ѡца Оу͗сти́нова и̑ при па́пѣ ’Агаѳѡ́нѣ и̑ Геѡрꙿгїоу патрїарꙿхоу Конꙿстанꙿти́на граⷣ ́, ѡць р҃о́, на е͗ресеначе́лꙿника Ѳеѡⷣр́оу Рафа́иоу е͗пкⷭоу, Се́рꙿгїоу и̑ Пѵ͗р́оу и̑ Пе́троу |

50б

и͗ Па́ѵлоу, ѡ̑бновлъшіиⷯ ересь прѣⷣпи́санꙿноую.

ꙁ҃ ́ ѕі ́ Въ Нике́и въселе́нꙿскыи вꙿто́рое, при Конꙿстанꙿти́нѣ мѡнома́сѣ, сна Ле́а копро́нима, и̑ ’Ири́ны мтре е̑го̀, и̑ Тара́сїа патрїарꙿха Конꙿстанꙿти́на граⷣ ́, и̑ ’Анꙿдрїаноу̀ па́пѣ ри́мскоⷨ, и̑ Политїаноу̀ ’Алеѯандріе, и̑ ’Иліе і̑ерлⷭмскыⷨ, ѡци тиѓ, а͗наѳемати́саше А̑наста́сїа и̑ Конꙿстанꙿти́на и̑ Ники́тоу прѣⷣбы́вшїиⷯ патрїархы Конꙿстанꙿти́на граⷣ, иже глахꙋ Ха҃ ̀ неѡ͗писа́нꙿна и̑ непости́жима, ꙗ͗ко бесꙿплъ́тна и̑ бесꙿтѣле́сна. ть́ же Конꙿстанꙿти́нь са́мь ѡца своего̀ проклеⷮ. и̑бо̀ пи́са въ Риⷨ съ ѡ͗бѣща́нїеⷨ, да въселе́нꙿскыи събѡ́рь бꙋ́деть, и͗ аще и̑ ѿць мо́и чт҄о раꙁꙿвра́тиль бꙋ́деть ѿ непоро́чные и̑ чтⷭые вѣ́ры, аꙁь пръ́вы е̑го̀ проклина́ю. ннꙗ же гль еⷭ ́• а͗ще оу͗тꙿвръжⷣе́нꙿно оу͗ченіе ко́е еⷭ, и̑лѝ ко́е философіе, ихꙿже мы̏ не вѣ́мы, ни ѡци нши, аꙁь и͗ꙁы́дꙋ въꙁьⷨ ́ свое̏ кни́гы. се̏ е͗ди́нь гле, не́ и͗ꙁьшь́ствїа раⷣѝ, нь̑ стра́ше. и̑ чт҄о тъщета̀ боу́деть, а͗ще и̑ то̏ ство́рить; ть́чїю ꙁлоу̏ и̑ꙁꙿтрѣбле́нїе. и̑бо̀ въ си́цевь граⷣ ́ прїи́ти еⷭ мнѡ́ꙁѣмь лоу́чшїиⷯ наⷭ ́. да еда раⷣѝ ншего неоу̑ме́телꙿства поⷣба́еть и̑ꙁꙿгна́ти и́ ⷯ, ꙗ͗ко да не ꙗ͗ве́тсе свѣтлѣ́и наⷭ; ꙗ̑коⷤ ты̏ ѡ͗ наⷭ ́ хва́лиши́се, ꙗ̑ко да величи́ши́се чрѣ́вꙋ работа́е, и̑ ничто́же вънима́е ѡ͗ бжⷭтвны́иⷯ прѣда́нїиⷯ. а͗ще ѡ̑ съгрѣше́ни грѣ́ха оу͗чи́ти хо́тѣхомь, ни та́ко въꙁꙿбра́нилꙿ би. кто̀ бо̀ ѿ стхь въꙁбра́ни; мыⷤ ́ ꙁемлѝ о̑быча́и дръжещѐ, ть́чїю ѡ͗ вели́кыиⷯ а̑ще кт҄о въпро́сить паде́нїи, ихꙿже въневѣ́нⷣи съдръже́ть нѣ́цїи, ѡ̑ тоⷨ ́ въꙁвѣща́емь. беꙁꙿ въпроса́ же не мо́жеши повѣ́дати чт҄о где̏ ко́мꙋ ре́кша. а͗ще ли́ же се̏ теⷤќо ꙗ͗влꙗ́етꙿ ти́ се си́цевы́и, |

51а

т҄о а̑ще хо́щꙋ и̑ на стъ́гны ꙋ͗чи́ти и̑ повъсоуⷣ ́, никто́ же въꙁꙿбрани́ти еⷭ ́ да ты̏ рассѣ́деши́се. а̑ще бо̀ оу͗гоⷣн́о ти еⷭ слы́шати, а͗ще лѝ ни̏, поу́теⷨ мимоидѝ. е̑да̀ бжїиⷯ въꙁбранꙗ́ти поста́влень е̑сѝ въ́ градѣ; не вѣси́ ли, ꙗ͗ко боу невѣ́рꙿныи, ка́ко дръжа́вномоу въ́ врѣме о̑бꙿстоа́нїа боу́деть вѣрꙿнь; и̑ ка́ко бви невѣ́рꙿнь нѣсѝ, е͗гⷣа̀ бжіа въꙁꙿбранꙗ́еши; та́ко бо̀ и̑ въ о͗бꙿстꙋпле́ни врѣ́мени пода́си во́лю въ кориⷭ врагѡⷨ ́, ꙗ͗коⷤ и̑ ѡ̑ бжіиⷯ невѣ́жⷣамь, и͗ ни въ чеⷨ оу͗твръжⷣе́нь ꙗви́шисе. и̑лѝ е͗да̀ мни́тꙿ ти се ꙗ͗ко лѣню́се оу͗мрѣ́ти о̑ си́ ⷯ; ни̏. на се̏ бо̀ и̑ съ дръꙁновле́нїеⷨ глю. нь̑ чь́со раⷣѝ и̑ ѡ̑ събѡ́рѣⷯ рѣ́ ⷯ; нь̑ ꙗ͗ко слыша́ ⷯ и̑ ннꙗ глющіиⷯ си́цева́а по нѣ́кыиⷯ мѣ́стѡⷯ въ невѣ́нⷣи, ини же и̑ въ вѣ́нⷣи ѡ̑плъча́ющиⷯс́е. да е̑да̀ не поⷣба́еть на́мь крѣпи́тисе; а͗ще лѝ ни̏, т҄о о̑бре́щеши сиⷨ ́ поⷣбнаа въ въсеⷨ ́ мѣ́стѣ, ꙗже не имени́тисе хо́тѣхꙋ, а͗ще не ты̏ на́мь прѣ́те оу͗тврьжⷣа́лꙿ би. т҄о иже въꙁꙿбранꙗ́еть невѣ́рꙿствїе погꙋби́ти, са́мь невѣ́рꙿнь о͗брѣта́етсе:•

кѳ́

’О ихꙿже въ невⷣѣ́ни ереⷭ съдръжеⷮ нѣ́цїи. ѿрⷱе́нꙿнаа́ бо̀ сты́ми ѡцы,

въ ересь чи́слетсе. ереⷭ бо̀ ѿдѣле́нїе глетсе. и͗ си̏ ѿдѣлꙗ́ють си́ми члкы

А ꙗже ннꙗ соу́ть врѣ́деща́а хрⷭтїа́нꙿскꙋю вѣ́роу, боу и̑ꙁꙿбра́нꙿноу въ правосла́ви слоуже́нїа, ⷭ

а҃ ́ Пръ́вое кръвоꙗстїе. аще бо̀ съгрѣши́ши оу͗біиствоⷨ, блоудоⷨ, краде́нїеⷨ, клевета́ми, и̑ иными поⷣб́ными си́ ⷯ, бь ѡ͗ си́ ⷯ соудіи еⷭ ́, и̑ нико́моу о̑сꙋди́ти еⷭ ́, ть́чїю въчин́ныиⷨ аще ꙗвѣ бꙋⷣть. о͗ ереси же въса̀комоу въса̀ бжⷭтвна́а писа́нїа въпию́ть въпи́ти. понеⷤ ́ а͗ще и̑ оу̑ꙁр̑итꙿ те кт҄о блгь въ съгрѣше́ни, онь стра́ ⷯ бжіи и̑мѣ́е, не съгрѣши́ть тебѐ раⷣѝ. |

51б

вѣⷭ бо̀ въса́кь сїа̏ въса̀ ꙗ͗ко грѣ́ ⷯ соуть. о̑ ереси же, ви́дѣвꙿ те невѣ́жⷣа, а͗ще и̑ стра́ ⷯ бжіи мнѡ́го еⷭ и̑мѣ́е, нь̑ не вⷭѣ́ ꙗ͗ко съгрѣша́еши по писа́ни и̑ прѣда́нїи, и̑ въ се́мь о̑сꙿквръни́тсе, иже еⷭ ́ грѣ́ ⷯ къ съмръ́ти. и̑ тво́риши и͗ чтⷭыиⷯ въ нечь́стїе, а не́ тьчїю въ нечи́сти. ꙗ͗коⷤ нѣ́цїи са́ми не ꙗ͗дꙋ́ть си́ ⷯ, дѣ́ти же напитѣ́ють ими, и̑ не въне́ше Па́ѵла глюща• ннꙗ ста сꙋ́ть чеда̀ ва́ша, тⷤы́ сто́е о̑сꙿкврънꙗ́еши ѿрⷱе́нꙿныиⷨ бра́шномь. соутꙿ же мнѡ́ꙁи постещеⷭ ́ въ срѣ́дꙋ и̑ пе́тькь, ни ви́на ни ино чь́со въкꙋша́юще, кръ́ви же ꙗ͗дꙋщѐ, и̑ о͗цѣди́ше кома́рь, бы́волꙿ же пожⷣрѣ́ше, иже лꙋ́чꙿше мꙋ еⷭ ѿ нечⷭтыиⷯ ꙁакла́вь сънѣ́сти, неⷤ ́ чтⷭыиⷯ въ́ кръви. малѣ́иши бо̀ съгрѣше́нїе по прѣда́ни ѿ нечⷭтыⷯ ско́ть, неⷤ кръ́ви. нь̑ повелꙗ́нїа не имаⷨ о̑ си́ ⷯ и̑ꙁьꙗвле́ни, о̑ чь́сомь ѿреⷱнꙿно еⷭ ́ се̏, о͗ чь́сом ли о͗но̀. нь̑ реⷱт́ь кт҄о, ꙗ̑ко ка́ко сꙿквръ́нꙿно еⷭ ́ се̏, ме́со же нѣⷭ въ е͗ди́но сꙋ́ще; т҄о да оу̑вⷭѣ́, ꙗ̑ко тѣ́мꙿ же еⷭствомь члкь о̑скꙿврънꙗ́етсе, иⷤ въ нⷨ, си̏ рⷱѣ́ блꙋ́домь, и̑ тѣмꙿ же еⷭ ́ чтⷭь и̑ глетсе и̑ еⷭ ́, е͗гⷣа̀ въ двⷭтвѣ̀ сы̏. а͗ще лѝ се̏ не приемлеши, т҄о съмотрѝ ꙗ͗ко ника́ко сквръ́нꙿно бѣ́ше дрѣ́во и̑ꙁꙿгна́вшее ’Ада́ма и͗ꙁ ра́ꙗ, нь̑ ть́кмо ꙁа прѣслꙋша́нїе• та́ко и͗ мы̏ прѣлъща́емсе ба прѣслꙋша́юще, и̑ въсꙋ́е нарица́ющесе вѣрꙿни. иже бо̀ ѿ оусть бжіиⷯ и̑ꙁы́доше гли кь Нѡ́ю, ꙗ͗ко дшꙋ̀ въ кръви не сънѣ́си *, и̑ не́ ть́кмо се̏, нь̑ и̑ пррц́и та́ко въпїа́хꙋ ѿ га. таⷤ ́ да не въꙁꙿне́пщꙋе́ши, ꙗ͗ко прѣ́жⷣе пришъ́ствїа сїа̏, нь̑ ꙗ͗коⷤ рѣⷯ ти събѡ́рꙿно а͗пⷭли посла́ше, ꙗвѣ ꙗ͗ко невѣ́рїе ѿсѣца́юще. а̑плⷭи бо̀ ть́чїю вели́кое и̑ пръ́вое паⷱ ́ въсѣ́ ⷯ съгрѣше́нїи и͗сꙿсѣца́хꙋ поклон́нїе ідѡлоⷨ. нь̑ и͗ се̏ ꙗ͗ко се́моу поⷣб́но тогⷣа̀ ѿсѣ́коше. |

52а

и̑ ꙗ̑вл́нꙿно еⷭ ́, ꙗ͗ко ино съгрѣше́нїе, иже въ въсѣ́ ⷯ люⷣх́ь коу́пно, кро́мѣ і͗долопоклон́нїа, нⷭѣ́ ве́щꙿше сѐго, мо́гꙋще́е ѡ͗сꙿквръни́ти и̑ далеⷱ ́ ба сътво́рити, ꙗ͗коⷤ а͗плⷭи наꙁна́мена́ше. а̑ще ли́ же и͗ се̏ не примлеши, гле• ꙗ͗ко и͗ инаа ꙁа́конꙿна́а а͗плⷭи тогⷣа̀ дръжа́хꙋ, т҄о ви́жⷣь въ прави́лѣⷯ стхь ѡць чт҄о глеть. нь̑ е͗гⷣа̀ а͗плⷭи ѡ̑брѣꙁа́нїе ве́щꙿшее въ ꙁа́конѣ мѣ́нимое ѿ і͗оу̑де́и ѿсѣ́коше е͗ꙁы́кѡⷨ не тво́рити, т҄огⷣа̀ се̏ оу͗твръди́ше. и̑ ка́ко съ ꙁа́паⷣны́ми глеши; ка́ко же лѝ и̑ ѡ͗сꙋ́диши и́ ⷯ; и̑лѝ не вѣсѝ, ꙗ͗ко въ сеⷨ есть пръ́вое о͗сꙋжⷣе́нїе и́ ⷯ по ереси иже о͗ стѣⷨ дсѣ; нь̑ въ сеⷨ въско́рѣ беꙁꙿглны сътво́риши и ⷯ. по́что же лѝ и̑ мы̏ ꙗмы оу̑да́вленꙿно; что же лѝ ко́летсе, ть́чїю кръ́ви о̑чтⷭ́итисе; тыⷤ особь сꙿквръ́нꙿное ꙗ͗си. не лоу́чшее ли ти еⷭ ́ въ е͗ди́нѣ съ нечтⷭыиⷨ чтⷭое ꙗсти, не́ ⷤ само́е нечтⷭое ѡсобь; кръ́ви бо̀ ть́чїю ко́летсе, ꙗ͗коⷤ а͗плⷭи рѣ́ше, пръ́вѣе ре́кше страни́тисе ѿ трѣбь̏, иже еⷭ ́ і̑дѡложртвна́а, таⷤ ́ кръ́ви, пото́мꙿ же оу͗давл́нїа *. тыⷤ ́ и͗ꙁьшⷣш́аа ѿ оусть бжїиⷯ не въме́млеши, нь̑ раꙁара́еши ꙁа́конь бжіи, ꙗ͗коⷤ реⷱ ́ Хс҃ ́, хра́неще прѣда́нїа члчьска́а, ꙗ͗коⷤ хра́ниши нѣ́каа бабꙋ́нꙿска ꙁде̏ и̑ оу̑тꙿврьжⷣа́еши, ꙗ͗же въ въ́сеⷯ навы́че. и̑ не вѣсѝ, ꙗ͗ко мнѡ́ꙁѣⷯ съмꙋща́еши прихо́дещїиⷯ ѿ црⷭкыиⷯ ꙁде̏ въ црⷭкаа, и͗ не се́бе сти́дь тво́риши, нь̑ мѣ́стꙋ въсемꙋу. глютꙿ бо̀ ѡ͗ тебѣ̀• «оу̑бо́гыи та́ко навы́кль еⷭ ́. ащеⷤ въ бо́лїиⷯ ви́дѣлꙿ би, лꙋ́чꙿшее вⷣѣлꙿ би». о͗ мѣ́стѣ же похꙋле́нїе еⷭ ́ веліе, ꙗ͗ко не о͗брѣта́тисе та́ковꙋ члкꙋ въ таковоⷨ мѣ́стѣ. и͗ нѣⷭ мно́ю, ꙗ͗коⷤ глеши. и̑бо̀ а͗ще мо́гль биⷯ съста́вити чт҄о блго и̑лѝ еретикы о͗сꙋ́дити, е̑да̀ не по́хвала мѣ́стꙋ боу́деть; а͗ще бо̀ прїи́деть ереси члкь, и͗ мно́ю ю͗ныиⷨ |

52б

посра́митсе, ꙗ͗коⷤ глеши, к то́моу оу̑ста̀ не ѿвръꙁеⷮ ́ кь иномꙋ, мнѐ• ꙗ͗ко е͗гⷣа̀ ю͗но́шею о̑соу́жⷣень бⷯы́ мѣ́ста се́го, ко́лꙿми паⷱ ́ ста́рыиⷯ; ꙗ͗ковꙋ́ же при́тꙿчю къ ’Ефре́мѣ ѡ̑бре́щеши.

в҃ ́ Вто́раа же еⷭ ́ иже и̑ ве́щꙿша се́е, нь̑ ма́лѣишꙋю мѣ́нимь ю, ꙗ͗ко не въсѝ вѣ́рꙋють еи, нь̑ ть́чїю е͗ли́ци въчин́ни сꙋ́ть въ погыбѣ́ль• иже граⷣ ́ оу͗страша́ють, и̑ въ і̑долопоклоне́нїе приве́доше но́сити сиⷨ ́ да́ры• иже дїа́волоу покаꙁоу́ють млещоу́се пртⷭоу́ю бцꙋ, иже и̑ ты̏ при́ть и̑ напита̀. да е̑да̀ по прѣда́нїю сты́иⷯ ѡць поⷣба́еть с тобо́ю хрⷭтїа́нинꙋ хлѣ́бь сънѣ́сти; и̑лѝ въ домꙿ ти въни́ти; не слыши́ши ли проповѣда́нїе а͗плⷭь; и̑лѝ ве́щꙿше о͗ се́мь не и̑сплъ́нна соу́ть бжⷭтвнаа писа́нїа; и͗лѝ ма́ло мѣ́ниши се̏; т҄о аꙁь въꙁвѣщꙋ́ ти ѡ͗ малѣ́ишиⷯ, иже соу́ть сиⷨ ́ ни въ что́же. что̏ глюⷮ стїи ѡци иже ѿ стх́ь а͗плⷭь прѣше• ꙗ͗ко соу́ть нѣ́цїи, рѣ́ше, ѿ хрⷭтїа́нь мѣ́неще дре́вные елꙿлинꙿскы ѡбыча́е. и̑ по ꙁахо́дꙋ слнца не да́ють огнь ни ино что по́трѣбно. и̑ дни въ ко́иⷯ да́вати, въ ко́иⷯ ли не и̑ꙁноси́ти иꙁ домꙋ своего̀ ничьсо́же. и̑ вънима́ють сре́щаⷨ, ѡвы ꙁлы̏ ѡвы до́бры. вънима́ютꙿ же и͗ гла́сы петлѡⷨ ́, вра́наⷨ, лиси́цаⷨ, и̑ инаа такова́а. ихже аще не о͗ста́ноутсе, боудѝ а͗на́ѳема а͗на́ѳема. ꙁр̑и, въ си́ ⷯ что глють, и͗ ты̏ дїавола въ́ дѡⷨ дарꙋ́еши напитѣ́вь. и̑лѝ ма́ло таковы́е напи́тѣше, ꙗ͗коⷤ рѣ́хоⷨ, кръ́ви и̑ ко́сти члчⷭкые члкы, щеⷤ ѡвце и̑ иные ско́ты, о̑ имꙿже нⷭѣ́ лѣⷮ глати слабѣ́ишіимь. нь̑ ѡ̑ си́цевы́иⷯ глеть Грїго́рїе бгосло́вь• въсприе́млють, ѿ ниⷯж́е чтоу́ть. е̑гⷣа̀ бо̀ кто̏ бѣ́соу оу͗вѣ́ритсе, и̑ нѣ́каа ѿ́ |

53а

чтⷭи и͗ꙁьꙗ͗влꙗ́еть е͗моу̑, ꙗ͗ко да въꙁьⷨ ́ ве́щь, въвеⷣт́ь въ прѣ́испоⷣн́ыи ро́вь. ꙁр̑и же ми и̑ дрꙋ́гое бь́дръство стхь ѡць, ка́ко воевѡ́дь и̑ кне́ꙁь̏ и̑ про́чїиⷯ въ́ власти, не ть́чїю же, нь̑ и͗ дръжа́вныиⷯ поⷣ кано́ноⷨ оу͗страꙗ̀ють. и͗деⷤ ́ а͗ще * о̑бре́щетсе, рѣ́ше, въ жи́лищиⷯ правосла́вныиⷯ, и̑лѝ въ гѡра́ ⷯ и̑лѝ дꙋбра́ваⷯ и̑лѝ поли́ ⷯ и̑лѝ връ́теⷯ и̑лѝ градѣ́ ⷯ и̑лѝ въ́сеⷯ и̑лѝ где̏ любо ідола, и̑лѝ глава и̑лѝ рꙋка̀ и̑лѝ нога̀ не съкрꙋ́шенꙿна. нь̑ ѡ̑нѝ боꙗ́хꙋсе въста́тїю сиⷨ въспомина́нїа, ꙗ͗коⷤ при ’Іꙋ͗лїа́нѣ быⷭ ́ мыⷤ бои́мсе, да не постра́жⷣемь, ꙗже ꙁа́паⷣ вьⷭ ́. а͗ще ли́ же и͗ не се̏, вѣмꙿ же ꙗ͗ко въсѣ́ ⷯ не ѡ͗сꙋжⷣа́еть въ ереси бы́ти ꙁа невѣ́жⷣьство. то́го раⷣѝ въ црⷭкыиⷯ провъꙁвѣща́етсе, да ѿ главы̀ навы́кнꙋть про́чїи. а͗ще бо̀ и̑ е̑ди́ного наꙋчи́ши, мъ́ꙁⷣоу имаши, ꙗ͗коⷤ глеть ’Іакѡвь бра́ть бжіи• о̑бра́тиль е̑сѝ бра́та ѿ тꙿмы̀ на свѣⷮ *, ко́лꙿми паⷱ ́ толи́ко иже въско́рѣ и̑сꙿпра́ветсе, а̑ще не твоѐ ꙁапрѣще́нїе бꙋ́деть. и̑лѝ пакы̀ глеши не повѣ́дати въпраша́ющиⷨ; т҄о слышѝ ꙁлата́го ̑ꙁы́комь что̏ глтꙿ ти, въ въса́кыиⷯ свои́ ⷯ въ́пие въса́комꙋ оу͗чи́ти. а͗ще бо̀, рⷱе ́, и̑ е̑ди́нь тала́нꙿть въвѣ́рень ти еⷭ ́, дѣла́и върꙋче́нꙿное́ ти, и̑ ти́южⷣе мъ́ꙁдоу прїи́меши юже и̑ съвръше́нꙿныи оу̑чи́тель  * . слыши́ же Па́ѵла, а͗ще реⷱ ́. ю̑нѣ́ише́моу ѿкры́етсе, старѣ́и да помлъчиⷮ. ꙁлаты́и же ̑ꙁы́комь, а͗ще реⷱ ́ оу͗чи́ши въ събѡ́рѣ, а͗ще не въсѝ прїи́мꙋтꙿ ти, т҄о р҃ ́• а͗щеⷤ не р҃, т҄о н҃• а͗щеⷤ не н҃ ́, т҄о і҃ ́• т҄о е҃ ́• т҄о а҃ ́. а͗щеⷤ и̑ ни е͗ди́нь, т҄о ты̏ свою̀ мъ́ꙁдꙋ имаши ѿ ба *. таⷤ ́ въ се́мь сло́вѣ глеⷮ• хо́щеши́ ли ме ка́менїеⷨ поби́ти; го́товь е̑сꙿмь и̑ кръ́вь пролїа́ти, ть́чїю да грѣ́ ⷯ тво́и въꙁꙿбра́ню. |

53б

нь̑ глеши пакы, ꙗ̑ко кто тѝ повелꙗ̀, ко́и са́нь, повѣда́ти въпраша́ющїимь; аꙁ же ве́щꙿшаго са́на не имаⷨ ѿ сего̀ повелꙗва́юща́го ми• и̑лѝ не слꙋга̀ въсѣⷨ дхо́вныиⷨ въ си́ ⷯ е͗сꙿмь; т҄о слышѝ га, е̑гⷣа̀ реⷱ ́ і̑мꙋ͗ ’Іѡ̑анꙿнь• ги нѣ́цїи проповѣ́дꙋють и͗ цѣле́ть, иже съ на́ми не хо́деть• ѡнꙿ же реⷱ ́ е͗мꙋ͗• да не въꙁꙿбра́ните имь• иже нѣⷭ на́ вы, по ваⷭ еⷭ ́. тѣ́мꙿ же въ си́ ⷯ слꙋга́ е͗сꙿмь сиⷨ ́ кро́мѣ раꙁꙿвраще́нїа. и̑бо̀ никт҄о ѿ си́цевыⷯ боеи́се ба, въꙁꙿбра́нитꙿ ми свою̀ по́хвалоу и̑ слоуⷤбоу. кро́мѣ а͗ще кт҄о теⷤкосрⷣъ́, поⷣб́нь оу̑ꙁрѣ́вꙿшїимь * х҃а̏ връ́вїю и̑ꙁꙿгна́вꙿша прода́ющиⷯ и̑ кꙋпоу́ющиⷯ въ цркви и̑ трапе́ꙁы и͗ сѣда́лища и́ ⷯ и͗спровръ́гꙿша. и̑ ръпꙿтахоу глюще, ко́ею вла́стию сїа̏ твориши; нь̑ о͗ ереси юже рѣ́хомь, не ма́ла еⷭ ́.

г҃ ́ Тре́тїа еⷭ ́ иже по цркваⷯ бжіаⷯ раꙁрⷣоуше́нїе на въскрсе́нїе, вели́ка въ истинꙋ. ка́ко бо̀ пи́шеⷨ на ри́мꙿскыиⷯ ве́щꙿше ѯ҃ ересе́и; т҄о нѣⷭ ли по́трѣба ншїиⷯ пръ́вѣе потрѣ́бити, ꙗ̑ко да виⷣм́ь и̑ си́ ⷯ и͗ꙁе́ти е͗ѵⷢлꙿскы. црꙋ бо̀ повѣжⷣьшꙋ̀ ада, посла́нь е̑сѝ, сще́нꙿниче, ра́доⷭ въꙁвѣсти́ти невѣ́стѣ бжіи цркви, и͗ ре́щи• Хс҃ въскрсе. тыⷤ ́ въмѣ́сто блговѣще́нїа е͗̀, ного́ю въ оуста̀ би́еши црцꙋ. а͗ще лѝ ни̏, т҄о въса́ко до́мь бжіи ада нари́чеⷮ. Хс҃ ́ по́бѣди ада, и̑ съ̏ прѣⷣста́тель адовь, паⷱ ́ же дїа́воловь, побѣжⷣа́еть доⷨ бжіи. не Мѡѵ̈си̑ ли съшьⷣ съ горы̀ реⷱ ́• иже * ревнꙋ́еть по ги бꙁѣ, ннꙗ ѡ͗рꙋжіе е͗го̀ о͗ бедрѣ̀ е̑го̀. и̑ и̑ꙁꙿсѣ́коше г҃ въ ть̏ днь, и̑ съже́гше телꙿць напои́ше сътво́рꙿшїиⷯ. и̑ чт҄о ве́щꙿшꙋю ересь инꙋ глю; довлꙗ́еть се́моу вели́ко въꙁыска́нїе.

д҃ ́ Четꙿвръ́таа еⷭ ́ иже ни сще́нꙿници, длъ́жни соу́ще мли́|

54а

тисе ѡ̑ люⷣс́кыⷯ невѣⷣн́иⷯ, крⷭть на ли́ци вѣ́деⷮ сътво́рити. а̑ще ли́ же и̑ въо̑браꙁе́ть, нь̑ не́ пръсты ꙗ͗коⷤ ѡци прѣда́ше. и̑ чт҄о се̏ еⷭ ́; не въ про́сто ли дрѣ́во крⷭтитсе, на нⷨж́е ꙁлодѣ́е повѣша́ютсе, а͗ще не въо͗браꙁи́ши ꙗ͗коⷤ прѣда́нꙿно еⷭ ́; не ꙁапрѣще́нїе ли еⷭ ́ ꙗ͗ко ни крⷭтоу̀ ни обраꙁоу ко́емꙋ поклони́тисе, на нⷨж́е поⷣп́иса нⷭѣ́; се́мꙋ же поⷣпись пръ́сты ꙗ͗вл́нїе. нь̑ что лѝ о̑сꙋжⷣа́емь і͗нꙿдіы кртⷭещиⷯс́е е͗ди́нѣⷨ пръ́стомь; и̑бо̀ трⷪцꙋ въо͗бража́ють три̏ лица̀ три́ми съ́ставы, нь̑ не двѣ̏ сꙋ́щьсꙿтвѣ хвѣ, пачеⷤ плъ́ть, ̑юже на крⷭтѣ распе́тсе г҃ь́.

е҃ ́ Пѣ́таа еⷭ ́, иже проповѣда́ють двѣ̏ бжⷭтвѣ, два̏ ’Іѡ̑анꙿна покаа́нїю проповѣⷣн́ика, два̏ месіи Ха҃, две̏ крще́ни, е͗гⷣа̀ кто̏ бра́тими́тсе *• не въси́ ли, ѡ͗ бꙋ́иство, бра́тїа е͗смы̀ по крⷭтоу гню; по́что ли крще́нꙿныи е̑гⷣа̀ ꙋ̑клони́тсе въ невѣ́рїе, и͗ о͗бра́титсе пакы̀, не крща́етсе; ꙗ͗ко да не двѣ̏ стѣ́и трⷪци проповⷭѣ́, нь̑ млтва ть́чїю. не слыше́т ли а͗плⷭкоу́ю кни́гꙋ повъсоуⷣ ́, ꙗ͗ко въсѝ иже поⷣ сты́иⷨ крще́нїемь по въселе́нꙿнѣи бра́тїа е͗смы̀; не и̑ мтре ли нше се́стры на́мь соу́ть по крⷭтꙋ; и̑ же́ны мꙋжеⷨ ́; не слыше́т ли Па́ѵла глюща. и̑лѝ нⷭѣ́ ми лѣ́ть се́стрꙋ женоу̀ во́дити; нь̑ бледосло́ве, ѡ͗ ереси, и̑ въꙁе́млеши сто́е е͗ѵⷢлїе и̑ поставлꙗ́еши свѣⷣтелꙗ своеѝ ереси и̑ прѣ́льсти, и͗ проповѣ́дꙋе́ши дво̏ꙗ въса̀ ꙗже рѣ́ ⷯ ти, бледосло́ве нѣ́коею по́вѣстїю и̑ млтвою па́гꙋбною. є͗да̀ не сїа̀ еⷭ ́ хꙋ́жⷣьшіа ересь несто́рие́вы; ѡнꙿ бо̀ два̀ въ е͗ди́ноⷨ снѣ глаше, тⷤы́ въса̀ раꙁсѣ́че, рассѣ́ченꙿне съ́вѣстїю сла́бою *.

Нь̑ мнѡ́га сꙋ́ть сицева́а, и̑ повелꙗ́нїа не имамь еже сїа̏ распространи́ти, про́чїиⷯ же въне́сти посрⷣѣ̀, |

54б

ꙗ͗ко о͗вличе́нїю пови́нꙿны. и͗бо о͗ имже ничто́же въмѣнꙗ́ють. и̑ нⷭѣ́ ть́чїю съмꙋще́нїе сще́нꙿникоⷨ, нь̑ и̑ тьщета̀ кро́мѣ съгрѣше́нїа вели́каго. нь̑ си̏ ꙁа́висти плъ́ни, ни ѡ͗ си́ ⷯ во́леть о̑бьꙗ͗ви́тисе. кто́ бо к то́мꙋ сътво́рилꙿ би то̏, оу͗вѣⷣвь ꙗ͗ко си́цева́а сꙋ́ть ѡ̑ си́ ⷯ; про́сфоры прино́симы́е и͗ съсоу́ди сще́нꙿникоⷨ дръ́жимы вь сты́имь жръ́тьвни́цѣ, и̑ паⷦ въ ни́ ⷯ ꙗ͗дꙋщѐ меса̀ и̑ про́чее съ́нѣди. и̑ еⷭ се̏ грабле́нїе ѿ црквы бжи́, и̑ да́рь сво́и въсприемле въ́спеть, еже лꙋ́чше бѣ́ше не да́ти, неⷤ лѝ да́вь въꙁе́ти. ⷭ ́ же и̑ съмꙋще́нїе прѣ́жⷣе луⷮргіе сще́нꙿникѡⷨ и̑ про́чїиⷨ люⷣм́ь и̑ по луⷮргіи. а͗ еже ѡ͗ съсꙋ́дѣⷯ ꙁр̑и въ прави́лѣⷯ стхь ѡць чт҄о глеⷮ. ꙁри́ же и͗ въ по́вѣсти, ка́ко прокаꙁи́шеⷭ нѣцїи, ꙗдꙿшеи въ сще́нꙿныиⷯ съсоу́дѣⷯ. ви́жⷣъ же и̑ въ дре́внⷨ, ка́ко Навꙋхѡⷣно́сорь, а̑ще и̑ въ і̑долопокло́нꙿнѣи цркви, нь̑ въ́ чтⷭи поста́вилꙿ бѣ̀ сще́нꙿны съсоу́ды ꙗ͗же ѿ стаа стхь въ ’Іерлⷭмѣ въꙁе́ть. оу͗мръ́шꙋ же снꙋ е̑го̀ Марода́хꙋ, и̑ бы́вꙿшꙋ црꙋ бра́тоу се́го Марода́ха Валꙿтаса́рꙋ, и̑ сътво́рꙿшꙋ е̑мꙋ͗ пѵ́рь съ кне́ꙁы, таⷤ ́ въшⷣш́ꙋ кь поса́дницаⷨ и͗ повелѣ́вшꙋ прине́сти сще́нꙿные съсоу́ды, и̑ наче́ съ ни́ми пи́ти и͗ ꙗсти въ си́ ⷯ, и͗ оу͗ꙁрѣ̀ роу́коу и̑ꙁьшⷣшꙋ и̑ꙁꙿ стѣны̀ и̑ пи́шꙋщоу по стѣнѣ̀, оу̑дивисѐ и̑ иꙁмѣни ли́це. и̑ приꙁва̀ въсѐ влъ́хвы, и никтоⷤ ́ въꙁмо́же раꙁꙿдрѣ́шити писа́нꙿнаа. бѣ̏ и̑ ѡ̑бѣща́ль да́ры мнѡ́гы. и͗ ре́кши ба́бѣ е͗го̀, а͗ще прїи́деть Данїиⷧ ́ і͗оу̑де́анинь, раꙁꙿдрѣшиⷮ ́. понеⷤ ́ и͗ ѡцꙋ ти мнѡ́га съ́нїа ра́ꙁꙿдрѣши. живе́тꙿ бо̀ въ нⷨ дхь бжіи сть. приꙁва́нь быⷭ. и̑ мли е̑го̀ о̑бѣща́вь мнѡ́гы да́ры и̑ тре́тїю чтⷭь црⷭтва свое͗го̀, и̑ о̑блѣ́щи е̑го̀ въ ба́грѣнꙿнꙋ о̑де́жⷣꙋ, а͗ще и чт҄о |

55а

сꙿквръ́нно еⷭ ́, реⷱ ́, не оу͗та́и ми. съ̏ же ничтоⷤ ́ въсхо́тѣ, писа́нїе же ра́ꙁдрѣши, еже бѣ́ше се̏• мані̑. ѳекѐлꙿ. фарѐсꙿ. и̑ꙁьчта̀• ниꙁложе́нїе, раꙁдѣл́нїе. и͗ꙁьчта̀ реⷱ бь жи́ꙁнь твою̀ и͗ облаⷭ твою̀ и̑ ꙋ͗малї ю̀ велꙿмѝ и̑ раꙁдѣли́ти хо́щеть бь црⷭтво твоѐ пе́рꙿсѡⷨ и͗ ми́дѣноⷨ• понеⷤ ́ не ты̏ ть́чїю, нь̑ и͗ блꙋ́нⷣице твоѐ пи́ше и̑ ꙗдоше въ сще́нꙿныиⷯ съсоу́дѣⷯ *. т҄о и͗ се̏ та́ко поⷣб́но еⷭ ́, понеⷤ ́ и̑ блꙋ́днице и̑ невѣ́рнїи въ ѡ̑сщьшїиⷯсе съсꙋ́дѣⷯ пию́ть и̑ ꙗ͗дꙋ́ть, и͗ въ не́чтⷭь повръꙁа́ютсе. въсе́ бо̀ ѿ стыиⷯ ѿц́ь о͗сще́нꙿно поꙁнава́емь ннꙗ въ стѣ́мь жръть́вницѣ въшьⷣш́ее. Нь̑ ннꙗ пакы̀ ѡ͗ лъжесъписа́ниⷯ ре́коу, иже мнѡ́го еⷭ ́ въ по́лꙿꙁꙋ и̑стрѣблꙗ́тисе, ꙗ͗ко си́ми ѿлꙋче́нїа въꙁꙿраста́ють мнѡ́га, и̑ попра́нїа цркви бжіи, невѣ́жⷣамь по́гыбѣль, вѣжⷣамꙿ же съмꙋще́нїе. то́го раⷣѝ рѣ́ше, въ ко́имь писа́ни пра́вое свⷣѣ́телꙿсꙿтво оу͗лише́нꙿно еⷭ, не приема́тисе. соу́т же и͗ свⷣѣ́телꙿствꙋ́юще неправо:•

л҃ ́

Бжⷭтвна́а же оу͗читоу́ють стіи дрѣ́внꙗ́а и̑ нова́а, ко́иⷯ дръжа́ти оу͗че́нїа, та́ ⷤ и͗ инаа ꙗже о̑ ереси где̏ и̑лѝ кое́и ꙁло́бѣ въ ѿраже́нїе съпи́сасе, свⷣѣ́тел въспри́мл бжⷭтвна́а писа́нїа, про́чаа́ же не прие͗ма́ти ꙗже пра́выи пꙋ̀ть не ꙋ͗чеща́а. мнѡ́гы бо̀ хꙋ̀лы въ нѣ́кыиⷯ о͗брѣта́ютсе. нь и̑ Грїго́рїе бгосло́вь въꙁꙿбранꙗ́еть ѡ̑ си́ ⷯ въ творе́нїи сво́еⷨ филосо́вꙿскомь. да въ пра́вдꙋ си́мь прѣⷣста́тель въꙁꙿбра́ни е̑ди́ною на рожⷣьство хво чта́тисе бгосло́вномꙋ е̑го̀ сло́вꙋ, еже Хс҃ ́ ражⷣа́етсе прослави́те. нь̑ ересно въне́се посрⷣѣ̀ и̑ повелꙗ̏ чта́тисе, ѡ͗ съпротивл́нїа истинѣ. такова́ бо сꙋ ⷮ слова̀ ѿ ихже нѣ́где въ |

55б

нѣ́коⷨ глеть• «є͗гⷣа̀ съни́дошеⷭ въ ’Іе͗рлⷭмь д҃ е͗ѵⷢлисти поклони́тисе прѣ́стои бци, о͗слъ́поше и̑ о͗глъ́хоше. и͗ тогⷣа̀ ть́чїю съ нбсѐ слышещѐ съпи́саше е͗ѵⷢлїа̏». и͗ не ꙁр̑ить по́вѣсти въ е͗ѵⷢли, ꙗ͗ко Матꙿѳе́и по и́ ⷯ лⷮѣⷯ въꙁнеⷭнїа, и̑ прѣло́жи се̏ і̑ѡ ѿ е͗вре́искаго ̑ꙁы́ка въ еллинꙿскыи, Марꙿко по иⷯ ́ ѿ Пе́тра наоу̑чꙿсѐ, Лꙋка́ же по еіⷤ ́. и͗ сїа̀ прине́сошеⷭ ’Іѡ́анꙿнꙋ, и̑ ви́дѣвь рассꙋ́ди, и̑ та́ко ѿ бгосло́вїа начеⷮ ́, по л҃в́ лⷮѣ́ въꙁнⷭе́нїа хва. и̑лѝ ꙗ͗коⷤ рѣ́хь въ въ́просѣⷯ глюще́е «ꙗ͗ко ѿ ꙩ͗чесѐ гнꙗ па́чеⷤ ѿ ꙁѣ́нице е̑го̀ еⷭ ́ слнце» *. и̑ въ о̑бже́нїе прино́сить тва́рь. нь̑ си́цева́а мнѡ́га ѕѣ́ло и͗ аще повели́тсе, тогⷣа̀ о͗бличи́ти еⷭ ́. а͗ще лѝ ни̏, т҄о е̑гⷣа̀ не хо́щꙋть съжеже́на бы́ти еретичьска сꙋ́ща, въ́ что мнѣ̀ трⷣꙋ́ съ̏ еⷭ.

Ннꙗ же лѝ пакы̀ глеши́ ми, т҄о по́что ты̏ съписꙋ́еши; не съпи́сꙋю аꙁь, нь̑ о͗блича́ю• ни же о̑ спⷭе́ни полъ́ꙁнаа ка́а довлꙗ́ютꙿ бо̀, а͗ще свобоⷣ была̀ би ꙗже ѿ сты́ ⷯ на спсе́нїе дшѝ, нь̑ о̑ и̑ꙁмьжⷣа́ни си́ ⷯ пи́сахомь, и̑ въ ѿраже́нїе соупроти́вныиⷨ. и̑ е̑гⷣа̀ еⷭ ́ днь бра́ни, еда црь ѿ свои́ ⷯ ѡ̑рꙋ́жїа въꙁима́еть, поне́ ⷤ соупоста́ти въо̑рꙋ́жени сꙋ́ть; ни̏. нь̑ па́че прио͗брѣта́еть, ꙗ͗кова́а ли́бо бꙋ́тⷣь на по́лꙿꙁꙋ по́мощи. нь̑ ꙗ͗коⷤ въ црⷭкыиⷯ въсе́гⷣа ѡ̑рꙋ́жїе чтⷭитсе и̑ свѣтли́тсе, та́ко и̑ въ бжⷭтвны́иⷯ писа́ниⷯ. а̑ще бо̀ не въ́ домь е̑го̀ прїи́деть си́лꙿнь, не соу́щоу соупоста́тоу ни е̑ди́номоу, т҄о посла́нника е͗го̀ беꙁꙿьо̑роу́жна та́тїе о͗брѣ́тꙿше оу͗би́ють. та́ко и̑ въ наⷭ ́, а͗ще и͗ ереси не соу́щи, нь̑ беꙁꙿо͗роуⷤн́ыⷯ дїа́воль по ма́лꙋу растръꙁа́еть, и͗ плꙗноу́еть и̑ о̑бнажа́еть. нь̑ а͗ще кт҄о свѣтлѣ́ишее ѡ̑рꙋ́жїе принесе́ть, ꙁа́виⷭ се̏ помрача́еть. глеть бо̀ ꙁлаты́и ͗ꙁы́коⷨ• |

56а

ко́е * копіе о͗стрѣ́иши еⷭ ꙁа́висти; та́ ⷤ нано́сить• и͗ма́ше, реⷱ ́, съ кора́бль оуже, нь̑ въꙁьⷨ ́ ’Іоуда оу͗да́висе. и̑ пакы̀ глеⷮ ́• жи́дове ꙁре́ть хро́мꙿца̀ цѣ́ла, и̑ на вра́ча соу́дище събира́ють. быⷭ ́ бо̀ реⷱ ́ науⷮр́їа, събра́шеⷭ старѣ́иши́ны и́ ⷯ и͗ ста́рꙿци, и͗ книгочіе въ ’Іе͗рлⷭмѣ• Анꙿна а̑рꙿхїе̑ре̑и и̑ Каїа́фа и̑ ’Іѡ̑анꙿнь и͗ ’Алеѯа́ндрь, и̑ ели́кѡ и́ ⷯ бѣ́ше ѿ́ рѡда а͗рхїе͗ре̑иска *. и̑ въ тъмни́цꙋ въсади́ше проповѣⷣн́икы истинѣ ꙁастꙋ́пници лъжѝ. и̑ про́чаа шъⷣ ́ въ ’Іѡ̑а͗нꙿнѣ навыкнѝ. ѡнꙿ бо̀ си́цевы́иⷯ съвръ́шень о̑бличи́теⷭ быⷭ ́. ѿ е͗го́же и͗ ꙁлауⷮс́ть нарⷱе́се, не раⷣѝ мнѡ́гыиⷯ е̑го̀ слове́сь, нь̑ нелицемѣ́рнѣ соуⷣ ́ и̑ꙁно́се ꙁла́та чтⷭѣ́ише.

Нь̑ тогⷣа̀ на оу͗ченикы ѡ̑ хромꙿцѝ и̑сцѣлꙗ́вшеⷨ събра́шеⷭ, ннꙗ же на е͗ди́ного пришлъ́ца и̑ оу͗пова́юща на си́ ⷯ днь на́ днь събира́ютсе, и̑ пооу͗ча́ютсе о̑ на́пасти и̑лѝ ко́е о͗блъга́нїе. по́что; аще а͗пⷭли хромꙿца̀ и͗сцѣли́ше, аꙁь что̏ сътво́риⷯ; ка́ко реⷱ ́, и̑ ты̏ не сътво́ри хромꙿца̀ нашего сщенꙿника; сѣдещїиⷯ при красны́иⷯ вра́тѡⷯ и̑ на въса́ко лѣ́то въ́ днь пра́ꙁдника вели́каго красна́а врата̀ смѣ́хꙋ и̑ оу͗ничиже́нїю поставлꙗ́юща, оу̑дара́е десно́ю ного́ю, ̑юже хро́мотоу покаꙁова́ше невѣ́жⷣьствїа, ты̏ обличи не сътвори́ти се̏. и̑ мы̏ о̑бы́чное не полꙋчи́хомь. т҄о ннꙗ глауⷡ ́ твою̀ съкрꙋшиⷨ ́ въмѣсто бжїа до́ма *. ка́ко не съ́грѣши, глеши; нь̑ рꙿцѝ на́мь, ко́ею си́лою се̏ сътво́ри; и̑ аꙁь не ѿме́щꙋсе и́ ⷯ, нь̑ ре́кꙋ, ꙗ͗ко именеⷨ Іу̏х҃а̀ наꙁоре́а се̏ о͗бли́чиⷯ, е͗мꙋ́ ⷤ вы̏ до́мь раꙁбива́ете и̑ ѿмъща́ете ада и̑ дїа́вола. и̑лѝ о͗сꙋ́дите́ ме ꙗ͗коⷤ Па́ѵла въ Филипꙿпи́сѣⷯ, ꙗ͗ко ꙁапрѣ́тиⷯ вра́гоу слꙋжи́телꙗ, и̑ реⷱт́е• по́что по́гꙋби наде́жⷣꙋ ншꙋ; и̑дѝ и̑ ѿпꙋще́нь бꙋдѝ |

56б

ѿ прⷣѣ́ль на́шиⷯ. ре́кꙋ же и͗ аꙁь, ꙗ͗ко дръжа́внаго е̑сꙿмь, ꙗ͗коⷤ и̑ въсѝ. да е̑гⷣа̀ соуⷣ ́ бжіоу не покара́етⷭе́, аꙁь то́го блгочтⷭїе и̑ соуⷣ ́ прⷣѣло́жꙋ, ꙗ͗ко нико́мꙋ чт҄о сътво́рити кро́мѣ съгрѣше́нїа въчини́вꙿшꙋ. вы̀ бо̀ глете, ꙗ̑ко ма́ль еⷭ ́ стра́ ⷯ въ граⷣѣ, и̑ лови́твꙋ тво́рите дръжа́вномоу сїа̏ глюще, же и̑спро́сити, да пра́вдꙋ въса́коу стра́хоⷨ ва́шимь потопи́те и̑ ꙁлы́ и̑ непра́веⷣные въꙁꙿдви́гнете. на пра́выиⷯ ꙽꙽ бо̀ стра́ ⷯ про́сите въса́ко. ꙁла̏ сїа̏ по́хвала, ꙁло̏ проше́нїе, еже ꙁрѣ́ти непра́вды пра́выиⷨ и̑ не смѣ́ати вѣща́ти, нь̑ съве́ꙁань ͗ꙁы́кь и̑ма́ти. а͗ще бо̀ облаⷭ имаши въса́ко на оу͗біице, на́ тате, на невѣ́рꙿные, и̑ на поⷣб́но си́ ⷯ, т҄о на ко́го про́сиши; а͗ще бо̀ по́ль вла́сти твое̀ и̑ма́лꙿ би пра́вдѣ хо́теи, вѣ́рꙋю ꙗ͗ко и̑ да́ ⷤ, и̑деⷤ ́ не о͗бла́дꙋеть, стра́ ⷯ вели́кь съдръжа́лꙿ би ꙗ̑коⷤ прѣ́жⷣе врѣ́ме се̏ ѿ бы́вшїиⷯ, нь̑ непра́веⷣны́иⷯ. пра́веⷣніи бо̀ имꙋть по́хвалꙋ ѿ́ власти. нь̑ ре́кꙋ, ꙗ͗ко и̑ пра́веⷣніи ꙁрещѐ пра́выи пꙋ́ть соу́да боꙗ́лисе́ би глюще, еда въ чеⷨ съгрѣшиⷨ и̑ мы̏ и̑лѝ съгрѣши́хѡⷨ; ннꙗ же а͗ще и͗ о͗би́дими, нь̑ малѣ́иши стра́ ⷯ съдръже́ть, прⷣѣлага́юще на́ ба наде́жⷣꙋ. нь̑ пакы̀ рⷱе́те ми, ка́ко ты̏ не съ́грѣши, иже до д҃ ́ е҃ ́ домѡ́вь сътво́ри ѿлꙋ́чны ѿ наⷭ ́ кръ́ви не ꙗсти; да́же и̑ ѿ самѣ́ ⷯ наⷭ ́ въ ма́лѣ не прѣпрѣ̀. аꙁꙿ же глю, ꙗ͗ко и̑ въ ма́лѣ и̑ мнѡ́ѕѣ оу̑пова́ю на га, да въсѝ о͗чтⷭите́се, ꙗ̑коⷤ и͗ бꙋ́деть.

Нь̑ сїа̀ наꙁна́мена́вше прѣи̑дѣⷨ пакы̀ кь и͗справл́нїю ꙗже въ невѣ́нⷣи хоуле́тсе. ѡ͗ си́ ⷯ бо̀ на́мь тъща́нїе и̑ поче́ло:•

л҃а́

Събѡ́рꙿно, си̏ рⷱѣ́ ко́и гль и̑лѝ по пи́сменеⷯ и̑лѝ по си́лаⷯ где̏

въспомѣне́тсе, реⷱм́ь.: ⸭⸭⸭⸭⸭

Ка́ко же и̑лѝ ко́е пръ́вѣе ре́коу; нь̑ и̑ ꙁде̏ ма́ло наꙁна́менавь прѣидꙋ. |

57а

ѡ͗ си́лаⷯ глауⷭ ́, нⷭѣ́ ꙗ͗коⷤ нѣ́цїи глють. и̑бо̀ аще и̑ р҃ лѣ́ть жи́вь еⷭ кт҄о и̑ по пи́сменеⷯ си́мь оу͗чи́тсе, ничтоⷤ ́ истое оу͗вⷭѣ́. нѣсоу́тꙿ бо̀ по сеⷨ ́. нь̑ ꙗ͗коⷤ пе́рꙿстїи ѡ̑тро́ци хо́теще́и пѣ́нⷭи оу̑чи́ти, пръ́вѣе оу̑че́тсе еⷭс́твꙋ глаⷭ ́ гро́ма, глаⷭ ́ въ́ꙁдꙋха, глаⷭ ́ пꙿти́чь, глаⷭ ́ трꙋбы̀, теⷱнїа вѡ́дь, лѣта́нїа пꙿти́ць, тоу́тна ꙁемлѝ, шꙋ́ма. глаⷭ члчь съ гломь. глаⷭ же беꙁꙿ гла еже глетсе, нѣмо въꙁва́нїе, си̏ рⷱѣ́ а̑лалагꙿмо̀, еже въсклица́нїе глⷮ ́ иже въ древны́иⷯ. иже и̑ ннꙗ въ ’Іе͗рлⷭмѣ и̑ въсе́и Сѵ̈ріи тво́реть, е͗гⷣа̀ патрїарꙿхь въ црко́вь въхо́дить, и̑ на прѣ́нось и̑ про́чїиⷯ въчине́нїиⷯ. и̑ си́ми въсѣ́ми и̑ кь сиⷨ ́ навыца́ють, та́ко бо̀ съставлꙗ́ють моусикію. та́ко и̑ ѡ͗ си́лаⷯ еⷭ по́ глауⷭ и͗справле́нїе, и̑лѝ похоуле́нїе. нь̑ се̏ ма́ло еⷭ ́ навыкнꙋ́ти по́ глауⷭ раꙁдѣли́вь гль• ѡ͗ пи́сменеⷯ же мнѡ́гь трⷣꙋ́ еⷭ. се̏ ⷤ ра́ꙁоумноу ска́ꙁавь, само́е еⷭс́тво въсприеⷨ ́ до ѡбѣнⷣа врѣ́мене въсѐ навы́кнеть глⷭо́мь раꙁдѣли́ти гль, и͗ тогⷣа̀ оу͗вⷭѣ́ правопи́сати. понеⷤ ́ и̑ си́ми хꙋ́лы и̑ раꙁꙿвраще́нїа сꙋ́ть, ꙗ͗коⷤ и̑ въ пи́сменеⷯ, ва́рꙿварꙿства же беꙁꙿ числа̀.

Нь̑ ты̏ си́це въꙁꙿдвигнѝ гль и͗деⷤ ти́ еⷭ ̑ периспоме́на. и̑ и̑деⷤ еⷭ ́ о͗ѯіа, о͗прѝ оусты• и̑ и͗деⷤ ́ еⷭ ̀ варіа, гръ́ломь, ꙗ͗коⷤ наꙁна́менахоⷨ въ еі-и глави́ꙁнѣ. нь̑ се̏ ꙗ͗вл́нїе насто́ещомꙋу глоу• ꙗ͗висѐ ꙗ͗ви́се. и̑ е̑да̀ мни́тсе ко́мꙋ се̏ е͗ди́нь гль бы́ти; ни̏, нь̑ а͗ще и̑ е̑ди́на ѡ̑бои́мь пи́смена, е͗ди́нꙿ же гль по́вѣстꙿнь, иже съ ̀, дрꙋ́гыи́ же повели́телꙿнь, иже съ ́. пи́смены е̑ди́но, нь̑ си́ла ра́ꙁдѣли. наⷣ се̏• «ꙗ̑ви се̏» си̏рⷱѣ́ бь гь, и̑ «ꙗ͗висѐ на́мь», понеⷤ ́ оу̑дивле́нꙿно се̏ въ|

57б

ꙁвѣща́еть пррќь, гле• бь гь соу́щь, и̑ пакы̀ на́мь ꙗ͗висѐ. нь̑ ꙁр̑и и̑ се̏, ꙗ͗ко не тьчїю въ си́лѣ погрѣша́ють гль, нь̑ и͗ въ пи́смени, ѡ̑ставлꙗ́юще ѝ, и̑ соу́гꙋбо раꙁꙿвраща́ють сь̏ гль по въса́кыиⷯ оутрьнꙗⷯ. наⷣ ви́ пакы̀ повели́телꙿно, си́це• «и̑ꙁшⷣь́ ꙗ̑ви́се». и̑лѝ паⷦ• «о͗чистѝ», «о͗чи́сти». наⷣ «чи́» спо́вѣстно, наⷣ «стѝ» мли́телꙿно и̑лѝ повели́телꙿно, ꙗ͗коⷤ гредꙋщіи гль ꙁна́менае́ть, си́це• «о͗чистѝ ть̏ съсоуⷣ ́», и̑лѝ мли́телꙿно• «о͗чистѝ ме г҃и́», по́вѣнⷭо же• «о͗чи́сти гь въса̀ нечⷭтїа». и̑лѝ «прѣло́жи», «прѣло́жѝ». «прѣло́жи на ѡ̑ны̀ о̑битѣ́ли», и̑ еⷭ по́вѣсꙿтно, «прѣложѝ се̏ и̑лѝ о̑но̀ та́мо», иже еⷭ ́ повели́телꙿно.

И̑ что ми́ еⷭ мнѡ́го глати; нь̑ аще въсхо́щеть дръжа́вныи, по е̑рѡти́мате и͗ꙁбереⷨ и̑ съста́виⷨ кни́гꙋ ѡ̑ си́ ⷯ съдръжа́ти въсѣ́ ⷯ. а͗ще лѝ ни̏, т҄о въсꙋ́е да не тъщиⷨсе. и̑бо̀ не е̑рѡти́матꙋ съставѝ се̏, нь̑ о͗бличе́нїе. и͗деⷤ ́ ꙁр̑иши си́лꙋ, тоу̑ ѡ̑прѝ гль глⷭомь, ино же въсѐ ра́вно. нь̑ не́ въⷭ гль, нь̑ наⷣ е̑ди́но пи́сме и͗деⷤ ́ си́ла еⷭ. то́го бо̀ раⷣѝ и̑ не пи́шетсе наⷣ ѡбе пи́смены и̑лѝ наⷣ три̏, нь̑ наⷣ е̑ди́номь, кро́мѣ оу͗тро́бные и͗деⷤ ѡ̑брѣта́етсе, и̑лѝ и̑ теⷤкꙿа́а и͗ остраа по мѣ́стоⷯ своиⷯ. и̑ ꙁр̑и, ка́ко и̑ наⷣ гпⷭтꙿствꙋ́ющи́ми наⷣ е̑ди́нѣмь еⷭ ́, а͗ не́ тькмо наⷣ покори́телꙿны́ми• «е͗с́мь», «с́нь», и̑ въ си́цевы́иⷯ. и͗ ꙁр̑и, ка́ко и̑ наⷣ ѿ еⷭ ́ и̑деⷤ еⷭ ́ по́трѣба, и̑ ка́ко пакы̀ нⷭѣ. «ѿпи́сашеⷭ», «ѿ́ кръви». проти́вꙋ рѣ́чи глаⷭ ́. и̑ пакы̀ «кръ́вь». нь̑ и͗ «Хс҃ ́ ражⷣа́етсе, сла́вите» а͗ще реⷱть, и̑ т҄о еⷭ ́ раꙁꙿвра́щенꙿно и̑лѝ оу̑пи́шетсе, нь̑ «слави́те». повели́телꙿно бо̀ еⷭ. тыⷤ ́ по́вѣстно ре́кь, не раꙁара́еши́ ли; та́ко и̑ въ въсѣⷯ си́лаⷯ. не́ тькмо раꙁꙿвраще́нїа, нь̑ и̑ хоу́лы плъ́но еⷭ ́, |

58а

а͗ще не на мѣ́стѣ своеⷨ глетсе, и̑лѝ пи́шеть. и̑ ка́ко хꙋла̀ еⷭ ́, слышѝ. и͗деⷤ глеть повѣ́дꙋе• «повѣ́сисе ги на дврѣвѣ», тоу̏ писа́нїемь прѣло́жь и̑лѝ гломь, рⷱе́ши• «повѣси́се ги на́ дрѣⷡ». не вънима́еши ли, ꙗ̑ко сна бжіа ꙁове́ши пакы̀ кь распе́тїю. и̑лѝ «прⷣѣ́нюю кле́твꙋу ншоу о͗цѣстѝ», ꙗ͗коⷤ бѝ не и̑ еще о̑цѣ́стимꙋ ре́щи, и̑ млитсе о̑ ѡ͗цѣще́нїи. и̑лѝ хо́те ре́щи «въста́ви» и̑ реⷱть «въставѝ». та́ко и въ въсѣⷯ ́ о͗брѣсти еⷭ ́.

Нь̑ ѡ̑ глѣхь пакы̀ рⷱе́мь. глеи «ви́дѣста  оочи мо́и спⷭе́нїе твоѐ», раꙁꙿвра́щенꙿно глеть. и̑бо̀ «видѣста» еⷭ ́ моужеи двоиⷯ ́. и̑ глеши, ꙗ͗ко ко́ежⷣо́ ми ꙩко члкь еⷭ ́ съвръ́шень. сеⷤ ́ есть срⷣѣ́не єⷭс́тво, и̑ поⷣба́еть ре́щи «ви́дѣстѣ ꙩꙩчи мо́и». и̑ пакы̀ еже глють ѡ̑ мѵ̈рѡно́сицаⷯ * «слыша́ста» и̑лѝ «рауⷣи́тасе ре́кꙋща», нѣⷭ та́ко, понеⷤ ́ моуⷤска сꙋ́ть сїа̏. нь̑ же́нꙿскаа, не соу́щи распростран́нїа иногⷪ, въ срⷣѣ́не глы съвьво́детсе, и̑ глеть• «слыша́стѣ и̑ рауⷣи́тѣсе». и̑ не глю, да пи́шеши и͗лѝ рⷱе́ши «ви́дѣсте» и̑лѝ «рауⷣи́те се», ꙗ͗коⷤ мнѡ́гащи вы̏, нь̑ «ви́дѣстѣ и͗ рауⷣитѣсе». се̏ бо̀ раꙁдѣл́нїе погꙋби́сте, не въне́млюще ꙗ͗ко инь гль ꙗ͗влꙗ́еть ѣ инꙿ же е̏, и͗ ѿни́мете мꙋсⷤка́а, ѡбое е͗ди́но сътво́рꙿше, и̑ раꙁꙿвраще́нїа и̑ хꙋ́лы въво́дите. ⷭ ́ же и̑ въ глѣⷯ си́цевыиⷯ хꙋ́лы. и͗деⷤ еⷭ ре́щи «непрѣлага́ема́а», ѡни́ ⷤ глють «непрѣлⷣага́ема́а», ꙗ̑коⷤ бѝ ре́щи• непотрѣ́бнаа прѣсⷣта́телꙿнице, и̑лѝ невъне́млема́а. и̑ пакы̀ «не прѣлⷣо́жныи бе», ꙗ͗коⷤ бѝ то́жⷣе похꙋле́нїе ре́щи• непотрѣ́бныи бе. е̑ди́но д наⷣвръ́гь се̏ тво́риши. и̑лѝ «мѵ̈рѡно́сицамь пла́чь на радоⷭ прѣло́жи» хо́те ре́щи, и̑ рⷱе́ши• «плаⷱ ́ на ра́доⷭ прѣлⷣо́жи», ꙗ͗коⷤ |

58б

би ре́щи, въ мѣ́сто ра́дости пла́чь си́мь прѣсⷣта́ви. ѡ͗ бѣснова́нїа въ бжⷭтвны́иⷯ пѣ́нїиⷯ. и̑лѝ «огнь на́ росоу прѣло́жи» хо́те ре́щи, и͗ рⷱе́ши «огнь на́ росꙋ прѣлⷣожи», глешѝ ꙗко въ мѣ́сто росы̀ о͗па́ли ю͗нѡ́ше, и̑ огнь рⷱе́ на́ хлаⷣ прѣлⷣо́жꙿшаго ба, ѡ͗ бꙋ́иства. и̑лѝ паⷦ ́ въ млтваⷯ «неоусыпа́ющоу́ю бцꙋ, и̑ въ ꙁастꙋпле́ни непрѣлага́емаго оу͗пова́нїа» и̑ рⷱе́ши• «непрѣлⷣага́ема́го оу͗пова́нїа», си̏ рⷱѣ́ ненадежⷣнаго и͗ непотрѣ́бнаго оу͗пова́нїа, и̑ поⷣб́наа си́мь, ꙗже въ сеⷨ тъ́чїю быва́ють пи́смени приложе́нїа. и̑лѝ еже ре́щи «наⷭ ́ бо̀ раⷣѝ родисѐ ѡ̑тро́че мла́до, а͗ прѣ́вѣчны́и бь», понеⷤ покаꙁꙋ́еши, ꙗ͗ко е̑гⷣа̀ и̑ въ Виѳлее́мѣ ѿ двы, тогⷣа̀ и̑ ѿ ѡца рожⷣе́нїе бы́ти хво, и̑ не ꙗ̑вл́нꙿно дръжи́ши гломь, ꙗ͗ко «прѣжⷣе вѣ́кь еⷭ ѿ ѡца», творꙿц́ь бо̀ вѣ́кѡⷨ. нь̑ и̑ глюще́е «прѣ́бога́таго», нⷭѣ́ тако, нь̑ «насоу́щнаго». и̑бо̀ ѿ ѡче ншь въꙁима́еть творꙿц́ь и͗ глеть се̏• «наⷭ бо раⷣѝ родисѐ ѡ̑тро́че мла́до, прѣ́вѣчны́и бь», илѝ «иже прѣ́вечны́и бь», ре́щи ꙗ͗влѣ́нꙿнѣе. и̑ ꙁр̑и, ѿ коⷣу́ въꙁе́млютсе и̑ ѡ͗ кыⷯ ́ глютсе. ꙗ͗коⷤ и̑ е͗гⷣа̀ реⷱш́и «прѣ́бога́таго», въ несъ́вѣⷭ гль еⷭ. въ протлъкова́ниⷯ имамы прѣда́нꙿно, ꙗ̑ко въ ѡче нашь е͗ѵⷢлскои млтвѣ глюще́е «хлѣ́бь ншь насꙋ́щныи» глеть, понеⷤ ́ въсѐ съ́ставы нше оу͗маща́еть насоу́щьствивь веⷭліа неи͗ꙁꙿгла́нꙿнаго, иже еⷭ х҃с́. тѣ́ло бо̀, рⷱѐ, хво прїимѣ́те, въкоуси́те и виⷣт́е ꙗ͗ко блгь гь и̑ еⷭ ́ съ̏ хлѣ́бь тѣ́ло хво, иже ѿ двце при́ть, иже дваа въ Виѳле́емѣ ро́ди. то́же проꙁира́е и̑ творꙿц́ь конꙿда́кеⷨ * рⷱе́• «двца днⷭь насоу́щьстьвна́го ражⷣа́еть» си̏ рⷱѣ́ хлѣ́ба нбⷭна́гоⷨ и̑ се̏ ре́кь наꙁна́менꙋ́еть дръꙁновл́нїе, ꙗ͗ко ꙁемлꙗ̀ ꙁре̑ сїа̏, съ дръꙁновл́нїе. хоуды́и връто́пь въ́ дарь прино́сить, |

59а

ꙗ͗коⷤ влⷣчне смѣре́нїе, еже ѿ́ рабы роди́тисе. и̑ рⷱе́• «ꙁемлꙗ̀ връто́пь неприкоснове́нꙿномꙋ прино́сить», и̑лѝ свои́стьвнѣ́ише́е по гръ́кѡⷯ «непристꙋ́пномꙋ», ꙗвѣ ꙗ͗ко кто приближи́тисе хо́тѣше бжⷭтвꙋ да́рь прине́сти, а͗ще не блгоꙋ͗тро́бїемь съвръ́шилꙿ би ꙗже ѡ͗ наⷭ ́; и̑ сїа̏ ре́кь наꙁна́мена съе͗дин́нїе нбⷭныиⷨ и͗ ꙁемлъны́имь въкꙋпѣ славословл́нїе• «аггли», реⷱ ́, «съ хоудѣ́иши́ми», ихꙿже члци ꙗ͗ко простѣ́ишиⷯ вънима́ють, «пасты́рїи славословеⷮ ́». таⷤ ́ наꙁна́менꙋ́еть, ꙗ̑ко и͗ имꙿже ѿпа́де члчтⷭво, поплъ́ꙁꙿсе ѿ сътворꙿшаго, кꙋ́пно въса̀ ꙁемлꙗ̀ по тече́нїи ѕвѣ́ꙁдь, и̑ прѣ́граⷣ быⷭ ́ ꙁа́коⷩ, ѿрица́е сиⷯ ́ ѿ пле́мене а͗ѵраа́млꙗ, тѣмꙿже нбⷭнаго пꙋти по́лꙋчи шъ́ствова́ти, ѕвѣꙁⷣа́ми ѿпа́де ѿ ба въ і̑долопоклон́нїе и̑ раⷣѝ сиⷯ ́ ѿ ꙁа́кона ѿлꙋча́ютсе бжіа. и̑ ты̏ сѣ́ме а͗ѵраа́мле, тѣⷨ гнꙋша́еши се иⷯ ́. нь̑ се̏, имꙿже ѿпа́де, тѣ́мь оу͗ловлъсѐ, и̑ то̀ ꙁнаме́нїе въꙁь́мь, ищеть нбⷭна́го тво́рꙿца поклони́тисе е͗мо̑у съ́ дары, ꙗ͗ко не к то́мꙋ плѡⷣ ́ ідѡлоⷨ, нь̑ бжїоу снꙋ приноси́ти, и̑ поу́ть съ ѕвѣꙁⷣо́ю шъ́ствꙋеть. не гнꙋша́исе оубо̀, нь̏ съ ра́достію прїимѝ. ѿ вы́шнꙗго бо̀ про́мысла, имже ѿбѣ́же, тѣ́мꙿ оу͗лавлꙗ́етсе. и̑ се̏ ꙁна́меніе прѣ́жⷣе въ тебѣ̀ о͗брѣта́еть, ꙗ͗ко въ тебѣ̀ родисѐ црь, да ты̏ не распыха́еши́се. нь̑ да еⷭ ми́рь на і̑илꙗ́, спⷭе́нїе же е͗ꙁы́кѡⷨ, реⷱ ́ • «влъ́сви съ ѕвѣꙁⷣо́ю пꙋ́тьшъ́ствꙋють». таⷤ ́ съвъкоу́пивь реⷱ ́• «наⷭ бо̀ раⷣѝ родисѐ ѡ͗тро́че мла́до, прѣ́вѣчны́и бь», съвъкꙋ́пивь, ꙗ͗ко и̑ мы̏ не ѿлꙋ́чени бѣ́хѡⷨ въ по́гыбѣль, нь̑ до пришъ́ствїа чаа́нїа е͗ꙁы́кѡⷨ. и̑ покаꙁа̀, ꙗ͗ко ть̏ иже прѣ́вѣчны́и бь, ннꙗ родисѐ плъ́тїю ѿ Мр҃іе мла́до ѡ͗тро́че, си̏ рѣⷱ ́ бы́вь иже не бѣ̏. |

59б

и̑ ты̏ погрѣши́вь въ ма́лѣ гль въ невⷣѣ́ни, глеши ннꙗ• «и̑ ѿ ѡца родисѐ». та́кожⷣе и͗ ре́кь «въ пꙋть шъ́ствꙋють», смѣ́хꙋ поⷣб́но глши, нь̑ «пꙋ́ть шъ́ствꙋють». та́кожⷣе и̑ въ про́чїиⷯ раꙁꙿвраща́еши и̑ хꙋли́ши, и̑ въ сеⷨ вы́шꙿшїиⷯ глѣⷯ се́мꙋ конꙿда́кю.

Ꙗкоⷤ и̑ въ а̑нти́сты́иⷯ хо́те ре́щи «сы̏ быва́еть и̑ неꙁⷣа́нꙿныи ꙁы́жⷣетсе», и̑ глеши «си̏ быва́еть и̑ неꙁⷣа́нꙿнїи ꙁы́жⷣетсе», и̑ покаꙁꙋ́еши два̏ сна, ꙗ͗коⷤ Нестѡ́рїе. и͗бо̀ е̑гда̀ въпро́си Моѵ̈си̑ при коупи́нѣ, гл• кто̏ ты̏ е̑сѝ ги; реⷱ• аꙁь е͗с́мь сы̏, си̏ рѣⷱ ́ сꙋ́щь си́це, не и͗мѣ́е поⷣб́на сꙋщꙿьства себѣ̀ повѣда́ти ти, нь̑ си́це неве́щьстьвнь, ꙗ̑коⷤ мѐ проꙁри́телꙿны́ма ооч̑има ꙁр̑иши пррч́е. вѣ́кь, и͗ вѣкѡⷨ ѡ͗блаⷣе́, ꙗ͗коⷤ по гръ́кѡⷯ глеⷮ, вѣⷦ ́ и̑лѝ сꙋщь и̑лѝ сы̏. и̑ того̀ раⷣѝ глть• сы̏ быва́еть, си̏ рѣⷱ ́ невещь́стьвны́и въ вещь́стьвнꙋ плъ́ть бы́вь. то́гожⷣе пакы̀ ины глеть• сы̏ и̑ прѣ́жⷣе сы̏, и̑ ꙗ͗висѐ ꙗ͗ко члкь, си̏ рѣⷱ ́ и̑ тогⷣа̀ сы̏ и̑ ннꙗ непрѣло́жнь, нь̑ въплъ́тисе наⷭ раⷣѝ. и̑ ꙁр̑и, ꙗ͗ко и̑ та́мо ма́лыи́ми въ вели́каа ѿпада́еши. ꙗ͗коⷤ и̑ нѣ́где, хо́те наре́щи беꙁако́нꙿна І̑ꙋ́дꙋ, нарица́еши въсѐ а͗пⷭлы. ꙗ͗коⷤ и͗ хо́те ре́щи «пѣ́ть бы́ти глаⷭсы прⷣпбныи́ми, сне бжіи». и̑ глеши• «пѣ́ти бы́ти». и͗ еда не глши ꙗ͗коⷤ Несто́рїе, въ сеⷨ покаꙁꙋ́е два̏ сна, и̑ се̏ на въса́кои слꙋ́бⷤѣ сꙋще;.

И̑ли и͗де́ ⷤ глеть а͗пⷭль кь солоу́нꙗнѡⷨ ѡ͗ оу͗съ́пꙿшїиⷯ ꙋ͗тѣша́е *• тогⷣа̀ съ ни́ми въсхы́тиⷨсе въ срѣте́нїе гн въ въ́ꙁдꙋ ⷯ. и̑ ты̏ глеши• тогⷣа̀ съ ниⷨ въсхы́тиⷨсе, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи не въскрⷭшꙋ и̑ еще хⷭꙋ̀, нь̑ тогⷣа̀ и̑ ть̏ въскрⷭнеть, и̑ съ на́ми сре́щеть ѡца, а̑ не́ ꙗ̑ко само́го сна срѣ́сти еⷭ ́, сꙋди́ю живы́иⷨ и͗ |

60а

мртвыиⷨ. ꙗ͗коⷤ хо́те ре́щи «вы́шнꙗго́ бо прѣ́столь ꙗ͗висѐ, влⷣчце», глеши• «вы́шнꙗго̀ бо̀ прѣ́стола ꙗ̑ви́се влⷣце». и̑лѝ и͗деⷤ ́ ре́щи• «съте́кошеⷭ ́ и͗ꙁло́жити правосла́внꙋю вѣ́рꙋ», и̑ ты̏ глеши• «съте́кошеⷭ ́ ниꙁло́жити правосла́внꙋю вѣ́рꙋ», и̑лѝ «ча́шоу спⷭе́нїа прїи́моу, и͗ име гн при́ꙁовꙋ», еже еⷭ ́ пꙋть въплъще́нїа прие́млю вѣ́рова́ти краеꙋ͗гльно́мꙋ ка́мени хꙋ̀, кро́мѣ рꙋ́кь оу͗сѣче́нꙿномꙋ ѿ двце• бцꙋ бо̀ глеⷮ ча́шꙋ спⷭе́нїа, ꙗ͗ко да не прѣтъ́кнеши́се инѣⷨ пꙋтеⷨ дрь́же, нь̑ въпльще́нꙿноу бгꙋ име приꙁва́ти, да не прѣтъ́кнеши́се ꙗ͗коⷤ Аріа. тыⷤ ́ глеши на въса́кои слꙋ́бⷤѣ• «ча́шꙋ спⷭе́нїа прїи́моу име гн и̑ при́ꙁовꙋ», и̑ оу͗пра́ꙁнⷣи пррч́ьство еже о̑ бци. то̑ и̑лѝ даи͗ пото́мꙋ не чювь́ствꙋе́ши, ꙗ͗ко е̑гⷣа̀ е͗ѵⷢлїе бци, тогⷣа̀ и̑ се̏ приче́стно еⷭ ́; ча́ша бо̀ бца еⷭ ́, ꙗ͗коⷤ и̑ Соломѡⷩ реⷱ ́, и͗ чръпа̀ въ ча́ши. то́го бо̀ раⷣѝ и̑ се̏ на въсѐ пра́ꙁнⷣикы бце чте́тсе. и̑ ты̏ е͗ди́но и прѣ́ло́жь, прѣло́женꙿне съ́вѣстію, и͗ сътво́ри ересь. глеши́ бо се̏ въ тва́рь съво́де х҃а̀, прѣлага́е ра́бїе въ бжіе. и̑ по тоⷨ, «и̑ при́ꙁовꙋ» ре́кь, наꙁна́менꙋ́еши нѣ́каа ꙗже нелѣⷮ ́ еⷭ гла́ти. и̑лѝ въ толи́цѣ беꙁꙋ́ми мни́ши мꙋ́дрь бы́ти; и̑ мни́ши, ꙗ͗коⷤ гръ́ци прилага́ють и̑ прѣлага́ють въ пѣ́ниⷯ, си́це и̑ ты̏; и̑лѝ не вѣсѝ, ꙗ͗ко и̑ то̑ глюще́е въ гръ́цѣⷯ «неане́сь», въ вѣ́трь не глеть, нь̑ црь глеть. «анаѯꙿ» бо̀ црь глеть. и̑ се̏ «неане́сь а͗наѯꙿ» ꙗ͗коже бѝ ре́щи• еи црь. и̑ прѣ́ма глѡⷯ привъно́сеть по́хвалы, само́е же цѣ́ло съдръже́ть. та́кожⷣе пакы̀ и̑ и͗деⷤ ꙽ глеⷮ• «е̑ди́нь сть е͗ди́нь», и̑ прѣсѣ́кь глеⷮ «гь і͗с҃ х҃с́» въ слаⷡу боу ѡцоу, тыⷤ ́ глеши• «ты̏ е̑ди́нь сть», ꙗ̑коⷤ бѝ по́пꙋ ре́щи. ть̏ бо̀ ре́кь «вънꙿмѣ́мь стаа стмь». и̑лѝ пакы̀ глеши «е͗ди́нь сть, е͗ди́нь гь», то по́что |

60б

да́же въ конꙿць не глеши «е̑ди́нь гь, е͗ди́нь і̑с҃ ́, е͗ди́нь хс ́»; нь̑ ꙁр̑и и̑ не прѣкословѝ. сїа̏ до́гмата сꙋ́ть на́ е͗ретикы, и̑ ꙗ̑коⷤ бѝ ре́щи• ть̏ ть̏, та́ко глеⷮ• «е͗ди́нь сть е͗ди́нь гь і̑с҃ х҃с́, въ слаⷡ ́ бꙋ ѡц҃ꙋ», покаꙁꙋ́е Несторїа́нѡⷨ е͗ди́на сна, и̑ не два̏, ꙗ͗коⷤ ѡ̑ни̏ бледослове́ть. и̑ ты̏ рⷱе́ ꙗ̑коⷤ глеши, ꙁде̏ ве́щꙿше ниⷨ свѣ́тⷣелꙿствꙋ́еши, неⷤ ́ на́мь, па́чеⷤ на́мь ни ма́ло ꙁде̏. ꙗ͗коⷤ и͗ хо́те пѣ́ти гръ́чьскы и̑ глеши «а͗ггли а͗оуратось», хо́те ре́щи «а͗гглы невиⷣмо дароно́сима», не аггли бо̀ глеⷮ, нь̑ а͗гглы, си̏ рⷱѣ́ агглми невиⷣм́о дароно́сима, глеши• «а͗ггли беꙁь опаши». та́ко и̑ повъсꙋ ⷣ ́ смѣⷯ ́ и̑ хꙋ́лы въно́сиши. ѡ͗ невѣ́жⷣе. и̑ кто и͗ꙁреⷱть сїа̏. «а͗ѡра́тось» хо́те ре́щи, глеши «а̑ꙋра́тоⷭ».

Нь̏ поне́ ⷤ мнѡ́га сꙋ́ть си́цева́а, и̑ ѡ͗ста́немсе, ꙗже грь́чьскы по́еши. та́кожⷣе пакы̀ хо́те и̑ ты̏ дрѣвны́и нѣ́ка ра́ꙁличіа ꙗ͗ви́ти, глеши, ꙗ̑ко въ а҃ ́-мь глаⷭу́ поⷣб́ное ⷭ «ѡ͗ ди́вное чюⷣ». а͗ въ и҃ -мь ⷭ ́ «ѡ͗ прѣ́сла́вное чюⷣо», то̑ понѣ̀ въ гръ́кѡⷯ ви́жⷣь ꙗ͗ко «ѡ͗ то пара́доѯонꙿ ѳа́вма» глеть въ ѡ͗бо́иⷯ, иже еⷭ ́ «ѡ͗ прѣсла́вное чюⷣо́». та́коже паⷦ ́ въ ꙁ҃-и и͗ и҃ ́ пѣнⷭи въсе́гаⷣ въ несъ́вѣⷭ глеши, и͗деⷤ ́ ре́щи, «є͗гоⷤ ро́ди ѡц҃еⷨ ба и̑ прѣпрославл́нна», глеши• «е̑гоⷤ ́ ро́ди ѡтьць ншⷯ ́ бе, блⷭве́нь е̑сѝ», и̑ не чювь́ствꙋе́ши, ꙗ͗ко бцꙋ ба ꙁде̏ нари́чеши. та́кожⷣе и̑ по мнѡ́гыⷯ и͗ мⷱн́кы и̑лѝ а͗пⷭлы и̑лѝ прр́кы и̑лѝ кы́иⷯ лю́бо сты́иⷯ ба нари́чеши. ꙗ͗коⷤ и̑ въ млтвѣ «нес̑квръ́ннаа» на конꙿц́ь хꙋли́ши, хо́те ре́щи «съ беꙁначе́лꙿныиⷨ е̑го̀ ѡцемь и̑ въсѐсты́иⷨ блгы́иⷨ и̑ животво́рещіимь е̑го̀ дхо́мь», глеши• «съ беꙁначе́лꙿным ти ѡц҃еⷨ та́кожⷣе и͗ дхо́мь твоиⷨ», и͗ не въне́млеши, ꙗ͗ко въсꙋ̀ мтⷧвꙋ бци глеши. и̑ а͗ще се̏ |

61а

та́ко реⷱш́и, въво́диши́ ю бы́ти е͗ди́нꙋ ѿ трⷪце, и̑ сна и͗ꙁꙿвръ́же. ѿць снѡ́вь глетсе и дхь сты́и, и͗ не́ бци. по блⷣти бо̀ мти еⷭ ́, а не бь, нь̑ раба̀ и̑ мти бꙋ. ꙗ͗коⷤ хо́те ре́щи «тѣ́мꙿ же оу͗мръ́ши», глеши• «тѣ́жⷨе оу͗мре́ши, съ снѡ́мь вѣчнꙋ́еши» и̑лѝ «въ́ гнѣвѣ млⷭти помѣне́ши», глеши• «въ́ гнѣⷨ млⷭти помѣне́ши ме». и̑лѝ «ꙗ͗ко ѿ га млⷭть», тыⷤ ́ «ꙗ͗ко ѿ га млⷭть е͗го̀», и̑ иного млⷭтива глеши кро́мѣ га. и̑лѝ «послꙋжи́ти ти прїи́доше»• «послꙋ́жише́ ти прїи́доше». и̑лѝ «ꙁа́не смокѡ́внице, и̑ плѡ́да не сътво́реть», глеши «ꙁа́не смѡ́квы и̑ плѡ́да не сътво́реⷮ». и̑лѝ «вѡⷣноу́ю ѕвѣⷬ» глеши, хо́те ре́щи «вѡⷣн́ꙋ ѕвѣ́рꙋ въ оу͗тро́бѣ», и̑ нарица́еши паⷱж́е гле ’Іѡ͗нꙿꙋ пррка вѡⷣна ѕвѣ́ра въмѣ́сто кѵ́та. и̑лѝ «жива̀ бꙋ́деть дша̀ моа̀»• «жива̀ бꙋдѝ дше моꙗ̀». и̑лѝ «лꙋка́вноующе́и и̑ и̑спыта́ю ꙁа́повѣди ба моего̀, оу͗клони́теⷭ ѿ ме́не»• «лоука́внꙋюще́и и͗ испыта́юще́и ꙁа́повѣди ба моего̀». и̑лѝ «бога́теще́е, и̑ бога́ты ѿпꙋ́сти». и̑лѝ глюще́е «поклони́сⷨе ѡцоу и̑ сего́же снѡви и̑ сто́мꙋ дхꙋ, стѣи трⷪци въ е͗ди́ноⷨ сꙋ́щьствѣ, съ серафимы ꙁовꙋщѐ• сть сⷯ сⷯ е̑сѝ ги». и̑ сꙋ́ ⷮ ꙁⷣѐ трѝ гли въ ѡбраꙁь сты́е трⷪце. тыⷤ ́ прило́живь и «и̑ стѣ́и трⷪц́и» и̑ покаꙁꙋ́еши ино бжⷭтво. та́кожⷣе и̑ вꙿсь троⷫрь раꙁвраще́нꙿно не вѣ́ды где̏ ко́е ста́еть глеши. та́кожⷣе и̑ въ мли́твѣ «повелѣ́выи ꙁемлѝ въсѐ снѣ́дꙿны̋», ты́ ⷤ «повелѣ́выи ꙁемлѝ въсѐ снѣнⷣѣ́и». т҄о ꙁемлю̀ ли та́ко ꙗси вꙿсꙋ̀; нь̑ въсѐ снѣнⷣы́е плѡ́ды, си̏ рⷱѣ̀ хлѣ́бы и̑ сѡ́чива и̑ ѡ͗во́щїа ꙗже ꙁемлꙗ̀ и̑ꙁраща́еть, ꙗже Данїи́ль и͗ ѡ͗тро́ци сънѣдаа́хꙋ, и̑ мнѡ́гаа пи́щꙿнаа, си̏ рⷱѣ́ меса и͗ инаа ꙗже ꙁемлꙗ̀ не и̑ꙁраста́еть, ѡ͗шаꙗ́хꙋсе. нь̑ ѡ͗ ꙁемл̀ напитѣ́вшеⷭ бꙋꙗ́ють оумь ꙗ͗коⷤ и тѣло |

61б

члкоу. и̑ сїа̏ ѡ͗ни̏ млише Вагѡ́а скопꙿца̀ не приноси́ти иⷨ, и̑ та́ко минꙋ́вшїиⷨ і̑ ́ дніи ꙋ͗ставл́нꙿнаго ро́ка просвѣ́тлишеⷭ ѡ̑во́щїемь бжіимь и͗ꙁволе́нїеⷨ па́че ли ме́сь ꙗ͗дꙋщіиⷯ. и̑ се̏ ви́дѣвь скопꙿц́ь начѐ пи́тѣти иⷯ по во́ли си́ми. и̑ ѿ се́го въсꙿпри́мл творꙿц́ь гле мнѡ́го пи́щныиⷯ свѣтлѣ́ишїиⷯ покаꙁа̀, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи ѿ мнѡго пи́щныⷯ. ка́ко же ли мнѡго пи́щно; мню̀ ꙗ͗ко ско́ти ѿ ꙁемл̀ питѣ́вшеⷭ, сіи же ѿ ско́ть. а͗щеⷤ ли́ и͗ ꙗ͗ко ве́щꙿшаа сънѣда́ти и̑лѝ і̑доложрь́тьвна́а, е͗ди́но ꙗвѣ еⷭ, ꙗ͗ко ѡ͗ беꙁꙿдꙋ́шныиⷯ питѣ́вꙿшїиⷯ се ѡ͗трокь похвалꙗ́еть.

Нь̑ кто̏ и̑ꙁрⷱе́ть ѡ̑ мнѡ́го сꙋ́ще ѕѣлѡ̀ въ бжⷭтвнѣ́и луⷮрꙿгіи, ꙗже въ ѿраже́нїе еретикѡⷨ рѣ́шеⷭ ѿпѣ́л̑наа и̑ въꙁглаⷭнаа, и̑ канѡ̀нь и̑ сти́хеⷬ, е͗ѵⷢлїа же и̑ а͗плⷭскꙋю кни́гꙋ, ѱлты́рꙿ же и̑ про́чее въсѐ. а̑ ꙗже по и͗ꙁда́нїи недоста́тꙿкы, ты̋ ли е͗ди́нь пришль́ствꙋ́еши ’Іе͗рлⷭмь; и̑лѝ ’Іе͗рлⷭмꙋ; глюще́е, и̑ ты̏• въ ’Іе͗рлⷭмь. и̑ ꙁр̑и, ко́и съ̏ гль ко́и ли онь. и̑ нѣⷭ ́ се̏ чюⷣно иже погрѣши́ти гро́ꙁдь въ винѡ́градѣ, нь̑ то́мꙋ иже ѡ͗брѣ́ть не принеⷭт́ь въ точи́ло га своего̀. и̑лѝ Е̑фреⷨ ́ си́це не глть, ꙗ͗ко дрѣвніи о͗бра́ше винѡ́граⷣ гнь, мыⷤ ́ послѣ́дꙋемь рамꙿца̀ ѡ̑ста́вꙿшаа събира́юще. и̑ се̏ ѡнь ѡ̑ оу͗че́ни глеⷮ, нь̏ се́мꙋ поⷣбнѣи́ши гль. аꙁꙿ же глю ꙗ͗ко въ не ѡ͗бра́нь винѡ́граⷣ маломо́щныи не довлꙗ́еть, въ ѡ͗бра́нѣⷨ же ѡ͗ста́вшаа рамꙿца̀ мо́жеть съвъкꙋ́пити. нь̑ сїа̏ глю нѐ ѡ͗ вели́коⷨ погоубле́ни пи́смень и̑ си́лаⷯ, нь ѡ͗ глѡⷯ, ихже ѿ мнѡⷤс́тва не оулоучи́ше пръ́вїи• а͗ще ли́ же и̑ оу͗лꙋчи́ше, нь̑ си̏ та́кожⷣе и̑ сїа̏ и̑ꙁда́вна погꙋби́ше.

Пакыⷤ ́ по ле́ѯїю си́це пода́ю ти о̑браⷥ, не́ раꙁара́е ѡ͗бы́чное и̑ ѿ наче́ла въсѣ́ми гланꙿное, даⷤ ́ и͗ на́ми ннꙗ, |

62а

нь̑ ѡбраꙁь да́ю, да въ иныⷯ не раꙁлѣни́шисе, па́че же съдръжа́тисе ты̏, ѡ͗ пи́шеи, не прѣло́жити е͗ди́нꙋ чръ́тоу, ꙗ͗ко сло́во бжіе въ мнѡ́го тьнꙿкоты̀ поꙁнава́етсе си́це. «ѡ͗че ншь» въ гръ́чьскомь нѣⷭ си́це име, нь̑ ѿ тва́ри съблюде́нїа, по ле́ѯїю• «въсѐ съблюда́телю ншь». и̑ вѣ́дыи грь́чьскы вънꙿмѝ: «па́терь» пара тѝ; пара та̀ па́нꙿда тири́нь. и̑ еⷭ ́ се̏ по съблюде́ни ѿ́ць, и̑ не́ по́ плъти. глют бо̀ гръ́ци по́ плъти ѡца «пети́рь» и̑скꙋснѣ́ишіи ꙗ͗ко да не сълїа́нїе боу́деⷮ . а͗ще лиⷤ ́ и въсникь кто̏ глеⷮ ѡца па́терь, не вънꙿмѝ се̏ невѣ́жⷣьство, нь̑ ꙁр̑и по ле́ѯи бжтвны́иⷯ писа́нїи, поне́ ⷤ «ѡ̑стрѣ́ише слоⷡ бжіе паⷱ ́ въса́кого мь́ча ѡ͗бою́доу остра раꙁдѣлꙗ́е члѣновы и͗ мо́ꙁꙿкь», ꙗ͗коⷤ Па́ѵль рⷱе́. нь̑ «пети́рь» ѿро́четю глетсе ѿць «пара то педіѡнь тири́нь, оухи та па́нда». понеⷤ ́ «па» «па́нда» глетꙿ, «те́рь» «съблюда́е», «па́терь»• «въса̀ съблюда́е», и̑ еⷭ ́ се̏ име по съблюде́ни. ꙁдеⷤ ́ съмотрѝ ꙗ͗ко ꙗ͗влꙗ́етсе по смѣше́ни и͗ ꙁаче́ти се̏, си́це «ѿць»• ѡцѣди смѣше́нїе и̑ ꙁачеⷮ ѡ͗тро́че. и̑ ꙁр̑и, коли́ко се̏ еⷭ ́ въ та́ковѣи млтвѣ, а͗ще та́ко еⷭ ́ по смѣше́ни име, ꙗ͗коⷤ мни́т ми се. а͗ще ли́ же нѣⷭ ́ се̏, т҄о въ иныиⷯ поⷣб́но ѡ͗бре́щеши. то́го раⷣѝ прѣ́жⷣе наⷭ въ фрꙋ́ꙁѣⷯ рассꙋ́дивꙿше и̑ тѣсꙿкноты̀ раⷣѝ ̑ꙁы́ка гръ́чьскы глюⷮ се̏ «па́терь», и͗ на́мь си́це лѣ́по бѣ́ше. ꙗ͗коⷤ и̑ гръ́ци е͗врѐискы́е глы е͗вре́искы, ихже не и͗мѣ́хꙋ по ле́ѯїю пꙋ́ть въꙁе́ти, «е͗мꙿманꙋиль» и̑ про́чаа, ихже реⷱмь въ л҃ѓ и̑ л҃д́ глави́ꙁнѣ. глютꙿ бо̀ ꙗ͗ко е͗гⷣа̀ до се́го гла дои́доше при Птолеме́и цри, не вѣ́рꙋюще по рас̑сꙋжⷣе́нїю глꙋ съвръ́шити́се само́е глюще́е, и͗ не хо́тѣхꙋ въпи́сати гръ́чьскыи, црь же пове|

62б

лꙗ̀ въса̀ ꙗ͗коⷤ сꙋ́ть. ѡ͗ниⷤ ́ пакы̀ бощеⷭ ́, да не прѣвеⷣн́їемь инь гль ꙗ͗ви́ть, и̑ въпи́саше е̑вре́искыⷨ ̑ꙁы́коⷨ «е͗мꙿманꙋи́ль», иже ты̏ «͗мꙿманꙋи́ль» глеши, и̑ понѣ̀ т҄о не чювь́ствꙋе́ши, ꙗ͗ко «ⷨ» въ е͗вре́искыⷯ глѣⷯ и̑лѝ грь́чьскы́иⷯ нигдѣ́же сꙋ́ть. та́кожⷣе и̑ про́чаа приѡ͗брѣте́нꙿнаа. нь̑ и̑ ѡ͗ прѣ́водѣ глы по ле́ѯїю поищеⷨ, аще го́дѣ бꙋ́деть.

л҃҃в́

Ꙍ̑ глѣⷯ же иже въ именеⷯ ⷭ ́ си́це• «пар̑ѳе́нось», пара тѝ; пара то пи́рь ѳе́нꙋса, си̏ рѣⷱ ́ «огнь двⷭтвꙋе оу͗мръщꙿвлꙗ́ющи». двца а͗ нѐ два, понеⷤ ́ двца по двтⷭвꙋ глетсе, ꙗ͗коⷤ рѣ́хѡⷨ. дваа́ же «ко́ри». и̑ ино еⷭ се̏ еⷭс́тво, и̑бо̀ мла́дости раⷣѝ се̏ еⷭ ́, ꙗ͗коⷤ и̑ юны невѣ́сты глаша́ютсе «ко́ри», «парꙿѳе́носꙿ» же не глаша́ютсе не имꙋще́и двтⷭво. и̑ «ко́ри» глеть два юности радѝ, си̏ рѣⷱ ́ «дево́ика», о͗но́ же двтⷭва раⷣѝ «парѳе́нось». и̑бо̀ и мꙋжь двтⷭвникь «парꙿѳе́ноⷭ» глаша́етсе. а͗ еже «о̑тро́кови́ца» и̑ «юнаа», имꙋть въ гръ́цѣⷯ та́кожⷣе, и̑ ѡ͗ моуⷤсꙿкыⷯ та́кожⷣе. нь̑ «парѳе́ноⷭ» и̑ «ко́ри» не е͗ди́но еⷭство ꙗ͗влꙗ́еⷮ. тыⷤ ́ ꙁде̏ прѣло́жь се̏ на ѡ̑но̀, и̑ ѡ̑но̀ на се̏, еда раꙁꙿвраще́нїа не въно́сиши, гле е͗ди́но еⷭ; ꙁр̑и ꙗ̑ко ѡбоꙗ не въсꙋ́е въпи́сашеⷭ, нь̑ поне́ ⷤ ́ имоуть раꙁдѣл́нїа. та́кожⷣе и̑ и̑деⷤ ꙽ ре́щи «дѣти́щꙋ», глеши и̑ ты̏ ѡ̑тро́че пррќь. «ѡ͗тро́кь» глетсе въ гръ́чьскыиⷯ писа́ниⷯ «пе́сꙿ», ꙁдеⷤ глеть «педіѡⷩ» иже еⷭ «дѣти́щь». и̑ не мнѝ е͗ди́но, по въꙁꙿрастꙋ̀ бо̀ сїа̏ имена. дѣти́щь ю̑нѣ́ишіи еⷭ ́ ѡ͗тро́ка. ꙗ͗коⷤ и͗деⷤ глеть «мла́ ⷣ дѣти́щь и͗ꙁгоры̀ двце». «е͗пикꙋріи» любопрѣмꙋдрьцѝ, «е͗риѳроⷩ»• чрь́но съ чръве́неⷨ, еже еⷭ ́ чръ́мно, «е͗ѵклеиⷭ» не глеть про́сто слаⷡ ́ ꙗ͗коⷤ съ|

63а

пи́саше, нь̏ блго нарица́нїе. «ма́рꙿтиресь» не глетꙿ «мⷱнци», нь̏ «свⷣѣ́тел», ꙗ̑коⷤ реⷱ ́ Хс҃ «иже и̑сповѣⷭ ́ ме прѣⷣ члкы, и͗сповѣⷨ ́ е̑го̀ и̑ аꙁь прѣⷣ ѡ͗цемь». и̑ ѿ свѣ́тⷣелꙿства име, ꙁдеⷤ ́ ѿ мⷱн́їа. нь̑ нѣ́где ѡ̑брѣта́етсе и̑ та́мо и̑ мⷱн́ци и̑ стрⷭтрь́пци, на сво́емь же мѣ́стѣ въса́ко, ꙁдеⷤ ́ сълїа́нꙿно въсе́. «мегалома́рꙿтиресь»• вели́косвⷣѣ́тел, ꙁдеⷤ ́ «великомⷱн́ци». ꙁр̑и недоста́тꙿкы. пакы̀ «пѡлѝмерѡⷩ ́ кѐ пѡлѝтрѡпоⷩ», и̑ съмотрѝ, а͗ще кто мо́жеть вѣ́тⷣи глемо́е въ а͗плⷭѣ• «мнѡⷢч́тⷭно и̑ мнѡ́гоѡбраꙁно», не́ чь́сꙿтно чтⷭи, нь̑ си̏ рѣⷱ ́ на мнѡ́го че́сти, си́це на мнѡ́го дѣлѡ́вь и̑ на мнѡ́гоѡбраꙁно гла бь ѡцемь. нь̑ и͗ се̏, ꙗ͗ко не глеть «вѡдосла́нꙿнь гро́бь», нь̑ «вѡдостла́нꙿнь». и̑бо̀ въ гръ́чьскоⷨ глеть «идатось стро́тось та́фось». стро́тоⷭ еⷭ «про́стрьть». и̑ ꙁде̏ рѣ́ше «стла́нꙿнь», тыⷤ ́ мне краснѣ́е ре́щи и͗ꙁꙿвръ́жет и̑ глеши «сла́нꙿнь» и̑ раꙁвра́ти, ꙗ͗коⷤ и въ въсѣⷯ ꙽. ꙗ͗коⷤ и̑ хо́те похва́лнѣише ре́щи, глеши «па́схꙋ хва́леще вѣчнꙋ́ю», та́мо же «па́сха кротꙋ́ндеⷭ», «кротꙋ́ндесь» еⷭ ́ «пле́щꙋще». си́це бо̀ се̏ и͗ ѡ͗ сеⷨ глеть, ꙗ͗коⷤ и͗ꙁ тьмна́го Егѵ̈тⷫа, егѵⷫть бо̀ тьма̀ глетсе, и͗схо́дещимь люⷣмь, и̑ Марїа́мни наче́ть пѣ́ти съ ѡ̑тро́кови́цами въ тѵ̈мꙿпа́ны *• по́имь гви, и̑ ꙗже тѵ̈мꙿпа́нь не имы, рꙋка́ми пле́ще поꙗ́ше. та́кожⷣе и̑ и͗ꙁь ада тьмна́го сїи и̑ꙁьшⷣше веⷭла́ми нѡга́ми, ꙗ͗коⷤ и̑ ѡ̑ны̀ не ѡ͗ꙁлобл́нꙿными въ́ мори, поⷣб́но па́сцѣ, си̏ рѣⷱ ́ прѣвеⷣн́їе пле́щꙋть рꙋка́ми вѣчно́е. тыⷤ ́ прѣтво́ривь, ꙁр̑и ка́мо ѿиде и̑ что̏ глеши; ꙗ̑коⷤ нѣ́где ѡ̑ сиⷯ ́ ѡ̑трокови́цаⷯ глеть• «нь̑ мы̏ ꙗ͗ко ѡ̑тро́кови́це гви поеⷨ», и̑ сіи• «нь̑ мы̏ ꙗ͗ко ѡтроци». и̑ ꙁр̑и, ка́мо кь ѡ͗тро́кѡⷨ греде́ши, ѡ͗ста́вль ви́нꙋ, о͗ н́иже поче́ло си́це• «влъ́ною мо́рꙿскою поⷣ ꙁемл́ю |

63б

съкры́вꙿшаго спⷭныⷯ дѣ́ти по́топи, нь̑ мы̏ ꙗ͗коⷤ ѡ͗тро́кови́це си́ ⷯ се́стры по́иⷨ» *. мню́ же и̑ «сла́вно бо̀ просла́висе», иже въ сла́вѣ глеⷮ, ѡ ендоѯось и̑лѝ прѣ́славно и̑лѝ ко́и бѣ въ сла́вѣ. се̏ бо̀ еⷭ ́ до́гмата прѣ́ма егѵⷫтѣнь ре́кшиⷯ, ꙗ͗ко бꙁи̏ е́гѵⷫтстіи ратꙋ́ютсе съ Мѡѵ̈се̑ѡмь, и̑ тво́реть врѣмена̀, врѣмена̀. сіи же тогⷣа́ ре́коше• иже еⷭ ́ прѣ́славнь, ꙗви сво́ю си́лꙋ, и͗ по́имь е͗мꙋ͗. и͗ не́ «пое́мь» е̑мꙋ͗, нь̑ «по́имь» е̑мꙋ͗, повели́телꙿно.

Та́кожⷣе пакы̀ и̑ ѡ͗ а͗нти́стихы́иⷯ проти́вно ꙁо́вомыⷯ. проти́вна бо̀ сꙋ́ть е͗ди́на дрꙋ́гыиⷨ, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи е̑ди́но дрꙋ̀гомꙋ гла́ти. ты̏ мо́и са́нь не въ́ꙁмеши, ни мо́и гль, тыⷤ ́, беꙁꙋ́мныи соудіе, въꙁима́еши е͗ди́но и̑ да́еши дрꙋ́гомꙋ, па́че же сълїа́нїа тво́риши гле е͗ди́но еⷭ ́. т҄о по́что и͗же наⷨ мѣне́нїе не сътво́риши, понеⷤ ́ е͗ди́ны сꙋ ⷮ ́; нь̑ понеⷤ ́ ѡ͗глꙋша́етсе кто̏ вѣ́ды, мни́ши ꙗ͗ко не вѣⷭ ́. вѣⷭ ́; нь̏ ꙗ͗коⷤ ко́нꙗ кто̏ ꙁре̏ и̑ꙁдалеⷱ ́ съвраща́юща́се ꙁаⷣн́ими нѡга́ми и̑ готовеща́се оу͗да́рити е̑го̀ оу͗кланꙗ́етсе, та́ко и͗ вѣ́дꙿць ꙁре́ те ꙁа́дными глы раꙁвраще́нꙿными, оу͗кланꙗ́етсе. ѡ͗ чюⷣо. въ ꙁа́паⷣны́иⷯ страна́ ⷯ неправославнїи е͗ꙁы́ци глы бжⷭтвны́ми оу͗кроща́ютсе и͗ покара́ютсе, поⷣбно же и̑ по ѡстровѡⷯ даⷤ ́ и̑ въ Сѵ̈ріи, ть́чїю се̏ въ наче́лѣ и̑спро́сити, ꙗ͗ко прѣ́моудрыи въ члцѣⷯ реⷱ ́• въ́ блаꙁѣ срⷣц́и почи́еть прѣмоудрѡⷭ ́, ꙗ̑ко а͗ще нѣⷭ ́ ми́рꙿно срⷣце, гнѣ́вь и̑ꙁго́нить прѣмꙋдрость и̑ съ́мысль.

И̑ нѣ́кы́и же ѿ ꙁа́пада мꙋдрь́ць и͗спро́сивь въ црⷭтвꙋющиⷨ гра́дѣ оу̑ дръжа́внаго прѣмꙋдрѣ́иша члка, рекь є͗го́же и̑маши, ѡ͗ влⷣко, ꙗ͗ко крѣпча́иша́а глати. и̑ ꙗ͗коⷤ даⷭ ́ е̑мꙋ͗ прѣмꙋдрѣ́иша, поне́ ⷤ бѣ̀ и͗мѣ́е любо́вь мнѡ́го кь н́мꙋ, и̑ наче́ гла́ти кь н́мꙋ фрꙋ́гь, абїе въ нѣ́кыиⷯ прогнѣ́васе члкь цревь и̑ и̑ꙁреⷱ ́ е̑мꙋ͗ глы хꙋ́|

64а

лꙿны. ѡнꙿ же въшⷣь́ кь црꙋ реⷱ. ѡ͗ црꙋ а͗ꙁь про́сиⷯ ти прѣмꙋдрѣ́иша члка, и̑ ты̏ даⷭ ́ мнѣ̀ прѣ́беꙁꙋ́мна, ꙗ͗ко въ бжⷭтвныиⷯ бжⷭтвнаа прѣꙁрѣ́вь и̑ по свое́мꙋ срⷣцꙋ члⷭчќаа мнѣ̀ вѣща́еть и̑ оу͗ничижа́еть *• и̑ пакы̀ гь реⷱ ́• слоⷡ ́ ва́ше сѡ́лїю да бꙋ́деть *, и̑ си́ми ть́чїю вели́ци и̑ да́же и̑ гпⷭтвꙋ́юще́и покара́ютсе и̑ глетсе. ꙁдеⷤ ́ въ правосла́ви тꙿма́ми кто̏ е͗ди́ного ма́лыиⷯ оу͗кроти́ти не мо́жеть. то̏ се̏ тво́римь по а͗пⷭлꙋ. реⷱ ́ бо̀• бꙋдѣ́те въѡ͗рꙋже́ни десны́ми и̑ шꙋ́ими. и̑ е̑гⷣа̀ не потрѣ́бꙋеть кто̏ десна́а иже сꙋ́ть лю́бꙿви, то̏ шꙋ́ꙗ сїа̏ ꙗже сꙋ́ть съпротивл́ни. глеⷮ бо̀ въ ꙁа́конѣ• да не прїи́меши слꙋ́ ⷯ соу́етнь. и̑ аꙁь въсе́гⷣа на г҃а̀ мое͗го̀ въ́слꙋ ⷯбесчи́сльнаа соу́етꙿства исплънꙗ́юсе слы́ше на въса́комь пѣ́нїи, и̑ вѣща́ти не смѣ́ю. глетꙿ же• и̑ да не сѣди́ши съ непра́веⷣнѣмь бы́ти свⷣѣ́тель непра́веⷣнь. и̑ аꙁь мнѡ́гые хꙋ́лы и̑ свⷣѣ́телꙿства са́мь и̑ꙁре́коⷯ тебѐ послꙋша́е, ꙁр̑е твоего̀ ѡ͗браще́нїа и̑ въне́тїа, и̑ не быⷭ

л҃ѓ.

Ннꙗ пакы̀ о͗ е͗врі́истѣмь ̑ꙁы́цѣ ре́коу глы въне́тисе хо́тещіиⷯ, понеⷤ ́ невънима́нїемь прѣлага́ють глы, и̑ мнѡ́гаа въво́деть. сїи бо̀ гли, мнѡ́ꙁѣⷯ ихь бощеⷭ ́ поплъꙁе́нїа, ни ѿ е̑вре́искаго въ гръ́чьскы́и ̑ꙁы́кь и̑ꙁда́ше. и̑ мы̏ невъне́тїемь раꙁо́рихомь мнѡ́гыиⷯ, и̑ ѿ еⷭс́тва иⷯ ́ и͗ꙁве́дохомь. «сїѡ͗нь»• съмотри́телꙿство. «і̑е͗рⷭлмь»• прⷣѣ́ль ми́ра любо́вна. «салѵ̈мь»• текоуща́а. «ꙁевеⷨ»• млъніа. «е͗ла́мь»• прѣдⷣве́рїе и̑лѝ провра́тїе. «садаі̀»• доволꙿнь. «ліѳоу»• а͗кінꙿѳь. «фи́никесꙿ»• и͗стоука́нь, ꙗ͗коⷤ и̑ есть фи́ниѯꙿ, ꙗ͗ко и̑ꙁваа́нїе. «і̑а꙼феѳ»• ловл́нїа. «ка́на»• ꙁда́нїе. «сїкера»• катаскевасто̀ ви́но. «варꙿѳоломе́и»• снь повѣше́и вѡ́ды. «виѳꙿсаи́да»• до́мь насыще́нїа |

64б

ꙗ͗коⷤ и̑ бѣ̀, нь не прие́ть. «вариѡна̀»• снь ѕвѣꙁды̀. «виѳꙿсвагѝ»• до́мь оусть и͗лѝ дъ́брь, ꙗ͗коже и͗ еⷭ ́ видѣ́нїемь поⷣ Е̑леѡ́номь на́ дѣлоу, ѿно́уⷣ же І̑е̑рлⷭмь ꙁри́тсе, и̑схо́де ѿ страны̀ І̑ѡ͗рꙿда́на, ѿи͗де́ ⷤ оу͗ꙁрѣ́вь Хс҃ ́ І̑е͗рлⷭмь, про́слъꙁи и̑ реⷱ ́• І̑е͗рлⷭмь І͗е͗рлⷭмь, а͗ще бѝ вѣ́лⷣь днь посѣще́нїа твоего̀. нь̏ прїи́деⷮ врѣ́ме, е̑гⷣа̀ ѡ͗бы́дꙋтꙿ те о͗крⷭть вра́ѕи тво́и, и̑ о͗бло́жеть о̑стро́гь ѡ͗ тебѣ̀ и̑ раꙁби́ютꙿ те, и̑ че́да твоꙗ̀ въ тебѣ̀. ⷭ ́ же повидѣ́нїю име се̏• ѿ Е̑леѡ́на въꙁима́есе дѣ́ль и͗ съхо́де съ въсто́ка І̑е͗рлⷭмоу, даⷤ ́ и̑ юга че́сть дръ́же. «виѳаніа»• до́мь послоуша́нїа и̑ сїа̀ еⷭ ́ ꙁа сиⷨ ́ дѣ́лоⷨ ́. «варахіа»• блⷭви гь. «генисаре́ть»• ꙁва́нїе кне́ꙁь. «гадариⷩ ́»• рѡⷣм́ь ихь. «голꙿгоѳа̀»• камѣнꙿно протрь́тїе, и̑лѝ свобода̀, и̑лѝ краніꙋ. «ꙁеведе́ꙋ»• парика́ꙁандось. «ꙁахаріа»• па́меть гнꙗ, «ꙁакꙿхе́и»• пра́веⷣникь. «е͗леа͗кѵ́мь»• бжїе въста́нїе. «и͗ліоу»• бь мо́и съ̏. «и͗ліа»• бь мо́и гь. и̑ ꙁр̑и ꙁде̏ въ коли́цѣⷨ еⷭ раꙁдѣл́нїе. «ѳѡма̀»• веꙁꙿдна, и̑лѝ блиꙁнь́ць, и̑ ты̏ «тѡма̀» глеши, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи «сѣ́чꙿць». «і̑е͗се̑»• ни́сꙋ плѡⷣ ́. «і̑ѡ͗си́фь»• снь въ́ꙁрасти, и̑лѝ прило́жень. «скарїѡⷴ ́»• селенїе смрти, и̑лѝ па́меть смрти. «роуви́мь»• дхь бжіи. «симеѡ́нь»• послꙋша́нїе. «леѵвѝ»• мо́и слоужи́тель, и̑ ты̏ глеши «леѵги» и̑лѝ инако прѣтвара́е. «і̑о͗у́да»• и̑сповѣда́нїе. «са́харь»• мъꙁда̀, и͗бо̀ прине́се Рꙋвімь мтри своеи ꙗблька, ꙗже ражⷣа́еть былꙿка манꙿдраго́ра, и̑ про́си ѿ сиⷯ ́ Рахїи́ль, и̑ реⷱ ́• а͗ще да́си ми ꙗблько ѿ сиⷯ ́ ꙗблькь, бꙋ́деть с тобо́ю ’Іа͗кѡ̀вь въ сію но́щь. и͗бо̀ съ Рахїилою хо́тѣше въ тꙋ̏ но́щь бы́ти, и̑ быⷭ ́ съ Ліею, понеⷤ ́ да́сть е͗и ꙗблько Ліа, и̑ ꙁаче́ть Са́хара, и̑ наре́коше име е̑мꙋ͗ мъꙁда̀, си̏ рѣⷱ ́ мъꙁды̀ раⷣѝ быⷭ съ Ліею и̑ ꙁачеⷭ ́*. «ꙁавоулѡ́нь»• дар́ь. «да́нь»• соуⷣ. |

65а

«га́дь»• и͗скꙋше́нїе. «нефѳа́лиⷨ»• стъбль. «а͗сѵ̈р́ь»• тꙋ́чнь хлѣ́бь. «венїами́нь»• влъ́къ хы́щникь, и̑лѝ болѣ́ꙁнь. «і̑е̑рихѡ́нь»• съхожⷣе́нїе се́лоу и̑лѝ и͗ꙁри́нꙋтїе. та́ко бо̀ и̑ поⷣб́но еⷭ ́ мѣ́стомь. «конꙿдра́ть»• ть́нꙿко и̑лѝ съ́мракь. «корꙿвона́нь»• приноше́нїе иⷯ ́. «ханане́и»• кектиме́нь. «мрїа́мь»• просвѣтещіа. «матꙿѳїѡⷩ ́»• догмати́савша. «магⷣалинѝ»• ѿ стлъ́па пи́рꙿговна. «наꙁаре́ѳь»• чисть. «нефѳа́лимь»• съѡ͗бра́ти ме. «ра́ма»• въ́ꙁвыси наче́ло, ꙗ͗коⷤ и̑ еⷭ ́ мѣ́стоⷨ прⷣѣ́ль ꙁрѐ повъсоу́дꙋу ѿ Виѳлеі́ма гре́ды кь І̑ерлⷭмоу. «рахіиль»• ѡвьць. «раавь»• рассширѣ̀. «роуѳь»• поспѣшꙿшіа или ꙁрещіа. «рака̀»• тъ́щь. «понтїоу»• прѣкло́нꙿшоу съ́вѣть. «пила́ть»• оу̑ста̀ сфироко́па. «пе́трь»• наⷣрѣ́шеи, и̑лѝ раꙁдрѣ́шеи. и͗бо̀ по имени е͗вре́искы «кѵ́фа» реⷱсе е̑мꙋ̀ ка́мень, сеⷤ ́ та́ко е͗вре́иско еⷭ ́, и̑ се̏ паⷱ ̀ се̏ протлъкоу́еть, боуди́ же и̑ ѡбое по ле́ѯи въмѣща́еть. «сѵ̈дѡ́нь»• ло́вище. «веелꙿꙁевꙋ́ль»• пожⷣира́е е̑ди́нь. «а̑а͗рѡ́нь»• прѣлⷣь́ си́лы. «анꙿна»• блтⷣть е̑моу̑. «а͗ггѐ»• пра́ꙁдꙿникь. «є͗нѡⷯ ́»• ѡ̑бновл́нїе. «е͗нѡⷭ ́»• члкь. «е͗мꙿмаоу́сь»• люⷣїе ѿвръ́гоше. «е͗лиса́веть»• боу ми и̑сплън́нїе, «ир͗ѡⷣ ́»• дер̑мати́нось, е̑пи́доѯось. «і̑ѡ͗рꙿда́нь»• съхожⷣе́нїе и ⷯ. «і̑ѡ͗анꙿнь»• е͗моуⷤ ́ есть блⷣть. «ке́сарь»• соу́да кне́ꙁь и̑лѝ расцѣ́плень. «киринеи́»• наслѣ́дникоу сь̏. «капе́рꙿнаоумь»• вьⷭ ́ оу͗тѣше́нїа, ꙗ͗коⷤ и̑ есть видѣ́нїемь. «ламеⷯ ́»• смѣре́нїе. «ла́ꙁарь»• ѿць кьпомо́жень. «ло́ть»• и̑ꙁба́влнь и͗лѝ оу͗клонисѐ. «мрїа»• гпⷭтвоу́ющіа. «ма́рꙿѳа»• просери́ꙁꙋса. «наѳа́нь»• даⷭ ́. «нѡ́е»• поко́ище. «ниневѝ»• рѡ́дꙋ красотнѣ́е. «ра́ма»• высѡ́ка «симеѡ̀нь»• слы́ше печа́ль. «содо́мь»• па́шище и̑лѝ ражⷣеженїе«са|

65б

та́нь»• а͗нтики́менось, и̑лѝ ѿстоу́пниⷦ. «са́вꙿва»• плѣн́нїе. «тӱверіоу»• видѣ́нїе е̑го̀. «трахонити́дось»• шъ́ствїе печа́ли. «фаноуи́ль»• ли́це боу.

лд́.

ꙗже въ і͗ѡ҃ ́.

Сїа̏ пакы въ І̑ѡ͗анꙿнѣ• «е͗нѡ́нь»• и̑сто́чникь си́лы. «галїле́а»• ѿкръве́нїе и̑лѝ съжи́телꙿство. «є͗фре́мь»• въꙁра́щень и̑лѝ плѡⷣно́сꙿнь. «салу́мь»• ври́ѡнꙿда. «месіасꙿ»• раꙁ̑ꙿдрѣ́шень и̑лѝ помаꙁа́нь и̑лѝ х҃с́. «наꙁаре́ѳꙿ»• ѡ̑чище́нїе. «сѵ̈ха́рь»• въѡ̑браже́нїе. «а͗да́мь»• ꙁемлꙗ̀ въплъще́нꙿна, и̑лѝ ꙁемлꙗ чрьвл́на. «авелꙿ»• ѿсѣче́нїе и͗лѝ рыда́нїе. «ка́инь»• ꙁда́нїе и̑лѝ ꙁа́виⷭ. «си́ѳ҃»• сажⷣе́нїе, и̑лѝ въста́нїе. «є͗нѡ́сь»• ꙁабыва́емь. «малелеи́лꙿ»• и̑ꙁмѣн́нїе крѣ́пꙿко. «и͗аредь»• съниꙁꙿшъ́ствїе. «є͗нѡⷯ ́»• о̑ста́влнь. «маѳꙋсал́а»• посла́нь. «ламе́ ⷯ ꙽»• блгораꙁоу́мнь. «си́мь»• съвръ́шень. «ха́мь»• сме́авь. «і̑афеѳꙿ»• распростран́нїе. «еверь»• ра̀ꙁⷨꙋ. «е͗срѡ́мь»• млнїе послѣнⷣ́. «ѳа́ра»• блговѣнꙿча́нїе, и̑лѝ вѣнꙿць. «о͗санꙿна̀»• спⷭи́ же. «і̑саа́кь»• смѣ́ ⷯ ꙽ ра́дость. «і̑а͗кѡ́вь»• петниⷦ ́. и̑бо̀ та́ко родисѐ дръжеⷭ ꙁа́ петоу і̑са́воу, и̑лѝ послѣнⷣꙗа дръ́же. «і̑са́вь»• лиѳоло́гїѡнь. «мелꙿхисⷣе́кь»• а͗пⷭль пра́веⷣнь, и̑лѝ црь пра́вды. «і̑ѡвь»• любо́вꙿнь. «соломѡⷩ ́»• съмире́нїе и̑лѝ съблю́день. «ꙁавоулѡ́нь»• блгополоуче́нїе. «нефѳа́лимь»• млтва. «а͗сѵ̈рь»• блже́нь. «галаⷣа́»• свⷣѣ́телꙿство. «евꙿва»• жи́ꙁнь, и̑лѝ жена̀. «са́рꙿра»• съоуꙁь ѿꙁрѣ́вꙿши. «виѳле́еⷨ»• домь хлѣ́ба. «а͗ѵраа́мь»• ѿць высѡ́кь и̑лѝ ко́нꙿцеⷨ и̑лѝ вы́шнмꙋ и̑лѝ е̑ꙁы́кѡⷨ и̑лѝ щедрѡтаⷨ ́, и̑лѝ и̑ꙁꙿбра́нь. и̑ ꙁр̑и ꙁде̏ ѡ̑ а͗ѵраа́мѣ ка́ко еⷭ ́ въ а͗пⷭлѣ, а͗ще е͗ди́но пи́сме прѣтво́риши, ѡ не и͗справлꙗ́еи́се, въ коли́ко растлѣ́нїе грⷣе́ть. реⷱ бо̀• и̑ да прѣста́неть не нарица́тисе а͗ѵраа́мь, нь̑ да глетсе |

66а

а͗ѵра́мь*, си̏ рѣⷱ ́ оу͗пра́ꙁдꙿнено име ѿ е͗ꙁы́кь, єже не нарица́тисе ѿць е͗ꙁы́кѡⷨ. и̑лѝ о͗ Са́рꙿрѣ пакы̀*• Са́рꙿра глетсе съоуꙁь ѿꙁрѣвши, ꙗ͗коⷤ реⷱ ́ бь къ ’Аѵраа́мꙋ• и̑ не бꙋ́деть име е͗ѝ Са́ра, нь̑ Са́рꙿра. тыⷤ ́ оу͗пра́ꙁⷣнивь р̀ е͗ди́но, глеши еи све̑ꙁанꙋ бы́ти. та́кожⷣе и̑ кь ’Аѵраа́мꙋ реⷱ ́. не нареⷱт́се име твоѐ а͗ѵра́мь, нь̑ а͗ѵраа́мь. и̑ ты̏ оу͗пра́ꙁⷣдꙿнивь е͗ди́ного а́ оу͗малꙗеши не́ тькмо бжіе нареⷱн́їе ѿ ’Аѵраа́ма, нь̏ и̑ ѿ е͗ꙁы́кь по́хвалоу и̑ оу͗пова́нїе. та́кожⷣе пакы̀ и̑ Виѳлее́мь * • до́мь хлѣ́ба ’Ефра́нꙿѳꙋ. ’Ефра́нꙿѳь бо̀ мѣ́сто велїе еⷭ ́, нь не граⷣ ́, Виѳлее́м же граⷣ ́, и̑ бли́ꙁь ’Ефра́нѳа, и̑ въ врѣме плѣн́нїа при́бѣжи́ще ’Ефра́нꙿѳꙋ. то́го раⷣѝ жита̀ и̑ про́чаа въса̀ ’Ефра́нѳꙋ въ Виѳлее́мѣ бѣ́хꙋ. и̑ пакы̀ бо́лꙿшїи виѳлее́мꙿстїи и̑ма́хꙋ ꙗ͗коⷤ се́ло ’Ефра́нꙿѳꙋ. то́го раⷣѝ до́мь хлѣ́ба глетсе Виѳлееⷨ ́ ’Ефра́нꙿѳꙋ, ꙗ͗коⷤ и̑ въ бꙋко́вникѡⷯ в҃ ́-го глаⷭ ́ глеть. до́ме е͗фра́нꙿѳовь, гра́де сты́и. се̏ пѣвꙿць кь Виѳлее́мꙋ глеⷮ• нь̑ тогⷣа̀ до́мь хлѣ́ба е͗фра́нꙿѳѣ, ннꙗ же по прꙻрч́ьствꙋ домь хлѣ́ба нбнⷭаго, насꙋ́щьстьвна́го, иже ѿ Мрїе Ха҃. и̑ ꙁр̑и въ ко́и хлѣ́бь погрѣша́еши ꙁде̏ не́тькмо е͗ди́нѣмь пи́сменеⷨ, нь̑ двои́ми, ѳ҃-ю и̑ е, гле «витлеѡ́мь». и̑ что та́мо глеши та́ко и̑ въ въсѣ́ ⷯ и͗деⷤ а͗ще прѣтво́риши и̑лѝ пи́сменеⷨ и̑лѝ си́лою и̑лѝ чи́мь ли́бо, и̑ а͗ще реⷱш́и• «невѣ́ды кто̏ аще съгрѣша́еть что еⷭ ́», ни аꙁь ѡ͗сꙋжⷣа́ю си́цевы́иⷯ, нь̑ прѣкосло́вныиⷯ. и̑ пакы̀ чь́со раⷣѝ да оу͗поⷣблꙗ́емсе и̑ мы̏ ско́тꙿствꙋ; се́моу бо̀ поⷣби́ть невⷣѣн́їе си́цево, поне́ ⷤ бь слове́сныⷯ съꙁда̀, и̑ въ словесѝ еⷭ на́мь пита́тисе.:

л҃е́.

66б

Та́кожⷣе въ въсѣⷯ ́ есть о͗брѣ́сти, нь̏ понеⷤ ́ слыша́хомь ѿ нѣ́кыиⷯ при́тчю та́ковꙋ, ꙗ͗ко въ нѣ́коеи странѣ̀ паⷣш́и росѣ̀ нѣ́цѣи, ꙗ͗коⷤ въсѣⷯ ́ ѡ͗бьоу͗родѣ́ти въ нѣ́кыиⷯ мы́слеⷯ ѿ се́е, трь́ же нѣ́цїи поⷣ пещеро́ю оу͗стоа́вше ѿ си́цева о͗роше́нїа нѣ́кое́ю, ѿ росы́ же въꙁь́мꙿше хра́нꙗхꙋу. и̑ е͗гⷣа̀ бѣда̀ прѣста̀, хо́жⷣахоу оу͗моу́дрити дрꙋ́гы. ѡ͗ни́ ⷤ си́хь оу͗ро́дивы нарица́хоу, и͗ и͗ꙁꙿгна́ше, и̑ въ градѣⷯ ́ и̑ въ́сеⷯ и̑ по въсꙋ́ ⷣ. ви́дѣвꙿшⷤе ноу́жⷣоу, въꙁь́мше ѿ росы̀ ѡ̑но́е, пома́ꙁашеⷭ ́ ꙗ͗коже прѣ́жⷣе съвѣ́това́лꙿ бѣше си́ ⷯ е͗ди́нь иⷯ ̋, и̑ бы́ше оу͗ро́диви. и̑ та́ко оу͗ро́дивы ви́дѣвше си́ ⷯ, наꙁва́ше моу́дрѣⷯ глюще• се̏ ннꙗ ншїи оу͗моу́дришеⷭ ́, и̑ при́ше си́ ⷯ. та́ко и̑ ннꙗ въ истинꙋ писа́нїа въса̀ растлѣ́нꙿна соу́ть, не́ въ странѣ̀ е͗ди́нои, нь̑ въ Романіи до Мари́це и̑ Бе́лꙿграⷣ и̑ Солꙋ́нꙗ, кро́мѣ трь́новꙿскы́иⷯ, ꙗ͗коⷤ прѣ́жⷣе рѣ́хь*, и̑ иже въ Стѣ́и Горѣ̀ нѣ́кыимь си́цевы́имь, и̑ ꙁде̏ о͗брѣта́ющиⷯсе ѿ сиⷯ ́. нь̑ а͗ще аꙁь собо́ю глю ѡ̑ сиⷯ ́, пови́нꙿнь е͗сꙿмь. а͗ще ли́ же свⷣѣ́тел прѣсⷣтавлꙗ́ю бжⷭтвна́а писа́нїа, то се́моу по́рокоу, паⷱ ́ же погꙋбл́нїю, пови́нꙿнь еⷭ ́ иже въ инаа въса̀ члкооу͗го́дїа оу͗пражнꙗ́есе и͗ сиⷯ ́ не брѣже́ть. ꙗ͗коⷤ и̑ погоубл́нїю соуⷣ ́ пра́вомоу пови́нꙿнь еⷭ ́ при́млеи та́те, оу͗біице и̑лѝ поⷣб́ныиⷯ си́мь, вѣнꙿча́ти и̑ крⷭти́ти• ꙗвѣ приче́стникь си́мь еⷭ ́, ꙗ͗коⷤ въпие́ть велегла́сныи І̑саіа• кне́ꙁи ва́ши татеⷨ ́ ѡ͗бь́щници, и̑ оу͗спѐ реⷱ ́ пра́вда въ вѣ́рнѣи сиѡ̀нꙗни́ны, и̑ иже ѿ си́цевы́иⷯ мъꙁдꙋ̀ при́млⷮ, па́чеⷤ соу́дещіиⷨ ѿ въсѣⷯ ́ си́цевы́иⷯ страни́тисе поⷣба́еть. ꙁа́конꙿ бо̀ глеⷮ• ѡ͗слѣплꙗ́еть мъꙁⷣа̀ оꙩчи ꙁрещіимь и̑ погꙋблꙗ́ютсе |

67а

пра́ваа. ꙗ͗коⷤ слыша́хѡⷨ н̑равь мꙋ́жа блгочⷭтива хо́теща сⷣꙋ́ съвръши́ти, въ црⷭтвꙋющіимь гра́дѣ сы̏• не хо́тѣ нѣ́кое́и вдови́ци соуди́ти, ѿ не́же нѣ́кое ꙁе́лїе прилꙿ бѣ̀, гл• о͗бра́тить о͗но̀, а͗ще и̑ и͗ꙁда́вна сꙋще и̑ ма́ло, нꙿра́вь мо́и, и̑ мнѣ̀ти хо́щꙋ пра́ваа вѣща́ти и̑ сꙋ́ ⷣ съвра́щоу.

л҃ѕ́.

ннꙗ довл́ть.

Ащеⷤ и̑ въ досажⷣе́нїе ꙗ͗ви́тсе мнѡ́го гла́ти, нь̑ и̑ си́це поⷣба́еть наꙁна́мена́ти въ коли́ко честіи раꙁꙿвраще́нїе еⷭ ́.

пръ́вое оубо̀ рѣ́хѡⷨ вели́кое гⷭ пи́смень погоубл́нїе *.

вто́рое еⷭ ́ в҃і́-хь растлѣ́нїе *.

тре́тїе еⷭ ́ въ г҃ ́ си́лы погꙋбле́нїе *.

четврь́тое еⷭ ́ въ ті́тлѣ, нь̑ се̏ ма́лꙿми еⷭ ́ *.

пе́тое еⷭ ́ въ а͗постро́фꙋ и̑ дасіи *.

ѕ҃ ́-е еⷭ ́ въ строцѣ и̑ межⷣостро́чїи *.

ꙁ҃-е еⷭ ́ въ сꙋпротивл́нїи глѡмь *.

ѡсмое еⷭ ́ въ крⷭтѣ и̑ вели́кыиⷯ строкаⷯ ́ *.

деве́тое еⷭ ́ въ белѣ́гѡⷯ свѣтⷣе́лꙿствь *.

деⷭт́ое еⷭ въ приложе́ни и̑лѝ ꙋ͗лише́ни и̑лѝ прѣложе́ни гла си́це, ꙗ͗коⷤ ѡ͗врѣ́тохѡⷨ въ мнѡ́гыиⷯ, нь̏ и̑ ѿ ѡ͗па́реше́ва иꙁвода нѣ́кто прѣпи́савь, и̑ ѡ̑брѣ́ть и̑деⷤ ́ глть, и͗деⷤ ́ прїи́де ’Іа̑кѡ̀вь съ сньми свои́ми, и̑ съ «Діною дъщерію своею̀», и̑ въ оу͗лише́ни ра́ꙁꙋма мне лꙋ́чшее ре́щи, прѣкосло́ве, въпи́са• «съ е͗ди́ною дъщерію своею̀». то́го раⷣѝ си́цевыиⷯ въсꙿхлаща́ють ѿ сицевы́иⷯ. се̏ бо̀ еⷭ име, а͗ не число̀. І̑акѡвь бо̀ гре́дыи ѿ Хара́на ви́дѣ на пꙋ́ти въ снѣ̀ бо́реща е͗го̀ аггла, и͗ ꙗ͗влꙗ́шеⷭ ꙗ͗ко побѣжⷣа́еть се́го. и̑ въпро́си то́го а͗гⷢла• ко́ю че́сть имамь; и̑ раꙁꙋмѣ̀ видѣ́нїемь тѣ́мь, ꙗ͗ко мнѡ́гыимь блгы́имь наслѣ́нⷣикь хо́щеть бы́ти. и̑ повелꙗ̀ въсѣⷨ да глаша́ють е̑го̀ «І̑и͗сраи́лꙿ», еже еⷭ «оумь ꙁрѐ ба», |

67б

а͗ по І̑ѡ͗си́пꙋ еⷭ ́ «поⷣб́нь агглꙋ». і͗ ѝ, не и ть́чїю, ꙗ̑коⷤ и͗ «і̑исоу́сꙿ», е͗же еⷭ ́ спⷭь, а͗ нѐ «і̑соу́сꙿ». то̏ же мѣ́сто нареⷱ ́ І̑акѡ̀вь фанꙋи́ль, е͗же еⷭ ли́це бжіе. и͗ ꙗ͗ко бра́лꙿсе бѣ съ а͗ггломь, сътво́ри себѣ ꙗꙁвꙋ на бедрѣ̀, и̑ ѿто́ли поста́ви ꙁа́конь не ꙗсти ѿ живо́тнаго бе́дрꙋ *. и̑ ꙗ͗ко посла̀ вѣ́стникы кь І̑саа́вꙋ, срѣ́те е͗го̀ І̑саа́вь, ѡ̑блобиꙁа̀ и̑ ѿиде. І̑а͗кѡ̀вь прїи́де на мѣ́сто глмо́е Тасїки̑ма, дъ́щи е͗го̀ Ди́на прїи́де ви́дѣти пра́ꙁдьнꙿство и ⷯ, и̑ ви́дѣвь ю цревь снь Сѵ̈хе́мь въсхы́тивь растлѝ ю. црь млꙗше І̑акѡва да поиметь ю̑ Сѵ̈хе́мь, и̑ не въсхо́тѣ І̑а͗кѡ̀вь. Сѵ̈меѡ͗нꙿ же и̑ Леѵі͗ ꙗ͗ко ви́дѣше пїа́ны въсѣⷯ ́ пршⷣь́ше но́щїю, и̑ссѣ́коше съ цремь и̑ снѡмь е͗го̀. си́це І̑ѡ͗си́пь глеть, кни́га же бытіе, ꙗ͗ко Емⷨѡ́рь ѿ́ць Сѵ̈хе́мѡвь, мле І̑а͗кѡ̀ва, реⷱ ́ Сѵ̈меѡ́нь и̑ Леѵі͗• а͗ще ѡ͗брѣ́жꙋтсе ѿ мала до велі́ка и ⷯ, да́мы се́строу на́шоу. и̑ се́моу бы́вꙿшꙋ болꙗ́хꙋ люⷣїе ѿ ра́нь, ѡ̑ни́ же наꙗхавше погꙋби́ше сиⷯ ́. по треⷯ ́ бо̀ днеⷯ ѡ͗бе́тришеⷭ ́ ра́ны и ⷯ. и̑ сїа̀ еⷭ ́ дъ́щи і̑акѡвлꙗ Ди́на, и̑ ты̏ мнѐ «е͗ди́нꙋ» глть писа́нїе, по́гꙋби име. си́це и̑ въ бгосло́вныиⷯ.

є͗дино́деⷭто еⷭ въ е͗вреи́скыⷯ и̑ гръ́чьскыⷯ имень. еже хо́те ре́щи «патрїа́рꙿхь» глеть• «патїа́рꙿхь». си̏ рѣⷱ «стⷭрте́мь наче́лꙿникь», въ еже би ре́щи «ѡцеⷨ наче́лꙿникь». и̑лѝ ѿ Матꙿѳе́а стго е͗ѵⷢлїа, и̑ ꙋ͗лишивь е͗ди́нꙋю ѳ҃ ́, глеть ѿ махни́та и̑лѝ ѿ сꙋ́етна стго е͗ѵⷢлїа. и̑ ка́ко кь ста́рꙿцꙋ ꙗ͗вльши́се реⷱ ́ бца• вра́га моего̀ имаши въ́ домꙋ, и̑ се́го раⷣи не мо́гꙋ ꙗ͗ви́тисе тебѣ и͗лѝ посѣти́ти. иже вели́кь сь̏ въ ра́ꙁꙋмѣ, нь̏ не ѡ̑брѣ́те съкръве́нꙿна е̑ди́ного гла, е͗ди́ного ть́чїю сꙋ́ща. |

68а

и̑ ка́ко сїе̏ кни́гы вра́гь не нарекꙋ́тсе, толи́ка растлѣ́нїа сꙋ́ща;

а͗ еже ѡ͗ а̑нти́стихы́иⷯ, а̑нтистиха́а съ в҃і́-ми чи́слимь, понеⷤ ́ е͗ди́но се̏ еⷭ ́. и̑ сїа̏ въса̀ а҃і́ въ д҃ ́ дѣле́тсе чтⷭи• въ пи́сменеⷯ, въ глⷭѣ, въ гла́ни, въ прѣложе́ни гль̀, ꙗ͗коⷤ бѝ лкꙋ бо́леⷭ въсе́лила́се въ́ кръвь, въ жлⷱъ чръ́ноую, въ жлⷱь жлътоу́ю, и̑ въ хра́коти́нꙋ, и̑ ѿ сиⷯ ́ въ въсѐ съ́ставы раꙁлива́етсе. и̑бо̀ и̑ кни́га ѿ д҃ ́ че́стіи еⷭ, ꙗ͗коⷤ и̑ члкь. нь̏ се́мꙋ неꙁꙿдра́вїю ко́рень ꙁло́е ꙋ͗че́нїе, и̑ и̑сцѣл́нїе пра́вое, ꙗ͗коⷤ ѡ̑бре́щеши въ и҃і́ и̑ к҃е́ глави́ꙁнѣ. да́же бо̀ до се́го бо́лесть дости́же, ꙗ͗ко ни ѡ͗ а͗рхїе̑ре̑оу вⷣѣ́ти ка́ко еⷭ ́ помли́тисе въсѣ́ми сще́нꙿникы, нь̑ въ мѣ́сто еже ре́щи «е̑го́же да́рꙋ́и», ꙗ͗коⷤ въ гръ́чьскѡⷨ «є͗гоⷤ ́ дарꙋ́и»• «ѡнь до́рисонь», глють «е͗гоⷤ ́ дарова̀». и̑ что еⷭ ́ се̏, что лѝ ѡ͗но̀, ѡ͗ невѣ́жⷣьства люⷣїи. и̑лѝ въ дѣа́нїи въ наче́лѣ глюще́е• пръ́вое оубо̀ сло́во сътво́риⷯ ѡ͗ въсѣⷯ ́, ѡ͗ Ѳеѡ́филе, ихже наче́ть ’Ісь тво́рити же и̑ ꙋ͗чи́ти, ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи• ѡ͗ Ѳеѡ́филе, е͗ѵⷢлїе ти напи́саⷯ ѡ̑ въсѣⷯ ́ і̑свѣⷯ дѣ́лѣⷯ и̑ ꙋ͗че́ниⷯ до въꙁнⷭенїа ꙗже сътво́ри, сеⷤ т́и пи́шꙋ ѡ͗ дѣа́нїи а͗пⷭль. сіи же въ несъ́вѣсти• «пръ́вое оубо̀ сло́во сътво́риⷯ ѡ͗ въсѣⷯ ́ и̑ ѡ͗ Теѡ́филѣ», ꙗ͗коⷤ бѝ ре́щи• е͗ѵⷢлїе ѡ͗ въсѣⷯ ́ люⷣх́ь съпи́саⷯ что сътво́рише и̑ ѡ̑ дѣ́лѣⷯ Ѳеѡ́фила нѣ́кое́го, а͗ не́ ѡ͗ х҃ѣ̀ ’Іс҃ѣ̀. и̑ ꙁр̑и въ таковѣ́и кни́ꙁѣ пръ́вое раꙁꙿдрꙋше́нїе и̑ хꙋ́лꙋ. иже си́мь не́ тькмо дѣа́нїе въсѐ въ́ льжꙋ прѣло́жи, нь̏ и̑ е͗ѵⷢлїе гла́вꙋ лꙋчи́ноу. и̑лѝ въ пⷭѣ́ни мѡѵ̈се̑евѣ «дондеⷤ ́ прои́дꙋть», сіи же• «дондеⷤ ́ проидо́ше». и̑ съмотрѝ |

68б

бледосло́вїе. и̑лѝ• «стра́жїе ѿ́ страⷯ оу͗мртвѣ́ше», и̑ сіи. «ѿ́ страⷯ оу͗мртвише», и̑ ко́го оу͗мртише, х҃а̀ и̑лѝ а͗ггла; ѡ͗ невⷣѣ́че глмы́имь. и̑лѝ «раⷣу́исе ми́рꙋ (и) влⷣце», и̑ си̏• «раⷣуи́се мѵ́рꙋ (ѵ̈) влⷣце». и̑ ꙁр̑и, что глеть по ле́ѯїю. ꙁр̑и же и̑ сѐ. «смѣ́авь» (ѣ) и̑ пакы̀ «смеа́вь» (е). «смеа́вь»• смеа́все ѡцꙋ Ха́мь, «смѣа́вь» си̏ рѣⷱ ́ дръ́ꙁноувь. нь̏ и̑ «ꙁемлꙗ̀ же бѣ̀ невиⷣм́а и̑ не оу͗краше́нꙿна»• не ꙋ͗съсоу́жⷣена глть, поне́ ⷤ «оу͗съсꙋжⷣе́нїе» еⷭ ́ гѡ́ры, полꙗ̀, хлъ́ми, протръже́нїа и͗сто́чникѡⷨ и̑ про́чаа, же глють гръ́чьскы «а͗катаске́ѵастось»• ске́ѵось съсꙋ ⷣ ́ еⷭ ́, а̑ ꙋ͗краше́нїе по сиⷯ ́ быⷭ проꙁебл́нїѡⷨ и̑ дрѣвеⷭ ́ и̑ про́чаа. нь̏ и̑ «гь въцрисе и̑ въ блгопоⷣбїе́ се ѡ͗блѣ́че» глеть, поне́ ⷤ не и̑мѣ́е прркь поⷣб́їа коли́ко ре́щи ни́ вещь, реⷱ ́ «въ блгопоⷣб́їе», си̏ рѣⷱ ́ неи͗ꙁреⷱнꙿно. си̏ же пости́жимо глють, е͗гⷣа ре́щи «въ лѣ́потꙋ», е̑нꙿ е͗ѵпре́пїа, въ блгопоⷣб́їе

лꙁ.

Ннꙗ же пакы̀ по гръ́чьскыⷯ мѣре́ниⷯ наꙁна́мена́ти еⷭ ́. просѡдіе сꙋ́ть і҃ ́, си̏ рⷱѣ́ приложе́нїа съвы́ше ѡ͗дѣа́нїа пѣ́нїи• о͗ѯіа, варіа, периспѡме́ни, макра̀, врахіа, дасіа, ѱїлѝ, а͗построфь, ѵфень, и͗подїастолѝ. и̑ сїа̏ дѣле́тсе въ д҃ ́• въ то́носы, въ лѣта̀, въ дхы, и въ́ срⷭти.

И̑ то́нось еⷭ таи͗нїѡ̀, си̏ рѣⷱ ́ по́ю, и̑ сꙋ́ть г҃ ̋. о͗ѯіа, варіа, перїспѡме́ни. и̑ сꙋ́ть гпⷭтвꙋ́ющіи о͗ѯіа и̑ периспѡме́ни, и͗бо̀ варіа съвъспритнь то́нось еⷭ и̑ не гпⷭтвꙋ́ющи.

Коли́ко въ лѣⷮ; в҃, макра̀ и̑ врахіа.

Дх҃о́вны же в҃ ́. дасіа и̑ и̑ѱїлѝ.

Стрⷭти г҃ ́. а͗по́строфь, и̑ ѵфень, и̑ и͗подїастолѝ.

Коли́ко честіи еⷭ книже́вꙿства; ѕ҃ ́. пръ́во чта́нїе въ стъꙁе́ ⷯ по ѡ͗дѣа́нїѡⷯ, в҃ ́-е протлъкова́нїе, си̏ рѣⷱ ́ ѡ͗бнаженїе по с́ꙋщїиⷯ твори́телꙿныиⷯ ѡбра|

69а

ꙁѣⷯ. г҃ ́-е ̑ꙁы̋к же и̑ і̑сторіа по рꙋцѣ и͗ꙁда́нїе. д҃ ́-е готовосло́вїа ѡ̑брѣте́нїе. е҃ ́-е наⷣгла́нїе ѿсъ́мысль. ѕ҃-е соⷣу́ творе́нїѡⷨ, иже и̑ лꙋ́чꙿшее еⷭ ́ въсѣ́ ⷯ иже въ те́хни.

Коли́ко органе книже́вꙿскыⷯ; д҃ ́. ͗ꙁы́ка оу͗че́нїе, і̑сторіа, мѣре́нїе, и̑ те́хнїи.

Что еⷭ ́ конꙿц́ь книже́вꙿствꙋ; иже никогⷣа̀ съгрѣша́ти ни ѡ͗ е̑ди́нои ле́ѯи, ни ѡ͗ мнѡ́гыⷯ. и̑бо̀ погрѣша́еи о͗ е̑ди́нѣи ле́ѯи, ва́рꙿварꙿство еⷭ ́• ѡ͗ мнѡгы́иⷯ же, соликїꙁмо̀.

Ва́рꙿварꙿство еⷭ ́ погрѣша́еи о͗ ле́ѯи и̑лѝ състꙋпа́еи по̀ ѡ͗дѣа́нїи, еже не по сиⷯ гла́ти. быва́етꙿ же ва́рꙿварꙿство по дⷯ ́ ѡбраꙁѣⷯ. по и͗ꙁмѣне́ни съ́ставоⷨ, по и͗ꙁоби́лꙿствꙋ, по ѡ͗дѣа́нии, по приложе́ни.

Что ѿлꙋча́еть ва́рꙿварꙿства ѿ соликїꙁма̀; ѿлꙋча́еть, поне́ ⷤ ва́рꙿварꙿство въ ле́ѯи быва́еть, соликїꙁмо́ же въ́ словѣ.

Что еⷭ ́ соликїꙁмо̀; е͗ди́но съ дрꙋ́гыиⷨ съплете́но ле́ѯїа.

По коли́ко ѡбраꙁь быва́еть соликїꙁмо̀; по а҃і ́. по и͗ꙁоби́лꙿствїа ле́ѯїа, по ѡ̑дѣа́ни, по и̑ꙁмѣн́ни, по́ родꙋ, по видѣ́нїю, по числѡ́ ⷯ, по ли́цꙋ, по лѣ́тꙋ, по въчин́нїю, по ꙁва́нїю, и̑ по сѣ́ни.

Коли́ко ꙁна́мена́еть ͗ꙁыⷦ ́; д҃ ́. сло́вꙋ органь, и͗ ѿ се́го сло́вь̏, въ мнѡ́го ͗ꙁыⷦ ́ глⷨ мнѡ́госло́вїе, и̑ꙁбра́нꙿно, и̑ е͗ꙁы́кь и̑ꙁмѣн́ное бесеⷣніе.

Что еⷭ и̑ꙁꙿбра́нꙿно; свои́нꙿство ͗ꙁы́ка. кол́ико и͗ꙁбра́нꙿны; е҃ ́. і̑а́сь, а͗тѳісꙿ, дѡрісꙿ, е͗о͗лісꙿ и кинѝ.

Коли́ко съ́ставь сло́вꙋ; кд, сїа̀ же и̑ пи́смена глютсе. и̑ дѣле́тсе кд въ двѣ̏. въ гласеща́а, и̑ въ съгласеща́а. гласеща́а ꙁ҃ ́. а̀ ѐ ѝ ї о́ оу ѡ. и̑ дѣле́тсе въ́ три̏• въ макра̀, въ врахіа, и̑ въ ди́хрона. макра̀• ѝ ѡ̀. врахіа• ѐ о̀. діхрона• а̀ ї̀ оу̀. и̑ пакы̀ ꙁ҃ ́ дѣле́тсе въ по|

69б

коре́ни и̑ прѣпⷣокоре́ни. и͗ сꙋ́ть прѣпокори́телꙿна• а̀ ѐ о̀, по по́трѣбѣ же и̑ ѝ и̑ ѡ̀. по́ что глютсе прѣпⷣокори́телꙿна; поне́ ⷤ прѣпⷣокара́ютсе і̀ и̑ ὺ, двовѣща́нные скончава́е. двовѣща́нꙿныⷤ ѕ҃ ́. αι͗ α͞υ ε͞ι ε͞υ ο͞ι ο͞υ. пакыⷤ е҃ ́ ѝ съ і̀ двовѣща́нꙿно еⷭ ́• и̑ пакы съ ὺ и̑ ὼ съ і̀• и̑ пакы̀ съ υ и̑ а̀ съ і̀. съгласна же ꙁі. в́ ѓ δ ́ ꙁ́ ѳ́ ќ л́ м́ н́ ξ ́ п́ р́ σ́ τ́ φ́ х́ ѱ *. н̑ь сїа̀ по е̑рѡти́матѣ по́трѣба еⷭ въꙁе́тисе еⷭство, а͗ще повелꙗ́нїе бꙋ́деть, ꙗ͗ко да наꙁна́мена́все сїа̀, оу͗до́бь и́ прило́жнаа въ пꙋть въвеⷣм́ь

ліи́

Та́мо бо̀ въ пꙋ́ть бжⷭтвнаа писа́нїа състое́тсе, иже еⷭ мти въсѣ́мь, и̑ иже ѿ сиⷯ ́ рожⷣе́нꙿныимь и̑ ꙗже ꙁде̏ прило́жишеⷭ. а͗ще бо̀ и͗ кто̏ наⷭ мнѡ́жьство гла́нїа вѣⷭ ѿ бжⷭтвны́иⷯ писа́нїи, и̑ въ пꙋ́ть пи́смень не вѣ́дыи, поⷣб́нь еⷭ ́ то́мꙋ иже мнѡ́го шъ́ствꙋе́и по жесто́кыиⷯ мѣ́стѣⷯ и̑ въ про́пасти ниспада́е, и̑ трь́нїа и͗ гадо́вь и͗ ꙁвѣре́и и̑ татіи, оу͗до́бь оу͗лавлꙗеⷨ. си́цево бо̀ еⷭ си́ ⷯ и̑спръ́ва жи́лище, еже беспꙋ́тие люби́ти. таⷤ ́ ѡ̑брѣта́емь и̑ намерѣ́емь си́це мнѡ́го вѣдещіиⷯ ꙗ͗коⷤ врѣ́тищꙋ сла́мы и̑сплъ́нь, и̑ на мѣ́рѣ ма́лыиⷯ ка́меніи не достиꙁа́е, еже еⷭ ́ писа́нїа иⷯ ́.

Нь̏ се̏ въсѐ иже наꙁна́менаⷯ, не́ съставл́нїе кни́ꙁѣ, нь̏ ѡ̑бличе́нїе. и̑ а͗ще кто̏ пореⷱт́ь, ꙗ͗ко кто е̑сѝ ты̏ ѡ͗блича́еи• аꙁь пръ́выи глю, ꙗ͗ко не́ ꙗ͗ко что̏ сы̏ и̑лѝ ко́ю ѡблаⷭ имы, нь̏ раⷣѝ бжⷭтвныиⷯ писа́ниⷯ на смрть пръ́вѣе себѣ̀ прѣло́жь се̏ сътво́риⷯ. имам же ꙋ͗пова́нїе на блгочтⷭива́го ре́кшаго• аꙁь ти повелꙗва́ю ѡ͗ си́ ⷯ. и̑ та́ко |

70а

ѡ͗бли́чиⷯ, не́ ꙗ͗ко ѿ ко́го досажⷣа́емь, нь̏ нрꙿа́вь пчелѣ̀ въсприⷨ ́, и̑де́ ⷤ прѣпира́етсе дша̀ съ́ тѣлоⷨ, та́ко не сꙋ́щꙋ ми съпро́тивь, съ кни́гами съпрѣ́нїе сътво́риⷯ. а͗ иже ѡ͗ си́ ⷯ съ мно́ю съпрѣ́тисе ѡ̑ сиⷯ ́ хо́щеть, са́мь въ се̏ въно́ситсе ꙋ͗ничиже́нїе, поне́ ⷤ ꙁлы́имь ѿмъсти́тель еⷭ ́. а͗ еже ѡ͗ ти́пикѡⷯ пи́смень и̑ про́чїиⷯ, а͗ще повелꙗ́нїе бꙋ́деⷮ, мнѡ́го гла́ннаа ꙁде̏ ѡ͗ста́вимь, ть́чїю наꙁна́мена́нїа пи́сменеⷨ въꙁь́мше и̑ си́лаⷨ и̑ про́чїимь, и̑ ещеⷤ ѿ е͗рѡти́маты и̑ съста́виⷨ кни́жицꙋ, на по́трѣбꙋ, ꙗ͗коⷤ и̑ въ грь́цѣⷯ еⷭ, си́це хо́тещіи ꙋ͗чи́ти и̑лѝ пи́сати. а͗ще ли́ же ни̏, то̏ ѡ͗брѣта́ютсе мнѡ́ꙁи таковѝ иже и̑ беꙁь писа́нїа си́цева пꙋ́ть оу͗прави́ти хо́тꙋхꙋ, нь̑ повелꙗ́нїа не имꙋть, бою́т жеⷭ да не ка́менїемь ѿ про́чїиⷯ поби́ени бⷣꙋть.

лѳ́

Иже ли хо́те оу͗вⷣѣ́ти ꙗ͗ко вели́ко еⷭ ꙗ͗ко въ истинꙋ се̏ погрѣще́нїе, паче ли ѡ͗но́го иже при ’Іѡ͗сіи цри, да прочте́ть въса̀ по́ редꙋ и̑ съло́живь ѡ͗бре́щеть ве́щꙿше намѣ́ренїе *. сь̏ ’Іѡ͗сіа внꙋ́кь Манассꙿи́е, снь же а̑мѡ́соⷡ, быⷭ црь въ ’Іе͗рлⷭмѣ и҃ ́-мь лѣ́томь. и̑ бѣ̏ блгочтⷭивь, и̑ събра̀ ѿ люⷣѝ е͗ли́ко кто̀ мо́жеть и̑ ѡбнови црко́вь. и̑ ѡ͗ста́вшими съсоу́ды, прѣсⷣто́е тꙋ̏ а͗рхїе͗ре̑и Хелꙿкіа ѡ̑брѣ́те въ съсꙋдохрани́лꙿници кни́гы мѡѵ̈се̑ѡвы имꙋще́е ꙁа́кѡны, и̑ сла̀ сїе̏ кь ’Ѡсіи црꙋ, и̑ прочь́ть црь оу͗вⷣѣ̀ ꙗ͗ко прѣстꙋ́пилѝ сꙋть люⷣіе ꙁа́коны, раꙁꙿдра̀ ри́ꙁы свое̏, посла̀ а̑рхїе̑ре̑а и̑ инѣⷯ кь пррч́ици ’Олꙿда́е женѣ̀ селꙋ́мѡвѣ млити ба ѡ͗ люⷣх́ь. о͗на́ же рⷱе́• мⷱти бь хо́щеⷮ люⷣѝ ꙁа беꙁако́нїа, тебе́ ⷤ радѝ ннꙗ не хо́щеть, нь̏ по смрти ти. и̑ събра́вшимсе въсѣⷨ ́ въ ’Іе͗рⷭл́мь и̑ прочь́тꙿшимсе ꙁа́конѡⷨ, ѡ̑бѣща́шеⷭ црꙋ |

70б

храни́ти иⷯ ́. нь̏ поне́ ⷤ нѣ́цїи нꙿравь фарисе́и дръжещѐ па́чеⷤ а͗рхїе͗ре́и бы́вшїиⷯ при Хѣ҃ въ ’Іꙋ͗де́и, и̑ ꙁа́вистїю ничь́сомꙋ блгоу пода́ють и͗ꙁы́ти, а͗ще и̑ вⷣѣ́ли бы ꙗ͗ко блго еⷭ ́. и̑бо̀ и̑ ѿпаде́нїе і̑ꙋ͗де́ѡⷨ нѣⷭ ви́на невѣ́жⷣьство, нь̏ ꙁавиⷭ ́. а͗ще бо̀ и̑ не вѣ́хⷣꙋ, ꙗ͗ко снь бжіи еⷭ ́, вѣ́хⷣꙋ же ꙗ͗ко пррќь сы̏ и̑ ѡ̑бличи́тель въса́кꙋ пꙋ́тю нечтⷭивꙋ, и̑ са́ми своего̀ са́на недѡⷭи́ныⷯ вънима́юще себѣ̀, бощеⷭ ́, на смрть сѐго прѣда́ють. того̀ раⷣѝ после́ть имь а̑нти́хрїста въ еже при́ти е͗го̀ въ малѣ́ишиⷯ ꙁна́мениⷯ, и̑ ѡ͗сꙋди́тисе, ꙗ͗коⷤ Па́ѵль кь солꙋнꙗнѡⷨ наꙁна́мена. е͗гⷣа бо̀ реⷱ ́ посла́ше ти е̑го̀ посрⷣѣ̀ събѡ́ра, пришⷣше посла́нꙿнїи въ́спеть глюще *• не мо́гохѡⷨ ти се́го поне́ ⷤ никто́ ⷤ ѿ члкь глаль еⷭ ́ ꙗ͗коⷤ сь̏, ꙗ͗коⷤ Соломѡ́нь пое́ть  • ко́ль оу͗сладисѐ и̑ ко́ль ꙋ͗красисѐ. и̑ пакы̀• и̑ бесѣ́да твоꙗ̀ красна̀. ѡ͗ни́ ⷤ слы́шавше глющиⷯ, ꙗ͗ко никто́ ⷤ глаль еⷭ та́ко, па́че распыха́хꙋсе и̑ ꙁло́бы и̑сплънꙗ́хꙋсе⸭


м҃ ́

Нь̏ ꙗже оубо̀ доꙁде̏, съ раꙁꙿвраще́нꙿными писа́нꙿми съпрⷯѣ́се ꙗ͗коⷤ рѣ́ ⷯ. ннꙗ же кь ва́мь самѣ́ ⷨ простира́ю, ѡ͗ го́сподіе мо́и, ꙗ͗ко кь и͗ꙁбра́нꙿныиⷨ оу͗лише́нꙿныи, нь̏ сію сть́ꙁоу ѿ́ чести навы́кь. тѣ́мꙿ же млю, да шь́ствїе по н́и боу́деть, да не по непрохо́днаа ниꙁво́диⷨ. ви́дѣхѡⷨ бо̀ да́же и̑ самодръжа́вныиⷯ ꙗ͗ко пои͗ма́ють е͗ди́ного ни́ща по нѣ́коеⷨ пꙋ́ти ма́лыми проⷣхо́нѣ прове́сти въ простра́нꙿство, не́ ꙗ͗ко бо́лїи сꙋ́ ⷮ самодръжа́вныиⷯ, нь̏ ꙗ͗ко стъ́ꙁоу вѣ́ды. та́ко и̑ аꙁь, не́ ꙗ͗ко ваⷭ ́ бо́лїи сїа̀ наꙁна́менаⷯ, нь̏ ꙗ̑ко ва́мь въсѣⷨ ́ ра́бь пꙋ́ть повѣда́ю, по е̑мꙋ́ ⷤ а͗ще въма́лѣ и͗ жесто́ко ꙗ͗ви́тсе, нь̏ въ простра́нꙿство веліе ра́ꙁꙋма въвⷣет́ь, |

71а

и̑ тогⷣа̀ млтвы ѡ͗ мнѣ̀ въкꙋ́сивыи пролѣеⷮ ́. вели́ко бо̀ бгтⷭво въ си́ ⷯ лежи́ть съкрьве́но, ѿ е͗го́же са́мь гь црⷭтвїю нбⷭномꙋ при́тꙿчю сътво́ри. реⷱ ́ бо̀• поⷣбно еⷭ црⷭтво нбⷭное члкꙋ бога́тꙋ. и̑ пакы̀• въса́кь кни́жникь наоу͗чи́высе црⷭтвїю поⷣб̀нь еⷭ члкꙋ бога́тꙋ и͗ꙁно́сеща иꙁ домꙋ своего̀ нѡва́а и̑ ветха́а. не въ простѣ́иши́ бо̀ бесⷣѣ́ по а͗плⷭꙋ еⷭ ́, нь въ прѣ́мꙋдро́сти дха. нь̏ прѣ́мꙋдроⷭ дха, не сꙋ́щи се́и лѣ́ствици, не имать въмѣще́нїа съврꙿше́нꙿна ѡ͗ си́ ⷯ. а͗ еже реⷱ ́ Па́ѵль ѡ͗ прѣ́мꙋдро́сти ми́ра, ѡ͗ ѕвѣꙁдопоⷣвиꙁа́нїю реⷱ ́ и̑ про́чїиⷯ еллꙿинꙿскыиⷯ, сїа̏ же велꙿма̀ оу͗тврьжⷣа́ ꙁна́менꙋ́е въ въсѣ́ ⷯ е̑го̀ посла́ниⷯ, паⷱже кь гала́тѡⷨ , раꙁꙿсꙋдѝ и̑ ви́жⷣь ꙗже ѡ͗ моудро́сти, мꙋдроⷭ ́ бо̀ и̑ се̏ глетсе, паⷱж́е прѣ́столь ̑ѐ се̏ еⷭ ́. та́кожⷣе и̑ въ връхо́внѣмь ѡ͗бре́щеши, не ть́кмо же нь̏ въса̀ бгосло́внаа беꙁꙿ се́го оу͗твръжⷣе́нїа ка́ко мо́жеши ко́снꙋти́се; и̑ въ въсѣⷯ еⷭ ́ ѡ͗ си́ ⷯ о͗брѣ́сти. тѣ́м же слышѝ Соломѡ́на что̑ глеть ищꙋшіимь прѣмꙋдроⷭ ́. прѣмꙋдроⷭ ́ въ и͗схо́дищїиⷯ пое́тсе, въ сть́гнаⷯ же дръꙁновл́нїе во́дить, на кра́еⷯ стѣ́нь проповѣда́етсе, въ вра́тѣⷯ же си́лꙿныиⷯ въдвара́етсе, на вра́тѣⷯ же граⷣ ́ дръꙁа́ющи глеть. и̑ пакы̀• въ въсѣ́ ⷯ пꙋте́ ⷯ поꙁна́и ю, да пра́во сътво́рить пꙋти твоѐ, нога́ же твоꙗ̀ не прѣть́кнетсе. та́ ⷤ наво́дить ѡ͗ блгочтⷭи прѣмꙋдро́сти ꙗже по́ бꙁѣ• а̑ще бо̀ сѣди́ши, бе́с страⷯ е̑сѝ. а̑щеⷤ спи́ши, слаⷣќо оу͗сне́ши. и̑ не оу̑бои́шисе ꙋжаса нашьⷣш́а, ни ꙋ͗стръмл́нїа нечтⷭивы́иⷯ наⷣгредꙋщїиⷯ. и̑бо̀ гь еⷭ ́ на въса́кь пꙋ́ть тво́и. таⷤ ́ пакы̀• въ въсеⷨ ́ стежа́ни твое́мь, стежѝ съ́мысль, поⷣи͗ми́ ю и͗ въꙁвыси́тꙿ те, почтѝ ю да ѡ͗бьиметь те. да даⷭ ́ главѣ̀ твое́и вѣнꙿц́ь блⷣти. |

71б

вѣнꙿц́ь же пи́ще ꙁащищі́нїа твоего̀. и̑ пакы̀• прїимѣ́те накаꙁа́нїе, и̑ не сре́бро. и̑ ра́ꙁꙋ ⷨ па́че ꙁла́та и̑скꙋ́шена. съмо́трити же еⷭ и̑ се̏ въ си́ ⷯ• намыꙁа́еи оꙩ͗ч̑има съ лъ́стїю, събира́еть мꙋже́мь печа́ли, ѡ͗блича́еи́ же съ дръꙁновл́нїеⷨ, съмира́еть. о͗ прѣмꙋдро́сти же пакы̀ наво́дить• оу͗трънва́вь кь н́и, не оу͗трꙋ́дитсе. и̑ бдѣ́выи раⷣѝ ͗ѐ, въско́рѣ бес попⷱе́нїа еⷭ ́, ꙗ͗ко доⷭи́ныⷯ и сама̀ о͗бꙿхо́дить ищꙋщи. и̑ въ стъꙁа́ ⷯ ꙗ̑влꙗ́етсе си́мь блготръпѣ́нꙿно. цѣломоу́дрїю́* же и̑ мꙋ́дрости та̏ оу͗чи́ть, пра́вдѣ и̑ мꙋсⷤтвꙋ̀, е͗го́ ⷤ потрѣ́внѣи́шее ни е͗ди́но въ житѝ члкѡⷯ. наче́ло* бо̀ ͗ѐ любо́вь и̑ блюде́нїе ꙁа́кона. почтѣ́те реⷱ ́ прѣ́мꙋдрѡⷭ ́, да въ вѣкы̀ црⷭтвꙋе́те. мно́ю* бо̀ реⷱ ́ црїе црⷭтвꙋють, и̑ крѣпꙿціи дръже́ть ꙁе́млю. та́ ⷤ• ꙗ͗ко * свѣтлѣ́и еⷭ ́ слнца, и̑ па́че въса́кого ѕвѣꙁⷣоположе́нїа. кь сиⷨ ́ же ѡ͗ ги, ꙗ͗ко са́мь и̑ прѣмоу́дрости настави́тель еⷭ и̑ прѣмꙋ́дрыиⷯ и̑справи́тель.

Тъ̏ са́мь и̑ въ въсѣ́ ⷯ ваⷭ ́ да въло́жить стра́ ⷯ сво́и же еⷭ ́ наче́ло въса́кои прѣмꙋдро́сти, и̑ даⷭ ́ ѿ дха блⷣти въ ваⷭ ́ ꙗ͗коⷤ дре́вл кь а͗плⷭѡмь, иже некнⷤи́ные прѣмоу́дры ꙗви, и̑ рыба́ре црⷭтвїа нбⷭнаго проповѣнⷣикы. Еже въꙁы́скати и̑ о͗брѣ́сти пра́вꙋю стъ́ꙁꙋ се́и лѣ́ствици, съкрꙋше́нꙿнѣ сꙋ́щи и̑ꙁмно́га, въ еже въ свои́нꙿство прїи́ти въсѣⷯ ́ бжⷭтвныиⷯ писа́нїи, по н́иже въса́ка съ́мысль и̑ сама́а прѣмоудроⷭ ́ почіеть, и̑ вы̏ са́ми бестꙋ́днꙗи́ши ꙗ͗ви́теⷭ. мнѡжа́иши бо̀ трⷣꙋ́ бес пꙋ́ти шъ́ствїа. и̑ сію цѣ́лꙋ прѣда́ите своеи и͗счедіи, ꙗ͗коⷤ и̑ тръновꙿстии, имиже да́ ⷤ до днⷭь а͗ще и̑ цртвїе раꙁо́рисе, просвѣща́ютсе о͗крⷭтнїи црїе же и̑ ꙁемл̀. и̑ вы̏ та́кожⷣе просвѣ́тите не́ тьчїю себѐ, нь̏ мнѡ́гыиⷯ. |

72а

Дръжа́вныи́ же а͗ще не въ члчⷭтво се̏ цѣ́ло въсприе́млⷮ, понⷤ ѿ оу͗лишенꙿнѣи́ша и̑ недоⷭи́на ра́ба наре́щи се, то̏ си́це ꙗ͗коⷤ ѡнь дръжа́вныи въ црⷭтвꙋющїимь гра́дѣ и͗де́ ⷤ дїа́димꙋ црⷭтвїа имы, по хꙋдѣ́ишїиⷯ халꙋ́гаⷯ въ́ нощи хо́де и̑ ѿ пиꙗ́ниць паⷱ же ꙋ͗смошъвца̀ съ́вѣть въꙁе́ть ꙁа стѣно́ю е̑го̀ сто́, и̑ въса̀ добрѣ̀ оу͗пра́ви тогⷣа̀. и̑ еда ко́е поноше́нїе быⷭ ́ самодрⷤъ́цꙋ, поне́ ⷤ си́цевыиⷯ съ́вѣтоⷨ оу͗пра́ви; ни̏, нь̀ паⷱ ́ же по́хвала, ꙗ͗ко съ толи́кыⷨ смѣре́нїемь полъ́ꙁныⷯ и̑ꙁо͗брѣ́ть. та́кожⷣе и̑ ꙁде̏ ѡ͗ въса́кыиⷯ ихꙿже наꙁна́мена́хѡⷨ, ꙗ͗ко да поⷣ кро́вомь крилꙋ̏ е͗го̀ добрѣ̀ па́соми дости́гнеⷨ и̑ въ вѣчны́и поко́и, съ въса́кыиⷨ и͗справл́нїеⷨ, блтⷣтїю и̑ члкѡ́любіемь га и ба и̑ спⷭса ншего ’Ісоу̀ х҃а̀, є͗мꙋ́ ⷤ поⷣба́еть въса́ка слаⷡ ́, чтⷭь и̑ покланꙗ́нїе съ беꙁначе́лꙿныⷨ е̑го̀ ѡцемь и̑ въсе́сты́имь блгы́имь и̑ животво́рещіимь е͗го̀ дхо́мь, ннꙗ и прⷭно и̑ въ вѣкы̀ вѣкѡⷨ ́ амн :• ⸭

ПИ́САСЕ ПО Е̑ЛꙿЛИКО ПИ́СМЕНА, М҃ ́.

Въсе́ ⷤ по обраꙁоу краегране́сь. иматꙿ же си́це.

 а о р̀ а́ но • оу е́ по оу те́ а оу.

а́ ́ о та и́ ̀ • с м д ж в м д

с т с ф и • р б к и́с и́т и

м҃ ́ бо̀ чи́слихѡⷨ сиⷯ ́ ꙁа еже и̑ двоꙗ̏ блъ́гарꙿска́а въспомѣноу́хѡмь