Текстов корпус
ПОВѢСТИ О ИЗВѢСТОВАННЪІИХ ҆ ВЕЩЕИ, ЕЖЕ О КРАЛЕХЪ ПРИЧѦ,
Заглавие на латински:Troy
Жанр:Летопис
Автор:неизвестен
Дата на ръкописа:14 в.
Дата на превода:14 в.
Дата на преписа:14 в. (1344–1345 г.)
Правопис:Среднобългарски
Име на ръкописа:Троянска притча
Хранилище на ръкописа:Ватиканска Апостолическа библиотека
Сигнатура на ръкописа:Cod. Vat. slav. 2
Нормализиран?:ненормализиран
Страници:42-62
doc_iddoc_165

ПОВѢСТИ О ИЗВѢСТОВАННЪІИХ ҆ ВЕЩЕИ, ЕЖЕ О КРАЛЕХЪ ПРИЧѦ,

И О РОЖДЕНИХ ҆ И ПРѢБЪІВАНИХ ҆

Бѣше вь пръвое времѧ единъ крал ҆, иже сѧ зовѣше именемъ При[деш]ъ краль, и бѣше ꙁѣло богатъ, и поиде въ нѣкои д(ь)нь ловъ ловити, понеже драго моу бѣше ловити, и доиде на морскьіѫ отокьі, и обрѣте единъ ѡⷮ отокъ лѣпъ и красенъ велми, оу коего ѡтока ѡⷮ единѫ странъі течаше великое море, а ѡⷮ другъіѫ странъі течаше рѣка, коа сѧ именоваше Кашантоуша рѣка, а ѡⷮ третиѧ странъі течаше того отока море, кое сѧ зовѣше Пелешино море, а ѡⷮ четврътьіѫ страньі того отока стоаше лѫгъ, еже сѧ зовѣше Доудома лѫгъ, а ѡⷮ пѧтъіѧ страньі того отока стоаше жиндолъ, на коемъ растѣхѫ цвѣти многоразличнии. И видѣ то При[деш]ъ кралъ, ꙗко добро есть и начѧ ꙁиздати град҆, и съꙁизда градъ до старости своеѧ, и нарече имѧ градоу томоу своимъ именемъ, да мꙋ е имѧ Прижїа градъ. По томъ Прїидешъ крал҆ остарѣ, и роди с(ьі)на своего, именемъ Оилоуша кралѣ, и порѫчи емоу ꙁиздати градъ, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. | И кои краль Оилꙋша сътвори сьілное дѣло, вѧще призизда ѡ(ть)ца своего по съмръти егѡ, и що пакьі съꙁизда Оилоуша кралъ, то именова своимъ именемъ, да моу бѫдетъ имѧ Илиѡнъ градъ. И по томъ Оилоушъ кралъ рѡди с(ьі)на своего Ламеѡдона, кралѣ великаго, и порѫчи емоу ꙁиздати градьі, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. И Ламедонъ кралъ великыи, и тои именова на свое имѧ градьі своѫ Ламедониа градъ. И по семъ Ламедонъ кралъ великьіи остарѣ, и роди с(ьі)на своего, именемъ Шарикоуша кралъ, и заповѣда емоу ꙁиздати градьі, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. По томъ Шарикоуша кралъ сътвори силно дѣло, вѧще приꙁизда по съмръти о(ть)ца своего, и що бѣ ꙁиздалъ своимъ именемъ, да моу е имѧ Шарикоушїа град҆. И по томъ Шарикоушїа краль рѡди с(ьі)на Дарданꙋша кралѣ, и реч(е) емоу ꙁиждати градъ, а самъ почи ѡⷮ съмръти своеѧ. И Дарданоуша кралъ сътвори велико дѣло: вѧще приꙁизда по съмръти бащинѣ си, и нареч(е) на свое имѧ Дарданїа град҆. И по томъ Дарданꙋша кралъ роди с(ьі)на Троилоушѫ кралѣ, и реч(е) емꙋ | съꙁиздати град҆, а самъ почи ѡⷮ съмрꙿти своеѧ. И по томъ Троилоуша кралъ сътвори велико дѣло, вѧще призизда ѡⷮ о(ть)ца своего, и нарече Троꙗ градъ. Троилоушь же кралъ роди Прѣꙗмоуша кралѣ.

И Прѣꙗмоушь краль имѣше женѫ, именемъ Ꙗкоупа г(оспо)жда. И въ единѫ нощь видѣ сънъ Ꙗкоупа г(оспо)жда, и оужасе сѧ, и въста ѡⷮ съна своего, и проꙗви сънъ мѫжоу своемоу Прѣꙗмоушоу кралю. И реч(е) емꙋ: "Родихъ главнѧ, и вьзьіде на н(е)бо и, пакьі вьзвратив сѧ, паде вь море. И излетѣшѫ из морѣ искрьі и падошѫ на Трои, и погорѣ Троꙗ град҆". И сльішавъ то Прѣꙗмоуша краль и мъіслѣше, що хощеть се бьіти, и призва вьсѧ прор(о)кьі и вльхвьі, мѫдръцѧ, и болѣръі, и нижнѧѧ люд(и), мальі и великьі, Троадьі града, да рекѫтъ емоу о сънѣ. И рекошѫ емоу пророци его сие: "Г(оспо)д(и)не кралю! Родит сѧ ѡⷮ женьі твоеѧ с(ьі)нъ, за коего хощет҆ изгорѣти Троа градъ, и разоритъ сѧ, и не останеть камень на камени". Сльішавъ то Прѣꙗмоуша кралъ и иде въ полатѫ и реч(е) женѣ своеи: "Ѡ, Ꙗкоупо г(оспо)жде, егда родиши с(ьі)на, не храни его, |нѫ повели да ѹбиѫтъ его". И реч(е) емоу Ꙗкоупа г(оспо)жда: "Г(оспо)д(и)не кралю, велми рада есмъ семоу бьіти". И по томъ, егда роди Ꙗкоупа г(оспо)жда с(ьі)на своего и видѣ его лѣпа и красна велми, и съмили сѧ м(а)т(е)ри своеи, и не може его погоубитъ, нѫ пови его вь брачини и с нимъ много добьітка, сребра и злата, и дас(т҆) его единомоу юноши, и рече емоу нести и поврѣщи его далече ѡⷮ Троѫ града. И створи отрокъ тако. И обрѣте его ѡвчарь старъ, емоуже бѣ жена родила с(ьі)на, и несе его пастьіръ женѣ своеи и реч(е) еи: "Вьсхрани ми отрока сего". И бьіс(т҆) тако. И растѣше тако скоро велми. И егда сътвори ꙁ҃ лѣт҆, тогда идѣхѫ отрочѧти обѣ на поле съ ѡ(ть)цемъ своимъ и играахѫ около добьітка. И ѡбрѣтенаго отрока нареч(е) Парижь Пастьіревичищь. Парижь сваждааше два вольі, и бодѣхѫ сѧ, и кои прѣмагааше, томоу виаше вѣнецъ ѡⷮ цвѣтїа, а кои не прѣмагааше, томоу виаше ѡⷮ сламьі, и полагааше имъ на рогоу. И егда бѣше юноша Париж҆, хождааше съ добрьіми витезьі и играаше и прѣмагааше их҆ : вь ※ вьсѣкои игрѣ. | И тоу прободе единого вит(е)ꙁа за щитъ прѣд҆ кралемъ Апридежемъ.

И в то врѣмꙗ женѣше сѧ Фелешь краль, г(оспо)ждѫ им҆ [Те]тишомъ. И призва кь себѣ Фелешь краль, где чюаше добрьіѫ витезьі и юнакьі, и Парижа Пастьіревичища, и добрьіѫ г(оспо)ждѫ по хорѣ тои. И оувѣдѣвше то три вильі пророчицѫ, коѫ бѣхѫ наилѣпѣ[и]шѫѧ вь морскьіихъ отоцѣхъ, и доидошѫ на оно веселие; развѣ единѫ г(оспо)ждѫ не зва, зане бѣше свадлива, именемъ Диевошькоридиа: где идѣше, все свадѫ строаше, за то не хотѣхѫ ѧ звати, да моу не бѫдетъ свадьі междоу сватовьі и болѣрьі на весели ихъ. И ѡна г(оспо)жда мьішлѣаше на ср(ъ)д҆ци своемь, коѫ би могла свадѫ вьнести тамо за онози незвание. И искова златѫ аблъкѫ, и написа на неи книжна писма, и она слова г(лаго)лахѫ: "Коꙗ есть ѡⷮ васъ триехъ г(оспо)ждь и прор(о)чицъ полѣпшаа, тои бѫди прор(о)чи[ци] сиа златаа аблъка". И даде ѧ отрокоу своемоу, и рече емоу: "Иди и вьвръзи ѧ вь овощници Фелеша кралѣ". И вьземѣхѫ оуброусьі ѡⷮ стола, | и идѣхѫ добрїи витезие играахѫ на фарижохъ, а добрыѫ г(оспо)ждѫ грѧдѣхѫ вь овощникь Пелефа кралѣ. И грѧдѣхѫ напрѣждь три вильі и прор(о)ч(и)цѧ, и обрѣтошѫ онѫ златѫѧ аблъкѫ, и прочьтошѫ на неи она словеса, иже г(лаго)лахѫ: "Коа есть наилѣпа ѡⷮ васъ три[е]х сестрѣницъ, тои бѫди сиа златаа аблъка". И раскарашѫ сѧ ѡноѧ ради аблъкьі, и позвахѫ сѧ въ Троѫ прѣдъ Тебоха бога и прѣдъ Ипитера прор(о)ка. И сташѫ прѣд нима, и вьпросишѫ ихъ, и рекошѫ: "Коа есть ѡⷮ нас҆ наилѣпа, тои даите сиѫ аблъкѫ". И рече имъ Тебохъ богъ и Ипитеръ прор(о)къ: "Г(оспо)ждѧ, не можемь вамъ ѡ семъ сѫдитъ, нѫ поидѣте тамо наопѧть прѣд҆ Парижа Пастьіревичища, тамо сѧ е обрѣло и тамо да сѧ и расѫдитъ".

И възвратишѫ сѧ ѡⷮ Троѧ, и доидошѫ прѣдъ Парижа Пастьіревичища, и рекошѫ емоу: "Г(оспо)д(и)не, обрѣтохмьі сиѫ златѫѧ аблъкѫ въ ѡвощници Пелеша кралѣ, и прочьтохмы на неи книжниих҆ слобесъ, и сико сказоуетъ: "Коа есть ѡⷮ вас҆ лѣпшаа, то|и бѫди сиа златаа аблъка". Да повѣждъ нам҆, коꙗ есть ѡⷮ нас҆ наилѣпшаа, тои прор(о)ч(и)ци даждь сиѫ аблъкѫ златѫѧ". И реч(е) имъ Парижь Пастьіревичищь: "Поидѣте, г(оспо)ждѧ, и съвлѣцѣте сѧ", зане бѣше на них҆ бисерие, и злато, и драгое камение, и свилна роуха. И поидошѫ вь овощникъ Пелеша кралѣ, и съвлѣкше сѧ, продошѫ в ризах ҆ прѣд него. И начѧть Юнаа говорити Парижоу: "Присѫди мнѣ сиѫ златѫѧ аблъкѫ и повѣждь мене наилѣпшѫ, и областна есмъ богатьствомъ, да не бѫдет ҆ чл(овѣ)къ побогать ѡⷮ тебе". И пакьі втора Велѣше г(оспо)жда, еиже имѧ Палешь, реч(е) Парижоу: "Присѫди мнѣ сиѫ златѫѧ аблъкѫ и повѣждь мене полѣпшѫѧ, и областна есмъ вит(е)жьствомь, да не бѫдет ҆ храбрѣиша витеꙁа ѡⷮ тебе". И пакьі третїа реч(е), еиже имѧ Веноуша г(оспо)жда, Парижоу Пастьіревич[ищ]ю: "Присѫди сиѫ златѫѧ аблъкѫ и повѣждь мене наилѣпшѫѧ, областна бо есмь любовиѫ, да ти дамъ добрѫѧ любовъ, да тѧ любовиѧ имѧть добрьіѫ г(оспо)ждѫ, и да ти дамъ дабрѫѧ г(оспо)ждѫ Еленѫ, ц(а)р(и)цѫ гръч(ь)скѫѧ, Менелаоуша | ц(а)рѣ женѫ, коа е наилѣпѣиша вь всѣх ҆ гръцѣхъ, какото ѫ си и пръвое чюлъ. И да ти дамъ ново имѧ, да ти бѫдетъ имѧ Алеѯандръ Фарижь, и да ти повѣмъ о(ть)ца и матере. Ѡⷮ(е)цъ ти есть Прѣамоушь краль и м(а)ти Ꙗкоупа г(оспо)жда Троа града, а нѣси тьі оногози старца с(ы)нъ". И сльішавъ то Фарижь Пастьіревичищь и присѫди Венꙋши г(оспо)жди златѫѧ аблъкѫ, и вьзвесили сѧ велми вьсѣмъ ср(ъ)д҆цемь своимъ. И како чю и исправи ѡⷮ Веноушѫ г(оспо)ждѫ <...> кралевъ с(ьі)нъ, и поиде, и вьзѧ прощенїе ѡⷮ старца ѡ(ть)ца своего, които моу сѧ ѡⷮ(е)цъ бѣ нарекль, и поиде въ Троѫ градъ, и приближи сѧ под҆ Троѫ на рѣкѫ, нарицаемѫѧ Кашантоуша, и тоу ѡбрѣте [Ои]неоушь, г(оспо)ждѫ на неи. И пришедь, реч(е) кь неи: "Г(оспо)жде [Ои]неꙋшь, люби мѧ, да тѧ любѧ". И ѡⷮвѣща емоу Оинешь: "Ѡ, Алеѯандре Фарижю, нинѣ мѧ любишь, нѫ прїидеть врѣмѧ и оставиши мѧ". И реч(е) еи Алеѯандръ: "Ѡ, г(оспо)жде Оинеꙋше, не хощѫ азъ тебе ѡставити, егьі ли тѧ ѡставѧ, тогьі сиази рѣка Кашантоуша вьспѧтъ да потечетъ". И постави с неѧ прьвое любве, | и вьзѧ ѡⷮ неѫ вѣнецъ, и поиде вь Троѫ. И изьідошѫ противѫ емоу троистии витези, и троискьіѫ г(оспо)ждѫ, и самъ Прѣꙗмоуша краль и Ꙗкоупа г(оспо)жда троискаа, и приѫста го и вьведоста вь полатѫ и веселѣхѫ сѧ вьсѣмь ср(ъ)д҆цемь ѡ немь.

Призва же Прѣꙗмоушь кралъ всѧ прор(о)кьі, и врачевьі, и властелѧ, и нижнѧѧ люди троискьіѫ и рече: "Кто ми хощетъ помагати вь троискомь дѣлѣ, азъ дамъ емоу три дольі злата". И сльішаста то два диавола земнаа, и придоста прѣд҆ кралѣ, и рекоста емоу: "Мьі хощевѣ створити Троѫ, да нама даси и наю знаи". И начѧста ꙁиздати Троѫ. И Тебоушь бѣ гѫслъникъ и гѫдѣше въ гѫсли, и ꙁиздаше сѧ Троа, кѫдоу они речахѫ. А Нептенабоушь именемъ идѣше вь море, и носѣше из морѣ варъ и камение, пригонѧ и водѫ. И ꙁиздавахѫ Троѫ, кѫдоу, ѡни речахѫ. И егьі съвръшїста вьса дѣло троиское, и придоста прѣд҅ Прѣамоуша кралѣ, и рекоста емоу: "Даждь нама наю ѡⷮ вѣтъ, еже на си реклъ". И сльішавъ то крал҆ и показа имъ три шѫпьі рѫкоѫ, | и реч(е) имъ: "Да вьі сиѫ дольі насьіпѧ до краа, сиѫ бо вьі ѡбѣщахъ". И видѣстаѡна, ꙗко ихъ прѣвари, и разгнѣваста сѧ, и рекоста емꙋ: "Мьі есвѣ створила Троѫ град҆, мьі хощевѣ и оумьіслити, како го и расьіпати". И поидоста ѡнѣмзи прор(о)чицамъ, коѫ сѧ разъгнѣвахѫ за ѡнѫзи аблъкѫ, и начѧшѫ прорицати о злѣмъ дѣлѣ Троѫ града, како би Троа не стоалъ до врѣмене, нѫ да сѧ бї разорилъ вь Прѣꙗмошево врѣмѧ. И по сих ҆ идѣше Кащрандра г(оспо)жда на рекѫ Шимоишеви, и тоу приближи|сѧ къ неи Ипитерь прор(о)къ и реч(е) еи: "Кащрандро г(оспо)жде, приди къ мнѣ, да ти повѣмъ вьсѧ таиньі троискьіѫ, що хощет ҆ бьіти, нѫ сѧ не похвали троискамъ г(оспо)ждамь, како си бесѣдовала съ Ипитеромь прор(о)комь: аще ли сѧ похвалишь, да хощѫ тѧ сътворитъ, да тѧ не вѣроуѫть". И она прїиде троискьімъ г(оспо)ждамь, и начѧ прор(о)чьствовати и г(лаго)лати: "Хощетъ поити мои братъ Алеѯандръ Фарижь въ гръкьі на слоужбѫ къ Менелаоушоу ц(а)рю, и хощеть ѡⷮонѫдоу довести Еленѫ, ц(а)р(и)цѫ гръчьскѫѧ г(оспо)ждѫ, Менелаоуша ц(а)рѣ женѫ, | коа е наилѣпа вь всѣх ҆ грѣцѣх ҆, и хощет ҆ сѧ ради погорѣти Троа градъ". И ѡна се говорѣше, а они еи не вѣроуахѫ. И просѣше сѧ Алеѯандръ Парижь оу ѡ(ть)ца своего Прѣꙗмоуша кралѣ на вьсѣкъ д(ь)нь, г(лаго)л(ю)щи: "Поусти мене вь гръкьі на слоужбѫ къ Менелаоушоу ц(а)рю, и пакьі хощѫ, ѡⷮонѫдоу скоро прїити". А Прѣамоушь крал ҆ не хотѣше его поустити, и не може его ꙋдръжати, нѫ поусти его вь гръкьі на дворбѫ слоужити Менелаоушоу ц(а)рю. И направи Алеѯандръ Фариж҆ корабь свои и вьземъ многочестнаа роуха, и злата, и б[и]серие и ина многа различна дарованїа, и вьниде самь вь корабль съ отрокьі своими.

И ѡⷮтринѫ сѧ вь море, и отиде вь гръкьі, и приста под҆ дворъ Менелаѹшевъ. И оувѣдѣвъ то Менелае ц(а)рь, и изьіде противѫ емꙋ далече, и цѣлова его, и реч(е) емоу Алеѯандръ Фариж ҆: "Ѡ г(оспо)д(и)не ц(а)рю, да ꙋвѣс(т’) ц(а)рство ти, азь не прїидох ҆ слоужити тебѣ злата ради или сребра, ни на иномъ добьітцѣ, нѫ да видѧ, коа ѥс(т҆) чьсть на твоемъ дворѣ или коа доволна чьсти двора ц(а)рства ти". И сльішавъ то Менелае ц(а)рь, и обвесели сѧ ср(ъ)д҆цемь, и, поѫтъ его, вьведе вь полатѫ ц(а)рскѫѧ къ Еленѣ | ц(а)р(и)ци, и сѣдше на единои трапезѣ, и пиахѫ чръвлена вина триглѣна изь единѫ чашѫ Менелаоушь ц(а)рь, и Алеѯандръ Фарижь, и Елена ц(а)р(и)ца. И по томь, егда приемахѫ оуброусъ и омьівалницѫ ѡⷮ стола, тогда написовааше Алеѯандръ Фарижь чръвенѣм҆ виномь на бѣломъ оуброусѣ, и тако говорѣше: "Елено ц(а)р(и)це, люби мѧ, да тѧ любѧ". И Елина ц(а)рѣца оумѣаше книгѫ, а Менелае не познавааше ни слова. И поусти Менелае ц(а)рь братоу своемоу, Агаменоу ц(а)рю, и реч(е) емꙋ: "Оувѣждь, брате мои, како ми ѥс(т ҆) б(ог)ъ пособилъ, и хотѧтъ моа дроужина мнѣ слоужити, и бѫди о семь веселъ". И сльішавь се Агаменъ ц(а)рь, и озлоби сѧ ср(ъ)д҆цемь, и реч(е): "Азъ о семъ веселъ есмъ, ꙗко есвѣ самодръжца, а о семъ нѣсмъ весель, еже наю дроужина слоужити намь. Да блюди сѧ того, да не приидет ҆ чюждее добро и вьзметь нашѫ чьсть, и бѫдет҆ томоу велика ч(ь)сть, а нама велика срамота". И поусти братоу своемоу. Сльішавъ се Менелае ц(а)рь, и озлоби сѧ ср(ъ)д҆цемъ, и реч(е) : "Како нѣс(т ҆) драга моа чьсть братоу моемоу".

И на всѣкь д(ь)нь писааше Алеѯандръ чръвенѣмь виномъ на бѣлом҆ оуброусѣ, а Елена ц(а)р(и)ца мльчаше. И вь единь д(ь)нъ при|зва Елена ц(а)р(и)ца Алеѯандра въ полатѫ и рец(е) емоу тихьіми бесѣдами: "Ѡ Алеѯандре Фарижоу, остави дръзость своѫ ѡⷮ мене, аще бо оувѣсть г(осподи)нь мои Менелае ц(а)ръ, то хощет҆ тѧ оуморити злѣ." И реч(е) еи Алеѯандръ: "Ѡ г(оспо)жде моа Елено, да вѣси, о моеи слоужбѣ нѣс(т҆) инъ оброкъ, нѫ ми еси тьі оброкъ. Азъ нѣсмь пришелъ да слоужѫ на златѣ или бисрѣ, зане троискаа полата едина вѧще имать злата и сребра, нежели гръчьскаа дръжава. И егьі би видѣла троискьіѧ витезьі, не би рекла витези сѫтъ, нѫ г(оспо)д(и)ни и властеле, Да, г(оспо)жде моа Елено, готовъ есмъ приѫти мѫкьі, нежели длъго мѫчимъ бѫдѫ по твоеи лѣпотѣ". И реч(е) емꙋ Елена ц(а)р(и)ца: "Ѡ Алеѯандре, не оставлѣмъ тебе вь кривинѣ, нѫ ѥс(т ҆) под(о)бно рещи таковомоу витезоу, кои видитъ селикѫ лѣпотѫ и любитъ".

Въ д(ь)нъ тъи приде глас ҆ Менелаоушоу ц(а)рю, ꙗко ѡⷮвръже сѧ роусагъ каакиискьіи, и реч(е) Менелае ц(а)р[ь] по гръцѣх҆ силнѫ воискѫ събрати и поити на палагїискьіх роусагьі. И ꙋвѣдѣ то Алеѯандръ Фарижь, и створи сѧ боленъ, и леже въ ц(а)рскои полатѣ, и та полата бѣше опѧта роухомъ свилньім҆, и златом҆, | и бисром҆. И реч(е) емꙋ Менелае поити съ ним҆ на воискѫ. И рече емоу Алеѯандръ: "Ѡ г(осподи)не ц(а)рю, немощень есмъ доꙁѣла, да аще станѫ, радъ есмъ послѣдовати ц(а)рствоу ти". И по сихь отиде Менелае ц(а)рь на воискѫ. И вь нѣкьіи д(ь)нь поведе Елена ц(а)р(и)ца д(ѣ)в(и)цѧ хоро играти и съ гръчьскьіми г(оспо)ждами по градоу. Видѣвъ то Алеѯандръ Фарижъ и реч(е) своимъ отрокамъ: "Привезѣте ми бръзѫѧ катръгѫ, и да видѧ знамение мое, егьі привезете". И примькошѫ егови юнаци бръзьіи корабъ еговъ и двигнѫшѫ златьіи хилемъ его на копи. И видѣвъ Алеѯандръ и възѧтъ Еленѫ ц(а)р(и)цѫ под҆ пазоухѫ своѫ, и влѣзь с неѧ вь бръзьі корабь свои съ отрокьі своими, и ѡⷮринѫ сѧ на море, и доплоу под҆, Троѫ градъ, и приста на Шимошевѣ брѣзѣ. И ѹвѣдѣвше троистїи витези и троискьіѧ г(оспо)ждѧ, и не хотѣхѫ изьіти противѫ емоу ни единъ витезъ, ни единъ ѡⷮрокъ, зане вѣдѣхѫ, колика сѧ ще кръвъ пролиати под ҆ Троѫ за Еленѫ ц(а)р(и)цѫ. И изьіде противѫ емоу ѡⷮ(е)цъ его Прѣꙗмоушь кралъ и м(а)ти егова Ꙗкоупа г(оспо)жда, и ѫтъ Прѣамоушь Алеѯандра за рѫкѫ, а Ꙗкоупа г(оспо)жда Еленѫ ц(а)р(и)цѫ, и вьведошѫ ѧ въ полатѫ своѫ.

И сльішавъ Мен[е]лаоушь ц(а)рь, ꙗко вьзѧ Алеѯандръ Фарижь Еленѫ ц(а)р(и)цѫ, и ѡⷮринѫ сѧ вь море, и отиде под҆ Троѫ, и озлоби сѧ ср(ъ)д҆цемъ велми, и вьзврати сѧ въ каакїискьіѫ дръжавьі. И оувѣдѣвъ сиа брат҆ его Агамено ц(а)рь, и, събрав сѧ скоро, приде къ Менелаоушоу ц(а)рю. И жаловаста велми г(лаго)л(ю)ще: "Колика срамота двигнѫ сѧ нама". И събравша силнѫ воискѫ поити подъ Троѫ, и приде напрѣд҆ Аꙗкшь, Шоломоничевъ сънъ, съ л҃ катръгьі на помощь Мене[ла]оушоу ц(а)рю безъ заповѣди. И по томь прїиде Паламидешь, Придичевъ с(ьі)нъ, съ л҃ корабли без заповѣди. И по сих ҆ бѣше един҆ чл(овѣ)къ мѫдръ, ОУрекшешь именемъ, Лартѣшевичь с(ьі)нъ. И оувѣдѣ то, и створи сѧ бѣсенъ, и начѧ пѣськъ орати, а соль сѣати, да сѧ толико не причѧстить троискои кръви. И бѣше дроугьіи чл(овѣ)къ мѫдръ, именемъ Паламедежно, Прїидичевъ с(ьі)нъ, иже, пристѫпивъ, реч(е) ц(а)рема: "Вьистинѫ е ОУрекшишь мѫдръ чл(овѣ)къ и ѡⷮмѣтает сѧ таковоѫ хитростиѧ, да сѧ не причѧстить троискои кръви. | Да поусти, да връгѫть с(ьі)на его прѣд҆ оралом҆, да аще бѫдетъ бѣсенъ, то прѣорат си щетъ с(ьі)на, аще ли нѣс(т ҆) бѣсенъ, то съставитъ си щеть воловьі не ѡрати". И поустиста оба ц(а)рѣ Аꙗкша Соломонича, и оухьіти моу с(ьі)на, и повръже го прѣдъ раломъ, и ОУрекшишъ състави воловьі не ѡрати. И поведе го Иаиꙗкшишь прѣд҆ оба ц(а)рѣ, и реч(е) ОУрекшишь кь ц(а)ремъ: "Волил бих҆ тицат(и) съ бѣсньімь псомъ по свѣтоу за г҃ лѣта, нежели видѣти троискьіѫ кръве, колика щеть бьіти за Еленѫ ц(а)р(и)цѫ". Бѣше же и Ацилеешь храбрьіи паче вьсѣх҆ гръкь, Ферелешевъ с(ьі)нъ. И ѡдѣа сѧ вь жен҆ское рꙋхо и поиде съ г(оспо)ждами по градѣхъ, еда сѧ тако оутаитъ, да сѧ не причѧститъ троискои кръви; зане вѣдѣше колика сѧ щет҆ кръвь пролиати за Еленѫ ц(а)р(и)цѫ. По семъ исчьтоста оба ц(а)рѣ воискѫ, кораблеи тьісѫща и р҃о и ѡⷮронѫшѫ сѧ вь море, и поидошѫ под ҆ Троѫ, и присташѫ въ единомъ ѡⷮотокъ – красенъ зѣло, именемъ Абакоумъ – и вь томъ отоцѣ бѣше едина лѣпа кошоута вильі и прор(о)ч(и)цѧ, именемъ Фелешѫ г(оспо)ждѫ, | коа обладаше морскьіми влънами и вѣтром, и ꙋбишѫ онѫ кошоутѫ витези Агамена ц(а)рѣ, понеже [не] знаахѫ. И ꙋвѣдѣ то Фелеша г(оспо)жда, и разгиѣва сѧ велми, и поусти великьіѫ влъньі на море, да погоубить всѧ кораблѧ гръцкьіѫ до конца. И присташѫ въ томь отоцѣ, и озлоби сѧ Менелае ц(а)рь велми, и призва попа Калкаша, и вьпроси его г(лаго)лѧ: "Почто бьіс(т҆) се, и хощемъ погьінѫти въ отоцѣ семь?" И реч(е) емоу попъ Калкашъ: "Оубиле с[жтъ] витези обрѣтше кошоутѫ вильі пророчицѫ Фелешѫ г(оспо)ждѫ, и прогнвала сѧ е на них ҆, и поустила е влъньі на море, да погоубить вьсѧ гръчьскьіѫ кораблѧ. А тиези витези сѫтъ Агамена ц(а)рѣ, иже погоубишѫ кошоутѫ Фелешѫ г(оспож)дѫ, и тако велитъ: " Доколѣ ми не бѫдет ҆ дьщи Агамена ц(а)рѣ Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ прѣлѣпьіѫ, не хощѫ ихъ поустити". И сльіша то Менелае ц(а)рь, и сказа братꙋ своемоу Агаменоу ц(а)рю. И оувѣдѣвь Агаменъ, озлоби сѧ велми, и не смѣаше ни единъ прїстѫпити витезъ к немоу, зане бѣ гнѣвен҆. И пристѫпи к немоу единъ чл(овѣ)къ наимъдръ вь всѣх ҆ грцѣх ҆, именемь ꙋрекшь, и реч(е): "О ц(а)рю | г(осподи)не, остави гнѣвъ свои, и поусти за своѫ дъщере Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ, и подаи ѫ за ѡньі кошоутьі, понеже си пошелъ съ братомь своимъ, да наидешь ч(ь)сть, а срамотѫ да оставишь. И кои сѧ сѧ двигнѫле гръцкьіѫ воеводьі, и саракинстїи оурове, и каакїистїи, и палагїистїи, и рагоуилъстїи витези, да сие себѣ сѫтъ наишле съмръть, а тебѣ срамотѫ, и наишло сѧ е много г(оспо)ждь вь вдовичьство, аще толико не поустишь за своѫ дьщеръ". И слъшавъ то Агаменъ ц(а)рь, и ѡстави гнѣвъ и сръдбѫ своѫ, и поусти за своъ дъщерь Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ. И ѡⷮпоустиста оба ц(а)рѣ Оурекшиша, Лартѣшева с(ьі)на, и направи Оуреекшишь свои бръзьіи корабь, кои пробиваше силньіѫ морскьіѫ влъньі и, доплоувъ, приста подъ дворъ Агамена ц(а)рѣ, и доиде Клѧтомещрици ц(а)р(и)ци, и реч(е) еи: "Направи своѫ дъщерь и даи ѫ повести под҆ Троѫ". И реч(е) ц(а)р(и)ца: "Како се можетъ бьіти, еже повести дьщерь моѫ тамо?" И реч(е) еи: "Ѡ г(оспо)жде ц(а)р(и)це, да оувѣси, ꙗко ꙋмиришѫ с(ѧ) и съединишѫ с(ѧ) троане съ гръкьі, | и повратишѫ Еленѫ ц(а)р(и)цѫ без ръвани, и хощемъ дати Цвѣтанѫ, г(оспо)жда нашѫ, за Еленоуша, Прѣꙗмоушева с(ьі)на, вь Троѫ". И сльішавъ то ц(а)р(и)ца, и обвесели сѧ ср(ъ)д҆цемъ велми, и направи своѫ дьщере, и дас(т ҆) ѧ ОУрекшю повести под’ Троѫ. И в нь же д(ь)нь поведе ѧ, вь тъи д(ь)нь прѣсташѫ вльнениа морю, и вь тьіѫ нощь прииде Пелеша г(оспо)жда къ Агаменоу ц(а)рю и реч(е) емоу: "Остави ми без боазни своѫ дьщерь вь сем҆ отоцѣ: азъ бо м(и)л(о)стива еи хощѫ бьіти и хранити доволнѣ". И егда бьіс(т ҆) заꙋтра, опоишѫ ѧ вино[мъ], и оуспишѫ ѧ, и оставишѫ ѧ, спѧщѫ, и ѡⷮринѫшѫ с(ѧ) гр ⷭчстїи корабле под ҆ Троѫ на ратъ.

И напрѣд’ идѣше Иаиакша, с(ьі)нъ Шоломоничевь, и ОУрекшеша, Лартешев[ъ]с(ьі)н[ъ]. И изьіде противѫ имъ прѣмогьіи витезъ Екторъ краль и с нимъ троистїи витези Анцидешъ, и Етеноръ, и Еношь. И стрѣлѣаше Екторъ краль стрѣлоѫ габилотоѫ и вь едино поушенїе потаплѣаше три кораблѧ гръцкьіѧ. И щитѣше Иаꙗкшь, Шоломоничевь с(ьі)нъ, своимъ щитомъ зорѣньімъ и защи|ти з҃і корабеи гръч ⷭскьіх ҆ ѡⷮ живого ѡгнѣ Некторова. И по томъ изьідошоѫ грьчьстїи витези на ратъ, и изьіде противѫ и Елѣноушь, Прѣꙗмоуш(е)вь с(ьі)нъ, брать Алеѯандръвъ, и начѧ сѧ бити подь Троѫ, и оурва Елѣноушь Товоурцера, Дице[оуше]ва с(ьі)на, и лежаше Тибоуцеръ подъ своимъ фарижемъ, кои сѧ зовѣше Рогафарижь, и лежаше вь троискомъ прасѣ, проблѣдѣвъ ѡⷮ съмрътнаго страха, и близ него бѣ ОУрекшишь, и не смѣ егѡ отѧти, нѫ го изѧ Аꙗкшь, Шоломоничевь с(ьі)нъ. И по томъ изьідошѫ гръчьстїи витези и воеводьі под’ Трои, и поставишѫ чръвеньі заставьі и бѣльіѫ тентьі, и сташѫ под҆ Троѫ. И по[и]де Менелае ц(а)ръ и ОУрекшь на вѣрѣ Прѣꙗмоуша кралѣ и начѧста говорити Прѣꙗмоушоу кралю вратити наопѧть Еленѫ ц(а)р(и)цѫ без ръвани, да не за неѧ ради пролѣет сѧ велика кръвъ и мноꙅи витези погьібиѫтъ. И хѡтѣше краль вратити ѧ. И оувѣдѣ то Алеѯандръ Фарижъ, и доиде, и хотѣше погоубити Менеалоуша ц(а)рѣ и ОУрекшиша, | аще не би их҆ Прѣꙗмꙋшь застѫпилъ. И оувѣдѣ то Аоинеша г(оспо)жда, и доиде на Фари[ж]а Алеѯандра, и начѧ сѧ карати сь нимъ, и реч(е): "Ѡ Алесандре, помѣни този, егда азь течах ҆ своима босама ногама по мор҅скомоу остромоу пѣскоу без покрьівала ис твоего плавогривѣстого прꙋсца, и рех ти: ""Алеѯандре Фарижоу, нинѣ мѧ любишь, а по томъ прїидет ҆ врѣмѧ, како мѧ хощешь оставити". И тьі сѧ мнѣ клънѣше: "Не щѫ тебе оставити, егьі ли тѧ ѡставѧ, тогьі сиази рѣка да потече ть] вьпѧтъ". Тогьі вьзѧ Еленѫ ц(а)р(и)цѫ, а мене еси оставилъ. Да се хощет сѧ еѧ ради велика кръвъ пролиати под҆ Троѫ и мнози погьібиѫт ҆. А егьі тьі идѣше въ гръкьі на дворбѫ Менелаѹ ц(а)рю, тогьі сѧ азъ молѣхъ морскои вилѣ, да оуставитъ морскьіѫ вльньі, да тьі идеши съ веселемь ср(ъ)д҆цемь. А когьі бих҆ видѣла, поѫл си Еленѫ ц(а)р(и)цѫ и идешь, то пакьі ꙋмолила бих҆ вилѫ, та бихѫ твои корабле потонѫле". И остави Оинешь г(оспо)жда Алеѯандра, и поиде на Еленѫ ц(а)р(и)цѫ карати сѧ с неѫ, и реч(е) еи: "Помѣни, егьі то ньі три сѣдѣхомь вь морс҆комъ отоцѣ, и доиде Тезишь витеꙁъ и възѧ | тебе измеждѫ нас ҆, и по том тѧ е вьзѧлъ Менелаоушь ц(а)рь, а сези си вь третиѧ постелѧ прѣлюбьі сьтворила, а мене изгнала. Да се хощет сѧ за тебе великаа кръвъ пролиати." И сльішавь то Менелае ц(а)рь и ОУрекшь, и изьідоста из Троѫ, и доидоста вь гръцкьіи станъ, и казаста вьсѣмъ, коа им бѣ съмрть общаа ѡⷮ Алеѯандра ѡлѫчена. И призваста оба ц(а)рѣ попа Калкаша, и начѧста его вьпрашати: "Повѣждь нама, коа сѧ зданїи трѣбѣ Трои на ръвань, како ли можемъ Троѫ прѣѫти?" И реч(е) имъ попь Калкашь: "Пръвое трѣбѣ довести Ацилееша, Ферлешева с(ьі)на, а дроугое трѣбѣ привести Пилоташа, Петичева с(ьі)на, [съ] стрѣлоѫ габилотоѫ, и доколѣ стоить Дѣлона стража на вьісокомъ кастели и образь Минѣрве г(оспо)ждѫ, и доколѣ стоитъ камень великьі надъ вратьі, тако сѫтъ прор(о)ч(и)цѧ прорекльі, не может сѧ Троа прѣѫти".

И сльішавь то ОУрекшешъ, и заложи своѫ главѫ на срѧщѫ, и створи ремениемъ стльбѫ, и завръже ѧ, и влѣзе нощиѧ вь Троѫ < … > Делона стража на вьісѡкомь кастели, | и вьзѧ образь Минѣрве г(оспо)ждѫ, и доиде на троискаа втара, на их бѣ Реидешь кралъ, и оубис(т҆) его, и изведе бѣлого фарижа Реидеша кралѣ, и доиде вь гръч҅скьіи станъ съ великоѫ чъстиѧ. И вьзвеселишѫ с(ѧ) оба ц(а)рѣ и всѧ воеводьі и оурѡве гр(ъ)цсти. И поустишѫ Иаиꙗкша, да ищет ҆ Ацилеша. И иска его вь мнозѣхъ мѣстѣхъ, и отоцѣх, и градѣхъ, и не може го наити, и доиде на единъ ѡⷮ оток҆, лѣпъ и красенъ велми, кои сѧ зовѣше Калкадиновь отокъ, и вь томъ отоцѣ бѣше пиргос ҆ красень, и вь томъ пирзѣ бѣше краль, именемь Коета крал ҆, и ꙋ того бѣ кралѣ е҃ дьщерїи и ꙅ҃ Ацилешъ. И вьзврати сѧ под ҆ Троѫ, и исповѣда имъ, ꙗко исках ҆ его по всѣх ҆ градох ҆ и не могох ҆ обрѣсти его. И ѡзлобиста сѧ оба ц(а)рѣ и вьси вел҅мѫже гръчьсти, и поустиста пакьі ОУрекшеша искати Ацилееша, и направи ꙋрекшешь свои кoрабль многочьстиьімь бисромь и златомь, и роухьі златьіми, и красньіѫ юнакьі, и поведе бѣлого фарижа Реидеша кралѣ, | и прѣложи на немъ свѣтлое ѡрѫжие и щитъ, на коем бѣ писано образъ пространного свѣта, сл(ъ)нце и м(ѣ)с(ѧ)цъ, и звѣздьі, и боурѣ, и лакомьіи мечь Ореша кралѣ, кои вьсегда желааше троискьіѫ кръве. И ѡⷮринѫ сѧ на море, и поиде искати Ацилееша, и приста на тоижде отокъ, вь немже бѣ Коета краль. И оувѣдѣ то Коета краль, и изьіде противѫ емоу, зане моу бѣ ближнїи, и вьведе его вь полатѫ, и ѡбѣдовахѫ на еднои трапезѣ. И по ѡбѣдѣ реч(е) ОУрекшишь кралю: "Ѡ г(о)с(поди)не, да вѣс(т’) кралевство ти, поустошѫ мѧ ѡба ц(а)рѣ и дашѫ дарѡвьі твоимъ дьщерѣмъ, а моимъ сестрамъ, да повели имъ, да изьідѫт ҆ на морскьіи отокъ да си вьзимаѫтъ, що е коеи драго". И повелѣ краль изьіти вьсѣмь г(оспо)ж(д)амь из двора на море. И начѧшѫ вьзимати, що коа любить, а Ацилеешь стоаше, поглѧдоуѫ на фарижа, ꙗко соколь на птицѫ, и минѫ мимо него и реч(е): "Съи фарижъ под(о)бенъ есть подоброго витеза, и сие орѫжїе на еговѣ широцѣи плещи, | и съи щитъ на еговѫ крѣпкѫѧ мьішцѫ". И сльішавъ то ꙋрекшишь, и положи емоу свои рѫцѣ на рамѣ его, и реч(е) къ Ацилеешоу: "Ѡ ꙋбожниа д(ѣ)в(и)це, не оустрашаи сѧ ѡⷮ Троѫ, ожидаетъ тебе Троа на разорение". И тоу прѣвари ОУрикшешь Ацилееша и поведе его под҆ Троѧ. И доидоста на придежьскьіѫ отокьі, и вь томь ѡтоцѣ бѣшѫ витези Нектора кралѣ, соуличникъ Фелеспонъ съ ними, и хотѣхѫ да погоубѧть Ацилееша и Ꙋрекшеша. И поиде противѫ Ацилеешь на бѣломь фарижи, и оуби Фелепона соуличника и еговѫ дроужинѫ: Жеробона витеза, и Скадриѡна, и нечьстиваго Иермѡна. И вьзѧ Ацилеешь Телес҆пона соуличника дьщере Бриженда г(оспо)ждѫ, коа бѣше наилѣше вь троискахъ странах ҆, и поведе ѧ под ҆ Троѫ, и доидоста вь гръчьстїи станъ съ великоѫ чьстиѧ. И обвеселиста сѧ ѡба ц(а)рѣ, и вси велмѫжи, е и вси оурове гр ҅цтїи, и срацин҅стїи, и каакїистїи, и рагоуилъстїи витези. И творѣше брань Некторъ кралъ, и поражааше множьство гръчьскьіих ҆ витезь на всѣкъ д(ь)нь, и мно|гьіѫ вел҅мѫ[жѫ] погоублѣаше, и боаше сѧ глас(а) Ацилешева.

И егда бьіс(т ҆) въ некьіи д(ь)нь, и направи сѧ Ацилешь, и поиде под’ своѫ арматосиѧ и своимъ знамениемъ противѫ Ектороу кралю, и ставша сѧ полюбиста сѧ, и ѫста сѧ за рѫкѫ, и вь тъи д(ь)нь не хотѣста сѧ бити. И бѣхѫ плѣниле гръчьстїи витези троискьіѫ страньі и привеле бѣшѫ Рижеоуша попа дьщере, Рижеоудѫ г(оспо)ждѫ, коа бѣше наилѣпшаа въ троискьіхъ странахъ. И видѣвъ ѫ Агамено ц(а)рь лѣпѫ и краснѫ велми и вьзѧ ѧ себѣ. А Рижеоушь бѣ попъ с(ьі)нъ Тебоуха бога. И ꙋвѣдѣ то Тебоух ҆ богъ, и разгнѣва сѧ велми, и поусти своим҆ вльшвениемъ великъ неджгъ вь гръчьскѫѧ воискѫ, и мноꙁи помираахѫ. И вьпроси Ацилешъ Калкаша попа: "Почто разгнѣва сѧ на нас ҆ б(ог)ъ и хощемъ погьіиѫти?" И реч(е) Калкашь попъ: "Зане е Агамемъ ц(а)ръ Рижеоуша попа дъщере възѧлъ, а Рижеоушь попъ – с(ьі)нъ ѥс(т ҆) Тебоуха бога". И реклъ е Тебоух ҆ богъ: "Дондеже не повратѧть Рижеꙋдѫ г(оспо)ждѫ ѡ(ть)цоу еѧ | не хощеть съи недѫгъ прѣстати ѡⷮ гръчьскьіѫ воискьі". Сльішав же се Ацилешь, шедъ, реч(е) Менелаоушоу ц(а)рю причѧ сиѫ. И емъ за рѫкѫ Ацилешь Рижеоудѫ г(оспо)ждѫ и възврати ѫ кь о(ть)цоу е[ѧ] И разгнѣвав же сѧ Агаменъ ц(а)ръ, вьзѧть женѫ Ацилешꙋ, и разгнѣвѣ сѧ Ацилешь, и не хотѣше изьітьі на рать на Ектора. И поустиста ѡба ц(а)рѣ ОУрекшеша и Тивоучера къ Ацилешоу и рекоста Ацилешоу: "Г(оспо)д(и)не, остави свои гнѣвь и вьзми орѫжие, и поиди противѫ Ектороу кралю, да би сѧ оставилъ гръцкьіѫ воискьі". Ацилешь же ничьсѡже ѡⷮвѣщавааше. И поустиста ѡба ц(а)рѣ Ацилешоу Брѣжеидѫ г(оспо)ждѫ, да разговоритъ его. И начѧтъ бесѣдовати кь немоу : "Поустила мѧ ста оба ц(а)рѣ, да мѧ прїимешь на опѧт ҆, и остави гнѣвь, та изьіди под ҆ Троѫ на брань, давно би ѡделѣ[лъ] Некторю кралю". А Ацилешь ничтоже ѡⷮвѣща. И направи сѧ Аиакшь, и поиде на Нектора, и вьзѧ Аикшь камен ҆. коего не могѫть два витеза двигиѫти, | и наꙗзди, и оудари Ектора кралѣ. И поклѧкиѫ Екторъ, и < ... > егова фариа на земѧ, и обращ сѧ реч(е) : "Нѣс(т ҆) съи оударъ ѡⷮ грьцкьіихъ оударъ, нѫ ес(т ҆) ѡⷮ прижиискьіхъ кръвїи". И вьпроси ѥго : "Кто еси тьі?" И реч(е) ем[оу]: "Азъ есмь Иаиакшь". И Екторъ реч(е): "Право реклъ еси, нѣси тьі ѡⷮ гръчьскьіх ҆ витезь, нѫ си тьі ѡⷮ прижискьіѫ кръви, а Ежеона г(оспо)жда мнѣ ес(т҆) сестра". И даде моу, Ектороу, своего златого меча, и реч(е) мꙋ: "Опоаши сѧ симь златьімь мечемъ по орѫжию своемоу, да егда идеши на ръвань, да азъ ѡⷮ тебе не погьінѫ, а тьі ѡⷮ мене". И поиде Екторъ вь Троѫ. И пришед ҆, реч(е) братоу своемоу Алеѯандроу Фарижоу: "Не тебе ради ли приде брань сиа на Троѫ, и азъ тебе ради кръвъ своѫ проливамъ? А тьі не хощеши никогьі съ мноѫ изьіти на ръвань". И реч(е) поити. Да егьі ста заоутра, и направи сѧ Алеѯандръ, и поиде на брань. И оувѣдѣ Менелаоушь ц(а)рь, ꙗко Алеѯандръ Фариж ҆ идеть на ръванъ, и нарѧди сѧ Менелаꙋшь ц(а)ръ, и поиде противѫ емоу, и наꙗздиста сѧ, и ꙋрва Менелае Алеѯандра Фарижа, и лежаше въ троискомъ прасѣ. | И вращь сѧ Менелае ц(а)рь и хотѣше его погꙋбити до конца. И приспѣ Веноуша г(оспо)жда, и створи великѫ мъглѫ, и не може го ѡбрѣсти, нѫ ꙋбѣже вь Троѫ. И видѣ его Елина ц(а)р(и)жа и реч(е) емоу: "Ѡ Алеѯандре Фарижоу, вѣдѣ, говорѣх ти, противѫ не исходи Ме[нел]аоушоу ц(а)рю, зане бо е похраберъ ѡⷮ тебе, а тьі еси почьтенъ г(оспо)д(и)нь и подобръ игрецъ играти и веселити сѧ съ г(оспо)ждами. Видѣх бо, ꙗко твои жльтїи власи лежахѫ вь троискѡмь прасѣ, аще не би братъ твои, Екторь кралъ, възбранилъ гръчьскьіми витезом ҆, да приидеши въ Троѫ".

И абие Екторъ крал҆ биаше грьцкьіѫ воѫ. Ацилешь же сѣдѣше и глѧдаше. И приде отрок ҆ Ацилешевь, именемъ Потриколꙋшь До[и]чикъ, кои бѣше съ нимъ едино млѣко [съ]салъ, рече(е) емꙋ; "Ѡ г(оспо)дине Ацилеешꙋ , прими свое ѡрѫжие и свои фарижь и поиди под҆ своимъ знамениемъ противѫ Екторꙋ кралю. | Аще ли не хощеши, да поусти мене, и направи мѧ въ твоемъ ѡрѫжи и под ҆ твоимъ знамениемъ, давно сѧ би възвратилъ Екторъ краль ѡⷮ нас". И поусти его Ациелешь, и видѣ Екторъ краль знамение Ацилешево, и оубоа сѧ и еговъ фарижъ, и начѧ бѣжати, и пакьі вратив сѧ реч(е): "Нѣс(т ҆) ми срамота ѡⷮ добра витеза оумрѣти". И начѧста сѧ бити. И оуби Екторъ Потроколоуша, и привѧза его фарижоу его къ опаши, и повлѣче его вь Троѫ. И радуаше сѧ, мнѧ, ꙗко Ацилеша оуби. Видѣвъ то Ацилешь и жалостенъ бьіс(т҆) велми, и поусти матери своеи Тетиши г(оспо)жди вь елиньі, и реч(е) еи: "Допоусти ми онаквози орѫжие, каквото ми бѣ и прѣжде дала. Аще ли ми не даси, да понест щѫ моѫ главѫ голѫ под ҆ троискьіи ꙁиздь, и к томоу мене не видиши". И сльішавъ то Тетиша г(оспо)жда, и поиде въ горѫ Калк҅аноушꙋ ковачю, под ҆ коимъ бѣ т҃ мальіх ҆ дїавол ҆, | и даде емоу много злата, и реч(е) емоу поскоро исковати всѣка ѡрѫжиа. И искова орѫжиа добра, и пꙋсти Тетиша г(оспо)жда Ацилешоу с(ьі)ноу своемоу под ҆ Троѫ. И въ кои д(ь)нь принесено бьіс(т ҆) ѡрѫжие то, въ тьіѫ же нощь видѣ сънъ жена Ектора кралѣ Евтропїа г(оспо)жда и разбоуди сѧ ѡⷮ съна своѥго, и начѧ плакати жалостно, и, ставши, иде прѣд ложницѫ свекра своего Прѣꙗмоуша кралѣ. И сльішавъ то Прѣꙗмоушь краль и реч(е): "Кто ѥс(т ҆) прѣдъ моѫ ложницѫ въ полоунощъ и толико плачеть?" И реч(е) г(оспо)жда: "Г(оспо)д(и)не, ево смь азъ сама, и нѣсмь пръвое приходила, ни говорила, и нинѣ ти говорѧ и молѧ тѧ: не ѡⷮпоущаи с(ьі)на своего въ оутрѣшньіи д(ь)нь на ръванъ на Ацилееша, зане го не ще[шь] на опѧтъ дочакать". И сльішавъ то Прѣꙗмꙋшь, начѧ ѧ вьпрашати, вьставше. И сказа емоу сънъ, еже видѣ: изьіде из Троѧ велика мечка, а из гръчь|скьіѧ воискьі вепрь, и начѧста сѧ борити, и посѣче вепрь мечкѫ, и лежаше на троискомъ прасѣ, и вьвлѣче ѧ вь гръчьскьіи околь, и к томоу не видѣхъ, камо сѧ дѣнѫ. " Да аще поустишь Иектора, то не щешь го видѣти". И сльішав то Прѣꙗмоушь краль и начѧ ѧ тѣшити тихьіми бесѣдами: "Ѡ г(о)с(по)[жд]е ⷪ, не злосръди сѧ, мьі хощемъ створити, что есть добрѣ". И проводи ѫ вь ложницѫ еѫ. И егьі бьіс(т ҆) заоутра, и направи сѧ Екторъ краль на брань, и изьідошѫ противѫ емоу троискьіѧ г(оспо)ждѧ и мати егова Ꙗкоупа г(оспо)жда, и жена егова Андрофїа г(опсо)жда, и сестрьі его Кащранда и Поликшена, и възбранѣахѫ емоу, да не би исход(и)ль на брань. Он сѧ не хотѣше оставити, и възѧ жена егова с(ьі)на его и метнѫ прѣд ҆ фарижа егова, давно сѧ би вьзвратилъ. А он сѧ | не хотѣше вьзвратити, и реч(е) емоу жена его Андрофиа г(оспо)жда: "О Екторе, почакаи мене мало". И шедъ в ложницѫ своѫ, съвлѣче съ себе свилное роухо и облѣче чръньі ризьі, и иде прѣд него, и ста прѣд ҆ фарижомъ и реч(е): "Ѡ екторе кралю, да вѣси аще сѧ нинѣ не вратишь, то сиквози щѫ роухо носити по тебѣ". И тако Екторъ не врати сѧ, нѫ поиде противѫ Ацилешоу. И съставша сѧ не биста сѧ въ тъи [д(ь)нь, нѫ постависта срокъ бити сѧ заꙋтра, и вь тоизи д(ь)нь оуби Екторь ꙁ҃ оуровъ гръчьскьіх ҆. И заꙋтра изьіде Екторъ краль, и начѧста сѧ бити съ Ацилешем ҆, и наꙗзди Ацилешь Ектора, и ꙋрва его, и прободе, и мртвъ паде на земѧ, и възѧ го Ацилешь, и занесе на свои станъ. И видѣвше троистии велмѫже и г(оспо)ждѫ, и начѧшѧ жалостно плакати. И вьзѧ Прѣꙗмоушь краль на себе нищѧ и хꙋдьі ризьі и гѫсли, и поиде вь гръчьскѫѧ воискѫ, и начѧ пьітати Ацилешева | катоуна: "Коего е днес҆ б(ог)ъ почьлъ, да мѧ напоитъ и накръмитъ грѣшнаго и страннаго?" И доиде на Ацилешевъ катоунъ, и начѧ гѫсти въ гѫсли жалостно велми, и дааше емоу ѡⷮ веч(е)рѧ своѫ ꙗсти и пити. И егьі бьіс(т ҆) по веч(е)ри, и легошѫ пиани спати, оуснѫшѫ и стражие. И вьставъ Прѣꙗмоушь и начѧ искати с(ьі)на своего Нектора кралѣ, и обрѣте его на постели мр҅тва съ Ацилешемъ лежѫща и видѣвъ его Прѣꙗмоушь мрътва, и вьздъхнѫвъ ѡⷮ ср(ъ)д҆ца велми. И видѣв то Ацилешъ, и оустраши сѧ, и реч(е) емоу: "Кто еси тьі?" И реч(е) он: "Азъ есмъ Прѣꙗмоушь крал ҆ и ищѫ с(ьі)на своего Ектора кралѣ" И реч(е) емоу Ацилешь: "Аще тьі еси Прѣꙗмоушь, то азъ ѡⷮ страха твоего мрътвъ есмъ". И реч(е) Прѣꙗмоушь: "Не бои сѧ г(осподи)не, ѡⷮ млада того нѣсмъ сътворилъ, да спѧща витеза погоублѧ, нѫ прошѫ с(ьі)на своего Ектора". И реч(е) емоу Ацилешь: "Да азъ то створѧ, да азъ поне|сѫ Ектора на своею плещоу въ Троѫ по вѣрѣ и клѧтвѣ Прѣꙗмоушевѣ, да здраво вьнидѫ и пакьі изьідѫ". И заꙋтра въземь Ацилешь Ектора кралѣ и понесе го въ Троѫ. И прѣдашѫ го троискьімъ г(оспо)ждамъ, и начѧшѧ его плакати, и реч(е) Прѣꙗмоушь Ацилешоу: "Поидѣвѣ вь цр(ъ)к(о)въ клѧти сѧ дроугъ дроугоу зло не мьіслити, да би сѣмѧ ѡставилъ в҆ Трои и да ти вьдамъ моѫ дъщерь Пол(и)кшенѫ г(оспо)ждѫ, коато е наилѣпша вь всѣхъ г(оспо)ждахъ троискьіх҆" И поидоста въ цр(ъ)к(о)вь, и клѧ сѧ Прѣꙗмоушь пръвое и ѡⷮстѫпи, и поклѧкнѫ Ацилешь клѧти сѧ, ꙗко не ръвати Троѫ. И тоу сѧ бѣ скрьілъ Елѣноушъ Прьꙗмоушевъ с(ьі)нь, и оудари Ацилеша ꙗдовитоѫ стрѣлоѫ вь пѧтѫ, зане бѣ весъ арматосанъ, толико ходила его без желѣза. Тогда Ацилешь пад ҆ на земѧ издъше. И видѣв то Прѣꙗмоушь краль, озлоби сѧ велми, и съвлѣче Прѣꙗмоушь с него арматосъ всѧ, и ѡⷮпоусти обѣма ц(а)р(е)ма, и сказа има, како има вѣрѫ изломишѫ. "Да аще велита да тѣло | его принесѧ к вама". И плакашѫ велми, видѣвше орѫжие Ацилешево. И порѫчиста Прѣꙗмоушоу кралю съжещи тѣло еги и вьсипати въ кръчагъ, да створимъ гробъ его на далечнои земи. И сльішав҅ то Прѣꙗмушь крал ҆, и съжеже пльт ҆ егѡ, и вьсьіпа вь злат ҆ кръчагъ, и ѡⷮпоусти, ц(а)рема. И видѣвша ц(а)рѣ ꙋрове гр ҆цтїи, дивїшѫ с(ѧ), г(лаго)люще: "Ѡ сило и славо Ацилешева! Како тѧ не съвземѣхѫ вси гради и отоци, а нинѣ единь злат ҆ кръчагъ нѣс(т ҆) тѧ плънъ".

И начѧ ОУрекшишь просити орѫжие его, и не даваше го Иаиакшь, нѫ реч(е): "Ѡ гръчⷭстїи ц(а)рие и велмѫже, и ꙋрове саракинс҅тїи, и каакиистии, и палагїистїи, и рагоуилъстїи витези, не даваите Ꙋрекшишоу орѫжїа Ацилешева, не ꙋмѣет бо с нимь вамъ работати, нѫ е даите Аиакшоу, които ꙋмѣетъ и носити". И помѣн[ѣ]те когьі азь прїидох ҆ съ л҃ кораби на помощь вамъ без заповѣди, а Ꙋрекшиш ҆ сѧ бѣ створилъ бѣсенъ та пѣськъ орѣше, а соль сѣаше, да сѧ не причѧсти троискои кръви. И пакьі ѡⷮвѣща | ОУрекшишь и реч(е): "Ѡ оурѡве гръчьстїи, не даваите Аиакшоу орѫжие то, нѫ помѣнѣ[те]ⷮ, егьі хтѣхмьі вь ѡтоцѣ ономь ѡⷮзльіѫ боурѧ погьінѫти за онѫ кошоутѫ, и не смѣ поити Иаꙗкшь наопѧт҆ въ гръкьі за Цвѣтаньі г(оспо)ждѫ: нѫ поидох’ азъ и приведохъ ѧ, и сташѫ вльнениа морскаа, и вьі поидосте съ веселѣмь под ҆ Троѫ. Да присѫдите ОУрекшишоу орѫж[и]е то". И реч(е) Иаиакшь: "Ѡ гръцтїи оурѡве, не присѫждаите ОУрекшишоу того ѡрѫжиа, присѫдѣте е Аиакшоу, кои хощеть почьстно сь нимь вамь работати. И помѣните то, егьі доидохмьі под ҆ Троѫ на брань, и ꙋрва Елѣноушь, Прѣамоушевъ с(ьі)нъ, Тивоуцера, Дицеоушева с(ьі)на, и близ него бѣ ОУрекшешь, и не смѣаше его отѧти, и отѧх бо го азъ, Аиакшь. Дадите мнѣ то орѫнїе". И реч(е) ОУрекшешь: "Ѡ гръчьстїи оурѡве, помѣнѣ[те] то, егьі азь заложих҆ своѫ главѫ на срѧщѫ, и поидох ҆ вь Троѫ нощиѧ, и створи[хъ] всѣ намъ, еже на похвалѫ, и извѣдохъ бѣлого фарижа Реидеша кралѣ, а того погоубльша, и доидох ҆ | къ вамъ съ великоѫ чьстиѫ. Даите мнѣ то орѫжие и не даваите е Иаиакшоу, кои не оумѣетъ ни едноѫ вамь чьсти сътворити". И реч(е) Аиакшь: "Ѡ гръчьстїи оурѡве, помѣнѣте то, егда поидох ҆ противѫ Ектороу кралю и вьзѧхъ великьіи каменъ, коликаго не можахѫ двигнѫти два витеꙁа ѡⷮ земѧ, и оударихъ Ектора кралѣ и поклѧкнѫ Екторъ и неговъ фарижъ на земѧ. Да присѫдите мнѣ сие орѫжие, а не даваите е ОУрекшоу на плѣшивѫѧ главѧ" И начѧ говорити ОУрекшь тихьіми бесѣдами: "Ѡ г(оспо)д(и)на ц(а)рѣ и вьси егови велмѫжие и оурѡве, да вѣсте, азь ничьсого прошѫ, нѫ мене поустисте, да доведѫ Ацилеша и приведохъ го къ вамъ, да нинѣ ѥго прошѫ вамъ, дадите его мнѣ, само да ѡⷮведѫ и поставлѧ, где того смь и взѧлъ". Тогда ц(а)рь и всѧ воеводьі и оурѡве гръчьстии, кои сѣдѣхѫ вь коулѣ и начѧхѫ поглѧдовати дроугъ на дроуга, и не имѣхѫ, что ѡⷮвѣщати ОУрекшишоу, и дашѫ емꙋ | орѫжие Ацилешево, да имъ не би просилъ Ацилеша. И видѣ то Аиакшь, и изѧ свои мальіи мечь, и прободе сѧ на томь мѣстѣ за жалость своѧ. И озлоби сѧ о томь вьсѣ воиска гръцкаа и оба ц(а)рѣ, и видѣ то ОУрекшешь, како сѧ озлобиста оба ц(а)рѣ и вси болѣре его, и рече ОУрекшешь обѣма ц(а)рема: "Не злобита сѧ, г(оспо)д(и)на моа, нѫ да вѣста извѣстно, азь вамь хощѫ то створити, како хощемь Троѫ прѣѫти льстиѧ".

И видѣв то Ꙗкоупа, г(оспо)жда троискаа, ꙗко хощет сѧ Троа скончати, и направи с(ьі)на своего меншего, коего зовѣше Полидвороушь, и поусти ѥго на ѡнъ полъ морѣ Полонещероу кралю, кои кралювааше по всеи Пагажи, и многа сь нимъ злата и сребра: давно сѧ би сѣмѧ оухранило ѡⷮ Троѫ. И оумьісли ОУрекшишъ и ц(а)р(е)ма повелѣ поустити вь гръкьі и донести мѣдь, и стъкло, и восъкъ, и створи ꙁѣло красна фарижа сѣра, и избра т҃ витезъ храбрьіихъ и, арматосавъ, по|сади вь нем ҆. И вьставъ воиска, зашед҆, съкрьі сѧ, и корабле потаишѫ сѧ вь Шимошевѣх ҆ брѣзѣхъ. И изьідошѫ из Троѫ на околища гръчьскаа, видѣшѫ фарижа лѣпа и красна велми, и повѣдашѫ троискьімь г(оспо)ждамъ и рекошѫ: "Аще би съи фарижь бьілъ вь Трои, помного моу би лѣпотьі прибьіло". И рекошѫ троискьіѫ г(оспо)ждѫ: "Приведѣте его намъ, да го видимъ". И сътворишѫ противѫ емоу сѣни, и повезо[ш]ѫ его въ Троѫ. И доидошѫ до вратъ градоу, и не може вьнити едино оухо вь врата, и бѣше великъ камень надъ вратьі градоу. И хотѣхѫ ѡⷮбити оухо фарижоу, и не дадохѫ троискьіѫ г(оспо)ждѫ, нѫ рекошѫ: "Сътльщи камень, иже бѣше надъ вратьі и пакьі хощемь, реч(е), заꙁиздати подобрѣ, а фарижа не дѣите обрѫбити". И растлькошѫ врата и вьвезошѫ фарижа въ град҆. Да егьі бьіс(т ҆) вънѧтръ, тогда воини разьбишѫ стъкло мечньіми главами и напрасно изкочивше и исѣкошѫ множьства людїи, и прѣемше градъ, и при|спѣшѫ морстїи корабле и ꙗже по соухоу воискьі, и испльнивше градъ, и начѧшѫ сѣщи троискьіѫ витези, а дроугьіѧ изметашѫ вь море. И изведошѫ Алеѯандра Фарижа и Еленѫ ц(а)р(и)цѫ из вьісѡкого пиргоса прѣдь Менелаоуша ц(а)рѣ, и реч(е) емоу Елена ц(а)р(и)ца: "Ѡ г(осподи)не ц(а)рю, тьі бьіс(т ҆) вѧще кривъ, чемоу мене остави съ Алеѯандромь Фарожомъ, да мене своимъ невѣрьствомь прѣвари". И ѡⷮвѣща еи ц(а)рь и реч(е): "Ѡ г(оспо)[жд]е Елено, да вѣси, ꙗко ѿсели да сътворѧ азь, да инь никто тебе не прѣваритъ, ни прѣльститъ". И повелѣ обѣма съ Алеѯандромъ главьі оусѣкнѫти. И тако скончашѫ сѧ. И изведошѫ Ꙗкоупѫ г(оспо)ждѫ и всѧ троискьіѧ г(оспо)ждѫ, и посѣкошѫ Поликшенѫ г(оспо)ждѫ на Ацилешевѣ гробѣ, ꙗко тоѫ ради погьінѫ. А Ꙗкоупѫ, м(а)т(е)ре, еѧ, дадошѫ на дѣлбѣ ОУрекшишоу, и поведе ѧ съ прочими г(оспо)ждами, и къждо своего поведе. И начѧхѫ плакати троискьіѫ г(оспо)ждѫ и тѣшаше их ҆ Ꙗкоупа кралица г(лаголю)щи: "Мльчите, чѧда моа, не плачите, сѧ, азь имамь, кто ще нашѧ слъзьі | оутолити". И оувѣдѣ то Полинещерь краль, како сѧ сконча Троа, и повелѣ заклати Полидвороуша, Прѣꙗмооушева с(ьі)на, и реч(е) метнѫти ѥго вь море. И тоу присташѫ корабле гръчьстии, и вьзѧ Ꙗкоупа вѣдро почръсти водѫ, и обрѣте с(ьі)на своего мрътва, и вьзпи гласѡмь велиемъ плачѧ сѧ. И сльішавъ то Полонещеръ кралъ и изьіде на оутѣшение Ꙗкоупѣ, проближи сѧ троискьімь г(оспо)ждамь на оутѣшение. Тогда тьіѫ вьіставше на нь и ножевьі его събодошѫ. И видѣвше то граждане, и побишѫ ихъ камениемь. И вьзврати сѧ ц(а)рь Менелаоушь съ всѣми гръкьі съ великѫ чьстиѧ, стоавше под ҆ Троѫ і҃ лѣт ҆ и Ѯ҃ м(ѣ)с(ѧ)ць. И тако сконча сѧ Троиское кралевс҅тво прѣжде рождьства Х(ри)с(то)ва на тѯ лѣть, ендїктиѡна ѯ-го. И тако б(ог)ъ смѣрѣетъ вьзносѧщих сѧ и сѣмѧ нечьстивьіх ҆потрѣбитъ, ꙗкоже прор(о)кь провьзвѣсти г(лаго)лѧ: "Видѣх ҆ нечьстиваго прѣвъзносѧща сѧ и вьісѧща сѧ, и мимиодох ҆, и не обрѣте сѧ мѣсто к томꙋ", ꙗко б(ог)ъ праведенъ и праудѫ вьзлюби, | а пѫти нечьстивьіх ҆ потрѣби и своеѧ мьішцеѧ гръдьімъ противит сѧ, а правоходѧщимъ даеть благодѣтъ, и не лишить добра ходѧщих ҆ незлобоѫ. Ꙗко томоу подобаеть бъсѣка слава, чьс(т ҆) и покланѣнїе ѡ(ть)цоу и с(ьі)нооу и с(вѧ)тѡмꙋ доухоу нинѣ и приснѡ и в вѣкьі вѣкѡм ҆. Амин.