Текстов корпус
Ягичев златоуст
Заглавие на латински:miscellanea
Жанр:Miscellanea
Автор:Йоан Златоуст
Преведен?:превод
Дата на ръкописа:XIII в.
Дата на превода:
Дата на преписа:XIII в.
Правопис:Среднобългарски
Име на ръкописа:сборник
Хранилище на ръкописа:РНБ, СПетербург
Сигнатура на ръкописа:Q.п.I.56
Страници:1-250
doc_iddoc_149


С Л Ꙍ В О ⸱| С Т А Г Ꙍ ⁘ І Ꙍ (А Н) А ⁘ Ꙁ Л А Т Ꙍ | Ꙋ С Т А Г О ⸱ С Т Ы|ѫ̇ великыѧ̇ мⷱнцѧ е̇катерини | г͠и ⸱ бл͠гослови ѡ̇͠е ⁖ ⁘⁖  | Въ лѣто тридесетꙿно̇ и̇ пѧто ⸱ цр͠ъ|стоуѧ̇щоу невѣрꙿномоу ⸱ и̇ прѣ|стѫпꙿномоу макꙿсенꙿдию̇ ⸱ тогаⷣ | сѣде цр͠ь макьсенꙿтие̇ ⸱ на сѫдищи ⸱| вь градѣ а̇лекꙿсанꙿдрии̇ ⸱ и̇ ꙁапове|лѣ ꙗ̇ко вꙿсѣкы да сѧ поклонить | богомь ⸱ и̇ да сѧ ѿпоустить ⸱ напі̇|савꙿше ̇пистолиѫ̇ ⸱ и̇мѫщи приѫ̇ | сице ⸱ цр͠ь макꙿсенꙿти̇ ⸱ въсеи̇ вꙿселе|нѣи̇ раⷣоуи̇ сѧ ⸱ вꙿсѣкь лв͠къ да прихꙩди|ть въ градъ а̇лекꙿсанꙿѫ̇ ⸱ да пожреть | бг͠омъ ⸱ кꙿто ли сѧ ѡ̇брѧщеть ⸱ непо|слоушаѫ̇ цр͠ево повелѣниє̇ ⸱ меемь ||


и̇ ѡ̇гꙿнемь да погибнеть ⸱ писаниꙗ̇ | же ѿпоущена бивъша ⸱ придошѫ | кь немоу много мꙿножьство лв͠къ ⸱| живѫщии̇хь въ мѣстѣ томь ⸱ ꙗ̇кⷪ|же сѧ сьбра множьстꙿво ⸱ и̇ не бѣ сьбі|раѫ̇ и̇хь мѣсто ⸱ на дроугыи̇ же дн͠ь ⸱| сѣде цр͠ь макꙿсенꙿтиє̇ на прѣстолѣ ⸱| повелѣ слоугамь свои̇мь лиити ⸱ вь|сѣкь да сьбира̇ть сѧ въ храмь и̇до|льскыи̇ ⸱ ꙁаповєлѣ цр͠ь въсѣкомоу | л͠коу ⸱ приносити сь собоѫ̇ ⸱ ю̇ньцѧ | и̇ ѻ̇вцѧ ⸱ оу̇богимь же и̇ нищымь ⸱| птицѧ и̇ голѫби на жрьтвѫ бг͠омь ⸱| цр͠ь же повелѣ на своѫ̇ жрьтвѫ ⸱ прі|вести ю̇ньцѧ .р͠. и̇ .л͠. въ и̇мѧ цр͠є|во ⸱ сиꙗ̇ же видѣвьше ⸱ цр͠ь̇ и̇ кнѧ|ꙁы ⸱ и̇гемонии̇ ⸱ ̇парьсы ⸱ и три|боуны ⸱ и̇ є̇лико бѣшѫ над области | и̇хь ⸱ оу̇боꙃи и̇ нищы ⸱ ѻ̇вы етво|роногаꙗ̇ приведошѫ ⸱ ѡ̇вы при|несошѧ пꙿтицѧ ⸱ толꙿко множь|ства ⸱ ꙗ̇ко немощии̇хь побра|ти ни весь градь ⸱ ѿ толика | реваниꙗ̇ бесловєсьнии̇хь скⷪ|тинь ⸱ и̇ ѿ многа клианиꙗ̇ ⸱||


потрѧсе сѧ ꙁемѣ ⸱ жена же нѣкаꙗ̇ | вѣрꙿна бⷭы вь градѣ томь ⸱ дъщи би|вша ̇диноѫⷣа̇ ⸱ цр͠а нѣкое̇го ⸱ и̇мѧ|немь коста ⸱ и̇ семоу оу̇мⷷрꙿшоу ⸱ ѡ̇ста | ̇дина на полатѣ сь всѣмь и̇мѣни|̇мь сꙿвои̇мь ⸱ и̇ съ рабы и̇ рабинѧ ⸱ є̇|же нѣсть исла ⸱ и̇мѧ же ̇и̇ бѣ ̇|катєрина ⸱ сиꙗ̇ бѣ и̇ꙁоуила ⸱ вꙿсѫ | прѣмѫдрость вирꙿгилии̇скѫѩ̇ ⸱| и̇ риторикиѫ̇ ⸱ а̇сꙿклипиа̇ ⸱ и̇ галина ⸱| а̇ристотела ⸱ и̇ ѡ̇мира ⸱ платона | и̇ филистиѻ̇на ⸱ и̇ ̇у̏севиꙗ̇ ⸱ и̇ а̇|ныи̇ ⸱ и̇ а̇мꙿври ⸱ диѡ̇нисиꙗ̇ ⸱ и̇ си|лѫ ⸱ и̇ ̇лико вирꙿгилие̇ наоу̇и ⸱ и̇ ѻ̇ ѡ̇риꙗ̇ ⸱ и̇ вьсѣкѫⷽ прѣмѫдрость ⸱| седьмьдесетии̇хь и̇ два ѫ̇ꙁыка ⸱| сиꙗ̇ же оувьши глаⷭ бесловесьныи̇хꙿ | скотии̇нь ⸱ и̇ людыи̇ ⸱ ѡ̇ви плаѧ|ще ⸱ и̇ несмѣѫ̇ще гл͠ати ꙗ̇ко хри|стиꙗ̇не ̇сꙿмы ⸱ страха ради цр͠е|ва ⸱ є̇лини же тицахѫ ⸱ и̇граѫ̇щє | и̇ плесаѫ̇ще рѫкамы ⸱ вьлаꙃѣхѫ | вь храмь ⸱ видѣвꙿши же бл͠женаа | ̇катерина сиꙗ̇ биваѫ̇ща ⸱ въꙁе|мьши сь собоѫ̇ рабь приде до хра||


ма и̇ та ⸱ и̇ ставши на праꙁѣ дверемь ⸱| бѣше жена красотѫ ⸱ непороꙿна ⸱ прѣ|выше ⷭства женьскаа̇го ⸱ бѣше же | вьꙁрастомь высока ꙃѣло ⸱ и̇маѧ̇щи | ꙗ̇ко и̇ кипарисъ вѣтви̇ мꙿного ⸱| оу̇трьньѫ̇ росѫ и̇мѣѧщи ⸱ тако и̇ | блаженаа̇ ⸱ придѧщи ̇и̇ бл͠годать | бж͠иꙗ̇ ⸱ видѣше сѧ ꙁрѧщимь є̇ѫ̇ ⸱| ꙗ̇ко и̇ слн͠це ⸱ и̇ ꙁнаменавꙿ сѧ ⸱ ꙁꙿнаме|ние̇мь крⷭтьнимь ⸱ рекь дверьни|комь ⸱ скажѣтє̇ цр͠еви ѻ̇ мꙿнѣ ⸱ нѣ|ьто и̇мамь гл͠аголати кь немоу ⸱| повѣстишѧ же цр͠евиꙗ̇ же ѡ̇ неи̇ ⸱| и̇ повелѣ вьлѣсти є̇и̇ вь храмь ⸱ и̇ | ставьши прѣдъ цр͠емь рее ⸱ ѡ̇ ко|̇и̇ прии сьбраль є̇си мꙿножьство | толико людеи̇ ⸱ погоублѣѫ̇ дш͠ѧ | и̇хь вꙿсоує̇ ⸱ въ соу̇тьное̇ и̇дольскⷪ|̇ прѣльщени̇ ⸱ и̇мьже ̇сть пѫ|ть по рьномоу а̇є̇роу ⸱ и̇ вь тꙿмѣ | кромѣшьнѣи̇ ⸱ а̇ покои̇ и̇мь ̇сть | ѻ̇гнь вѣꙿны ⸱ и̇ то ми ̇сть мꙿно|го гл͠ати ⸱ нн͠ѣ ѿврьгꙿши вꙿсе риторь|скоє̇ оу̇ение̇ ⸱ и̇ вьсѣкого вы̇соко|словиꙗ̇ ⸱ и̇ вꙿсѣкого мѫдрословиꙗ̇ ⸱||


седьмьдесѧть и̇ .в͠. ѧ̇ꙁыка и̇ ̇дꙿнимь | е̇линьскыи̇мь ѧ̇ꙁыкомь ⸱ скажѫ ти пѫтꙿ | правѣи̇ вѣрѣ ⸱ нь ѿвръꙃи ѻ̇и срⷣь|нѣи̇ ⸱ и̇ вьꙁвⷣигꙿни си оу̇мь раꙁоу|мниі̇ ⸱ и̇ послоушаи ⸱ и̇ раꙁоумѣѫ̇|щи раꙁоумѣи̇ ⸱ творѧщаа̇го є̇динѣмꙿ | словомь ⸱ въсѫ тварь вьсеи̇ вьселе|нѣи̇ ⸱ и̇ раꙁоумѣи̇ ⸱ ꙗ̇ко тьи̇ є̇сть | б͠ь вь вѣкы ⸱ посла ви ̇диноѧ|даа̇го сн͠а сво̇го і̇саⷭ ⸱ ̇же видѣ|вь погыбаѧ̇щаа̇го мира сво̇го ⸱ и̇|ꙁꙿбави є̇го естьны си крⷭтомꙿ ⸱| тьи̇ бо ̇сть ꙁижиⷣтелъ всѣьскыⷨ ⸱| и̇ сп͠сь погибꙿшимь ⸱ г͠ь гвⷭоуѧ̋щимꙿ ⸱| и̇ б͠ь б͠гомь ⸱ ̇моуже поⷣбає̇ть ⸱ ⷭть | и̇ слава въ вѣкы а̇минъ ⁖ |
Тогаⷣ цр͠ь пооудивь сѧ ⸱ ста ꙗ̇ко и̇|нѣмь ⸱ и̇ не може ѻ̇дати ̇и̇ рѣъ ⸱| и̇ є̇гаⷣ сѧ пробоуди ꙗ̇ко ѿ сꙿна ⸱ гл͠а | кь неи̇ ⸱ ѡ̇стани сѧ наⷭ ѻ̇ жено ⸱ да | сьврьшимь с жрьтвѫ ⸱ оу̇трѣ же | да поꙁна̇мь ꙗ̇же ѻ̇ тєбѣ ⸱ на | оу̇триꙗ̇ же дн͠ь ⸱ повелѣ цр͠ь прі|вести бл͠женѫ ⸱ ꙗ̇ко сиꙗ̇є̇ть лоу|а слн͠наа̇ ⸱ тако и̇ бл͠женаа̇ ⸱ бл͠го||


датиѭ̇ бж͠иѫ̇ ⸱ гл͠а цр͠ь кь бл͠женѣи̇ ⸱| сл͠ньноꙁраꙿне ⸱ скажи намь кто си | ти ⸱ и̇ ѿкѫдоу ⸱ и̇ що ⸱ сѫть словє̇са | твоꙗ̇ ⸱ и̇ що ти є̇сть и̇мѧ ⸱ и̇ ѿвѣща|вꙿши бл͠женаа̇ реⷱ є̇моу ⸱ не ꙁна̇ши | ли мѧ цр͠оу ⸱ а̇ꙁь ̇сьмь коста цр͠ѣ дь|щи ⸱ ꙩ̇ть прьвиѫ̇ и̇ прѣкрасꙿниѧ̇ профи|рѫ ⸱ а̇ е̇же ѡ̇ мирьскии̇хь ⸱ и̇мѧ ми є̇ | ⷭ ̇катерина ⸱ аꙁь бѣхь и̇ꙁила ⸱ вь|сѫ риторикиѫ̇ е̇же є̇сть подь небо|мь и̇ (н͠а) ꙁеми ⸱ сиꙗ̇ же протльковахь | и̇ видѣхь ⸱ и̇ то мꙿного гл͠ѫ ⸱ на пръво|̇ пак поврьщаѫ сѧ ⸱ ѻ̇ставивьши | соуе̇тьнѫѫ̇ прѣмѫдрость ⸱ и̇ при|бѣгохь г͠оу бг͠о нашемоу і̇с͠ хⷭоу ⸱| рекѫщомоу ⸱ погоублѫ прѣмѫдро|сть прѣмѫдрии̇хь ⸱ и̇ раꙁоумь раꙁ|мьныхь ѿврьгѫ ⸱ гл͠а е̇и̇ цр͠ь ⸱ мни|ть ми сѧ ⸱ ꙗ̇ко ти не роди сѧ ⸱ ѿ ꙁе|мнии̇хь жень ⸱ нь надѣѫ̇ сѧ ⸱ ѿ | б͠ь нашии̇хь є̇динѫ бти ⸱ ѿвѣ|щавꙿши бл͠женаа̇ и̇ реⷱ ⸱ власи ми соу|е̇ши ѡ̇ цр͠оу ⸱ бꙃ͠и твои̇ ни въ то|же сѫть ⸱ а̇ꙁь же ѿ селѣ ⸱ раба ̇сьмь г͠а моє̇го і̇с х͠а ⸱ реⷱ цр͠ь и̇ мы и̇||


мамы бв͠ы великыи̇ мꙿного ⸱ гл͠а є̇|моу бл͠жена ⸱ прѣпрѣвѣ сѧ ѻ̇ба а̇ꙁь | и̇ ти ⸱ и̇скажѫ ти ѡ̇рѫжи̇ ⸱ непобѣ|димо ⸱ недооу̇мѣнꙿно и̇ невидимо ⸱| неи̇ꙁьгл͠анꙿно ⸱ побѣжаⷣѧ̇ всѧ брани | неприꙗ̇ꙁꙿнинѫѫ̇ ⸱ цр͠ь же оу̇дививь | сѧ рее ⸱ а̇ꙁь не могѫ прѣти сѧ с тобоѫ̇ ⸱| нѫ є̇ сѫть мѫжи̇ прѣмѫдры ⸱ ̇же не | смѣ̇ши ни ѡ̇има на ныи̇хь побл|сти ⸱ и̇ прѣпрѣти тѧ и̇маѫ̇ть ⸱ и̇ пото|мь хотѧ и̇ не хѻтѧ ⸱ поклониши сѧ | бм͠ь ⸱ тогаⷣ црь написавь є̇пистолі|ѫ̇ ⸱ цр͠ь макꙿсенꙿтие̇ ⸱ вьсеи̇ вьселєнѣ | и̇ радовати сѧ ⸱ ̇лько прѣмѫдры и̇ е̇ль|ко ритор̇ ⸱ и̇ вирꙿгилии ⸱ придѣте до | цр͠ства ми ⸱ ꙗ̇ко ѻ̇брѣте сѧ жена ⸱| и̇мѫщи великѫ прѣмѫдрость ⸱ вь | ѧ̇ꙁыцѣ своє̇мь ⸱ и̇ а̇ще можете | прѣпрѣти ѫ̇ ⸱ приѧ̇ти и̇мате ѿ цр͠ь|ства ми ⸱ великыѫ̇ дары ⸱ писаниа̇ | же ѿпоущена бишѧ ⸱ се придошѧ | кь немоу .н͠. мѫжь прѣмѫдры|и̇хь ⸱ реⷱ кь нимь цр͠ь ⸱ а̇ще е̇сть оу̇ | вась слово ⸱ ѡт древнии̇хь мѫжь ⸱| ѿвѣщаи̇те кь женѣ сєи̇ ⸱ и̇ а̇ще вь||


ꙁможете препрѣтиѫ̇ ⸱ дамь в що | просите ⸱ ѿ цр͠ьства ми ⸱ гл͠а прьви | риторъ ⸱ въ вѣкы живꙿ бѫди цр͠оу ⸱ на|скорѣ да придеть вльхѻвь та цр͠оу ⸱| и̇ а̇ще ѫ̇ не прѣпрѫ ⸱ ̇вировѣмь е̇днѣ|мь нарьтаниє̇мь ⸱ ѿсѣци ми глаⷡ ⁘ |
Тогаⷣ вьꙁрадова сѧ цр͠ь ꙃѣло ⸱ и̇ пове|лѣ тⷭати ст͠ѣи̇ прѣдь сѫдищемь ⸱| сиꙗ̇ же таковаа̇ бивꙿша ⸱ а̇ви сѧ є̇и̇ | а̇нг͠ль гн͠ь гл͠ѧ ⸱ не оу̇страши сѧ рабо | бж͠иꙗ̇ ⸱ се бо дасть сѧ прѣмѫдрость ⸱| кь твоє̇и̇ прѣмѫдрости ⸱ и̇ препре|ши .н͠. риторь и̇ потомь сп͠сеши | и̇ тѣхь ⸱ пооудѧть бо сѧ твоє̇и̇ прѣ|мѫдрости ⸱ и̇ мноꙁы вѣровати | и̇маѫ̇ть ⸱ вь и̇мѧ и̇саⷭ хаⷭ ⸱ и̇ потоⷨ прі|и̇меши ⸱ многоцѣнꙿныи̇ вѣнець | ѿ б͠а ⸱ и̇ цр͠ьствоує̇ши сь нимь вь вѣ|кы ⸱ а̇ꙁь бо е̇сьмь арха̇н͠гль михаи̇ль ⸱| ꙁавѣта гн͠ѣ ⸱ послань бо ̇сьмь бла|говѣстити тебѣ ⸱ ꙗ̇ко да и̇сп͠льні|ши сѧ радости велицѣ ⸱ и̇ се рекь | а̇гг͠ль ѡ̇тиде ⸱ тогаⷣ повелѣ цр͠ь ⸱| да сѧ сьбєреть весь народъ ⸱ и̇ да | видѧть како сѧ хѻщеть прѣти жє||


на сь риторы ⸱ блж͠енаа̇ же ꙁнамена|вь сѧ ⸱ ꙁнамениє̇мь хв͠омь ⸱ и̇ ста | прѣдь нимы ⸱ ѿвѣщавꙿши рито|рь и̇ реⷱ ̇и̇ ⸱ несьетанꙿниѫ̇ пѫины ⸱| подълежѫщиѫ̇ беꙁнⷣы ⸱ се е̇сть прь|ва главеꙁꙿна ⸱ великаго ̇рима ⸱ ѻ̇|рьловидима мьножьства ⸱ невиди|мь пѫть и̇мѫща ⸱ невидимо лѣтаѫ̇|ща ⸱ вꙿ неприкосновенаа̇ мѣста .в͠. | главиꙁна велика оу̇ителѣ ⸱ а̇рист|отела ⸱ а̇ла и̇ е̇вьсевиє̇ ⸱ сь си(ві)лоѫ̇ реⷱ ⸱| сирамни покаꙁоу̇ть ⸱ ѡ̇рѫжиє̇ | прѣдьставении̇хь сыль ⸱ високыхꙿ | горь камени̇ ⸱ небс͠ныи̇хь дрѣвъ ⸱| морьскоє̇ ловитво вьсѣковоє̇ ⸱ а̇ла | и̇ бг͠онаоу̇енꙿны ⸱ и̇ а̇нꙿни ⸱ и̇ а̇мꙿври ⸱| скаꙁа ̇ мрьтвоаровани кꙿнижꙿнѫѫ̇ си|лѫ ⸱ видѣвьши цр͠ь оу̇диви сѧ ⸱ и̇ весь | народь ⸱ и̇ реⷱ ̇и цр͠ь ⸱ а̇ще що мѣє̇ши | ѡтвѣщаваи̇ ⸱ бл͠женаа̇ же ꙗ̇ посмии̇хꙿ|нѫвь сѧ мало ⸱ реⷱ кь ритороу ⸱ право | ти гл͠ѧ ⸱ ꙗ̇ко ни пѣтѫ риторьскѫ | не ꙁна̇ши ⸱ а̇ꙁь вь мѧ г͠а мо̇го і̇с х͠а ⸱| е̇линьскыⷨ ѫ̇ꙁымꙿ ̇дꙿнимь ⸱ ѿвѣща|ѫ̇ ти по вьсемоу гл͠оу твоє̇моу ⸱||


расипомье ⸱ є̇лько прогл͠ь е̇си ⸱ ра|ꙁоумѣи̇ кто е̇сть сьтвориль ⸱ наоу̇|иль вы бѣ прокѫти ̇римь ⸱ во|димь сьвѣто неприꙗ̇ꙁнинимь ⸱ по|дълежѫщѫѫ̇ беꙁнⷣѫ ⸱ вь неи̇ немощꙿнаа̇ | множьства ⸱ валѣѫ̇щии̇ сѧ вꙿ невиди|мѣи̇ пѫинѣ ⸱ непрѣхѻдимии̇хь водъ | морьскыхь ⸱ вь неи̇же є̇сть много | раꙁлиꙿни ⸱ мꙿножьство рибь ⸱ кито|ве и̇ а̇спиди ⸱ и̇ жьльбаби ⸱ посмика|ѫ̇щии̇хь сѧ вь неи̇ ⸱ и̇ поꙁнаи̇ кто | є̇сть вⷭѣ си сьтвориль ⸱ и̇ походи мⷪ|ре невиⷣмо немокрьнимы стопа|мы ⸱ а̇ е̇же ̇ а̇склипиа̇ ⸱ и̇ галина ⸱| оу̇поⷣби ѫ̇ ꙁлатѫ и̇конѫ ⸱ є̇же ство|рии̇хѫ и̇долослоужителе ⸱ ꙁанеже | приложисте сѧ несьмисльнии̇хь скотинь ⸱ беꙁьсловесьниихь ⸱ ꙗ̇кожⷷ | г͠ь реⷱ оу̇сти д͠ꙿвдⷪвы гл͠ѧ ⸱ и̇доль ѫ̇ꙁы|кь ⸱ сребро и̇ ꙁлато ⸱ дѣль рѫкь л͠вь|скь ⸱ оу̇ста и̇мѧть и̇ не глѧть ⸱ ̇и | и̇маѫ̇ть и̇ не видѧть ⸱ оу̇ши и̇ но|ꙁⷣры и̇ проаа̇ сиихь ⸱ поⷣбꙿнии̇мь | да бѫдѫть ⸱ творѧщеи̇ ѧ̇ ⸱ и̇ вьси | надⷺѧ̇ще сѧ на нѫ ⸱ ꙁато прило||


жисте сѧ несьмислъныи̇хь скотинъ | а̇ ̇же ѡ̇ плантонѣ ⸱ и̇ ди̇нисиа̇ ⸱ и̇ филисти̇на ⸱ и̇ ̇вьсевиꙗ̇ ⸱ и̇ проии̇хꙿ | философь ⸱ ꙁлѣ погрѫжаѫ̇ще люди ⸱ вь | ге̇нѣ ⸱ а̇ е̇же ̇ дрѣвѣ сивила реⷱ ѡ̇ трьбла|женоє̇ дрѣво ⸱ на немьже хьⷭ распѧть | сѧ ⸱ а̇ ̇ горахь є̇же реⷱ ⸱ а̇ и̇ а̇нꙿни ⸱ и̇ а̇мꙿврі ⸱| клеплѫть а̇сли ⸱ вь нии̇хьже хьⷭ ⸱ вь ро|жьⷣствѣ си положень быⷭ ⸱ а̇ е̇же ѻ̇ ка|мени ⸱ є̇же положень быⷭ на гробѣ г͠нѣⷨ ⸱| ꙗ̇коже пррⷪкь гл͠еть ⸱ камень є̇гоже | искоусишѧ ꙁижѫⷣщєи̇ ⸱ сьи̇ роди | сѧ ⸱ вь главѣ ѫ̇глоу ⸱ е̇да могѫть бꙁ͠и | ваши ⸱ ꙁа л͠ка ꙁакалае̇ма ⸱ принисті | и̇нѫ жрьтвѫ ̇го ради ⸱ ꙗ̇коже г͠ь ⸱| ̇гаⷣ а̇мвраа̇мь приведе сн͠а своє̇гѻ | на жрьтвѫ ⸱ ѻ̇вьна на мѣсто є̇го | покаꙁа ⸱ ваши бв͠е ни е̇дꙿно ѿ сиі̇|хь покаꙁѫ̇ть ⸱ а̇ꙁь же бж͠естꙿвь|ни серафимьскы ѧ̇ꙁ̇кь павло|вь ⸱ ꙗ̇коже мльни ꙗ̇вить сѧ на | н͠бо ⸱ сиа̇є̇ть ѿ и̇стока до ꙁападꙿ ⸱| такоже и̇ сьи̇ бл͠жении̇ пишє|ть ⸱ по вѫсѣхь градовь и̇ страна|хь ⸱ распоущаѧ̇ є̇пистолиѩ̇ ⸱||


въꙁива̇ всѣхь ⸱ ѡт мѫкь кь ст͠оу ⸱| и̇ въ жиꙁнь вѣꙿнѫѫ̇ ⸱ видѣсте и̇ | кыѳарѫ ⸱ бг͠оглаⷭнаа̇го дв͠да ⸱ ѿ|сѣкаѫ̇ща вьсѧ риторьскѫѫ̇ хи|трость ⸱ и̇ сп͠саѧ̇ вꙿсѣхь хтѧщии̇|хь славити б͠а вь неи̇ ⸱ вѣдѣ оустє | слѣпꙿцы ⸱ никогаⷣже видѧще бе|ꙁоумꙿни ⸱ пꙿси погани ⸱ ̇слета то|варь носѧще ⸱ въꙁьдвигꙿнѣтє ⸱| ѡ̇каменена ваша ср͠ца ⸱ и̇ поꙁна|и̇те б͠а нш͠его і̇с хаⷭ ⸱ ꙗ̇ко томоу по|добає̇ть слава вь вѣкы а̇минꙿ ⁖ |
Пооудивь сѧ риторь ѡ̇тиде ⸱ цр͠ъ | же и̇ весь народь ⸱ оу̇срамишѧ сѧ | ꙃѣло ⸱ прои же риторыи̇ ⸱ боꙗ̇|шѧ сѧ ⸱ тогаⷣ реⷱ цр͠ь кь проимь | риторомь ⸱ придѣте помолитє | сѧ ⸱ великомоу б͠оу а̇полоноу ⸱| е̇да ви бѫде вьꙁꙿможно прѣпрѣти ѫ̇ ⸱| ѿвѣщашѧ же ритори ⸱ є̇диноглаⷭ|но ⸱ рекоше цр͠оу ⸱ прьвыи̇ нашь | прѣмѫдри паде ⸱ како ми смѣ|є̇ ѡ̇вѣщати ̇и̇ ⸱ тогаⷣ раꙁꙿгнѣва|вь сѧ цр͠ь ⸱ повелѣ посрѣдѣ граⷣ ⸱| наложити ѻ̇гꙿнь ⸱ и̇ тако живіхь ||


пожещии̇̇ .н͠. риторь ⸱ гл͠а ꙗ̇ко женⷶ | вы е̇дꙿна прѣ̇дѣлѣ ⸱ и̇ раꙁьгорѣ сѧ ̇|гнь срѣдѣ града ⸱ и̇ ̇мьше вои̇ни ⸱| .н͠. риторь ⸱ и̇ влѣахѫ кь пламен ⸱| ѿвѣщавꙿши же ̇динь ѿ нии̇хь ⸱ реⷱ | кь нимь ⸱ ѻ̇ горѣ намь ⸱ намь ꙗ̇ко врѣмѧ | ѡ̇ шествиꙗ̇ нашего оу̇же приспѣ | дн͠есь ⸱ ни вь тоже выⷭ наша прѣмѫ|дрость ⸱ нь придѣтє да сѧ помоли|мь ст͠ѣи̇ ⸱ ꙗ̇ко да дасть намь х͠во ꙁнⷶ|мени̇ ⸱ понеже тѣмь ̇брѣщемь ма|ло покоꙗ̇ ⸱ и̇ придошѧ и̇ припадошѧ | на ногоу є̇ѫ̇ ⸱ гл͠ѧще ⸱ мⷱнце хв͠а ⸱ мⷧи|мь ти сѧ ⸱ дажьⷣ намь хв͠о ꙁнамє|ни̇ ⸱ ꙗ̇ко да ѿврьꙁеть намь двери | раи̇скыѧ̇ ⸱ тогаⷣ бл͠женаꙗ̇ напль|ни вьсѧ радости ⸱ реⷱ кь нымь ⸱ бл͠же|ни є̇стев ⸱ ꙁане и̇ꙁбѣгосте соує̇|тꙿнаа̇го прѣльщениꙗ̇ ⸱ и̇ поꙁнаны бы|сте ѡт б͠а ⸱ и̇ се приѧ̇ти и̇мате ⸱ кр͠ще|ние̇ хв͠о вь пламени ⸱ и̇ неоу̇стра|шите сѧ ⸱ мало врѣмѧ ⸱ нь поменѣ|те ⸱ ꙗ̇ко є̇сть жеꙁнь вѣꙿнаа̇ ⸱ и̇ се | рекь да да комоужоⷣ хв͠о ꙁнаме|ни̇ ⸱ и̇ тако вьврьгошѧ и̇хь вь ̇гꙿнь ⸱||


и̇ коньа сѧ теени̇ и̇хь ⸱ мцⷭа деке|бра .і͠ꙁ. дн͠ь ⸱ ѻ̇брѣтошѧ же сѧ мощи | и̇хь ⸱ цѣли ꙗ̇ко не прикоснѫти сѧ и̇мь | ̇гнь ⸱ ни до е̇диного власа ⸱ веⷱроу же бы|вꙿшоу ⸱ придошѧ бг͠обоꙗ̇ꙁꙿны мѫжи|е̇ ⸱ и̇ вьꙁѧшѧ естьниѫ̇ и̇хь мощи ⸱ и̇ пⷪ|ложишѧ и̇хь вь тⷭьнѣмь мѣста ⁖ |
Видѣвьши же народи ⸱ юдо бывꙿшее̇ вѣ|ровашѧ мꙿножьство вь хаⷭ ⸱ симь же | конꙿавьшимь сѧ ⸱ реⷱ цр͠ь не достѧжаи̇ мꙵ ⸱| да не ѡ̇срамотѧ краснѫѫ̇ и̇ славꙿнѫѫ̇ | порьфирѫ ⸱ реⷱ бⷧженаа̇ кь немоу ⸱ и|ны е̇лико тѧ наоу̇ить ѡ̇ц͠ь ти ди|ꙗ̇воль ⸱ а̇ꙁь бо виждѫ ⸱ ꙗ̇ко мꙿного на|рода ⸱ дн͠есь и̇мать вѣровати вь хаⷭ ⸱ па|е же ѡт твоѫ̇ полатѫ ⸱ тогаⷣ раꙁьгорѣ|вь сѧ цр͠ъ ѿ диа̇вола ⸱ повелѣ сьвлѣ|щи ѫ̇ ⸱ сь цр͠ьскыѫ̇ ̇дежⷣѫ ⸱ и̇ тако бі|ти ѫ̇ говѧжаⷣми жилами ⸱ на дꙿва аⷭ ⸱| и̇ потомꙿ вꙿврѣщи ѫ̇ вь темꙿницѫ ⸱ то|гаⷣ бл͠женаа̇ ц͠рица агоуста ⸱ жена | же ц͠рева ⸱ желаа̇ше видѣти бл͠же|нѫ ѩ̇ ⸱ и̇ не смѣꙗ̇ше ⸱ страха ради цр͠ва ⸱| юла бо бѣ ̇ прѣмѫдрости є̇ѫ̇ ⸱ и̇ ѻ̇ | красотѣ є̇и̇ ⸱ въ ̇динь же дн͠ь ⸱ во||


̇вода нѣкои̇ цр͠вь ⸱ и̇менемь порь|фири̇нꙿ ⸱ и̇ вьлѣꙁь вь полати цр͠ии|ни ⸱ гл͠а є̇моу цр͠ца а̇вьгоуста ⸱ ꙁа|клинаѫ̇ те порьфириѡ̇не ⸱ е̇же ти и̇|мамь рещи ⸱ и̇мѣи̇ вь срцⷣи си ⸱ желає̇|ть мы срцⷣе ⸱ да бии̇хь сѧ набесѣдоу|вала ⸱ и̇ насладила бж͠ествьниѫ̇ бе|сѣды ⸱ бл͠женѧ е̇катеринѫ ⸱ гл͠а ̇и̇ | пⷪрьфири̇нꙿ ⸱ а̇ꙁь ти готовь є̇сьмь ⸱| на тыѫ̇ꙁ̇ работѫ ⸱ ̇ цр͠це бѫди гото|ва ⸱ и̇ сиѭ̇ нощь приведѫ тѧ кь бл͠же|нѣи̇ є̇катеринѣ ⸱ веⷱроу же бивꙿшоу ⸱| приде порьфири̇нꙿ ⸱ кь неи̇ гл͠ѧ ⸱ и̇|ꙁиди цр͠це ⸱ да и̇девѣ ꙗ̇мо желає̇ши ⸱| тогаⷣ сь дрьꙁновениє̇мь вьставꙿши | и̇де сь нимь ⸱ цр͠ца же даде ꙁлати|ць мꙿного ⸱ прьвомоу темьныи̇а|ромь ⸱ вьниде вь внѫтрьнѫѫ̇ темꙿни|цѩ и̇ выдѣ ѫ̇ ⸱ сиꙗ̇ѫ̇ще лицє е̇и̇ ⸱| въ тьмѣ ꙗ̇ко и̇ слн͠це ⸱ въпадꙿнѫвꙿши | же вь страсѣ ⸱ припаде кь ногама е̇|и̇ гл͠ѫ ⸱ бл͠жена є̇си вь женахь ⸱ тво|̇ бо лице нѣсть ꙗ̇коже нь ꙁемьныхꙿ | нь славѣ нб͠снѣи̇ и̇спльны сѧ ⸱ жела|а̇хь бо много дн͠и выдѣти тѧ ⸱ и̇ се ||


споⷣбии̇хъ сѧ дн͠есь ⸱ и̇ въꙁрадова сѧ | дш͠а моꙗ̇ ⸱ реⷱ ̇и̇ бл͠женаа̇ ⸱ бл͠жена е̇си | и̇ ти цр͠це ꙗ̇ко вижⷣѫ вѣнець ⸱ десѧти|мь а̇нг͠ломь носимь ⸱ ꙗ̇ко да поло|жить є̇го на главѣ тво̇и̇ ⸱ и̇ по тре|хь дн͠ехь ѻ̇блѣеши ̇го ⸱ и̇ вьꙁиде|ши на нб͠о ⸱ вь вѣꙿныи̇хь бл͠гь ⸱ на не|сконьа̇мо цр͠ьстви̇ ⸱ г͠а н͠шего і̇с͠а | хаⷭ ⸱ нꙿ не оу̇страши сѧ цр͠ева прѣщени|ꙗ̇ ⸱ хьⷭ бо ти ̇сть на помощь ⸱ реⷱ цр͠ца кꙿ нⷷ | боѫ̇ сѧ мѫкь ⸱ ꙗ̇ко ꙁапрѣщениꙗ̇ цр͠ва | страшꙿна сѧть ⸱ гл͠а ̇и̇ бл͠женаа̇ е̇ка|терина ⸱ не бои̇ сѧ хв͠а прими ꙁнаме|ниꙗ̇ ⸱ и̇ не вьꙁможєть ти сѧ прикⷪ|снѫти мѫка ⸱ а̇ще и̇ мало постражеⷣ|ши ⸱ и̇ пакы вь вѣкы цртⷭвоує̇ши ⸱| сиꙗ̇ же гл͠ѧщи ̇и̇ ⸱ реⷱ порьфири̇нꙿ | то дароує̇ть хьⷭ вѣроуѫ̇щимь въ и̇мѧ | ̇го ⸱ ст͠аа̇ реⷱ никогаⷣ ли е̇си оуль ⸱ вь | писани кртⷭиа̇ньскомь ⸱ реⷱ порь|фири̇нꙿ ⸱ ныкогаⷣже не оухь ⸱ реⷱ є̇|моу бл͠жеⷶ є̇катерина ⸱ котори оу̇|мь и̇ ѫ̇ыкь можеть гл͠ати ⸱ трь|пѣви же до конꙿца тьи̇ сп͠сть сѧ ⸱| нь хаⷭ ради прѣтрьпѣвь ⸱ тьи̇ наслѣ||

8Аа
дъствоуе̇ть бл͠гыи̇хь ⸱ вь ныхь|же а̇нг͠ли не смѣѫ̇ть приникнѫ|ти ⸱ тогаⷣ радости и̇спльнь сѧ порꙿ|фири̇нь ⸱ и̇ вѣрова хв͠и ⸱ сь двѣма | тьмама вои̇нома ⸱ и̇ цѣловавьши | сѧ бжⷭтвьныи̇мь цѣлованиє̇мꙿ ⸱| и̇ꙁидошѫ и̇ꙁꙿ стемныцѫ ⸱ порѫ|авꙿши стрѣгѫщимь ⸱ не каꙁати | никомоу бишеє̇ ⸱ бл͠женаа̇ же | бѣ пита̇ма ѿ а̇нгл͠а ⸱ коньавь|шимь сѧ .в͠і.мь дн͠емь ⸱ ꙗ̇вы сѧ е̇|и̇ г͠ь і̇сⷭ хьⷭ ⸱ и̇ множьство а̇нг͠ль сь | нимь ⸱ и̇ гл͠а ̇и̇ бл͠жена е̇си вь же|нахъ ⸱ ꙗ̇ко мноꙃ тобоѫ̇ вѣровати | и̇маѫ̇ть вь и̇мѧ мо̇ ⸱ блоуди не | оу̇страши сѧ ⸱ а̇ꙁь бо є̇сьмь с тобоѫ̇ ⸱| и̇ се рекь и̇ вьꙁиде на н͠бо ⸱ оу̇троу же | бивꙿшоу ⸱ повє̇лѣ цр͠ь ⸱ привести | бл͠женѫѫ̇ и̇с темьницѫ ⸱ на сѫ|дищⷷ и̇дѫщи ̇и̇ ⸱ сьвьтѣше сѧ ли|це є̇ѫ̇ ꙗ̇ко и̇ сл͠ньце ⸱ видѣ же ѫ̇ цр͠ь ⸱| оу̇диви сѧ срцⷣемь ⸱ и̇ реⷱ є̇и̇ ⸱ ̇ка|терино пⷪрꙿжи б͠гомь ⸱ и̇ црⷭтвоу|є̇ши сь намы ⸱ и̇ не въсхотѣ и̇ | погоу[..]ти ⸱ прѣславьнѫѫ̇ си лѣ||

8Аб
потѫѧ ⸱ ѿвѣщавꙿши ̇моу реⷱ ⸱ лѣпотѣ | ли сѧ моє̇и̇ дивиши | дн͠есь сꙿвтѧщи | сѧ ⸱ а꙼ оу̇трѣи̇ си шеть и̇ вь гробѣ помⷷ|тнѫ то бѫдеть ⸱ сьгные̇ть бо сѧ тѣло ⸱| а꙼ кости сѧ расипѫть ⸱ а꙼ꙁь бо желаѫ̇ въ | ꙿрьтогь небс͠ны вьнити ⸱ а̇ко да нє | погыбꙿнеть тѣло моє̇ ⸱ вь ̇гꙿни ге|̇ньстѣмь ⸱ се же гл͠ѧщи ̇и̇ ⸱ е̇парь|хь нѣкои̇ ⸱ и̇менемь хоурꙿсадъ ⸱ при|шедъ кь цр͠оу реⷱ ⸱ оуи̇ цр͠оу ⸱ и̇ є̇же | ти рекѫ то сьтвори ⸱ дроугымь | ниимь ѩ̇ не можеши оу̇ловити ⸱| прооу̇мѣхь бо сѧ а꙼ꙁъ дѣло ⸱ таково | страшꙿно ⸱ видѣвꙿшы толико и̇ по|жреть ⸱ а̇ще ли не пожреть ⸱ то ꙃлѣ | да оу̇мреть ⸱ реⷱ цр͠ь ини дꙗло то на | скорѣ ⸱ реⷱ е̇парьхь ⸱ да сѧ оу꙼дѣлаѫ̇ ⸱| д͠. тоила ⸱ и̇ на коє̇жеⷣ тоило ⸱ да | сѧ пригвоꙁѫⷣть ножеве ⸱ ̇боѫ̇доу | наѡ̇щрени ⸱ и̇ ѡ̇д ис подъ крои̇ла ⸱| .т͠. и̇ да ѫ̇ посадѧть протива и̇хь ⸱| и̇ тако ̇бращаѫ̇щимь сѧ тоиломꙿ ⸱| вьꙁьдвигѫти глаⷭ сь риканиє̇мь | великимь ⸱ и̇ тако оу꙼боа꙼вьши сѧ | пожреть ⸱ и̇ повелѣ до .д͠. да сьврь||


шить сѧ ѡ̇рꙿгань ⸱ и̇ семоу сьврь|шеноу бивьшоу ⸱ повелѣ цр͠ь сьвлⷺ|щи ѫ̇ и̇ привѧꙁати ѫ̇ блиꙁь рꙿга|на того ⸱ тогаⷣ сьниде а̇нг͠ль гн͠ь ⸱ и̇схити ѫ̇ ѿ ̇рꙿгана того ⸱ тоило же врь|тѧще сѧ ⸱ побишѫ є̇линь .д͠і. тисѧ|щъ ⸱ а̇ прои въꙁькликошѧ гл͠ѧще ⸱| є̇динь б͠ь хрⷭтиа̇нскы ⸱ гл͠асоу же | томоу и̇сходѧщоу ⸱ хотѣше цр͠ь вꙿ|дати ѫ̇ на по великѫ мѫкѫ ⸱ тогаⷣ | въскои цр͠ца а̇вꙿгоуста сь полати | своє̇ѫ̇ ⸱ простовласа ⸱ гл͠ѫщи цр͠ви ⸱| ѡ̇стани сѧ рабѫ бж͠иѫ̇ ⸱ ̇ѫ̇же не | прикоснѫ сѧ ̇г͠нь ⸱ що сѧ бориши | сь бг͠омь ⸱ и̇спльнь же сѧ ꙗ̇ростиѫ̇ | цр͠ь ⸱ повелѣ принести сарꙿпиѫ̇ ве|ликѫ ⸱ и̇ на дꙿнѣ вълиꙗ̇ти ̇лово | ражеⷣженьно ⸱ а̇ ѡ̇коло пригвоꙁиⷣ|ти ножеве ѡ̇стри ⸱ и̇ вьврѣщи ѫ̇ до|лоу главⷪѫ̇ ⸱ семоу бившоу ⸱ раꙁрѣ|ꙁа сѧ тѣло є̇ѫ̇ на дробно ⸱ тогда по|велѣ и̇ оу̇сѣкьнѫшѧ ̇и̇ гл͠авѫ ⸱ и̇ | тако сконꙿа сѧ бл͠жена а̇вꙿгоуста ⸱ мцⷭа ⸱| декѧбра .к͠. дн͠ь ⸱ тогаⷣ по|рьфири̇нꙿ вое̇вода ⸱ сь двѣма сь||


тьма вои̇нома ⸱ ставь посрѣдѣ ꙁꙿбора | реⷱ ⸱ и̇ а̇ꙁь христиꙗ̇нинь е̇сьмь ⸱ и̇ во|е̇вати и̇мамь хаⷭ ради ⸱ оувꙿши и̇же | сиꙗ̇ словеса цр͠ь ⸱ и̇ꙁꙿ глѫбини срцⷣа | въꙁⷣѫхнѫвь цр͠ь рее ⸱ и̇ꙁгоубыи̇хь ⸱| дивьнаго вои̇на ⸱ тьи̇ бо ми бѣ крѣ|пꙿк стльпь на сьпостати ⸱ поврати|въ же сѧ ⸱ кь проимь вои̇номь реⷱ ⸱| ви же що патисте ⸱ є̇же сѧ ѿврати|сте ѿ мене ⸱ оу̇боꙗ̇вꙿши же сѧ ⸱ нє | ѿвѣщашѫ е̇моу ⸱ видѣвꙿши же по|рꙿфири̇ ꙗ̇ко оу̇страшишѧ сѧ ⸱| рее ц͠реви есо главѫ ѡ̇стави ⸱ но|ꙃѣ вьпраша̇ши ⸱ цр͠ь же реⷱ ⸱ ꙁлаа̇ гла|во ти ли и̇мь глава є̇си ⸱ и̇ раꙁьгнѣ|вавь сѧ повелѣ и̇ тѣхь оу̇сѣкꙿнѫти ⸱| и̇ порꙿфири̇на сь нымы ⸱ сиа̇ сьдѣла|[..] ⸱ диви мѫитель ⸱ повелѣ бла|женѫѫ̇ привести кь себѣ є̇катеринѫ ⸱| пришедьши же є̇и̇ ⸱ поѧ цр͠ь льсти|ѫ̇ гл͠ати кь неи̇ ⸱ и̇ не можⷷ е̇и̇ раꙁори|ти тврьди оу̇мь ⸱ тогаⷣ повелѣ и̇ тѫ | оу̇сѣкьнѫти ⸱ и̇ и̇ꙁведошѧ ѫ̇ вои̇ны ⸱| и̇ꙁꙿ граⷣ вьнь ⸱ и̇ приведошѧ | ѫ на мѣсто ⸱ и̇деже хотѣше сѧ ско||

10а
нꙿати теение̇ ̇ѫ̇ ⸱ видѣвꙿши же на|родь плаѧщь ⸱ помоли сѧ вои̇номꙿ ⸱| дати ̇и̇ мало врѣмѧ помолити сѧ ⸱| и̇ рекошѧ є̇и̇ ⸱ мⷱнице хв͠а мл͠и сѧ | ꙗ̇коже хощеши ⸱ тогаⷣ вьꙁдвиже рѫ|цѣ на н͠бо и̇ реⷱ ⸱ бл͠годарѫ тѧ г͠и бж͠е | мои̇ ꙗ̇ко покриль мѧ є̇си ⸱ десни|цеѫ̇ твоє̇ѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко не даль е̇си дш͠ѫ мⷪ|ѫ̇ ⸱ сьнити вь а̇дь ⸱ нь оу̇тврьдиль є̇си | на камени ⸱ и̇сповѣданиꙗ̇ ноꙃѣ мо|и̇ ⸱ и̇ н͠нѣ простри длани своѫ̇ ⸱ ѫ̇же ̇крꙿ|вавиль є̇си нась ради ⸱ и̇ прими дш͠ѫ | моѫ̇ ⸱ дажьⷣ г͠и припадаѫ̇щимь ⸱ и̇ мⷧѧ|щимь ти сѧ и̇мѧ не ради моє̇го ⸱ всѣ | є̇же просѧть ⸱ ꙗ̇ко да велиа̇ть сѧ | и̇мѧ тво̇ вь вѣкы ⸱ и̇ ̇гаⷣ молитвѫ | сконьа ⸱ реⷱ вои̇номь ⸱ сьврьшите по|велѣниє̇ цр͠во ⸱ тогаⷣ є̇динь пристѫ|вь ⸱ оу̇сѣкнѫ тⷭьнѫѫ̇ главѫ ⸱ и̇ бсть | ꙁрѫщимь дивьно юдо ⸱ мѣсто крь|ви млѣко и̇стее ⸱ много страⷣльно | же тѣло є̇ѫ̇ ⸱ невыдимо быⷭ ⸱ и̇ до дн͠е|шꙿнаа̇го дн͠е ⸱ є̇гаⷣ бо оу̇сѣкновена | быⷭ ⸱ бж͠и̇мь повелѣние̇мь ⸱ а̇нг͠ли | въꙁѧшѫ тѣло ̇ѫ̇ ⸱ и̇ прѣнесошѧ и̇ по||

10б
ложишѧ на синаи̇стѣи̇ горѣ ⸱ мⷭца | ноѫ̇бра .к͠. и̇ е͠. дн͠ь ⸱ аⷭ .г͠. вь слаѫⷡ ̇|ца и̇ сн͠а и̇ ст͠аго дх͠а ⸱ ̇моуже поⷣба|̇ть вьсака слава ⸱ и̇ есть и̇ покла|нѣни̇ ⸱ вꙿсегаⷣ и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ вꙿ вѣ ⁖ |

П(О)СЛАНИѤ́ ⸱ ТИВ(Е)РИЮ́ К(Е)САРЮ ⸱ Вꙿ РИМЬ ⁘ | ѿ пилата ⸱ ѡ̇ сьдѣꙗ̇ни г͠оу н͠шемоу і̇сⷭ хⷭоу ⸱| благослови ̇͠е ⁖⸱⸱ | Великодръжавьномоу ⸱ и̇ ꙃѣло ⷭтьно|моу тиверию̇ кесароу ⸱ а̇ꙁь пилать ⸱| поньтьскы̋ ⸱ въстоныѩ̋ страны̋ | ѡ̇бласты дръжѫ ⸱ въꙁвѣстити ꙃѣ|ло трѣбоѧ̋ ⸱ вашемоу бл͠гоьсти|ю꙼ ⸱ нашимь въꙁношение̇мь ⸱ трепето|мь многомь ѡ̇дрьжимь е̇сꙿмь ⸱| и̇ страхомь вели̇мь ⸱ дръжавьни ц͠р ⸱| се бо н͠нѣ настоѧ̇ще врѣмѫ | и̇стинѫ покаꙁа ⸱ ꙗ̇коже сьдѣꙗ̇шѫ сѧ | въ дн͠и сиѩ̇ ⸱ а̇ꙁь же сиѫ̇ дръжѫ ѡ̇бласть ⸱| и̇ нѣкотора млъва вьста въ и̇ю̇дѣи̇|стѣмь племени ⸱ а̇ по повелѣнию̇ | вашего тихотьства ⸱ а̇ꙁь старѣи̇|шина вь странѣ тои̇ на мѣстѣ ⸱ є̇же ||

11а
̇стъ на странѣ вьстоꙿнѣи̇ ⸱ е̇же ̇сть ̇ди|нь ѿ градъ ̇рлⷭмь нарицає̇мь ⸱ и̇ бⷭы | сицево дѣло вь є̇диномь свѣтилищи ⸱| и̇ю̇деи̇скаго ѫ̇ꙁка ⸱ тоу вь немь сьбра|ти сѧ вьсемоу народоу и̇ю̇деи̇скаго ѧ̇|ꙁыка ⸱ и̇ прѣдадешѧ ми нѣкакого | л͠ка ⸱ гл͠емаго і̇с͠а ⸱ многы беисльни|ѫ̇ съблаꙁꙿны носѣше на нь ⸱ и̇ не могошѧ | ни вь кое̇мь дѣлѣ ̇блиити і̇саⷭ ⸱ нь | є̇дꙿина рѣь и̇хꙿ бѣ на нь ⸱ ꙗ̇ко сѫботи и̇хꙿ | раꙁарѣше гл͠ѫ нѣⷭ сѫщаго права | праꙁнⷣыка ⸱ и̇ многа же и̇цѣлениꙗ̇ тво|рѣше ⸱ благыми дѣли ⸱ слѣпиѫ сь|твори проꙁрѣти ⸱ и̇ слѫкыѫ̇ ходити ⸱ и̇ | мр͠твыѫ̇ въстави и̇ ⸱ раслабениѫ̇ и̇цⷭѣ|ли ⸱ и̇ не могѫщи вьсма ⸱ въ тѣлосныхь | оу̇довѣхь и̇мѣти стоꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ нь тьк|ъмо и̇мѧщии̇ глаⷭ ⸱ и̇ костьно сьета|ние̇ ⸱ ̇нꙿ подаа̇ше и̇мь силѫ ходити ⸱| и̇ ристати ⸱ тькмо словесемь повелѣ|ваше ⸱ и̇ и̇на ̇тера мощьⷮнѣи̇ши и̇ ди|вьнѣи̇шѧ вещь ⸱ е̇же ̇сть б͠ь вашь хь ⸱| етьвередн͠евьна лаꙁара ѿ мрьтвыхь | въскрѣси ⸱ словесемъ тькмо приꙁва | оу̇мⷷрьшаго ⸱ рьвьми и̇ сꙿмрадомь ⸱ и̇ тѣ||

11б
лоу ѡ̇бꙿщом сьщоу въ гробѣ лежѫщ ⸱| повелѣ тещи никакоже мрьтва и̇мѧ|щи есо ⸱ нь ꙗ̇ко ѿ рьтога жении̇хь ⸱| тако иꙃиде ѿ гроба ⸱ бл͠гоѫ̇ханиꙗ̇ мнⷪ|га и̇спльнени ⸱ и̇ нѣкиѫ̇ ꙗ̇вѣ бѣсоуѧ̇щѫ | сѧ ⸱ вь поустинѣхь жилища и̇мѧщи ⸱| и̇ ѿ пльтоꙗ̇децъ сьщи свои̇хь оу̇довъ ⸱| и̇ сь гади и̇ дивими ꙃвѣрꙿми ⸱ живѫщⷷ | и̇ бѣсѧще сѧ ⸱ и̇ сиѫ̇ сътвори жителѧ | градьскиѫ̇ и̇ въ свои̇хь домовѣхь ⸱ и̇ | словесемь сьмислъно покаꙁа ⸱ прѣ|мѧдрьно и̇ раꙁмно ⸱ и̇ славьно по|велѣ бити ⸱ влкⷣо ѿ неиста дх͠а мѫи|миѩ̇ ⸱ и̇ сьщии̇хь вь нихь бѣсовь ⸱| погибелиѫ̇ ньждъноѫ̇ ⸱ вь стадо сви|но посла въ мори потонѫти ⸱ пакы нѣ|кто соухѫ рѫкѫ и̇мѣѩ̇ ⸱ и̇ весма полꙿ | тѣла оу̇сьхьша ⸱ и̇ поне ни твари тѣ|лесни и̇мѣѫ̇ ⸱ тогаⷣ словесемь и̇сꙿцѣли ⸱| и̇ постави ꙁрⷣава ⸱ и̇ женѫ крьвотоі|вѫ ⸱ въ мноꙃѣхь врѣмєнехь | ꙗ̇кⷪ ѿ самого тѣлеснаго ⸱ теⷱни̇ꙗ̇ вьсѣ|мь теениє̇мь костьньмь сье|тание̇мь бити ⸱ ни є̇диного л͠вѣ|а є̇стьства и̇мѫщи тѣломь ⸱ нь ||

12а
стидѫщи сѧ хожаⷣшє ⸱ ̇ле жива ѡт | крьвотоиꙗ̇ ⸱ въси бо враеве ненаа|ꙗ̇но нарекше присѣщаа̇хѫ ⸱ не бѣ | бо вь неи̇ влкⷣо ни е̇диноѧ̇ надежѫⷣ ⸱| сп͠снию̇ ⸱ сьщи мимогрѧди і̇сьⷭ ⸱ и̇ крѣ|пость приє̇мьши же на ̇сѣнениє̇|мь риꙁь ⸱ коснѫвь сѧ при крилѣ ⸱ то|мь асѣ ста теени̇ крьве ̇ѫ̇ ⸱ и̇ быⷭ | ꙗ̇ко николиже ꙁла и̇мѣвъши ⸱ и̇ | наѧть скоро тещи вꙿ соⷡи̇ градъ ве|льми ⸱ и̇ симь оу̇бо същи сице въꙁꙿ|вѣщахѫ и̇ю̇деи̇є̇ ⸱ сьвръшаѫ̇ща | въ сѫботѫ і̇саⷭ ⸱ ꙗ̇ко пае б͠ь ьтомы|хь ⸱ и̇ болъша раꙁоумѣхь оудеса ѿ | него бывае̇ма ⸱ сего оу̇бо и̇родъ ⸱ и̇ а̇|рꙿхела и̇ филипъ же ⸱ и̇ а̇нꙿна ⸱ и̇ ка|и̇афа прѣдашѫми сꙿ вⷭѣми люⷣьмы | и̇хь ⸱ ѡ̇ семь въпрашат̇ ⸱ и̇ вели|кѫ млъвѫ сьтворишѧ ⸱ и̇ а̇ꙁь ѡ̇ себѣ | повелѣхь распѧти ⸱ прѣждє бы|въ є̇го ⸱ ни е̇диноѫ̇же вини ѡ̇брѣть ⸱| въ немь ни ꙁла дѣла ⸱ и̇мьже ѡ̇кꙿ|леветахѫ тьи̇ ⸱ тькмо распѫтꙿ | быⷭ ⸱ и̇ тьма быⷭ по вꙿсеи̇ вьселенѣ|и̇ ⸱ свн͠цоу помрнⷦвьшоу вꙿемⷭа ⸱ и̇ те||

12б
мꙿноу крѫг сьшоу ⸱ тоже кь семⷹ | полю дн͠е ꙗ̇ко ꙁвѣꙁдамь вꙿсѣмь свѣ|тити сѧ ⸱ нь ѡ̇бае свѣтлость ̇мрⷶ|енѫ и̇мѣхѫ ⸱ ꙗ̇ко и̇ не свѣсть ва|ше бл͠гоьстиє̇ ⸱ ѫ̇же въ всемь ми|рѣ свѣщѫ вьжегошѧ ⸱ ѿ шестиѫ̇ | години до веⷱра ⸱ мⷭць же ꙗ̇ко вь крь|вы ⸱ вьсѧ нощь не прѣста надь всѣмꙵ | же всѣ множьство прилоуивьше | сѧ ⸱ нь и̇ весъ мирь колѣбаше сѧ ⸱ ѿ нⷷ|и̇сповѣдимаго трѫса ⸱ и̇ хотѣше вь|са тваръ въ прѣи̇сподъныхь погльщєнⷶ | бити ⸱ такожде ѫ̇же и̇мѣхѫ свѣщени|є̇ цр͠квьно и̇ю̇деи̇скоє̇ ⸱ и̇ катапета|ꙁьма цр͠ковьна и̇хь раꙁрⷣа сѧ ⸱ сь в|ше до ниꙁоу ⸱ и̇ громи же мꙿноꙃи и̇ ш|ми бывахѫ ⸱ ꙗ̇ко и̇ вьсеи̇ ꙁеми не тькꙿ|мо колѣбати сѧ нꙿ и̇ трѧсти сѧ ⸱ и̇ ꙗвы|шѧ сѧ въ страхь мртьвьци въскр͠сь|ше ⸱ ꙗ̇ко и̇ сами̇ видѣхѫ и̇ю̈̈деи̇є̇ ⸱| и̇ рекошѧ видѣхомь ⸱ а̇враа̇ма̇ ⸱ и̇са|ка ⸱ и̇а̇кова ⸱ и̇ .в͠і. патриа̇рхь ⸱ сь мо|и̇сеѡ̇мь ⸱ конꙿавꙿшии̇х сѧ прѣжде двⷪ|ю тисѧщоу лѣтъ и̇ пѫти сѧть ⸱ и̇ и̇|ни̇ мꙿногы а̇ꙁъ видѣхь ꙗ̇вльшѧ сѧ ⸱||

13а
въ тѣлесехь ⸱ плаь же великъ творѧ|щъ всѣмь и̇ю̇деѡ̇мь ⸱ бивꙿшаго ѿ | ныхь беꙁакониꙗ̇ ⸱ и̇ погыбѣли | дѣльма ꙁакона и̇хь ⸱ ꙗ̇ко ꙁаконъ | и̇хь нѣкымы раꙁорень быⷭ ⸱ и̇ наѫ|шѧ бывати трѫсове ѿ години ше|стиѫ̇ ⸱ вь ньже аⷭ въби̇ни бишѧ | гвоꙁиⷣ(є) въ рѫцѣ и̇ ноꙃѣ і̇с͠оусовѣ ⸱| и̇ пригвожеⷣнь быⷭ на дрѣвѣ крⷭть|нѣмь до веⷱра ⸱ въ е̇динѫже сѫботѫ | до веера ⸱ нощиѫ̇ великь шоумь | быⷭ ⸱ сь нб͠се ꙗ̇ко вꙿсемоу нб͠се седмо|рицеѫ̇ съгоубо ⸱ ꙗ̇снѣи̇шѧ и̇ свѣ|тлѣи̇шѧ вꙿсѣхь дн͠еи̇ бити пае ⸱ ѿ | третиꙗ̇го аⷭ нощи слн͠це въсиꙗ̇ ⸱| ꙗ̇ко никогаⷣ ꙗ̇вило сѧ бѣ ⸱ и̇ ̇ст͠ы вь|сѣхь вьсѫдоу ⸱ и̇ вꙿсе нб͠о просꙿтвѣ сѧ ⸱| ꙗ̇ко мльниꙗ̇ вьнеꙁаа̇пѫ ⸱ и̇ ꙗ̇вишѧ | сѧ мѫжиє̇ нѣкои̇ висоци ⸱ вь ѡ̇|дежаⷣхь бѣлихъ ⸱ и̇ вь славѣ не|и̇сповѣдимѣи̇ ⸱ сьще ꙗ̇влѣхѧ сѧ | на є̇рѣ ⸱ множьствомь беⷭисльни|мь въпиѫ̇ще ⸱ распении̇ вьск͠рсе | хьⷭ ⸱ и̇хьже глаⷭ слышаше сѧ ꙗ̇кⷪ | велиьство громовъ ⸱ слава вь ||

13б
вишны̇хь б͠оу и̇ на ꙁеми мирь вь л͠вѣ|цѣхь ⸱ и̇ꙁидѣте ѿ а̇да порабощени | вь прѣи̇сподънии̇хь ꙁеми ⸱ и̇ ѿ глаⷭ и̇|хь всѧ гори ꙁемныѫ̇ и̇ хльми колѣ|бахѫ сѧ ⸱ камени̇ расѣдаше сѧ ⸱ и̇ | пропасти ꙁемьниѫ̇ велици быва|а̇хѫ ⸱ ꙗ̇ и̇ глѫ(би)нѣ а̇вѣ бити глѫбоцѣ ⸱| и̇ мноꙃѣмь тѣлесемь оу̇мⷷрьшимꙿ | бити вьскресениє̇ ⸱ и̇ ходити въсе|моу множьствоу ⸱ и̇ вьспѣвати ве|лицѣмь глаⷭмь ⸱ въск͠рсе и̇ꙁь мрꙿтви|и̇хь хьⷭ ⸱ и̇ вьсѫ мрꙿтвыѫ̇ вьскр͠сивъ | ̇живи ⸱ и̇ а̇да раꙁрⷣоушивь оу̇мрь|тви ⸱ нь рꙿцѣте оу̇еникомь є̇го ⸱| ꙗ̇ко варає̇ть ви въ галилеи̇ ⸱ и̇ вьсѫ | же тиѫ̇ нощь ѡ̇ влкⷣо благоьстиви ⸱| сꙿвѣть не прѣстаꙗ̇ше ⸱ и̇ ѿ ю̇деи̇ | мноꙃы оу̇мерьше ⸱ и̇ въ пропастехь ⸱| ꙁемьнии̇хь погыбошѧ ⸱ ꙗ̇ко ни тѣ|лееⷭмь и̇хь ꙗ̇вити сѧ ⸱ ты же гл͠и влкⷣо | на і̇саⷭ бивꙿшѫѫ̇ ⸱ ꙗ̇коже мнѣти ми влⷣкⷪ | привидѣниє̇ выдѣвь мр͠тво вєтꙿ|хоє̇ ⸱ ̇гоже не бѣхь видѣль никⷪ|гдаже влкⷣо ⸱ е̇диноже съборище | ѡ̇ста вь томь самѣ(мꙿ) є̇роусалимѣ ⸱||

14a
а̇ вьса съборища падошѧ сѧ въ тиѫ̇ | нощь ⸱ и̇ тѣмꙿже и̇ а̇ꙁь въ оу̇жасѣ би|вь сь страхомь ⸱ и̇ трепетомь ̇дрь|жимь лютомь ⸱ ѫ̇же видѣхь влкⷣо бы|вꙿшаа̇ вь тои̇ аⷭ ⸱ и̇ написавь вьꙁвѣсти|хь вашеи̇ дръжавѣ ⸱ написавь же | вьсѣ съдѣа̇нꙿнаа̇ ⸱ ѿ и̇ю̇деи̇ на і̇с͠а ⸱ пⷪ|слахь вашемоу бл͠гоⷭти̇ ⸱ влкⷣо самⷪ|дръжье ⸱ донесє(но)мь бивꙿши кни|гамь вь римь и̇ протеномь бивь|шимь прѣдъ тивериє̇мь кесаремь ⸱| и̇ немалоу стоѫ̇щ сьбороу и̇ пристра|шꙿны бивше пилатова ради беꙁа|кониꙗ̇ ⸱ и̇ неправаго сѫда є̇го ⸱ тьмы | и̇ трѫсове бышѫ по вьселѣнѣи̇ ⸱ и̇ | ꙗ̇рости и̇спьни сѧ кесарь ⸱ и̇ пове|лѣ послати вои̇ни ⸱ привести свѫ|ꙁавьꙁавьше пилата въ римь ⸱ слышавꙿ | же кесаръ (ꙗ̇)ко приде пилать и̇ сѣ|де на капетолии̇ вь цр͠квы бг͠ь ⸱ ь | всѣмь е̇го соунꙿклиѳомь ⸱ и̇ вьсемⷹ | множьствоу римьскомоу прѣдъ|стоѫ̇щоу ⸱ и̇ повелѣ при понꙿтиє̇|мь привести пилата ⸱ и̇ кь (н͠е)моуже | реⷱ кесарь ⸱ гл͠и ми неⷭтиве ⸱ ты ли ||

14б
є̇си пилать гемонь ⸱ вьстоꙿны|ѩ̇ ѡ̇бласти дръжѧ ⸱ пилать же реⷱ | ̇и̇ влⷣко самодръжье ⸱ а̇ꙁь е̇смь ра|бь вашего тихотьства ⸱ а̇ꙁь е̇мⷭь пи|лать поньтьскы ⸱ ѿ а̇маси̇ѫ̇ граⷣ | понꙿтьскаго стоѫ̇ ⸱ кесарь реⷱ потⷪ | сицева дрьꙁнѫль є̇си сьтворити | ̇ неестиве ⸱ видѣвь сицева ꙁна|менꙗ̇ оу̇ л͠ка того ⸱ ꙃѣ(л͠о) дѣꙗ̇ниꙗ̇ | сьмрьти горꙿцѣ прѣдати ⸱ и̇мьже | хотѣль є̇сть мирь погыбнѫти ⸱| ꙗ̇коже тⷪбоѫ̇ посланꙿноє̇ вьꙁноше|ни̇ наоу̇ило ни е̇сть ⸱ реⷱ пила|ть а̇ꙁь влⷣко самодрьжье беꙁ ви|ни сего створихъ ⸱ нь беꙁьѡ̇ивь | ̇сть родъ и̇ю̇деи̇скы ⸱ кесарь реⷱ | кто си сѫть ⸱ пилать реⷱ весь наро|дъ ию̇деи̇скы вь є̇рлⷭимѣ ⸱ кеса|рь реⷱ есо ради волѫ тѣхь послѣдо|валь є̇си ⸱ пилать реⷱ жестокь є̇|сть и̇ непокоривь родъ и̇ю̇деи̇|скыи̇ ⸱ мне же повинꙿны сѫть ва|шимь тихотьствомь ⸱ кесарь реⷱ | тькмо прѣда ли ти сѧть ⸱ є̇гоже | ти бѣ лѣпо вь оу̇тврьжеⷣни ство||

15а
рити ⸱ и̇ посла кь мнѣ приѫстити сѧ | распѫтию̇ мѫжа ⸱ селика блага ꙁна|мениꙗ̇ сътворьша ⸱ ꙗ̇коже ни ꙁнаме|наль е̇си свои̇мо въꙁношениє̇мь кꙿ|нижꙿнымь ⸱ хотѧщомоу сѧ распѧ|ти на титлѣ написаль є̇си и пригвⷪ|ꙁдиль ̇си на дрѣвѣ крⷭта твоє̇го ⸱ е|и̇ ̇сть цр͠ь и̇ю̇деискы ⸱ и̇ се рекꙿшоу | цр͠ю нарекьш҄и и̇мѧ хвⷭо ⸱ а̇быє̇ вьсе | множьство бг͠ь паде сѧ ⸱ и̇ бишѧ | ꙗ̇ко прахь ⸱ и̇де же сѣдѣше цр͠ь ⸱ сь | соунꙿклитомь си ⸱ народоу же прѣ|дь цре͠мь стоѫ̇щоу ⸱ пристрашꙿни бишѧ бившаго ради падениꙗ̇ б͠ь и̇|хь ⸱ словесьнаго ради реⷱениꙗ̇ ⸱ сь стра|хомь ѡ̇дрьжимь ̇тиде кьждо | в с[в]ои̇ домь дивѧщи сѧ ⸱ повелѣ ке|сарь оу̇тврьдити пилата ⸱ да оу̇вѣсть | и̇ꙁвѣстьно ѡ̇ і̇сⷭѣ ⸱ на оу̇триꙗ̇ же дє|нь ⸱ пакы сѣде кесарь на капетолі|и̇ ⸱ сь свѣмь свои̇мь соунꙿклитомь ⸱| и̇ наѫть пакы вьпрашати ⸱ и̇ реⷱ | кесарь гл͠и мы трькѫⷧты неь|стивє и̇стинꙿно ⸱ ꙗ̇ко твоє̇го ради | неьстиваа̇го ѡ̇сѫжеⷣниꙗ̇ ⸱ и̇ ть||

15б
щимъ дѣꙗ̇ни̇мь ⸱ ѫ̇же вь ѡ̇но|го л͠ка ⸱ и̇ ꙁде покаꙁа ꙁлимь дѣ|ломь свое̇го дѣꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ бг͠омь па|дениє̇ сьтвори ⸱ гл͠и ми оу̇бо трь|клѧтии̇ ⸱ кто бѣ ̇нь л͠кь распѧ|ни сѧ ⸱ ꙗ̇ко и̇мѧ е̇го нарекь ть|кмо ⸱ бг͠ы всѧ погоубы̇хь ⸱| пилать же реⷱ ⸱ памѧтоуи̇ влкⷣо ⸱| самодръжье ѫ̇же послахь ва|шемоу богоьстию̇ ⸱ и̇стина | нариеть сѧ ⸱ а̇ꙁь бо вѣрѫ ѧ̇хь ѿ | самѣхь вещеи̇ ⸱ ꙗ̇ко боли і̇с͠ь е̇сть | б͠ь ⸱ и̇хьже ми ьтемь ⸱ кесарь реⷱ | то есо ради сицевѧ мѫкѫ несе | на нь ⸱ не раꙁоумѣвь силѫ є̇гⷪ ⸱| вьсхотѣль є̇си ꙁло моє̇моу цр͠ь|ствоу ⸱ пилать реⷱ ⸱ неьстива | ради настоꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ и̇ беꙁако|ниꙗ̇ ради и̇ю̇деи̇ска створи | и̇хь ⸱ ꙗ̇рости же и̇спльни сѧ ке|сарь ⸱ и̇ сьвѣть сьтвори ⸱ сь всѣ|мь соунꙿклитомь ⸱ повелѣ по|велѣниє̇ написати на и̇ю̇де|и̇ сице ⸱ лоукинию̇ старѣи̇ши|нѣ вьстонѣи̇ странѣ ѻ̇бласти ⸱||

16а
на неьстивыѫ̇ и̇ю̇деѫ̇ въ насто|ѫ̇ще врѣмѧ ⸱ бывьшеи̇ дръꙁости | ѿ є̇рлⷭлимътѣнь ⸱ живѫщии̇хь вь | ̇кртⷭьныхь градѣхь ⸱ беꙁакони|и̇хь и̇ю̇деи̇ ⸱ б͠а ради гл͠емаго хаⷭ ⸱| пилатомь распѧтаго ⸱ ꙗ̇ко тогⷪ | ради сьблаꙁьна ⸱ весьма весь ми|рь ̇мрааше сѧ ⸱ И мало вь погы|бѣлꙿ не быⷭ ⸱ повелѣ оу̇бо вькоупѣ | множьство вои̇нь прити ⸱ и̇ поплѣ|нити плѣномь велиє̇мь ⸱ имь по|велѣниє̇мь повнꙿныѧ̇ сьтвори на | растоениє̇ ⸱ вь всѣхь ѫ̇ꙁыцѣхь ⸱| и̇ прогнавь ѫ̇ поработи ⸱ ꙗ̇ко да не | ꙗ̇вѧть сѧ вь градѣхь ⸱ свои̇хь ⸱ ꙗ̇ко | лькавьства пльни нариѫть сѧ ⸱| и̇ повелѣнию̇ дошедъшоу на вьсто|ьниѧ̇ страны ⸱ люкин̇и̇ повинѫвь | сѧ хотѧ сь страхомь ⸱ по повелѣ|нию̇ и̇ꙁꙿгна вьсѧ и̇ю̇деѫ̇ ⸱ и̇ плѣнꙿ|нык вь всѣхь ѧ̇ꙁыцѣ прѣдасть ⸱| и̇ поработати ѫ̇ сьтвори ⸱ ꙗ̇ко ꙗ̇ко оу̇вѣ|дѣти кесареви вьсѣ бывшаа̇ лоу̇|кыние̇мь ⸱ и̇ годѣ быⷭ кесаревы ⸱| И́ пакы вьпроси кесарь пилата ⸱||

16б
и̇ повелѣ прѣтѧ ктомоу и̇менемь саль|дию̇ ⸱ гл͠авѫ пилатовѫ ѿсѣщи ⸱ си|ко рекь ꙗ̇коже срцⷣе несе на того ⸱ и̇ са|мь такоже да полюить дн͠есь ⸱ пила|ть же шедъ на мѣсто гл͠аше г͠и ⸱ не по|гоуби мене сь пронорьливими ̇нѣ|ми и̇ю̇деи̇ ⸱ ꙗ̇ко а̇ꙁь рѫ(кѫ) моѫ̇ не бихь на|несьль на тебе ⸱ нѫ беꙁаконꙿныхь ради | и̇ю̇деи̇ нѫ дивꙿшии̇хь мѧ ⸱ нꙿ ты вѣ|си влкⷣо ꙗ̇ не вѣди сьтвории̇хь ⸱ не пⷪ|гоубы мене сь грѣхьми мои̇ми ⸱ и̇ | невѣдѣниє̇мь симь ⸱ Нъ оу̇милосрь|ди сѧ на мене ⸱ и̇ на рабѫ твоѫ̇ проклѫ ⸱| оу̇богѫ ⸱ сь мноѫ̇ вь горькы аⷭ см͠рьти | моѫ̇ ⸱ ѫ̇же наоу̇иль є̇си пррⷪицати ⸱| ꙗ̇ко и̇маши на кртⷭѣ пригвоꙁиⷣти | сѧ ⸱ нь вь грѣсѣ семь не ѡ̇стави мене ⸱| нь ѻ̇стави намь прѣгрѣшениꙗ̇ нш͠а ⸱| и̇ вь ьсти праведьныхь приьти ⸱| И́ конꙿавꙿ же мл͠тѫ пилать ⸱ и̇ приде | глаⷭ сь нб͠се гл͠ѫ ⸱ блж͠ѧ(тꙿ) тѫ вьси роди ѡ̇теьствиꙗ̇ ѫ̇ꙁыкь ⸱ ̇ мнѣ же ти | свѣдѣтель бѫдеши ⸱ вь второє̇ моє̇ | пришествыє̇ ⸱ ̇гаⷣ хощѫ сѫдити жи|[ви]мь и̇ мр͠твымъ ⸱ и̇ в͠і. колѣнома и̇||

17а
ꙁл͠евома ⸱ не и̇сповѣдавꙿши(ма) мене ⸱| ни вѣроваше вь и̇мѧ моє̇ ⸱ и̇ ѿсѣ|е пилатоу главѫ прѣтектиє̇ ⸱ а̇|нг͠ль гн͠ь приѫ̇ть дш͠ѧ е̇го ⸱ видѣ|ши а̇нг͠ла жена є̇го прокла ⸱ и̇ радⷪ|сти и̇спльны сѧ ⸱ и̇ прѣдасть дх͠ь ⸱| и̇ погребена быⷭ сь мѫжемь свои̇мꙿ ⸱| славѧщи г͠а і̇с͠а хаⷭ ⸱ є̇моуже слава | поⷣбае̇ть ⸱ ̇ц͠оу и̇ сн͠оу и̇ ст͠моу дх͠оу ⁖ ||

М (Ѣ С Ѧ) Ц А ⸱ С Е К Т Е Б А Р ⸱ Р О Ж (Д Ь) С Т В (О) С (В Ѧ) Т  Ѫ́ ⸱| бц͠ѫ ⸱ ѻ̇͠е бл͠гослови ⁘  ⁖ |
Вꙿ лѣто написаниꙗ̇ ѡ̇бою̇ на | десѧⷮ колѣноу и̇ꙁл͠евоу бѣ | и̇ѡ̇а̇кимь бг͠ать ꙃѣло ⸱ и̇ при|несе дарь свои̇ гв͠и ⸱ соугоубо вь | себѣ гл͠ѫ ⸱ да бѫдеть и̇же ̇ и̇ме|ни вьсѣмь ⸱ и̇ е̇же ꙁа ѿпоущени|є̇ мое кь г͠оу б͠оу мⷪ|є̇моу ⸱ вь ѿсѣшє|ни̇ мнѣ ⸱ приближи | же сѧ дн͠ь великы̇ гн͠ь ⸱||

17б
и̇ принесошѫ сн͠ове и̇ꙁл͠еви дар сво|ѫ̇ ⸱ и̇ ста прѣдь ними роувимь гл͠ѧ ⸱| не доⷭи̇ть тебѣ прѣжеⷣ прьвѣи̇ прі|нести дарь свои̇ ⸱ ꙁане сѣмѧ нѣси сь|твориль вь и̇ꙁл͠и ⸱ и̇ ѡ̇скрьби сѧ ꙃѣ|ло и̇ѡ꙼кимь ⸱ и̇де вь ̇бѣ на десѧте | колѣнѣ и̇ꙁл͠евѣ гл͠ѧ въ себѣ да ви|жѫⷣ а̇щє а̇ꙁь е̇динь не сьтвории̇хь ⸱ сѣ|мене вь и̇ꙁл͠и ⸱ и̇ пои̇ска и̇ ѡ̇брѣте вь|се праведꙿникы ⸱ ꙗ̇ко сѣмѧ вь и̇ꙁл͠и | вьскрѣсишѧ ⸱ и̇ поменѫ патриꙗ̇рха | а̇врама ⸱ ꙗ̇ко вь послѣдꙿныѫ̇ дн͠ы̇ | є̇го ⸱ дасть е̇моу г͠ь б͠ь сн͠а и̇сака ⸱ и̇ | пеалень быⷭ и̇ѡ̇а̇кимь ꙃѣло ⸱ и̇ не | ꙗ̇ви се женѣ своє̇и̇ а꙼нꙿнѣ ⸱ и̇ сꙿтвори | плетенꙋ хыжꙋ свои̇тоу ⸱ и̇ пости | се .м͠. дн͠и ⸱ и̇ .м͠. нощи гл͠ѧ вь себѣ ⸱| не вьнидѫ на брашꙿно ⸱ ни на пиво ⸱| доньдеже посѣтить мене г͠ь б͠ь ⸱| и̇ бѫдеть ми брашꙿно и̇ пиво ⸱ сль|ꙁы и̇ вьꙁдихани̇ ⸱ жена же є̇го | а꙼нꙿна ⸱ двою̇ сѣтованию̇ сѣтова|ше ⸱ и̇ двою̇ сѣтованию плакашⷷ | сѧ гл͠ѫщи ⸱ сѣтоуѫ̇ вꙿдовьства мо|є̇го ⸱ и̇ плаѫ сѧ бесꙿѫдиꙗ̇ моє̇||

18а
го ⸱ и̇ приближи же сѧ дн͠ь гн͠ь вели|кь ⸱ и̇ рее и̇ю̇дита ̇троковица є̇ѫ̇ ⸱| ѡ̇доколѣ ѡ̇скрьбла̇ши дш͠ѫ свⷪ|ѫ̇ ⸱ се приближи сѧ дн͠ь гн͠ь великыі̇ ⸱| и̇ не поⷣбає̇ть ти сѣтовати ⸱ главотѧ|го сь и̇же дасть ми гн͠ь дѣлоу ⸱ ꙗ̇ко | не поⷣбає̇ть ми оу̇вѧꙃьти сѧ и̇мь | ꙁане раба ̇сьмь ⸱ и̇ ѡ̇браꙁь и̇мать | цр͠ьскы ⸱ и̇ реⷱ ̇и̇ а꙼нꙿна ѿстѫпи ѿ | мене ⸱ и̇ сего не створихь ⸱ и̇ г͠ь б͠ь | смѣри мѧ ꙃѣло ⸱ е̇да како льсть|никь вьдасть ти ⸱ и̇ приде при|ѧстити мѧ грѣсѣ твое̇мь ⸱ и̇ реⷱ | є̇и̇ оу̇дить раба є̇ѫ̇ доколѣ смѣ|рає̇ши̇ дш͠ѫ своѫ̇ ⸱ пощо не послоу|ша глаⷭ мо̇го що боле е̇же проклѫⷧ|нѫ тѧ ⸱ ꙁане ꙁатвори г͠ь ложесна | твоꙗ̇ ⸱ не дати тебѣ плода въ | и̇ꙁлⷭи ⸱ пеальна быⷭ а꙼нꙿна ꙃѣло ⸱| и̇ сьвлѣе риꙁы̇ своѫ̇ сѣтовань|ныѫ̇ ⸱ и̇ ̇блѣе сѧ вь риꙁы сво|ѫ̇ браꙿныѫ̇ ⸱ и̇ кь годинѣ .г͠. сьни|де вь садь свои̇ проходити сѧ ⸱| и̇ видѣ дафинѫ и̇ сѣде подь нє|ѫ̇ ⸱ и̇ пом͠ли сѧ кь г͠оу гл͠ѧщи ⸱||

18б
бж͠е ѡ̇ц͠ь нш͠ихь ⸱ блвⷭи мѧ и̇ оу꙼слы|ши мл͠твѫ моѫ̇ ⸱ ꙗ̇коже блвⷭи ложе|сна сарина ⸱ и̇ дасть є̇и̇ сн͠а и̇сака ⸱| и̇ вьꙁрѣвꙿши на н͠бо ⸱ и̇ видѣ гн͠ѣꙁоⷣ | птиие̇ ⸱ и̇ сьтвори рыданиє̇ вь | себѣ гл͠ѧщи ⸱ оу̇вы мнѣ комоу оу̇|подобихь сѧ а̇ꙁь ⸱ и̇ли кто ме роди ⸱| и̇ли котора ме ложесна и̇ꙁнєсо|ше ꙗ̇ко а̇ꙁь клѫта родихь се ⸱| прѣдь сн͠ы и̇ꙁлⷭевѣми ⸱ и̇ поносише | ми и̇ подражашѫ ми ⸱ и̇ и̇ꙁьгна|ше ме и̇ꙁь цр͠квє г͠а б͠а мое̇[..] ⸱ оу̇вы | мнѣ комоу оупоⷣбихь сѧ а̇ꙁь ⸱| не оу̇поⷣбы сѧ а̇ꙁь птицамь неб͠е|снимь ⸱ ꙗ̇ко птицѫ нбс͠ныѫ̇ плоⷣ|вити сꙋть прѣдь тобоѫ̇ г͠и ⸱ оу̇вы | мнѣ комоу оу̇поⷣбихь сѧ ни ꙁвѣ|ремь ꙁемнымь ⸱ ꙗ̇ко и̇ ꙁвѣриє̇ мⷪ|рьсти ⸱ плодовити прѣдь тобоѫ̇ г͠и ⸱| и̇ не оу̇поⷣбихь сѧ а̇ꙁь водамь си|мь ⸱ ꙗ̇ко и̇ воды сиѧ̇ плоⷣвити сѧть | прѣдъ тобоѫ̇ г͠и ⸱ и̇бо и̇ вльны оу̇ти|шаѫ̇щѫѫ̇ сѧ и̇ глоумѧщє сѧ ⸱ и̇ ры|бы и̇хь блвⷭѧть те г͠и ⸱ оу̇вы мнѣ | комоу оу̇поⷣбихь сѧ а̇ꙁь ⸱ не оупоⷣ||

19а
бихь сѧ а̇ꙁь ни ꙁем[и сеи̇] ⸱ и̇ ꙁемѣ при|носить плоды своѧ̇ на всѣко врѣмѧ ⸱| и̇ тебе блвⷭить г͠и ⸱ и̇ се а꙼нꙿг͠ль гн͠ь ста | прѣдꙿ неѫ̇ гл͠ѧ ⸱ а꙼нꙿно а꙼нно ⸱ оу̇слыша | г͠ь молениє̇ тво̇ ⸱ ꙁаети и̇маши и̇ | родити ⸱ и̇ въꙁьблвⷭитꙿ сѧ сѣмѧ твⷪ|є̇ по вьсеи̇ вьселѣнѣи̇ ⸱ и̇ реⷱ а꙼н͠на жи|вь г͠ь б͠ь ⸱ а̇ще приживѫ мꙋжьскы | поль ⸱ и̇ли женьскы поль ⸱ принесꙋ | є̇го дарь гв͠и ⸱ и̇ бѫдеть слоужѫ вьсѧ | дн͠и живота своє̇го ⸱ и̇ се придоста | два вѣстьника гл͠юща ⸱ се и̇ѡ̇а̇ки|мь мꙋжь твои̇ придеть сь стады сво|и̇ми ⸱ а̇нг͠ль бо гн͠ь сьниде кь немⷹ | гл͠ѧ ⸱ и̇̇а̇киме оу̇слыши г͠ь б͠ь моле|ни̇ тво̇ ⸱ сниди ѿ сѫд ⸱ се бо же|на твоꙗ̇ а꙼нꙿна вь рѣвѣ прии̇меть ⸱ и̇ | съниде и̇ѡ̇а̇кимь ⸱ И́ приꙁва пасты|рѫ свⷪѫ̇ гл͠ѧ ⸱ приведѣте ми десеть | а̇гнець неклоснены и̇ непороны ⸱| и̇ бꙋдеть .і͠. а̇гнець г͠оу б͠оу моє̇мⷹ ⸱| и̇ приведѣте ми и̇ само .в͠і телець | неклосны ⸱ и̇ бѫⷣть .в͠і телець ⸱ и̇ є̇|реѡ̇мь и̇ старꙿцемь ⸱ и̇ .р͠. коꙁель ⸱| и̇ бꙋдеть .р͠. коꙁель всѣмь людемꙿ ⸱||

19б
и̇ се и̇ѡ̇а̇кимь и̇дѣше сь стади сво|и̇ми ⸱ и̇ ста а̇нꙿна при вратѣхь ⸱ и̇ | видѣ и̇ѡ̇а̇кима грѧдѫща ⸱ и̇ тее | а̇нꙿна и̇ ѡ̇хѫпи сѧ ѡ̇ вѫ̇ є̇го гл͠ѧ|щи ⸱ н͠нѣ вѣмь ꙗ̇ко посла г͠ь б͠ь мⷪ|и̇ ⸱ и̇ блвⷭи мѧ ꙃѣло ⸱ се бо сѫщи вь|довица и̇ ктомоу не вьдовица ⸱| и̇ бесѧдна и̇ н͠нѣ въ рѣвѣ прие̇млѧ | и̇ пои ӥѡ̈а꙼кимь въ домоу свое̇мь ⸱| въ прьвы̇ д͠нь ⸱ и̇ раꙁоумѣ а꙼нꙿнѫ женѫ | своѫ̏ и̇ вь оу̇трѣи̇ д͠нь принесе дарꙿ | свои̇ и̇ѡ̇а꙼кимь ⸱ г͠лѧ в себѣ а꙼ще г͠ъ | мои̇ ѡ̈цѣстиль мѧ ⷭ ⸱ и̇ петало ие̇реѡ̈|во ꙗ̇вить мꙿнѣ и̇ принесе дарь свои̇ | и̇ ꙁрѣше кь петалю и̇е̇реѡ̇воу ⸱ донь|деже вьнидꙋ вь ѡ̇льтарь г͠нь ⸱ и̇ не ви|дѣ грѣха на себѣ ⸱ и̇ реⷱ и̇ѡ̇а̇кимь ⸱| н͠нꙗ вѣмь ꙗ̇ко г͠ь ̇цѣстиль мѧ є̇сть | и̇ ѡ̇стави ми всѧ грѣхы моѫ̇ ⸱ и̇ и̇ꙁыде | и̇ꙁь цр͠кве б͠иѫ̇ ̇правꙿдань ⸱ и̇ бѣ вь до|моу своє̇мь ⸱ и̇ и̇сплънишѫ сѧ д͠ни|̇ родити а̇нꙿна ⸱ и̇ реⷱ | бабѣ що родихь ⸱ и̇ ̇на реⷱ жень|скы поль ⸱ и̇ реⷱ а̇нꙿна вьꙁвелии се | д͠ша ми въ сьи̇ д͠нь ⸱ и̇ вьꙁлєже ⸱||

20а
и̇ и̇спльнꙿшимь сѧ д͠немь ⸱ и̇ и̇ꙁмы | сѧ а꙼нꙿна ⸱ и̇ дасть сьсєць ѡ̇троковы|ци ⸱ и̇ нареⷱ и̇мѧ є̇и̇ мариꙗ̇ ⸱ д͠нь же | д͠не крѣпѣше сѧ ѻ̇троковица ⸱| бывꙿши же ̇и̇ прьвы мцⷭь ⸱ постави | ѫ̇ мати на ꙁеми ⸱ и̇скоусити ѫ̇ а꙼|ще стои̇ть ⸱ и̇ постѫпи седьмь сто|пь ⸱ и̇ приде на лоно матере своѫ̇ ⸱ и̇ вь|схти ѧ̇ мати є̇ѫ̇ г͠лѧщи ⸱ живъ г͠ь б͠ь | мои̇ не и̇маши ходити на ꙁєми сеи̇ ⸱| донꙿдеже те вьвєдꙋ вꙿ цр͠ковь г͠нѫ ⸱ и̇ | створи а̇нꙿна ѻ̇св͠ѧщениє̇ на ложи | сво̇мь ⸱ ѿ скврьны и̇ неистотии̇ ⸱| и̇ не дадѣше ходити мимо нꙋ вьсѣ|комоу неистоу ⸱ и̇ приꙁываше дь|щере є̇вреи̇скыѧ̇ нє скврьнны ⸱| и̇ льщахѫть ѫ̇ ⸱ и̇ быⷭ прьвоє̇ лѣто ̇тро|ковыца ⸱ и̇ сьтвори пирь великь и̇ѡ̇а̇ки|мь ⸱ и̇ приꙁва е̇ре̇ и̇ книжникы ⸱ и̇ | старьцѧ и̇ вꙿсѧ лю̇ди и̇ꙁлⷭеви ⸱ и̇ при|веде ѡ̇троковицѧ иѡ̇а̇кимь кь и̇є̇|реѡ̇мь ⸱ и̇ блвⷭише ю̇ гл͠ѫще ⸱ б͠ь ѻ̇ц͠ь | нашихь да блвⷭить ѡ̇троковицоу | сиѫ̇ ⸱ даждъ є̇и̇ г͠и и̇ме и̇менито и̇ | вѣꙿно ⸱ и̇ рѣшѧ вьси людиє̇ ̇же ⷭ ||

20б
да бѫдеть а̇минь ⸱ И́ приведоше ю | кь а꙼рьхие̇реѡ̇мь ⸱ и̇ блвⷭишѫ ѧ̇ гл͠ѧ|ще ⸱ б͠е съ высот приꙁри на ̇троко|вицѫ сиѫ̇ ⸱ и̇ блвⷭи ѫ̇ г͠и послѣдꙿнемь бла|гословєние̇мь ⸱ и̇же и̇ꙁмѣнениꙗ̇ | не и̇мать ⸱ и̇ вьсхыти і̇ мати ̇ ⸱| въ сщ͠ени̇ ложе и̇ дасть ̇трокови|ци сьсати ⸱ и̇ створи пⷭѣнь кь б͠оу | гл͠ѧщи ⸱ и̇ вьспою̇ пⷭѣнь г͠оу б͠оу | мое̇моу ꙗ̇ко посѣти мене ⸱ и̇ ѿѫ̇тꙿ | ѿ мене поношениє̇ врагь мои̇хь ⸱| и̇ дасть ми г͠ь б͠ь плодъ правь|д своѫ̇ ⸱ и̇ кто вьꙁвѣстить сн͠ово|мь роувимовомь ⸱ ꙗ̇ко анꙿна до|и̇ть ⸱ и̇ оу̇спию на ложи свѧщени|ꙗ̇ ⸱ и̇ꙁыде и̇ слоужаше и̇мь ⸱ и̇ сконꙿ|авꙿше же сѧ вⷱери ⸱ и̇ сънидошѧ вⷭе|льще се ⸱ и̇ прославишѧ б͠а и̇ꙁꙿра|и̇лева ⸱ ѡ̇троковици же прилагахѫ | сѧ мцⷭи ⸱ и̇ быⷭ же .в͠.ма лѣтома ѡ̇|троковица ⸱ и̇ реⷱ и̇ѡ̇а̇кимь а̇нꙿнѣ ⸱| да ведєвѣ ѡ̇троковицѫ вь цр͠квь | гн͠ѫ ⸱ да давѣ ѡ̇бѣтованиє̇ ̇же | ѡ̇бѣщаховѣ сѧ ⸱ ̇да како после|ть нⷶ ны г͠ь млтⷭь ⸱ и̇ при̇ть нь боу||

21а
деть дарь наю̇ ⸱ и̇ реⷱ а̇нꙿна пожⷣѣвѣ .г͠.|ꙗ̇го лѣта ⸱ да би не и̇скала ѡ̇ц͠а и̇ ма|тере ⸱ и̇ тогаⷣ довеⷣвѣ ѫ̇ вь црк͠вь бж͠иѫ̇ ⸱| и̇ бывꙿши же є̇ще .г͠.мь ⸱ лѣтомь ⸱ и̇ реⷱ | и̇ѡ̇а̇кимь ⸱ приꙁовѣвѣ дъщере и̇̇|вреи̇скыѫ̇ несквръны ⸱ да вьꙁмѫть | красны свѣщѫ и̇ да бѫдꙋть свѣщѧ | горѧще ⸱ да не въꙁвратить сѧ ⸱ ѡ̇троко|вица въспѧть ⸱ и̇ плѣнѧⷮ срцⷣе ̇ѧ̇ ѿ | г͠а б͠а ⸱ и̇ створишѧ тако ⸱ доⷩдеже вь|ныдѫ вь цр͠квь гн͠ѫ ⸱ и̇ приѧ̇ть | ѫ̇ и̇е̇реи̇ и̇ лобьꙁавь ѫ̇ ⸱ и̇ бл͠гослови | ѧ̇ ⸱ и̇ рее да вьꙁвеселить г͠ь б͠ь и̇мѧ тво|̇ въ въсѣⷯ родⷯ ⸱ и̇ вь послѣдꙿнѫѫ̇ дн͠и | да ꙗ̇вить г͠ь б͠ъ и̇ꙁбавеⷧниє̇ сво̇ на | тебѣ ⸱ сн͠овомь и̇ꙁлⷭевомь и̇ поса|ди ѫ̇ на .г͠.є̇мь степени ѡ̇льтꙿрьнѣ|мь ⸱ и̇ въꙁложи г͠ь б͠ь бл͠годѣть на ноу | и̇ трепа рꙋкама свои̇ма ⸱ и̇ вьꙁлюби ю | вьсь домь и̇ꙁлⷭевъ ⸱ и̇ придоста ро|дитела єѫ̇ поѫ̇ща и̇ бл͠гослоѧ̇ща б͠а ⸱| ꙗ̇ко не вьꙁврати сѧ ѡ̇троковица кь | нима ⸱ бѣше же мариꙗ̇ вь црк͠ви гн͠и | ꙗ̇ко голꙋбь питає̇мь и̇ прие̇машⷡ | пищꙋ ѿ рѫкы а̇нг͠ловы ⸱ и̇ бывъши ||

21б
̇и̇ ⸱ в͠і лѣтомь ⸱ вь цр͠кви гн͠и ⸱ и̇ рѣ|ше то створимь є̇и̇ ⸱ да не ѡ̇скврьнитꙿ | сѧ свѣтилище г͠а б͠а нашего ⸱ и̇ рѣшѧ | ꙁахарии̇ ⸱ ты стои̇ши при ѡ̇льтари | гн͠и ⸱ въниди оу̇бо вь свѧтилище ⸱| и̇ помл͠и сѧ ѡ̇ неи̇ ⸱ и̇ е̇же а̇ще ꙗ̇вить | г͠ь б͠ь се сьтвори и̇ вьниде и̇е̇реи̇ ⸱ и̇ ѡ̇|блькь сѫ вь риꙁы своѫ̇ двое̇ на десѧтє | ꙁвонинꙋю̇ ⸱ и̇ вьниде вь ст͠аа̇ ст͠ыи̇хꙿ ⸱| и̇ мⷪли сѧ ѡ̇ неи̇ ⸱ и̇ се а̇нг͠ль гн͠ь ста гл͠ѧ | е̇моу ⸱ ꙁахари̇ и̇ꙁыди и̇ сьбери ⸱ сꙋ|ще̇ вьдовы() въ людехъ ⸱ и̇ да прине|сѫть жеꙃли своѧ̇ ⸱ ̇моуже а̇ще пока|жеть б͠ь ꙁнамение̇ ⸱ и̇ томоу бѫдетꙿ | жена ⸱ и̇ и̇ꙁыдошѧ проповѣдьници ⸱| по вьсеи странѣ и̇ю̇деи̇стѣи̇ ⸱ и̇ вьстрѫ|би трѫба гн͠ѣ и̇ се притекошѧ вь|си ⸱ и̇ и̇ѡ̇сифь повръже теслꙋ ⸱ и̇ и̇|ꙁиде вь срѣтениє̇ и̇мь ⸱ и̇ сьбрашѫ | сѧ и̇ придошѫ кь є̇реѡ̇мь ⸱ и̇мѫще | красны жеꙁлы ⸱ и̇ вьꙁемь и̇е̇реи̇ же|ꙁлы ѿ когожеⷣ и̇хь ⸱ и̇ вьниде вꙿ сⷺ|тилище и̇ пом͠ли сѧ ⸱ и̇ сконꙿавь мⷧи|твѫ ⸱ и̇ приѫ̇ть жеꙁли и̇ [шед] и̇ даⷭ | и̇мь ⸱ и̇ ꙁнамениє̇ не ꙗ̇вы сѧ вь нииⷯ ⸱||

22а
и̇ послѣдꙿни жеꙁль приѫ̇ть и̇ѡ̇си|фъ ⸱ и̇ се голꙋбь и̇ꙁыде и̇ꙁь жеꙁꙿла ⸱ и̇ | сѣде на главѫ и̇ѡ̇сифовѣ ⸱ и̇ гл͠а є̇ре|и̇ ⸱ и̇ѡ̇сифе тебѣ жрѣбеи̇ паде ⸱ дв͠ѫ гл͠еть ти приѧ̇ти ⸱ вь сьблоудениє̇ | себѣ ⸱ и̇ противꙋ ⸱ реⷱ и̇̇сифь ⸱ гл͠а сн͠ы ⸱| и̇мамь а̇ꙁь старь є̇сьмь а̇ ѡ̇на дв͠и|ца ⸱ є̇да како бѫдѫ вь смѣхь сн͠о|вомь и̇ꙁлⷭевомь ⸱ и̇ реⷱ , и̇е̇реи̇ ⸱ и̇ѻ̇си|фе оу̇бои̇ сѧ б͠а своє̇го ⸱ и̇ помени | є̇лико сьтвори ⸱ датаноу ⸱ и̇ (а)виро|ноу ⸱ како сѧ просѣде ꙁемѣ и̇ по|жрѣ ѫ̇ ⸱ ꙁа прѣкословиє̇ ⸱ и̇ н͠нѣ |бои̇ сѧ и̇ѡ̇сифе ⸱ ̇да и̇ тако бѫдє|ть вь домоу твоє̇мь ⸱ оу̇боꙗ̇вь же | сѧ и̇ѡ̇сифь и̇ поѫ̇ть ѫ̇ ⸱ вꙿ сьблоуде|ни̇ себѣ ⸱ и̇ реⷱ мариє̇ , се при̇хь те | ѿ цр͠кве г͠а б͠а ⸱ и̇ н͠нѣ ѡ̇ставлѣѫ̇ тѧ | вь домоу мое̇мь ⸱ и̇ и̇дꙋ ꙁдати ꙁаⷣ|ниꙗ̇ ⸱ и̇ придѫ кь тебѣ ⸱ и̇ г͠ь да сь|хранить тѧ ⸱ быⷭ же сьвѣть и̇е̇|реѡ̇вь гл͠ѫ ⸱ да сьтворимь катапе|ꙁма цр͠кви ⸱ и̇ реⷱ и̇е̇реи̇ слоугамꙿ ⸱| приꙁовѣте ми дв͠ы нескврьнꙿны ⸱| ѿ колѣна дв͠дова ⸱ и̇ и̇доше слоу||

22б
(гы и̇ приведошѫ) дв͠ы вь црк͠вь гн͠ѧ ⸱| и̇ реⷱ и̇е̇реи̇ ⸱ кто оу̇мѣ̇ть прѧсти ꙁла|то исто ⸱ и̇ вьсего пꙿсирика ⸱ и̇ а̇ки|ньфа ⸱ и̇ кокинь ⸱ и̇стинꙿноую пⷪрь|фироу ⸱ и̇ паде жрѣббии̇ на марию ⸱| порьфира ⸱ кокꙵна ⸱ и̇ вьꙁемьши | мариꙗ̇ и̇де вь домь свои̇ ⸱ вь врѣмѧ | же ѡ̇но ⸱ ꙁахариꙗ̇ оу̇мльа ⸱ и̇ быⷭ си|меѡ̇нь , вь него мѣсто ⸱ и̇ б͠оу наше|моу слава вь вѣкы вѣка а꙼минь ⁖ |

С Л О (В О) С Т А Г О ⸱ І Ꙍ (А) Н А Ꙁ Л А Т (О) Ꙋ С Т А Г О | на бл͠говѣщениє̇ и̇ на рожьⷣство ⸱| благослови ѡ̇͠е ⁘ |
Доньдеже прогл͠а ꙁахариꙗ̇ ⸱ мариꙗ̇ | же вьꙁемьши кокинъ ⸱ и̇ тька|ше ⸱ и̇ вьꙁемьши кьбелъ и̇ и̇ꙁ|де порьсти водѫ ⸱ и̇ се глаⷭ гл͠ѧ кь | неи̇ раⷣоуи̇ сѧ ѡ̇брадованꙿнаа̇ г͠ь с то|бѫ̇ ⸱ и̇ благослонаꙗ̇ ты вь жена|хь ⸱ и̇ ѡ̇ꙁрѣ сѧ ѡ̇ деснѫѫ̇ и̇ ѡ̇ шоуѫ̇ ⸱| и̇ ѿкѫдоу быⷭ гл͠ась сьи̇ ⸱ и̇ сь тре|петомь бывꙿши ⸱ и̇ вьниде вь до|мь свои̇ ⸱ и̇ постави водонось ⸱ и̇ вь|ꙁемьши порьфирѫ ⸱ и̇ сѣде на ||

23а
прѣстолѣ свое̇мь ⸱ и̇ тькаше ⸱ и̇ се а̇|нг͠ль ста прѣдъ неѫ̇ гл͠ѫ ⸱ не бои̇ | сѧ мариє̇ ⸱ ѡ̇брѣте бо бл͠годѣть прѣ|дъ влкⷣоѫ̇ ⸱ всѣхь ⸱ ꙁаꙿнеши бо и̇ ро|диши сн͠а ⸱ ̇моуже и̇мѧ е̇ньма|ноуи̇ль ⸱ мариꙗ̇ же слышавꙿши ⸱ и̇ помы|шлаше вь себѣ гл͠ѫщи ⸱ како се бѫдеть ⸱| и̇деже мѫжа не ꙁнаѫ̇ ⸱ а̇ще оу̇бо ꙁаꙿнѫ ⸱| ѿ б͠а жива ⸱ и̇ рожѫⷣ ꙗ̇ко вꙿсѣка жена ра|жаⷣє̇ть ⸱ и̇ скоро ѿвѣща а̇нг͠ль гн͠ь | гл͠ѧ кь неи̇ ⸱ не тако мариє̇ ⸱ сила бо | гн͠ѣ ѡ̇сѣнить тѧ ⸱ тѣмь ражаⷣе̇мо | ст͠о нареⷱть сѧ ⸱ и̇ сн͠ь вишꙿнѣго ⸱ и̇ на|реⷱши и̇мѧ ̇моу і̇с͠ь ⸱ тои̇ бо сп͠асеть лю|ди своѫ̇ ѿ грѣхь и̇хь ⸱ и̇ реⷱ мариꙗ̇ се | раба г͠ьнѣ бѫди мнѣ по гл͠оу твоє̇|моу ⸱ и̇ сьтвори порьфирѫ и̇ кокинꙿ ⸱| и̇ донесе е̇реѡ̇ви ⸱ и̇ блⷭви ѫ̇ е̇реи̇ ⸱ и̇ реⷱ | мари̇ вьꙁвелииль ̇сть г͠ь и̇мѧ | твое̇ ⸱ и̇ бѫдеши бл͠гословена вь всѣ|хь родѣхь ꙁемьскыхь до вѣка ⸱| и̇ радость прие̇мьши мариꙗ̇ ⸱ и̇|де кь ̇лисавеѳи ѫ̇жицѣ своє̇и̇ ⸱| и̇ тлькнѫ въ двери ⸱ ̇лисанеѳь | же слышавꙿши ⸱ и̇ тее и̇ ѿврьꙁє ||

23б
̇и̇ ⸱ и̇ бл͠гослови ѫ̇ и̇ реⷱ ⸱ ѿкѫдоу ми | се да придеть мати г͠а моє̇го кь | мнѣ ⸱ сѫщее̇ бо вь мнѣ ⸱ вьꙁигра | сѧ вь рѣвѣ моє̇мь радощами ⸱| и̇ блвⷭи тѧ ⸱ мариꙗ̇ же ꙁаби таи̇нѫ ⸱| ꙗ̇коже гл͠а кь неи̇ арꙿханг͠ль гаврилꙿ ⸱| и̇ вьꙁрѣвши на нб͠о и̇ рее ⸱ г͠и кто є̇сь|мь а꙼ꙁь ⸱ ꙗ̇ко вьсѧ жени ꙁє̇мныѫ̇ ⸱| блж͠ѧть мѧ ⸱ и̇ створи .г͠. мцⷭѫ оу̇ ̇ли|савꙿѳы ⸱ дн͠ь же а̇е дн͠ь рѣво ̇ѫ̇ | растѣше ⸱ и̇ оу̇боа̇ сѫ мариꙗ̇ и̇ приⷣе вь | домь свои̇ ⸱ и̇ ськры сѧ ѿ сн͠овь и̇ꙁлⷭе|вь ⸱ бѣше же шесть на десѧтимь | лѣтомь мариꙗ̇ ⸱ ̇гаⷣ быⷭ є̇и̇ таи̇на | сии̇ ⸱ быⷭ же [е̇]и̇ шести мцⷭь є̇гаⷣ прии̇|де і̇ѡ̇си̇фь ѿ ꙁаⷣнеи̇ свои̇хь ⸱ и̇ оу̇|ꙁрѣ мариѫ̇ рѣватѫ сѧщѫ ⸱ и̇ наѧ | бити сѧ по лицоу своє̇мь ⸱ и̇ паде | на ꙁеми на врѣтищи ⸱ и̇ плака сѧ | горько гл͠ѫ кымь лицемь вь|ꙁрѫ кь г͠оу б͠оу моє̇моу ⸱ и̇ какⷪ|же помⷪлѫ сѫ ̇ дв͠ци сеи̇ ⸱ ꙗ̇ко | дв͠оѫ̇ поѫ̇хь ѫ̇ ѿ цр͠кве г͠а б͠а мо̇|го ⸱ и̇ не сьхранихь є̇ѫ̇ ⸱ и̇ кто | оу̇лови мѧ ⸱ и̇ кто се ꙁлое̇ сꙿтво||

24а
ри вь домоу мое̇мь и̇ ѡсквꙿрьни дв͠ѫ | ̇да и̇ (н͠а) мънѣ ѡ̇бновить сѧ скаꙁани|̇ а̇дамово ⸱ ꙗ̇ко бо вь тьи̇ аⷭ славосло|влѣше б͠а сво̇го ⸱ и̇ ѡ̇брѣтъ ꙁьми|ꙗ̇ женꙋ ̇динꙋ и̇ прѣльсти ю ⸱ и̇ такⷪ | и̇ мꙿнъ приклюи сѧ ⸱ и̇ вьста и̇ѡ̇си|фь ѿ врѣтища ⸱ и̇ приꙁва мариѫ̇ | и̇ реⷱ ̇и̇ ⸱ набьдимаа̇ бг͠омь то се сьтво|рила ̇си ⸱ и̇ д͠шѫ моѫ̇ ѡ̇скрьби ⸱ и̇ ꙁа|бы г͠а б͠а сво̇го ⸱ вьспитана вь ст͠аа꙼ | ст͠ыихь ⸱ і̇ прие̇мьши пищѫ ѿ рѫ|кы̇ а꙼нг͠ловы ⸱ що се сътворила ̇си ⸱| ̇на же вьсꙿпаⷧкавꙿши̇ и̇ реⷱ ⸱ ꙗ̇ко иста | ̇сьмь и̇мь и̇ мѫжа не ꙁнаѫ̇ ⸱ и̇ реⷱ и̇|ѡ̇сифь ⸱ да ѿкѫдоу ̇сть се оу̇бо | є̇же ̇сть вь рѣвѣ твое̇мь ⸱ ѡ̇на жⷷ | рее живь г͠ь б͠ь мои̇ ꙗ̇ко не ꙁнаѫ̇ ѿ|кѫдоу є̇сть вь мнѣ ⸱ и̇ оу̇боꙗ̇ сѧ и̇|ѡ̇си(ф)ь и̇ оу̇мльа ѿнѫде помишꙿлѣ|ше що сьтворити е̇и̇ ⸱ и̇ реⷱ вь себѣ а꙼щє | ськрию грѣхь є̇ѫ̇ ⸱ и̇ ѡ̇брѣщѫ сѧ ⸱| сварѧ сѧ сь ꙁакономь гн͠имь ⸱ а꙼ще | а̇влꙋ сн͠овомь и̇ꙁлⷭевомь ⸱ боѫ̇ сѧ є̇|да како а꙼нꙿг͠льско є̇сть сѫще̇ вь | неи̇ ⸱ и̇ ѡ̇брѣщѫ се крьвь неповинꙿнꙋ||

24б
ѫ̇ прѣд͠аѫ̇ ⸱ на ѡ̇сѫжⷣени̇ см͠рьтꙿно|̇ ⸱ и̇ що оу̇бо сьтворꙋ е̇и̇ ⸱ да ѿпоущ[а] | ѫ̇ таи̇ ѿ себе ⸱ и̇ постиже и̇ нощь ⸱ се а̇|нг͠ль гн͠ъ вь снѣ а̇ви сѧ и̇ѡ̇сифоу ⸱| и̇ гл͠а ̇моу не бои сѧ ѡ̇троковицѫ | сиѫ̇ ⸱ сѫщее̇ бо вь неи̇ ѿ дх͠а ст͠а ̇сть ⸱| родить же сн͠ь и̇ нареⷱши и̇мѧ є̇мⷹ | ̇ньманоуи̇ль ⸱ тьи̇ бо сп͠сеть лю|ди своѫ̇ ѿ грѣхь и̇хь ⸱ и̇ вьста и̇ѡ̇си|фь ѿ сꙿна своє̇го ⸱ и̇ прослави б͠а ство|рьшаго ̇моу бл͠годѣть си[ю] ⸱ и̇ сьхра|ни ѡ̇троковицѫ ⸱ приде же ꙗ̇нь ⸱ кь|нижꙿникь и̇ реⷱ є̇моу и̇ѡсифе ⸱ по то | не ꙗ̇ви сѧ сꙿньмоу нашемоу ⸱ и̇ реⷱ и̇|ѡ̇сифь ꙗ̇ко троудень бѣхь ѿ пꙋти | и̇ поихь вь пръвы дн͠ь ⸱ и̇ ѡ̇бращь се | ꙗ̇нь ⸱ и̇ видѣ мариѫ̇ рѣватѫ ⸱| и̇ и̇де сь тьщаниє̇мь кь е̇реѡ̇ви | и̇ реⷱ ̇моу ⸱ и̇ѡ̇сифь ⸱ е̇мже т свѣ|дѣтельствоує̇ши беꙁакони̇ ство|риль є̇сть ꙁꙿло ⸱ и̇ реⷱ и̇реи̇ кы грѣхь ⸱ и̇ | гл͠а е̇моу дв͠ѫ ѩ̇же приѫ̇ть ѿ цр͠кве ⸱| гн͠е ̇скврьниль ѫ̇ ̇сть ⸱ и̇ оу̇кра|де бракь є̇е ⸱ и̇ не ꙗ̇ви сн͠ово и̇ꙁлⷭевомꙿ ⸱| и̇ ѿвѣща и̇ реⷱ ̇моу и̇̇реи̇ ⸱ и̇ѡ̇си||

25а
фь ли се сꙿтвориль є̇сть ⸱ и̇ реⷱ ꙗ̇нъ по|слы слоугы и̇ ѡ̇брѣщеши дв͠ѫ рѣ|ватѫ ⸱ і̇ и̇доше слоугы и̇ ѡ̇брѣтⷪ|шѫ ꙗ̇коже реⷱ и̇мь ꙗ̇нь ⸱ и̇ ведошѫ | ̇ сь ѻ̇сифомь на сѫдище ⸱ и̇ реⷱ и̇ є̇|реи̇ кь марии̇ ⸱ ꙁабыли г͠а б͠а своє̇|го ⸱ вьспитанꙿнаа̇ вь ст͠аа̇ ст͠ыхь ⸱| и̇ приє̇мьши пищѫ и̇ꙁꙿ рѫкы | а꙼нг͠ловы ⸱ и̇ слышавьши пⷭѣнь и̇|хь ⸱ що се сьтворила є̇си ⸱ ̇на же пла|ѫ сѧ горꙿко гл͠ше живь г͠ь б͠ь мо|и̇ ꙗ̇ко тⷭаа꙼ е̇съмь и̇ мѫжа не ꙁна|ѫ̇ ⸱ и̇ реⷱ и̇ѡ̇сифови и̇ ⸱ ̇реи̇ то сьтво|риль е̇си ⸱ и̇ реⷱ и̇ѡ̇сифь жи[..] г͠ь б͠ь мо|и̇ ꙗ̇ко исть ̇сьмь ѿ неѫ̇ ⸱ и̇ реⷱ и̇є̇|реи̇ не льжисвѣдѣтельствꙋи̇ ⸱ нь | гл͠и и̇стинѫ ⸱ оу̇краль є̇си бракь свⷪ|и̇ ⸱ и̇ не ꙗ̇ви сн͠овомь и̇ꙁлⷭевомь ⸱ и̇ | не подъклониль е̇си главы своѫ̇ по|дъ крѣпꙿкꙋю рѫкꙋ г͠ьнѫ ⸱ ꙗ̇ко да бла|гословено бѫдеть сѣмѧ твоє̇ ⸱ и̇ оу̇|мльа и̇ѡ̇сифь ⸱ и̇ рее є̇реи̇ въꙁвра|ти дв͠ѫ ⸱ ѫ̇же приѫ̇ть ѿ цр͠кве гн͠ѫ ⸱| и̇ просльꙁы сѫ и̇̇сифь ⸱ и̇ реⷱ ̇реи̇ ⸱| да напо̇тꙿ вы ⸱ воды ѡ̇блиениꙗ̇ ⸱||

25б
и̇ да ꙗ̇вить г͠ь ⸱ грѣхь ваю̇ прѣдь ѡ̇|има нашима ⸱ и̇ въꙁе ̇реи̇ и̇ на|пои̇ ⸱ и̇ѡ̇сифа посла въ горьнѫѫ̇ ⸱| и̇ приде цѣль ⸱ напои̇ же и̇ мариѫ̇ | и̇ посла вь горьнѫ ⸱ и̇ прии̇де цѣла ⸱| и̇ дивишѫ сѧ вꙿси людиє̇ ⸱ ꙗ̇ко грѣ|хь не ꙗ̇вить сѧ вь нию̇ ⸱ и̇ реⷱ и̇е̇реи̇ ⸱| аще не г͠ь не ꙗ̇ви грѣхь ваю̇ ⸱ ны а꙼|ꙁь ѡ̇сѫжаⷣѫ̇ ваю̇ ⸱ и̇ ѿпоусти ѧ̇ ⸱ и̇ пⷪ|ѫ̇ть и̇ѡ̇сифь мариѫ̇ и̇ и̇де вь домꙿ | свои̇ ⸱ поѥ̇ и̇ славлѫ б͠а и̇ꙁлⷭева ⸱ и̇ по|велѣние̇ быⷭ ѿ а̇вꙿгоуста цр͠ѣ напи|сати сѧ ⸱ ̇лико сѧть вь виѳлеѡ̇|мѣ и̇ю̇деи̇стѣмь ⸱ и̇ реⷱ и̇ѡ̇сифь | и̇ а̇ꙁь написаѫ̇ сн͠ своѫ̇ ⸱ сеи̇ же ѡ̇тро|ковици то сьтворѫ ⸱ и̇ како напи|шѫ ѫ̇ ⸱ женѫ ли себѣ ⸱ стижѫⷣ бо сѧ ⸱| нь дъщере ли вѣдѫть бо сн͠ове и̇|ꙁлⷭеви ꙗ̇ко нⷭѣ ми дъщи ⸱ сєи̇и̇ ⸱| дн͠ь да створить ⸱ г͠ь ꙗ̇коже хоще|ть ⸱ и̇ ѡ̇седла ѡ̇слѧ и̇ вьсади ю̇ ⸱| и̇ ведѣше ю̇ сн͠ь е̇го ⸱ и̇ семеѡ̇нь вь | слѣдъ и̇дъше ⸱ и̇ прѣи̇дошѧ .г͠. (пꙿпь)ри|ща ⸱ и̇ ѡ̇бращь сѧ и̇ѡ̇сифь ⸱ и̇ ви|дѣ мариѫ̇ дрѧхлѫ ⸱ и̇ реⷱ вь себѣ ||

26а
̇да како сѧще вь неи̇ ⸱ троужаⷣє̇ть | ̇ ⸱ и̇ ѡ̇брьщь сѧ и̇ѡ̇сифь ⸱ и̇ пакы | видѣ ѫ̇ смѣѫ̇щѧ сѧ ⸱ и̇ реⷱ ̇и̇ мари|̇ то се ̇сть ⸱ ꙗ̇ко лице твоє̇ вижѫⷣ ⸱| ѡ̇вогаⷣ дрѫхьло ѡ̇вогаⷣ смѣѫ̇ще | сѧ ⸱ и реⷱ е̇моу мариꙗ̇ ⸱ двоѫ̇ люди | вижѫⷣ прѣдъ ѡ̇има мои̇ма ⸱ є̇ди|ны плаѫщѫ сѧ а̇ дроугы раоуⷣѧщѧ|ѫ̇ сѧ ⸱ и̇ веселѧщѧѫ̇ сѧ ⸱ и̇ и̇дѧщимь | же и̇мь срⷣѣ пꙋти ⸱ и̇ реⷱ мариꙗ̇ кь | ̇сифоу ⸱ сьсади мѧ сь ѡ̇слѫта ⸱| ꙗ̇ко сьще вь мнѣ нѫдить мѧ и̇|ꙁти ⸱ и̇ сьсади ѫ̇ ⸱ и̇ реⷱ геⷣ тѧ и̇мамь | вьвести и̇ покрыти тѧ ⸱ ꙗ̇ко мѣсто | се поусто є̇сть ⸱ и̇ ѡ̇брѣте тоу врь|топь и̇ вьдедⱔ ѫ̇ тамо и̇ѻ̇сифь ⸱ и̇ | ѡ̇стави тоу сн͠а своє̇го ⸱ и̇ и̇де | въꙁскати бабѫ и̇е̇врѣикѫ ⸱| вь виѳлеѡ̇мѣ ⸱ а꙼ꙁь же и̇̇сифь | хожаⷣхь ⸱ и̇ не хожаⷣхь ⸱ и̇ вьꙁрѣхь | на нб͠о и̇ видѣхь крѫгы нб͠сныѫ̇ | стоѫ̇щѫ ⸱ и̇ вьꙁрѣхь и̇ видѣхь | нб͠о мꙋтꙿно ⸱ и̇ птицѫ нбнⷭыѫ̇ | мльещѧ ⸱ и̇ вьꙁрѣвь на ꙁемоу ⸱| и̇ видѣхь ѡ̇кринь стоѫ̇щь ⸱||

26б
и̇ дѣлателѫ вьꙁлежѫщѫ ⸱ и̇ бѣ|шѧ рѫкы и̇хь вь ѡ̇кринѣ ⸱ и̇ жꙿ(ь)вꙋ|ще не жꙿвѣхѫ и̇ вьꙁимаѫ̇ще не | приношахѫ кь оу꙼стомь свои̇мꙿ ⸱| нь вьсѣмь бѣхѫ лица ѡⷢрѣ ꙁрѫ|ще ⸱ и̇ видѣхь ѡ̇вьцѫ женом̇ и̇ | стоѫ̇щѫ ⸱ и̇ вьꙁе пастирь жеꙁꙿль | оу̇дарити ̇ ⸱ и̇ рѫка ̇го сто(ꙗ͠)ше го|рѣ ⸱ и̇ приꙁрѣхь вь потокь ⸱ и̇ ви|дѣхь оу̇ста коꙁлищемь ⸱ приле|жѫше и̇ не пиѫ̇ще ⸱ и̇ вьса прика|сани̇мь ⸱ и̇ теение̇мь свои̇мь | женѣхꙋ се ⸱ и̇ видѣхь женꙋ и̇схо|дѫщѧѫ и̇ꙁь горы ⸱ и̇ реⷱ ми л͠вѣ|е камо и̇деши ⸱ и̇ рѣхь є̇и̇ бабѫ | є̇вреи̇нѫ и̇щѫ ⸱ и̇ ѿвѣщавꙿши и̇ | реⷱ ми ⸱ ѿ е̇рлⷭима ли ̇си ⸱ и̇ рѣхь ⸱| ѥи ⸱ и̇ реⷱ ми кто ⷭ ражаⷣѫ̇щиꙗ̇ | вь врьⷮпѣ ⸱ и̇ рѣхь є̇и̇ ѡ̇брѫень|наа̇ мꙿнъ жена ⸱ и̇ нѣⷭ ми жена ⸱| ꙁане ꙁаѫти̇ и̇мать ѿ дх͠а ст͠а ⸱| и̇ реⷱ бабꙗ а̇ще бо се въ и̇стинѫ ⸱ и̇ реⷱ | и̇ѡ̇си̇фь грѧди и̇ вижьⷣ ⸱ и̇ и̇де сь | нимь баба ⸱ и̇ се (ѡ̇)блакь свѣⷣтелꙿ|ства прѣдъ врьтопомь ⸱ и̇ свѣть ||

27а
великь вꙿсиꙗ̇ вь врьтꙿпѣ ⸱ ꙗ̇ко ѡ̇|има не трьпѣти ⸱ и̇ реⷱ баба вьꙁꙿве|лии сѧ дш͠а ми дн͠єсь ⸱ ꙗ̇ко сп͠а|сени̇ вьсемоу мироу роди сѧ ⸱ и̇ | а̇бие̇ ѡ̇блакь вьꙁимаше сѧ ѿ | врътьпа ⸱ и̇ вьсиꙗ̇ свѣть великꙿ ⸱| и̇ ꙗ̇ви сѧ младенець ⸱ и̇ приѫ̇ть сь|сець ѿ матере своѫ̇ мариѫ̇ ⸱ и̇ вь|ꙁьпи баба гл͠ѧщи ⸱ великь дн͠ь днⷭе ⸱| ꙗ̇ко ви(дѣ)хь юдо се новое̇ ⸱ и̇ и̇ꙁыде | и̇ꙁь врьтьпа славѧщи б͠а ⸱ и̇ срѣтⷷ | ю саломи ⸱ и̇ реⷱ ̇и̇ саломи саломи ⸱| ново̇ юдо ти и̇мамь повѣдати ⸱| дв͠аа꙼ роди є̇гоже не вьмѣсти тѣ|ло ⸱ и̇ рее саоⷧми живь г͠ь б͠ь а꙼ще не | раꙁоумѣѫ̇ ѿ сами̇хь вещи ⸱ не и̇|мамь вѣрѫ ѫ̇ти ⸱ ꙗ̇ко дв͠аа̇ роди ⸱| и̇ вьниде саломи кь марии̇ гл͠ѫщи по|кажи (им) дѣло ⸱ (тво) ⸱ не мала бо тега нале|жить на мнѣ ѡ̇ тебѣ ⸱ и̇ видѣ | саломи ⸱ и̇ вьскликнѫ гл͠͠ѧщи ⸱| лютѣ беꙁаконию̇ моє̇моу ⸱ и̇ не|вѣрьствоу моє̇моу ꙗко и̇скоуси|хь б͠а жива ⸱ и̇ се рꙋка моꙗ̇ ѿпаде | ѿ мене ⸱ и̇ покоⷧньши колѣнѣ свⷪ||

27б
и̇ ⸱ и̇ пом͠ли сѧ кь г͠оу б͠оу гл͠ѧщи ⸱| бж͠е ѡ̇ц͠ь мⷪи̇хь помѣни мѧ ⸱ ꙗ̇ко сѣмѧ е̇сьмь а꙼враа꙼мово ⸱ и̇ и̇|ꙗ̇ково ⸱ и̇ ꙗ̇ковꙿле ⸱ и̇ не ѡ̇блии | мене прѣдъ сн͠и и̇ꙁлⷭы ⸱ нѫ вь|ꙁꙿврати мѧ кь нищимь ѫ̇же вѣси | влⷣко ⸱ и̇ и̇же имени твоє̇го ра|ди ⸱ и̇цⷭѣлениꙗ̇ творѣхѫ̇ ⸱ и̇ мѫ|ꙁдѫ моѫ̇ аѫ̇ ѿ тебе приѫ̇ти ⸱ и̇ а꙼би|̇ пристѫпи а꙼нг͠ль гн͠ъ ⸱ гл͠ѧ сало|ми саломи ⸱ оу̇слыша г͠ь молени|̇ твоє̇ ⸱ приноси рѫкѫ твоѫ̇ кь | ѡ̇троищоу и̇ исцѣлѣє̇ши ⸱ и̇ бѫ|деть ти сп͠сени̇ и̇ радость ⸱ прі|̇мьши саоⷧми и̇ поклони сѧ мла|деньцоу ⸱ гл͠ѫщи ⸱ сице т цр͠ь ро|ди сѧ и̇ꙁлⷭевь ⸱ и̇ и̇ꙁыде и̇ꙁь врь|тꙿпа ѻ̇правдана ⸱ и̇ се глаⷭ гл͠ѧ е̇|и̇ саломи ⸱ саломи ⸱ не вьꙁвѣсти | ꙗ̇же видѣ прѣславьнаꙗ̇ днеⷭ ⸱| доньдеже вьнидеть ѻ̇трокь вь | е̇рлⷭимь ⸱ и̇ се и̇ѡ̇сифь оу̇гото|ва сѧ и̇ꙁти и̇ ѿ и̇ю̇̇деѫ̇ ⸱ и̇ при|дошѫ вльсви ѿ вьстока гл͠ѧщⷷ ⸱| геⷣ є̇стъ цр͠ь рожеⷣи̇ сѧ и̇ю̇деи̇скы ⸱||

28а
видѣхомь бо ꙁвѣꙁѫⷣ є̇го на вьсто|цѣ вьсиꙗ̇вьшѧ ⸱ и̇ придохомь по|клонити сѧ є̇моу ⸱ и̇ слышавъ и̇родꙿ ⸱| и̇ вьꙁмѫти сѧ ⸱ и̇ посла слоугы кь | а꙼рꙿхие̇реѡ̇мь ⸱ и̇ вьстеꙁа() ⸱ и̇хь вь пре|тѡри гл͠ѧ ⸱ то писаньно є̇сть ва|мь ̇ хⷭѣ ⸱ геⷣ ражаⷣ̇ть сѧ ⸱ ѡ̇ни же | рѣшѫ ̇моу вь виѳлеѡ̇мѣ и̇ю̇де̇|и̇стѣмь ⸱ тако пишеть сѧ и̇ ѿпоу|сти ѫ̇ ⸱ и̇ приꙁва вльхꙿвы и̇ вьсте|ꙁа ̇ гл͠ѫ ⸱ то видѣсте ꙁнамениє̇ ⸱| ѡ̇ рожьⷣшимь сѧ цр͠и ⸱ и̇ рѣшѧ влъ|свы видѣхомь ꙁвѣꙁѫⷣ великѫ ⸱| въсиꙗ̇вꙿшѫ вь ꙁвѣꙁдахь ⸱ и̇ ̇мраⷱ|ѫ̇ще  ꙗ̇ко не свѣтити и̇мь ⸱ и̇ мы | раꙁмѣхомь ꙗ̇ко цр͠ь роди сѧ и̇ꙁлⷭе|вь ⸱ и̇ придохо[..] покло(ни)ти сѧ є̇м ⸱| и̇ реⷱ и̇мь и̇родъ и̇дѣте и̇ и̇ꙁыщѣ|те ⸱ и̇ повѣдитє ми ⸱ да и̇ а̇ꙁь | шедь и̇ поклонѫ сѧ е̇моу ⸱ и̇ и̇ꙁы|дошѧ вльсви ⸱ и̇ се ꙃвѣꙁаⷣ ѫ̇же видѣ|шѧ на вьстоцѣ ⸱ и̇ вождаше и̇хь | доньдеже придѫть вь врьтⷪпь ⸱| и̇ ста надъ главоѫ̇ ѡ̇троѧте ⸱ и̇ ви||

28б
дѣшѧ вльсви ѡ̇троѧ ⸱ съ мари|ѫ̇ материѫ̇ ̇го ⸱ и̇ꙁнесошѧ и̇ ѿ|рѣшишѧ ⸱ скровища своꙗ̇ ⸱ и̇ и̇ꙁнⷷ|сошѧ ꙁлато и̇ ливань и̇ и̇ꙁмирь|нѫ ⸱ и̇ принесошѧ ̇моу ⸱ и̇ вѣсть | приѫ̇шѧ ѿ а꙼нг͠ла ⸱ не вьныти вꙿ и̇|ю̇деѫ̇ ⸱ нь и̇нѣмь пѫтемь вьꙁвра|тити сѧ ⸱ тогаⷣ оу̇вѣдѣ и̇родъ ꙗ̇ко по|рѫгань быⷭ ѿ вльховь ⸱ и̇ раꙁьгнѣ|ва сѧ ⸱ и̇ посла оу̇быи̇цѫ гл͠ѧ и̇мь ⸱| и̇ꙁбити всѧ младенꙿцѫ ⸱ и̇же сѧть | по двою̇ лѣтоу ⸱ и̇ слышавꙿши же | мариꙗ̇ ⸱ ꙗ̇ко младеньци оу꙼би|ває̇ми бываѫ̇ть ⸱ и̇ оу̇боꙗ̇вьши | сѧ и̇ вьꙁѧ ѡ̇троѧ ⸱ и̇ повить и̇ | ськры е̇ вь ꙗ̇слѣхь волоуꙗ̇хь ⸱ и̇ | ̇лисаветь же слышавꙿши ꙗ̇ко | і̇ѡⷶна и̇щѫть ⸱ и̇ вьꙁемьши і̇ѡ̇аⷩ ⸱| и̇ бѣжа вь горѫ ⸱ гл͠а же гⷣе сꙿкрыѫ̇ | и̇ ⸱ не бѣ мѣста и̇ного ⸱ и̇ тогаⷣ вь|ꙁдѫхнѫвꙿши ̇лисавеѳь ⸱ и̇ | гл͠а ⸱ горо бж͠иꙗ̇ прими матере | съ ѧдомь и̇ не можаше бо кꙿ | томоу въꙁыти є̇лисавеѳъ ⸱||

29а
и ꙗ̇би̇ просѣде сѧ гора ⸱ и̇ при|ѫ̇ть ꙗ̇ ⸱ и̇ бѣ гора сиꙗ̇ѩ̇щи и̇ма | свѣть ⸱ а꙼нгл͠ь бо гн͠ъ бѣ сь нима | хранѧ ѧ̇ ⸱ и̇родъ же и̇скаше и̇ѡⷶна ⸱| и̇ посла слоугы вь ̇льтарь гн͠ъ ⸱| кь ꙁахарии̇ гл͠ѧ ⸱ где съкрыль є̇|си сн͠а сво̇го ⸱ ѡ̇нь же ѿвѣща е̇|моу гл͠ѧ ⸱ а꙼ꙁь слоуга г͠оу б͠оу мо̇|моу е̇сꙿмь ⸱ и̇ присѣдѧ цр͠кви гн͠и ⸱| како оу̇бо вѣмь где ̇сть сн͠ь мои̇ ⸱| и̇ и̇дошѧ слоугы и̇ въꙁвѣсти|шѫ и̇родови сии̇ ⸱ посла же и̇ро|дъ третицею̇ кь ꙁахарии̇ гл͠ѧ ⸱ геⷣ | є̇сть сн͠ь твои̇ рꙿци ⸱ не вѣси ли | ꙗ̇ко крьвь твоꙗ̇ вь рѫкоу моє̇|ю̇ ̇сть и̇ реⷱ ꙁахариꙗ̇ мⷱнкь ̇сь|мь бж͠ии̇ ⸱ пролѣи̇те моѫ̇ кръвь ⸱| а̇ дш͠ꙋ моѫ̇ приє̇мьлеть влⷣка ⸱ ꙗ̇|ко крьвь неповинꙿнѫѫ̇ пролѣє̇|ши ⸱ при дверехъ цр͠кве гн͠ѫ и̇ | кь свѣтоу ⸱ оу̇би̇нь быⷭ ꙁахарі|ꙗ̇ ⸱ и̇ не вⷣѣхѫ сн͠ове и̇ꙁлⷭвы ⸱ ка|ко биє̇нь быⷭ⸱ нь вь аⷭ цѣлова|ниꙗ̇ дои̇дошѫ и̇ не срѣте и̇хꙿ по ||

29б
ѡ̇быаю̇ бл͠гословени̇ ꙁахари|и̇на и̇ сташѧ ̇реи̇̇ аѫ̇ще цѣ|лованиꙗ̇ ̇го ⸱ вь мл͠твѣ про|славити выⷲꙿнѣаго ⸱ и̇ кьснѫщ | ̇моу и̇ оу̇боꙗ̇шѫ сѧ ⸱ и̇ дръꙁнѫ|въ же ̇динь ѿ ныхь приде вꙿ | свѧтилище ⸱ и̇ видѣ при ѡ̇лꙿта|ри гн͠и ⸱ кръвь сьсѣдъшѫѩ̇ сѧ ⸱ и̇ | глаⷭ гл͠ѧщь ꙁахариꙗ̇ оу̇би̇нь быⷭ ⸱| и̇ не потрѣбить сѧ крꙿвъ ̇го ⸱ до|ньдеже приде мѫстьникь є̇гⷪ ⸱| и̇ оу̇слышавь словеса си | и̇ оу̇боꙗ̇ сѧ ⸱ и̇ шедъ и̇ въꙁвѣсти | и̇ ̇реѡ̇мь ⸱ ꙗ̇же видѣ и̇ слышⷶ ⸱| и̇ дръꙁнѫшѫ вꙿси и̇ вьнидошѧ ⸱| и̇ видѣшѧ бывꙿше̇ на степе|ни цр͠квьнѣмь и̇ вьсꙿкликьнѫ|шѧ ⸱ и̇ растрьꙁашѧ риꙁы своѫ̇ | ѿ горѣ и̇ до долоу ⸱ и̇ телесе є̇го нⷷ | ѻ̇брѣтошѧ ⸱ и̇ кръвь ̇го ѡ̇брѣ|тошѧ ⸱ ꙗ̇ко и̇ камень бывꙿшѫ ⸱| и̇ оу̇боꙗ̇вьше сѧ и̇ꙃыдошѧ ⸱ и̇ | въꙁвѣстишѧ вьсѣмь ⸱ ꙗ̇ко | ꙁахариꙗ̇ оу̇би̇нь быⷭ и̇ слы||

30а
шашѫ колѣна и̇ꙁлⷭева и̇ плака|шѧ сѧ ̇го .г͠. дн͠и ⸱ и̇ .г͠. нощи ⸱| и̇ по трехь же дн͠ехь съвѣщашⷽ | и̇е̇реи̇е̇ ⸱ кого поставимь на мѣ|стѣ ꙁахарии̇нѣ ⸱ и̇ въꙁыде жрѣ|би на семеѡ̇на ⸱ семоу бѣше | ѻ̇бѣщанꙿно дх͠омь ст͠ымь ⸱| не видѣти сꙿм͠рꙿти ⸱ доньдеже | видить хаⷭ вь плъти ⸱ а꙼ꙁь жє | и̇ꙗ̇ковь написахь скаꙁани|̇ се ⸱ и̇ мльвѣ быши ̇гаⷣ оу̇м͠рѣ | и̇родъ ⸱ и̇ скривахѫ сѧ на мѣстѣ | поустѣ ⸱ донꙿдеже прѣстане|ть мльва въ є̇рлⷭимѣ ⸱ слава ⸱ давꙿшом ми прѣмѫдрость ⸱| написати таи̇ны сиѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко то|моу поⷣбає̇ть слаⷡ и̇ н͠нѣ и̇ при ⸱|

С (Л О В) О С Т А Г О І Ꙍ (А) Н А Ꙁ Л А Т О|оустаго мцⷭа сеⷦбрѣ .д͠і. | дн͠ь ⸱ вьꙁвиⷣжениє̇ тⷭьна|го кртⷭа ⸱ ̇͠е бл͠гослови ⁘ |
Дн͠есь братиꙗ̇ праꙁноу|ѫ̇ще веселимь сѧ ⸱ ѡ̇ ||

30б
вьꙁъдвижени кртⷭовѣ ⸱ днⷭъ | раⷣоу̇мь сѧ ̇ въꙁнесени тⷭь|наа꙼го дрѣва ⸱ дн͠есь бо вьꙁвⷣи|жемо славьноє̇ дрѣво ⸱ и̇ наⷭ | лежѫщѫѫ̇ въ грѣсѣхь ⸱ въꙁвы|шає̇ть и̇ꙁь погыбѣли ⸱ днⷭь сь|крьвено̇ дрѣво вь ꙁеми на свѣ|тъ и̇сходить ⸱ небо ⸱ нь (и̇) по распѧ|ти хв͠ѣ и̇ сьмрꙿти ⸱ сьмрьть оу꙼|мрт͠ви г͠ь ⸱ и̇ вьскрꙿсе .г͠. дн͠ь | и̇ꙁь мр͠твыхь ⸱ ꙁавистиѫ̇ же | ꙁлоѫ̇ дръжимы жидове ⸱ и̇ бо̇|ще се єда що ѡ̇станеть ѿ сь|сꙋда того ⸱ и̇мьже е̇сть , мⷱны ⸱ крⷭть ⸱ тои̇ бо бѫдеть на сьблдени|̇ и̇ цѣльбѫ бѣроуѫ̇щимꙿ | кь немоу ⸱ и̇ є̇мьше , и̇ въко|пашѧ и̇ ⸱ и̇ погребошѧ и̇ гль|бое ꙃѣло ⸱ и̇ рекѫще негли | сеи̇ вь ꙁабть бѫдеть ⸱ мѣ|нꙋ же кртⷭь великоє̇ бг͠атꙿ|ство кртⷭьꙗ̇ньско̇ ⸱ гвоꙁиⷣ|ѧ ⸱ и̇ льщѫ ⸱ и̇ титлѫ ⸱ и̇жє | бѣ пилатъ написаль ⸱ въпрѣ||

31а
кы и̇ на кртⷭѣ положиль , такоже семⷹ | погребеноу бывꙿшоу ⸱ вьꙁⷣвиⷤ ⷷ ⸱ б͠ь вь | л͠вцѣхь ⸱ мироу цр͠ѣ , вѣрꙿна и̇ кръ|стиꙗ̇нина ⸱ мѣнꙋ же костанꙿдина | великагⷶо ⸱ и̇ матере є̇го ̇лениѫ̇ ⸱| ꙗ̇же въꙁыскавьши и̇ ѡ̇брѣте ⸱ ꙗ̇вле|ни̇мь бж͠иє̇мь ⸱ и̇ вѣроѫ̇ а̇рхиє̇|реѡ̇воѫ̇ ⸱ и̇ ѡ̇вꙋ есть ̇го положи вь | ̇рлⷭимѣ ⸱ а̇ дроугѫ естъ ̇го вь цр͠и ⸱| градѣ а̇ гвоꙁиⷣѫ̇ посла кь сн͠оу си ⸱| сь кртⷭы ⸱ и̇же по вьсемоу мир сѧ | вьꙁвⷣиꙁає̇ть и̇ вьꙁꙿвышає̇ть ⸱ и̇ се|го ѻ̇брѣ[..]ни̇мь днⷭе праꙁноуѫ̇щє | раⷣоу̇мь сѧ ⸱ въ дн͠ешни бо дн͠ъ ⸱ па|кы слн͠це и̇ꙁде ѿ ꙁемѧ ⸱ и̇ въси|ꙗ̇ по вьсеи̇ ꙁеми ⸱ и̇ всꙋ тварь оу̇|краси ⸱ и̇ꙁде бо да грѣшныѩ̇ ⸱| ꙗ̇кы и̇стинꙿны брениѫ̇ вьꙁнесеть ⸱| дн͠есь ст͠аа̇ црк͠ви свою̇ тварь при|̇млеть ꙗ̇ко и̇ гривнꙋ ⸱ и̇ ѡ̇брꙋь ⸱| и̇ ꙗ̇ко монст красѧщи сѧ ⸱ да | лѣпо се , ̇сть многымь народомь ⸱| сьвъкоупити сѧ дн͠есь да кртⷭь видѧ | ꙗ̇вльши сѧ ⸱ и̇ вьꙁносѧщоуⷭ ⷽ хⷭоу на ||

31б
немь поклонѧтъ сѧ ⸱ и̇ покаꙁа | сѧ да сѧ вьꙁвсть ⸱ и̇ вьꙁдꙿви|же сѧ да сѧ покажеть ⸱ и̇ кто бѣ | погребень ⸱ и̇ скрьвень вь малѣ | мѣста ⸱ и̇же н͠нѣ ѿ всѣхь покло|нениє̇ прие̇млеть ⸱ да ѡ̇ семь и̇ | м н͠нѣ ⸱ дроуꙁи праꙁнⷣоуѫ̇ще | раⷣоуе̇мь сѧ ⸱ подобаа̇ше бо ськрьве|номоу дрѣвоу ⸱ и̇ тⷭьномоу , и̇сь | тꙿмы и̇ꙁьшедъшоу ⸱ и̇ на высотѣ | ꙗ̇вити сѧ ⸱ ꙗ̇кы градоу на горѣ ⸱| и̇ли свѣщи на свѣтилѣ поставлє|нѣ ⸱ и̇ въсѣмь л͠комь покаꙁати | сѧ ⸱ да сего ради прьвы пръвоє̇ ⸱| крⷭтиꙗ̇ньскы цр͠ь ⸱ и̇ тⷭьны а̇рꙿ|хиє̇̇рєи̇ ⸱ ꙗ̇ко на высоцѣ мѣстѣ | и̇ стражищи , въꙁвⷣигьши ⸱ и̇ по|кланѣти сѧ повелѣ ⸱ вꙿсѣмь сь|бравьшимь сѧ въ цр͠ковь ⸱ и̇ | тожⷣе твореть на вьдрꙋжꙿнѣмꙿ | мѣстѣ ⸱ выдитє брати̇ ⸱ въ|ꙁвыша̇м ⸱ сеи̇ тⷭьны кртⷭь | и̇ трьбл͠жены ⸱ и̇же бѣ ꙁавысти|ю̇ вь ꙁеми погребень ⸱ и̇ днⷭь на ||

32а
высоцѣ мѣстѣ въꙁвⷣиꙁає̇мь ⸱| се ̇сть ꙁнамени̇ и̇мьже е̇смы ⸱| ѿ и̇нѣхь ѧ̇ꙁкь ѿлоуени ⸱ се є̇сть | кртⷭиꙗ̇ньско̇ богатьство ⸱ се ⷭ ꙁна|мени̇ ⸱ и̇мьже быхомь ꙁнае̇ми̇ ⸱| распетомоу на немъ хоуⷭ⸱ сеи̇ є̇|стъ ѡ̇стр рогъ ⸱ и̇мьже , соупоста|т бѣс своє̇ бодемь ⸱ се же н͠нѣ виⷣ|мь ⸱ прѣдъ ѡ̇има свои̇ма ⸱ жиꙁꙿ|нь скрьвенꙋѫ̇ ⸱ мы же братиꙗ̇ | семоу поклонимъ сѧ ⸱ и̇ пом|шлѣє̇мь дивѧще сѧ ⸱ какоє̇ | ̇сть оу̇строи̇лъ , нашеⷪ ради сп͠се|ниꙗ̇ ⸱ дивьнаго юдесе ⸱ ꙗ̇ко|же гл͠еть ст͠и дв͠дъ рекъ ⸱ б͠ъ нⷶ|шь цр͠ъ прѣжеⷣ вѣкь сътвори спеⷭ|ние̇ посрѣдѣ ꙁемѧ ⸱ ꙗ̇же посрѣ|дѣ ꙁемное̇ сп͠сени , на мѣстѣ | оу̇тврьжеⷣно ⸱ то , мы при̇ти|̇мь и̇спрꙿва ѿ свои̇хь оу̇итє|ль ⸱ ти тако дрьжимь ⸱ поⷣба|ти бѣше ⸱ ꙗ̇ко на и̇стеженѣ ⸱ пⷪ|ли и̇х рѣ[...] ⸱ ѡ̇крꙋжⷷнѣ ⸱ посрѣⷣ вь|сее̇ ꙁемѫ ⸱ въдръженоу быти | спⷭномоу дрѣвоу ⸱ да ꙗ̇ко дроу||

32б
го̇ слн͠це небс͠ное̇ ⸱ такоже и̇ ⸱| праведꙿно̇ сл͠нце хьⷭ⸱ ѡ̇кртⷭь | твръди вьсиꙗ̇ [ꙗ̇]ко слн͠це сь не|б͠сь ⸱ и̇ животь вь ꙁеми погре|бень быⷭ ⸱ сьи̇ же кртⷭь виⷣдимо|̇ дрѣво ⸱ и̇ ꙁнамение̇ сѧ кь|жеⷣ написае̇ть вь нарицани ⸱| ꙗ̇коже дв͠дъ гл͠еть рекы ⸱ сь|твори сь мноѫ̇ ꙁнамениє̇ | въ бл͠годѣꙗ̇ни̇ ⸱ и̇ пакы | ꙁнамена се на наⷭ ⸱ свѣть | лица твоє̇го г͠и ⸱ и̇ пакы | дасть ꙁнамение̇ боѫ̇щи|мь сѧ те г͠и ⸱ бѣжати ѿ лица | лꙋьнаа̇го ⸱ и̇ли ꙗ̇коже г͠ь са|мь вь є̇уⷢли ⸱ вьпи̇ть рекы ⸱| и̇ ти тогаⷣ оу̇ꙁрѫтъ ⸱ ꙁнаме|ни̇ сн͠а бж͠иꙗ̇ ⸱ и̇ прⷣѣ сими | ꙁнамениꙗ̇ просить родь сь ⸱| нь ꙁнамение̇ ⸱ (н)е дасть сѧ | ̇моу ⸱ тьиѫ̇ ꙁнамени̇ и̇|ѡ̇н пррⷪка ⸱ се же ꙗ̇влѣє̇ть ⸱| кртⷭьноє̇ ꙁнамени̇ ⸱ ѡ̇ дрѣ|во ꙁнаменитоє̇ и̇ словѧщеє̇ ⸱| ̇ трьбл͠жено̇ дрѣво ⸱ на ||

33а
немьже дрѣвѣ протѧже сѧ | хьⷭ цр͠ь и̇ г͠ь ⸱ и̇мьже дрѣ(во)мь по|гоубєⷧнь быⷭ ⸱ прѣльстив | дрѣвомь а꙼дама врагь ⸱| ѡ̇ кртⷭьноє̇ дрѣво ⸱ и̇мьже | грѣси покаꙁишѧ сѧ ⸱ ѡ̇ вели|каа̇ свободо ⸱ и̇же горьнѣго | тє вьспѣшѧ ⸱ ѡ̇ кртⷭе многы|хь бл͠годѣтєхь скровище ⸱| кь цртⷭвоу бж͠ию̇ приводьни|е ⸱ на тебѣ сѧ распѧ хⷭь ⸱ дрѣ|во бесꙿмрꙿтию̇ ⸱ покаꙁа тѧ ⸱ хⷭь ⸱| и̇ на тебѣ повиснꙋ ⸱ и̇ бл͠го|словению̇ покаꙁа давьца ⸱| на тебѣ хⷭь хотѧ сѧ вьꙁвы|шивы̇ ⸱ и̇ мирь весь собоѫ̇ ⸱| вьꙁвышивь ⸱ пособиє̇ кртⷭь ⸱| тобою̇ сьмр͠ть ѡ̇бидима | быⷭ ⸱ и̇ ськроушена быше ка|пища и̇дольскаа̇ ⸱ и̇ всѣка | ꙁьлъ ⸱ и̇ ѡ̇слоушани̇ по|трѣби сѧ ⸱ да сице великѫ | бл͠годѣ[ть] приє̇мьше братиє̇ ⸱| ѿ влкⷣы хаⷭ ⸱ и̇ блюдѧшє се ⸱| живємь ⸱ вьсемь скоро ми||

33б
нѫ̇щимь жити ⸱ ꙗ̇диѫ̇ пита̇мь | сѧ ⸱ и̇ раꙁлиними сѧ слаⷭтьми пи|тае̇мь ⸱ а̇ вь грѧдѧщи вѣкь ⸱ сѫдь | и̇ ѿдани̇ мѫꙿноє̇ ꙁнати вьне|мь ⸱ и̇ тиѫ̇ сладости не помина|ѫ̇ще какы бѣшѫ ⸱ да не дадимꙿ | дроуꙃи вꙿсѧ вьмѣстити ⸱ непри|ꙗ̇ꙁни сотонѣ ⸱ и̇ вьсѣкыми ни | льстми вабить ⸱ на ѡ̇слабени|є̇ и̇ погыбѣли ⸱ не бо є̇сть бранꙿ ⸱| сь крьвиѫ̇ и̇ пльтиѫ̇ ⸱ нь сь на|ѧтькы и̇ властьми и̇ тьми | вѣка сего ⸱ да поспѣшимь сѧ | и̇ подвигьнѣмѧ ⸱ да гонеꙁн(є)|мь мꙋк вѣꙿныѫ̇ ⸱ ꙗ̇же е̇сть | беꙁь коньца ⸱ не бо єⷭ нась дѣль|ма б͠ь сьтвориль мꙋкѫ да ни | мѫить ⸱ нь сотони ради ⸱ и̇ є̇|говѣхь бѣсовь ⸱ тако бо и̇ма|мы б͠а мⷧостива ⸱ и̇ л͠колюбь|ца ⸱ свѣдѣтельстоує̇ть дв͠дь | рекы б͠ь сѫди праведⷷнь ⸱ и̇ крѣ|покь ⸱ и̇ дльготрьпѣливь ⸱| и̇ не приводѫ гнѣва на вьсѣ|кь день ⸱ а̇ще сѧ не ѡ̇братитє ||

34а
ѡ̇рѫжие̇ всоє̇ ѡ̇цѣстить ⸱ и̇ лѫкь | свои̇ напрѧжени оу꙼готова ⸱ и̇ тѣмꙿ | оу꙼готова сьсѫди сьмрꙿтьныѫ̇ ⸱ сеи̇ | ̇сть сьтвориль б͠ь не да ны ѡ̇сѫ|дить вь мꙋкѫ ⸱ нь да не раꙁꙿлѣни|вьше сѧ ⸱ и̇ ѡ̇слѣбѣвьше самохо|тиѫ̇ ⸱ и̇ повиньни бѫдемь мѫцѣ ⸱| а̇ще бо би хѻтѣль ны погбити ⸱| не би крьвъ своѫ̇ пролиꙗ̇лъ хьⷭ | ꙁа ны ⸱ нѫ сего ради є̇ оу̇мръль | ꙁа ны ⸱ да ны дасть бесьмрьтиє̇ | и̇ а꙼льень бⷭ да н пльⷮ своѫ̇ на|питає̇ть ⸱ жедень быⷭ да ны крь|ве своѫ̇ напои̇ть ⸱ и̇ кртⷭи сѧ да | ны ѡ̇ст͠ить ⸱ и̇ ꙁаоу̇шениє̇ при|ѫ̇тъ ⸱ да ны свободитъ ⸱ и̇ пакы | да ни беꙁь скрьби створить ⸱| и̇ ѿ жени роди (се) плътиѫ̇ ⸱ да прѣ|стѫпени̇ и̇же вь раи̇ ⸱ створи , е̇вь|га ⸱ сь милостиѫ̇ бѫдетъ ⸱ и̇ л͠вѣ|кь се проꙁва ⸱ да т се проꙁо|веши б͠ь ⸱ и̇ нареⷱ сѧ сн͠ъ л͠вь ⸱| да ты сѧ нареⷱши сн͠ъ б͠и ⸱ и̇ въꙁѧ|ть наше ⸱ а꙼ намь дасть своє̇ ⸱| и̇ мо͠ли се да тѧ вѣрꙿна створить ⸱||

34б
ꙗ̇коже гл͠а при лаꙁари ⸱ ѡ̇͠е про|слави своє̇го сн͠а ⸱ да и̇ сн͠ь твои̇ прⷪ|славить тѧ ⸱ и̇ а̇би̇ приде е̇мⷹ | глаⷭ сь нб͠се гл͠ѫ ⸱ прославихь и̇ па|кы славлѫ ⸱ и̇ вⷣѣ ꙗ̇ко вьсегаⷣ ме пⷪ|слоуша̇ши ⸱ нѫ ꙁа прѣстоѫ̇щаго | народа рѣхь ⸱ да вьси вѣроуѫ̇ть ⸱| ꙗ̇ко ты мѧ посла ⸱ и̇ е̇же е̇сть при|ѧ̇ль сп͠сь нашь ⸱ не ꙁа себе е̇сть при|ѫ̇ль ни ꙁа своє̇го ̇ц͠а ⸱ нь да сп͠се|ть л͠ве плѣмѧ ⸱ а꙼ще ли хощеши |вѣдѣти ⸱ силѫ кртⷭьнѫѫ̇ како е̇сть | лѣпо похвалити ⸱ то послшаи̇ ⸱ кртⷭь | кртⷭиꙗ̇номъ добраꙗ̇ надежаⷣ ⸱ кртⷭь | мр͠ттвымь вьск͠рсени̇ ⸱ кртⷭь слѣпи|мь вожъⷣ ⸱ и̇ ꙁаблѫжьⷣшимь пѫть ⸱| кртⷭь ̇сть хромимь подъпорь ⸱ и̇ | б͠гатимь вьсьхлащениє̇ ⸱ кртⷭь | прѣꙁоривыхь гоубитель ⸱ и̇ блѫ|дъныхъ каꙁьнь ⸱ кртⷭь оу̇богыхꙿ | оу꙼вѣть ⸱ кртⷭь вьꙁбои̇ бѣсомь ⸱| и̇ вѣрꙿнимь ꙁабрало ⸱ кртⷭь побѣ|жеⷣниє̇ сьпостатомь ⸱ и̇ ю̇нымь | накаꙁаниє̇ ⸱ кртⷭь ѡ̇аꙗ̇вьши|х [с]ѧ надежаⷣ ⸱ и̇ пловѧщимь по во||

35а
дѣ правитель ⸱ (в͠ь) вльнахь сꙋщимь оу̇|тѣшени̇ велико̇ ⸱ крътⷭь ѿ ратьни|къ стѣна твръда ⸱ и̇ сиротамь ѡ̇ц͠ь ⸱| кртⷭъ въдовицамь ꙁастѫпꙿникь ⸱| кртⷭь пеальнимь оу̇тѣха ⸱ младе|нꙿцемь набъдѣни̇ ⸱ и̇ мꙋжемь гла|ва ⸱ и̇ старꙿцемь съврьшени̇ ⸱ кртⷭь | свѣть иже въ тьмѣ сѣдеть ⸱ кртⷭь | цр͠емь великаа̇ лѣпота ⸱ и̇ кртⷭь кнѧ|ꙁемь велика красота ⸱ и̇ ѡ̇рѫжиє̇ | вѣꙿно̇ ⸱ и̇ рабомь свобода ⸱ кртⷭь не|сьмисьльнимь мꙋдростъ ⸱ и̇ беꙁа|конꙿни̇мь ꙁаконь ⸱ кртⷭь пррⷪьскаа̇ | проповѣдь ⸱ кртⷭь а̇плⷭьско̇ про|повѣданиє̇ ⸱ и̇ мⷱнкомь похвала ⸱| рънꙿцемь въꙁрⷣьжание̇ ⸱ и̇е̇реи̇ска|ꙗ̇ радость ⸱ кртⷭь црк͠вьно̇ , коре|ни̇ ⸱ и̇ ̇сновани̇ ⸱ и̇ въселєнѣ|и̇ оу̇тврьжеⷣни̇ ⸱ кртⷭь и̇дольскы|хь трѣбъ раꙁрⷣоушениє̇ ⸱ ты е̇си по|трѣбитель жрьтвы ̇ретикомꙿь ⸱| сѣти странамь ⸱ и̇ вьсе рог сьте|ръ ⸱ неьсти(в͠ы)мь погыбѣль ⸱ и̇ не|мощꙿнымь сила ⸱ и̇ болѧщимь | враь и̇ и̇сцѣлитель ⸱ пѣготи||

35б
вымь иститель ⸱ а̇ль͠нымь хлѣбь ⸱| и̇ жьⷣнимь и̇стоныкь ⸱ кртⷭь нагимꙿ | ѡ̇дежаⷣ ⸱ наготꙋ же мѣнꙋ не плъть|нꙋю̇ тьию̇ г͠лꙋ ⸱ нѫ и̇ беꙁьвѣрꙿнꙋѫ̇ ⸱| ̇гаⷣ бо кто вѣрꙋ и̇мать ⸱ то не нагь | ̇сть ⸱ нѫ въ ѡ̇дежиⷣ ⸱ и̇ слⷲ , павла гл͠ѧ|ща ⸱ є̇лико вь хаⷭ крⷭтиⷭте сѧ и̇ хоⷭмь ⸱| ѡ̇дѣа̇сте сѧ ⸱ хаⷭ ̇гаⷣ слышиши бра|те , то не мꙿни ⸱ б͠ъ словомь тꙿиѫ̇ мѣни|тъ сѧ ⸱ ни пакы пльтꙿное ⸱ тьиѫ̇ стро|є̇ниє̇ ⸱ рекьше лв͠кь тьиѩ̇ ⸱ нь ѡ̇|бое̇ коупꙿно ̇же ̇сть б͠ь сьврьшень ⸱| съи̇ б͠ь л͠вкъ ⸱ вьсꙋ тварь видимꙋѫ̇ | и̇ невиⷣмѫѫ̇ сьꙁаⷣль є̇сть и̇спрьва ⸱| сице бо гл͠еть бг͠ословець і̇ѡⷶнь ре|кы ⸱ въ наѧло бѣ слово ⸱ и̇ слово бѣ|ше ѿ б͠а ⸱ и̇ б͠ь бѣ слово ⸱ и̇ тако бѣ|ше вь наѧло ѿ б͠а ⸱ и̇ вьсе симь быⷭ ⸱| и̇ беꙁь того не быⷭ ни є̇дино ⸱ ̇же | быⷭ ⸱ видиши ли ꙗ̇ко сь ⷭ е̇же слове|семь н͠бо пропѧть ⸱ и̇ прѣпрьщре|нꙿниⷷѧ крꙋгы ꙁвѣꙁаⷣми оу̇краси ⸱| т покаꙁа н͠бо ꙗ̇ко и̇ свѣтильни|кь сꙋщь ⸱ сеи̇ е̇сть и̇же свѣта слн͠це | и̇спльни и̇ просвѣти ⸱ и̇ повелѣ є̇||

36а
м нꙋ поиваѫ̇ще тещи ⸱ сеи̇ , е̇сть | и̇же ꙁемꙋ ѡ̇сновавь оу̇тврьди на | водахь ⸱ и̇ ни на есомьже ⸱ сеи̇ е̇сть | и̇же ꙁеми повелѣ травꙋ сѣменнꙋ ⸱| проꙁебати ⸱ и̇ и̇стоꙿникомь въꙁꙿврѣ|ти ⸱ водами ⸱ сеи̇ е̇сть и̇же повелѣ ⸱ рѣ|камь и̇ быстринамь плоути ⸱ и̇ вь | е̇ꙁера сьбырати сѧ ⸱ сьи̇ е̇сть и̇же пѣ|ськь прѣдѣль положи и̇ ѡ̇гради | море ⸱ и̇ водамь повелѣ и̇ꙁнести | дш͠е живи() ⸱ а̇ вѣтромь вѣꙗ̇ти ⸱ сьи̇ | ̇сть и̇же повелѣ ⸱ ѡблакомь вьсхо|дити ⸱ и̇ꙁьпроста рещи вꙿсѫ тварь ви|димѫѫ̇ сьтвори ⸱ то ли сиѫ̇ мѣнꙋ | а̇ большѫ ѡ̇ставивь ⸱ сьи̇ бо ̇сть | а̇нг͠лы сьтвориль ⸱ и̇ а̇рханг͠лы ⸱| и̇ гвⷭа и̇ наѫтькы ⸱ и̇ силы и̇ вла|сти ⸱ и̇ прѣстол и̇ хероувимь ⸱ и̇ | серафимы нарекьль ⸱ и̇ лѣта ⸱| и̇ годины ⸱ и̇ врѣмена ⸱ и̇ мцⷭь ⸱ и̇ | недѣлѫ ⸱ и̇ дн͠ы ⸱ и̇ асы ⸱ и̇ нощь ⸱| и̇ свѣть ⸱ и̇ вьсе сьщее̇ ⸱ и̇ послѣдъ | же сьтвори л͠ка по ѡ̇браꙁоу сво||

36б
̇моу ⸱ и̇ по подобию̇ ⸱ и̇ вꙿ раи̇ жити | е̇моу дасть ⸱ и̇ ѡ̇слоушавꙿшоу сѧ е̇|моу ⸱ при садѣ дрѣвьнѣмь ⸱ и̇ и̇ꙁꙿ|гнаниє̇ приѧть ⸱ и̇ ꙁемѫ дѣлаⷽ жесто|ко ⸱ и̇ многы поты проливаѫ̇ ⸱ и̇ прѣ|проводи жииꙁнь своѫ̇ ⸱ и̇ смр͠тиѫ̇ | сконьа ⸱ и̇ того вꙿсе племе ѿ тоѫ̇ | плъти сьгрѣшивꙿшꙋю , родивь ⸱ и̇ тьжеⷣ бѣдꙋ и̇ страсть прие̇маше ⸱| видѧ же млрⷭд лв͠ка и̇ б͠ь слово ⸱| лв͠ьское̇ пл͠емѧ ⸱ дрꙋимо | врагомь сотоноѫ̇ ⸱ и̇ млтⷭиѫ̇ и̇ са|мохотиѫ̇ ⸱ вьпльти сѧ нашею̇ пль|тиѫ̇ ⸱ и̇ вьдасть сⷷ распѧтию̇ на | крⷭтьнѣмь дрѣвѣ ⸱ нась дѣльма | оу̇богыхь ⸱ сего раⷣ ꙵ сице створи ⸱| да ꙗ̇коже сего лк͠а ⸱ пронорꙿливы | диꙗ̇воль прꙗльстивь ⸱ и̇ оу̇мⷪ|ри дрѣвомь ⸱ такоже и̇ самь бѫ|деть и̇спрьва ꙁлодѣи̇ прѣлꙿ|щенъ ⸱ крⷭтьнимь дрѣвомь ⸱ мꙿне ⸱| бо и̇ л͠ка тьиѫ̇ ⸱ нага ⸱ вьꙁвыш(є)|на на крⷭтѣ ⸱ и̇ сь радостиѫ̇ при||

37а
стѫпи диꙗ̇воль ⸱ и̇ власть своѫ̇ по|ть нѫ и̇ самь ѿ него погибе ⸱| и̇ ѡ̇бласть свою̇ оу̇поусти ⸱ въсе | бо хьⷭ г͠ь и̇свеⷣ ⸱ и̇с тьмꙿнаго , мѣста ⸱| а꙼дова ⸱ є̇моуже влцⷣѣ хоуⷭ слава ⸱| и̇ тⷭь и̇ дрьжава ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно | вꙿ вѣкы вѣкомь а̇минь ⁖ |

С Л О (В О) ⸱ С Т А Г О ⸱ І Ꙍ (А) Н А | ꙁлатооу̇стаго ⸱ на рожⷣьство | хвⷭо ⸱ бл͠гослови ѡ̇͠е ⁖ |
то се ⸱ ꙁнамени̇̇ ⸱ прѣрѣканию ви|жⷣѫ ⸱ и̇ таи̇нꙑ̇ страшнꙑ̈ и́ дивнꙑ̈ | ꙁрѫ ⸱ пастꙑри ⸱ ѡ̇глашаѫі́ть сла|вѫще ⸱ поусть гласꙑ ⸱ сопѫще ⸱ мла|денꙿца видѫще ⸱ въ ꙗ̇слехъ ⸱ аг͠гл͠и въ|ꙃг͠лашаѫ̇тъ ⸱ серафими поѫ̇тъ ⸱ хер|вими прославѣꙛ̇тъ ⸱ а̇рꙿх̇а̇гг͠ли пра|ꙁеⷣнъствоуꙛ̇тъ ⸱ шестокрилнꙑѧ̇ | силы на набесехъ ⸱ вꙿышнѣꙗ̇ г͠ьствиꙗ̇ | властиꙗ̇ ̇го ⸱ горѣ ꙁа лвꙿколюби̇ | велико̇ бж͠ества ⸱ вьсѣ ꙗ̇вить сѫ ⸱ вь | ꙃвѣꙁды ⸱ мѣсто небеснаꙗ̇ ⸱ въ славы ||

37б
мѣсто слн͠ца свѣтлѣє̇ ⸱ ꙗ̇сли ди|вꙿно въмѣстѧща ⸱ свⷮ|ѣло̇ слн͠це вь | мирѣ ꙗ̇ви сѧ ⸱ вꙿсемоу мироу кра|сота ѡ̇блисте̇ть ⸱ и̇ а̇бые̇ ꙁарѣ вь|сиꙗ̇ вь виѳлеѡ̇мѣ ⸱ и̇ е̇ство ꙁемь|ныи̇хь просвѣща̇тъ сиꙗ̇ ⸱ и̇же | вѣроѫ̇ не и̇спадь бж͠ества сво̇го | бы̇ва̇ть л͠кь ⸱ ни прѣложь бж͠е|ства сво̇го вь лв͠ьство ⸱ ни пакы | же то вьспитѣнии̇ ѿ л͠кь быⷭ б͠ъ ⸱| вь слово сы̇и̇ бж͠ие̇ ⸱ пльть быⷭ ⸱ не|прѣложноу прѣбываѫ̇щ б͠еств ⸱| нѫ ꙗ̇ко роди сѧ оу̇бо ⸱ и̇ю̇деи̇ ѿ|метахѫ сѧ ⸱ страшꙿнаго рожⷣъства ⸱| фарисеи̇и̇ же бж͠иѫ̇ книгы̇ прѣвра|щаа꙼хѫ ⸱| а̇ книгоиѫ̇ противѫ ꙁа|коноу гл͠аа̇хѫ ⸱ и̇ родь рожьⷣшаго | сѧ и̇скаше ⸱ не да поести и̇ ⸱ нѫ да | би̇ть и̇ ⸱ днⷭе же всѣ противьнаꙗ̇ | видѣхъ ⸱ не таи̇ть бо сѧ ѿ ѧдь | и̇хь ⸱ по пррⷪьскомоу словоу ⸱ въ ро|дъ и̇нь ⸱ цр͠и() прии̇дошѫ нб͠сно|моу цр͠оу дивѧще сѧ ⸱ како на ꙁе||

38а
мꙋ прии̇де ⸱ не а̇нг͠лꙑ и̇мы ни прѣсто|ль ⸱ ни г͠ьствъ ⸱ ни силь ⸱ нь страшномь | и̇ нетлаьномь пѫтемь прошедъ ⸱| ѿ прѣистыи̇хь ложеснь дв͠иьскь ⸱| рожⷣь сѧ ⸱ ни а꙼нг͠ль свои̇хь поусты ⸱ бж͠ь|ство сво̇ ѻ̇ставлъ ⸱ и̇ пакы прише|ствимь свои̇мь ̇же кь намъ ⸱ бж͠е|ства сво̇го прѣложъ ⸱ нь цр͠и̇ небнⷭомⷹ | цр͠ю славѣ ⸱ прии̇дош поклонити сѧ ⸱| и̇ да въскорѣ рекѫ ⸱ вꙿси грѣшꙿныци | прии̇дошѫ ⸱ видѣти и̇ поклонити | сѧ ⸱ а̇гньцоу бж͠ию̇ ⸱ въꙁемлѧще|моу грѣхы вꙿсего мира ⸱ вльсви да|ры приносѧще ⸱ пастыри̇ ⸱ блвⷭѧ|ще ⸱ мытари̇ бл͠говѣствоуѫ̇ще ⸱| блѫдныѫ̇ масть носѧще ⸱ самарѣ|нни жѫжⷣѫщии̇ ⸱ воды животны ⸱| хананеꙗ̇ вѣрꙋ несоуменꙿнꙋ и̇мѫ|щи ⸱ всѣмь оу̇бо ликьствоуѫ̇щи|и̇мь ⸱ хощꙋ и̇ а꙼ꙁь ликьствовати ⸱| праꙁнⷣовати хощѫ ⸱ сь похва|лоѫ̇ бж͠и̇ѫ̇ ⸱ не пищалеи̇ носѧ ⸱| ни вь прѣгѫдъницѫ брѧцаѫ̇ ⸱||

38б
ни въ гѫсли ⸱ ни свирѣлⷷи̇ и̇мы ⸱ ни | въси рогь дꙿвижѫ̇ ⸱ ни ль просвѣ|щаѫ̇ ⸱ нь ꙁа моусикии̇ ⸱ ѡ̇рганъ ⸱| хвⷭныѫ̇ пелены носѧ ⸱ ты ми оу꙼по|вани̇ ⸱ ты ми сопли ⸱ ты ми гꙋсли ⸱| ты ми лоуѫ животꙿны ⸱ ты ми спеⷭ|ние̇ ⸱ тѣмьже и̇ ты носе грѧдꙋ ⸱ да си|лоѫ̇ и̇хь ѿ хаⷭ слово прие̇мь ⸱ съ а꙼нг͠лы | рекѫ ⸱ Слава вь вꙑшꙿнихь б͠оу ⸱ и̇ | сь пастыри ⸱ и̇ на ꙁеми миръ ⸱ въ | лв͠цѣхь бл͠говолени̇ ⸱ днⷭе рожеⷣ|и̇ сѧ неи̇ꙁгл͠но ѿ ѡ̇ц͠а ⸱ ѿ дв͠ы ражаⷣ|̇ть сѧ ⸱ неи̇ꙁꙿрⷷнно нась ради ⸱| ѿ ѡ̇ц͠а бо прѣжеⷣ вѣкь роди сѧ ⸱ ꙗ̇кⷪ|же роди сѧ вѣсть ⸱ дн͠есъ же пакы ѿ | дв͠ꙑ ⸱ дивьно и̇ страшꙿно рожьⷣство | роди сѧ ⸱ ꙗ̇коже ст͠аа̇го дх͠а сьвѣсть | бл͠годѣть ⸱ и̇ вышꙿне̇ ̇го рожьⷣство | и̇стинꙿно ⸱ и̇ нижнеє̇ , ̇го рождь|ство нельжно ⸱ и̇ вь и̇стинѫ ѿ б͠а | б͠ъ роди сѧ ⸱ и̇ въ и̇стинѫ ꙗ̇ко л͠кь | ѿ дв͠ы роди сѧ ⸱ и̇ ть самъ горѣ є̇|динъ ⸱ ѿ ̇диного и̇ноѧдъ ⸱ ѡ̇ц͠ь ||

39а
бо бе сѣмене роди и̇ ⸱ и̇ дв͠аа̇ не и̇ꙁрⷣее|нꙿно прижитъ ⸱ и̇ б͠ъ бѣ не лв͠къ и̇ ро|ди ⸱ нь бг͠олѣпꙿстꙿвно роди ⸱ ни дв͠а|а̇ и̇стлѣниꙗ̇ ⸱ дѣвъствоу свое̇моу | рожъⷣши приѫ̇ть ⸱ дх͠овно бо роди ⸱| тѣмже не въи̇спръвне ⸱ и̇ то раꙁь|ньство повѣстиѫ̇ скаꙁае̇ть сѧ ⸱| ни бывꙿше̇ є̇го въ послѣдънѣ|ꙗ̇ врѣмена ⸱ нась ради ꙁемноє̇ | рожьⷣство ̇го постиꙁае̇т сѧ ⸱| ꙗ̇ко бо дв͠аа꙼ роди днⷭе ⸱ вѣдѣ ⸱ и̇ | ꙗ̇ко б͠ь роди и̇ прѣжде вѣкъ ⸱ вѣ|роуѫ̇ ⸱ нь каꙁниє̇ рожⷣъствоу ⸱ мль|аниемь ьсть навыкь ⸱ и̇ не | словомь и̇спꙑтати прѣѫ̇хъ ⸱ ѡ̇ б͠ꙃѣ | бо не поин вещемъ доⷭи̇тъ и̇ска|ти ⸱ нь силꙋ творѧщомоу вѣрова|ти ⸱ инь бо рожⷣъствоу є̇стъ ⸱ ̇|гаⷣ жена посагьши ꙁа мѫжь ⸱ ѡ̇бы|аи̇мь лв͠ьскы и̇ родить ⸱ а꙼ ̇гаⷣ дв͠аа꙼ ⸱ прѣистаа꙼ бе сѣме | родивъши ⸱ пакы дв͠оѫ̇ прѣбы|ває̇ть ⸱ пае ина ⸱ и̇ ѡ̇баа꙼ л͠вѣ ||

39б
̇сть ⸱ е̇же по ѡ̇быѣю̇ и̇ ꙁаконоу л͠вѣ|ьскоу бывае̇ть ⸱ того радость и̇ ть[...] | и̇скати ⸱ а̇ є̇же вше ѡ̇быаа꙼ ⸱ и̇ ꙁакⷪ|на лв͠ьска ⷭ ⸱ мльани̇мь исто[.] до|стои̇ть ⸱ не ꙗ̇ко недостои̇на ⸱ нѫ ꙗ̇ко | неи̇ꙁⷣреⷱнꙿнаа̇ ⸱ да тѣмъ лоуе мльѣ|ти ѡ̇ нихь ⸱ а꙼ проее̇ то рекѫ ⸱ или то | вьꙁгл͠ѧ ⸱ се дв͠аꙗ̇ вь рѣвѣ при̇млет | писание̇ се пррⷪьскоє̇ сьньмищ жи|довьск ⸱ а богатьство црк͠ви ⸱ то | писмена приѧ̇ть ⸱ а̇ си бисерь сте|жа ⸱ ть вльнѫ ѡ̇рьви ⸱ а̇ сии̇ въ риꙁѫ | ѡ̇блѣе сѧ ⸱ и̇ ю̇деꙗ̇ бо и̇ роди ⸱ а̇ ве|сь мирь (и̇) приѫ̇ть ⸱ сьньмище и̇ въспі|тѣ и̇ въꙁдои̇ ⸱ а̇ црк͠вии дръжа ⸱ и̇|ꙁь ̇ного лоꙁа ⸱ а̇ вь наⷭ гроꙁдъ и̇сти|нꙿныи̇ ⸱ ѡ̇нь гроꙁдь и̇ꙁнⷢете ⸱ а꙼ ѫ̇ꙁы|ци прѣистоє̇ пиво пиѫ̇ть ⸱ то | ꙁрьно вь и̇ю̇деи̇ вьсѣꙗ̇ ⸱ а꙼ ѫ̇ꙁыци | срьпомь вѣрꙿнꙿыи̇мь клась жꙿнатꙿ ⸱| ꙁыци цвⷮѣ бл͠говѣрꙿно ѻ̇быи̇мⷶ|шѫ ⸱ а̇ вь ию̇деи̇хь трънь беꙁьвѣ|рьствию̇ ѡ̇ста ⸱ пꙿтенець ѿлетѣ ⸱||

40а
и̇ несьмӹсльнии̇ присѣдѧⷮ гнѣꙁⷣѣ ⸱| листь писмень жидове скаꙁаѫ̇ть ⸱| а꙼ плодъ дх͠овънии̇ єꙁы̇ци жнѫть ⸱| е дв͠аꙗ̇ въ рѣвѣ прие̇меть ⸱ рьци | ми ѡ̇ жидовине ⸱ рьци бо кого ро|ди ⸱ повѣжⷣъ ми понѣ ꙗ̇ко и̇родовинⷾ | не вѣси ⸱ вⷣѣ пото ⸱ ꙁа ковъ ⸱ ѡ̇номоу | бо рее да оу̇биє̇ть ⸱ а̇ мнѣ не гл͠еши ⸱| да не бихь поклониль сѧ е̇моу ⸱ ко|гожєⷣ роди ⸱ влк͠ѫ вꙿсемоу мир ⸱| а̇ще бо и̇ ты оу̇мльиши ⸱ въсѣ тва|рь вьпиє̇ть ⸱ роди же ⸱ ꙗ̇ко рожеⷣ|и̇ сѧ вьсхотѣ родити сѧ ⸱ оу̇дрьжа | бо сѧ ѿ ̇баꙗ̇ ⸱ рожьⷣства лв͠ь|ска ⸱ нь ꙗ̇ко творець л͠колюби|мь ⸱ странꙿнꙋ рожьⷣствоу вꙿведе , ве|щь ⸱ да ꙗ̇вить ꙗ̇ко л͠кь бывь ⸱ ни | ꙗ̇ко л͠кь ⸱ нѫ ꙗ̇ко б͠ь ражаⷣє̇т сѧ ⸱| и̇ тьи̇ ̇сть и̇сты ⸱ сьꙁдавы а꙼да|ма ѿ новы ꙁемлѧ древле ⸱ и̇ ѿ | а꙼дама женѫ ѡ̇браꙁьствовавь ⸱| ꙗ̇ко бо а꙼дамь беꙁь жении̇ ⸱ же|нѫ и̇ꙁведе ⸱ тако дн͠есь дв͠аꙗ̇ | беꙁь мѫжа мѫжь роди ⸱ л͠кь бо | сть рее пррⷪкь ⸱ и̇ кто и̇ вѣсть ⸱||

40б
и̇ понеже длъжень бѣ жⷷньскы̇ родь | лв͠комь вьꙁь бл͠годѣть ⸱ ꙗ̇ко а꙼да|моу беꙁь жены̇ ⸱ женꙿнꙋ и̇ꙁведь|шоу ⸱ сего ради дв͠аꙗ̇ днⷭе роди ⸱ бе|ꙁь мѫжа ꙁа є̇вьгѫ ⸱ вьꙁаⷣѫ̇щи мꙋ|жемь длъгь ⸱ и̇ ꙗ̇ко ѿ а꙼дама ре|бро вьꙁѧть ⸱ и̇ а꙼дама не врѣди ⸱| тако и̇ ѿ дв͠ы вьпльщь сѧ ⸱ дв͠ь|ства не врѣди ⸱ цѣль прѣбыⷭ а꙼дамь ⸱| и̇ по вьꙁѧти реброу ⸱ и̇ дѣваа̇ дв͠оѫ̇ | прѣбыⷭ пакы ⸱ и̇ по рожьⷣствѣ мла|денꙿцоу ⸱ ѡ̇бае л͠кь бывъ ⸱ не а̇|ко л͠кь ражаⷣє̇ть сѧ ⸱ нѫ ꙗ̇ко б͠ь | л͠кь быва̇ть ⸱ а꙼ще бо вь простѫ | женитꙿвꙋ би родиль се ⸱ ꙗ̇кожє | и̇ а꙼ꙁь ⸱ льжа многымь мнѣла | би сѧ ⸱ нинѣ же сего ради ⸱ ѿ дв͠и | ражаⷣє̇ть сѧ ⸱ и̇ ражаⷣ̇и̇ же сѧ ⸱| ложесꙿна ꙁатворена ⸱ хранить ⸱ и̇ | дв͠ьство неврѣжеⷣно сьблюдає̇|ть ⸱ да странꙿн рожъⷣства вѣрѣ | велицѣ ⸱ ходатаи̇ ми бѫдеть ⸱| рьци ми жидовине ⸱ родила є̇|сть дв͠а ⸱ и̇ли нии ⸱ и̇ а꙼ще родила | ⷭ ⸱ и̇сповѣжъⷣ дивꙿное̇ рожьⷣство ⸱||

41а
а꙼ще ли не роди ⸱ пото и̇рода льща|ше ⸱ тебе бо вьпроси ⸱ гдє хьⷭ ражаⷣє̇|ть сѧ ⸱ и̇ ѿвѣща є̇м ⸱ ̇да ⸱ а꙼ꙁь ве|щь тꙋ видѣхь ⸱ и̇ли мѣсто ⸱ е̇да | а꙼ꙁь ражаⷣѫ̇щаа̇го сѧ рожьⷣство ви|дѣхь ⸱ не и̇саи̇ꙗ̇ ли , б͠а нарее ⸱ роди|ть бо реⷱ сн͠ъ ⸱ и̇ нарекѫть и̇мѧ е̇моу | е̇мьманиль ⸱ не вы ли свѣдꙋще|и̇ враꙃы ⸱ и̇стинꙋ и̇сповѣдасте ⸱ не | кꙿнигоиѫ̇ ли и̇ фарисеи̇ ⸱ и̇стии̇ ⸱ ꙁа|конохранител⸱ всѣ ꙗ̇же ѡ̇ немь | н наоу̇ишѧ ⸱ е̇да мы̇ ѫ̇ꙁыкь жи|довъскы вⷣѣхомь ⸱ не вы ли кни|гы прѣложисте вꙿ нашь ѫ̇ꙁыкь ⸱| и̇ прѣжеⷣ даже не родиⷮ дв͠аꙗ̇ ⸱ и̇ по рⷪ|жъⷣствѣ пакы прѣбыⷭ дв͠оѫ̇ ⸱ да | никто рееть ꙁа любꙿвє ⸱ и̇ли ꙁа мы|то скаꙁанꙿно тако быⷭ слово то ⸱ не | вы ли вьпрашає̇ми ⸱ и̇родомь ⸱| свⷣѣтелѣ , приведосте михеꙗ̇ пррⷪ|ка ⸱ да своє̇ слоⷡ вѣрꙿно сътвори|те ⸱ и̇ ты бо реⷱ виѳлеѡ̇ме доме є̇|фратовъ ⸱ никакоже маль (є)си | влⷣкахь и̇ю̇дова и̇с тебє бо и̇|ꙁыдеть кнѧꙁь ⸱ Иже оу̇пасⷷть ||

41б
люди моѫ̇ и̇ и̇ꙁлⷭевы̇ ⸱ добрѣ же пррⷪ|кь и̇с тебе и̇ꙁы̇деть ⸱ и̇ꙁ вась бо и̇|ꙁыде ⸱ и̇ въ ѫ̇ꙁыкы приде ⸱ сыи̇ бо | приходить ⸱ и̇ не сыи̇ ꙃижеⷣть сѧ ⸱| и̇ли быває̇ть ⸱ а̇ тьи̇ бѣ и̇ прѣжде ⸱| и̇ присно бѣ ⸱ и̇ вынѫ бѣ ⸱ нь бѣ оу̇|бо присно ꙗ̇ко б͠ь весъ мирь строѫ̇ ⸱| днⷭе же б͠ь и̇ л͠къ , тьи̇жꙿде ⸱ ꙗ̇кⷪ л͠кь | бо люди пасы̇ ⸱ ꙗ̇ко б͠ь весь мирь | спаⷭѫ̇ самь ⸱ ѡ̇ сьпостатомь бл͠го|мь ⸱ ѡ̇ клеветьникомь млрⷭдъ|ствиє̇ ⸱ тащаго сѧ б͠а въ ꙗ̇слехь | вь веѳлеѡ̇мѣ поꙁнашѫ ⸱ сѣ|дѧщаго вь врьтьпѣ покаꙁашѫ | неволеѫ̇ ⸱ бл͠го створише не хо|тѧще ⸱ ѿкрышѫ покрти хо|тѧще ⸱ видѣ ли неоу̇мѣниє̇ | оу̇итель ⸱ ѧть не вѣдѧще ⸱| а̇льѧщѫѭ̇ питаѫ̇ть ⸱ жеждꙋ|ще ⸱ напаꙗ̇ѫ̇ть ⸱ нищѫѭ̇ ѡ̇|бг͠ащаѫ̇ть ⸱ а̇ сами а̇льѧть ⸱| прии̇дⷺеⷮ праꙁⷣноу̇мь ⸱ прии̇|дѣте ликьствоу̇є̇мь ⸱ придѣте | въꙁраоуⷣе̇мь сѧ гвⷣи ⸱ страньно бо | рождъство ⸱ странꙿно дѣвѣи̇ при||

42а
жити̇ ⸱ понеже , и̇ дивꙿно е̇сть слⷡо | рожьⷣства ⸱ днⷭе не приꙗ̇ꙁнь пост|дѣ сѧ ⸱ и̇ демони раꙁьбѣгошѧ сѧ | сьмр͠ть раꙁраⷣоуши ѧ ⸱ и̇ раи̇ ѿврь|ꙁе сѧ ⸱ клѧтва раꙁрⷣоуши сѧ ⸱ и̇ бла|гословениє̇ расплоди сѧ ⸱ грѣхь | и̇ꙁьгнань быⷭ ⸱ лъсть ѿи̇де ⸱ і̇ и̇сти|и̇на приде ⸱ и̇стина бо реⷱ пррⷪкь ѿ | ꙁемле вьсиꙗ̇ ⸱ и̇ правьда сь нбⷭе | приние ⸱ и̇ бл͠гыѫ̇ вѣр слово | въсѫдоу расѣꙗ̇но є̇сть ⸱ и̇ про|странить сѧ нб͠сныи̇хь житиє̇ ⸱| и̇ на ꙁеми насади сѧ ⸱ л͠ци а̇нг͠ло|мь ̇бещꙿници сѧть ⸱ и̇ лц͠и | сь а̇нгл͠и и̇ несоумьнѧще сѧ бесѣ|доуѫ̇ть ⸱ пото понеже приде б͠ь | на ꙁемлѧ ⸱ и̇ л͠кь на нб͠о вьꙁыде ⸱| и̇ приде на ꙁемлѧ слово ⸱ сыи̇ | же на нб͠сы ⸱ быⷭ л͠кь ⸱ не ѿврь|гь бж͠ьства своє̇го ⸱ г͠ь б͠ь про|свѣтиль ны е̇сть ⸱ и̇ посѣтиль | ны є̇сть ⸱ нась вьстокь сьвы|ше ⸱ направити ногы нш͠ѫ на | пѫть мирень ⸱ днⷭе вльсви приі̇|дошѧ ⸱ наѧтокь приє̇мьше ⸱||

42б
ѿмѣтати се мꙋитела ⸱ и̇ нб͠о | хвалить сѧ ꙁвѣꙁдоѫ̇ своє̇го | г͠а покаꙁаѫ̇ ⸱ тоже рикѫ ⸱ и̇ли̇ | то гл͠ѫ ⸱ тектена , ꙗ̇сли вижоуⷣ ,| и̇ младѧ ⸱ и̇ матерь дѣвоѫ̇ ⸱ ̇|аи̇ныи̇мь трѣбованиє̇мь пра|ꙁнⷣѫ ⸱ вса нищета блиꙁь ⸱ всѣ | оу̇божьства и̇сꙿплънъ ⸱ видѣ ли | пространьство , вꙿ нищетѣ мно|ꙃѣ ⸱ тако бг͠атьство ѡ̇бьни|ща нась ради ⸱ ѻ̇ нищета бг͠а|тьствоу и̇стоникь ⸱ ѻ̇ бг͠ать|ство бещисльно ⸱ нищетѣ ѡ̇бра|ꙁь носѧ ⸱ въ ꙗ̇слехь лежить ⸱ и̇ | весь мирь движеть ⸱ вь пⷷлена|хь ѡ̇бьвить лежить ⸱ и̇ грѣхо|вьныѫ̇ прѣтрьꙁає̇ть ѫ̇ꙁы ⸱ ꙗ̇кⷪ | вьꙁвелиишѧ сѧ дѣла твоꙗ̇ | г͠и ⸱ вьсѣ л͠колюби̇м си сь|твориль є̇си ⸱ тебѣ поⷣба̇ть | слава и̇ дръжава ⸱ ѡ̇ц͠оу и̇ | сн͠оу и̇ ст͠ом дх͠оу и̇ нинѣ ⸱| и̇ присно и̇ вь вѣкы вѣко|мь а꙼минь ⁖ |
                        

43а
С Л О В (О) ⸱ С Т Г О І Ꙍ (А) Н А | ꙁлатостаго .в͠. на рожьⷣство | хвⷭо ⸱ бл͠гослови ѡ̇͠е ⁖  |
Хоуⷭ праведъном слн͠цоу ⸱ днⷭе ѿ | дв͠ы прѣтⷭыѫ̇ въсиꙗ̇въшоу ⸱ и̇ | тꙿма неьстывии̇хь ѿбѣже ⸱ а꙼ свѣ|ть добровѣрꙿны̇ подасть сѧ ⸱| и̇ льсть невѣрꙿныхь ⸱ раꙁыде сѧ ⸱ и̇ | класъ нбнⷭі̇и ꙗ̇вѣ процьвꙿ|те ⸱ и̇ ꙁвѣꙁаⷣ и̇стинꙿнаꙗ̇ всѣмь вь|сиꙗ̇ ⸱ днⷭе же пльтꙿном свѣтоу | прирасть ⸱ и̇ дх͠овномоу приси|ꙗ̇ние̇ ⸱ народь бо сѣде въ тꙿмѣ и̇ ви|дѣ свѣть великь ⸱ днⷭе беꙁь ѡ̇ц͠а сн͠ь | роди сѧ ⸱ и̇ всѣ тварь дари є̇моу | приносить ⸱ ꙁемлѣ ꙗ̇сли ⸱ каме|ни̇ делꙿвы каменꙿни̇ ⸱ горы пеще|рѫ ⸱ гради виѳлеѡ̇ма ⸱ вѣтри | послоушани̇ ⸱ море повинове|ние̇ ⸱ вирове рыбы ⸱ рѣкы , є̇рꙿда|нь ⸱ пстына і̇ѡⷶна ⸱ пꙿтицѧ го|лѫбь ⸱ блъсви дары̇ ⸱ жен ма|рьѳѫ ⸱ вдовыѫ̇ а̇нꙿнѫ ⸱ непло|дві̇ є̇лисавеѳь ⸱ дв͠ы бц͠ѫ ||

43б
мариѫ̇ ⸱ дѣти ꙁєленииє̇ ⸱ пасты|риє̇ хвалѫ ⸱ ̇реи̇є̇ симеѡ̇на ⸱ лю|ти̇ павла ⸱ грѣщници мытоє̇мꙿ|ца ⸱ крьвотоиⷱва вѣрѫ ⸱ блѫдꙿнаꙗ̇ ми|ро ⸱ дꙋбиє̇ ꙁахеꙗ̇ ⸱ дрѣво , крьста ⸱ кртⷭь | раꙁбои̇ныка ⸱ въстокь ꙁвѣꙁдѫ ⸱ нб͠о | а꙼гг͠лы ⸱ гавриль цѣлованиє̇ ⸱ рекь раоуⷣ|и̇ сѧ ̇брадованꙿнаꙗ̇ г͠ь с тѡбоѫ̇ ⸱ мы | же оу̇боꙃы ⸱ ѿ днⷭе ѡ̇бьрадѫ̇̇ще сѧ | рꙿцѣмь кꙿ неи̇ ⸱ ̇ прѣславꙿнаа꙼ б͠це ⸱| ты днⷭе ѿвръꙁає̇ши раи̇ а̇дам | прѣѡ̇ц͠оу нашемоу ⸱ и̇же ꙁатво|ри є̇ӱга ѡ̇слоушаниє̇мь ⸱ ѻ̇ | прѣс͠таа̇ дв͠о ти днⷭе раждає̇ши | давꙿца , и̇ творꙿца ⸱ въси же того , грѧ|дѣте , и̇ виⷣте всѧ страны̇ ⸱ ꙋтро|бꙋ ширꙿшꙋю нбⷭе ⸱ и̇же бо сего ⸱| небо , не вьмѣсти ⸱ то вь сию̇ се | вьмѣсти ⸱ вражди сьꙋꙁы расы|па ⸱ и̇ свободѫ лв͠ьском є̇сть|ствоу дасть ⸱ дрьжимѫ ѿ прь|ваго л͠ка до нинѣ ⸱ да н͠нѣ мы̇ | словославимь ⸱ пришедьша|а̇го вь своꙗ̇ си ⸱ и̇ ѡ̇брадоує̇мꙿ | сѧ ̇моу ⸱ цр͠ь бо пррⷪкь дв͠дь ⸱||

44а
и̇же ꙁаконь бж͠и и̇мѣше кивоть ⸱| и̇ ѿ (і̇)ноплеменꙿныхь видѣвъ при|шедꙿша ⸱ и̇ ликьствова раоуⷣѧ̇ сѧ ⸱ ти | тѣмы̇ ꙗ̇ви ⸱ и̇ колькѫ любовь и̇|мѣше кь бг͠оу ⸱ мы же днⷭе ꙁако|на того положꙿшаго ⸱ самого ви|дѧще ⸱ ꙗ̇ко скоꙁѣ кивоть ⸱ сыꙗ̇|ю̇ща ѿ дв͠ы ⸱ въꙁьхвалимь сѧ | и̇ вьꙁвеселимь сѧ ⸱ и̇ ѿ вꙿсе , сили ⸱| бл͠годавꙿца похвалимь ⸱ кивоть | бо ꙁаконꙿ и̇мѣше ⸱ и̇ клѧтвѫ при|водѧ и̇ мѫкѫ ⸱ и̇же и̇ хдѣ прѣстоу|паа̇ше писа(са)ниє̇ ⸱ си же сконꙿа|тєль ⸱ ̇сть ꙁакон ⸱ и̇скоупѣю|ща наⷭ ѿ клѫтвы ꙁаконоу ⸱ и̇ пра|вдѫ и̇ животь даѫ̇ща всѣмь ⸱| цѣлоує̇мь днⷭе оу꙼бо ⸱ сыи̇ еⷭть|ныи̇ и̇ славьны праꙁнⷣикь ⸱ ꙗ̇ко|же многа добра приноситель ⸱| весь бо днⷭе невыдимы пльтиѫ̇ сѧ | ꙗ̇ви въсемоу мии̇роу ⸱ и̇ въсеи̇ тва|ри надежаⷣ приде ⸱ и̇ вꙿсе, мꙋимы̇ | л͠комъ бѣсы ⸱ и̇ цр͠ь и̇мь сѧ пока|ꙁа и̇ всѣмь плѣникомь приде и̇ꙁбавлениє̇ ⸱||

44б
и̇ богыи̇хь бг͠атьство ⸱ и̇ ѡ̇мраенꙿны | и̇мь свѣть ⸱ ꙁаблѫждъшимь вожьⷣ ⸱| похвалимь браниꙗ̇ ⸱ прѣсвѣтлы | сеи̇ праꙁнⷣыкь ⸱ приде бо рабомь | свобода ⸱ и̇ грѣшныхь простынѣ ⸱| и̇ скврьнꙿныхь ѡ̇ищениє̇ ⸱ болѧ|щимь и̇цѣлениє̇ ⸱ прии̇де слѣпы|мь ѡ̇и ⸱ а꙼ гⷧхи̇мь слоухь даѫ̇ ⸱| приде хромимь ꙁрⷣавиє̇ ⸱ расла|бенимь быстрота ⸱ пѣгⷪтивымь | ѡ̇ищени̇ ⸱ приде лежѧщимь | вьстание̇ ⸱ приде а̇льнымь на|сыщениє̇ ⸱ И̇ жалѧщимь весели|є̇ ⸱ приде гроубымь прѣмѫ|дрость ⸱ и̇ мр͠ьтвыи̇мь жи|воть ⸱ славимь пришедꙿшаа꙼го | наⷭ дѣльма г͠а ⸱ приде бо и̇же со|тонꙋ мори ⸱ и̇ и̇же а̇да плѣни ⸱| приде тлѣнию̇ раꙁрⷣоушныкꙿ ⸱| приде же вѣнѣи̇ жиꙁни да|веєць ⸱ и̇ бесꙿмр͠тию̇ датель ⸱ прі|де вь риꙁꙋ беꙁьи̇стлѣниꙗ̇ ны | ѡ̇блаѧ ⸱ и̇ вь ѡ̇дєжѫⷣ славь|нѫ ѻ̇дѣва̇ нась ⸱ приде пра|ведыⷯ хвала ⸱ и̇ тва||

45а
ри вꙿсеи̇ радость ⸱ приде прѣтькь|шии̇хь сѧ мирь ⸱ приде б͠ь ⸱ ло|вѣкомь быⷭ ходатаи̇ ⸱ приде жє | житиꙗ̇ сеⷢ ⷪ строи̇тель ⸱ приде же | ѡ̇бетьшаниꙗ̇ нашего строи̇|тель ѡ̇новлению̇ ⸱ приде и̇же нⷷ|приꙗ̇ꙁꙿнины л͠кы съ а꙼нгл͠ы ра|вьны творить ⸱ приде и̇же еда | бж͠иꙗ̇ лв͠кы творить ⸱ при|де и̇же црⷭтвие̇ нбⷭно̇ всѣмь | дає̇ть ⸱ сего дѣльма днⷭе на | ꙁеми ⸱ а꙼нгл͠ьскы̇ силы ликь|ствовахѫ ⸱ слава вь вӹшни б͠ ⸱| и̇ на ꙁеми мирь вь л͠вѣцѣхь ⸱| бл͠говолени̇ ⸱ видѣшѧ бо юдо | дивꙿно и̇ оу̇жаса пльно ⸱ и̇ видѣ|шѧ вꙿсѣхь г͠а раби ѡ̇браꙁь при|̇мьша ⸱ и̇ видѣшѧ и̇ꙁꙿ млада | сиꙗ̇ю̇ща ⸱ и̇же вꙿсѧ младенꙿце ̇|живла̇ вь ѫ̇трбѣ ⸱ видѣшѧ | творꙿца а꙼дамова ⸱ приє̇мьша | младеньство ⸱ да а꙼дама свобо|дить ѿ грѣхь ⸱ видѣше вели|ко тає̇моє̇ ⸱ И̇ невѣрє̇мо ⸱ днⷭь вꙿ | виѳлеѡ̇мѣ створьше̇ се ⸱||

45б
тѡгожеⷣ г͠а и̇ л͠ка ⸱ и̇ꙁь жен и̇ꙁьше|дꙿша ⸱ и̇ д͠вꙋ дѣтища до̇ща ⸱ и̇ видѣ|шѫ и̇ рождешꙋю самꙋ те и̇ прѣбывь|шѧ дв͠ою̇ ⸱ видѣшѫ тѧ матере бы̇|вшѧѫ̇ ⸱ И̇ мꙋжа не ꙁнаѫ̇щꙋ ⸱ ви|дѣше ново() ⸱ и̇ прѣславьно ⸱ кла|сь невьсѣꙗ̇ны ⸱ и̇ невъсаждени | гроꙁдь ⸱ и̇ беꙁь ѡ̇ц͠а дѣтищь ⸱ то | рекꙋ и̇ли како и̇ꙁрекѫ ⸱ кои̇мь | ли ѡ̇браꙁомь и̇сповѣмь ⸱ и̇же вꙿше | и̇сповѣданыꙗ̇ є̇сть ⸱ дивꙿнѣи̇ е̇сть | матере сн͠ь ⸱ по и̇стинѣ же рещи тво|рець матери ⷭ сн͠ь ⸱ соугоубо бж͠и|̇ рожьⷣство ̇сть ⸱ ̇во всѣьскы|мь неи̇ꙁьгл͠анꙿно ⸱ а̇ дроуго и̇ꙁъ|гл͠ає̇мо ⸱ и̇ гл͠ащии̇мы ѩ̇ꙁы|кы ѡ̇гнемъ ѡсипаѫ̇и̇ ⸱ слово | прѣжеⷣ вѣкъ ⸱ а꙼ дроугое̇ вь по|слѣдьнаа̇ лѣта ѿц͠а ⸱ ѡ̇боє̇ ѿ б͠а ⸱ и̇ ̇диного ⸱ а̇ дроугоє̇ ѿ дв͠ы ⸱| и̇ є̇диноѫ̇ матере ⸱ беꙁь матере | бо ̇сть на небс͠ехь ⸱ и̇ беꙁь ѡ̇|ц͠а на ꙁеми ⸱ ни та()мь матере , | ни ꙁдѣ ѡ̇ц͠а ⸱ на рожеⷣни(ие) трѣбо|ва ⸱ горѣ трепещѫть а꙼нг͠лы̇ ⸱||

46а
и̇ долѣ ⸱ кореть л͠ци ⸱ горѣ хероу|вими ̇моу прѣстоли ⸱ долѣ пе|щера ⸱ и̇ ꙗ̇сли ̇м мѣсто ⸱ горѣ вь | славѣ неи̇сповѣдимѣи̇ ѡ̇дѣꙗ̇|нь ⸱ и̇ долѣ вь пеленахь ѡ̇бьвыть ⸱| горѣ серафиⷨ не смѣѫ̇ть ꙁрѣти ⸱ и̇ | долѣ блѫдꙿница по ноꙁѣ се дрьжи|ть є̇моу ⸱ горѣ нбнⷭыѫ̇ силы не смѣ|ѫ̇ть пристѫпити ⸱ и̇ долѣ сь грѣшꙿ|нык ꙗ̇сть ⸱ горѣ цр͠ь надь цр͠и ⸱| и̇ долѣ оу̇богь є̇сть ⸱ и̇ не и̇мѣ ни | гдѣ главы подьклонити ⸱ горѣ | вꙿсеи̇ твари сꙋди , е̇сть ⸱ и̇ долѣ бе|ꙁь грѣха ѿ пилата сѫдь при̇мле|ть ⸱ се вьсе наⷭ дѣльма , милость сь|твори ⸱ се все наⷭ ради оу̇богыхь | л͠кь сьдѣꙗ̇ ⸱ вь тьмѣ сѣдѫще | невѣдѣниꙗ̇ дѣє̇ть ⸱ така бо и̇ма|м млⷭтива влкⷣѫ и̇ г͠а ⸱ да є̇гаⷣ прѣ|больше вь неьтⷭие̇ вьнидохомь ⸱| и̇ ꙁлѣ , все створихомь ⸱ и̇ соупоста|ти є̇м быхомь ѿбѣгьшеи̇ ѿ | него ⸱ ты , быхомь доⷭи̇ни сѫдь гⷪ|рькы и̇ люты приѧ̇ти ⸱ и̇ тогаⷣ вели|кѫѫ̇ мⷧтⷭь и̇ л͠колюбиє̇ ⸱ ѿ негѻ ||

46б
приѧ̇хомь ⸱ ко̇и бо тⷭь и̇же вь тва|ри бл͠аго не послоужихомь ⸱ кымь | не пом͠лихомь сѧ ⸱ и̇ слоужихомь | бѣсомъ ⸱ коє̇ ꙁло и̇ ськꙿвꙿрьнениє̇ ⸱| и̇ сьбесꙿьсти̇ ⸱ нами сѧ не сꙿтвори ⸱| и̇ли поⷭть не приѧ̇ть ѿ наⷭ ⸱ раꙁвѣ | є̇диного и̇стинꙿнаа̇го ⸱ вꙿсѧ б͠гы ⸱| приꙁвахомь ⸱ н͠бо и̇ ꙁемлѧ и̇ слн͠це ⸱| и̇ лоунѫ ⸱ и̇ ꙁвѣꙁды ⸱ и̇ горы ⸱ и̇ хль|ми ⸱ и̇ дѫбиє̇ ⸱ и̇ и̇стоꙿныкь ⸱ и̇ рѣкы ⸱| и̇ камениє̇ ⸱ и̇ скоты всѣкы ⸱ кь | семоу же є̇ще и̇ сладостъ ⸱ и̇ оу̇би|̇ниє̇ ⸱ и̇ желани̇ ⸱ и̇ татьбѫ ⸱ и̇ | блѫдъ ⸱ И̇ не раꙁмѣхоу ⸱ и̇ ко б͠гы | ьтѣхоу т ꙗ̇ꙃы вса ⸱ тако бо | ни , прѣльсти льстивии сотона ⸱| ꙗ̇коже сꙿкврьнымь дѣломъ пⷪ|клѣнѣти ⸱ и̇ и̇мѣти ꙗ̇ко б͠гы ⸱ нь | и̇ тацѣмꙿ ны сꙋщимь ⸱ и̇ бл͠годѣ|тивь б͠ь ⸱ не прѣꙁрѣ наⷭ ⸱ ни ѻ̇ста | наⷭ ⸱ вь тои̇ сꙿкврьнѣ оу̇тоноути ⸱| нь и̇деже прѣоумножи сѧ грѣхꙿ ⸱| и̇ т и̇ꙁлиха бⷭы̇ бл͠годѣть ⸱ и сь|дѣлѣ жє добродѣтєль ̇го ⸱ на|шемоу неприꙗ̇ꙁꙿньствоу ⸱ да ||

47а
щедрьствомь и̇ млтⷭиѫ̇ велико|ѫ̇ приде кь намь ⸱ спⷭь грѣшнико|мь ⸱ самь наше врѣд и̇цѣлаѫ̇ ⸱| ськры своє̇ бж͠ество вь пльти ⸱ ꙗ̇|ко и̇ вь а꙼дѣ сьмрꙿтьнѣ ⸱ и̇ на є̇ство | приє̇мь ⸱ и̇ л͠комь сп͠сени̇ сьтво|ри ⸱ оу꙼гасиви сꙿмрьть ⸱ и̇ раꙁрⷣоуши | бєꙁьⷭтие̇ ⸱ и̇ невѣрьство ⸱ и̇ све|ꙁа вь бѣсовьскы̇ ⸱ плькы̇ ⸱ и̇ ѡ̇сты|вь ни ѡ̇мраенꙿыѫ̇ ⸱ и̇ и̇стинꙿно|̇ видѣниє̇ вьсади вь наⷭ ⸱ и̇ вꙿсе жи|тиє̇ прѣставивь ⸱ и̇ оу̇нывьше | на бесꙿмр͠тыє̇ прѣстави ⸱ и̇ н͠ше | смѣшени̇ ⸱ вь ꙁемлꙋ прѣкло|нено ⸱ на нб͠о гледати оу꙼строи̇ ⸱| и̇ сьнабьдѣвꙿшимь ꙁаповѣди | ̇го ⸱ цр͠ьство ни далъ є̇сть ⸱ и̇ | равьн ни ⸱ сь а꙼нг͠лы створи ⸱ егⷪ | дѣльма лыкьствоу̇мь ⸱ ц͠роу | и̇ꙁьбавꙿникоу нашем ⸱ днⷭе пра|ꙁноуѫ̇ще раоуⷣє̇мь сѧ ⸱ похвалимь | оу꙼бо брати̇ ѿ вꙿсеѫ̇ силоѫ̇ ⸱ бл͠го|давъца нш͠его ⸱ и̇ добриⷨ дѣлы | оу̇красимь (се) ⸱ а꙼ не рыꙁами ⸱ и̇ на|сладимь се хвалами єго ⸱ а꙼ не ||

47б
виномь ⸱ и̇ дары принесемь вь|си ꙗ̇ко влъсви ⸱ цр͠ю прѣславном ⸱| и̇ не бѫдѣмь хждъши тѣхь перꙿ|сѣнь ⸱ невѣрны̇хъ ⸱ понеже ѡ̇ни ⸱| принесошѧ ꙁлато а꙼ко ц͠рѣ ьтѧщє | ꙁлато бо дань ц͠рѣ е̇сть ⸱ принесѣмꙿ | имы̇ вь ꙁлата мѣста вѣрѫ несꙿкꙿ[вьр]|ннѫ ⸱ и̇ ꙁаконь истины̇ ⸱ принес[о]|шѧ ѡ̇ны ливань добровоньств[о]|мь ⸱ б͠жества ⷭства ̇м ꙗ̇влаѧ̇|ще ⸱ темиꙗ̇нъ добровонꙿны ⸱ б͠оу | на ⷭть приносѧть ⸱ принесемь | жⷷ мы вь ливана мѣсто ⸱ житиє̇ | добро , вонѣѫ̇ще ⸱ и̇ оу꙼гожеⷣниє̇мь | кь б͠оу ⸱ принесоше же и̇ꙁꙿмирь|нѫ ⸱ ꙗ̇влꙗюще оу꙼мр͠щениє̇ г͠не ⸱| ꙁа вьсе л͠кы ⸱ и̇ꙁꙿмирꙿнѫ и̇же | помаꙁовахѫ мр͠тваа꙼го прьвии̇ ⸱| принесемь и̇ мы оу꙼мр͠щени|̇ оу̇домь нашемь на сꙿкꙿвꙿр̇ьна|ꙗ̇ дѣла ⸱ и̇ приє̇мьше вѣсть | ѿ а꙼нг͠ла ⸱ И̇ и̇нѣмь пѫте въ|ꙁꙿвратишѧ сѫ ⸱ въ своꙗ̇ си ⸱ и̇ ѡ̇ста|вишѫ и̇рода метꙋща сѧ ⸱ мы | же влкⷣѫ съ а꙼нг͠лы похвалимь ⸱||

48а
и̇ грѣшꙿнаа꙼го примѣса ѿбѣгь|ше ⸱ и̇ пꙋтемь и̇дѣмь ведꙋщи|ны̇ на млⷭть кь г͠оу б͠оу ⸱ ̇ хⷭѣ | і̇сⷭѣ г͠и нашемь ⸱ є̇моу слава | и̇ дрьжава сь беꙁꙿнаѧлꙿнымь | ̇ц͠емь ⸱ и̇ сꙿ прѣст͠ымь и̇ бл͠гы̇|мь и̇ животворѧщимь дх͠омь ⸱| и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы̇ вѣко[мь] а꙼миⷩ ⁘  |

С Л О (В О) С Т Г О І Ꙍ (А) Н А Ꙁ Л А|тооу꙼стаго ⸱ на ̇брѣꙁаниє̇ гн͠е ⸱|
Братиꙗ̇ повѣсть хощѫ твори|ти ⸱ ѡ̇ васили бл͠женꙿнѣмь ⸱ и̇ ѡ̇ є̇фрємѣ сурьꙗ̇нѣ ⸱ ꙗ̇же | оу̇бо ѡ̇ ̇ц͠и н͠шемь ⸱ т оу꙼вѣ|дѣвше ⸱ ꙗ̇же ѡ̇ див͠нѣмь є̇|фремѣ ⸱ ѿ нелъжиныхь оу꙼сть | ̇го слышавꙿше ⸱ є̇фремъ сеи̇ | бл͠жены̇ ⸱ вь псты̇ни сы̇и̇ ⸱ ѻ̇во | просвѣщени̇мь ст͠го дх͠а ви|дѣ ⸱ ѡ̇во же ѿ любꙿве и̇ въпраша|ниꙗ̇ ⸱ вѣдѣвь дивьнаа꙼ дѣла | ѡ̇ц͠а н͠шєго василиꙗ̇ ⸱ и̇ при|лежно б͠а молѣше ⸱ ѿкрыти е̇|мⷹ каковъ є̇сть великы василиє̇ ⸱||

48б
и̇ быⷭ въ жасти и̇ въ видѣни ⸱ и̇ ви|дѣ стльпъ ѡ̇гꙿнень ⸱ є̇гоже гла|ва досѧгаше до нб͠е ⸱ и̇ глась сь вы|шє гл͠ѧ ̇фреме ⸱ и̇мь|же ѡ̇браꙁмь видѣ стльпь ̇гꙿне|нь ⸱ то таково ̇стъ великы васи|лиє̇ ⸱ а꙼бы̇ же по̇мь съ собоѫ̇ тль|ка ⸱ ꙁане не оу꙼мѣꙗ̇ше бесѣдо|вати ⸱ грьцꙿкымь ѧ̇ꙁыкомь ⸱| и̇ приде вь великои̇мениты | градь кєсариѫ̇ ⸱ и̇ доспѣ ⸱ вь са|мь ст͠ыи̇ праꙁникь ⸱ ст͠ыи̇хь | бг͠оꙗ̇влени ⸱ и̇ вьшедъ та(и̇) вь цр͠ь|кⷪвь ⸱ и̇ оу꙼ꙁрѣ и̇сходѫща вє̇ли|каго василиꙗ̇ ⸱ и̇ реⷱ е̇фремь хо|дѧщомоу сꙿ нимь тльк ⸱ брате | ꙗ̇ко вь тьще троудиховѣ сѧ ⸱ ꙗ̇|коже непꙿщоуѫ̇ брате сьи̇ бо въ | такоⷨ сыиноу и̇ ести лв͠ь|стѣ ⸱ нⷭѣ ꙗ̇коже видѣхь ⸱ видѣ | бо ѡ̇бльена ̇дежеⷣѫ̇ бѣлоѫ̇ ⸱| [.]сѫщаа꙼го ѡ̇ нємь етⷭьнаа꙼|го клироса ⸱ бѣлоѡ̇браꙁѫ̇ще | и̇ тⷭь ̇моу творѫще ⸱ и̇ ставꙿ є̇|фремь вь мѣстѣ таи̇нѣ цр͠ко||

49а
вьнѣмь ⸱ не аа꙼ше скаꙁанꙿнаа꙼го | ̇моу ⸱ и̇ гл͠ѫ вь себѣ ⸱ мы поношꙿе|ѥ ⸱ теготꙋ днⷭе воьнꙋ , и̇ ꙁнои̇ ⸱| и̇ ниесоже оу̇спѣхомь ⸱ а꙼ сеи̇ | вь такомь нѣговани , и̇ тⷭи ͠лвⷺ|ьстѣи̇ ⸱ стльпь ѡ̇гꙿнень є̇сть ⸱| и̇ дивлахѫ сѧ є̇м ⸱ и̇ раꙁьмы|шлаѫ̇щоу ⸱ и̇ посла кь нем а꙼рꙿхи|̇пкⷭоупь ⸱ а꙼рꙿхиⷣꙗ̇кона ⸱ и̇ рекь | и̇ди кь дверемь ꙁападꙿнмь ⸱ и̇ | въ ꙋглѣ цр͠квьнѣмь ⸱ ѡ̇брѫщⱔ|ши рьнорыꙁьца ⸱ и̇мѫща коу|кꙋль сь и̇нѣмь є̇динѣмь ⸱ скѫ|да брада мала ⸱ и̇ проаа̇ лица | ̇го ⸱ и̇ реⷱши ̇м вьниди въ | ст͠ылище ⸱ ꙁоветь тѧ а꙼рхи̇|пкⷭоупь ⸱ а꙼рхидиꙗ̇конь же троу|домь великомь ⸱ раꙁрѣꙗ̇вь (л͠ю)ди ⸱| и̇ дои̇де же и̇деже стоꙗ̇ше прѣ|поⷣбны ̇фремь ⸱ гл͠а а̇риⷯдиꙗ̇|конь , кь є̇фремоу г͠и бл͠госло|ви ⸱ пои̇ди ⸱ и̇ вьниди вь ст͠лище | ꙁоветь тѧ ѻ̇ц͠ь ⸱ а̇рхиє̇пкⷭоу|пь ⸱ и̇ оу̇вⷣѣ тлъкомь гл͠емоє̇ | ѿ диꙗ̇кона ⸱ и̇ ѿвѣща ̇моу ||

49б
гл͠ѧ ⸱ ѡ̇блаꙁниль сѧ є̇си братє ⸱| мы странꙿны̇ ̇см̇ ꙁеⷣ ⸱ и̇ не ꙁнае̇ми | ̇моу ⸱ шедъ же диꙗ̇конь и̇ вьꙁвѣтⷭи | василию̇ ⸱ а꙼ великом василиоу̇ прⷪ|инаѫ̇щомоу книгы̇ людемь ⸱ и̇ | видѣ прѣпоⷣбныи (премь ⸱) ѩꙁыкь ̇гꙿнень | и̇сходѧщи ѿ оу꙼сть є̇го ⸱ ̇гаⷣ а꙼рꙿхи|диꙗ̇кови реⷱ а꙼рхи̇пкⷭоупь , пакы ⸱| и̇ди и̇ рꙿци гн͠е е̇фреме ⸱ оу꙼бѣди | се и̇ вьниди въ ст͠ы ѡ̇льтаръ ⸱ ꙁо|веть те а꙼рꙿхипкⷭоупь ⸱ и̇ шедь а꙼|рꙿхидиꙗ̇конь лобьꙁа и̇ вь плеснѣ | ̇го ⸱ и̇ реⷱ ̇моу г͠и ̇фреме ꙁоветь | тѧ а꙼рꙿхиє̇пкⷭоупь ⸱ да вꙿнидеши вь | ст͠ы ѡ̇льꙿтарь ⸱ и̇ вьꙁвⷣиже сѧ ѻ̇ сихь | прѣпоⷣбны̇ и̇ прѣславьни ̇фре|мь ⸱ и̇ прослави̇ б͠а ⸱ и̇ створивь жє | покаа꙼ни̇ и̇ рее ⸱ вь и̇стинѫ ве|ликь ̇сть василиє̇ ⸱ вь и̇сти|нѫ дх͠ь ст͠ы вѣщає̇ть оу̇сты̇ ва|сили̇вы̇ ⸱ и̇ ѿвѣща ̇моу и̇ реⷱ ⸱| ꙗ̇ко по сконꙿани ст͠ѣи̇ литрьги|и̇ ⸱ вьсѧ сѫдохранилꙿницѣ ⸱ цѣл|ѫ̇и̇ ⸱ въшедь же по ѿпоущєнии̇ ⸱| вь сꙋсꙋдохранилꙿникъ ⸱ а꙼рхи||

50а
є̇пискпь ⸱ и̇ приꙁва прѣпо|добнаго е̇фрема ⸱ и̇ ѡ г͠и цѣлⷪ|вани̇ дасть е̇м ⸱ и̇ гл͠а е̇моу | добрѣ приде братє̇ и̇ ѡ̇͠е и̇ | ѧдо пстиньныхь ⸱ добрѣ | приде оу꙼множивы вь неи̇ оу꙼|еникы хвыⷭ ⸱ и̇ бѣси ѿгна|вь ̇ хⷭѣ ⸱ и̇ вь ꙿто троудь твои̇ | ѡ̇͠е ⸱ и̇ приⷣ ⷷⷷ видѣти грѣшꙿнаа꙼|го л͠ка ⸱ дажьⷣ ти г͠ь по троуд | твоє̇моу мѫꙁдѫ ⸱ ѿвѣща | же е̇м ⷭтьны̇ ̇фремь ⸱ и̇ и̇ꙁрⷷ|кь ⸱ вь сьдѣланьнаꙗ̇ и̇ гл͠а|наꙗ꙼ , вь срцⷣи ѥ̇го и̇ сь сꙋщимь ⸱| сꙿ нимь рьнориꙁьцемь ⸱ и̇ вьꙁеть ⸱| комьканиє̇ ѿ ст͠ыѫ̇ рѫкоу ⸱| и̇ створꙿшимь любовь ⸱ и̇ реⷱ прѣ|поⷣбꙿны̇ ̇фремь ⸱ ѻ̇͠е ⷭтьны̇ ⸱| ѥ̇диного просѧ дара оу̇ тебє ⸱| и̇ сего вьсхощи дати ми ⸱ ѡ̇нь | же реⷱ рьци ⸱ и̇ и̇ꙁꙿрьци мꙿнима|ꙗ̇ тебѣ ⸱ и̇ пае ̇ троудѣ тво̇мꙿь ⸱| е̇же , кь мнѣ приде ⸱ и̇ гл͠а ̇м | прѣпоⷣбны̇ ̇фремь ⸱ вѣдѣ | ѡ̇͠е ст͠ыи̇ ⸱ ꙗ̇ко е̇лико проси ||

50б
просиши ѿ б͠а дасти ⸱ и̇ хощѧ | да оу꙼мⷪлиши б͠а да вьꙁьгл͠ѫ | грьцꙿкы̇ ⸱ ѿнь же реⷱ выше силы̇ | прошени̇ ⸱ нь понеже вѣрꙿнѣ | просиши ⸱ грѧди ѡ̇͠е ⷭттьны̇ ⸱| и̇ поустынꙿи ⸱ наставьние ⸱ да | пом͠оливѣ сѧ б͠ ⸱ мощно бо ̇сть | створити волѫ твоѫ̇ ⸱ писанꙿно бо | ̇сть ⸱ волѫ боѩ̇щихь сѧ є̇ ство|рить ⸱ и̇ мл͠твѫ и̇хь оу̇слы[..]ть ⸱ и̇ сп͠сеть ѩ̇ ⸱ и̇ сꙿтворьшема (ж͠е) и̇ма | мл͠твѫ ⸱ на дльгь аⷭ ⸱ и̇ въставь|шема жє и̇ма ⸱ и̇ реⷱ , великы ва|силиє̇ ⸱ есо ради г͠и ̇фреме | не при̇меши свѧ͠щениꙗ̇ ⸱ прⷷ|ꙁвитерьскаа꙼го ⸱ достои̇ть | бо ⸱ и̇ г͠ла ̇м є̇фремь тлько|мь ⸱ ꙁане грѣшень є̇сьмь ⸱ и̇ ѿ|вѣща ̇м ст͠ы васили̇ ⸱ да бихь а꙼ꙁь гръхы̇ твоѧ̇ и̇маль ⸱| и̇ рее ̇м , створє̇вѣ ⸱ покло|нени̇ ⸱ и̇ лежѫщима (ж͠е) има на | ꙁеми ⸱ наложии ⸱ рѫкѫ на | прѣпоⷣбꙿнаа꙼го є̇фрема ⸱ вели|кы ст͠итель , василиє̇ ⸱ и̇ реⷱ мⷪ||

51а
литвѫ диꙗ̇коньскѫ ⸱ тⷪже вьꙁь|двигнѫ ⸱ и̇ оу꙼ꙗ̇снивш сѧ ѧ̇ꙁыкоу | е̇го ⸱ и̇ реⷱ ст͠ы е̇фремь грьцкымь | ѫ̇ꙁыкомь ⸱ сп͠си и̇ пом͠лоуи ⸱ ꙁастоупи сꙿхрани ны̇ б͠е твоеѫ̇ бл͠годѣ|тиѫ̇ ⸱ и̇ сьбыⷭ се писаниє̇ ⸱ ѿгаⷣ ско|итꙿ ꙗ̇ко и̇ є̇лень хромы ⸱ и̇ ꙗ̇сень | боудеть ѧ̇ꙁыкь гьгꙿниваго ⸱ и̇ про|гл͠авьш є̇м грьцꙿкы̇ и̇ въси ѿ|мь асѣ , прославишѧ б͠а ⸱ въсемо|щꙿнаго ⸱ и̇ послоушаѫ̇ мⷪл͠ени̇ бо|є̇щихь сѧ є̇го ⸱ и̇ дх͠овꙿно повесе|ливь сѧ сь нима ⸱ и̇ на тꙿри дн͠и ѡ̇ст͠и | е̇го преꙁвитерѣ ⸱ а꙼ тлька диꙗ̇ко|на ⸱ и̇ ѿпоусти ꙗ̇ сь миромь ⸱ сла|вѧща б͠а ⸱ ѻ̇ нихьже слышаста и̇ | видѣста ⸱ ꙗ̇коже гл͠ано быⷭ и̇ма ⸱| и̇ бг͠оу нашем слава вь вѣкы̇ вѣкѻⷨ ̏ ⁖ | Повѣда ми и̇ се прѣжеⷣ реⷱны̇и ⸱ и̇ | приснопомыⷩмы мѫжь є̇ладии ⸱| ꙗ̇ко вь ѥ̇динь ѿ дн͠и ⸱ ѡ̇сиꙗ̇|нь быⷭ прѣпоⷣбꙿны̇ ѡ̇ц͠ъ нашь | василиє̇ ⸱ просвѣщень силоѫ̇ | прѣст͠аа꙼го ⸱ и̇ животворѧщаа꙼гⷪ | дх͠а ⸱ и̇ꙁыде и̇ꙁ граⷣ сво̇го ⸱ и̇ ни||

51б
комже не рекь ⸱ камо хощеть | и̇ ть и̇ти ⸱ и̇ вьшедъ , прѣдь въ|сѣмы нами ⸱ и̇ рее ѧдъца моꙗ̇ | и̇дѣте (п͠о) мнѣ ⸱ да оу꙼ꙁ(р)ите коупно | сь мноѫ̇ славѫ бж͠иѫ̇ ⸱ і̇ и̇де вь вьсь | нѣкоу и видѣ тоу женꙋ ⸱ и реⷱ кь | нѣи ⸱ мари̇ гⷣѣ ⷭ моужь твои̇ ⸱| теѡктиристь ⸱ ѡна же реⷱ дѣла|ть ꙁⱔмлоу ⸱ и̇ приіти и̇мать | довеⷱра ⸱ и̇ реⷱ ст͠ии̇ васили̇ ⸱ вѣдѣ ⸱ ꙗ̇ко жена є̇си ̇м и̇ме̇|немь ⸱ сестра же вещиѧ̇ ⸱ и̇ оу꙼жа|(жа)сна быⷭ жена ⸱ и̇ трепетомь | ѡ̇бꙿнѧта ⸱ и̇ паде на ꙁеми вьпи|ѫ̇щи и̇ гл͠ѧщи ⸱ ст͠ье бж͠и мⷪли | ꙁа мѧ грѣшꙿнѫѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко великы̇ | и̇ дивьнꙋ , вижѫⷣ на тебѣ вєщи ⸱| и̇ створи надꙿ неѫ̇ мл͠твѫ ⸱ и̇ прѣ|дь вьсѣми и̇дѣше ⸱ и̇ пришє|дьшимь вь домь поповь ⸱ и̇ срѣ|те и̇ попь и̇ ѡ̇блобыꙁа ⸱ ьснѣ|и̇ ноꙃѣ є̇го ⸱ и̇ дасть є̇м ѥ̇же | ѡ̇ г͠и цѣловани̇ ⸱ и̇ гл͠а є̇м | прєꙁвитерь ⸱ ѿ кѫд се мнѣ | да придєть св͠ѧтець ⸱ б͠а мⷪ||

52а
̇го кь мнѣ ⸱ и̇ гл͠а ̇м ѡ̇ц͠ь нш͠ь ва|сили̇ ⸱ добрѣ те ѡ̇брѣтохь оу꙼|ение хв͠ь ⸱ и̇ реⷱ и̇дѣмь и̇ створи|мь бж͠єстꙿвнꙋю̇ литрьгиѫ̇ ⸱| бѣше же тьи̇ преꙁвитерь ⸱ по | вьсѫ дꙿн͠и раꙃвѣ сѫбот̇ и̇ недѣ|лѫ ⸱ не прикасⷶѧ̇ се ниесожⷨе ⸱ нь | тьиѫ̇ хлѣбѣ и̇ водѣ ⸱ шедъшⷷ | нама въ ст͠ѫѫ̇ црк͠вь ⸱ и̇ повелѣ по|пови литоурьгисати ⸱ ̇нь же | реⷱ бж͠и ст͠ье ⸱ ꙗ̇коже оу꙼и ме|не ⸱ большимь блг͠ословлѣше | сѧ ⸱ и̇ гл͠а є̇м прѣпоⷣбны̇ ѡ̇|ць нш͠ь василиє̇ ⸱ сь всѣми си | добринѣми и̇мѣи̇ , послоуша|ни̇ ⸱ и̇ послоуша попь ⸱ и̇ ста | на ст͠ои̇ слоужьбѣ ⸱ и̇ въ врѣме | животворѧщаа̋гⷪ тѣла ⸱ г͠а на|ше(..) і̇с͠а хаⷭ ⸱ и̇ видѣ ст͠єць бж͠и ⸱| ̇теры доⷭи̇нхь ⸱ бѣлоѡ̇|браꙁныѫ̇ ⸱ и̇ прѣст͠аа̇го дх͠а | сьшедьша видѣ видомь | ѡ̇гꙿномь ⸱ ѡ̇бишедьша пре|ꙁвитера и̇ ст͠аа̇го ѡльта|рѣ ⸱ и̇ комькавьшимь сѧ ||

52б
намь ⸱ и̇ похвалихомь б͠а ⸱ и̇ и̇дохомь вь домь поповь ⸱ и̇ прие̇мь|ше пищѫ ⸱ и̇ реⷱ попоу ст͠ы̇ васи|ли̇ ⸱ повѣждъ ми ѿ кѫд ти | є̇сть дарь сьи̇ ⸱ и̇ то ти ̈сть жи|тие̇ ⸱ гл͠а е̇моу преꙁвитерь ⸱ а꙼|ꙁь ст͠ье бж͠и ⸱ л͠кь е̇смь грѣше|нь ⸱ подлежѫ людъскымь ⸱ данⷷ|мь ⸱ и̇мамь же два сьпрѫга во|ловь ⸱ да є̇динѣмь а꙼ꙁь ѡ̇рѫ ⸱| а̇ дроугымь ми ратаи̇ ѡ̇ре ⸱ ѻ̇во | бо є̇сть на слоужбѫ нищимь ⸱| а̇ дроугы̇ на слоужꙿбꙋ данꙿню̇ ⸱| и̇ е̇сть клеврет̇нѣ моꙗ̇ є̇же | ми ѥⷭ жена ⸱ слоужѫщи ни|щимь ⸱ и̇ странꙿны̇мь ⸱ и̇ и̇нѣмь ⸱| и̇ гл͠а є̇м васили̇ ⸱ ꙁови сестрѫ | си ꙗ̇коже и̇ е̇стъ ⸱ и̇ рꙿци ми проѫ|ѫ̇ свою̇ добрнꙋ ⸱ и̇ гл͠а ̇моу по|пь ⸱ не и̇ма(мь) никоє̇гоже добра на | ꙁеми ⸱ странень е̇сьмь весь ⸱| ̇ дѣтели добрии̇хь ⸱ тогаⷣ гл͠а | е̇м ѡ̇бꙿщин͠ша василиє̇ ̇ц͠ь ⸱| вьстани и̇ и̇ди сь мноѫ̇ ⸱ и̇ веди | ме кь є̇динои̇ клѣти домꙋ твⷪе||

53а
го ⸱ и̇ реⷱ ̇м ѿврьꙁи ми двери ⸱| ѻ̇нь же гл͠а е̇м ни ст͠ье бж͠ии̇ ⸱| не моꙃи вьнити ꙗ̇ко трѣбова|ни̇ е̇сть домⷪнⷡо ⸱ и̇ гл͠а е̇м васи|лиє̇ ⸱ а̇ꙁь ѡ̇ семь придохь на трѣ|бовани̇ се ⸱ и̇ не хотѧщ преꙁвⷩ|тер ѿклоуити ⸱ и̇ клюе сло|вомь ѿврьꙁе юдесꙿны̇ нашь ̇|ц͠ь василиє̇ ⸱ и̇ вьшедъ ѡ̇брѣ|те тоу мѫжа врѣдьна ⸱ ѿпадь|шимь оу̇домь є̇го ѿ тѣла мно|гомь ⸱ и̇ никоⷮже не вѣдѣше соу|щаа꙼го т ⸱ нь тьиѫ̇ преꙁви|терь ⸱ и̇ сестра є̇го ⸱ гл͠а прѣпоⷣ|бны̇ ѡ̇ц͠ь василиє̇ ⸱ попови ⸱| пото хотѣ ѿ мене потаи̇ти ⸱| скровище се ⸱ и̇ гл͠а ̇моу попꙿь | ѡ̇стро е̇сть владико слово ⸱| и̇ оу̇боꙗ̇хь сѧ ⸱ є̇да каⷦ ⷪ прѣреⷱ|ть вь слово ⸱ и̇ гл͠а ̇м ̇ц͠ь на|шь василиє̇ ⸱ добрѣ подви|ꙁа сѧ ѡ̇ немь ⸱ нь не дѣи̇ мене ⸱| вь нощь сиѫ̇ ⸱ послоужити є̇мⷹ ⸱| да и̇ а̇ꙁь тебє ради примꙋ мь|ꙁдѫ ⸱ и̇ ѡ̇ставльше ст͠ьца ||

53б
бж͠иꙗ вь клѣти ⸱ сь клосникомꙿь | ни гл͠аса же нⷷмаше гл͠ати ⸱ лю|тостиѫ̇ врѣда ⸱ и̇ ꙁатворьше | двери ѡ̇тидохомь ⸱ враь же | врѣдовьн̇ ⸱ сътвори надꙿ ны|мь мл͠твѫ ѡ̇бꙿ нощъ вьсѧ ⸱ мⷪлѫ | б͠а вьсѣкѫ ̇ꙁоу и̇ всѣкѫ болѣ|ꙁьнь и̇цѣлѣѫ̇щаго и̇сцѣли ⸱| и̇ гл͠а намь преꙁвитерь ⸱ сла|ва тебѣ бж͠е ⸱ створѫ и̇ волꙋ бⷪ̇|щихь с тебе ⸱ и̇ молениꙗ̇ и̇хꙿь | послоушаѩ̇ ⸱ и̇ оу̇же враь ство|ри болещаго ꙁдрава ⸱ и̇ а꙼биє̇ вь|ꙁгл͠аси ст͠ець бж͠и ⸱ ѿврьꙁѣ|те намь двери ⸱ и̇ и̇ꙁведе врѣ|жеⷣнаго ꙁⷣрⷶва ⸱ не и̇маѫ̇ща врѣ|да на телеси своє̇мь ⸱ гл͠ѫща | ꙗ̇снѣ , и̇ славѧща б͠а ⸱ и̇ сем вє|ликом юд бы̇вꙿшоу ⸱ вьꙁꙿ|вратихомь сѧ вь свои̇ градь ⸱| сь радостиѫ̇ хвалѧщє ⸱ и̇ бла|гословѫще б͠а а̇минь ⸱ | Ѻ женѣ прощенѣ и̇ грѣхо|мъ є̇ѫ̇ ⸱ молитвамы̇ ст͠аа꙼|го василиꙗ̇ ⸱ Жена же е̇те||

54а
ра бг͠атьствомь ⸱ и̇ бл͠гороть|ствомь ⸱ живѫщи проимь | жити̇мь сего се̇тьнаа꙼го свѣ|та ⸱ и̇ слоужєни̇мь вьсѫ ⸱| прѣспѣвьши ⸱ и̇ вьдовьство | любѫщи ⸱ и̇ поꙁдѣ нѣкогда ⸱| построє̇нию̇ бж͠ию̇ ⸱ вь поми|шлениє̇ пришедьши ⸱ свои̇|хь грѣхь беисльны̇хь ⸱ ѻ̇бь|ꙁарена момь ⸱ и̇ помысливь|ши ̇диноѫ̇ ⸱ и̇ помышлѣше грѣ|хь свои̇хь множьство ⸱ и̇ горьцѣ | плаѧщи сѧ гл͠аше ⸱ ѡ̇хь мнѣ | грѣшꙿны̇ци ⸱ и̇ неспнⷭѣи̇ ⸱ ка|ко ѿвѣщаѫ̇ ѡ̇ сьдѣꙗ̇ны̇хь ⸱| мноѫ̇ беисльны̇хь хрѣхь ⸱| црк͠вь дх͠овьнѫѫ̇ растливь ⸱| и̇ д͠шꙋ живꙋщѫ вь тѣлѣ ѻ̇|скврьны̇хь ⸱ оу̇вы̇ мнѣ ѿврь|жєна быхь ⸱ оу̇бо ли рекѫ ꙗ̇ко | митоє̇мєць ⸱ и̇ли ꙗ̇ко блѫ|дьница сьгрѣшии̇хь ⸱ какⷪ|же и̇ꙁвѣсто ми бѫдєⷮ ⸱ ꙗ̇ко | каѫ̇щѫⷾ сѧ примєть мѧ б͠ь ⸱| и̇ си помышлѣѫ̇ще ̇и̇ ⸱ и̇ вьсѣ||

54б
хь хотѧи̇ сп͠асти ⸱ и̇ вь раꙁмь и̇сти|нꙿны̇ прити ⸱ и̇ б͠ь вь паметь є̇и̇ | приведе ⸱ сьгрѣшеныхь ̇ѫ̇ ѿ ю̇ности ⸱| и̇ сѣдьши написа грѣхы̇ своѫ̇ на | харьтии̇ ⸱ ꙗ̇же ѿ ю̇но(с)тьсва и̇ до ста|рости створи ⸱ послѣжеⷣ же на|писа всѣхь ⸱ и̇же сьтвори боли грѣ|хь ⸱ и̇ ѡ̇ловомь ꙁапеатлѣвь|ши ⸱ и̇ оу̇смотривьши врѣмѧ по|добно ⸱ и̇ тогаⷣ св͠еты̇ василиє̇ ⸱ на | ѡ̇биꙿнѫѫ̇ мл͠твѫ и̇дѣше вь цр͠ко|вь ⸱ и̇ текьши сиꙗ̇ таи̇ ⸱ и̇ поврь|же харьтиѫ̇ прѣдь ногама ст͠аа꙼|го василиꙗ̇ ⸱ и̇ ниць падьши вьпи|ꙗ̇ше гл͠ѧщи ⸱ помили̇ мѧ ст͠ь|е бж͠и и̇ ѡ̇͠е ⸱ пае вьсѣхь грѣ|шнѣи̇шѧѧ̇ ⸱ и̇ ставь же бл͠жены̇ | слюжитель хвⷭь и̇ годꙿникь ⸱ и̇ вь|прашаше ѫ̇ винꙋ плаевны̇хь ⸱| ѡ̇на же реⷱ се влкⷣо вьⷭ ⷽ грѣхы̇ мо|ѫ̇ написахь ⸱ на харьтии̇ сеи̇ ⸱ ты̇ | же ст͠ье бж͠ии̇ не движи пеѣ|ти ⸱ нь тьиѫ̇ мл͠твоѫ̇ ѡ̇цѣсти ⸱| давь бо м̇ таковѫѫ̇ мсль ⸱| и̇ послшає̇ть тебє ⸱ ꙁа мѧ ||

55а
мⷪл͠ѧщаа꙼ сѧ ⸱ великы же василиє̇ ⸱| вьꙁемь харьтиѫ̇ ⸱ и̇ вьꙁрѣвꙿь | жє на нб͠о и̇ реⷱ ⸱ коє̇ дѣло се тво|є̇ ̇дино ⸱ вьсего мира грѣхы вь|ꙁимⷶѫ̇ ⸱ и̇ є̇динѫ дш͠ѫ сиѫ̇ оу꙼до|бѣє̇ ѡ̇цѣстити можєши ⸱ всѣ | бо наша сьгрѣшени(ꙗ) и̇ сььте|на соуⷮ прѣдь тобоѫ̇ г͠и ⸱ а꙼ твоꙗ̇ ми|лость беꙁьисльна ̇сть ⸱ и̇ неи̇|ꙁрееньна ⸱ и̇ се рекь вьниде вь | цр͠квь ⸱ и̇ дрьжаше хартиѫ̇ ст͠ы ва|сили̇ ⸱ и̇ паде ниць прѣдь ѡ̇ль|таремь ⸱ и̇ вꙿсѫ нощь прѣбыⷭ на мⷪ|литвѣ ⸱ и̇ вь трѣ на вьсѧ слоужꙿ|бѫ ⸱ мл͠ѫ б͠а ⸱ и̇ по ѿпоущени ст͠ы|ѫ̇ слоужꙿбѫ ⸱ и̇ с͠тыⷯ таи̇нь ⸱ приꙁва | женꙋ , и̇ дасть є̇и̇ харꙿтию ⸱ и̇ реⷱ кꙿ | неи̇ слиша ли є̇си ѡ̇ жено ⸱ ꙗ̇|ко никтоже не можеть грѣхы̇ | ѡ̇цѣстити ⸱ тьиѫ̇ ̇динь б͠ь ⸱| ̇на же реⷱ слышала є̇сьмь влкⷣо ⸱| сего ради двигохь сѧ на млт͠вѫ ⸱| милосрьдаа꙼го б͠а ⸱ и̇ се рекьшии̇ | раꙁрⷣѣши харти(ю) ⸱ и̇ ѡ̇брѣте | сѧ вьсе бес писаниꙗ̇ ⸱ и̇ ѡ̇ста||

55б
ло же бѣше великаго грѣха не|поⷣбно сьтворениє̇ ⸱ непотри|то ⸱ и̇ видѣвьши же ̇же наи̇|прѣ не може ⸱ и̇ быꙗ̇ше сѧ рѫка|ма вь прьс ⸱ и̇ паде на нег є̇|го гл͠ѧщи ⸱ помили мѧ рабе | б͠а вы̇шꙿнѣго ⸱ ꙗ̇коже ꙁа вьса | беꙁакониꙗ̇ моꙗ̇ мл͠и се и оу|слышⷶнь быⷭ тако и̇ ꙁа се помоли | сѧ ⸱ и̇ се ѡ̇цѣщено бꙋдеть ⸱| ст͠ии̇ а꙼рхи̇реи̇ васили̇ просль|ꙁы̇ сѧ ⸱ посрѣдѣ гл͠ѫ ⸱ вьстани | же ꙗ̇ко а꙼ꙁь грѣшⷷнь ̇сьмь ⸱ трѣ|боуѫ̇ и̇ а꙼ꙁь ѡ̇цѣщениꙗ̇ ⸱ и̇ ѡ̇цѣ|стивь ѡ̇цѣститель є̇сть ⸱ грѣ|хомь ̇ликоже хощеть ⸱ мо|щень е̇сть и̇ того ѿнети ѿ те|бе ⸱ вьꙁемѫи̇ грѣхы̇ вьсего мꙵ|ра ⸱ нь а꙼ще сѧ храниши ѿ се|лѣ не сьгрѣшати ⸱ и̇ пꙋтемь | гн͠имь (п͠о)идеши ⸱ и̇ не тьиѫ̇ | прощена бѫдеши ⸱ нь и̇ про|славеⷧна ⸱ и̇ди же вь поустиноу ⸱| и̇ о̇брѧщеши ст͠а мѫжа ⸱ на|реⷱна вь всѣхь ⸱ и̇менемь ̇фре||

56а
ма ⸱ и̇ вьдажьⷣ є̇м хартиѫ̇ ⸱ и̇ | помⷪлитть сѧ ꙁа тѧ и̇ оу̇м͠лить | б͠а ⸱ ѡ̇на же ѡ̇брекьши сѧ ст͠омⷹ | и̇ вь псты̇нѫ пои̇де ⸱ и̇ прѣше|дьши дльгь пѫть ⸱ и̇ приде вь | проꙗ̇вленꙿно мѣсто ⸱ велика|а꙼го е̇фрема ⸱ поусты̇нꙿника ⸱| и̇ тлькнѫвьши вь двери ⸱ и̇ | вьпиꙗ̇шє гл͠ѧщи ⸱ помил|и̇ мѧ ст͠ье бж͠ии̇ ⸱ ѡ̇нь же про|раꙁмѣ ст͠ымь дх͠омь ⸱ ̇ѫ̇|же ради (в͠и)н̇ приде ⸱ и̇ реⷱ ̇(и̇) ѿ(и)ди | ѿ мене жено ⸱ ꙗ̇ко л͠кь ̇сбь | грѣшень ⸱ и̇ трѣбѫ̇ и̇ а꙼ꙁь пⷪ|мощи ⸱ ̇на же при̇мьши | харьты̇ѫ̇ гл͠ѧщи ⸱ а꙼рꙿхи̇ппⷭь | василиє̇ ⸱ посла мѧ кь тебѣ ⸱| ꙗ̇ко да помл͠иши сѧ кь бг͠оу ⸱| ѡ̇цѣстити ми вьсѣ беꙁа|кониꙗ̇ ⸱ на харьтии̇ сеи̇ ле|жѫщеи̇ ⸱ проаꙗ̇ бо ст͠ы ва|силиє̇ ѡ̇цѣсти помⷪл͠ивь | сѧ ⸱ т̇ же ꙁа є̇дⷩиⷪ се не лѣни | се оу̇молити б͠а ⸱ и̇ к тебѣ | послана є̇сьмь ⸱ ст͠ы̇и̇ же реⷱ ||

56б
̇и̇ ⸱ не ꙋдно ⷭ ⸱ и̇же ꙁа моⷩгы̇ грѣ|хы̇ оу̇мⷪлити б͠а ⸱ и̇ тои̇ ⸱ и̇ ꙁа ̇ди|но тѡ вьꙁможеть боле мене ⸱ и̇ди | же а꙼ не стои̇ ⸱ да и̇дⷷши прѣжеⷣ | ѡ̇шествиꙗ̇ тѣлеснаа꙼го ⸱ жена | же ѻ̇бѣщавши сѧ вьꙁꙿврати се | вь кесариѫ̇ ⸱ и̇ вьходѧщи же є̇и̇ | вь градь ⸱ и̇ срѣте тѣло и̇ꙁноси|мо ст͠аа꙼го василиꙗ̇ ⸱ и̇ видѣвꙿши | наѧть криати ⸱ валаю̇щи сѧ | по ꙁемиⷧ ⸱ сꙿваращи ст͠аго ⸱ и̇ гл͠и|щи ⸱ вы мнѣ грѣшꙿнѣи̇ ⸱ оу̇вы̇ | мнѣ ст͠ье бж͠и ⸱ сего ли ради по|сла ме вь поуст̇нѫ ⸱ да беꙁь тⷹ|гы̇ ѡ̇тидеши ⸱ и̇ сє беꙁь оу̇спѣ|ха ⸱ вьꙁꙿврати сѧ ⸱ беꙁ ма прѣше|дьⷲ ꙵ пꙋинꙋ поусты̇нѫѫ̇ ⸱ нь | да видить б͠ь ⸱ и̇ соудить ме|ждоу тобѫ и̇ мноѫ ⸱ ꙗ̇ко мо|гы̇ оу̇молити б͠а ꙁа мѧ ⸱ и̇ кь | и̇номоу ме посла ⸱ и̇ сице вь|пиѫ̇щи ⸱ и̇ поврьже харьтиѫ̇ | на ѡ̇дрь ⸱ по тьнькꙋ , въсѣмь и̇|сповѣдаѫ̇щи ⸱ прѣдь людь|ми ⸱ и̇ клиросомь ⸱ и̇ є̇динь ||

57а
же ѿ нихь хотѣше видѣти ⸱| каковь оу̇бо грѣхь є̇сть ⸱ и̇ вь|ꙁемь хартиѫ̇ раꙁдрѣши ⸱ и̇ ѻ̇|брѣте ѫ̇ вꙿсѧ беꙁь писаниꙗ̇ ⸱ и̇ | вьꙁꙿпи гл͠асомь великомь кь жⷷ|нѣ ⸱ беꙁь писаниꙗ̇ є̇сть харь|тиꙗ̇ твоꙗ̇ ⸱ ѡ̇ жено пото се | тржаⷣє̇ши ⸱ и̇ не раꙁмѣѫ̇|щи ⸱ бж͠иꙗ̇ , бы̇вьша на тєбѣ | л͠колюбиꙗ̇ ⸱ и̇ множьство лю|ди ⸱ видѣвьше прѣславнꙋю | вещь ⸱ и̇ прославы̇шѧ б͠а ⸱ и̇|мѧщаго власть на ꙁемыⷧ ⸱ ѡ̇ста|влѣти грѣхы̇ ⸱ давьшаго бл͠го|дѣть свои̇мь рабомь ⸱ и̇ по сꙿмрꙿ|ти и̇сꙿцѣлѣти ⸱ вьсѣкѫ ѫ̇ꙁѫ и̇ | всѣкѫ болѣꙁꙿнь ⸱ и̇ б͠оу нашемⷹ | слаⷡ вь вѣкы̇ вѣкомь а꙼минь ⁖ |

С Л О (В О) ⸱ С Т А Г О І Ꙍ (А) Н А | ꙁлатостаа̇го ⸱ на кр͠щениє̇ гн͠е | благослови ѡ̇͠е ⁘ |
Хъⷭ г͠ь свѣть великь ⸱ и̇ вꙿсесвѣ|тлы̇ дн͠ъ пришедь ⸱ днеⷭ кь и̇||

57б
ѡ̇рдан ⸱ бл͠говѣствоуѫ̇ в̇ брати|̇ ⸱ а꙼ꙁь бо е̇смь свѣть великь рее | сп͠сь ⸱ прии̇мѣмы̇ сь радостиѫ̇ | гл͠ѫ ⸱ и̇ веселоуѫ̇ще сѧ дх͠омь ⸱ днеⷭ | бо е̇сть пришель на и̇ѡ̇рдань ⸱ хо|тѧ погрѫꙁити врагы̇ нашѧ ⸱ и̇ сь|постаты крⷭщени̇мъ ⸱ и̇ наⷭ ѡ̇пла|кати ⸱ и̇ ѡ̇истити ѿ грѣхь ⸱ се | бо грѣхы̇ нашѧ на сѧ въꙁѧ ⸱ ти та|ко мира сего врага потопи ⸱ и̇ ѡ̇|ст͠и водꙿныѫ̇ и̇стоныⷦ ⸱ и̇ ѡ̇ст͠и | и̇ дш͠ѫ л͠вьскы̇ѫ̇ ⸱ и̇ кь оудо|мь приложи большаа꙼ юдеса ⸱| днеⷭ бо ꙁемѣ и̇ море ⸱ хаⷭ влкⷣы | бл͠годѣꙗ̇ни̇ раꙁдѣлѣе̇ть ⸱ и̇ вꙿсь | мирь бл͠годѣти и̇ радости и̇спль|ни сѧ ⸱ минѫвьшаго праꙁнⷣика | ьстьнаа꙼го ⸱ больши покаꙁає̇|ть ꙕдесемь прибы(ти)є̇ ⸱ въ миноу|вши бо рожьⷣства сп͠са нашего | і̇с͠а хаⷭ ⸱ ꙁемлѣ радоваше сѧ ⸱ въ ꙗ̇|слехь дрьжѧщи вл͠кѫ вь сеи̇ тва|ри ⸱ а꙼ вь дн͠ешьни праꙁьникь ⸱| ст͠̇и̇хь бг͠оꙗ̇влени̇и̇ ⸱ море ||

58а
ꙃѣло сѧ рад̇ть ⸱ и̇е̇рьдань ѡсв͠е|щени̇ ⸱ и̇ бл͠гословлени̇ при|̇млеть ⸱ вь минꙋвши бо праꙁь|никь ⸱ несьврьшень младене|ць видѣнь бѣше ⸱ и̇ на сьврьше|ние̇ ⸱ свѣдѣтельствоуѫ̇ ⸱ а̇ вь дн͠е|шьни праꙁьни(кь) ⸱ сьврьшень ви|дить сѧ ⸱ и̇же ѿ сьврьшена по|каꙁає̇ть ⸱ ѡньде родивъшаа̇|го ꙗ̈вѣ ⸱ на вьстоцѣ ꙃвѣꙃда по|каꙁа сѧ ⸱ а̇ ꙁеⷣ крьстѧщомоу сѧ | свѣдѣтельствоуе̇ть ⸱ сь всот | ровиды ѡ̈т͠ець ⸱ ѡ̈ньде вльсви | ѿ вьстока пришедьше ⸱ ӥ ꙗ̈ко | цр͠ю дары̇ принесошꙛ ⸱ а̇ ꙁеⷣ а̇нг͠ли | с нб͠ес пришедьше ⸱ и̇ ꙗ̇ко и̇ б͠оу | подобноꙛ̇ слоужбоѫ̇ послоу|жишꙛ ⸱ ѡ̈нде вѧꙁахꙛ пеле|ны̇ми сьѫꙁ ⸱ а꙼ ꙁде ѿрѣша|̇ть грѣховьниѫ̇ сьѫ̇ꙁ̇ ⸱ види|те оу̇бо прѣславьнаꙗ̇ дѣла ⸱ сль|неꙿнаго слн͠ца ⸱ вь є̇рьдани ѻ̇|мває̇ма ⸱ и̇ ѡ̇гнѣ вь водѣ кꙋ|плⷹща се ⸱ и̇ на бо͠ꙃѣ л͠ка рѫⷦ ⷾ си ||

58б
полагаѫ̇ща ⸱ днⷭе тꙿма вьсѣхь бѣдь | ѿгонꙿнитꙿ сѧ ⸱ днⷭе прѣльстьнаꙗ̇ | мьгла расходит сѧ ⸱ днⷭе беꙁьвⷭѣ|стьн̇ миры̇ спнⷭы̇мь свѣтомь | просвѣщаѫ̇т сѧ ⸱ днⷭе бесьпльть|ны фараѡ̇нь погрѫжа̇ть сѧ ⸱| днⷭе бѣсовьскаа꙼ ѡ̇рѫжиꙗ̇ пото|нꙋшѧ ⸱ днⷭе раꙁмень мои̇си ⸱ лю|ды̇ вьсе проводить скроꙁѣ воды̇ ⸱| днⷭе л͠ьствоу̇ сласти свобожаⷣ|ѫ̇т сѧ ⸱ днⷭе ѿходить ̇гипꙿта є̇|же ̇сть тьма въ а꙼дѣ ⸱ вь немь|же ̇сть много стенаниє̇ ⸱ нь | н͠нѣ псть ѡ̇стае̇ть ⸱ и̇ дв͠дь и̇сти|ноѫ̇ ⸱ и̇ доⷭи̇но хвалить сѧ рекы̇ ⸱| ѻ̇мы̇̇ши мѧ пае снѣга оу꙼бѣ|лѫ сѧ ⸱ по и̇стинѣ бо днⷭе хьⷭ вь | водахь кр͠ща̇ть сѧ ⸱ и̇ ѡ̇мы̇ва|є̇ть ны̇ пае снѣга бѣлѣ() ⸱ да се|га ради вꙿсѣ тварь днⷭе хвалѧ|щи ⸱ крⷭтѫщаго сѧ вьпиє̇ть | гл͠ѧщи ⸱ бл͠гословень грѧды̇ | вь и̇мѧ гн͠е ⸱ б͠ь господь ꙗ̇вы̇ сѧ | намь ⸱ бл͠гословень грѧды̇ вь||

59а
сегаⷣ ⸱ а꙼ николиже ѡ̇ставлѣѫ̇ наⷭ ⸱| не бо се прьвоє̇ приде ⸱ бл͠го|словень приходѧ вь и̇мѧ г͠ьне ⸱| и̇же ꙁна̇мь и̇ промысльнѣ прі|ходѧ ⸱ и̇ нбнⷭꙋ бо вы̇сость непо|движно сьблюде ⸱ и̇ слнⷷно̇ те|ени̇ хытростиѫ̇ праве ⸱ и̇ ꙁвѣ|ꙁноє̇ множьство ⸱ не вьꙁмѫ тѡ | м(ль)ны̇ наб(.)де ⸱ и̇ вьꙁдоухь на ды̇|хани̇ добрѣ раствараѫ̇ ꙁемны̇ | бокы̇ ⸱ наращени̇ всѣкомоу | сѣменоу ѡ̇вощьном ⸱ и̇ раꙁьгрѣ|ваѫ̇ морє многовльно̇ ⸱ и̇ дро|бьнымь пѣскомь ѡ̇бьдрѫже ⸱| и̇стоны̇кы̇ и̇ глꙋбины̇ недиⷣ|мо и̇ꙁдира ⸱ се вьсе видѧще гл͠е|мь ⸱ бл͠гословень грѧды̇ и̇мене|мь гн͠емь ⸱ кто се е̇сть цр͠ь славѣ | ̇ бл͠жены дв͠де ⸱ гл͠ѧ б͠ь г͠ь ꙗ̇ви | сѧ намь ⸱ и̇ ꙗ̇коже ꙗ̇ви сѧ намь ⸱| не тьию пррⷪкь дв͠дь гл͠еть ⸱ нь | и̇ павель а̇плⷭь ⸱ свѣдѣтельствоу|̇ть гл͠ѧ ̇моу ⸱ и̇ ꙗ̇ви сѧ бл͠годѣ|ть бж͠иꙗ̇ вꙿсѣмь л͠комь ⸱ нака||

59б
ꙁаѫ̇щи наⷭ ⸱ не ѡ̇вѣмь ̇сть ⸱ нь | вьсѣмь ⸱ вьсѣ бо и̇ю̇деѡ̇мь | и̇ ̇линоⷨ ⸱ кръщени̇мь сп͠сени|є̇ дасть ⸱ ѻ̇бьщѫѫ̇ бл͠годѣⷮ крь|щени̇мь сьтвори ⸱ и̇дѣте оу꙼бо | вь и̇ю̇деѫ̇ ѿ галилеѫ̇ ⸱ да и̇демь | вь є̇роусалимь ⸱ бл͠жены̇ бо и̇же | вь пꙋть грѧдеть ⸱ и̇ сь жиꙁны̇мь | пꙋтемь и̇дѣмь ⸱ оу꙼бо мы̇сльны|ма ногама ⸱ да видимь ̇рьда|на ⸱ и̇ кртⷭителѣ и̇ѡⷶна ⸱ и̇ крⷭте|щаго сѧ видимь ⸱ ̇моуже кр͠ще|ниꙗ̇ нⷭѣ трѣбѣ ⸱ да наⷨ кр͠щени | бл͠агодасⷶть ⸱ придѣте виⷣмь | нашего рожеⷣниꙗ̇ ѡ̇браꙁь ⸱ наꙁна|менавы̇и̇ кр͠щаѧ̇щи сѧ въ тѣхꙿ | водахь ⸱ и̇дѣте вы̇дите дивь|ни потопь ⸱ ꙃѣло вѧщьшы̇ и̇же | при нои̇ быⷭ ⸱ ѡ̇ньдѣ вода потопь|наꙗ̇ ⸱ л͠ве плѣмѧ погоуби ⸱| а꙼ ꙁде вода кр͠щениꙗ̇ крⷭтивь|шимь дх͠омь ⸱ оу꙼мерьшѧѫ̇ грѣ|хи ѡ̇живы ⸱ ѡ̇ньде дрѣвомь | гнию̇щимь корабь и̇ꙁдѣла ⸱ а꙼ ꙁеⷣ ||

60а
хьⷭ раꙁмны̇ ѿ с͠ты̇ѫ̇ марию̇ ко(ра)бь | сьтвори ⸱ нь и̇ довлѣє̇(т͠ꙿ) спаⷭ ⸱ наше|го смѣрениє̇ и̇ꙁлиха ⸱ и̇ оу꙼божь|ство ⸱ како ти недовлѣ ̇моу ⸱ ѿ | сьврьшенаго сьврьшеноу мла|денищоу се родити ѿ жены̇ ⸱ не | довлѣ̇ть ьсномоу прѣстол | сꙋщꙋмоу ⸱ и̇ є̇диносьщномоу | ѡ̇ц͠оу ⸱ приѫ̇ти раби ѡ̇браꙁь ⸱| не ꙗ̇ко грѣшны̇кь приходить | кь кр͠щению̇ ⸱ нь бꙋди ѡ̇бьща | бл͠годѣть ⸱ слы̇шѧщимь намь ⸱| крⷭти бо сѧ влкⷣа всѣхь хьⷭ ⸱ не трѣ|боуѫ̇ кр͠щениꙗ̇ ⸱ нь двои̇нꙋ н̇|на польꙁꙋ творить ⸱ прьвѣе̇ бо на|мь дасть св͠ещение̇ и̇ бл͠годѣ|ть ⸱ и̇ вьсѫ лв͠кы на кр͠щениє̇ прі|веде ⸱ приде бо і̇сьⷭ ѿ галилеⷾ на е̇|рьдань ⸱ кь і̇ѡⷶноу крⷭтити сѧ ѿ | него ⸱ и̇ е̇же се тоу творѣше ⸱ бра|ти̇ помы̇слити не мощно є̇сть ⸱| и̇ мы̇сли л͠ьскы̇ѫ̇ вы̇ше е̇сть ⸱| е̇же се тоу дѣꙗ̇ше (с͠е) трепещеть | мы оу꙼мь ⸱ и̇ ̇ꙁы̇кь бѣжить и̇||

60б
ꙁ оусть ⸱ не смѣѫ̇ гл͠ати недовѣ|домаго ⸱ да тѣмь видѣ і̇ѡ͠нь ⸱| вл͠кѫ грѧдѫща кь себѣ ⸱ трепе|томь нⷨоꙃѣмь ѡ̇дрьжимо и̇|мѣѫ̇ срцⷣе ⸱ кланѣѫ̇ сѫ и̇ припа|даѫ̇ ⸱ и̇ ꙁа ноꙃѣ е̇млѫ и̇ молѣшⷷ | сѧ гл͠ѫ ⸱ то твориши ѡ̇ влкⷣо ⸱| грьдо ми дѣло врѫає̇ши ⸱| и̇ страха пльно повѣлѣниє̇ ⸱| и̇е̇рꙿдань видѣвь тѧ творьца ⸱ и̇ | оу̇жасноу се и̇сеꙁе ⸱ а꙼ а꙼ꙁь каль | сы̇ и̇ пепель ⸱ и̇ прьсть по ꙁєми | пльжꙋ ⸱ и̇ смѣю̇ такои̇ таи̇|нѣ ѡ̇бещꙿникь бы̇ти ⸱ ни влⷣко | не нꙋди мєне ѥ̇гоже могѫ не могѫ ⸱| трепещеть ми пльⷮ вьса ⸱ и̇ | раслабѣшѧ ми кости вьсѧ ⸱| оу꙼жасно ми ̇сть срцⷣе ⸱ и̇ ве|сь вь страсѣ е̇смь и̇ вь болѣꙁь|ни ⸱ и̇ пото нꙋдиши ме ⸱| немощьнаго вьсемощны̇ ⸱ тво|рити е̇же ми рѣꙁь силы̇ ̇сть ⸱| и̇ како дрьꙁнѫ крⷭтити тѧ ⸱| како ѡ̇гꙿнь сѣно можеть ѡ̇||

61а
истити ⸱ и̇ како каль ѡ̇мы̇є̇|ть и̇стоника ⸱ и̇ како кр͠щоу ⸱| сꙋдиѫ̇ ѡ̇сѫжеⷣнꙿны̇ ⸱ и̇ како те | кр͠щоу влⷣко скврьны̇ не вижоуⷣ | на тебѣ ⸱ клѫтвѣ а꙼дамовѣ ⸱| не быⷭ повинень ⸱ ты̇ грѣха бо | не сьтвори ⸱ и̇ како прострѧ де|сницѫ на тѧ ⸱ пропеньшаго | нб͠о и̇ ꙁемлꙋ ⸱ и̇ како прострѫ | рабь сы̇ и̇ на гьⷣскы̇ врьхь своѫ̇ | длань ⸱ како ли ѡ̇св͠ѧщѫ те ⸱| пристраны̇ сьвѣта соущаго ⸱| како ли молꙿбꙋ створѫ ѡ̇ тебѣ ⸱| и̇же при̇млеши неꙁнаѫ̇щи|хь тебє мольбы̇ ⸱ и̇ и̇ны() , кр͠щоу ⸱| вь и̇мѧ тво̇ ⸱ да вѣроуѫ̇ть грѧ|дѫщомоу , тебѣ сь славоѫ̇ ⸱ тебе | кр͠щоу и̇ кого нарекѫ ⸱ вь и̇ (и̇)ме | кр͠щѧ те ⸱ вь ѡ̇͠е ли ⸱ нь ѻ̇ц͠а | и̇маши вь себѣ ⸱ и̇ весь ̇си ⸱ вь | ѡ̇ци ⸱ нь вьсн͠овне ли ⸱ нь нѣ ⷭ | раꙁвѣ тебе и̇нь сн͠ъ бж͠и ⸱ и̇ли | вь ст͠аго дх͠а нь принⷭо е̇сть с то|боѫ̇ ⸱ ꙗ̇коже , и̇ ̇диносоущень | ̇сть с тобою̇ и̇ ̇дином̇сль||

61б
но ⸱ и̇ вьсемощно ⸱ и̇ ̇динотⷭь|но ⸱ и̇ стоѫ̇и̇ при̇мле ѿ вьсе̇ | твари поклонени̇ ⸱ крⷭти ме | оу꙼ти влⷣко а꙼ще хощеши ⸱ крⷭти | мене крⷭтитела ⸱ простри при|траньнꙋю̇ сы̇ десницѫ и̇ вѣнꙿан ⸱| и̇ присежениє̇мь мою главоу ⸱| да прѣдъ твои̇мь цр͠ьствомь те|кꙋ сь вѣнꙿцемь ⸱ ꙗко прѣдите|а бл͠говѣщаѫ̇ ⸱ и̇ по ѡ̇бы̇аю̇ вь|пиѫ̇ ⸱ се а꙼гꙿнець бж͠и въꙁемѫ грѣ|хы̇ вьсего мира ⸱ и̇̇рꙿдане рѣко | ликьстви̇ сꙿ мною ⸱ и̇ вьини ⸱| нн͠ꙗ створи н̇ сво̇ ⸱ и̇ вь стр|̇ потеци ⸱ твои бо творець при|шель ̇сть кь тебѣ пльтиѫ̇ ⸱| видѣ бо т̇ и̇ногда и̇ꙃⷭла ⸱ скоꙃѣ | те миноующа ⸱ и̇ раꙁдѣли водꙋ | свою и̇ дасть проходь мимо себє ⸱| а꙼ ни͠нѣ раꙃлиꙗ̇вь се свѣтло ⸱| и̇ ѡ̇бы̇ми прѣⷭтое̇ тѣло є̇го ⸱| и̇же и̇ꙁлⷭьты̇ тогда ⸱ прѣвеⷣ прѣ|ꙁь горы̇ ⸱ и̇ брѣгы̇и ⸱ и̇ хльми ⸱| и̇ беꙁны̇ ⸱ и̇ равꙿни ⸱ и̇ пола ⸱ и̇ | доубрав̇ ⸱ и̇ потоци ⸱ и̇ ломи ⸱||

62а
и̇ ⸱ дреꙁг̇ ⸱ и̇ море ⸱ и̇ рѣкы̇ ⸱ бл͠го|словите г͠а ⸱ и̇же крⷭти се ⸱ вь є̇рь|данѣ рѣцѣ ⸱ се бо влкⷣа ⸱ и̇ си̇ю во|дою ѡ̇ст͠ы вꙿсе воды̇ ⸱ и̇ ѿвѣща | і̇с͠ъ и̇ реⷱ кь і̇ѡⷶн ⸱ небрѣꙁи нꙿн͠ѣ | сице бо лѣпо ̇сть намь сконꙿа|ти ⸱ вьсѫ правдѫ ⸱ помльи крь|стителю ⸱ нꙿнѣ мнѣ сице сто|щоу ⸱ раꙁмѣи̇ ̇же хощѫ ⸱| ̇же а̇ꙁь творѫ навꙑ̇кни ⸱ и̇ по|слоужи ми̇ ⸱ и̇ ̇же а꙼ꙁь творѧ ти | не вьстѫꙁаи̇ ⸱ и̇ е̇же а꙼ꙁь м̇шлꙋ | небрѣꙃи нꙿнѣ и̇ ̇динако не по|вѣдаи̇ мо̇го бжⷭтва ⸱ и̇ ̇дина|ко не и̇споущаи̇ ⸱ и̇ꙁ сть моє̇|го цртⷭва ⸱ да не оу̇вѣдѣвь ⸱ мꙋ|итель сотона ⸱ и̇ ѿбѣгнеть | не хоте ⸱ ̇ти мⷩеⷷ ратию ⸱ небрѣꙁи | да придеть диꙗ̇волъ ⸱ ꙗ̇ко (и) на | проста л͠ка ⸱ и̇ и̇меть се по ме ⸱| и̇ приметь ранꙋ сетьнꙋю̇ ⸱ не|брѣꙃи мене да сконꙿаю̇ ⸱ ̇го|же дѣлꙿма ̇сꙿмь пришель на ꙁе|мѧ ⸱ и̇ вьпльтиль се ⸱ таи̇на | се ⷭ ̇же се строи̇ть днⷭе ⸱ вь и̇є̇||

62б
рꙿдани ѡ̇ мнѣ ⸱ и̇ ѡ̇ мои̇хь ⸱ таи̇|наⷯ се ̇сть ⸱ не моє̇ трѣбова|ни̇ сконꙿаѫ̇щи ⸱ нь и̇цⷭѣлити | мы̇слѫщи ⸱ ꙗ̇ꙁꙿвны̇ ⸱ и̇ грѣшь|ны̇ѫ̇ ⸱ таи̇на се ̇сть великы| таи̇ны̇ ⸱ наꙁнамена̇ть прѣ|дьварени̇ ⸱ вь сихь водахь ⸱ и̇ на|рьтае̇мо л͠комь порожеⷣниє̇ ⸱| небрѣꙁи нꙿнѣ ̇гаⷣ мѧ виⷣши ⸱| бг͠олѣпꙿнѣ вь мои̇хь твⷬаⷷхь ⸱ є̇|же и̇ꙁвольша творѧща тогаⷣ | к томоу бываѫ̇щомоу ⸱ хва|лѫ приложи ⸱ и̇ є̇гаⷣ мѧ види|шь пѣготив̇ ѻ̇ищаѫ̇ща ⸱ тѡ|гаⷣ мѧ творꙿца е̇стьства наре|ци ⸱ ̇гаⷣ мѧ виⷣши хромиѫ̇ рі|щꙋща творⷾща ⸱ тогда сьтє|кѫщима ⸱ ногама ⸱ и̇ ты̇ на хва|лꙋ свои̇ ̇ꙁыкь простри ⸱ и̇ ̇|гаⷣ же мѧ виⷣши мр͠твы̇ѫ̇ и̇ꙁꙿ | гроба и̇споущаѫ̇ща ⸱ тогда | сь вьставꙿшими ⸱ славосло|ви ꙗ̇ко животворꙿца ⸱ и̇ ̇|гаⷣ видиши мѧ бѣси и̇ꙁꙿгонѫ|ща ⸱ тогда моє̇м сѧ ц͠рьств ||

63а
поклони (се̏) є̇гⷣа виⷣши мѧ сѣдѫ|ща ѡ̇ деснѫѫ̇ ѡ̇ц͠а ⸱ тѡгⷣа бл͠го|слови ꙗ̇ко є̇диного прѣстолъ|ника ⸱ и̇ е̇динолѣтьника ⸱| присносѫща сь ѡ̇ц͠емь ⸱ не|брѣꙁи н͠инѣ ⸱ сице бо и̇ лѣпо | е̇сть сконьати вьсѫ правдѫ ⸱| ꙁаконꙿь оу̇ставлѣѫ̇ є̇сьмь ⸱| и̇ ꙁакоⷩ ставльшаго сн͠ь ⸱ да поⷣ|бає̇ть ми ⸱ оу̇ставленꙿны̇ ꙁа|конь ско(н)ати ⸱ по томь дати | и̇нѣмь ⸱ поⷣба̇ть ми прѣжеⷣ | ꙁнаменати ⸱ и̇ по томь силꙋ ꙗ̇ви|ти̇ ⸱ лѣпо ми є̇сть сконꙿа|ти прьвы̇ ꙁавѣть ⸱ ти ю̇же нⷪ|в̇ положит̇и̇ ⸱ вь лв͠ии̇хь | ср͠цехь ⸱ и̇ вьписати моє̇ю крь|в̇ю̇ ⸱ и̇ пеⷶтлѣти ѫ̇ д͠хомь ⸱ и̇ | поⷣбає̇ть ми на кртⷭь вьꙁыти се | и̇ гвоꙁдьми прибы̇̇нꙋ бы|ти ⸱ и̇ страсть приѧ̇ти ⸱ такꙋ | ꙗ̇коже мощи ⸱ и̇ страстиѫ̇ ꙩ̇ноу | ꙗ̇ꙁꙿвѫ и̇цⷭлитии̇ ⸱ ꙗ̇же ѡ̇ дрѣ|вѣ быⷭ ⸱ ѡ̇слоушавꙿшоу се а̇да|м ⸱ поⷣбає̇ть ми сьны̇ти вь ||

63б
а̇дъ ⸱ въ само то мѣсто ⸱ дрьжи|мыхь тоу̇ ради мр͠твець ⸱ поⷣ|бае̇ть ми трид͠невноѫ̇ м͠рьтво|стиѫ̇ моє̇ пльтиѫ̇ ⸱ дрьжани|е̇ ѡ̇братити ⸱ поⷣбає̇ть ми плⷮь|нꙋю свѣщѫ въжещи ⸱ и̇же въ | тьмѣ и̇ сѣни сѣдѫщимь ⸱ лѣпо | ми е̇сть кь ѡ̇ц͠оу привести а꙼да|ма ⸱ вь мнѣ цртⷭвоуѫ̇ща ⸱ поⷣба|е̇ть ми вьсе то сьдѣлати ⸱ тѡго | бо ради придохь вь своѫ̇ тварь ⸱| поⷣбає̇ть ми крⷭтиⷮ сѧ ⸱ симь кр͠ще|ни̇мь ⸱ а꙼ послѣд̇ є̇диносоущ|ю̇ трои̇цоу ⸱ кр͠щени̇ всѣмь л͠ко|мь дати ⸱ дажⷣь кр͠щени̇ ѭ̇ко|же дѣва мариꙗ̇ млѣно ⸱ и̇ и̇ми | се по мою главꙋ ⸱ ю̇же ьтꙋть | серафими ⸱ и̇ми сѧ по ꙋжикꙋ | своє̇ю̇ десницⷷѫ ⸱ и̇ ми сѧ ꙗ̇кожⷷ | ̇сть , сего радьма , створена мнⷪ|ѫ̇ ⸱ и̇ д͠хомь ⸱ и̇ ѡ̇ц͠емь мои̇мь ⸱| н̇ми сѧ по главѫ ⸱ ꙁа нѫже дрь|же се доброьстиє̇мь ⸱ и̇ ни|колиже не оумре̇ть въ ꙁꙿлѣ ⸱| кртⷭи мене ⸱ ̇мже кртⷭити ||

64а
вѣрѫ̇щѫѫ̇ ⸱ водоѫ̇ и̇ дх͠омь и (ѡ̇)гн͠е|мь ⸱ воⷣѫ̇ же ꙗ̇же можеть ѡ̇мы̇|ти грѣшнны̇ѫ̇ скврꙿнꙿы̇ ⸱ и̇ дх͠омь | могѫщимь ⸱ ꙁє̇мны̇ѫ̇ прѣтвⷪ|рити ѡ̇гꙿнемь ⸱ и̇же можеть беꙁа|кониꙗ̇ трьниє̇ и̇скоренити ⸱ се вь|се слы̇ша кртⷭитель ⸱ и̇ вь немь | сы̇ весь раꙁмь сп͠совь ⸱ и вьмѣ|щь ⸱ таино все ⸱ еже прѣ ⸱ и послоу|жи бжⷭтвоⷩмоу повелѣнию ⸱ бѣше | бо смнь се ⸱ и послоушлыивь | и сво[ѫ] десниицꙋ прострь трепещѫ|ще ⸱ ѡрдꙿань ⸱ радоваше с ⸱ влкⷣѫ | крьстити ⸱ и тоу сѫщиимь июде|ѡ̇мь и помишлѣѫщиимь вь се|бѣ ⸱ и кь себѣ бесѣдꙋющимь ⸱ еда | беꙁ оума помишлѣхомь и̇ѡ̇а̇на | болъша сего ісⷭа ⸱ е̇да вь псⷹтошь ра|ꙁоумѣхомь ⸱ ѡ̇ного ю̇ноша сегⷪ ⸱| не сеи̇ ли се самокр͠щени̇ кртⷭи|телѣ і̇ѡⷶна больша скаꙁає̇|ть ⸱ не сеи̇ ли крⷭтить ꙗ̇ко|же вещи і̇сⷭь ⸱ а̇ сеи̇ крⷭтить сѧ ѿ него ⸱ ꙗ̇коже хжⷣы̇ сы̇и̇ ⸱ тако и̇ | сѧ пронешьши славѣ вьсꙋдоу ⸱||

64б
ѿ невѣдещиихь ⸱ строемие̇ таѧ | таи̇ни ⸱ единь б͠ь ⸱ и естьствомь ѡц͠ь | и̑ единоѧдаго сн͠а единь вѣсть ⸱ и̑|ꙁредно испытнѣи ⸱ єгоже единь | роди беꙁврѣда оу̇правлѣѫ̇ блаꙁнѫ|щи хⷭоу ⸱ помы̇сль и̇ю̇деи̇скы̇ ⸱| и̇ ѿврьꙁе дв͠ери небⷭныѫ̇ ⸱ и̇ посла | дх͠ь ст͠ы̇ видомь голѧбиномь ⸱| на главѫ̇ і̇св͠ю ⸱ ꙗ̇коже прьсто|мь кажѫ ⸱ новаго , ноꙗ̇ , и̇ творь|ца ⸱ ноє̇ва ⸱ и̇ стонꙋ ти хотѧща | е̇стьства ⸱ добраго правитела ⸱| и̇ крьмꙿника ⸱ се же и̇ самь сь нбⷭе | вьꙁгл͠ашаꙗ̇ше велꙿми ꙃѣло ⸱ сеи̇ | сть сн͠ь мои̇ любимы̇ ⸱ и̇ е̇же и̇ꙁво|лихь ⸱ сеа̇ неи̇нь ⸱ сеи̇ ꙗ̇ , не , і̇ѡⷶнь , крь|ститель ⸱ сеи̇ , и̇же ѿ мене є̇сть | рожⷣень ⸱ прѣжⷣе вьсѣхь вѣкь ⸱| а̇ не н̇же ѿ ꙁахари̇ проꙁеб̇е ⸱| нь иже ѿ мари̇ роди сѧ пльти|ѫ ⸱ а꙼ не и̇же ѿ е̇лисавеѳи | роди сѧ ⸱ нь не ающеє̇ и̇ ⸱| нь и̇же с вами вьꙁрасте ⸱ и̇ и̇же сь мноѫ̇ ⸱ посла дх͠ь ст͠ы̇ кь | себѣ ⸱ и̇ пакы̇ же посла и̇ тьи̇||

65а
жⷣе прꙵѫ̇ дх͠ь ⸱ се е̇сть сн͠ь ми лю|бим̇ ⸱ и̇же и̇ꙁволихь ⸱ сн͠ь ми | присны̇ а̇ не тꙋѫⷣь ⸱ сн͠ъ е̇диносѫ|щень ⸱ а̇ не раꙁносьщъствомь ⸱ и̇ | ̇диносѫщень сь мноѧ̇ невиⷣмо|моу ⸱ а̇ е̇диносѫщень с вами по | виⷣмомоу ⸱ раꙁⷡѣ грѣха ⸱ сеи̇ е̇сть | и̇же сꙿ мноѫ̇ створи лк͠а ⸱ и̇же нⷷ|и̇ꙁвѣстънѣ бⷭы̇ л͠кь ⸱ се е̇сть сн͠ь | ми любимы̇ и̇же и̇ꙁволиихъ | а не , инь єⷭ моим ѡвь ⸱ а и̇нь ма|риинь с͠нь не и̇нь иже вь ꙗслехь | лежить ⸱ а инь емоуже сѧ вльсви | поклонишѫ ⸱ нь твои с͠нь любимы | и̇же и̇ꙁволии̇хь ⸱ ты видиимь | и раꙁоумѣемь ⸱ не ищи емоу пль|тиѫ ѡц͠а на ꙁемли ⸱ беꙁь ѡ̇ц͠а | бо єⷭ долѣ ⸱ не ищи бжⷭтвоу го | мт͠ре , на неб͠сехь ⸱ беꙁь мт͠ре бо | есть , горѣ , не ѿлѫаете бжⷭтва | емоу̇ л͠ства его нераꙁлѫно | бо то есть ⸱ и̇ неиꙁмѣно по еди|ньствоу ⸱ ни б͠а нага ⸱ ни л͠ка про|ста х͠а ⸱ нь б͠ь и̇ л͠кь ⸱ сеи єⷭ сн͠ь мⷪи ⸱| егоже иꙁволиихь ⸱ того послоуша(іт͠е) ||

65б
ѻ̇ велико̇ юдо и̇ прѣстрашноє̇ | с͠нь сѧ крⷭтить ⸱ а̇ ѡ̇ц͠ь с нбⷭе свѣ|дѣтельствє̇ть ⸱ и̇ д͠хь сь нбⷭе ꙗ̇|ко голѫбь прилѣтѣвъ ⸱ покаꙁа|̇ть ⸱ кь комоу гл͠аль є̇сть ⸱ по | истинѣ бо велика есть , строема | таи̇на , велика и̇ прѣюдна ⸱ и̇ прѣ|дивещи всакь оумь ⸱ троица сѧ вь | е̇рданьстѣи̇, рѣцѣ ꙗ̇влѣ̇ть ⸱| и̇ тоу силоѫ̇ оу̇тврьди ̇динось|щьство бж͠ьства ⸱ паеє рещи | е̇дино ⸱ бжⷭтво въ триє̇хь и̇по|стасехь ⸱ вѣдѣно бⷭы сѫщее̇ тоу ⸱| и̇ю̇деи̇̇ жасошѧ сѧ страхомь ⸱| і̇ѡⷶнъ сѧ дивить ⸱ и̇є̇рдань се | ѡ̇с͠ти ⸱ и̇ въса тварь се понови ⸱| хⷭоу вьсѣхь б͠оу нш͠емꙋ , крⷭти|вьшоу се і̇ѡⷶномь ⸱ и̇ вьсе ̇ство | водъноє̇ ѡ̇свѧщьша ⸱ и̇ се глⷭа | по кр͠щени ⸱ ꙩ̇ є̇диноѧдѣмь | бⷭ(ы) на н̇е̇рьданѣ ⸱ ѡ̇ц͠емь вь|ꙁг͠лашень ⸱ ̇гⷣа прѣѡбраꙃи | сѧ і̇с͠ь ⸱ ꙁрѫщимь оу̇еникомъ ⸱| и̇ просиꙗ̇ сѧ лице єⷢ ⷪ ꙗ̇ко и̇ слн͠це ⸱| сеи̇ же , тьи̇жⷣе глⷭа пакы̇ ⸱ сн͠ь||

66а
ми̇ любимы̇ ⸱ сего послоушаи̇тє ⸱| а̇ще реⷱть ти ѡ͠ць ̇дино сⷷвѣ ⸱ тѡго | послоушаи̇те ⸱ и̇ а̇ще реⷱть а̇ꙁь въ | ѡ̇ц͠и и ѡ̇ц͠ь въ мнѣ ⸱ того посл|шаи̇те ⸱ и̇ а̇ще реⷱть пославы̇ ме | боли̇ мене ̇сть ⸱ тѡ кь строю̇ пль|тꙿномоу сеи̇ глⷭа приложите ⸱ и̇ а̇|ще реⷱть се ̇сть моꙗ̇ пльть и̇ крь|вь ⸱ ꙗ̇же ꙁа вы̇ проливає̇ма ⸱ на | ѡ̇ставлениє̇ грѣхомь ⸱ тѡ покаꙁа|̇мо виⷣте ⸱ и̇ а̇ще рееть прискрь|бьна ми ̇сть д͠ша до съмрꙿти | кь д͠ши ̇го а̇ не къ бжⷭтвоу ̇м ⸱| пеальноє̇ то при̇ти̇ прѣло|жите ⸱ и̇ а̇ще реⷱть кого мѧ гл͠ѧ|ть лв͠ци бы̇ти ⸱ сꙋща ли с͠на | лв͠ска ⸱ и̇ ѿвѣщаи̇мь ⸱ сь пе|тромь а̇плⷭо(мь) велкы̇мь ⸱ и̇ вьꙁь|пи̇мь кь нем ⸱ ты̇ є̇си с͠нь | б͠а живаго ⸱ ̇моуже слава в вѣ|кы̇ вѣкомь а̇минь ⁖ |

С Л О (В О) ⸱ С Т А Г О І Ꙍ (А) Н А Ꙁ Л А|тооустаго ⸱ похва(л)а і̇ѡ(а)н ⸱ крь|стителю̇ ⸱ бл͠агослови ѡ̇͠е ⁘ ||

66б
Приде і̇с͠ь ѿ галилеѫ (н͠а) и̇ѡ̇рꙿдань ⸱ кь и̇ѡⷶноу крⷭтити сѧ ѿ него ⸱ кы̇|ѩ̇ грѣхы̇ ѿмы̇ти хотѧ ⸱ погрѫ|ꙁити вь водахь и̇̇рꙿданъскыⷯ ⸱| ꙗ̇коже павелъ а̇плⷭь кь тимоѳе|ѡ̇ви свѣдѣⷮлⷷствоу̇ть ⸱ бѣхо|мь прѣстѫпениє̇мь ꙁаблѫди|ли и̇ногⷣа ⸱ ѿ пѫти праваго ⸱ и̇ по|работили сѧ похотемь ⸱ да тѡго | ради ѡ̇милⷭрди сѧ б͠ь ⸱ и̇ видѣ ро|да л͠ѣ ⸱ беꙁбожноѫ̇ льстиѫ̇ ⸱| горьком мѫителю̇ поработи|вꙿша сѧ ⸱ и̇ того ради прѣклони | нб͠са и̇ сьниде ⸱ и̇ пльти и̇ крьви | нашеи̇ вьсхотѣвъ ⸱ и̇ грѣсѣ нині̇ | є̇диномь не приѫсти сѧ ⸱ нѫ | грѣхы̇ нашѧ погрѫꙃити хотѧ | въ є̇рꙿданѣ ⸱ и̇ приⷣ ⷷ кь болѧщи|мь враь ⸱ и̇ кь ꙁаблѫжⷣьшимъ | ѡ̇вцамь пастырь и̇стинꙿны̇ ⸱| кь падьшимь вьставитель ⸱| кь ꙁемꙿны̇мꙿ нбⷭны̇ ⸱ къ мрꙿтвы̇|мь животь ⸱ кь свѧꙁанꙿнымꙿ | раꙁьдрѣшитель ⸱ кь а̇дь|скы̇мь ѻ̇првьданиє̇ и̇ ѡ̇бнⷪ||

67а
вление̇ ⸱ и̇ немраꙿны̇ свѣть ⸱ кь | нищимь свободителъ ⸱ и̇ кь ꙩ̇слабле|нꙿны̇ оу̇крѣпитєлъ бл͠гь ⸱ кь сѣдѫ|щимь въ тьмѣ и̇ сѣни съмрꙿтꙿнѣ|и̇ ⸱ свѣть неꙁаходѧи̇ николиже̏ | и̇ кь прѣи̇сподънимь прѣвы̇ши ⸱| и̇ кь ѡ̇мраенꙿны̇мь грѣхы̇ просвѣ|титель ⸱ пакы̇ банею житеи̇скоѫ̇ ⸱| тоже ̇сть тѡꙁи братиє̇ да слы̇ши|мь ⸱ прьвѣє̇ и̇спаде прѣдѣдь на|шь ⸱ тѣмꙿже хⷭь видѣ прѣстѫпе|ние̇ то ⸱ и̇ ꙁракь рабии̇ вьсприє̇|мь ⸱ и̇ кь и̇ѡ̇рданымь водамь при|де ⸱ потопити хотѧ сьпротивьна|а̇го диꙗ̇вола ⸱ и̇ сего же вь трѣи ⸱| и̇ д͠нь оу̇ꙁрѣвь і̇ѡⷶнь ⸱ и̇ рее се а̇|гꙿнець б͠жи вꙿꙁемѧ грѣхы̇ вьсего | мира ⸱ и̇ реⷱ ̇м і̇ѡⷶнь ⸱ есо трѣ|боуѫ̇ влⷣко в нищетьнѣ ѡ̇браꙁѣ при(де) | на и̇ѡ̇рданѣ ⸱ и̇ страхомь ѻ̇дрь|жимь въꙁьпихь гл͠ѫ ⸱ то твори|ши владико ⸱ смѣренимь ѡ̇бра|ꙁомь пришедь ⸱ ꙗ̇ко и̇ прость | л͠кь ⸱ и̇ то мѧ народомь прѣ|дає̇ши на оу̇бии̇ство ⸱ а̇ꙁь ве||

67б
лиꙗ̇ народ ѡ̇ | тебѣ и̇сповѣдахь ⸱| гⷣе ти сѧ инове бесплъⷮнии̇ ⸱ прѣ|дитекѫще в̇нѫ ⸱ и̇ трьст͠ое̇ пѣни|є̇ вьсилаѫ̇ще ⸱ въ нихьже сѧ дре|вле ꙗ̇ви мои̇сеѡ̇ви твое̇моу оу̇|годьник ⸱ где ти е̇сть шестокрі|лы̇хь прѣстоꙗ̇ние̇ ⸱ и̇же древле | проꙗ̇ви прⷪркоу твоє̇моу и̇саи̇и̇ ⸱| сѣдѧ на прѣстолѣ вы̇соцѣ и прѣ|въꙁⷩесенѣ ⸱ где ти беисльноє̇ | множьство беспльтьн̇хь сꙵлъ ⸱| и̇хьже видѣ древле данилъ ⸱ тьмы̇ | тьмамы̇ прѣстоѫ̇щии̇хь ⸱ ѡ̇|крⷭть прѣстола тво̇го ⸱ где ти | етвороꙁраьнꙿнаꙗ̇ животь|наꙗ̇ ⸱ на нихьже тѧ видѣ поѧ|ваⷾща ̇ꙁекиль ⸱ гⷣе ти прѣсто|ли и̇ гвⷭиꙗ̇ и̇ властꙑ̇ ⸱ и̇ силы̇ ⸱| на ниⷯ иже нераꙁлѫꙿно славимь ⸱| сь ѡ̇ц͠емь и̇ сь дх͠омь поива|ѫ̇ присно ⁘ есо трѣбоуѫ̇ вла|дико ⸱ и̇ сьниде ⸱ кы̇ѫ̇ скꙿвꙿрьны̇ ѡ̇мы̇|ти хотѫ ⸱ кто вⷣѣ коли слн͠це ѡ̇и|щає̇мо ⸱ и̇же свѣтомь свои̇мь | всѣ прѣѡ̇блистаѫ̇щи ⸱ и̇ кто ви||

68а
дѣ коли ꙁижⷣителѣ ѿ брениꙗ̇ трѣ|боуѫ̇ща ѡ̇ищениꙗ̇ ⸱ вь и̇стинѫ стра|шꙿна твориши влⷣко ⸱ ты̇ ̇си поставлⷷ|и̇ н͠бо ⸱ ни на есомьже ⸱ и̇ ѡ̇блааѫ̇ не|бо ѻ̇блакы̇ ꙗ̇ко и̇ риꙁоѫ̇ ⸱ ты̇ ̇си оу̇|тврьжⷣеи̇ ꙁемѧ на водахь ⸱ ты̇ є̇си ꙩ̇|боуꙁⷣаѫ̇ море пѣскомь ⸱ и̇ положивь | ̇моу прѣдѣл̇ ⸱ до где вьсходити ⸱| ты̇ е̇си оу̇красивы̇ тваръ ⸱ свои̇мь | повелѣние̇мь ⸱ и̇ сьдрьжѫ рѫкоѫ̇ въ|сѣьскаа̇ ⸱ влⷣка же г͠ь реⷱ кь немоу ⸱| таи̇ни б͠жиѫ̇ ꙁрѫщи вѣщає̇ши иѡⷶ|не ⸱ и̇ по семь на больша вьꙁирати ⸱| потѡпити бо придохь вь є̇рданѣ | ꙁьмиꙗ ⸱ прѣльстивꙿшаго прѣдѣ|да твоє̇го а̇дама ⸱ и̇ того ради ѻ̇блѣ|кохь сѧ вь нь ꙗ̇ко и̇ вь риꙁѫ ⸱ да ѡ̇|бновѫ тварь моє̇ѫ̇ и̇ на нб͠сны̇ | прѣстоль вьꙁнесѧ ⸱ тѣмьже раⷣуи̇|те сѧ сь мꙿноѫ̇ ꙗ̇ко ѡ̇брѣтохь дра|гьмѫ погы̇бьшѧѫ̇ ми ⸱ се бо е̇уⷢли|сть лка ꙗ̇сно скаꙁає̇ть рекы̇ ⸱| вь трѣи̇ же д͠нь оу̇ꙁрѣ і̇ѡⷶнь ⸱ і̇с͠а | грѧдѫща кь себѣ ⸱ и̇ вьꙁьпи гл͠ѧ се | а̇гнець б͠жи вьꙁемѧ грѣхы̇ вьсего ||

68б
мира ⸱ и̇ ѡ̇ семь свѣтельствоуѫ̇ а̇|ꙁь гл͠ѫ ⸱ ꙗ̇ко грѧдеть вь слѣдь мє|не мꙋжь ⸱ е̇моуже нѣсмъ досто̇|нь падъ поклонити сѧ ⸱ и̇ли раꙁⷣрѣ|шити ремень сапог ̇го ⸱ а̇ꙁь бо | крⷭтии̇хь водоѫ̇ вь покаꙗ̇ни̇ ⸱| а̇ тьи̇ д͠хомь с͠ти̇мь ⸱ ѡ̇ тѡмь бо | реⷱ и̇саи̇ꙗ̇ ⸱ въпи̇ть глⷭа вьпиѧ̇|щаго вь поустыни ⸱ оуготоваи̇те пꙋти гн͠ѧ ⸱ и правыѫ̇ творы|те стѫꙁы̇ є̇го ⸱ тѣмьже каа̇ оу̇ста | вьꙁмогѫть твоє̇ бл͠гослови̇ и̇сповѣ|дати ⸱ и̇ твои̇ глⷭа страшꙿнѣи̇ гро|ма быⷭ ⸱ и̇ кр͠щаѫ̇щимь сѧ народо|мь ѿ него ⸱ и̇ г͠лаше кь ны̇мь ⸱ нѣ|сьмь а̇ꙁь хⷭь нь прѣдиⷮⷷа є̇м е̇сꙿмъ ⸱| и̇ вьпиѫ̇ кь вамь покаи̇те сѧ ⸱ се | бо приде ц͠рьства давець ⸱ вьꙁи|маѫ̇ грꙗхы̇ вꙿсего мира ⸱ тѡи̇ бо | ̇сть ѿ дв͠ы прѣⷭтиѫ̇ ⸱ а̇ не ѿ | ̇лисавьѳы̇ ⸱ тѣмꙿже томоу | поⷣбає̇ть расти ⸱ а̇ мнѣ нижи|ти сѧ ⸱ а̇ꙁь бо є̇смь лоуа ⸱ ма|лимь свѣто просвѣщаѫ̇ ⸱ а̇ | ѡ̇нь всѣьскаа б͠жестьвь||

69а
ны̇мь свѣтомь всѫ ѡ̇ꙁарѣє̇ть ⸱| тои̇ бо е̇сть сь нбⷭе ѿ б͠а ѡ̇ц͠а своѫ̇ | тварь ѡ̇бновити приде ⸱ а̇ꙁь ѿ е̇ре|ꙗ̇ ꙁаматорѣвьша ⸱ вь старости | маститѣ рожⷣень ⸱ на проповѣ|дъ ⸱ и̇ готование̇ пꙋтемь е̇го ⸱ ѡ̇но|го бо єⷭ пакы̇ странꙿноⷷ рожⷣьство ⸱| ѿ д͠вы прѣисты̇ѫ̇ наꙁеми бє|ꙁь ѡ̇ц͠а нась дѣльма ⸱ а̇ мое̇ рожⷣъ|ство ⸱ ѿ мѫжъскаго тѣлесе ⸱ се и̇|ѡⷶноу г͠лѧщоу ѡ̇ свое̇мь влⷣцѣ ⸱| и̇ кр͠щьшаго народ̇ ⸱ и̇ кто вь|ꙁможеть хвал̇ е̇моу дⷭои̇нои̇ | ꙁрещи ⸱ е̇гоже самь г͠ь похвали | рекь ⸱ боли і̇ѡⷶ крⷭтител а не вь|станеть вь рожⷣени женьсⷮѣ ⸱ то|и̇ бо е̇сть скаꙁає̇ма бл͠годѣть | бж͠иꙗ̇ ⸱ тѡговоу рождьствоу кто | тьень ⸱ и̇ тоговоу прⷪрьств | кто равень ⸱ трьгоубо бⷭы прⷪркъ ⸱| и̇ прѣдитеа ⸱ и̇ крⷭтителъ ⸱ и̇ жи|тие̇мь неприклаьнь ни кь | комоу ⸱ тькмо а̇нг͠лѣхь є̇ди|нѣхь ⸱ не рекꙋ в̇ше ⸱ а̇нг͠ль ⸱ тѡ|и̇ бо є̇динь сьврьши ⸱ страⷲны̇ѫ̇ ||

69б
таи̇ни сьврьшениꙗ̇ бж͠иꙗ̇ ⸱ и̇ кь | непристѫпꙿном трепетомь | пристьпль ⸱ и̇ прикоснѫ сѧ | врьсѣ є̇го ⸱ вьпиѫ а̇ꙁь трѣбоуѫ̇ | ѿ тебе крⷭтити сѧ ⸱ а̇ ты̇ к мѣ (!) | грѧдеши ⸱ и̇ кь немже г͠ъ реⷱ ⸱| а̇ще не бихь сѧ крⷭтиль ѿ те|бе ⸱ тѡ никтоже би ѿ ц͠рь приѫ̇|ль ꙁемнихь кр͠щени̇ ѿ є̇реꙗ̇ | оу̇бога ⸱ ѡ̇браꙁь бо дати сьни|дохъ ⸱ свое̇моу сьꙁⷣанию̇ ⸱ да пⷪ | моимь стопамь ходѧще ⸱ и̇ вь|ꙁыдѧть вь горꙿны̇ є̇рⷭлимь ⸱ и̇деже | нⷭѣ [ꙁ]ꙿмиꙗ̇ свищаѫ̇ща ⸱ ни кь оу̇|х вьспинаѫ̇ща сѧ ⸱ нѫ дрѣво | животьноє̇ и̇ саморасльноє̇ | бе(ꙁь) напоє̇ниꙗ̇ проꙁѧбение̇ и̇|мѣѫ̇ ⸱ ѿ ̇диного и̇стони|ка б͠жестъвꙿнаа̇го ⸱ ѿ негоже | бл͠гости и̇мꙋть ꙗ̇сти ⸱ сьхранꙿ|ше ꙁаповѣди моѫ̇ беꙁь порока ⸱| си бо вꙿсѣмь бⷭы ѿкры̇тель и̇ѡⷶнꙿ ⸱| ѻ̇ прⷪре и̇ прѣдитеє ⸱ страшꙿномⷹ | сьмотрению̇ бж͠ию̇ ⸱ и повѣсть|ниие неи̇ꙁꙿг͠лає̇мы̇хь оуде||

70а
сь б͠жихь ⸱ ꙗ̇же бы̇шѧ междоу тѡ|боѫ̇ ⸱ и̇ г͠емь нашимь і̇сьⷭ х͠томь ⸱ стѧꙁаниꙗ̇ и̇ г͠ланиꙗ̇ ⸱ и̇ творени|ꙗ̇ ⸱ ихьже ꙁрѫще дивлѣхѫ сѧ а̇нꙿ|г͠ли трепетно ⸱ и̇ крили̇ ꙁакр̇ва|ѫ̇ще лица своꙗ̇ ⸱ рекѫще кто и̇|сповѣсть крⷭтителоу твоꙗ̇ ве|лииꙗ̇ ⸱ и̇ котори ̇ꙁы̇кь и̇ꙁреⷱ|ть твоє̇ ꙁаѧтиє̇ ⸱ страшно , и̇ ди|вно бы̇вьшее̇ ⸱ вь послѣдь кь ста|рости ѡ̇бѣтовани̇мь и̇ вьꙁꙿ|вѣщено бⷭы ѿ а̇рꙿхꙿа̇нг͠ла̇ ѻ̇ц͠оу | твоє̇м ꙁахарии̇ ⸱ и̇ ꙁа невѣри|̇ же мльани̇мь оудивлень | бⷭы ⸱ до сьврьшениꙗ̇ и̇сходънаго | ти ⸱ ̇гⷣаже и̇ꙁы̇де ꙗ̇ко и̇ дьньн̇|ца ⸱ и̇ раꙁⷣрѣши мльание̇ ѡ̇ц͠оу | си ⸱ и̇ бⷭы дивно рожⷣьство ти па|е вьспитаниꙗ̇ ⸱ и̇ родоу бо ме|тѧщ сѧ ⸱ на оу̇бы̇ство х͠во ⸱| и̇ неꙁлобы̇вихь младенець ⸱| ꙁаклати и̇ще ⸱ непꙿщевани|̇ бѣ ѡ̇ тебѣ прⷪре ⸱ є̇да ты̇ | е̇си хⷭь ⸱ понеже по ѡ̇бѣтова|нию̇ рождень бⷭы ⸱ и̇ посла ||

70б
ц͠рь слгы̇ кь ꙁахарии̇ рекы̇ | где ̇сть с͠нь твои̇ іѡⷶнь ⸱ ѻ̇нь[же] | ѿвѣща (и̇) рее ⸱ а̇ꙁь є̇смь прѣ[д]с[то]ѫ̇ слоужебꙿномоу ѡ̇лтар | и̇ невѣмь кто ̇сть с͠нь мои̇ ⸱ и̇ є̇|лисавеѳь бо мати є̇го слы̇шавь|ши ⸱ ꙗ̇ко и̇родь и̇ꙁьбива̇т[ь] | младенꙿцѧ ⸱ и̇ вьꙁемьши ѡ̇|троѧ і̇ѡⷶна ⸱ и̇скашⷷ мѣста | на скрьвениє̇ ̇моу и̇ не ѡ̇б[рѣ]|таше ⸱ и̇ припадꙿши кь горѣ т[ѧ]|готою̇ ѡ̇дрьжима ⸱ и̇ вьꙁве|де ѡ̇и на н͠бо ⸱ и̇ прⷪрьскоє̇ сл[оⷡ] | сьврьши ⸱ и̇ пєаль своѫ̇ на б͠а | ѻ̇ставльши ⸱ и̇ вьꙁьпи кь гⷪрѣ | гл͠асомь великоⷨ и̇ рее ⸱ ѡ̇ горо | прими матере сь ѧдомь ⸱| и̇ растѫпи сѧ гора и̇ приѫть ѧ̇ | ѻ̇бою̇ ⸱ и̇скавь же и̇родь и̇ не | ѡ̇брѣте ѫ̇ ⸱ и̇ посла | вь св͠ѧтили|ще и̇ оу̇би̇ ꙁахариѫ̇ ⸱ при степ[є]|нѣхь ѻ̇льтарьны̇хь ⸱ и̇ не ѡ̇брѣ|те сѧ тѣло є̇го ⸱ и̇ крььвь є̇го ⸱| ѡ̇брѣтошѧ сьсѣдьшѧ сѧ ꙗ̇[ко] | и̇ камикь ⸱ и̇ глⷭа бⷭы и̇ꙁ ольта[ра] ||

71а
гл͠а ⸱ ꙁахариꙗ̇ би̇нь бⷭы ⸱ и̇ не | потрѣбить сѧ крьвь ̇го ⸱ донь|деже придеⷮ мьстьникь ̇го ⸱| гора же бѣ работаѫ̇щи и̇ плоди ⸱| раꙁⷧиьными крьмꙋ готовѧщи | е̇моу̇ ⸱ прѣдивномоу прѣдите|и ⸱ ꙗ̇коже лоука ̇уⷢлисть ꙗ̇сно | скаꙁѫ̇ реⷱ ⸱ и̇ бѣ вь поустини до | дн͠е ꙗ̇влениꙗ̇ свое̇го кь и̇ꙁⷭлю ⸱| такова ти сꙋть дивьнаа̇ юде|са ⸱ сего дивьнаго прѣдитеѧ ⸱| и̇ таковоє̇ юдꙿное̇ проꙁѫбениє̇ ⸱| и̇ таково дивꙿноє̇ рождъство ⸱ и̇ | таковоє̇ неи̇ꙁреⷱнꙿно̇ вьспитани| ⸱ вьсь свѣтлостиѫ̇ и̇ бл͠гост̇нє|ю̇ и̇спльнень ⸱ и̇ тихостию и̇ кро|тѡстиѫ̇ и̇ оу̇милениє̇мь оу̇кра|шень ⸱ тѣмьже и̇ ѡ̇ц͠ь є̇го ꙁаха|риꙗ̇ ⸱ пррⷪьствоуѫ̇ ѡ̇ немь и̇ рее ⸱| и̇ ты̇ ѻ̇троѧ пррⷪкь вы̇шꙿнаа̇го нарееши сѧ ⸱ прѣдидеши бо прѣ|дь лицемь гн͠имиь ⸱ оу̇готовати | пѫти є̇го ⸱ и̇ дати раꙁмь сп͠сниꙗ̇ | людемь ̇го ⸱ вь ѡ̇ставление̇ грѣ|хь нашии̇хь ⸱ млⷭрдиꙗ̇ ради б͠а н͠шегѻ ⸱||

71б
тꙗмьже и̇ми х͠толюбьци на|сладивꙿше сѧ ⸱ свѣтоꙁарьнаго се|го трьжьства ⸱ и̇ прѣсвѣтлаго па|мѧть поитаѩ̇ще ⸱ праꙁноує̇мъ | вь псальмѣхь поѫ̇ще ⸱ и̇ рьцѣмꙿ ⸱| раⷣуи̇ сѧ і̇ѡⷶне ⸱ слоужителю х͠вь ⸱| радоуи̇ сѧ і̇ѡⷶне сн͠ное̇ ꙁрьцало ⸱| самого слн͠ца крⷭтивь ⸱ м̇ же вь | пѣснєхь и̇ вь поенихь ⸱ прѣ|бы̇ваѫ̇ще рьцѣмь ⸱ раⷣуи̇ сѧ прⷪр|е ꙁлатоꙁраꙿнии̇ ⸱ хⷭвь свѣтли ⸱| раⷣуи̇ сѧ прѣдитєе свѣтлоє̇ | свѣтило хⷭоу ⸱ раⷣуи̇ сѧ крⷭтите|лю просвѣщьние д͠шамь н͠ши|мь ⸱ тѣмꙿже и̇ м̇ братиє̇ сь си|мь ꙩ̇ꙁарени̇мь просвѣщьше | сѧ ⸱ вь пооу̇ени да прѣбы̇ва|є̇мь добрѣ ⸱ не вьꙁвращаѧ̇щⷷ | сѧ на прьвиѥ̇ ⸱ своѥ̇ ⸱ грѣховь|н̇ѫ̇ ѡ̇бы̇аѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко и̇ песьна | своѫ̇ бльвотины̇ ⸱ нѫ вьсѣ скⷡрь|нꙿнаа̇ дѣла ⸱ диꙗ̇волоу привръ|гьше ⸱ и̇ теготꙋ сꙿньноую ѿврꙿ|гꙿше ⸱ да оу̇крѣпимь се на пꙋ|ть покаа̇ниꙗ̇ ⸱ да варимь сте||

72а
жати добры̇ѫ̇ дѣтели ⸱ даже кⷪ|[е] конець наⷭ не постигнеть ⸱ да|же т̇ не оу꙼крадеты ⸱ доу͠шєвь|нагⷪ добы̇тька ⸱ и̇ да не помислы̇|мь рекꙋще ⸱ ꙗ̇ко вь лꙗности и̇ | вь грѣсѣхь ⸱ прѣпроводихомь | дн͠и своѫ̇ ⸱ да на конець що оуспѣ|̇мь ⸱ ни оу̇бо ⸱ тѡ е̇сть диꙗволѣ рѣ|ъ ⸱ самь г͠ь гл͠еть прⷪркомь ⸱ въ не|мьже тѧ ѡ̇брѣщѫ вь томъ ти сꙋжⷣѫ ⸱| либо вь грѣсѣ ⸱ либо въ покаа̇ни ⸱| нь да оу̇поⷣбимь сѧ ⸱ на̇ты̇мь тѣ|мь дѣлателемь ⸱ и̇ вь прьви на де|сѫте ⷭа пришедꙿше ⸱ и̇ равꙿны() мьꙁⷣи ⸱| приє̇мьше ⸱ видиши ли и̇ дроугоє̇ ⸱| и̇ поꙁⷣьн(ь) дьжⷧь падъши ⸱ и̇ болꙿши ⸱| плодь строи̇ть ⸱ тѣмꙿже припа|днѣмь кь млⷭрдом б͠оу ⸱ крьщь|шомоу сѧ вь є̇рꙿданѣ д͠несь ⸱ и̇ кр͠щь|шомоу и̇ѡⷶномь вьꙁьпиє̇мь ⸱ при|клони оу̇хо твоє̇ крьстителю ⸱| и̇ оу̇слы̇ши н̇ ⸱ и̇ пришедь ⸱ ста|ни с нами ⸱ и̇ моли б͠а ѡ̇ нась ⸱ є̇мⷹ|же поⷣбае̇ть слⷡа и̇ ⷭть и̇ покланѣ|ние̇ ѡ̇ц и̇ сн͠оу и̇ ст͠омⷹ дх͠оу и̇ нꙿнꙿѣ при ⁘ ||

72б
С Л О (В О) С Т А Г О І Ꙍ (А) Н А Ꙁ Л А Т О|оустаго ⸱ на сѣкꙿновєние̇ і̇ѡⷶ|на крⷭтителѣ ⸱ блⷭви ѡ͠е ⁖ |
Пакы̇ и̇роди(ꙗ̇) бѣсить сѧ ⸱ пакы | мѧтет сѧ ⸱ и̇ пакы̇ моутить | сѧ ⸱ и̇ пакы̇ плешеть ⸱ и̇ пакы̇ про|сить главѫ і̇ѡⷶ крⷭтителѣ ⸱ ѿ и̇|рода беꙁаконꙿнаго ⸱ оу̇сѣкнѫти ⸱| пакы̇ вельꙁавель приходить ⸱| просѫщи на оу̇ѳеѡ̇ва винограда | раꙁьграбити ⸱ и̇ ст͠аго и̇лиѫ̇ на горѫ | прогнати ⸱ горѣ мꙿнѣ ⸱ да не е̇динⷪ|моу мнѣ вь оу̇жасти бы̇ти ⸱ нѫ всѣ|мь ваⷨ слышѧщимь ⸱ е̇уⷢлиста ⸱ и̇ ю|дити сѧ сꙿ мꙿною̇ ⸱ і̇ѡⷶновоу прихо|доу ⸱ а̇ и̇родов беꙁоумию̇ и̇ беꙁа|конию̇ ⸱ и̇ беꙁьбⷪжны̇хь жень ⸱| ꙁвѣровидьномоу бѣсоу ⸱ то бо | слишахомь нн͠ѣ ⸱ ꙗ̇ко и̇родь рее ⸱| дрьжа и̇ѡⷶна ⸱ и̇ посади вь тє|мьници ⸱ и̇ поьто ⸱ и̇родиꙗ̇д̇ | ради ⸱ жени брата м филипа | и̇ похлимь оу̇бо вьсии̇ ⸱ и̇родово | бе̇ꙁоумиє̇ и̇ ѿ жени сьдрьꙁаⷩно ⸱||

73а
то бо кто рⷱеть ⸱ и̇ли како кто и̇|ꙁгл͠еть ⸱ жень ѡ̇нѣхь ⸱ не оу̇мѫ|ꙿное̇ пронорьство ⸱ мнѣ оу̇бо мꙿни|ть сѧ ⸱ никоє̇моуже бы̇ти на ꙁеми | ꙁвѣры̇ ⸱ равꙿно женѣ пронорьли|вѣ и̇ ꙁлѣ ⸱ н͠нѣ же мьнѣ ѡ̇ пронⷪ|рьливꙗ женѣ слово а̇ не ѡ̇ добрѣ|и̇ ⸱ и̇ цѣломѫдрѣи̇ ⸱ вѣⷣ бо мꙿно|гы̇ѧ доброѡ̇браꙁн̇ѫ̇ и̇ мѫдры̇|ѫ̇ ⸱ и̇хьже ми подобає̇ть помѣ|нѫти ⸱ жиꙁнь на вьꙁꙿгражⷣение̇ ⸱ и̇ любовь бл͠гы̇хь ⸱ никы̇же ꙁвѣ|рь тьень женѣ лѫкавѣ ⸱ то бо ль|ва лютѣє̇ вь етвороногы̇хь ⸱ ни|тоже ⸱ то ли лютѣє̇ ѿ ꙁмеꙗ̇ ⸱| нитоже ⸱ тькꙿмо жена ꙁла ⸱ ль|вь ⸱ и̇ ꙁьмии̇ ⸱ ꙃѣло хоужⷣьши мꙿни|ть ми сѧ ⸱ свѣдѣтельствоуе̇ть | ми словес̇ ⸱ мѫдры соломонь | гл͠ѧ ⸱ оу̇не ̇сть житы̇ сь львомь ⸱| и̇ сь ꙁꙿми̇мь ⸱ нежели сь женⷪю лю|кавою̇ и ̇ꙁы̇ною̇ ⸱ и̇ да не рⷱеши | льжа є̇сть то рⷱениє̇ ⸱ и̇ ѿ тѣхь | дѣль наоу̇и сѧ ⸱ и̇ скоро вѣроуи̇ ⸱| данила льви вь ровѣ оу̇стидꙗшѧⷭ ⸱||

73б
а̇ праведꙿнааго наѳеꙗ̇ ⸱ вельꙁавель | оу̇би ⸱ кить прⷪрка и̇ѡ̇нѫ вь ѫ̇тробѣ | сьхрани ⸱ а̇ далида сапꙿсона ѡ̇стри|гьши и̇ноплеⷨнⷷꙿны̇комь прѣдасть ⸱| ꙁꙿми̇ве и̇ а̇спиды̇ ⸱ и̇ керасти і̇ѡⷶна | сьхранишѧ ⸱ а̇ и̇родиꙗ̇да главѫ є̇|моу на бѣдѣ ѿсѣе ⸱ врань и̇лиѫ | на горѣ крьмѣше ⸱ а̇ вельꙁавель | по бл͠годатиꙗ (дь)жⷣа ⸱ оу̇би̇ниꙗ̇ ради | гонѣше ⸱ и̇ то гл͠аа̇ше ⸱ а̇ще ты̇ є̇|си и̇лиꙗ̇ ⸱ а̇ꙁь вельꙁавель ⸱ тако | да сьтворѫть ми бꙃ͠и ⸱ и̇ тако при|ложѫть ми ⸱ а̇ще оу̇трѣ ⸱ вь сьи̇ | аⷭ не положѫ дш͠ѫ твоѫ ⸱ ꙗ̇ко е̇|диного ѿ сихь оу̇мерьшиⷯ ⸱ и̇ оу̇бо|ꙗ̇ се и̇лиꙗ̇ ⸱ и̇ и̇де на дш͠ѫ своѫ̇ ⸱| и̇ приде подъ дрѣво и̇ паде поⷣ смрѣ|иѫ ⸱ и̇ проси дш͠и свои̇ оу̇мрѣти ⸱| и̇ рⷱе г͠и б͠же довлѣє̇ть ми ⸱ нн͠ѣ |бо вьꙁꙿми ѿ мене дш͠ѫ моѫ̇ ⸱ а̇ко не|боли и̇ (а̇)ꙁь пае ѿц͠ь мои̇хь ⸱ ѻ̇ гⷪ|рѣ мꙿнѣ прⷪркь и̇лиꙗ̇ жены̇ се ⸱ оу̇|боꙗ̇ ⸱ и̇же дьжьⷣ вь ̇ꙁы̇цѣ ноша̇|ше ⸱ веⷭи̇ вьселѣнѣи̇ ⸱ и̇же ѻ̇гꙿнъ | ь нв͠се свⷣе слоⷡмь ⸱ и̇ мл͠твоѫ̇ мръ||

74а
тваго вьстави ⸱ и̇ оу̇боꙗ̇ сѧ же|ны̇ ⸱ ̇и̇ оу̇боꙗ̇ сѧ ⸱ небо ни е̇дина | жьꙁль притькꙿнетꙿ сѧ женѣ про|норьливѣ ⸱ послоушьствоує̇|ть ми мѫдрость гл͠ѫ ⸱ нⷭѣ бо глаⷡ | пае главы ꙁьмие̇вы̇ ⸱ и̇ нⷭѣ бо ꙁло|бы̇ пае ꙁлобы̇ женьскы̇и̇ ⸱ ѡ̇ ꙁлⷪ|̇ диꙗ̇воле ѡ̇рѫжиє̇ ѻ̇строє̇ ⸱ же|ноѫ̇ а̇дамь ѿ породы̇ и̇ꙁьгна сѧ ⸱| и̇ женоѫ̇ кротькаго дв͠да на би|е̇ние̇ оу̇рии̇но вьꙁьбѣси ⸱ жена | прѣмѫдраго соломона ⸱ на прѣ|стѫпени̇ сьврати ⸱ жена прꙗ|мѫдраго и̇ храбраго сапꙿсона ѻ̇|стриже и̇ ѡ̇слѣпи ⸱ и̇же елсти|ѫ̇ соу̇хоѫ̇ ѡ̇слеѫ̇ оу̇би .д͠і. ты|сѫщь ⸱ жена доброродьнаго и̇ꙩ̇|сифа свѧꙁа ⸱ и̇ вь темꙿници ꙁа|твори ⸱ жена вьсѣхь свѣтиль|ника і̇ѡⷶна оу̇сѣкнѫ ⸱ тоже гл͠ѫ | ѡ̇ ловѣцѣхь ⸱ жена а̇нгл͠и сь горы̇ | сьврьжє долоу ⸱ жены̇ ради вꙿсѧ | оу̇бы̇ваѫ̇ть ⸱ диꙗ̇воль вьсе кото|рає̇ть ⸱ вьсѧ ꙁакала̇ть ⸱ и̇ вꙿсѧ | бесьⷭтитъ ⸱ жена бо беꙁьстоу||

74б
дна ⸱ нико(го)же сѧ не ѡ̇бинє̇ть ⸱ ни | цр͠ковьника ьтеть ⸱ ни иститє|ла ⸱ срамⷧѣть сѧ ⸱ ни пррⷪкь сты̇ди|ть сѧ ⸱ ѡ̇ ꙁлоє̇ ꙁлѣ̇ ⸱ ѻ̇ ꙁла жена | ѫ̇ꙁыꙿнаа̇ ⸱ а̇ще бо нища є̇сть ⸱ по|не мал̇ єⷭ оуне ⸱ а̇ще ли бг͠атьство | и̇мать ⸱ ꙁло єи̇ помага̇ть ⸱ трь|гоубо ꙁло ⸱ и̇ тежькь животь ⸱| а̇ꙁь бо вѣдѣ а̇спид̇ кротѫщѫ̇|ѫ̇ сѧ оу̇кротим̇ ⸱ и̇ львꙑ̇ ⸱ и̇нокы̇ ⸱| и̇ ры̇сы̇ ⸱ кроты̇мы̇ и̇ кротѫть | сѧ ⸱ а̇ жена лѫкава ⸱ биє̇ма бѣсить | сѧ ⸱ а̇ кротима вы̇сить сѧ ⸱ и̇ а̇ще | и̇мать мѫжа болѣрина ⸱ нощь и̇ | дн͠ъ вьскопараѫ̇щи срⷣце є̇м ⸱ на | прѣльсно̇ оу̇би̇ниє̇ ѡ̇стритꙿь ⸱| ꙗ̇коⷤ ⸱ и̇родиꙗ̇да и̇рода ⸱ а̇ще нища | мꙋжа и̇мать ⸱ на дрьꙁновени|ѥ̇ и̇ котѡр̇ вьставлѣє̇ть ⸱ и̇ а̇ще | вьдова є̇сть и̇ сама сьбою̇ вꙿсѣхь | беꙁьⷭтить ⸱ и̇ страхамь бж͠иє̇мꙿ | не вьхластае̇ть ѧ̇ꙁы̇ка ⸱ ни на | бѫдѫще соудище вьꙁирає̇ть ⸱| ни лоубовьнаго ꙁакона хранити | вѣсть ⸱ нитоже є̇сть жени лѫка||

75а
вы̇ ⸱ приснаго мѫжа прѣда̇ть на | смрꙿть ⸱ сего ради̇ оу̇бо ⸱ праведъ|наа̇го и̇ѡва ⸱ приснаа̇ жена сьмрꙿ|ти прѣдаꙗ̇ше г͠лѧщи ⸱ рꙿцы слⷡо | кь г͠оу и̇ оу̇мр͠и ⸱ ѻ̇ле ꙁлоє̇ е̇стьство ⸱| ѡ̇ле иꙁ̇воє̇ниє̇ бесьстоудꙿное̇ ⸱ не | помиловати своє̇го мѫжа ⸱ ꙋтрⷪ|боѫ̇ горѫщоуⷨ вь сꙿтрꙋпеⷯ ⸱ ꙗ̇ко ѿ ѫ̇|глиꙗ̇ ѡ̇гꙿноу ⸱ и̇ вьсѧ плⷮъ ̇моу | рьвьми ѡ̇бꙿнѫтѧ ⸱ и̇ не прѣкло|ни сѧ на млⷭтъ ⸱ ꙁрѧщи є̇го всѣ|ескы̇ и̇ вꙿсего нища и̇ болѫща ⸱| и̇ ѧсто вьꙁд̇хаѫ̇ща ⸱ и̇ ꙁьꙗ̇ю̇|ща сты̇ ⸱ и̇ не прѣклони сѧ | на млрⷭдиє̇ ⸱ видѧщи ̇гоже нѣ | нѣкогⷣа вь цр͠ьстѣи̇ багрѣни|ци ⸱ и̇ на гнои̇ лежѧща нꙿн͠ѣ ⸱ и̇ | ѡ̇бнажена пльтиѫ̇ ⸱ и̇ не помє|нѫ є̇же сь нимь прьваго ѡ̇б̇|аꙗ̇ ⸱ ни ̇ликоже тѡго дѣла сла|вьна ⸱ и̇ доброта є̇и̇ процьвь|те ⸱ нь нѣто реци слово кь г͠оу | и̇ оу̇мꙿри ⸱ ꙩ̇ бл͠одѣти женьска ⸱| ѡ̇ оу̇мѫени̇ болѣꙁꙿньнаго тѣшениꙗ̇ ⸱ ѻ̇ сьпрѫга любовьны̇ ||

75б
ꙁаконь ⸱ е̇да тебѣ болѫщи слоⷡ | и̇ꙁвѣщаль и̇ѡ̇въ ⸱ а̇ не ли мⷧи|твами и̇ бл͠годѣ̇ꙗ̇ние̇мь стр|пы̇ ти ѡ̇истиль ⸱ не довлѣ|ꙗ̇ше ли е̇моу малогоднаа̇ ни|щета ⸱ нѫ и̇ вѣнѫѫ̇ емоу пода|̇ши хл̇ ради мѫкѫ ⸱ не вѣ|си ли ꙗ̇ко всѣкь грѣхь ѡ̇ста|вить сѧ л͠комь ⸱ а и̇же на ст͠а|го дх͠а хлѫ реⷱть ⸱ не ѡ̇ставѫ|ть сѧ є̇моу ни вь сеи̇ вѣкь ни | вь бѫдѫщи ⸱ хощеши ли и̇ дрⷹ|гоую̇ ꙁль сьꙋꙁь ⸱ протвнѫѫ̇ ви|дѣти ⸱ вижⷣъ далидѫ ⸱ и̇ та бо добрⷶгⷪ | и̇ праведьꙿнаго , сапꙿсона ѡ̇стригь|ши и̇ноплеменьнкоⷨ прѣдаст ⸱| своє̇го си мѫжа ⸱ и̇ свое̇го сло|жа гоже грѣꙗ̇ше ⸱ ̇гоже пае | себє любѫщи се творѣше ⸱ ̇|гоже вьера люблѣше ⸱ днⷭе прѣ|льщаа̇ше ⸱ е̇гоже вьⷷра люблѫ|щи хранѣше ⸱ днⷭе прѣльщаѫ̇|щи погрѣбає̇ть ⸱ е̇да не бѣ кра|сенъ и̇ лѣпь ⸱ тѡ кто того краснѣ|є̇ бѣше ⸱ вь тьи̇ годь ⸱ е̇же седьмь ||

76а
пленицъ на главѣ ношⷶше ⸱ седь|мьцвꙗтьнаго дара носѫ ѡ̇бра|ꙁь ⸱ е̇да не бѣ добрь ⸱ кто тѡго хра|брѣи̇ бѣ ⸱ и̇же льва растрьже на пѫ|ти ⸱ и̇ е̇диноѫ̇ елюстиѫ̇ ѡ̇слеѫ̇ ⸱| .д͠і̏ ты̇сѫщь ратьникь поби ⸱ нь | и̇ ст͠ь бѣ ⸱ тольма бѣ ст͠ь ꙗ̇ковь | жⷣѫдавꙿшоу сѧ е̇моу ⸱ нѣколи вь | скѫдьствѣ вод̇ ⸱ И пом͠ливъ сѧ ⸱| и̇ ѡ̇ ѻ̇дръжи мои кости въ рѫцѣ | ̇го мрьтвои̇ ⸱ и̇ водѣ искыпѣ|ти сьтвории̇ и̇ ѿ тѫдѣ цѣ(л͠ь)бѫ | жедьнѫѫ̇ порьпе ⸱ ктоже та|кого ꙗ̇снѣє̇ ⸱ и̇ такого добра толь|ма ст͠а ⸱ и̇ своꙗ̇ жена ꙗ̇ко и̇ ратьни|ка ⸱ и̇ностранꙿны̇комь прѣдасть ⸱| тѡ ѡ̇тькꙋдоу бо жена толик | мѫжьствоу прѣѡ̇дѣлѣ ⸱ и̇ ѿкоу|доу бл͠гдѣти ради свое̇го мѫжа ⸱| таи̇нꙋ бо крѣпость нощиѫ̇ | оу̇крадьши льстиѫ̇ ⸱ и̇ нага ꙩ̇|брѣтьши крѣпости ⸱ и̇ прѣ|дасть и̇ ⸱ сего ради ꙁапрѣща|е̇ть прⷪркь ⸱ ѿ сложа свое̇го хра|нити сѧ ⸱ не повѣдати ни есожⷷ е̇и̇ ⸱||

76б
кы (и̇)бо повѣжⷣь ми ꙁвѣрь ⸱ на сво|е̇го мѫжа тако помисли и̇ коли|каа̇ ли ꙁмиꙗ̇ свое̇го сьлрѫга по|гт̇ хощеты к(а)ꙗ̇ ли львица сво|є̇го мѫжа на ꙁаколение̇ прѣдаⷭ ⸱| видиши ли ꙗ̇кⷪ ꙗ̇вѣ реⷱ мѫдро|сть ⸱ е̇же нѣⷭ глⷡа пае главы̇ ꙁьми|е̇вы̇ ⸱ и̇ нѣⷭ ꙁлобы̇ пае ꙁлобы̇ | женьскы̇ѭ̇ ⸱ и̇ꙁь проста рещи ⸱ и̇|же и̇мать женѫ ꙁлѫ и̇ пронорьли|вѫ ⸱ да вѣсть оу̇же се вь беꙁані | свои̇хь прие̇мати мѫꙁⷣѫ ⸱ нѫ | свѣдꙗтельствоуе̇ть слово ⸱| и̇ слы̇шимь мѫдрость гл͠ѫщѧ ⸱| жена бо ꙁла беꙁаконикоу на | ьсть дасть сѧ ⸱ вь дѣль мѣ|сто ꙁлы̇хь ⸱ нь є̇же ѡ̇ ꙁлѣ женѣ | слоⷡ ⸱ до ꙁде да и̇мать слово ⸱| и̇ лѣпо є̇сть намь пае ꙁде по|менѫти ѡ̇ благы̇хь ⸱ благы̇ѫ | бо благы̇хь доброти вы̇дѫщє ⸱| и̇ сами сѫ ѡ̇нѣми красѧть ⸱| и̇ ѡ̇нѣхь болѣꙁꙿни ⸱ своѫ̇ сѫщѫ|̇ вѣнꙿцѫ гл͠ѫть ⸱ жена добра | и̇же оу̇богы̇̇ и̇ тжⷣѫ̇ крь||

77а
мѫщиꙗ̇ ⸱ ꙗ̇коже бⷧженаꙗ̇ сма|нꙿтѣнины̇ ⸱ ꙗ̇же мѫжа си оу̇мⷪ|ливьши ⸱ и̇ хлѣвинѫ сьгради | ѥ̇лисею̇ да приходе ⸱ и̇ беꙁь оу̇|дрьжаниꙗ̇ и̇мать покои ⸱ и̇ | постави ̇моу ѡ̇дрь и̇ свѣтило ⸱| и̇ трапеꙁѫ ⸱ не ѡ̇дръ праꙁдень | нь и̇мѫщи лѣпотьнꙋѫ̇ прⷪркоу | постелю ⸱ и̇ свѣщьникь не бесь | свѣще ⸱ нѫ сь свѣщеѫ и̇ напа|ꙗ̇ѫ̇щи ̇и̇ свѣтило масла ⸱ и̇ тра|пеꙁѫ не ꙁла хлѣба и̇мѫщи нь | дⷪброплодьноє̇ брашꙿно ⸱ и̇ то реⷱ|ть кто ѡ̇ бл͠женѣи̇ ѻ̇нои̇ вьдо|вици ⸱ ꙗ̇же прⷪрка и̇лиѫ̇ подь̇ть ⸱| ̇и̇же не бⷭы̇ на спонꙋ нищета и̇|мѣнию̇ ⸱ ѡ̇билиа̇ ради бл͠гово|льнаго ⸱ е̇и̇же не бѣше пꙿшеница | ни вино ⸱ ни соиво ⸱ ни и̇но ни|тоже ꙁемьноє̇ ⸱ нищетѣ на оу̇|тѣшениє̇ ⸱ ни нива сь пшеницею ⸱| ни виноградъ ⸱ ни дрѣвиє̇ пло|да сльⷣка приношаше е̇и̇ ⸱ ̇и̇же | не бѣ ни с педъ ꙁеме ѡ̇ратꙿ вь|н̇ѫ̇ ни с лакьть ꙁем[ѧ] насажⷣе|нь виинⷪграⷣ ⸱||

77б
нь бѣше вь годъ жетьвꙿны̇ на ни|вахь ⸱ погрьбивьши се хожⷣаше ⸱| и̇ падаѫ̇щѫ̇ клас̇ жетелемь | сьбираа̇ше ⸱ смѣраѫ̇щи крѫгꙿ | лѣтьн̇ ⸱ и̇ крьмѫ полагаа̇ше ⸱| и̇ кто и̇де вь годь гладьн̇ ⸱ и̇ли|ꙗ̇ ⸱ є̇гаⷣ вьса ꙁема сьмрье сѧ ⸱ и̇ ѿ беꙁьдьждиꙗ̇ ськроушашⷷ | сѧ ⸱ е̇гда нб͠о раꙁьгорѣло се бѣше ⸱| и̇ ѡ̇блаци вьсьхлащени бѣхѫ | ̇гаⷣ не бѣ би̇лнꙗ̇ ⸱ ни цвѣта ⸱ ни | доубьнаго врьшиꙗ̇ ⸱ ни вѣтрь | раросена ⸱ класа несьꙁорꙿна по|движѫ ⸱ є̇гаⷣ рѣкы̇ ѡ̇тꙿиашѫ ⸱| и̇ потоци и̇сьхошѧ ⸱ и̇стони|цꙵ ѿ поути свои̇хь ⸱ ꙁноємь ꙁа|соушише (се) ⸱ и̇ море ѡ̇(не)сладьа ⸱ вь | нⷷ ходѧщими въ не сладьк̇ми | водамь ⸱ и̇ дьжⷣемь всѣмь оу̇|ставъшем ⸱ тѡгаⷣ и̇де и̇лиꙗ̇ ⸱| к(ь)то и̇ оу̇боꙃѣ и̇ вдовѣи̇ ⸱ ꙗ̇коже | страждеть въдова ⸱ въ годь го|бина ⸱ вѣсте не тьиѫ̇ вь сицꙿе | годъ ⸱ и̇ ѡ̇стави богаты̇̇ пр͠ро|кь ⸱ и̇ и̇мѫщѫѫ̇ ⸱ и̇ слѣꙁе сь гⷪ||

78а
ры̇ ⸱ и̇ приде кь неи̇ ⸱ и̇ пото ѡ̇|гꙿнь сь нб͠се снесе ⸱ и̇ хлѣба се|бѣ не снесе ⸱ є̇да не можаше ⸱ є̇и̇ ⸱| и̇ можаше ⸱ нь сего не створи ⸱| пото ⸱ да не тоужде крьмиꙗ̇ ⸱| и̇ мьꙁд̇ лишить вьдов̇ ⸱ нь | даⷷ (є)и̇ грьсть моукы ⸱ и̇ малое̇ ма|сло дрѣвѣноє̇ ⸱ бл͠гословени|е̇мь оу̇множить ⸱ не тольма и̇|де прⷪркь крьмити сѧ ⸱ є̇ликⷪ | крьмити оу̇богѫѫ ⸱ и̇ ѡ̇богати|ти ⸱ срцⷣа с крьвена бл͠говоль|наго ⸱ се же творитъ б͠ь ⸱ могы̇ | бо вьсѫ сѫщѫѫ̇ вь мирѣ ⸱ собо|ѫ̇ прѣкрьмити ⸱ и̇ оу̇дрьжитꙿ | датиє̇ ⸱ да бл͠говолꙿна срцⷣа ⸱| вь тоужⷣе крьмень годъ ⸱ и̇ ѿ | плода раꙁлꙋить ⸱ а̇ще ли не | бѫдеть тѣхь ⸱ хотѧщихь по|дьѫ̇ти ⸱ и̇ли птицею̇ крьми|ты̇и̇ ⸱ ꙗ̇кы̇ и̇лиѫ̇ вь горѣ ⸱ и̇ли | пррⷪкомь тоужⷣимь ⸱ ꙗ̇ко да|нила въ ꙗ̇мѣ ⸱ и̇ли морьскы|мь животѡмь ⸱ ꙗ̇ко и̇ ѡ̇ноу кы̇|томь ⸱ и̇ли самь собою̇ крьмле ⸱||

78б
ѡ̇бресить ⸱ ꙗ̇коже ѡ̇ц͠емь наши|мь вь поуст̇нии ⸱ е̇гаⷣже ли соу|ть ст͠ы̇ вь мирѣ живѫще сьи̇|нѣми ⸱ и̇ вьстѫгнеть ѿ нихь | десны̇цѫ ⸱ и̇ виⷣть ̈ пеальні̇ ⸱| и̇ ѡ̇ставить ̇ да дасть и̇мь мь|ꙁⷣѫ ⸱ и̇же и̇мь добро творѫть ⸱ и̇ | хотѫщи и̇мь наⷭ расплодити ⸱| и̇ и̇де и̇лиꙗ̇ кь вдовѣ и̇ ⸱ ̇и̇ же | ни есоже не бѣше ⸱ тьиѫ̇ три | грьсти мꙋк̇ ⸱ е̇же сь троудо|мь є̇и̇ бѣше дѣтемь є̇ѫ̇ ⸱ вь | годь ѡ̇бѣда довлѣше ⸱ и̇ то | реⷱ к неи̇ вьꙁьми мало воді ⸱ вь | сьсоудѣ да пиѫ̇ ⸱ тѡи̇ же и̇доу|щи ⸱ и̇ въꙁьпи ꙁа неѫ̇ ⸱ вьꙁꙿми | ми хлѣбь вь рѫцѣ твоє̇и̇ ⸱ се | же оу̇бо е̇же не и̇мѣше не реⷱ ⸱| нь е̇же и̇мѣше и̇сповꙗда ⸱ то | оу̇бо живь г͠ь ⸱ а̇ще вь скрови|щими є̇сть ьто ⸱ нь три ⸱| грьсти мѫкы̇ и̇ мало масла ⸱| юдно ꙗ̇коже вь то лицѣ ⸱ не|статьцѣ пищѫ ⸱ є̇же оу̇ не̇ ⸱| нищаго ѡ̇статька ⸱ не ѿврь||

79а
же сѧ ⸱ колико нн͠ѣ ꙁлато и̇ сре|бро ⸱ ꙗ̇кы̇ каль и̇мѫще ⸱ и̇ м͠лими | ̇сми бл͠годѣꙗ̇ти дроугомь и̇ ѿме|щѫ(н)ть сѧ ⸱ ꙗ̇ко не и̇мами и̇ | а̇ще и̇ коли на бл͠годѣꙗ̇ниє̇ прѣ|водѫть сѧ ⸱ и̇ книгы̇ сьетаѫ̇|ть желѣꙁа тврьдѣишѫ ⸱ и̇ прі|е̇млѫще ꙋ рѫкоу прьвоє̇ кꙿни|гами оу̇вѫꙁаѫ̇ть ⸱ довольни|ми порѫꙿникы̇ и̇ ходата̇ | ꙁлатоу ⸱ поставлѣѫ̇ще ⸱ ꙩ̇на | же ̇диною̇ вьꙁг͠ласивьшоу | прⷪркоу ⸱ и̇ не ѿврьже тры̇ грь|сти мѫны̇ѫ̇ ⸱ и̇ то кь неи̇ ⸱| прⷪркь ⸱ поспѣши и̇ створи прѣ|жде ѡ̇прѣсно кь мьнѣ ⸱ и̇ по|слѣдь же себѣ и̇ дꙗтемь сии̇ ⸱| и̇ и̇сксь бѣше слово прⷪре ⸱ и̇|скоушениє̇ срьⷣно ⸱ и̇скоуше|ниє̇ бл͠гословлениꙗ̇ ⸱ и̇ бѣше | ꙗ̇ко на прѣвѣсѣхь ср͠це леже |боꙃѣ и̇ ⸱ и̇скоушае̇мо камо прѣ|и̇деть ⸱ на своє̇ ли приꙗ̇а̇ние̇ до|бро ⸱ и̇ли на прⷪре тоужⷣе крьмь|ст͠во ⸱ се же и̇ꙁꙿбра на еⷭть себѣ ||

79б
и̇ дѣтемь стежати ⸱ и̇ пррⷪка при|̇ти ⸱ вѣдѣше бо ꙗ̇ко и̇же при̇м | ть пррⷪка ⸱ въ и̇мѧ прⷪре мѫꙁдѫ прⷪрѧ | примєть ⸱ и̇ и̇же ащꙋ е̇динѫ | налиꙗ̇ воды̇ и̇ не погоубы̇ ть мѫ|ꙁды̇ своѩ̇ ⸱ то же е̇сть є̇же реⷱ прⷪркь | ꙗ̇ко поспѣши ⸱ е̇да оу̇бо тольма хо|щаше ꙗ̇сти ⸱ ꙗ̇ко же трѣбовати по|спѣшениꙗ̇ ни оу̇бо ⸱ нь е̇же добрⷪ|дѣꙗ̇ни̇ поспѣшени̇ ⸱ и̇ теплоє̇ ⸱| и̇ тихое̇ ⸱ ни с пеалию̇ ⸱ ни сь бѣ|доѫ̇ ⸱ тиха бо датела любить б͠г ⸱| поспѣши и̇ створи мнѣ прьвоє̇ ⸱| по слѣдъ же себѣ и̇ ѫдомь си ⸱ по|спѣши ꙗ̇ко а̇враа̇мь вь приходь | а̇нг͠лььскы̇ ⸱ поспꙗши а̇враа̇мь и̇ | и̇де по телецъ да вьꙁметь небе|сны̇ хлѣбъ ⸱ скрьвен̇ ⸱ поспѣши | и̇ створи ꙗ̇ко же а̇враамь трѣбѫ б͠оу ⸱| не прьвоє̇ себѣ ⸱ и̇ тогⷣа мьнѣ ⸱| ꙗ̇кы каи̇нь ⸱ и̇ а̇фнии̇ ⸱ и̇ фине|и̇ ⸱ и̇ сн͠ове и̇ꙁлⷭеви ⸱ и̇ є̇реѡви ⸱| и̇же б͠а похоулишѧ ⸱ прьвоє̇ на|етькы̇ и̇же б͠оу приносимьмь | въꙁемлѧще ⸱ сиже повелѣное̇ по||

80а
спѣшнѣе̇ створии̇ ⸱ плодъ же тьи̇ | скрьвень ⸱ бг͠атѣ видѣ и̇ приѫ̇ть ⸱| и̇ домь еѫ̇ напльнивъ хлѣба ⸱ не и̇|еꙁнеть бо прьгрьща мѫкыи̇ ⸱ и̇|ꙁ водоноса ⸱ и масло дрѣвѣно̇ ⸱ не ѡ|скоудѣ доньдеже дасть се дъжⷣь на ꙁе|млѧ ⸱ и̇ пото до толѣ ⸱ не на потрѣ|бѫ ли ⸱ доньдеже прити на ꙁемлѧ ⸱| рекьше ветьхом ꙁакон конець | приѫ̇ти и̇ въслѣдъствова же дѣ|ло словеси ⸱ вижⷣъ ꙗ̇ко тжⷣе крьми|ꙗ̇ мьꙁдѫ приємаше скорое̇ ⸱ и̇ бла|гы̇хь оубо трдъ ⸱ и̇ добрьи̇ славенꙿь ⸱| и̇ не ѿпадень ⸱ корень мꙋдрости ⸱| слы̇шасте ли жен̇ ꙁлии̇хь дѣ|ла ⸱ и̇ бл͠агы̇хь доброт̇ ⸱ да дроу|гы̇ѫ̇ любѣте ⸱ а̇ дргы̇̇ желаи̇|те ⸱ а̇ дроугы̇̇ вьꙁненавидѣте ⸱| да того ради тѣхь теению̇ ⸱| послѣдовавꙿше ⸱ вь ст͠ы ликь вь|тете сѧ ѻ̇ хⷭѣ і̇сⷭѣ г͠и нашемь ⸱| ̇мже слава и̇ ⷭть и̇ покланѣ|ниє̇ ⸱ ѻ̇ц͠оу и̇ сн͠оу и̇ ст͠омоу | дх͠оу и̇ нынѣ и̇ присно и̇ вь вѣ|кы вѣкомъ ам̇инь  ||

80б
С Л О (В О) С Т Г О И Ꙍ (А) Н А ꙀЛАТОꙊ|стаго ⸱ оу̇сѣкⷩовениє̇ главы̇ | і̇ѡⷶна крⷭтитєлѣ ⸱ блⷭви ѡ̇͠е ⁘ |
Ꙗко се мѫжь е̇динь ⸱ любѫи̇ п|сты̇нѫ ⸱ на мѣстѣ лѣснѣ ⸱ сѣ|дѫ подъ сѣниѫ̇ при водѣ ⸱ до|броглаⷭсны̇ми писканми | пꙿтииꙗ̇ми ⸱ и̇ дрѣвномь шоу|момь движемь ⸱ кротькꙿ | и̇мѣше сьмы̇сль ⸱ е̇гаⷣ е̇уⷢлие̇ прⷪ|повѣда ⸱ и̇родово неи̇стовьство ⸱| и̇ женьское̇ беꙁмиє̇ ⸱ и̇ пирь | мѫжъ бестдꙿны̇хь ⸱ трапеꙁа | лестывꙿна ⸱ и̇ пирь мѫжь не|праведнии̇хь ⸱ повелѣ при|вести неьстивѫѫ̇ прѣдь | се ⸱ и̇же бѣ любима привеⷣю̇ | прѣдь лице свое̇ ⸱ приведо|шѫ же ѫ̇ прѣдꙿныхь ⸱ [б]ы̇вꙿши | вещи ⸱ ѿ и̇рода ⸱ а̇ще є̇сть ꙩ̇ | тѡи̇ вещи г͠лати ⸱ и̇ и̇же таковѫ | створи вещь вь то врѣмѧ | реⷱ ⸱ слы̇шавъ и̇родъ тетарьхь | слоухь і̇͠с хⷭвь ⸱ реⷱ кь ѡ̇троко||

81а
мь свои̇мь ⸱ се ̇сть і̇ѡⷶнъ є̇гоже | а̇ꙁь оу̇сѣкнѫхь ⸱ тѡи̇ е̇сть вьста|ль ѿ мр͠твыⷯ ⸱ да того ради си|лы̇ дѣѫ̇ть сѧ ѡ̇ немь ⸱ повѣдае̇ть | пррⷪе оу̇би̇ние̇ ⸱ е̇гоже не можеть | слъгаты̇ ⸱ и̇ вѣⷣше ̇гоже оу̇би ⸱ а̇ко | вь и̇стинѫ прⷪркь е̇сть ⸱ и̇ мѫжъ ст͠ь ⸱| а̇ще бо би не вѣдѣль е̇го и̇ꙁ мр͠ьтвыⷯ | вьставꙿша ⸱ и̇ сего ради силаа̇мь се ⸱| ꙗ̇виⷮ и̇ велить дѣꙗ̇ти ⸱ и̇ свѣсть ꙁла|ꙗ̇ ѡ̇ ꙩ̇номь таковѣⷨ оу̇бии̇ствѣ ⸱| ѡ̇ немꙿ же слаа̇мь вь себѣ свѣдѣтє|льствое̇ть ѡ̇ свѣсти живѫщоу | дш͠ꙋ скрⷠьненоу ⸱ и̇ до сꙿмр͠ти живѫ|щи ⸱ и̇ по см͠рьти не оу̇тѣшени̇ | при̇млеть ⸱ ꙁа кѫѩ̇ бо винѫ оу̇|би прⷪрка ⸱ ꙁа не же быⷭ проповѣдь|никь и̇стинѣ ⸱ и̇ беꙁаконоу̇ є̇гⷪ | дѣтѣль ⸱ и̇ ѡ̇блиивь и̇ме ̇го ⸱ и̇ | х[о]тѣше раꙁдрѣшити ⸱ ̇моу̇же до|стоꙗ̇ше ⸱ ꙗ̇ко цр͠воу хранителю | б̇ти ⸱ и̇ ꙁаповѣдемь бы̇ти б͠жи|ꙗ̇мь ⸱ тьи̇ же не оу̇дръжа похоть|наго тьщаниꙗ̇ ⸱ ꙁаконъ раꙁⷣроу|шити ⸱ ц͠рь бо є̇сть праведны̇и̇ ⸱||

81б
и̇же ꙁаконы̇ прьвы̇ѫ̇ посилае̇ть ⸱| прьвѣе̇ же ꙁакон̇ самъ сьблюде|ть ⸱ ꙗ̇ко оу̇красиль е̇стъ ⸱ а̇ще не пра|ведень ꙁаконь ⸱ ꙗ̇ко брьꙁдамы̇ | ѡ̇ть живаго рода ꙗ̇ко л͠ка ѡ̇б|ꙁⷣаль е̇сть и̇родъ цр͠ъ сьны̇ꙗ̇ люде|мь і̇ѡⷶнѣ скаꙁаа̇ше ⸱ и̇ вельмии̇ | люблѣше ⸱ нь похоть ми женьскы|ми побꙗжⷣень то ⸱ похоти сѧ пора|дова і̇ѡⷶна оусѣе ⸱ не тькмо бо | ꙁаконь бж͠ии̇ раꙁⷣроуши ⸱ нь и̇ не|праведꙿно сьтвори ⸱ ꙗ̇коже оу̇бы | мѫжа праведꙿна е̇моуже свѣдѣ|тельствова г͠ь ⸱ мꙋжь и̇же вь поу|сты̇ни жы̇вѣше вь беꙁводꙿнѣ | и̇ беꙁьплодънѣи̇ ⸱ въ поустыни | стоꙗ̇ше н̇ѡⷶнь ⸱ и̇ не бѣга̇ своє̇гⷪ | племенꙿнаа̇го рода ⸱ нь того раді | бѣгаа̇ше ⸱ да не видить ꙁлаа̇ дѣ|ꙗ̇ниꙗ̇ лв͠цѣхь и̇ ѡ̇сꙿкꙿврьнениꙗ̇ ⸱| тѡи̇ бо ни сѣꙗ̇ ⸱ ниже николиже ⸱| тѣмꙿже ни хлѣба ни вина не и̇ма|ꙗ̇ше ⸱ ни стола ни трапеꙁы̇ ⸱ ни ꙩ̇|дра ни пл(ь)тьнаго слоужениꙗ ⸱| ни мекыхь рꙑꙁь ⸱ ѻ̇слабѣѫ̇||

82а
щих же и̇нолюбꙿнаа̇ тѣлеса ⸱ ни свѣ|тильника ниаше ни панице ⸱| крⷪмѣ вꙿсего мира сего не и̇мѣ|ше ниесоже ⸱ живѣше не вь хра|минѣ ꙁлатѡмь крашенѣ ⸱ нь | лежаше подъ каменемь самооу̇|крашенꙿнѣмь ⸱ томоу бѣше сто|ль и̇ трапеꙁа ⸱ и̇ ѡ̇дръ и̇ ꙁемѣ ⸱ а̇ | пища ()моу̇ а̇кридꙑ ⸱ и̇ медъ ди|виі̇ ⸱ а̇ аша є̇моу бѣше ⸱ прьгрь|ще ⸱ бѣхѫ ̇моу винꙿно̇ веⷭлиє ⸱| текѫщи вода и̇с камени сладь|каꙗ̇ ⸱ сего и̇ѡⷶна свѫꙁа и̇родъ ⸱ и̇ | вь темꙿницѧ и̇ вьврьже ⸱ и̇ реⷱ ̇мⷹ | и̇родъ ⸱ ты̇ ли е̇си і̇ѡⷶъⷩ ⸱ є̇же ме сва|рѣ̇ши ⸱ жены̇ ради филипа бра|та мое̇го ⸱ ѡ̇ ѡ̇и и̇спроврьженѣи̇ ⸱| і̇ѡⷶна бо свѫꙁаа̇ ⸱ ꙩ̇блиа̇ть моу̇ | є̇го ⸱ пленꙿницами грѣховьна|ми ѡ̇мраає̇мь ⸱ хотѣа̇ше оу̇би|ти праведꙿнаа̇го ⸱ ѡ̇сльпе бо похо|тию женьскоѫ̇ ⸱ и̇родъ раꙁⷣрѣша|ю̇щаа̇го веꙁаⷶше понеже і̇ѡⷶнъ | и̇стинѫ гл͠аа̇ше ⸱ того ради вь те|мꙿницѫ и̇ вꙿврьже и̇ мꙋаа̇шеи̇ ⸱||

82б
їѡⷶнъ съвръшаа̇ше писані̇|е̇ ⸱ ꙗ̇коже гл͠а въ свⷣѣни ⸱ и̇ прѣ|дь ц͠ри гл͠ѫ и̇ не стижⷣѫ сѫ ⸱ и̇ не | боꙗ̇ше бо сѧ і̇ѡⷶнъ сꙿмр͠ти ⸱ нь боꙗ̇ше | сѧ ̇же не г͠лати и̇ст̇ны̇ ⸱ є̇гоже и̇|родъ оу̇би ⸱ нь не того е̇диного оу̇би | и̇роⷣ ⸱ нь многы ⸱ оу̇би же и̇ оу̇ите|лѣ и̇ польꙁника д͠шамь ⸱ и̇ е̇гⷣаже и̇ |бы̇і̇ ⸱ тѡ срамь тѡ е̇сть гл͠ати ⸱ срамь | же ̇сть (и̑) гл͠ѧщоу ⸱ нь сꙿтворьшомоу | и̇ бии̇ство ⸱ рожⷣъствоу бо и̇роⷣв | дѣе̇моу ⸱ плѧса дъщи и̇родиꙗ̇ди|на посрѣдѣ ⸱ и̇ оу̇годи е̇моу ⸱ тѣ|мьже клѫ сѧ дати е̇и̇ дары̇ е̇же ѻ̇|бѣща е̇и̇ ⸱ є̇гоже а̇ще просить ⸱ ѡ̇|на же наꙋень бⷭы материѫ̇ ⸱ дажⷣь | ми рⷱе н͠нѣ на блюдѣ главѫ і̇ѡⷶно|вѫ ⸱ ꙩ̇ рожⷣъство ꙁлое̇ прорⷭтво|мь ⸱ прⷪрьскы̇мь оу̇бии̇ствомь ⸱| в негоже мѣсто бѣше ꙁвати ст͠̇|ѫ̇ мꙋжѫ на трапеꙁѫ ⸱ тако бо би | раꙁвращена а̇ е̇го дш͠а и̇справи|ла сѧ ⸱ сь прѣпоⷣбны̇ и̇мь бо прѣпоⷣ|бень бѫдеши ⸱ а̇ съ раꙁвращенꙿ|ны̇мь раꙁвратиши сѧ ⸱ въ него||

83а
же мѣсто бѣа̇ше помощь створи|ти ⸱ и̇ сиротамь млⷭтинѫ податы̇ ⸱| да бы многами млⷭтинѣми ра|ꙁлины̇ми и̇ мⷪление̇мь ⸱ свои̇ | животь невьꙁꙿбранꙿно сꙿхранити ⸱| нь сь мѫжы̇ неьстиⷡ|имы ⸱ и̇ сь же|намы̇ бестоудьними вⷭелѫ̇ сѧ ви|номь многомь ⸱ и̇ съ женамы скврꙿ|ньнами ѡ̇бльщенъ ⸱ прѣдитеоу ⸱| і̇ѡⷶна оу̇сѣкнꙋ дьнꙿныцѫ оу̇трь|нѣа̇го свѣта ⸱ раꙁⷣрѣшителѣ |сѣкⷩѫ ⸱ а̇ (?) ѡⷶнь ꙗ̇ко скꙋдѣльны̇кь | раꙁⷣроуши сѫ ⸱ и̇ѡⷶна просвѣщь|н̇ка вьсем мироу оусѣкнѫ ⸱| добрими̇ сⷡѣтомь просвѣщаѫ̇|ща вьсѫ ⸱ і̇ѡⷶнь оу̇бии̇ствомь сво|и̇мь раꙁⷣрѣшивь се вѣрою̇ ⸱| а̇ ѡ̇нь ꙗ̇ко скѫдѣль распаде сѧ ⸱| і̇ѡⷶнь проповѣда д͠ховьнаа̇ сѫ|щимь вь а̇дѣ ⸱ посла кь немоу оу̇|еника своє̇го гл͠ѫ ⸱ ты̇ ли е̇си | грѧды̇ и̇ли и̇ного ає̇мь ⸱ ꙗ̇ко | не ꙁнаѫ̇ вьпрашаа̇ше ⸱ вѣдѣше | бо прⷪркъ ⸱ ꙗ̇ко варити ми ̇стъ | въ а̇дѣ г͠а ⸱ како бо би не ꙁна(а̇)|лъ ||

83б
г͠а свое̇го ⸱ є̇гⷣа сиа̇ кажаше и̇ гл͠ѫ се | а̇гнець б͠жи вьꙁемѧи̇ грѣхы | вꙿсе мира ⸱ како би ꙁнаа̇ль видⷺ|вь с͠ты д͠хъ сьшедъ с нбⷭе ⸱ и̇ слы̇|шавь ѡ̇͠ь глⷭа ѡ̇ неⷨ гл͠ѧщъ ⸱ се | ⷭ сн͠ъ мои̇ ѡ̇ немьже благо и̇ꙁволи|хь ⸱ нь въпрашае̇ть таа̇ко ты ли єси | грѫды̇ и̇ли и̇нъ естъ ꙁа тѡбоѫ̇ ⸱ а̇ | не реⷱ ты̇ ли є̇си пришеды̇ прише|ль бо бѣ на ꙁемлѫ ⸱ нѫ ты̇ ли е̇си прі|шеды̇ и̇ли и̇нь е̇стъ ⸱ є̇же донесеть | рѣь въ а̇дъ ⸱ гл͠аа̇ше бо і̇ѡⷶнь вꙿ себѣ ⸱| ̇да хощеть а̇нг͠ла оу̇крѣпивь | пстити въ а̇дъ ⸱ дѣло е̇го сьврьша|ѩ̇ща ⸱ и̇ли е̇да како хощеть вꙿсѧ є̇|динѣмъ гл͠асомь вꙿсꙿкрѣсити ⸱ ꙗ̇ко | же при лаꙁарѣ створи ⸱ тѡгоже ра|ди не могохь расмотрити страха | гн͠ѣ ⸱ вьпрашаше гл͠ѫ ты ли є̇си | грѧдѫи̇ и̇ли и̇ного ає̇мь въ а̇|дѣ ⸱ и̇ реⷱ сеⷢ ⷪ би и̇родъ ⸱ и̇ како и̇ оу̇|би ⸱ рожⷣъствоу б̇вьшоу и̇роⷣвоу ⸱| плѧса дъщи и̇родиꙗ̇дина посрѣ|дѣ недⷭои̇ны̇ѩ̇ трапеꙁы̇ ⸱ и̇ нⷭѣ ни|есоже тврьда ⸱ нь все дⷡижимоє̇ и̇ ||

84а
не сꙿтоѫ̇щее ⸱ слы̇шаше лю̇ди|е̇ плѧси любѧщеи̇ ⸱ є̇же гл͠асы | и̇сходѫще мⷩогомѧтежьноє склⷶ|бение̇ ⸱ и̇ ѡ̇слабенꙿны̇ми тѣле|сы ꙩ̇слабѣшѧ ⸱ и̇ слы̇шите бⷧоу|дь лоубѫщеи̇ ⸱ како ради блꙋда | бⷭы оу̇биє̇ние̇ се ⸱ многоврьти|мое̇ плѧсаниє̇ створи плаь ⸱| ѡ̇на же наоу̇ениє̇мь матери|ѫ̇ своє̇ѫ̇ ⸱ дажⷣь ми реⷱ н͠нѣ гл͠авѫ | і̇ѡⷶновѫ ⸱ ѻ̇ ѿ ꙁл̇ѫ̇ дв͠ыцѫ а̇спи|дꙿноє̇ ѡ̇троѧ ⸱ не просить бо вра|гь ни ꙁлата ни сребра ⸱ ни камениꙗ̇ | драгаа̇го ⸱ нь просить главѫ і̇ѡⷶнⷪ|вѫ ⸱ а̇ще бо би вѣры̇ ради просила | главѫ і̇ѡⷶновѫ ⸱ много бо е̇сть дра|жѣи̇шѧ глава і̇ѡⷶнова ⸱ пае вь|сего ꙁлата и̇ сребра ⸱ нь не проси | вѣр ради да би поꙿла ⸱ нь да ꙩ̇|блиитꙿ сѧ крⷭтителѣ оу̇бивꙿши ⸱| и материѫ̇ дасть винѫ ⸱ на ѡ̇|ꙁлобени̇ грѣхомь ⸱ слы̇шавь | же то ꙁловѣрьны̇ ц͠рь и̇ ѡ̇скрь|бень бⷭы ⸱ ѡ̇ ѡ̇скръбени прⷪрь|стѣ ⸱ боꙗ̇ше бо се жидовь ⸱ ꙁа||

84б
неже вьси прⷪрка ьтѣхѫ ⸱ а̇ще бо | би говѣниꙗ̇ ради сьтворилъ ⸱ тѡ | не би и̇спрьва свѧꙁаль є̇го ⸱ и̇ и̇|спрьва вь темьницѫ вьврьгнѫль ⸱| нь ѡ̇скръбѣ ⸱ народа ради тако | сьтвори ⸱ бѣше бо тогⷣа д͠ша и̇роⷣва ⸱| ꙗ̇ко и̇ корабь вь мори ⸱ на тѣснѣ мѣ|стѣ кь ѡ̇бѣма кра̇ма приража|жаѫ̇ сѧ ⸱ да би не оу̇бивалъ народа | ради боѫ̇ сѧ ⸱ клѫтвы не хтѧ прѣ|стоу прѣстѫпити ⸱ и̇ створи оу̇би|е̇ниє̇ ⸱ вьꙁлежѫщ бо сь нимь | вьꙁꙿбранѣа̇хѫ є̇моу ⸱ стоуживь|ше си и̇родь пиꙗ̇ньствомь же|нь с коѫ̇ похотиѫ̇ ⸱ прє̇мы̇ блꙋ|дꙿны̇ ѿвѣть на оу̇биє̇ние̇ ⸱ по|сла вь темꙿницѫ слоугѫ и̇ сѣ|кнѫ и̇ѡⷶна меемь ⸱ ѻ̇ како є̇|сть ꙁлоклѫти сѧ ⸱ н͠нѣ поменѣте | г͠а гл͠ѧща ⸱ помлоуи̇ ны г͠и ⸱ аꙁь же гл͠ѧ не кльнѣте сѧ ѿнѫ|дь ⸱ а̇ще бо се не би клель ѡ̇ка|ꙗ̇нꙿнӹ и̇ ⸱ тѡ не би оу̇билъ ⸱ нь доб(ьрѣ) | бѣ ̇моу не клѧти сѧ ⸱ и̇ли по (до)брѣ | бѣ є̇м прѣстѫпити клѫтвѫ ||

85а
мрьꙁькѫѩ̇ ⸱ нь пославъ и̇ сѣе | і̇ѡⷶна ⸱ каꙗ̇ роука дръꙁнѫ на ст͠ѫ|ѩ̇ главѫ е̇го и̇ вы̇ѫ̇ его ⸱ како ли на|д(ь)несе меь ⸱ є̇гоже ꙃвѣрие̇ вь п|ст̇ни оу̇боа̇шѧⷭ⸱ и̇ е̇гоже львове | трепещѫть ⸱ е̇гоже дивиѫ̇ пе|л̇ дѣлаѫще питаа̇хѫ и̇ ст͠ыне | ради ⸱ ѿ раꙁлины̇хь цвѣть ⸱| пелы въ поуст̇ни сьбыраѫ̇|ще росны̇ѩ̇ каплѧ ⸱ строе̇ны̇и̇ ме|дь ношахѫ є̇м ⸱ каа̇ ли рѫка |сѣе ври̇на тѡго ⸱ а̇ не сьдрьгнѫ сѧ | лица е̇го а̇нꙿгл͠ьскаа̇го ⸱ сꙿвъте|щи сѧ бг͠олѣпьно ⸱ нь мꙿнѧ ꙗ̇кⷪ | оупитие̇мь и̇родовомь ѡ̇мраі|в сѧ вои̇нь ⸱ и̇ ѡ̇и(ю̇) не и̇мѣѫ ⸱| мьемь оу̇сѣе гл͠авѫ и̇ѡⷶнⷪвѫ ⸱| а̇ крьвь и̇ꙁ не(ѫ̇) не теаше ⸱ И | несошѫ главѫ вь блюдѣ на веⷱ|рꙋ ⸱ да а̇ко бⷭы врѣмѧ плѧсати | дв͠ци ⸱ вьпиꙗ̇ше глава і̇ѡⷶно|ва ⸱ кь и̇родоу ⸱ гл͠щи ⸱ не доⷭ|и̇ть тебѣ и̇мѣти жении̇ | филипа брата свое̇го ⸱ и̇ по | смр͠ьти праведꙿни живь є̇сть ⸱||

85б
ѻ̇ велие̇ сровьство л͠кь ⸱ на не|мьже блюдѣ , ꙗ̇дѣхѫ мѫса ⸱ на | тѡмьже блюдѣ , положи главѫ | праведнаа̇го ⸱ ѡ̇ и̇роде не до|влѣе̇ть ли ти , младенець ꙁака|ланиє̇ ⸱ е̇же вь виѳлеѡ̇мѣ | ꙋбывꙿщеє̇ ⸱ не страшишѫ ли | тебе , лица матерьна ⸱ и̇ сте|нани̇ и̇ плаь ⸱ и̇ копиꙗ̇ ѡ̇стра|ꙗ̇ , не прѣклонишѧ ли тебе ⸱| и̇ многотѡим̇хь сльꙁь капл (?) | ѿ рѣсьль вьꙁдрьжѫщих сѧ | и̇ прѣспѣвꙿши и̇стоьникь ⸱| ̇гⷣаже сѧ ѡ̇ц͠и по прьсемь биа̇|хꙋ ⸱ и̇ естаꙗ̇ , вьꙁдиханыꙗ̇ ѿ | срⷣца ⸱ є̇гⷣаже матеремь ѿра|сли ѿсѣцаа̇хꙋ ⸱ младенци | беꙁь врѣмене , оу̇вѫдаѫ̇ть ⸱| плаахѫ сѧ матеры ѧдъ свои̇хꙿ ⸱| и ̇гⷣаже и̇мь сьсци млѣкомь | теахѫ ⸱ и̇ ꙁемꙋ ѡ̇блѣа̇хꙋ ⸱ є̇|гⷣаже ꙗ̇ко вльци растрьꙁахѫ дѣ|ти ⸱ тѡгⷣаже ѡ̇ц͠емь тьщѫ рѫ|кы̇ ѡ̇сташѧ ⸱ кы̇ бо ꙃвѣрь не | би тоу просльꙃилꙿ се ⸱ неꙁлобивыⷯ ||

86а
тѣхь младенць ⸱ ⷭты̇ѫ̇ ты̇ѫ̇ | д͠шѫ виⷤдѧ ꙁакалае̇мы̇ѫ̇ ⸱ и̇хꙿже | дш͠ѫ бѣхѫ беꙁꙿ вы̇ни̇ ⸱ е̇гⷣаже те | бѣшѫ ѡ̇блиили и̇ тыи̇ и̇роде ⸱| и є̇ще же не и̇мѣхоу ̇ꙁыка оу̇|страбле(на) ⸱ ни ꙁоу̇бь оу̇тврьжⷣенихь ⸱| не довлѣє̇ть ли ти , толи(кы) ѡси̇|рение ⸱ и̇ е̇гоже і̇ѡⷶна оу̇сѣкнѫ ⸱| ̇гоже не бѣ дⷭо̇нь ни є̇диного | глⷭа ѻ̇трокь рахильскыⷯ слы̇ша|ти ⸱ нь и̇ ꙁахариѫ̇ оу̇би ()реꙗ ц͠рь|кⷪвьнаго оу̇ителꙗ̇ ⸱ і̇ѡⷶна оу̇|сѣе ⸱ како є̇сть тебѣ м͠лити | сѧ гл͠еть г͠ь ⸱ ѡ̇ граде крьвавии ⸱| вь немьже и̇родъ црⷭтвоує̇ть ⸱| ꙩ̇ горе мнѣ оу̇жⷷ не хотѣхь ц͠рь ⸱| бы̇ти инꙿны̇ ⸱ нь беꙁьиньны̇ ⸱| по то(моу) же ходѫще наоу̇ишѫ сѧ оу̇|бивати ⸱ и̇ до х͠ва оу̇ениꙗ̇ ⸱ се бо | мⷧаденцѫ и̇ꙁꙿкла ⸱ і̇ѡⷶна оу̇сѣко|шѫ ⸱ и̇ ̇ремиѫ̇ побише камениⷨ ⸱| исаи̇ѫ̇ прѣтрьшѫ пилоѫ̇ дрѣвѣ|ноѫ̇ ⸱ и̇ ꙁахариѫ̇ оу̇бишѫ ⸱ наꙁа|риѫ̇ распѧшѫ ⸱ нь ѡ̇нѣмь ѡ̇ꙁло|бѣ ⸱ плаь се и̇ ѡ̇нѣмь сьставлѣ||

86б
ше ⸱ прибѣгⷶѫ̇щимь вь ст͠оє̇ крь|щениє̇ ⸱ ѡ̇ кр͠щени г͠а н͠шеⷢ ⷪ ісⷭ хⷭа ⸱| е̇моуже е̇сть слава и̇ ⷭть и̇ покланѣ|ниє̇ ⸱ ѡ̇ц͠оу и̇ сн͠оу и̇ ст͠омоу дх | и̇ н͠нѣ и̇ прис͠но и̇ вь вѣкы̇ вѣкомꙿ а̇(минь ⁘ ⸱ ) |

С Л (Ꙍ) В Ꙍ ⸱ С Т А Г Ꙍ И Ꙍ А Н А Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ С Т А Г Ꙍ ⸱| на ѡбрѣтени̇ главы ⸱| і̇ѡⷶна прѣдитеѧ ⸱ блⷭви ѡ̇͠е ⸱|
Быⷭ вь дн͠и и̇рода цр͠ѣ ⸱ оу̇сѣ|кновение ст͠аго и̇ѡна крь|стителѣ ⸱ и̇ дана бⷭы дьщеры̇ | и̇родиꙗ̇динѣ ѡ̇на же вь|ꙁемьши ⷭтнѫѭ̇ главѫ ⸱ и̇ | принесе ѫ кь мт͠ри свеи̇ | и̇ вьꙁемьши ѫ̇ мат͠и ̇ѫ̇ | и̇ погребе ѫ̇ вь дворꙿци си ⸱ раба | же бж͠иꙗ̇ ⸱ иѡ̇анисии ⸱ жена | хоуꙁанова ⸱ слоугы и̇родова | родомь соущи ѿ єрꙿлⷭима про|ни и̇мѣаа̇ше вь ст͠ѣи̇ | горѣ ⸱ и̇е̇леѡ̇ньстѣи̇ ⸱ нощи|ѩ̇ вьꙁемьше ѫ̇ и̇ тамо неⷭше | погребе ѫ̇ ⸱ и̇родь же сь [и]роди|ꙗ̇дѫ вьꙁискавши ⷭтнѫѫ ||

87а
главы прѣⷣтеевы ⸱ и не ѡ̇брѣ|тьшеи̇ гл͠ахѫ ꙗко вьста ѿ мрꙿ|твыи̇хь ⸱ тѣмꙿже и̇родь слыша|вь слоухь і̇с͠ь х͠овь ⸱ гл͠еши ѿроко|мь своимь то есть , и̇ѡ̇ань крⷭти|тель ⸱ егоже аꙁь оусѣкнѫхь ⸱ ть|и̇ вьста ѿ мртвииихь ⸱ и̇ сего ради | силы дѣѭ̇ сѧ ѡ̇ немь ⸱ и̇ мы | же вьꙁврати сѧ на прѣдьлеже|щѫѫ̇ ⸱ како ѡ̇брѣте сѧ глава | ст͠го и̇ѡ̇ана прѣⷣтеѧ вь горѣ | елеѡ̇ньстѣи погребѣнѣ бы|вши главѣ ст͠го и̇ѡ̇ана ⸱ рабо|ѫ бж͠иеѫ ⸱ и̇ѡ̇анисиеѫ̇ ⸱ врѣме|ны бывше ⸱ и̇нокеньтие , етерь | моужь ѿ славныхь полаты | цр͠ѣ , костанꙿдина ѿрекь сѧ ⸱| и̇ шедь преꙁвитерь бⷭы ⸱ вь го|рѣ елеѡ̇ньстѣи ⸱ и̇скоупи|вь село то рабы бж͠иѫ ⸱ и̇ѡ̇ани|си ⸱ прѣждерⷱениѫ жени хѫ|ꙁани слоугы и̇родова ⸱ и сь|ꙁыдаѫ тоу манастирь ⸱ и̇ ѡ̇брѣ|те тоу крьагь ꙁьдѣнь ⸱ вь немьже | бѣ глава і̇ѡⷶна крⷭтителѣ ⸱ и̇ вьꙁемь||

87б
ѫ̇ и̇ и̇мѣшⷷ ѫ̇  себє ⸱ тьи̇ же бл͠жени и̇но|кеньтие̇ ⸱ бѣ странꙿноприе̇мець ⸱| приходѧщимь калоугеромь ⸱ лоу|бѣше бо ꙃѣло ѡ̇браꙁь тьи̇ и̇ ꙿтѣше и̇ ⸱| придоста же .в͠. рьнца ѿ въстока ⸱| видѣти естьнаа̇го крⷭта ѡ̇браꙁь ⸱| и̇ милости бы̇вьшѫѫ̇ ⸱ нась ради | вьлв͠ьша сѧ ⸱ и̇ сьмрꙿтиѩ̇ бесмрь|тие̇ намь ⸱ и̇сходатаи̇вь гроба хⷭва ⸱| и̇ вьскꙿрьсениꙗ̇ ⸱ и̇ вьꙁⷩесениꙗ̇ ⸱ и вь|жⷣелѣвша , вь е̇рсалимь придоста ⸱| ѿ тоѫ̇ же е̇диномоу ⸱ вⷧадиноу прі|шествию̇ прѣдитеа нашь і̇ѡⷶнь ⸱| прѣдьставъ рⷱе ⸱ шедь , кь и̇рода цр͠ѣ | двороу ⸱ и̇ тоу ѡ̇брѣщеши главѫ | моѫ̇ ⸱ вьꙁьдѣ , подъ ꙁемѧ лежѫщѫ ⸱| оу̇троу же бывш ⸱ повѣда дроугови | си видѣние̇ : ꙩ̇нь же приꙁракь бы|вше̇ непьщеваше ⸱ и̇ рⷱе невѣрꙿно | ми ̇сть ⸱ а̇ще не вижⷣѫ тѡжⷣе и̇ аꙁь ⸱| и̇ бы̇ста пеальна ⸱ и̇ а̇бы̇е̇ вꙿнѣ ста|вꙿша ⸱ прⷣѣи̇мь проповѣдателꙿ | и̇стинѣ ⸱ и̇ ̇динѣма а̇вꙿлъ сѧ | рⷱе ⸱ вьсѣко ѡ̇тьврьгьша сьмнⷺ|ние̇ ⸱ ѡ̇ видѣни и̇стинꙿнѣ ⸱ вѣр||

88а
и̇та ⸱ и̇ а̇бие̇ сьглⷭано дроугь кь др|г ⸱ и̇сповѣдаѫ̇ще видѣние̇ ⸱ є̇ди|ноꙁраꙿно ѡ̇бѣма б̇вше̇ ⸱ и̇ вѣрꙿно | приѫ̇ста е̇ ⸱ сь дрьꙁновение̇мь же | повелѣнꙿноє̇ и̇ма створиста ⸱ и̇ | въꙁемьша бг͠атьство скръвенꙿное̇ ⸱| ꙗ̇вленꙿно̇ и̇ма бл͠годѣт̇ѩ̇ ⸱ въло|жисⷮа е̇ вь врѣтище ⸱ сѫще̇ ѿ влась | велъбѫжⷣь ⸱ бⷭы же сие̇ по и̇ꙁволению̇ | прⷪроу ꙗ̇коже прѣжⷣе въ поустини ⸱ та|кѫѫ̇ и̇мѣа̇ше ры̇ꙁѫ ⸱ ѿ влась велъ|бѫжⷣъ ⸱ вьꙁвратистаⷤ ⷷ сѧ вьспѧть | сь радостиѫ̇ ⸱ носѫща ⷭтьнѫѩ̇ гла|вѫ и̇ ст͠ѫѫ̇ ⸱ ѫ̇же , и̇родиꙗ̇да прие̇мь|ши на блоудѣ ⸱ и̇ погребе вь дворьци | свое̇мь ⸱ ꙁа много ꙩ̇блиение̇ беꙁьѡ̇|ьства ⸱ непꙿщеваа̇ше бо вь себѣ гл͠ѧ|щи ⸱ а̇ко а̇ще сь тѣломь положена бѫ|деть глава с̇ꙗ̇ ⸱ оу̇добь бѫдеть є̇|м вьстати ⸱ нѫ да погребемь свѣне | тѣла ⸱ не могѫще ѡ̇блиениꙗ̇ своє̇|го оу̇таи̇ти и̇ на блюдѣ бо лежѫщи | ꙩ̇блиаа̇ше ѫ̇ ⸱ присно бо правдны̇|кь живь є̇сть и̇ по сьмрꙿти ⸱ приклоу|и же сѧ ⸱ керамидꙿникоу нѣкое̇м ⸱||

88б
̇тер живѫщоу въ градѣ ⸱ сенами|дъстѣ ⸱ ꙩ̇бьнища и̇ не могы̇ нище|ти своѫ̇ подьѫ̇ти ⸱ и̇ въставь по|и̇де ⸱ по тѡмоужⷣе пѫт̇ ⸱ бⷭы е̇м прі|ближити сѧ кь рьнцема сима ⸱| и̇ въси , коупꙿно пои̇дошѧ ⸱ бⷭы же и̇|ма сьѡ̇бещьникь пѫти ⸱ ѡ̇на же е̇м | въдаста ⷭтьно̇ скровище понести ⸱| сѫще̇ въ врѣтищи ⸱ не вѣдѫщоу є̇м | сѫщаго вь немь ⸱ и̇ а̇бие̇ ꙗ̇ви сѧ е̇м | ст͠ы і̇ѡⷶнь ⸱ и̇ рⷱе ̇же носиши ⸱ оу̇та|и̇въ сѧ ѿ рь(нꙿ)цоу сею̇ вьꙁврти сѧ ⸱| и̇ бѣжи скⷪрⷪ вꙿ домь си ⸱ ѡ̇нь же повелѣ|нꙿное̇ се створи ⸱ и̇ въꙁврати сѧ въ домъ | свои̇ ⸱ и̇ многѫ ьсть творѣше ст͠ѣи̇ | тои̇ главѣ ⸱ дн͠ь ⸱ ꙗ̇е дн͠ъ ⸱ прибы̇ть | приѡ̇брѣтениꙗ̇ приє̇маѫ̇ ⸱ и̇ поспѣ|шаше сѧ є̇м ⸱ вь всѣко доброе̇ жи|ти̇ ⸱ хотѧщоу же ̇моу конꙿин | житиꙗ̇ приети ⸱ хранимѫѫ̇ ст͠ѫ|ѩ̇ главѫ ⸱ и̇мѣ̇ въ ковꙿежꙿци ꙁа|пеатлѣнꙿнѫѫ̇ ⸱ и̇ прѣдасть ю̇ | сестрѣ свѻє̇и̇ ⸱ и̇сповѣдавъ є̇и̇ ⸱| прьвѫѩ̇ своѫ̇ нищетѫ ⸱ и̇ ѿ кѫд | пакы̇ ̇моу бⷭы ꙩ̇бг͠ащениє ⸱||

89а
и̇ гл͠а ̇и̇ да не ѿкривае̇ши ковꙿе|жеца сего ⸱ донꙿьдеже и̇ꙁволить | самь (се)бѣ скровище ⸱ нь вьсакѫ е|сть подобнѫ да створиши ̇моу ⸱| вѣроуѩ̇ бо ꙗ̇ко самь ѿкрити сѧ | и̇мать ⸱ ꙗ̇ко и̇ прѣжⷣе створи вь | ложеснаа̇хь си матерꙿнихь ⸱ и̇ | въꙁигра се оу̇ꙁрѣвь хⷭа вь рѣ|вѣ носима ⸱ ст͠ѫю̇ мариѫ̇ бц͠ѫ | и̇ матерни оу̇сти вьꙁьпи гл͠ѫ ⸱| ѿ кѫдоу се мнѣ да придеть ма|ти г͠а моє̇го кь мꙿнѣ ⸱ непꙿщоуѫ̇ | же тако и̇мать ѿ сего ковьежь|ца ѿкрити сѧ ⸱ нь ты въсѣкѫ | ⷭть твориши е̇моу можеши | ѿдание̇ оу̇лоуити ѿ него ⸱ и̇ мꙿ|ногѫ польꙁѫ ⸱ и̇ ꙗ̇ко те сьпости|гнеть старость ⸱ и̇ли болѣꙁꙿнь ⸱| и̇ли и̇но то ⸱ прѣдаждъ ѫ̇ и̇но|моу ⸱ ѿ бл͠говѣрьнии̇хь л͠кь ⸱| ꙩ̇на же прѣданиє̇ тѡ при̇мь|ши ⸱ и̇ великѫѫ̇ ьсть творѣ|ше ̇моу ⸱ сь великоѫ̇ вѣроѫ̇ и̇ | любовы̇ѫ̇ ⸱ постигꙿнеши же є̇ѫ̇ ста|рости ⸱ прѣдасть ю̇ е̇дином ⸱||

89б
ѿ бл͠говѣрны̇хь ⸱ мноꙁи же по тѡмꙿ | ꙩ̇бидошѧ сѧ ⸱ прѣдаѫ̇ще дроугь | дроуг ⸱ послѣдь же дои̇де , е̇те|ра мнии̇ха и̇ преꙁвитерѣ ⸱ и̇ме|немь ̇вьстиѳиꙗ̇ ⸱ и̇ и̇ноѫ̇ вѣри | сѧща ⸱ ѻ̇ни же мнеще вѣрꙿнаа̇ ⸱| и̇ прѣдашѫ ѫ̇ є̇м ⸱ прие̇мь же ѫ̇ | и̇ сꙿкри ⸱ не хотѧ ꙗ̇вити славѫ б͠жи|ѩ̇ ⸱ нь присно неоу̇таѥ̇ма е̇сть | бл͠годѣть бж͠иꙗ̇ ⸱ и̇ то оубо соуще и̇ | скрьвенꙗ ⸱ многа и̇цѣлениꙗ̇ тво|рѣше многы̇мь ⸱ и̇спитавьши же | ̇реꙗ̇ ко [!] не вѣрє̇ть ⸱ тр͠ци е̇дино|соущьнѣи̇ ⸱ нь хоуле и̇ бж͠ьство ра|ꙁлѫає̇ть ⸱ и̇ сьбравьше же сѧ кь|неꙁы мѣста того ⸱ и̇ и̇ꙁьгнашѫ и̇ | вьнь ⸱ ѡ̇нь же лкавьства сии̇ и̇плꙸ|нень ⸱ и̇ хотѧ нощиѫ̇ оу̇красти ѫ̇ ⸱| и̇ мⷪлѣше и̇хь ⸱ да бы̇хь ꙁⷣе ѡ̇бьлегь ⸱| ѻ̇ни же раꙁмѣвьше ꙁлоб є̇го ⸱ и̇ не | послоушаа̇шѫ и̇ ⸱ нь и̇ꙁьгнавꙿшⷷ и̇ | вьнь ⸱ и̇ прѣѫ̇шѧ манаст̇рь тѡи̇ ⸱ є̇тери бл͠говѣрьни мжие̇ ⸱ гонѫ|щемь и̇мь мнишьскѫѫ̇ жиꙁꙿнь ⸱ и̇ | по томь и̇ни мноꙁы̇ ⸱ и̇ꙁмѣнишѧ сѧ ⸱||

90а
прѣе̇млѧще мѣсто то ⸱ до марькела | и̇ ⷭтьнаа̇го преꙁвитерѣ ⸱ и̇ а̇рьхи|мдрта ⸱ е̇моуже бл͠гои̇ꙁволи г͠ь | б͠ь н͠шь ⸱ ꙗ̇вити етьнѫѩ̇ гл͠авѫ ⸱| прⷪрка и̇ прⷣѧ крⷭтителѣ и̇ѡⷶна ⸱ вь | срѣдокрⷭтьнѫ недѣлѫ ⸱ мⷭца ферь|варѣ ⸱ вь .к͠д. лѣто тѡ .ꙁ͠. сьтно|̇ .ꙅ͠. десѧтно ⸱ и̇ .г͠. вь домоу бл͠го|вѣрьноу цр͠оу ⸱ валеньтиноу ⸱ и̇ мⷶ|ркыниꙗ̇на бл͠говѣрꙿнаа̇го ⸱ и̇нь|диктиѡ̇нь шести ⸱ при праведнѣ|мь є̇пкⷭпѣ , оу̇рании̇ ⸱ мнѣ же оу̇ма|леномоу марькелоу ⸱ бⷭы а̇блены̇є̇ | се ѿ творьца ⸱ и̇ сьдѣтела вьсаескы̇|мь ⸱ ̇диного славимаго ѡ̇ трои̇цѫ ⸱| сѫщаго бл͠гословенаго б͠а а̇минь ⸱| и̇ꙁволи бо мнѣ влⷣка ⸱ своє̇моу ра|боу крⷭтитела видѣти ⸱ бⷭы бо ми | видⷺниє̇ се нощиѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко ѿврьꙁо|шѧ сѧ вьсе двери манаст̇рѣ се|го ⸱ и̇ вь оу̇жасѣ бывь ⸱ вьскои|хь ꙁатворити вдери ⸱ и̇ видꙗхь | рѣкѫ и̇сходѧщѧѫ ⸱ скроꙃѣ две|ри ⸱ и̇ пⷶеⷱ бывь оу̇жасень ⸱ и̇ помы|шлахь ѿ кдѫ такова рѣка и̇схо||

90б
дить ⸱ юдѫщ же ми сѧ тѡм ⸱ ви|дѣхь пакы̇ плькы̇ гредѫщѧѫ ⸱| ѿ вьстока по рѣцѣ тои̇ ⸱ и̇ поꙗ̇х кь|жⷣо свои̇мь ѫ̇ꙁыкомь ⸱ и̇ се бѣше глⷭа | вьпиѫ̇щихь ⸱ се ⷭ і̇ѡⷶнь крⷭи|тель сп͠са нашего ⸱ и̇ ꙗ̇влѣе̇ть сѧ ⸱| и̇ мнѣх се стоѥ̇ вь пладєнꙿныхь | вратѣхь ⸱ и̇ а̇бы̇е̇ ꙩтворишѧ сѧ вьсто|ныѫ̇ двери ⸱ и̇ вьнидошѫ пльци ⸱| и̇ ѡ̇стави и̇хь видѣниє̇ рекы̇ ⸱| и̇ текь вьнидохь ⸱ и̇ стахь на прѣ|дьнемь степени цр͠ковьнѣмь ⸱| видѣхь ѫ̇ ст͠ѫѩ̇ слоужꙿбѫ творѫ|ще вь манастири ⸱ и̇ стахь на прь|внѣмь степени црк͠вьнѣмь ⸱ и̇ | видѣхь пакы .в͠. двора стоѥ̇ща ⸱| е̇динь ꙁрѣше на вьстокь ⸱ а̇ дроу|гы на ꙁападь ⸱ и цр͠квь великѫ | посрѣдѣ є̇ю̇ ⸱ и кьжⷣо плькь вьхо|жⷣахѫ вь дворь ⸱ ꙁрещи на ꙁапа|дь ⸱ и̇ поклѣнѣхоу сѧ прѣдь цр͠квы̇|ѫ̇ ⸱ и̇ видѣхѫ вьпладьн̇ѫ̇ двери ⸱| и̇ тоу поиваа̇хѫ ⸱ по прѣстани|ю̇ же плькь ⸱ дроуꙃии̇ вьпиꙗ̇хѫ ⸱| се вети и̇ѡⷶнь крⷭтитель ⸱ и̇ ви||

91а
дѣхь вь цр͠квы ꙗ̇влѣѫ̇ща ми сѧ ⸱| и̇ стоꙗ̇ста дꙿва ѡ̇ба поль є̇го ⸱ ди|нь ѡ̇ деснѫѫ̇ го ⸱ и̇ е̇динь ѡ̇ шоу|ѩ е̇го ⸱ і̇ покланѣхѫ сѧ е̇моу вси | пльци ⸱ и̇ вьходѧще по иноу ⸱| бл͠гословение̇ ѿ него вьꙁимахѫ | вьси ⸱ и̇ лобьꙁахѫ и̇ въ прьси ⸱ а̇ꙁь | же ꙗ̇ко ̇динь ѡ̇стахь ⸱ помы̇сли|хь припасти и̇ ⸱ и̇ бл͠головити сѧ | ѿ него ⸱ и̇ поклонивь лице на ꙁє|млѫ ⸱ текь припаⷣь и̇ коснѫх сѧ вь | ноꙃѣ е̇го ⸱ ꙩ̇нь же цѣловавь мѫ вь | оу̇ста ⸱ и̇ꙁꙿмь и̇ꙁь паꙁхи ⸱ и̇ дасть | ми є̇дынь сьть медьвень ⸱ и̇ рⷱе | ми прими бл͠гословениє̇ се ⸱ и̇ и̇|дѣхь же прѣдъ нимь и̇ тьи̇ самь ⸱ и̇ | и̇же сь нимь ⸱ и̇ вьнидохомь вь на|шь манастирь ⸱ и̇ се видѣхь стль|пь ѡ̇гꙿнень и̇дѫщь прѣдь нимꙿ ⸱| и̇ ѿ страха вьꙁдьхнхь ⸱ по се|мь же вⷱероу бывꙿшоу ст͠аа̇го по|ста ⸱ рѣхь кь брати ⸱ да соугбимь | псальми ⸱ и̇ бⷭы поѫ̇щимь соу|гбо ⸱ брать є̇терь и̇сакь и̇ме|немь ⸱ вьꙁведьи̇ ѡ̇и и̇ видѣ ||

91б
ѡ̇гнь горѫщь вь цр͠квахь ⸱  двери пе|щи ⸱ и̇деже бѣше глаⷡ ст͠аго і̇ѡⷶна | и̇ вьꙁьпи брать ꙗ̇ко вижⷣѫ г͠и ꙩ̇г͠нь | горѫщь ⸱ вь пещи цр͠ве ⸱ а̇ꙁь же рѣ|хь е̇моу не бои̇ сѧ брате ⸱ нь ꙁнамⷷ|навь сѧ и̇ мльи ⸱ а̇ꙁь вѣди таи̇нѫ ⸱| сь многомь оу̇жасомь бывь ⸱ и̇ по | пет д͠ꙿнь ⸱ сѣдещоу ми вь нощи ⸱| и̇ по прьвѣи̇ стражи нощьнѣи̇ ⸱| и̇ се роука нѣиꙗ̇ тькнѫ мѧ .г͠. кра|тии̇ ⸱ съ десны̇ѫ̇ страны̇ ⸱ и̇ глⷭа кь мнѣ | гл͠ѧ ⸱ се дахь се вамь ⸱ и̇ вьставъ пои̇|ди ⸱ и̇ се ꙁвѣꙁⷣа прѣдъи̇деть ти ⸱ и̇де|же поинеть тоу копаи̇ ⸱ и̇ ѡ̇брѣ|щеши мѧ ⸱ а̇ꙁь же съ страхомь бы̇|вь ⸱ и̇ вьставь сѣдохь ⸱ и̇ видѣхь | ꙁвѣꙁⷣѫ (с)то̇щ ѡ̇гньнѫ ⸱ въ двере|хь црк͠вны̇хь и̇деже бѣхь ⸱ и̇ оу̇жа|сень бывь вьꙁнаменахь сѧ ⸱ и̇ се | прⷣѣи̇дѣше ꙁвѣꙁⷣа ⸱ дондеже прише|дꙿши ⸱ и̇ ста надъ ѡ̈лꙿтаремъ пещны̇|и̇мъ ⸱ и̇деже бѣше връхъ ⷭтны̇ ⸱ прⷪро|ка и̇ кⷭртлѣ и̇ѡⷶна ⸱ а̇ꙁъ же видѣв си | вꙿса и̇ придоⷯ до мѣсто тоⷢ ⸱ и̇ въꙁемъ | моты̇к наѧхъ копати ⸱ и̇ ѡ̈брѣ||

92а
тохъ мѣсто варомъ съꙁⷣанно ⸱ ̇ли|ко а̇ще копахъ пае бы̇ваа̇ше шоумъ ⸱| и̇ тъпътъ ⸱ и̇ ꙗ̇ко оу̇копах сѧ равꙿно | ꙁмѧ ⸱ и̇ ѡ̈брѣтохъ пѣсокъ ꙗ̇ко мѣдъ | истѫ ⸱ и̇ пакы̇ съ многы̇мъ трдомꙿ | копавъ ⸱ и̇ ѡ̈брѣтохъ ꙁъдъ ⸱ и̇ пⷣо ни|мъ бѣше мраморъ ⸱ и̇ ꙗ̇ко въꙁⷣвигнѫ|хъ и̇ ⸱ ѡ̈брѣтохъ съсоудь ꙁⷣѣнъ ⸱ въ не|мже бѣше глава ⷭтаа̇ и ст͠аꙗ̇ прⷣева ⸱| и̇ въꙁемъ свѣщѫ и̇ кадило ⸱ и̇ поклоні|въ сѧ покры̇хь ⸱ и̇ въ тѡ врѣмѧ приде | є̇терь ѿ а̇рꙿхимѫдрита ⸱ и̇ ѿ се|на диꙗ̇кона ⸱ и̇ гл͠а ми скроꙃѣ две|ри пещерьниѫ̇ ⸱ вьлѣꙁьшоу же є̇мⷹ | вьнѫтьрь помл͠иховѣ сѧ ⸱ и̇ покло|нꙿшаа̇ сѧ много ⸱ и̇ гл͠а ми ꙗ̇ко ви|дѣхь видѣниє̇ въ снѣ тае̇мое̇ сы̇е̇ ⸱| ꙗ̇ко ѻ̇ба стоꙗ̇ховѣ вь пещерѣ сиє|и̇ ⸱ и̇ рⷱе хлѣбь множьство бѣше ѥ|ꙿмꙿнѣнꙿныⷯ ⸱ исти ꙗ̇ко и̇ сл͠нце вꙿ се|и̇ пещерѣ ⸱ и̇ ѧсть врьх и̇хь тѡ|лика сила много ѧди съходѧ|ще вь пещь с̇ѫ̇ ⸱ и̇ вьꙁемлѧщє | ѿ наю̇ ⸱ и̇ ѿ сихь прѣдьрⷱенꙿны̇хь | хлѣбъ ⸱ въꙁимаа̇хоу̇и̇ ⸱ и̇ не ꙩ̇скѫ||

92б
дѣваа̇хꙋ хлѣбы̇ ⸱ ниже прѣстаа̇хѫ | еди вьꙁемлѧще ⸱ нама же оу̇дрѫ|ивьшема сѧ ⸱ ѿ многа народа ⸱| и наѧшѧ сами хлѣби вьспарити | на наю̇ рѫкы̇ ⸱ и̇ тако вьꙁимахѫ | ꙗ̇ко ми скаꙁа вы̇дѣниє̇ се ⸱ и̇ рѣ|хь е̇м добро ти е̇сть видѣниє̇ е ⸱| и̇ помислыхь пакы̇ и̇ рѣхь ⸱ ꙗ̇ко | ѿ б͠а видѣни̇ се е̇сть ⸱ а̇биє̇ же рѣ|хь є̇м ⸱ ꙗ̇ко ꙗ̇влени̇ [е]сть ст͠аго и̇|ѡⷶна ⸱ и̇ бⷭы весели̇ ⸱ и̇ рⷱе ми гⷣе е̇ть | мѣсто ⸱ а̇ꙁь же покаꙁахь ̇м ⸱| и̇ видѣвꙿша и̇ꙁлѣꙃоховѣ вьнь ⸱| и̇ г͠лахь то сьтворимь ⸱ да повѣ|мь се папѣ ⸱ и̇ стефаноу а̇рхимоу|дрытоу ⸱ и̇ да скажеть е̇пⷭпоу ⸱| вьставьша же и̇дохомь ⸱ и̇ не ꙩ̇|брѣтѡхомь є̇го ⸱ бѣше бо ѡ̇ше|ль вь вишне̇ манастирѧ ⸱| и̇ поустихомь кь кы̇рьꙗ̇коу ⸱| а̇рꙿхимоудритоу ⸱ браⷮ и̇сака ⸱ ѡ̇|нь же ꙗ̇ко оу̇слы̇шавь вь тоу но|щь приде ⸱ и̇ пришедьшоу бо | а̇рхимѫдритови ⸱ и̇ цѣлова|хомь сѧ ⸱ ꙩ̇нь же вьꙁвѣсти ми ||

93а
видѣниє свое̇ ⸱ сь гл͠асомь сще|мы̇ же ѿ(к)рихом е̇м ⸱ ст͠аго і̇ѡⷶ|на ꙗ̇влениє̇ ⸱ и̇ тако прѣбы̇хѻ|мь до .е͠. дн͠е(и̇) ждще пакы прѣ|дьрⷱеньнаа̇го а̇рꙿхимдрита ⸱ и̇ | наставъши соуботѣ ⸱ и̇ сѣдѫщи|мь намь ⸱ и̇ бⷭы ми рана болѣꙁꙿна | вь колѣноу ⸱ и̇ слекохь се ѿнѫ|дь ⸱ не могы вьстати ⸱ рѣхꙿ же ̇же | ѻ̇ генадиі̇ ⸱ и̇ ѡ̇ ку̇рьꙗ̇цѣ ⸱ ꙗ̇ко не | г͠лаголахомꙿ ли тии̇ ⸱ да повѣми є̇|пⷭкоупоу понеже нѣсть стефа|на папи ⸱ м̇ же клехом се па|кы̇ ст͠имь і̇ѡⷶномь ⸱ ꙗ̇ко да по|вѣм̇ оу̇трѣ прѣжⷣе сл͠нца є̇|пⷭпоу ⸱ а̇ꙁь же рѣхь є̇моу ꙗ̇ко | добрѣ ꙩ̇бѣщахомь сѧ ⸱ а̇би|е̇ прость бивъ ⸱ ѿ болѣꙁни то ⸱| и̇ вь наставꙿшю недѣлѫ ⸱ и̇до|хомь сь ку̇риꙗ̇комь ⸱ и̇ оу̇ли|ꙗ̇номь мнихомь ⸱ и̇ повѣдахⷪ|мь ̇пⷭпоу оу̇ранию̇ г͠лѧще ⸱| ꙗ̇ко ст͠̇ и̇ѡⷶнь крⷭтитєль хⷭвь | ꙗ̇ви сѧ ⸱ ѡ̇нꙿ же оу̇жасень бы̇ | и̇ рⷱе да не ра(ꙁ)мѣє̇ть никтоже вь ⸱||

93б
ниже прꙵкасае̇ть сѧ е̇моу ⸱ рⷱе же е̇мⷹ | кирьꙗ̇кь диꙗ̇конь ⸱ когⷣа и̇ма|ши прити ꙩ̇нь же рⷱе оу̇трѣ ⸱ и̇ | пришедъшоу же е̇моу сь клиросо|мь на оу̇триꙗ̇ ⸱ преꙁвитери̇ и̇ | диꙗ̇кони ⸱ и̇ придошѧ на мѣсто | и̇ падошѧ ⸱ и̇ поклонишѧ сѧ ⸱ (ѿ) ма|лы̇хь же преꙁвитерь є̇динь ⸱ ѿ | приꙿта рⷱе ⸱ ѿ коудоу се и̇мать бы̇|ти гл͠ава і̇ѡⷶна крⷭтителѣ ⸱ и̇ ꙗ̇кⷪ | вꙿложи роуⷦ вь водонось ⸱ и̇ прикоснѫ | се власѣхь є̇го ⸱ а̇би̇е̇ оу̇сьше роука | го ⸱ и̇ прильпе воⷣносѣ томь и̇ | не можаше ѥ ѿтрьгнти ⸱ и̇ а̇би|̇ бы̇вьши мⷪл͠итвѣ ⸱ прилежꙿно | ѿ вьсѣхь ⸱ славѣ въꙁⷣае̇мѣ б͠оу ⸱| ̇два може ѿтрьгноути роукѫ ⸱| и̇ прѣбⷭы же тако болень ⸱ ̇пи|скоупь же сь пришедьшимь | сь н̇мь ⸱ вьꙁеть сьсѫдь ⸱ сь сѫ|щимь въ немь скрьвенꙿны̇мь ⸱ сирѣь б͠гатьствомь нескоу|дьн̇мь ⸱ и̇ положи ̇ вь соусѫдохра|нильницѣ ст͠ы̇ѥ црк͠ве то ⸱| доньдеже сьꙁыжⷣеть є̇моу цр͠квь ⸱||

94а
и̇ бы̇вꙿш црк͠вѣ сконьанѣ ⸱ є̇|гⷣа хотѣхѫ принести ст͠оую̇ т гла|в и̇ вьсееⷭтьноую̇ ⸱ и̇ ꙗ̇ви сѧ вь но|щи , преꙁвитер невѣровавꙿшомⷹ ⸱| ꙗ̇ко в(ь)не семоу бывꙿшоу ⸱ положи | роук на сьсѫдѣ ⸱ и̇ а̇бы̇є̇ , и̇цѣлѣ|̇ши ⸱ и̇ семоу бывꙿшоу ⸱ а̇биє̇ оу̇|строи̇ се роука є̇м ꙁрⷣава ⸱ бⷭы | же положени̇ ст͠аа̇го і̇ѡⷶна ⸱| вь ст͠ѣи̇ црк͠вѣ ⸱ мⷭца ферꙿварѣ ⸱| .к͠д. вь лѣто седьмосьтꙿноє̇ ⸱ и̇ ⸱| .ꙅ͠. десѫтꙿноє̇ ⸱ и̇ .г͠. е̇ и̇ньдикто ⸱| .ꙅ͠. ѡ̇ хⷭѣ і̇сⷭѣ г͠и нш͠емь ⸱ є̇моуже | є̇сть слава ѡ̇ц͠оу и̇ сн͠оу и̇ ст͠ом ⸱| и̇ нн͠ѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы̇ вѣкоⷨ ⁖ |

С Л (Ꙍ) В Ꙍ ⸱ СТАГꙌ ⸱ И Ꙍ А Н А ⸱ Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ С Т А Г Ꙍ ⸱| на рожⷣъство ст͠аа̇го і̇ѡⷶна крь|стителѣ ⸱ бл͠гослви ѡ̇͠е ⁖ |
Ѻ ѥ̇лисавеѳи же рее ̇уⷢлисть ⸱| и̇сплъни сѧ врѣмѧ родити ⸱| достои̇ть смотрити ⸱ и̇ въ веть|цѣмь семь и̇ новѣмь ꙁавѣтѣ ⸱| аще ⷭ гⷣе ѡ̇брѣсти рⷱенꙿно ꙩ̇ грѣ|шꙿны̇цѣ ⸱ рожⷣенѣ ꙗ̇ко и̇спльни ||

94б
сѧ врѣмѧ ⸱ непꙿщѫ же ꙗ̇ко никтоже | ѡ̇брѧщеть ⸱ нь а̇ще тькмо ⸱ и̇деже | се нарицае̇ть ⸱ ꙗ̇ко праведень е̇сть ро|жⷣень ⸱ есо ради по ѡ̇брѣꙁании̇ ⸱ и̇|ме котѡромоуждо ѡ̇троѧти ⸱ на|рицати ꙁаконь повелѣ ⸱ понеже се | добро бѣ ⸱ прьвѣе̇ повелⷺнꙿны̇ б͠мь ⸱| приѩ̇ти пеатъ ⸱ сирѣь ѡ̇брѣ|ꙁание̇ ⸱ и̇ людехь се б͠жихь приести|ти ⸱ и̇ тогда лв͠ьское при̇ть | и̇ме ⸱ не просто же єлисавѳи̇ ⸱| и̇ме и̇ѡⷶномь нарещи продрома ⸱| нь ꙗ̇ко прⷪрица сѧщи д͠хомь б͠жи|и̇мь движима ⸱ не вѣдѣше бо ꙗ̇вле|ны̇хь ꙁахарии̇ ⸱ како бо ̇и̇ би въꙁвѣ|стиль не г͠лѧ ⸱ и̇спроси же дъск ꙁа|хариꙗ̇ ⸱ и̇ написа и̇мѧ ⸱ понеже не | можаше скаꙁати и̇мѧ е̇го ⸱ тѡго ра|ди дивише сѧ вьси ⸱ понеже и̇|ного г͠ласовасте ѡ̇ и̇мени ⸱ ꙁаха|риꙗ̇ же и̇ е̇лисавьѳи и̇ѡ̇а̇но|мь нарекьша ⸱ а̇ и̇ то тоужⷣе сѫще | вь родѣ и̇хь ⸱ скаꙁае̇ть же се і̇ѡⷶнꙿ ⸱| б͠жиꙗ̇ бл͠годѣть ⸱ тѣмьже и̇ по|томь є̇гⷣа написа и̇мѧ ⸱ а̇би(є̇) бж͠иѫ̇ ||

95а
бл͠годѣтню ⸱ ѿврьꙁошѧ сѧ е̇м оу̇|ста ⸱ и̇ рⷱе бл͠гословествоу б͠а ⸱ и̇ прⷪрца| написаниꙗ̇ ⸱ прьвѣє̇ же ѡ̇ хⷭѣ ⸱| ꙗ̇ко оу̇же пришедъшоу на житиє̇ | се ⸱ послѣдь же ѡ̇ и̇ѡⷶнѣ ⸱ есо ради | же бⷭы ⸱ страхь на всѣхь ѡ̇крⷭть жи|вѫщихь ⸱ да ꙗ̇коже ѡ̇ млъѣнии̇ | ꙁахаринѣ дивишѧ сѧ людиє̇ ⸱ та|ко и̇ ѡ̇ прог͠лани ̇го ⸱ да ѿ двою̇ ею̇ | оудесоу ⸱ вєлие̇ то непꙿщоу̇|ть вьси ⸱ ꙩ̇ рожⷣьшимь се ѡ̇троѧ|ти си же всѣ и̇ꙁⷣалее се приготова|хѫ да би вѣрень бы̇ль ⸱ и̇же хотѣше | хⷭоу свѣдѣтель бы̇ти ⸱ бл͠гословествѫ | б͠а ꙁахариꙗ̇ ⸱ поѣщень е̇сть г͠лє|ть ⸱ бы̇вьше ѿ него кь людемъ | г͠лѧ тако ⸱ бл͠гословень г͠ь б͠ь иꙁⷭле|вь ⸱ ꙗ̇ко посѣти и̇ створи ⸱ и̇ꙁⷠавле|ны лю[ди̇]мь свои̇мь ⸱ и̇же соуть вѣ|ровавьшеи̇ въ хⷭа ⸱ ти бо посѣщени|ю̇ дⷭои̇ни бышѧ ⸱ ̇дино дѣло | вь себѣ посѣщени̇ б͠жи̇ ꙗ̇вль|ше ⸱ како же вьꙁⷣвиже рогь сп͠се|ниꙗ̇ нашего ⸱ вь домоу дв͠двѣ ѻ̇|трока своє̇го ⸱ рогь ли вь црⷭтва мѣ||

95б
сто ⸱ и̇ли вь сил̇ мѣсто прие̇мле|ть сѧ вь ст͠ыи̇хь книгахь ⸱ ѡ̇бое̇ же се | ̇сть хⷭь ⸱ и̇шеды̇и̇ ѿ ꙩ̇ьства дв͠до|ва ⸱ тьи̇ е̇сть ц͠рь црⷭтвоуѫ̇щимь ⸱| и̇ непобѣдимаꙗ̇ сила ѡ̇ⷮꙿа ꙗ̇ко | же ̇сть всѧ врагы н͠шѧ побѣди|ла ⸱ по прⷪрⷷению̇ с͠тыхь е̇го про|рокь ⸱ вьси бо прⷪрци соуть прⷪрекꙿ|ли х͠в таи̇нѫ ⸱ и̇ и̇ꙁбавльше | н̇ ѿ врагь нашихь ⸱ и̇ ѿрокь | вьсѣхь нєнавидѧщихь наⷭ | врагь же ненавиⷣмхь ⸱ а̇ ̇же | сть ⸱ створити м͠лостъ сь ѡ̇ц͠и на|шими ⸱ тако дости̇ть раꙁмѣ|вати ⸱ ꙗ̇ко быⷡшаꙗ̇ на нась милость | на ѡ̇ц͠е н͠шѧ прѣходить ⸱ и̇же | сть ѡ а̇враа̇мѣ ⸱ ююще бо бл͠го|дѣть сѫщѫѭ̇ на наⷭ ⸱ и приеща|ют сѧ веселии̇ ⸱ съи̇ же гл͠еть по|менѫ ꙁавѣть ст͠ыи̇ є̇го ⸱ ꙩ̇ нимь|же кь а̇враⷶмоу гл͠а ⸱ ꙗ̇ко бл͠госло|вѧт сѧ ѡ̇ тебѣ вси ѫ̇ꙁы̇ци ⸱ и̇ вь|сѣ колѣна ꙁемнаꙗ̇ ⸱ клѧтвѫ же є̇|ѫ̇же клѧть сѧ кь а̇враа̇моу ѻ̇ц͠оу | нашемоу ⸱ се гл͠еть ꙗ̇ко рⷱе (е̇)моу б͠ь ⸱||

96а
блⷭвѧ блⷭвѧ тѧ ⸱| оу̇множѫ множѫ тѧ | оумножи бо сѧ сѣмѧ а̇враа̇мꙿле ⸱ вь|сѣмь ѫ̇ꙁы̇комь вьмѣньшемь сѧ | ̇моу ⸱ понеже множицеѫ̇ | и̇ꙁбываѫ̇ть ̇тери ⸱ и̇ꙁ рѫкы̇ вра|гь ⸱ сь страхомь же сего ради рее ⸱ да|ти намь беꙁь страха ⸱ и̇ꙁꙿ рѫкы вра|гь нашии̇хь ⸱ и̇ꙁбавльшим сѧ ⸱ хⷭво | бо пришествие̇ створи н̇ беꙁь страха ⸱| и̇ꙁ рѫкы̇ врагь нашихь и̇ꙁбабиты | сѧ ⸱ не юхомь бо сьвѣть врагь нашиⷯ ⸱| нь вьнеꙁаа̇пѫ ни вьсх̇ти ⸱ прѣста|вль ѿ ꙩ̇нѣхь ⸱ на жрѣбь и̇ на ѧсть сво|ю̇ ⸱ тѣмже и̇ намь достои̇ть слоужи|ти е̇моу ⸱ прѣподобые̇мь и̇ правьдѻѫ̇ ⸱| прѣдь нимь вь всѧ д͠ни живота наш(є)|го ⸱ є̇же бываеть и̇спльнены̇мъ ⸱ вꙿсѣ|ми ст͠ыми є̇го ꙁаповѣдьми ⸱ не тькмⷪ | вь мало вꙿрѣмѧ ⸱ нь вь всѫ дн͠и живота | нашего ⸱ тоже рее ꙗ̇ко кь слышѫщоу ⸱| и̇ ты̇ ѡ̇трокь прⷪркь вышꙿнаго нарее|ши сѧ ⸱ и̇ꙁлиха бо себѣ гл͠ати ⸱ кь нера|ꙁмѣѫ̇щоу ѡ̇троѫтоу ⸱ дⷭоꙗ̇ше бо не|пꙿщевати ⸱ ꙗ̇ко є̇да оу̇бо ꙗ̇кожє ⸱ и̇ ди|вно и̇мѣ раꙁꙿньство и̇ѡⷶнь ⸱ а̇рꙿхаа̇||

96б
гг͠лел се проповѣдавꙿш ⸱ а̇ и̇ самомоу | вьꙁ̇гравшоу сѧ вь рѣвѣ ⸱ є̇гⷣа приде | прѣⷭтаꙗ̇ д͠ва кь е̇лисавеѳи ⸱ такожⷣе | же ⸱ рожⷣьшоу се дивно ꙗ̇влениє̇ и̇мѣ | скорѣе̇ же ̇моу ѡ̇ц͠ь прорее г͠лѧ ⸱ прⷣѣ | и̇деши рⷱе прⷣѣ лицемь гн͠имь оу̇готѡвати | пти е̇го ⸱ понеже вѣдѣше ꙗ̇ко прⷪркь | с̇и̇ ⸱ ꙗ̇ко по малѣ врѣмени не и̇ма|ть є̇го и̇мѣти оу̇ себе питає̇ма ⸱ Реⷱ бо | ̇уⷢлисть ⸱ ꙗ̇ко бѣ ѡ̇трое вь поусты̇|нѣхь ⸱ до д͠не ꙗ̇влениꙗ̇ своє̇го кь и̇|ꙁⷭлꙕ ⸱ раꙁмь же реⷱ спⷭениꙗ̇ є̇го дати | л͠вкомь х͠въ ⸱ и̇же раꙁмь сп͠сениє̇ | и̇мь бѫдеть ⸱ хѻтѧщимь раꙁоумⷺ|ти ⸱ сп͠сени̇ є̇го ⸱ и̇ю̇деѡмь же и̇ | є̇линомь ⸱ г͠леть же и̇ како бѫде|ть д͠хь раꙁмь сп͠сениє̇ ⸱ ꙗ̇коже ре|е вь ѿпщение̇ грѣховъ ⸱ бде|ть тако пом͠ловавꙿшоу б͠оу соу|ще̇ на ꙁеми ⸱ и̇бо вь и̇стинѫ | млⷭрди̇мь ⸱ м͠лости б͠а нашего | пом͠ловани бы̇хомь ⸱ не ꙁа дѣ|ла бо ꙗ̇же створихѻмь мы̇ ⸱ нь ѻ̇͠имь млⷭрдиє̇мь ⸱ посѣтиль | ни є̇сть сь выше наⷭ ⸱ и̇ сь н͠бси ||

97а
въсиꙗ̇ намь слн͠це правеⷣное̇ ⸱ и̇ное|д̇ с͠нь б͠жии̇ б͠ь ншь ⸱ и̇ тьм мѣни|ть не раꙁоумъ ⸱ а̇ сѣнь сꙿмꙿртьню̇ грѣ|хъ ⸱ понеже нⷭѣ виⷣма смр͠ть нь вѣь|на ⸱ ꙩ̇браꙁь же и̇мать смр͠тьны̇и̇ ⸱| ꙗ̇коже бо видимаꙗ̇ съмрꙿть ⸱ ѿле|ни̇ и̇мать дш͠и ⸱ тако и̇ грѣхь ѿлоу|ени̇ ст͠го д͠ха ⸱ а̇ е̇сть на пть мире|нь ⸱ скаꙁа(̇) ть ⸱ да реⷱ(ть) житиꙗ̇ нашего | стопы̇ и̇справить ⸱ и̇ наставить на | ение̇ ⸱ и̇ проповѣдь своѫ̇ хⷭь ⸱ се бо | ̇сть пть мирꙿныи̇ ⸱ понеже пⷪ | вьꙁрастоу телесном ⸱ д͠ховꙿны|̇ бл͠годѣти ⸱ дⷭои̇нь бы̇ваше про|дромь ⸱ сего ради реⷱ є̇уⷢлисть ⸱ ѡ̇|трое же растѣше и̇ крѣплѣше | се д͠хомь ⸱ ⷷго ради же вь пстинꙗ|хь бѣ ⸱ до ꙗ̇влениꙗ̇ свое̇го кь и̇ꙁⷭлю ⸱| да скаꙁаеⷮ прѣвѣꙿнаа̇го б͠а ⸱ кромѣ | ꙁлобы̇ л͠вьскы̇̇ да боудⷮеꙸ ⸱ и̇ ꙁло|боу ѡ̇блиа̇ сь дрьꙁновениє̇мь ⸱| и̇ꙁвѣстⷷнь свⷣѣтель ꙗ̇витꙿь се ⸱ и̇ свⷣѣ|тельствоує̇ть ꙩ̇ хⷭѣ б͠ꙃѣ нашемꙿ ⸱| є̇моуже слаⷡ сꙿ ѡ̇ц͠емь и̇ сь ст͠ымь | д͠хомь ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы вѣкоⷨ ⁖ ||

97б
СЛ(О)ВО ⸱ СТГО ЇꙌ̋АНА ꙀЛАТꙌ̋ОӲСТААГ(О) НА СРѢ|тени̋ г͠не ⸱ блⷭви ⸱ ѡ̋͠е ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ |
Еуⷢелистоу рекшоу ⸱ ̋гда и̇сплъні̋|ше се д͠ни̋ ѡ̋ищениа̇ ̇ю̇ ⸱ добрѣ | прирⷱе по ꙁаконоӳ ⸱ по и̇стинѣ бо не трѣ|боваше с͠таа̇ б͠ца ⸱ ждати д͠не ѡ̋ище|ниа̇ ⸱ и̇же бѣхѫ .м͠. мѫжьскоу полоу ро|жⷣъшоу̇ сѧ ⸱ реено бо ̇сть вь ꙁаконѣ ⸱ свѣ|ть праведꙿникомь присно ⸱ и̇ мже не|ьстивыⷯ оу̇гасае̇ть ⸱ да нитоже пра|вьдиваго ⸱ нѣсть живѣе̇ ⸱ ꙗ̇коже г͠ле|ть б͠жествьное̇ слово ⸱ праведꙿници | въ вѣкы̇ живѫть ⸱ и̇ ѿ г͠а мьꙁда и̇мь ⸱| и̇ надежⷣа ѿ вы̇шꙿнѣго ⸱ и̇ нищоже | нⷭѣ праведꙿнаа̇го л͠ка слажде є̇|да тѣмь с͠ти дв͠дь финицѣ прилага|̇ть рекы̇ ⸱ праведникь ꙗ̇ко и̇ фини|кь процвьтеть ⸱ и̇ ꙗ̇ко кенꙿдръ и̇же | вь ливанѣ оу̇множитить сѧ ⸱ пра|вьднꙵкь ꙗ̇ко и̇ финикь процьвтеть ⸱| понеже сладькѫѫ̇ вѣрѫ и̇мѣѩ̇ ⸱ и̇ | ꙗ̇ко кенꙿдрь иже вь ливанѣ оу̇множи|ть сѧ ⸱ и̇мьже не гниє̇ть ⸱ и̇ оу̇бо оу̇|вѣдѣниє̇ и̇мать ⸱ сице бо рее вьси ||

98а
правьдиви ⸱ сладъка вѣрѫ и̇мѫще | къ б͠оу нетлѣѫ̇ще ⸱ ѿ авела поьньше | и̇ до дн͠ешнаа̇го праведьника ⸱| ктоже се ̇сть ⸱ не е̇гоже ли прьвѣ|є̇ лоука е̇уⷢлистъ поминае̇ть ⸱ ре|кꙋ же семеѡ̇на ⸱ и̇же вѣроѫ̇ с жи|довинь ⸱ и̇ бл͠годѣꙗ̇ниꙗ̇ крⷭтьꙗ̇нъ|ска творѣше , симеѡ̇нь ⸱ и̇же вь то|ликѫ правь[дѫ] [вь]нидє ⸱ ꙗ̇ко е̇динако вь | телесы ⸱ ѿ б͠а вѣсⷮъ при̇мь не |мрѣти ⸱ доньдеже ркама свои̇ма | приметь жиꙁꙿнь ⸱ вѣꙿнѫѭ̇ г͠а н͠ше|го і̇сⷭа хⷭа ⸱ сь брати(ѥ) снмеѡ̇нь въсхо|тѣ прѣжⷣе въпльщениꙗ̇ видѣти | г͠а ⸱ да и̇ видѣвь г͠а вьпльщьша сѧ ⸱ и̇ пріѥⷨ | ѫ̇ рѫкама своима и̇ пⷪпроси [сѧ] рекь ⸱| н͠нѣ ѿпоусти раба си влⷣко ⸱ по словє|си твоє̇моу мирꙿнѣ ⸱ понеже видѣсⷮѣ | ꙩ̇и мои̇ сп͠сение̇ твоє̇ ⸱ ̇же е̇си | оу̇готоваль прѣдъ лицⷷмь всѣхъ | люди ⸱ видѣхь оу꙼же г͠и ⸱ раꙁⷣрѣ|ши мѧ ѿ привеꙁа сего пльскаа꙼го вь|скорѣє̇ ⸱ видѣхь оу꙼же твоѫ̇ славѫ ⸱| и̇ а꙼нг͠льскы̇ѫ̇ ликы̇ ⸱ и̇ арха꙼нг͠льска|ꙗ̇ славословиꙗ̇ ⸱ и̇ тварь всоу ⸱ вⷭелѧщⷭе ||

98б
посли мѧ оуже н͠нѣ да не кьсн ꙁде ⸱| посли мѧ оуже да ст͠ы д͠хъ въ мнѣ | доꙁрѧ ⸱ е̇моуже ̇сть быти ѡ̇ тебѣ ⸱| и̇ н͠нѣ поусти мѧ ⸱ даже не вижⷣѫ | свое̇го рода тебѣ , бесⷭтие̇ творѧща ⸱| да не вижⷣѫ вѣнꙿца трьнова пле|тома ⸱ да не виждѫ льстьнаа̇го теениꙗ̇ ⸱ да не видѧ слн͠ца помръкⷩѫ|вꙿша ⸱ нѫ ѿпоусти раба своє̇го влⷣко ⸱| по словеси твое̇моу сь миромь ⸱ по|неже видѣстѣ ѡ̇и мои̇ спⷭени̇ | твоє̇ ⸱ е̇же ̇си оу̇готѡваль прѣдь ли|цемь вьсѣхь люди ⸱ сице бо г͠ла є̇|уⷢлисть рекы̇ и̇ ⸱ и̇ бѣ л͠вкь вь е̇рⷭли|мѣ ⸱ ̇моуже и̇мѧ семеѡ̇нь ⸱ л͠кь | правьдивъ ⸱ и̇ добрѣговѣѫ̇ жⷣе ⸱| вѣта и̇ꙁⷭльска ⸱ и̇ бѣше е̇м вьꙃвѣ|щено д͠хомь с͠ты̇мь ⸱ не видѣти | смр͠ти прѣжⷣе , доньдеже вⷣи|ть хⷭа г͠нъ ⸱ и̇ приде д͠хомь вь | ц͠рковь ⸱ и̇ ꙗ̇ко в(ь)несоста роди|тела дѣтища і̇сⷭа ⸱ сꙿтворити и̇ма | по ѡ̇б̇аю̇ , ꙁаконьномоу ꙩ̇ немь ⸱| и̇ приѫ̇ть въ рѫцѣ свои̇ , и̇ блⷭви б͠а и̇ | рⷱе ⸱ н͠нѣ ѿпоуща̇ши раба твоє̇го ||

99а
влⷣко по словеси твое̇моу вь мирь ⸱| понеже видѣстѣ ѡ̇и мои̇ сп͠сени|̇ твоє̇ ⸱ е̇же е̇си оу̇готоваль прѣдь | лицемь твои̇мь вьсѣмь людемъ ⸱| свѣть на ꙗ̇влениє̇ ѧ̇ꙁы̇комь ⸱ и̇ вь | славѧ люⷣди твои̇хь и̇ꙁⷭлѣ ⸱ и̇ бѣста | ꙩ̇ц͠ъ є̇го и̇ мати юдеща сѧ ⸱ ѡ̇ вь|сѣхь г͠лем̇хь ѡ̇ немъ ⸱ и̇ бл͠госло|виⷯ ⸱ семеѡ̇нь ⸱ и̇ рⷱе мариꙵ матери | є̇го ⸱ се же лежить на падени̇ ⸱ и̇ | на вьстание̇ многы̇мь вь и̇ꙁⷭли ⸱| и̇ въ ꙁнамение̇ ѡ̇троно ⸱ и̇ тебѣ жⷷ | самои̇ д͠шѫ прои̇де ѡ̇рѫжи̇ ⸱ ꙗ̇кⷪ|же оу̇бо ѿкрыѫ̇тъ сѧ ⸱ ѿ многыхъ | срⷣць помы̇сли ⸱ и̇ прⷪркъ и̇саи̇ꙗ̇ на|рее красны ногы сѧщѧ ⸱ бл͠говѣ|стѧщихъ , бл͠годѣть ⸱ тоже сем | тьно или слажде , є̇же оу꙼вѣⷣти ꙗ|ко спⷭе б͠гь весъ миръ ⸱ и̇ с͠ноу ходатаю̇ | ѧ сътворьшоу ⸱ пишеть бо а꙼пⷭлъ ре|кы̇ ⸱ є̇ди̇нь б͠ъ и̇ е̇динь ходатаи̇ ⸱| б͠жии̇ л͠кь ⸱ и̇ л͠кь і̇сⷭь хⷭъ и̇же да|сть себе ꙁа и̇ꙁбавлениє̇ ꙁа наⷭ ⸱ прі|де бо вь нашѫ нищетѫ ⸱ да н̇ сьтво|рить б͠гаты̇ ⸱ виждъ бо како ти ꙗ̇ко ||

99б
̇динь ѿ л͠къ приносить сѧ къ | ѻ̇ц͠оу ⸱ и̇ къ ꙁаконъномⷹ стѣнию ⸱| и̇ трѣбѫ полагаѫ̇щи по ꙩ̇бы̇аю̇ | ветьхомоу ⸱ аще и̇ пльтнѧѩ̇ ма|тери творѣше вьсе то ⸱ и̇ не мого|ше ⸱ того раꙁоумѣти ⸱ живѧще|и̇ вь ̇рⷭлимѣ ⸱ бѣ же и̇ прѣжⷣе гл͠аль | ѻ̈ц͠емь б͠ь прⷪркы̇ ⸱ ꙗ̈коже бы̇ти ѥⷭ | ꙗ̈вленоу сн͠оу вь годь свои̇ да спⷭе|ть погы̇бшѧѩ́ ⸱ ӥ ꙩ̈свѣтить темꙿні̇|ѫ̈ ⸱ рⷱе бо е̇динѣмь пр͠ркомь ⸱ прибли|жає̇ть се скоро ⸱ тоже спⷭь мⷪи̇ ꙗ̇ко ⸱| свѣща горить ⸱ и̇ помл͠ова ни и̇ оу̇|правы ⸱ и̇ ѿ сквръны ѡ̇исти вѣро|ѫ̇ ⸱ ю̇же и̇мамы̇ кь нем ⸱ тоже сп͠сь мⷪ|и̇ ꙗ̇ко свѣща горѣти и̇мать ⸱ ̇же ⷭ | х͠ь ⸱ его ради̇ ближни̇ стрⷭтци ⸱ при|є̇мници быти ⸱ такоѥ̇ бл͠годѣти ⸱| и̇ мⷪлахꙋ рекѫще ⸱ покажи намь | г͠и млⷭтъ твоѫ̇ ⸱ и̇ сп͠сениє̇ твоє̇ да|жⷣь намь ⸱ вънесень же , бⷭы вь црк͠въ | хⷭь гⷭь ⸱ младъ с̇ ̇динако .м͠. бо | д͠ни и̇мѣше ⸱ а꙼ старець семеѡ̇нь | прⷪрьскоѫ́ бл͠годѣтию̇ сь поь|тень ⸱ и̇ приѩ̇ть рѫкама ⸱ и̇спль||

100а
ни се ⸱ вы̇шне̇ сладости ⸱ и̇ бла|гослови б͠а рекы̇ ⸱ н͠нѣ ѿпсти ра|ба ти влⷣко ⸱ по словеси твоє̇моу | сь миромь ⸱ понеже видѣстѣ ѡ̇|и ми сп͠сение̇ ти ⸱ ̇же | готова прѣдъ лицемꙿ ⸱| вьсѣхь люди ⸱ и̇ свѣть | вь ѿкрьвение̇ ѧ̇ꙁы̇ко|мь ⸱ и̇ славѫ люⷣди твои̇хь и̇ꙁⷭлѣ ⸱ прѣ|жⷣе бо бѣ оу꙼готѡвана х͠ва таи̇на ⸱ прѣ|жⷣе вьсⷷѫ̇ твари ⸱ ꙗ̇ви же сѧ вь послѣдъ|ноу год̇ноу ⸱ бⷭы же свѣть и̇же сѣ|дѣхꙋ вь тьмѣ и̇ прѣлъсти ⸱ и̇ пови|нни подь властию ⸱ неприꙗ̇ꙁꙿниною ⸱| ѫ̇ ⸱ си бо бѣхꙋ ⸱ и̇же твари , а꙼ не творь|цоу слоужѫще ⸱ и̇ клѣнѣю̇ще се | ꙁмию̇ , и̇спръва ꙁлодѣю̇ сѫщоу ⸱ нь при|ꙁвани бы̇шѧ б͠мъ и̇ ѡ̇ц͠емь на оу̇|вѣдѣни̇ с͠на ⸱ є̇же є̇сть свѣть и̇|стинꙿны̇ ⸱ рⷱе бо ѡ̇ нихь и̇саи̇ꙗ̇ прⷪркъ ⸱| наꙁнамена да примꙋ ѥ ⸱ ꙁане | и̇ꙁбавлꙋ ̇ ⸱ и̇ множѧть сѧ ⸱ ꙗ̇коже | бѣх мноꙃи ⸱ и̇ въсѣю̇ ̇ вь людехь ⸱| да и̇ꙁдалее въспоменꙋть ме ⸱| множаи̇ше бо бѣхꙋ ⸱ вь прѣльсти ⸱||

100б
и̇ приꙁвани же д͠хомь ⸱ і̇ мноꙁи | пакы̇ бѣшѧ ꙗ̇коже и̇ прьвѣє̇ ⸱| и̇ приѫ̇ти бы̇шѧ и̇ и̇ꙁбавлени ⸱| и̇ свѣть при̇мъше мирьны̇ ⸱ ѿ | б͠а и̇ ѡ̇ц͠а и̇ кь хⷭоу вѣ|ровавше ⸱ и̇ расѣашѫ | сѧ вь люⷣехь ти ⸱ и̇ оу꙼е|ници и̇ а̇пⷭлы ⸱ да тѣмь | далее б͠а сѫща ѿ срⷣцъ и̇хь ⸱ и̇ бли|ꙁь є̇го бы̇шѧ ⸱ кь тѣмꙿже и̇ великь | павель , слеть рекы̇ ⸱ н͠нѣ же и̇ вы̇ соу|ще нѣкогда далее ⸱ ӥ блиꙁь бысте | крьвиꙛ̇ хⷭвоꙛ̇ ⸱ ӥ приближивьше сѧ | хвалеть се , сь хⷭтомь̏ рⷱе бо ѡ̈ нихь | пакы б͠ь и̇ ѡ̇тец͠ь ⸱ и̇ въселихь ѥ̇ ѻ̇ г͠и | б͠ꙃѣ сп͠сѣ и̇хь ⸱ и̇ въ и̇мѧ е̇го похвалѧ|ть сѧ г͠леть г͠ь ⸱ и̇ се бл͠жены̇и̇ двⷣь и|ть ны̇ рекы̇ ⸱ кь сп͠соу хⷭоу ⸱ г͠и вь свѣ|тѣ лица твоє̇го пои̇дѫть ⸱ и̇ вь и̇мѧ | є̇го ⸱ вьꙁвеселѧть сѧ весꙿ д͠нъ ⸱ и̇ | правꙿдоѫ̇ твоє̇ю вьꙁвы̇шѧть сѧ ⸱| понеже хвала сильны̇ т̇ є̇си и̇ ⸱| ѻ̇брѣта̇мь же и̇ є̇ремиѫ̇ ⸱ вьпи|ѫ̇ща кь б͠оу и̇ рекѫща ⸱ г͠ъ крѣ|постъ моꙗ̇ ⸱ и̇ помощь моꙗ̇ ⸱||

101а
и̇ прибѣжище моє̇ въ д͠нь ꙁла мое̇го ⸱| и̇ к тебѣ ѧ̇ꙁыци придѫть ѿ ꙁемлѫ ⸱| и̇ рекꙋть ꙗ̇ко въ льжꙋ сьꙁдаше ꙩ̇ц͠и | наши капища , и̇ нⷭѣ вь нии̇хь поль|ꙁѧ ⸱ бⷭы бо свѣть на ѿкрьвени̇ ѫ̇|ꙁыкомь хⷭь̏ нѫ и̇ на славѫ и̇ꙁлⷭеви ⸱| а̇ще бо бишѧ є̇тери ѿ нихь ⸱ невѣ|рꙿны̇ и̇ неⷭтиви ⸱ и̇ въсего ꙁла пльни | то ѡ̇бае ѡ̇статѡкъ сп͠се сѧ ⸱ и̇ просла|ви сѧ хⷭа радъма ⸱ наѧло же бышѧ | симь с͠тыи̇ а꙼пⷭлы ⸱ и̇хьже слаⷡ , сиꙗ̇є̇|ть по всемоу иⷨроу ⸱ слава же и̇ др|гоє̇ ⸱ ꙗ̇ко хⷭь н и̇ ꙗ̇ви сѧ ⸱ понеже | и̇ꙁыде плътиѫ̇ ѿ него с͠нь є̇диноѧ|дьны ⸱ б͠ь ꙗ̇ви сѧ надъ въсѣми ⸱ и̇ | бл͠гословень вь вѣкы Бл͠гослови жⷷ ⸱| семеѡ̇нь ст͠оу д͠вѫ ⸱ и̇ ѡ хⷭѣ г͠ла ⸱| рекь є̇и ⸱ се лежить на падениє̇ и̇ на въстание̇ мноꙃѣмь въ и̇ꙁⷭли ⸱| и̇ вь ꙁнамениє̇ прѣроное̇ ⸱ полⷪ|жено бо бⷭы б͠мь и̇ ѡц͠емь ⸱ є̇ньма|ноуи̇ль ⸱ вь ѡ̇снованиє̇ сиѡ̇на ⸱| камы̇ съи̇ и̇ꙁꙿбранє̇нь ⸱ краи̇ѫ̇|гꙿлень ъстень ⸱ нѫ є̇же вѣрова|шѧ кь немⷹ тѡ не ѡ̇срамишѧ сѧ ⸱||

101б
а не вѣровавше прѣтькнѫть сѧ и̇ скр|шѧтꙿ сѧ ⸱ рⷱе бо б͠ь и ѡ̇ц͠ь и̇ прⷪркомь ⸱| се же пѻложѫ вь сиѡ̇нѣ камы̇ | прѣтьению̇ ⸱ и̇ камы прꙋжали ⸱| и̇ вѣроуе̇ ⸱ кь немоу не срами|т сѧ ⸱ на неже сѧ падеть и̇ ськр|шить є̇ ⸱ нь накаꙁае , проѫѩ̇ | и̇ꙁⷭльты ⸱ прⷪркь г͠лаше ⸱ г͠а само|го ст͠ите ⸱ тьи̇ бѫдеть вь боꙗ̇ꙁнь ⸱| и̇ а꙼ще кь немꙋ надѣѫ̇ сѧ є̇си ⸱ бѫ|деть ти на ѡ̇св͠ѧщени̇ ⸱ тѡ не ꙗ̇|кы кам̇ прѣтꙿению , срѧщеты̇ ⸱| ни ꙗ̇кы камы̇ падению̇ ⸱ да и̇мъ|же г͠а сѫща ⸱ и̇ б͠а сѫща , е̇ньманоу|и̇лѣ ⸱ не с͠ты̇ и̇ꙁⷭль ⸱ и̇ не хотѣ на|дежⷣѫ и̇мѣти кь немоу ⸱ то ни поты|каѫ̇ть сѧ ꙗ̇кы ѻ̇ камень невѣрь|ствомь ⸱ вьсташѧ же мноꙁи ⸱ рекь|ше вѣровавшеи̇ к немоу ⸱ і̇ ѿ ꙁа|кона бⷪ ветьхаго ⸱ вь д͠ховны̇ | прѣставишѧ ⸱ і̇ иꙁ работ̇ бо , и̇до|льскыѫ ⸱ и̇ на великѫ и̇ горьнꙋю | свободѫ ⸱ и̇ сн͠ьст͠во приѫ̇шѧ ⸱| и нєпри̇млемо єⷤ ꙁнамєни̇ на|риеть ⷭтны̇ крⷭть ⸱ ꙗ̇кожє̇ и̇ ||

102а
прѣмѫдр̇ павель пишеть рекыи̇ ⸱ жи|довомь є̇сть (сь)блаꙁнь ⸱ странамь же | ѫ̇родъстⷡо ⸱ и̇ пакы̇ слово крⷭтьноє̇ ⸱| и̇ꙁгы̇баѫ̇щиⷨ оуродъство є̇сть ⸱ а̇ | сп͠саѫ̇щимь сила бж͠иꙗ̇ ̇сть на спⷭе|ниє̇ ⸱ неприє̇млемо ⷭ ꙁнамєни|̇ х͠во ⸱ и̇жє̇ и̇ꙁгыбаѫ̇щимь ѫ̇родъ|ствⷪ є̇сть ⸱ и̇ сп͠саѫ̇щимь сѧ и̇ оу꙼вѣ|дѣвьшимь силѫ є̇го ⸱ спⷭениє же и̇ | животь ⸱ рⷱе же кь семоу бл͠жени си|монь ⸱ кь ст͠ѣи̇ д͠вици ⸱ и̇ тебѣ само | и̇ д͠шѫ прои̇де ѡ̇рѫжиє̇ ⸱ ꙩ̇рѫжиѥ ⸱| мѣнить пеаль и̇же и̇мѣ ѡ̇ хⷭѣ ⸱| видѧщи ̇го , распинаєма ⸱ небо | вꙿсѣко видѣше ⸱ ꙗ̇ко боли и̇мать | сьмрꙿти быти ⸱ и̇ꙁь мртвыⷯ вьскрⷭнѫ|ти ⸱ нѫ и̇ не оуди сⷽ том рекы̇ ⸱| како нѣсть вѣдѣла прѣст͠аа̇ | д͠ва ⸱ и̇ ст͠ыѫ̇ бо а꙼пⷭлы ꙩбрѣта|є̇мь ꙃѣло невѣровⷶвшѧѭ̇ ⸱ прѣ|жⷣе пришествиꙗ̇ ст͠ааго дх͠а ⸱ се | же и̇ бⷭы скаꙁаѫ̇ є̇моу и̇стиньнѣ | въсе ⸱ и̇стинꙿны ̇уⷢлисть гл͠еть ⸱| є̇ликоже ⷭ приѫ̇ль ⸱ нась дѣль|ма оу꙼богыхь ⸱ г͠ь хⷭь (вь)плъти вьсѧ ⸱||

102б
и̇ въсѣкѫ страсть приє̇мь ⸱ хотѧ | ны̇ ꙁꙵбавити ⸱ и̇ꙁь беꙁьконены|ѫ̇ стрⷭти и̇ мѫкы̇ ⸱ є̇гоже и̇ми | млⷭть поминаѫ̇ще д͠несь ⸱ и̇ сла|вимь рекѫще ⸱ ѡ̇ млтⷭивы̇ г͠и ⸱| и̇ прѣславꙿны влкⷣо ⸱ и̇ недовѣдо|мы творье ⸱ ты небы̇вшѧѭ ны̇ | сьꙁда ⸱ и̇ створивь ны̇ житиє̇ | дасть ⸱ и̇ ꙁавѣть положи ⸱ прѣ|стѫпивꙿшимь дасть ꙩ̇сѫжⷣени|є̇ см͠рти ⸱ ты̇ бⷭы̇ намь каꙁань ⸱| твоꙗ̇ великаꙗ̇ млтⷭь ⸱ да сѧ не про|тѫгнеть ѡ̇сѫжⷣениє̇ ⸱ вь бесконе|ꙿнѫѫ̇ вѣкы̇ ⸱ тако непꙿщоуѫ̇ на | каꙁнѫща б͠а ⸱ ти многащи нии̇ ка|ꙁавь ⸱ пррⷪкы̇ вьсѣми ⸱ и̇ свои̇ми | оу꙼годꙿникы ⸱ и̇ послѣди самь сѧ | вьпльти вь ст͠ѫѩ̇ дв͠ѫ ⸱ и̇ пови|ваниє̇ приѫ̇ ⸱ и̇ крьмлениє̇ ⸱ и̇ | днⷭе въносить сѧ вь цр͠квь ⸱ ꙁаⷦ ⷪнь|нѫѫ̇ ⸱ и̇ приѫ̇тиє̇ рѫкама ⸱ и̇ бл͠го|словивь старꙿца ⸱ праведнааго | семеѡ̇на ⸱ и̇ тебѣ жє слава ⸱ г͠и і̇сⷭ хⷭе ⸱ сь бєꙁнаꙿльнымь ѻ̇ц͠емь ⸱| и̇ сь прѣст͠ымь дх͠омь ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ прі|сно и̇ вь вѣкы вѣ ⷨ ⸱||

103а
С Л (Ꙍ́) В Ꙍ С Т Г Ꙍ И́ Ꙍ А Н А Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ С Т А Г Ꙍ ⸱ О БЛ(Ѧ)|дꙿнѣмь с͠нѣ ⸱ бл͠гослови ѡ̇͠е ⁖ |
Присно оу꙼бо лв͠колюбиє̇ бж͠иє̇ ⸱| проповѣдати длъжни ̇смы ⸱| тѣмь бо живемь и̇ движемь сѧ ⸱| въ семь бо врѣмени ⸱ длъжни єсь̇|мы̇ ⸱ вꙿсе творити ⸱ ꙁа нашего ради | оу꙼спѣха ⸱ и̇ ꙁа бл͠агодѣть ⸱ хо|тѧщимь ꙁвѣꙁⷣамь вьсиꙗ̇ти ѿ кѫпѣ|ли ⸱ и̇бо ти тѡѫ̇ просвѣщаѫ̇ть сѧ ⸱ и̇ мы̇ | тоѫ̇ спⷭемь сѧ и̇ мы̇ | тоѫ̇ с͠псохомь сѧ ⸱ и̇ с͠пемь сѧ и̇ рꙿцѣ|мь н͠нѣ ꙁа добраꙗ̇ дѣꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ є̇же реⷱ | влⷣка л͠колюбець ⸱ и̇ сн͠ь ѡ̇ц͠оу л͠ко|люб͠цоу ⸱ е̇динь добрѣ поⷣбень ⸱ ѻ̇͠ѣ | млⷭрдиꙗ̇ вьꙁвѣститель ⸱ расꙿпрострѣ|мь слоⷡ ѡ̇ блѫдꙿнѣмь сн͠ѣ ⸱ и̇ прои | да навы̇кнемь ѡ̇ томь ⸱ како би | приближити сѧ ⸱ кь неприближнⷪ|м ⸱ и̇ сьблаꙁномь нашимь проси|ти прощениꙗ̇ л͠кь и̇мѣше .в͠. сн͠а ⸱| притꙿꙿно сп͠са ⸱ а не оу꙼роно гл͠еть ⸱| его ради ꙁа своє̇го ѻ̇ц͠а ⸱ ꙗ̇ко л͠ка | ради мꙿного вѣща̇ть ⸱ рабь ради | ꙗ̇ко и̇ноѫдь дѣлꙿма ⸱ нѫ [д]а ꙗ̇вить ||

103б
бж͠иѫ̇ любовь л͠кь ради ⸱ л͠кь рее | и̇мѣше .в͠. сн͠а и̇ кто є̇сть л͠вкь ⸱| ꙩ̇ц͠ъ щедротамь ⸱ и̇ б͠ь вꙿсеи̇ моль|бѣ ⸱ каꙗ̇ и̇мѣ сн͠а ⸱ праведнаа꙼го ⸱| и̇ли грѣшꙿнаа꙼го ⸱ прѣбываѫ̇щагѻ | вь бж͠ихь словесехь ⸱ и̇ прѣстѧпа|ѫ̇щаго ꙁаповѣди бж͠иѭ̇ ⸱ и̇ реⷱ ме|ньши сн͠ь ѡ̇ц͠оу ⸱ и̇ кто є̇сть мень|ши сн͠ь ⸱ и̇же мысль и̇мѣѫ̇ неоу꙼|ставьнѫ ⸱ и̇ вѣтромь ю̇ностьны|мь вьꙁмѫщень ⸱ и̇ волѫ сꙿтворꙿша | є̇го ⸱ и̇ реⷱ менꙿши сн͠ь ⸱ ѡ̇͠е дажⷣъ | ми ⷭть дⷭои̇нѫ и̇мѣниꙗ̇ ⸱ добрѣ | проси ѿ б͠а ⸱ нѫ ꙁлѣ сконьа ꙗ̇же | вꙿꙁѧ ⸱ и̇ раꙁдѣли и̇ма жиꙁнь ѡ̇|ц͠ь ⸱ и̇ дасть и̇ма ꙗ̇ко домь вєсь | мирь ⸱ и̇ дасть и̇ма ꙗ̇ко оу꙼тва|рь ⸱ вьсеѫ̇ твари ⸱ и̇ подасть и̇|ма тѣлеса и̇ д͠шѫ словеснѫѫ̇ ⸱| да словомь наставлѣѫ̇ще сѧ ⸱| и̇ нитоже беꙁь расѫждениꙗ̇ ство|рита ⸱ и̇ порѫи и̇ма свои̇ ꙁако|нь ⸱ ⷭствꙿны̇ писанꙿны̇ ⸱ ꙗ̇ко бг͠омь | оу꙼инена ⸱ да тѣмь пооу꙼аѫ̇ща | сѧ ⸱ и̇спльнита ꙁаⷦ ⷪнодавꙿца велѣ||

104а
ниє̇ ⸱ и̇ не по многы̇хь дн͠ехь ⸱ сьбра | ю̇ны̇ сн͠ь ⸱ н̇ ꙗ̇ко ю꙼ны сн͠ь створи ⸱ и̇ ѿ|и̇де вь ꙁемѧ далеꙿнѫѫ̇ ⸱ и̇ ѿстѫ|пи ѿ б͠а ⸱ и̇ ѿстѫпи ѿ него б͠ь ⸱ нє | нѫдить бо никогоже б͠ь ⸱ не хотѧ|ща е̇моу работати ⸱ волꙿно бо є̇сть а꙼ | не нѫжꙿдꙿно добро дѣло ⸱ и̇ тамо рас̇|па и̇мѣние̇ си живъ блѫдно ⸱ и̇ т | и̇гра̇ и̇грьми нищь быⷭ ⸱ и̇ тоу дш͠е|гоубны̇ ⸱ сласти коупоу̇ и̇ до|браꙗ̇ же ⸱ ꙗ̇же и̇мѣ ѿврьже дѣлеа ⸱| а꙼ ꙁлы̇ѫ̇ дѣтѣли и̇хьⷤ ⷷ не и̇мѣ приѫ̇|ть ⸱ и̇ сконꙿавꙿшоу є̇моу вьсе ⸱ не | можеть бо срамно живѫщимь ⸱| прѣбивати ⸱ бг͠атьство даровно| ⸱ быⷭ же гладъ по ꙁеми тѡи̇ ꙃѣло ⸱| и̇деже бо цѣломьдрьна пꙿшеница | не растеть ⸱ тоу гладъ крѣпькь ⸱| и̇деже постьн̇ ⸱ хлѣбь не ⷫⷷетꙿ сѧ ⸱| тоу гладь крѣпкь ⸱ и̇дєже дѣвь|ства ⸱ виноградь не растѣше ⸱ тоу | гладъ крѣпⷪкь ⸱ и̇деже гобино ꙁлыⷯ ⸱| т погрѣшениє̇ добрыхь ⸱ и̇ самь | наѫть лишати сѧ ⸱ и̇ нищо же оу꙼ не|го ѻ̇ста ⸱ тькмо несытостьнаа꙼ ||

104б
ꙁла ⸱ и̇ ѿшедъ и̇ прѣдастꙿ сѧ є̇ди|номоу ѿ гражⷣанꙿ ⸱ тѡѫ̇ стран̇и | гражⷣане же тѡѫ̇ страны̇ сѫть бѣ|сове ⸱ и̇ посла ѫ̇ гражⷣанинь ть | на село пасти свиниѫ̇ ⸱ тако бо | ьтѫть бѣсове ѧтѫщѧѭ̇ и̇хь | тако любѧть любѧщѫѫ̇ и̇|хь ⸱ так дары даѫ̇ть бо любѧ|щимь и̇хь ⸱ и̇ желаꙗ̇ше насы|тити рѣво свое̇ ѿ рожець ⸱ и̇ж(є) | ꙗ̇дѣхѫ св̇ниѫ̇ ⸱ то же е̇сть роже|ць ⸱ рожеци сѧть сладько вькоу|шени̇ и̇ жестоко ⸱ тако бо є̇сть г(рѣ)|ховꙿны̇ родъ ⸱ вь малѣ веⷭлить ⸱ а꙼ ве|льми мѫить ⸱ и̇ ѡ̇бріадоує̇ть | сѧ вь врѣмѧ ⸱ и̇ ѡ̇сѫдиⷮ сѧ вь вѣкы̇ | и̇ вь себѣ бывь ⸱ поменѫвь же сѧ ре|кь ⸱ ѡ̇ колика добра лишиихь сѧ | ѻ̇ колько нае̇мьникь оу꙼ ѡ̇ц͠а мⷪ|є̇го ⸱ и̇ ѡ̇стає̇ть и̇мь хлѣбь до | и̇ꙁьбытꙿка ⸱ а꙼ꙁь же ꙁлѣ гладемꙿ | гыблѫ ⸱ и̇ како ѡ̇гл͠ашени насла|жⷣаѫ̇ть сѧ ⸱ ст͠ыи̇хь писани ⸱ а꙼ꙁь | же гладеⷨ гыблѫ ⸱ ѿ бж͠естьвины̇|хь писани ⸱ ѻ̇ колика доⷠра лишиⷯ сѧ ||

105а
ѡ̇ колько ꙁло себѣ приѡ̇брѣтохь ⸱| по тоже ѡ̇стѫпихь блж͠енаа̇го то|го житиꙗ̇ ⸱ навыкь ѿнелиже по|страдахь ⸱ не ѡ̇ставлѣти б͠а ⸱ и̇ ра|ꙁоумѣхь дрьжати присно ⸱ хранѫ|щаа̇го дрьжѧщи є̇го присно ⸱ и̇ на|ихꙿ сѧ не вѣровати неⷭт̇вимь | бѣсомь ⸱ оу꙼ителемь ⸱ вь коє̇и̇ не|истотѣ и тлѣнию̇ ⸱ и̇ вьставь и̇дѫ кь | ѡ̇ц͠оу мое̇моу ⸱ и̇ вьꙁвращѫ сѧ добрѣ ⸱| и̇деже и̇ꙁ̇дохь ꙁлѣ ⸱ да и̇дѫ кь тво|рꙿцоу и̇ в͠лцⷣѣ и̇ да постигнѫ варивь|шаа̇го мѧ ⸱ и̇ вьꙁвращѫ сѧ кь ѡ̇ц͠оу | моє̇моу ⸱ и̇ рекѫ ѻ̇͠е сьгрѣшихь на | нб͠о и̇ прѣдъ тобо (!) ⸱ и̇ нѣсьмь доⷭє̇|нь нарещи сѧ сн͠ь твои̇ ⸱| довлѣє̇тꙿ ми кь спⷭению гл͠ь є̇го ⸱| довлѣе̇ть ми на молт͠вѫ ⸱ и̇мѧ ѡ̇|ца моє̇го ⸱ не можеть бо ѡ̇ц͠ь мо|и̇ ⸱ ѻ̇ц͠емь се ⸱ ꙁов̇ мноѫ̇ ⸱ не ꙗ̇ви|тꙿ ли сѧ млтⷭивъ ми ѡ̇ц͠ь ⸱ не може|ть сьгрѣшениꙗ̇ моє̇го слышавь ⸱| не дати прощенниє̇ ⸱ сьгрѣшениє̇|мь мои̇мь ⸱ не можеть глаⷭ мои̇ оу꙼|слы̇шаа꙼вь ⸱ не дати сьгрѣшеныє̇||

105б
мь мои̇мь ѿрады̇ ⸱ не можеть глⷭ[а] | мои̇ сльшавь ⸱ не ꙁабыти прав[ь]|диваго гнѣва ⸱ вѣдѣ кольк[о] | можеть  него покаꙗ̇н̇ ⸱ вⷣѣ ко|лько могѫть сльꙁы ⸱ вⷣѣ колько в[ь]|сѣкь горѣ вьꙁираѫ̇ и̇ сльꙁѧ ꙃѣл[о] | приметь грѣхомь ѡ̇ставлениє̇ | вⷣѣ б͠а свое̇го бл͠гостнѫ ⸱ вⷣѣ ѡ̇ц͠а м[о]|е̇го кротость ⸱ помл͠оує̇ть мѧ б͠ь | каѫ̇ща сѧ ⸱ вⷣѣ колꙿко кь немоу вь|сѣхь грѣшныхь ⸱ вьꙁвращаѫ̇ть | сѧ ⸱ и̇ плаꙋтоу сѧ тепло ⸱ и̇ при̇млꙋ|ть грѣхомь ѿпщени̇ ⸱ и̇ вьста(вꙿ) и̇дѫ | кь ѡ̇ц͠оу моє̇моу ⸱ и̇ приложи кь до|бром свѣтоу ⸱ и дѣꙗ̇ниє̇ ⸱ поⷣбае̇|ть намь не тьиѫ̇ свѣща|ти є̇же любовьно е̇сть б͠оу ⸱ нѫ и̇ до|браꙗ̇ дѣꙗ̇ниꙗ̇ покаꙁати ⸱ е̇ще же д[а]|лее ̇моу ѿ мѣста ⸱ и̇ блиꙁь сѫщоу | ꙩ̇браꙁомь ⸱ и̇ рѫцѣ есто полагаю̇|щоу на ꙋтробѫ ⸱ и̇ рѫкама биѫ̇ща | сѧ по прьсы̇иⷯ ⸱ ꙗ̇ко ѿ неприꙗꙁнинꙿныⷯ | мы̇слехь мѫимь ⸱ и̇ лице своє̇ ꙁеми | прилагаѫ̇ и̇ молѫ сѧ ⸱ и̇ ѡ̇има дати | теени̇ сльꙁь ⸱ и̇ поаѫ̇щоу сѧ ѿ||

106а
вѣт беꙁакониє̇мꙿ си ⸱ видѣ ꙩ̇ц͠ь є̇|го оу̇бл͠жае̇ма ⸱ и̇ прѣꙁрѣ сьгрѣша|ѫ̇ща ⸱ и̇ пожидаѫ̇ каѫ̇щихь сѧ ⸱ ви|дѣ ѡ̇ц͠ь е̇го и̇ пожали си ⸱ ꙩ̇ц͠ь бо бѣ | бл͠годѣтиѫ̇ а꙼ще и̇ б͠ь бѣ родомь ⸱ и̇ | текь и̇ паде на вы̇ѫ̇ є̇го ⸱ и̇ ѡ̇блоб̇ꙁа | и̇ не жⷣаше раꙁьгнѣваѫ̇щаа꙼го при|ти блиꙁь ⸱ нѫ самь срѣте и̇ ⸱ не ѿ|врати сѧ ѿ вы̇ е̇го ⸱ каломь блꙋда ⸱| ꙩ̇скврьнена ⸱ нѫ прѣистма рꙋка|ма свои̇ма ѡ̇бьє̇мь ⸱ и̇ ꙩ̇блобꙁа|а꙼ше ⸱ ̇гоже желаꙗ̇ше ⸱ ѡ̇ прѣсла|вны̇ѫ̇ ѡ̇битѣли ⸱ грѣшꙿникь про|сльꙁы сѧ на ꙁеми ⸱ и̇ е̇динь беꙁь|грѣшень сь нбⷭе ⸱ на л͠вѣколю̇биє̇ | сѧ прѣклони ⸱ и̇ кто видѣ коли кріе|теща (!) грѣшника ⸱ и̇ кто видѣ ко|ли сѫдиѫ̇ ꙩ̇сѫжⷣенааго оу꙼враю|ѫ̇ща ⸱ нѫ ѡ̇бае быⷭ тако и̇ бѫдеть ⸱| не ѡ̇ семь тькмо доволень бѣ | блꙋдны̇ ⸱ нѫ и̇ вь покаа꙼ни любо|дѣи̇ е̇сть ⸱ нищо же мнѣ вь себѣ ⸱| тѡлико млрⷭдиє̇ доклѣе̇ть ти на | спⷭение̇ сьврьшеньноє̇ ⸱ нь и̇ ̇|ще далее сы̇ ⸱ свѣща рещи кь ѡ̇ц͠оу ⸱||

106б
и̇ пришедъ и̇ гл͠аше се добр̇мь ѡ̇бра|ꙁомь ѡ̇͠е ⸱ а꙼ще и̇ ѿнѫдъ ⸱ недостоє̇|нь сьмь ѡ̇ц͠а тѧ нарещи ⸱ а꙼ще и̇ сьгрѣ|шаѫ̇ н͠нѣ сь и̇нѣми ⸱ аще поьтꙋ ꙁꙿ|вание̇мь и̇мѧ твоє̇ ⸱ аще не ꙁатварѣ|е̇ть ми свѣть оу꙼стень ⸱ а꙼ще не ꙁавѧ|ꙁае̇ть ми ѧ̇ꙁыка ѡ̇браꙁь ⸱ а꙼ще не вь|ꙁбранѣ̇ть ми словесе житие̇ ⸱ при|ими мⷪлꙿбꙋ и̇ꙁ сть скврьнꙿны̇хь ⸱| ꙩ̇͠е подателю и̇ сьдѣтелю по є̇сь|ствоу ⸱ сьгрѣшихь и̇сповѣдаѫ̇ грѣ|хы моѫ̇ ⸱ не таю̇ є̇же виⷣши ⸱ и̇ не ѿ|метаѫ сѧ е̇же сьвѣси ⸱ и̇ ꙗ̇ко повине|нь ти прѣдълежѫ ⸱ и̇ ꙗ̇ко грѣшникь ѻ̇|сꙋждень є̇сьмь ⸱ сьгрѣшиⷯ на нб͠о | и̇ прⷣѣ тобоѫ̇ ⸱ и̇ боѫ̇ сѧ на нб͠о вьꙁве|сти ѻ̇и ⸱ и̇ нѣсьмь доⷭе̇нь нарещи | сѧ сн͠ь твои̇ ⸱ сам сѧ ѿринѫхь ⸱ и̇ са|м сѧ ѡ̇сѫждѫ ⸱ и̇ самь сѧ лишихь ⸱| не трѣбоуѫ̇ сѫдиѫ̇ на ѡ̇сѫждени|є̇ ⸱ не трѣбѫ̇ послоухь кь грѣхомꙿ ⸱| вь себѣ и̇мамь свⷣѣщи свⷣѣниꙗ̇ сѫди|ю ⸱ и̇ вь дш͠и нощꙋ притраньноє̇ сꙋди|ще ⸱ вь ѡ̇быаи̇ свое̇мь свⷣѣтелѣ ⸱ по|ꙁорищами послоушьствоуѫ̇ть ||

107а
и̇грищами вьпиють ⸱ конꙿскаꙗ̇ рискани|ꙗ̇ на ме въпиюⷮь блꙋдъ срамꙿлѣє̇ть | мѧ ⸱ дѣ̀ꙗ̇ниꙗ̇ ѡ̇блиаѫ̇ть мѧ ⸱ ин͠нѣ|шꙿна нагота мꙋить мѧ ⸱ дѣꙗ̇ниꙗ̇ | ꙗ̇влѣѫ̇ть мѧ ⸱ прьти ꙩ̇стоудꙿни ⸱ и̇же | ношѫ срамлѣѫ̇т мѧ ⸱ и̇ нѣсмь доⷭ̇|нь нарещи сѧ сн͠ь твои̇ ⸱ нѫ (ѿ) твоє̇го двⷪ|ра не ѿлѫи мене ⸱ нѫ блиꙁь прити | мене ⸱ и̇ послѣдъствоуѫ̇ща ведѫ|щимъ ⸱ не вьꙁбранѣѫща силоѫ̇ ни|рогы̇ ⸱ нѫ готовь и̇ прѣклонень ⸱ вы̇|ѧ̇ ꙁаклатии̇ хотѧщимь ⸱ твори мѧ | ꙗ̇ко е̇диного ѡ̇ наемьникь твои̇хь ⸱| и̇ не ѿлѫи мѧ ѿ двора твоє̇ (!) влⷣко ⸱| д[а] (не) пакы борець ѡ̇брещеть мѧ блѫ|дѧща ⸱ и̇ ꙗ̇ко плѣнны̇ка ѿвеⷣть мѧ ⸱| нь пакы̇ привлѣци мене ⸱ блиꙁь | страшны̇ѫ̇ ⸱ и̇ таи̇нꙿны̇ѫ̇ твоѫ̇ тра|пеꙁы ⸱ не могѫ бо вьꙁрѣти и̇ ви|дѣти ст͠аа̇ ст͠ымъ ⸱ ѻ̇стави мѧ | ѡ̇͠е ѡ̇стоꙗ̇ти сь ѻ̇гл͠ашенꙿны̇|ми ⸱ вь двери ст͠ыѭ̇ цр͠кве ⸱ да | ꙁрѫ сврьшає̇мыхь в неи̇ ⸱ и̇ вь|жделѣѫ̇ по малоу тажде па|кы̇ вьꙁьприѫ̇ти ⸱ да бж͠иꙗ̇мꙵ ||

107б
водами ѡ̇мы̇ѫ̇ сѧ ⸱ и̇ ѡ̇тмы̇ѫ̇ стоу|дъ мои̇ мирьскыⷯ пѣснеи̇ ⸱ и̇ скврь|нѫ[ѭ̇] ѡ̇блежѫщоую̇ ѡ̇ слоух мо|е̇ю̇ и̇ да видѧ тво(̇) бисериє̇ вьсх̇|ща(є̇)мо вѣрны̇ми ⸱ и̇ вьжⷣелѣю̇ и̇ а꙼ꙁь | и̇мѣти рѫцѣ доⷭи̇нѣ на приѫ̇тиє̇ ⸱| сице раꙁьгнѣвавꙿшомоу сѧ и̇ сь сльꙁа|ми вьпиѫ̇щоу ⸱ і̇ реⷱ ѡ̇ц͠ь є̇го кь све|щенꙿны̇комь ⸱ кь слоугамь повелѣ|ниꙗ̇ е̇го ⸱ и̇ꙁнѣсѣте скоро прьвое̇ ꙩ̇|дѣꙗ̇ниє̇ ⸱ и̇ ѡ̇блѣцѣте и̇ ⸱ и̇ꙁнесѣ|те ѡ̇дѣꙗ̇ние̇ стьканꙿноє̇ водоѫ̇ кѫ|пѣлꙿноѫ̇ ⸱ и̇ ѻ̇блѣцѣте и̇ ⸱ ѡ̇блѣцѣ|те ѻ̇бнаженаа꙼го ⸱ ѡ̇блѣцѣте ̇го|же ѡ̇бнажи диꙗ̇воль ⸱ ѻ̇блѣцѣте | цр͠а тваремь и̇ оу꙼красите и̇и̇ ⸱ е̇го|же ради весь мирь оу꙼красихь ⸱ оу꙼|красите сн͠а моє̇го ⸱ любовныи̇ мꙵ | оу̇дъ ⸱ не трьплѫ бо некрашена | є̇го ꙁрѣти ⸱ не трьплѫ моє̇го ѡ̇|браꙁа ⸱ ѡ̇бнажена видѣти ⸱ моє̇ | поношение̇ е̇сть ⸱ поношениє̇ ѻ̇|троѧте моє̇го ⸱ е бо творꙋ славоу | ̇го ⸱ и̇ дадите же и̇ прьстень ⸱ да | носить ѡ̇брѫениє̇ дх͠овꙿноє̇ ⸱||

108а
да носѧщии̇ схранить ѡ̇ немь ⸱ да мⷪ|ю носѧщи пеать ⸱ и̇ страшьнь бѫ|деть противънимь ⸱ да и̇ꙁⷣалеє | ꙗ̇вить сѧ ⸱ кое̇[го] ѻ̇ц͠а сн͠ь е̇сть ⸱| дадите же и̇ сапогы̇ на ноꙃѣ е̇го ⸱ да не | пакы̇ ѡ̇брѧщеть ꙁꙿмии̇ ⸱ нагы̇ пѧты̇ | е̇го ⸱ нѫ да попереть ꙁꙿмие̇вѫ главѫ ⸱ и̇ | да попереть противьнаа̇го жѫло ⸱ и̇ | да тееть по бж͠ию пꙋти ⸱ и̇ приведѣтⷷ | и̇ телець оу꙼питанны̇ ⸱ и̇ ꙁаколѣте ⸱ прі|ведѣ телець ⸱ и̇же роди ю̇ница дв͠а|ꙗ̇ ⸱ приведѣте (т͠е)лець нежренны̇ ⸱ и̇ непрі|е̇м̇ ⸱ и̇га грѣховьнаа̇го ⸱ сѫщи дв͠о|ѫ̇ и̇ ѿ дв͠цѫ ⸱ и̇ послѣдьствоущимь | є̇го ⸱ не вьꙁьбранѣѫ̇щаа꙼го силоѫ̇ ни | рогы̇и̇ ⸱ нѫ готовь прѣклонити вию̇ свⷪю | и̇ ꙁаклати хотѧщимъ ⸱ ꙁаклати жи|вотворѧщааго ⸱ ꙁакалаѫ̇ще и̇ ꙁако|лѣте ꙗ̇дѫще̇и̇ е̇го ⸱ и̇ бл͠гоє̇ сьдѣлавь|шаа꙼го ⸱ ꙗ̇дьшеи̇ вьꙁвеселимь сѧ ⸱ ꙗ̇|ко сн͠ь мои̇ оу꙼мрьль бѣ и̇ ѡ̇живе ⸱| и̇ и̇ꙁьгыбълѣ и̇ ѻ̇брѣте сѧ ⸱ и̇ наѧ|ть веⷭлити сѧ ⸱ раꙁоумѣи̇те дх͠овнⷪ|є веⷭлиє̇ ⸱ и̇ тѡго ⸱ вькоушаа̇ѫ̇ще ⸱| лоужѫщимь бж͠иꙗ̇мь слжꙿбамь ⸱||

108б
и̇ поⷣбѫще сѧ а꙼нгл͠ьскы̇мь криломь ⸱ тьнь|кыми платьни ⸱ на лѣвѣмь рамѣ ⸱| лежѫще и̇ текѫще и̇ вьпиѫ̇ще ⸱ є̇да | кто не могѫщихь ⸱ видѣ тельца ꙁа|калае̇маго ⸱ є̇да кто недоⷭе̇нь живы̇|̇ ⸱ трѣбы̇ ⸱ ̇да кто ненакаꙁань ⸱ и̇ не | могы̇ ⸱ и̇ неⷭтии̇мы оу̇стьнами | прикоснѫти сѧ ⸱ кь ѻ̇льтароу и̇ кь | трѣбѣ ⸱ тѡже а꙼нгл͠омь сь нбⷭе про|славлѣѫ̇щимь ⸱ и̇ ст͠ы ѻ̇тец͠ъ вь|схотѣвы̇и̇ ꙁаклати телець оу̇пита|нны̇ ⸱ ст͠ыи сн͠ь ⸱ и̇ телець присножре|мы̇ волеѫ̇ и̇ присноживы̇ ⸱ и̇ ст͠ы па|раклить ⸱ и̇же жрьтвѫ сьврьшаѫ̇ ⸱ вь|нѫтрь дѣє̇момь ⸱ и̇ се старѣи̇ сн͠ь и̇ꙁда|лее приде ⸱ и̇ спы̇ша глаⷭ и̇ ликы̇ и̇ прі|ꙁва є̇диного ѿ ꙩ̇трокь ⸱ и̇ (вь)прашаше | и̇ то є̇сть глаⷭ оу̇бо дивны̇и̇ ⸱ е̇же се ⸱| вь ши ми приходить ⸱ давыдь бо | пророкь вꙿнѫтрь поє̇ть ⸱ тѡгаⷣ вьꙁло|жѫть на ꙩ̇лꙿтарь твои̇ телець ⸱ тьи|жеⷣ пакы̇ бѣдить приходещиⷨ кь ꙗ̇|ди и̇ гл͠еть ⸱ вьксите и̇ виⷣте ꙗ̇ко | бл͠гь г͠ь ⸱ и̇ павель бж͠ии̇хь таи̇нь вь|ꙁвѣститель вьпиє̇ть ⸱ пасꙿха нш͠а ||

109а
ꙁа ни пожрѣ сѧ уьⷭ ⸱ цр͠кви трьжѧ|ствоуеть ⸱ не сѫща мене ⸱ и̇ не мое̇ таи̇|нꙿсꙿтво ⸱ не мои̇мь повелѣни̇мь беꙁь ме|не дѣлѫть ⸱ ̇и̇ рⷱе брать (твои ⸱) приде ⸱ и̇ ꙁакла ѻ̇|ц͠ъ ти телець оу̇питѣнны̇ ⸱ ꙗ̇ко ꙁдра|ва є̇го приѫ̇ть ⸱ раꙁьгнѣва сѧ и̇ не хо|тѣ вьнити ⸱ раꙁьгнѣва сѧ праведны̇ и̇ | ꙁавити рабь быⷭ ⸱ и̇ попра ⸱ жиꙁꙿньнаꙗ̇ ⸱| веⷭлиꙗ̇ и̇ како павель реⷱ ⸱ хотѣхь а꙼|ꙁь проклѧть быти ⸱ брата мое̇го ради ⸱| и̇же по пльти ꙁавистива ⸱ ꙗ̇вить пра|ведꙿнаа꙼го ⸱ такоє̇ слово ѡ̇браꙁьство|ва спⷭь ⸱ нѫ да повѣсть ⸱ вы̇шнеє̇ бг͠а|тьство ⸱ бл͠гостини ѡ̇͠и ⸱ и̇ тожⷣе вьꙁвѣ|щає̇ть и̇ проимь ⸱ ѻ̇ц͠ь бо и̇ꙁишедъ и̇ | мⷪлѣше и̇ ѡ̇ мѫдрости ⸱ неи̇ꙁреⷱнꙿнаа꙼ ⸱| ѻ̇ свѣнию̇ бл͠гоесномоу ⸱ и̇ грѣшь|ника помилова ⸱ и̇ праведꙿнаа꙼го | оу꙼кроти ⸱ и̇ лежѫщаго въстави ⸱ и̇ | стѫ̇щаго не ѡ̇(ста)ви пасти сѧ ⸱ и̇ нища|а꙼го бг͠ата ꙗ̇ви ⸱ и̇ б͠гатаго не прѣꙁрѣ ⸱| бы̇ти оу̇ бг͠а ⸱ и̇ ѿвѣща и̇ реⷱ є̇моу ⸱| ѧдо ти вьсегаⷣ і̇ мноѫ̇ е̇си ⸱ ты мⷪ|є̇го ꙗ̇дра не ѿлѫыль сѧ є̇си ⸱| николиже ⸱ ты пѣсны̇ и̇ пѣныи̇||

109б
ꙗ̇ и̇маши присно ⸱ ты прѣдь ѡ̇льтаре|мь дрьꙁновенꙿно вьпие̇ши ⸱ ꙩ̇ г͠е ̇же | си на нб͠сехь да сѧ ст͠ыть и̇мѧ ти ⸱ и̇ да | приде црⷭтво ти ⸱ и̇ да бѫде волѣ ти ⸱| сьи̇ же приде ѡ̇сꙋжⷣень и̇ ѡ̇срамле|нь ⸱ и̇ лицемь б̇ ѡ̇ ꙁемлꙋ ⸱ и̇ сь оу꙼миленомꙿь (!) | глаⷭмомь (!) ⸱ и̇ ѡ̇браꙁомь вьпи̇ ѻ̇͠е сьгрѣ|шихь на нб͠о и̇ прѣдъ тобоѫ̇ ⸱ и̇ нѣсьмь доⷭ|е̇нь нарещи сѧ сн͠ь ти и̇ що хотѣхь ство|рити по тѣхь гл͠ѣхь ⸱ хотѣхь ли немилова|ти моє̇го сн͠а ⸱ прибѣгьшаа꙼го кь мнѣ ⸱| ти сѣдиⷲ ꙵ ⸱ ꙗрѧ се ⸱ нѫ не хотѣхь ⸱ лв͠ко|любець сы̇ ⸱ и̇ беꙁь м̇лости ⸱ и̇ то сь мы̇|слить ⸱ не могѫ немиловати е̇гоже ство|рихь ⸱ не могѫ оу꙼щедрити е̇гоже ѿ моє̇ (!) | млⷭрдиꙗ̇ родихь ⸱ ѧдо ти вьсегⷣа сь мно|ѫ̇ е̇си ⸱ и̇ моꙗ̇ всѣ тꙿвоꙗ̇ сѧть ⸱ нь а̇ꙁь реⷱ хо|дⷣе въ ꙩ̇вꙿинахь ⸱ и̇ въ коꙁьꙗ̇хь кожахь ⸱| лишень и̇ ѡ̇ꙁлобень ⸱ сьи̇ же растои и̇мѣ|ниє̇ тво() сь блѫдъницаⷨ и̇ приде и̇ ꙁакла | є̇моу телець оу꙼питанꙿны̇ ⸱ и̇ ни гл͠омь | ꙁапрѣти є̇моу ⸱ и̇ ѡ̇браꙁомь не ѿвра|ти лица ѿ него ⸱ нѫ скоро є̇го приѫ̇ть ⸱| и̇ ѡ̇дежⷣею оу̇краси ⸱ и̇ ꙁлатимь прь|стенемь просвѣти ⸱ и̇ въ сапогы̇ ꙩ̇боу ⸱||

110а
и̇ цр͠кв͠ъ ѿврьꙁе ⸱ и̇ трапеꙁѫ добри ⸱| и̇ стьклѣнꙿны̇цѫ напльни ⸱ и̇ теле|ць оу꙼пы̇тѣнꙿны ꙁакла ⸱ и̇ на радость | вѣрꙿны̇ѫ̇ сьꙁва ⸱ и̇ дивно на нб͠сы и̇ на ꙁе|ми ⸱ веⷭлие̇ сьвькоупи ⸱ и̇ толикь даде да|рь прѣꙁрѣвꙿшомоу ⸱ твоѫ̇ бл͠гостинѫ ⸱| и̇ твоє̇ добро родьство похливъша ⸱| то рекѫ кь широтѣ твои̇хь щедро|ть ⸱ и̇ како оу꙼дивлꙋ се тво̇и̇ тихо|стꙿ ⸱ помилоує̇ши (л͠і) г͠и всѣхь ⸱ ꙗ̇ко вь|семогѫи̇ ⸱ и̇ прѣꙁриши ͠лкомь грѣхы̇ ⸱| и̇ вь покаꙗ̇ниє̇ мѧ вьводѫ ⸱ ѧдо ты̇ | вьсегда сь мноѫ̇ є̇си ⸱ и̇ моꙗ̇ всѣ тво|ꙗ̇ сѫть ⸱ нб͠о твоє̇ и̇ оу꙼тврьжⷣени твоє̇ ⸱| сл͠нце свѣтильникь твои̇ ⸱ мцⷭь ра|бь твои̇ ⸱ ꙃвѣꙁд̇ свѣтила твоꙗ̇ ⸱ дъ|жⷣь пищьникь твои̇ ⸱ надьвьꙁⷣоушна|ꙗ̇ ꙁемла ⸱ и̇ ꙗ̇же и̇ꙁ неѫ̇ всѣ ⸱ и̇ море и̇ и̇|споⷣ ̇го ⸱ и̇ весь мирь твои̇ ⸱ и̇ жрьтва | а̇нг͠ли твои ⸱ и̇ пррⷪци твои̇ ⸱ и̇ мⷱнци | твои̇ и̇ прѣшедьшаꙗ̇ твоꙗ̇ и̇ бѫⷣща|ꙗ̇ твоꙗ̇ ⸱ и̇ вьскр͠ьсени̇ твоє̇ ⸱ и̇ сь|мрꙿть твоꙗ̇ ⸱ и̇ вьсѣ ꙗ̇вленьнаа꙼ тво|ꙗ̇ ⸱ и̇ раꙁмьнаꙗ̇ твоꙗ̇ ⸱ є̇да твоє̇ | вьꙁѧхь ⸱ и̇ и̇ном дадохь ⸱ ̇да тебе ||

110б
сьвлькь и̇ и̇ном даⷣхⷪь ⸱ не ѿ моє̇го ли | и̇мѣниꙗ̇ дахь є̇моу ⸱ молѧщомоу сѧ | милость ⸱ не то(и̇)жде ли є̇сьмь и̇ тебѣ | ѡ̇ц͠ь ⸱ ꙗ̇коже и̇ ѡ̇номоу ⸱ и̇ тебе ьтоу | ꙁа добро родъство ⸱ и̇ сего милѭ̇ ꙁа | покаа꙼нии̇ радии̇ ⸱ вьꙁꙿвⷭелити сѧ и̇ вь|ꙁраⷣоувати сѧ поⷣбаеты̇ ⸱ ꙗ̇ко брать твⷪ|и̇ оу̇мр͠ьлꙿ бѣ и̇ ѡ̇живе ⸱ и̇ погы̇бꙿлъ | бѣ и̇ ѻ̇брѣте сѧ ⸱ кто видѣ мр͠тꙿвь|ца ѻ̇живльша и̇ ⸱ не радє̇ть сѧ ⸱ кто | ѻ̇брѣте є̇же и̇ꙁьгоуби и̇ не вьꙁраⷣоу|ва сѧ ⸱ и̇ приди оу̇бо сꙿ нами и̇ въ|ꙁрадоуи̇ сѧ ⸱ и̇ вьꙁꙿвєⷭли сѧ сь а꙼нгл͠ы ⸱| и̇ ѻ̇б̇мы̇ сь моⷩѫ̇ своє̇го брата ⸱| и̇ вьсьпои̇ сь дв͠домь ѻ̇нь дх͠овны̇ | глⷭа ⸱ лѣпо є̇сть нн͠ѣшꙿнемоу тꙿрьжь|ствоу ⸱ бл͠жении̇мꙿ же ѿпоущена | сѧтъ беꙁакониꙗ̇ ⸱ и̇ и̇мьже ѿпоусти|шѧ сѧ грѣси ⸱ бл͠жень мѫжь є̇м|же не вьмѣнить г͠ь грѣха ⸱ слы̇|шасте ли братиє̇ бж͠иѫ̇ приѫ ⸱| и̇ раꙁмѣсте ли сꙿмысль юже и̇ | силоу ⸱ навы̇костє ли лк͠олю|бꙿца б͠а ⸱ придѣте оу̇бо вьси коу|пꙿно ⸱ глаⷭмь въꙁьпиє̇мь кь немⷹ ⸱||

111а
влкⷣо хеⷭ ⸱ е̇диноѧⷣ ꙵ сн͠е бж͠ии̇ ⸱ сьгрѣ|шихомь на нб͠о и̇ прⷣѣ тобоѫ̇ ⸱ и̇ нѣсь|мь доⷭє̇нь нарещи сѧ сн͠ь твои̇ ⸱ нѫ на|дѣє̇мь сѧ на щедрот̇ твоѫ̇ ⸱ и̇ и̇мамь | тврьдоє̇ твое̇ млⷭрдиє̇ ⸱ древнꙋю блоу|дьницѫ ⸱ и̇ древвнѣа̇го мы̇тарѣ ⸱ и̇ дре|вьнѣго раꙁбои̇ника ⸱ его бо ради | наⷭ грѣшꙿны̇хь ⸱ бѣдиши притещи | кь твоє̇и̇ блг͠ости ⸱ и̇ ꙗ̇коже ѡ̇ни | бл͠жен̇ѫ̇ покаꙁа ⸱ и̇ наⷭ припаⷣѫ̇щиⷯ | оу꙼щедри ⸱ ꙗ̇коже вьставы̇ мртвы̇ | пропен̇ сѧ ⸱ и̇ наⷭ оу̇мр͠щвены̇хь вьста|ви ⸱ и̇ вьꙁвеⷭлимь сѧ сь и̇ꙁбранꙿны̇ми ⸱| вьскр͠сениꙗ̇ твоє̇го ради ⸱ и̇ тако гл͠ѧ|ще прѣбѫдѣмь ⸱ и̇ да би рекьль по вѣ|рѣ вашеи̇ бѫди вамь ⸱ вы же хотѧ|ще насладити сѧ крщ͠еньнымь да|ромь ⸱ вьсѫ пом̇слы̇ л͠ьскы̇ѫ̇ | ѿврьꙁѣте ⸱ и̇ д͠ше ваше нб͠сном | невѣстьны̇коу оу̇правитє ⸱ г͠ь бли|ꙁь ниимьже пецѣте сѧ ⸱ при|двєрехь же цр͠ъ ⸱ и̇ и̇ꙁбавитє|ль прѣдъстои̇ть ⸱ и̇ враъ вѣ|роуѫ̇щимь бꙿиⷧꙁь є̇сть ⸱ и̇ враьство | ѿврьꙁе ⸱ враь бы̇ прѣдьлєжѧть ||

111б
и̇ кѫпѣль въсѣхь жиⷣть ⸱ и̇ радость | распростирає̇ть сѧ и̇ ѡ̇теьскаа꙼ | ꙩ̇дежⷣа ⸱ ѿ ѻ̇ц͠а ⸱ и̇ сн͠а и̇ ст͠ааⷢ ⷪ дх͠а | теть сь ⸱ тькмо вь вѣрѣ свѣти|льникы̇ вьжеꙃѣте ⸱ и̇ милость | бл͠говѣрьно приложите ⸱ да нощи|ю , є̇гⷣа бѫдеть гл͠ась ⸱ и̇ невѣстьни|кь приде ⸱ и̇ꙁидѣте вь срѣтєны̇е̇ | є̇моу ⸱ сь свѣтьлими свѣщами ⸱| срѣщете и̇хь ли̇кьствоуѫ̇ще ⸱ и̇ вьпиѫ̇ще и̇ гл͠ѧще ⸱ блⷭвень грѫди | вь и̇мѧ гн͠е ⸱ томоу подобає̇ всѣ|ка слаⷡ и̇ тⷭь и̇ покланѣние ⸱ ѡ̇ц͠оу | и̇ сн͠оу и̇ ст͠омоу дх͠оу ⸱ и̇ нн͠ѣ и̇ прі|сно и̇ вь вѣкы вѣкомь а꙼миⷩ ⁘  |

С Л (Ꙍ́) В Ꙍ ⸱ С Т А Г Ꙍ И́ꙌАНА Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ (С Т А) Г Ꙍ ⸱ Ꙍ́ ВТꙌРѢМЬ | пришестви хвⷭѣ ⸱ блвⷭи ѻ̇͠е ⁖⁘⁘⁘ |
По вьꙁнесени гн͠и е̇же на нбⷭа ⸱| оу꙼еникомь вьꙁираѫ̇щиⷨ на не|б͠о ⸱ и̇ се ꙗ̇ви сѧ имь а꙼нгл͠ь гн͠ь | гл͠ѫ ⸱ то стои̇те ꙁрѫще на | неб͠о ⸱ се и̇сьⷭ вьꙁнесе сѧ ѿ вась на | н͠бо ⸱ и̇ пакы̇ придеть ⸱ вь и̇же ѻ̇|браꙁь видѣсте и̇дѧща на нб͠о ⸱||

112а
и̇ придѣте бо и̇ повѣмь вамь ⸱ како | бѫдеть ⸱ второє̇ пришествиє̇ [є̇]го страшь|ное̇ ѡ̇блиаѫ̇ вьсѣко дыханиє̇ ⸱ ꙗ̇ви|ть бо сѧ прьвоє̇ ꙁнамени̇ с͠на лв͠а ⸱| на немьже распѧ сѧ ⸱ и̇ носимо а꙼нг͠лы ⸱| бльщѫщи сѧ ꙗ̇ко и̇ мльни ⸱ а̇ прѣдь ни|мь михаи̇ль трѫбѧ ⸱ и̇ вьꙁбоужⷣаѫ̇ |собьшѧѫ̇ ѿ а꙼дама ⸱ до коньин̇ вѣ|ка ⸱ и̇ вьстаѫ̇ мрьтꙿвьци ꙗ̇ко ѿ сна ѿ | гробь ꙗ̇коже рее бл͠жены̇ павель ⸱| ꙗ̇ко трѫба вьстрѫбить ⸱ и̇ мр͠твы вь|станѫть ⸱ пр͠ѣжⷣе в [н]епрѣсѣенѣ асѣ ⸱| врьжениє̇мь словеси ⸱ и̇ сьберѫть | сѧ ѿ етыры криль вьселенѫѫ̇ ⸱ на | ѫ̇долъ паⷧа ⸱ и̇ весь родь л͠вѣь тоу | ꙗ̇вы̇ сѧ ⸱ сѫдища рѣкѣ ꙩ̇гꙿнꙿа пльна ⸱| и̇ а꙼нг͠ли люти ⸱ и̇ немлтⷭиви ⸱ и̇ кого|жⷣо дѣла ѡ̇крⷭть дрьжѧще грѣшьны|кь ⸱ и̇ не͠бо и̇сьеꙁнеть ⸱ и̇ богатьствⷪ | нигⷣеже ꙗ̇вить сѧ ⸱ и̇ ꙃвѣꙁы с (!) нбⷭе спа|днѫть ⸱ и̇ вьсе мимои̇деть ꙗ̇ко и̇ | сѣнь ⸱ и̇ н̇ктоже никомже нє | можеть помощи ⸱ ни ѡ̇ц͠ь сн͠оу ни | мати дьщери ⸱ ни богатьство сь|бравьшомоу є̇ ⸱ ни раба господиноу ⸱||

112б
нѫ вьсе наго и̇ ꙩ̇лиено ⸱ и̇ ѿврьꙁѧть | сѧ нбⷭа ⸱ и̇ се сн͠ь бж͠и придеть поⷣ [о]блакомь | небс͠ны̇ ⸱ сь силоѫ̇ и̇ сь славоѫ̇ многоѫ̇ ⸱| и̇ сиѡ̇нь и̇ е̇роусалимь нб͠сныи̇ ⸱ и̇ поста|вена бѫдета .в͠і. прѣстола а꙼плⷭмь ⸱| и̇ самь ꙗ̇ко и̇ мльни ꙗ̇вить сѧ ⸱ ѿ въсто|ка и̇ до ꙁапада ⸱ и̇ ѿ страха е̇го и̇ ꙁапрѣ|щениꙗ̇ ⸱ нб͠са свиѭ̇ть сѧ ⸱ и̇ а꙼нꙿг͠лы̇ трепе|щѧть ⸱ и̇ ꙁемѣ трепещеть ⸱ и̇ вꙿса тварь | ꙁы̇блетꙿ сѧ ⸱ и̇ рѣка ѡ̇гꙿна готѡва приѧ̇|ти грѣшны̇кы̇ ⸱ и̇ рьвь же жⷣѫщи ͠л[...]| крьвъ ⸱ тьма свѣта не и̇мѫщиꙗ̇ ⸱ и̇ г[...]|ꙁьство топлоты̇ не и̇мы̇ ⸱ смотрите [вь]|ꙁлюбенꙿни страха тѡго ⸱ а̇нг͠ли не сьгрѣ|шивьше ниимь ⸱ и̇ трⷫеⷷщѫть дн͠о тⷪ|го ⸱ и̇ какь страхь оу꙼бо приметь грѣ|шникы̇ ⸱ въ тьи̇ д͠нь страшн̇ ⸱ то|гⷣа бѫдеть скꙿрежеть ꙁѫбо̇мь ⸱ и̇л[...] | т̇ плаь ⸱ не мни же оу̇бо никтож[е] | приꙁрѣниє̇ бѫдеть тьи̇ аⷭ ⸱ слы̇ш[...] | бо многы̇ гл͠ѧщѫ ⸱ ꙗ̇ко тако бѫдеть | сѫдь ⸱ ꙗ̇ко то сѫ мѫить лв͠кь вь | снѣ ⸱ не льстите сѧ лв͠ци ⸱ мѫи[...] | бо сѧ вь снѣ привидѣни̇мь ть[...] | а̇ тѣло лежить на ѡ̇дрѣ поиваѫ̇ ||

113а
а̇ дш͠а вь снѣ мѫима бы̇вае̇ть ⸱ а̇ вь | ты̇ дн͠ь нⷭѣ сѧ раꙁлѫиⷮ тѣлоу ѿ дш͠ѧ ⸱| нѫ вькоупѣ прѣдъстанета ⸱ на стра|шнѣмь сѫдищи ⸱ и̇деже книгы̇ ра|ꙁꙿгыбаѫ̇ть сѧ ⸱ и̇ сѫди нелицемѣ|рны ⸱ многоѫ славоѫ̇ ⸱ въсѣхь | на и̇мена вьꙁоветь ⸱ и̇ нⷭѣ тоу | вѣды кыѧ бесѣды ⸱ провѣща|е̇мь сѫди ⸱ нѣсть тоу ѧ̇ꙁы̇коу мнⷪ|го и̇ꙁьбесѣдовати ⸱ и̇ ни и̇ꙁьвѣща|ти ⸱ нѫ и̇скоушени̇ дѣломь нѣсть | тоу трѣбѣ даровꙿ ⸱ ни попрѣниꙗ̇ ⸱| нѫ вьси своꙗ̇ брѣмена понесемь ⸱ т | вѣтиꙗ̇мь вѣры̇ не є̇млѫть ⸱ тоу | власть не ьтеть сѧ ⸱ велиани|̇ не ѡ̇брѧщетꙿ сѧ ⸱ тоу доброта ли|цоу не оумⷪлить сѫдиѫ̇ ⸱ ни сань | д͠вьства ⸱ многащи на тѡмь сѫдѣ ⸱| ѧда ѡ̇сѫдѫть родителѫ ⸱ а꙼ще | бо ѧдь свои̇хь равно не строи̇ть | ꙩ̇тец͠ь ⸱ нѫ є̇диного ꙩ̇богатить ⸱| а꙼ дроугого полишить ⸱ сѫдь при|меть ⸱ и̇ли беꙁ оума бѫдєть клѧ|ль ⸱ ѡ̇ вьсемь томь станеть ѧдо ⸱||

113б
и̇ ѡ̇сѫдить родителѫ своѫ̇ ⸱ либо сн͠ь ⸱| либо дьщи бѫдеть ⸱ не мните ꙗ̇ко т | тако бдемь ⸱ ꙗ̇коже на ꙁеми ⸱ сѫди|ѫ бо сего мира гл͠еть ⸱ лѣть е̇сть ро|дителема ѧдомь творити вьсе ⸱| либо добро либо ꙁло ⸱ нѫ присно вь|се лѣть є̇сть ⸱ нѫ вьсе на польꙃѫ ⸱ реⷱ | бо павель бл͠женꙿны̇и̇ ⸱ многащи ра|ба вьстанеть в̇ше господина сво|е̇го ⸱ сь дрьꙁновени̇мь свои̇мь ⸱| и̇ рабы̇нѫ вы̇ше гжⷣѫ своѫ̇ ⸱ и̇ оу꙼ени|кь выше оу̇ителѣ ⸱ и̇ вьси равно сь|прѧть сѧ ⸱ на страшꙿнѣмь сѫдѣ ⸱| ѧда сь родители ⸱ и̇ жен̇ сь мѫжи | свои̇ми ⸱ и̇ когожⷣо дѣла а꙼вѣ бѫⷣть ⸱| и̇ тѡго ради павель ⸱ вꙿсѣ ꙁапрѣщає̇|ть гл͠ѧ ⸱ ѧда послоушаи̇те роди|телѧ своѫ̇ ѡ̇ г͠и ⸱ а̇ родители|є̇ не гнѣваи̇те ѧдъ свои̇хь ⸱ раби послоушаи̇те свои̇хь гьⷣ мѫжиє̇ любите жены вашѧ ⸱ жены бои̇те | сѧ мѫжь вашихь ⸱ да вьси беꙁь ꙩ̇сѫ|жⷣениꙗ̇ бѫдете ⸱ на страшꙿнѣмь | сѫдищи ⸱ оу꙼бои̇те сѧ братиє̇ д͠не тѡгѻ ⸱||

114а
въ ньже и̇мать пастирь раꙁлѫити | ѡ̇вьцѧ ⸱ ѡ̇ деснѫѫ̇ себе ⸱ и̇ реⷱ дени|мь грѧдѣте ⸱ бл͠гословени ѡ̇ц͠а мⷪ|̇го ⸱ и̇ наслѣдоуи̇те оу꙼готованьно | е̇сть ваⷨ цр͠тво нб͠есноє̇ ⸱ прѣжⷣе стро|є̇ниꙗ̇ мира вꙿсего ⸱ помысли бл͠одѣ|ть ⸱ и̇ дрьꙁновение̇ ⸱ ̇же при а꙼нꙿг͠лѣ|хь ⸱ и̇ пррⷪцѣхь ⸱ и̇ а꙼плⷭѣхь ⸱ слышѧ|ще такова словеса ⸱ и̇ пото мди|ши ⸱ и̇ е̇же дає̇ши нищимь б͠оу да|̇ши ⸱ ꙗ̇коже самь реⷱ ⸱ ꙗ̇ко а꙼ще кто | створить ⸱ є̇диномоу симь мали|мь ⸱ мънѣ сътвористе ⸱ такожⷣе же | и̇ гонѧще оу꙼богыѫ̇ хаⷭ сѫть гони|ле ⸱ тѡго ради поставить ѫ̇ ѻ̇ шоуѫ̇ ⸱| ꙗ̇ко ѡ̇ни прогнашѧ нищѫѫ̇ ⸱ та|кожⷣе и̇ г͠ь проженеть ѫ̇ гл͠ѧ ⸱ ѡ̇ти|дѣте ѿ мене проклѧтыи̇ ⸱ и̇деже | є̇сть плаь и скрѧжеть ꙁѫбомь ⸱| помьсли стоуда того ⸱ є̇же при на|родѣ а꙼нгл͠ьстѣ ⸱ и̇ ꙁдѣ бо а꙼ще ꙩ̇бли|ⷷнь бѫдеть кто ѡ̇ нѣкоє̇мь грѣ|сѣ ⸱ при є̇диномь дроуꙃѣ ⸱ коли|ко сѧ срамлѣть лицемь ⸱ и̇ како ||

114б
не хощеть и̇ꙁлѣсти ⸱ и̇ колько моли|ть дроугы своѫ̇ и̇ сьсѣди ⸱ и̇ ѫ̇жикы̇ | стоуда дѣльма ⸱ ѻ̇ ньнемꙿже ѡ̇бли|ень быⷭ ⸱ помысли стоудь тьи̇ ⸱ и̇|деже тми а꙼нгл͠ь прѣдъстоѫ̇ ⸱ и̇ и|ны пррⷪьсти ⸱ и̇ лици а꙼пльⷭсти ⸱ и̇ | множьство мⷱкь беислъно ⸱ и̇ весь | мирь ⸱ и̇ реⷱ сѫдиꙗ̇ ѿи̇дѣте ѿ мене | прокѫтии̇ (!) ⸱ а꙼лькахь бо не дасте мі | ꙗ̇сти . жѧдахь и̇ не напои̇сти мѧ ⸱| нагь и̇ не ѡ̇дꙗа꙼сте мене ⸱ стране|нь бѣхь и̇ не̇ вьведосте мѧ ⸱ пото | мы рее вины̇ дѣє̇те ⸱ ѿсѣкохь ти | вын̇ реⷱ ⸱ не и̇маши ѿвѣта ⸱ а꙼ще | бо бихь рекьⷧ ти тꙿиѫ̇ ⸱ а꙼лькахь и̇ не | дасте ми а꙼сти ⸱ рекьли бисте ⸱ не и̇|мѣхꙿмы хлѣба ⸱ хлѣба ли не и̇ма|ши ⸱ воды̇ ли не и̇маши ⸱ а꙼ ногоу | не и̇маль ли есы̇ ⸱ посѣтити недьжь|ны̇хь ⸱ и̇ темниьникы̇ ⸱ и̇ не | можаше ли вьꙁьдъхнѫти сь пе|альн̇мь ⸱ ты̇ оу꙼бо не и̇маши | хлѣбь ⸱ и̇ли и̇но то є̇же можеть |тѣшити нищѫѫ̇ ⸱ дажⷣь нищемⷹ ⸱||

115а
а꙼ще ли хлѣба не и̇маши ⸱ а꙼ ты̇ поскрьби | сь нимь ⸱ и̇ дажⷣъ е̇моу мл͠твѫ ⸱ и̇ а꙼ще оу꙼ те|бе не ѡ̇брѧщеть покои ⸱ а꙼ оу꙼ и̇ного ѻ̇брѧ|щеть а꙼ще тако твориши больши есть ⸱| ̇же ꙁлато даваѫ̇ть ⸱ оу꙼тѣшиль є̇|си нищаа꙼го ⸱ видиши ли велика сѧ|ть дѣла млтⷭ̇нѫ ⸱ ние̇динаже дѣте|ль можеть ꙁагладити грѣхы̇ ⸱ ꙗ̇ко|же млⷭты̇нѣ ⸱ тѡго ради гл͠ѫть бж͠и|ѫ̇ книгы̇ ⸱ мл͠оуѭ̇ нища ⸱ бг͠оу дае̇|ть вь ꙁає̇мь ⸱ а꙼ще вь ꙁа̇мь даси ꙁла|то л͠вкоу ⸱ а꙼ще не ꙁапишеть поре|ениꙗ̇ ⸱ не и̇меши е̇моу вѣры̇ ⸱ и̇ | на вьсе лѣто оу꙼ него мѫꙁѫⷣ е̇млеши ⸱| да не написанию̇ ѡ̇бетьшавꙿшоу ⸱| и̇ ѿврьжеть сѧ ꙁає̇мовавы̇ ⸱ а꙼ оу꙼ б͠а | нⷭѣ ти тако ⸱ нѫ а꙼ще даси оу꙼бг͠оу ⸱| б͠оу порѫа̇ши ꙁає̇мь въꙁдати ти ⸱| сь многоѫ̇ ⷭтиѫ̇ ⸱ и̇ бл͠гословлени|̇мь гл͠ѫ ⸱ грѧдѣте бл͠гословлени | ꙩ̇ц͠а мое̇го ⸱ и̇ наслѣдоуи̇те оу꙼го|тованꙿноє̇ вамь црⷭтво ⸱ прѣжⷣе стро|е̇ниꙗ̇ вьсего мира ⸱ тоꙃи ти оу꙼го|товахь е̇гда ты̇ богыⷯ посѣщаше ⸱||

115б
и̇ темниꙿныⷯ ⸱ є̇гⷣа ты (!) тѡ творѣше а꙼|ꙁь ти црⷭтво готовѣхь ⸱ и̇ не мꙿни ꙗ̇ко ть|иѫ̇ тогда ꙁрѣхь ⸱ ̇гⷣа ты ты̇ѫ̇ млтⷭи|нѫ творѣше ⸱ нѫ и̇ на нб͠се прѣдъ мноѫ̇ | стоꙗ̇ше ⸱ рⷱе бо а꙼нгл͠ь кь корꙿнилию̇ ⸱| мл͠твы твоѫ̇ и̇ млⷭты̇нѫ твоѫ̇ ⸱ въꙁы|дошѧ вь памѧть прⷣѣ б͠а ⸱ и црⷭтво и̇ жи|ꙁнъ съ а꙼нꙿг͠л̇ оу꙼готовашѧ ⸱ того же | и̇ сь ст͠ымы вьсе ти оу꙼готоⷡшⷶѧ млⷭты|нѫ твоѫ̇ ⸱ ̇гⷣа и̇ꙃидеши ѿ тѣла твое̇го ⸱| и̇ не пеци сѧ ѡ̇ ꙩ̇битѣли твое̇и̇ ⸱ самь | бо влⷣка срѧщеть тѧ гл͠ѧ грѧдѣ (!) бл͠го|словени ѡ̇ц͠а моє̇го ⸱ наслѣдоуи̇те | оу꙼готованное̇ вамь црⷭтво ⸱ ѿ сьтворе|ниꙗ̇ вьсего мира ⸱ а꙼лькахь бо и̇ дасте | ми ꙗ̇сти ⸱ жѫдахь и̇ напои̇сте м ⸱| и̇ проаꙗ̇ ⸱ ꙁри же велиие̇ млⷭтынѫ ⸱| не рее бо ꙗ̇ко мене ради сꙿхранисте | дѣвьство ⸱ и̇ли мене ради посты̇дѣ|сте сѧ ⸱ нѫ реⷱ а꙼лькахь и̇ не дасте ми | ꙗ̇сти ⸱ и̇ прое̇ ⸱ велико и̇ добро є̇|сть на всѣ дѣла нѫ менꙿша сѫть ми|лост̇нѫ ⸱ сьблюдошѧ дв͠ьство ⸱ и̇ ⸱ | .е͠. дв͠ь боуи̇хь и̇ .е͠. мѫд̇хь дв͠ьство ||

116а
сь милост̇неѫ̇ и̇мѣхѫ ⸱ и̇ тѡто ради | ꙩ̇ни вꙿнидошѧ вь рътогь ⸱ а꙼ бѫѫ̇ дв͠ь|ство е̇дино сьблюдошѧ ⸱ аѫ̇щимь цр͠ь|ство нбⷭноє̇ ⸱ и̇ ниесоже и̇ного не стѧ|жашѧ ⸱ и тⷪго ради и̇ б͠ь рⷱе кь нимь ⸱ ѻ̇|тидѣте ѿ мене не ꙁнаѫ̇ вась ⸱ ѿвѣща|шѧ же ѡ̇ны̇ ⸱ пото г͠и ⸱ не тебе ли дѣль|ма ⸱ великое̇ ражⷣежениє̇ стрьпѣхомꙸ ⸱| ѿвѣща же г͠ь кь нимь ⸱ дв͠ьство мене | ради сьблюдосте ⸱ и̇ оу꙼бога не пом͠лова|сте ⸱ и̇ е̇гⷣа вь дв͠ери вашѧ тьльаше ⸱ и̇ | мⷪлѣш[е] еⷭ гл͠ѧ ⸱ оу꙼миленомь гл͠асомь ⸱ по|милоуи̇те мѧ гладемь гыблѫща ⸱ ср͠це | ми хощеть оу꙼слѧкнѫти ѿ ꙁелиꙗ̇ ⸱ дш͠а | ми хощеть и̇ꙁлѣсти хлѣбоу хотѧщи ⸱| тѣло ми трепещеть ѿ ꙁим̇ ⸱ кости | ми сламаѫ̇ть сѧ ⸱ и̇ ꙁѫби ми скрьже|щѫть ⸱ ногы̇ ми горѧть ⸱ и̇ вьсе ми тѣ|ло сломлено е̇сть ѿ мраꙁа ⸱ помилоу|и̇ мѧ ⸱ и̇ не прѣꙁри мене ⸱ си словеса слы̇|шѫ и̇ оу꙼богаго не помилова ⸱ каꙗ̇ тии̇ | польꙁа ⸱ ꙗ̇ко постиши сѧ по вьсѫ дн͠и ⸱| и̇ли рѣꙁь дн͠ь ⸱ и̇ли рѣꙁь неⷣлѧ ⸱ не | сьтворѫ млⷭты̇нѫ ⸱ да и̇ ты̇ альеш и бе|ꙁ ма ⸱||

116б
и̇ оу꙼богы гладемь мр͠еть ⸱ каꙗ̇ ти по|льꙁа е̇сть ⸱ а꙼ще т̇ с веера ⸱ и̇ вьсѫ но|щь пое̇ши вь дꙿвои̇хь ⸱ и̇ли .д͠. риꙁа|хь стоѫ̇ ⸱ а̇ оу꙼богы̇и̇ прѣдъ враты тво|и̇ми ꙁымоѫ̇ мꙿреть ⸱ каꙗ̇ ти польꙁа | ⷭ ѿ вьсего того ⸱ такожⷣе л͠ка не поми|ловавꙿши ⸱ ни дв͠ери є̇моу ѿврьꙁьши ⸱| ни хлѣба насищьшоу ⸱ ни воды̇ напо|и̇вьшоу ⸱ ни плещоу сьгрѣꙗ̇вьшоу ⸱| и̇ того ради ти и̇ ꙁатворени бы̇шѫ две|ри рьтожьны̇ѫ̇ ⸱ ѿи̇дѣте ѿ мене не | ꙁнаѫ̇ вась ⸱ и̇ того ради и̇ ты̇ѫ̇ дв͠ы б|ѫ̇ нареⷱни бы̇шѧ ⸱ не и̇мѫщѧѩ̇ млⷭты̇|нѫ ⸱ ꙗ̇коже бо а꙼ще кто вьжежеть свѣ|тильникь ⸱ ти не прикаплає̇ть ма|сла оу꙼гасає̇ть ⸱ такожⷣе и̇мѣѭ̇ дв͠ь|ство ⸱ и̇ не прикаплеть масла кь не|м ⸱ млⷭты̇неѭ̇ оу̇богыхь ⸱ ниесо|же приꙩ̇брѣте ⸱ и̇ ꙗ̇коже се кто ⸱ а꙼ще на|садить дрѣво добро ⸱ и̇ не полѣе̇ть | го вь врѣмѧ ведра ⸱ оу꙼вѧдає̇ть ⸱ и̇ | пⷧода не створить ⸱ такождє и̇ дв͠ь|ство ⸱ а꙼ще не напоє̇но бѫдеть масло|мь ⸱ млⷭты̇нѫ ⸱ и̇ оу꙼вѧдає̇ть ⸱ велицѣ ||

117а
е̇стѣ крилѣ млⷭты̇ны̇и̇ ⸱ и̇ до небеⷭ вьꙁносѧ|тъ ⸱ и̇ не до нбⷭь тьиѫ̇ ⸱ нѫ и̇ до самого | прѣстола бж͠иꙗ ⸱ многащи пом̇шлⷺ|̇ши и̇ ты̇ на трьгь ⸱ далее ⸱ и̇ коупити | нѣто ⸱ и̇ несеши много и̇мьже коуплѧ | дѣꙗ̇ти ⸱ и̇ клѧтв̇ бы̇ваѫ̇ть и̇ прѧ ⸱ и̇ е̇гⷣа | грѣхь сѧ врьшить ⸱ тѡгда коуплѣ ско|нꙿае̇ть сѧ ⸱ и̇ сьбѫдеть сѧ рееньноє̇ ⸱| прѣмѫдр̇мь соломономь ⸱ ꙗ̇коже мⷷ|ждоу прѣмы̇ и̇ коуплѣми сьврьши | сѧ грѣхь ⸱ и̇ вьꙁвращаѫ̇ же сѧ вь домь | свои̇ ⸱ є̇же ̇си стѫжаль с троудомь ⸱ и̇ | скрьбы̇ѫ̇ многоѫ̇ ⸱ и̇ на пѫти погоуби|ль ̇си ⸱ а꙼ ѡ̇ цр͠кви ниесоже таковаго | не подъе̇меши ⸱ ни по пѫти сѧ троуди|ши ⸱ ни ꙁноє̇мь гориши ⸱ нѫ дома | ти сѣдѫщоу ⸱ и̇ придеть прⷪдаѫ̇ ти | породѫ ⸱ дажьⷣ поне сьдранѫ риꙁѫ ⸱| а꙼ще новы̇ не даси ⸱ дажьⷣ оу꙼кроухь ⸱| дажьⷣ ашѫ стоудени воды ⸱ дажьⷣ є̇|же хощеши ⸱ тꙿи̇ѫ̇ коупи породѫ ⸱| подражаи̇ ѡ̇нои̇ вьдовици ⸱ ꙗ̇же грь|сть мѫкы̇ дасть ⸱ и̇ коупи црⷭтво нбⷭно|̇ и̇ пакы̇ ѻ̇на вьдовица вь е̇уⷢли по|минаема ⸱||

117б
ниесоже и̇мѧщи тьиѫ̇ .в͠. мѣдьницѣ ⸱| и̇ вьврьгьши въ сколькиѫ̇ и̇ породѫ коу|пи ⸱ не и̇щеть бо сѧ и̇мѣние̇ нѫ доу|ша млⷭтива ⸱ и̇ срⷣце подативо ⸱ дажьⷣ | оу̇бо[го]моу ⸱ и̇ сьтвори себѣ б͠а дльжꙿника ⸱| милоуѫ̇ и̇ нища б͠оу дае̇ть вь ꙁає̇мь ⸱| когаⷣ ти б͠ь дльгь вьꙁдасть ⸱ є̇гаⷣ ськры̇|̇ши бг͠атьство сво̇ ⸱ и̇ є̇гаⷣ ѻ̇ставлѣє̇|ши и̇нѣмь ⸱ не троудивьшимь сѧ ѡ̇ | немь ⸱ ни сьбравꙿшимь є̇го ⸱ и̇ пои̇|деши кь семоу и̇ тѡгда ти вьꙁдасть ⸱| тѣмже варисли прⷣѣ собоѫ̇ ⸱ бг͠ать|ство свое̇ ⸱ тогаⷣ и̇ ты по немь и̇ди ⸱| не жиⷣ же старⷪсти ни лѣта дꙿлага ⸱ беꙁвѣ|стꙿно бо єⷭ житие̇ ⸱ ꙗ̇ко и̇ тать вꙿ нощи ⸱| тако и̇ наи̇де̇ть сꙿмрь[ть] ⸱ и̇ ты̇ тамо и̇д[е]|ши ⸱ а꙼ и̇мѣние̇ ти ꙁде ѡ̇станеть ⸱| ты̇ желає̇ши каплѫ водꙿны̇ѫ̇ ⸱ а̇ ꙁеⷣ | бо͠гатьство твои̇ ни дѣлѧть ⸱ тако|же и̇ вьсхотѣ каплѫ водꙿны̇ѫ̇ ⸱ бо|гаты ѡ̇нь сы̇ въ ѡ̇гꙿни ⸱ и̇ мⷪлѣше | а꙼враа꙼ма ⸱ помл͠оуи̇ мѧ ⸱ и̇ посли | лаꙁарѣ да малымь прьстомь ⸱ сь|влажить ми оу꙼стьнѣ ⸱ ꙗ̇ко сьга||

118а
раѫ̇ вь пламицѣ семь ⸱ богат̇ на ꙁеми | живѣше ⸱ вь багрѣ ходѧ ⸱ кони е̇го бѣ|ли ꙁатомь оу꙼крашени ⸱ и̇ седла е̇го пⷪ|ꙁлащена ⸱ и̇ раби прѣди текѫще мно|ꙁи ⸱ вь браинехь ⸱ и̇ вь гр̇внахь ꙁла|тыⷯ ⸱ а꙼ дроуꙃи послѣдъ ⸱ ꙩ̇брѫи и̇ мⷪ|ниста носѧще ⸱ и̇ ѿнѫдь рещи вь ве|лицѣ славѣ и̇ꙁлаꙃѣше ⸱ и̇ на ѡ̇бѣ|дъ е̇моу слоужьба многа ⸱ ꙁаⷧтаꙗ̇ ⸱| и̇ сребрьна блюда ⸱ и̇ вино много | и̇ красно ⸱ тетрѧби ⸱ и̇ гѫси ⸱ и̇ же|раве ⸱ и̇ ̇рѧбицѧ ⸱ голѧби ⸱ и̇ коу|рѫта ⸱ ꙁаѫци ⸱ и̇ е̇лѣни ⸱ множьство | сокаи ⸱ работаѫ̇ще и̇ дѣлаѫ̇ще сь | потомь ⸱ и̇ни мноꙁи текѫще и̇ ра|ботаѫ̇ще ⸱ и̇ на пръстехь блюда | носѧще ⸱ и̇ и̇ни махахѫ съ боꙗ̇ꙁꙿни|ѫ̇ ⸱ и̇ и̇ни сребрьны̇ѫ̇ ѻ̇мивальни|цѫ дръжѧще ⸱ и̇ и̇ни оу꙼кропьны|кы̇ доуѫ̇ще ⸱ и̇ ти вꙿси троужаⷣа꙼хѫ | сѧ ⸱ тьщѫще сѧ да є̇диного бога|таа꙼го рѣво насытѧть ⸱ готовѧ|ще ̇моу ѡ̇дрь слоновь ⸱ съ прѣ|дьканами понавами ⸱ и̇ свила||

118б
ми мѧками ⸱ и̇ вьꙁлежѫщоу є̇мⷹ | и̇ не могѫщоу е̇моу оу꙼снѫти ⸱ и̇ дроу|ꙃи е̇мⷹ ноꙁѣ гладѣхѫ ⸱ и̇ и̇ни по лѧдви|ꙗмь трѣхѫ ⸱ тако бѣше слава бг͠а|таго ⸱ и̇ бѣше ̇динь нищь и̇мене|мь лаꙁарь ⸱ лежаше прѣдъ врати бг͠а|таго ⸱ и не даꙗ̇ше е̇моу ⸱ видѫ же бога|тыи̇ ⸱ и̇ ѿвращаа̇ше лице свое̇ гнѫ|шаа꙼ше сѧ ѿ него ⸱ и̇ не рее ꙩ̇ка|ꙗ̇ны̇ тои̇ ⸱ ꙗ̇ко се и̇ л͠кь ⷭ ꙗ̇коже | и̇ а꙼ꙁь ⸱ тажⷣе рѫка и̇ ѡ̇ба сьꙁдала ⸱| и̇ не прѣкони сѧ мы̇слиѫ̇ ⸱ и̇ не до|клони сѧ млⷭтынеѫ̇ и̇ не помило|ва сѧщаго вь толицѣ вѣдѣ ⸱ и̇ ле|жѫща оу꙼ врать є̇го ⸱ и̇ пꙿси прихо|дѧще и̇ видѧще тавы̇ гнои̇ ⸱ и̇ гнѫ|сь сь крьвыѫ̇ текѫщь ⸱ и̇ млрⷭди|ꙗ̇ творѣхѫ пꙿсы̇ ⸱ ꙗ̇ко сь гѫбоѫ̇ ѧ̇ꙁы|комь ꙩ̇тираѫ̇ще ⸱ ѿ оу꙼дъ е̇го ѡ̇бло|быꙁаѫ̇ще врѣдь ⸱ ꙗ̇ко се хитри вра|еве оу꙼враоуѫ̇ще ꙗ̇ꙁвы̇ ⸱ сь мнⷪ|гомь блюдениє̇мь ⸱ и̇ х̇тро ꙁи|ꙗ̇ѫ̇ще ⸱ да не дои̇де ꙗ̇дъ ѿ ꙁѫбь | и̇хь ⸱ и̇ поболить правдивъ ⸱||

119а
ѡ̇ велиꙗ̇ лютѡсть бг͠атаго ⸱ пꙿси при|ходѧще хы̇тростиѩ̇ кь немоу ⸱ а̇ ѡ̇|нь богаты̇ ни хлѣба е̇моу даа̇ше ⸱ пꙿси | не ꙁнаѫ̇ще б͠а ни вьск͠рсени̇ꙗ̇ аѫ̇ще ⸱| и̇ на враевание̇ оу꙼б͠гаго и̇дѣхѫ ⸱ а꙼꙼ б͠га|ты̇ аѫ̇ стоꙗ̇ти прѣдъ сѫдищемь срта|шꙿны̇мь ⸱ и̇ оу꙼б͠гаго не помилова ⸱ оу̇|богы̇ вь раи̇ пищѫ ⸱ а꙼ б͠гаты̇ вь мѫкѫ ⸱| ѻ̇нь славень а꙼ сеи̇ бесьⷭтень ⸱ ѡ̇нь бо|гать а꙼ сеи̇ оу꙼б͠гь ⸱ ѡ̇нь вь мноꙃѣ сла|вѣ живѣше ⸱ а꙼ сеи̇ вꙿ недѫꙃѣ живѣше ⸱| воледавии̇мь на ѡ̇номь свѣтѣ жи|тиє̇ ѡ̇бою̇ ⸱ бⷭы̇ же реⷱ оу꙼мрѣти б͠гатѡ|моу и̇ несен[оу] бы̇ти вь мѫкѫ вѣꙿнѫ|ѭ̇ ⸱ оу꙼мрѣ же лаꙁарь оу꙼богы̇ ⸱ и̇ донесе|ноу бы̇вꙿшоу а꙼нꙿг͠лы на лоно а꙼враа꙼мле ⸱| и̇ сы въ ѡ̇гꙿны богаты ⸱ и̇ видѣ лаꙁа|рѣ поиваѫ̇ща на лонѣ а꙼враа꙼мли ⸱ и̇ | поꙁна и̇ ⸱ и̇ въꙁьпи г͠лѫ ѡ̇е а꙼враа̇ме ⸱| посли лаꙁарѣ ⸱ да ѡ̇моить ми воⷣ|ѫ̇ оу꙼снѣ ⸱ прьстомь свои̇мь ⸱ ꙗ̇ко гⷪ|рѫ вь пламени семь ⸱ где богатьство ⸱| где грьдѣниє̇ ⸱ геⷣ множьство рабь ⸱| где вино проливае̇мо ⸱ а꙼ н͠нѣ каплѧ ||

119б
вꙿодꙿны̇ѫ̇ желае̇ши ⸱ где ти трапеꙁа | велика и̇ ѡ̇билꙿна ⸱ где сѧть и̇же ти | таковаа꙼ творѣхѫ ⸱ где сѧть и̇же тѧ | ласкахѫ ⸱ не вьсе ли бѣ стѣнь ⸱ и̇ мꙵ|мо и̇де ⸱ и̇ хоужеⷣ паѫ̇ини быⷭ ⸱ по|м͠лоуи̇ мѧ ѡ̇͠е а꙼враа꙼ме ⸱ ѡ̇ ꙩ̇ бога|т̇ е̇гда лежаше прѣдъ врати твои̇|ми ⸱ не поꙁнаваше е̇го на сп͠сение̇ ⸱| то нынѣ г͠леши ѡ̇͠е а꙼враа꙼ме помⷧоу|и̇ мѧ ⸱ и̇ посли лаꙁарѣ ⸱ ѡ̇ б͠гат̇ ⸱ ̇го|же николиже не хотѣ видѣти ⸱ ни | поне словомь прог͠глати кь немоу ⸱| и̇ н͠нѣ ли трѣбоує̇ши ⸱ жѧдѧщаа꙼го | насытыⷮ сѧ ѿ кроу[пи]ць трапеꙁы | твоѫ ⸱ и̇ виваѫ̇щаго сѧ ѿ гнои̇|ны̇ѫ̇ болѣꙁьни ⸱ кымь прьсто|мь сьмоить ти оу꙼стънѣ ⸱ и̇же сь | нимь не хотѣше а꙼сти на трапеꙁѣ ⸱| и̇ тогаⷣ гнѫшаа꙼ше сѧ ꙁрѣти на рѫцѣ | є̇го ⸱ то н͠нѣ ли м͠лиши и̇ да вь ѫ̇|ꙁы̇кь твои̇ косноть ⸱ и̇ какоже ѡ̇ц͠а | нариеши а꙼враа꙼ма ⸱ не створивь є̇жⷷ | ⷭ лѣпо сн͠оу ⸱ ѡ̇нъ ѡ̇ць е̇сть живѫщиⷨ | вь свѣтѣ ⸱ нⷭѣ бо ника же ꙩ̇бьщины̇ ⸱||

120а
тꙿмѣ кь свѣт ⸱ не ꙁови є̇го ѡ̇ц͠емь ⸱ ти | бо не м͠лостивомоу свое̇моу ѡ̇брꙁ | с͠нъ тꙿмѣ ⸱ и̇ геѡ̇нѣ е̇сть ⸱ великы же | патриꙗ̇рꙿхь ⸱ и̇ не мѫи е̇го болѣꙁꙿни|ѫ̇ ⸱ ни приложи кь болѣꙁни ⸱ не оу꙼|тѣши є̇го словес̇ ⸱ не ѿврьже сѧ ̇|ства л͠вѣа ⸱ нѫ кротькомь г͠ласомь и̇ | оу꙼миленомь ср͠цемꙿ и̇ ѡ̇браꙁомь ми|лосты̇вомь ⸱ ѿвѣща кь немоу гл͠ѧ ⸱| ѧдо пиⷬѩ̇лъ е̇си бл͠гаа꙼ вь животѣ сво|є̇мь ⸱ а꙼ лаꙁарь такоже ꙁлаа꙼ ⸱ да того | ради ꙁде поиває̇ть ⸱ а̇ ты̇ болиши ⸱| и̇ е̇сть же пакы̇ пропасть межⷣоу ва|ми и̇ нами ⸱ и никтоже не можеть прѣ|и̇ти ⸱ видѣ ли конꙿинѫ бг͠атьства ⸱| видѣ ли крьмѫ врѣменѫѫ̇ ⸱ не ꙁабѫди | богатьства раꙁьдати ⸱ ни ꙁри оу꙼трь|нѣго ⸱ не вѣси бо то родить оу̇трьнеє̇ ⸱| послшаи̇ то гл͠ѧть кꙿнигы ⸱ ꙗ̇кы̇ па|ѫ̇ина л͠вѣе житиє̇ на ꙁеми ⸱ по | то и̇мѣниє̇ сьбирѣє̇ши ⸱| ̇же и̇ не по мꙿноꙃѣ ѡ̇стави|ши не хѻтѧ ⸱ и̇ ѡ̇тидеши | жалѧ си а̇ и̇ ни раꙁⷣѣлѣѫ̇||

120б
ще ꙁде бг͠атьство ⸱ ни е̇диноѫ̇ ти па|мѧт [т]ворѧть ⸱ нѫ и̇ кльнѫть тѧ ⸱ по|сли прѣдъ собоѫ̇ богатьство ⸱ въ тѡи̇ | мирь бесьсконены̇ ⸱ т не ти дає̇|ть црⷭтво влкⷣа ⸱ є̇гⷣа хощеши прѣ|нести бг͠атьство своє̇ ⸱ ѿ сего граⷣ вь | дроугы̇ и̇ клюсѧта не е̇млеши ⸱ и̇ ве|льбѫды̇ ⸱ и̇ мьскы брꙗнена носити ⸱| стражѧ сь ѡ̇рѫжие̇мь ⸱ приставиши̇ ⸱| є̇да како ратꙿни нашедъшⷷи̇ раꙁь|грабѫть ⷭ ⸱ нѫ вь ѡ̇нь вѣкь прѣне|си своє̇ б͠гатьство а̇ще хощеши ⸱ ни | ни троуда подъє̇млеши ⸱ ни набь|ды погоубиши ⸱ нѫ сѣдѫщоу ти вь | домоу своє̇мь ⸱ и̇ придеть оу꙼богы | прѣдъ твоѫ̇ дꙿвери ⸱ и̇ просѧ да прѣ|несеть б͠гатьства твоє̇го вь ꙩ̇нь | вѣкь ⸱ и̇ не даси є̇моу ⸱ вьсꙿпрьні | оу꙼бо л͠ве ⸱ и̇ посли бг͠атьство | своє̇ вь тыи̇ вѣкь ⸱ хѻщеши (л͠и) да|ти бг͠атьство не погы̇бне|ть ⸱ дажⷣь вꙿ рѫкы̇ оу꙼бо|гыⷯ ⸱ и̇ ꙩ̇брѣщеши тамⷪ ⸱| хлѣвин̇ плъны̇ ⸱ не бо||

121а
и̇ сѧ ꙗ̇ко боꙃи сѧть нищи ⸱ б͠ь есть | ѡ̇брѫꙿныкъ и̇хъ ⸱ и̇ а꙼ще не порѫ|ає̇ши оу꙼богы̇мь ⸱ порѫаи̇ б͠оу ⸱| милоуѫ̇ и̇ нища б͠оу дае̇ть вь ꙁає̇мь ⸱| амь повѣдае̇ть ⸱ ꙗ̇ко самь порѫа|ѫ̇ оу꙼богы̇ ⷨ ⸱ а꙼ще бо сьтвориши є̇диномⷹ | ѿ сииⷯ мал̇хь ⸱ мꙿнѣ створиши ⸱ оу꙼|бои̇ сѧ д͠не того ⸱ вь ньже и̇маа̇ть г͠нь | нивы̇ ⸱ поустити жѫти пꙿшеницѫ ⸱ И сьбереть въ житьницѫ своѫ̇ г͠нь | е̇сть хьⷭ ⸱ а꙼ дѣлателиє̇ а꙼нг͠ли сѧтъ ⸱| и̇ сьбереть весь мирь въ тьи̇ д͠нь ⸱ и̇ | праведꙿны̇кы̇ въ вѣꙿниѫ домы̇ ⸱| потьщимꙿ сѧ бо пꙿшеницѫ ѡ̇брѣ|сти млтⷭинеѧ̇ ⸱ вьнидѣмь въ вѣ|ꙿны̇ѫ̇ хлѣвнины̇ ⸱ и̇ꙁбавѣмь сѧ | ѡ̇гꙿнѣ ⸱ подражає̇мь а꙼враа꙼ма̇ ⸱| подражає̇мь и̇ѡ̇ва ⸱ ꙗ̇же не | пощѫдѣ стада своє̇го б͠гатьства ⸱| нѫ на прѣдълежѫще въꙁꙿврати|мь сѧ ⸱ се і̇сьⷭ вьꙁꙿнесе сѧ ѿ вась на | н͠бо ⸱ такожⷣе придеть ⸱ вь нь|же ꙩ̇браꙁь видѣсте и̇ ⸱ и̇дѫща ||

121б
на н͠бо ⸱ и̇ поставить ѡ̇вꙿцѫ ѡ̇ десꙿнѫѫ̇ ⸱| а̇ коꙁлищѧ ѻ̇ шѫ̇ ⸱ и̇ вьꙁⷣасть ко|мждо по дѣломь и̇хь ⸱ и̇ грѣшꙿни|комь мѣсто ѻ̇сѫждению̇ ⸱ а꙼ пра|вьдивы̇мь лѣнꙿцѫ ⸱ тѡмоу слава и̇ | ьсть ⸱ и̇ покланѣниє̇ вь вѣкы | вѣкомь а꙼минь ⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘ |

СЛ(Ꙍ́)ВꙌ СТГꙌ И́ꙌАНА ꙀЛАТꙌꙊ́СТАГꙌ ⸱ В НЕ(ДЕ) | сыропоустьнѫ ⸱ ѡ̇͠е блⷭви ⁘ ⁘ |
Ꙁа соуе̇тьнѫѭ̇ жиꙁнь мира сего ⸱| и̇ ꙁа ѻ̇бращение̇ и̇ оу꙼тѣхѫ д͠ша|мь ⸱ и̇ ѡ̇ жиꙁни соу̇е̇тьнѣи̇ ⸱ и̇ | погы̇баѫ̇щѫ вещъ ѡ̇ставлъ|ше ⸱ не пакы̇ на тожⷣе ср͠ца ва|ша ѡ̇бращаи̇те ⸱ б͠гатьство | миноує̇ть ⸱ слава погы̇бае̇ть ⸱| лѣпота оу̇вѫдає̇ть ⸱ и̇ въсе и̇ꙁмѣ|нить сѧ ⸱ и̇ ꙗ̇ко димь погы̇бꙿнеть ⸱| и̇ ꙗ̇ко сѣнь мимо ходить ⸱ ю̇но|е̇ ⸱ сего ради красить сѧ ѡ̇бра|ꙁомь ⸱ по велиию̇ л͠вю ⸱ нѫ | въсе вꙿ поустошь мѧтет сѧ ⸱ такⷪ ||

122а
въсе вь се̇тьствие̇ мѧтеть сѧ и̇|же сиѫ̇ жиꙁꙿнь ⸱ и̇ вещь люби|ть ⸱ въ соуе̇тьствие̇ мѧт[еть] сѧ ⸱| и̇ въ поустошь троудит сѧ ⸱ съ|бираѫ̇щеи̇ ꙗ̇коже въ мѣлѣ погы̇|бꙿнѫть ⸱ и̇хьже вьꙁѧти собоѫ̇ не мо|гѫть ⸱ нѫ въсе ѡ̇ставльше на ꙁеми ⸱| наꙃи ꙗ̇ко рожⷣени ѿходимь ⸱ кь стра|шꙿномоу сѫди грѧдемь ⸱ а꙼ще и̇ вꙿсе | поⷣбно сьберемь ⸱ наꙁи и̇ оу̇милени ⸱| и̇ оу̇н̇ли ⸱ и̇ оу̇страшны̇ и̇ ѡ̇мра|ении̇ ⸱ и̇ ськроушени ⸱ и̇ смѣрени ⸱| ѡ̇вы̇ѫ̇ ѡ̇бѧꙁани болѣꙁꙿниѫ̇ и̇ тре|петомь ⸱ и̇ поклонению̇ оу̇стръ|млени ⸱ и̇ на ꙁемѧ лицемь поврь|жени ⸱ и̇ страхомь покры̇ваѫ̇|ще сѧ ⸱ и̇ тако и̇демь и̇ тако вьсь|кр͠ьснемь ⸱ на ѡно̇ великоє̇ ⸱ и̇ | на ѡ̇но гроꙁноє̇ ⸱ ни на лица ꙁрѣ|ниє̇ ⸱ ни мѫꙁдое̇мьствие̇ ⸱ не прѣ|стаѫ̇ще ѡ̇сѫжⷣениє̇ ⸱ и̇ мѫение̇ ⸱| и̇деже а̇нг͠ли трепещѫть ⸱ и̇деже | прѣстоли страшꙿны готѡвѧт сѧ ⸱| и̇деже книгы̇ дѣꙗ̇ни нш͠ихь ѿврь|ꙁѫтꙿ сѧ ⸱||

122б
и̇деже рѣкѣ ѡ̇гꙿньнаа꙼ и̇ негасимаа꙼ ⸱ и̇де|ж(є) некротꙿкы̇ рꙿвь ⸱ и̇деже несьгрѣ|є̇ма гроꙁа ⸱ и̇деже немльѫ и̇ ве|пьль ⸱ и̇деже скрежеть ꙁѫбомь ⸱| и̇деже непрѣстаѫ̇щиѫ̇ сльꙁы̇ ⸱ и̇де|же непрѣстаѫ̇ще въꙁдыханиє̇ ⸱ и̇де|же неоу̇тѣшимы̇ плаь ⸱ и̇деже нⷭѣ | свѣта нѫ трепеть ⸱ и̇деже нⷭѣ радости | нѫ въꙁды̇хани̇ ⸱ и̇деже нⷭѣ ꙗ̇дъ нѫ | мѫка ⸱ страшꙿно е̇сть тако оу̇слыша|ти ⸱ страшꙿно же и̇ видѣти ⸱ въсѫ тва|рь напрасно въсꙿкꙿрꙿснѫвꙿшѫ ⸱ и̇ ми|мꙋ ꙁа дѣꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ и̇ ꙁа словеса ⸱ и̇ ꙁа | помы̇шлениꙗ̇ д͠невъна и̇ нощꙿнаа꙼ ⸱| е̇же ̇смы̇ сьгрѣшили ⸱ великь трепе|ть ⸱ и̇ велика бѣда ⸱ тѡгда бѫде|ть ⸱ є̇гⷣа а꙼нꙿг͠ли прѣди текѫть ⸱ и̇ е̇гⷣа | трѫба вьстрѫбить ⸱ е̇гⷣа ꙃвѣꙁⷣ | спадѫть ⸱ тогⷣа сл͠нце помра|итꙿ сѧ ⸱ тогⷣа неб͠о свиє̇т сѧ ⸱ и̇ | ꙁемѣ вьсѣ подꙿвигꙿнеть сѧ ⸱| и силы̇ прѣди текѫть ⸱ и̇ серафи|ми вьпиѫ̇ть ⸱ и̇ хервими по|движѫт сѧ ⸱ вы̇шꙿнѣꙗ̇ и̇ нижнѣа꙼ ⸱||

123а
ꙁемѣ и̇ прѣи̇сподънаа̇ ⸱ въꙁмѧтить сѧ ⸱| и̇ тѣлеса готовѧтꙿ сѧ ⸱ великь страхь ⸱| и̇ неи̇сповѣдим̇ трѫсь ⸱ и̇ нескаꙁае̇|ма тꙋга ⸱ ꙗ̇же тогда бѫдеть вели|ꙗ̇ виꙗ̇лица ⸱ и̇ велие̇ вьꙁмѫщение̇ ⸱| срагаꙗ̇ напасть ⸱ и̇ непрѣстаѫ̇щи | вепль ⸱ слы̇шимь данила рекьша ⸱| видѣхь вь сꙿнѣ нощиѫ̇ ⸱ донꙿдеже прѣ|столи поставѧтꙿ сѧ ⸱ и̇ ветьх̇ д͠нь|ми сѣдєть ⸱ и̇ прѣстоль е̇моу плⷶ|мы̇ ѡ̇гꙿны̇ ⸱ и̇ крѫꙁи е̇м ѡ̇гꙿнь | палѧи̇ ⸱ и̇ рѣка пламенꙿнаа꙼ прѣ|дꙿ нимь теаше ⸱ и̇ ты̇сѫща ты̇|сѫщами прѣдъстоꙗ̇хѫ є̇моу ⸱| и̇ сѫды̇ꙗ̇ сѣде и̇ кьнигы̇ ѿврьꙁо|шѧ сѧ ⸱ и̇ оу̇жасе сѧ д͠ша моꙗ̇ ⸱| а̇ꙁь данилꙿ видѣхъ ⸱ и̇ ꙁракь главы | мое̇ѭ̈ смѧте сѧ ⸱ ѡ̇ проро͠ское̇ | видѣние̇ ⸱ грѧдѧщомоу сѧдиѭ̇ | видѣ и̇ оу̇жасе сѧ ⸱ и̇ пррⷪкъ сѧ оу̇|жасее ⸱ а̇ мин како въꙁможеⷨ прѣ|тръпѣти ⸱ е̇гⷣа вь тиѫ̇ вещь вь (!) | вьпадемь ⸱ є̇гⷣа ѿ вьстока и̇ (до) ꙁа|пада ⸱ прⷣѣстанемъ наꙁи ⸱ и̇ брѣ||

123б
мена грѣхоⷨ вꙿсѣмь ⸱ на вы̇ꙗ̇хь всѣхь | покаꙁаѫ̇ще сѧ ⸱ тѡгда хоулѧщимꙿ | ѧ̇ꙁы̇ци полѧть винѫ ⸱ и̇ нⷭѣ кто оу꙼|стоудѧи̇ ⸱ тогаⷣ клевети(вы)мь ѫ̇ꙁы̇|ци ⸱ напрасны̇ми а꙼нг͠лы сь тль|кѫть сѧ ⸱ тогаⷣ татемь висѧще рѫкы̇ | трепещѫть ⸱ строужемыѫ̇ и̇ю̇ ѫты̇ ⸱| ѿгаⷣ ѡ̇и помиꙁаѫ̇щимь сѧ и̇стрь|гꙿнѫть ⸱ где тогаⷣ родителе ⸱ где браⷮ ⸱| геⷣ ѡ͠ц͠ь ⸱ геⷣ мати ⸱ где дроуꙃи ⸱ геⷣ | сѫсѣде ⸱ где ц͠ремь грьдынѣ ⸱ геⷣ | кнѧꙁемь власть ⸱ где ѡ̇бидѣни|е̇ ⸱ геⷣ сѫдѧщимь грьдость ⸱ где тѡ|гаⷣ рабы̇ ⸱ где рабы̇нѫ ⸱ где оу꙼краше|ни̇ риꙁамь ⸱ геⷣ оу꙼строе̇ние̇ сапого|мь ⸱ геⷣ прѣстомь оу꙼крашениє̇ ⸱| геⷣ киминь ⸱ геⷣ пиперь ⸱ где мѧ|са ⸱ где грьдини ꙁлатоу ⸱ геⷣ ꙁвѧ|цание̇ среброу ⸱ геⷣ вино многоє̇ ⸱ где кони ⸱ геⷣ врь|тогради ⸱ геⷣ храмомь оу꙼крашⷷ|ние̇ ⸱ геⷣ хранимаа꙼ скровища ⸱| геⷣ прѣꙁрѫще нищѫѫ̇ ⸱ и̇ оу̇богы̇|ѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко бесьмрꙿтьни ходѧще ⸱||

124а
геⷣ смѣѫ̇ще сѧ богы ⸱ и̇же въ напа|стехь ⸱ геⷣ творѫще сѧ мили ⸱ геⷣ сь | тимь бани ꙗ̇дѧще и̇ пиѫ̇ще ⸱ где | вы̇нѫ смѣѫ̇ще сѧ ⸱ и̇ вѣрꙿны̇мь | рѫгаѫ̇ще сѧ ⸱ где и̇же рабомь бѣ|дѫ дѣѫ̇ще ⸱ а꙼ боꙗ̇ꙁꙿни гн͠ѫ небоѫ̇|ще сѧ ⸱ где сѫть хоулѧще | бж͠иѫ̇ книгы̇ и̇ вѣрѫ ⸱ геⷣ сѧть вь | годъ тьи̇ не вѣрѫ̇щеи̇ и̇ гл͠ѧще ⸱| ꙗ̇дѣмь и̇ пиꙗ̇мь а꙼ оу̇трѣ оу꙼мре|мь ⸱ геⷣ сѧть гл͠ѧще и̇ даждами | дн͠ешꙿне ⸱ и̇ вьꙁмеми оу̇трьнеє̇ ⸱| где сѧть гл͠ѧще и̇ да насладимь сѧ | ꙁде ⸱ и̇ пакы ѡ̇ньде видимь ⸱ и̇ геⷣ | сѧть гл͠ѧщеи̇ ⸱ л͠вколюбць є̇сть б͠ь ⸱| да не мѫить сьгрѣшаѫ̇щиⷯ ⸱ колико сѧ | попекѫть и̇же сице гл͠ѧть ⸱ и̇ коликⷪ | пстѧжѧть ⸱ и̇ не бѫдеть помл͠оуѫ̇ и̇|хь ⸱ колико въꙁдѫхнѫть ⸱ и̇ нⷭѣ и̇ꙁба|влѣѫ̇ и̇хь ⸱ колико сами сѧ трьꙁаѫ̇|ще рекѫть ⸱ ѡ̇ лютѣ намь сами сѧ | лишихомь ⸱ оу꙼ахѫтꙿ ны̇ и̇ небрѣжа|хомь ⸱ ѡ̇ лꙕтѣ намь сами сѧ погоу|бихом(ь) ⸱ оу̇ахѫтꙿ ны̇ и̇ не послоушахомꙿ ⸱||

124б
гл͠ахѫ тиы̇ и̇ не вѣровахомь ⸱ и̇ кꙿнигы̇ | ꙿтѧщи и̇[мѣ]ꙗ̇хомь сѧ и̇мь ⸱ къ пра|вьдѫ сѫдъ б͠жи доⷭи̇но и̇ праведꙿно мѫ|имь сѧ ⸱ и ꙁа малѧѫ̇ жиꙁьнь погыба|ѫ̇щѫѩ̇ ⸱ вѣьнымь ѡ̇гꙿнꙿемь пото|пихомь сѧ ⸱ и̇ ꙁа славѫ се̇тꙿнѫѫ̇ ⸱ и̇ | беꙁьмѣстьнѫѫ̇ ⸱ ѿ и̇стынꙿныѫ̇ слави ѿпадохомь ⸱ ꙁа бг͠ать|ство погыбаѫ̇ще ⸱ б͠гатьства и̇ ц͠рь|ства и̇ слави лишихомь сѧ ⸱ а̇ и̇же ꙁеⷣ | постивьше сѧ ⸱ вь нбⷭнѣмь браь|ствѣ ликоуѫ̇ть ⸱ и̇ плакавшеи̇ сѧ | вь вѣкы радаѭ̇тꙿ сѧ ⸱ и̇ сѣꙗ̇вꙿше | и̇ радостиѫ̇ пожꙿнѫть ⸱ и̇ ѡ̇стави|вꙿше ⸱ и̇ ꙁемꙿнаа꙼ и̇ примѫть н͠бе|снаа̇ ⸱ а̇ мы оу꙼боꙃ̇ мѫению̇ прѣ|дахомь сѧ ⸱ и̇ н͠нѣ вьпиє̇мь ⸱ и̇ нⷭѣ | пом͠лоуѫ̇ и̇ны̇ ⸱ вьꙁдихає̇мь ⸱ и̇ нⷭѣ | сп͠саѧ̇ны̇ ⸱ дастѣми беꙁоумны|ми тацѣхь словесь ⸱ наⷭждѫщемь | [...]цѣ реⷱмь ⸱ нь приспѣє̇мь кь млⷭти|вомоу ⸱ варимь тати д͠шь нашихꙿ ⸱| тецѣмь даже врѣмѧ єⷭ ⸱ вьꙁⷣьхнѣмь | и покає̇мь сѧ ⸱ оубѣдимꙿ сѧ мⷪлѫ вы̇ ⸱||

125а
ѿ сьна слабаго ⸱ ѿ тѫготы и̇ лѣно|сти ⸱ вьꙁⷣвигнѣмь рѫцѣ ⸱ кь могѫ|щомоу сп͠сти ⸱ и̇ рьцѣмь хеⷭ сп͠се погы̇|бае̇мь ⸱ потьщимь сѧ даже сл͠нце | не ꙁаи̇деть ⸱ и̇ даже дꙿвери не ꙁатво|рѫт сѧ ⸱ ꙗ̇ко нощь приде ⸱ никто|же не дѣлає̇ть ⸱ ꙗ̇ко трьгь житеи̇скы̇ | расипа сѧ ⸱ и̇ никтоже коуплѫ не | дѣе̇ть ⸱ ꙗ̇ко поꙁорище раꙁы̇де сѧ | и̇ никтоже не дивитꙿ сѧ ⸱ ни прі|мы̇шлѣть ⸱ нѫ тецѣмь ⸱ теениє̇ | бо братие̇ и̇ подꙿвиꙁани̇ крѣпꙿко ⸱ да | подвигнѣмь сѧ ⸱ да и̇ мы̇ тлъкѫще | и̇ не оу̇слышимь не вѣдѣ вась ⸱ и̇дѣм(ь) | постыдѣмь сѧ ⸱ колико влкⷣѫ хоу|лимь ⸱ колико бл͠годатела прогꙿнѣ|вахомь ⸱ тѡи̇ вьсе бл͠годає̇ть ⸱ ꙩ̇нь | щедрьствоує̇ть ⸱ а̇ мы ѿврьща|е̇мь сѧ ⸱ тьи̇ питає̇ть и̇ подає̇ть | а̇ мы̇ прѣстѫпаѫ̇ще по вьсѫ дꙿни | ꙁаповѣди є̇го ⸱ и̇ не срамлѣ̇|мь сѧ ⸱ посты̇димꙿ сѧ н͠нѣ годь | минѫ ⸱ и̇ д͠нь приде ⸱ и̇ доⷭи̇ть наⷨ ||

125б
ѿвѣть дати є̇м ⸱ ꙁа вѫсѧ жиꙁнь | нашѧ ⸱ ꙩ̇станѣмь оу꙼же беислꙿна|а̇го смѣха ⸱ да ѡ̇намо не плаем сѧ | горько ⸱ ѡ̇станѣмꙿ сѧ братиє̇ ѿ ꙩ̇|клеветаниꙗ̇ ⸱ и̇ ѿ ѡ̇бидѣниꙗ̇ ⸱| ѡ̇станѣмꙿ сѧ братиє̇ сьбраниꙗ̇ | славы̇ ⸱ и̇ любодѣꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ приле|жѣмь вь молитвахь ⸱ трѣбовани|ю̇ потьщаниє̇ ⸱ и̇ и̇ꙁмѣненѫѫ̇ | ѡ̇ставимь ⸱ и̇ жиꙁнь новѫ примѣ|мь ⸱ и̇сповѣдає̇мь сѧ ⸱ и̇ ѡ̇братѣ|мь сѧ брати̇ ⸱ ѡ̇бращению̇ бо годъ ⸱| и̇ сльꙁы̇ мꙿногы ꙗ̇вимь б͠оу ⸱ покаа̇|ние вь пеалехь ⸱ ненавидимь нꙿ|равꙑ̇ ⸱ неи̇справлены̇ поскръби|мь гл͠ѧще ⸱ и̇ мл͠имь сѧ мало да | не мⷱимь сѧ прѣмного ⸱ подвигнѣ|мꙿ сѧ нн͠ѣ да не мѫимꙿ сѧ вь вѣ|кы̇ ⸱ вѣкь маль а мѫка дꙿльга ⸱| и̇ коньина блиꙁь и̇ болѣꙁꙿнь мнⷪ|га ⸱ и̇ ѿрѣшаѫ̇ такоє̇ и̇ просить | жиꙁꙿнь и̇же ꙁлѣ сконьавь ⸱ го|ре нерадѧщомоу ⸱ ꙗ̇ко попросиⷮ ка||

126а
плѫ водꙿныѫ̇ и̇ не ѻ̇брѧщетъ ⸱| горе невѣроуѫ̇щомоу ꙗ̇кⷪ вꙿ вѣкы̇ | мѫить сѧ ⸱ горе непокаа̇вшоу | сѧ ⸱ ꙗ̇ко кь напрасном сѫди | и̇деть ⸱ горе нетекѫщомоу ꙗ̇|ко напраснимь а̇нꙿг͠ломь прꙗ|дасть сѧ ⸱ ꙁлато и̇ꙁьгоубль|ше братие̇ ⸱ ѡ̇брѧщемь дроу(го)є̇ ⸱| а̇ врѣмѧ погоубльше не ѡ̇брѧще|мь ⸱ не помилоує̇мь свои̇хь | тѣлеснѫ отрѣмь сѧ ⸱ ꙗ̇ко | бл͠жени плаѧщеи̇ ⸱ и̇ жѫдѫщеи̇ ⸱ и̇ а꙼лꙿѫще|и̇ ⸱ тѣло бо каль єⷭ ⸱ и̇ приде|ть врѣмѧ ⸱ и̇ дн͠ь страшꙿни и̇ | ꙁлы̇ ⸱ и̇но прѣꙁримы ⸱ и̇ ꙁе|млѣ вь ꙁемлѧ и̇деть ⸱ и̇ пра|хь пакы̇ бѫдеть ⸱ ѻ̇бра|тимь сѧ бѣжимь ⸱ и̇ пѫть | женѣмь ⸱ приде бо годъ ⸱ да сѧ | сами не льстимь ⸱ и̇ли насла|димь сѧ ⸱ и̇ли б͠гатимꙿ сѧ ⸱ и̇ли ⸱| .н͠. лⷮѣ ⸱ и̇ли .р͠. и̇ потѡмь ꙿто ⸱||

126б
старость ⸱ тае потомь немощь ⸱| и̇ сь сеѫ̇ то сꙿтꙿрашꙿны̇ ѡ̇нь ась ⸱ є̇гоже вꙿсѣкь ѣє̇ть и̇ трєпе|щеть ⸱ и не радѧть ѡ̇ немь ⸱ ве|ликь страхь тогⷣа бѫдеть бра|тиє̇ ⸱ велие̇ е̇тⷭь видѣти д͠шѧ | ѿ тѣла ѿлѫаѫ̇щѧ сѧ ⸱ великꙸ | годъ боури тои̇ ⸱ ̇гда глаⷭ оудрꙿ|жить сѧ ⸱ и̇ ѧ̇ꙁы̇кь ⷭта глⷭа не | можеть и̇ꙁрещи ⸱ въꙁира|ѫ̇щи само и̇ ѡнамо ѡ̇и|ма ⸱ и̇ стоѫ̇щи прѣдь | нимь дроугы̇ и̇ родите|лѧи̇ нєꙁнає̇ми ⸱ аще ли | ꙁꙿнає̇ нѫ кь нимь рещи не | вьꙁможеть ⸱ и̇ плаѧщи|хь сѧ слышимь ⸱ и̇ сихь оу̇|трѣшити не вьꙁможемь ⸱| ѧда рыдаѫ̇ща ⸱ и̇ сльꙁы̇ тоѧ|т виⷣть ⸱ и̇ не можеть оу꙼тѣ|шити ⸱ тѡ що рекѫть ѧда | вь тои̇ годъ ⸱ нⷭѣ пеали ѡ̇ ѧ|дѣхь ⸱ ни дргы̇ ни братиѫ̇ ⸱||

127а
ни и̇ноѫ̇ пеалиѫ̇ не скрьбить ⸱| нѫ тькмо свои̇ми грѣхы̇ ⸱ и̇ како | срѧщѫ сѫдиѫ̇ ⸱ и̇ какы ѿвѣ|ти реемь ⸱ и̇ коѫ̇ мѫꙁдѫ | примемь ⸱ и̇ коє̇ прѣи̇ме|ть ни мѣсто ⸱ ꙗ̇ко сꙿмы|слѧщⷷ е̇сꙿм̇ ⸱ и̇ напрасно при|стѧпѫть а̇нглⷭи ⸱ ѿ б͠а послани ⸱ и̇ | тогаⷣ сихь мы ꙁрѧще ⸱ и̇ видѧ|ще неготови ѻ̇брѧщемь сѧ ⸱ и̇ | како сѧ и̇мамы смѧсти ⸱ и̇ сложа | бѣжати покоушає̇мь сѧ ⸱ и̇ немо|гѫще ⸱ тогаⷣ вьꙁирає̇мь кь нимь ⸱| оу̇миленима ѡ̇има ⸱ и̇ ѿпадь|шимь лицемь ⸱ пом͠лоуи̇те мѧ | л͠колю̇биви а꙼нꙿг͠ли ⸱ пом͠лоуи̇|те мене блѫдѧща и̇ неистаа꙼ ⸱| и̇ кь сѫди не ведѣте мѧ ⸱ ни ѿ тѣ|лесе грѣшꙿна не ѿлѫаи̇те мене ⸱| мⷪл͠ѧ вы̇ не дѣи̇те мѧ ⸱ маль годъ по|каа̇ти сѧ и̇ вьꙁдѫхꙿнѫти ⸱ и̇ плака|ти сѧ ⸱ и̇ млтⷭы̇нѫ творити ⸱ мⷪл͠ѫ вы̇ | ꙁлѣ бо жиꙁꙿнь своѫ̇ сконьаа꙼хь ⸱||

127б
си ѿ наⷭ слы̇шѫще а꙼нг͠ли и̇ рекьть на|мь ⸱ ѻ̇ дш͠е оу꙼богаа꙼ ⸱ ѡ̇ дш͠е н̇лаꙗ̇ ⸱ вь|сѫ дн͠и своѫ̇ нерадѫщи жила є̇|си ⸱ и̇ н͠нѣ (л͠и) покаа꙼ти сѧ хѻще|ши ⸱ ѡ̇ дш͠е оу꙼же слꙿнꙿце ꙁа|и̇де ⸱ и̇ вѣкь твои̇ сконьа | сѧ ⸱ и̇ порѣꙁаниє̇ ти приде ⸱| и̇ б͠ь є̇сть рекьⷧ ѡ̇ оу꙼бога дш͠е ⸱ и̇|ꙁы̇ди въ ѡ̇гꙿнь вѣьнии̇ ⸱ по|дѣа꙼ниє̇мь си ⸱ оу꙼жⷷ ти жи|тиꙗ̇ нⷭѣ ⸱ оу꙼же нⷭѣ ти сп͠сениꙗ̇ ⸱ нѫ | вѣꙿнаа꙼ мѫка ⸱ си слышѧще и̇ | вѣроуѫ̇ще ⸱ ꙗ̇ко и̇стина є̇сть та|ко а̇ не басьнъ ⸱ да подꙿвигꙿнѣмь | сѧ братиє̇ прѣжеⷣ года того ⸱| бы̇ти готѡвомь ⸱ и̇ а꙼ще наоу꙼ихь|мы̇ сѧ гꙿрѣхы̇ творити нѫ ѡ̇ставѣмь | сѧ покаꙗ̇ние̇мь ⸱ и̇ не льстимꙿ сѧ бра|тиє̇ ⸱ сѫдъ е̇сть мѫка вѣꙿнаа꙼ ⸱ и̇ | ѡ̇гꙿнь негасаѫ̇щи ⸱ и̇ рьвь не|мираѫ̇и̇ ⸱ и̇ тъма кромѣшꙿнаа꙼ ⸱| и̇ гроꙁа ⸱ и̇ вєпль и̇ плаь ⸱ ꙗ̇ко|же реⷱ г͠ь вь є̇уⷢли ⸱ не вьсоує̇ рекль ⸱||

128а
̇сть ⸱ н͠бо и̇ ꙁемѣ мимо и̇деть ⸱ а꙼ сло|веса моꙗ̇ не мимо и̇дѫть ⸱ нѫ оу꙼бо|и̇мь сѧ и̇ съдрьгнѣмь сѫ вьси ⸱ и̇ и̇жⷷ | въ грѣсѣхь сѧще ⸱ потъщимꙿ (с)ѧ сь ст͠̇|ми сьстрои̇ти сѧ покаа̇ниє̇мь ⸱| и̇ не рьци кралъ є̇сꙿмь ⸱ и̇ли оу̇би|лъ ⸱ и̇ли раꙁꙿбои̇ створилъ ⸱ и̇ не при|и̇мєть мѧ б͠ь ⸱ и̇ли любодѣꙗ̇ ⸱ и̇ | не оу̇слышить менє б͠ъ ⸱ ни еди|ногоже ѿ сихь рꙿци ⸱ примєть | всѣхь б͠ь ꙗ̇ко и̇ раꙁꙿбои̇ника ⸱| и̇ ꙗ̇ко и̇ любодѣи̇цѫ ⸱ и̇ ꙗ̇ко и̇ м̇|тарѣ ⸱ нѫ неоу̇сыпає̇мь мⷪлѫще̇ сѧ ⸱| покаа̇ниє̇мь и̇ гл͠ѧще ⸱ ѿврьꙁи | намь недоⷭи̇ны̇мь ⸱ и̇ небогымь ⸱| и̇ грѣшꙿнꙿы̇мь ⸱ и̇ме мои и твоє̇|го ради ⸱ и̇ не ꙁатвори ⸱ нѫ оу꙼ми|ли сѧ ⸱ и̇ оу꙼вѣщаи̇ сѧ ⸱ и̇ не лиши | нась мⷪиⷧмь ти сѧ ⸱ слави црⷭтви|ꙗ̇ твоє̇го ⸱ ты бо є̇си б͠ь нашь ⸱ оу̇|богымь аѫ̇щимь твоѫ̇ славы̇ | и̇ цр͠тво и̇ сп͠сниє̇ всѣмъ притѣ|каѭ̇щимь тєбѣ ⸱ и̇ нн͠ѣ и̇ присно | и̇ вꙿ вѣкы̇ (вѣко)мь а꙼миⷩ ⸱ ||

128б
СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТГꙌ ⸱ ИꙌАНА ⸱ ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱| в сѫⷠ .а͠. неⷣ ⸱ поⷭ⸱ мⷱниє̇ ст͠го ѳе|ѡⷣра ⸱ стратилата ⸱ ѡ̇͠е блвⷭи ⁘  |
Ꙗкоже слн͠це сиꙗ̇е̇ть видѧщи̇|мь є̇ ⸱ такоже ѡ̇ мѫеницѣ|хь ⸱ словеса слышѧщимь ⸱| ꙗ̇коже нб͠о оу꙼крашає̇ть сѧ | ꙁвѣꙁаⷣмы̇ ⸱ такоже и̇ цр͠кви | бж͠иꙗ̇ и̇мѫщи мⷱкы̇ ⸱ ꙗ̇ко цꙿвѣ|ти на полихь ⸱ такоже мⷱци вь | црк͠вахь ⸱ памѫть мѫеникомꙿ ⸱| дльгомь ѿпоущениє̇ ⸱ памѧть | мⷱкомь бѣсны̇мь свобода ⸱ памⷽ|ть мⷱкомь животь и̇ ꙁдравиє̇ ⸱| и̇ мирꙿ подаває̇ть ⸱ великыⷯ вели|ка подꙿвиꙁаниꙗ̇ ⸱ свѣтли вѣнь|ци мⷱкомь ⸱ прⷣѣвⷶъше мѫкамь | тѣлеса своꙗ̇ ⸱ и̇ всѣ красна мира | сего ⸱ положишѧ въ смети мѣ|сто ⸱ да хаⷭ не ѿвръгѫт сѧ ⸱ и̇ сего | ради хьⷭ въꙁда и̇мь сь а꙼нꙿг͠ли жи|ти ⸱ мнѣвь бо стар̇ врагь рода | нашего прѣборити ѫ̇ ⸱ нѫ пае жи||

129а
теле раю̇ створи ⸱ и̇ не прѣста въꙁь|двиꙁаѫ̇ ꙃвѣри ⸱ свѣрѣпы̇ѫ̇ ⸱ на | живѫщѫѭ̇ бл͠гвѣрꙿно ⸱ а̇ побѣжаⷣ|є̇мьи̇ми ⸱ ꙗ̇коже сѧ при наⷭ ⸱ въꙁⷣвижⱔ | ꙁвѣрь свѣрѣпы̇и̇ ⸱ на хⷭво стадо ⸱ лики|ниꙗ̇ г͠лѧ ⸱ ꙁѧть бл͠говѣрꙿнаа꙼го ц͠рѣ ве|ликаа꙼го костаньдинаа꙼ ⸱ приє̇м̇ ⸱| скивьтрь ⸱ ѿ макьсимьꙗ̇на ⸱ неьсти|ваа꙼го ⸱ и̇ оу̇поⷣбы сѧ дѣꙗ̇нию̇ є̇го ⸱| и̇ а꙼бие̇ въꙁⷣи(ж͠е̇) гонениє̇ на крⷭиа̇ны̇ ⸱| и̇ посла повелѣни̇ ⸱ въ всѧ граⷣи и̇ стра|ны̇ ⸱ не тькмо же се ⸱ нѫ и̇ оу꙼инены̇|ѫ̇ въ воѫ̇ ⸱ и̇ оу̇бии̇ствомь повелѣ|ниє̇мь .м͠. вои̇нь такожеⷣ .о͠. съ|тникьи̇ .в͠. въ македони ⸱ видѣ же | се скврънꙿныи́ ⸱ ꙗ̇ко беисла мꙿножь|ство не радѧть ѡ̋ повелѣнии̇ ̇го ⸱| нѫ въдаваѧ̇т сѧ на съмр͠ть вѣ|ры ⸱ ради б͠иѧ̇ ⸱ и̇ оу̇мысли же пае | славны̇ѫ̇ ⸱ въ вои̇хь и̇ въ градѣхь ⸱| є̇мати ⸱ нꙋдити и̇ пожрѣти и̇до|ломь ⸱||

129б
мне се врагь страхомь свои̇мь ⸱| побѣдити ѧ̇ ⸱ и̇ и̇щемо мъже славь|ныи̇мь вьсѫдоу ⸱ повелѣние̇мь | цр͠евомь ⸱ и̇ повѣдашѧ е̇моу ѡ̇ е̇те|рѣ мѫжи ѳеѡⷣрѣ ⸱ и̇ ꙃѣло краснѣ | видѣние̇мь и̇ прѣмѫдрь бесѣдоѫ̇ ⸱| и̇же бѣ ц͠роу схоластикь ⸱ вриѡ̇то|рьже , словѣше ⸱ ю̇нь тѣломь ста|рь же б͠оголю̇беꙃнѣ ⸱ дѣꙗ̇ни сво|и̇ми ⸱ и̇ ѡ̇ семь слы̇ша свѣрѣп̇ , ли|кини ⸱ и̇ посла кь немоу слоу̇гы | сь дарьми ⸱ и̇ꙁь никомидие въ | а꙼раклиѭ̇ ⸱ и̇ е̇вьксина ⸱ пѫти бли|ꙁь сѧща ⸱ тоу бо живѣше бл͠ажены̋ | ѳеѡⷣрь ⸱ привести сь многоѫ̇ ⷭти|ѫ̇ ⸱ ѡ̇ниже пришеⷣше бѣ жаⷣхѫ прі|и̇ти кь ц͠роу ⸱ г͠лѧще грѧди вь же|лаѫ̇щомоу тѫ ⸱ ꙃѣло бо хощеть | видѣти свѣтлое̇ твоє̇ лице ⸱| бл͠жены̇ же ѳеѡⷣрь ⸱ мѫдры̇ми | словесы̇ рꙋгаше сѧ и̇мь ⸱ є̇ще же ||

130а
и̇ приѧ̇ти ѧ̇ сꙿтворь ⸱ люблѣше же | ѫ̇ вельми ⸱ и̇ оу̇дръжа же ѫ̇ .г͠. д͠ни ⸱ ꙩ̇нѣмꙿ же нѫдѧщимь сѧ пои̇ти ⸱| и̇ самь оу̇дрьжавь мало ѿ нихь ⸱ а꙼ проѧѫ̇ посла кь ликинию̇ написавꙿ | кь немоу посла писаниє̇ ⸱ ꙗ̇ко да | самь двигнеть сѧ ⸱ и̇ да придеть кь | немоу съ ⷭтными бг͠ы ⸱ реⷱ да при | тебѣ пожрѫ ⸱ ѻ̇ниже въꙁврати|шѧ сѧ къ цр͠ю и̇ повѣдашѧ писа|ние̇ ѿ ѳеѡⷣра ⸱ добрѫѭ̇ дѣтѣ|лъ е̇го ⸱ рекьше ꙗ̇ко поⷣбае̇ть те|бѣ двигнѫти сѧ кь немоу ⸱ и̇ се|моу бо бы̇вае̇моу ⸱ мноꙃи бо и̇|мѧть поклонити сѧ бг͠омь ⸱| и̇ послоушавь же ликинии̇ сло|веса и̇хь ⸱ и̇ сьбравь множьство | великоє̇ гражаⷣнь ⸱ и̇ селѣн̇ ⸱| ꙗ̇ко .ѳ͠. ты̇сѧщь ⸱ и̇ пои̇де вь | и̇раклиѫ̇ ⸱ сь великоѫ̇ радости|ѫ̇ ⸱ вь тѧже нощь ст͠ы ѳеѡⷣрь ⸱||

130б
видѣ вь сꙿнѣ ⸱ ꙗ̇ко вьꙁѧть быⷭ по|кровь храмаа̇ вь немьже лежа|ше ⸱ и̇ стрѣлы ѡ̇гꙿнꙿны сꙿ нбеⷭ летѧ|ще на нь ⸱ и̇ глⷭа гн͠ь гл͠ѧ кь немⷹ ⸱| дрьꙁаи̇ ѳеѡⷣре ⸱ с тобоѫ̇ е̇сꙿмь а꙼ꙁь | и̇ вьста же бл͠жены̇ и расмотри | сьнь ⸱ и̇ помы̇слии̇ ꙗ̇ко г͠ь бѣ|дить и̇ на мѫениє̇ ⸱ и̇ ѻ̇бьве|сели сѧ ꙃѣло ⸱ и̇ оу̇вⷣѣ ꙗ̇ко , лики|ни цр͠ь приближи сѧ ⸱ и̇ вълѣꙁе | вьнѫтрьнѫѫ̇ клѣть своѫ̇ ⸱| кланѣѫ̇ сѧ ꙃѣло и̇ гл͠ѧ ⸱ пѫть | шествоуи̇ сꙿ мꙿноѫ̇ г͠и ⸱ вь тее|ни и̇ сє̇мь тебе ради ⸱ въста|вь же , и̇ оу̇мы си лице ⸱ и̇ ѡ̇блькꙿ | сѧ вь риꙁы̇ своѫ̇ браны̇ѩ̇ ⸱ вь|сѣде на конь ⸱ и̇ срѣте ц͠рѣ ⸱ и̇ | доⷭи̇но поклонение̇ сꙿтвори є̇мⷹ ⸱ и̇ реⷱ раⷣуи̇ сѧ гнⷣе ⸱ дрьжавьны вла|стелине ⸱ ц͠рь же лобьꙁавь ѫ̇ и̇ | гл͠аше ⸱ приди оу꙼бо ⸱ слн͠цоуꙁра||

131а
не ⸱ и̇ вѣнено , славне ⸱ поⷣбає̇ть | тебѣ вѣнець носити ⸱ и̇ сꙿ мⷩоѫ̇ ц͠рь|ствовати ⸱ и̇ вьшедъшоу же е̇моу | вь и̇раи̇клиѫ̇ ⸱ и̇ прѣстолоу велико|моу оу꙼готованоу бы̇вꙿшоу є̇м ⸱| и̇ сѣде ц͠рь и̇ ѳеѡⷣрь ⸱ и̇ народоу мꙿ|ногоу прѣстоѫ̇щоу прѣдь нимь ⸱| и̇ г͠ла ц͠рь приꙗ̇телоу мои̇ ѳеѡⷣ|ре ⸱ нарьци д͠нь ⸱ в(ь) ьⷩже и̇маши прі|нести жрьтвы̇ великы̇мь б͠о|мь ⸱ и̇ реⷱ бл͠жени ѳеѡⷣрь кь немоу ⸱| принеси ми ц͠рю естꙿнѣи̇шѧѫ̇ | твоѫ̇ б͠гы ⸱ да створѧ ѫ̇ вьнести | въ клѣть моѫ̇ ⸱ и̇ покажⷣоу и̇ пома|жꙋ иⷯ ⸱ пакы̇ принесѫ ѫ̇ ⸱ прѣдъ тобо|ю̇ и̇ пожрѫ и̇мь ⸱ и̇ въꙁемь бл͠жени | ѳеѡⷣръ ⸱ б͠гы̇ ꙁлатиѫ̇ и̇ сребрь|ны̇ѫ̇ ⸱ и̇ внеⷭ ѧ̇ въ клѣть своѫ ⸱ вь ⸱| полоунощи раꙁби и̇ ськроуши ѫ̇ ⸱| и̇ раꙁⷣа ѫ̇ нищимь ⸱ и̇ двѣма же | д͠ньма мимо шедьшема ⸱ и̇ при||

131б
ꙁва ликинии̇ мⷱника и̇ реⷱ е̇м ⸱| ꙗ̇коже добра рода е̇си и̇ славьнаа̇ | и̇ ьтомь дрѣвꙿними ц͠ри ⸱ и̇ пока|жи дрьꙁновение̇ вое̇ кь б͠гомь ⸱ и̇ | прѣдь вьсѣми пожри и̇мь ⸱ да | прои , видѣвꙿшеиꙿ тѧ ⸱ дрьꙃѣи̇|шѧ бѫдѧть ⸱ макьсеньтие̇ же ⸱| сьтьникь прѣѫ̇ рѣь и̇ реⷱ ⸱ ц͠рю та|ко ми б͠ꙁи ⸱ и̇ славьнаа̇ твоꙗ̇ | дрьжаваа̇ ⸱ порѫгалꙿ сѧ е̇стъ ⸱| а̇ꙁь бо видѣхь , вь минꙋвьшꙋ|ѫ̇ нощь ⸱ г͠лавѫ великѫѫ̇ арь|темидѫ ⸱ носимѫ женоѫ̇ е̇те|роѫ̇ оу꙼богоѫ̇ ⸱ и̇ рауⷣѧщи сѧ ѡ̇ | неи̇ ⸱ и̇ диви сѧ ц͠рь и̇ быⷭ беꙁьглаⷭ|нь ⸱ и̇ ѿвѣща ѳеѡⷣрь и̇ реⷱ є̇моу ⸱| тако ми силы хвⷭи ⸱ ꙗ̇ко тако є̇|сть ⸱ ꙗ̇коже , макꙿсеньтиє̇ реⷱ ⸱ до|брѣ є̇же сътворихь ц͠рю ⸱ а꙼ще б͠ꙁи | твои̇ не могѫть помощи себѣ | то намь како могѫть помощи ⸱||

132а
тогаⷣ , ликини и̇ꙁꙿмѣни лице своє̇ ⸱ и̇ | колѣни си , съплеть рѫкама ⸱ и̇ вьпиꙗ̇ше г͠лѧ ⸱ оу̇вӹ мнѣ оу̇вы̇ мнѣ ⸱| порѫгань быⷯ ⸱ и̇ то рекѫ ⸱ и̇ли то | вьꙁꙿг͠лѧ не вѣмь ⸱ ц͠рю дрьжавьноу кꙿь | гоубителоу , семоу си рекь ⸱ и̇ наро|доу сьбравꙿшоу сѧ ⸱ и̇ вь сьмѣхь , бы̇|вꙿшоу ⸱ всѣмь противꙿны̇мь воє̇м(ь) ⸱| ̇ще же и̇ красны̇ѫ̇ бг͠ы раꙁьбывꙿ|шоу ⸱ и̇ раꙁдаль є̇си нищимь ⸱| мⷱкь же х͠вь ѳеѡⷣрь реⷱ ⸱ р̇кає̇ши | ц͠рю ⸱ нѫ а̇ꙁь играѫ̇ ⸱ ты̇ сь б͠гомꙿ | бориши сѧ ⸱ нѫ а̇ꙁь б͠гословѧ и̇ ⸱| ты хлиши ⸱ нѫ а̇ꙁь хвалословоу ⸱| ты̇ мр͠тьвымь слоужиши ⸱ нѫ а꙼|ꙁь б͠оу живоу ⸱ ты серапию̇ ⸱ а̇ꙁь жⱔ | серафиⷨскомоу ⸱ т̇ а̇полоноу ⸱ нѫ | а꙼ꙁь спаⷭѫ̇щомоу ⸱ т же тракини|нь ꙋглъ ⸱ а̇ꙁь же врьховьн̇ римлѣ|нинь ⸱ т̇ ликинии̇ , вѣꙗ̇тель ⸱ а꙼ꙁъ же ѳеѡⷣрь б͠жи дарь ⸱ тѣмьжⷷ ||

132б
ц͠рю не гнѣваи̇ сѧ ⸱ ни ры̇каи̇ ⸱ се бо твⷪ|рѧ сам сѧ мⷱши ⸱ и̇ ѡ̇браꙁь ѡ̇сли̇ и̇ма|ши ⸱ тѡгаⷣ раꙁьгꙿнѣва сѧ ликини ⸱ и̇ по|велѣ мⷱка съвлѣщи ⸱ и̇ протѧгнѫти | и̇ быти .д͠. ми по плещьма ⸱ ба|тови .н͠. и̇ по рѣвоу .ѯ͠. рань ⸱ и̇ по|томь повѣлѣ солигами ѻ̇ловѣ|нами ⸱ бити по выи̇ е̇го ⸱ немⷧтⷭи|вꙿно ⸱ и̇ нокьты̇ желѣꙁꙿы трьꙁати | плъⷮ є̇го ⸱ и̇ свѣщами горѫщами | жещи по строупомь ̇го ⸱ и̇ рѣпы | ѡ̇стры брести сьсѣдьшѧѧ̇ крь|вь ̇го и̇ по семь повелѣ ꙁатворити | въ темꙿници ⸱ и̇ ноꙃѣ є̇го ꙁаб̇ти | вь кладѣ ⸱ и̇ не дати е̇моу ꙗ̇сти | ꙁа .е͠. дн͠еи̇ и̇ по семь повелꙗ крⷭть | оу̇строи̇ти ⸱ и̇ поставити прѣдъ вра|ты привести же ст͠аго ⸱ и̇ при|гвоꙁⷣити на нємь ⸱ и̇ пришедь|ше слоугы̇ ⸱ и̇ пригвоꙁдишѧ е̇|моу рѫцѣ ⸱ и̇ ̇динъ гвоꙁдꙑ ||

133а
вьбишѧ вь таи̇ны̇ оу̇дь е̇го ⸱ и̇ и̇но горе , сътворишѧ ̇моу ⸱ и̇ ѡ̇тро|комь повелѣвше , стоѫ̇щимь стрѣ|лѣти вь ѡ̇и є̇го ⸱ и̇ и̇стрьꙁати | стрѣли сь ꙃѣницами є̇го ⸱ дроу|ꙁии̇ же , таи̇нны̇ оу̇дъ ̇го ⸱ ѡ̇стр̇ | желѣꙁ̇ прокраа̇хѫ ⸱ а꙼ꙁь же тоу | бѣхь є̇дрописець авьгарь ⸱ ꙁрѫ | мⷱнка ⸱ слышѫ же таи̇нꙿное̇ въꙁь|ды̇хани(є̇) є̇го ⸱ и̇ поврьгохь коньди|келы̇ ⸱ и̇ поклѣнѣхьх сѧ на ногоу | е̇го ⸱ господинꙿ же мои̇ ⸱ стрⷭрць | хвⷭь ѳеѡⷣрь ⸱ маломь глаⷭмь реⷱ мꙵ | гл͠ѧ ⸱ а꙼вьгаре дѣла своє̇го не ѡ̇ста|ви ⸱ и̇ не прѣстани ѿ бесѣд̇ ⸱ бѫⷣщѧ|ѧ̇ (ѻ̇) мꙿнѣ ⸱ нѫ прѣтрьпи да ѡ̇шесть|вие̇ мо̇ напишеши ⸱ и̇ подви|ꙁаниꙗ̇ ⸱ и̇ д͠нь сконьаниꙗ̇ мⷪ|є̇го ⸱ и̇ вьпиѫ̇ ѳеѡⷣрь г͠оу г͠лаше ⸱| прьвѣє̇ ми г͠и реⷱ ꙗ̇ко с тобоѫ̇ | є̇сьмь ⸱ и̇ н͠нѣ вьскѫѫ̇ ѿстѧ|пи ѿ мене ⸱ вижьⷣ г͠и ⸱ непоро|ꙿнаа̇ мѧ сътвори ⸱ и̇ ꙁвѣриє̇ ди||

133б
ви раꙁоришѧ тѣло мие̇ ⸱ и̇ тѣбе | ради и̇ꙁѧста се , ꙃѣницѣ ѡ̇ию̇ | моє̇ю̇ ⸱ и̇ пльⷮ ми ѡ̇г͠ноу прѣдана | быⷭ ⸱ власи же мои̇ падаѫ̇ть по | ꙁеми ⸱ ꙁѫби же ѡ̇скⷡрънѣѫ̇тꙿ сѧ ⸱ л[и]|це же ѡ̇синѣе̇ть ⸱ и̇ кости соухи ⸱| страхомꙿ прідрьжѫть сѧ крⷭтѣ ⸱ по|мени г͠и ꙗ̇[ко] тебе ради постраⷣхь ⸱| нѫ и̇ желѣꙁны , гвоꙁди прои̇дѫ мѧ ⸱| и̇ вьсꙿприми ѡ̇каа̇нꙿны̇ д͠хь мои̇ ⸱| и̇ оу̇строи̇ ꙗ̇коже хощеши ⸱ а꙼ꙁь | бо и̇схожⷣѫ ѿ житиꙗ̇ сего ⸱ и̇ се ре|кь к том не провѣща ⸱ бѣ бо сьдрⷪ|бено все тѣло є̇го ⸱ и̇ мнѣвꙿ же ли|кини ц͠рь ꙗ̇ко оу̇мр͠шаа̇ ⸱ и̇ пове|лѣ ѡ̇ставити висѧща на дрѣвѣ ⸱| и̇ вь прьвѫѫ̇ же стражѫ нощи ⸱ и̇ | посланъ быⷭ а̇нꙿг͠ль ѿ б͠а ⸱ и̇ ѿрѣ|ши и̇ ѿ крⷭта того ⸱ и̇ сьтвори | тѣло є̇го ꙁдраво ⸱ и̇ лобьꙁавь и̇ | и̇ реⷱ е̇моу ⸱ раⷣуи̇ сѧ ѳеѡⷣре и̇ вь|ꙁьмагаи̇ ⸱ ѡ̇ бл͠годѣти г͠а наше|го ісаⷭ хаⷭ ⸱ се бо с тобоѫ̇ є̇сть г͠ь б͠ь ⸱||

134а
и̇ по то реⷱ ꙗ̇ко ѿстѫпи ѿ мене ⸱| сконаи̇ оу̇бо теениє̇ и̇ стра|сти твоѫ̇ ⸱ и̇ придеши кь г͠оу на|шемоу і̇соуⷭ хⷭоу ⸱ и̇ прии̇меши̇ | бесꙿм͠ртны̇ вѣнець ⸱ и̇ се рекь а̇нꙿ|г͠ль и̇ ѿтиде ⸱ ст͠ы же ѳеѡ̇дорь | ꙁдравъ быⷭ ⸱ и̇ хвалѣше своє̇гⷪ | влⷣкѫ ⸱ и̇ наѧть пѣти гл͠ѧ ⸱ вь|ꙁнесѧ тѧ цр͠ю мои̇ бж͠е мои̇ ⸱ и̇ | бл͠гословѧ и̇мѧ ти вь вѣкы̇ вѣ|ка ⸱ и̇ проеє̇ ⸱ ликини же свѣ|та не доека ⸱ по брѣꙁгоу посла | а̇ньтиѡ̇ха ⸱ и̇ патрикиꙗ̇ ⸱ ѻ̇ба сво|ꙗ̇ сьтника ⸱ бѣста бо и̇ рѣдьни|ка ⸱ и̇ гл͠а кь нима цр͠ь шеⷣша и̇ | принесѣта ми ꙁлоє̇ то смрⷮьно|̇ тѣло ⸱ льсца ѳеѡⷣра ⸱ да вь ра|кꙋ ѡ̇ловѣнꙋ вьложѧ ⸱ и̇ вь глѧ|бинѫ морьскѫѫ̇ въврꙿжемь є̇ ⸱| несьмысльныⷯ ради крьсти|нь ⸱ шедьша же сьтьника кь | мѣстоу ⸱ и̇ дрѣво видѣста ле|жѫще ⸱ и̇скомаго нигⷣѣже ⸱| не видѣше ст͠го ѳеѡⷣра ⸱||

134б
и̇ реⷱ а̇ньтиѡ̇хь кь патрикию̇ ⸱ вь и̇|стинѫ ꙗ̇ко галилеи̇ гл͠ѧть ⸱ ꙗ̇ко хьⷭ | вꙿсꙿкр͠сль е̇сть ⸱ и̇ сего днⷭе вьскꙿр͠си и̇ ⸱| патрики же блиꙁꙿ пристѧпи ⸱ и̇ ви|дѣ бл͠женаго ѳеѡⷣра сѣдѧща ⸱ и̇ | поѫ̇ща словеса бж͠иꙗ̇ ⸱ и̇ вьꙁьпи | глаⷭмь велиє̇мь и̇ реⷱ ⸱ велеи̇ б͠ь | крⷭтиꙗ̇ньскы̇ ⸱ и̇ пристѧпль|ша кь немоу и̇ рѣста ⸱ мⷧивѣ ти | сѧ ⸱ и̇ вѣ крⷭтиꙗ̇нина е̇свѣ ⸱ и̇ вѣ|роваста вь тьи̇ дн͠ь и̇ та ⸱ и̇ .о͠. во|и̇ и̇ны̇ ⸱ и̇ .в͠. и̇ оу̇вѣдѣвꙿ же лики|нии̇ ⸱ и̇ посла а̇ньтипата ⸱ и̇ке|ѳа ⸱ и̇ и̇нѣхь .т͠. вои̇нь да биѫ̇|ть ѫ̇ ⸱ шедьше же и̇ видѣвьше ⸱| ꙗ̇же творѣше бл͠жены ѳеѡⷣрь ⸱| и̇ вѣровашѧ вьси вь г͠а ⸱ и̇ сьбра|шѧ сѧ множьство на мѣсто тѡ ⸱| и̇ въпиꙗ̇хѫ є̇дꙵнь б͠ь крⷭтиꙗ̇скы̇ ⸱| ты є̇дꙵнь б͠ь и̇ нⷭѣ и̇ного ⸱ и̇ быⷭ | единь глⷭа ⸱ и̇ вепль и̇ вьсѣмь | гл͠ѧщемь ⸱ кто єсть̇ ликини|и̇ вѣа꙼тель ⸱ камениє̇мь по||

135а
биꙗ̇тⷷ и̇ ⸱ нашь бо цр͠ь б͠ь є̇сть ⸱ про|повѣдає̇ми ѳеѡⷣромь ⸱ и̇ быⷭ мѧ|тежь и̇ мльва велика ⸱ и̇ крьвопрⷪ|литие̇ ⸱ и̇ притее ̇динь копии̇|никь ⸱ леѡ̇дорь и̇менемь ⸱ на ст͠а|а꙼го ѳеѡⷣра ⸱ и̇ срѣте и̇ а꙼ньтипа|ть ⸱ и̇ и̇схыти оу̇ него копиє̇ ⸱ и̇ | пронѫꙁе и̇ посрѣдѣ ⸱ моужь же ⸱| етерь ⸱ ѡб̇ринь родомь ⸱ прите|кь и̇ ско(нꙿ)а а꙼ньтипата ⸱ и̇ прибли|жи сѧ мⷱнкь словес̇ довольни|ми ⸱ и̇ побєсѣдова народоу ⸱| и̇ є̇дꙿва оу̇стави шоумь ⸱ и̇ жало | гл͠ашениꙗ̇ ⸱ гл͠ѧ кь нимь ⸱ ѡ̇ста|нѣте любими мѫжи ⸱ влⷣка мо|и̇ хьⷭ ⸱ распѧⷮ бы̇вь и̇ оудрьжа сѧ ⸱| а꙼нг͠лы̇ мⷱти родь лⷭкыи̇ и̇ грѧ|дѫщоу є̇мⷹ мимо темꙿницоу ⸱| сь многомь народомь ⸱ сѫщи|и̇ въ темници вьпиа̇хѫ ⸱ помⷧоу|и̇ н̇ рабе б͠а вы̇шꙿнаа꙼го ⸱ ѻ̇нь | же словомь раꙁрѣши и̇мъ ꙋꙁы̇ ⸱| и̇ реⷱ ѳеѡⷣрь кь нимь ⸱ и̇дѣтє ||

135б
мѧжии сь миромь ⸱ и̇ поменѣ|те мѧ ⸱ много же множьство ⸱ ѡ̇|брати сѧ кь г͠оу нашемоу і̇с͠оу хⷭоу | и̇ мноꙃи ѿ и̇мѫщииⷯ дльгы̇ и̇ не|дѫгы̇ и̇ мѫими дх͠ы неⷭты|ми ⸱ и и̇сцѣлѣшѧ прикасани|є̇мь рѫкы̇ є̇го ⸱ и̇ вонами риꙁь | ̇го ⸱ и̇ повѣдашѧ ликинию̇ ⸱ ꙗ̇|ко множьство ѡ̇ставльше люⷣє̇ б͠о|гы̇ ⸱ и̇ вѣровашѧ хⷭоу сь ѳеѡ̇до|ромь ⸱ и̇ раꙁꙿгнѣва же сѧ ликини|и̇ повелѣ мꙋеника оу̇сѣкнѫ|ти ⸱ и̇ видѣшѧ народи и̇ въскꙿли|цаше на ликиниꙗ̇ ⸱ бл͠жены̇ | же многы̇ словесы̇ ⸱ и̇ оу̇ени мо|лѣше и̇ гл͠ѧ ⸱ братиꙗ̇ моꙗ̇ ⸱ не и̇|мѣте пеали ѡ̇ ликинии ⸱ слоу|га бо е̇сть ѡ̇ц͠а своє̇го диꙗ̇во|ла ⸱ мнѣ бо дⷭои̇ть ⸱ оу̇же кь г͠оу | б͠оу моє̇моу пои̇ты̇ ⸱ и̇ сконьа | молитвѫ ⸱ и̇ ꙁнамєнавь все | тѣло своє̇ ⸱ и̇ рее кь а꙼вьгароу ⸱| не оу̇ны написати д͠нь сконꙿани||

136а
ꙗ̇ мо̇го ⸱ и̇ тѣло моє̇ положи | вь є̇вьхаи̇тѣхь ⸱ вь селѣ дѣнⷣи ми ⸱| и̇ є̇гⷣа сконьа̇ши сѧ ⸱ и лѧжеши | ѿ шоуѩ̇ мєне ⸱ и̇ пакы̇ помоли | сѧ много ⸱ и̇сконꙿа млт͠вѫ ⸱ и̇ ре|кь а꙼миⷩ ⸱ и̇ лобьꙁа братиѫ̇ вьсѧ | и̇ прострѣ ⷭтьнѫѫ̇ вы̇ѫ̇ ⸱ и̇ оу̇сѣ|кновень бы̇сть ⸱ мⷭца ⸱ феврарѣ ⸱| вь .ꙁ͠. мы дн͠ь сꙋботьныи̇ .а͠. неⷣ|лѫ поста ⸱ и̇ вьꙁемьше ст͠оє̇ тѣ|ло є̇го ⸱ сь свѣщами и̇ сь каньди|лы ⸱ и̇ несошѧ ѿ а̇раклие̇ вь | євьхаи̇ти ⸱ и̇ тоу положишѧ и̇ ⸱| многа же юдеса ⸱ и̇ иⷭцѣлені|ꙗ̇ творить г͠ь нш͠ь ст͠ымь мⷱе|никомь ѳеѡⷣромь ⸱ на мⷭѣ|томь ⸱ ꙩ̇ хⷭѣ і̇с͠ѣ и̇ г͠и нашемь ⸱| ̇мже слава и̇ ⷭть и̇ дрьжа|ва ⸱ и̇ поклаⷩѣниє̇ ⸱ ѡ̇ц͠оу и̇ сн͠оу | и̇ ст͠омоу дх͠оу ⸱ и нинѣ и̇ прі|сно и̇ вь вѣкы вѣкомь а꙼миⷩ ⁘ ||

136б
СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ И̇ꙌАНА ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ В НЕ(Д) СРѢ|докрьстьнѫѫ̇ ⸱ ѡ̇͠е бл͠агослови ⁘ |
Се оу̇ити сѧ добро ⷭ дн͠ь и̇ нощь | и̇ на послѣдьнн дн͠ь вьꙁираи ⸱ и̇ | не ꙁабы̇ваи̇ никогаⷣже негаси|маго пламене ⸱ и̇ пꙿса͠льмь вь | оу꙼стѣхь твои̇хь да не прѣстає̇|ть ⸱ б͠ь бо мѣнимь прогонитꙿ | бѣсы̇ ⸱ а꙼ и̇деже тоужⷣѫ и̇ непꙿ|риа꙼ꙁꙿнꙿны̇ѫ̇ пѣсни ⸱ тоу гнѣ|вь бж͠и ⸱ и̇ горе ⸱ а꙼ и̇деже бж͠есть|вны̇хь книгь ьтеныꙗ̇ ⸱ тоу | веселиє̇ праведны̇мь ⸱ и̇ сп͠се|ние̇ дш͠амь ⸱ и̇деже гѫсли и ли|ци ⸱ тоу ꙩ̇мраени̇ мѫжемь ⸱| и̇же намь пагоуба ⸱ и̇ неприꙗ̇|ꙁни добродн͠евьн̇ ⸱ кыи̇ оу̇|спѣхь дрьжати сѧ вь аⷭ ⸱ и̇ ве|лиати сѧ ꙁде ⸱ а̇ тамо мѫи|ти сѧ вь вѣкы̇ ⸱ раꙁоумѣєⷨ ꙗ̇ко ||

137а
не оу̇спѣѫ̇ть намь коньци ꙁемьни ⸱| въ тьи̇ аⷭ ⸱ помѣнѣм сѧ ꙗ̇ко нито|же не можеть комоу помощи ⸱ нѫ кь|ждо своє̇ брѣмѧ носѧ стои̇ть ⸱ ждѫ ѡ̇сѫ|жеⷣнии̇ꙗ̇ бы̇вшаа꙼го ⸱ ае̇маа̇го и̇ꙁвѣ|стити намь ⸱ се на оу̇мѣ и̇мѧще въꙁлю|бени ⸱ мѫдростиѧ̇ и̇ смѣрениє̇мъ | живѣмь ⸱ въ нинѣшꙿнемь вѣцѣ ⸱ ꙗ̇|ко оу̇ить ны а꙼плⷭь гл͠ѧ ⸱ ѡ̇истимь | сѧ ѿ вьсего ꙁла ⸱ скврꙿны̇ пльти и̇ | дх͠а ⸱ ѿврьꙁѣмь оу̇бо дѣла темь|наа꙼ ⸱ и̇ поганьскы̇ѫ̇ нꙿравы̇ ⸱ ниже | оу̇же ходимь ⸱ ꙗ̇ко (и̇) прои погани хо|дѧть ⸱ нѫ ст͠ыѫ̇ праведꙿны̇кы ьтѣм(ь) | и̇ праꙁꙿныⷦ ⸱ поминаѫ̇ще всѧ немо|щꙿны̇ѫ̇ ⸱ и̇ нищѫѫ̇ и̇ нищѫѫ̇ и̇ вь темьницахꙿ | дꙿрьжимы̇ѫ̇ ⸱ и̇ и̇же вь поустинѣхь | и̇ вь горахь ⸱ и̇ вь врьтьпѣхь ⸱ и̇ вь прⷪ|пастѣхь ꙁемныⷯ ⸱ и̇ ст͠ыѫ̇ дн͠и ь|тѣмь ст͠ѧще ⸱ не трьжьскы̇ нѫ б͠о|жьскы̇ ⸱ ни мирьскы̇ ни прѣмирь|скы̇ ниже дꙿвери вѣнꙿає̇мь ⸱ и̇ | кого вьставѣмь ⸱ ни на пищали | ни на гѫсли слоуха ѿвръꙃѣмь ⸱| ни вь риꙁы мѧкы̇ ⸱ ни ꙁлатоу бли||

137б
стание̇ ⸱ ни власы̇ плетениє̇ ⸱ ни | пиꙗ̇ньствомь ⸱ ни лѧжѧ сь ѡ̇бра|ꙁьствомь ⸱ нѫ се ѡ̇ставимь є̇ли|номь ⸱ и̇ жидовомь ⸱ ̇же не и̇мѫ|ть оу̇пованиꙗ̇ спⷭнию̇ ⸱ мы̇ же коу|пно мали и̇ велици ⸱ мѫжи и̇ жены̇ ⸱| крⷭтиꙗ̇нꙿскы̇ ст͠ы дн͠и ьтѣмь ⸱| псал͠м̇ и̇ пⷭѣньми ⸱ и̇ пѣниє̇мь | ст͠аго дх͠аа̇ ⸱ и̇ гл͠ашени̇мь а̇нг͠ль|скымь ⸱ и̇ не вѣнаєⷨ дꙿвꙿери дафи|ниє̇мь и̇ цвѣт̇ ⸱ се бо ̇линꙿско ⷭ | и̇ жидовъско ⸱ мы̇ же ⷭтьны̇мь | и̇ животворѧщимь крⷭтомь дꙿве|ри вѣнꙿає̇мь ⸱ гл͠ѧ сь а꙼плⷭмь ⸱| мнѣ не бѫди хвалити сѧ ⸱ тꙿкмⷪ | ѡ̇ крⷭтѣ гн͠и ⸱ и̇ ꙩ̇ дꙿверехь живо|творꙿца крⷭта ⸱ на елѣхь и̇ на прь|сехь ⸱ и̇ оу̇стѣхь ⸱ и̇ по въсѣмь оу̇|домь нашимь ⸱ симы̇ ꙁнамена|е̇мь сѧ ⸱ и̇ симь вьѡ̇р̇ѫжимь сѧ | ̇же ⷭ ѻ̇рѫжи̇ крⷭтьꙗ̇ньско ⸱| и̇ побѣда см͠рьти ⸱ и̇ оу̇повані|̇ вѣрꙿны̇хь ⸱ и̇ свѣть конꙿцемь ⸱| и̇ ѿврьꙃитель раю̇ ⸱ и̇ є̇ретиь|ствоу ѡ̇цѣщениє̇ ⸱ и̇ оу̇тврь||

138а
ждени̇ вѣрѣ ⸱ и̇ велико̇ сьхране|ни̇ ⸱ и̇ хвала крⷭтиꙗ̇̇ньскаа꙼ ⸱ се|го крⷭтиꙗ̇не не въсѧ дн͠и и̇ нощи ⸱| аⷭ ⸱ и̇ годы̇ ⸱ не прѣстаи̇ носѧ на вь|сѣ мѣста ⸱ и̇ беꙁ него нищо не ско|нꙿаи̇ ⸱ нѫ спѧ и̇ вьстаѫ̇ ⸱ ꙗ̇ды ⸱| и̇ дѣлаѧ̇ ⸱ и̇ пиѫ̇ ⸱ и̇ пѫтьшеств|ѫ̇ ⸱ а̇ще по мороу плавае̇ши ⸱ а̇|ще ли прѣꙁ рѣкѫ веꙁеши сѧ ⸱ вꙿсѧ | оу̇ды̇ своѧ̇ животворꙿцемь крⷭто|мь оу̇твори ⸱ и̇ не пристѧпиⷮ кꙿ | тебѣ ꙁло ⸱ сего бо видѫще проти|вны̇ѫ̇ силы̇ ⸱ потаѫ̇ще сѧ ѡ̇|тидѫть ⸱ сьи̇ бо вꙿселенѭѫ̇ ѡ̇|ст͠иль ⷭ ⸱ и̇ свѣть навель ⸱ и̇ ль|сть оу̇праꙁни ⸱ и̇ вьсѧ ѫ̇ꙁы̇кы̇ | сьвькоупи ⸱ ѿ въстока и̇ до | ꙁапада ⸱ и̇ сѣвера и̇ ю̇га ⸱ и̇ въ є̇|динѫ цр͠ковь ⸱ и̇ вь е̇динѫ вѣрѧ ⸱| и̇ ̇дино кр͠щениє̇ ⸱ и̇ вь любовь | свѧꙁаль е̇сть ⸱ непобѣдимы̇ | градъ крⷭтыꙗ̇ньскы крⷭть ⸱ и̇ | какова оу̇ста ⸱ и̇ли̇ каков̇ | ѧ̇ꙁы̇кь ⸱ поⷣбно прославить ⸱| подобноє̇ ѡрѫжиє̇ велика|го цр͠ѣ хⷭа ⁘ ||

138б
се ⷭ въдрьжень вь мѣсто поⷣбноє̇ ⸱| и̇ а̇би̇ проꙃѧбе гроꙁдь жиꙁꙿны на|шеи̇ ⸱ симь драгы̇мь ѡ̇рѫⷤꙵмь ⸱| хⷭь б͠ь раꙁьврьꙁе а̇давѫ ѫ̇тробѫ ⸱| и̇ вьсѫ силѫ ̇го ⸱ и̇ многа клюа|рьства ⸱ и̇ неприꙗ̇ꙁнина ꙁатье | оу̇ста ⸱ сего видѣвьши сꙿмрꙿть ⸱ и̇ | въстрепета вьсѣ ⸱ и̇ ̇лицѣхь и̇мⷺ ⸱| ѿ прьваа̇го а꙼дама ѿпоусти ⸱ и̇ си|мь ѡ̇рѫжиєⷨ блжⷷни а꙼плⷭи ⸱ въсѫ си|лѫ вражиѧ̇ попрашѧ ⸱ и̇ ѡ̇бль|кьше сѧ въ брьнѫ мѣсто ⸱ вои̇ни | хв͠и мⷱци ⸱ всѣ помы̇шениꙗ̇ оу꙼|поваѫ̇ще ⸱ мⷱтелѣ попрашѧ ⸱| и̇ сего носѧще ⸱ и̇же мирь ѿврьгь|ше сѧ ⸱ сь многоѫ̇ радостиѫ̇ жи|вѫть вь поустнѣхь ⸱ и̇ въ гора|хь ⸱ и̇ вь врьтьпахь ⸱ и̇ вь пропа|стєхь ꙁемꙿныⷯ ⸱ бесьисльна | бл͠годѣть л͠колюбꙿца бг͠а ⸱ и̇ | колико добра дарьствова ⸱| крⷭтомь родоу л͠ьском ⸱ и̇ тѡ|же пакы скоⷩаниє̇ вьсего мꙵ|ра ⸱ вь второє̇ пришествиє̇ гн͠е ⸱ прьвоє̇ ꙗ̇вить сѧ на ꙁеми крⷭть ⸱||

139а
сь славоѫ̇ нꙿб͠сноѫ̇ ⸱ и̇ множьство пль|ка а꙼нг͠льскаа̇го ⸱ врагы̇ страшѧ и̇ | скроушаѫ̇ ⸱ а̇ вѣрꙿны̇ѫ̇ веселѫ и̇ про|свѣщаѫ̇ ⸱ и̇ влⷣⷭтво ꙗ̇влѣѧ̇ велика|а꙼го ц͠рѣ ⸱ ѡ̇ ⷭтнѣмь крⷭтѣ ⸱ се ̇сть | и̇ вѧще сихь ⸱ каꙗ̇ по сииⷯ придеть | вѣсть какова ⸱ пае словеⷭ и̇ оу̇ма ⸱| и̇ сьмы̇сла ⸱ прѣи̇деть вьсѣкѧ повѣ|сть ⸱ и̇ юдѧть въсѣ слоухь ⸱ горе мнѣ | братиꙗ̇ моꙗ̇ любимаꙗ̇ ⸱ поменѫ|хь годь тьи̇ и̇ вьстрѧсохꙿ сѧ ⸱ и̇ ѡ̇ се|мь слово оу̇мыслихь приложити ⸱| ѿ многа страха ⸱ и̇ помы̇шлаѫ̇ | що хощеть бы̇ти ⸱ и̇ ꙗ̇вити сѧ по | крⷭтѣ ⸱ кто бо и̇сповѣсть или ктⷪ | смѣє̇ть и̇ꙁрещи ⸱ и̇ коꙗ̇ оу̇ста и̇|сповѣдѫть ⸱ и̇ кы̇ ѧ̇ꙁыⷦ и̇ꙁреⷱть ⸱| и̇ котори глаⷭ нарѣкоує̇ть ⸱ и̇ како|вь же слоухь въмѣстить слы̇ша|ти та ⸱ и̇хьже нб͠са трьпѣти не мⷪ|гѫть ⸱ сиково бо и̇ велиє̇ ⸱ и̇ стра|шꙿнаꙗ̇ юдеса ⸱ не бы̇шѧ всѣхь броⷣхꙿ ⸱| ни и̇мѫть бы̇ти ⸱ нн͠ѣ оубо мꙿно|гы̇ крат̇ ⸱ а꙼ще бѫдѧть мльни|ѫ̇ ⸱ и̇ли громи велици ⸱ не вь||

139б
си ли страшѧтꙿ сѧ ⸱ и̇ пае дш͠е гроꙁи|мꙿ сѧ ⸱ и̇ли како прѣтръпимь тогда ⸱| ̇гда слы̇шимь глаⷭ трѫбѣ ⸱ ѿ нбеⷭ стра|шно вьпиѫ̇щи ⸱ и̇ боудѧщи и̇же ѿ | вѣка спѧщихъ ⸱ правъдивы̇ѫ̇ ⸱ и̇ не|правꙿдивы̇ѫ̇ ⸱ тѡгаⷣ вь а̇дѣ л͠ьскы̇ѧ̇ | вещи ⸱ слы̇шѧще глаⷭ трѧбы̇ ⸱ и̇ текѫ|ть сь тьщание̇мь ⸱ и̇щѧще свои̇хь | сьставъ ⸱ и̇ ̇гаⷣ видимь всѣкѫ вещь | лв͠ьскѫѫ̇ ⸱ вьстаѫ̇щѧ кьжоⷣ ѿ мѣ|ста своє̇го ⸱ и̇ сьбираѫ̇щиⷯ сѧ ѿ коне|ць ꙁеми ⸱ велить бо великы̇ цр͠ь ⸱ и̇ а꙼|биє̇ сь трепетомь дасть ꙁемлѣ м͠рь|твы̇ѩ̇ своѧ̇ ⸱ и̇ а̇дъ и̇споустить мрꙿ|твы̇ѫ̇ и̇ море ⸱ а̇ще ли ꙃвѣрь раꙁⷣра|ль ⸱ и̇ли ры̇бы̇ раꙁдробыли ⸱ и̇ли пꙿ|тицѧ вьсхватишѧ ⸱ вьси вь нели|цѣ же ѡ̇космѣжить сѧ въстанѫтꙿ ⸱| и̇ влась є̇динь не погы̇бнеть ⸱ и̇ ̇|гаⷣ виⷣмь ꙩ̇гꙿнѫѫ̇ рѣкѫ ⸱ и̇сходѫщѫ | ѿ вьстока сь ꙗ̇ростиѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко и̇ свѣ|рѣпоє̇ море ⸱ и̇ꙃѣдаѫ̇щи горы̇ ⸱ и̇ ра|внины̇ (по)жигаѫ̇щоу ⸱ и̇ вьсѧ ꙁем|и̇ ꙗ̇же дѣла на неи̇ ⸱ тогда братиꙗ̇ моꙗ̇ ѿ ѡ̇гꙿнѣ тѡго ⸱ и̇стоь||

140а
ници и̇сѧѧть ⸱ и̇ рѣкы̇ прѣсъхнѫть ⸱| и̇ море и̇сѧкнеть ⸱ и̇ вьꙁдоухь трѧсе|т сѧ ⸱ и̇ ꙃѣꙁыⷣ падѫ сь нб͠се ⸱ и̇ слн͠це не | бѫдеть ⸱ и̇ лоуна прѣложитꙿ сѧ вь крь|вь ⸱ и̇ нб͠са свиѫ̇тꙿ сѧ ꙗ̇ко и̇ свитокь ⸱| и̇ е̇гаⷣ видимь а̇нг͠лы сломы̇ ⸱ и̇ текѫ|ще сь тьщаниє̇мь ⸱ и̇ сьбираѫ̇щѫ | и̇ꙁꙿбраны̇ѫ̇ рабы̇ бж͠иѫ̇ ⸱ ѿ конець | н͠боу ⸱ и̇ конець є̇го ̇гаⷣ виⷣмь ꙁемѧ | новѫ ⸱ и̇ е̇гда виⷣмь страшꙿны̇ прѣ|столь готовимь ⸱ и̇ ̇гаⷣ видимь ꙁна|мени̇ сн͠а л͠вⷭаⷦ ⸱ ꙗ̇вльше̇ сѧ на | нбиⷭ ⸱ ⷭтнаа꙼го и̇ животворѧщаа꙼гѻ | крⷭта ⸱ просвѣщаѫ̇ща вьсѧ конꙿцѧ | ꙁемны̇ѫ̇ ⸱ тѡгда вьси видѣвьше ⸱| вы̇сое ꙗ̇вльше̇ сѧ ⸱ црⷭкоє̇ се и̇ стра|шꙿноє̇ ꙁнамениє̇ ⸱ раꙁмѣє̇мь | кꙿждо ⸱ ꙗ̇ко а̇биє̇ ꙁа симь цр͠ь ꙗ̇ви|тꙿ сѧ ⸱ и̇ вь тьи̇ годь помы̇слить | кьждо ⸱ како оу̇бо срѣщѫть хⷭа ⸱| ѿвѣть дати ⸱ и̇ а̇ще кто свѣть се|бѣ грѣхы ⸱ и̇ стои̇ть оу̇милень и̇ скрь|бень ⸱ и̇ кьжоⷣ бо виⷣть дѣла своꙗ̇ | стоѧ̇ща прѣдъ нимь ⸱ и̇ли блага | и̇ли ꙁла ⸱ тогдаже и̇ тѣны̇ и̇ скꙿрь||

140б
бны нѫ хождьше ⸱ и̇ вьси и̇же вь|сѣмь срⷣцемь покаꙗ̇вьше сѧ ⸱ и̇ вь|си милостиви ⸱ и̇ странноприє̇мꙿ|ци ⸱ стоѧ̇ть веⷭли и̇ радостьни ⸱ и̇ | аѫ̇ще бл͠женаа̇го оу̇пованиꙗ̇ ⸱ и̇ | а̇влени̇ славы̇ вєликаго б͠а ⸱ сп͠си|телѣ нашего і̇саⷭ хаⷭ ⸱ грѧде бо да ве|селить ⸱ троужаⷣѫ̇щѧ въ бⷣѣни ⸱ и̇ вь | мⷧтвахь ⸱ и̇ постѣхь ⸱ и̇ пѣниⷯ ⸱ грѧде|ть да вѣнꙿа̇ть млⷭрⷣиѫ̇ ⸱ грѧдеть | да бл͠жить плакавьшѧѫ̇ сѧ грѣхь | свои̇хь ⸱ грѧдеть вьꙁнести оу̇божа|вшѧѫ̇ ⸱ и̇мени ̇го ради ⸱ и̇ не лю̇|бившихь свѣта сего ⸱ ни и̇же ⷭ вь | немь ⸱ и̇ вьсе ѡ̇ставльшеи̇ и̇ том | послѣдовавьше ⸱ грѧдеть не ѿ ꙁе|мѧ нѫ ѿ нб͠сь ⸱ ꙗ̇ко и̇ мльниꙗ̇ стра|шꙿна ⸱ и̇ тогаⷣ бѫдеть клиь великь ⸱| ѿ нбеⷭ гл͠ѧ ⸱ се женихь грѧдеть ⸱ се | сѫдиꙗ̇ приближи сѧ ⸱ се великь цр͠ь | ꙗ̇влѣє̇ть сѧ ⸱ се сѫдиꙗ̇мь ѿкры̇ва|ѧ̇ть сѧ ⸱ сє вьсѣмь вѣкомь б͠ь грѧ|деть ⸱ сѫдити вселенѣи̇ ⸱ и̇ вь|ꙁаⷣти комоужоⷣ по дѣломь є̇го ⸱| тогда братиꙗ̇ моꙗ̇ ⸱ ѿ клиа тѡгѻ ||

141а
потрѧсѧт сѧ ⸱ скровища ꙁемьнаа̇ ⸱| ѿ коньца и̇ до коньца ⸱ море и̇ въсѧ | глѫбины̇ ⸱ тогаⷣ братиє̇ страхь и̇ тѧ|га ⸱ и̇ оу̇жась на вьсѣкомь мⷭѣ ⸱ ѿ клі|а велика ⸱ и̇ ꙁвѧка трѧбнаго ⸱ и̇ а|ꙗ̇ни̇ (є̇)же грѧдеть на вꙿселенѫѫ̇ ⸱ то|гда силы̇ нб͠ныѫ̇ вьсѧ вьꙁⷣвигнѫтꙿ сѧ ⸱| тогаⷣ прѣди текѧть мльниѧ̇ ⸱ прѣди | текѫще прѣдь плъкомь а꙼нг͠льскы(мꙿ) ⸱| а꙼рꙿха̇нꙿг͠лъсти лици готовѧть сѧ ⸱| хероувимь же и̇ серафимь ⸱ и̇ мнⷪ|го ꙩ̇ита ⸱ крѣпꙿкомь глⷭамь вьпи|ѫ̇ть ⸱ ст͠ь ⸱ ст͠ь ⸱ ст͠ь г͠ь ꙗ̇вѣ се грѧде|ть ⸱ вьедрьжитель ⸱ тогаⷣ вьсѣ ве|щь на нбⷭи и̇ на ꙁеми ⸱ и̇ подъ ꙁемлⷷѧ̇ | крѣпꙿкоѫ̇ вьпиѫ̇ть ⸱ бл͠ословень грѧⷣ|и̇ цр͠ь ⸱ въ и̇мѧ г͠не ⸱ и̇ тогда раꙁде|рѫт сѧ нб͠са ⸱ и̇ ꙗ̇витꙿ сѧ цр͠ьствоуѫ̇|щимь цр͠ь ⸱ и̇ кнѫꙁемь кнѧꙁь ⸱| ꙗ̇ко и̇ мльниꙗ̇ страшꙿна ⸱ сь сило|ѫ̇ и̇ сь славоѫ̇ великоѫ̇ ⸱ и̇ видить | вьсѣьскоє̇ ѡ̇ко ⸱ и̇ ти и̇же и̇ прⷪ|бодошѧ и̇ ⸱ и̇ видѧть вьсѣ колѣ|на ꙁемьнаꙗ̇ ⸱ гѡгда нб͠о и̇ ꙁемлѣ ⸱| бѣжати хощеть ⸱ ꙗ̇коже і̇ѡⷶнь ||

141б
прѣди нарекова гл͠ѧ ⸱ видѣхь прѣстоль | великь бѣль и̇ сѣдѫщаа̇го на немь ⸱| е̇моуже ѿ лица бѣжа нб͠о и̇ ꙁемлѣ ⸱ и̇ | тѡгда сѧдеть ꙗ̇ко то єⷭть самь рекь ⸱| и̇ сьбⷷрѫт сѧ прѣдъ нимь вьси ѫ̇ꙁыци ⸱| какова оу̇бо дш͠а хощеⷮ сѧ ѡ̇брѣсти | да прѣтрьпить ⸱ є̇гаⷣ прѣстоли поста|вѧт сѧ ⸱ и̇ сѫди сѣдеть и̇ книгы̇ ра|ꙁьгꙿнѫть сѧ ⸱ и̇ тогаⷣ (виⷣ)мь бесь исла ⸱| а꙼нг͠льскы̇ѫ̇ силы̇ прѣстоѫ̇щѧ ⸱ ѡ̇|крⷭть сь страхомь ⸱ тогда кого|ждо дѣла ⸱ прѣдꙿь а꙼нꙿг͠лы̇ и̇ л͠кы | ьтѧть сѧ ⸱ и̇ тогда сконьае̇ть | сѧ пррⷪьство данилово ⸱ а̇ꙁь да|ниль видѣхь ⸱ доньдеже прѣсто|ли поставишѧ сѧ ⸱ и̇ (ве)тьхи дн͠ьми | сѣде ⸱ и̇ ѡ̇дѣꙗ̇ниє̇ ̇го бѣло ⸱ и̇ | власи главы̇ ̇го ꙗ̇ко и̇ вльна и|стаа̇ ⸱ и̇ прѣстоль є̇го ѡ̇гнь пла|менны̇ ⸱ крѫꙃи ̇го ѡ̇гнь палѧ|и̇ ⸱ рѣка ѡ̇гꙿнаа̇ прѣдь нимь теаше ⸱| и̇ ты̇сѧща тысѧщами слоужа|хѫ є̇моу ⸱ сѫди сѣде и̇ книгы | раꙁьгнѫшѧ сѧ ⸱ великь стра|хь тѡгаⷣ братє̇ ⸱ ̇гаⷣ ѿврьꙁѧ||

142а
тꙿ сѧ страшꙿниѫ̇ книгы̇ ⸱ и̇деже сѧ|ть написана дѣла наша и̇ слове|са ⸱ ꙗ̇же створихоⷨ на семь свѣтѣ ⸱| и̇мьже нⷭѣ сѧ оу̇крити б͠а ⸱ и̇сꙿпи|таѫ̇щаа̇го таи̇наа̇ ⸱ тоу е̇сть на|писана всѣка пльⷮ ⸱ и̇ ни ̇дино | сѧ потаи̇ть ⸱ и̇ли добро и̇ли ꙁло ⸱ кѻ|лико сльꙁь трѣбоу̇мь ⸱ тѡго аⷭ ра|ди ⸱ сльꙁами бо можеть кто по|кры̇ти грѣхы писаньны̇ѧ̇ ⸱ на тѣ|хь книгахь ⸱ и̇ милостинеѫ̇ ⸱ ко|лико крать вьꙁдьхнемь ⸱ и̇ лютѣ | како просльꙁымь сѧ ⸱ є̇гаⷣ оу̇ꙁри|мь ѡ̇има свои̇ма ⸱ юдꙿноє̇ и̇ не|бесьно̇ црⷭтво ⸱ и̇ пакы сь дроугы̇|ѫ̇ страны̇ ⸱ страшꙿны̇ѧ̇ мѫкы ви|димь ⸱ и̇ посрѣдѣ и̇хь вьсѣкѫ ве|щъ лвⷭкѫѩ̇ ⸱ ѿ прьваа̇го а꙼да|ма ⸱ и̇ такоже сѧ родить послѣдь ⸱| и̇ всѣ поклонѧтꙿ сѧ є̇моу ⸱ и̇ то|гаⷣ сѫбѫдет сѧ слово ̇же ⷭ напи|санꙿно ⸱ живѫ а̇ꙁь гл͠еть г͠ь ⸱ ꙗ̇ко | мнѣ поклонѧт сѧ ⸱ всѣ колѣна | ꙁемнихь ⸱ и̇ вси ѧ̇ꙁыци и̇спо|вѣдѧтꙿ сѧ ⸱ и̇ пакы̇ а̇плⷭь гл͠ет(ь) ⸱||

142б
вь и̇мѧ і̇с͠во вьсѣ колѣна поклонѧ | нбⷭныхь и̇ ꙁемныⷯ ⸱ и̇ всѣкь ѭ̇ꙁыкь | и̇сповѣсть ⸱ ꙗ̇ко г͠ь і̇сⷭ хⷭь ⸱ вь славѧ | б͠оу и̇ ѡ̇ц͠оу а꙼минъ ⁘⁘⁘⁘ | вьпросишѧ ⸱ и̇ е̇ще добри послоуси ⸱| рьци намь пакы да слы̇шимь ⸱ и̇ | ѿвѣщає̇ть тѡгаⷣ лв͠ьство вьсе ⸱| стоѫ̇ще посрѣдѣ црⷭтвиꙗ̇ ⸱ и̇ сѫда ⸱ по|срⷣѣ сьмрꙿ͠ти и̇ живота ⸱ посрѣдѣ радо|сти ⸱ и̇ бѣды̇ въси долоу покланѣ|ѫ̇ще сѧ ⸱ и̇ не вьꙁводѧще сѧ ⸱ видѧ̇|ть сѧдъ прѣстоѫ̇щи ⸱ вьпросими лютѣ ⸱| ꙗ̇ко и̇спита̇ми ⸱ пае же и̇ ти и̇же вь | младости жили сѧть ⸱ и̇ е̇ще видѧ|ще пакы̇ ниꙁ поклонѧт сѧ ⸱ нѫ ви|жѫⷣть кѫжⷣо дѣла своꙗ̇ стоѫ̇ща прѣдь | ними ⸱ и̇ли добра или ꙁла ⸱ и̇ тогаⷣже | ꙁло дѣꙗ̇вьшє и̇ не покаа̇вьше сѧ ⸱| рыдаѧ̇ще гл͠ѫть ⸱ како нѣсмы сѧ | покаꙗ̇ли мы оу̇боꙁи ⸱ нѫ годь сво|и̇ погоубили є̇смы̇ ⸱ и̇граѫ̇ще и̇ рѫ|гаѫ̇ще сѧ ⸱ и̇ како не бꙿдѣхомь ⸱ то|го ради не постихомь сѧ ⸱ и̇ то не | помиловахомь бѣдꙿны̇хь ⸱ то|го ради братиѧ̇ сꙿвоѫ̇ вьꙁнена||

143а
видѣхмы̇ грѣшꙿни ⸱ створихмы̇ ꙁло ⸱| есо ради не покаа̇хмы сѧ ⸱ да ны̇ сѧ | ѿдадѫть грѣсы̇ ⸱ доньдеже бѣ годь | покаꙗ̇нию ⸱ нѫ смиꙗ̇хмы сѧ ꙗ̇дѧ|ще ⸱ и̇ коньахѫ ны̇ сѧ лѣта ⸱ нѫ нн͠ѣ | ꙿто створимь ⸱ ꙗ̇ко постиже ни страшꙿ|ны̇ аⷭ ⸱ и̇же слы̇шахомь множи|цеѫ̇ ⸱ и̇ смѣꙗ̇хмы̇ сѧ ⸱ що створимꙿ | грѣшны̇ ⸱ ꙗ̇ко книгы̇ раꙁьгнѫщѧ сѧ ⸱| и̇ сѫдиꙗ̇ сѧдить ⸱ и̇ вьсѣмь сице ми | слѧщимь ⸱ и̇ оу̇слы̇шѧть глаⷭ сѫдиѫ̇ ⸱| страшꙿно вьпиѫ̇ща и̇ гл͠ѧща ⸱ ꙗ̇вѣте дѣ|ла примѣте мѫꙁды̇ ⸱ въ годь тьи̇ смѧ|тѧт сѧ ⸱ ⷭтьни кртⷭиꙗ̇не ⸱ и̇ є̇пискоу|пи ⸱ и̇ попове ⸱ и̇ диꙗ̇ци ⸱ и̇ е̇ще и̇ цр͠ко|вьни и̇хь ⷭти ⸱ кьждо ꙗ̇коже гл͠еть | а̇пⷭль ⸱ вьстанемь вьси кьждо вь сво|̇мь иноу ⸱ дати слово бг͠оу ⸱ тѡгда | смѧтѧтꙿ сѧ сь страхомь цр͠иє̇ ⸱ и̇ си|лни ⸱ и̇ богати ⸱ и̇ мѧдри и̇ оубоꙁи ⸱ ꙁане | наста годъ ⸱ да единого кождо дѣла ⸱| прѣдъ а̇нг͠лꙑ̇ и̇ лв͠кы̇ ътѧть сѧ ⸱ да въ|сѣкь пожънетъ еже ⷭ въсѣꙗ̇лъ ⸱ и̇ въ|просишѧ и̇ пакы̇ тъщивы̇ поослоусиі ⸱| ръци намъ ꙗ̇же по сихь рабе бж͠и ⸱ и ѿвѣ|ща ||

143б
горе мнѣ братиꙗ̇ моꙗ̇ ⸱ хощѫ рещи ꙗ̇|же и̇ по сихь ⸱ и̇ ѿ страха сьдрьжѧ сѧ ⸱| и глаⷭ мои̇ не стає̇ть ⸱ и̇ сльꙁы ми текѫ|ть ⸱ страшна бо етⷭь повѣсть ⸱ бж͠и бо | раби рѣшѧ ⸱ рꙿци намь б͠а радити ⸱ да | и̇ ми пока̇мь сѧ ⸱ оу̇итель же тогаⷣ | братиꙗ̇ ⸱ и̇ꙁыщет сѧ тогаⷣ ꙁꙿнамениє̇ | крⷭти̇ꙗ̇ньско ⸱ и̇миже ꙁнамена сѧ | кьжоⷣ ⸱ вь ст͠ѣи̇ каѳоликии цр͠кьи апⷭль|стѣи̇ ⸱ кр͠щениꙗ̇ ради и̇ и̇стѫжѫть | ѿ когождо вѣрѫ нескрꙿнꙿнѫ ⸱ вь ̇ресе|хь ⸱ и̇ ꙁнамениє̇ (не)врѣждено ⸱ и̇ доброє̇ | исповѣдание̇ ⸱ прѣдь многы̇ послоу|хь ⸱ и̇ гл͠ѧ ѿрицаѫ̇ сѧ сотонии̇ ⸱ и̇ вьсѣхь | дѣль є̇го ⸱ а̇ не ̇диного дѣла ⸱ ни двою̇ ⸱| ни пѧтии ⸱ нѫ въсѣхь дѣль сотони|нь ⸱ сего оу̇бо добраго ѿвѣта въпроше|ни бѫдѧть ⸱ въ тьи̇ аⷭ ⸱ бл͠жени сꙿхра|нѣѫ̇ и̇ ꙗ̇же свѣщаль е̇сть ⸱ ̇динѣмь | бо словомь ѿрееть сѧ ⸱ вьсѣкѫ̇ | ꙁлыѫ̇ вещи ⸱ и̇ любодѣꙗ̇ниꙗ̇ ⸱ неи|стоты ⸱ и̇ ꙁависти ⸱ и̇ раꙁꙿбоꙗ̇ ⸱ ль|жѫ . татьбы̇ ⸱ аровь ⸱ клеветы̇ ⸱| гнѣва ⸱ памѧти ꙁлоу ⸱ ꙁлобы̇ ⸱ є̇|реси ⸱ блаꙁнениꙗ̇ ⸱ и̇ пиꙗ̇ньства ⸱||

144а
и̇ пстнхь бесѣдь ⸱ и̇ грьдости ⸱ и̇ красо|ты̇ ⸱ смѣха ⸱ гѫдениꙗ̇ ⸱ писканиꙗ̇ ⸱ и̇ | плѫсаниꙗ̇ ⸱ и̇ пѣсꙿни ⸱ и̇ пѣниꙗ̇ демонь|скаа̇ ⸱ и̇ братоненавидѣниꙗ̇ ⸱ си̇хь и̇ ꙗ̇|же симь подобнаꙗ̇ ⸱ и̇ ѿриеть сѧ вьсѣ|кь крⷭтиꙗ̇нинь ⸱ надь ст͠оѫ̇ кѫпѣли|ѫ̇ ⸱ и̇ ꙁа сего ѿвѣта и̇стѧжѧть ни ⸱ вь | тьи̇ годь ⸱ бж͠и раби рѣшѧ ⸱ рьци ꙗ̇же хо|щеть по тѣхь быти ⸱ и̇ какого вьпроси|шѧ оу̇ителоу рꙿци намь а̇же по сихь ⸱| и̇ оу̇итель реⷱ ⸱ рекѫ сь боꙗ̇ꙁниѫ̇ ⸱ и̇ гл͠ѧ | сь бьꙁдыхани̇мь ⸱ и̇ сь сльꙁами ⸱| не могѫ повѣдати бе сльꙁь ⸱ ꙗ̇ко ж(є) | послѣдьна сѫть ⸱ тѡгаⷣ братиє̇ ⸱ по | вьпрошени всѣхь дѣла ꙗ̇вѧтꙿ сѧ ⸱| прѣдь а꙼нгл͠ы̇ и̇ л͠кы̇ ⸱ и̇ оу̇праꙁнитꙿ | сѧ вьсѣка власть ⸱ и̇ дрьжава и̇ | сила ⸱ и̇ вꙿси враꙃи подложени бѫдѫ|ть под ногама е̇го ⸱ тогаⷣ оу̇бо ꙗ̇коже | гл͠а г͠ь ⸱ раꙁлѫѧ дроугь ѿ дроугь ⸱| ꙗ̇коже пастирь раꙁлѫає̇ть ѻ̇вь|цѧ ѿ коꙁлищь ⸱ и̇ поставить ѡ̇|вꙿцѧ ѡ̇ деснѫѫ̇ себе ⸱ и̇мѧщѧѫ̇ | добрь плодь ⸱ тиѭ̇ ѡ̇вцѫ ⸱ и̇же | ꙁнаѫ̇ть пастира ⸱ овьцѧ и̇же ꙁна|мениє̇ и̇маѫтꙿ ⸱||

144б
ѡ̇вꙿцѧ послѣдовашѧ пастироу | велкомоу ⸱ рекьшомоу приде по|слѣдь мене ѡ̇вцѧ ⸱ не ѡ̇скврьни|вшѧ ст͠ыѫ̇ вѣр̇ сь сьблаꙁнители ⸱| сь ѡ̇вꙿцѧ поставить ѡ̇ деснѫѫ̇ се|бе ⸱ а̇ коꙁлищѫ ѡ̇ шоуѫ̇ ⸱ си коꙁлищⷷ | сѫть ⸱ є̇лико поⷧда не мѧть ⸱ и̇же па|стира раꙁꙿгнѣвашѧ ⸱ се сѫть коꙁли|ще бѣсноуѫ̇ще сѧ ⸱ сь сьблаꙁнители ⸱| и̇ ст͠ѫѫ̇ вѣрѫ скврьнѫще ⸱ и̇же плѧ|сашѧ ꙗ̇дѫще ⸱ и̇ и̇стѫпишѧ ѿ ми|ра ⸱ и̇ вьсѣкого дѣла бл͠ага поусти ⸱ и̇ вьсѣкого же дѣла и̇ грѣха и̇спльнє|ни ⸱ ѿ нихьже б͠ь вь тьи̇ аⷭ ѡ̇и сво|и̇ ѿврати ⸱ и̇ поставить ѫ̇ ꙩ̇ шоуѫ̇ | себе ⸱ тогда реⷱть сѫдѫщимь ѡ̇ деснѫ|ѫ̇ себе ⸱ придѣте бл͠гословени ѡ̇ц͠а | моє̇го ⸱ придѣте сн͠ове свѣта ⸱ при|дѣте црⷭтвоу моє̇моу наслѣдꙿници | придѣте и̇же мене ради ѻ̇боужа|вьше ⸱ а̇лькавꙿше и̇ жѫдавьше ⸱ но | любивше мирь ⸱ ни и̇жє є̇сть вь | мирѣ ⸱ придѣте и̇же мєне ради ꙩ̇|ставльше вьсѫ радость мирьскѫ|ѫ̇ ⸱ родь ⸱ и̇ приꙗ̇телѧ ⸱ и̇ родитєлѫ ||

145а
и̇ ѧда ⸱ придѣте и̇же вь поустынѣⷯ ⸱| и̇ вь горахь ⸱ и̇ вь врьтопохь ⸱ и̇же сь | ꙃвѣрьмы домы̇ сьтворивꙿше ⸱ придѣ|те блⷭвени ѡ̇ц͠а мое̇го ⸱ прⷣѣте оӱготова|но е̇стъ вамъ црⷭво ⸱ ѿ съложениы̇ вѣ|коу ⸱ тогда гл͠етъ и̇ тѣмъ иже ѿ шоуѫ̇ ⸱ и̇|дѣте ѿ мене проклѧтии̇ ⸱ и̇дѣте ѿ мене | немлⷭтиви ⸱ ненавидѣвꙿшеи̇ братиѫ̇ ⸱| х͠а не помл͠овасте ⸱ ни а̇ꙁъ помиваѫ̇ ва|съ ⸱ не слы̇шасте ли мое̇го праведнаго | еуⷢлиꙗ ⸱ и̇ блажены̇хъ оу̇еникъ ⸱ и̇ а̇|ꙁъ не не оӱслы̇шѫ рыданиꙗ̇ вашего ⸱ на|питасте сѧ на ꙁеми ⸱ и̇ приѫ̇сте бла|га жиꙁни вашеѫ̇ ⸱ тамо по вьсѫ дꙿн͠и ⸱| а꙼ ст͠ы̇ѫ̇ кꙿнигы̇ вьпиꙗ̇хѫ ⸱ и̇ слышѫ|ще и̇ рѫгасте сѧ и̇мь и̇ ьтѫщимъ ѫ̇ ⸱| н͠нѣ гл͠ѧ вамъ ⸱ ꙗ̇ко не [в]идѣ васъ и̇|дѣте ѿ мене проклѧтии̇ въ ѡ̇гнъ | вѣны̇ ⸱ оӱготованы диꙗ̇волоу и̇ а̇|гл͠омъ е̇го ⸱ тогда пои̇дѫтъ въси въ | мѫкѫ вѣнѫѫ̇ ⸱ а̇ праведници въ | жиꙁнъ вѣнѫѫ̇ ⸱ и̇ хⷭолюбци въпра|шаѫ̇тъ ⸱ въ е̇динѫ ли мѫкѫ грѧдѫ|тъ въси ⸱ и̇ли ѿраднѣи̇ши мѫкы̇ сѫⷮ | раⷣтⷭь ⸱||

145б
ꙗ̇коже вь ̇уⷢли слы̇шахомь ⸱ е̇сть бо ть|ма кромѣшꙿна ⸱ ѡ̇собь рожьⷣство ѡ̇гꙿно ⸱| и̇ мѣсто дроугоє̇ скрьжеть ꙁѫбомь ⸱| и̇ мѣсто ѡ̇собь рьвꙿ не оу̇с̇паѫ̇щи ⸱| и̇ мѣсто и̇ноє̇ ̇же ⷭ трепеть ⸱ и̇ мѣ|сто и̇но̇ ѡ̇гꙿнь негасими ⸱ и̇ въ свое̇|и̇ ꙁеми ѡ̇гꙿнь нарѣка ⸱ и̇нѫдоу сиѫ̇ мѫ|кь раꙁдѣлѣѫ̇тꙿ сѧ ⸱ и̇ небоꙁи сии̇ ⸱ кь|ждо противѫ своє̇м грѣхоу примѫ|ть ⸱ ꙗ̇коже сѫть ѿраднѣи̇шѧ мѫ|кы̇ ⸱ тако и̇ ѿрадꙿнѣи̇шѧ грѣси ⸱ и̇ хоⷭ|любꙿци рѣшѧ ⸱ рꙿци ѿрасꙿтво мѫкамь ⸱| и̇ оу̇итель реⷱ ⸱ и̇нако сѫ мѫить лю|бодѣи̇ ⸱ и̇нако раꙁбои̇никь ⸱ дроу|го ꙗ̇ко тать ⸱ и̇ пиꙗ̇ница ⸱ ꙗ̇же сьбла|ꙁнители сꙿкꙿвꙿрьнѧтꙿ сѧ ⸱ и̇ оу̇слышѧ|ть глаⷭ да вьꙁмѫтꙿ сѧ неьстиви ⸱ и̇ да | не видѧть славы̇ гн͠ѫ и̇же и̇мать | на сѧ гꙿнѣвъ ⸱ и̇ е̇лико сѧ и̇мь клюи|ть оу̇мрѣти̇ ⸱ неи̇ꙁмолимы сѫдь ѡ̇брѧ|щѫть ⸱ и̇ ꙗ̇ко мрьтвьци вь вꙿнѣшꙿнѫ|ѫ̇ тѫмѫ слѫт сѧ ⸱ понеже хоуⷭ вѣри не | ѫ̇шѧ ⸱ и̇ и̇же реⷱ ⸱ любите дроугь др|га и̇ ѿдадите грѣхы̇ ⸱ горе любодѣ||

146а
и̇ци ⸱ горе пиꙗ̇ны̇ци ⸱ горе прѣлюбодѣ|ю̇ ⸱ и̇ ародѣю̇ ⸱ горѣ тѣмь и̇же пиѫ̇ть | вино сь гѫсльми и̇ сь ликы̇ ⸱ горе тѣ|мь и̇же сꙿкꙿвꙿрьнѧт сѧ ⸱ сьблаꙁните|ли ⸱ горе тѣмь и̇же хоулѧть ст͠ы̇ѫ̇ | книгы̇ ⸱ горе лѧⷤщимь ⸱ горе тѣмꙿ | и̇же гоубѧть покаа꙼нию̇ врѣмѧ ⸱| вь смѣсѣ и̇ вь весели ⸱ вьꙁы̇щѧть | бо е̇го и̇ не ѡ̇брѣщѫть ⸱ горе тѣмь и̇же | ѡ̇правдаѫ̇ть крива мѫꙁды ради ⸱| горе тѣмь и̇же расхыщаѫ̇ть южеⷣ и̇|мѣниє̇ ⸱ и̇ рекѫть прѣпросто ⸱ горе | тѣмь и̇же ѿ шоуѭ̇ ѡ̇брѧщѧтꙿ сѧ ⸱| вь тьи̇ аⷭ страшꙿны̇ ⸱ ꙗ̇ко ѡ̇мраѧтꙿ сѧ | и̇ вьстрепещѧть ⸱ є̇гаⷣ оу̇слы̇шѧть | ѡ̇ти̇дѣте ѿ мене проклѧтии̇ ⸱| и̇ смѧтѧть сѧ ̇гда оу̇слы̇шѧть не|вѣдѣ ваⷭ ⸱ и̇ а꙼бие̇ и̇жеⷣнѫтꙿ сѧ ѿ сѫди|ща ⸱ сь гꙿнѣвомь великомь ⸱ и̇ прѣ|дадѫть и̇ вь рѫцѣ сꙿмр͠ти ⸱ да спⷭть ꙗ̇|коже ⷭ писанꙿно ⸱ хвⷭи рабы рѣшѧ ⸱| мⷪлимь тѧ рабе бж͠и ⸱ да добрѣ оу̇вѣ|риши ны ѡ̇ семь ⸱ како сѧ раꙁлѫ|ѧть на мѫкы̇ ⸱ оу̇итель же про||

146б
сльꙁивь сѧ ⸱ и̇ вь прьси тлькы̇ ѿвѣща | и̇мь гл͠ѧ ⸱ горе мнѣ братиꙗ̇ моꙗ̇ ⸱ ка|ковѫ пеаль и̇ повѣсть молите слыⷶ|ти ⸱ и̇ то рекѫ ѡ̇ грьдѣ тои̇ страшꙿнѣ|и̇ годинѣ ⸱ горе мꙿнѣ братиꙗ̇ моꙗ̇ вь|ꙁлю̇бенаꙗ̇ ⸱ нѫ и̇ кто дрьꙁнеть и̇спо|вѣдати ⸱ и̇ли кто прѣтрьпить сиѫ̇ | оу̇миленѫѫ̇ повѣсть ⸱ и̇ли кои̇ и̇ма|ть ѿ ваⷭ сльꙁы плаите сѧ ⸱ а̇ и̇же нⷷ | и̇мать придѣте да скажѫ вамь ⸱ то | наⷭ ждеть ⸱ и̇ не радимь ѡ̇ спс͠ни наше|мь ⸱ тогда раꙁлѧить сѧ дроугь ѿ | дроуга ⸱ оу̇милено̇ то раꙁлѫени|є̇ ⸱ и̇ ѡ̇тидошѧ ѡ̇шествиє̇ невь|ꙁꙿвꙿѫ̇щее̇ сѧ ⸱ не и̇мѣѫ̇ще | конꙿца ⸱ тогда раꙁлѧѫтꙿ сѧ ⸱ ̇ппⷭи ⸱| ѿ ̇пискоупь ⸱ и̇ попове ѿ поповь ⸱| и̇ диꙗ̇кони ѿ диꙗ̇конь ⸱ тѡгаⷣ раꙁлѫ|ить црⷭтва вы̇шꙿни ⸱ и̇ вьꙁьпла|ѫтꙿ сѧ ⸱ и̇ поженѫть и̇хь а̇нꙿг͠ли ⸱| ꙗ̇ко и̇ етвороногы̇ ⸱ и̇ тогда вьꙁѫⷣ|хнѫть ⸱ цр͠иє̇ и̇ кнѧꙁи ⸱ и̇ ѡ̇брѧ|щѧть поустошь ⸱ и̇ вьꙁрѫть сѫ|доу и̇ сѫдоу ⸱ и̇ не ꙩ̇брѫть пⷪ||

147а
мощꙿника ⸱ и̇ не бѫдеть вь тои̇ аⷭ | бг͠атьства видѣти ⸱ ни слгь слоу|жѧщихь ⸱ тогаⷣ раꙁлѧѧть сѧ ⸱ и̇|же вь надежаⷣхь и̇ вь ръны̇ѫ̇ рыꙁы̇ | ꙩ̇дѣꙗ̇шѧ сѧ ⸱ рьнориꙁьци и̇же | мирь вьꙁлюбивьше ⸱ и̇ мирь|скаꙗ̇ сьмисливьше ⸱ тогда раꙁлѫ|ѧть сѧ родителиє̇ ѿ ѧдь ⸱ ѿц͠ь | ѿ сн͠а ⸱ и̇ мати ѿ дьщере ⸱ и̇ приꙗ̇|теле ѿ приꙗ̇тель и̇ рода ⸱ тогда | лютѣ раꙁлѫита сѧ мальженьца ⸱| ꙗ̇же не сьхраниста ложа несꙿкꙿврь|на ⸱ та вьсѣ да ꙩ̇ставимь многа|а̇ гл͠аниꙗ̇ ⸱ и̇бо оу̇дрьжѫть мѧ ѡ̇ | сеи̇ повѣсти ⸱ тогаⷣ брати(а̇) поведѧ|ть сѧ ⸱ женоми и̇ биє̇ми ѿ а꙼нг͠ль ⸱| и̇ сверѣпо порѣє̇ми ⸱ и̇ пои̇дѫть | ꙁѫбы̇ сꙿкꙿрьжѧщѧще и̇ ѫсто вь|ꙁираще вьспѧть ⸱ видѣти хо|тѧще праведны̇ѫ̇ ⸱ ѿ нихьже | раꙁлѧишѧ сѧ ⸱ и̇ плаѧтꙿ сѧ го|рько ⸱ и̇ ꙁаи̇дѧть а̇биє̇ не могѫ|ще видѣти ⸱ вьспѧть ⸱ и̇ прибли|жѧтꙿ сѧ кь мѣстоу горькомоу ⸱||

147б
и̇̇деже пакы̇ раꙁлѧѧт сѧ вь вьсѧ мѫ|кы̇ ⸱ тогаⷣ видѧщеи̇ конець ѿвѣтоу ⸱| и̇ никтоже молить ѿ нихь ⸱ ни на рѣ|и̇ постигнеть и̇хь ⸱ да сѧ не вьꙁра|тѧть вьспѧть ⸱ тѡгда ры̇даѫ̇щеи̇ гл͠ѫ|ть кьжꙿдо ⸱ колико врѣмѧ погоубыхо|мь вь лѣности ⸱ и̇ како прѣльстьны̇ | поустошꙿны̇ мирь ⸱ како ны видѧще ⸱| како троужаⷣхомь сѧ вь тьщании̇ ⸱ и̇ | не потьщахомь сѧ ⸱ нѫ с͠ты̇ѫ̇ книгы̇ | слышѧщеи̇ смы̇ꙗ̇хьмы̇ сѧ ⸱ и̇ ꙁло | дѣѫ̇ще ьтѫщимь ѧ̇ ⸱ тамо б͠ь гл͠а|ше скоꙃѣ книгы̇ ⸱ и̇ не вьнимахо|мь ⸱ и̇ ꙁде мы̇ вьпиє̇мь ⸱ и̇ ѡ̇нь ѿ|вращає̇ть лице своє̇ ѿ наⷭ ⸱ що поль|ꙁа вꙿсѣмь намь ⸱ где ѡ̇ц͠ь рожеⷣи̇ ⸱| геⷣ мати болѣвши ⸱ где ѧда ⸱ геⷣ | приꙗ̇ꙁни ⸱ где б͠гатьство ⸱ где | и̇мѣниє̇ ⸱ геⷣ клии и̇ пирове ⸱ геⷣ | многы и̇ беꙁьгодьн дроугь ⸱ геⷣ | родьства и̇ ꙁнаниꙗ̇ ⸱ геⷣ ц͠риє̇ и̇ кнѧꙁы̇ | и̇ силꙿни ⸱ и̇ прѣмѫдри ⸱ и̇ како ѿ сихꙿ | вьсѣхь ⸱ и̇ ниє̇диного вь оу̇спѣхь и̇|мѫще ⸱ тѡгаⷣ видѧще коненоє̇ ѿ||

148а
метание̇ ⸱ ѿ б͠а и̇ с͠ты̇хь ⸱ и̇ ры̇даѫ̇ще сь | вьꙁдиханы̇є̇ ⸱ и̇ горькы̇ми сльꙁами | гл͠ѧть ⸱ сп͠сите сѧ ст͠и праведьници ⸱| ѿ нихьже мирь раꙁлѫихомь сѧ ⸱ сп͠а|сѣте сѧ приꙗ̇ꙁни и̇ родьства ⸱ ѡц͠и и̇ | матери ⸱ сн͠ове и̇ дьщерѧ ⸱ сп͠асѣте сѧ ⸱| а̇плⷭи и̇ пррⷪци ⸱ и̇ мⷱнци гн͠и ⸱ сп͠сѣте | сѧ ⸱ исти рьнориꙁьци сп͠си сѧ гжⷣе ⸱| б͠це ст͠аа̇ мариє̇ ⸱ ты̇ оу̇бо много сѧ | троуди ⸱ мⷪлѧщи ѡ̇ наⷭ сн͠а си ⸱ да сп͠се|ни бѫдемь ⸱ сп͠си и̇ ты̇ тⷭны̇ крⷭте жи|вотворщи ⸱ и̇же насади г͠ь ⸱ и̇ ти врь|ховны̇ є̇рⷭлме мати пррⷪкомь ⸱ и̇ прь|венꙿцемь ⸱ и̇ ты̇ црⷭтво нбⷭноє̇ не и̇мѣ|ѫ̇ конꙿца ⸱ сп͠сѣте сѧ вьси сп͠сѣте сѧ ⸱| оу̇же бо не и̇мами видѣти вась ⸱ вь | мѫкѫ бо грѧдемь не и̇мѣѫщѧ ко|нꙿца ⸱ ни покоꙗ̇ ⸱ и̇ а̇биє̇ пои̇дошѧ | вь оу̇готѡваньноє̇ комоужоⷣ мѣсто ⸱| и̇же оу̇готовашѧ себѣ не покаа̇вь|ше сѧ ⸱ да бышѧ сѧ и̇ꙁбавили ѿ ꙩ̇гꙿн͠ѣ ⸱| и̇ ѿ тьгы тѡѫ̇ ⸱ да сего ради мⷱѫть | сѧ вь вѣкы̇ ⸱ слышасте ли братиє̇ ⸱| ꙩ̇сѫжеⷣниє̇ то ⸱ слы̇шасте ли то при||

148б
и̇мѧть нерадиви и̇ лѣниви ⸱ слы̇шасте | ли ѡ̇ грьдѣмь дн͠и ⸱ и̇ страшꙿнѣмь аⷭ ⸱| ѡ̇ семь ⷭѣ братиꙗ̇ пом̇слимь ⸱ ть|и̇ аⷭ е̇сть и̇же и̇скоусить вьсе жити̇ | наше ⸱ ѡ̇ семь ст͠ыѫ̇ книгы̇ вьпиѫ̇ть ⸱| и̇ послоушьствоуть ⸱ да не кто срамѣ|ть сѧ ⸱ ѡ̇ тои̇ годинѣ гл͠аше пррⷪкь да|вы̇дь ⸱ ꙗ̇ко ты̇ вьꙁаⷣси комоужⷣо по | дѣломь є̇го ⸱ и̇ ѡ̇ тои̇ годинѣ гл͠а|ше а̇плⷭь гл͠ѧ ⸱ храните сѧ како ходи|те ⸱ страшꙿно бо є̇сть вьпасти вь | рѫцѣ б͠оу живоу ⸱ и̇ ѡ̇ семь дн͠и гл͠а|ше влкⷣа хьⷭ ⸱ потьщите сѧ влѣсти | тѣсны̇ми врат̇ ⸱ сии̇ дн͠ь на оу̇мѣ | и̇мѧще ст͠и ⸱ и̇ ѡ̇ставишѧ вьсе жи|тиє̇ ⸱ и̇ домь и̇ бг͠атьство ⸱ и̇ рабы̇ ⸱| и̇ родь ⸱ и̇ родителѧ ⸱ ѧда и̇ веⷭлие̇ ⸱| банѫ и̇ ликованиꙗ̇ ⸱ и̇ рабы̇ и̇ ѡ̇вь|цѫ ⸱ и̇ стада ⸱ и̇ конѧ ⸱ плища и̇ сва|ры̇ ⸱ и̇ сѫдове ⸱ и̇ вꙿсе ꙩ̇ставльше ⸱| и̇ бѣжашѧ вь поустинѫ и̇ горы̇ ⸱| вь врьтьпы̇ ⸱ и̇ пропасти ꙁемꙿны̇|ѫ̇ ⸱ а̇льѧще и̇ скрьбѧще ⸱ да сѧ | не постидѧть вь тьи̇ аⷭ ⸱ не мѫжи||

149а
̇ е̇дини нѫ и̇ жени ⸱ тѣсны̇и̇ при|скрьбны̇ пѫть вьꙁлюбльшє ⸱ и̇ вь|схытишѧ цртⷭво бж͠и̇ ѡ̇ хⷭѣ і̇сⷭѣ ⸱| нѣсть мѫжьскы поль ни жень|скы̇ ⸱ нѫ кьждо своѫ̇ мѫꙁдѫ приі̇|моть ⸱ по своє̇моу троудоу ꙗ̇ко|же ⷭ писаньно ⸱ бл͠жени бьдри вь | мл͠итвахь ⸱ бл͠жени и боудѧще сѧ | вь молитвахь ⸱ бл͠жени и̇скѫще|и̇ сп͠сениꙗ̇ ⸱ на вьсѫ дн͠и дш͠амь во|и̇мь ⸱ бл͠жени тлькѫщеи̇ вь дꙿвери | хвⷭи ⸱ вь трьпѣни свое̇мь ⸱ бⷧжень | л͠кь и̇же раꙁꙿврьжеть брѣмѧ грѣхь | свои̇хь ⸱ даже врѣмѧ ⷭ ⸱ бл͠жень | л͠вѣкь и̇же коупоує̇ть милость ⸱| даже сѧ трьгь не раꙁидеть ⸱ бл͠же|нь рабь тьи̇ ̇гоже пришедь г͠ь ѡ̇|брѧщеть сице творѧща ⸱ бл͠жени є̇|см̇ и̇ мы̇ братиє̇ ⸱ а꙼ще не стѧжи|мь си тлькѫще и̇ ѿврьꙁть намꙿ ⸱| нельжень бо є̇сть рекы̇и̇ ⸱ тꙿльцѣ|те и̇ ѿврьꙁѧтꙿ сѧ вамь ⸱ ꙩ̇нь же рее ⸱| и̇же а̇ще грѧдеть кь мꙿнѣ не и̇мамꙿ | и̇ꙁꙿгнати е̇го вьнь ⸱ тьи̇ створи ны̇ и тѡго | є̇сть слаⷡвꙿ вꙿ вѣкы̇ вѣкоⷨ а̇миⷩ ⁘ ||

149б
СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ ИꙌАНА ⸱ ꙀЛАТꙌꙊСТАГО ⸱ НА Вꙿ|скрѣшени̇ лаꙁарево ⸱ блвⷭи ѡ̇͠е ⁖ |
Придѣте вьꙁлюнии̇ (!) стрⷭпци ⸱| пае сѫ(щ͠е) говѣнꙿны̇ хоⷭлюбци ⸱ и̇ насла|дитⷷ сѧ днеⷭ ⸱ неи̇ꙁреенꙿны̇ѧ̇ радости ⸱| се бо вьсиꙗ̇ вамꙿ прѣсвѣтлаа̇ деньница ⸱| текѫщиꙗ̇ прѣдь праведꙿнимь слн͠це|мь ⸱ и̇ варѣѫ̇щи вьскрꙿсени̇ хвⷭо ⸱ и̇ насла|жаⷣѫ̇щи вѣрныⷯ срцⷣа ⸱ и̇ сими юдесы̇ | вьꙁводѧщи на прьвы̇ степень ⸱ и̇ врь|ховны̇ ⸱ прѣеⷭтьнаа̇го и̇ ст͠го поста ⸱| и̇ вѣнꙿаваѫ̇щи троужаⷣє̇миѫ̇ ⸱ вь | подꙿвиꙃѣ дх͠овнѣмь ⸱ и̇ вь проихъ до|брихь добрихь дѣтелехь ⸱ си бо радо|сть ⷭ и ѡ̇браꙁь и̇ прѣдитеа ⸱ вꙿсꙿкрь|сениꙗ̇ хв͠а ⸱ се ⷭ сꙿмр͠ти оу̇мр͠щениє̇ ⸱| и̇ а̇дово попрани̇ ⸱ и̇ адамово ꙩ̇бно|вени̇ ⸱ и̇ ̇у̇ꙁѣ свобождениє̇ ⸱ и̇ сѣ|дѫщимь вь а̇дѣ и̇ сѣни см͠рьтнѣи̇ | свѣтлоє̇ ѡ̇блистаниє̇ ⸱ сего бо ла|ꙁарѣ видѣвьше вьси сѫщи вь а̇дѣ ⸱| плѣньници ⸱ вьпрашахѧ гл͠ѧще ⸱| когаⷣ посѣ(т͠и)ть нась г͠ь б͠ь ⸱ ꙗ̇коже про||

150а
рее дх͠омь ст͠ымь ⸱ оу̇сты̇ рабь сво|и̇хь пррⷪкь ⸱ ꙗ̇коже въсиꙗ̇ намь свⷮѣ | вь тьмѣ праведнмь ⸱ и̇ пакы̇ по|сѣтиль є̇сть наⷭ ⸱ сьвише вьстокь ⸱| просвѣтити сѣдѧщѧѫ̇ вь тꙿмѣ ⸱| и̇ вь сѣни сьм͠рꙿтнѣи̇ ⸱ лаꙁарь же реⷱ | кь нимь ⸱ се оу̇же приближи сѧ врѣ|мѧ ⸱ вашего и̇ꙁбавлениꙗ̇ ⸱ же сь|врьшишѧ сѧ прореⷱниꙗ̇ ваша ⸱| ꙗ̇же гл͠а сты вашими ⸱ ѡ̇ посѣщении ѡ̇ вьскрѣшени на|шемь ⸱ а̇дь же слы̇шавь сице|ваꙗ̇ сьтѧꙁаниꙗ̇ ⸱ ѿ дрьжы|мыхь и̇мь ⸱ ѿ праведныхь ⸱| и ѿ страха ѡ̇цѣпѣнѣвь и̇ | трепеташе ⸱ и плаѣше сꙿво|его ꙁапоустѣниꙗ̇ ⸱ и̇ реⷱ адь | лаꙁаре грѧди вьнь ѿ сѧдѣ | а̇ще приближыт сѧ хⷭь вь|скрѣсить тебе ⸱ и̇ꙁыди ѧ̇|дро даже не придеть ⸱ е̇да | и проѧѧ̇ мрьⷮвꙿцѧ ⸱ пои̇|меть ѿ мене ⸱ и̇ с тобоѧ вь|скрѣсить ⸱ тѣмьже и̇ мы̇ ||

150б
вьꙁлюбени ⸱ потьщимь сѧ спѣшь|но ⸱ ѡ̇истивьше си ꙁракь мысль|ны̇ ⸱ и̇ послꙗдовати по хⷭѣ бꙃ͠ѣ на|шемь ⸱ и̇ да оу̇ꙁримь юдо творѧ|ща прѣдивно ⸱ и̇ въсѣка оу̇жаса плъ|но ⸱ кто бо не ди(в͠і̇)тꙿ сѧ ⸱ ни ли оу̇жаса|є̇ть сѧ ⸱ мр͠ьтꙿвьца видѧ и̇ꙁ г[р]оба вꙿ|стаѫ̇ща ⸱ нѫ се вы̇ше юдесе ̇же | не вь просто мр͠твца ⸱ нѫ и̇ вьсꙿмрь|дѣвьша сѧ ⸱ етверѣдн͠евень бо | сы̇ вь гробѣ ⸱ ѿ того бо раꙁоумѣ|шѫ вьси ⸱ ꙗ̇ко сн͠ь бж͠ии̇ б͠ь ̇сть ⸱| ѡ̇бладаѫ̇ живы̇мы и̇ мр͠твыми ⸱| на то бо реⷱ придохь ⸱ да сп͠сѧ погы̇|бьшаго льстиѫ̇ грѣховноѫ̇ ⸱ а̇да|мова сьстава ⸱ ̇гоже вь тли ви|дѣвь и̇ не прѣꙁрѣ ⸱ нѫ прѣклонь | нбⷭа и̇ сьниде ⸱ и̇ вьꙁѧть и̇ на рамⷪ | своє̇ ⸱ бж͠ьствомь си ⸱ хотѧ и̇сꙿцѣ|лити оу̇ꙗ̇ꙁвенаа̇го ⸱ грѣховьны|мь вькоусомь ⸱ и̇ на веселиє̇ сь|ꙁває̇ть нбⷭны̇ѫ̇ силы̇ гл͠ѧ ⸱ раоуⷣ|и̇те сѧ сь мꙿноѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко ѡ̇брѣтохъ | драгꙿмѫ погы̇бшѫѫ̇ ми ⸱ прѣль||

151а
стиѫ̇ грѣховꙿноѫ̇ ⸱ сирѣь ѡ̇браꙁь | црⷭкы ⸱ и̇ того ради црк͠въ ѿврьꙁе ⸱| и̇ трапеꙁѧ оу̇строи̇ ⸱ и̇ ꙗ̇ко тель|ца оу̇питанꙿнаа̇го ⸱ на ꙁаколени|є̇ прѣдложи ⸱ и̇ страшꙿны пирь ⸱ не|бⷭны̇мь и̇ ꙁемꙿны̇мь строи̇ ⸱ и̇ днⷭе вꙿ | виѳаниѫ̇ пришедъ ⸱ и̇ етвере|дн͠евнаа̇го мрт͠вца ⸱ лаꙁарѣ дроу|га своє̇го вьскрѣшає̇ть ⸱ ꙗ̇коже скⷶ|ꙁає̇ть н̇ і̇ѡⷶнь ̇уⷢлисть гл͠ѫ ⸱ и̇ бѣ | ̇динь болѧ лаꙁарь вь виѳании̇ ⸱| ̇гоже люблѣше і̇сьⷭ ⸱ ꙁане бѣшє | мѫжь правьдивь ⸱ и̇ ꙁаконохра|нитель ⸱ и̇сꙿпльнень сы̇ добрими | дѣлы̇ ⸱ и̇ вѣроѫ̇ просвѧщень ⸱ и̇ бла|годѣтиѫ̇ цьвьты̇ ⸱ и̇ присно ѡ̇ бꙃ͠ѣ | веⷭлѧ сѧ ⸱ и̇ сьблюдаѧ̇ ꙁаповѣди | є̇го ⸱ вь и̇стинѫ бо достоꙗ̇шє | любити ⸱ ꙗ̇коже пррⷪкь реⷱ ⸱ неꙁло|биви и̇ прави ⸱ прилѣплахѧ | сѧ мнѣ ⸱ и̇ посластѣ же реⷱ сестрѣ | є̇го кь и̇свⷭи ⸱ гл͠ѧще г͠и ⸱ се ̇го|же любиши болить ⸱ бѣдѧщи | ꙗ̇ко любить є̇го ⸱ и̇ а̇ще хощеть ||

151б
можетъ исцѣлити ̇го ⸱ и̇сьⷭ же реⷱ ⸱ си | болѣꙁꙿнъ нⷭѣ кь смр͠ти ⸱ нь ѡ̇ славѣ | бж͠ии̇ ⸱ да прославитꙿ сѧ сн͠ь бж͠ии̇ є̇|ѫ̇ ⸱ блиꙁь бо бѣ врѣмѧ распѧтию̇ є̇гѻ̇ ⸱| тѣмьже ѫсто ѡ̇ страсти сво̇и̇ гл͠а|ше кь оу̇еникомь свои̇мь ⸱ и̇ гл͠аше | ꙗ̇ко подобає̇ть сн͠оу л͠вьскомоу ра|спѧтоу бити ѿ фарисеи̇ и̇ порѫгати | сѧ є̇моу ⸱ и̇ ѡ̇пльваты и̇ ⸱ и̇ бивше и̇ | оу̇бышѧ и̇ ⸱ и̇ вь трети дн͠ъ вьскрꙿснеть ⸱| прьвѣе̇ и̇мь и̇ꙁвѣстоваа̇ше ⸱ стрⷭть | своѫ̇ хотѧщѫѭ̇ бы̇ти ⸱ и̇ смр͠ть по|носнѫѫ̇ ⸱ сирѣь крⷭтьнѫѫ̇ ⸱ и̇ вьск͠рсе|ниє̇ своє̇ ⸱ готовѧ вьсѧ вь вѣрѫ си|ми словесы̇ ⸱ ѻ̇ни же в еⷭбѣ дивѧще | сѧ гл͠ахѫ ⸱ що сѫть словеса сии̇ ⸱ кьто | и̇мать сего распѧти ⸱ и̇ли оу̇бити ⸱| цр͠ѣ и̇ творьца сѫща вьсеи̇ вьселе|нѣи̇ ⸱ и̇ ꙗ̇ко и невѣрно и̇мь бѣше ⸱| и̇ того ради се юдо и̇мь бⷭы̇ ⸱ лаꙁа|рево оу̇спениє̇ ⸱ и̇ прѣбⷭы на томь | мѣстѣ два дн͠и ⸱ и̇ по семь гл͠а | оу̇еникомь ⸱ лаꙁарь дроугь на|шь оу̇спе ⸱ нѫ и̇дѣмь кь нем ⸱||

152а
ꙩ̇ни же рѣшѧ кь немоу ⸱ г͠и а̇ще оу̇спе | тѡ спⷭеть сѧ ⸱ реⷱ же и̇мъ и̇сⷭь не ѡ̇бин|ѫ̇ сѧ лаꙁарь оу̇мрѣть ⸱ и̇ раоуⷣѧ сѧ ѡ̇ ваⷭ | ради да вѣрѫ и̇мете ⸱ ꙗ̇ко не бѣхь тоу ⸱| нѫ и̇дѣмь кь немоу ⸱ сирѣь да не на|ꙿнѫть непꙿщевати и̇ю̇деи̇є̇ ⸱ ꙗ̇ко | привидѣниє̇мь е̇теромь ⸱ оу̇мр͠тви|̇ ̇го и̇ вьстави и̇ пакы̇ ⸱ и̇ того ра|ди потрьпѣ ⸱ до въсмрьдѣниꙗ̇ є̇|го ⸱ да большими прославить сѧ ⸱| си̇мь юдомь ⸱ да привлѣетъ оу̇|еникы ⸱ и̇ народы вь вѣрѫ ⸱ а̇ще бо | бѣ и̇лиꙗ̇ вь саревьфѣ ⸱ вь|ставиль вдовиа сн͠а оу̇м͠рьша ⸱| нѫ не вь гробѣ положена ⸱ такожⷣе | и̇ ̇лисеи̇ ⸱ въ соуманътѣ сн͠а жен̇ | є̇тери ⸱ и̇ самь же г͠ь прѣжⷣе сего ⸱ дь|шере архисинагоговѫ вьскрѣсиль ⸱| нѫ такожⷣе не погребенѫ ⸱ и̇ пакы̇ | грдѫ вь градь и̇нь ⸱ и̇ срѣте носи|ма ю̇ношѧ ⸱ сн͠а е̇диноѧда ⸱ ма|тⷷр(е)и своє̇и ⸱ и̇ реⷱ носщимь ѡ̇дрь | танѣте ⸱ и̇ ̇мь ю̇ношѧ ꙁа рѫкѫ и̇ | реⷱ ⸱ ю̇ноше тебѣ гл͠ѫ въстани ⸱||

152б
и̇ сѣде мр͠твы̇ ⸱ и̇ въдасьⷮ и̇ матри свⷪ|є̇и̇ ⸱ и̇ славлѣхѫ б͠а гл͠ѧще ⸱ ꙗ̇ко ни|колиже такого видѣхомь ⸱ и̇ се же | бⷭы̇ страшꙿнѣє̇ ⸱ и̇ оу̇жаснѣе̇ юⷣ вьсѣ|хь юдеⷭ ⸱ и̇ гл͠аше оуеникомъ ⸱ и̇дѣмꙿ | въ ю̇деѧ̇ пакы̇ ⸱ и̇ гл͠ашѧ оу̇еници | ̇го є̇моу ⸱ г͠и н͠нѣ и̇скаахѫ тебе ка|мени̇мь побити ⸱ и̇ пакы̇ ли тамо | и̇деши ⸱ и̇ гл͠а и̇мь і̇с͠ь ⸱ не двѣ ли на | десѫте годинъ є̇сть вь д͠ни ⸱ и̇ а̇ще кто | дн͠иѫ̇ ходить и̇ не потькнеть сѧ ⸱ ꙗ̇|ко свѣть мира сего виⷣть ⸱ а̇ще ли кто | ходить вь нощи ⸱ тѡ потькнеть сѧ | ꙗ̇ко тьма є̇моу̇ ꙩ̇слѣпи ѡ̇и ⸱ си|рѣь невѣрьствиє̇ ⸱ понеже реⷱ хьⷭ | а̇ꙁь є̇сьмь свѣть мирови и̇ а̇ще хо|дить по мнѣ то не потькнеть сѧ ⸱| сирѣь а̇ще кто слово моє̇ сьблюде|ть ⸱ сꙿмрти не и̇мать въкоусити | вь вѣкы̇ ⸱ и̇ а̇ще мр͠еть ѡ̇живе|ть ⸱ а̇ꙁь бо є̇смь вьскрѣшениє̇ и жи|воть ⸱ и̇ и̇деже е̇смь а̇ꙁь тоу и̇ сл|га мои̇ ⷭ ⸱ и̇ приде въ виѳани|ѫ̇ и̇деже бѣ лаꙁарь оу̇мрѣль ⸱||

153а
и̇ слы̇шавьши мариꙗ̇ ꙗ̇ко и̇сьⷭ грѧ|деть ⸱ и̇ срѣте и̇ паде и̇ поклони сѧ гл͠ѧ|щи ⸱ г͠и а̇ще бы̇ ꙁде бы̇ль не би брать | мои̇ оу̇мрьлъ ⸱ ѡ̇бае нинѣ вѣроу|ѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко є̇же вьсьпросиши оу̇ б͠а то | дасть ти б͠ь ⸱ и̇ ѿвѣща і̇сьⷭ вьскрнⷭеть | брать твои̇ ⸱ ѡ̇на же реⷱ вѣрѫ̇ ꙗ̇ко | вьскр͠снеть ⸱ въ послѣдъни дн͠ь ⸱ и̇ | реⷱ і̇сьⷭ аꙁь є̇смь вьскр͠сениє̇ и̇ жи|ꙁнь ⸱ и̇ [а]ще кто вѣроує̇ть вь мѧ ⸱| живь бѫдеть вь вѣкы̇ ⸱ ꙩ̇на же те|кьши̇ вьꙁгл͠аси сестрѫ своѫ̇ ⸱ мари|ѡ̇ та ⸱ рекьши ꙗ̇ко г͠ь грѧдеть ⸱ и̇ вьста|вьши и̇ стрѣте и̇ скоро ⸱ и̇ гл͠а и̇мь і̇с͠ь | где и̇ положисте ⸱ и̇ тои̇ же творить | ꙗ̇ко не вѣды̇ и̇ ⸱ нѫ ꙗ̇влеи̇ си ѡ̇бра|ꙁь ⸱ не въꙁносити сѧ ⸱ г͠и приди и̇ ви|жьⷣ ⸱ и̇ видѣ г͠ь мариѫ̇ плаѫщѫѫ̇ | сѧ ⸱ и̇ и̇ны̇ пришедъшѫѫ̇ сь неѫ̇ ⸱| и̇ ю̇деѫ̇ плаѫщѧѫ̇ сѧ ⸱ и̇ вьꙁмѫ|ти сѧ д͠хомь ⸱ и̇ просльꙁы̇ сѧ ⸱ и̇ т | покаꙁа г͠ь л͠вьство и̇ жалость | соу[гоу]бь бѣше є̇стьствомь ⸱ б͠ь вькоупⷺ | и̇ л͠кь ⸱ и̇ мѣрѫ даде сльꙁамь ⸱ не ли||

153б
ше тѡго плакати сѧ ⸱ и̇ того раⷣи просльꙁи | сѧ ⸱ да сльꙁами тѣми ꙗ̇вить желаниє̇ ⸱| л͠а сьстава ⸱ и̇ ѡ̇братить срцⷣе и̇хь на | радость ⸱ ꙗ̇коже пррⷪкь реⷱ ⸱ словесемь | гьⷣнимь нб͠са оу̇тврьдишѫ сѧ ⸱ и̇ д͠хо|мь оу̇сть е̇го вьса сила и̇хь ⸱ и̇ повелѣ | раꙁрѣшити ⸱ да и̇ ѡ̇ семь пррⷪьство сь|бѫдеть сѧ ⸱ поⷣбно ꙗ̇ко и̇ ѡ̇ самомь ⸱ ꙗ̇|ко не ꙩ̇стави дш͠ѧ є̇го въ а̇дѣ ⸱ ни даси | прѣподобномоу си видѣти и̇стлѣни|ꙗ̇ ⸱ народь же прѣстоѫ̇ ꙩ̇крⷭть ⸱ видѣ|вьше юдо страшꙿно и̇ оу̇жаса пльно ⸱| и̇ вьси є̇динѣми оу̇сты̇ въꙁьпишѧ ⸱| вь и̇стинѫ сн͠ь бж͠ии̇ сьи̇ є̇сть ⸱ и̇ вь|си вь вѣрѫ ꙩ̇братишѧ сѧ ⸱ г͠оу спⷭоу на|шемоу і̇соуⷭ х͠оу ⸱ а꙼рꙿхи̇ре̇ же ꙁави|сти и̇спльнишѧ сѧ ⸱ и̇ жестосрьди|є̇мь ⸱ и̇ гл͠ахѧ що сьтворимь ⸱ ꙗ̇ко мꙵ|рь сьи̇ оу̇же весь по немь и̇деть ⸱ и̇ сь|вѣщашѧ и̇ оу̇бити и̇ ⸱ не и̇с͠оуса є̇|[ди]ного нѫ и лаꙁарѣ ⸱ ꙗ̇ко моⷩꙃи ̇го | ради грѧдѣхѫ и̇ вѣровахѫ вь і̇саⷭ ⸱| такы̇ бо бѣше родь каменосрьде|ьны̇ ⸱ є̇гда бо доⷭꙗ̇ше и̇мь видѫ||

154а
ще юдеса дивнааꙿ ⸱ бы̇ва̇ма ѿ него ⸱ хва|лѫ и̇ ьсть вьꙁаⷣти є̇моу ꙗ̇ко б͠оу ⸱ тѡгда | ꙩ̇ни ѡ̇ оу̇биствѣ є̇го сьвѣть творѣхѫ ⸱| нѫ посрамишѧ ѫ̇ своѫ̇ дѣти вьпиѫ̇ще | сице ⸱ ѡ̇сана вь вы̇шꙿнихь ⸱ бл͠госло|вень грѧди вь и̇мѧ г͠ьне ⸱ б͠ь г͠ь ꙗ̇ви сѧ | намь и̇ вь оу̇трѣи̇ бо д͠нь грѧщоу є̇мⷹ ⸱| вь ̇рлⷭимь ⸱ народь же слышавꙿши ̇го ⸱| ꙗ̇ко сътвори ꙁнамени̇ се ⸱ и̇ и̇ꙃыдошѫ | противѫ є̇моу ⸱ вѣтьви дрьжѫще и̇ вь|пиѫ̇ще ⸱ бл͠гословень грѧди вь и̇мѧ | г͠не ⸱ цр͠ь и̇ꙁⷭлевь ⸱ и̇ мы братие всѣ|кѫ лѣность ѿврьгꙿше и̇ житиꙗ̈ | сего прѣльстиыѧ̇ вещи ⸱ еже ꙗ̇ко и̇ сѣ|нь мимоходѧть ⸱ и̇ поревноуемь сему (!) | праведныкоу ⸱ и̇ вьꙁлюбленомоу др|гоу бж͠ию лаꙁарю ⸱ є̇гоже нн͠ѣ памѧ|ть свѣтло радостиѫ̈ просвѣшаеть ве|съ мирь ⸱ вь истинѫ̈ бо реⷱ пр͠ркь вь па|мѧть вѣнѫѭ̈ бѫдеть праведныкь | присно бо сѧ дш͠ѧ правы ⸱ и дн͠и и̇хь | вь рѫкоу бж͠ию ⸱ и̇ не коснетꙿ сѧ и̇хь | мѫка ⸱ понеже добраꙗ̈ дѣла прѣдь|ведошѧ̈ ѧ̇ ⸱ и̇ дроугы б͠оу створишѧ ||

154б
тако бо бѣ добрь праведꙿникь а̇враа̇мь ⸱ и̇ | дѣлы̇ добрими прибиⷧжи сѧ кь б͠оу ⸱ и̇ дроу|гь бж͠ии̇ нареⷱ сѧ ⸱ такожеⷣ же и̇ѡ̇вь ⸱ є̇моу̇|же самь г͠ь послшьствоу̇ть гл͠ѧ ⸱ не бⷭы | поⷣбень є̇моу ѿ сѫщихь на ꙁеми ⸱ л͠вкь | непороень ⸱ и̇ и̇стинень ⸱ и̇ б͠гоьтець ⸱| ѡ̇гребаѫ̇ сѧ ѿ въсѣкоѫ̇ вещи ⸱ тѣмь бра|тиꙗ̇ моꙗ̇ поревноує̇мь ̇м ⸱ и̇ тѣхь ꙩ̇|браꙁь на сѧ вьсьпримѣмь ⸱ да и̇ м̇ б͠оу | дроуꙁи сьтворимь сѧ ⸱ и̇ да ѡ̇ставимь | въсѣ ⸱ и̇ на прѣдлежѫще слово въꙁврати|мь сѧ ⸱ и̇ лаꙁарево бл͠говѣрьство да похва|лимь ⸱ лаꙁарь бо сꙿи̇ бⷭы тⷭоє̇ вьмѣстилище | и̇ жилище прѣс͠томоу бж͠ию̇ д͠хоу ⸱ лаꙁьрꙿ | краснаꙗ̇ лѣторасъль бж͠иꙗ̇ сада ⸱ лаꙁарь | срьдотонаꙗ̇ капла бж͠иѫ̇ прѣмѫдростиі̇ ⸱| лаꙁарь и̇стоникь бл͠годѣти дх͠овны̇|ѫ̇ ⸱ лаꙁарь не оу̇вѧдаѫ̇ши цвѣть раи̇|скаа̇го сада ⸱ лаꙁарь неб͠опарьнии̇ ѡ̇|рель ⸱ вы̇шнѫѫ̇ прѣмѫдрости ⸱ лаꙁа|рь нищолоубноє̇ скровище бж͠ии̇|ꙗ̇ приѫ̇тиꙗ̇ ⸱ лаꙁарь вꙿтори прѣдитеа | сѣдѫщимь вь тьмѣ и̇ сѣни сꙿмрьтнѣ|и̇ ⸱ лаꙁарь горькы а̇довѣ силѣ посра||

155а
мьникь ⸱ лаꙁарь прьвопроѡ̇браꙁьни|кь трид͠невьнаа̇го вьстаниꙗ̇ х͠ва ла|ꙁарь свѣтоꙁарьни а̇нг͠ломь сьприь|стьникь ⸱ лаꙁарь горькы и̇ю̇деѡ̇мь ⸱| и̇ ѡ̇блиитель ⸱ є̇гоже видѣвꙿше наро|ди етверѣдн͠евьнаа̇го ⸱ вьскрѣшена и̇|ꙁь мрьтвы̇хь ⸱ и̇ вѣровашѧ г͠и ⸱ и̇ поⷭь | є̇моу творѧще поⷣбнѫѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко и̇ творꙿцоу | своє̇м ⸱ ꙩ̇ви по пѫтемь риꙁы̇ пости|лахѫ ⸱ а̇ дроуꙁи ѿ дрѣвь вѣтвиє̇ ломѫ|ще ⸱ и̇ сь младеньци вьпиꙗ̇хѫ ⸱ бл͠го|словень грѧды а̇дама вьꙁдвигнѫти ⸱| ц͠рь и̇сл͠евь ⸱ мирь на ꙁеми слава вь вы̇|шнихь бл͠гословень пришеды ⸱ ѡ̇бно|вити л͠вѣа є̇стьства ⸱ и̇ спⷭти погыбь|шаа̇го ⸱ ѡ̇сана вь вы̇шьнихь ⸱ слави|момоу вь трехь сьставѣхь ⸱ коупно сь ꙩ̇|ц͠емь ⸱ и̇ с͠ты̇мь д͠хомь ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ приснⷪ | и̇ вь вѣкы вѣкомь а̇минь ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ ⁘  |

СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТГꙌ ⸱ ИꙌАНА ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ В НЕ(ДЕЛ)Ѫ | цвѣтꙿнѫѫ̇ ⸱ бл͠гослови ѡ̇͠е ⁖ |
Днⷭь сьꙁывает ны братие̇ ⸱ свѣто|ꙁарныи а̇плⷭь ⸱ на радость д͠ховь||

155б
нѫѫ̇ ⸱ велег͠ласьно въпиѫ̇ и̇ г͠лѧ ⸱ раⷣоуи̇те | сѧ въпиѫ̇ (о̇) г͠и вьсегда ⸱ и̇ пакы рекѫ | раⷣоуи̇те сѧ ⸱ сꙿмотрение̇ се бж͠и̇ ⸱ вьсѣ|мь л͠комь раꙁоумно да бѫдеть ⸱ г͠ь | блиꙁь ⸱ да ниимьже и̇нѣмь пецѣмꙿ | сѧ ⸱ нѫ понавлѣѫ̇ще сѧ добр̇ дѣлес̇ ⸱| дн͠ь дн͠е ⸱ мѫжьскы̇ прѣпоꙗ̇савьше рѣ|сла своꙗ̇ вьꙁдрьжаниє̇мь ⸱ ꙗ̇ко и̇ неꙁло|бивы̇ѫ̇ дѣти ⸱ по дх͠овны̇хь вещехь | послѣдоуѫ̇ще ⸱ и̇ ѿ юдесь кь больші|мь юдесемь ⸱ тьщно подвигнѣмь | сѧ ⸱ въера бо г͠ь нашь і̇с͠ь хьⷭ ⸱ етворо|дневꙿнаа꙼го лаꙁара вскрѣси ⸱ и̇ благо|вѣрныхь юдесь ⸱ дш͠ѫ нашѧ вьꙁвеⷭли ⸱| а̇ ꙁловѣрьна и̇ ꙁаконопрѣстѧпна | сьбора жидовьска ѡ̇бы̇аѫ̇ раꙁори ⸱| своими дⷮѣльми ⸱ и̇ пррⷪьство дввⷣо | сьврьшаѫ̇ ⸱ ꙗ̇коже реⷱ ⸱ и̇ꙁ оусть мла|денець ⸱ сьсѫщихь сьврьшиль є̇си | хвалѫ ⸱ врагь твои̇хь ради раꙁⷣроу|шиши врагы и̇ мьстьника ⸱ сирѣ|ь диꙗ̇вола ⸱ тьи̇ бо є̇сть ьсти на|шеи̇ врагь ⸱ и̇ приѡ̇брѣтьникь паг|бѣ ⸱ и̇же пльти мнѣ вьсѧ прѣдолѣти ⸱||

156а
тѡ оу̇же попрань быⷭ и̇ смѣхоу ꙁримь є̇|сть ⸱ въꙁꙿвлѣкы на сѧ г͠ь б͠ь нашь смѣре|ни̇мь свои̇мь ⸱ и̇ много лѫкавьнѫѫ̇ главѫ | сьтерь ⸱ и̇ корьсть и̇спрврьже ⸱ и̇ горесть | же гл͠ѧ ⸱ дрьжимиѫ̇ дш͠ѫ въ а̇дѣ ⸱ ꙁаклепы | етврѣдн͠евънаа̇го ⸱ сѫща мрѣтьвьца ла|ꙁарѣ вꙿсꙿкрѣси ⸱ ̇ю̇де же раⷣстии̇ѫ̇ и̇спльнь|ше сѫ ⸱ бл͠гоеⷭтьны̇ѧ̇ дѣти ⸱ сь ваи̇̇мь прѣ|дитекѫще е̇моу вьпиꙗ̇хѫ ⸱ ѡ̇санꙿна вь | вы̇шꙿнихь бл͠гослове (!) грѧди въ и̇мѧ гн͠е ⸱| цр͠ь и̇ꙁⷭлевь ⸱ и̇ потресѧ весь градь гл͠ѧ ⸱| кто сьи̇ ⷭ грѧдѧи̇ вь и̇мѧ гн͠е ⸱ и̇ ѿкѫд ⸱| кто ли єⷭ цр͠ь и̇ꙁлⷭевъ ⸱ тѡльма бо бѣхѫ ꙁа|вистиѫ̇ ꙩ̇мраении̇ ⸱ ꙗ̇ко по въсѧ д͠ни | ѫтѫще вь ꙁаконѣ ⸱ и̇ вь пррⷪцѣхь ѡ̇ прі|ходѣ є̇го гл͠ѧще ⸱ є̇же наⷭ дѣльма сьдѣꙗ̇ ⸱| и̇ видѧщⷷ е̇го посрѣдѣ и̇хь юдеса творѧщⷶ ⸱| и̇ ти не вѣровахѫ є̇моу ⸱ слѣпы̇ѫ̇ просвѣ|щаѫ̇ща видѧще ⸱ и̇ недъжны̇ѫ̇ цѣлаѫ̇ща ⸱| и̇ мр͠твыѫ̇ въскрѣшаѫ̇ща ⸱ пае же и̇ сего | етврѣдн͠евьнаго лаꙁара ⸱ видѧще вьста|влена ⸱ и̇ гл͠ахѫ кто сеи̇ є̇сьⷮ ⸱ и̇хьже своꙗ̇ и̇|хь ѧда ꙩ̇блиихѫ ⸱ бг͠оꙁраꙿнами ѡ̇и|ма ꙁрѧще є̇го ⸱ ꙗ̇ко на хороу̇вимѣ сѣдѧщⷶ ⸱||

156б
на жрѣбѣти ѡ̇сли ⸱ и̇ въпиꙗ̇хѫ сь вѣи̇|̇мь прѣдитекѫще е̇моу ⸱ и̇ гл͠ѫще ѡ̇сань|на вь вꙑ̇шнииⷯ ⸱ бл͠гословень грѧдѧ вь и̇|мѧ г͠не ⸱ б͠ь г͠ь ꙗ̇ви сѧ намь ⸱ мирь на ꙁе|ми и̇ слава вь вы̇шнии̇хь ⸱ ꙩ̇ви же ѿ наро|да ⸱ риꙁы̇ своѫ̇ постилахѫ по пѫтю̇ ⸱ а̇ др|ꙃи ѿ дрѣвь вѣтвиє̇ ломѫще ⸱ и̇ по пѫтю | метахѫ ⸱ ѡ̇ви оу̇бо ѿ нихь гл͠ахѫ ⸱ ꙗ̇ко | пррⷪкь приде вь и̇мѧ гн͠е ⸱ а̇ дроуꙁи рѣшѧ | си ꙁнамениꙗ̇ (не)сѧть пррⷪьскаа̇ ⸱ нѫ б͠ь ꙗ̇ви | сѧ въ л͠ви ѡ̇браꙁѣ ⸱ и̇ вьмѣсти вь свое̇ | бж͠ьство ⸱ ꙗ̇(к͠о)же реⷱ и̇саи̇ꙗ̇ ѡ̇ немъ ⸱ се дѣва|а въ рѣвѣ приє̇млеть ⸱ и̇ родить сн͠ь ⸱| и̇ нарееть сѧ и̇мѧ ̇го ̇вьманоу̇и̇ль ⸱ є̇|же ⷭ скаꙁа̇мо ꙗ̇ко с нами б͠ъ ⸱ и̇ пакы̇ | тои̇жде б͠ь нашь на ꙁеми ꙗ̇ви сѧ ⸱ и̇ сь л͠кы | ꙗ̇ви сѧ и̇ поживе ⸱ тⷪи̇ ⷭ грѧⷣ вь и̇стинѫ ⸱| бл͠гослове (!) грѧды̇ вь и̇мѫ гн͠е ⸱ ѡ̇санꙿна | сн͠оу дввⷣоу ⸱ и̇ пристѫпишѧ кь немⷹ | а̇рꙿхи̇̇реи̇є̇ ⸱ и̇ не слы̇шиши (ли) то си гл͠ѧ|ть ⸱ нⷭѣ ли ти тѧшꙿко ⸱ ꙗ̇ко б͠оу славимⷹ | и̇ми ⸱ ѡ̇нь же реⷱ ̇и̇ слышѧ ⸱ нѫ ѡ̇бае | а̇ше и̇ си оу̇мльѫть ⸱ тѡ камениє̇ вь|пити и̇мать ⸱ ѡ̇ви же ꙁавистиѫ̇ тѧшꙿко ||

157а
а̇ ѡ̇дръжими сѫще ⸱ сьвѣть творѣхѫ ѡ̇ | оу̇бии̇ствѣ е̇го ⸱ ꙗ̇ко да не і̇с͠а ̇диного оу̇|биѫ̇ть ⸱ нѫ и̇ лаꙁарѣ ⸱ ꙁане е̇го ради мноꙃи | вѣровашѧ вь нь ⸱ словословѧще и̇ вьслѣ|дь ̇го и̇дѫще ⸱ ѡ̇бьщѫѫ̇ хвалѫ вьꙁдаѫ̇|ще е̇моу сь младеньц̇ ⸱ ꙗ̇ко б͠оу и̇ цр͠ю бе|сьмрꙿтноу ⸱ тѣмꙿже и̇ мы̇ братие̇ стар̇ѫ̇ | ньрави сь ѡ̇биѣи ѿврьгꙿше ⸱ и̇ не|ꙁлобивихъ младенець хвалѫ вь|сприи̇мꙗмь ⸱ и̇ сь пррⷪкомь дв͠до|мь ѡ̇пьщѫѫ̇ пⷭѣ вьꙁьпиемь ре|кѫще ⸱ блⷭвень грѧди вь и̇мѧ | гнⷣе ⸱ б͠ь г͠ь ꙗ̇ви сѧ намь ⸱ не л͠к бо | ни а̇нг͠ль прии̇де сп͠сти наⷭ ⸱ нѫ са|мь прⷺвѣꙿныи сн͠ь бж͠еи ⸱ сы въ а̇|дрѣхь ѡ̇ихь ⸱ нераꙁдѣлно при̇|и̇де кь намь ⸱ и̇ пльⷮ прие̇мь ѿ | дв͠ы ⸱ прѣисты̇ѫ бе сѣмене ⸱ пои|ваѫ на хероувимѣ вы̇нѫ ⸱ ꙗ̇ко на | прѣстолѣ ѡ̇гꙿннѣ ⸱ на жрѣбѫти | ѡ̇сли ꙗ̇ꙁⷣить ⸱ и ѿ неиⷭоты скот|скыѫ̇ сп͠сти хотѧ рода ꙁемнаго ⸱| и̇ сьврьша̇ѫ̇ прореⷱниꙗ̇ пр͠рокь ⸱| и си творить ⸱ рее бо ꙁахариемь ||

157б
пррⷪкомь ⸱ раоуⷣи̇ сѧ дьщи сиѡ̇нѣ ⸱ пропо|вѣдаи̇ дъщи е̇роусалимьла ⸱ се бо цр͠ь тво|и̇ грѧдеть ти ⸱ сѣдѧ на ꙗ̇ремꙿницѣ и̇ жрѣ|бѧти младѣ ⸱ ѡ̇ле страшнаꙗ̇ таи̇на ⸱| ѡ̇ле прѣдивꙿнѫѫ̇ вещи ⸱ цр͠ь ⸱ цр͠емь ⸱| и̇ г͠ь господьствоуѫ̇щимь ⸱ и̇ страше|нь сы̇и̇ беспльтны̇мь силамь ⸱ и̇ вьсѣ|мь неиꙁꙿгл͠анень бж͠ьствомь ⸱ и̇ вь ко|лико смѣрени̇ ⸱ и̇ кротость вьниде ⸱| и̇мѣѫ̇ прѣстоль нерѫкотворень ⸱ стра|шныи животныи ⸱ и етвороꙁра|ныи ⸱ и .ѕ͠. крилныи хероувимь | и серафимь ⸱ и̇ тѣхь вынѫ слави|мь ⸱ непрѣстанꙿно прѣст͠ыми глаⷭи ⸱| и̇ нꙿнѣ ꙗ̇ко прость л͠кь ⸱ на жрѣбѧти | ѡ̇сли ꙗ̇ꙁиⷣть ⸱ по то ⸱ понеже л͠кь | и̇спаде цр͠скаго сана ⸱ и̇ приложи | сѧ скотѣхь несмыслныхь ⸱ и оу|поⷣби сѧ и̇мь ⸱ дѣлы скотскыми ⸱| да того ради прии̇де и̇ сьниде кь бол|ѧщимь враь ⸱ кь плѣнꙿникомь | свободителъ ⸱ кь ѡ̇мраенꙿнымь | грѣхы просвѣтитель ⸱ и сл͠нце праве|дное ⸱ николиже не ꙁаходѧи ⸱ и кь ||

158а
мрⷮьвымь животь вѣныи ⸱ и па|стырь истинꙿныи̇ мѫитель ⸱ оупа|сти хотѫи̇ ѡ̇братити ⸱ не иꙁ͠лꙗ , ть|кмо нь и̇ всѫ л͠вкы ⸱ ꙁаблѫшѫѫ̇ | прѣжⷣе прѣльстиѫ̇ ⸱ и тоⷢ ради пр͠рокь | дв͠дь проꙁрѧ и̇ реⷱ ⸱ блвⷭень грѧди вь | и̇мѧ гн͠е ⸱ и̇ꙁьꙗ̇сни же оубо намь ⸱| иꙁрьци ꙗ̇вѣ ѡ̇ пр͠рое ⸱ кто сеи єсть | грѧди вь и̇мѧ гн͠е ⸱ и̇ ѿкѧдоу ⸱ прь|выи оубо страшень и̇сходь его ⸱ ни|имже неѡ̇бѧть и̇ неи̇ꙁреенень ⸱| и̇же с небеⷭ слово сы ⸱ беꙁнаѧлно | и̇ прѣвѣно ⸱ б͠ъ ѿ б͠а и̇ свѣть ѿ свѣ|та ⸱ рекы ми древле ⸱ ꙗ̇ко ѿ плода рѣ|ва твоего ⸱ посажⷣѧ на прѣстолѣ тво|емь ⸱ и̇ вьц͠рит сѧ ⸱ и̇справить ⸱ и̇ | ꙁастѫпить ѫ̇ сѫдомь и̇ правдоѫ̇ ⸱| ѿселѣ и̇ вь вѣкы ⸱ ѡ̇ томꙿ бо реⷱ и̇саи̇|ꙗ̇ ⸱ и̇ꙁыдеть жеꙁль и̇с корене есеѡ̇ва ⸱| и цвѣть ѿ корене его и̇ꙁыдеть ⸱| тьи̇ єⷭ грѧди вь имѧ гн͠е ⸱ б͠ь сьи вь | и̇мѧ б͠жие̇ ⸱ и сн͠ь вь и̇мѧ̇ ѡⷮе ⸱ блвⷭе|нь грѧди вь имѧ гн͠е ⸱ б͠ь на ди(ꙗ̑)во|ла и ц͠рь на мѧителѣ ⸱ и раꙁдроу||

158б
шить врага и̇ мьстника ⸱ врага ь|стиа̇ мьстника пагоубѣ ⸱ вьиспрь | а̇нг͠льскими силами хвалимь ⸱| и ниꙁоу младенци сь вѣи̇емь и̇ | хвалениемь ⸱ тѣмь младенце|мь оупоⷣбим сѧ и̇ мы братие ⸱ и вь|сѣкѧ ꙁлобѧ ѿринѫще ѿ еⷭбе ⸱ не|ꙁлобиви бо реⷱ и прави прилѣпѣ|хѫ сѧ мнѣ ⸱ приближим сѧ до|бродѣтелми оубо кь б͠оу ⸱ ист|ѧще сѧ дн͠ь дн͠е ⸱ постомь и мл͠и|твоѫ̇ ⸱ пость бо дш͠ѫ и тѣло ѡ̇и|щаеть ⸱ и̇ мл͠остиѫ вьперивши оу|мь ⸱ и̇ на небо въꙁносить ⸱ и выш|нимь силамь ⸱ ѡ̇бещника сьтва|рѣеть ⸱ милостинѣ и̇ пость ⸱ добра | помощника е̇ста ⸱ на противна|го врага ⸱ тѣмь вьѡ̇рѫживше сѧ ⸱| подвигꙿнѣм сѧ оу̇бо тьщно ⸱ вь | иⷭотѣ прѣпроводити постныѫ̇ дн͠и ⸱| а̇ще бо кто болѣꙁни ради ѿпаде | наѧтка ⸱ или лѣностиѫ ѡ̇дрьж|имь ⸱ и сластолюбиемь ѡ̇слабѣ|вши ⸱ не вьсхотѣ вьнити вь иⷭоє ||

159а
пощени̇ ⸱ нѫ рѣвнымь ласкрьди̇мь ⸱| въдавь себе и̇ ѡ̇слабѣ ⸱ то понѣ н͠нѣ крѣпⷪ|стиѫ̇ ⸱ подвигь свои̇ ꙗ̇вии̇ тьщно млⷭѧ ⸱| и̇ оу̇подобити сѧ вь є̇дины̇ на десѧте аⷭ ⸱| наѫ̇ты̇ мѧ вь выноградъ дѣлателѣ ⸱| и̇ да примемь сь прьвими мѫꙁдѫ ⸱ и̇ | страстемь хоⷭвѣмь поклонимь сѧ ⸱| и̇ доⷭи̇ни да бѫдемь ⸱ тѣмь не ѡ̇сла|бѣє̇мь брати̇ ⸱ нѫ ськроушивьшє | срцⷣа сь оу̇милени̇мь ⸱ и̇ припадѣмь | кь млрⷭдию̇ бж͠ию̇ ⸱ ⷭ бо благь ⸱ и̇ дль|готрьпѣливъ ⸱ и̇ крѣпⷪкь ⸱ и̇ каѫ̇и̇ | сѧ ѡ̇ ꙁлобахь нашихь ⸱ и̇ не хощеть | сьмрꙿти грѣшꙿникомь ⸱ нѫ на сп͠асе|ни̇ желає̇ть ⸱ не хощеть бо да кто ѿ | наⷭ погы̇бнеть ⸱ нѫ да вꙿси покаа̇ни|є̇мь ѻ̇ⷭтивьше сѧ ⸱ и̇ кь немоу пакы̇ | вьꙁꙿвратимꙿ сѧ не поносить и̇стинь|нымь постьникомь ⸱ и̇ ѡ̇ прьвии̇|хь грѣсѣхь ⸱ нѫ сласно приє̇млеть | подвигьшихь сѧ ⸱ блиꙁь бо ⷭ сꙿкроу|шены̇хь срⷣцемь ⸱ и̇ рѫцѣ прострь|тѣ дрьжавьнѣ и̇ ⸱ ѡ̇бьхѫпаѫ̇ и̇сти|ньнѫѫ̇ постьникы̇ є̇го ⸱ и̇ въсѣхь ||

159б
люблѧ ⸱ и̇ подвижьникы̇ прьвы̇ѫ̇ ⸱ вꙿто|рыхь ⸱ и̇ послѣдн͠ихь ⸱ и̇ ꙁамоудѣвꙿшѫ|ѫ̇ ждеть ⸱ подвига породъна ⸱ и̇ вьсхо|жⷣениꙗ̇ нашего ждетъ ⸱ тѣмже ѧ|да вьꙁлюбенаа̇ ⸱ сице ̇гово л͠колюби|̇ видѣвꙿше ⸱ доколѣ вь лѣности прѣбы̇|ває̇те слышѧще ⸱ ꙗ̇ко оу̇бо о̇бомарини | само хотиѫ̇̇ ⸱ и̇ лиша̇те сѧ млтⷭи б͠жи|ѫ̇ ⸱ нѫ понѣ ѿселѣ въспрѣнѣте ⸱ понѣ | ѿселѣ оу̇бои̇те сѧ ⸱ и̇ оу̇боудѣте сѧ ⸱ кь | ꙁꙗповѣдемь б͠жиꙗ̇мь ⸱ и̇ вѣроѫ̇ оу̇кра|шь сѧ добропоⷧдиє̇мь ⸱ и вѣтвиє̇ прі|є̇мьше на срѣтени ̇моу тецѣмь ⸱| и̇ є̇диноглаⷭно хвалѫ є̇моу вьꙁдаѫ̇щє ⸱| бл͠гословень грѧⷣи̇ вь и̇мѧ гн͠е ⸱ б͠ь г͠ь | ꙗ̇ви сѧ намь ⸱ и̇ пакы̇ хотѧ прити въ | славѣ бж͠ьства своє̇го ⸱ сѫдити жи|вы̇ мрт͠вымь ⸱ бл͠гословень грѧди | вь и̇м гн͠е ⸱ славимь присно сь ꙩ̇|ц͠емь ⸱ и̇ съ с͠ты̇мь д͠хомь ⸱ вь вѣ|кы вѣкомь а̇минь ⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘ |

СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ ИꙌАНА ⸱ ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ В СРѢ(ДѢ) ⸱| великѫ недѣлѫ ⸱ ꙩ̇ блѫдьниⷰ ⸱ бл͠ви ꙩ̇͠е ||

160а
Многомь ст͠ымь сѫщемь бж͠иє̇мь ⸱ доⷭи̇но хвалѧщемь ⸱ ѿнѫдь прѣ|истаа̇го влкⷣѫ ⸱ и̇ споⷣбиⷯ сѧ а̇ꙁь не|достои̇ны̇ ⸱ славославити ⸱ вь бл͠го|дѣти и̇ вь вѣрѣ ⸱ не створить бо нигеⷣ|же ⸱ ѿврьжена быти бл͠годѣти ⸱ ниє̇ (!) | ниє̇диногоже ѿ л͠кь хотѧщихь | сп͠сти сѧ ⸱ ꙗ̇коже бо и̇стоꙿникь то|ѧщии̇ ⸱ непрѣстанꙿно воды исты̇ ⸱| и̇ многа пива ⸱ николиже не вьꙁꙿ|бранѣє̇ть хотѧщоу бг͠атно вь|сѧ приє̇мати ⸱ ѿ тⷭы̇хь водъ да|ра ⸱ тако и̇ б͠жиꙗ̇ бл͠годѣть ⸱ про|стръта е̇сть вьсѣмь ⸱ на вьспри|є̇̇маниє̇ комоу̇ждо а̇ще хоще|ть ⸱ ꙗ̇коже бо сп͠сьвь ̇уⷢлист͠ѣ|мь глаⷭмь приꙁыває̇ть вьсѧ ⸱ не | ѿлѫаѫ̇ вы̇ сьньмища бг͠ата ⸱| нь г͠лѫⷮ ⸱ и̇же жѫждеть ⸱ тѡ да при|деть кь мнѣ и̇ да пиє̇ть ⸱ се бо и̇ а̇|ꙁь недоⷭ̇нь сы̇и̇ ⸱ быхь приѧсть|никь , того бл͠годѣтии̇ ⸱ вьсьхва|лити и̇ вьꙁлюбихь ⸱ непрѣстань|но сь сльꙁами ⸱ да негли прии̇мѧу (!) ||

160б
и̇ а̇ꙁь грѣхомь ѡ̇ставлениє̇ ⸱ ꙗ̇коже и̇же нⷶ | ѻ̇на грѣшница ⸱ хотѫщиꙗ̇ ѿнѫдь ⸱ те|плоѫ̇ д͠шеѫ̇ си ⸱ добрѧѫ̇ ꙩ̇нѫ и̇ тⷭѫѫ̇ свѣсть ⸱| вь себѣ съдѣꙗ̇вши ⸱ придѣте оу̇бо и̇ | послоушате ⸱ хоⷭлюбци ⸱ и̇ съврьшени ⸱| нас̇тите сѧ добраа̇го и̇сповѣдани|ꙗ̇ ⸱ великыѫ̇ ꙩ̇нѫ и̇ дивныѫ̇ жен̇ ⸱| ꙁовѫщѧѫ̇ исⷮѣє̇ кь б͠оу ⸱ лѣпо є̇сть | и̇ добро похвалити тоѫ̇ поꙁорище ⸱ и̇|же жена сьстави ⸱ а꙼нг͠ломь и̇ л͠комꙿ ⸱| и̇ како вьниде проꙗ̇въстьвнѣ ⸱ не | оу̇боꙗ̇вьши сѧ ѿнѫдь ⸱ и̇ какоже | и̇ приближи сѧ влцⷣѣ ⸱ томоу въꙁлⷷ|жѫщоу ⸱ и̇ всѣ є̇моу беꙁьглаⷭна ⸱| и̇ꙁвѣщениꙗ̇ прѣдложивьши и̇ ⸱| виⷣши ли тьщивѫѫ̇ д͠ше приготѡ|влениє̇ ⸱ и̇ како ѡ̇гради своє̇ си не|аꙗ̇ниє̇ ⸱ доблестьвнаа не оу̇стра|ши сѧ ⸱ ни прѣстоѫ̇щихь лютаа꙼гⷪ | ꙁапрѣщениꙗ̇ ⸱ и̇ се помы̇шлѣѫ̇щи ⸱| ꙗ̇ко а̇ще жестоѣє̇ вьсе лице си ствⷪ|рѫ ⸱ желѣꙁа и̇ мѣди ⸱ то и̇ тако спс͠ти | сѧ не вьꙁмогѫ ⸱ ни ѡ̇истити сѧ ѿ | гноусны̇ѫ̇ ѧсти моє̇го блѫда ⸱ нь ||

161а
прѣꙁрѫ а̇би̇ ꙁаплꙋваниѥ̇ и̇ стоуда ⸱| и вь нищо же и̇мѧще биение слоугы ⸱| никоеже врѣмѧ ⸱ хоужде ̇сть ⸱ добра|го вьꙁдрьжаниꙗ̇ ⸱ ꙁа ѡ̇но моє̇ бестоу|ди̇ ⸱ тогда бестоудно вь притворѣ | стоѫ̇ще ⸱ и̇ вьсѧ приꙁывахь на дѣло грѣ|ховꙿно() ⸱ оу̇крашеньмы ⸱ и̇ оу̇творены̇|ми бесѣдами ⸱ и̇ красны̇ми кь всѣмь ⸱ ꙗ̇ко въсѣкого ю̇нꙿа ⸱ цьвтꙋща и̇ кра|сна привлѣ(к͠ѫ)щи кь себѣ ⸱ и̇мѣти и̇ на|реⷱниє̇ ⸱ сѣть бо диꙗ̇волѣ бы̇хь ѿнѫдъ ⸱| оу̇лѣвлѣѫ̇щи вь сѫдь вѣины̇ л͠вкы̇ ⸱| кь н͠нѣ потъщимь сѧ ⸱ и̇ꙁволенѣ є̇сть ⸱| и̇ скоро и̇ꙁьвраевати сѧ ⸱ и̇ добраа꙼ | сьдѣꙗ̇ти ⸱ вь ꙁлыхь мѣсто ꙩ̇нѣхь ⸱ тѡ | оу̇же пришⷷдши и̇ припадѭ ⸱ кь ве|ликомоу враеви ⸱ прие̇млѫщом | вьсѧ а̇ не ѿ рѣѫ̇щоу ⸱ и̇ рекѫ е̇моу всѣ е̇|лико ѡ̇скврьнихь мои̇мь тѣломь пⷪ | вьсѫ дн͠и ⸱ сама блѫдомь ⸱ и̇ дроугы̇|ѫ̇ оу̇лавлѣѫ̇щи ⸱ вь тои̇ самои̇ скврь|нѣ ⸱ многы̇ѫ̇ и̇ добр̇ѫ̇ пленицѫ ⸱| и̇сплетеши̇ на оу̇крашени̇ ⸱ и̇ на сь|блаꙁьнь многы̇мь ⸱ створивьши | провожеⷣниє̇ ⸱ и̇ своꙗ̇ си вьсѣ скврь||

161б
нꙿнѣ прѣклонивши ⸱ сь ꙃѣницама ѡ̇|има ⸱ и̇споущѫ токы сльꙁьныѫ̇ ⸱ и̇ ꙗ̇|биє̇ приближишѧ сѧ кь стопамь ст͠го | враа ⸱ трѣꙁьвномь оу̇момь ⸱ и̇ да при|падѫ к немоу ⸱ се же помишлени̇ и̇мѫ|щи жена ⸱ и̇ врѣмѧ наꙁираа꙼ше ⸱ и̇мѫ|щи вь дш͠и си неи̇цⷭѣлꙿноє̇ пꙿрѣложени|̇ ⸱ и̇ приближити сѧ хотѧщи тѡплою̇ но|гоу г͠ню ⸱ и̇ раꙁоумѣвши жена̇ ꙗ̇ко си|монь фарисеи̇ приꙁва сп͠са ⸱ и̇ текьши | ꙗ̇же творѣше ⸱ многоѫ̇ теплоѫ̇ дш͠еѫ̇ ⸱| кь є̇диномоу миропродавꙿцоу ⸱ коупи|ти а̇лавастьрь мира ⸱ и̇ꙁбранꙿна и̇ мнⷪ|гоцѣнꙿна ⸱ и̇ и̇дѫ вь себѣ гл͠аше ⸱ где оу̇|бо и̇мамь приѫ̇ти миро и̇ꙁбранꙿноє̇ ⸱| и̇ доⷭи̇ноє̇ великомоу враю ⸱ да негли | би є̇ приѧ̇ль сь мⷪи̇ми слъꙁами ⸱ да | мы̇ желаниє бг͠атьно ⸱ и̇ да полюѫ си | мысль ⸱ и̇ самого продавꙿца мироу ⸱| ꙩ̇сѫжⷣꙋ невидимо ⸱ пае же и̇ ꙁаклѫнѫ ⸱| и̇ и̇менемъ бж͠и̇мь ⸱ и̇ ст͠ыми ѡ̇ц͠и ⸱| вь неже ти вѣроуѫ̇ть ⸱ да негли ми да|сть миро ц͠рьско и̇ ьстьноє̇ ⸱ на поьⷭ великаго ц͠рѣ ⸱ и̇ приє̇мь цѣнѫ ⸱| и̇ пришⷷдꙿши кь є̇диномоу миропро||

162а
давц ⸱ и̇ реⷱ ̇моу миръ тебѣ ⸱ миропро|давье ⸱ мира и̇ꙁбранꙿна и̇щꙋ ⸱ црⷭка и̇ | ⷭтнаа̇ ⸱ є̇моуже тьꙿна не ѡ̇брѣщꙋ и̇нь|де нигдеже ⸱ и̇бо е̇моуже хощѧ нести бⷪ|ли єⷭ всѣхь ⸱ и̇ нⷭѣ дроугаго поⷣбна ̇моу ⸱| и̇ ѿвѣща миропродавець кь неи̇ реⷱ ⸱ ꙩ̇ | жено нелѣнивы̇ и̇ꙁꙿрекла е̇си гл͠ь ⸱ и̇ кто | не ꙁна̇ть тебе вь притворѣ грⷣа ⸱ и̇мѧ|щи хотимь мꙿного ꙃѣло ⸱ и̇ комоу хоще|ши ѿ нихь ѡ̇ жене ⸱ нести миро ц͠рь|скоє̇ и̇ ьсноє̇ ⸱ то ли ти ще ѡ̇нь вьꙁда|ти можетъ противѫ мѣрѣ ⸱ є̇моуже | толико ѭ̇ цѣноѫ̇ кпити хощеши ⸱ а̇|ꙁь продати хощѫ а̇ ти коупи ⸱ нь ѻ̇ба|е оу̇вѣдѣти хощѫ ⸱ комоу є̇ хощеши | дати ⸱ тьщаниє̇мь толицѣмь ⸱ и̇ мⷪ|литвоѫ̇ ⸱ то є̇да ѿ цр͠ьскаа рода є̇сть ⸱| раитель твои̇и̇ ⸱ и̇ли сн͠ь котораа̇го | ѿ вельмѫжь ⸱ и̇бо вь цр͠хь дрьжавшиⷯ дⷪ | дв͠да ⸱ и̇ не вьста цр͠ь инь боли въ и̇ꙁⷭли ⸱| є̇да ѿ рода того єⷭ ⸱ новы̇ сьи̇ твои̇ раи|телъ ⸱ ꙩ̇ жено и̇ꙁꙿрьци ми кто єⷭ хощѫ | бо и̇ а̇ꙁь оу̇вѣдѣти и̇ ⸱ и̇бо ⷭть си б͠га|тьна є̇сть ⸱ и̇ твоє̇ се тьщаниє̇ вь оу̇|жасть мѧ приводить ⸱ ѡт кто сьи̇ еⷭ ⸱||

162б
̇моуже хощеши нести ⸱ миро се ⸱ тѡгⷣа | дивнаа̇ си ѿвѣща жена ⸱ м͠лостивно|ѫ̇ д͠шеѫ̇ сии̇ ⸱ г͠лѧщи миродавꙿц ⸱| б͠а ѡ̇ц͠а оу̇бои̇ сѧ ѡ̇ л͠е ⸱ и̇ дажⷣь ми а̇|лавастьрь мира ⸱ да негли постигꙿнѫ | брьꙃѣ ⸱ великаа̇го и̇ любимаго раи|телѣ прѣⷭтаа̇го ⸱ оу̇бои̇ сѧ л͠ве б͠а давь|шаго толикѫ силѫ вь рѫцѣ мѡи̇сию̇ ⸱| жеꙁьль на прѣделениє̇ морю̇ ⸱ и̇ по|тавывша воды ⸱ ꙗ̇ко и̇ камень тврⷣь ⸱| и̇ пѣшьствовати лю̇демь по страшнѣ|и̇ соуши ⸱ ꙁаклинаѫ̇ тѧ ю̇ноше кость|ми и̇же носѣше мои̇сеи̇ ⸱ вь боуры мⷪ|рьстѣи̇ ⸱ гл͠ѧ же мощи и̇ѡ̇сифовы̇ ⸱| проданьнаа̇го ⸱ и̇ ѡ̇делѣвша дв͠ьсть|вꙿнѣ ⸱ а̇спидѣ вь врьтпѣ ⸱ ꙁаклинаѫ̇ те | ю̇ноше ⸱ жеꙁломь а̇ронемь ⸱ процьвь|тьшимь добро() ꙋханиє̇ вь сѣни ст͠о|и̇ ⸱ ꙁаклѫнаѫ̇ тѧ ю̇ношеⷨ глⷭамь ст͠ы|мь ⸱ г͠лавꙿшиⷨ мѡ̇и̇сеꙩ̇ви ⸱ вь пламⷷ|ни ѡ̇гнѣ ⸱ и̇ кѫпинⷪю неѡ̇полѣвꙿш[е]ю ⸱| ꙁаклинаѫ̇ тѧ ю̇ноше ⸱ бг͠омь давши|мь водѫ вь жѫжⷣѫ ⸱ вь лице мои̇сеѡ̇|во ⸱ и̇ не врѣжⷣаѫ̇щи славѣ ⸱ ꙁаклина|ѫ̇ тѧ ю̇ноше ⸱ ст͠ымь ковъегомь ⸱||

163а
вьставꙿшимь теениє̇ ̇рьданѣ рѣкы̇ ⸱| вь скѫдосты̇ воды̇ ⸱ ꙁаклинаѫ̇ тѧ ю̇но|ше силоѫ̇ ст͠оѫ̇ ⸱ поврьгшаа̇го .ꙁ͠. стѣ|нь ⸱ вь мѫгновениє̇ ꙩ̇ка града е̇ри|хона ⸱ рѫкама ст͠има і̇саⷭ навгу̇на ⸱| и̇ съставьшаго свои̇мь теение̇мь | слн͠цоу ⸱ и̇ мцⷭоу ⸱ ꙗ̇ко быти вь е̇дино | двѣма дн͠ьма ⸱ виⷣши ли колико видѣхь и̇мѧ бж͠ии̇є̇ ⸱ и̇ въсѣхь ст͠ыи̇хь ⸱| дажⷣь ми оу̇бо прое миро ⸱ и̇ вьꙁми | є̇лико хощеши цѣнѫ ⸱ а̇лавастроу ⸱| нь тькмо и̇ꙁꙿбранꙿноє̇ и̇ тⷭьноє̇ дажⷣь | ми ⸱ и̇ ѿпоусти мѧ сь добримь ѿвѣ|томь ⸱ ꙗ̇ко да вижⷣѫ вьскорѣ ⸱ вели|каго , и̇ любимаа̇го раителѣ ми прѣ|тⷭааго ⸱ и̇ пакы ѿвѣща миропрода|вець ⸱ вижⷣѫ б͠гатꙋ ⸱ цѣнꙋ а̇лавастроу ⸱| то то ̇ и̇ сьблаꙁнꙿно ⸱ а̇ще реⷱши ми | жено ѡ̇ семь раители ⸱ в͠ь ()же ни͠нѣ | любовь стѫжа ⸱ и̇ вь любовь мѫ вь|ведеши ⸱ видѣти ѡ̇ жене ⸱ и̇ не могѫ | дати ти ⸱ а̇ще не реⷱши ми кто єⷭ ⸱ то | пото нѫдиши мѧ сице реⷱ жена ⸱| и̇спи̇тнѣє̇ вьпрашаѫ̇ и̇ не могѫ оу̇|вⷣѣти ⸱ полить ми д͠ша ⸱ и̇ горить ми | срцⷣе ⸱||

163б
и̇ когаⷣ оу̇ꙁрѫ и̇спльнѫ сѧ радости ⸱| оу̇бои̇ сѧ л͠е прѣистааго б͠а ⸱ и̇ ѿ|поусти мѧ сь добримь ѿвѣтомꙿ ⸱| ѿрадивь ми дш͠и ⸱ и̇ оубои̇ сѧ л͠е | б͠а ст͠аго ⸱ приꙁвавьшааго а̇враа̇мⷶ ⸱| и̇ сн͠а е̇го и̇сака прославльшаа̇го ⸱ вь | двою̇ на десѧте колѣноу и̇ꙁлⷭевоу ⸱| и̇ такожⷣе ӥꙗ̇кова и̇ꙁлⷭѣ нарекьшагѻ ⸱| и̇ патриа̇рꙿха поставльшаа̇го ⸱ оу̇бо|и̇ сѧ л͠е б͠а давьшаго а̇нꙿнѣ самоилѣ ⸱| сь болѣꙁнию̇ помоливши се въ пеа|ли своє̇и̇ ⸱ оу̇бои̇ сѧ ю̇ноше б͠а и̇ вѣрѫ и̇|ми ми ⸱ и̇ дажⷣъ ми а̇лавастьрь ми|ра ⸱ црⷭко и ьⷭно и̇ꙁбрано ⸱ ꙗ̇коже вѣ|си прѣжⷣе рѣхь ти ⸱ а̇ще бо би вⷣѣль л͠е | пламеⷩ мое̇го срд͠ца ⸱ то самь би потꙿ|щавь сѧ оу̇бо и̇ ѿслаль би ме ѿ сѫд ⸱| и̇ пакы̇ миропродавець ⸱ вѣщаѫ̇ кь жⷷ|нѣ и̇ реⷱ ⸱ оу̇вѣдѣти хощѫ ѡ̇ а̇лавастрѣ ⸱| слыши да ти рикѫ ѡ̇ жено ⸱ много мⷽ | ꙁаклина̇ши ѡ̇ жено ⸱ ѡ̇сѫжⷣає̇|ши мѧ ⸱ ꙗ̇ко да дамь ти миро много|цѣньно црⷭко и̇ ⷭтьно ⸱ а̇ꙁь же мно|гащи молихь тѧ и̇ꙁрещи ⸱ є̇да сьи̇ е̇|сть вы̇ше всѣхь л͠вкь ⸱ и̇ нѣсть на ||

164а
ꙁеми краснѣи̇ша ̇го ⸱ ꙗ̇ко тако оу̇ꙗ̇ꙁви | сѧ доброта є̇го ⸱ ꙗ̇ко миро и̇ꙁбранно | и̇ тⷭьно ⸱ нети хощеши красномоу | том ⸱ ̇да рода є̇сть дввⷣа ⸱ велика|го ц͠рѣ ⸱ и̇ли а̇враа̇ма дроуга вы̇шнемоу ⸱| кто сьи̇ ⷭ рьци ми ⸱ ꙗ̇ко тако распалила | сѧ є̇си ⸱ тьщание̇мь видѣти красотѫ | ̇го ⸱ и̇ ѿвѣща жена рее миропродавь|цоу ⸱ то тако нѫдиши ме и̇ꙁрещи ⸱| таи̇ни срцⷣа мое̇го ⸱ мира и̇ꙁб(р)аньна | придохь коупити ⸱ а̇ не стѫꙁати сѧ с то|боѫ̇ ⸱ оу̇бои̇ сѧ л͠ве прѣст͠аго б͠а ⸱ и̇ по|м͠лоуи̇ мѧ и̇ ѿпоусти мѧ ѿ сѫдоу ⸱| жена же гл͠а миродавцоу ⸱ сь въ|сацѣмь прилежани̇мь ⸱ дати є̇ и̇ а̇ла|вастьрь ⸱ видѧщи же миропродавца ⸱| многа стѧꙁаниꙗ̇ и̇ словеса бы̇ваѫ̇ща | кь неи̇ ⸱ и̇ въꙁьдиви сѧ вельми ⸱ ꙩ̇ ѿ|вѣщани мꙋжа ⸱ ꙗ̇ко сь такоѫ̇ любови|ѫ̇ и̇спитꙿно оу̇вѣдѣти хощеть ⸱ прое|є̇ же оу̇же оу̇вѣщавъ ⸱ краснаа̇ жена | гл͠ѧщи ⸱ кь мироупродавьцоу ⸱ мнѣ | ни ̇динь ⸱ гонеꙁе въ градѣ ⸱ є̇ли|ко бо а̇ꙁь ꙁло сьдѣꙗ̇хь въ моє̇мь тѣле|си ⸱ ѡ̇скврьнѣѫ̇щи се по вьсѧ д͠ни ⸱||

164б
сама себе блѫдомь ⸱ и̇ дроугыѫ̇ ѡ̇скрⷡъ|нѣѩ̇щи вь тоꙵжⷣе скврьнѣхь ⸱ и̇ видѣхь | вънеꙁаа̇пѫ ст͠аа̇го ѡ̇ного ⸱ великаго | и̇ дивьнаго ꙗ̇вльшаго сѧ враа на ꙁемꙵ ⸱| и̇ сп͠са мироу ⸱ и̇ а̇биє̇ дш͠а ми плѣне|на быⷭ ⸱ вьслⷣѣ прѣⷭтыѫ̇ красот̇ є̇го ⸱| видѣхь бо и̇ ѡ̇има свои̇ма ⸱ велиꙗ̇ и̇ | страшꙿнаа̇ ꙁнамениꙗ̇ ⸱ и̇ непобѣди|ма ⸱ и̇ сь многомь млрⷭдиє̇мь грѣшꙿ|ны̇ѫ̇ приє̇меть ⸱ и̇ мы̇тарехь прибли|жае̇ть сѧ ⸱ и̇ прокаженыхь не ѿмещетꙿ ⸱| и̇ неⷭтывыⷯ не ѿгонить ⸱ нь вьсѧ вь | коупѣ прие̇млеть ⸱ щедротами не гнѣ|ваѧ̇ сѧ ⸱ кь немоу приходѧщѫѫ̇ ⸱ и̇ ви|дѣвши же и̇ а̇ꙁь и̇ оу̇дивихь сѧ срцⷣемь ⸱| и̇ рѣхь вь себѣ (а̇)ще живꙋ а̇ꙁь ѡ̇каꙗна|а̇ ⸱ а̇ще бо є̇моу не приближѧ сѧ ⸱ а̇ | грѣси ми сꙋть мноꙁи ⸱ и̇ сꙿкꙿвꙿрьнꙿны | такожⷣе ⸱ и̇ сьгнитиꙗ̇ многа и̇ вели|каа̇ ⸱ то то ѿ н͠нѣмоужⷣѫ ѡ̇ своє̇|и̇ ⸱ дш͠и ⸱ и̇ного врѣмене ⸱ не и̇мамꙿ | ѡ̇брѣсти сицева николиже ⸱ ни жⷷ | и̇ного враѣ ⸱ сицева л͠вколюбива ⸱| и̇ бл͠га ⸱ и̇ а̇ꙁь тако надѣѫ сѧ ꙗ̇ко б͠ь | ⷭ ⸱ ꙗ̇влеи̇ сѧ великы̇ ваⷧстлинь ⸱||

165а
и̇ всѣ повелѣє̇ть словомь ⸱ и̇сьцѣли|ти ѿ грѣха сь вьсеѫ̇ властиѫ̇ и̇ тако ни|нѣ оу̇бо врѣмѧ ѡ̇брѣтьши ⸱ и̇ такого | враа ⸱ оу̇же непотрѣбно ми єⷭ ⸱ кьснѣти | ѡ̇ своє̇мь и̇сцѣлении̇ ⸱ ѻ̇ семь оу̇бо по|движѧ сѧ ⸱ многыхь ми дльгь ꙩ̇дати ⸱| ѡ̇брокь ꙗ̇ко а̇ꙁь ѡ̇брѣтѡхь се бл͠а|гомоу простителю ⸱ вѣдѣ бо ꙗ̇ко | сьгрѣшихь ⸱ выше мѣри и̇ слова ⸱| и̇ нѣсть ѡ̇ищениꙗ̇ мои̇мь скврьна|мь ⸱ нь кь множьствоу милрⷭди̇ (є̇)го ⸱| капла ⸱ ̇м ꙗ̇влаѫ̇т сѧ вси грѣси мои̇ ⸱| и̇ ꙁнаѫ̇ добрѣ ꙗ̇ко а̇ще приближѧ сѧ | є̇моу ⸱ и̇ скоро ѡ̇ищѧ сѧ ⸱ ѿ беꙁако|ныхь грѣхь мои̇хь ⸱ ѿгонѫщомоу ѿ мⷷ|не всѣко дѣло неиниꙗ̇ ⸱ понеже не | бо ̇сть словомь и̇ дѣломь ⸱ и̇ се ю̇но|ше и̇ꙁрекохь ти ⸱ въсѣ срцⷣа моє̇гѻ ⸱| то даждь ми алавастꙿрь мира ⸱ оу̇же | се бо доволень аⷭ ⷭ ⸱ понеже вьꙁрⷣъжа|ває̇ши мѧ ⸱ помⷧоуи̇ мѧ и̇ ѿпоусти | мѧ ⸱ то мѧ нѫдиши л͠ве оу̇вѣдѣ|ти хоте ⸱ комⷹ хощѫ миро и̇ꙁꙿбра|нꙿно нести ⸱ си вса слыше ⸱ миропро||

165б
давець и̇ реⷱ кь женѣ ⸱ радости повѣ|да жено вѣрьнаа̇ ⸱ каꙁала ми ̇си до|бро̇ ти поспѣшение̇ ⸱ велика вьнеꙁа|а̇пѫ раителѣ стѧжавꙿши нб͠снаго ⸱| и̇ гл͠омь всѧ и̇цⷭѣлѣѫ̇ща ⸱ сь вьсеѫ̇ вла|стиѫ̇ ⸱ вꙿсѧ словомь и̇цⷭѣлѣѫ̇ща ⸱ и̇ ѡ̇|с͠щає̇ть бжⷭкы̇ ⸱ дѣло и̇сплънъ похва|леи̇ ⸱ и̇ ꙃѣло ѿрадно хотѣниє̇ съдѣи̇ ⸱| ѡ̇ жено вьсѣмь родомь ⸱ сѫщимь бо е̇|сть велико сп͠сени̇ ⸱ тѣбѣ же само|и̇ прьвоє̇ ⸱ и̇ всѣмь грѣшꙿникомь | дьщи ⸱ и̇ ѡ̇ц͠емь сьродьница ⸱ и̇ прѣ|пⷣобнимь добрѣ вѣровавꙿшимь | вь ст͠аго б͠а ⸱ и̇ маль ти сьвѣть хощꙋ | сьвѣщати а̇ꙁь ⸱ приѫ̇ти ти хвальнѣ ⸱| сьвѣси бо и̇ ты сама ꙗ̇вѣ ⸱ ꙗ̇ко фари|сеи̇ лꙋкавьни сꙋть ⸱ и̇ противно стра|жⷣѫть вьсе ⸱ нѫ понеже б͠ь великы | л͠колюбець ⷭ ⸱ вьꙁрⷡащає̇ть ꙁаблѫ|жⷣьшѫѫ̇ ⸱ просвѣщаѫ̇ же и̇же вь | тꙿмѣ ⸱ и̇ ѿпоущає̇ть грѣхы млрⷭь|диє̇мь свои̇мь ⸱ а̇ще бо оу̇ꙁрѫть | тѧ вьходѧщѫѫ̇ ⸱ то ꙁатворѫть ти | тѡгда храминѫ а̇биє̇ ⸱ и̇ досаде||

166а
ть ти довольно ⸱ ты̇ же слы̇шавьши не | оу̇жасаи̇ сѧ ⸱ не оу̇бо ѡ̇ семь ⸱ нь бѫди | дш͠ѫ камень тврьдѣи̇шии̇ ⸱ ꙩ̇ блꙋдь|н̇хь дѣлѣхь ⸱ ꙗ̇же непрѣстанꙿно пол|и съдѣꙗ̇ти ⸱ то кольми пае ꙁеⷣ ⸱| ѡ̇ сп͠сени бѫⷣщимь срѣсти ⸱ свободь|ни бо раби ⸱ вратни же слоугы ⸱ лютѣ | ти хотѧть ꙁапрѣтити ⸱ и̇ досадити ⸱| и̇ въсѣже прѣꙁдѣвши ⸱ и вьниди таи̇но ктомоу ст͠ом враеви ⸱ сь мꙿ|ногомь смѣрениє̇мь ⸱ ꙗ̇коже ты | прьвѣє̇ реⷱ сама ⸱ ꙩ̇блоб̇ꙁати лю|бовиѫ̇ ⸱ стопы прѣиста̇аго б͠а ⸱| и̇ бѫдеши блажена ⸱ се бо слы̇ша|хь вь домоу фарисеѡ̇в н͠нѣ и̇ днⷭе ⸱| и̇ди сь миромь ⸱ и̇ вьниди сь радо|стиѫ̇ ⸱ и̇ приближи сѧ спѣхомь ⸱| и̇ приє̇меть ти дарь ⸱ се бо миро цр͠ь|скоє̇ ⸱ и̇ ⷭтꙿно и̇ дⷭои̇но сп͠соу и̇ да|мь же ти и̇ дроугꙋ мѣрꙋ даромь ⸱| и̇ мл͠и ꙁа мѧ ⸱ и̇ приє̇мьши жена ⸱| а̇лавастьрь ⸱ пльнь мира и̇ꙁьбра|нꙿнаго ⸱ и̇ и̇де раⷣоуѧ̇щи сѧ ⸱ и̇ молѧ|щи сѧ ⸱ гл͠аше вь себѣ ⸱ и̇ кто дасть ми | дарь ⸱||

166б
двери ѿврьсти ѡ̇брѣсти ⸱ и̇ вьнеꙁа|ꙗ̇пꙋ вꙿлѣсти ⸱ и̇ припасти кь нога|ма ст͠го ми враа ⸱ доньдеже при|и̇мѫ сꙿгрѣшениєⷨ ми прощениє̇ ⸱| и̇ прнⷭо мл͠ю же сѧ г͠оу б͠оу ⸱ свѣдѫ|щомоу прѣгрѣшениꙗ̇ моꙗ̇ ⸱| прѣжде даже сѧ є̇моу̇ не прибли|жѫ ⸱ тьи̇ бо свѣсть ⸱ а̇ꙁь бо да и̇дѫ | кь добром ми враеви ⸱ видѣти | ми бл͠агаго ⸱ и̇ л͠колюбца б͠а и̇ спаⷭ | мироу ⸱ и̇ реⷱ жена молите сѧ кь | б͠оу ст͠моу ⸱ се бо ты г͠и вь домоу | симоновѣ ꙗ̇ко л͠кь ⸱ вьꙁлежи|ши ⸱ сьвѣды ми таи̇ньна ꙩ̇ка|а̇нꙿнаго срⷣца ⸱ и̇ ты свѣси хеⷭ ⸱ то | коупихь а̇лавастьрь мира сего ⸱| доⷭи̇наго ⸱ нь да шедьиⷲ припадѫ | кь стопамь прѣтⷭаа̇го ти бжⷭтва ⸱| и̇ сп͠асѫ бо сѧ ѿ гноусныхь мои̇хь | дѣꙗ̇неи ꙗ̇же сьврьшихь ⸱ вⷣѣ бо тѧ | млрⷭда ⸱ и̇ бл͠ага и̇ щедра ⸱ и̇ нехотѫ|ща погоубити грѣшꙿнои̇ ⸱ припа|даѫ̇щѫѩ̇ ⸱ и̇ своє̇ѫ̇ волеѫ̇ ти ⸱ ̇ди|ного тѧ видѣхь ⸱ на пꙋти сѣдеща ⸱||

167а
и̇ вѣровахь ти бл͠аже ⸱ ꙗ̇ко всѣ може|ши ⸱ и̇ нⷭѣ же ти ние̇дино (н͠е)вьꙁможꙿно ⸱| е же ми подажьⷣ ты̇ сп͠се ⸱ мꙿногомⷧꙿти|ве ⸱ и̇ да вьнидѫ не вьꙁбранꙿно ⸱ и̇де|же ты въꙁлежиши ⸱ се же помы̇шла|ѫ̇щи є̇и̇ ⸱ и̇ гл͠ѧщи вь себѣ ⸱ доспѣхь | кь двороу и̇ храмоу ⸱ и̇деже хⷭь вьꙁлⷷ|жаше ⸱ и̇ се а̇биє̇ ѡ̇брѣте дꙿвьри храмⷹ | ѿврьсти ⸱ и̇ вьниде сь ꙗ̇ростиѫ̇ ⸱ и̇ | ставꙿши при ногоу є̇го ⸱ и̇ вьнеꙁаꙗ|пѫ приближи сѧ прикоснѫ сѧ ст͠о|ю̇ ногоу ̇го ⸱ и̇ прѣклоньши главѫ | и̇ срⷣце ⸱ сь стенани̇мь ⸱ и̇ тоени|̇мь сльꙁѧщи ⸱ и̇ ѡ̇мываа̇ще но|ꙃѣ є̇го ⸱ и̇ ѡ̇блобыꙁаꙗ̇ше и̇ сь радо|стиѫ̇ ⸱ и̇ любовию̇ ꙃѣльною̇ ⸱ и̇ вла|с̇ глав̇ своѫ̇ ѡ̇тираше ноꙃѣ є̇|го ⸱ и̇ помаꙁавьши миромь и̇ гл͠а|ше ⸱ се влⷣко ты самь є̇динь вѣси ⸱| како а̇ꙁь дрьꙁнѫхь се сꙿтворити ⸱| нь не помнѫщихь ꙁьль мои̇хь ⸱| дрьꙁнѫхь приближити сѧ тебѣ | прѣⷭтѣмь бꙃ͠ѣ ⸱ хотѧщимь при|пасти ⸱ и̇мьже ѡ̇браꙁомь и̇ ми||

167б
тари() припадаѫ̇ ти ⸱ примии̇ бж͠е | тока сльꙁь мои̇хь ⸱ и̇ дрьꙁаниє̇ мо|̇ хеⷭ ⸱ и̇ да бѫдеть на оу̇тѣшениє̇ мⷪ|є̇ бестоудиє̇ на мл͠твѫ ⸱ и̇ миро же | на ѡ̇цѣщениє̇ моє̇ да ми бѫдеть ⸱| и̇ скроушениє̇ ср͠ца моє̇го на про|свѣщени̇ ми ⸱ понеже ѿ дѣтьска | тѣла слышахь вьпиѫ̇щѫѫ̇ б͠е ст͠ы ѿ | д͠вы роди сѧ ⸱ и̇ хотѧщи и̇ а̇ꙁь видѣ|ти и̇ вьпрашахь ⸱ и̇ како вьꙁможе|ть беспльтны вьпльтити сѧ ⸱| и̇ г͠лахоу ми родителе мои̇ ⸱ ꙗ̇ко | ⷭ таково прѣдани̇ ѡ̇ немьже ꙩ̇|ц͠ь ꙗ̇ко и̇ б͠ь ѿ д͠вы пльтиѫ̇ ⸱ ꙁемь|нымь родити сѧ на ꙁеми ⸱ и̇ ꙗ̇ко|же а̇ꙁь слышахь ю̇на сѧщи ⸱ то же̇ | вижⷣѫ свои̇ма ѡ̇има ⸱ б͠а вели|ка и̇ с͠та ⸱ виⷣма вь пльти нашеи̇ ⸱| спⷭны ⸱ не виⷣть тебе нⷭыма ѡ̇имⷶ ⸱| фарисеи̇ симонь приꙁва вы тѧ | на ѡ̇бѣдъ ⸱ нѫ а̇ꙁь вы̇жⷣѫ тѧ б͠а | велика и̇ сьдѣтелѣ ⸱ словомь вь|сѣ сьставльшаго ⸱ а̇гница ̇сꙿмь | стада твоє̇го ꙁаблꙋжⷣьшиꙗ̇ ⸱ нь ||

168а
ѡ̇брати мѧ влкⷣо вь стадо сво̇ ⸱ ты | бо ̇си пасты̇рь добры ̇динь ⸱ сь|бираѫ̇ ꙁаблѫждъшиѫ̇ въ домь сво|и̇ ⸱ голѫбица ти смь (!) л͠колюбе ⸱| вьсыщана ѿ ꙗ̇стреба лютаго ⸱| раоуⷣ̇ть ми сѧ дш͠а оу̇ꙗ̇ꙁꙿвивши сѧ ⸱| на велико ̇ст͠ьство ти ⸱ прѣⷭты | пом͠лоу(и̇) л͠колюбье ⸱ ꙁловⷪиⷣм̇̇ | пꙋти ⸱ беꙁакони мⷪи̇хь ѿ жени ⸱| вь мира мѣсто бл͠годѣтꙿь ⸱ ꙗ̇ꙁвы | лютыхь ми сьдѣꙗни ⸱ теениемꙿ ми ѡ̇мы и̇ ѡ̇исти ⸱ твоꙗ̇ ⸱ радость | ѿврьꙁе оу̇ста моꙗ̇ ⸱ и̇ꙁрѧщи си | прѣдь тобоѫ̇ ⸱ да бѫⷣ ѡ̇правьдана ⸱| и̇ ѡ̇браꙁьна ⸱ и̇ дроугымь грѣшꙿни|комь ⸱ ꙗ̇коже т̇ самь погыбьша|го приде ⸱ є̇и̇ м͠олю ти сѧ не прѣꙁꙿрѣ | молениꙗ̇ ̇го ⸱ и̇ не прѣꙁри срцⷣа | моє̇го сльꙁы ⸱ вⷣѣ бо ꙗ̇ко вьꙁможꙿ|на всѣ тебѣ ⸱ невьꙁможно ниесо|же тебѣ ⸱ и̇ срцⷣемь мⷪл͠ѣше сѧ же|на ⸱ сьꙁдавꙿшомоу є̇диномоу срцⷣа ⸱| и̇ приѫ̇ вь мира мѣсто ⸱ миро жи|вотьноє̇ ⸱ вь нетлѣноє̇ и̇ прѣбы̇||

168б
ваѫ̇ще не тако бѣ миро грѣшьниѫ̇ оу̇|годꙿно ⸱ противѫ мироу и̇ гл͠омь х͠ви|мь ⸱ принесе миро грѣшꙿнаа̇ женⷶ ⸱| и̇ любовь приѫ̇ть и̇ сьгрѣшениє̇|мь прощениє̇ ⸱ и̇бо сп͠сь и̇ б͠ь сы прѣ|вⷣѣтель вьꙁьꙁвѣсти ⸱ люблені|̇ д͠шѫ є̇ѫ̇ ⸱ не невъꙁвѣстьнѣ пока|ꙁа дльгь ⸱ а̇ ꙗ̇же прѣжⷣе дивнаꙗ̇ ⸱| прѣжде дльговь проповѣда ⸱ и̇ ꙗ̇|же по любви оу̇тврьди ⸱ вь оу̇мѣ же | при̇мь ⸱ се а̇ꙁь смѣрены̇ є̇фремь ⸱| и̇ вьꙁлюбены̇ ⸱ и̇ вь оу̇жасѣ быхь мꙿ|ноꙃѣ ⸱ како пришедъши ⸱ и̇ прибли|жи сѧ є̇м беꙁь страха ⸱ како ли прⷣѣ | вѣми прѣдьста ⸱ како ли плакаше | сѧ прѣдь ѡ̇има тоу ⸱ і̇соуⷭ тогаⷣ вь|ꙁлежѫщоу ⸱ какоже ли раꙁдрѣ|ши пленицѫ си ⸱ дрьꙁновє̇ниє̇мꙿ | вьсѧ ⸱ и̇ како ноꙁѣ гн͠и плаѧщи сѧ | оу̇макаше неоу̇срамно ⸱ какоже вь | вꙿсемь томь никтоже ѫ̇ не ѿтьгна ⸱| и̇ како никтоже ѫ̇ не раꙁꙿгнѣва ⸱| нь да и̇мь є̇сть свѣдомь плаь є̇|ѫ̇ ⸱ и̇ оу̇годно вьꙁдыханиє̇ ̇ѫ̇ всѣ||

169а
мь ⸱ дивьстьвьни же бышѧ лв͠ци ⸱ и̇|же бѣхꙋ ꙗ̇дѫщеи̇ сь нимь ⸱ видѣхоу | бо дивꙿноє̇ юдо ⸱ вънеꙁаꙗ̇пѫ бывше|̇ ⸱ жена же блѫдъница неꙁвана ⸱ сьꙁа|ди оу̇ трапеꙁи стоѫ̇щи при ногоу і̇с͠воу ⸱| плетениє̇ власьно̇ по прьсеⷨ распросте|рьши ⸱ и̇ вь рѫк же а̇лабастрь мира мнⷪ|гоцѣнꙿна и̇мѫщи ⸱ и̇ не бѣ и̇же вьпро|силь ̇ѫ̇ ⸱ по то вьниде ꙁде ⸱ и̇ли по то | пришаⷧ є̇си ѡ̇ жено само ⸱ ни ѿ ꙗ̇доу|щихь тоу ⸱ ни и̇же ѿ прѣстоѫ̇щихь ⸱| нь бѣше и̇мь сладько юдо ⸱ и̇ видѣни|є̇ прѣславьно и̇ недовѣдомо ⸱ вꙿси бо | а̇нг͠ли ⸱ трепетоⷨ ꙩ̇дрьжими бѣхѫ ⸱| хервимы и̇ серафими трепетно прѣ|дьстоꙗ̇хѫ ⸱ видѧще велико дрьꙁнове|ни̇ ⸱ женѫ грѣшꙿницѫ дрьжѫщѫ сѧ ⸱| теплоѫ̇ д͠шеѫ̇ ѻ ноꙁѣ гн͠и ⸱ хероувими | не смѣꙗ̇хѫть ѿнѫдъ ⸱ и̇ жена грѣшꙿ|ница сльꙁѫщи ноꙁѣ гн͠и ꙩ̇блобы̇ꙁа|ше ⸱ и̇ маꙁаше миромь ⸱ серафими | лица си покрваа̇хѫ кры(л)ы ⸱ а̇ же|на грѣшница прѣстоꙗ̇ше сь радо|стиѫ̇ ⸱ а̇нг͠ли (кь) прѣстолꙋ приближи|ти сѧ не смѣꙗ̇хѫ ⸱ а̇ жена грѣшни|ца ⸱ власы ноꙁѣ гн͠и ѻ̇тираше ⸱ ѡ жⷷ|но вѣрꙿнаа̇ ⸱ како а̇ꙁь похвалю ⸱ пае | мѣри любовь твоѫ̇ ⸱ теплоє̇ прино||

169б
шени̇ кь б͠оу ⸱ ѡ̇ жено како просла|влѫ ти великѫѫ̇ любовь ⸱ ꙗ̇же кь | б͠оу дш͠еѫ̇ бы̇вши ⸱ кто тако люби|ть ꙗ̇коже ты̇ вьꙁлюби ⸱ и̇ли кто прі|̇меть ⸱ ꙗ̇коже ти приѫ̇ть ⸱ си же | вьсѣ спⷭа бл͠годѣтиѫ̇ си творити ⸱ ꙁа | сп͠сени̇ ⸱ рода лвѣа подати дръꙁно|вени̇ приходити на покаа̇ниє̇ ⸱ и̇же | прѣгрѣшени лютими ѡ̇дрьжими сѧ|ть ⸱ и̇ сьприьстиє̇ мⷪлитв̇ ⸱ и̇ пла|емь жен̇ видѣвꙿ же фарисеи̇ бы|вьшеє̇ ꙃѣло помишлѣѫ̇ смѧте сѧ ⸱| ꙗ̇ко приꙁва сп͠са вь домь свои̇ ⸱ по и|ноу пррⷪоу ⸱ и̇ горькаа̇ помы̇шлѣ|ѫ̇ вь срцⷣи своє̇мь и̇ гл͠аше ⸱ а̇ꙁь реⷱ | мьнѣхь ⸱ пррⷪка сего ⸱ сьвѣдѫща | бѫдѫщаа̇ и̇ минѫвша ꙗ̇вѣ ⸱ на|стоѫ̇щаа̇ ꙗ̇ко пррⷪка сьврьшена ⸱ и̇ | н͠нѣ же вѣровахь а̇ꙁь ⸱ ꙗ̇ко прѣдь | ѡ̇има свѣсть ѡпытꙿнѣнѫ е̇сть | ꙗ̇коже и̇ вꙿси ⸱ пакы̇ же фарисеи̇ реⷱ ⸱| вь себѣ гл͠аголѧ ⸱ сьи̇ а̇ще би быль | пррⷪкь ⸱ ѿвѣдѣль би кто сьи̇ єс͠ть | и̇ каа̇ є̇сть жєна ⸱ и̇ како каса̇ть | сѧ ̇моу ⸱ ꙗ̇ко грѣшница єⷭ ⸱ г͠ь | же нашь и̇спытаѫ̇ срⷣца л͠вѣа ⸱| и̇ ꙁижиⷣтель (с)ерцⷣь нашихь ⸱ не а̇|биє̇ ѻ̇блии тогда лѫкаваго ⸱||

170а
нѫ беꙁлобьно носить таи̇ннаа̇ на свѣ|ть ⸱ и̇ двократꙿи̇мь и̇ многоѫ̇ ⷭтото|ѫ̇ ꙩ̇блиа̇ть ⸱ ѡ̇ нихьже помысли | симонь ⸱ и̇ и̇ꙁреⷱ є̇моу г͠ь ⸱ и̇ ѿвѣща | и̇ реⷱ ⸱ симоне нѣщо и̇мамь ти рещи | приꙋ и̇ сѫдиѫ̇ тѧ хощѫ и̇мѣти | мои̇мь гл͠омь ⸱ симонь же ѿвѣща | и̇ реⷱ кь г͠оу ⸱ оу̇ителю рꙿци и̇ рее г͠ь | ꙁа̇модавꙿцоу нѣкоє̇моу ⸱ бѣста два | дльжьника ⸱ є̇ю̇же бѣ є̇динь дльжⷷ|нь .н͠. ꙁлатиць ⸱ а̇ дроугы .р͠. и̇ бѣ|ста бо не и̇мѫща нищо ⸱ видѣ же | ѫ̇ ꙁає̇модавець ⸱ пеали ѡ̇дрь|жима ⸱ и̇ не и̇мѫщима и̇ма есо | дати ⸱ и̇ прости дльгь когождо ⸱| да котори ѿ нєю̇ и̇мать ⸱ пае вь|ꙁлюбити ⸱ и̇ како ти симоне м|слиши ⸱ ѡ̇ комжоⷣ є̇моу ⸱ кото|ры ѿ ꙩ̇бою̇ пае и̇ вьꙁлюбыти ⸱ прⷪ|стившаго є̇ю̇ дльга ⸱ є̇гоже ли | мало прости ⸱ и̇ли є̇гоже множа|и̇ши ⸱ ꙩ̇ба бо и̇мата ѿ него про|щениє̇ ⸱ и̇ ѿвѣща симонь и̇ гл͠а | ̇моу ⸱ тако раꙁоумѣѫ̇ г͠и ⸱ ꙗ̇ко | є̇моуже множаи̇ши прошено быⷭ ⸱| тьи̇ множаи̇ши вьꙁлюбыть и̇ ⸱| се же гл͠а є̇моу ⸱ добрѣ реⷱ сѫди ⸱| и̇ ꙩ̇брати сѧ кь жєнѣ ⸱ и̇ симон ||

170б
реⷱ ⸱ виⷣши ли сиѫ̇ женѫ ⸱ ̇и̇ реⷱ послоушⷶи̇ ⸱| рѣхь ти ѻ̇ недомыслꙗ твоє̇мь ⸱ и̇ вь до|мь свои̇ вьвеⷣ и̇ поте ты ⸱ нѫ воⷣѫ̇ не ѡ̇|мы ногоу моє̇ю̇ ꙗ̇ко и̇ л͠коу ⸱ женѫ же си|ѫ̇ виⷣши сь слъꙁами свои̇ми ѡ̇мы ми нⷪ|ꙃѣ ⸱ и̇ власы гливы своѫ̇ ѡ̇терь ⸱ и̇ тако|жде и̇ лобьꙁани̇ ми дасть ⸱ да ѿнелиже | вьниде ⸱ не прѣста ѡ̇боⷧбыꙁаѫ̇щи ноꙃѣ | мои̇ ⸱ и̇ ты масломь не помаꙁа главы | моѫ̇ ⸱ сиꙗ̇ же мыромь ц͠рьскыⷨ помаꙃа | главѫ мⷪѫ̇ и̇ ноꙁѣ ⸱ и̇ сего ради гл͠ѧ ти ⸱ мнⷪ|ꙁи є̇ѫ̇ грѣси ⸱ ꙗ̇коже ты мниши ⸱ ме|не не раꙁоумѣѫ̇ща ⸱ нѫ ѡ̇ставѫть сѧ | ̇и̇ мноꙁи грѣси ⸱ нѫ понеже провари ⸱| покаꙁати любовь своѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко много вь|ꙁлюби ⸱ и̇ много ѡ̇брѫщеть ⸱ а̇ мало лю̇|бѫщимь ⸱ мало порадоуѫ̇тꙿ сѧ ⸱ и̇ мно|го любѫщо много пораоуⷣѫ̇тꙿ сѧ ⸱ и̇ реⷱ кь | неи̇ ѡ̇ставлѣѫ̇ть ти сѧ грѣси ⸱ и̇ наѧ|шѧ вьꙁлежѫщеи̇ гл͠ати вь себѣ ⸱ кто | сьи̇ є̇сть таковы̇ ⸱ ꙗ̇ко и̇ грѣхы праща|ть ⸱ и̇ кь женѣ реⷱ вѣра твоꙗ̇ сп͠ст [т]ѧ ⸱ и̇ | реⷱ и̇ кь симоноу ⸱ не сьблажнаи̇ сѧ ꙩ | спⷭени сеѫ̇ жени грѣшьныѫ̇ ⸱ ни ѡ̇ и̇|номь ниесомьже ⸱ а̇ꙁь бо придохо (!) | грѣшникы приꙁвати ⸱ и̇ мытарѧ | ѡ̇правдати ⸱ и̇ ѡ̇мраен̇ѫ̇ просвѣ|тити ⸱ и̇ при̇мьшѧѫ̇ слы̇ (!) ⸱ равѫ (!) блѧ||

171а
дьницѫ ⸱ и̇ вѣровавьшѫѫ̇ ѡ̇пы̇тнѣ ⸱| вь б͠ь ѻ̇тец͠ь ⸱ ꙗ̇ко и̇ тѧ сп͠се и̇ смѣси | люди і̇сьⷭ навьгунь ⸱ ꙗ̇коже и̇мени є̇|ѫ̇ написаноу быти ⸱ вь роⷣ и̇ родь и̇ꙁлⷭе|вь ⸱ тѣмьжеⷣ же ѡ̇браꙁомь и̇ сиѫ̇ | приѫ̇хь а̇ꙁь ⸱ и̇ пристихь же є̇ѫ̇ ⸱ вьсѫ | сьблаꙁни є̇ѫ̇ ⸱ и̇ до вѣка вь роди и̇ родь ⸱| е бо сьтвори вь памѧть своѫ̇ ⸱ да вьсхва|лѧть л͠вколюбца б͠а ⸱ ты самь реⷱ ⸱ не хо|щѧ смрⷮы грѣ(ш)никомь ⸱ доньдеже ѡ̇|братѧт сѧ и̇ ѡ̇живѫть ⸱ и̇ том слаⷡ вь | вѣкы вѣкомь а̇минь ⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘ ||

СЛ(Ꙍ)ВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ ИꙌАНА ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ НА ВЕЛИ(КИ) ⸱| екь ⸱ бл͠агослови ѡ̇͠е ⁘⁘⁘⁘⁘⸱|
Бою се гл͠ати ⸱ и̇ є̇ꙁ̇комь ⸱ коснѫ|ти сѧ ⸱ страшно єⷭ ꙩ̇ семь гл͠ати ⸱ г͠ь | бо и̇ б͠ь прѣдань быⷭ вь рѫкы грѣшни|комь днеⷭ ⸱ и̇ неьстивмь л͠вкоⷨ ⸱ е|го ради прѣдань быⷭ ⸱ ст͠ыи̇ нбⷭны вла|дика ⸱ беꙁꙿ грѣха сыи̇ ⸱ и̇ ниесоже не | сьгрѣшивь прѣдань быⷭ и̇мь ⸱ придѣте | да видимь ⸱ по то прѣдань быⷭ спьⷭ на|ша (!) ⸱ наⷭ ради нетⷭивыⷯ ⸱ прѣдань быⷭ | вл͠ка ⸱ и̇ коⷮ се не дивить ⸱ и̇ кто не сла|ви ⸱ рабомь сьгрѣшьшимь ⸱ влкⷣа прѣ|дань быⷭ ⸱ да свободить ѿ смрьти ⸱||

171б
своѫ̇ рабы сьгрѣшивъшѫѫ̇ ⸱ сн͠о|ве погы̇бѣльни ⸱ хотѣхь , патри|ꙗ̇рꙿхѻвѫ бесѣдѫ кь вамь про|стрѣти ⸱ и̇ ѿ тоѫ̇ дх͠овьнѫѫ̇ пищѫ ⸱| вамь дати ⸱ нѫ беꙁоумиє̇ прѣдате|лево ⸱ на своѫ̇ бесѣдѫ ѫ̇ꙁыкы навлаи|ть ⸱ и̇ врѣмѧ дн͠и семоу бѣдит ны̇ бе|ꙁмиє̇ и̇ꙁьгл͠ати ⸱ днеⷭ бо г͠ь нашь і̇сьⷭ | хьⷭ ⸱ прѣдань быⷭ вь рѫки грѣшꙿни|комь оу̇еникомь своиⷨ ю̇доѫ̇ ⸱ нѫ е | слыши брате не бѫди пеалень ⸱ ꙁа|не прѣдань быⷭ ⸱ нь пае просльꙁи сѧ | и̇ вьꙁдьхни ⸱ не прѣданаго рода ⸱| нѫ прѣдавьшаго и̇ радꙿма ⸱ ꙁане хьⷭ | реⷱ видѣвь и̇ю̇дѫ и смѧтє сѧ ⸱ есо ради | мѧⷭте сѧ ⸱ помишлѣѫ̇ ꙗ̇ко въ толицѣ | оу̇ени ⸱ вь какы брѣгь сѧ вьврь|гь ⸱ и̇ не юꙗ̇ше ми͠лоує̇ бо оу̇еника | хьⷭ и̇ сѧⷨте сѧ ⸱ и̇ сего ради гл͠еть вьсе | же є̇уⷢлисть и̇стинѫ ⸱ смѧте сѧ оу̇бо | ꙁрѫ беꙁоумиє̇ оу̇ⷷника ⸱ и̇ наⷭ оу̇|ить ⸱ тѣхь плакати сѧ творѧщиⷯ ꙁло ⸱| си сꙋть стражѫⷣщеи̇ ꙁлѣ ⸱ и̇ се ꙗ̇вѣ | гл͠аше хьⷭ ⸱ бл͠жени и̇ꙁꙿгнани пра|вьды ради ⸱ ꙗ̇ко тѣхь є̇сть цр͠ьство | нбс͠ноє̇ ⸱ видѣ ли коликь ⸱ приби|токь ꙗ̇ви стражⷣѫщимь ⸱ вижьⷣ ||

172а
паки ⸱ и̇ньдє творѫщимь ꙁлоє̇ ⸱ немⷧости|вие̇ мкы ⸱ послоушаи̇ оу̇бо павла гл͠ѧ|ща ⸱ вы же братиє̇ ⸱ поⷣбны бысте цр͠ь|квамь бж͠иꙗ̇мь ⸱ сѫщимь вь и̇юдеи̇ ⸱| ѡ̇ хⷭѣ і̇сⷭѣ ⸱ ꙗ̇ко такожеⷣ приѫ̇стⷷ ⸱ и̇ в̇ ѿ | свои̇хь племеньникь ⸱ ꙗ̇коже и̇ ти | ѿ и̇ю̇дⷷи̇ ⸱ оу̇бивьшиⷯ г͠а і̇саⷭ ⸱ и̇ своѫ̇ пррⷪкы | и̇ наⷭ и̇ꙁбивꙿшихь ⸱ вьꙁꙿбранѣѫ̇щимь | сѧть ⸱ є̇ꙁыкомь гл͠ати да сп͠сѧт сѧ ⸱| вь и̇спльнени , тьми и̇ грѣхь ⸱ постижⷷ | же вь ныхь гнѣвь до коньца ⸱ видѣ ли | ꙗко тѣхь поⷣбає̇ть рыдати ⸱ и̇ плакати | сѧ творѧщихь ꙁлоє̇ ⸱ а̇ страждѫщихь | ꙁло блажити ⸱ его ди (!) л͠вколюбець | б͠ь ⸱ ꙁрѧ дрьꙁости оу̇ениѧ ⸱ и̇ смѧ|те сѧ любовь ꙗ̇влѣѫ̇ ⸱ юже и̇мѣше ⸱| на немь ⸱ и̇ покаꙁаѫ̇ си л͠вколюбиꙗ̇ | великотѧ ⸱ и̇ до самого прѣданиꙗ̇ ⸱ вь|сѣкѫ польꙁѫ творѧ є̇моу ⸱ да не бѫди | пеалень брате ⸱ слышавь ꙗ̇ко і̇с͠ь | прѣдань быⷭ ⸱ нѫ а̇ще хощеши плаи | се горько и̇ вьꙁдьхꙿны вельми ⸱ не | прѣданꙿнаго і̇с͠а ради ⸱ нь прѣдавь|шаго и̇ и̇ю̇д̇ ⸱ прѣдань быⷭ і̇сьⷭ ⸱ вье|ленꙋ спс͠ль ̇сть ⸱ а̇ прѣдавы и̇ ю̇да | вь а̇дѣ ⸱ ни͠нѣ є̇сть ⸱ и̇ неѡ̇слабноую ⸱| мꙋкꙋ жⷣить и̇ того ради вьꙁдьхни ⸱||

172б
и̇ того ради просльꙁы сѧ ⸱ и̇мьже и̇ самь | г͠ь того ради смте сѧ ⸱ смѧте сѧ понє|же реⷱ ⸱ є̇динь ѿ вась прѣдасть мѧ ⸱| ꙩ̇ колико милрⷭьде ⸱ ѡ̇ коликаа̇ бл͠годѣ|ть ⸱ прѣданы̇и̇ , не себе ради нь прѣда|вшаго и̇ пеалень быⷭ ⸱ видѧ и̇ прѣ|бываѫ̇ща вь ꙁлобѣ ⸱ и̇ смѧте сѧ и̇ | реⷱ є̇динь ѿ ваⷭ прѣдасть мѧ ⸱ и̇ блю|ди колико , не ꙁлобиє̇ ⸱ и̇ колико трьпѣ|ниє̇ ⸱ и̇ како милоує̇ть є̇ще не раꙁ|мꙿнаа̇го ⸱ и̇ не хощеть да би бестоу|день б̇ль ⸱ ни ꙗ̇влѣє̇ть є̇го нь вь|сѣмь оу̇еникомь тꙋгꙋ творить ⸱| не наракь никомже на лице ⸱ ꙩ̇но|моу же винꙋ дає̇ ⸱ покаꙗ̇ни̇ ⸱ и̇ да | би прѣсталь ѿ неи̇стовьства ⸱ нь є̇|гаⷣ д͠ша ꙩ̇жестоить сѧ ⸱ ниє̇диногⷪ | не послоушає̇ть ⸱ ни оу̇ениꙗ̇ ни на|каꙁаниꙗ̇ ⸱ нь ꙩ̇мраена бы̇вьши грѣ|хомь ⸱ и̇ вь брѣгь вьпадає̇ть ⸱ нѫ | вьсѣко ниесоже приꙩ̇брѣте ⸱ толи|цѣмь , трьпѣниє̇мь ⸱ ̇динь реⷱ ѿ ваⷭ | прѣдасть мѧ ⸱ и̇ есо ради смѧтє | сѧ ⸱ и̇ пеалєнь быⷭ коупно ⸱ л͠ко|любиє̇ ꙗ̇влѣє̇ ⸱ и̇ ить н̇ ⸱ ꙗ̇ко тѣ|хь пае доⷭи̇ть плати сѧ ⸱ творѧщи|мь и̇скрьнимь си ꙁло ⸱ и̇ ти бо [..] ||

173а
[..] приꙁываѫ̇ще на сѧ гꙿнѣвь грѧдѧ|щии̇ ⸱ си оу̇бо не вь простоѫ̇ н͠нѣ ⸱ кь | ваше любьви гл͠емь ⸱ нь да навикꙿ|нете , не гнѣвати сѧ на вражеⷣбникы̇ | вашѧ ⸱ нѫ пае да милоує̇мь ѫ̇ ⸱ и̇ | да плаемь сѧ и̇ да ры̇дає̇мь сь ни|ми ⸱ ти бо сꙋть приє̇мѧⷧщеи̇ ꙁло ⸱| є̇же и̇мѫть вражѫⷣ на ны ⸱ нѫ оу̇е|ние беꙁмиє̇ да раꙁмѣє̇мь ⸱ и̇ | г͠неє̇ беиссльно(є̇) милрⷭдиє̇ ⸱ и̇ да по|слоуша̇мь н͠нѣ оу̇бо є̇уⷢлиста како ⸱| дрьꙁность ̇го повѣдоує̇ть ⸱ тогда реⷱ | шедь ̇динь ѿ ꙩ̇бою̇ на десѧте ⸱ и̇ю̇|да нарицає̇мь скариꙩ̇ть ⸱ кь а̇рьхи|̇реѻ̇мь ⸱ и̇ реⷱ то ми хощете да|ти ⸱ и̇ а̇ꙁь вамь прѣдамь и̇ ⸱ вьсѣкѫ | бесѣдѫ сь вьꙁдыханиє̇мь ⸱ да и̇ꙁи|щемь и̇ сь и̇спитаниє̇мь ⸱ да лежⷷ|жѫщє̇ б͠гатьство вь словесехь ⸱| сихь можемь оу̇вⷣѣти ⸱ тогда реⷱ | шедь и̇ не вь просто наⷨ ꙗ̇влѣє̇ть | врѣмѧ ⸱ бл͠жень и̇ д͠хомь ꙗ̇влѣ|ѫ̇и̇ гл͠ѧ ⸱ ниесо [...]шоуть не гл͠еть ⸱| нѫ хотѧ а̇вити ̇теро то ⸱ и̇ тако на|ѧть и̇ реⷱ ⸱ да есо ради намь гл͠еть ⸱||

173б
да оу̇вѣсте оу̇ение беꙁмиє̇ ⸱ тѡгаⷣ | сы на прѣльщение̇ оу̇готови сѧ ⸱ ̇гаⷣ | любодѣи̇ца пришедꙿши ⸱ и̇ а̇лавастрь | мира и̇ꙁливаше на ноꙁѣ и̇с͠вѣ ⸱ и̇ вла|сы свои̇ми ѡ̇тираше ⸱ и̇ многымь | и̇цⷭѣлени̇ а̇влѣа̇ше ⸱ сьтираѫ̇щи | и̇сповѣданны̇ѫ̇ грѣхы своѫ̇ ⸱ тогда | оу̇бо є̇гаⷣ видѣ толико прилежани|̇ на оу̇ители ⸱ тогда не беꙁьгоднѫ|ю ⸱ дѣтель потьща сѧ ⸱ ꙩ̇на же ѿ глѫ|бины самоѫ̇ ꙁлобы̇ ⸱ на връхь добри|ѫ̇ дѣтели ⸱ понеже вьсхотѣ вьꙁмо|гьши вьꙁ̇ти ⸱ а̇ сы̇ по мноꙁѣхь ю|десехь и̇ по толицѣхь оу̇ени ⸱ и̇ по то|лицѣ сьмотрени ⸱ въ самѫѫ̇ глѫбы|нѫ вьпаде ⸱ таковы сѫть ꙁлобы̇ сла|бы̇ ⸱ и̇ непослоушаѫ̇щимь ⸱ его ра|ди ⸱ павель гл͠аше ⸱ оу̇ѧ ꙗ̇ко мь|нѫи̇ сѧ стоꙗ̇ти ⸱ да блюдесть сѧ да | сѧ не прѣпадеть ⸱ и̇ пррⷪкь пакы | въпиꙗ̇ше гл͠ѧ ⸱ є̇да падае ⸱ не въ|станеть ⸱ и̇ли ѡ̇бращаѫ̇и̇ сѧ и̇ не | вьꙁьвратить сѧ ⸱ кьждо и̇хь баль|ство и̇мыи̇ ⸱ ̇да стоѫ̇и̇ не мнить | сѧ пасти ⸱ нь дрьꙁа̇ть вънꙋ ⸱ а̇ па||

174а
ды да не ѿреⷱть сѧ ⸱ вынѫ да и̇мать | оу̇пованиє̇ добро кь вьꙁꙿвращени|ю прити ⸱ сего ради бл͠жен̇ ̇уⷢли|сть повꙗдаше , б̇вꙿшаа̇ ⸱ ѡ̇ оу̇ени|цѣ гл͠аше ⸱ тогда шедь и̇ реⷱ малꙋ бесѣ|дѫ и̇мать ⸱ ꙗ̇влѣє̇ть бо ⸱ ꙗ̇ко самь | своє̇ѫ̇ волеѫ̇ и̇де ⸱ на сиѫ̇ беꙁонꙋ ⸱ дѣ|тель не и̇нѣмь ꙁвань ⸱ ни ѿ и̇нѣхь | повелѣниє̇ примь ⸱ нѫ самь собою ⸱| движемь ⸱ и̇ на се приде ⸱ не и̇м̇ ⸱| никоє̇же выни ⸱ нѫ сво̇ѫ̇ ꙁлобоѫ̇ ⸱| на прѣдани̇ себе наоу̇и ⸱ тогда шⷷ|дь и̇ реⷱ ⸱ ̇динь ѿ ѡ̇бооу̇ ⸱ на десѧте ⸱| и̇ сь не мала вина ⸱ нѫ и̇ велиє̇ поно|шен̇ ̇м ꙗ̇влѣє̇ть ⸱ ̇же реⷱ ди|нь ѿ ꙩ̇бою на десѧти ⸱ сирѣь ѿ ве|ликыхь ѿ и̇скоушенихь ѡ̇ самомь | ꙩ̇творѫщиихь ю̇деса вє̇лиꙗ̇ ⸱| и̇ ꙁнамениꙗ̇ ѿ живѫщихь сь | нимь по вьсѧ дн͠и ⸱ ѿ и̇мꙋщихꙿь ⸱| дрьꙁновениє̇ кь немоу ⸱ си бо бѣ|шѧ и̇скоушени , сь ликы ⸱ сы ѻ̇ са|момь цр͠и ⸱ и̇стого ⸱ лика , и̇скои | и̇ю̇да ⸱ и̇ да ꙋвѣси ꙗ̇ко не прость бѣ ⸱| нѫ ѿ оу̇еникь ⸱ нѫ ѿ великыхь ⸱||

174б
реⷱ е̇ди̇нь ѿ ꙩ̇бою̇ на десѧте ⸱ и̇ не сты|дит се ⸱ пишѫ ̇уⷢлисть ⸱ есо ради | да ты вѣрѫ̇ и̇меши ⸱ ꙗ̇ко всежде | вь и̇стинѫ гл͠еть ⸱ и̇ ниесоже не та|и̇ть ⸱ сѫщихь вь поношени ⸱ сама | бо словеса мнимаꙗ̇ ⸱ поношению̇ | сѧще ⸱ ꙗ̇блѣє̇ть г͠не л͠вколюби̇ ⸱| ꙗ̇ко прѣдадителѣ и̇ татѣ ⸱ толицѣ|мь добромь достои̇на сьтвориль єⷭ ⸱| и̇ до послѣдьнѣго веⷱра трьпѣнше ⸱ и̇ | оу̇аше и̇ каꙁаше ⸱ видѣ ли любодѣ|и̇ца сп͠сена быⷭ и̇мь ⸱ и̇ ѡ̇брати сѧ ⸱| и̇ покаа̇ сѧ ⸱ а̇ оу̇еникь ѡ̇слабѣ ⸱| и̇ ѻ̇тьпаде и̇ погыбє ⸱ и̇ не моꙁи | ̇ю̇ ѿврѣщи себе ⸱ любодѣи̇цѫ | видѣвъ ⸱ ни пакы дрьꙁаи̇ оу̇ени|ка ꙁрѫ ⸱ ꙩ̇боє̇ пагоуба єⷭ ⸱ ̇же дрь|ꙁати бе сꙋмⷩѣниꙗ̇ ⸱ и̇ є̇же ѿврѣ|щи себе вь неаꙗ̇ни̇ ⸱ видѣ ли | ꙗ̇ко оу̇єникь , мнⷷ , се стоꙗ̇ти и̇ | паде ⸱ и̇ како любодѣи̇ца лежѧ|щи и̇ вьста ⸱ слаба є̇сть наша во|лѣ ⸱ сего ради доⷭи̇ть намь ⸱ вꙿсе|гаⷣ хранити сѧ и̇ крѣпити ⸱ тогда | шедь ѿ ѡ̇бою̇ на десѧте ⸱ и̇ ю̇да ||

175а
скариꙩ̇ть ⸱ виⷣши ли ѿ коє̇го лика ⸱| испаде ⸱ виⷣши ли колико , оу̇нни̇ ꙁоⷧ ⷭ ⸱| и̇ю̇да сирѣь , нарицає̇м скариꙩ̇|ть ⸱ есо ради намь мѣсто кажеть ⸱ ѿ|нѫдже бѣ ⸱ нь просто семоу наоу̇и | ны̇ ⸱ нь понеже бѣ прилиень и̇ю̇да ⸱ на|рица̇мыи̇ ꙗ̇кововъ ⸱ сего ради раꙁли|и̇ намь творить ⸱ и̇ сирѣь нарица|є̇ми скариꙩ̇ть ⸱ то ми гл͠еши мѣсто | ѿнѫдоуже бѣше ⸱ да би ми ⸱ (и) самого | не ꙁнаꙗ̇ти нѫ вижьⷣ , ̇ваньгелисто|во и̇стѧꙁани̇ ⸱ и̇ прѣмѫдростьнѫ|ѫ̇ волѫ ⸱ не ѿ дѣтели нѫ ѿ мѣста ⸱| ѿнꙋдоужⷷ ⸱ бѣше и̇ ꙗ̇влѣє̇ть , кь на|мь ⸱ и̇ю̇да скариꙩ̇ть ⸱ а̇ дроуꙁѣмь | гл͠еть сирѣь и̇ю̇да и̇ꙗ̇ковль ⸱ ꙩ̇но|го не ѿ мѣста ⸱ нѫ ѿ и̇менѣ ѡ̇͠а | ꙗ̇влѣє̇ть ⸱ поⷣбаше бо рещи и̇ю̇да прѣ|датель ⸱ нѫ того не дѣє̇ть ⸱ и̇бо доⷭ|ꙗ̇ше рещи ⸱ нѫ хоте наⷭ ⸱ наоу̇иты ⸱| и̇ не творити ѡ̇клеветаниꙗ̇ ⸱ и̇ | самого прѣдателѣ милює̇ть ⸱ оу̇|иⷨ бо быва̇мь симь ⸱ николиже | врагь свои̇хь поминати ꙁло ⸱ и̇бо | блажен сыи̇ ⸱ прѣдатела ⸱ не ѡ̇клє||

175б
вета ⸱ ни нареⷱ ̇го прѣдателѣ ⸱ и̇ бе|ꙁоно дрьꙁновение̇ е̇го повѣдоує̇ть ⸱| ѡ̇ставль ꙁлобѫ дѣтель є̇го рещи ⸱| и̇ тѣмь ѻ̇клеветати сего не сьтво|рии̇ ⸱ нѫ ѿ мѣста ѿ негоже бѣшⷷ ⸱| и̇ ꙗ̇вѣ та мѫжа кь намь и̇ꙁг͠ла ⸱| ко̇моу оу̇бо доⷭи̇ни бѫдемь ѡ̇да|нию ⸱ и̇скрьнимь свои̇мь гл͠ѧще | ꙁло ⸱ и̇ множицеѫ̇ врагы своѫ̇ ⸱ не | тькмо сь досаждени̇мь помнѫ|ще ⸱ нѫ и̇ дроугы своѫ̇ ⸱ тѣмьже мⷪ|лѫ сѧ ⸱ и̇ вь словеⷭхь вельми да оу̇тврꙿ|димь сѧ ⸱ и̇ сего ради павель оу̇ить | ны̇ гл͠ѧ ⸱ вьсѣко слово смрьдѧи̇ | и̇ꙁ оусть вашихь да не и̇сходить ⸱| и̇ пакы̇ ⸱ вьсѣкь гнѣⷡ и̇ ꙗ̇рость ⸱| и̇ клиь ⸱ и̇ хоула да вьꙁметь сѧ ѿ | ваⷭ ⸱ сь вьсѣкоѫ̇ ꙁлобоѫ̇ ⸱ видѣ ли | и̇сп̇таниє̇ оу̇ителево ⸱ вь ко|лицѣ кротости хощеть да прѣбы̇|ває̇мь ⸱ и̇ нашѧ дш͠ѧ како ѡ̇и|щає̇ть ⸱ ѿ вьсѣкого гнѣва и̇ ꙗ̇|ростии̇ ⸱ сего ради ѿ вьсего того | ꙁла ⸱ исти сь ⸱ маѳеи̇ гл͠ашє̇ | тогаⷣ шедь , є̇динь ѿ ꙩ̇бою̇ ⸱ на де||

176а
сѧте ⸱ нарицає̇ми и̇ю̇да скари|ѡ̇ть ⸱ кь а̇рꙿхи̇реѡ̇мь рее ⸱ що ми | хощете дати ⸱ и̇ а̇ꙁь вамь прѣдамꙿ | и̇нꙿ ⸱ ѻ̇скврьны̇ и̇ гл͠аше се ⸱ ѡ дрь|ꙁости бестоуднаа̇ ⸱ и̇ како и̇ꙁ оусть | и̇спаде глаⷭ ⸱ и̇ како , єꙁы̇кь подви|же ⸱ и̇ како не и̇скои дш͠а ⸱ ис те|лесе ̇го ⸱ и̇ како не ѡ̇цѣпѣнѣ ⸱ и̇ ка|ко не оу̇жасе сѧ оу̇мь є̇го ⸱ що хоще|те ми дати ⸱ сирѣь семоу ли те | наоу̇и ⸱ оу̇итель ⸱ рьци мы̇ вь толи|ко врѣмѧ ⸱ тако ли скоро ꙁабы тⷭо|̇ оу̇ени̇ не сего ли раⷣ гл͠аше не стѧ|жите ꙁлата ни сребра ⸱ бране , дрь|вле то̇и̇ воли ⸱ ̇ю̇же , и̇мѣше вь и̇|мѣни ⸱ не аше ли гл͠ѧ ⸱ а̇ще кто те | оу̇дарить вь деснѫѫ̇ ⸱ ланитѧ ⸱ ꙩ̇бра|ти ̇моу и̇ дроугѫѫ̇ ⸱ и̇ вѣщаа̇ше що | ми хощете дати ⸱ а̇ꙁь вамь прѣдамꙿ | и̇ ⸱ ѻ̇ невѣщьствиє̇ ⸱ ѻ̇ неоувьстви|̇ много ⸱ а̇ꙁь вамь прѣдамь и̇ ⸱ е|со ради рьци ми ⸱ кѫѫ̇ винѫ и̇мы̇ ⸱| и̇ли мала и̇ли векⷧа ⸱ и̇ прѣдає̇ши | оу̇ителѣ ⸱ и̇мьже ли ти ѡ̇бласть | даль є̇сть ⸱ на неистихь ⸱ бѣсѣхь ⸱||

176б
толикѫ силѧ даль ти є̇сть ⸱ да и̇ недь|жныѫ̇ оу̇враює̇ши ⸱ и̇ прокажени|ѩ̇ ꙩ̇ища̇ши ⸱ и̇ слѣпыѫ̇ твори|ши проꙁирати ⸱ и̇ на многаа̇ ⸱ тако|ва юдеса творишии̇ ⸱ ꙁа тыѫ̇ ли до|брѫ̇ дѣтели ⸱ сиѫ̇ мѫꙁдѫ вьꙁдає̇ши | ̇моу ⸱ то хощете ми да ⸱ и̇ а̇ꙁь ва|мь прѣдамь и̇ ⸱ ꙩ̇ неи̇стовьство ве|ликоє̇ ⸱ пае же ѡ̇ сребролюби̇ ⸱ вь|се ꙁло то родило ̇сть ⸱ кто вьꙁлюби | оу̇итела сво̇го и̇ прѣдасть ⸱ такы | бо ⷭ ꙁлы т корень ⸱ бѣса горьши ⸱| и̇ д͠шꙋ нашꙋ боую̇ творить ⸱ и̇ тво|рить вьсѧ не вѣдѣти , ни себе ни и̇скр|ннии̇хь ⸱ и̇ тѣле(с)наа̇го ѡ̇бы̇аа̇ ⸱ и̇ | и̇ ѿ самого сьмы̇сла и̇ꙁгонить и̇ | не понⷨить ⸱ ни дроужьбы ни ꙩ̇|баꙗ̇ ⸱ ни рода ни и̇ного нико|гоже ⸱ нь ꙩ̇слѣпи ѡ̇и оу̇ма на|шего ⸱ ꙗ̇коже вь тꙿмѣ тако твори|тꙿни ⸱ ходити ⸱ и̇ вь ровь вьметає̇|ть ⸱ и̇ да оу̇вѣси вь и̇стинѫ ⸱ вижьⷣ | и̇ тогаⷣ вꙿшедь ⸱ и̇ колика и̇ꙁнє̇се | ѿ дш͠ѫ и̇ю̇дсв̇ ⸱ бесѣдѫ и̇ ꙩ̇ба|и̇ ⸱ ѡ̇бꙿщение̇ е̇же на трапеꙁахь ⸱||

177а
дивно оу̇ени̇ и̇ накаꙁание̇ ⸱ вьсето | сребролюби() ⸱ породило є̇сть ⸱ що хоще|те ми дати а̇ꙁь вамь прѣдамь и̇ рее ⸱| велиꙗ̇ дрьꙁость ⸱ и̇ велие бестоудиє̇ ⸱| рꙿци ми ѡ̇ ию̇до ⸱ доколѣ прѣдае̇ши и̇|же вьсѣ ѻ̇бьдрьжить ⸱ и̇ владѧщаго | бѣсы̇и̇ ⸱ и̇ повелѣваѫ̇щаго мероу ⸱ и̇ | влкⷣѫ всеи̇ твари ⸱ и̇ творѧщаго слово|мь и̇ повелѣни̇мь вьсѣ ⸱ нѫ хотѧ | беꙁоуми̇ оу̇ение оу̇толити ⸱ и̇ волею | своⷷѧ̇ прѣдань быⷭ ⸱ и̇ послоушаи̇ то | творить вь то врѣмѧ прѣданию ⸱| ̇гда придошѧ на нь сь ѡ̇рѫжи̇мь ⸱| и̇ сь дрькольми ⸱ и̇ свѣщѫ и̇ свѣти|льникы̇ мѫще (!) ⸱ и̇ гл͠а и̇мь і̇с͠ь ⸱ кого и̇|щете ⸱ и̇ не ꙁнаꙗ̇хѫ кого хотѣхѫ ѫ̇ти ⸱| тольми бо и̇ю̇да ⸱ не можаше є̇го прѣ|дати ⸱ а̇ще не би самь хотѣль ⸱ и̇де|же не можаше ꙁрѣти ⸱ ̇гоже хотѣ|ше и̇ прѣдати ⸱ и̇бо свѣстильникомꙿ | сѫщимь ⸱ и̇ свѣщамь толикам ⸱| се бо скаꙁаѫ̇ є̇ваньгелисть и̇ реⷱ ⸱ ꙗ̇|ко свѣщѧ и̇ свѣтильникы ноша|хѫ ⸱ и̇ тако ̇го не ꙩ̇брѣтахѫ рее ⸱| и̇ю̇да же , стоꙗ̇ше сь ними ⸱ и̇ тои̇ реⷱ ⸱| що ми хощете дати а̇ꙁь вамь прѣдамꙿ и̇ ⸱||

177б
ѡслѣпи бо и̇мь оу̇мь ⸱ хотѧ ꙗ̇вити | своѫ̇ силѫ ⸱ и̇ хотѧ сьтворити | да бѫ прѣстали ѿ ꙁлобѫ своѫ̇ ⸱ и̇ да бѫ | оу̇бѣдѣли ꙗ̇ко не вьꙁможнаꙗ̇ наина|ѫ̇ть ⸱ и потомь да оувѣмы беисль|нѫ его силѫ ⸱ и̇ слоушаи̇ реⷱ еванꙿгелиста ⸱| слышавше же глаⷭ ⸱ идѫ вьспѫть ⸱| и падошѫ на ꙁемѫ ници ⸱ видѣ ли ка|ко не могѫть трьпѣти ⸱ нѫ падени|емь своѫ̇ немощь покаꙁашѫ ⸱ и̇ си|лѫ испоущьшаго глаⷭ ⸱ ꙁри л͠колю̇|биꙗ̇ г͠нѣ ⸱ понеже не прѣста и̇ю̇да ⸱| ѿ того стоуда ⸱ ни ию̇деи̇е̇ ѿ того беꙁоу|миꙗ̇ ⸱ самь бо себе прѣдасть ⸱ егꙿда | бо реⷱ свое створихь ⸱ и̇ силѫ ꙗ̇вихь и по|каꙁахь ⸱ ꙗ̇ко не вьꙁмощи нанѫть ⸱| и̇ хотѣхь гнѣвь и̇хь оу̇толити ⸱ нѫ | не хотѧть ⸱ нѫ и̇ є̇ще прѣбваѫ̇ть | вь ꙁлобѣ своє̇и̇ ⸱ самь сѧ прѣдаѫ̇ ⸱| се гл͠ѧ а̇ꙁь н͠нѣ ⸱ да не ѡ̇клеветаѫ̇ є̇|тери хаⷭ ⸱ гл͠ѫще по то не ѡ̇брати | и̇ю̇ды ѿ тоѫ̇ ꙁлобы̇ ⸱ по то не ство|ри ̇го лоуьша ⸱ рци ми како поⷣба|ше створити лоуьша нѫждеѫ̇ и̇ | волеѫ̇ ⸱ а̇ще ненѫждеѫ̇ ⸱ и̇ ти не бы лоу|ши былы̇ ⸱ никтоже бо нѫжеⷣѫ̇ лю||

178а
и бы̇ваѫ̇ть ⸱ а̇ще не волеѧ̇ ⸱ всѣ пока|ꙁа ̇моу ⸱ могѫща и̇ лоуꙿша створити ⸱| а̇ще ли ꙩ̇нь не вьсхотѣ бальства при|ѫ̇ти ⸱ и̇ враь неповинень ̇сть ⸱ и̇ | хощеши ли оу̇вѣдѣти ⸱ колико ство|ри да бы лоуии̇ ⸱ вь всеи̇ фило|софии̇ ⸱ вещьми и̇ гл͠ы наоу̇и ⸱ и̇ ѡ̇|бласть дасть е̇м на бѣс ⸱ и̇ юдеса моⷩ|га створити ⸱ и̇ нище же бѣ ꙩ̇стало ⸱| и̇хꙿжⱔ не поⷣбаше оу̇еникоу повѣдати ⸱| и̇ да оу̇вѣси ꙗ̇ко силень ̇си ⸱ лоуи | бти не вьсхотѣ ⸱ нѫ своє̇ѫ̇ мⷧтⷭиѫ̇ | вьсе сьтвори ⸱ и̇ неи̇стовꙿство сконꙿа ⸱| ꙁане и̇ прѣдасть ⸱ и̇ поврьже три десѧти | сребрьника гл͠ѧ ⸱ сьгрѣшихь прѣда|вы̇ крьвь невинѫѫ̇ ⸱ то ты̇ быⷭ и̇ю̇до ⸱| ̇гаⷣ видѣ юдо творѧща тогда не реⷱ | сьгрѣшихь ⸱ прѣдавы крьвь непо|виньнѫѫ̇ ⸱ нѫ що хощете ми дати ⸱| и̇ а̇ꙁь ваⷨ прѣдамь и̇ ⸱ понеже бест|днаꙗ̇ мисьль сьбыⷭ сѧ ⸱ и̇ дѣтель | сконьа сѧ ⸱ понеже вь рѫкахь е̇сть | оу̇бии̇цамь ⸱ понеже свѫꙁань єⷭ ⸱| понеже грѣхь сѧ сконꙿа ⸱ тогда ли | оу̇вѣдѣ грѣхь ⸱ тѣмь раꙁоумѣе̇|мь ⸱ ꙗ̇ко є̇гда оу̇ны ̇смы ⸱ ни оу̇е||

178б
ние̇ намь на польꙁѫ творитꙿ сѧ ⸱ ни на|каꙁани̇ ⸱ ̇гдаже ли помнимь сѧ ⸱ и̇ | сами можемь ѻ̇ себѣ вьспренѫти ⸱ ра|ꙁоумѣи̇ оу̇бо є̇гда оу̇ашеи̇ ⸱ ѡ̇стави|ти сѧ ꙁлаго наѧтка и̇ тогаⷣ не посл|шаше ⸱ приѧ̇ти оу̇ениꙗ̇ ⸱ ̇да бѣ ни|хтоже оу̇ѧ ̇го ⸱ тогда лоуьши | бываше ⸱ и̇ поврьже .л͠. сребрьни|кь ⸱ цѣнѫ свѣщавьшѫ ⸱ крьвь не | и̇мѫщѫѫ̇ цѣны̇ ⸱ и̇ по то вьꙁимⷶ|̇ши .л͠. сребрьникь ѡ и̇ю̇до ⸱| то не приде хьⷭ пролиꙗ̇ти крьвь | своѫ̇ ⸱ ꙁа вѫсѧ вьселенѫѫ̇ ⸱ ꙩ̇ неи̇же | сьвѣть твориши ⸱ и̇ бестоудѫѫ̇ | коуплѧ ⸱ и̇ то бо есть бестоуднѣє̇ | еѫ̇ коупѫⷧ ⸱ кто видѣ и̇ли кто слы̇|ша ⸱ ѻ̇ крьви сьвѣть творимѫ ко|ли ⸱ нѫ да навыкнемь раꙁьньстви|̇ прѣдателево ⸱ и̇ оуеникы̇ да | послоуша̇мь ⸱ и̇ проѧѫ̇ ⸱ вьсе | бо сь и̇спытаниє̇мь повѣдає̇|ть бл͠жены ̇уⷢлисть ⸱ ̇гаⷣ реⷱ си бы|шѧ ⸱ ̇гда прѣдани̇ сконꙿа ны | сѧ ⸱ тогда погоуби себе и̇ю̇да ⸱ є̇|гаⷣ сꙿвѣть сь беꙁаконими ство|ри ⸱ и̇скаше подобна врѣмене реⷱ ⸱||

179а
да и̇ прѣдасть ⸱ тѡгда пристѧпишѧ | кь немоу оу̇еници гл͠ѧще ⸱ где хо|щеши и̇ оу̇готоває̇мь ти ꙗ̇сти па|скѫ ⸱ видѣ ли оу̇иникы̇ ⸱ а̇ и̇ю̇да ѡ̇ | прѣдани тьщаше сѧ ⸱ а̇ си ꙩ̇ слоужбѣ ⸱| ꙩ̇нь сьвѣть творѣше ⸱ и̇ на крьви | влⷣни цѣнѫ сьвѣщаваше ⸱ а̇ сии̇ | на слоужбѫ готовѣхѫ сѧ ⸱ тѣхь|жеⷣ вещи насладишѧ сѧ си ⸱ и̇ сы̇|и̇ тѣхьжеⷣ юдесь ⸱ и̇ тѣхьжде оу̇|ении̇ ⸱ и̇ тогожде накаꙁаниꙗ̇ ⸱| ѿ кѫдоуже раꙁлииє̇ бⷭы ⸱ ѿ во|лѧ ⸱ такожⷣе и̇ вьсежеⷣ намь бы̇|ває̇ть вина ⸱ добримь и̇ ꙁлымь ⸱| и̇ где хощеши реⷱ и̇ оу̇готоває̇мь | ти ꙗ̇сти пасхѫ ⸱ и̇ тьи̇ бѣ вⷱерь вь | ньже гл͠ахѫ оу̇еници се ⸱ и̇ то є|сть где хощеши и̇ оу̇готова̇мь | ти ꙗ̇сти пасхѫ ⸱ оу̇ими быва|ми ѿ вьсѫдоу ⸱ ꙗ̇ко не и̇маше | домоу ѿлѫена хьⷭ ⸱ сн͠ь бо рее | л͠вѣь не и̇мать где главы по|дьклониты ⸱ граⷣ не и̇мать ⸱ брашꙿ|на не и̇мать ⸱| дома не и̇мать ⸱| влкⷣа вьсеи̇ твари ⸱ анг͠ломь и̇ а̇|рꙿхꙿа̇нꙿг͠ломь и̇ вьсѣмь вы̇шꙿнимь ||

179б
силамь творець ⸱ сего ради гл͠ахѫ е̇мⷹ ⸱| геⷣ хощеши и̇ оу̇готоває̇мь ти а̇сти | пасхѫ ⸱ кѫѫ̇ пасхѫ и̇ю̇деи̇скѫ ⸱ и̇мѫ|щѫѫ наѧтокь ѿ ̇гыпта ⸱ тоу бо ⸱| наѫтокь при̇мь ⸱ да есо ради | ѫ̇ творить хьⷭ ⸱ ꙗ̇ко дроугаа̇ всѣ | ꙁаконаꙗ̇ сврьши ⸱ тако сиѫ̇ сь и̇нѣ|ми сконьа ⸱ есо ради кь і̇ѡⷶноу | гл͠аше лѣпо є̇сть намь сконꙿа|ти вьсѧ правдѫ ⸱ не нашѧ оу̇бо | пасхѫ хотѣхѫ оу̇еници оу̇го|товати нѫ и̇ю̇деи̇скѫ ⸱ тѫ бо ти|и̇ оу̇готовашѧ ⸱ и̇ а̇ще самь хьⷭ | оу̇готова ⸱ нѫ самь пасха быⷭ мѫ|коѭ̇ ⸱ и̇ гдє хощеши оу̇готова|̇мь ти ꙗ̇сти пасхѫ ⸱ и̇ есо ради дѣ|̇ть ⸱ приде бо ѿ клѫтвы ꙁаконꙿѫ|ѭ̇ ⸱ и̇ ѿтѧть родь л͠вьскы ⸱ ꙗ̇ко | павель гл͠еть ⸱ б͠ь сн͠а си посла ра|жаⷣѫ̇щаго сѧ ѿ жены ⸱ да сѧщѫ|ѫ̇ подъ ꙁаконокономь (!) и̇скоу|пить ⸱ тѣмь хотѧ прѣставити | ꙁаконь ⸱ да не кто рееть а̇ко є̇|го ради ⸱ и̇спраꙁни ⸱ ꙁане є̇го сь|врьшити ⸱ ꙁане не можеть є̇го | и̇справити ⸱ и̇ ꙗ̇ко тѧшꙿка сѫщⷶ ⸱||

180а
и̇ сего ради сконьави̇ ⸱ и̇ сего тогаⷣ | раꙁори ⸱ и̇ сего ради паскѫ и̇ю̇деи̇|скѫ сьтвори ⸱ ꙁаконь бо повелѣ|ни̇ бѣ ꙗ̇сти паскѫ ⸱ доⷭи̇ть бо ва|мь днⷭе оу̇вѣдѣти ⸱ есо ради ꙁако|нь повѣлѣни̇ и̇мьже бѣ вьда|на паска ꙗ̇сти ⸱ и̇ не и̇мѣхѫ хва|лы б͠оу и̇ю̇деи̇е ⸱ ̇гда при̇мѣ|хѫ добро ѿ него ⸱ скоро ꙁабивахѫ | и̇ ⸱ и̇ да оу̇вѣси и̇стинѫ ⸱ є̇гда и̇ꙁи|дошѧ и̇ꙁь ̇гипта ⸱ прои̇дошѧ | морⷷ рьмное̇ ⸱ и̇ видѣшѧ раꙁⷣѣли|вꙿшее̇ сѧ ⸱ и̇ пакы сходѧще сѧ ⸱ и̇ | не помноꙃѣ гл͠ахѫ ⸱ створи намь | б͠ь ⸱ и̇же пои̇дѫть прѣдь нами ⸱| и̇ то гл͠еши юдеса видѣль є̇си ⸱| толика и̇ таковаа̇ ⸱ и̇ а̇бы̇̇ ꙁа|бы б͠а створьшаго и̇ ⸱ понеже оу̇|бывꙿши добриѫ̇ дѣтели ⸱ и̇ вьмѣ|си б͠ь праꙁꙿникы ихь ⸱ памѧ|ть добрѫ̇ дѣтелии̇ ⸱ да ходѧ|ще и̇ не хѻдѫще ⸱ и̇мѧть памѧ|ть ⸱ и̇ не ꙁабѫдеть добраго сьдѣ|тела ⸱ пожри паскѫ по то ⸱ и̇ реⷱши | є̇моу ꙗ̇ко крьвиѫ̇ ꙩ̇вьѧте се|го ⸱ помаꙁахѫ прагы дверемь ⸱||

180б
и̇ꙁбѣгь смр͠ьти ⸱ и̇же гоубитель | наведе на ̇гиптѣны вьсѧ ⸱ и̇ сеѫ̇ крь|виѫ̇ ⸱ и̇ ѡ̇прѣсꙿньци ⸱ и̇ како беꙁако|нень ⷭ праꙁьникь и̇ю̇деи̇скыи̇ ⸱| бѣше паска , и̇ю̇деи̇ска и̇ногда ⸱| нѫ раꙁорена быⷭ ⸱ и̇ наи̇де дх͠овна|ꙗ̇ ⸱ ѫ̇же прѣдаа̇ше тогда і̇с͠ь ⸱ ꙗ̇дѫ|щимь бо , тогда и̇ пиѫ̇щимь . и̇ прі|̇мь хлѣбь и̇ прѣломивь и̇ реⷱ ⸱ се е̇|сть тѣло моє̇ ломимоє̇ ꙁа многы|ѫ̇ ⸱ и̇ пакы ашѫ даа̇ше и̇мь гл͠ѧ ⸱| и̇ тожеⷣ се єⷭ крьⷡ моꙗ̇ и̇ꙁливає̇ма | ꙁа вы̇ ⸱ вь ѿпоущениє̇ грѣхомь ⸱| бѣше тоу и̇ю̇да ⸱ и̇ се гл͠ѧщоу хоуⷭ ⸱| се ⷭ крьвь моꙗ̇ ѡ̇ и̇ю̇до ⸱ ѫже прѣ|даль ̇си на .л͠. сребрьницѣхꙿ ⸱| сиꙗ̇ е̇сть крьвь моꙗ̇ ⸱ ꙩ̇ неи̇же | прѣжде сего , сьвѣть творѣхѫ|ть ⸱ беꙁмьни фарисеи̇є̇ ⸱| ꙩ̇ л͠колюби̇ хв͠о ⸱ ѡ̇ беꙁмиє̇ | и̇ю̇дово ⸱ и̇ неи̇стовьство ⸱ ꙩ̇вь бо | продасть ѫ̇ ⸱ вьꙁемь .л͠. сребрь|никь ⸱ а̇ хьⷭ по томь не ѿреⷱ сѧ ⸱| тꙋжде , крьвь прѣданѫѫ̇ вь | ѿпоущение грѣховь ⸱ вьда са|момоу и̇ю̇дѣ продавшомоу ѫ̇ ⸱||

181а
а̇ще бо би хотѣль ⸱ то бѣ , и̇ю̇да ⸱| и̇ приѧстьныкь бы̇ваа̇ше ст͠о|и̇ трапеꙁѣ ⸱ ꙗ̇коже и̇ ноꙁѣ є̇моу | ѻ̇м̇ ⸱ ̇гда и̇ дроугымь оу̇ени|комь ⸱ тако и̇ ст͠ои̇ трапеꙁѣ прі|ѧстьника сьтвори ⸱ да и̇ ̇ди|ноѫ̇ вин ѿвѣтныѫ̇ и̇мѣти на|неть ⸱ и̇ а̇ще прѣбыває̇ть вь | ꙁлобѣ и̇ю̇да ⸱ нѫ хьⷭ вьсе бо сво̇ | оу̇каꙁа є̇моу ⸱ а̇ ѡ̇нь прѣбыва|ше ⸱ ꙁлѫѫ̇ мисль и̇мы̇ ⸱ нѫ врѣмѫ | ⷭ оу̇же страшнѣи̇ и̇ ст͠ѣи̇ ⸱ трапе|ꙁѣ пристѫпило ⸱ и̇ вси оу̇бо да прі|стѫпимь сь ѡ̇ищени̇мь ⸱ и̇ | сь цѣломь оу̇момь и̇ поⷣбнымь ⸱| и̇ сь многоⷨ оу̇мышлени̇мь ⸱ не | бѫди никтоже ꙁеⷣ , и̇ю̇да ⸱ нѣкто|же лѫкавы нѣктоже лицемѣ|рь ⸱ никтоже , ꙗ̇да да не и̇мать ⸱| въ срцⷣи скрьвена ⸱ не и̇но , вь оу̇стѣ|хь носѧ ⸱ а̇ и̇но на оу̇мѣ ⸱ понеже | нинѣ прѣстои̇ть хьⷭ ⸱ и̇ оу̇кра|шаѫ̇ тѫ трапеꙁоу , тогда ⸱ и̇ сиѫ̇ ||

181б
н͠нѣ оу̇краша̇ть ⸱ нⷭѣ бо л͠кь творѫ̇ | и̇ прѣдълежѧщаа̇ ⸱ да бѫдеть тѣло | и̇ крьвь хв͠а ⸱ нѫ пропѧти ꙁа ни хьⷭ ⸱| ѡ̇браꙁы и̇мать своє , тькмо , ̇реи̇ ⸱| и̇ та словеса гл͠еть ⸱ бж͠иꙗ̇ бл͠годѣ|ть и̇ сила ̇сть ⸱ ꙗ̇же творить вьсе ⸱| и̇ вѣща̇ть ⸱ се ⷭ тѣло моє̇ ⸱ се слоⷡ | прѣдлежѫщаꙗ̇ ст͠ить ⸱ ꙗ̇коже и̇ | тои̇ глаⷭ гл͠ѧщы ⸱ растите сѧ и̇ мно|жите сѧ ⸱ и̇ и̇спльните ꙁемѧ ⸱ и̇ реⷱ|но быⷭ ̇диноѫ̇ ⸱ а̇ вынꙋ на всѣ лѣⷮ ⸱| силѫ дає̇ть родоу лв͠ьскомⷹ ⸱| плодь творити ⸱ тако и̇ сы глаⷭ | ̇диноѫ̇ реⷱнь быⷭ ⸱ и̇ вьсѣкѫ тра|пеꙁѫ ⸱ и̇ вь всѣхь црк͠вахь ⸱ ѿто|лѣ и̇ до дн͠ешꙿнаа̇го дн͠е ⸱ до при|шествиꙗ̇ є̇го ⸱ ст͠ѫѫ̇ жрьтвѫ и̇ | сьврьшенѫѫ̇ творить ⸱ и̇ никы|же оу̇бо бѫди лицемѣрь ⸱ и̇ ни|ктоже бѫди вь оу̇мѣ и̇мѣѫ̇ | ꙁлобѫ ⸱ да не ꙩ̇сѫждение̇ | прии̇меть ⸱ и̇ю̇да ̇гда при|̇мь тѣло ⸱ тогда вьскои ди||

182а
ꙗ̇воль в него ⸱ ѡ̇ тѣлеси гн͠и небрѣ|гы̇ ⸱ нѫ и̇ ꙩ июдѣ небрѣгы ꙁа беꙁо|ьство ⸱ и̇ да оу̇вѣси , ꙗ̇ро (!) примлѧ|щихь ст͠ыхь таи̇нь ⸱ недоⷭи̇но ⸱ вь та|иньнаа̇ вьходить диꙗ̇воль ⸱ ꙗ̇ко|же тогда вь и̇ю̇дѫ ⸱ при̇млѧ|ще , тогда доⷭи̇но и̇ ⷭтьно ⸱ тⷭь и̇ | польꙁѫ и̇мать ⸱ а̇ приѧщаѫ̇|ще недоⷭи̇но ⸱ большѧѫ̇ мѫкѫ се|бѣ приє̇млѫть ⸱ си гл͠ѧ ⸱ не хотѧ | оу̇страшити нѫ оу̇тврьдити ⸱ пи|ща бо є̇сть дх͠овнаꙗ̇ жрьтва ⸱| ꙗ̇коже и̇ тѣлеснаа̇ жрьтва ⸱ е̇гаⷣ | вь рѣво вꙿнидеть ⸱ и̇мѫть ꙁли | болѣꙁни ⸱ и̇ боли недѫгь творить ⸱| не своє̇ѫ̇ си волеѫ̇ ⸱ нѫ недѫгомꙿ | и̇же вь рѣвѣ ⸱ тако и̇ ст͠ыѫ̇ та|ны̇ ⸱ є̇гда дх͠овнаа̇ пища вь|нидеть вь оу̇мь ⸱ пльнь ꙁло|бы̇ и̇ плаа погоубиты и̇ ⸱ и̇ и̇|стлыть ⸱ не своє̇ѫ̇ силоѫ̇ ⸱ нѫ | ꙁане немощьна є̇сть дш͠а | при̇млѫщиꙗ̇ ⸱ молѫ сѧ не и̇||

182б
мѣи̇ никто ⸱ вь тыѫ̇ ꙁлыѫ̇ мыслы ⸱| нѫ да ѡ̇истимь свои̇ сьм̇сль ⸱| кь истѣи̇ бо жрьтвѣ пристѧ|па̇мь ⸱ нѫ ст͠ѫѫ̇ сьтворимь сво|ѫ̇ дш͠ѫ ⸱ можемь бо се створи|ти а̇ще хощемь ⸱ е̇динѣмь дн͠е|мь ⸱ како и̇ комь ꙩ̇браꙁомь ⸱ а̇ще | и̇маши що на врага ⸱ и̇ждени гꙿ|нѣвь и̇сцѣли ꙗ̇ꙁвѫ ⸱ и̇ раꙁрⷣѣши | вражѫⷣ и̇ да примеши и̇сцѣле|ни̇ ⸱ ѿ трапеꙁы ⸱ кь ст͠ѣи̇ бо и̇ страшꙿнѣи̇ жрьтвѣ пристѫпа|є̇ши ⸱ оу̇страши сѧ ѿ ꙩ̇браꙁа и̇ са|мого прошениꙗ̇ ⸱ оу̇би̇нь лежі|ть хьⷭ ⸱ нѫ раꙁоумѣи̇ есо ра[ди] и̇ | по то ⸱ да смирить нбнⷭа и̇ ꙁе|мнаа и да те дрга створить а̇нгломꙿ | и да те привеⷣть к б͠оӳ ⸱ вьсаьс|к̋мь ⸱ хьⷭ же анг͠лмь и̋ архан͠гло|мь г͠ь ⸱ и тебе врага сѫща и про|тивьна ⸱ и хотеща дрга те ст|ворити ⸱ и д͠шѫ своѫ вьдасть те|бе ради ⸱ ты̋ же имы̋ враждѫ ||

183а
на брата свое̇го ⸱ и̇ како можеши ⸱ хо|дити ⸱ кь мирнѣи̇ трапеꙁѣ ⸱ ѡ̇нь | тебе ради не ѡ̇слабиль е̇сть оумрѣ|ти ⸱ а̇ ты̋ гꙿнѣвь своемоу браⷮоу не мо|жеши ѿпоустити ⸱ есо ради и̇ по | то рьци ми ⸱ напаст ли ти сьтво|ри велик ⸱ тьщетѫ ми сьтвори|и велиѫ̇ ⸱ и̇ много ми ꙁла сътвори ⸱| и до главы ми ꙁло сьтвори ⸱ да | то сѣмь ⸱ нь не оубо теⷠ пропѧль | е̇сꙿмь ⸱ ꙗ̇коже и̇ хаⷭ жидове ⸱ нѫ всѣ|ко своѫ̇ крьвь самь и̇же и̇ни пролиꙗ̇|шѫ ⸱ на спнⷭие̇ дасть пролиꙗ̇вьши|мь ѫ̇ и̇ то семоу равно ⸱ можеши | ли и̇ꙁгл͠ати ⸱ а̇ще не ѿпоустиши | врагоу сво̇моу ⸱ не того є̇си оу̇би|лъ нѫ самь себе ⸱ и̇ном бо множи|цеѫ̇ на семь жити пакотⷭь сьтвори|ль є̇си ⸱ самь же себе створи беꙁь|ѿвѣтна ⸱ на сѫдны дн͠ь ⸱ ниесо|же и̇но не навиⷣить б͠ь ⸱ ꙗ̇коже то|го ⸱ ̇же дрьжати гнѣвь ⸱ то є̇|сть ꙗ̇коже надимаѫ̇ сѧ срцⷣе ⸱||

183б
и̇ ѡ̇бѧщрѣѫ̇щи сѧ дш͠а ⸱ да послоуша|и̇ що пишеть ⸱ ̇гда принесеши да|рь твои̇ ⸱ и̇ тоу поменеши ⸱ ꙗ̇ко | брать твои̇ и̇мать нѣщо на тѧ ⸱| ꙩ̇стави тоу дарь твои̇ ⸱ и̇ди прьво|є̇ и̇ сьмири сѧ сь братомь свои̇мь ⸱| и̇ тогⷣа принесеши дарь свои̇ ⸱ то | гл͠еши ⸱ жрьтвѫ ли ми велиши ꙩ|ставити ⸱ ѿвѣща ̇и̇ ⸱ мира бо | ради братнѣ и̇ си жрьтва быⷭ ⸱ а̇|ще смириши ⸱ а̇ще ли ꙩ̇ставлѣє̇|ши мирь ⸱ тоу не сѧ приѧщає̇|ши жрьтвѣ ⸱ и̇ и̇справлениє̇ ти не | полеꙁно бѫдеть ⸱ сьтвори прѣжеⷣ ми|рь ⸱ и̇ жрьтва приѫ̇та ти бѫдеть ⸱| и̇ тогаⷣ сѧ насладиши ̇ѫ̇ добрѣ ⸱| сєго ради приде сн͠ь л͠ьскы ⸱ да | примирить родь нашь кь б͠оу ⸱| сего ради не самь тькмо при|де ⸱ нѫ и̇ творѫщѧѫ̇ таковаа̇ ⸱| своє̇моу и̇мѣнию̇ ѡ̇бещꙿникы | творить ⸱ бл͠жени , сꙋть смѣ|раѧ̇щеи̇ сѧ ⸱ ꙗ̇ко ти сн͠ове б͠и ||

184а
нарекѫт сѧ ⸱ е̇же створиль ⷭ ̇диноѧ|ди сн͠ь бж͠и ⸱ тогаⷣ и̇ ти сьтвори ⸱ ̇|лико ти сила лв͠ьска ̇сть да бѫ|деши мироу ходатаи̇ ⸱ и̇ себѣ и̇ мнѣ ⸱| сего ради сн͠а бж͠иꙗ̇ ⸱ нарица̇мь | миротворꙿца ⸱ и̇ сего ради вꙿ врѣмѧ | слоужбѣ ⸱ и̇ноє̇ жрьтв , никоѫ̇же | помиѫ ⸱ нѫ смѣрени̇ братие ⸱| покаꙁаѫ̇ ꙗ̇ко боле се то ̇сть ⸱ хотѣ|хь большими прострѣти слово се ⸱| нѫ довлѣ̇ть ны реⷱноє̇ ⸱ послоуша|ѫ̇щимь а̇ще хотѧть ⸱ молѧ сѧ оу̇бо | да помнимь ⸱| присно словеса ст͠а|ꙗ̇ ⸱ и лобꙿꙁаниꙗ̇ страшꙿнаа̇ ⸱ и̇ цѣ|лованиꙗ̇ ⸱ ꙗ̇же междоу собоѫ и̇|мамы ⸱ сице бо сьплетае̇мь сьми|слы нашѧ ⸱ и̇ творить всѧ да бꙋде|мь тѣломь ̇дино ⸱ понеже вьси | ѿ є̇диного тѣла приє̇млемь ⸱| и̇ да бѫдемь вꙿ и̇стинꙋ тѣло є̇дино ⸱| не тѣлеса , кь себѣ смѣшаѫ̇ще ⸱| нѫ дш͠ѫ кѫ себѣ свѫꙁомь любовьны|мь сьвькоуплѣѫ̇ще ⸱ и̇ тако вьꙁмо||

184б
жемь сь дрьꙁновени̇мь ⸱ насладити сѧ | прѣстоѫ̇щѫѫ̇ трапеꙁы ⸱ а̇ще бо и̇ тьмѫ | и̇мамь добриⷯ дѣль ⸱ и̇ гнѣвь же дрьжимꙿ ⸱| вь соу̇ ⸱ и̇ праꙁно ⸱ и̇ никое̇гоже спс͠ни|ꙗ̇ симь можемь ꙩ̇брѣсти ⸱ сии̇ оу̇бо ⸱| вѣдѫще вь ꙁлоубенаꙗ̇ братиє̇ ⸱ вь|сѣкь гнѣвь да ꙩ̇тьврьжемь ⸱ ѡ̇исті|вше нашь оу̇мь ⸱ сь кротостиѫ̇ и̇ сь | помишеⷧни̇мь ⸱ и̇ многомь говѣ|ни̇мь ⸱ да пристѫпимь приѧ|стити сѧ ⸱ ст͠ыхь и̇ страшꙿн̇хь та|нахь ⸱ да л͠колюбець б͠ь сꙿвыше , ви|дѣвь ⸱ нелицемѣрꙿное̇ ꙩ̇бращени|̇ наше ⸱ и̇ симь бл͠госпоⷣбит н | ѡ̇бьщениє̇мь ⸱ бл͠годѣтиѫ̇ и̇ ͠ло|вѣколюби̇мь ⸱ г͠а нш͠его і̇саⷭ хаⷭ ⸱| сь ѡ̇ц͠емь коупно ⸱ и̇ ст͠ымь дх͠о|мь ⸱ слава и̇ дрьжава ⸱ и̇ ьⷭ и̇ покла|ни̇ ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ вꙿ вѣкы вѣ|комь а̇минъ ⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘ |

СЛꙌВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ И́ꙌАНА ⸱ ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ ПО | погребение̇ тѣлоу г͠оу бг͠оу ||

185а
і̇с͠оу хⷭоу ⸱ и̇ѡ̇сифоу ѿ а̇римаѳеѫ̇ и̇ ни|кодимоу ⸱ на сѫⷩтиє̇ г͠оу нашемоу | по спс͠нѣи̇ мѫцѣ дивноу бывш ⸱|
то се беꙁьмльстви̇ много̇ ⸱ и̇ | много на ꙁеми ⸱ и̇ то се беꙁьмль|вьстви̇ много ⸱ и̇ мльание̇ мно|го ⸱ ꙗ̇ко ц͠рь спить ⸱ и̇ ꙃемлѣ оубоꙗ̇ | сѧ и̇ оу̇млье ꙗ̇ко б͠ь плътиѫ̇ оу̇спе ⸱| б͠ь пльтиѫ̇ оу̇спе ⸱ б͠ь плътиѫ̇ оу̇мрѣ|ть ⸱ и̇ а̇дь вьстрепета ⸱ б͠ь вь малѣ оу̇|спе ⸱ и̇ спѫщихь ѿ вѣка ѿ а̇да | вьскрѣси ⸱ где н͠нѣ веⷱрашныѫ̇ мль|в ⸱ и̇ глаⷭ си ⸱ говори бываѭ̇щи | накаꙁа ѿ ꙁаконопрѣстѫпныхь | где народи и ковниини ⸱ и̇ ѡ̇рѫ|жиꙗ̇ и̇ дрьголиꙗ̇ и̇ трѫть непра|ведны ⸱ вь и̇стинѫ бо ꙁѣло ⸱ вь | и̇стинѫ ⸱ где цр͠ие иерие̇ ⸱ и̇ сѫди̇|ѫ̇ ѡ̇сѫжⷣенны̇ѫ̇ ⸱ где свѣщие и̇ | меи ⸱ и говори беисльнии̇ ⸱ где | людие и̇ шѫтаниꙗ̇ ⸱ вь и̇стинѫ | людие пооу̇ишѫ сѫ тьщетнымь | и соуетнымь ⸱ потыкошѫ сѫ | въ краи̇ѫ̇гльныи камень хьⷭ ⸱| и сами ськроушишѫ сѫ ⸱ при||

185б
врьгошѫ сѫ вь тврⷣь камень хьⷭ ⸱| нѫ вь пѣни вльныи̇мь раꙁы̇|дошѫ ⸱ потѫкошѫ сѫ ѡ̇ нако|вальнѣ непобѣдимѣ ⸱ нѫ ѡ̇|бае сами сѫ ськроушишѫ ⸱| и сьтрени бышѫ ⸱ вьꙁнесошѫ на дрѣво камень ⸱ и̇ сьвы|ше оу̇мрьтви и̇хь ⸱ свѫꙁашѫ | великаго сампсона ⸱ слнꙿца | хаⷭ ⸱ нѫ раꙁрⷣѣши вѣныѫ̇ ѫꙁы̇ ⸱| и̇нопленикь ⸱ и ꙁаконопрѣ|стѫпнни̇кы погоуби ⸱ ꙁаи̇|де сл͠нце подь ꙁемлѫ ⸱ тмѫ | прѣмранѫѫ̇ ⸱ и̇ ꙁаконопрѣстѫ|пникы погоуби ⸱ ꙁаи̇де сл͠нце по|дъ ꙁемлѫ ⸱ и̇ тьмѫ прѣмранѫѫ̇ | и̇ю̇деѻ̇мь сьтвори ⸱ дн͠есь спеⷭни̇ | сѫщимь на ꙁеми ѿ вѣка подь ꙁе|млеѫ̇ спѧщимь ⸱ днеⷭ сп͠са въсемоу | мироу ⸱ ̇лико виⷣмь ̇лико неви|димь ⸱ соугоубо оу̇бо днеⷭ ⸱ при|шествиє̇ г͠не ⸱ соугоубо сьмотре|ниє̇ ⸱ соугоубо л͠колюбьствиє̇ ⸱| соугоубо смотрени̇ ⸱ соугоубо сь|нити̇ ⸱ вь коупѣ же и̇ смѣрение̇ ⸱||

186а
соугбо кь л͠комь посѣщени̇ ⸱ ѿ не|беⷭ на ꙁемлѧ ⸱ ѿ ꙁемлѧ подъ ꙁемлѧ ⸱| б͠ь приходить ⸱ и̇ врата а̇доу ѿврь|ꙁаѫ̇ть сѫ ⸱ и̇ спѫщеи̇ ѿ вѣка раоуⷣѫ|т сѧ ⸱ и̇ сѣдѫщеи̇ въ тмѣ и̇ сѣни сь|мрьтнѣи̇ ⸱ великꙿ сꙿвѣть прии̇мѣ|те ⸱ сь рабы г͠ь ⸱ и̇ с мр͠твымии̇ б͠ь ⸱| сьи̇ оу̇мр͠ьши животь ⸱ сь повынꙿ|нми неповиненъ ⸱ сьи̇ сѫщимь | немраны свѣть въ тмѣ ⸱ сь плѣ|нникы свободитель ⸱ сь прѣи̇спо|дꙿными прѣвыше и̇ нбⷭь ⸱ г͠ь на ꙁеми | прославимь ⸱ г͠ь вь мр͠твыхь сь ни|ми сьнидѣмь ⸱ да оу̇вѣмь таи̇нѫ ⸱| ѫ̇же тоу раꙁоумѣє̇мь ⸱ б͠оу таи̇нѫ | оу̇та̇нѫѫ̇ ⸱ подъ ꙁемлеѫ̇ юдеса ⸱| и̇ да оу̇вѣм̇ како сѫщи въ а̇дѣ просвѣ|тиль є̇си проповѣды̇ ⸱ то оу̇бо вь|сѣхь ли прѣпрость спаⷭ̇ть ⸱ ꙗ̇вль|ши сѧ вь а̇дѣ б͠ь ⸱ и̇ н тоу вѣроуѫ̇щи|хь ⸱ въера смотрилива творѫ ⸱ а̇ днеⷭ | вл͠ьскаа̇ ⸱ вьера пльⷮскаа̇ ⸱ а̇ днеⷭ | г͠ьскаа̇ дѣє̇ть ⸱ вьера лв͠ьскаꙗ̇ ⸱| а̇ днⷭе бж͠ьскꙗ̇ влѣ̇ть ⸱ вера ꙁа | оу̇хо оу̇дарень быⷭ ⸱ днеⷭ ѻ̇блистани||

186б
̇мь бж͠имь ⸱ а̇довьско̇ жиⷧще про|свѣща̇т сѧ ⸱ въера свѫꙁань быва|а̇ше ⸱ а̇ днеⷭ нераꙁрⷣѣшим̇ми ѫ̇ꙁа|ми ⸱ свѧꙁа мѫителѣ ⸱ в̇ера ѻсѫ|ждень бываа̇ше ⸱ и̇ днеⷭ ѡ̇сѫждены|мь свободѫ даⷭ ⸱ вьера слоугы пи|латѡвы рѫгаа̇хѫ сѧ є̇моу ⸱ а̇ днеⷭ врⷶ|тници а̇дови видѣвше ̇го и̇еꙁо|шѧ ⸱ днеⷭ оу̇слы̇шите хв͠ьнѣи̇ мѫ|цѣ сьвшне̇ слоⷡ ⸱ слыши и̇ вьспо|и̇ ⸱ слыⷲи̇ прослави ⸱ слыши пропо|вѣжьⷣ ⸱ б͠оу велиꙗ̇ юдеса ⸱ како ꙁа|конь ѿстѫпа̇ть ⸱ и̇ како бл͠годѣ|ть процвитає̇та ⸱ како ѻ̇браꙁи | мимоходѫть ⸱ и̇ како сл͠нце вь|селенѫѫ̇ и̇спльнѣе̇ть ⸱ како веть|х ꙁаконь ꙩ̇бетьша ⸱ како нов | и̇ꙁветьща̇ть сѧ ⸱ како древнѣ | мимои̇дошѧ ⸱ и̇ како нова про|ꙗ̇вишѧ сѧ ⸱ д̇вои̇ люди е̇си ⸱ въ хвⷭь|нѣи̇ мѫцѣ прии̇дошѧ ⸱ ̇вреи̇сци | же коупно ⸱ и̇ поганьстии̇ ⸱ и̇ | два ц͠рѣ пилать и̇ и̇родь ⸱ и̇ дꙿва а|рьхиє̇реꙗ̇ ⸱ а̇нна и̇ каꙗ̇фа ⸱ да | ѻ̇бѣ пасцѣ вь коупѣ бѫдетѣ ⸱||

187а
ѻ̇ва прѣстоѫ̇щи ⸱ а̇ дх͠овнаꙗ̇ сина | и̇дѫщи ⸱ и̇ дꙿвѣ жрьтвѣ ⸱ вь ты веⷱрь сь|б̇шѧ сѧ ⸱ понеже сп͠сени̇ гл͠ѧ жи|вымь и̇ мр͠твымь бывша ⸱ тоже | и̇ю̇деи̇е̇ свѧꙁавше а̇гньца ꙁака|лаа̇хѫ ⸱ а̇ и̇же ѿ погань ⸱ вьпльти | б͠а ⸱ ѻ̇ви в сѣни вьꙁарахѫ ⸱ ѡ̇ви же | кь сльньцоу ⸱ нб͠оу притѣкаа̇хѫ ⸱| ѻ̇вы свѧꙁавьше хаⷭ ⸱ и̇ ѿсилахѫ ⸱ а̇ е̇|же ѿ погань ⸱ е̇динодш͠ьно є̇го прі|е̇маха ⸱ ѻ̇ви же скотꙿны жрьтвы ⸱| ѡ̇ви же б͠жию тѣлоу жрьтвӹ | приношахѫ ⸱ нѫ ю̇деи̇ское и̇сь|хожеⷣние̇ ⸱ еже ѿ егыпта ⸱ помѣ|нѫхѫ ⸱ а и̇же ѿ погань и̇ꙁьа̇вле|ние ѿ льсти проповѣдахѫ ⸱ и̇же | ѡ̇собь градь ц͠рю великомоу ⸱| вь немже сьтвори спеⷭние̇ ⸱ посрⷣѣ | ꙁемлѫ и посрѣдѣ животоу ⸱ по|ꙁнань бывь ⸱ іс͠ь б͠жи и̇ сн͠ь ⸱ по|срѣдѣ ѡ̇ц͠а ⸱ и д͠ха ѡ̇бѣма жи|вотома ⸱ и̇ животь ѿ живота ⸱| истинꙿно ⸱ и̇ животь ⸱ ꙗ̇ви сѫ посрѣ|дѣ а̇нг͠ль ⸱ и̇ л͠комь вь ꙗ̇слехь ꙗ̇вла|ѫ̇ сѧ ⸱ и̇ посрⷣѣ ꙩ̇бои̇хь люди ⸱||

187б
сии̇ камень ѫ̇гльны лежѫ ⸱ посрⷣѣ | ꙁаконоу и̇ пррⷪкомь ⸱ вькоупѣ про|повѣдає̇мь ⸱ посрⷣѣ мои̇сеѡ̇ви | и̇ и̇ли ꙗ̇влѣѫ̇ сѧ ⸱ и̇ посрⷣѣ ꙩ̇бѣма | раꙁбои̇никома ⸱ б͠ъ раꙁоумном | раꙁбоиникоу ꙗ̇влѣѫ̇ сѧ ⸱ и̇ посрѣдѣ | настоѫ̇щеи̇ жиꙁни ⸱ грѧдѫщи сѫ|дии̇ вѣныи̇ сѣдить ⸱ и̇ посрѣдѣ | днеⷭ живымь и̇ мртвымь ꙗ̇влѣ|ѫ̇ сѧ ⸱ соугоубо пакы гл͠аѫ̇ жиꙁн ⸱| соугоубо рожⷣьство вькоупѣ ⸱ и̇ про|роⷭтво ⸱ сирѣь соугоубо рожьⷣ|ствоу вещи ⸱ и̇ въ пльтии̇ юдеса ⸱| а̇нг͠ль марии̇ матери хв͠о рождьство | бл͠говѣствова ⸱ а̇нг͠ль марии̇ магда|лини порожеⷣни ̇моу ̇же ѿ гроба ⸱| бл͠говѣствова ⸱ нощиѫ̇ х͠ь въ виѳле|ѻ̇мѣ роди сѧ ⸱ нощиѫ̇ пакы весь и̇|ꙁь м͠ртвхь паражаⷣє̇т сѧ ⸱ врьто|пь и̇с камене ⸱ и̇деже хьⷭ ражаⷣе̇ть | сѧ ⸱ пелени рождъство при̇млѧ|ть врьтопь вь камени и̇де(же) погре|бе сѧ ⸱ и̇ пеленами ꙁеⷣ повиває̇ть ⸱ сѧ ⸱| и̇ ꙁмирьнѫ рождеи сѧ приѫ̇ть ⸱ и̇ | ꙁмирьнѫ на погребениє̇ при̇мꙿ ⸱||

188а
и̇ ѿ а̇нг͠ла при̇меть вѣсть и̇ѻ̇сифь | беꙁмѫжныѫ̇ мѫжь ⸱ а̇ ꙁꙿде и̇ѡ̇сифь ѿ а̇|римаѳеѫ̇ ⸱ вь виѳлеѡ̇мѣ вь ꙗ̇|слехь рождъство ⸱ нѫ и̇ въ гробѣ ꙗ̇ко | и̇ вь ꙗ̇слехь мꙗсто ⸱ прьви пасты|ри̇ бл͠говѣстьници ⸱ хвⷭоу рожⷣъ|ствоу ⸱ нѫ прьви вьсѣмъ пастироу хоуⷭ ⸱| оу̇еници благовѣстишѧ ⸱ х͠во и̇ꙁь мꙿ|рьтвхь порождени̇ ⸱ тамо а꙼нлⷢъ раⷣоуѫ̇ сѧ д͠вѣ и̇ въꙁпи ⸱ а̇ ꙁде раⷣоуѫ̇ть сѧ вели|комоу свѣтоу а̇нг͠ль вьꙁьпи ⸱ хьⷭ же на|мь ⸱ вь прьво̇ раждъство хв͠о по .м͠. | дн͠и вьꙁыде вь є̇роусалимь въ цр͠ко|вь ⸱ и̇ принесошѧ вамь а̇ко и̇ прьвѣ|ньцоу ⸱ дꙿва грьлиища ⸱ нѫ и̇ поро|ждени̇ є̇моу ̇же и̇ꙁь мрьтвы|хь ⸱ хьⷭ по етиридесѧти дн͠и ⸱ вь|ꙁыде вь вышни е̇роусалимь ⸱ ѿнѫ|доуже не раꙁлѧи сѧ ⸱ вь и̇стинѫ ст͠а | ст͠ымь ⸱ ꙗ̇ко и̇ прьвенець неи̇стꙿлѣ|на и̇ꙁь мрꙿтвыⷯ ⸱ и̇ приведе бв͠и и̇ ѻ̇|ц͠оу ⸱ дв͠а грьлиища ⸱ дш͠ѫ и̇ пльⷮ | нашѫ ⸱ є̇гоже приѫ̇ ѻ̇тец͠ь ⸱ ꙗ̇|ко и̇ семеѻ̇нь ⸱ тако и̇ ветьхы̇ дн͠ь|ми хаⷭ приѫть вь рѫцѣ свои̇ вь своꙗ̇ ||

188б
ꙗ̇дра ⸱ а̇ще ли вѣсть кто и̇ се вѣрьно слы|ши ⸱ ꙩ̇блиаѫ̇ тѧ недвижимыѫ̇ пеати ⸱| хвⷭоу порожеⷣнию̇ ⸱ и̇ гробоу гн͠ю ⸱ ꙗ̇ко | бо ꙁнамена намь пеатемь ⸱ и̇ дв͠есть|вны̇мь дверемь ꙁатвореномь ⸱ хьⷭ ѿ дв͠ | роди сѧ ⸱ и̇ тако неѿврьстомь сѫщи|мь пеатемь гробнымь ⸱ хв͠о поро|жеⷣни̇ быⷭ ⸱ какоже вь гробь ⸱ и̇ ко|гда ⸱ и̇ ѿ кои̇хь ⸱ хьⷭ жиꙁнь полага|е̇ть сѧ вь гробѣ ⸱ и̇ ст͠ымь словомь | славльшимь ⸱ и̇ поꙁдѣ бывшоу ⸱| приде л͠вкь б͠гать ⸱ и̇менемь и̇|ꙩ̇сифь ⸱ си дрьꙁнѫвь и̇ вьниде кь | пилатоу ⸱ и̇ проси тѣла и̇с͠ва ⸱ вьни|де л͠кь кь л͠коу ⸱ просѧ б͠а л͠комь ⸱| прошаше брение̇ ѿ брениꙗ̇ ⸱ при|ѫ̇ти ꙃиждитела вьсѣмь ⸱ сѣно | ѿ сѣна приѫ̇ти ⸱ нꙿб͠сны ѻ̇гꙿнь ка|пла малаꙗ̇ ѿ каплѫ приѫ̇ти | беꙁдѫ ⸱ кто видѣ и̇ли кто слы̇ша ⸱| где л͠комь творьца ⸱ и̇ л͠кь да|роваше ⸱ беꙁаникь праведь|ника и̇ творꙿца ⸱ ꙁакономь ꙩ̇||

189а
бѣща сѧ дарьствовати ⸱ сѫдиѧ̇ ѡ̇|сѫждены ⸱ ꙗ̇ко ꙩ̇сѫжеⷣна сѫди|ꙗ̇мь въ погребени̇ даѫ̇ ⸱ и̇ поꙁдѣ бы̇вꙿшоу приде л͠кь бг͠ать ⸱ и̇менемь | и̇ѻ̇сифь вь и̇стинѫ бг͠ать ⸱ ꙗ̇ко вь|се сложено̇ тѣло і̇св͠о при̇мь ⸱ вь и̇|стинѫ бг͠ать ⸱ ꙗ̇ко соугоубѫ оу̇си|ѫ̇ хв͠ѫ ⸱ ѿ пилата при̇мь ⸱ богать ꙗ̇|ко бесцѣна бисра доⷭє̇нь быⷭ приѫ̇|ти ⸱ вь и̇стинѫ̇ бг͠ать ⸱ понеже вла|галище понесе плътьно̇ ⸱ бж͠есть|внаа̇го бг͠атьства ⸱ и̇ како не бога|ть ⸱ вьсемоу мироу жиꙁнь и̇ сп͠се|ни̇ стѫжавъ ⸱ како не бг͠ать ⸱ и|ѡ̇сифь ⸱ дарь приемь питаѫща|го вьсѣхь ⸱ и̇ вьсѣми ѡ̇бладаѫ̇щаа̇ ⸱| поꙁдѣ же бы̋вшоу ⸱ бѣше оу̇бо | ꙁаи̇шло вь а̇дь праведное слн͠це ⸱| тѣмже прииде л͠кь бг͠ать и̇ме|немь иѡ̇сифь ⸱ ѿ аримаѳеѫ̇ ⸱| и̇же бѣ крыѫ̇ сѫ страха ради ию̇|деиска ⸱ прииде же и̇ никодимъ ⸱| приишедь кь і̇св͠и нощиѫ̇ ⸱ таи|ны оу̇таити потае̇ныѫ̇ ⸱ и два пота|енаꙗ̇ оуеника скрити іс͠а ⸱ и вь ||

189б
и грѧдеть ⸱ и скрьвенѫѫ вь а̇дѣ таи̇|нѫ ⸱ потаеномоу вь пльти б͠оу ⸱ и с|воимь скрьвениемь оу̇ѫща дроу|гь дроуга ⸱ и̇ прѣспѣваѫ̇ща бж͠и|ѫ любꙿве ⸱ никодимь бо вьꙁемь | ꙁꙿмирнѫ ⸱ а̇ и̇ѡ̇сифь дрьꙁнове|ни ⸱ еже кь пилатоу похвално | си бо вьсѣкь страхь ѿврьгь ⸱ и̇ | дрьꙁновено вьниде кь пилатоу ⸱| просѧ тѣла іс͠ва ⸱ и вьшедь прѣ|дверы ѿнѫдь и наѧть да в лю|бениꙗ̇ ⸱ и̇ мысли не погрѣшить ⸱| тѣмже не ꙁаинаеть кь пила|тоу ⸱ велиꙗ̇ми рѣми етеры ⸱| да не вь гнѣвь сего раꙁдражить ⸱| и̇ ѿпадеть прошениꙗ̇ ⸱ ни г͠ле|ть кь немоу ⸱ дажⷣь ми тѣла іс͠о|ва ⸱ ѡ̇мраившомоу сл͠нце ⸱| прѣжеⷣ вь мало врѣмѧ ⸱ ка|мение раꙁдроушьшоу ⸱ и̇ ꙁе|мѧ потрѧсьшоу ⸱ и̇ гробы ѿ|врьꙁьшоу ⸱ и̇ катапетаꙁм|ѫ ц͠рковнѫ раꙁдравшоу ⸱| нитоже таково кь пилатоу | гл͠аше ⸱ нѫ ꙿто прошение ете||

190а
ро мало ⸱ ѡ̇ сѫди ⸱ ѿнѫдъ нѣщо ти | мало просѧ ⸱ и̇ к тебѣ прии̇дохь ⸱| дажⷣь ми тѣло мрьтво въ погребе|ни̇ ⸱ ѡ̇номоу ѻ̇сѫжеⷣномоу ⸱ ѿ | тебе і̇соуⷭ наꙁареѡ̇ви ⸱ і̇соуⷭ нищ ⸱| і̇соуⷭ бесьхрамникоу ⸱ і̇соуⷭ семоу ⸱| нищоу ⸱ нагоу и̇ смѣреномоу ⸱| і̇соуⷭ тектеновоу ⸱ и̇ вь странхь | неꙁна̇моу ⸱ і̇соуⷭ ѫ̇ꙁьникоу ⸱ і̇соуⷭ | ѿкрьвеномоу ⸱ и̇ небрѣгомоу вь|сѣми ⸱ и̇ висѫщоу ⸱ дажъⷣ ми сего | страньнаго ⸱ каꙗ̇ ти ̇ польꙁа ѿ тѣ|ла страннаго ⸱ и̇ ѿ далее прише|дъша ꙁде ⸱ да спеⷭть странꙿиы̇ѫ̇ ⸱ да|жьⷣ ми сего странꙿнаго ⸱ сьшедь|шаго вь темьнаꙗ̇ мѣста ⸱ вьꙁвⷷ|сти странꙿнаго ⸱ тьи̇ бо ⷭ (є)динь | стрнны̇ ⸱ дажⷣь ми сего странꙿна|го ⸱ ̇гоже не свѣмь странны̇ ⸱ да|жьⷣ ми сего странꙿнаго ⸱ ̇моуже | ѻ̇ц͠а не ꙁнаѫ̇ ⸱ дажьⷣ сего странꙿна|го ⸱ ̇моуже мѣста не ꙁнаѫ̇ ⸱ ни | жилища не свѣмь странꙿны ⸱| дажьⷣ ми сего странꙿнаго ⸱ житиє̇ | и̇мѫща вь странꙿны̇хь ⸱ дажьⷣ ми ||

190б
сего наꙁареꙗ̇ странꙿнаго ⸱ є̇мже ро|жьⷣства не свѣмь странꙿны̇ ⸱ дажьⷣ | ми сего вольнаго и̇ страньна ⸱ не и̇|мѫща ꙁеⷣ ⸱ где главы подьклони|ти ⸱ дажда ми сего странꙿнаго вь | странны̇хь ⸱ ꙗ̇ко странꙿна и̇ бесь|храмника ⸱ и̇ ѿ ꙗ̇сли странꙿнаго ⸱| и̇ ѿ рода бѣжѫщаго ⸱ даждъ ми | сего странꙿнаго бѣжавьшаго ѿ са|мѣхь ⸱ плѣникь є̇гипеть ⸱| и̇же ни граⷣ ⸱ ни веси ⸱ ни храма ⸱ ни | ꙩ̇битѣли ⸱ ни рода и̇мать ⸱ и̇ вь | тоужⷣѫѫ̇ ꙁемѫ сь материѫ̇ и̇мѫ|ща житиє̇ ⸱ и̇ сьдрьжѫщаго всѣ|ьскаа̇ ⸱ дажьⷣ ми сего ѻ̇ влкⷣо ⸱ ви|сѫщаго нага на дрѣвѣ ⸱ покры|ѫ̇ покрывьшаа̇го моє̇моу сьста|воу наготѫ ⸱ дажъⷣ ми сего мрьтва|го вькоупѣ б͠а ⸱ да покрѫ̇ покрі|вьшаа̇го моꙗ̇ беꙁакониꙗ̇ ⸱ да|жьⷣ ми сего мрьтваго да и̇ погре|бѫ ⸱ погребьшаго вь є̇рьданѣ мⷪ|ѫ̇ грѣхы̇ ⸱ ѻ̇ мрьтвѣ молѧ ⸱ ѿрѣꙗ̇|хь ꙩбидѫ пр̇мшоу ⸱ и̇ ѿ дроуга | прѣноу бывшоу ⸱ и̇ ѿ оу̇еника прѣда||

191а
ноу ⸱ и̇ ѿ братиѫ̇ и̇ꙁьгнан ⸱ и̇ ѿ свои̇хь | рабь оу̇дарен ⸱ и̇ ꙁаоу̇шеноу ꙁа оу̇хо ⸱| ѻ̇ мрьтвѣ мⷪлѫ ⸱ и̇ ѡ̇сѫжеⷣноу бывшоу ⸱| ѿ свобожден̇хь ѿ него ѿ работ ⸱| ѿ приє̇мьшихь ѿ него пищѫ ⸱ и̇ | ѿцьта напо̇ноу ⸱ и̇ ѿ и̇сꙿцѣлѣвь|шихь ѿ него ⸱ и̇а̇ꙁвы приє̇мша ⸱| и̇ ѿ оу̇еникь ѻ̇ставленоу ⸱ и̇ ѿ своѫ̇ | матере лишеноу ⸱ ѡ̇ мрьтвѣ ꙩ̇ пи|лате млⷭѫ ⸱ и̇ на дрѣвѣ висѧща ⸱ нⷭѣ | ̇моу ѡ͠ца на ꙁеми ⸱ ни дроугь ни хѻⷮ|н͠нѣ ⸱ ни оу̇еникь ⸱ ни ѫ̇жьника ⸱| ни погребитель ⸱ нѫ самь е̇динь ⸱| е̇диномоу ⸱ еди̇ноѧдыи̇ ⸱ въ все|мь мирѣ б͠ь ⸱ и̇нь никтоже ⸱ си̇ | словеса иѡ̇сифь кь пилатоу гл͠аше ⸱| и̇ повелѣ пилать вьдати емоу | прѣст͠ое тѣло іс͠во ⸱ и̇ пришедь | на гольгофи̇но мѣсто и̇ѡ̇сифь ⸱| и̇ снѫть б͠а ⸱ вь пльти ѡ̇ дрѣва ⸱| и̇ полагаеть на ꙁеми вьпльще|нꙿнаго ⸱ нѫ ни пакы нага види|ть лежѫща ниꙁоу вьꙁведша|го вьсѣхь горѣ ⸱ и̇ бываеть вь||

191б
малѣ беꙁ д͠ха ⸱ и̇же есть жиꙁнь | вьсѣмь ⸱ дх͠ь видѧ беꙁь ѡ̇ию̇ ⸱| сьꙁдавшаго много оу̇ителѧ ⸱| и̇ лежить вьсѣмь вьскрѣшени|е ниць ⸱ и̇ оумрьщвень бываеть | б͠ь вь пльти ⸱ вьскрѣшеи̇ мрьⷮвы̋|ѫ̇ ⸱ и̇ мльить вь пльти и̇ вь гро|бѣ б͠жию словоу̇ ⸱ и̇ вьꙁдвижень | бываеть дланꙿма ⸱ сьдрьжаѫ̇ | рѫкоѫ вьсѫ тварь ⸱ волеѫ̇ оу̇бо | и̇ѡсифь и̇спрошь и̇ при̇емь ⸱| бѣси ли кого при̇ѫ̇ть ⸱ и̇бо пристѧ|пи кь кртⷭоу ⸱ и̇ сьнемь і̇саⷭ ⸱ вѣси ли | кого приѫ̇ть ⸱ а̇ще оу̇бо вѣси кого | дрьжиши ⸱ и̇ н͠нѣ быⷭ богать ⸱ ка|ко богать ⸱ и̇ б͠жию̇ тѣлоу и̇ страшь|номоу твориши погребени̇ ⸱ похва|льна ти є̇сть любы ⸱ нѫ пае похва|льно д͠ши тво̇и̇ дрьꙁновениє̇ ⸱ во|ле оу̇бо не трепеⷳши ли на рѫк но|сѧ ⸱ є̇гоже трепещѫть хероувими ⸱| кымь страхомь ⸱ б͠жиѫ̇ пльть ти | ѻ̇блаиши риꙁами ⸱ тацѣмь жⷷ | говѣниє̇мь ⸱ ѻ̇и трепещетѣ ⸱||

192а
и̇ како ѿкры тѣло б͠оу ⸱ смѣривꙿ|шоу сѧ волеѫ̇ ⸱ оу̇бо рꙿци ми ѻ̇ ѻ̇|сифе ⸱ и̇ кь вьстокоу̇ ꙗ̇ко и̇ мрꙿтва погриба̇ши ⸱ і̇саⷭ вьстоко|мь вьстока ⸱ и̇бо и̇ свои̇ма прьсто|ма ⸱ ꙗ̇ко и̇ мртвоу і̇соуⷭ ꙁатварѣє̇|ши ѡ̇и ⸱ ѿврьꙁьшомоу свои̇ма | прьстома слѣпомоу ѻ̇и ⸱ и̇бо и̇ | оу̇ста стиска̇ши ⸱ ѿврьꙁьшомⷹ | оу̇ста гѫгнивомоу ⸱ и̇бо и̇ рѫцѣ сла|га̇ши ⸱ простерьшомоу и̇сьхь|ши рѫцѣ ⸱ и̇ ноꙁѣ по ꙁакон вѫже|ши ⸱ давшомоу ходъ ⸱ и̇ недвижимы|ма ногама ⸱ и̇бо и̇ на ѻ̇дрѣ вьꙁдⷡжеши | повє̇лѣвꙿшаго ⸱ ѡ̇слабе(н͠о)моу жиламі ⸱| вьꙁми ѻ̇дрь свои̇ ходи ⸱ и̇бо и̇ хриꙁмⷾ | вьꙁлива̇ши ⸱ и̇ неб͠снѣи̇ хриꙁмѣ | пролиꙗ̇вꙿши сѧ и̇ весь мирь ꙩ̇св͠ѫщь|ши ⸱ воле оу̇бо є̇ще крьви текѫщи ⸱| ѿ ꙗ̇ꙁв̇ бж͠ию̇ тѣлоу и̇ смѣ̇ши | и̇стинѫ и̇скати ⸱ и̇сцѣлѣвꙿшомоу крь|вотѡивѫѫ̇ ⸱ и̇бо и̇ водоѫ̇ ѻ̇мыва|̇ши тѣло бж͠иє̇ ⸱ и̇ꙁьмывꙿшомоу | вьсѣхь ⸱ и̇ ꙩ̇цѣщени̇ давꙿшоу ⸱||

192б
кыѫ̇же свѣщѫ вьжежеши ⸱ и̇стинꙿномⷹ | свѣтоу ⸱ и̇ просвѣщьшом всѣе|скаа̇ ⸱ и̇ всѣкого л͠ка ⸱ кыѫ̇же вьспⷪ|̇ши погребению̇ пⷭѣ ⸱ при̇млѫщо|моу присно ѿ нб͠сныхь силь пⷭѣни ⸱| и̇бо сльꙁы оу̇пощає̇ши ꙗ̇ко и̇ надь | мр͠твымь ⸱ просльꙁившомоу сѧ и̇ мрь|тва лаꙁарѣ вьскрѣсивьшомоу ⸱ и̇|бо и̇ плаь прѣд нимь твориши ⸱ давь|шомоу всѣмь радость ⸱ и̇ скрьбь | ѿ ̇вгы ѿврьгоу ⸱ ѻ̇бае блажѫ | рѫцѣ твои̇ и̇ꙩ̇сифе ⸱ послоуживь|ши и̇ ꙩ̇сѫгьши ⸱ ̇ще и̇ крьвь поу|щаѫ̇щи б͠жи̇ тѣлоу ⸱ і̇с͠оусовоу ⸱ ѿ | рѫкоу и̇ ногоу ⸱ бл͠жѫ рѫцѣ твои̇ ⸱| прикоснѫвꙿши сѧ бж͠ии̇хь ребрь ⸱| прѣжде томѣ невѣрꙿномоу ⸱ вѣрꙿноу | и̇ похвальноу бывꙿшоу ⸱ бл͠жѫ оу̇|ста твоꙗ̇ бесь ситости нас̇ща|шѫѫ̇ сѧ ѿ ісвⷪѣхь оу̇сть ⸱ и̇ дх͠а ст͠а | ѿ тѫдоу и̇спльнишѧ сѧ ⸱ бл͠жѫ | ꙩ̇и твои̇ ⸱ приложивы и̇хь кь | ст͠ма ѻ̇има ⸱ и̇ свѣть и̇сти|нꙿны̇ ѿ тѫдоу приє̇мьшоу ⸱||

193а
бл͠жѫ лице твоє̇ приложивьше̇ сѧ | кь бж͠ию̇ лицоу ⸱ бл͠жѫ рамѣ твои̇ ⸱| и̇же носистѣ носѫщаго вьсѣь|скаꙗ̇ ⸱ бл͠жѫ главѫ твоѫ̇ ⸱ понеже | прикоснѫ сѧ ⸱ и̇свⷭѣ главѣ ⸱ бл͠жѫ | и̇ꙩ̇сифа и̇ никодима ⸱ быⷭ бо прѣ|жеⷣ хероувимь ⸱ хероувимомь б͠а | вь себѣ носѧща ⸱ и̇ приносѫща ⸱| понеже бысте прѣжде шестокри|лꙿныхь б͠оу слоуꙁѣ ⸱ не крилома нѫ плашаницеѫ̇ ⸱ б͠а покривьша | и̇ поьтьша ⸱ ̇гоже хероувими | трепещѫть ⸱ сего на рамѣ и̇ѻ̇си|фь и̇ никодимь носить ⸱ ꙗ̇ко вь|си беспльтꙿны енове носѧть сь | нима ⸱ и̇деже бо и̇ѻ̇сифь ⸱ и̇ ни|кодимь ⸱ не тоу ли сьтекошѧ | сѧ ⸱ весь бж͠и а̇нг͠льскы сьбо|рь ⸱ и̇ варѣѫ̇ть хероувими ⸱ и̇ | прѣдитекѫть серафими ⸱ и̇ | сьнимаѫ̇т сѧ прѣстоли ⸱ и̇ | покрываѫ̇ть шестокрилнии̇ ⸱||

193б
и̇ трепещѫть многоꙩ̇ити ⸱ видѫ|ще і̇саⷭ вь пльти беꙁꙿ ѻ̇ию ⸱ и̇ при|крываѫ̇ть сѧ силы̇ ⸱ и̇ поѫ̇ть | влⷣьствиꙗ̇ ⸱ и̇ трепещѫть ини ⸱| и̇ дивѧтꙿ сѧ вьсѣескаꙗ̇ и̇ оу̇жа|саѫ̇ть сѧ ⸱ и̇ стѫꙁаѫ̇ще сѧ гл͠ѧть ⸱| то се страшꙿно̇ слово ⸱ и̇ боꙗ̇ꙁнь | и̇ трепеть ⸱ и̇ оу̇жась ⸱ то се вели|̇ и̇ дивно̇ юдо ⸱ невиⷣмы намы | и̇ беспльтꙿнымь вьи̇спрь б͠ь сьи̇ ⸱| и̇ ныꙁоу лв͠кы̇ виⷣмь е̇сть мр͠твь | ̇моуже прѣстоѫ̇ть хервими сь | говѣни̇мь ⸱ и̇ сего и̇ѡ̇сифь и̇ | никодимь погрибоє̇ть бе[ꙁ] сь|мнѣниꙗ̇ ⸱ когаⷣ сьниде ѻ̇ставль | и̇спрьнѣꙗ̇ ⸱ како вьꙁыде сьи̇ вь|нѫтꙿрь ⸱ и̇ како на ꙁемѫ приде ⸱| и̇спльнѣѫ̇ въсѣескаꙗ̇ ⸱ и̇ какⷪ | слѣꙁе не ювьш ни є̇диномⷹ ⸱| сьи̇ вьспрь сь ѡ̇ц͠емь ⸱ вынѫ ꙗ̇|ко б͠ь не ꙗ̇вль сѧ намь ⸱ нигде|же л͠комь ⸱ ꙗ̇|ко л͠кь ⸱ вькоу||

194а
пѣ же и̇ л͠колюбець ꙗ̇ви сѧ ⸱ како | невидимь виⷣмь бы̇ва̇ть ⸱ и̇ ка|ко беспльтны̇ вьпльти сѧ ⸱ и̇ ка|ко немѫимь мѫкѫ при̇млеть ⸱| и̇ како сѫди на сѫдищи ста ⸱ и̇ ка|ко животь сьмрⷮь вькоусии̇ ⸱ и̇ ка|ко вь гробь невьмѣстими вьмѣ|щає̇ть сѧ ⸱ и̇ како ꙩ̇бита вь гро|бѣ ⸱ не ѡ̇став̇ прѣстоль ѡ̇те|ь ⸱ и̇ како вь врата врьтьп вь|ходить ⸱ не ѿврьꙁы̇ врать нб͠сныⷯ ⸱| и̇ врата а̇доу ѿврьꙁає̇ть ⸱ врать | дв͠естьвныхь не ѿврьꙁь ⸱ нѫ вра|та а̇довьскаꙗ̇ скроушишѧ сѧ ⸱ и̇ | двери при томѣ не ѿврьꙁь ⸱ нѫ вра|та црⷭтвию̇ лв͠комь ѿврьꙁь ⸱ а̇ вра|та гробоу и̇ пеати неврѣжеⷣн̇ сꙿхра|ни ⸱ и̇ како вь мр͠твыⷯ приетає̇т сѧ | свободь ⸱ и̇ како свѣть беꙁьмраны̇ | вь темныⷯ ⸱ и̇ въ сѣни сьм͠рьтнѣ|и̇ прихѻдить ⸱ камо грѧдеть и̇ | камо сходить ⸱ є̇гоже оу̇дрьжати ||

194б
съмрьть не можеть ⸱ то ̇ слово | то є̇ коварьство ⸱ то ̇ мсль ⸱ сь|нитию̇ є̇моу и̇же вь а̇дь ⸱ негли | а̇дама свѧꙁана и̇ намь кле|врѣта ⸱ и̇ вьꙁвести сѫдить вь | и̇стинѫ прьвоꙁдано ѻ̇в͠ѧтѧ ⸱| погыбꙿше̇ вьꙁыскати грѧдеть | и̇ сѣдѫщихь вь тꙿмѣ ⸱ хощеть | посѣтити ⸱ и̇бо плѣника а̇да|ма ⸱ и̇ плѣнꙿницѫ є̇вꙿгѫ ⸱ ѿ страсти | и̇ꙁрѣшити грѧдеть ⸱ ꙗ̇ко б͠ь и̇ с͠нь | и̇ма ⸱ да сь нимь сꙿнидѣмь ⸱ и̇ да | сь нимь ликьствоує̇мь ⸱ и̇ да вь|ꙁы̇гра̇мь сѧ ⸱ и̇ да потьщим сѧ ⸱ и̇ да проводимь ⸱ и да вьспоє̇мь ⸱| и̇ да подвигнѣмь сѧ ⸱ б͠оу при|мѣньшоу сѧ кь лв͠комь ⸱ и̇ свѧ|ꙁанꙿнымь ѿпоущениє̇ ⸱ грѧ|деть бо и̇сти л͠колюбець ⸱ и̇ꙁвⷷ|сти вѣꙿныѫ̇ ѫ̇ꙁꙿникы̇ ⸱ мѫжь|ствомь и̇ ѻ̇блстиѫ̇ великоѫ̇ ⸱| и̇ живѫщихь вь гробѣхь ⸱||

195а
и̇хьже оу̇мѫи непобѣдми ⸱| мѫитель ⸱ оу̇мѫи ѿ б͠а и̇ ꙗ̇ко и̇ | противьника оу̇крадь ⸱ и̇ сьбра | живѫщихь вьи̇спрь тоу свѧ|ꙁанꙿныѫ̇ ⸱ и̇ а̇дамь свѫꙁанꙿны прѣ|жеⷣ ⸱ вьсѣмь свѧꙁани̇мь вь прѣ|и̇сподꙿнѣꙗ̇ ⸱ тоу а̇вель пожрень | прьвы праведникь ⸱ пастьрь хоуⷭ | пастироу ⸱ и̇ вь ѻ̇браꙁь бывь | праведномоу | ꙁаколени̇ю̇ ⸱| тоу ное̇ вь ꙩ̇браꙁь великомоу (ко) | ковьегоу ⸱ б͠жии̇ цр͠кви ꙁижиⷣ|тель ⸱ сп͠сає̇ши жестосрьдиѫ̇ ѫ̇|ꙁкы всѫ ѿ потѡпа ⸱ и̇ ист го|лѫбь ст͠омоу дх͠оу ⸱ и̇ темꙿнаго | врана диꙗ̇вола ⸱ вьнь и̇ꙁьгнавь|ша ⸱ тоу а̇вра(а̇)мь прⷣѣдь и̇ хоуⷭ жре|ць ⸱ и̇же беꙁьножнѫѫ̇ и̇ бесꙿм͠рь|тнѫѫ̇ жрьтвѫ ⸱ б͠оу пожрьль ⷭ ⸱| тоу свѧꙁаны и̇сакь ⸱ свѧꙁань | древле ѿ а̇врама ⸱ вь хоⷭвь ꙩ̇бра|ꙁь ⸱ тоу и̇ꙗ̇ковь сьи̇ пеалень ⸱| и̇ прискрьбень ꙁа (и̇)ѻ̇сифа ⸱||

195б
вьи̇спрь тоу и̇ꙩ̇сифь свѧꙁань | бы̇вь вь ̇гиптѣ ⸱ вь темни|ци вь ꙩ̇браꙁь хоуⷭ ⸱ тоу мои̇си | вь темныхь ниꙁь ⸱ ꙗ̇ко и̇ вь ко|вьеꙁѣ вьи̇спрь ⸱ тоу даниль вь | прѣи̇сподꙿни гробь а̇довь ⸱ тоу є̇|ремиꙗ̇ ꙗ̇ко вь ꙗ̇мѫ тимѣньнѫ|ѫ̇ ⸱ вь а̇дскы гробь и̇ сьмр͠ьтноу | и̇стлѣнию̇ ⸱ тоу вь рѣво а̇дьско|̇ лежить и̇ѡ̇на ⸱ вь ѡ̇браꙁь хоуⷭ ⸱| вѣно̇моу и̇ прѣвѣноує̇|моу ⸱ и̇ѡ̇нѣ живѫщоу̇моу | вь вѣкы ⸱ и̇ вꙿ вѣкы вѣкомь ⸱| и̇ на вѣкы̇ ⸱ и̇ е̇ще тоу и̇ дв͠дь ѻ̇|ц͠ь бж͠иа̇ ⸱ и̇ꙁ негоже по пльти | хьⷭ роди сѧ ⸱ и̇ то гл͠ѧ дв͠да нѫ | соломона ⸱ и̇ тоу самь і̇ѡⷶнь | великы̇ ⸱ боли вь пррⷪцѣхь вь|сѣхь ⸱ ꙗ̇ко вь темнаа̇ ложесꙿ|на ⸱ хаⷭ проповѣда ⸱ гробни|мь всѣмь ⸱ соугоубы̇ прѣди|теа ⸱ и̇ проповѣдьникь | жив̇мь и̇ мрт͠вымь ⸱ и̇ по||

196а
слань кь темници и̇родовѣ ⸱ въ | темницѫ дш͠евнѫѩ̇ ⸱ оу̇мрь|шимь ѿ вѣка праведн͠икомь ⸱| и̇ неправедникомь ⸱ тѡже и̇ прои | праведꙿници ⸱ въси молитвами | присно не прѣстаѫ̇щими ⸱ б͠а ѿ | тѫдоу мⷪлѣхѫ ⸱ и̇ꙁбавлениє̇ | прошахѫ ⸱ прѣскрьбномоу то|моу ⸱ и̇ оу̇миленом тѡмоу ⸱ прѣ|тьмномоу мракоу ⸱ ѻ̇вь кь б͠оу | гл͠аше ⸱ и̇с рѣва а̇дова вепль мⷪ|и̇ ⸱ и̇ оу̇слыша глаⷭ мои̇ ⸱ ѡвь же | и̇ꙁ гл͠ѫбины вьꙁвахь тебѣ | г͠и ⸱ г͠и оу̇слы̇ши глаⷭ мои̇ ⸱ др|гы просвѣти лице своє̇ и̇ спⷭ[и]мꙿ | се ⸱ и̇нь сѣдѫ на хорови̇мѣ и̇ | ꙗ̇ви сѧ ⸱ дроугы вьꙁвⷣигни си|лѫ̇ ти и̇ приди да ни спеⷭши ⸱ и̇|нь ѫ̇дро да варѧт ны̇ щєдроти | твоѫ̇ г͠и ⸱ дроугы и̇ꙁбави дшѫ | ми ѿ а̇да прѣи̇сподꙿнаго ⸱| и̇нь г͠и и̇ꙁвель є̇си ѿ а̇да дш͠ѫ | моѫ̇ ⸱ дроугы не ѻ̇стави дшѫ ||

196б
моѫ̇ въ а̇дѣ ⸱ и̇нь да и̇ꙁыдеть и̇ꙁь | и̇стлѣнии̇ꙗ̇ животь ми ⸱ к тебѣ | г͠и бж͠е мои̇ ⸱ и̇ оу̇слыша прѣще|дры б͠ь ⸱ и̇ расꙿмотривь ⸱ не тькмⷪ | оу̇мерьшимь при немь нѫ и̇ по | немь ⸱ подати свое̇ л͠колюби̇ ⸱| нѫ и̇ дрьжимимь ѿ а꙼да ⸱ прѣжеⷣ | пришествиꙗ̇ є̇моу ⸱ и̇ сѣдѫщи|мь вь тꙿмѣ и̇ сѣни сьмр͠тнѣ|и̇ ⸱ тѣмьже л͠кь вь пльти | сѫщь ⸱ пльтиѫ̇ дш͠евноѫ̇ ⸱ быⷭ | слово и̇ посѣтиль ̇сть ⸱ дш͠ѫ | же беспльтнѫ сѫщѫ ⸱ бж͠ии̇е̇|ѫ̇ прѣистоѫ̇ своѫ̇ дш͠еѫ̇ ⸱ вь а̇|дѣ просвѣтиль є̇сть тѣло ⸱ вь | бж͠ьствѣ нераꙁлѫнѫ сѫщи ⸱| тѣмьже потьщимь сѧ ⸱ и̇ мы | вь а̇дь и̇дѣмь ⸱ ꙗ̇ко да виⷣмь | како тоу тогаⷣ дрьжавоѫ̇ крѣ|пꙿкоѫ̇ ⸱ ѿнѫдь дрьжить ⸱ дрь|жѫщаго мⷱителъство и̇ во|и̇н̇ ⸱ вьсѣескымь свои̇мꙿ | блистаниє̇мь ⸱ не оу̇м͠раѫ̇||

197а
щимь ѻ̇ немь ⸱ плькы и̇ ин бе|ꙁꙿ рѫкоу вѧжеть ⸱ и̇ двери беꙁь|дверꙿны ⸱ вьꙁемь и̇ ѿврьꙁь ⸱ и̇ вра|та беꙁьдрѣвнаа̇ кртⷭомь сломи|вь ⸱ и̇ гвоꙁдьми же в(е)рѣѫ̇ вѣны̇|ѫ̇ ськроуши ⸱ и̇ сломи ѫ̇ꙁыми | свои̇ма рѫкама ⸱ и̇ нераꙁрⷣѣ|шна ѫ̇жа желѣꙁнаа̇ ⸱ ꙗ̇ко и̇ во|ськь растаꙗ̇вь ⸱ и̇ копи̇мь | проньꙁьшомⷹ бж͠иꙗ̇ ребра ⸱ бе|спльтно̇ срцⷣе мѫителоу про|боде ⸱ и̇ тоу ськроуши дрьжавѫ ⸱| лѫкомь ̇моу ⸱ ̇да крⷭть и̇ ꙗ̇ко | лѫкь бж͠ии̇ꙗ̇ма рѫкама ⸱ ѫ̇ꙁа|ми ꙗ̇ко и̇ тетивѫ на лѫцѣ ⸱ тѣ|мьже а̇ще сь беꙁьмльвьстнє̇|мь вьслѣдь хаⷭ и̇деши ⸱ и̇ н͠нѣ | видиши и̇ где нинѣ мѫите|ла свѧꙁа ⸱ гдеже главѫ є̇м | вьстѫе ⸱ и̇ какоже темни|цѫ є̇м раскопа ⸱ и̇ како свѧ|ꙁанꙿныѭ̇ и̇ꙁвеⷣ ⸱ и̇ како ꙁьми|ꙗ̇ распра ⸱ и̇ где клѫтвѫ ѻ̇бѣси ⸱||

197б
и̇ како а̇дама свободи ⸱ и̇ како є̇|вгѫ вскрѣсии̇ ⸱ и̇ како послѣдь|нѫѫ̇ стѣнѫ раꙁори ⸱ и̇ где лютаго | ꙁьмиꙗ̇ ѻ̇сѫди ⸱ и̇ како непобѣ|димыѫ̇ побѣди поставивь ⸱ геⷣ | же и̇ сьмр͠ть оу̇мр͠твы ⸱ и̇ како | и̇стлѣниє̇ и̇стлить ⸱ и̇ л͠ка | вь прьв̇ постави ⸱ и̇ лкⷭы̇ са|нь ⸱ ѿметаѫ̇ оу̇бо вьера влⷣь|скы̇и̇ ⸱ легеѻнь а̇нг͠ломь ⸱ и̇ | гл͠ѫ петрови ⸱ ꙗ̇ко могѫ н͠нѣ ⸱| прѣдь собоѫ̇ поставыти бо|ле .б͠і. легеѡ̇нь а̇нг͠ль ⸱ и̇ днⷭе | боголѣпꙿнѣ же вькоупѣ хра|борьскы ⸱ и̇ лв͠ьскы находи|ть на а̇да и̇ на сьмрьть ⸱ и̇ на мѫ|итела см͠ртиѫ̇ см͠рти ⸱ и̇ бе|спльтны̇мь вои̇номь и̇ ино (!) | невиⷣмь ⸱ и̇ не .б͠і. тькмо ⸱ нѫ | тьмы тьмами ⸱ и̇ ты̇сѫща | тисѫщами ⸱ и̇ тьмы̇ тьмами а̇нг͠ломь ⸱ и̇ а̇рха̇нг͠ломь ⸱| властемь и̇ влⷣьстви̇мь ⸱||

198а
и̇ гвⷭомь и̇ силамь ⸱ и прѣстоломь ⸱ и̇ | шетокрилатьцемь ⸱ и̇ много|ѻ̇итымь ⸱ проповѣдѫщи|мь своє̇го г͠а и̇ ц͠рѣ ⸱ и̇ дари прі|носѫще ⸱ и̇ поѫ̇ще хаⷭ ⸱ непоⷣбно | вь брани творѧща ⸱ недоⷭ(и̇)но ⷭ | се б͠оу ⸱ каꙗ̇ бо пособиꙗ̇ ⸱ вьсемо|гы̇ трѣбоує̇ть хьⷭ ⸱ нѫ по дльг и̇ | по ьсти приносѧ своє̇м гв͠и ⸱| винѫ прѣстоꙗ̇ти гв͠и ⸱ и̇ полоу|иви є̇тери ꙩ̇рѫжьници ⸱ та|кожеⷣ и̇ копии̇ници ⸱ ѫ̇дри г͠ь|стѣи̇ брани ⸱ помаꙗ̇ни̇мь | тькмо ⸱ и̇ подвиꙁаниє̇мь бж͠и|и̇ скоротѣ ⸱ дроугь кь дроугоу | варѣѫ̇ще вькопѣ ⸱ и̇ дѣло сконь|аваѫ̇ще ⸱ повелѣниє̇мь дѣ|тѣль ⸱ и̇ побѣдоѫ̇ оу̇строє̇ни|̇мь кь врагомь ⸱ и̇ мѫи|телемь ѻ̇пльениє̇ ⸱ тѣ|мьже сьнидѫт сѧ тогаⷣ те|кѫще вькоупѣ ⸱ и̇ послѣ|доуѫ̇ще гв͠и ⸱ и̇ бг͠ови на гро|бнаꙗ̇ ⸱||

198б
и̇ вьсеи̇ ꙁеми гльбльшиꙗ̇ ⸱ оу̇мо|рьшимь ѿ вѣка ⸱ и̇ подъ ꙁемле|ѫ̇ живѫща ⸱ и̇ и̇ꙁвести ѿ нихь | ѻ̇кованьныⷯ ⸱ ѿ вѣка спѧщі|хь ⸱ ꙗ̇ко врата беисльнаꙗ̇ ⸱| и̇ прѣмранаꙗ̇ жилища а̇дова ⸱| и̇ темницѫ ⸱ и̇ скровища ⸱ и̇ врь|тьпыи̇ ⸱ бж͠иє̇ посѣщениє̇ ⸱| и̇ свѣтлоє̇ пришеств̇ є̇го ⸱| по и̇стинѣ же варає̇ть всѣхь ⸱| гаврыль а̇рꙿхистратигь ⸱ ꙗ̇кⷪ|же по ѻ̇биаю̇ радости ⸱ бл͠го|вѣщениє̇ приносити л͠ко|мь ⸱ а̇нг͠лы̇ ̇теры и̇ крѣпкы | а̇рханг͠льскы̇и ⸱ и̇ вое̇водьскы | свѣдѣтель ⸱ и̇ львьскы кь прⷪ|тивнымь силамь ⸱ глаⷭмь | великомь гл͠еть ⸱ вьꙁмѣ|те врата кнѫꙁи ваши ⸱ и̇ | сь ними вьпиє̇ть михаи̇лꙿ ⸱| вьꙁмѣте врата кнѧꙁи ва|ши ⸱ вьꙁмѣте врата вѣна|ꙗ̇ ⸱ по томыже и̇ силы̇ вьпи||

199а
ѫ̇ть ⸱ ѿстѫпите вратниц(и) ꙁако|нопрѣстѫпны ⸱ такожеⷣ и̇ влⷣь|ствиꙗ̇ сь ѻ̇бластиѫ̇ ⸱ ськроушѣ|те желѣꙁнаꙗ̇ ѫ̇жа нераꙁдрѣшимⷶ ⸱| и̇ не пост̇дѫть сѧ ⸱ постыдите сѧ | противни сьпостати ⸱ оу̇бои̇те сѧ | мѫителие̇ и̇ ꙁаконопрѣстѫпни|ци ⸱ ꙗ̇ко се приде храбрѣ ⸱ и̇ цр͠скы | ꙩ̇пльаѫ̇щи сѧ ⸱ и̇ побѣжаⷣѫ̇щи ⸱| и̇ гроꙁа є̇тера и̇ трепеть же вьк|пѣ и̇ сьмѫщениє̇ ⸱ и̇ страхь при|транень нападає̇ть ⸱ непобѣ|димомоу влцⷣѣ на врагы̇ ⸱ такⷪ|же и̇ вь а̇дьско̇ и̇ дивноє̇ хвⷭо | пришествиє̇ ⸱ ̇же вь прѣи̇|споднихь вьнеꙁаа̇пѫ быⷭ съв|ше ближни мракь ⸱ вь лица | противнымь а̇доу силамь ⸱| громоглаⷭномь ̇теромь слы|шѫщемь и̇ клиѫщемь ⸱ и̇ во|є̇мь вьпиѫ̇щимь и̇ гл͠ѧщи|мь ⸱ вьꙁмѣте врата кнѫꙁи ||

199б
ваши вьꙁмѣте врата ⸱ и̇ н͠бо ѿврь|ꙁѣте ⸱ и̇ и̇скорѣнѣте ⸱ и̇ прѣстави|те и̇ ⸱ не ꙁатворити и̇мь ктомоу ⸱| вьꙁмѣте врата кнѫꙁи ваши ⸱| не ꙗ̇ко не могѫщоу ⸱ пришедьш | ̇моу влцⷣѣ ⸱ и̇ вратомь ꙁатворе|номь ⸱ где велить вьходити ⸱ нѫ | влⷣьскы вамь ⸱ ꙗ̇ко бж͠и̇мь | хлапомь велѫщимь вьꙁѧти вѣ|ꙿнаꙗ̇ врата ⸱ и̇ прѣставленꙿнаꙗ̇ | ськроушити ⸱ тѣмьже ни наро|домь вашимь ⸱ ни мнѫщимꙿ | сѧ кнѧꙁемь быти ⸱ и̇ повелѣ|ває̇ть гл͠ѫ ⸱ вьꙁмѣте врата | кнѧꙁи ваши ⸱ нѫ ни и̇нѣмь є̇|теромь (к͠ь)нѧꙁемь ⸱ а̇ще бо и̇ доселѣ |рꙿшими ѿ вѣка ⸱ ꙁде владали є̇|сте ⸱ нѫ ктомоу не ѻ̇бладає̇те и̇|ми ⸱ ни вамь самѣмь бѫдѫть | кнѫꙁи ⸱ вьꙁꙿмѣте врата ⸱ при|де бо хьⷭ с нб͠сныѫ̇ двери ⸱ пѫть сь|творите сьшедьшоу ̇м на а̇дь||

200а
скаа̇ врата ⸱ и̇ г͠ъ и̇мѧ ̇м ⸱ и̇ г͠оу и̇|сход̇ см͠ртьны вратѡмь ⸱ вьходи | бо смр͠тны̇ѫ̇ вы сьтворите ⸱ а̇ и̇схо|ды самь придеть сьтворити ⸱ тѣ|мже вьꙁмѣте врата кнѫꙁи ва|ши ⸱ вьꙁмѣте и̇ не кьснѣте ⸱ вьꙁмѣ|те скоро ѻ̇ вьꙁмѣте и̇ не ждѣте ⸱| а̇ще ли моудити мните ⸱ самѣмь | вратомь беꙁь рѫкы ѻ̇ себѣ вьꙁѫ|ти сѧ велимь ⸱ вьꙁмѣте врата вѣ|наꙗ̇ ⸱ вькоупѣ же силы вьсꙿкли|кнѫвьше ⸱ вькоупѣ же врата вьꙁѧ|шѧ сѧ ⸱ вькпѣ желѣꙁнаа̇ врата | и̇ ѫ̇жа ськроушишѫ сѧ ⸱ вьскоупѣ | ꙁатвори ꙩ̇падошѧ ⸱ вькоупѣ ѻ̇|снованиꙗ̇ темници подвиꙁа|шѧ сѧ ⸱ вькоупѣ противныѫ̇ | силы бѣгоу сѧ ѫ̇шѧ ⸱ дроугь др|га порѣваѫ̇ще ⸱ и̇ни иномоу̇ бѣ|жати гл͠ѧще ⸱ подвиꙁашѧ сѧ | и̇ оу̇жаснѫшѫ сѧ ⸱ и̇ смѧтошѧ | сѧ и̇ ѡ̇блѫдѣшѧ ⸱ и̇ ставше вь||

200б
кпѣ и̇ дивишѧ сѧ ⸱ и̇ недомисли|шѧ сѧ вькоупѣ ⸱ и̇ вьстрепета|шѧ ⸱ ѻ̇ви ꙁьꙗ̇ѫ̇ще стоꙗ̇хѫ ⸱ ѻ̇ви|же колѣнома лица покрываа̇|хѫ ⸱ а̇ дроуꙃы ниць ꙁадьхнѫшѧ | сѧ ⸱ и̇ и̇ни ꙗ̇ко и̇ мр͠тви ꙩ̇цѣпѣ|нѣшѧ ⸱ а̇ дрꙃи оу̇жасомь дрьжи|ми бѣшѫ ⸱ и̇ и̇ни ꙩ̇блѫдинѣвь|ше лежашѧ ⸱ а̇ дрꙁи вь и̇нѣхь | прибѣжищехь и̇сьеꙁашѧ ⸱| тоу бо тогда сьсѣе хьⷭ главы | сильн̇мь ⸱ тоу сьтрышѧ сѧ ви|нѫ ⸱ тоу раꙁьврьшѧ оу̇ꙁиⷣ сво|ѫ̇ гл͠ѧще ⸱ кто сьи̇ єⷭ цр͠ь славѣ ⸱| кто сьи̇ таковь ⸱ и̇ творѧ тако|ваꙗ̇ юдеса ⸱ и̇ кто сьи̇ ⷭ цр͠ь сла|вѣ ⸱ творѫи̇ сиꙗ̇ нинѣ ⸱ и̇же вь | а̇дѣ не бышѧ никогдаже ⸱ и̇ кто | сеи̇ ⷭ и̇ꙁвоѫⷣ ѿ сѫдоу ѻ̇кованꙿ|ныⷯ ѿ вѣка ⸱ и̇ кто сеи̇ є̇сть | раꙁд(р)оушивь намь непобѣ|димѫ дрьжавѫ ⸱ и̇ мѫжьство ⸱||

201а
кь нимьже ѿвѣщавахѫ г͠ьскы|ѫ силы̇ гл͠ѧще ⸱ оу̇вѣдѣти ли хѻ|щете ⸱ кто сеи̇ ̇сть цр͠ь славѣ ⸱| б͠ь крѣпкⷪь и̇ силень и̇ непобѣди|м̇ въ бранехь ⸱ сеи̇ е̇сть ѿврьгы̇ | вась ⸱ ѿ нб͠сныхь мѣсть ⸱ и̇ вь ꙁе|мѧ послаль ⸱ ѡ̇ ѻ̇каꙗ̇ни ꙁаконо|прѣстѫпници ⸱ и̇ мѫителе ⸱ ѻ̇|нь и̇стинень ⷭ ⸱ тьи̇ скроуши|в̇ вь ̇рьдани главы̇ ꙁьмиє̇мꙿ | вашимь ⸱ сеи̇ ⷭ ѡ̇блиивы ваⷭ | крⷭтомь ⸱ и̇ поꙁорѫ сътворивы ⸱| и̇ ѡ̇слабиль жил̇ вашѫ ⸱ ть и̇сты | ⷭ свѧꙁав̇ ⸱ и̇ ѻ̇мраивы и̇ вь бе|ꙁнѫ посла вась ⸱ сьи̇ е̇сть посла|вы вась ѻ̇гꙿнь вѣны̇ вь геѻ̇|нѫ ⸱ тѣмьже не моудѣте ⸱ не по|ждѣте нѫ подвигнѣте сѧ ⸱ и̇ ѫ̇|ꙁникы и̇ꙁведѣте ⸱ и̇хьже досе|лѣ ꙁлѣ пожрѣсте ⸱ ваша бо дрь|жава оу̇же ськроуши сѧ ⸱ ваше | бо мѫительⷭтво прѣста оу̇же ⸱| ваша же стѣна оу̇же раꙁрⷣоу|ши сѧ ⸱ вашь же грьтань до | коньца ѻ̇слабѣ ⸱ ваша же крѣ||

201б
постъ и̇ꙁнеможе и̇ погыбе ⸱ и̇|ны гн͠ѫ силы ⸱ проти̇внымь си|ламь гл͠ахꙛ ⸱ вькоупѣ же и̇ ть|щахꙛ сѧ ⸱ ѡ̈ви темницѧ ⸱ ѿ | самѣхь ѡсновани раскопа|вахꙛ ⸱ ꙩ̈ви же противьныꙛ̈ | силы тькахꙛ̇ ⸱ ѿ вьнѣшни|хь скровищь ⸱ вьнѧтрьнихь | бѣжꙛще ⸱ ӥни прѣи̇споднѣ | хранилища и̇ ны̇рища ⸱ ӥ пе|щи и̇скахꙛ ⸱ и̇ни теѣхꙛ дроу|гь дроуга ӥнѫдоу ⸱ и̇ свѧꙁани | гв͠и привожаⷣхꙛ ⸱ и̇ни мꙛи|телѣ вѧꙁахꙛ ⸱ а дроуꙁи слоужа|хꙛ вьскорѣ ⸱ ѡ̇ви ѡ̈бы̇ходѧ|ще вьнꙛтрьꙛ̈доу и̇ гл͠ѧ прѣ|ди теѣхꙛ ⸱ ѡ̈ви же ꙗ̇ко б͠оу | и̇ г͠оу ӥ ц͠роу побѣдителю прѣ|стоꙗ̇хꙛ ⸱ симь же оу̇бо тако | вь а̇де бываꙛ̇щимь и̇ готѡ|вѧщимь всѣмъ ⸱ и трѧсѫщимь | сѧ ⸱ ꙗ̇ко гн͠е ⷭ цр͠ьстви̇ и̇ при|шествиє̇ ⸱ и̇ самь прѣи̇сподни|хь прѣи̇сподꙿнаꙗ ⸱ дои̇ти хо|тѣше а̇дамь ѡ̇нь свѧꙁаньны ⸱||

202а
всѣхь л͠кь прѣжеⷣ ⸱ и̇ оу̇меры̇ | прѣжде ⸱ и̇ вьнѫтрьѫ̇доу всѣмь | свѧꙁанꙿнымь ⸱ и̇ сь многоѫ̇ тврь|динѫ дрьжимы̇ ⸱ и̇ слы̇ша а̇да|мь г͠ьскы̇ма ногама въходѧ|ща кь свѧꙁаньны̇мь ⸱ и̇ поꙁаⷩ | глаⷭ сходѧщи ̇моу вь темни|цѫ ⸱ и̇ ѡ̇бращь сѧ кь всѣмь сѫ|щимь ѿ вѣка сь нимь свѧꙁа|нны̇мь ⸱ и̇ реⷱ ⸱ глаⷭ ногама є̇те|ра оу̇слы̇шахь ⸱ и̇ кь намь гре|дѫщоу ⸱ и̇ а̇ще вь и̇стинѫ ꙁеⷣ | прии̇ти и̇ꙁволиль є̇сть ⸱ мы | ѿ ѫ̇ꙁъ ⸱ свободихомь сѧ ⸱ а̇ще | вь и̇стинѫ ꙩ̇ного с нами види|мь ⸱ и̇ мы ѿ а̇да свободихомь | сѧ ⸱ си и̇ поⷣбнаа̇ симь ⸱ а̇дамоу | гл͠ѧщоу ⸱ кь въсѣмь сѫщимь | свѧꙁанны̇мꙿ ⸱ и̇ вьниде г͠ь кь | нимь ⸱ побѣдноє̇ ꙩ̇рѫжеоє̇ | крьсть дрьжѫ ⸱ є̇гоже видѣ|вь а̇дамь свѧꙁанꙿны̇ прѣждє ⸱| и̇ оу̇жасомь вьꙁꙿби вꙿ прьс ⸱ и̇ | вьꙁьпи вьсѣмь спѧщимь ѿ | вѣка ⸱ и̇ рее г͠ь мои̇ сь вьсѣми ⸱||

202б
и̇ ѿвѣща г͠ь и̇ гл͠а а̇дамови ⸱ и̇ сь дх͠о|мь твои̇мь ⸱ и̇ ̇мь ꙁа рѫкѫ и̇ вьс͠к|рѣша̇ты̇ гл͠ѫ ⸱ въстани спѫи̇ ⸱| и̇ вьсꙿкꙿрсꙿны̇ ѿ мр͠твыхь ⸱ и̇ ѡ̇ст͠ы|ть тѧ хⷭь ⸱ а̇ꙁь б͠ь твои̇ ⸱ и̇ бы̇хь те|бе ради сн͠ъ твои̇ ⸱ и̇ нн͠ѣ гл͠ѫ ⸱ и̇ | по ѡ̇бласти повелѣѫ̇ ⸱ свѧꙁанны̇|мь и̇ꙁы̇дѣте ⸱ и̇ сѫщи въ тмѣ про|свѣтите сѧ ⸱ и̇ лежѫщеи̇ въ тмѣ | вьстанѣте ⸱ тєбѣ повелѣваѫ̇ | а̇даме вьстанѣте спѫщеи̇ ⸱ не тѡ|го ради тѧ створихь ⸱ да въ а̇дѣ | свѫꙁань є̇си̇ ⸱ вьскр͠сни ѿ мрвⷮыⷯ ⸱| а̇ꙁь бо е̇сꙿмь животь лв͠скы ⸱ вь|ск͠рьсни сьꙁдани̇ моє̇ ⸱ вьск͠рь|сни ꙁрае мои̇ ⸱ бы̇вь по ѻ̇брꙁоу мо̇моу ⸱ вьстани пои̇ди ѿсѫ|доу ⸱ ты бо ѡ̇ мънѣ и̇ а̇ꙁь ѡ̇ тебѣ | ̇дино и̇ нераꙁдѣлимоє̇ свѣ ли|це ⸱ тебє̇ ради б͠ь твои̇ ⸱ и̇ быхь | сн͠ъ твои̇ ⸱ тебе ради г͠ь сы̇и̇ ⸱ и̇ прі|ѫ̇хь ѻ̇браꙁь твои̇ ⸱ и̇ тебе ради | сьи̇ прѣвы̇ше ⸱ и̇ ѿ нб͠сь придохь | на ꙁемѧ ⸱ и̇ подь ꙁемѧ ⸱ и̇ тебе ра|ди л͠кь бы̇хь ⸱ и̇ ꙗ̇ко л͠кь беꙁь ||

203а
помощи ⸱ и̇ свободвь мрт͠выхь ⸱| тебе ради и̇ꙁьшедъ и̇ꙁь врьтогра|да ⸱ и̇юдеѻ̇мь прѣдань бы̇хь вь | рѫкы ⸱ и̇ вь вратѣхь ѡ̇сѫждень | быхь ⸱ виждь лицоу моє̇моу ꙁа|пльваниє̇ ⸱ и̇же тебе ради при|ѫ̇хь ⸱ да тебе оу̇строѫ̇ вь прьво|є̇ вьхождениє̇ ⸱ и̇ вижьⷣ ланита|ма оударениє̇ ꙗ̇же приѫ̇хь ⸱ да | тебѣ раꙁьвращены̇ ꙁракь и̇спра|влѫ вь прьвы ѻ̇браꙁь ⸱ вижьⷣ | ми на плещоу раны ⸱ ѫ̇же при|ѧ̇хь ⸱ да раꙁметаѫ̇ брѣмѫ грѣ|ховь твои̇хь ⸱ лежѫщимь на | плещоу твоє̇ю̇ ⸱ виждь ми прі|гвожденѣи̇ рѫцѣ ⸱ ѫ̇же прострѣ|хь на дрѣвѣ добрѣ ⸱ тебѣ расꙿ|протⷭерьшаго на дрѣво рѫцѣ | ꙁлѣ ⸱ виждь ми пригвожде|нѣи̇ прибиє̇нѣ вь дрѣвѣ но|ꙃѣ ⸱ твоє̇ю̇ ради ногоу ⸱ текьш | кь дрѣвоу ꙁлѣ ⸱ вь .ꙅ͠. дн͠ь твоє̇ | падениє̇ быⷭ ⸱ и̇ раю̇ ѿврьсти|̇ створихь ⸱ и̇ вьксихь те|бє ради жльи ⸱ да и̇сцѣлѫ ||

203б
тебе ⸱ снади ѡ̇нои̇ сладьцѣи̇ ⸱ го|рькѫѫ̇ сладости ⸱ и̇ вькоусихь ѻ̇|цеть ⸱ да раꙁорѫ тво̇и̇ смр͠ти ⸱ ѻ̇|цетꙿнѫѫ̇ лютѫѫ̇ ѣшѧ ⸱ и̇ при|ѫ̇хь гѫбѫ ⸱ да ѿмыѫ̇ рѫкопи|сание̇ тво̇моу грѣхоу ⸱ и̇ приѫ̇хь | и̇ трьсть ⸱ да напишѫ свободѫ | л͠вьскомоу родоу ⸱ оу̇снѫхь | на кртⷭѣ ⸱ и̇ копи̇мь прободе|нь быхь вь ребра ⸱ тебе ради оу̇сꙿнѫ|вьшомоу вь раи̇ ⸱ и̇ ӳгѫ ѿ ребра и̇ꙁꙿве|дьша ⸱ и мое̇ ребро и̇цѣлило ̇стъ болѣꙁнь | тво̇моу реброу ⸱ и̇ мои̇ сънь и̇ꙁведе тѧ ѿ сь|мр͠тнаго съна ⸱ и̇ мое̇ копи̇ оӳставило ⷭ ⸱| ѡ̋бращаѧ̇щее̇ сѧ на тѧ копї̇ ⸱ тѣмьже вь|стани поиди ѿсѫдоу ⸱ и̇ꙁведохь тѧ ѿ ꙁе|мѧ раи̇скѫѧ̇ ⸱ и̇ оӳстроѧ̇ тѧ оӳже ⸱ не въ ра|и̇ ⸱ нѫ на нбнⷭӹи̇ прѣстоль ⸱ вьꙁꙿбрани|хь ти дрѣво животномоу ѡ̇бра|ꙁоу ⸱ нѫ се аꙁ꙼ъ весь животь при|ложих ти сѧ ⸱ и̇ повелѣхь хероуви|момь рабьскы стрѣщи тѧ ⸱| и̇ створихь хероувимомь б͠голѣ|пно покланѣти ти сѧ ⸱ съкрӹлꙿ сѧ е̇си ѿ б͠а ꙗко нагь ⸱ нѫ се ськрыль ̇си въ се||

204а
бѣ ꙗ̇ко б͠а нага ⸱ ꙩ̇блѣкьль сѧ е̇си вь | срамнѫѫ и̇ кожнѫѫ̇ риꙁѫ ⸱ тѣмь|же вьстанѣте и̇ пои̇дѣте ѿсѫдоу ⸱| ѿ и̇стлѣниꙗ̇ вь неи̇стлѣни̇ ⸱| и̇ ѿ сьмрꙿти вь жиꙁнь ⸱ въстанѣте и̇ | пои̇дѣте ѿсѫдоу ѿ тꙿмы вь вѣ|ꙿны̇ свѣть ⸱ вьстанѣте и̇ пои̇дѣ|те ѿсѫдоу ⸱ ѿ страсти вь веⷭли̇ ⸱| вастанѣте и̇ подѣте ѿ сѫдоу ⸱ ѿ | работѫ въ свободѫ ⸱ и̇ ѿ темны̇|цѫ вь є̇роусолимь ⸱ и̇ ѿ ѫ̇ꙁь кь б͠оу ⸱| и̇ ѿ болѣꙁни на (р͠а)и̇скѫ пищѫ ⸱ ѿ ꙁе|млѫ на н͠бо ⸱ на се оу̇бо оу̇мⷷрь и̇ вь|ск͠рьсохь ⸱ да живми и̇ мрьт͠вы | ѻ̇бладаѫ̇ ⸱ тѣмьже вьстанѣ|те и̇ пои̇дѣте ⸱ ꙩ̇тец͠ь бо нбⷭны ⸱| погыбшѫ̇ѫ̇ жеⷣть ѻ̇вꙿцѫ ⸱ девѧ|ть десѫть и̇ девѧть а꙼н͠ꙿгльскы|ѫ̇ ѡ̇вꙿцѫ ⸱ клеврѣта а̇дама жѫⷣ|ть ⸱ когаⷣ вьск͠рьснеть ⸱ когда | вьстанеть и̇ вьꙁыдеть кь б͠оу ⸱| и̇ ѡ̇братить сѧ ⸱ хервимь|скы прѣстоль оу̇готоваль сѧ є̇|сть ⸱ ̇динае готова трапе|ꙁа ⸱ и̇ брашꙿна готова ⸱ и̇ вѣꙿни ||

204б
крови готови ⸱ и̇ жилища готѡва ⸱| и̇ скровища бл͠гы̇мь ѿврьꙁошѧ (сѧ) ⸱| и̇ нбⷭно̇ ц͠рьстви̇ прѣжде гото|ва сѧ ⸱ и̇ ꙗ̇же ѡ̇ко не видѣ ни оу̇хо нⷷ | слыша бл͠гаа̇ ⸱ ни на срцⷣе л͠коу | не вьꙁиде ⸱ л͠вѣка ждѫть ⸱ си | и̇ подобна симь ⸱ г͠оу г͠лѧщоу ⸱ вь|ск͠рьсошѧ с нимь ⸱ сьи̇ вь а̇дѣ вь|коупѣ и̇ а꙼дамꙿ ⸱ и̇ ̇ӱга ⸱ и̇ многа | тѣлеса оу̇м͠рьшимь вьск͠рьсошѧ ⸱| проповѣдовꙿше .г͠. д͠невьноє̇го | вск͠рьсение̇ ⸱ ̇гоже свѣтло приі̇|мѣмь виⷣмо ⸱ и̇ ѡ̇бы̇мѣмь сь а̇|н͠ꙿлы ⸱ праꙁнѫ̇ще вькоупѣ и̇ | славѫ̇ще ⸱ въск͠рѣсивъшом | нась ⸱ ѿ и̇стлѣниꙗ̇ хⷭь ⸱ є̇моужⷷ | слава и̇ дрьжава ⸱ сь беꙁнаель|нимь ꙩ̇ц͠емь ⸱ и̇ прѣст͠ымь | дх͠омь твои̇мь и̇ животворѧщиⷨ ⸱| и̇ ны̇нѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы | вѣкомь а̇минь ⁖⁘⁘⁘⁖ |

С Л О (В О) ⸱ С Т Г О ⸱ И̇ Ꙍ (А) Н А ⸱| ꙁлатооу̇стаго ⸱ на вьскреⷭні|є̇ гн͠е ⸱ бл͠гослови ꙩ̇͠е ⁘⁘ ||

205а
Раоуⷣи̇те сѧ неб͠са ⸱ сꙿ ст͠ыми а꙼нꙿ|гл͠ы ⸱ и̇ ты̇ слн͠це ⸱ ст͠и се сво|и̇ми ꙁарами ⸱ веⷭлите се ꙩ̇|блаци ⸱ и ты ꙁеме смѣи се | сь въсѣми л͠кы ⸱ дн͠есь бо сь|постатов ꙋꙁы̇ ⸱ рекьше со|тонины ⸱ раꙁрⷣоушии̇ хⷭь б͠ь ⸱| пришьдь въ мѣсто то , тьмноє̇ | а̇дово ⸱ и̇ сътворивъ є̇моу ⸱ и̇ꙁь|блꙋвати въсе плѣнꙿни̇кы̇ ѻ̇ть | ꙁемлѫ ⸱ и̇ поплѣнивь ̇го , и̇ꙁве|де вꙿсѫ л͠кы ⸱ ѿ а̇дама поьте|нь ⸱ кто и̇ꙁꙿгл͠еть силы̇ гн͠ѫ ⸱ и̇ слы̇|шавъ , створити въсѧ хвалы̇ ̇го ⸱| хьⷭ на крⷭтѣ постраⷣ вьꙁыдѣмъ ⸱| да и̇ ми ѡ̇бщници страсти є̇|го бѫдемь ⸱ и̇ славѣ е̇го приⷭть|ници ⸱ хⷭь въ мр͠твыхь ⸱ оу̇мр͠ь|тиимь грѣхь ⸱ да правдоѫ̇ ̇го ⸱| ѡ̇живимь ⸱ хⷭь ѻ̇бьвить пеле|ною ⷭтою̇ ⸱ и̇ ми же ꙩ̇мивше се | ѿ свои̇хь сꙿкꙿврьнꙿн̇хь дѣлъ ⸱| и̇ ѡ̇бьвиє̇мь сѧ ист͠ыми дѣ|ли и̇ свѣтлы̇ми ⸱ въ ст͠ы дн͠ь ⸱| вьси бо праꙁници велии̇ ⷭтьни ⸱||

205б
нь надъ въсѣми вьста сьи̇ дн͠ь ⸱| ꙗ̇ко и̇ слн͠це надъ ꙁвѣꙁаⷣми ⸱ нѫ є̇|же несита оу̇ста бышѧ смр͠ти | а̇довѣ въсꙿхлащена ⸱ днⷭь бр͠ати|є̇ лц͠и сь а̇нг͠ли смѣсишѧ сѧ ⸱| и̇ пльⷮни съ бесьпльⷮн̇ми ⸱ хва|л̇ б͠оу вьсилаѫ̇ть ⸱ днⷭь твари види|мѣи̇ и̇ невиⷣмѣи̇ ⸱ веⷭлѧще сѧ и̇ ць|вьтьщи свѣтове (ли)комь ⸱ є̇динь | тьиѩ̇ диꙗ̇воль , и̇ бѣсове є̇го , сѣ|тоуѫ̇ть ⸱ и̇ пеальни сꙋть ⸱ на|ша бо , радость бѣсомь ⷭ скрь|бь ⸱ есо дѣльма пеалень | быⷭ проврагь ⸱ не и̇мьже ли а̇да | оу̇поусти ⸱ и̇ раꙁьбои̇ника не | оу̇дрьжа ⸱ и̇ жиꙁьнь не оу̇мⷪ|рии̇ ⸱ и̇ ѿ жиꙁни см͠рьть приѫть ⸱| срѣтьши бо сьмр͠ьть жиꙁнь | сама оу̇мр͠ть ⸱ є̇мьши ю̇ и̇ са|ма оу̇мрѣть ⸱ да и̇ въси видѣ|вьшеи̇ ѻ̇жишѧ ⸱ ветьси оу̇ста|ви , минѫше ⸱ и̇ бы̇шѧ вьси | нови ⸱ подьраꙁи прьваго а̇да|ма ѻ̇слоушани̇мь ⸱ нѫ вьто|рѣ̇и̇ , подъсѣе а꙼дама ⸱ сьи̇ ||

206а
бо бѣ прьвоє̇ съ в̇сот̇ сьврьгь|ль ⸱ и̇ ̇у̇гꙋ , льстиѫ̇ прѣлъстиль ⸱| нѫ ѿ марие̇ пагоубꙋ приѫть ⸱| и̇ радоу̇ть с диꙗ̇воль дрѣвоу | сꙿмр͠ьтномоу ⸱ нѫ кртⷭьнимь дрѣ|вомь погыбе ⸱ и̇ въ а̇дѣ побѣжеⷣ|нь быⷭ ⸱ и̇ вь породѣ не ваⷧд̇ и̇ ѻ̇де|лѣ ⸱ а̇ вь а̇дѣ влады погыбе ⸱ и̇ | лишень быⷭ ̇гоже , не и̇мѣ прѣ|жде ⸱ то же и̇ приѫ̇ть ⸱ нь є̇же ⸱| послѣжде и̇мѣ то погоуби ⸱ ра|доу() се , припаде , нь плаѧ се [и] вь|спѧти се ⸱ ветьха минꙋше и̇ | бышѧ вьсѣ новаа̇ ⸱ а̇дама оу̇жⷷ | не плаетꙿ сѧ раꙗ̇ ⸱ и̇ раꙁꙿбои̇ни|коу ѿврьꙁьшоу порода ⸱ въ ̇вь|гы̇ мѣсто мариꙗ̇ ⸱ ̇гоже бо | ꙁаповѣди не сьхрани и̇ꙩ̇на ⸱| то сиꙗ̇ вь ꙋтробѣ приѫ̇тъ ⸱| є̇гоже бо небо не вьмѣсти ⸱| то си̇ ꙋтроба приѫ̇ть ⸱ и̇же | небо , повѣси ⸱ то тьи̇ на | малѣ дрѣвѣ повисѣ ⸱ да | дрѣвомь прѣльстить ⸱ прѣ|льстивьшаго дрѣвомь а̇дамⷶ ⸱||

206б
кь л͠колюбꙿцоу прибѣгнемь вла|дицѣ ⸱ стртⷭи при̇мьшаго ꙁа ны̇ ⸱| и̇ мы̇ стртⷭи не ѿбѣгає̇мь ꙁа нь ⸱| страждемь бо сь нимь да сꙿ нимь | слав(а) примемь ⸱ вьск͠рьсению̇ же | быⷭ проповѣдꙿникь ⸱ проповѣдни|кь бо вьск͠рꙿсеныꙗ̇ ⸱ прьвоє̇ собоѫ̇ вь|станиє̇ покаꙁа ⸱ а̇ще бо би тьи|ѫ̇ рѣи повѣдаль ⸱ а꙼ не сьтвориль | дѣломь ⸱ то не биш вѣровали | рѣи слышще ⸱ а̇ дѣла не видѫщⷷ ⸱| како ти є̇сть оу̇мислыль ⸱ вьста|нꙿны̇ с̇ повѣдъникь ⸱ не ꙗ̇ко вра|ь ли ⸱ х̇трь ⸱ прьвоє̇ самь вькоуси|ть ⸱ растворении̇ѫ̇ трѣбы̇и̇ ⸱ да | трѣбоуѫ̇щеи̇ цѣлꙿбы ⸱ беꙁь боꙗ̇|ꙁни прии̇мѧть ⸱ побѣдноє̇ ска|ꙁаниє̇ ⸱ прьви оу̇бо и̇ꙁь мрьтвихь | г͠ь влкⷣа ⸱ наѧтокь бо спѧщихь ⸱| хьⷭ вьскр͠се ⸱ нѫ да не гл͠еть никто|же рекыи̇ ⸱ ѻ̇брѣтає̇мь и̇ни , мнⷪ|гы̇ ⸱ прѣжде є̇го вьскрьⷭшѧѫ̇ ⸱| и̇лиꙗ̇ , теꙁвить прѣжде вьпль|щениꙗ̇ б͠жиꙗ̇ ⸱ вьдовии сн͠а | вьскрѣсии̇ ⸱ и̇ є̇лисеи̇ такожеⷣ ⸱||

207а
сн͠а соуматѣнинѫ ⸱ да како сть ⸱| наѧло спещимь хьⷭ ⸱ а̇ꙁь ти бо|ле , сего скажѫ ⸱ сьи̇ самь влк͠а хьⷭ ⸱| лаꙁарѣ етвередн͠евна вьскрѣси ⸱| ѿ мрьтвы̇хь ⸱ тако ̇сть наѧ|ло спѧщимь хьⷭ ⸱ а̇ꙁь ти повѣ|дѣю ⸱ є̇же гл͠ѧ ⸱ то тожеⷣ и̇ ѻ̇ всѣ|хь ⸱ ̇же сѧ ть прѣжде є̇го вь|ск͠рьсли ⸱ вьста же лаꙁарь и̇ꙁь | мрт͠выи̇хь ⸱ прѣжде вл͠кы хаⷭ ⸱| нѫ въскрьсе лаꙁарь да пакы оу̇|мреть ⸱ а̇ житиє̇ приѫ̇ть да | послоужить деси ⸱ и̇ пакыжє | подь см͠рьтнимь ѿвѣтомь бѫ|деть ⸱ наѧло спещихь хьⷭ ⸱ вь | вторѫѫ̇ см͠рьть к томоу не и̇|деть ⸱ нѫ є̇диноѫ̇ оу̇мрѣть ⸱ кь | семоу быⷭ бесьмрътень ⸱ ꙗ̇коже | бѣ и̇ древле ⸱ и̇ свѣдѣтельствоує̇|ть павель ѻ̇ гл͠ѣ семь ⸱ хьⷭ вьск͠рсе | и̇ꙁь мр͠твыхь ⸱ нѫ и̇ є̇ще не оу̇мрѣ|ть ⸱ сьмрьⷮ є̇моу оу̇же не ѻ̇делѣ|є̇ть ⸱ ̇же бо оу̇мрѣть грѣхови | оу̇мрѣть є̇диноѫ̇ ⸱ а̇ є̇же живеть | живеть б͠оу ⸱ да сьврьшеноє̇ вь||

207б
ск͠рени̇ хьⷭ покажеть прьвоє̇ ⸱ се|го ради наетьк , спещимь хьⷭ ⸱| да ̇же е̇сть ѡ̇бѣщаль рѣиѫ̇ ⸱ то | те , є̇сть сконьалъ дѣл̇ ⸱ а̇ще не | не варить сꙿмрꙿть ⸱ то не бѫдеть вь|станиꙗ ⸱ аще не бѫдеть смр͠ть ⸱ то | нⷭѣ лъꙁъ , и̇сьцѣлити и̇ ⸱ хъⷭ же крⷭтомь | смр͠ть приѫ̇ть ⸱ сьи̇ дш͠евꙿнѫѫ̇ и̇сꙿцѣ|ли ꙗ̇ꙁвѫ ⸱ и̇ дш͠егоубꙿце ⸱ погоуби | бѣсы ⸱ днеⷭ пронорьливамоу диꙗ̇во|лоу ꙁабрала раꙁби̇на сѫть ⸱ днеⷭ | а̇дови ꙋꙁы раꙁд͠роушишѧ сѧ ⸱ днеⷭ лѣ|по є̇сть намь побѣднноє̇ слово гл͠ати ⸱| где ти оу̇бо сьмр͠тꙑ побѣда ⸱ геⷣ ти а̇де | жѫло ⸱ днеⷭ смртꙿноє̇ и̇ме прѣмѣни | г͠ь ⸱ не бо є̇динако оу̇мр͠твие̇ сѧ гл͠е|ть ⸱ нѫ нѫ спаⷭние̇ и̇ покои̇ ⸱ прѣжде бо | пришествиꙗ̇ г͠нѣ ⸱ и̇ крⷭтьнаа̇го стро|̇ниꙗ̇ ⸱ и̇ само то , и̇мѧ смр͠тноє̇ стра|шꙿно бѣше ⸱ нь бо прьв л͠кь быⷭ вь | грѣсѣхь ⸱ и̇ вь каꙁни мѣсоⷮ великⷪѫ̇ | см͠рътию̇ ѡ̇сѫди ⸱ слышавь же дивна|ꙗ̇ сы смртиѫ̇ оу̇мр͠шии̇ ⸱ и̇ бл͠жены си|мь и̇менемь гл͠а , рекы̇ ⸱ смр͠ть мѫ|жоу покои̇ ⸱ и̇ дв͠дъ гл͠еть ⸱ см͠ть грѣ||

208а
шникоу̇ люта ⸱ не тьиѫ̇ же сьмр͠ть | се ꙁовѣше , ѿрѣшени̇ ѿ пльти ⸱ нѫ | и̇ а̇дъ слыша пррⷪка въпиѫ̇ща ⸱ ꙁинꙋ вь ⸱| а̇дъ оу̇сты свои̇ми ⸱ а̇ патриа̇рхь и̇|ꙗ̇ковь гл͠еть ⸱ и̇ сведе старость мо|ѫ̇ сь пеалии̇ въ а꙼дъ ⸱ и̇ дв͠дъ гл͠етъ ⸱| и̇ꙁбави (мѧ) ѿ а̇да ⸱ и̇ многащи ѻ̇бр|щеши ⸱ въ ветьхь смр͠ти ꙗ̇дъ ⸱ ѿ сѫ|доу прѣставлѣє̇мо и̇ ꙁовомо ꙁане ⸱| [и] ꙁа вьсе на трѣбꙋ давь , свою̇ пльть ⸱| влкⷣа ⸱ хотѧ свѣтлѣи̇ше въскр͠се(ни)є ство|ритии̇ ⸱ ѿврьже же и̇ прьваꙗ̇ , и̇мена | л͠колюбець г͠ь ⸱ вь сьмр͠ти бо мѣсто ⸱| оу̇спени̇ и̇ пооуени̇ гл͠еть сѧ ⸱ ѿ|сѫдоу прѣминовениє̇ ⸱ слыши бо ре|кѫща ⸱ лаꙁарь дроугь , нашь оу̇спе ⸱| нѫ и̇дѫ вьꙁбоудити є̇го ⸱ ꙗ̇коже (бо) на|мь вьꙁбоудитии̇ оу̇сьпьшаго ⸱ тако|жде и̇ ѡ̇бьщомоу влцⷣѣ хⷭоу ⸱ оу̇м͠рь|ше ⸱ вели̇мь глаⷭмь и̇ повелѣни|̇мь ⸱ вьставити оу̇добь ⸱ ꙁане ()же не | бѣше и̇ ꙁнає̇мо слово тѡ ⸱ то тѣмь | оу̇еници е̇моу не раꙁоумѣшѧ | що и̇ꙁьг͠ла ⸱ донъдеже ѿврьꙁе и̇|мь ꙩ̇и оу̇мнѣи̇ ⸱ днеⷭ намъ дроу||

208б
ꙁи свѣтлы̇ побѣды бы̇шѧ ⸱ днеⷭ непри|ꙗ̇ꙁниное̇ ⸱ цр͠тво раꙁрⷣоуши ⸱ а̇ и̇ сл̇|ши како ти д͠ваа̇ ⸱ и̇ дрѣво и̇ смр͠ть ⸱ на|шемоу бышꙋ падению̇ приклады ⸱| небонь дв͠аа̇ бѣше ̇уга ⸱ є̇динако | бо моужа не ꙁнаꙗ̇ше ⸱ ̇гда прѣль|стъ приѫ̇ть ⸱ а̇ дрѣво бѣше доубъ тьи̇ ⸱| а̇ смр͠ть каꙁнъ а̇дамовии̇ ⸱ и̇ блюди | пакы̇ ⸱ како ти на побѣдѫ бышѫ ти|жде прикладии̇ ⸱ въ ̇у̇гы мѣсто ма|риꙗ̇ ⸱ и̇ вь дрѣво вⷣѣти добро и̇ ꙁло ⸱| дрѣво кртⷭьно̇ ꙗ̇коже реⷱ ⸱ ̇гда сѧ | и̇ꙁнесе ⸱ вьсѧ привлѣе кь себѣ ⸱| и̇ вь смр͠ти мѣсто а̇дамовы смр͠ть | гн͠ѣ ⸱ дрѣвомь потопии , л͠ка непри|ꙗ̇ꙁнь ⸱ и̇ самь пакы потоменъ быⷭ ⸱| и̇ дрѣвомь хвⷭомь поплѣнень быⷭ ⸱ по и̇|стинѣ кто и̇ꙁьгл͠еть силы̇ гн͠ѫ ⸱| слы̇ вы̇ створить въ вьсѧ хвалы̇ е̇го ⸱| днⷭе а̇нг͠ли веселѧт сѧ ⸱ и̇же ны̇ бл͠го|вѣщени̇ прии̇мѫть ⸱ реⷱ бо а̇нг͠ль | кь нимь ⸱ що и̇щете живаго сꙿмр͠ъ|тв̇ми ⸱ присно бо животь сть б͠ж|є слоⷡ ⸱ да ̇льмаже ѡ̇ є̇диномь грѣшꙿ|ницѣ каѫ̇щимь сѧ ⸱ радость на нбⷭи ||

209а
и̇ на ꙁеми бы̇ва̇ть ⸱ велъми пае | бѫⷣть ѻ̇ сп͠сѣ въсего мира ⸱ днⷭе л͠вь|ско(є̇) ⷭство ⸱ ѿ проваго и̇стрꙿгꙿи̇ свобо|ди ⸱ наѧтокь хьⷭ б͠ь нашь ⸱ е̇гда по|м̇слꙋ , виждꙋ врьхь свои̇ ⸱ рекьша | пльⷮ ⸱ тако сьдѣлавшѫѫ̇ сьмрти ⸱| и̇спльнишѧ сѧ радости , и̇ сладости ⸱| и̇ въꙁьпи , рекѫщи ⸱ г͠ь вьцр͠и сѧ | и̇ добро̇ лѣпотоє ⸱ ѻ̇дѣꙗ̇ сѧ и̇ сего | радии̇ не стидить се небес͠ни си|лы̇ ⸱ и̇ самь влкⷣа хьⷭ не сты̇ди сѧ | с нами праꙁникы творѧ ⸱ слышахꙋ бо ⸱| є̇го гл͠ѧща ⸱ желаниє̇мь въсхотѣ|хѫ ⸱ сиѫ̇ паскѫ ꙗ̇сти сь вами ⸱ да | е̇гаⷣ видиши дроуже , нетьию ⸱ а̇|нгл͠ьскыѫ силы ⸱ нѫ самого г͠а ⸱ пра|ꙁноуѫ̇ща с тобоѫ̇ то како ти є̇|сть радость трѣбѣ и̇на ⸱ ѻ̇ дн͠ю ве|ликы ⸱ въсѣхь дн͠и ⸱ дн͠ю ⸱ великь | бо є̇си ⸱ понеже те ⸱ слн͠це праведно|є̇ ѻ̇с͠ве ⸱ ти ѻ̇ дн͠ю и̇же мракь жи|довьска , сьньма ѿврьже ⸱ а̇ свѣ|ть вѣрꙿны̇мь покаꙁа ⸱ ѻ̇ дн͠ю ве|ликы и̇же тьмѫ и̇ свѣдѣниꙗ̇ ра|ꙁьгна ⸱ а̇ свѣть вѣдѣꙗ̇нию̇ ꙗ̇ви ⸱||

209б
кто то оу̇бо цѣлюе̇ть кто ли не | раⷣоуе̇ть сѧ припади ⸱ кь въстанꙿно|моу сем дн͠и ⸱ нѫ ꙗ̇коже ̇ повелѣ|но ны братие̇ такоже сѧ и̇ раⷣоує̇мь вꙿ | нъ ⸱ и̇ веселимь сѧ ⸱ не пиꙗ̇ньстви|ни и̇ грьми неприꙗ̇ꙁниными ⸱| нѫ дх͠овны̇ми радостьми раⷣоуе̇ми с ⸱| не бо ꙗ̇ко корабль единого , нога ⸱| сьхрани , нѫ и̇же ꙩ̇ д͠вы мариѩ̇ | хьⷭ б͠ь сп͠са̇ть весь мирь ⸱ и̇ ѡ̇свѧ|ща̇ть ⸱ раⷣоує̇мь сѧ и̇ веⷭлимь сѧ ⸱| сь бо ни е̇сть вь наело творѧ хьⷭ г͠ь тва|ри сеѫ̇ ⸱ прьвы створыль є̇ вь седь|мы дн͠ь ⸱ и̇ вь тьмѫ прѣстьпльши|мь лв͠комь ⸱ мⷧостивы влкⷣа ⸱| своє̇ѫ̇ пакы̇ крьвнѫ̇ ѻ̇бновивь ⸱| и̇ ѻ̇свти днеⷭ ⸱ да веⷭлоує̇мь сѧ бра|тиє̇ ⸱ и̇ раⷣоує̇мь сѧ ⸱ вь сеи̇ дн͠ъ е̇же | створи г͠ь ⸱ мы сѧ раⷣоує̇мь а̇ жидове | скрьбѧть ⸱ не послоушавꙿше дв͠да | пррⷪка ⸱ и̇ꙁдавна вьпиѫ̇ща ⸱ ꙩ̇ беꙁьи̇стлѣнꙿнѣ хв͠ѣ вꙿсꙿкрьсени ⸱| и̇ гл͠ѧща кь б͠оу ⸱ ꙗ̇ко ѿ лица хвⷭа ⸱| ꙗ̇ко нє ѻ̇ставиши дш͠ѫ ми вь адѣ ⸱| ни даси же прѣпоⷣбномоу видѣти ||

210а
и̇стлѣниꙗ̇ ⸱ гл͠и жидовине а̇ще є̇|сть кто , и̇нь , вьсталъ и̇ꙁь мр͠твы̇хь ⸱| покажи̇ да вѣроуѫ̇ ти ⸱ а̇ще ли никто|же ⸱ раꙁвѣ влкⷣкы хаⷭ ⸱ сьи̇ бо [и̇]ꙁь (!) давныⷯ ⸱| лⷮѣ въпиє̇ть кь пррⷪкомь страны̇|мь людеⷨ рекь ⸱ ѻжидаи̇те мене ⸱ вь | дн͠ъ вьстаниꙗ̇ моє̇го ⸱ гл͠еть г͠ь ⸱ и̇|мьже сꙋдь мои̇ на сьборь странꙿны̇хь ⸱| бѫдеть ⸱ емоу оу̇бо не придеши ⸱| и̇ притееши ⸱ нѫ бѣжиши ⸱ оу̇не | бо ти ̇сть ꙃѣло н͠нѣ ⸱ самомоу тебѣ | своє̇ю волею̇ ⸱ добро иꙁъбравьшоу и̇ | сп͠сти сѧ ⸱ и̇ли тогда не хотѧщоу ти ⸱| и̇ видѣти , и̇маще ̇гоже ̇си пробо|ль ⸱ и̇бо сѫдъ приѫ̇ти ⸱ съи̇ дн͠ъ сп͠сени|ю̇ гредеть ⸱ и̇ ѡ̇сѫжеⷣнию̇ ⸱ сеи̇ дн͠ь | ̇сть створилъ г͠ь ⸱ раⷣоує̇мь сѧ и̇ веⷭли|мь сѧ въ нь ⸱ и̇ вы̇нѫ сѧ раⷣоу̇мь ⸱ а̇ | фарисеи̇є̇ пеалъни сѧть ⸱ пото ⸱| и̇мьже не послоушашѧ патриа̇рꙿха | и̇ꙗ̇кова ⸱ и̇ꙁаⷣвна вьпиѫ̇ща ⸱ ѻ̇ гн͠и | вьск͠рсении̇ ⸱ и̇ рекѫща сице ⸱ вьꙁле|гы̇ поспа ꙗ̇ко , и̇ львь ⸱ и̇ виждь кто и̇ | въꙁбоудить ⸱ то ми слышꙵ жидови|не ⸱ покажиⷨ ⸱ етера , ц͠рьскы въск͠рсь|ша ⸱||

210б
по поⷣбьствоу ль(в͠о)воу ⸱ да ти вѣроує̇|мь ⸱ ̇же ны̇ г͠лете ⸱ а̇ще ли нⷭѣ | того раꙁвѣ влвⷣкы̇ хаⷭ ⸱ и̇же ꙗ̇ко | и̇ львь поспавь тридн͠евно ⸱ и̇ | ꙗ̇ко и̇ скимень вьста ⸱ и̇ емоу | не вѣроує̇ши вьставꙿшомоу ⸱| скажѫ же ти пото ⷭ по поⷣбьств | львовоу вьсталъ ⸱ ꙗ̇коже бо ль|въ вь свои̇ пещерѣ спе ⸱ ѿврьстѣ ⸱| и̇мать ꙩ̇и ⸱ тѣмьжде ѡ̇бра|ꙁомь , и̇ влкⷣа хъⷭ ⸱ спѧ вь гробѣ ⸱| и̇ бж͠естьвьноу , не смѣживь | ꙩ̇͠ию̇ ⸱ и̇ вьставь и̇ꙁь мр͠твыхь ⸱| пльтиѫ̇ беꙁь стле ⸱ и̇ неи̇стлѣ|ниє̇ пльⷮны̇мь дасть ⸱ сеи̇ е̇сть | дн͠ь ̇же створи г͠ь ⸱ раⷣоує̇мь сѧ въ нь | и̇ веселимꙿ се ⸱ сие̇ бо радости до|ꙁре дв͠дь ⸱ пррⷪьскыма ѡ̇има | гл͠аше ⸱ рекы вьси ѫ̇ꙁыци вьспле|щѣте рѫкама ⸱ и̇мьже оу̇да|ливꙿше с ⸱ и̇ блиꙁь бышѧ ⸱ и̇ | вьси еꙁыци вьсплещате рѫка|ма ⸱ понеже гн͠ею̇ крьвию и̇скоу|плени бысте ⸱ и̇ попрасте ⸱ дрьжа|вѫ сꙿмр͠ти ⸱ оу̇бѣлим сѧ брати||

211а
̇ дѣлы добрими ⸱ и̇ бѫдѣмь | ꙗ̇ко и̇ свѣть ⸱ слышахомь вь | сиѫ̇ нощь ̇уⷢлиста глѧща ⸱| вь веⷱрь соуботꙿны ⸱ и̇же тꙿмѣ по|ꙁⷣѣ ꙃѣло нощиѩ̇ ⸱ вь свитаю̇|щаго , прьваго вь сѫботахь ⸱ при|де мариꙗ̇ магдалини ⸱ и̇ дроу|гаꙗ̇ мариꙗ̇ ⸱ видѣти гроба | гн͠ѣ і̇свⷭа ⸱ се же трѫсь с нбеⷭ ве|ликь ⸱ а꙼нгл͠ь сьшедъ с нбеⷭ ⸱ и̇ | ѿвали камень ⸱ и̇ сѣдѣше на | немь ⸱ бѣше же видѣни̇ є̇го ⸱| ꙗ̇ко и̇ мльнии̇ ⸱ и̇ ꙩ̇дежаⷣ є̇го | бѣла ꙗ̇ко и̇ свѣть ⸱ да (и̇) мы се | оу̇бѣлимь добротами ⸱ по и̇|стинѣ се е̇сть дн͠ь и̇же тⷭвори | г͠ь ⸱ раⷣоу̇м сѧ и̇ веселим сѧ вь нь ⸱| не вѣдѣ како и̇сповѣдати не|довѣдомо̇ ⸱ не вѣдѣ како саⷦ|ꙁати ⸱ гн͠ѣ вьск͠рсениꙗ̇ таи̇нѫ ⸱| и̇ гробь ̇сть хаⷭ влⷣкы таи̇на ⸱| и̇ вьсаⷮни̇ ̇го таи̇на ⸱ и̇ вьсе | спⷭсово таи̇на сьмотри же | ꙗ̇коже роди се ⸱ и̇ ꙁаклоуе|нꙿны̇мь дв͠естьвны̇мь дꙿвереⷨ ⸱||

211б
вьшель ̇си ⸱ такожеⷣ и̇ и̇ꙁꙿ гроба и̇|ꙃыде ⸱ и̇ꙁь ꙁапеатлѣнꙿна ⸱ и̇ ꙗ̇ко|же быⷭ и̇ꙁь матере прѣвѣꙿны̇ и̇ ̇|диноѧды ⸱ такожде быⷭ пръвене|ць и̇ꙁь мр͠твыⷯ г͠ь ⸱ и̇ сьмр͠ти ̇моу | подобе се ⸱ и̇сакь ꙗ̇влѣє̇ть ⸱ и̇ѡ̇|на тридн͠евно̇ емоу быти̇ вь ꙁе|мли ⸱ а̇враа̇мь бо великы̇ патри|ꙗ̇рьхь ⸱ и̇сака въꙁде и̇ на трѣбѫ | положи ⸱ и̇же ѿ ѻ̇бѣтовани̇ꙗ̇ ⸱| и̇ вь ньже ѡ̇бѣть ⸱ гн͠е ꙗ̇вѣ ꙁако|лени̇ проꙗ̇влѣше ⸱ сеⷢ ⷪ исака жи|ва ⸱ пакы ѡ̇ц͠ь ѿ б͠а приѫ̇ть ⸱ ѻ̇|вень бо вь него , мѣсто привеꙁа|нь , ꙁа рога ⸱ при садоу савековѣ ⸱| и̇же ̇сть ѻ̇ставлени̇ ⸱ быⷭ же | ꙁаколениє̇ ⸱ и̇ быⷭ соугоубо ѻ̇бо|є̇ се ⸱ ѻ̇вꙿна же рекѫ и̇сака ⸱ є̇же | ⷭ таи̇на хвⷭа ⸱ соугоубо и̇ хьⷭ є̇сть ⸱| сложень б͠ь сыи ⸱ самь и̇ л͠ка ⸱| ꙗ̇коже сьи̇ естьствомь сн͠ь бж͠і | ⷭ ⸱ и̇ б͠ь беꙁь ꙁаколениꙗ̇ прѣбыⷭ ⸱| ꙗ̇коже л͠кь сьи̇ ⸱ и̇ вы̇ше л͠вѣ|кь б͠ь ⸱ ꙁа мирь весь ⸱ самь сѧ | на ꙁаколениє̇ трѣбноє̇ , къ са||

212а
д савеков ⸱ ѻ̇ц͠оу сѧ привеⷣ ⸱ ̇же ⷭ | кь дрѣвоу ѻ̇ставлениꙗ̇ ⸱ савекь | бо жидовъскы̇и̇ ⸱ ѡ̇ставеⷧни̇ ска|ꙁа̇ть сѧ ⸱ самь бо б͠ь ѡ̇браꙁь свои̇ | приꙁва рекы̇ ⸱ ꙗ̇коже бо , и̇ѻ̇на , ство|ри вь рѣвѣ китѡвѣ .г͠. дн͠и ⸱ и̇ .г͠. | нощи ⸱ нѫ реⷱть є̇терь ⸱ ̇льмаже | ⷭ вь .ꙅ͠. и̇ дн͠ь ⸱ самохѻтьнѫѩ̇ сꙿм͠рь|ть приѫ̇ль ⸱ и̇ вьсталь же ̇сть вь | прьвы̇ дн͠ь сѫботамь ⸱ то како | сѧ сьбѫдѫть триє̇ дн͠ы и̇ три нощи ⸱| и̇ вь срцⷣи ꙁемнѣмь быⷭ ⸱ хьⷭ ⸱ а꙼ꙁь ти | скажѫ ⸱ гл͠еть кь намь великы | мои̇сии̇ ⸱ ꙗ̇ко б͠ь свѣть нареⷱ | дн͠ь ⸱ а꙼ тьмѧ нарее нощь ⸱ и̇ | распѧт бы̇вшоу хⷭоу ⸱ на прѣ|тⷭѣмь кртⷭѣ ⸱ и тьма по вьсе|моу мироу быⷭ ⸱ и̇ гл͠ѧть пррⷪци | ꙩ̇ сеи̇ тьмѣ ⸱ ѡ̇вь рекы ꙁаи̇де | сл͠це вь пладн͠е ⸱ и̇ ѻ̇мраи сѧ дн͠и|ѫ̇ свѣть ⸱ а̇ дроугы пакы вь ть|и̇ дн͠ь не бѫдеть свѣть ⸱ и̇нь | дн͠ь и̇на нощь ⸱ и̇ кь веⷱроу бѫ|деть свⷮѣ ⸱ вь ѻ̇мраениє̇ се | оу̇бо ⸱ прѣст͠аꙗ̇ гн͠ѣ дш͠а ⸱||

212б
истаа꙼го тѣла и̇ животворѧща|го ⸱ ѿлѫивьши сѧ и̇ въ срцⷣе | ꙁемли вьниде ⸱ и̇же въ нощь сѧ | вьитае̇ть ⸱ тае по тьмѣ тои̇ | дн͠ь сѧ пакы̇ творцемь сьтво|рии̇ ⸱ и̇ слн͠цоу вьсиꙗ̇вьшоу ⸱ ꙁа|не кь веⷱроу свѣтоу бытии̇ ⸱ про|реⷱ пррⷪкь ⸱ тае прѣжде сѫботы̇ | нощь ⸱ тае сѫботень дн͠ь ⸱ та|е прѣжде недѣлѫ нощь ⸱ тае | самь ть и̇ дн͠ъ г͠ьскы̇и̇ ⸱ рекьше | недѣлны̇ ⸱ свѣтоносивы̇ ⸱ и̇ | свѣтлы̇ ⸱ вь ньже слн͠но̇ сл͠нь|це ⸱ и̇ неꙁаи̇дꙿны свѣть ⸱ пльти|ѫ̇ и̇ꙁь гроба и̇ꙁы̇де ⸱ ꙗ̇ко и̇ꙁь ꙁе|млѧ слн͠це ⸱ и̇ простерь лоу | вьск͠рсениꙗ̇ по вьсемоу ми|роу ⸱ конець бо сѫботамь ⸱ на|ѧло прьвомоу ⸱ въ сѫботахь | бѫдеть ⸱ є̇же е̇сть недѣлѣ ⸱ не | оу̇же ли и̇маши .г͠. дн͠ии̇ ска|ꙁани̇ ⸱ нѫ пакы̇ вьꙁꙿвратимь | сѧ ⸱ и̇сповѣдати гн͠ѫ мⷧость ⸱| и̇ да рекѫть и̇ꙁбавлени гм͠ь ⸱| ѫ̇же и̇ꙁбави и̇ꙁь рѫкоу сотони||

213а
ноу ⸱ и̇ тоже рекѫть ⸱ сѣть сѣ|ть ськроуши сѧ ⸱ а꙼ ми понесохо|мь ⸱ да рекѫть ниꙁь дрьжани ⸱| хьⷭ н̇ ̇сть и̇скоупиль ⸱ ѿ клѫ|твы ꙁаконꙿныѫ̇ ⸱ и̇ да рекѫть | и̇ꙁьбавлени гм͠ь ⸱ тоже и̇мь | є̇сть рещи ⸱ млтⷭивоѫ̇ г͠и вь вѣ|кы вьспоѫ̇ ⸱ нѫ ѻ̇вь великь дн͠ь ⸱| великь дроуꙁи ⸱ вь сь бо дн͠ь ми|лоⷭтвыи̇ г͠ь ꙗ̇ви сѧ ⸱ намь оу̇бо|гымь ⸱ ѻ̇ дн͠ю великы̇ ⸱ и̇ паскⷶ ⸱| истаꙗ̇ и̇ тⷭнаꙗ̇ ⸱ и̇ въсего мира | истителю ⸱ не льꙃѣ братиꙗ̇ ⸱| приѫ̇ти велиꙗ̇ глаⷭ ⸱ ꙗ̇ко и̇ громь | ти потꙋтнатии̇ ⸱ и̇ поꙁьвнѣти ⸱| по всемоу мироу ⸱ вь дн͠ь сьи̇ ⸱ ве|селѫще сѧ ⸱ ѻ̇ вьсѣхь праꙁни|коу праꙁние и̇ ц͠роу ⸱ ꙗ̇кожⷷ | и̇ кь дш͠евномоу кꙿ тебѣ бє|сѣдоуѫ̇ ⸱ тобоѫ̇ вь животь ⸱| и̇ꙁведени быхомь ⸱ тебе радь|ма вск͠рсени̇ ⸱ се днеⷭ праꙁⷣнь|ствоує̇мь ⸱ не надѣѫ̇ще се ⸱| є̇динако ⸱ нь оу̇же прѣ̇мь|ше и̇ мирь весь виⷣмь к тебѣ ||

213б
борѧщи сѧ ⸱ тебе дѣльма и̇ | ми ꙁемнии̇ ⸱ на нбаⷭ вьꙁнесо|хомь сѧ ⸱ тебе ради и̇ вь прьв̇ | сань вьꙁыдохомь ⸱ и̇ на прьво|̇ доⷭи̇ньство и̇ славѫ ⸱ млрⷭьⷣно|ѫ̇ млⷭтиѫ̇ ⸱ б͠а ѻ̇ц͠а нашего ⸱ и̇ не | хотѧща погоубити ⸱ толика | дѣла рѫкоу свое̇ю̇ ⸱ се лв͠ка | рекѫ ти ⸱ таковь ти праꙁнⷣикь | праꙁнⷣоує̇мь днеⷭ ⸱ тако ти є̇|сть паскы сиѫ̇ таи̇на ⸱ сеи̇ е̇сть | и̇ номось , писаль ̇же е̇сть ꙁа|конь ⸱ сеи̇ е̇сть и̇хь ѡ̇правдаль ⸱| писанию̇ раꙁрⷣоушьникь ⸱ и̇ сь|врьшеникь дх͠овны̇ ⸱ ѻ̇ вели|каа̇ паско ⸱ слово ст͠ыѫ̇ трои̇цѫ ⸱| нѫ ты великы̇ цр͠ю нбнⷭы̇ ⸱ сѣ|дѫи̇ на хероувимѣ ⸱ и̇же беспль|тны̇мь слꙵамь є̇си г͠ь ⸱ ̇мже | и̇ прѣстоѫ̇ть тьми тьмами | а꙼нгл͠ь ⸱ и̇ ты̇сѫща тысѫща|ми слоужѧть а̇рха꙼нꙿгл͠ы ⸱ и̇ | л͠вьство бл͠годѣтию , своє̇|ю , стои̇ши ⸱ и̇же днеⷭ вєсь ли|кь ⸱ и̇ сию нощь тⷭьнѫѫ̇ ⸱ и̇ и||

214а
стю , єже є̇си даль намь ⸱ и̇ юже | ны̇ доⷭи̇ни сꙿтвориль ̇си ⸱ въсе|го бл͠годѣниꙗ̇ ⸱ и̇ насы̇ти ни ⸱| вьсего добра нн͠ѣ ⸱ помл͠оуи̇ ны̇ | ꙗ̇коже и̇ блѫдницѫ помилова ⸱| и̇ оу̇щедри своє̇ м͠лосрⷣьстви̇ | на наⷭ ⸱ ꙗ̇коже кь хананеи̇ не ⸱| ѿжени наⷭ ⸱ а꙼ще оупваѫ̇ще тво|и̇мь л͠колюбиє̇мь ⸱ и̇ дрьꙁа|ни̇мь роукама грѣшнима ⸱| хотѧще вьꙁети ст͠ѫѫ̇ пльⷮ ⸱ ꙗ̇кⷪ|же и̇ ѻ̇нѫ блѫдꙿницѫ не ѿтьгна ⸱| нь дльго трьпиши ⸱ и̇ недоⷭи̇ни̇|ми нами при̇млемь ⸱ ꙗ̇коже | с̇ л͠колюбець ⸱ приѻ̇брѣта | всѣⷯ ⸱ ꙗ̇коже , и̇ митоє̇мьца ⸱ при|ѻ̇брѣте ⸱ и̇ ѻ̇гроꙁни и , страхомь | тꙿвои̇мь ⸱ ꙗ̇коже и̇ павла бѣдо|творꙿца ⸱ на а꙼плⷭьство нбнⷭоє̇ оу̇|лови ⸱ и̇ наи ны творити волѫ | твоѫ̇ ⸱ и̇ оу̇строи̇ ны̇ , съ истоѫ̇ | свѣстиѫ̇ ⸱ проводити ст͠ы̇ | сьи̇ дн͠ь вьстаниꙗ твоⷢ да по|клоньше се ⸱ є̇м доⷭи̇нѣ ⸱| и̇ оу̇гажаⷣѫ̇ще ти , прѣпроводимь ||

214б
дн͠и своѫ̇ ⸱ славꙋ вьсилающе ⸱| ѡц͠оу вьседрьжителю ⸱ и̇ сн͠оу и̇ | ст͠омоу дх͠оу ⸱ и̇ нн͠ѣ и̇ присно и̇ | вь вѣкы вѣкомь а꙼минь ⁘⁘⁘ |

СЛꙌВꙌ ⸱ СТАГꙌ ⸱ И́ꙌАНА ⸱ ꙀЛАТꙌꙊСТАГꙌ ⸱ НА | вьꙁнесениє̇ гн͠е ⸱ блвⷭи ѡ̇͠е ⁘ |
Веселите сѧ нб͠са ⸱ и̇ раⷣоуи̇ сѧ ꙁемеⷧ ⸱| понеже посрѣдꙿнѫѫ̇ стѣнѫ прѣгрⷶ|дѣ ⸱ раꙁьградивь и̇сьⷭ ⸱ ꙗ̇ко|же павель гл͠еть ⸱ и̇ вражѫⷣ | ꙗ̇же межⷣоу бг͠омь ⸱ и̇ л͠вѣ|ьскымь ⷭствомь быⷭ ⸱| и̇ мирь сьтвори ⸱ и̇ сьвькоупи|вь ⸱ нбнⷭаꙗ̇ сь ꙁемн̇ми ⸱ и̇ прѣ|выспрьнѣꙗ̇ сь нижними ⸱| да сего дѣльма ⸱ и̇ ми оу꙼бо ꙁе|мнии̇ ⸱ въꙁьпи̇мь д͠несь бо | врьхь и̇ наѧтокь наше ⸱ пль|ти на нб͠о вьꙁнесе сѧ хьⷭ ⸱ ꙁа|не а꙼пльⷭ гл͠еть ⸱ вьстави ны сь сⷪ|боѫ̇ ⸱ и̇ посади ны сь нбнⷭы̇ми ⸱| ѻ̇ хⷭѣ і̇сⷭѣ ⸱ ѿнѫдоуже и̇спрь|ва ꙁꙿло ѻ̇брѣтательникь ⸱| диꙗ̇воль ⸱ дъмениꙗ̇ дѣль||

215а
ма ѻ̇бидливаго ⸱ и̇ прѣꙁори|ваго велианиꙗ̇ и̇спаде ⸱ тѣ|мь великымь свои̇мь лк͠олю|би̇мь ⸱ и̇же бѣ прѣльстию ⸱| и̇ꙁьгнань и̇ꙁ раꙗ̇ л͠кь ⸱ и̇ то|гоже хьⷭ вь ѻ̇ного мѣсто вьвеⷣ ⸱| да сего раⷣ вьсакоѫ̇ истоти ⸱| доⷭ̇нь ⷭ праꙁнⷣико сь великы̇ ⸱| и̇ въсѣкоѫ̇ радости дх͠овны̇ѫ̇ ⸱| ⷭ дроуꙁи ⸱ ѡ̇ є̇диномь дн͠и ⸱| рек ѻ̇ вьшестви хвⷭѣ на нб͠о ⸱| повѣсть сицева ⸱ дв͠дь бо ѻ̇ не|мь гл͠еть ⸱ прьвоє̇ ⸱ ꙩ̇ и̇сходѣ ре|кь ⸱ прѣклонь нб͠са и̇ сьниде ⸱| и̇ прикр̇ мракь подꙿ ногама | є̇моу ⸱ а꙼ ѻ̇ дн͠ешꙿнѣмь и̇схо|дѣ ⸱ рєкь ⸱ вьꙁиде на хероувви|мѣ ⸱ и̇ вь прѣкрыли вѣтрьни|ми ⸱ на хероувимь рее ⸱ и̇|мьже самь на нбеⷭхь сь ꙩ̇ц͠е|мь сыи̇ ⸱ хервимы вь прѣ|соⷮлы̇ и̇мѣше ⸱ и̇ сь л͠кы по | ꙁеми ходѫ ⸱ хероувимьска|го нбнⷭаго прѣстола ⸱ нико|лиже не ѿлѫи сѧ ⸱ и̇ крила ||

215б
вѣтрьнѣ ѻ̇бꙿлакы мѣнить ⸱ и̇ми|же вьсхытимь сѧ ⸱ ꙗ̇коже вь дѣꙗ̇|них а꙼плⷭьскыⷯ пишеть сѧ ⸱ и̇ ѻ̇|блакь подьѫ̇ть ѿ ѻ̇ию̇ оу̇ени|кь ⸱ тае сьдрьжѫ и̇ гл͠еть ⸱ ꙗ̇|коже ꙁрѫще бѣхѫ на н͠бо ⸱ и̇ грѧ|дѫщоу ̇моу ⸱ и̇ юдо и̇ оу̇жа|стъ ⸱ а꙼плⷭомь прибыⷭ ⸱ см͠ртни | бо е̇стⷭвомь сѫще ⸱ и̇ не ѡ̇быкь|ше тацѣхь видѣни ⸱ и̇ оу̇жа|сошѧ сѧ оу̇момь ⸱ нѫ а̇ще реⷱть | ̇терь ⸱ ꙗ̇коже и̇ прѣжде ⸱ ви|дѣли бѣшѫ прѣѻ̇бражениє̇ ⸱| петрь ⸱ и̇ ꙗ̇ковь ⸱ и̇ѡⷶнь ⸱ видѣшѧ | прьвоє̇ прѣѻ̇браꙁивьша сѧ г͠а ⸱| и̇ ѡ̇блакь ѻ̇сѣни и̇хь ⸱ нь не ви|дѣшѧ ѻ̇блака на въꙁдоухоу вь|схыщьша и̇ ⸱ ни на нбⷭа подъє̇мꙿ|ша влкⷣѫ ⸱ ѻ̇ юдо ⸱ и̇ ѻ̇но юдоⷩє̇ | и̇ прѣгрьдо̇ юдо ⸱ и̇ ѻ̇ного вы̇|ше є̇сть ⸱ а꙼ще и̇ тѡгожде б͠а си|ла ⸱ и̇ таи̇на бѣше ⸱ тогда мои̇|си ⸱ и̇лиꙗ̇ ⸱ ꙗ̇виста сѧ ⸱ петро|вѣ ѧди сь г͠емь бесѣдоуѫ̇ща ⸱| а꙼ и̇ нн͠ѣ прѣстоль хероувимь||

216а
скы̇ ⸱ невиⷣмаꙗ̇ сила ⸱ и̇ ѻ̇блакь по|криваѫ̇щи ⸱ и̇ вьнеꙁаꙗ̇пѫ прстѫ|пивьши ⸱ тогда петрь дрьꙁь гл͠а|ше ⸱ г͠и добро ̇сть намь ꙁеⷣ бы|ти ⸱ и̇ сьтворимь трикрови ⸱ те|бѣ ̇динь ⸱ и̇ мои̇сею ̇динь ⸱ и̇ | дроугы и̇лии̇ ⸱ а꙼ нн͠ѣ словесе оу̇|еници рещи не въꙁмогошѫ ⸱| ни оу꙼сть свои̇хь не могошѫ ѿ|врѣсти ⸱ нѫ сь страхомь велико|мь ⸱ оу꙼жасошѧ сѧ и̇ оу̇боꙗ̇шѧ | сѧ ⸱ и гл͠аголеть писани̇ ѻ̇ тоⷨ ре|кы̇и̇ ⸱ се же мѫжа даⷡ рекоста ⸱| въ ѻ̇дежи белѣ ⸱ ꙗ̇же рекоста мꙋ|жи галилеи̇сти ⸱ що стои̇те ꙁрѫ|ще на нб͠о ⸱ велико юдо и̇ оу̇жасꙿ|но ⷭ ⸱ и̇ ꙁабы̇ле ли є̇сте рекꙿшаго ⸱| и̇дѫ кь ѻ̇ц͠оу вашемоу ⸱ и̇ кь ѻ̇ц͠оу | своє̇моу ⸱ и̇ не того ли дѣльма ⸱| гл͠аше кь вамь ⸱ не ѻ̇ставлѫ ва|сь сироти ⸱ и̇ пакы мырь вамь | подамь мои̇ ⸱ и̇ мирь свои̇ ѻ̇ста|влѫ вамь ⸱ не ѻ̇беща ли вамь | ст͠аго дх͠а послати ⸱ се и̇сьⷭ вьшє|дь ѿ вась на нб͠о ⸱ и̇ пакы при||

216б
деть такожде , сь ѡ̇блакы̇ нбнⷭы|ми ⸱ и̇ сь славоѫ̇ и̇ сь силоѫ̇ много|ѫ̇ ⸱ сьи̇ придеть вь тьи̇ годь ⸱ є̇гаⷣ | сѫдить въсемоу мироу правь|доѩ̇ ⸱ семоу бо дасть ѡ̇ц͠ь сѫдь | весь ⸱ не помните ли ꙗ̇коже | сы̇ с вами гл͠аше ⸱ дана ми є̇сть | вьсака ваⷧсть ⸱ на нб͠си и̇ на ꙁеми ⸱| тогаⷣ а꙼плⷭи вь себѣ бы̇вьше ⸱ и̇ ѡ̇|братишѧ сѧ ⸱ поѫ̇ще и̇ бл͠гословѧ|ще б͠а ⸱ и̇ жѫⷣще б͠жествьныхь | даровъ ⸱ ̇же есть прѣст͠аго | д͠ха приходь ⸱ сконьа сѧ гл͠а|нꙿноє̇ дв͠домь ⸱ въꙁыде б͠ь вь вь|скликновени ⸱ г͠ь вь гл͠асѣ трѫ|бнѣмь ⸱ вь вьскиⷧкновениє̇ | же мѣнить ⸱ и̇ мы̇ же бесьпрѣ|станимь гл͠асомь ⸱ и̇ трьст͠ѫ|ѫ̇ хвалѫ вьсилаѫ̇ть хероуви|ми б͠оу ⸱ а̇ глаⷭ трѫбни ⸱ а꙼рꙿха꙼|нꙿг͠льскы мѣнить ⸱ и̇ прѣжде | наꙁ(н)аменае̇ть вьсходъ е̇го | на н͠бо ⸱ нь и̇ ст͠ы дх͠ь горнимꙿ | силамь повелѣнымь ⸱ глаⷭ|мь гл͠еше ⸱ въꙁьмѣте врата ||

217а
старѣи̇шин̇ ваше ⸱ и̇ ѿты̇мѣ|те сѧ врата вѣнаꙗ̇ ⸱ и̇ вьнидеть | цр͠ь славѣ ⸱ тае дх͠ь гл͠аше ⸱ г͠ь | крѣпокь и̇ силень ⸱ г͠ь силень | вь браны ⸱ побѣди бо ратьни|ка ⸱ и̇ вьѻ̇рѫжи сѧ л͠ьскоѭ̇ | пльтиѫ̇ ⸱ а꙼ сотонѫ мѫителѣ | и̇ оу̇гаси е̇моу ⸱ ражеⷣженьноє̇ | ѡ̇рꙋжие ⸱ и̇ на кртⷭѣ распѧⷮ сѧ ⸱ и̇ | сьмр͠ть въкоусии ⸱ и̇ плѣнии | а꙼да ⸱ и̇ ѡ̇делѣвь въстави и̇ꙁь | мрт͠выхь ⸱ и̇ ꙁаблѫжьⷣшѧ̇ | моукоѫ̇ ѻ̇бративь ⸱ се же вьда|сть на плещоу нетⷭи ⸱ кь девети | десѧтимь ⸱ и̇ девѧтимь ⸱ и̇|же бѣшѧ ꙁаблѫдиле ⸱ и̇ на | горѣ живѫть ⸱ рекьше на нбеⷭ|хь ⸱ г͠ь крѣпокь и̇ силенъ ⸱| г͠ь силень вь рати ⸱ и̇ пакы | гл͠еть силамь се е̇сть цр͠ь сла|вѣ ⸱ да силы є̇гаⷣ слышашѧ | г͠а силамь ⸱ ̇диноглаⷭноє̇ и̇ | ѻ̇биꙿное̇ славословиє̇ ⸱ вьпи|ѫще и̇ при̇мѣхѫ б͠а ⸱ и̇ про||

217б
важдахѫ ̇го до високаго ⸱ и̇ прѣ|вишнѣго прѣстола ⸱ и̇ сконь|а сѧ дв͠домь гл͠анное̇ ⸱ реⷱ г͠ь гв͠и | мо̇моу сѧди ѡ̇ деснѫѫ̇ мене ⸱| доньдеже положѫ врагы твоѫ̇ ⸱| подножиє̇ ногоу твоє̇ю̇ ⸱ ѡ̇ ѻ̇ | сьпостате ⸱ кь коє̇моу ⷭствоу | реⷱ ⸱ сѣди ѻ̇ деснѫѫ̇ мене ⸱ не є̇же | ли ѿ наⷭ приѫ̇ пльть дх͠овнѫѫ̇ ⸱| рекѫ же ѿ прѣст͠ыѫѫ̇ мариѫ̇ ⸱| да понеже наша пльть на прѣ|столѣ высоцѣ днеⷭ сѣде ⸱ того | ради раⷣоує̇мь сѧ днеⷭ братие̇ ⸱ днеⷭ | бо ̇диноѧд̇ сн͠ь бж͠ии̇ наѧ|ло пльти нашѫ̇ ⸱ юже приѫ̇ть ⸱| кь ѻ̇ц͠оу вьꙁнесе ⸱ днеⷭ ꙁꙿмии̇ ра|сѣень бⷭы̇ ⸱ днеⷭ грѣхы л͠ь|скы̇ потираѫ̇ть сѧ ⸱ днеⷭ прѣсл|шаниє̇мь ⸱ а꙼дамьскы̇ родь | и̇ꙁꙿгнань сыи̇ ⸱ втори а̇дамь | не въ раи̇ ꙁемны̇ ⸱ нѫ вь цртⷭво | нбнⷭоє̇ вьсходить ⸱ и̇ кто сꙋ|ть свⷣѣтеле хвⷭоу вьскр͠сению̇ ⸱| .в͠і. оу̇еника ⸱ и̇ли не вѣрє̇ши ||

218а
жидовине ⸱ не вѣроуе̇ши ли а꙼плⷭо|мь хвⷭомь ⸱ и̇же ꙩ̇има видѣвь|ше въсходѫща на нб͠о г͠а ⸱ не вѣ|роує̇ши ли толицѣмь свѣдѣте|лемь ⸱ то мои̇сеꙩ̇ви ли ⸱ не вѣроує̇|ши ⸱ реⷱ бо мѡ̇и̇си ⸱ прѣдꙿ оусти дво|ю̇ ⸱ и̇ли трехь свⷣѣтелехь да стане|ть ⸱ весь гл͠ь ⸱ хабленны̇ жидо|винє ⸱ мѡи̇си .г͠. послоухы | творить доⷭи̇ны̇ ⸱ ꙩ̇ въсѣкои̇ рѣ|и ⸱ а꙼ лоука .д͠. творить свѣдѣ|телѫ ⸱ достои̇но вѣрны̇ повѣ|дає̇ть ⸱ и̇ тѣмь ли не вѣроує̇|ши ⸱ пошибѣ ли ⸱ и̇ погыбѣли|и̇ ⸱ да гл͠еть пррⷪкь и̇саи̇ꙗ̇ ѻ̇ те|бѣ ⸱ пае же б͠а и̇саи̇е̇ѫ̇ ⸱ оу̇вѣ|дѣхомь ꙗ̇коже є̇си ѻслоуш|ливь ⸱ и̇ срцⷣе ти є̇ ѻ̇каменено ⸱| не вѣроує̇ши ли вашима .в͠і.ма | оу̇еникома ⸱ самовидь|цемь сѫщемь ⸱ въсходоу гн͠ю ⸱| и̇мьже оуста ти ꙁаградить | є̇динь тьию̇ ⸱ даниль ⸱ пррⷪкь ⸱| ̇моуже ты а꙼ще многащии ⸱||

218б
хощеши противити сѧ то мо|жеши ⸱ то то даниль гл͠еть ⸱| ѡ вьшьстви гн͠и прориѫ ⸱ и̇ | послоуша и̇ видѣхь рее ⸱ и̇ се | сь ѡ̇блакы̇ нбнⷭими ⸱ ꙗ̇ко сн͠ь | лв͠ьскы̇ сходѧ ⸱ рекьше грѧⷣ | поⷣбень ⷭ вьтор̇ є̇моу прихо|дъ ⸱ кь прьвомоу вьсходоу ⸱| ꙗ̇коже и̇ дѣꙗ̇ниꙗ̇ а꙼пльⷭска ⸱| наꙁнаменоуѫ̇ть рекѫще ⸱| ти ꙗ̇коже бѣшѫ ꙁрѫще а꙼плⷭи | грⷣѫ г͠оу на нбⷭо ⸱ и̇ се .͠в. мѫ|жа прѣдьстаста прѣдь ни|ми ⸱ вь ѻ̇дежди бѣлѣ ⸱ ꙗ̇же | и̇ рекоста ⸱ мѫжи галилеи̇|сти ⸱ то стои̇те ꙁрѫще на | нб͠о ⸱ такожде и̇ придеть ⸱| ꙗ̇коже и̇ видѣсте грѧдѫща | на нб͠о ⸱ смотри ꙁло брате ⸱| како ти покаꙁає̇ть пррⷪкь | ꙗ̇вѣ ⸱ и̇постаси ⸱ се же рее | на ѻ̇блацѣхь нб͠сныхь ⸱| ꙗ̇ко сн͠ь л͠ьскы грѧдѫ|щь ⸱ и̇ до ветьхаго дн͠ьми ||

219а
дои̇те ⸱ ти како быⷭ конецъ | пррⷪьствоу ⸱ да раꙁоумѣ̇мꙿ ⸱| и̇ томоу рее дасть ти се вла|сть ⸱ и̇ тⷭь ⸱ и̇ цртⷭво ⸱ раꙁоумⷺ и̇ до|брѣ ⸱ комоу мѣнить ⸱ даннюю ⸱| власть и̇ тⷭь ⸱ не бо присно сь|щоу сь ѻ̇ц͠емь ⸱ б͠ь слово тⷭь | тꙋ и̇ дрьжавѫ и̇мать ⸱ присно | сь ѻ̇цемь ⸱ нѫ и̇же ѿ дв͠̇ ма|риѫ̇ ⸱ сьє̇дини сѧ дш͠евноѫ̇ пль|тиѫ̇ ⸱ рекьше тѣ лютомоу вь|сходѫщомоу пльтиѭ̇ ⸱ днⷭе | на ѻ̇блацѣ на нб͠о ⸱ юдⷷнь | б͠ъ ⷭ ⸱ и̇ лв͠кь сьврьшень ⸱| и̇ томоу се дасть тⷭь и̇ цр͠ь|ство ⸱ по пльтꙿномоу стро|є̇нию̇ ⸱ и̇ вьси людиє̇ ⸱ и̇ пле|мєна ⸱ и̇ ѫ̇ꙁыции̇ ⸱ поработа|ѫ̇ть є̇моу ⸱ и̇мже и̇ вола є̇|го и̇ власть вѣнаа̇ ⸱ ꙗ̇же не | прѣи̇деть ⸱ ни погыбнеть ⸱| и̇ цртⷭви є̇го ⸱ людемь ⸱ и̇ нѣмꙿі | не ꙩ̇ставить сѧ ⸱ срамла|и̇те се жидове ⸱ пррⷪкы̇ пои|таѫ̇щє ⸱ а̇ ꙩ̇ немьже соуⷮ ⸱ пррⷪци ⸱||

219б
гл͠ѧть хⷭѣ ⸱ тѡго в̇ оу꙼вѣдѣти не | хотѧще ⸱ ̇гоже м грѣшни оу̇вⷣѣ|вше ⸱ кланѣ̇мь сѧ ⸱ и̇ припада|̇мь ⸱ ѻ̇ юдеса притранꙿна ⸱ и̇мь|же раи̇ се ꙁаклоуи и̇ ⸱ тⷪ тѣмь нб͠сѧ | днⷭе ѿврьꙁе ⸱ е̇моуже пилать сѫ|дꙑть ⸱ то тои̇ днⷭь сѫдиꙗ̇ на нбеⷭхь | сѣдае̇ть ⸱ е̇моуже се жидове рꙋ|гають ⸱ того днⷭе а꙼нг͠лъскыѫ̇ си|лы славѧть ⸱ ѻ̇ прѣисты̇ оу̇ме | дв͠вовꙿ ⸱ и̇мьже се дн͠е доꙁрꙋ ⸱ гл͠а|ше рекы реⷱ г͠ь гв͠и моє̇моу ⸱ сѣ|ди ѻ̇ деснѫѩ̇ мене ⸱ є̇моуже слаⷡ | и̇ тⷭь и̇ дръжава ⸱ сь прѣст͠ымь | и̇ животворѫщимь дх͠омь ⸱ и̇ | н͠нѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы вѣко|мь а꙼минь ⁘⁘⁘⁘ |

С Л Ꙍ́ В О ⸱ С Т А Г Ꙍ ⸱ И́ Ꙍ А Н А ⸱ Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ́ С Т А ГꙌ ⸱| на пеньдикостиѫ̇ ⸱ блвⷭи ѻ̇͠е ⸱|
Пакы̇ намь дроуꙁи радост ⸱| пакы̇ праꙁникь свѣтель ⸱| пакы веселиє̇ дх͠овноє̇ ⸱ е|со ради толико веселиє̇ ⸱ не | ст͠ы ли дх͠ъ днеⷭ кь намь ⸱||

220а
оу̇богымь сьниде ⸱ ꙗ̇коже ̇дино|ѧды̇ сн͠ь бж͠ии ⸱ сь вѣрны̇ми ⷭ ⸱ та|жде и̇ дх͠ь бж͠ии̇ ⸱ ѿ кѫдоуже ⷭ вѣ|дѣти ⸱ любѧ реⷱ хьⷭ и̇ ꙁаповѣдимо|ѫ̇ сьблюдеть ⸱ и̇ а̇ꙁь молѫ ѻ̇ц͠а | своє̇го ⸱ и̇ и̇нь оу̇тѣшителъ дасть | и̇мь ⸱ да прѣбыва̇ть с вами вь | вѣкы̇ ⸱ дх͠ь и̇стинны̇ ⸱ ꙗ̇ко оу꙼бо мнⷪ|гащи ⸱ дх͠ь ст͠ы̇ с нбеⷭ сьниде ⸱ нь ꙗ̇|коже днⷭе сьниде бл͠годѣть дх͠о|внаа̇ ⸱ и̇ ѻ̇бьща л͠вьскомоу род ⸱| николиже нѣстъ съшла така ⸱| а꙼ и̇ сами раꙁмѣ̇те ⸱ како ти є̇|сть сьшла прѣжеⷣ ⸱ и̇ како ли | ни͠нѣ ⸱ да видите ѻ̇бою̇ раꙁли|иє̇ ⸱ и̇ споусти б͠ь манꙿи на | ꙁемлѫ ⸱ и̇ хлѣбь нбⷭны даⷭ и̇мь ⸱| и̇ л͠колюбиꙗ̇ доⷭи̇ны̇ бж͠иꙗ̇ ⸱| и̇ потомь сьниде ѻ̇гьнь ⸱ вь | прѣльсти ⸱ сꙋщѧѫ̇ ⸱ ӥ ꙁ͠льскы̇ лю|ди оӱправи ⸱ ӥ вьсхӹти трѣбе | ѿ трѣбища ⸱ ӥ пакы̇ сьниде дь|жⷣь сѧ не в͠се ⸱ ӥ гл͠а домь хотѧще|̇ ⸱ ӥꙁьмрѣти ѡ̈живи ⸱ не вели|ко ли е̇сть то ӥ юдно ⸱ д͠нешна||

220б
ꙗ̇ бл͠годѣть ⸱ бесь приклада бо слы|ши славнѣи̇ши ⸱ небо ни маньна ⸱ ни ѡ̇гнь ⸱ ни дьждъ сьниде днеⷭ ⸱| нь дьждъ даровь дх͠овныхь ⸱ при|лѣтѣ с нбеⷭ ⸱ на ꙁемлѫ плодитꙿ ⸱| и̇ вьставлѣє̇ть ⸱ нѫ лв͠ьское̇ въ|ставлꙗѫ̇ть ⷭство ⸱ да и̇деже сеи̇ дь|жⷣъ приѫ̇ше ⸱ сьшедъши ⸱ то а꙼быє̇ | ꙁабы̇шѧ ̇с͠тво л͠вѣьскоє̇ ⸱ ты̇ | плътни сѧще ⸱ и̇ беспльтныхь | а꙼нг͠ль бл͠годѣти ⸱ и̇ силы вь себѣ | покаꙁашѧ ⸱ юдно бо бѣше ви|дѣти ⸱ ѧ̇ꙁыкомь пльтѣномь | и̇ꙁꙿгонѫще бѣс ⸱ ꙗ̇коже бо и̇ сль|нꙿцоу ꙗ̇вльшоу сѧ ⸱ и̇ тьма раꙁь|бѣгнеть сѧ ⸱ и̇ раꙁбои̇ници и̇ | татие̇ ⸱ вь скровища своꙗ̇ вь|бѣгнѫть ⸱ такоже и̇ петроу ꙗ̇|влъшоу сѧ ⸱ и̇ побѣже тьма | прѣльстьнаꙗ̇ ⸱ и̇ ѿбѣже ди|ꙗ̇воль ⸱ и̇ ѿскоишѧ бѣси ⸱| и̇ погы̇боше ̇ꙁы плътны|ѫ̇ ⸱ и̇сцѣлѣше врѣдове дш͠е|вни ⸱ въсѣ ꙁьль ѿгонима быⷭ ⸱| и̇ доброта всѣ вꙿниде ⸱ бѣ то||

221а
гаⷣ видѣти по и̇стинѣ ⸱ словеса г͠нѣ | вьжделѣна ⸱ пае ꙁлата ⸱ и̇ каме|ниꙗ̇ естнаа꙼го многа ⸱ и слажⷣь|ша пае меда и̇ сьта ⸱ є̇гоже бо | не можаше ꙁлато ни камень | драгы̇и̇ творити ⸱ тоже творѣхѫ | словеса петрова ⸱ коликоже та|ланѫть ꙁлата ⸱ хромаго рожⷣє|на на ноꙃѣ въставити могли | бышѧ ⸱ нѫ петрово слово мо|жеть вьставити ⸱ рождена | хрома ⸱ реⷱ вь и̇мѧ і̇с͠ъ хвⷭо вьста|ни и̇ пои̇ди ⸱ и̇ словомь дѣло быⷭ ⸱| виⷣши ли како тии̇ на пае ꙁлата | оу̇же сѫть ⸱ по и̇стинѣ цѣлите|ле ⸱ и̇ враеве мира сего ⸱ тии̇ бѣ|хѫ а꙼плⷭи ⸱ и̇ ратає̇ ⸱ и̇ крьмни|ци ⸱ и̇ враеве же ⸱ и̇мьже ѫ̇ꙁ̇ и̇|сцѣлѣахѫ ⸱ ратає̇ понеже сло|во вѣрꙿноє̇ сѣꙗ̇шѫ ⸱ крьмници жⷷ | и̇мже вльны потопьше̇ ⸱| прѣльстию̇ ⸱ и̇ ꙋтише ⸱ сⷹтави|шѫ ⸱ сего дѣльма ѻ̇вогаⷣ ше|дьше болѫщѫѫ̇ и̇сцѣлаи̇те ⸱| ꙗ̇ко и̇ кь вр͠аевемь гл͠ѧ ⸱ и̇ пакы̇ ||

221б
и̇ньжеⷣ ⸱ се же и̇ посила̇ть и̇ вы̇си|ть ⸱ ѻ̇ немьже не в̇ троудисте | сѧ ⸱ ꙗ̇ко и̇ кь рата̇мь бесѣдѫ̇ ⸱| и̇ па пакы̇ и̇ньжеⷣ ⸱ сьтворѫ вы̇ | ловце лв͠комь ⸱ и̇ кь петроу рⷱе | не бои̇ сѧ ⸱ ѿселѣ бѫдеше л͠кы | ловѫ ⸱ ꙗ̇ко и̇ кь крьмникомь | и̇ кь ловцемь вѣщаѫ̇ ⸱ ти бѣ|ше видѣти ю̇деса по юдесе|хь ⸱ небо ⷭство наше ⸱ прѣдь де|сетиѫ̇ дн͠и въꙁы̇де на прѣстоль | нбнⷭы̇ ⸱ и̇ дх͠ь ст͠ы снидⷷ днеⷭ кь ⷭствоу | нашемоу ⸱ вьꙁнесе г͠ь наѫло пль|ти нашеѫ̇ ⸱ и̇ посила̇ть дх͠ь ст͠ы | дроугы г͠ь ⸱ и̇же и̇ подаває̇ть да|р , силы̇ сеѩ̋ небо нь и̇ дх͠ь г͠ь ⷭ ⸱| нь да никтоже не помышлає̇ ⸱| ти рееть то си хьⷭ створи ⸱ бѫ|дет ли си оу̇вѣщаль ѻ̇ц͠а ⸱ бѫде|т лы си м͠лость створиль кь на|мь ⸱ да хотѧ ꙗ̇вити ⸱ ꙗ̇коже прѣ|мѣниль є̇сть мⷧость нашемⷹ | єⷭствоу ⸱ дары̇ прѣмѣнению̇ ⸱| и̇ сь милению̇ ⸱ и̇ а꙼биє̇ прислⷶ ⸱| є̇гда бѫдеть вражаⷣ межⷣѫ ||

222а
кы̇мь ⸱ тѡ ꙩ̇бы̇аи̇ е̇сть сьмирѣѫ̇|щимь сѧ ⸱ дарь даа꙼ти ⸱ вьслахо|мь мы вѣрѫ ⸱ ти приѫ̇хомь ѿ тѧдѣ | дарь притраны̇ ⸱ въслахомь по|слоушани̇ ⸱ ти при̇хѻмь пра|вьдѫ ⸱ да ꙁнати , е̇сть по семь ꙗ̇кⷪ | простиль ни є̇сть грѣхы и̇ поми|ловаль ⸱ и̇ посла оу̇тѣшителѣ | дх͠а ст͠аа꙼го ⸱ да сего ради и̇ реⷱ хьⷭ ⸱| на польꙁѫ бѫде а꙼ще а꙼ꙁь и̇дѫ ⸱ а̇ще | бо а꙼ꙁь не и̇дꙋ ⸱ то ꙩ̇нь не придеть ⸱| рекьше а̇ще а꙼ꙁь не и̇дѫти оу̇вѣ|щаѫ̇ть ѻ̇ц͠а ⸱ то не послеть наамь ⸱| оу꙼тѣшителѣ ⸱ ̇же е̇сть оу̇и|тель ⸱ да а꙼ще би се(и̇) не и̇шель ⸱ то | не би сѧ дало слово прѣмѫдрость|но вь црк͠ви ⸱ црк͠вь же мѣнѫ сна | ми дх͠овны̇хь мѫжь ⸱ ѻ̇вомоу сѧ | дасть слово прѣмѫдростии̇ ⸱ а̇ | дроугомоу слово раꙁоумѣниꙗ̇ ⸱| и̇ рекь нѣкто по то н͠нѣ то не | быває̇ть ⸱ по то тогаⷣ крⷭтѫще|и сѧ ѧ̇ꙁыци гл͠ахѫ ⸱ а꙼ н͠нѣ то|го нѣсть ⸱ и̇мьже наѧло бѣше | кръщению̇ дх͠овномоу ⸱ ꙗ̇коже ||

222б
ѧ̇ꙁы̇кы̇ ѡ̇гꙿнии̇ ⸱ приде и̇ сь нб͠се ꙗ̇|ви ⸱ такоже и̇ бесѣдами ⸱ да сѧ | ꙁнае̇мо стꙿворить приходь є̇го | и̇мѣхѫ бо жидове прѣжде сего | крьшениꙗ̇ ⸱ нь пльти тьиѫ̇ ѻ̇|ищениꙗ̇ ⸱ и̇ѡⷶнь кр͠щениꙗ̇ ⸱ нь | не жидовьскы̇ ⸱ не водоѫ̇ тьиѫ̇ | нь и̇ покаꙗ̇ниє̇мь ⸱ нь є̇ще не вь|се дх͠овнѣ ⸱ да тѣмь дх͠ь и̇ дарь ⸱| вьсѣкь дасть вѣроуѫ̇щимь ⸱ и̇ | ѫ̇ꙁыкы наѧшѧ бесѣдовати ⸱| крьстещеи̇ се ⸱ и̇ пррⷪцꙵати̇ и̇сцѣ|лати ꙗ̇коже комоужде дх͠ь | ст͠ы даꙗ̇ше ⸱ а̇ к томоу да сѧ оу꙼|тврьдить вѣра ⸱ и̇ раꙁидеть | сѧ вь мног() страны̇ ⸱ и̇ми жⷷ | наѧло бѣше ⸱ тѣмь ꙁнамени|ꙗ̇ сии̇ юдеса ⸱ ꙁы̇на творѣ|хꙋ сѧ ⸱ а꙼ н͠нѣ вѣра се ⸱ рашедь|ши ⸱ и̇ несоуть ⸱ трѣбѣ всѣ та | ꙁнамениꙗ̇ ⸱ нь тѣмь тогда | вьсе лицѣ невѣсти ⸱ бѣхоу | лв͠ци ⸱ ти ѿ и̇доль в(ь) новѣ ⸱ ѿ|стоупльше ⸱ и̇ оу̇мь є̇динако ⸱| дебель и̇мꙋще ⸱ не раꙁоумѣ||

223а
ѫ̇ще дара невиⷣимаго ⸱ ни вѣдѫще що | ̇сть ⸱ да тѣмь ꙁнамены̇та бы|шѧ ⸱ ꙗ̇коже и̇ више гл͠ахь ⸱ дарове | бо дх͠овни ⸱ ѻ̇ви невиⷣми сѧть ⸱ нь | вѣрою ⸱ тьию̇ достиꙁає̇ми ⸱ а꙼ дроу|ꙁы̇ видома ꙁнамениꙗ̇ покаꙁаѫ̇|ть ⸱ невѣрьны̇мь на и̇ꙁвѣщениє̇ ⸱| ꙗ̇коже се рекꙋ грѣхомь ѻ̇ставле|ниє̇ ⸱ раꙁоумно ̇сть дѣло ⸱ неви|димь є̇сть дарь ⸱ како бо ѡ̇ища|є̇мь ⸱ ѿ грѣхь невиⷣмихь ⸱ и̇ пль|тѣнима ѻ̇има по то ⸱ и̇мьжⷷ | ⷭ дш͠и ѡ̇ищени̇ ⸱ дш͠е же ѻ̇и|ма пльтьни̇ма нⷭѣ видѣти ⸱| да ѻ̇ищени дх͠ѻвно раꙁоумⷷ|нь дарь є̇сть ⸱ ѡ̇има пльтны|ма неви[ди]мо ⸱ и̇ ѧ̇ꙁыкы гл͠ати | раꙁлины̇мии ⸱ то тоє̇сть ра|ꙁоумно дѣи̇ство ⸱ и̇ ст͠аго д͠ха | видимо же дає̇ть ꙁнамениє̇ ⸱| и̇ невѣрны̇мь оу̇вѣдомо ⸱ ̇же | бо вьнꙋтрь вь дш͠и быває̇ть | дѣи̇ство ⸱ невиⷣмомоу ⸱ рекꙋ вы|шнеє̇ ꙗ̇влениє̇ ⸱ и̇ сего ради и̇ ||

223б
павель гл͠еть комⷹждо ѡ̇бавлени|̇ дх͠а да̇ть сѧ на поспѣхь ⸱ да | намь нѣсѫть трѣбѣ ꙁнамени|ꙗ̇та ⸱ вѣрѣ и̇ꙁдавꙿна сѫщи ⸱ ра|ꙁьшедьше сѧ вь многы страни | и̇ми вь вѣрѣ сѫщемь ⸱ павель бо | а꙼плⷭь гл͠еть ⸱ ꙁнамениꙗ̇ не вѣрѫ и̇мѧ|щимь нь невѣрны̇мь ⸱ да тѣмь | и̇ не бы̇вать н͠нѣ ⸱ ꙁнамениꙗ̇ така ⸱| вѣрѣ сѧ оу꙼тврьдивьши ꙃѣло ⸱ нѫ | м̇ ꙁде ѻ̇ставивьше ⸱ и̇ скаꙁани|̇ се видимь дьн͠есь ⸱ то пише|ть великы лоука рекы̇ ⸱ вь ско|нꙿани .н͠.тьницѫ ⸱ ꙗ̇вишѧ сѧ | и̇мь раꙁⷣѣлае̇ми ѫ̇ꙁыци ⸱ ꙗ̇ко и̇ ѡг͠нь ⸱| нь не ꙩ̇г͠нь ⸱ ни ꙗ̇ко ѻ̇гн͠ь ⸱ и̇ да не мн|иши е̇дино ѿ виⷣмыⷯ ⸱ дх͠ь сы̇ ꙗ̇коже | бо , вь е̇рьданьсныхь бы̇стринахь ⸱ не | голѫбь сьниде ⸱ ни видь ꙗ̇ко и̇ голѫбь ⸱| такожеⷣ и̇ ст͠ы̇ дх͠ь сьниде ⸱ не ѻ̇гн͠ь ⸱ нѫ | видомь ѻ̇гн͠ьномь ⸱ и̇ пакы бывьше | реⷱ ⸱ ꙗ̇ко носимоу ⸱ вѣꙗ̇нию̇ боурꙿном ⸱| нъ не вѣтрь боурень ⸱ нь ꙗ̇ко носи|моу вѣꙗ̇нию̇ боурьномоу ⸱ да ни||

224а
какоже , помышлѣє̇ши ѿ видимы|хь ⸱ и̇лы ѡ̇гꙿнь ⸱ и̇ли голѫбь ⸱ и̇ли | вѣтрь ⸱ сѫщь ⸱ нь видь тѣхь ⸱ сходѧ|щь ⸱ вь сеи̇ дн͠ь брати̇ ⸱ сл͠нце сьни|де дх͠овно̇ ⸱ и̇ и̇спльни свѣта вьсѧ | ꙁемѧ ⸱ да тѣмь праꙁноуѫ̇ще раоуⷣ|є̇мь сѧ ⸱ ѻ̇бѣщание̇ сконьано видѧ|ще ⸱ таи̇на си велика ̇сть ⸱ не ꙃѣло | ли ⸱ велика ⸱ сьи̇ бо дх͠ь ст͠ы бѣше при|сно ⸱ є̇сть и̇ бѫдеть ⸱ ни наинає̇мь ⸱| ни прѣстає̇мь ⸱ нь присно сь ѻ̇ц͠емꙿ ⸱| и̇ сь сн͠омь ⸱ ьтомь и̇ славимь ⸱ при|є̇млемь ⸱ а̇ не прие̇мле ⸱ сьврьшаѫ̇ | а̇ не сьврьшае̇мь ⸱ ст͠е а̇ не ст͠имь ⸱| бж͠ѫ а̇ не бж͠имь ⸱ виⷣмь беꙁьлѣте|нь ⸱ не вьмѣстымь ⸱ не и̇ꙁмѣнень ⸱| не ѻ̇сежемь ⸱ и̇ не посежимь ⸱ само|шествень ⸱ присношествень ⸱ самⷪ|властень ⸱ вьсемощень ⸱ а꙼ще и̇ кь | прьвѣи̇ ⸱ винѣ ⸱ рекꙋ же и̇ кь ѻ̇ц͠оу ⸱| ꙗ̇коже ̇диноѧдаго вьсе тако|жде и̇ ст͠аго дх͠а ⸱ вьсилае̇ть сѧ жи|ꙁнь ⸱ и̇ жи̇во творивь свѣть ⸱ и̇ | да̇ свѣть , сама благодѣть ⸱||

224б
и̇ и̇стоникь бл͠годѣтии̇ ⸱ и̇ дх͠ь | правы̇ ⸱ влкⷣа и̇ г͠ь ⸱ посилаѫ̇ ⸱ и̇ ѿ|лꙋаѫ̇ ⸱ и̇ꙁводь дѣи̇ствоуѫ̇ ⸱ ꙗ̇ко|же хотѧ раꙁдѣлаѫ̇ дары̇ ⸱ дх͠осн͠о|творениꙗ̇ ⸱ и̇стины̇ и̇ прѣмѫ|дрости ⸱ и̇ раꙁоумѣниꙗ̇ вѣдѣни|ꙗ̇ ⸱ доброьстиꙗ̇ ⸱ свѣта ⸱ мощи ⸱| боꙗ̇ꙁꙿни ⸱ и̇мьже ѻ̇ц͠ь ꙁнає̇мь е̇сть | и̇ сн͠ь славимь ⸱ и̇ приходомь ть|иѫ̇ вѣдомь є̇сть ⸱ и̇ е̇динои(н͠ь)ство ⸱| и̇ слоужба , е̇дина ⸱ и̇ поклонь ⸱ и̇ си|льство ⸱ то ли же продльжаѫ̇ ⸱| вьсе є̇же ѡ̇ц͠ь и̇мать ⸱ то сн͠овь не | ⷭ ⸱ и̇ ст͠аго дх͠а ⸱ раꙁвѣ рожеⷣниꙗ̇ ⸱| оу̇тѣшитель г͠ь ⸱ дѣи̇ствоваши | и̇ дѣи̇ствоває̇ть вь а꙼нг͠льскы|хь силахь ⸱ небо ѿ , и̇нꙋдоу и̇мь ⸱| ̇сть сьврьшениє̇ ⸱ раꙁвѣ ѿ ст͠а|а̇го дх͠а ⸱ тои̇же вь ѻ̇ц͠ехь ⸱ и̇ вь | пррⷪцѣхь ⸱ и̇мьже сѧ ꙗ̇ви б͠ь ⸱| несꙋщиє̇мь ⸱ нь ꙗ̇коже мощі̇ | бѣше видѣти ⸱ а̇ дроуꙁи и̇ ̇же | ⷭ послѣди ⸱ и̇ того доꙁрѣшѧ ⸱| дх͠омь ведоми ⸱ тако бо є̇ ||

225а
сила сего оу̇тѣшителѣ г͠а ⸱ тае | потомь ⸱ вь хвⷭѣхь оу꙼еницѣхь ⸱| нь бл͠гословены ты бж͠е ⸱ ѡ̇͠е | и̇ сн͠е и̇ ст͠ы дш͠е ⸱ и̇же нашего стро|ꙗ̇ дѣлѣ ⸱ се ликѫ млтⷭь строи̇|шии̇ ⸱ є̇гоже нашь оу꙼мь не мⷪ|жеть домислитꙵ се ⸱ тоже ты на|мь дае̇ши днⷭе ⸱ да се дѣлꙿма раоуⷣѧ̇|ще сѧ ⸱ и̇ веⷭлѧще сѧ ⸱ славосла|вимь тѧ ⸱ вь свѣтли праꙁьнни|кь ⸱ ꙗ̇коже бо и̇ꙁь врати сл͠нени ⸱| дроугь дроуга прѣминоуѫ̇ть ⸱| такоже и̇ вь црк͠ви нашеи̇ бы|ває̇ть ⸱ и̇ праꙁьникь праꙁꙿника | прѣминоуѫ̇ и̇ кь намь прихо|дить ⸱ праꙁновахомь | рожьⷣство хв͠о ⸱ тае | кр͠щениє̇ ⸱ тае срѣ|тениє̇ ⸱ потомь вь|крⷭениє̇ ⸱ тае вьшестви|є̇ ⸱ на н͠бо г͠а нашего і̇сьⷭ хаⷭ | а̇ днⷭе вь самоє̇ се сьврьшениє̇ | придохомь ⸱ вь врьховны̇ пра|ꙁникь ⸱ вь самото врѣмѧ хвⷭа | ѻ̇бѣщаниꙗ̇ ⸱ и̇ бо а̇ꙁь и̇дꙋ рее ⸱| дроугы̇ параклить є̇же ̇сть ||

225б
тѣшитель ⸱ послѫ вамь ⸱ и̇ не | ѻ̇ставлѧ вась сирот̇ ⸱ видите|ль млтⷭы̇ гн͠ѫ ⸱ ведител и л͠колю|биє̇ неи̇сповѣдимоє̇ ⸱ вьшедь | на нб͠о ⸱ и̇ посла (на)мь дх͠ь ст͠ы̇ ⸱ є̇ди|носѫщны̇ ⸱ и̇ є̇динославны̇ ⸱ ти си|мь не оу̇етенⷧꙋю бл͠годѣть да|сть ⸱ сьи̇ бо ны̇ пⷶраклить ни г͠ь ⸱| вьсѧ стро() и̇ творить ⸱ симь ра|боты , гонеꙁнемь ⸱ и̇ на свободѫ | ꙃовоми є̇смы̇ ⸱ и̇ сн͠ове бы̇ває̇|мь ⸱ и̇ с просто ⸱ рещи понавлає̇|ть ны̇ ⸱ и̇ꙁ нова ⸱ тешькыѫ̇ и̇ смрⷶ|дны̇ ⷾ грѣхы̇ ѿє̇млѧще ⸱ ст͠ымь | дх͠омь ⸱ и̇ выдимь є̇реи̇скы ли|кь , створии̇мь ⸱ и̇ оу̇ительскы̇|ѫ̇ ины̇ ⸱ ѿ того истони|ка ꙗ̇влѣє̇ми ⸱ дарове ⸱| и̇ и̇сцѣлению̇ благодѣ|ть ⸱ и̇ и̇но вьсе є̇же є̇сть ⸱| кртⷭиꙗ̇ньство ⸱ оу̇творе|но ⸱ и ѿ тѫдоу и̇мать подани|̇ ⸱ и̇ вьпиє̇ть павел , гл͠ѫ ⸱ вь|се же се дꙗи̇ствоує̇ть ⸱ ̇динь | самь тьи̇ дх͠ь ⸱ раꙁлѫаѫ̇ сво|є̇ комоуждо ⸱ ꙗ̇коже мыслѫ ⸱||

226а
а꙼ не ꙗ̇коже повелѣньномоу е̇сть ⸱| раꙁдѣлаѫ̇ а꙼ не раꙁдѣлѣ̇мь ⸱ влкⷣа | а꙼ не ѡбладаемь ⸱ такожде бо влⷭа ꙗ|коже ѡ̇ ѡ̇ц͠и свѣдѣтельствоува па|велъ ⸱ тожеⷣ и̇ ѻ̇ ст͠ѣ доусѣ положи ⸱| ꙗ̇коже бо ѡ̇ ѻ̇ц͠и реⷱ ⸱ а̇ б͠ь е̇сть дѣи̇ствоу|ѫ̇ и̇ все вꙿсѣхь ⸱ такожде и̇ ѡ̇ ст͠ѣ|мь доусѣ ⸱ се же вьсе дѣиствоує̇ть ⸱| є̇динь самь тꙿи̇ дх͠ь ⸱ раꙁⷣѣлѣѫ̇ сво(є̇) ко|̇моуждо видиши ли сьврьшенѫ | тꙋ , власть ⸱ и̇же бо власть є̇дина ⸱| то тѣⷯ ̇дино гвⷭо ⸱ и̇хь же бо равень санꙿ | и̇ свѣть ⸱ то тѣхь и̇ сила и̇ власть є̇|дина ⸱ симь оу̇тѣшителемь ⸱ вьсѣ|ко̇ скврыⷩ ѻ̇истимь сѧ ⸱ л͠вѣци | бреньни ⸱ а꙼нг͠ли се створишѧ ⸱ и̇же | кь бл͠годѣти сеи̇ пристѫпишѧ ⸱| не є̇стьствомь сѧ прѣмѣ(ни)шѧ ⸱ нь | ̇же и̇ юдно сꙋщее̇ вь ̇стъствѣ | л͠ьстѣ ⸱ а꙼нг͠льско житиє̇ ꙗ̇влѣ|ꙗ̇хѫ ⸱ и̇же бо прѣжде вьсхода хвⷭа | трепетахѫ ⸱ жидове , бо ̇ще сѧ ⸱ то | то н͠нѣ вижьⷣ ⸱ понеже ѻ̇бѣщани|є̇ хаⷭ б͠а сьниде ⸱ рекꙋ же ст͠ы дх͠ь | г͠ь ⸱ дроугы̇и̇ г͠ь ⸱ како ти не тьи|ѫ̇ не бои̇ть сѧ ⸱ ни трепещѫть и̇хꙿ ⸱||

226б
ꙗ̇ко и̇ на сласти на дары , оу̇ришꙋть | сѧ ⸱ тако бо є̇сть сила и̇ сладость ⸱| дх͠а влкⷣы ⸱ ти ꙗ̇коже вь ѻ̇г͠нь сь | видимы̇и̇ ⸱ геⷣ вьложиши каль , сла|бь ⸱ тоуже и̇ сꙋень , мокро , и̇ каме|нь се створить ⸱ такоже и̇ ѡ̇г͠нь дх͠о|вны̇и̇ где прии̇меть л͠ка вѣрꙿна ⸱| а꙼ще брениꙗ̇ бѫдеть слабѣ и̇ ⸱ то | створить желѣꙁа , жестоѣи̇ша ⸱| и̇ и̇же бѫдеть прѣжеⷣ каломь грѣ|ховꙿныⷨ ꙩ̇сꙿкврꙿнень ⸱ то створи|ть слн͠ца пае свѣтлѣи̇ша ⸱| и̇ се ны̇ оу̇е бл͠жены̇ павель ⸱ и̇ вь|пиє̇ть рекы̇и̇ ⸱ не прѣльщаи̇те | себе ⸱ ни блѫдн͠ици ни капищьни|ци слоужителе ⸱ ни прѣлюбодѣ|ици ⸱ и̇ такы(̇) сꙿкꙿврьни дѣѫ̇ще | ц͠рьствиꙗ̇ бж͠иꙗ̇ не прии̇мѫть ⸱| наитавь скврьнꙿнаа̇ дѣла ⸱ и̇хь | же а꙼ꙁь ꙁде не могѫ и̇ꙁоустити ⸱| и̇ скаꙁа рекы̇ и̇ жита творѧть ⸱| не и̇мѫть видѣти ⸱ цр͠ьствиꙗ̇ бж͠и|ꙗ̇ ⸱ тае привед̇ и̇ реⷱ ⸱ се е̇тери бѣ|сте ⸱ нь ѻ̇мы̇сте сѧ ⸱ нь ѻ̇правь|дисте сѧ ⸱ нь ѻ̇ст͠исте сѧ ⸱ како|же и̇ лика цѣмь ꙩ̇браꙁомь ⸱ по||

227а
вѣждь ѡ̇ великы̇ павле ⸱ сего бо | и̇щемь реⷱ ⸱ и̇менемь і̇сьⷭ хвⷭомь ⸱| и̇ дх͠омь б͠а нашего ⸱ видѣ ли ст͠а|го силꙋ дроужє ⸱ раꙁоумѣ ли ꙗ̇|коже дх͠ь ст͠ы ⸱ и̇ скврьнꙋ тꙋ и̇ вь|се ⸱ ꙁло ѻ̇истии ⸱ и̇ беꙁь вѣсти ⷭ ⸱| створиль ⸱ да и̇же бѣшѫ прѣжеⷣ | ѿ кр͠щениꙗ̇ ѡ̇скврьнили се | вьсацѣми грѣхы ⸱ то ты напра|сно оцѣсти ⸱ и̇ вьꙁведе на прѣве|ликꙋю тⷭь ⸱ ѻ̇ славны̇ влкⷣо ⸱ и̇ | оу̇тѣшителю ⸱ ѻ̇ великаꙗ̇ м͠ол|стии̇ ⸱ и̇ притранꙿнаꙗ̇ сило и̇ вѣ|дии̇ ⸱ твои̇ бо неи̇спытани сꙋдо|ве ⸱ и̇ неи̇слѣдьни пꙋти ⸱ и̇ ꙗ̇ко|же и̇ ѡ̇ц͠ь ⸱ є̇диноѧдаго сн͠а ⸱ и̇ | є̇дино бж͠ьство ⸱ и̇ сꙋще вы̇шь|ше , вь триє̇хь , и̇постасехь ⸱ ва|мь же слава и̇ тⷭь ⸱ ѿ вьсе⸱ тва|ри , вьꙁноситꙿ се ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ | вь вѣкы̇ вѣкомь а̇минь ⁘⁘ |

С Л Ѻ (В Ѻ) ⸱ С Т Г О И́ Ꙍ (А) Н А | ꙁлатооу̇стаго ⸱ на прѣѻ|бражєниє̇ гн͠е ⸱ блвⷭи ѻ̇͠е ⸱|
Придѣте дн͠есь⸱ кь є̇уⷢль|скомоу нелѣнѫще се ⸱| приꙁримь , к с(ь)кровищоу | да ѿ тоудоу раꙁоумь ||

227б
порьпемь ⸱ и̇ бг͠атьство нетлѣе̇|моє̇ ⸱ и̇ въсѣмь раꙁаⷣ̇мо ⸱ придѣ|те сь мѫдростиѫ̇ ⸱ и̇ добротоѫ̇ на|ставлѣѫ̇щоу ⸱ и̇ пакы̇ послѣдоу|̇мь лоуцѣ ⸱ да оу̇ꙁримь пакы | хаⷭ на горѫ таворꙿскꙋю вьсходѫ|ща ⸱ петра ⸱ и̇ и̇ꙗ̇кова ⸱ і̇ѡⷶна ⸱ бж͠е|стьвнаа꙼го прѣѡ̇бражениꙗ̇ при|̇млѫще ⸱ послоухь поє̇мьѫ̇ть | и̇бо реⷱ петра ⸱ и̇ ꙗ̇кова ⸱ и̇ѻ̇вана ⸱ и̇ | вьꙁы̇де на горѫ и̇ пом͠ли с⸱ гора | вы̇сока на не и̇же ꙁаконы пррⷪци | бесѣдовашѧ бл͠годѣти ⸱ гора вы̇|сока на неи̇же мои̇си а꙼гньца ꙁакла ⸱| и̇ крьвиѫ̇ ̇го прагы̇ є̇вреи̇скымь | храми намьꙁа кропи ⸱ гора вы̇сока | на неи̇же и̇лиꙗ̇ ⸱ ю̇ньца растеса ⸱ и̇ во|днꙿꙋю , жрьтвѫ ѻ̇гꙿнемь пожеже ⸱| гора вы̇сока ⸱ на неи̇же мои̇си ⸱ и̇ и̇ли|ꙗ̇ ⸱ гл͠аста сь хоⷭмь ⸱ гора вы̇сока на | неи̇же оу̇вѣдѧть ⸱ ꙗ̇же ⷭ ѿ петра ⸱ и̇ꙗ̇кова ⸱ и̇ѻ̇вана ⸱ ꙗ̇ко тои̇ є̇сть ⸱ є̇|моуже сѧ поклѣнѣѫ̇ть вьсѣ колѣ|на ⸱ небс͠ныхь и̇ ꙁемны̇хь ⸱ и̇ прѣи̇спо|дниⷯ ⸱ тѣхь бо три̇хь по̇мь влкⷣа ⸱| и̇ вьꙁиде на горѫ ⸱ и̇ не вьсѣхь поѫ̇ть ⸱| нь вьсѣхь ꙩ̇стави ⸱ ни ськры̇ ѿ дроу|гы̇хь слави ⸱ ни̇ оу̇добь ѻ̇сѫди ⸱ ни | ꙩ̇скрьбы̇ .ѳ͠.тихь ⸱ праведень бо ||

228а
сьи̇ ⸱ и̇ праведна вса творить ⸱ и̇ вь є̇|дино ⸱ слага̇ть вьсѧ .г͠. ѿ вьсѣхь | вьꙁлоуби ⸱ не раꙁдѣлѣѫ̇ же сьвь|коуплени̇ ⸱ понеже недосоⷮ̇нь бѣ|ше бж͠иꙗ̇ ѻ̇бавлениꙗ̇ ⸱ и̇ страшна|го тѡго видѣниꙗ̇ ⸱ хотѧ быти прѣ|датель ⸱ того ради и̇же бѣшѧ сь | нимь ⸱ то т̇̇ ѡ̇стави сь нимь ⸱| да не є̇диного ѡставѧть ⸱ да ве|сь ѿвѣть ⸱ послѣжеⷣ ѡ̇ставить ⸱| и̇ прѣѡ̇бражению̇ .г͠. довольнии̇ ⸱| и̇ и̇ꙁведеть по дш͠и послоухь ⸱ и̇ про|ѧѫ̇ приходѧщѫ ⸱ самь бо реⷱ ⸱ ѡ̇͠е | праведꙿни̇ сьхраниѩ̇ ⸱ даи̇ ти е̇ди|но бодѫть ⸱ ꙗ̇ко и̇м̇ ̇дино є̇смы̇ ⸱| види же и̇ю̇да ⸱ а꙼ньдреꙗ̇ ⸱ ѳомѫ же | и̇ филипа ⸱ и̇ проѧѫ̇ сь нимь ходѫ|щѫ ⸱ и̇ никого гн͠ѣваѫ̇ща сѧ ни ры̇|щѫща ⸱ нь раоуⷣѫ̇ще се вьси ⸱ и̇ ѡ̇бь|щаго аса аѫ̇щимь ⸱ и̇ не ѿвѣща|ѫ̇ кь вьсѣмь ⸱ и̇ хождаше ⸱ нии̇ вь | щоже на коли же юдеса и̇мѣѫ̇ ⸱| нь и̇ ковьежець ношаше ⸱ и̇ тво|рьца беꙁь вин̇ ѻ̇клеветаѫ̇ ⸱ и̇ оу̇|итєлѣ ⸱ и̇ вл͠кѫ ⸱ врагомь сь | дрьꙁновениє̇мь прѣдаꙗ̇ше ⸱| и̇ то рее прѣѡ̇браꙁивы сѧ прѣ|д ними ⸱ и̇ ꙗ̇виста сѧ мои̇си ⸱ и̇ и̇||

228б
лиꙗ̇ ⸱ гл͠ѧща сь нимь ⸱ нѫ петрь при|сно вьсѣхь теплѣи̇ ⸱ ѻ̇има раꙁоу|мн̇ма ⸱ и̇ маже видѣ николи же ⸱| и̇ оу̇ꙁрѣѫ̇ бесѣдоуѫ̇щѫ кь себѣ ⸱ и̇ не | по многоу расмотриви̇ ⸱ юде|са прѣславнаꙗ̇ ⸱ бж͠иꙗ̇ свѣдѣни|ниꙗ̇ ⸱ и̇ добро нарицаше поустоє̇ мѣ|сто ⸱ на сѣнь покрьвениє̇ ⸱ и̇ ѿ ма|слинь ломѣше ⸱ и̇ споуⷭвь пиѫ̇ ⸱ сьтво|римь .г͠. кровы̇ ⸱ тебѣ є̇динь ⸱ и̇ мо|и̇сеѻ̇ви ̇динь ⸱ и̇ и̇лии̇ дроугы̇ ⸱| не вѣдѣщо гл͠еши ⸱ ꙗ̇коже лоука | прѣмѫдры̇ ѿвѣщаває̇ть ⸱ не вѣды | рее ̇же гл͠еть ⸱ нь оу̇еникь ⷭ врь|ховныи̇ ⸱ и̇ прѣдн(и) а̇пⷭль ⸱ ѡ̇ петре то ⸱| смѣрєнаꙗ̇ мслиши ⸱ поу̇м̇|шлѣѫ̇ гл͠еши помыслы̇ л͠вьскы̇|ѫ̇ ⸱ и̇ оу̇карає̇ши бж͠ьство ⸱ крови вь | поустни гл͠еши творити ⸱ и̇ равно|ьстьна рабомь твориши ⸱ и̇ вла|ды̇цѣ хⷭоу є̇динѫ ⸱ и̇ двѣма ра|вно твориши ꙁемиⷧ ⸱ є̇да бо мои̇|си ѿ ст͠аго дх͠а ꙁаѧль сѧ є̇сть ⸱| е̇да д͠ваꙗ̇ мати роди и̇лиѫ̇ ⸱ ꙗ̇коже | сего прѣтⷭънѣи̇ бл͠гословени|ꙗ̇ пⷪроди ⸱ є̇да вь рѣвѣ ⸱ сьи̇ мла|денець и̇ поꙁна ⸱ носима ⸱ мои̇|сеꙗ̇ ⸱ ꙗ̇коже и̇ прѣдитеа г͠а ⸱| є̇да небо покаꙁа ⸱ илии̇но рождь||

229а
ство ⸱ и̇ вльсви поклонише се ⸱| мои̇сею̇ вь пеленахь ⸱ ̇да бо мѻ|и̇си , и̇ и̇лиꙗ̇ ⸱ толика сьдѣꙗ̇(ста) юде|са ⸱ и̇ꙁьбраниꙗ̇ л͠а ⸱ и̇ꙁбрасте ⸱| мои̇си бо раꙁꙿгнѣва сѧ и̇ногда ⸱ и̇ | жеꙁломь раꙁдѣли пѫинѫ ⸱ а꙼ | твои оу꙼итель сп͠сь ⸱ тебѣ петре ⸱| пꙋть створи по глѫбинѣ ⸱ и̇ли|ꙗ̇ же мл͠твоѫ̇ оу̇множи ⸱ вьдовици | и̇ мꙋкѫ ⸱ и̇ тои̇ сн͠а вьꙁвⷣиже мрь|тва ⸱ тебѣже оу̇ⷷника ѿ рибарь | поє̇мь ⸱ и̇ малимы̇ хлѣбы̇ , ты|сѫща насытии̇ ⸱ и̇ а꙼да ꙁагради ⸱| и̇ ѿ вѣка сѫщѫѫ̇ вь тьмѣ и̇ꙁве|де ⸱ и̇ ниесоже не гл͠и петре ⸱ є̇жⱔ | рее створимь .г͠. кровы ⸱ и̇ не | гл͠и же пакы̇ добро є̇сть намь | ꙁде быти ⸱ и̇ ниесоже л͠вѣь|ска ⸱ ни смѣрена ⸱ ни ꙁемꙿна ⸱| и̇ нижнѩ̇ ⸱ нь сь мы̇сли , горьнꙗ|ꙗ̇ ⸱ сьмишлѣ̇ ⸱ и̇ вышнихь и̇|щи ⸱ ꙗ̇коже павель вьꙁвѣсти ⸱| не ꙗ̇же на ꙁеми ⸱ и̇ како ̇сть | намь добро ꙁде быти ⸱ и̇де жє̇ | ꙁьми прьвоꙁданаа̇го ⸱ свиста|ниє̇мь оу̇лови ⸱ и̇ раи̇ ꙁатвори и̇ ⸱| и̇деже хлѣбь беꙁь пота слыша|хомь ⸱ и̇деже стенати ⸱ и̇ трепета|ти ⸱||

229б
ѿ каи̇на (на)вы̇кохомь ⸱ и̇деже | приѧсти(ꙗ̇)⸱ не и̇мамы̇ ⸱ нь и̇дѣ|же вьсегаⷣ сѣнь ⸱ и̇дѣже вь|са прѣходѧть скоро ⸱ и̇ ка|ко намь є̇сть добро ꙁде бы|ти ⸱ и̇ли на се те хьⷭ ѻ̇стави ⸱| кого дѣльма приѧстити | се пльти и̇ крьви ⸱ и̇ли на се | хьⷭ приде ⸱ и̇ кого дѣльма сь|ниде на а꙼да ⸱ и̇ падшаго сѧ и̇ | лежѫщаго въꙁвⷣиже ⸱ то какⷪ | добро ̇сть намь ꙁде быти ⸱| на ꙁеми ⸱ вьсоує̇ нареⷱ сѧ ⸱ нбеⷭ|мь клюарь ⸱ и̇ где хощеши би|ти на потрѣбѫ ⸱ вь ц͠рквь ли е̇|си поꙁвань ⸱ и̇ли сию̇ гороу лю|биши и̇ ⸱ пае вишꙿньиⷯ , нбс͠ь ⸱ и̇ кровы̇ хощеши дв͠игнѫти ⸱| ѿметає̇ши ли сѧ ⸱ нарицати сѧ | црк͠вное̇ ѻ̇снованиє̇ ⸱ прѣѻ̇бра|ꙃи бо сѧ хьⷭ не просто ⸱ нѫ да на|мь покажеть ⸱ хѻтѫщеє̇ бы̇|ти ⸱ се ⷭство прѣѡ̇бражениꙗ̇ ⸱| тьи̇ бо є̇сть соущи на ѻ̇блацѣхꙿ ⸱| сьи̇ и̇ гл͠ѧ ⸱ вь второе̇ , сеи̇ спнⷭоє̇ | вьстаниє̇ ⸱ и̇же свѣтомь ꙗ̇ко | и̇ риꙁоѧ̇ прѣѻ̇дѣꙗ̇ сѧ ⸱ соудти | живимь и̇ мрт͠вымь ⸱ того ||

230а
ради мои̇сиꙗ̇ ⸱ и̇ и̇лиѫꙿ приво|дить посрѣдѣ ⸱ прѣдꙿнимь ви|дѣниє̇мь ⸱| прѣдьставити вы|дѣниꙗ̇ ⸱ и̇ ꙁнамениꙗ̇ ⸱ и̇ то | рее ̇уⷢлисть ⸱ сии̇ е̇ще є̇моу | гл͠ѧщоу ⸱ и̇ се глаⷭ сь нбеⷭ гл͠ѧ ⸱ се | и̇ є̇сть сн͠ь мои̇ вьꙁлюбен̇ ⸱| ѻ̇ немь же бл͠гои̇ꙁволихь тѡго | послоушаи̇те ⸱ и̇ є̇ще же петр | гл͠ѫщоу ⸱ и̇ сь нбеⷭ вьꙁьпи ѻ̇ц͠ь ⸱| то гнѣває̇ши сѧ петре ⸱ то | двои̇цине ѻ̇пасно ⸱ добро бы|ти гл͠еши ⸱ не вѣди є̇же гл͠е|ши ⸱ ꙁабыль ли сѧ е̇си ⸱ и̇ нѣси | навикнѫль ⸱ сьблаꙁномь ⸱ гроу|бостиѫ̇ ⸱ гл͠ѧты̇ е̇си хьⷭ сн͠ь б͠а | живаго ⸱ толика юдеса и̇ | ꙁнамениꙗ̇ видѣвь ⸱ вари і̇ѡⷶ|на ⸱ и̇ е̇ще симонь е̇си ⸱ нбеⷭмь | тѧ клюарѣ поставихь ⸱ и̇ цр͠ь|ствию̇ , клоⷱⷱуⷷ дрьжиши ⸱ и̇ лови|тꙿвнаа꙼го ѻ̇биаꙗ̇ ⸱ ̇ще ли не | ѡ̇ставиль сѧ є̇си ⸱ и̇ се трети|е̇ ѿстѫпає̇ши сп͠сова сьвѣта ⸱| невѣды̇ є̇же гл͠еши ⸱ рее бо ть|и̇ мнѣ пострадати ⷭ ⸱ а̇ ты̇ | гл͠еши како бѫдеть се тебѣ ⸱| реⷱ же пакы̇ хⷭь сьблаꙁните ||

230б
се ѡ̇ мꙿнѣ ⸱ и̇ гл͠аше а꙼ще вьси | сьблаꙁнѧт сѧ ⸱ нь а꙼ꙁь не сь|блаꙁнѫ сѧ ⸱ и̇ се нн͠ѣ хѻщеши | вьꙁвⷣигнѫти кровь ⸱ мои̇сею̇ ⸱| ̇динь ⸱ и̇ и̇лии̇ дроугы̇ и̇ др|гы̇ кровь хⷭоу ⸱ и̇же а꙼биє̇ ѡ̇сно|ва сь мноѫ̇ ꙁемѫ ⸱ кровь хⷭоу и̇|же сь мноѫ̇ оу̇строи̇ море ⸱ и̇ оу̇|твръжеⷣниє̇ подрьжить ⸱ кровь | свѣтила пославша ⸱ кровь сль|ньце раждегьша ⸱ кровь и̇же ѿ | мене ⸱ и̇ вь мнѣ ⸱ и̇ с вами кровь | беꙁьѿтеномоу а꙼дамоу ⸱ и̇|ꙁь матер немоу б͠оу ⸱ кровь при|є̇мьшомоу кровь ⸱ и̇же и̇ꙁьбра ⸱| оутробѫ дв͠иѧ ⸱ нь и̇ли .в͠. и̇ли | .г͠. кровыи̇ ⸱ мы̇слиши вьꙁьдви|гнѫти ⸱ не вѣды̇ то гл͠еши ⸱ а꙼ꙁь | ѡ̇блакь свѣтель ⸱ на горахь кро|ви ⸱ настоѫ̇щаго крови ⸱ ѿ вышь|нѣго вьпиѫ̇ ⸱ сеи̇ е̇сть сн͠ь мои̇ | вьꙁлюбены̇ ѻ̇ немь же бл͠го и̇|ꙁьволихь ⸱ того послоушаи̇те ⸱| не мои̇сеи̇ ⸱ ни и̇лиа꙼ ⸱ ни сьи̇ добри | ꙁа є̇диного ⸱ нь сьи̇ о немь же бла|го и̇ꙁволихь ⸱ того послоушаи̇|те ⸱ мои̇сеꙗ̇ ѡ̇правьдахь ⸱ нь ѻ̇ се|мь бл͠го и̇ꙁволихь ⸱ и̇ и̇лиѫ̇ при||

231а
̇хь ⸱ нь сего послахь ⸱ дв͠оу ꙗ̇ко н͠бо ⸱ и и̇|же ѿ дв͠ы̇ вь то само н͠бо ⸱ никто|же бо реⷱ на н͠бо вьꙁиде ⸱ тькмо и̇же | сь н͠бсе сьниде ⸱ прии̇де н͠нѣ ⸱ и̇ сьни|де на ꙁемлѫ ⸱ Прии̇де и̇ самь се ⸱ и̇|ꙁлиꙗ̇ ⸱ и̇ вьсхотѣвь вь ѡ̇браꙁь ра|би ѻ̇блѣщи сѧ ⸱ и̇ прѣбⷭы̇ ꙗ̇коже бѣ ⸱| и̇ быⷭ нась ради ⸱ нь и̇ крⷭть наⷭ ради ⸱| по наⷭ прѣтрьпѣ ⸱ и̇ своє̇ѫ̇ крьвию ми|рь и̇скоупи ⸱ не мꙋтное̇ сьмотрени|є̇ ⸱ и̇ прѣбы̇ваѫ̇ пакы̇ ⸱ нь прѣмль|кни петре гл͠е ⸱ ꙗ̇ко добро є̇сть намь | быти ꙁде ⸱ и̇ не моꙁи л͠вьскаꙗ̇ | мислите ⸱ нѫ бж͠естьвнаꙗ̇ ⸱ се бо | ̇сть сн͠ь мои̇ вьꙁлюбены̇ ⸱ ѻ̇ немꙿ | же бл͠агои̇ꙁволихь ⸱ того послоу|шаи̇те ⸱ понеже бо ѡ̇ немь тако | и̇ꙁрекохь глаⷭ ⸱ при вась на горѣ | сеи̇ ⸱ и̇ при і̇ѡⷶнѣ ⸱ на и̇ѡрьдань|стѣи̇ рѣцѣ ⸱ да тако пррⷪьскы̇ | глаⷭ ⸱ и̇стиньнь є̇сть ⸱ рее бо ѳа|ворь и̇ ̇рьмонь ѻ̇ и̇мени твоє̇мь | вьꙁрадоваста сѧ ⸱ и̇ которимь | и̇менемь ⸱ мои̇сеѡ̇вѣмь ли ⸱ и̇ | и̇ли ⸱ и̇лии̇нѣмь ⸱ не симь ли , и̇ме|немь ⸱ є̇динороднаа̇го сн͠а мо̇го ⸱||

231б
се ̇сть сн͠ь ми вьꙁлюбены̇ ⸱ нь дасть | сѧ е̇моу ꙗ̇коже рее павель ⸱ и̇ме | ̇же ⷭ боле вьсѣкого и̇мени ⸱ и̇ то | ⷭ ѳаворь ⸱ и̇ е̇рьмⷪнь ѻ̇ и̇мени твоє̇|мь (в)ьꙁраоуⷣваста сѧ ⸱ навикни н͠нѣ | раꙁоумно ⸱ ѳаворь , се гора є̇сть ⸱ на | неи̇же прѣѡ̇браꙁити се вьсхотѣ хьⷭ | б͠ь ⸱ сн͠ь вьꙁлюбены̇ ѿ ѻ̇ц͠а ⸱ и̇ быⷭ про|повѣдань ⸱ ꙗ̇коже и̇ доселѣ е̇си сл̇|шаль ⸱ въ ꙁемли , и̇ѡрданцѣи ⸱ и̇ ѿ|тѫдоуже вьꙁѧть быⷭ и̇лиꙗ̇ ⸱ и̇ бли|ꙁь иѡ̇рьданьскы̇хь водь ⸱ идѣже | въсхотѣ крьстити сѧ ⸱ сн͠ь (мои̇) вьꙁлюбе|нꙿны̇ ⸱ и̇ на сию̇ дꙿвою̇ гороу ⸱ прѣⷭты | и̇ꙁвѣствоуѫ̇ сн͠овьство ⸱ и̇ тогаⷣ ⸱| и̇ н͠нѣ ⸱ второє̇ вьпиє̇ть ⸱ се є̇сть | сн͠ь мⷪи вьꙁлюбени ⸱ ѻ̇ немь же бла|гои̇ꙁволихь ⸱ того послоушаи̇те ⸱| послоуша и̇ ⸱ того послоушаєтꙿ | мене ⸱ и̇же а꙼ще посрамлѣє̇ть сѧ | того и̇ словесь є̇го ⸱ и̇ а꙼ꙁь того по|стиждоу сѧ вь славѣ мо̇и̇ прѣ|дь ст͠ыми а꙼нг͠л̇ ⸱ того послоуша|и̇те ⸱ не сьꙁданень бо є̇сть ⸱ и̇ беꙁь|ꙁлобень ⸱ и̇ немꙋтьнь ⸱ вьꙁорище мⷪ|̇ ⸱ нє ̇ꙁыкомь прѣпроу творе ⸱||

232а
ӥ вѣрою̇ сего прии̇мемь ⸱ не сло|весъ словомь ⸱ прѣрѣю̇ще ⸱ довлѣ|е̇ть бо н̇ павель , вѣдѣти ⸱ ꙁагра|жꙿдж(̇) ⸱ лихѻ гл͠ѫщаꙗ̇ оу̇ста ⸱ и̇ вь|се оу̇ить непрѣстанꙿно въпити ⸱| ѻ̇ поуино бг͠атьства ⸱ и̇ мꙋдрости ⸱| и̇ раꙁоума бж͠иꙗ̇ ⸱ ѡ не и̇ сьпи|сани сꙋди є̇го ⸱ и̇ том поⷣба̇ть | вьсѣка слава ⸱ ѻ̇ц͠оу и̇ сн͠оу и̇ ст͠о | дх͠оу ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы̇ | вѣкомь а꙼минь ⁘⁘ |

С Л Ꙍ В Ꙍ ⸱ С Т А Г Ꙍ ⸱ И́ Ꙍ А Н А ⸱ Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ С Т А Г Ꙍ ⸱| ѡ̇ дш͠еполеꙁнихь ⸱ г͠и блвⷭи ⸱ ѻ̇е ⸱|
Елико житиꙗ̇ сего соує̇тꙿнаⷢ ⷪ и̇ по|гы̇бѣлꙿнаа꙼го дѣла ѡ̇ставльше ⸱| блюдѣте да не пакы̇ кь тѣмь|жеⷣ срцⷣа ѡ̇братите ⸱ сь вьꙁыⷣ|хани̇мь ср͠ны̇ ⷨ сльꙁы̇ пролѣи̇те ⸱| давы̇дъ бо пррⷪкь стенѫ въпиꙗ̇ше ⸱| провидѣ сѫда грѧдѫщаго ⸱ ꙗ̇кы̇ | нагь себе прѣдъ сѫдищемь видѫ ⸱| трепещѫ ѡ̇сѫжеⷣниꙗ̇ страшьнаго ⸱| смѣривь сѧ и̇ оу̇милимь сѧ горько | сльꙁѧщы̇ вьпиꙗ̇ше ⸱ г͠и не ꙗ̇рости|ѫ̇ твоѫ̇ ѡ̇блии мене ⸱ ни гнѣвомꙿ ||

232б
твои̇мь покажи мене ⸱ вѣдѫ оу̇бо | влкⷣо ꙗ̇ко ѿнѫдъ на сѫдѣ мѧ хоще|ши мѫити ⸱ ѡблиаѫ̇ дѣла моꙗ̇ ⸱| сии̇ пррⷪкь провидѧ и̇ стенѣше ⸱| ты̇ дш͠е моꙗ̇ пото оу̇нивае̇шы̇ ⸱ ль|стѧщ̇ сѧ вь жити семъ ⸱ бг͠атьство | прѣходыть ⸱ и̇ слава є̇го погы̇|ба̇ть ⸱ и̇ лѣпота оу꙼вѫда̇ть ⸱ и̇ | всѣ и̇ꙁмѣнѫтꙿ сѧ ⸱ ꙗ̇ко димь погы̇|бнеть и̇ю̇нотьство соує̇тꙿноє̇ ⸱| и̇ вьса слава ̇го ⸱ сего рады вь ѻ̇браꙁѣ красить сѧ л͠кь ꙁлатомꙿ | и̇ сребромь ⸱ и̇ бисромь многоцѣ|нны̇мь ⸱ вьсоує̇ мєтет сѧ и̇ вь|соує̇ пеетꙿ сѧ ⸱ и̇ вьсоує̇ троужаⷣ|е̇ть сѧ ⸱ сьбираѫ̇ многа и̇мѣниꙗ̇ | ѿ рождениꙗ̇ своє̇го ⸱ и̇ всѣ ѡ̇ста|вивьше и̇ кь гробоу прѣдасть | сѧ ꙗ̇ко не и̇мы̇ ниесоже ⸱ и̇ кь | страшꙿномоу сѫди наꙁи приве|дⷷ ни бывьше порѫгами ⸱ сь|кроушени ⸱ трепетни ѻ̇ка|ꙗ̇нꙿни ⸱ на ꙁемѫ пониѫщє ⸱| и̇ стоудомь покываѫ̇щеи̇ сѧ ⸱| тамо прѣдьстанемь на ѻ̇но|мь гроꙁнѣмь и̇ страшꙿнѣмь ||

233а
сѫдищы̇ ⸱ не на лица сѫдѧщь ни | по мѫꙃⷣѣ ⸱ и̇деже а꙼нг͠ли трепещѫть ⸱| и̇ прѣстоли страшꙿни поставѧть | сѧ ⸱ и̇деже книгы̇ ѿврьꙁѫтꙿ сѧ и̇ дѣ|ла наша ѻ̇блиѧт сѧ ⸱ и̇деже рѣ|ка ѡ̇гнꙿнаа и̇ не оу̇гасимаꙗ̇ поте|еть ⸱ и̇ рьвъ не оу꙼спае̇мы̇и̇ ⸱ и̇де|же тꙿма не свитає̇ма и̇ не сьгрѣ|̇ма гроꙁа ⸱ и̇деже не оу꙼мльы̇мы̇ | вепль и̇ скрежеть ꙁѧбомь ⸱ и̇деже | неоу̇тѣшыми плаь и̇ непрѣста|е̇мо стенани̇ ⸱ и̇ вьꙁдыха̇ ⸱ и̇деже | нⷭѣ смѣха нѫ плаь горькы̇и̇ ⸱ и̇де|же нⷭѣ свѣта нѫ тьма ⸱ и̇деже нѣ|сть радость нѫ плаь ⸱ и̇деже нⷭѣ пи|щѫ нѫ мѫка ⸱ страшно оу̇бо слы̇шати | е̇ ⸱ и страшно же оу̇бо видѣти бѫдеть ⸱| всѣ тварь напрасно въскр͠ьснеть ⸱ и̇ | ѿвѣть даѫ̇щи ꙁа дѣꙗ̇ниꙗ꙼ и꙼ ꙁа слове|са ⸱ и̇ ꙁа помы̇шлениꙗ̇ нощьнаꙗ̇ и̇ | дн͠евнаꙗ̇ же бѫдемь сьгрѣшили ⸱ ве|ликь страхь тогаⷣ бѫдеть брати̇ ⸱ и̇ | велика бѣда аⷭ того ⸱ и̇ великь треп(є)|ть гроꙁы̇ты̇ ѫ̇ ⸱ ꙗ̇же нⷭѣ бы̇ лани[..] | ни бѫдеть ⸱ є̇гаⷣже трѫба вьстрѫби|ть и̇ ꙁвѣꙁⷣы̇ ⸱ спадꙿнѫть ⸱ и̇ слн͠це помрь||

233б
кнеть ⸱ а꙼ нб͠са свиѫт̇ сѧ и̇ ꙁемлѣ по|тресет сѫ ⸱ сили прѣдитекѫть и̇ се|рафими въꙁѫпиѫ̇ ⸱ хероувими дви|гнѫт сѧ ⸱ вишнѣꙗ̇ и̇ прѣи̇сподь|нѣꙗ̇ вьстрепещѫть ⸱ и̇ гроби ѿврь|ꙁѧть сѧ и̇ тѣлеса сьвькоупѫть сѧ ⸱| сѫдиꙗ̇ страшни придеть ⸱ многь | страхьи̇ неи̇ꙁреⷱнꙿы̇ ⸱ и̇ неи̇скаꙁае̇ма | бѣда бы̇вае̇ма ⸱ и̇ вьꙁмѧщениє̇ ве|ли̇ не сьставление̇ ⸱ и̇ непрѣстаѫ̇|щаꙗ̇ мльва ⸱ слы̇шы̇мь братиє̇ да|нила гл͠ѧща ⸱ видѣⷯ вꙿ сⷩѣ и̇деже прѣ|столи поставлѧт сѧ ⸱ и̇ стары̇ дн͠ьми | сѣде ⸱ ры̇ꙁы̇ є̇го бѣли ꙗ̇ко и̇ снѣгь ⸱| прѣстоль ̇го пламень ⸱ и̇ ѡ̇гнꙿна рѣ|ка прѣдꙿ нимь теаше ⸱ тисѧща тисѧщами прѣстоꙗ̇хѫ е̇м ⸱ сѫди|ꙗ̇ сѣде книгы̇ ѿврьꙁошѧⷭ и̇ оу̇жасе | сѧ дх͠ь мои̇ а꙼ꙁь даниль видѣниє̇ ви|дѣхь ⸱ и̇ дх͠ь мои̇ вь мꙿнѣ потресе сѧ ⸱| ѡ̇хь велико̇ юдо брати̇ ⸱ пррⷪкь ви|дѣ гредѫщаго сѫдиѫ̇ и̇ оу̇жасе сѧ ⸱ а꙼ | ми како можемь трьпѣти ⸱ є̇гаⷣ вь ты̇ | дн͠ь вьнидемь ⸱ є̇гаⷣ ѿ вьстока и̇ ꙁа|пада и̇ ѿ морѣ ⸱ вьси лв͠ци прѣдьста|немь наꙃи брѣмена грѣховнаꙗ̇ ||

234а
на вы̇ꙗ̇хь покаꙁѫ̇ще ⸱ тогаⷣ ѫ̇ꙁици | хоулѧщимь слово бж͠ие̇ и̇ ст͠ыѫ̇ кь|нигы̇ ⸱ тлѣти и̇ нанѫть ⸱ и̇ не бѫде|ть оу̇гашаѫ̇ща по и̇хь ⸱ тогаⷣ клеве|тникомь напрасно ѫ̇ꙁици ⸱ напра|сн̇ми а̇нг͠лы̇ и̇стрьгнѫтꙿ сѧ ⸱ то|гаⷣ блѫдьникоⷨ оу̇ста ꙁаградѫт сѧ | ѻг̇ꙿнемь ⸱ тогаⷣ ꙁлатолоубьце|мь рѫцѣ висѧщи вь ѻ̇г͠ни ⸱| въꙁьтрепещѧⷮ и̇ꙁнемагаѫ̇ть ⸱| тѡгда клеветьникомь оу̇ста ⸱ и̇ ѡ̇|бидѫщимь беꙁьпомощꙿны̇ѫ̇ ⸱ ѡ̇|гꙿнемь не гасимы̇мь и̇ ꙁмиꙗ̇ми стра|шны̇ми и̇ꙁѣаⷣ̇ми биваѫ̇ть ⸱ тогаⷣ | помиꙁаѫ̇щы̇ма ѡ̇има и̇ꙁьврь|тѧт сѧ и̇ а꙼доу прѣдадѧⷮ сѧ ⸱ ѻ̇хь | братиє̇ где тогда цртⷭво ⸱ и̇ гвⷭо ⸱ где | ваⷧсти и̇ влады̇иства ⸱ вьсѣ а꙼домь | прѣмѣноуѫ̇т сѧ ⸱ геⷣ тогаⷣ родителие̇ | геⷣ братиꙗ̇ ⸱ геⷣ ѡ̇ц͠и геⷣ матерѧ ⸱ геⷣ др|ꙁи геⷣ сѫсѣди ⸱ геⷣ цр͠емь грьдѣниє̇ ⸱| и̇ велиание̇ ⸱ геⷣ великимь власте|мь ѡ̇бидѣниє̇ ⸱ геⷣ бг͠атьщимь сѧ | вьꙁношение̇ ⸱ геⷣ раби и̇ рабинѫ ⸱ где оукрашени̇ риꙁамь камение̇мь и̇ бисромь много цѣньнмь ⸱ геⷣ [с...] ||

234б
свѣтли сапоꙁи ⸱ гєⷣ оу̇крашени̇ сре|бромь ⸱ геⷣ любодѣꙗ̇ние̇ дн͠евꙿноє̇ | и̇ погы̇бѣлꙿно̇ ⸱ геⷣ сѧсѫ̇ди раꙁли|нии̇ мѧса бл͠гоѫ̇ханниа꙼ ⸱ где грь|дини ꙁлато и̇ среброу ꙁвецани̇ ⸱ где | брашна многа и̇ вино бл͠го̇ѫха|ниꙗ̇ ⸱ где питание̇ и̇ покои̇ ⸱ геⷣ ра|доⷭ мира сего и̇ гл͠ѧщимь ми|рь сы̇ раи̇ ̇сть ⸱ геⷣ ѡ̇бѣди и̇ веⷱрѫ | многоцѣнны̇ѫ̇ ⸱ геⷣ ꙁлатокованны|ѫ̇ оу̇ꙁⷣыи̇ конемь оу̇рисканиє̇ ⸱ геⷣ прѣ|дитекѫще сь ꙁади гл͠ще се г͠жа греⷣть и̇ | гн͠ь грьды̇ ⸱ ꙗ̇рѫсѧ на нищѫ и̇ непосл|шаѫ̇ оу̇бг͠ихь ꙗ̇ко и̇ бесмрьтⷷнь сѧ тво|рѧ ⸱ геⷣ грьдѣни̇ протѧжѧщеи̇ сѧши|ꙗ̇ми оу̇крашаѫ̇щⷷи̇ сѧ ꙁлатомь и̇ мⷪ|нисты̇ ⸱ где доброгл͠ивы ѫ̇ꙁы̇кь и̇ ѻ̇и | краснѣи̇ ⸱ геⷣ крѣпость и̇ мⷪщꙿ и̇ велиⷱ|є̇ ѻ̇браꙁоу ⸱ геⷣ храмины̇ красны̇ѫ̇ | ꙁлатоⷨ оу̇крашении̇ браннии̇ мнⷪ|гоцѣнꙿны̇ми ⸱ геⷣ немилованиꙗ̇ оу̇|богыхь и̇ пьханиꙗ̇ нищыⷯ ⸱ геⷣ хищь|ници и̇ грабителиє̇ ⸱ геⷣ и̇долотрѣ|бници ꙗ̇рѫще сѧ ⸱ геⷣ вражыⷣ оу̇би|ства и̇ гоꙁло гл͠асованиꙗ̇ ⸱ где клеве|тници и̇ шепетници бо͠умрьꙁѫщⱔ ⸱||

235а
любѫще власи мира сего ⸱ мѫцѣ | вѣнѣ оу꙼готовани ⸱ геⷣ родитеⷧмь прⷪ|тивꙿница ⸱ и̇ невѣтохꙿранителие̇ ⸱| и̇ некльтвохранителие̇ ⸱ немилостиви ⸱ где клетвопрѣстѫпници ⸱| и̇ кртⷭоперьци ⸱ ꙗ̇ко сь и̇родомь и̇ сь а꙼|риє̇мь и̇ ю̇доѫ̇ ѡ̇сѫжеⷣны̇ бѫⷣть ⸱ кль|нѫщеи̇ сѧ и̇менемь бж͠ии̇е̇мь вь ль|жѫ ⸱ ѡ̇ нихьже павел а꙼плⷭь гл͠еть ⸱| клетвопрѣстѫпꙿникоⷨ мѫка вѣна | конꙿца неи̇мѫщ̇и̇ ⸱ ꙗ̇ко такови цртⷭви|ꙗ̇ бж͠иꙗ̇ не наслѣдоуѫ̇ть ⸱ геⷣ бг͠ати не|милтⷭинѫ творѫще ⸱ геⷣ неправедꙿни | и̇же вьдовицѫ и̇ сироты̇ ѡ̇бидѫ|ще ⸱ геⷣ сꙿмѫщениꙗ̇ и̇ сьнитиꙗ̇ хоуль|наꙗ̇ и̇ мльвы̇ ⸱ геⷣ хранимаꙗ̇ скрови|ща не млрⷭдиꙗ̇ прѣꙁираѫ̇ще нищѫ|ѫ̇ ⸱ геⷣ сѫть хоулѫще вѣрѫ̇ бж͠иѫ̇ ⸱| и̇ невѣроуѫ̇ще мѫцѣ б͠е и̇ ꙗ̇ко є̇сть ⸱| ꙗ̇ко бесꙿмр͠ьтⷩи сьгрѣшаѫ̇ще ⸱ где | сѫть питаѫще̇и̇ сѧ гл͠ѧщє а꙼димь и̇ пи|емь а꙼ ю̇трѣ оу̇мремь и̇ не бѫдемь ⸱ геⷣ | сѫть посмихѫщеи̇ сѧ вѣрьнимь ⸱ вь на|пастехь рѫгаѫ̇ще сѧ и̇мь ⸱ геⷣ сѫть | тогда гл͠ѫще и̇ насладимь сѧ свѣ|та сего ⸱ а̇ на ѡ̇номь свѣтѣ б͠ь ни по||

235б
мл͠оу̇ть пакы̇ ⸱ геⷣ сѫть гл͠ѫще и̇ л͠вѣ|колюбець є̇сть б͠ь да не и̇мать мѫи|ти нась грѣшꙿнихь ⸱ ѻ̇ колико сѧ и̇|мѫть каꙗ̇ти и̇же сице гл͠ѧть ⸱ ѡ̇ колико сѧ и̇мѫть плакати и̇ ридати ⸱ и̇ не | бѫдеть помилоуѫ̇щаго и̇хь ⸱ ѡ̇ коликⷪ | наꙿнѫть стенати и̇ тѫжити и̇ скрьбѣ|ти ⸱ и̇ никтоже и̇ꙁбавлѣѫ̇ и̇хь ⸱ ѻ̇ коли|ко сами сѧ трьꙁаѫ̇ще рекѫⷮ ⸱ ѡ лютѣ на|мь како сѧ ѡ̇сѫдихомь ⸱ ѻ̇ лю̇тѣ на|мь како сами сѧ погоубихомь ⸱ ахѫ | ны̇ и̇ не послоушахомь и̇хь ⸱ оу̇вѣща|вахѫ ны̇ и̇ небрѣжахомь ⸱ гл͠ахѫ ны̇ | и̇ ми не вѣаровахомь ⸱ книгы̇ слишѫ|ще сами сѧ льстѣхомъ ⸱ въ и̇стинѫ прⷶ|вь сѫдь бж͠и и̇ ⸱ доⷭи̇но и̇ праведно сѧди|мь сѧ ⸱ ѻ̇ горе намь ꙗ̇ко ꙁа дн͠евьнѫѫ̇ сла|дость вь вѣкы̇ мѫим сѧ ⸱ вь мало врѣ|мѫ не радивьше вѣнимь ѻ̇гꙿн͠емь по|таплае̇мь сѧ ⸱ ꙁа славѫ соує̇тнѫѫ̇ и̇ | неправеднѫѭ̇ ѿ и̇стинꙿны̇ѫ̇ славы̇ | ѿпадохомь ⸱ ꙁа малѫ пищѫ дн͠евь|нѫ раи̇скѫѫ̇ пищѫ лишихомь с ⸱| ꙁа богатьство погы̇бѣльноє̇ ⸱ бг͠а|тьства небнⷭаго лишихомь сѧ ⸱ вь | вѣцѣ семь соує̇тнѣмь насладихом ѧⷭ ||

236а
въ малѣ ⸱ сего ради вь вѣкы̇ мѫи|мꙿ сѧ ⸱ а꙼ не насладивьшеи̇ сѧ вь немь | вь вѣкы̇ раоуⷣѫ̇тꙿ сѧ ⸱ вь немь и̇ веⷭлѫть | сѧ н͠нѣ ⸱ а꙼ постивьшеи̇ сѧ ꙁеⷣ ѡ̇ньде | насладѧтꙿ сѧ ⸱ не ѡ̇скⷡрьнивъше сѧ | ꙁде вь нб͠снѣмь вѣцѣ раⷣоуѧ̇т сѧ ⸱ ра|стоивьши ꙁеⷣ и̇мѣниє̇ своє̇ ⸱ ѡ̇нь|де сь радостиѫ̇ пожинає̇ть ⸱ паⷧка|вꙿшеꙵ сѧ ꙁеⷣ вь вѣкы̇ раⷣоуѫ̇т сѧ приє̇мь|ши нбнⷭаꙗ̇ ⸱ и̇миже є̇дини ѡ̇каꙗ̇|ни мⷱнию̇ доⷭи̇ни прѣдахомь сѧ ⸱ и̇ | н͠нѣ вьпие̇мь и̇ нⷭѣ кто помл͠оуѫ̇ и̇ наⷭ ⸱| вьꙁды̇хае̇мь и̇ никтоже и̇ꙁба|влѣѫ̇ нась ⸱ блюдѣте и̇ вы̇ брати|є̇ да и̇мы тацѣми ⸱ беꙁми свои̇|ми такы̇хь словесь не реемь ⸱ по|тьщы̇мь сѧ братиє̇ кь млтⷭвомⷹ | б͠оу ⸱ каꙗ̇ мѫꙁаⷣ бѫдеть ѿ б͠а ⸱| а꙼ще варить тать дш͠ѫ нашѧ ⸱ тє|цѣмь донꙿдеже врѣмѫ є̇сть пока|ꙗ̇нию̇ ⸱ вьꙁдьхнѣмь сь покаа꙼ни|є̇мь и̇ оу̇милениє̇мь ⸱ оу̇боудимꙿ | сѧ млтⷭинѫ творѣмь молѫ вы̇и̇ ⸱| въꙁдежеⷣмь рѫцѣ кь могѫщом | сптⷭи ны̇ ⸱ и̇ рꙿцѣмь г͠и і̇͠с хеⷭ спнⷭи по|гы̇бає̇мь ⸱ тькмо потьщимꙿ сѧ ⸱||

236б
даже слн͠це не ꙁаи̇деть и̇ двери не | ꙁатворѫт сѧ ⸱ и̇ ꙗ̇ко и̇ нощь при|деть и̇ никтоже можеть дѣлати ⸱ ꙗ̇|ко трьгь раꙁыдет сѧ нꙿ никтоже не мо|жеть коупьѫ̇ дѣꙗ̇ти и̇ ꙗ̇ко поꙁори|ще раꙁорить сѧ и̇ никтоже не вѣнꙿ|ає̇тꙿ сѧ ⸱ тѣмже оу꙼бо тецѣмь теⷱ|ниє̇ оу̇бо трѣбѣ ⷭ ⸱ и̇ подꙿвиꙁани̇ | крѣпꙿко да постигꙿнемь жениха хаⷭ ⸱| да и̇мы тлькнѫвьше и̇ оу̇слишимꙿ | не вѣдѣ вась ⸱ скорⷪ и̇дѣмь не лѣнѫщⷷ | сѧ ⸱ постидимь сѧ колико влцⷣѣ досажаⷣ|є̇мь ⸱ колико бл͠гѻдѣтела гꙿнѣває̇мь ⸱| тьи̇ вьсегаⷣ бл͠го да̇ть намь ⸱ а꙼ ми по | вьсѧ дꙿни прѣстѫпае̇мь ꙁаповѣди | є̇го ⸱ тьи̇ м͠лоуⷮ ни и̇ пита̇ть а꙼ мы̇ сп͠сны̇ѫ̇ є̇го ꙁаповѣди прѣстѫ|пає̇мь ⸱ и̇ не стидимь сѧ ⸱ пости|дим сѧ оу̇бо н͠нѣ братие̇ година б(ѡ) | приде и̇ дн͠ь приспѣ ⸱ доⷭи̇ть намꙿ | ѿвѣть даꙗ̇ти ꙁа въсѧ жиꙁнь на|шѧ ⸱ ѡ̇станѣмь сѧ оу꙼же бетⷭниѫ̇ | пищѫ и̇ блѫдаⷩа̇го смѣха ⸱ да ѡ̇на|мо не мѫимь сѧ горько ⸱ останѣ|м сѧ братиє̇ клеветаниꙗ̇ и̇ ѡ̇бꙑдѣни|ꙗ̇ ⸱ ѻ̇станѣмꙿ сѧ пишѫ и̇ любодѣꙗ̇||

237а
ниꙗ̇ ⸱ приближимꙿ сѧ вь мл͠твахь и̇ вьмⷪ|ленихь ⸱ прощение̇мꙿ и̇ тени̇мь и̇ пѣ|ни̇мь ⸱ навкнѣмь житию̇ смѣре|номоу ⸱ ѡ̇братѣмь сѧ брати̇ и̇ пока|̇мь сѧ ⸱ покаꙗ̇нию̇ бо вⷬѣмѧ прибли|жи сѧ и̇ сльꙁамь многимь пролити|̇ ⸱ хⷭоу б͠оу покаꙗ̇ние̇ пеально прине|сѣмь ⸱ и̇ сѫдн͠омоу дн͠и пооу꙼ени̇ ⸱| и̇ проѫ нашѧ грѣхи вьꙁне(на)виⷣмь во|леѫ ⸱ поскрьбимь сѧ ꙁеⷣ мало да ѡ̇на|мо не мⷱим с вь вѣкы̇и̇ ⸱ вѣкь бо се | и̇маль а̇ мѫка дльгаа꙼ коньина бли|ꙁь ⸱ и̇ боꙗ̇ꙁнь многа ⸱ не бѫдеⷮ тогаⷣ | пламене растоужаⷣѫ̇ща гоны̇и̇ ⸱ и̇|щеть бо тогаⷣ кто врѣменꙿны̇ѫ̇ ⸱ и̇ꙁь|бити мѫкы̇ и̇ неи̇ ꙁбѫдеть ⸱ ѻ̇ горе | небрѣгѫщом ꙗ̇ко вьꙁщѫть каплѫ | водны̇ѫ̇ и̇ не ѡ̇брѣщѫть ⸱ ꙩ̇ горе не | вѣроуѫ̇щ̇мь ꙗ̇ко вь вѣкы̇ мѫѫ|т сѧ ⸱ ꙩ̇ горе не покаꙗ̇вьшомоу сѧ | ꙗ̇ко кь ꙗ̇ромоу сѫди гредеть ⸱ ѻ̇ го|ре немилостивимь ꙗ̇ко кь ꙗ̇римь | а꙼нꙿг͠ломь прѣдани бѫдѫть ⸱ ꙁлато | бо а꙼ще кто погоубить и̇ пакы̇ др|гоє̇ ѻ̇брѫщеть ⸱ а꙼ дш͠ѫ а꙼ще кто по|гоубить дроугѫѫ̇ не ѻ̇брѧщеть ⸱||

237б
не помл͠оує̇мь братие̇ свои̇хь тѣле|сь ⸱ нѫ сь страхомь постѧщи сѧ ⸱ мⷧѫ|ще се вь мл͠твахь и̇ вь трьпѣнихь ⸱| и̇ вь вьꙁꙿдрьжании̇ бл͠гостини ⸱ въ вѣ|рѣ и̇ вь кротости ⸱ вь трѣꙁвени и̇ вь | ⷭтотѣ и̇ вь и̇стинѣ ⸱ вь а꙼льни вь | жѫжыⷣ и̇ въ правдѣ ⸱ бл͠жени а̇ль|ѧще и̇же жѫⷣще правьды̇ ради ꙗ꙼ко | ти наситѫть сѧ ⸱ бл͠жени плаѧщⷷ | ꙗ̇ко ти оу̇тѣшѧт сѧ ⸱ придеть бо | аⷭ горькы̇ да и̇ми сѧ братиє̇ [...]прѣ|льстимь ⸱ аще ми ꙁде питає̇мь | сѧ и̇ли бг͠атимь сѧ .л͠. и̇ли .н͠. | и̇ли .р͠. лѣⷮ ⸱ потомь то не старо|сть ли ⸱ а꙼ по старости недѫгь ⸱ а꙼ по|томь немощь ⸱ и̇ по семь то стра|шꙿни ѻ̇нь аⷭ ѿ всѣхь ає̇мь сии̇ и̇ не|брѣгомь ⸱ великь срⷮахь тогаⷣ бѫ|деть братиє̇ и̇ великь трепеть ⸱| велико е̇сть видѣти сѧ дш͠и ра|ꙁⷣѣлає̇мѣ ѿ тѣла ⸱ велика бѣ|да аⷭ того є̇гаⷣ ѫ̇ꙁикь оу̇дрьжы̇|т сѧ ⷭта словесе рещи не вьꙁможе|ть ⸱ потомь же вьꙁираѫ̇ще само | и̇ ѻ̇вамо вь скорѣ ⸱ и̇ прѣстоѫ̇щѫ | намь дроугии̇ родителє и̇ли бра||

238а
тиѫ̇ не поꙁнае̇мь ⸱ а꙼ще ли и̇ поꙁна|̇мь ѭ̋ ⸱ то кь нимь рещы̇ не вьꙁможⷷ|мь ⸱ и̇ сихь оу̇тѣшити не вьꙁможеⷨ ⸱| ѧда ры̇даѫ̇щ̇мь сѧ оу꙼ꙁрымь ⸱ и̇ | болѣꙁнь и̇хь и̇мѫще ѿходимь ⸱ вь | ты̇ дн͠ь люти нⷭѣ пеали еды̇ и̇ли др|(г)ы̇ ⸱ ни братиѫ̇ никакаꙗ̇ пеаль ѻ̇|дрьжить нась ⸱ нѫ ѡ̇ свои̇хь дш͠ахь | ̇динѣхь како срещемь сѫдиѫ̇ ⸱| и̇ кы̇ оубо ѿвѣть створимь ⸱ и̇ ко|є̇ оу꙼бо приметь ны̇ мѣсто ⸱ ꙗ̇(к͠о) си по|мишлає̇мь вьнеꙁаꙗ̇пѫ ⸱ пристѫ|пѫть а꙼нꙿгл͠и ꙗ̇ри и̇ люти ⸱ тогаⷣ ми си|хь ꙁрѫще ѿ страⷯ сьдрьгнемꙿ сѧ ⸱| а꙼ще неготови ѻ̇брѧщем сѧ како | сѧ и̇мамы̇ мести ⸱ ѿ ложа бѣжа|ти покоушаѫ̇ще сѧ не можемь ⸱ ть|кмо ꙁримь оу꙼мы̇ленима ѡ̇има ⸱| и̇ смѣренимь лицемь ⸱ мл͠ѧще сѧ | и̇ припадаѫ̇ще кь а꙼нг͠ломь тѣмꙿ ⸱| беꙁьплодна и̇ неⷭта недѣи̇те мене | вести кь сѫди а̇нг͠ли блаꙃи ⸱ и̇ грѣ|шнаа̇го мене ⸱ ѿ телесе не и̇ꙁводи|те ⸱ нѫ мл͠ѧ вы̇ недѣи̇те мєне ма|ло дн͠и покаꙗ̇ти сѧ ⸱ и̇ плакати | сѧ и̇ вьꙁдьхнѫти кь б͠оу ⸱ мл͠твѫ ||

238б
сьтворите вы̇нѫ ѡ꙼ мнѣ и̇ помл͠и|те сѧ ⸱ мл͠ѫ вы пом͠ли̇те мѧ а꙼нꙿ|г͠ли свѣтли ⸱ понеже ꙁлѣ жиꙁнь сво|ѫ̇ и̇жⷣы̇хь и̇ сконꙿахь сѧ ⸱ си ѿ наⷭ слы̇|шѫще а꙼нг͠ли и̇ рекѫть ны꙼ ⸱ ѻ̇ дш͠е | оу̇богаꙗ̇ ѻ̇ дш͠е оу꙼нилаꙗ̇ и̇ страньна|ꙗ̇ ⸱ вꙿсѫ дн͠и своѫ̇ и̇жⷣыла є̇си вь лѣно|сти ⸱ и инѣ ли покаа꙼ти сѧ хощеши ⸱| ѻ̇ дш͠е оу꙼же слн͠це ꙁаи̇шло є̇сть ⸱ и̇ | вѣкь твои̇ конꙿа сѧ ⸱ посѣение̇ тво|є̇ приде ⸱ б͠ь ⷭ рекьль ѻ̇ оу꙼богаꙗ̇ дш͠е | и̇ꙁиди и̇ раꙁлѫи сѧ ѿ тѣла ⸱ и̇ ѡ̇сѫ|ди сѧ вь ѻ̇гꙿни вѣꙿнѣмь по дѣломь | свои̇мь ⸱ нⷭѣ ти оу꙼же ѧсти спнⷭию̇ | нѫ вѣꙿнаꙗ̇ мѫка ⸱ си ѿ наⷭ рекѫть | ꙗ̇ко вь и̇стинѫ томоу꙼ є̇сть бы̇ти ⸱| тѣмꙿ же братиє̇ подвигнѣмь сѧ прѣ|жеⷣ года того да бѫдемь готⷪви ⸱ а꙼ще | и̇ наили сѧ є̇сть грѣхы творити ⸱| нѫ ѡ̇станѣмꙿ сѧ и̇хь покаꙗ̇ние̇мь ⸱| а꙼ не льстимь сѧ ⸱ сѫдь бо ⷭ и̇ мѫка | вѣꙿнаꙗ̇ и̇ ѻ꙼гꙿнь неоу꙼гасим̇и̇ ⸱ рь|вь неоу̇с̇пає̇мы̇ и̇ тꙿма кромѣшь|на и̇ гроꙁа ⸱ и̇ скрежеть ꙁѫбомь и̇ | паⷧь неоу̇тѣшим̇ вь вѣкы̇ ⸱ ꙗ̇ко | і̇сьⷭ хьⷭ вь є̇уⷢли ꙁаповѣдаѫ̇ рее и̇мь ⸱||

239а
нб͠о и̇ ꙁемѣ мимо и̇деть ⸱ тѣмь|же и̇ми вьси и̇же вь грѣсѣхь прѣ|бы̇ваѫ̇ще поменѣмь сѧ ⸱ и̇ поть|щы̇мь сѧ ст͠ини приѧсти сѧ ⸱ не | рьцѣмь оу꙼бо крали е̇сми и̇ли сьблѫ|дили ⸱ и̇ли раꙁбои̇ створили ⸱ и̇ не | приметь наⷭ бг͠ь ⸱ не рьци ни є̇ди|наго ѿ сихь словесь ⸱ приметь | бо бг͠ь всѣхь ⸱ ꙗ̇ко и̇ ѻ̇тец͠ь мило|срьди рѫцѣ простерь вꙿсѣхь ꙁове|ть кь себѣ ⸱ приди ѧдо моє̇ лю̇|бимое̇ не гнѫшаѫ̇ сѧ тебе и̇ не ѿ|мещѫ (те)бе ⸱ тебе ради сьнидохь | сь нбеⷭ ⸱ и̇ вьпльтихь сѧ вь дв͠ѫ ⸱| и̇ пльⷮ приѫ̇хь и̇ крⷭтихь сѧ те | ради ⸱ и̇ на крⷭтѣ пролиꙗ̇хь крь|вь своѫ тебе ради ⸱ да ѻ̇ищѫ | ѻ̇браꙁа моє̇го красотѫ ⸱ ѫ̇же | ѡ̇рьни страстьми твои̇ми | и̇ грѣховными ⸱ тѣмьже влкⷣо | вѣдѫ твоє̇ млрⷭдиє̇ ⸱ ꙗ̇ко всѣхь | каѫ̇щыⷯ сѧ милоує̇ши ⸱ и̇ногда | оу꙼бо є̇ꙁекиꙗ̇ цр͠ь просльꙁи сѧ | на ложи своє̇мь ⸱ ꙩ̇ сьгрѣшени|хь свои̇хь ⸱ не тькмо приѫ̇ про|щениє̇ грѣхь свои̇хь ⸱ нѫ прило||

239б
гь приѫ̇ житиꙗ̇ своє̇го ⸱ лѣⷮ .е͠і и̇|ногаⷣ цр͠ь манасиꙗ̇ прѣстѫпи ꙁа|повѣди твоѫ̇ ⸱ и̇ сьтвори люди по|кланѣти сѧ и̇доломь .н͠. и̇ .в͠. лѣⷮ ⸱| ты̇ же и̇ вь рѫкы̇ перьсѣномь прѣ|дасть ⸱ и̇ вь волѣмѣ дꙿнѣ ꙁатво|ришѧ и̇ ⸱ ѡ̇ньже а꙼биє̇ раскаꙗ̇вь | сѧ кь тебѣ и̇ малиѫ̇ сльꙁ̇ проли|ꙗ̇ ⸱ не тькмо прости є̇моу сьгрѣ|шениꙗ̇ ⸱ нѫ и̇ црⷭтво є̇мⷹ дарова и̇ жи|ꙁнь ⸱ помени влкⷣо колико сьгрѣши | дв͠дь ⸱ ѻ̇бративь сѧ и̇ покаꙗ̇ сѧ сь | сльꙁами теплими ⸱ не тькмо про|сти є̇м сьгрѣшениꙗ̇ ⸱ нѫ и̇ пррⷪьства | дарь даⷭ є̇моу ⸱ и̇ црт͠вию̇ вѣꙿном на|слѣдьника и̇ створи ⸱ помени влкⷣо | колико сьгрѣши раꙁбои̇никь ⸱ не | тькмо тьи̇ и̇сповѣдавы̇ тѧ на крꙿ|стѣ ⸱ нѫ и̇ни прои крьвиѫ̇ си рѫцѣ | ѻ̇сꙿкврьнивьше и̇сповѣдашѧ тѧ б͠а | и̇стинꙿна ⸱ и̇ ѻ̇братишѧ сѧ кь те|бѣ сь сльꙁами горькы̇ми ⸱ и̇ прости | вьсѣ сꙿгꙿрѣшениꙗ̇ и̇хь ⸱ и̇ раю̇ створи | жителѫ ⸱ помени влкⷣо ꙗ̇ко петрь | врьховны̇ твои̇ оу꙼еникь ⸱ трищы̇ | ѿврьже сѧ (те)бе ⸱ нѫ и̇ тои̇ раскаꙗ̇вь сѧ ||

240а
сь сльꙁами мл͠енꙿныⷨ ⸱ просѧ прощени|ꙗ̇ ѻ̇ створенихь ⸱ не тькмо прости | є̇го сьгрѣшениꙗ̇ нѫ и̇ клоуарѣ | нбеⷭ ⷨ сьтвори ⸱ помени влкⷣо ꙗ̇ко и̇ | мы̇тарь ѡ̇ставивь м̇тницѫ и̇ даⷭ | є̇м є̇уⷢли̇ ⸱ помени вл͠ко ꙗ̇ко влѫ|дны сн͠ь раскаꙗ̇вь сѫ ськроушень|ны̇мь срцⷣе и̇ сь сльꙁами ⸱ и̇ тои̇ прі|ѫ̇ прошениє̇ грѣхомь ⸱ помени | влкⷣо ꙗ̇ко блѫдница и̇мѫщы̇ мꙿнⷪ|жьство сьгрѣшениꙗ̇ ⸱ и̇ оу꙼вⷣѣвь|ши тѧ млтⷭива и̇ ѡ̇цѣстителѣ | грѣхомь ⸱ текьши и̇ припаде кь | ногама твои̇ма сльꙁами свои꙼|м̇ ѡ̇мы̇ваше ⸱ и̇ власи свои̇ми | ѻ̇тираше просꙛ прощениꙗ̇ ⸱ т̇ же | млрⷭре не тъкмо прости єи̇ съгрѣ|шениꙗ̇ ⸱ нꙛ и̇ цртⷭвию̇ неб͠сномо ꙗ̇виⷾ | наслѣдницѧ ⸱ сего ради влкⷣо вѣдѧ|ще (бе)ꙁнⷣꙛ твое̇го л͠колюбиꙗ̇ ⸱ и̇ млрⷭди|ꙗ̇ беислънꙛѭ̇ пꙛинꙛ ⸱ припада|е̇мъ покаꙗ̇ниемъ гл͠ѧще ⸱ ꙗ̇ко и̇ѡ̈|н̇ .е͠. дв͠ъ ⸱ ѿвръꙁи намъ г͠и г͠и ⸱ недⷪ|стоинимъ рабомъ твои̇мъ грѣшъ|н̇мъ ⸱ и̇мени твое̇го ради ст͠го ⸱ и̇ нє|ꙁатворин̇ двери цртⷭиꙗ̇ твое̇го ⸱||

240б
нѫ оу꙼мл͠и с и̇ млтⷭивь ⸱ бѫди ⸱ нѫ оу꙼|вещаи̇ с и̇ не лиши наⷭ млтⷭи твоє̇ѫ̇ | славы̇ ⸱ ты̇ бо є̇си б͠ь нш͠ь накаꙁ|ѫ̇ и̇ милоуѫ̇ ⸱ и̇ пакы̇ и̇сцѣлѣѫ̇ ⸱ и̇ | тебѣ славѫ въсилає̇мь ѻ̇ц͠оу и̇ | сн͠оу и̇ с͠томⷹ д͠х ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно | и̇ вь вѣкы̇ вѣкомь а꙼миⷩ ⁖ |

С Л (Ꙍ) В (Ꙍ) ⸱ СТАГꙌ ⸱ И́ꙌАНА Ꙁ Л А Т Ꙍ Ꙋ С Т А ГꙌ ⸱| похвала прѣдивꙿнаа̇го жиⷮ|ꙗ̇ ⸱ и̇лиѫ̇ ⸱ пррⷪка ⸱ блвⷭи ѻ̇͠є ⸱|
Нинѣ ст͠оꙁарьноє̇ слн͠це ⸱ нбⷭнаго | крѫга ⸱ вьшестви̇мь ѡ̇гнꙿиыⷯ | конь ⸱ свѣтлостиѫ̇ просвѣща|̇ть н͠нѣ же пакы̇ ⸱ въсиꙗ̇ вьселе|наꙗ̇ свѣтоꙁарьними люѣми ⸱| ѻ̇ꙁарѣѫ̇щи сѧ радостию̇ прѣст͠лоѫ̇ | ѡ̇гꙿненосꙿнаго пррⷪка и̇лиѫ̇ ⸱ ликь|ствоуѫ̇щи тⷭьно творить ⸱ и̇лиꙗ̇ | бо сьи̇ прѣдивꙿны̇ ⸱ вьсиꙗ̇ на ꙁе|ми ꙗ̇(ко) и̇ слн͠це ⸱ и̇ꙁрѫдꙿними юде|си ⸱ и̇ ꙁнамени просвѣщаѫ̇ вьсе|го мира ⸱ рьвени̇ ⷨ прⷪттивникь ⸱| и̇ непокоривиѫ̇ и̇стинѣ ⸱ є̇гаⷣ | же сѧ ⸱ хотѣшє родити ⸱ и̇ видѣ вь | снѣ ꙩ̇ц͠ь є̇го и̇меноує̇м̇ ⸱ агавь ⸱||

241а
ꙗ̇ко придошѧ мꙋжи̇ въ бѣлахь ри|ꙁахь ⸱ и̇ повивахѫ и̇лиѫ̇ ѡ̇гꙿнемь ⸱| и̇ ѡ̇гꙿнь пламеньни даꙗ̇хѫ е̇моу ꙗ̇|сти и̇ вьꙁвѣсти ѿц͠ь є̇го и̇е̇реє̇мь ⸱| и̇ рѣшѫ ̇моу не бои̇ сѧ того ⸱ бѫдеть | бо жилищє є̇го свѣть ⸱ и̇ слово ̇го и̇|ꙁреⷱни̇ сада ⸱ и̇ житиє̇ [є̇]го сь бм͠ь | вы̇шьнимь ⸱ и̇ сѫдить и̇ꙁлⷭьтомꙿ | меемь и̇ ѻ̇гꙿнемь ⸱ и̇ рьвениє̇мь | свои̇мь ⸱ и̇ попалить противьни|кы̇ ⸱ и̇ цр͠ю же вь дн͠и̇ вьставьшоу | неⷭтивоу ⸱ и̇менемь а꙼хавоу ⸱ и̇ не послоушаѫ̇щоу пррⷪка ⸱ и̇ молитвѫ | сьтвори кь в̇шꙿнемоу б͠оу ⸱ и̇ ꙁа|клюити н͠бо ⸱ и̇ ни ѡ̇дьжди дъждъ ꙁа | .г͠. лѣта ⸱ и̇ ꙁа .ꙅ͠. мц͠ь ⸱ вьста и̇ и̇де | вь поуст̇нѫ ⸱ и̇ таꙗ̇ше сѧ вь пото|цѣ кисаретьстѣмь ⸱ и̇ ѿ нб͠есь пи|щѫ приє̇млѧ враномь на вьсѣкь | дн͠ь ⸱ и̇ прѣсьше вода ѿ ведра ⸱ и̇ | вь потоцѣ томь гладемь ѻ̇дрь|жимѣ ꙁеми тои̇ ⸱ и̇ повелѣниє̇ | прие̇мь ѿ б͠а пррⷪкь ⸱ и̇ вьставь и꙼|де вь сарефꙿтѫ сидоньскѫѫ̇ ⸱ и̇ оу꙼|ꙁрѣ є̇терѫ вꙿдовицѫ ⸱ дрьва сь|бираѫ̇щѫѫ̇ ⸱ и̇ реⷱ е̇и̇ и̇лиꙗ̇ ⸱ и̇ди и̇ | створи ми ѡ̇прѣснокь маль ⸱||

241б
ѿ мꙋкы є̇же и̇маши ⸱ и꙼ снѣми ѿ | него ⸱ а꙼ꙁь же и̇ ѧда твоꙗ̇ ⸱ и̇ реⷱ жена | кь и̇лии ⸱ живъ б͠ь жива дш͠а твоꙗ̇ ⸱| а꙼ще ⷭ въ домⷹ моє̇мь боле три грьсти мⷾ|кии и̇ се сьбираѫ̇ полѣнꙿца си ⸱ да и̇спекьши | вькоушѫ ѿ него сь дѣтꙿми свои̇ми и̇ | оу꙼мꙿрѫ ⸱ и̇ рее и̇лиꙗ̇ ⸱ створи по г͠лоу | моє̇моу ⸱ ꙗ̇коже ти рѣхь ⸱ а̇ не и̇ма|и̇ ѻ̇ тоⷨ пеали ⸱ и̇ ѡ̇бита вь дом є̇|ѫ̇ и̇лиꙗ̇ ⸱ и̇ створи жена по гл͠оу и̇ли|и̇ноу ⸱ и̇ ѿ тѡго аⷭ не ѻ̇скѫдѣ сьсꙋдь мꙋьнꙿы̇ ⸱| ни ꙿванець маслыⷩ ⸱ и̇ юдесемꙿ же растѫ|щимꙿ ѿ пррⷪка ⸱ и̇ оу̇мр͠ѣть сн͠ь въдови|цѫ тоѫ̇ ⸱ оу̇ неѫ̇ же бѣше и̇лиꙗ̇ ⸱ ѻ̇на | же плаѧщи сѧ и̇ реⷱ кь пррⷪкоу ⸱ пото вь|ниде вь домь мои̇ ⸱ вьспомѣнѫть грѣ|хи мо̇ и̇ оу̇морити сн͠а моє̇го ⸱ не ра|сматрѣѫ̇щи бж͠иѫ̇ бл͠годѣти ⸱ хотѫщѫ|ѫ̇ ꙗ̇вити сѧ ѻ̇ немь ⸱ вьлѣꙁь же въ клѣть и̇|лиꙗ̇ ⸱ и̇деже лежаше ѻ̇трокь оу̇меры̇ ⸱| и̇ помоливь сѧ кь вишнем ⸱ и̇ нать|клонивꙿ сѧ трищи ⸱ и̇ доунѫ лице є̇|м⸱ и̇ ѡ̇брати сѧ дш͠а є̇го вь нь ⸱ а꙼|биє̇ е̇мь ꙁа рѫкѫ и̇ вьстави и̇ и̇ да|сть матери сво̇и̇ ⸱ и̇ вь третиє̇ | жє лѣто по оу꙼мр͠ьтв̇ ⸱ а̇хавовѣ | сн͠ь є̇го ѻ̇хоꙁиꙗ̇ ⸱ цр͠ь бывь ⸱||

242а
вь ѡ̇ц͠а мѣсто ⸱ и̇ псти кь и̇лии̇ .н͠. мѫжи|и̇ ⸱ и̇ сь петьдесѧтꙿникомь ⸱ бѣде е̇го при|и̇ти кь себѣ ⸱ и̇ гл͠ѫ ⸱ пррⷪе бж͠ии̇ приди до | мене ⸱ и̇ реⷱ и̇лиꙗ̇ ⸱ а꙼ще е̇сьмь пррⷪкь бж͠и|и̇ ⸱ то да сьнидеть ѡ̇гꙿнь сь небеⷭ ⸱ и̇ попа[лиⷮ] | все и̇ быⷭ таⷦ ⷪ и пакы̇ псти дроугаа̇ гось|тника ⸱ и̇ сь сьтьмь , воинь ⸱ и̇ том та|кожеⷣ сьтвории̇ ⸱ и̇ пакы̇ трⷷтиꙗ̇го поу|сти ⸱ и̇ томоу мꙵльшоу сѧ прѣдь пррⷪ|комь ⸱ и̇ не створи ̇моу ꙁла ⸱ нь вьста|вь и̇де с нимь кь цр͠оу ⸱ и̇ вь третиє̇ | лѣто сьвѣщаваше е̇моу и̇лиꙗ̇ ⸱ лю|ди сьбрати на горѫ карьмильскѫ|ѫ̇ ⸱ коупно сь вьсѣми жрьцы ⸱ и̇ | льжьми пррⷪкы̇ ⸱ бѣше бо и̇хь до | .т͠. и̇ ꙗ̇ко вьꙁы̇де на горѫ карьми|скѫѩ̇ ⸱ и̇ повелѣ и̇лиꙗ̇ ⸱ привести | дꙿва юньца ⸱ и приꙁва  , (г͠ле) да пом͠ли|мь сѧ кьждо кь б͠оу своє̇моу ⸱ да є̇|гоже жрьтвѫ ѡ̇гꙿнь снѣсть ⸱ пришⷷ|ди с н͠бсь ⸱ того же б͠а да послоушае̇мꙿ | вьсии̇ ⸱ и̇ ꙁаповѣди є̇го да блюде|мь ⸱ є̇гоже ли жрьтва ѻ̇станеть нє|сьжежена ѻ̇гꙿнемь нбнⷭы̇мь ⸱ тѡ | да мꙿр͠еть днеⷭ ⸱ и̇ реⷱ льжимь пррⷪко|мь ⸱ и̇ жꙿрьцемь ⸱ пожрѣте прь|воє̇ вашимь бм͠ь ⸱ да поꙁнає̇т се ⸱||

242б
сила и̇хь ⸱ и̇ ваша слоужꙿба ꙗ̇влена бѫде|ть ⸱ и̇ приведоше [...] жрьции̇ ю̇не|ць е̇динь ⸱ и̇ ꙁаклашѫ и̇ положишѫ бе|ꙁь ѻ̇гꙿнѣ на скрадѣ ⸱ и̇ вьꙁвашѧ б͠гы сво|ѫ̇ соує̇тꙿн̇ѫ̇ ⸱ ри̇каю̇ще ѻ̇кртⷭь скради ⸱| и̇ ꙗ̇ко не быⷭ до пладꙿнє ниесоже ⸱ и̇ рꙋ|гѫше сѫ и̇мь и̇лиꙗ̇ ⸱ и реⷱ вельми оу̇бо ꙁовѣте ⸱ є̇да бѫдѫть ꙁаспали б͠ꙃи | ваши ⸱ и̇ ꙗ̇ко не быⷭ ѿ нихь ниесоже ⸱| и̇ повелѣ и̇мь и̇лиꙗ̇ ѿстѫпити ⸱ и̇ | реⷱ людемь ⸱ примѣте є̇диного кого|ждо и̇хь ⸱ и̇ и̇скопа мѣсто при мо|рии ⸱ и̇ сьꙁда тоу ѻ̇льтарь ⸱ и̇ вьсꙿкла|де полѣна врьхоу є̇го ⸱ и̇ приве[де] тель|ца и̇ ꙁакла и̇ растесавь ⸱ и̇ вьꙁложи | вь[р]хоу дрьвь ⸱ и̇ реⷱ вьꙁиⷧꙗ̇тє водѫ ⸱ и̇ | вьꙁлиꙗ̇шѫ ⸱ и̇ реⷱ оу̇двои̇те оу̇двои̇|шѫ ⸱ и̇ реⷱ оу̇трои̇те оу̇трои̇шѧ ⸱ до|ньдеже ста вода врьх мѫсь ⸱ и вьꙁрѣ|вь на неб͠о и̇ рее ⸱ послоушаи̇ ме|не г͠и бж͠е мои̇ вьседрьжителю ⸱| послоушаи̇ мене дн͠есь ѻ̇гꙿнемь ⸱| да раꙁмѣѫ̇ть вьси людиє̇ ⸱ ꙗ̇кⷪ | ти є̇си ⷣнꙵь г͠ь б͠ь вьседрьжите|ль ⸱ и̇ а̇ꙁь рабь твои послоу̇шаи̇ мене г͠и | б͠е послоушаи̇ мене днеⷭ ѻ̇гꙿнемь ⸱ и̇ | ꙗ̇ко третицеѫ̇ реⷱ ⸱ и̇ сьниде ѻ̇гꙿнь сь ||

243а
нбеⷭ ⸱ и̇ снѣсть жрьтвѫ є̇го и̇ полѣна | и̇ водѫ полиꙁа ⸱ и̇ похвали г͠а б͠а вь|седрьжителѣ ⸱ и̇ повелѣ поврьщи | въꙁнакь ⸱ жрьцѫ тиѫ̇ ⸱ и̇ вьꙁемь но|жь и̇ комжоⷣ на грьлѣ ставь ⸱ и̇ ꙁакла | и̇хь до .т͠. и̇ реⷱ ревноуѫ̇ поревновахь | г͠и б͠ꙃѣ моє̇мь вьседрьжители ⸱ и̇ вь|шедь на горѫ и̇ помоли сѧ ѻ̇ лю̇дехь ⸱| кь г͠оу б͠оу дьжда ради ⸱ и̇ а̇быє̇ ѿврь|ꙁе б͠ь хлебы̇ небнⷭы̇ѫ̇ ⸱ и̇ напои̇ ꙁемлꙋ ⸱| и̇ проꙁѫбе ꙁемла [...] вьсѣкогⷪ | плода ⸱ и̇ блвⷭи и̇лиꙗ̇ люди и̇ сьниде | сь горы ⸱ и̇ пое̇мь сь собою̇ е̇лисеꙗ̇ сн͠а | а꙼сафатова ⸱ є̇гоже помаꙁа на пррⷪь|ство ⸱ быⷭ же и̇дѫщима прѣи̇ти | є̇рьдань ⸱ и̇ сьнемь и̇лиꙗ̇ милотьѫ̇ | же ношаше ⸱ и̇ сви ю̇ , и̇ оу̇дⷶривь водѫ ⸱| и̇ растѫпи сѧ вода сѫдоу и̇ сѫдоу ⸱| и̇ прѣи̇доста ѻ̇ба по соухоу ⸱ преꙁрѣ | же и̇лиꙗ̇ въꙁѧтиє̇ си ѿ ꙁемѫ ⸱ и̇ | реоу кь ̇лисею̇ ⸱ проси ѿ мене є̇же | хощеши ⸱ и̇ дамь ти ⸱ прѣжде дажє | не вьꙁѧть бѫдѫ ѿ тебе ⸱ понеже лю|блю те ⸱ и̇ реⷱ е̇лисєи̇ кь немоу ⸱ да ⸱| бѫдеть оу̇бо дх͠ь и̇же вь тебѣ ⸱ соу|гоубо и̇ вь мнѣ ⸱ а꙼ не прошꙋ ⸱ и̇ного ||

243б
ниесоже ѿ тебе и̇ реⷱ и̇лиꙗ̇ е̇лисею̇ ⸱| оу꙼жестиль е̇си просити ⸱ ѡ̇бае бѫ|деть ти тако ⸱ нѫ а̇ще оу̇ꙁриши мѧ | вьꙁносима ⸱ ѿ ꙁемѧ на н͠бо ⸱ и̇ быⷭ | тако ⸱ и̇ быⷭ и̇дѫщема и̇ма ⸱ и̇ се ко|лесница ѡ̇гꙿнꙿна и̇ кони ѡ̇гꙿни ⸱ и̇ вь|шедьшимь и̇мь междоу и̇ма ⸱ и̇ ра|ꙁлѫишѧ сѧ и̇ вьсхы̇щень бⷭы̇ и̇ли|ꙗ̇ вихромь ⸱ и̇ вьꙁнесош[ѧ] ѧⷭ горѣ ꙗ̇ко | на н͠бо ⸱ е̇лисеи̇ же ѡ̇ставь и̇ вьпити | наѧть гл͠ѫ ⸱ ѡ̇͠е ⸱ ѡ̇͠е колесница | ѻ̇гꙿн̇ьна и̇ сьѫ̇ꙁници є̇го ⸱ и̇ врьже | и̇лиꙗ̇ милоть своѫ̇ на є̇лисеꙗ̇ ⸱ и̇ вь|ниде вь нь дх͠ь соугоубь ⸱ по гл͠оу | и̇лии̇ноу ⸱ пишеть бо сѧ є̇мⷹ пакы̇ | сьнити ⸱ вь послѣдꙿнѫ̇ дн͠и и̇ пррⷪь|ствовати ⸱ вь ѫ̇ꙁы̇цѣхь ⸱ и̇ колѣ|нѣхь сн͠о(вꙿ) и̇ꙁлⷭевѣхь ⸱ вьпиѫ̇щи кꙿ | лю̇демь ⸱ и̇ гл͠ѫщоу꙼ ⸱ никтоже | вась братиє̇ не и̇ми вѣры̇ ⸱ бг͠о|противꙿник а꙼ньдихристоу ⸱| вь скорѣ бо раꙁрⷣоушить сѧ льсть е̇|го ⸱ сє бо грѧдеть г͠ь сь нбеⷭ ⸱ вь сла|вѣ бж͠ьства своє̇го ⸱ сѫдити хѻ|тѧ живы̇мь и̇ мр͠ьтвы̇мь ⸱ и̇ вьꙁаⷣ|ти комⷹждо по дѣломь є̇го ⸱ и̇ не ||

244а
могы̇ трьпѣти ѡ̇блиениꙗ̇ ̇го бе|стоудень ꙁьми диꙗ̇воль ⸱ и̇ оу̇бить | є̇го и̇ не даⷭ погрести є̇го ⸱ и̇ прѣбы̇|вꙿшоу же тѣлесе е̇го три дн͠и ⸱ ꙗ̇кⷪ|же є̇уⷢлисть і̇ѡⷶнь гл͠еть ѻ̇ немь ⸱| вь видѣни своє̇мь ⸱ и̇ дх͠ь ѿ б͠а вь|нидеть пак̇ вь нь ⸱ и̇ вьстанеть | пакы прѣдь всѣми людьми ⸱| и̇ оу̇боть се ѿ страⷯ е̇го вьси прѣ|дьстоѫ̇щеи ⸱ и̇ ꙁрѫще юдꙿнаа̇|го є̇го вьстаниꙗ̇ ⸱ такоѫ̇ бл͠годѣ|тию хьⷭ оу̇диви ̇го ⸱ пае силы̇ | л͠вьскы̇ѫ̇ ⸱ тацѣми юдесы̇ | оу̇ ѻ̇рѫжи є̇го хьⷭ вы̇шꙿнѣꙗ̇ прѣ|мѫдрость ⸱ тацѣми похвалами | оу̇вѫꙁє є̇го десница вьседрьжи|телѣ ⸱ и̇ꙁꙿ млада бо быⷭ юдесень | дѣлесы̇ ⸱ и̇ пррⷪицани страшꙿными ⸱| и̇ силоѫ̇ не и̇ꙁреⷱноѫ̇ ⸱ и̇ прѣвышꙿне|ѫ̇ властиѫ̇ ⸱ оу̇поⷣбень серафим ⸱| и̇ хервимоу ⸱ юдесы̇ сиꙗ̇ѫ̇ ꙗ̇ко | и̇ слн͠це ⸱ и̇ хвалами вѣньаваѫ̇ | бл͠гоьстив̇ѫ̇ ⸱ вѣнець носѧ на | себѣ слав̇ гн͠ѫ ⸱ и̇ бж͠естьвнимь | ѻ̇гꙿнемь палѫ просиꙗ̇вь ⸱ сии̇ ,| вь пррⷪцѣхь ⸱ ꙗ̇ко и̇ слн͠це вь ꙁвѣꙁаⷣхꙿ ⸱||

244б
лоуами свѣтоꙁарьнами ⸱ ѡ̇ꙁараѫ̇ | вꙿсѧ вьселенѫѩ̇ ⸱ и̇ помаꙁаѫ̇ бл͠годѣ|тиѫ̇ пррⷪкы̇ и̇ цр͠е ⸱ и̇ бѣс̇ проганѣ|ѫ̇ ⸱ и̇ трѣбы̇ща и̇хь сьслоужители | всѧ и̇с корене и̇стрьꙁавь и̇ потрѣби ⸱| вь и̇стинѫ бо быⷭ масль на добропло|днаꙗ̇ ⸱ и̇стааѫ̇щи сладость дх͠овꙿнѫ|ѫ̇ ⸱ и̇ пакы̇ ѡ̇дьждаѫ̇ ⸱ и̇ ꙁемлꙋ напа|ꙗ̇ѫ̇ ⸱ и̇ лю̇ди ꙁакрилѣѫ̇ ⸱ ѿ гнѣва бж͠и|ꙗ̇ ⸱ и̇ тⷭоѫ̇ мл͠твоѫ̇ ⸱ и̇лиꙗ̇ ѻ̇гꙿненосны̇|и̇ ⸱ и̇ хвⷭоу пришествию̇ твори прѣди|теа ⸱ и̇лиꙗ̇ сⷡѣтоꙁарꙿнаꙗ̇ деньница ⸱| и̇лиꙗ̇ прѣисты̇ сьсꙋдъ ⸱ бж͠ию̇ , селе|нию̇ ⸱ и̇лиꙗ̇ бг͠осаднаꙗ̇ лоꙁа ⸱ напои̇|вши бл͠гоѫ̇ханиꙗ̇ вьсего мира ⸱ и̇ли|ꙗ̇ свѣтоꙁарꙿноє̇ слн͠це ⸱ и̇лиꙗ̇ тꙋено|сны̇ ѻ̇блакь ⸱ и̇лиꙗ̇ неб͠о парьн̇ ѻ̇ре|ль ⸱ и̇лиꙗ̇ ꙁлатоꙁарьнаꙗ̇ лоуѣ ⸱ и̇ли|ꙗ̇ и̇стинѣ , проповѣдьникь хвⷭоу при|шествию̇ ⸱ и̇лиꙗ̇ быⷭ раꙁроушꙿни|кь неприꙗ̇ꙁнинѣ и льсти ⸱ и̇лиꙗ̇ те|пли ꙁастьпникь пеальны̇мь ⸱ и̇|лиꙗ̇ тврьды камень вѣрѣ ⸱ и̇лиꙗ̇ до|бр̇ вьводникь вьсѣмь вь вѣꙿнѫѫ̇ жи|ꙁꙿнь ⸱ ми же мл͠имь те ⸱ вьвести наⷭ тво|рѫщѫѫ̇ твоє̇ праꙁдеⷩство прѣьстьноє̇ ⸱||

245а
вь славꙋ и̇ тⷭь ⸱ прѣст͠ѫѫ̇ и̇ прѣбж͠есть|внѫѫ̇ трои̇цѫ ⸱ ѻ̇ц͠а и̇ сн͠а и̇ ст͠аго дх͠а ⸱| и̇ нн͠ѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы̇ вѣкомь | аминь ⁘⁘⁘⁘ |

С Л Ꙍ В О ⸱ С Т А Г О ⸱ И́ Ꙍ (А) Н А ⸱| ꙁлатооу̇стаго ⸱ на рожьⷣство | крⷭтитєлѣ і̇ѡⷶна ⸱ блⷭви ѡ̇͠е ⸱|
Понеже оу̇бо прѣбл͠гы̇ б͠ь ⸱ и̇ ло|вѣколбєць ⸱ не прѣꙁрѣ рода | лв͠ьскаго ѿпадъша ⸱ вь многоє̇ | бесьⷭти̇ ⸱ нѫ милоуѫ̇и̇ и̇ ѡ̇бѣща | а꙼враа̇м ѿ родь древнихь гл͠ѧ ⸱ сѣ|мѧ твое̇ оумножѫ ⸱ ꙗ̇ко ꙁвѣꙁды не|бнⷭы̇ѫ̇ ⸱ и̇ ꙗ̇ко пѣсокь морьскы̇ ⸱ и̇ ѿ се|го сѣмене твоє̇го ⸱ и̇мать бл͠госло|вити се вьсѣкь ѫ̇ꙁыкь ꙁемьскь ⸱| такожде и̇ꙗ̇ковь сь подобно гл͠еть ⸱| блвⷭи сины̇ свое̇ реⷱ кь ю̇дѣ ⸱ не ѡ̇скꙋ|дѣе̇ть кнѫꙁь ѿ ю̇ды̇ ⸱ ни (и)гꙋмень | ѿ стегноу є̇го ⸱ доньдеже приде|ть хьⷭ ⸱ же ⷭ искони ⸱ аꙗ̇ниє̇ ⸱| ̇ꙁы̇комь ⸱ родь же июдовьскы̇ ⸱| расплоди се ⸱ и̇ оу̇множи сѧ ⸱ и̇ ра|ꙁбоуꙗ̇ ⸱ и̇ вьпаде вь многа прѣ|грѣшениꙗ̇ ⸱ и̇ прогнѣваше б͠а ⸱||

245б
и̇ по ѿстꙋплению ихь ⸱ многащи плѣ|нени бы̇шѧ ⸱ ꙩ̇вогда сирьꙗ̇н̇ ⸱ а̇ дроу|гои̇це (ѿ) вавилонѣнь ⸱ прьвѣє̇ же , вели|каго и̇ послѣдънѣго ⸱ плѣнениꙗ̇ ри|мьскаго ⸱ ꙁа хв͠о дрьꙁновениє̇ ⸱ а̇нь|диѡ̇хомь , е̇линскомь цр͠емь плѣ|нени бы̇шѧ ⸱ и̇ ѿ вьсѣхь тѣхь на|пастеи̇ ⸱ ѻ̇скѫдѣше вь нихь ⸱ кнѧ|ꙁи и̇ є̇гоумени ⸱ и̇ цр͠ие̇ ⸱ тѣмꙿже вь | ты̇ дн͠ии̇ ⸱ бѣ вь нихь поставлень | цр͠ь , е̇терь и̇менемь и̇роⷣ ⸱ ꙗ̇коже реⷱ | лоука е̇вангелисть ⸱ быⷭ въ дн͠и | и̇рода цр͠ѣ и̇ю̇деска ⸱ є̇реи̇ е̇терь и̇мⷷ|немь ꙁахариꙗ̇ ⸱ и̇ того ради негодова|хꙋ люⷣє тꙋжеще ⸱ ꙗ̇ко ̇ꙁыи̇ꙿноу вла|ды̇ьствоу ⸱ неѡ̇бы̇ноу сꙋщоу ⸱ вь ни|хь ⸱ и̇ бы̇вшоу дн͠и праꙁноуⷦ ⸱ и̇ потомꙿ | ꙩ̇иꙁтише се сь є̇ре(мь) свои̇мь ⸱ вьси люⷣи|̇ мⷪлѣхѫ се б͠оу ⸱ прилежно просѧще ⸱| да се би сьбы̇ло ѡ̇бещани̇ ⸱ бы̇вꙿшⷷ|̇ прѣдѣдомь ⸱ кь ѡ̇ц͠емь и̇хь ⸱ сꙋть же | праведници , сии̇ бм͠ь нареени ст͠и ⸱| ꙁаконꙿ вѣꙿн̇ вь родѣ и̇хь ⸱ е̇динь прь|ваго ⸱ мцⷭа ⸱ въ .д͠і дн͠ь прьваго є̇гаⷣ | и̇ꙁы̇дошѧ ѿ є̇гипꙿта ⸱ и̇ потомь | ꙗ̇ко и̇ꙁы̇деть , седꙿмь ⸱ седмꙿи ⸱ и̇ бѫ||

246а
деть .м͠ѳ. дн͠и ⸱ а̇ вь трьни ⸱ дн͠ь | праꙁⷣникь ⸱ є̇же е̇сть пеньдико|стиꙗ̇ ⸱ сирѣⷱ .н͠. дн͠ь ⸱ а̇ дргы̇ пра|ꙁⷣникь .д. мцⷭа є̇гда наеть|кь прьвы̇ хлѣбь приносити ⸱| и̇мꙿжⷷ ⸱ мьнꙋ би̇ває̇ть на крѣсь ⸱| е̇гаⷣ се ⸱ крⷭтитель родиль ⷭ и̇ по си|хь .ꙁ͠.мы праꙁⷣникь бывае̇ть | имь .ꙁ͠.го мцⷭа ⸱ не по слн͠ном | ислоу ⸱ нь по лоунꙿномоу ⸱ реⷱ же ꙁа|хариꙗ̇ пррⷪкь ⸱ ѻ̇ праꙁⷣницѣхь си|хь ⸱ поⷭ ⸱ етврьти ⸱ поⷭ .е͠. поⷭ .ꙁ͠. бѫде|ть домоу ю̇довоу вь радость ⸱ и̇ вь | веⷭлиє̇ и̇ вь праꙁнⷣикь бл͠агь ⸱ по | бж͠ии̇є̇и̇ ꙁаповѣди мои̇сеѻви | гл͠ѧ ⸱ гл͠и кь сн͠омь и̇ꙁлⷭевомь гл͠ѫ ⸱| вь .і͠. мцⷭа .ꙁ͠.маго ⸱ дн͠ь ꙩ̇ищени|ꙗ̇ є̇сть ⸱ нароить и̇ ст͠ь бѫдеть | вамь ⸱ ѻ̇истите сѧ ѡ̇ самѣхь вⷭа | прѣдь г͠емь б͠мь вашимь ⸱ и̇ .ꙁ͠.|мь дн͠и праꙁнⷣикь сьтворите ⸱| нн͠ѣ же нанѣмь ⸱ є̇гаⷣ ⷭ бл͠го|вѣщенꙿно анг͠ломь кь ꙁахари|и̇ ⸱ да по рѫдоу , намь слово ⸱| прои̇деть до рожьⷣства ⸱ ꙁахариꙗ̇ | оубо бѣ и̇є̇реи̇ , и̇ю̇деи̇скы̇ ⸱ и̇ жє||

246б
на ̇го ѡ̇ дьщере а̇ронѫ ⸱ бѣста же | ѻ̇ба праведꙿна ⸱ ходѫща по ꙁа|повѣдемь бж͠иꙗ̇мь беꙁь порока ⸱| и̇ неи̇ мѣста ѻ̇троѧте ⸱ ꙁа|не же є̇лисавеѳь бѣ неплоди ⸱| и̇ ю̇же сьстарѣла сѧ ⸱ быⷭ же є̇гаⷣ | наѧ слоужьбꙋ творити ⸱ вь|шедь вь цр͠ьковь бж͠иѫ̇ вь ѻ̇ль|тарь ⸱ а̇ вьси людиє̇ мл͠твѫ дѣ|ꙗ̇хѫ вьнѣ стоѫ̇щє ⸱ ꙗ̇ви сѧ є̇мⷹ | а̇нг͠ь гн͠ь стоѫ̇ ѡ деснѫѫ̇ ѡ̇льта|рѣ ⸱ и̇ оу̇жасе се ⸱ а̇нг͠ль же рее кь | немоу ⸱ не бои̇ сѧ ꙁахариє̇ ꙁане |слы̇шана быⷭ молитва твоꙗ̇ ⸱ и̇ | жена твоꙗ̇ е̇лисавеѳь родиⷮ сн͠а | тебѣ ⸱ и̇ нарееши и̇мѧ є̇моу и̇ѡⷶнь | и̇ бѫдеть тебѣ радость и̇ веⷭлиє̇ ⸱| и̇ мноꙁи ѻ̇ рождьствѣ є̇го вьꙁра|доуѫ̇ть сѧ ⸱ и̇ бѫдеть боли прѣ|дь бм͠ь ⸱ и̇ вина и̇ сикера не и̇ма|ть пити ⸱ и̇ дх͠а ст͠аа̇го напльни|т се ⸱ и̇ є̇ще сьи̇ вь рѣвѣ матерь|ни ⸱ и̇ многы сн͠овы̇ и̇ꙁлⷭевы̇ ⸱ ѻ̇бра|тить кь г͠оу б͠оу и̇хь ⸱ тои̇ прѣдь|и̇деть прѣдь нимь дх͠омь и̇ си|лоѫ̇ и̇лии̇ноѫ̇ ⸱ и̇ ѻ̇братить ѡ̇||

247а
ц͠ь срцⷣа на ѧда ⸱ и̇ противны̇ѫ̇ вь | мѫдрость праведны̇хь ⸱ оу̇го[то]вати | гв͠и люди ⸱ оу̇сы̇щены ⸱ ꙁахариꙗ̇ жⷷ ѿ|реⷱ кь а̇нг͠лоу гл͠ѫ ⸱ не раꙁоумѣ̇ би|ває̇маго ⸱ ꙗ̇ко а̇ꙁь сп͠сениꙗ̇ людемꙿ(ь) ⸱| прошꙋ ⸱ є̇гоже ради , е̇сть мл͠тва на|ша ⸱ а̇ ты̇ беꙁь врѣмене и̇ беꙁь дѣлани|ꙗ̇ ⸱ ѻ̇бѣщавае̇ши мꙿнѣ ѡ̇трое на | старость ⸱ пакы же и̇ мнѣ сꙋщоу не ѿ | колѣна цр͠ьскаго , ни женѣ моє̇и ⸱ нь | ѿ колꙗна є̇реи̇ска ⸱ како пакы̇ лю|диє̇ нанꙋть негодовати ⸱ оу̇вѣ|дѣвꙿше ѡ̇ семь ⸱ ꙗ̇ко ты̇ ꙁа себе мо|литвꙋ сьтварає̇ши ⸱ а̇ не ꙁа вьсѣхь ⸱| а̇нг͠ль же реⷱ кь нем ⸱ понеже тако|ваꙗ̇ помы̇шлены̇ꙗ̇ твориши ⸱ и нє | є̇млеши мнѣ вѣри ⸱ ꙗ̇коже , е̇сьмь по|слань тебѣ ⸱ бꙋди мльѧ не могы̇ | гл͠ати ⸱ до негоже дн͠е бѫдеть се ⸱| сирѣь да каꙁꙿнь , примеши ѡт ме|не ⸱ не гл͠ати ⸱ ꙁа невѣрованиє̇ тво|є̇ ⸱ и̇ сꙋмнеѣниꙗ̇ людьскаго и̇ꙁьбѣ|гнеши мльѣниє̇мь ⸱ бѫдеть | же пррⷪьство нѣмота твоꙗ̇ ⸱ да ра|ꙁмѣю̇ть людиє̇ ⸱ ꙗ̇ко ветьхаа̇го | ꙁаконⷶ ⸱ ꙁа мльаниє̇ ꙗ̇влѣє̇ть ⸱| и̇ пакы прогл͠авꙿшоу тебѣ ⸱ новаго ||

247б
ꙁакона наинани̇ скаꙁає̇ть ⸱ и̇ пото|мь ꙗ̇ко роди сѧ ѻ̇троѧ ⸱ ѿврьꙁоше се реⷱ | оу̇ста ̇го ⸱ а̇бы̇є̇ и̇ ѫ̇ꙁы̇кь ̇го ⸱ и̇ гл͠аше | бл͠гословѧ б͠а ⸱ и̇ напльни сѧ дх͠а ст͠аагⷪ ⸱| и̇ пррⷪицаше гл͠ѫ ⸱ бл͠гословень г͠ь б͠ь и̇|ꙁлⷭевь ⸱ ꙗ̇ко посѣти и̇ створи и̇ꙁꙿбавле|ни̇ людемь свои̇мь ⸱ раꙁоумѣвъ се ꙗ̇|ко оу̇же г͠ь родити (се) хощеⷮ ⸱ и̇ прѣи̇дꙋ|щоу̇ слоуꙃѣ ⸱ и̇ ть ⸱ придеть по немь ⸱| ꙗ̇коже , и̇ е̇щє сы̇ вь матерьни рѣвѣ ⸱ и̇ | напльни сѧ ст͠аго дх͠а ⸱ и̇ матери(ю) , вь ꙁає̇|мь даⷭ свои̇ глаⷭ ⸱ и̇ рее ̇е , кь бц͠и дв͠ѣ ѿ|кѫдоу се мнѣ да придеть мати г͠а мо|є̇го кь мнѣ ⸱ сего ради ꙁахариꙗ̇ реⷱ ⸱ ꙗ̇ко | вьꙁдиⷡже рогь сп͠сениꙗ̇ нашего ⸱ вь домⷹ | давидовѣ ѻ̇трока своє̇го ⸱ бѣ бо ст͠аа̇ бц͠а | ѿ колѣна дв͠дова ⸱ ꙗ̇коже е̇сть гл͠ь оу̇сты | сѫщихь ѿ вѣка пррⷪкь є̇го ⸱ и̇ кь ѡ̇троѧ | тоу рее ⸱ и̇ т̇ ѡ̇троѧ пррⷪкь вы̇шꙿнаго | нарееши сѧ ⸱ прѣдидеши бо прѣдь | лицемь гн͠имь оу̇готовати пѫти є̇го | ꙗ̇коже є̇сть писанꙿно вь и̇нѣⷯⷯ пр͠роцѣхь | се а̇ꙁь послѫ реⷱ а̇нꙿг͠ла своє̇го ⸱ прѣдь ли|цемь твои̇мь ⸱ и̇же оу̇готоває̇ть пѫть | твоѫ̇ прѣдь тобоѫ̇ ⸱ поⷣбаше бо , равꙿно а̇|нꙿгл͠омь ⸱ а̇нгл͠омь проповѣданоу бы̇ти | і̇ѡⷶномь же нарещи сѧ ⸱ сирѣь дань ||

248а
ꙩ̇ц͠оу и̇ матери ⸱ тако бо сѧ є̇вреи̇скы̇ | скаꙁє̇ть ⸱ даровань ⸱ и̇ли кртⷭитель ⸱| ꙗ̇ко хотѣше хаⷭ кртⷭити ⸱ и̇ли глаⷭ по|каꙁанию̇ ̇линьском ⸱ понеже ѡ̇|ц͠оу нѣмотꙋ раꙁрⷣоушꙿшоу ⸱ и̇ глаⷭ ѿ|давь нег͠лꙋщомоу ⸱ не достоꙗше ѡ̇ц͠оу | мльати ⸱ глаⷭ давшоу ⸱ є̇мже бѣ и̇|ꙁꙿвѣстовань ⸱ и̇ родиль сѧ глаⷭ словеси ⸱| и свѣть ⸱ продромь , и̇ дьньница слн͠ц ⸱| да би мноꙁи вьꙁрадовали сѧ ⸱ и̇ мы̇ се | вьꙁвеⷭлимь ѻ̇ рождьствѣ є̇го ⸱ ꙁане ве|леи̇ ̇сть ⸱ ꙗ̇ко ѿ пррⷪка пррⷪкь ⸱ и̇ ѿ рѣ|ва матерьнѣ , напльнень дх͠а ст͠аа̇го ⸱| и̇ вь рѣвѣ носимь ⸱ и̇ носимаго вь рѣ|вѣ поꙁꙿна ⸱ и̇ пришьдъ прѣдъ нимь ⸱ и̇ | на кр͠щени поꙁна рекь ⸱ се агꙿнець бж͠и|и̇ ⸱ вьꙁемѫ грѣхы̇ вьсего мира ⸱ и̇ мно|гы̇ сн͠овы̇ и̇ꙁлⷭевы̇ ѡ̇бративь ⸱ кь г͠оу б͠оу | и̇хь ⸱ прои̇де же прѣдь нимь д͠хоⷨ ⸱ и̇ сило|ѫ̇ и̇линоѫ̇ ⸱ ѡ̇братити срцⷣа ѡ̇ц͠емь | нашимь ѧда ⸱ сиреь на ӓплⷭы ⸱ е|да бо ӥю̈деӥска ⸱ сꙋть ӓплⷭи ⸱ ꙗ̈коже | реⷱ самь с̈п͠съ ⸱ оӱкарає̇мь фарисеи ⸱| ꙗ̇ко ѻ̇ вельꙁавели кнєꙁи демонь | тѣмь и̇ꙁгонити бѣс̇ ⸱ сн͠ове ваши ѻ̇ | кⷪмь и̇ꙁгонѫть ⸱ того ради вамь бѫ|дѫть сѫдиѫ̇ ⸱ и̇ противние̇ , вь мꙋдро||

248б
сть праведны̇хь ⸱ противници бо сѫть | присно и̇ю̇деи̇̇ ⸱ и̇бо гл͠ахь приде и̇ѡⷶнь | ни ꙗ̇ды , ни пиѫ̇ ⸱ рекоше бѣсь и̇мать ⸱| тѣмьже самь г͠ь ⸱ гл͠аше ⸱ вьси пррⷪци до | і̇ѡⷶна пррⷪицашѧ ⸱ и̇ а̇[ще] (хо)щете приѫ̇ти | то є̇сть и̇лиꙗ̇ ⸱ хотенщет прии̇ти ⸱| нь противници не прие̇махꙋ нь оу̇|карꙗ̇хѫ ⸱ ꙗ̇коже бо и̇ѡⷶнь приде пропо|вѣдаѫ̇ ⸱ гн͠е пришествиє̇ вьсѣмь ⸱ и̇ | готове гн͠ѧ люди оу̇сꙋждении̇ ⸱ ꙩ̇номⷹ | бо реⷱ доⷭи̇ть расти ⸱ а̇ мꙿнѣ ниꙁити сѧ та|кожеⷣ и̇лиꙗ̇ придеть прьвѣ̇ проповѣ|дае̇ ⸱ второє̇ є̇го пришествиє̇ ⸱ ꙗ̇коже | гл͠а г͠ь малахи̇мь пррⷪкомь ⸱ се а̇ꙁь по|слѫ вамь и̇лиѫ̇ ⸱ ѳеꙁвитⷺнина ⸱ прь|вѣе̇ даже не придеть дн͠ь гн͠ь великь|и̇ просвѣщении̇ ⸱ и̇же оу̇строи̇ть срцⷣа | ѻ̇ц͠оу кь сн͠оу ⸱ и̇ срцⷣе л͠ка кь и̇сⷦрьнем | своє̇мⷹ ⸱ да не пришедь и̇ поражꙋ ꙁь|миꙗ̋ вьнеꙁаꙗ̇пꙋ ⸱ и̇ пакы̇ ꙗ̇коже и̇|лиꙗ̇ сь ꙗ̇ростиѫ̇ ⸱ ѡ̇блиаше цр͠ беꙁа|коньны̇ ⸱ такожде і̇ѡⷶнь ѡ̇биⷧаше и̇|рода ⸱ беꙁакони̇ дѣюща ⸱ и̇ житиє̇|мь поⷣблаше се и̇лии̇ ⸱ поносны̇ | ꙗ̇ко бесьпльтень ⸱ тѣмьже и̇ гл͠ашⷷ | свѣдѣтельствоу̇̇ [і̇]ѡⷶнѣ г͠ь ⸱ не вьста | вь рожденихь женами боли і̇ѡⷶн͠а ||

249а
крⷭтителѣ ⸱ сирѣь ꙁане быⷭ межд | ветьхымь и̇ новы̇мь ꙁакономь ⸱| ветхом и̇спльнение̇ ⸱ и̇ новомоу | ꙁаѧтокь ⸱ и̇ прѣдьходе и̇ пропо|вѣдаѫ̇ ⸱ и̇ самь свои̇ма ѡ̇има про|повѣдає̇маго (виде) ⸱ и по семь и̇же вь а̇|дѣ проповѣдавь ⸱ мьни же вь цр͠ь|стви небⷭнѣмь ⸱ боли є̇го ⷭ ⸱ мьни | же по нижнемоу рожьⷣствоу ⸱ а̇ | по вы̇шнемоу боли ⸱ ѡ̇вь бо є̇сть | ѿ неплодꙿве ⸱ а̇ дроугы̇ ѿ дв͠ы ⸱ та|ко бо доⷭꙗ̇ше бы̇ти раꙁлиию̇ ⸱| междоу рабомь и̇ гм͠ь ⸱ да ражаⷣ̇|и̇ се ѿ неплодве проповѣдає̇ть ⸱| и̇ раждаѫ̇щи сѧ ѡ̇ дв͠ы ⸱ ꙗ̇коже | ̇лисавеѳь неплоды̇ сꙋщи ро|ждьши ⸱ тогда кртⷭителѣ и̇ вь|ꙁрадова сѧ ⸱ такожде же и̇ хв͠а | црк͠вь ⸱ бы̇вꙿшиꙗ̇ прѣжде непло|ды̇ ⸱ и̇ нераждаѫ̇щи ⸱ и̇ нн͠ѣ мно|гы̇ сн͠ы̇ раждаѫ̇щи кр͠щениє̇мь ⸱| и̇ веселить се на вьсѣкь дн͠ь ⸱ видѧ|щи поражаⷣѫ̇ще се водою̇ ⸱| и̇ ст͠имь дх͠омь ⸱ ꙗ̇коже и̇ | крⷭтитель роди сѧ ⸱ и̇ раꙁрⷣѣши ||

249б
неплодны̇̇ ꙋꙁы ⸱ такожеⷣ , каже , рѣ|шаше ⸱ дх͠овноє̇ неплоди̇ гл͠ѧ ⸱| створите плоды̇ доⷭнꙿни покаа̇ни|ꙗ̇ ⸱ тьи̇жде же плодь мⷪлитвами | свои̇ми сьтвори ⸱ доⷭи̇ни створитиі̇ ⸱| до послѣдьнѣго нашего дьхнове|ниꙗ̇ ⸱ раꙁрⷣѣши неплодиє̇ дш͠ь | нашихь ⸱ кртⷭителю , и̇ продромⷷ | х͠а б͠а нашего ⸱ тебѣ бо дана быⷭ | бл͠годѣть мⷧити сѧ ꙁа ны̇ ⸱ да би|вь дн͠ь сꙋдьны̇ ѡ̇брѣли сѧ непо|роьни ⸱ и̇ ѡ̇ деснѫѫ̇ странꙋ ста|ли сь нбнⷭыми ⸱ слы̇шаще прѣ|ст͠ы̇ и̇ бл͠жены̇ глаⷭ хвⷭь ⸱ придѣте | бл͠гословени ѡ̇ц͠а моє̇го ⸱ наслѣ|доуи̇те оу̇готованоє̇ вамь црвⷮи|є̇ ⸱ ѿ сложениꙗ̇ вьсего мира ⸱ тѡ|м поⷣбає̇ть Слава и̇ ⷭть и̇ дрьжа ⸱| сь ѡ̇ц͠емь и̇ сн͠омь ⸱ и̇ прѣст͠ымь | дх͠омь ⸱ и̇ н͠нѣ и̇ присно и̇ вь вѣкы̇|мь аминь ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ ||

  
• С Л А В А С Ь В Р Ь Ш И Т Е Л ОУ Б ОУ •