Текстов корпус
История Славянобългарска
Заглавие на латински:Paisii
Жанр:Летопис
Автор:Паисий Хилендарски
Преведен?:не
Дата на ръкописа:1762
Дата на превода:
Дата на преписа:1762
Правопис:Новобългарски
Име на ръкописа:История Славянобългарска
Хранилище на ръкописа:Зографски манастир
Сигнатура на ръкописа:Зограф 43
Издание:Паисий Хилендарски, „История Славянобългарска”, критическо издание с превод и коментар, издава Зографска света обител, Света гора, Атон, 2012 г., 413 с.
Нормализиран?:не
Страници:165
doc_iddoc_137


л. 1r

1. Вѣдѣнїе прежде бы́въшхъ(!) в мїрѣ се́мъ веще́ї

2. и̑ дѣѧ́нїи, живꙋ́щымъ, на землѝ⸱ не та́кмо

3. поле́зно но и ѕѣло̀ потре́бно єсть⸱ любо-

4. мꙋ́дрыи͗ чита́телю⸱ аще навї́кнеши̑ сї́хъ

5. често прочїтоваты ѡ̑богатїши се разꙋ́-

6. момъ, и̑ не бꙋ́дешы вѣсма неїскꙋ́сенъ⸱

7. и̑ мла́дїмъ де́темъ и̑ препростїмъ

8. чловѣ́комъ, бзѡ̑твѣтенъ(!)⸱ егда̀ по слꙋчаю

9. въпросїтътъ(!)⸱ ѡ̑ пре́жде бьі́вшїхъ въ мꙇ́рѣ⸱

10. црк͠овнаѧ деѧ́нїѧ и̑ црⷭ҇кїе и̑сторїки̑⸱ и̇ с не-

11. ма́лїмъ сти́домъ бꙋ́деши̑⸱ егда̀ ѿ сїхъ

12. нїчто́же възмо́жеши̑, ѿвѣщатꙇ̑⸱ ѿкꙋ́-

13. дꙋ же вѣдѣ́нїѧ сї́хъ възмо́жеши̑, снїзкати̑

14. аще не ѿ си́хъ, и̑же деѧ́нїа мїра сего̀

15. писа́ша⸱ и̑ не дл́ъго времѧ̀ пожївше⸱ ни̑-

16. комꙋ́ бо дарова́ сѧдолго жї́ти̑⸱ на до́л-

17. гое времѧ̀ пїса́ниѧ ѡ̑ сиⷯ ѡ̑ста́ви̇ша

18. сами̑ собою⸱ оумꙋдри̇шатї се  не можемъ

19. кра́тки̇ бо сꙋ́дъ(!) дн͠и жїтїѧ, нашего̀

------------------------------

л.1v

1. на землѝ⸱ ѿ четені́ѧ оубо дре́внихъ лѣто-

2. пꙇ́сани͗⸱ и̑ ѿ чꙋжда́го искꙋ́ства скꙋдостъ

3. лѣтъ нашхъ⸱ ка стежа́ни̑ю ра́зꙋма⸱ наплна́-

4. тїи понꙋждаем се⸱ хо́щеши лї, въ до́мꙋ сѣде́-

5. ты и̑ въ всехъ царⷭ҇тва мі́ра сего̀ и̑ бз(!) много

6. трꙋднаго и̑ бѣдсвтве́наго(!)⸱ пꙋтъше́свиѧ⸱ оувѣде-

7. ти съдѣѧ́наѧ и̇ съдѣва́емаѧ въ ни́хъ⸱ и̑ вѣде́нїѧ

8. сего̀въ наслажде́ние оу̇мноѐ и̑ въ по́лзꙋ себѣ̀⸱

9. и̑ и́нїмъ. оупотреби́ти⸱ четѝ ꙇ̑сто́рию хо́щеши

10. ли̑ ви́дѣти⸱ аки̑ на позо́рище и̑грꙋ ми́ра сего̀

11. пременени̑е и̑ пагꙋ́бꙋ вели́кихъ црⷭ҇твъ и̑ ц͠ре́и и̑

12. непостоѧ́ное⸱ бл͠гополꙋ́чи̇е ихъ ка́ко гⷭ҇дъсвꙋюшхъ(!)

13. и̑ го͑рдещи́х се ѡ̑ наро́дѣхъ ꙗзыкъ⸱ силни и̑ неп-

14. реѡ̑долѣнни̑⸱ во бранѣ́хъ⸱ сла́вни̑ и̑ че́снꙇ͑и оу все́хъ

15. вънезапꙋ̀ и̑знемо́гоша смири́ша се⸱ падо́ша

16. поги̇бо́ша и̑счезо́ша⸱ чътѝ ꙇ̑сто́рию и̑ ѿ неѧ по-

17. знавъ. сꙋетꙋ̀ мꙇ́ра сего̀⸱ ѡ̑бꙋча́и сѫ прези̇ра́тї

18. его̀⸱ ꙇ̑сто́риѧ не то́кмо въсѧ́комꙋ ко ꙋправле́нню(!)

19. себѐ и̑лѝ до́мꙋ но и вели́кимъ власти́телемъ

--------------------------------

л. 2r

1. къ до́бромꙋ ѡ̑блада́нию пода́етъ ра́зꙋмъ⸱ ка́ко

2. възмо́жно⸱ б͠омъ върꙋче́ныхъ пода́дныхъ(!) съд-

3. ръжа́ти̑ въ стра́се б͠жїи⸱ въ послꙋша́нїи тишинѐ

4. пра́вдѣблагче́стие(!)⸱ ка́ко мѧте́жныхъоу̑ко-

5. роти́ти(!) и̑ искорени́ти⸱ ка́ко на въне́шнїихъв-

6. раго́въѡ̑плчи́ти сѧ въ бра́нехъ⸱ побѣди̇ти ихъ⸱

7. ми́ръ оу̑стро́ити⸱ зри́ коликаѧ по́лза ѿ ꙇ́сто́рїи͗⸱

8. въ кра́тце то и̑зѧви́лъ⸱ василїѧ ке́саръ⸱ въ-

9. сточнїи си́нꙋ своемꙋ̀⸱ лъвꙋ̀ премꙋдромꙋ⸱

10. оувѣщава-е-го̀ глаголетъ ꙇ̑сто́рꙇ́ю рече⸱ древ-

11. ні͑ихъ чита́та(!) не престаи̑ та́-мо бо безъ

12. трꙋ́довъ то ѡ̑бре́щеши̑, ѡ̑ чесо́мъ и̑нꙇи мн-

13. о́го трꙋди́ша сѧ⸱ ѿ си́хъ оувѣ́си благы́хъ добро-

14. де́телеи̑⸱ а ѕлы́хъ закѡнопрестꙋпле́ниѧпозна́еши

15. пременѣ́ниѧ жизнїи чловѣ́ческиа⸱ и̑ ѡ̑браще́ниѧ

16. благополꙋ́чиѧ въ не́и̑, и̑ непостоѧ́нство мꙇ́ра

17. сего̀⸱ и̑ ка́ко и̑ вели́каѧ гдрⷭ҇тва, къ паде́нию

18. преклана́ют сѧ⸱ расꙋ́диши и̑ ꙋви́диши ѕлы́хъ ка́-

19. зни а до́брыхъмаздовъздаѧнїе⸱ ѿ сихъ блюди́ се

--------------------------------

л. 2v

1. ди́вин сꙋ́дъ(!), сꙋдбы̀ б͠жꙇ̑и⸱ и̑ неи̇слѣдимаѧбе́зна

2. съвѣ́ти его̀ въ премен въ пра́вленїи мꙇ͑ра сего̀⸱

3. и̑ ѡ̑ про́ми̇слѣ и̑мъже оуправлаетъ царⷭ҇тва

4. мꙇ́ра сего̀⸱ разда́етъ премена́етъ прено́сїтъ и̑

5. когда̀ хо́щетъ погꙋбла́етъ⸱ и̑ па́кї насажда́етъ⸱

6. мни́т се на́м̇ъ на врѣ́мен⸱ аки бы̀ неради́лъ ѡ̑ на́съ

7. аки бы̀ въсеконе́чнїмъ забве́нїемъ небре́галъ

8. ѡ̑ на́съ но нѣстъ та́ко⸱ възмо́жно в лѣтопи́сних[ъ]

9. и̑ ꙇ̑сто́риѧхъ еврѣ́искихъ позна́ти ка́ко мно-

10. га́жди предава́ше и́хъ⸱ въ пленѣ́ние и̑ запст[ѣ́]-

11. нїие(!)⸱ и̑ па́кꙑ съби́раше и̑ ꙋкреплаше и́хъ

12. на црⷭ҇тво ꙗко́же и͗ ннѣ ви̇дит се ѡ̑падение

13. въсто́чнаго црⷭ҇та гръческаго̀ и̑ блъга́рскаго

14. и̑ мни́т се намъ зане всеконе́чно ѿврже́но

15. бꙑ́стъ ѿ б͠га и̑ забве́но⸱ но кто постигне-

16. тъ оу̑мъ гⷭ҇данъ и́ли⸱ кто̀ и͗слѣ́дитъ совѣ-

17. техъ его̀ аще ли̇ па́кꙑ въста́ви̇тъ и̑ собе́рет⸱

18. расточена́ѧ и̑ ихцели́тъ(!) съкрꙋшенаѧ и̇ имжѐ

19. вѣ́стъ, са́мъ⸱ с͠тꙑ́мїи, своимї сꙋ́дбами⸱


------------------------------

л. 3r

ѡ цр͑҇твѣ Болгарстемъ (колонти̇тул на л. 3б-4а)

1. Истори́ѧ  славѣноболгарскаѧ⸱ ѡ̑ народе⸱ и̑ ѡ̑ ца͠реи̇ и̇ ѡ̑

2. ст͠ꙑхъ⸱ болгарски̇хъ и̑ ѡ̑ въсехъ деѧнїа ї би̇ти̇а

3. болгарскаѧ⸱ събрано⸱ и̇ нареждено паи́сі́емъ⸱ їеро-

4. монахомъ би̇вшаго и̇ при̇шедъшⷶ ва с͠те гори̇ аѳо-

5. нски̇е ѿ епархїи̇⸱ самоковски̇е въ лето а҃ ѱ м҃ е҃

6. и̇ събравшаго⸱ їстори̇ю⸱ си́юв лѣто⸱ а҃ ѱ҃ ѯ҃ в҃ на

7. ползꙋ⸱ родꙋболгарскомꙋ:--------------------------------

8. предословїе(!) къ хотещїмъ чи̇тати̇ и̇ послꙋшаті̇

9. напїсанаѧ⸱ въ їстори̇и̇цꙋ⸱ си̇ю⸱ вънемли̇те⸱ вї чи̇т-

10. атели̇⸱ и̇ сли̇шателї⸱ роде болгарскї кои̇ ревнꙋете

11. и̇ ꙋсрдсвꙋете по своего⸱ рода и̑ по свое̇⸱ ѡ̑течество

12. болгарское и̇ желаете⸱ разꙋмети̇ и̇ знати̇ и̇звѣстно

13. заради̇ своего рода болгарскаго⸱ и̇ за ваши̇ ѡ̑ц͠и̇ и̇ пре-

14. ѡ̑ц͠и̇ и̇ ца͠рове⸱ и̑ патриарси̇⸱ и̇ ст͠ꙑхъ како са и̇спрво

15. поживели̇⸱ и̇ пⷬеи̑шли̇ и̇ въмъ(!) потребно⸱ и̇ полезно ес͠тъ

16. да знаете и̇звеⷭно⸱ деѧнїа ѿц͠ъ вашихъ⸱ како що

17. знаютъ⸱ свї дрꙋги̇ родовѣ и̇ ꙗзи̇ци̇ за ні̇хенъ родъ ї а-

18. зикъ и̇маютъ їстори̇и̇ и̇ сваки̇ кнїжнїкъ ѿ ни̇хъ

19. знаетъ и̇ сказꙋетъ⸱ и̇ хвали̇т се за свои̇ родъ ї ази̇къ

20. тако и̇ азъ вамъ напїсахъ⸱ по редꙋ и̇звѣсно за в-

21. шъ(!) родъ и̇ ꙗзи̇къ⸱ чи̇таи̇те и̇ знаи̇те да не би̇вате

22. ѿ дрꙋги̇ родове и̇ ꙗзици̇ подсмеваеми̇ ї ꙋкораемї

------------------------------
л. 3v

1. азъ и̇зли̇ха поревновахъ⸱ по рода⸱ и̇ по ѡ̇течесво⸱ болг-

2. арское и̇ много трꙋдъ⸱ съворихъ(!)⸱ съби̇рати̇ ѿ разли̇-

3. чни̇ кнїги̇ и̇ їстории̇ дондеже⸱ събрахъ и̇ съвк-

4. ꙋпїхъ(!) деѧнїе рода болгарскаго въ кнїжи̇цꙋ сїю

5. ради̇ ваша полза⸱ и̇ похвала⸱ вамъ напїсахъ

6. кої люби̇те⸱ свои̇ родъ ї ѿчество блгарское ї лю-

7. би̇те знати̇ за свои родъ и͗ ꙗзикъ препи̇сꙋи̇те

8. їстори̇ицꙋ си̇ю и плати̇тенека вамъ⸱ препїш-

9. атъ кои̇ ꙋмеютъ⸱ пїсати̇⸱ и̇ и̇меите ю да се не

10. погꙋби̇ а кои̇ не любатъ за свои̇⸱ родъ болгарски̇

11. знати̇ но се ѡ̑бращаютъ на чꙋжда политика

12. и̇ на чꙋжди̇ ꙗзикъ⸱ и̑ нерадатъ⸱ за св̇о̇и̇ ꙗзикъ бо-

13. лгарски̇⸱ но се ꙋчатъ четати̇ и̇ дꙋмати по грчки̇

14. и̇ срамат се⸱ да се нареча болгаре ѡ̑ неразꙋмне ї юро-

15. де поради̑ что се⸱ срами̇шъ да се наречешъ болга-

16. ри̇нъ и не чети̇шъ по свои ꙗзикъ и̑ не дꙋмашъ и̑ли̇

17. не̑ са и̇мали̇⸱ болгари̇⸱ црс͠тво и̑ гсподсво(!)⸱ за то-

18. лїко лета црс͠вꙋвали̇⸱ и̑ би̇ли̇ славни̇ и̇ чꙋенї по сва

19. земла и̇ много пꙋ́ти̇ ѿ сїлнї ри̇млане и̇ ѿ мꙋдрї

20. грци̇ данъ възи̇мали̇ и̇ давали̇ и̇мъ⸱ царовѣ и̇ к-

21. ралеве свої царски̇ дъщери̇ въ сꙋпрꙋжесво

22. да би̇ имеѧли̇ ми̇ръ ї лювъ(!) с ца͠рї болгарскїе

-----------------------------
л. 4r

1. и̇ ѿ вⷭѣго славѣнскаго⸱ народа⸱ наи̇ славнї би̇ли̇ бо-

2. лгари̇ прво се ѡ̇нї царовѣ нареклї прво ѡ̇нї па-

3. трїарха їмели̇ прво се ѡ̇нї крсти̇ли̇ наї боле зе-

4. мла ѡ̑нї ѡ̇сво̇і̇ли̇ тако ѿ свего⸱ народа⸱ славѣнс-

5. каго⸱ наї силнї и̑ чеснї би̇ли̇ и̇ првї свети̇ славѣн-

6. ски̇ ѿ болгарски̇ родъ и̑ ꙗзи̇къ просїалъкако за

7. то по ред̇. свевъ си̇ю їстори̇ю⸱ напи̑сахъ ї зато

8. и̇меютъ болгари̇⸱ ѿ много⸱ їстори̇и꙼ сви̇дете-

9. лсво(!) защо е и̇сти̇на све за болгари̇ како и поменꙋхъ

10. но ѿ що се тї неразꙋмне⸱ срами̇шъ ѿ свои̇ родъ и вл-

11. ачи̇ш се на чꙋжъ ꙗзи̇къ⸱ но са рече грци̇ по мꙋдри̇

12. и̑ по поли̇тичнї⸱ а болгаре са прости̇ и̇ глꙋпавї

13. и не и̇меѧтъ речи политичні̇⸱ зато рече. лꙋчше

14. пристати̇ по грци̇ но вїждъ неразꙋмне ѿ грци̇

15. и̇ма много народи̇ по мꙋдри̇ и̇ славнї далї. ѡ̇ста-

16. въѧ(!) некои̇ гръкъ свои̇ ꙗзи̇къ⸱ ї ꙋченїе ї родъ ка-

17. ко ти̇ безꙋмне що ѡ̑сталашъ(!)⸱ немашъ нїкⷪи̇ пр-

18. ибитокъ⸱ ѿ гръчка мꙋдростъ и̇ поли̇ти̇ки ти̇

19. болгари̇не не прелащаї се знаи свои родъ ї ꙗзїкъ

20. и̇ ꙋчи̇ се по своемꙋ ꙗзикꙋ боле еⷭтъ⸱ болгарска

21. простота и̇ незлоби̇е⸱ болгари̇ прости̇⸱ сва-

22. кого оу̑ свои̇⸱ домъ⸱ примаютъ и̇ гоштаваютъ

--------------------------------
л. 4v

1. и̇ дарꙋютъ⸱ мїлости̇нꙋкои̇ ꙋ нїхъ просⷶтъ⸱ а мꙋдрї

2. и̇ полїтични̇ то нїкако не творатъ⸱ но ї ѿи̇маютъ ѿ про-

3. сти̇ ї похїщаютъ неправѣдно и̇ вїше грехъ а не поⷧза ѿ

4. нїхна мдрстъ(!) и̑ полїтика при̇емлютъ и̇ли̇ се сра-

5. мишъ предъ мꙋдри̇ и̑ трговци̇⸱ и̑ славнї на земли̇⸱

6. ѿ свои̇ родъ и̇ ꙗзи̇къ⸱ защо са болгаре прости̇ и̑ нема ѿ

7. нїхъ много трговци̇ и̇ кнїжнїци̇ и̇ хїтри̇ и̇ славнї на

8. земли̑ на това време⸱ но са повѣче ѡ̑(!) нїхъ прости̇ ѡ̑-

9. раче и̇ копачее(!) и̇ ѡ̇вчаре и̇ прости̇ занаꙗтли̑и̇ азъ

10. на то въкратце тї⸱ скажꙋ⸱ ѿ адама⸱ до давїда ї праве-

11. дного їѡаки̇ма⸱ и̇ѡ̑сифа ѡ̑брꙋчнїка колїко би̇ха

12. правѣднї и̇ ст͠ꙑ пророци̇ патрїарси̇ нарекоха се

13. велїки̇ на земли̇⸱ и̇ предъ бо͠га̇⸱ не беше ѿ нїхъ нїкои̇⸱

14. трговѣцъ и̇ли̇ прехїтръ и̑ грделивъ како сегашни̇ хї-

15. трци̇ що гї ти̇ и̑машъ за почестъ и̇ чꙋди̇ш се ꙋ нїхъ и̇ вл-

16. ачи̇ш се на нїхенъ ꙗзи̇къ ї ѡ̇бичаи̇ но ѡ̑ни̇ правѣднї

17.  праѡ̑ц͠и̇ свї са би̇ли̇ землоделатели̇ ї ѡ̇вчаре и̇ били̇

18. богати̇ съ съкоти̇ и̇ с плоди̇ землнї и̇ били̇ прости̇ на

19. землꙇ и̇ незлоби̇ви̇⸱ и̇ самъ хрⷭ҇тосъ оу̑ домъ простаго

20. и̇ нїщетнаго їѡси̇фа слезе и̇ пожи̇ве вїждъ како

21. повече бг͠ъ мїлꙋе прости̇ и̇ незлоби̇ви̇ ѡ̇раче

-------------------------------

л. 5r

1. ї ѡ̇вчаре и̑ наї прво нїхъ взлꙋби̇лъ на земли̇ и̇ прославїлъ

2. а ти̇ се срами̇шъ защо са болгаре. прости̇ и̇ нехїтри̇

3. ї ѡ̑вчаре и̇ ѡ̇раче и̇ ѿставлашъ⸱ свои̇ родъ и̑ ꙗзи̇къ и̇ хв-

4. али̇шъ чꙋжди̇ ꙗзи̇къ и̇ влачи̇ш се на нїхенъ⸱ ѡ̑би̇чаи̇

5. то азъ вїдехъ⸱ ѿ много болгари̇ защо тако деѧтъ. їда-

6. тъ пꙋ чꙋжди̇ ꙗзи̇къ ї ѡ̇би̇чаи̇⸱ а на свои̇ хꙋлатъ⸱ за-

7. то зде напїсахъ⸱ на ѡни̇ ѡ̑ц͠ерꙋгатели̇ кои̇ не любатъ св-

8. ои̇ родъ⸱ и̇ ꙗзи̇къ⸱ а вамъ кої ревнꙋете знати̇ и̇ слиша-

9. ти̇ за свої родъ⸱ ї ази̇къ напїсахъ да знаете⸱ не са би̇-

10. ли̇ наши̇ болгарски̇⸱ ца͠рове и̇ патри̇арси̇ ї архїереи̇

11. безъ летопїсни̇ кнїги̇⸱ и̇ кондїки̇ за толїко лѣта

12. црствꙋвали̇ и̇ господсвꙋвалї⸱ на землї⸱ и̇мали̇ са̇

13. їстори̇и̇⸱ цар͠ски̇⸱ и̇ конди̇ки̇⸱ архїереи̇ски̇ све їзвесно

14. ї жи̇ти̇а и̇ прави̇ла⸱ за с͠тꙑхъ болгарски̇. многи̇

15. но не би́ло въ ѡ̇но време⸱ щамби̇ славѣнски̇⸱ а чловѣ-

16. ци̇ ѿ небреженїе не препїсꙋвали̇⸱ н̇а мало се места

17. таквїа кнїги̇ ѡбретало⸱ а кога ꙋзели̇ тꙋрци̇ бо-

18. лгарска земла напрасно⸱ погази̇ли̇ и̇ попⷬали̇ли̇(!)

19. црквї монасти̇ри̇⸱ цар͠ски̇⸱ ї архїерески̇ дворове

20. въ то време⸱ чловѣци̇ ѿ страха ї ꙋжаса̇⸱ тꙋрскаго

21. бегали̇⸱ да сахранатъ такмо свои̇ жи̇вотъ

22. и̇ ва то лꙋто време пꙋгꙋби̇лї се ѡ̑н̇ї їстории̇


л. 5v

1. црⷭ҇кии̑ кондики̇⸱ за пари̇арси̇⸱ ї архїереи̇ болгарски̇ и̇ на

2. мⷩого с͠тꙑ жи̇ти̇а и̇ правїла⸱ и̇ нїнѣ не и̇ма ѡнї кнїги̑

3. и̇ летопи̇сни̇ що са би̇ли̇ пространо напи̇сани̇ ради̇ свего

4. народа и̇ ца͠реи болгарски̇ азъ много кнїги̇ и̑ премного про-

5. четохъ и̑ взискахъ за много време при̇лежно и̇ не взмогохъ

6. нїкако ѡ̑брести̇⸱ оу̑ много⸱ їстории̇ рꙋкопїсни̇ и̇ щаби̇(!)

7. по мало и̇ редко и̇ въкратце. ѡ̑бретает се⸱ и̇ некоѧ кра-

8. тка їсториа некои̇ маврꙋби̇ръ лати̇нинъ препїсалъ ѿ

9. гръчка їсториа⸱ за блгарски̇ цар͠ове но весма кратко

10. едва се наїде нїхни̇ и̇мена и кои̇ по коего е црствꙋвалъ самъ

11. тꙋи̇ маврꙋбиръ написалъ тако кажтъ(!) грци̇ ѿ завистъ

12. и̇ ненави̇стъ що и̇меѧли̇⸱ на богари̇(!) не писали̇ храбрїе

13. постꙋпки̇ и̇ славнаѧ деѧнїа цр͠еи и̇ народа болгарска-

14. го но въкраце(!) и̑ вапреки̇⸱ пїсали̇ како е нїмъ би̇ло

15. при̇ли̇чно да не и̇мъ е срамота защо ги̇ много пꙋта

16. болгари̇ побеждалї⸱ и̇ данъ ѿ нїхъ възи̇мали̇ ѿ того мав-

17. рꙋбира и̇ ѿ много дрꙋги̇ їстори̇и̇ сабрахъ за много вре-

18. ме по прили̇ка и̇ пораспространїхъ и̇ съвъкꙋпїхъ сию

19. їстори̇ицꙋ⸱ ако се и̇ находи̇ оу̑ многи̇ кнїги̇ ї исторїи̇

20. по мало и̇ вакратце напїсано за болгари̇⸱ но не може-

21. тъ сваки̇ чловѣкъ и̇мети̇ ѡ̇нї книги̇ и̇ читати̇ и̇

22. помнети̇ того ради̇ азъ расꙋди̇хъ и̇ съвакꙋпїх све заедно

-------------------------------

л. 6r

1.Ссъбранїе⸱ и̑сторическое⸱ ѡ̑ народѣболгарстемъи̑спръво

2. ѿкꙋде проїзишли̇⸱ понеже⸱ при̇лꙋчи̇ се намъ⸱ много кратъ

3. прочи̇тати̇⸱ различнї⸱ и̇стори̇и̇⸱ рꙋкопи̇сни̇⸱ и̇ щамби̇

4. чⷮо и̇звадили̇⸱ рꙋси̇ и̇ москове⸱ ѡ̑собно ради⸱ словенскаго⸱

5. народа⸱ ѿкꙋдꙋ повлекли⸱ свое племе⸱ и̇ напоследокъ⸱ како

6. се⸱ ѿделили̇ ѿ нїхъ⸱ боⷧгари̇⸱ и̇ при̇и̇шли⸱ и̑ вселили се⸱ въ

7. землю си̑ю⸱ болгарскою⸱ егда потопи̑лъ б͠гъ прї ноѧ

8. въсего рода⸱ чловѣческаго⸱ такмо⸱ ѡ̑сталъ ноѧ и̇ т-

9. ри си̑нове⸱ его̀⸱ си̇мъ и̇ хамъ⸱ и̑ афетъ⸱ и̇зи̇шли̇ и͗з ко-

10. въчега⸱ съ ноѧ ѡ̑ц͠а⸱ своего и̇ четири жен-ї-хъ. свї би-

11. ли̇ що ѡстали̇ ѿ пото̇па ѡ̑самъ дꙋ͠ши̇ноѧ вїделъ

12. защо поги̇бълъ⸱ на земли̇⸱ ѿ потопа⸱ весъ родъ⸱ чло-

13. вечески⸱ и̑ проразꙋмелъ⸱ защо ѿ негово⸱ семе и̑ р-

14. одъ⸱ хощетъ⸱ б͠гъ паки наплънїти̇⸱ землю⸱ ро-

15. да чловѣческаго⸱ и̇ порадовал се⸱ велми̇ защо хо-

16. щетъ ѡ͗стати̇⸱ славна и̇ незбивена⸱ паме-

17. тъ его⸱ на земли̇ до века⸱ призвалъ три̇ си̑нї

18. съвои̇⸱ сима и̇ хама⸱ и̑ афета⸱ и̇ разделилъ и̇м̑ъ

19. на три части̇⸱ сва земла⸱ кога се ꙋмножтъ(!)

-------------------------------

л. 6v

1. на земли̇ нїхнї си̇новѣ⸱ и̇ внꙋци̇ да знаютъ ѡ̑ни̇ п-

2. лемена⸱ кои̇ на коѧ⸱ страна и̑ земла⸱ да се населатъ

3. си̇мꙋ̀⸱ пръвомꙋ⸱ синꙋ⸱ своемꙋзаповедалъ⸱ да се⸱

4. насели̇ с негово племе на прваѧ частъ земли̇⸱

5. азїи̇ то е въсточна земла̀⸱ на неѧ стои̇тъ раи̇ и е-

6. демъ и̇ ерꙋсали̇мъ држитъ до спроти цариградъ ха́мꙋ

7. второмꙋ⸱ си̇нꙋ хам заповедалъ⸱ да се насели̇ на афрїка

8. то е южна земла⸱ на неѧ стои̇⸱ египта и̑ френски народъ

9. третомꙋ синꙋ⸱ афетꙋ заповѣдалъ⸱ да се насели̇ на евъ-

10. ропа то е западна и̇ полꙋнощна⸱ земла на неѧ стои̇тъ

11. цари̇гра(!) московъ бечъ римъ браⷩдибꙋръ и̇ весъ славенъ-

12. ски народъ тако заповѣдалъ ноа синовомъ своїмъ

13. раздєли̇лъ и̇мъ на три чати̇(!) сва земла и̇ ѡ̑ставилъ и́мъ⸱ за-

14. повѣдъ̇ крєпка за то да не би престꙋпи̇ли̇ си͑нове е͗го̀

15. егда преи̇шло ѿ потопа фк͠ѳ лета оу̑множили̇ се сїн-

16. ове ї внꙋци̇ сїмовї⸱ хамови̇ и̇ афетови̇ и̇ глаголали̇

17. еди̇нъ ꙗзи̇къ⸱ въсталъ некои̇. невротъ⸱ ѿ племе хамо-

18. во ѡ̑нъ би̇лъ мꙋдръ звѣздочатецъ и̇ наи̇ силенъ би̇лъ⸱

19. ва ѡ̇но време ѿ свехъ чловековъ на землї и̇ ѡ̇нъ би̇лъ први̇ ц͠ръ

--------------------

л. 7r

1. и̇ мꙋчителъ на земли̇ ѡ̑нъ саградїлъ⸱ вавїлонъ градъ

2. и̇ црⷭ҇твꙋвалъ въ немъ ѡ̇нъ почелъ правїти̇ сребро и̇ злато

3. на пари и̇ грошеве⸱ и̇ воиска ди̇гати̇ и̇ творити̇ бранъ

4. и влхвованїе на земли̇⸱ тои̇ бо͠гопротивнї невротъ

5. и̇спръво съзвалъ сви чловеци̇ що били на земли̇ и̇ рекалъ

6. и̇мъ да начинїме⸱ себе стлъпъ на земли̇ да е високъ

7. до небесъ⸱ ако̇ бꙋдетъ потопъ паки̇ и̇ли ѡ̇ганъ на

8. земли̇ да не можетъ⸱ б͠гъ да насъ погꙋбитъ како

9. що погꙋ́би̇ први̇ чловеци̇ на земли̇ тако ꙋмислилъ ѡ̇ни̇

10. невротъ богопротивно дело и̑ послꙋшали его̀ сви̇

11. чловѣци̇ и̇ почели̇творити̇ стлпъ и̑ трꙋдили̇ се за

12. четиридесетъ⸱ лета и̇ и̇знели го високо до ѡ̇бла-

13. ци̇⸱ и̇ еднї падали ѿ силенъ ветръ и̇ скрꙋшали се а дрꙋ-

14. гꙋ ѿ слнце и̇ ѿ зꙋма(!)⸱ ꙋмирали̇ и̑ падало ѡ̑но зданїе ѿ ве-

15. таръ и̑ побивало и́хъ и̇ без числа⸱ чловеци̇ и̇згиналї

16. въ ѡ̇но̇ делоно невротъ не престалъ ѿ свое намеренїе

17. и̇скалъ да зи̇да ѡ̑нꙇ̇ стлъпъ до небесъ но б͠гъ⸱ милосрдї

18. вїделъ безꙋми̇е и̇ прелъстъ чловѣческою како се трꙋ-

19. датъ залꙋдꙋ. и̇ възбранїлъ и̇мъ не богопротивїтї се

--------------------

л. 7v

1. и̇ прелащатї се въсꙋе⸱ тамо раздели̇лъ и̇мъ ꙇазїци̇

2. на седамдесетъ⸱ и̑ два ꙗзи̇ка а ѡ̇нї првї ꙗзи̇къ сви̇

3. заборавїли̇ и̑ не разꙋмели̇ еди̇нъ на дрꙋги̇ кои що го-

4. вори̇ и̇ смели̇ се и̇ ѡ̑стави̇ли̇⸱ ѡ̑ни стлпъ делати̑ и̇ р-

5. аделили(!) се ꙗзи̇ци̇ на си̇мово⸱ племек҃ е҃⸱ хамово

6. племе на. л҃ в҃ ꙗзи̇ци̇ ѡ̑но племе проклелъ ноѧ. и

7. ѡ̇но се би̇ло наи вече и ꙋмножило ѿ него наи мръс-

8. ни̇ родовє и̇ ꙗзи̇ци̇ прои̇зишли̇ афетово племе

9. на е҃ꙇ ꙗзици се разделило и̑ тако ѡ̑нꙇ̇ ꙗзици̇

10. повеленїемъ бож͠и̇мъ⸱ како що билъ заповѣдалъ

11. праведнїи ноѧ свои́мъ си̇нововъ(!) пои̇шло

12. симово племе и̇ ѡ̑стали̇⸱ на азиа а хамово племе

13. на африка но би̇ли̇ много ѡ̑стало ѿ нїхъ и̑ на азїа

14. и̇ ⷨножили̇ се на л҃ з҃ царства мали̇ царⷭ҇тва бїлї

15. после ги потреби̇ли꙼⸱ їевреи и̇ їсꙋсъ нави̇нъ ѿ ѡ̑н-

16. аѧ земла и̑ наследи̇ли̇ їевреи̇ землю хананю

17. по пїсаномꙋ  поби̇ли сиѡ̇на ца͠ра амореїска

18. ї ѡ̇га ц͠ра васанска и̑ въса црствїа хананска⸱

19. ханаанъ сїнъ хамовъ негово се племе звало

--------------------

л. 8r

1. племе ханане наї проклето би̇ло на земи̇ ѿ свї. племе-

2. на седамъ ꙗзици̇ били̇ ѿ него. тꙋ са и̇ цигане били̇

3. тиа ꙗзи̇ци̇ з҃ на л҃ з҃ цар͠ства побїли и̇ прогнали̇

4. їевреⷡи̇(!) и̇ ꙋзели̇ ѿ нїхъ палєсти̇нъ⸱ и̇ ерꙋсали̇мъ таѧ земла

5. и̇спрво ѡ̇бещалъ б͠гъ⸱ авраамꙋ⸱ и̇ дал ю послежде

6. їевреѡ̇мъ їевреи̇ ѿ си̇мовъ родъ⸱ еверъ не послꙋшалъ

7. неврота не їшелъ неговъ домъ и̇ синове да помага-

8. ютъ невротꙋ на ѡ̇нї стлпъ боꙗл се бо͠га еверъ и̇

9. и̇ ꙋ неговъ домъ⸱ такмо ѡ̑сталъ⸱ ѡ̑ни̇ први̇ и̇ стари̇

10. ꙗзикъ⸱ ѿ негогов(!) родъ авраамъ би̇лъ по негово

11. и̇ме еверъ евреи̇ се нареклѝ⸱ и̑ до днесъ їевреꙇ̇скї родъ

12. афетово племе на петнадесетъ ꙗзици ѡ̑ни̇

13. сви ꙗзи̇ци преи̇ши̇(!) море чрное и̇ белое и̇ насели̇-

14. ли се на землю⸱ си̇ю европꙋ⸱ и̇меꙗлъ⸱ афетъ

15. единаго⸱ сїна звали го мосхосъ⸱ на негове(!) пл-

16. еме и̇ родъ палъ и̇ разделил се⸱ нашъ славенски ꙗ-

17. зи̇къ и̇ звалъ се мохосовъ(!) ⸱ родъ и̇ ꙗзикъ⸱ тоѧ ро-

18. дъ и̇ ꙗзикъ пошли на полꙋношна сверна(!) страна

19. де сега московска земла и̇ по ѡ̇наго мосхоса

--------------------

л. 8v

1. предеда своего де се прво населили̇ нарекли̇ ѡ̑наѧ река мск-

2. ова а по неѧ и̇ ѡ̇но сѣло̀⸱ после по мало начи̇нїли го⸱

3. градъ и̇ поставили̇ тамо прѣстолъ цр͠скїи и̇ поради̇

4. того се нарекли̇⸱ сви̇ москови и̇ до днесъ ꙋ московскаѧ

5. земла⸱ и̑ма некоа страна зове се скандави̇а како се ра-

6. зсеꙗли̇ испрво⸱ ѡ̑ни̇ що били̇ на ѡ̇на страна звали ги

7. скандавлане⸱ ѡ̑ни̇ скандавлане по много лета и̑ вре-

8. ме когда се⸱ ꙋмножи̇ли̇⸱ на ѡ̇на земла⸱ дигнали се ѿ

9. ѡ̑на земла и̇ ѿи̇шли̇⸱ къ западꙋ и̇ нашли̇ тамо земла̀

10. покраи̇ ѡ̑ки̇анъ⸱ ⸱моро(!) назива се⸱ ѡ̑но мре(!)⸱ море баⷧтское

11. и̇ помари̇ское⸱ и̇ насели̇ли̇ се тамо покраи̇ бради̇бꙋра(!)

12. ѡ̑ни̑ скандавлане а по то и̇ме скандавлане после

13. нарекли ѡ̇ни̇ родъ славаѧнї и̇ до днесъ ѡ̑ни̇ що ѡ̇-

14. стали̇ тамо зоват се славѧни̇ крсти̇л ги̇ с͠тꙑ

15. ки̇рилъ⸱ и̇ меѳоди̇а и̇ поради ни̇хъ нарекли̇ наши̇

16. кнїги̇ и̇ весъ родъ и̇ ꙗзи̇къ славани̇ски(!) родъ

17. ѡ̇ни̇ наи̇ право и̇ наи̇ чисто песедатъ(!)⸱ славѧнски̇

18. ꙗзикъ и много речи̇ подобнї на болгарски̇ речи̇

19. беседатъ но сега држатъ ри̑мска вера и̇ сви

л. 9r

1. воїнсв̇ꙋютъ кесарꙋ немскомꙋ и̇ ѡ̑братили и̑хъ⸱

2. римлани̇ под властъ и̇ вѣрꙋ папинꙋ тиѧ сло-

3. вѧнѣ единъ родъ и̇ ꙗзикъ съ болгари когда се насе-

4. лили по ѡ̇на земла краи̇ немци̇ и̇ брандибꙋри̇ по не-

5. кое време въстали ѿ нихъ много народъ и̇ поишли̇⸱

6. паки̇ въ землю московскою но москали и̇ рꙋси̇ не пꙋскали̇

7. и̇хъ въ землю нихнꙋ и̇ било воска(!) и̇ бранъ велика тꙋ ѡ̇до-

8. лели̇славѧни̇ на брани̇ и̇ влезли̇ паки̇ въ ѡ̇нꙋ землю

9. и̇ населили се покраи̇ великие реки̇ болги̇ коѧ течетъ

10. ѿ южна страна на северъ през московска држава и̇ в-

11. ходитъ въ ѡ̇киѧнъ море поради таѧ река болга на-

12. рекли се болгари̇ ѡ̇ни̇ слоѧнѣ(!) и до днѣсъ и̇ би̇ли̇ въ ѡ̇на

13. земла за многа лета и̇ времена до лето ѿ рождⷭ҇тва

14. хрⷭ҇тово. т҃ о҃ и҃ въ то време ц͠рствовалъ оу̑алетъ ц͠ръ въ

15. цари̇ градъ ѡ̇ни̇ болгари̇ и̇меѧли̇ намерение и̇ съгласие

16. да тражатъ добра и̇ питома земла и̇ въстали̇ ѿ ѡ̇на

17. земла и̇ река много народъ и̇ приишли̇ въ землю мача-

18. рскꙋ и̇ влашкꙋ пратили̇ ц͠рю оу̇алентꙋ просили̇ да

19. и̇хъ пꙋсти̇тъ през дꙋнавъ да се населатъ покраи̇

20. дꙋнавъ въ траки̇ю таѧ земла̇ възлюбили̇ болгари̇

21. ѡ̇бещали се ц͠рю оу̑алентꙋ да мꙋ бꙋдꙋтъ покорни̑

л. 9v

1. гркомъ и̇ римланомъ и̇ да помагаютъ и̇мъ на вои̇-

2. ска и̇ повелелъ оу̑алетъ болгаромъ преити дꙋнавъ

3. въ тракию и̇ да се населатъ покраи дꙋнавъ ѿ чрно мо-

4. ре до морава и хршаваи̇ да чꙋваютъ крана(!) гргомъ(!)

5. ѿ гоѳовъ скиѳовъ аваровъ то сꙋ татари̇ и̇ мачари̇ та-

6. ко болгари̇ преишли̇ в то време рекꙋ дꙋнавъ насели̇-

7. ли се прво покраи̇ дꙋнавъ едни̇ болгари̇ ѿстали̇

8. с некоего воивода своего въ панонию съ авари̇ и̇ли̇

9. маџари̇ и̑ били̇ за много време заедино с маџари̇

10. въ то време не знали̇ грци̇ болгари̇ како се називалї

11. болгари̇ но ги̇ звали̇ гоѳи̇ гꙋни̇ кои̇ народи̇ и̇сходили̇ ѿ

12. северна и̇ полюнощна страна све ихъ називали̇ гоѳи̇

13. како нина називаютъ и̑хъ татари̇ много народї

14. на то име после разꙋмели̇ въ време ц͠ра ѳеѡ̇досиа и̑ н-

15. азвалии̑хъ болгари и̇ли. воргари̇ защо нимеютъ. гр-

16. ци̇бꙋкено веди̇ пиш̇ꙋтъ въ местъ бꙋки и̇ кажꙋтъ вор-
17. гари̇ а не болгари тако нашли̇ болгари̇ добра и̇ изобилна

18. земла и̑ населили се но не били̇ оу̑чени̇ покарати се ц͠ремъ

19. но били сверепи̇ и̇ диви̇ безстрашни̇ и̇ силни̇ на бранъ

20. люти како лъвове един и̇шелъ на десетъ небоѧзнено

21. кахк како и̇ до нина ѿ северна и̇ полꙋнощна⸱ сⷮрана све

л. 10r

1. силенъ народъ и̇ крепокъ на бранъ и̇ воиска такви билї

2. и̇спрво болгари̇ крепки и̇ силни на бранъ пишетъ ба-

3. ронъ в прва частъ барониа на листе .... болгари̇

4. страшни̇ въсемꙋ мирꙋ малъ народъ но непобедимъ т-

5. тако(!) и̇ грци̇ пишꙋтъ в нихни̇ їстории̑ болгари диви̇

6. и̇ непобедими̇ въ брани̇ и̇ паки̇ тежки̇ народъ болга-

7. рски̇ и̇ непобедими въ бранехъ много пакости̇ чинїли̇

8. гркомъ и римланомъ зато ги тако називаютъ тако

9. ѡ̇ни̇ болгари̇ по мало време въстали на землю грче-

10. скою и̇ чини̇ли пакостъ гркомъ зато поиишелъ(!) ц͠рь

11. оу̑алетъ с воиска на нихъ но попꙋщениемъ бж͠и̇мъ

12. ѡ̑лолели̇(!) болгари и̇ гоѳи̇ оу̇алента на брани̇ ѡ̇нъ по-

13. бегналъ ѡ̇ни го гонили̇ и̇ постигли при едрене ѡ̇(!) се скри̇-

14. лъ с негового везира ва единꙋ плевницꙋ ѡ̑ни заже-

15. глиплевници̇ и̇ съгорелъ тамъ ц͠ръ оу̑алетъ съ сво-

16. его везира тако писали̇ за ꙋалента въ деѧни̇а его̀

17. ѡ̇безꙋми се оу̇алетъ ц͠рь и̑ пꙋсти̇ гоѳи̇ преидоша

18. дꙋнавъ и̇ вселиша се въ тракию последи̇ ѿ нихъ по-

19. бежденъ и̇ сосжеженъ(!) бистъ тꙋ ѧве како са болг-

20. ари̇ ва ѡ̇но време нарицали гоѳи̇ конинъ народъ

21. покраи дꙋнавъ въ тракию и̇ до ни̇не пребиваетъ

22. а ва ѡ̇но време и̇меновали̇ и̇хъ поради̇ татари̇ г

л. 10v

1. гоѳи тако болгари̇ вастали̇ въ то време и̇ ѡ̑сво-

2. или̇ много место ѿ грци̇ сва трновска и̇ видинъ-

3. ска и ншка(!) епарихи̇(!) и̇ стали̇ съмовластни̇(!) и̇

4. населили се пространо по тиа епарⷯии̇ после ц͠ра

5. оу̑алета сталъ ц͠рь ѳеѡ̇досиа и̇ ишелъ с воиска н-

6. а гоѳи̇ и болгари̇ и̇ смерилъ и̇хъ ѿелъ ѿ нихъ градъ

7. свищовъ но не можелъ конечно да ихъ покори̇ по!)

8. римска властъ но се ѡ̑цепили̇ конечно ѿ оно време

9. и̇ билї самовластни̇ и̇ по мало како и̇шли̇ ѡ̇ни се

10. множи̇ли̇ и̇ силили̇ и̇ ѡ̇долевали̇ много крати̇ грцехъ

11. и̇ римлановъ и̇ ꙋзимали̇ ѿ нихъ земла и̇ местъ и̇ та- ⸱

12. ко до после оу̑зели̇ сва тракиа и̇ македониа ї и̇-

13. лирикъ некоѧ частъ и̇ населили се болгари̇ на

14. таѧ земла и̇ до нинѣ како се види͑тъ въ таѧ вр-

15. еменапрваѧ проклинали̇ грци̇ ц͠ра оу̑але-

16. нта защо пꙋстилъ болгари̇ през дꙋнавъ въ

17. римскою државꙋ но то било вола б͠жиа да

18. се населитъ тои славеноболгарски народъ въ

19. таѧ земла и̇ вздвглъ(!) б͠гъ болгармъ(!) црстⷭ҇во(!)

20. противо грци̇ и̇ смиравалъ и̇хъ б͠гъ много реда

21. съ тои̇ мали народъ и̇ прости̇ болгарски̇ въ после-

л. 11r

1. днаѧ времена ѡ̇брели толика земла красна и̇ и̇-

2. зобилна било римское црсⷭ҇тоⷡ силно и̑ славно на зе-

3. мли но болгари̇ посреде грцехъ и̇ римлановъ ѡ̑сво-

4. или̇ и̇ ѡ̇бладали̇ наи боле земла и̇ црствовали̇

5. за толико лета съмовластно(!) и̇ славно въ некоⷶ

6. времена когда̀ о̑долевали̇ и̇хъ грци̇ и̇ хотели да

7. и̇хъ покоратъ под своѧ властъ но б͠гъ паки въ-

8. здвизалъ болгаромъ ца͠ровѣ крѣпки̇ и̇ храбри̇ и̇

9. тако паки̇ ѡ̑долевали̇ и̇ свобождалъ свои̇ народъ

10. болгарски̇ ѿ порабощение грческое и римское како се

11. речетъ последи̇ въ сию и̇сториицꙋ за десети̇ ца-

12. рове и̑ два крала кои били̇ наи силни̇ и̑ благопо-

13. лꙋчни ѿ прочи̇хъ ц͠рехъ болгарски̇хъ зри деѧниѧ

14. ихъ читателю и̇ познаи̇ и̇стиню и̇ зде въкраце(!)

15. начртахомъ батоѧ кралъ силни̇ и̇ храбри на бранехъ

16. възелъ зелⷨа ѿ нишкаѧ. епарⷯиѧ скопска и̇ сва ѡ̇хри̇-

17. дска земла и̇ париаршиа(!) колико заповеда и̇ поста-

18. вилъ престолъ въ ѡ̇хридъ градъ їꙋстиниановъ п-

19. аки̇ с͠тꙑ кралъ тривелиа билъ ꙋзелъ сва маџарс-

20. ка земла и̇ заповедали̇ ю болгари за много лета и̇ и̇-

21. меѧли̇ маџари себе даниковъ паки ц͠ръ крꙋнъ

л. 11v

1. и̑ михаїлъ ꙋзели ѿ грци епархиа софиска филибелї-

2. ска самоковска щипска стрꙋмичка едрене и̇ на-

3. селили̇ по тиѧ страни̇ и̇ епархи̇и̇ народъ болгарски̇

4. последи̇ їѡ̇анъ калиманъ синъ асѣнана(!) ц͠ра стар-

5. аго взелъ ѿ грци̇ епархии̇ трамска(!) сереска ме-

6. лничка солꙋнска и̇ изгналъ ѿ тамо грчки̇ народъ

7. и̑ населилъ болгари̇ тако и̇ ва едренелискаѧ̇ страна

8. ѡ̇нъ населилъ болгаровъ тиѧ петъ цари̇ наи ра-

9. пространи̇ли̇(!) и̇ разширили̇ землю болгаромъ и̇ насе-

10. ли̇ли и̑хъ по тиѧ епархии̇ ꙗкоже рече се и̇ до днесъ

11. болгари̇ сѣдатъ и̇ живеютъ на таѧ земла̀:---------

12. паки пои̇демъ на прваѧ повѣстъ ѡ̑ни болгари̇ що

13. ѡ̑стали̇ въ панонїа заедино с маџари̇ ради поставлени̇е нова-

14. го крала двигнали̇ бранъ и крамола не хотели болгари̇ себе кр-

15. ала ѿ маџарски ꙗзикъ зато въстали маџари̇ на болгари̇

16. били много зело и̇ изгнали̇ свехъ ѡ̑ни̇ болгари̇ и̇з панониа

17. то естъ банатъ панониа и̇ сремъ ѡ̑ни болгари̇ въстали̇

18. деветъ хїлади̇ и̇ поишли̇ въ френцию при крала догобарда

19. просили место да се тамо населат а ѡ̑н ги преластилъ

20. и̇ разнелъ и̇хъ по доми̇ чꙋжди и̇ повелелъ своимъ и̇ и̑збїли̇

21. и̇хъ̇ све за една нощъ съ жени и̇ дети̇ и̑хъ трꙋги̇(!)

л. 12r

1. ѿ нїхъ и̇меѧли себе кнѣза алцека и̇ поишли̇ при крала грима-

2. лда и̇ просили̇ место да се населатъ тамо ѡ̇н имъ далъ место

3. и̇ насели̇ли се прикраи̇ бело море ѡ̇ни се паки̇ називаютъ словъ-

4. ѧни̇ а грци̇ називаютъ и̇хъ склавни̇ веча(!) са по море. кор-

5. аџи̇и̇(!) венецаѧномъ(!) работаютъ тако ѡ̇ни панониски̇ бол-

6. гари̇ ѡ̑злобили̇ и̇ изгнали маџари̇ зато последи̇ и̇мъ сътво-

7. рилъ велико ѿмащение с͠ты кралъ тривелиа ꙗкоже⸱

8. речет се ѡ̑ни болгари що били покраи̇ дꙋнавъ и̇меѧли̇

9. себе кнеза вꙋкича в лето у҃ и҃ напали̇ на догобарда краⷧ

10. що побилъ дети̇(!) хилади̇ болгари̇ и̇ ѡ̇долели егѡ̀ и̇ ꙋбили егѡ̀

11. на бою и̇ плени̇ли̇ сва негова земла и̇ паки прїишли̇ въ своѧ

12. земла в лето у͠че ⁘ и̇меѧли̇ болга-

13. ри̇ себе кнеза драгича и̑ напали̇ на франгию и̇ на їли-

14. рикъ разбили̇ воска грческаѧ први и̇ силн(!) во ни̇(!) анаста-

15. сиа ца͠рѧ̇побили̇у҃ хїлади̇ и̇ пленили много земла и̇ н-

16. ародъ послалъ ц͠ръ анастасиа болгаромо(!) много злат[о]

17. и̇ дари̇ и̇ кꙋпилъ себе миръ тои вꙋкичъ драгичъ прво ꙋзел[ъ]

18. данъ ѿ ц͠ра грческаго анастасиа:

19. по драгича въсталъ кралъ бори̇съ поишелъ на акꙋм[а]

20. краⷧ и̇ ꙋхатили его̀ на бранехъ и̇ привели его̀ жива

21. ва болгарию тако и ѳеѡ̑дорика крала маџарскаго

22. ꙋхати̇ли̇ на бранехъ и̇ привели его̀ свезана въ болъ-

л. 12v

1. гарию паки ишли болгари̇ сами мало воиска напалї

2. на мꙋда(!) крала̇ ѡ̇н ги ѡ̇долелъ и̇ поробилъ и̇хъ прати(!) ги̇ ц͠рꙋ

3. грческомꙋ їꙋстинꙋ ѡ̑нъ ги разнелъ по амореѧ и̇ арменїа

4. зато паки̇ болгари̇ въ време їꙋстинана великаго̀

5. напали̇ на траки̇ю до едрене и̇ не можелъ стати̇ про-

6. и̇во(!) и̑хъ ц͠ръ їꙋстиниаѧнъ(!) пратилъ болгаромъ плна̇

7. колесница злато и̑ дари̇ многоцѣни̇ и̇ створилъ с нїмъ

8. миръ та болгари̇ и̇ ѿ иꙋстиниана вазели̇ данъ въ ѡ̇-

9. но славно ц͠рство его̀ ѿкако и̇зишли̇ болгари̇ ѿ болга

10. ї пришли̇ покраи̇ дꙋнавъ преишло .т҃ лете и̇меѧли мно-

11. го вожди̇ и̇ кнѣзове въ таѧ лета но такмо петъ и̇менꙋютъ се

12. кои се нарицали̇ кралеве до крала батоѧ и̇меѧ-

13. ли̇ престолъ въ ви̇ди̇нъ и̇ въ свищовъ покраи дꙋнавъ

14. в лето х҃о͠и въсталъ въ болгариа паки̇ силни̇ и бла-

15. гополꙋчни̇ кралъ батоѧ поишелъ с велика сила

16. на цариградъ въ време шестаго собора и̇ створилъ

17. ц͠ра костантина себе данїка за много време оу̑зелъ

18. ѿ грци̇ сва земла ѡ̇хридскаѧ и̇ поставилъ въ ѡ̇-

19. хридъ престолъ кралевски̇ и̇ крепостъ бо-

20. лгарскою и̇ билъ славѣнъ въ бранехъ батоѧ

21. кралъ и̇ страшенъ на ѡ̇крстнаѧ кралевсⷮва

22. ꙗкоже реⷦхⷪомъ за много време д͠ва ц͠ра ри̇мски̇

л. 13r

1. ѡ̑нъ си́хъ . почете́но ⸱ прие́лъ ⸱ и̑ разделї́лъ ги́ ⸱ по

2. по ма́лѣ да́в ихъ . сепїа́на⸱ бовїѧ́на⸱ серра̀ѧ и̇

3. по дрꙋгрꙋ́гї(!) разли꙼чниї ⸱ гра͑довѣ ⸱ променї́лъ и̑ме

4. алъце́кꙋ⸱ наре́кал го ⸱ гасто͑лдъ⸱ толи́ко⸱ гина́ли̇

5. болъга́ре⸱ и̑ робої са ⸱ бивали̇⸱ и̇ по чꙋждихъ сⷮранахъ⸱

6. разне́сени̇ ⸱ но не преста́ли⸱ ѿ бра͑нъ⸱ да не вою͑ѧтъ⸱

7. а ⸱ ѡ̑ни що ѡ̑ста́нали ⸱ покра́и⸱ дꙋ́навъ и̑мели́ и̇ме за-

8. вꙋки́ча ⸱ и̑ни паки⸱ на ски̇ти́ꙗ⸱ и꙼ на ми́зи̇ѧ ⸱ и̑ побї́ли

9. и̑ꙋстина ⸱ и̑ бланда́риѧ ⸱ що билї̀ тамо с царски͗ ⸱ пр-

[б]аронїа       10.авї́теле ⸱ въ лѣ́то гⷭ҇днѣ⸱ ѱ҃п҃а҃ х҃ о҃ и҃ би́лъ ц͠аръ конста-⸱

[в҃ ча]стъ      11. нтинъ⸱ пого́натъ⸱ въ време ше́стаго сабо́ра⸱         

[ли]стъ        12. толи́ко⸱ оу̑крѣпи́лъ сѧ⸱ на́родъ⸱ болъга́рски⸱ и̑ възмо́галъ

[ѱч͠]а           13. въста́лъ⸱ въ та вре́мена⸱ кра́лъ⸱ болъга́рскибато́ѧ

14. си́лни⸱ и стра́шнїи⸱ гръго́мъ(!)⸱ глего́летъ(!) ѳеѡ́-

15. фа́нъ⸱ лѣтописецъ⸱ егда̀ оу̇бо̀⸱ болга́ри̑⸱ съ ве-

16. ли́кою⸱ силою⸱ на ке́сара⸱ приїдо́ша⸱ и͑зволи́лъ

17. при̇мири͑ти сѧ⸱ и̑ ѡ̇беща́лъ се⸱ на въса́ко⸱ лѣ́то

18. да́нъ⸱ дава́ти⸱ и̑мъ⸱ аще⸱ и̑ вели͑ка срамо́-

19. та⸱ би́ла тогда̀⸱ ри́мскомꙋ⸱ ца́р͠ствꙋ⸱ чꙋдо⸱

л. 13v

1. вели́ко⸱ и̑ слиша́ти⸱ ꙗко тоѧ ц͠аръ и̑ ѿ тꙋрци́ и̑ ѿ

2. дрꙋги⸱ цаⷭ҇тва⸱ ѡ̑кръстнѝ⸱ да́нъ⸱ възималъ а ѿ

3. сего̀ тежкаго наро́да⸱ побежденъ⸱ былъ⸱ и̑

4. да́нъ⸱ и̑мъ даѧлъ⸱ ѿ того̀⸱ кра́ла бато́ѧ

5. по ре́дꙋ и̑менꙋе⸱ свѝ ц͠арие⸱ болъга́ские(!) оу̑

6. ꙇ͗сто́риа⸱ що сꙋ̀⸱ по него⸱ царств͠ва́ли а и́спръ́во

7. що са бꙑллѝ(!)⸱ крале́ве⸱ не́ са сви̇⸱ писани оу̑ лѣто́-

8. писꙋ⸱ бато́ѧ кра́лъ⸱ паки̇ и́малъ велї́ка бра́нъ

9. съсъ ц͠ара⸱ ꙇ̑ꙋстинї́ана⸱ сї́на⸱ константи́нова

10. прьво⸱ бобеди́ли(!) гръцꙑ⸱ и̑ ꙋзелїи⸱ ѿ болгарїи

11. и̑лири́къ и̇ свего̀⸱ разори́ли⸱ а кога́ се вазврати́лъ⸱

12. ц͠аръ⸱ їꙋсти̇нѧ́нъ⸱ блга́ре же⸱ ѡ̑бте́кли его̀

13. въ некоѝ⸱ тесни⸱ места⸱ и̑ порази́ли⸱ грческаѧ̀

14. вои́ска⸱ докраи̇⸱ що едва̀ц͠аръ⸱ побе́гналъ

15. съ ма́ло⸱ дрꙋжи́на⸱ оу̑ ц͠арꙇи⸱ гра́дъ⸱ та́ко

16. па́кы⸱ и̇ ѡнъ⸱ ѡ̑беща́лъ⸱ да́нъ⸱ даѧ́ти⸱ батои̇

17. кра́лꙋ⸱ по то́мъ⸱ и̑меѧ́лъ⸱ ꙇ̑ꙋстинїанъ⸱ бра́нъ

18. съ арапи̇е⸱ но и̑ ѿ ни́хъ⸱ бобежде́нъ(!)⸱ бы́лъ⸱ на д-

19. рꙋгоѐ⸱ лѣ́то⸱ па́къ⸱ събра́лъ⸱ но́ва̇⸱ воиска⸱

л. 14r

1. напа́лъ⸱ на болга́ри̑ѧ⸱ и̑ разори́лъ⸱ в҃ ме́ста⸱ нари-

2. ца́емие⸱ мизи̇и̇⸱ що гѝ⸱ би́лъ⸱ да́лъ⸱ ѡ̑ц͠ъ не́говъ

3. болга́ромъ⸱ ра́ди ми́ръ⸱ да бъі⸱ и̑ма́лъ⸱ с болга́рїи⸱ но

4. когда́ сѧ⸱ възвраща́лъ⸱ съсъ мно́го⸱ кори́стъ⸱ въ т

5. ва траки́ю⸱ напа́ли⸱ емꙋ̀ насреща⸱ болга́ри⸱ и̇ разби͑лї

6. во́иска⸱ гръческаѧ⸱ и̑ взврати́лъ сѧ⸱ ц͠ръ⸱ наза́дъ

7. и̑ та́ко⸱ с моле́нїемъ⸱ створи́лъ⸱ ми͑ръ съ болга͑ри̑⸱

8. по́сле же⸱ того̀⸱ ми́ра⸱ оумрелъ⸱ бато́ѧ⸱ кра́лъ блга́рскї

9. сътвори́въ⸱ себѐ незаби́тна⸱ па́метъ⸱ оучинї̀ себѐ

10. да́нїками̇⸱ ке͑сари⸱ римски⸱ и̑ грчески⸱ костантї́на

11. си́на ꙇ́ракли́ева⸱ и́ ꙇ̇ꙋсти̇нїа́на⸱ вътораго̀ и̑ма́лъ

12. вели́ка⸱ жа́лостъ⸱ кра́лъ⸱ ба́тоѧ⸱ при смрти̑⸱ за̇що

13. не ꙋмре́лъ⸱ на вои̑ска⸱ каи͗ѧлъ сѧ⸱ и̑ глагола́лъ⸱ фръ-

14. тꙋ́но⸱ вели́ка⸱ и̑ нꙋ́ждо⸱ за́що ми̇ ѡ̑ще ма͑ло⸱ не

15. допꙋ́сти⸱ живо́тъ⸱ да ꙋмр̀емъ⸱ на вои̇ска⸱ вїте́-

16. зски⸱ със ме́чъ⸱ въ рꙋка́хъ мои͑хъ -----------------

17. по не́мъ⸱ оучи̑нїлїи⸱ болга́риї⸱ себѐ кра́ла ст͠гѡ трївелꙇ́а е҃

18. чловѣ́къ⸱ и̑зре́денъ⸱ вѣледꙋ́шенъ благополꙋ́ченъ⸱

19. сеи̇⸱ въ наче́ле⸱ своего̀⸱ крале́всва⸱ разъвоева́лъ

л. 14v

1. аравъва їлї србїето сꙋ маџари̇⸱ за кое⸱ прво̀ рече̇ сѐ ка́ко и̑згна́ли̇

2. болъга́ровъ⸱ и̑з пано́нїѧ⸱ за несъгла́сие⸱ при̇ пост-

3. авле́нїе⸱ но́ваго⸱ кра́ла⸱ и̑ за сребро́любие и̑

4. граби́телъство̀⸱ аравско аварско⸱ и̑ пове́лелъ⸱ съзва́ти

5. на͑родъ⸱ болга́рскїи⸱ и̑ ѡ̑бѧ́вїлъ⸱ и́мъ⸱ зако́нъ⸱

6. таковъ⸱ ако́ се⸱ ко́и⸱ ѿ нї́хъ⸱ наиде́тъ⸱ и̑ ѡ̑бли́-

7. ченъ⸱ бꙋ́детъ⸱ за коѐ⸱ зло̀ де́ло⸱ да смртию ка́з-

8. ненъ⸱ бꙋ́детъ⸱ пръви́⸱ кралеве⸱ блъга́рски не

9. зна́ѧли⸱ зако́ни̑⸱ цаⷭ҇кие⸱ но то́и⸱ кра́лъ⸱ пръво⸱

10. оуста́вїлъ⸱ зако́нъ⸱ гражда́нски⸱ и̑ с͑дъ⸱ пра́въ

11. на́ро̇дꙋ⸱ болга́рскомꙋ⸱ что̀⸱ ѡ̑нѝ и̑спръ́ва не

12. знаѧ́али̇⸱ ꙇ͗устїни̇ѧ́нъ⸱ третїи⸱ и̑згна́нъ би̇-

13. лъ ѿ апомара⸱ и͑ ти̇ве́риѧ ѿреза́лї мꙋ но́съ⸱

14. и̑ заточи͑ли го⸱ во херсо́нъ и̑ би́лъ⸱ зато́ченъ⸱ з҃ лѣ-

15. тапа͑къ⸱ прати́лъ⸱ пи̇сма⸱ та́иннїи⸱ три-

16. вѣ͑лиѝ⸱ кра́лꙋ⸱ и̑ ѡ̑бещава́лъ⸱ емꙋ̀⸱ титла⸱

17. цаⷭ҇каѧ и̑ вене́цъ ако бѝ⸱ вьзмо́галъ ѡ̇доле́тꙇ̇

18. апомара⸱ и̑ тїве́риѧ⸱ и̑ поставї́лъ би̑⸱ его̀⸱ па́ки

19. па́ки на царⷭ҇тво⸱ трївелї́и же събра́лъ⸱

л. 15r

1. на͑родъ⸱ болъга́рски⸱ и̑ въздви́галъ⸱ вои̑ска⸱ вѣлї́ка⸱

2. и̑ ꙋзе́лъ⸱ ца́рїи̇ гра́дъ⸱ и̑ поста́вїлъ⸱ паки на царⷭ҇тво

3. ꙇ̑устинїѧна⸱ но ꙇ̑устїниѧ́нъ⸱ лꙋка́въ и̑ небла-

4. года́ренъ⸱ за до́брое⸱ де́ло⸱ что̀⸱ емꙋ̀⸱ сътво́рїлъ

5. три̑ве́лїѧ⸱ кра́лъ въ то времѧ ѿложїлъ дати̇

6. емꙋ тї́тла црⷭ҇каѧ полсеждѐ(!) наче́лъ ѡ̑б-

7. личава́ти̇⸱ его̀ жестоко трївелїѧ⸱ ѡ̑ неблаго-

8. даренїе⸱ и̑ лꙋка́въсво его̀⸱ ꙇ̑устїниа̇н же⸱ събралъ

9. вои̇н́ство⸱ вѣли́ко̇⸱ и̇ наст̇пи́лъ⸱ на болга́рию                       лѣ[то]

10. но напра́сно⸱ победи́лъ⸱ его̀ триве́лиѧ⸱ и̑ спа-                       ѱ҃[ѕ҃]

11. слъ се⸱ бе͑гсвомъ(!)⸱ чре́зъ мо́ре⸱ оу ца́рї⸱ гра́дъ

12. лъвъ и̑са́връ⸱ првї⸱ и̇ко́но⸱бо́рецъ⸱ напа́лъ на                   лѣт[о]

13. него̀⸱ малъса́да⸱ прї́нципъ⸱ амговъ⸱ и̇ асꙋлїманъ               . ѱ҃ з҃

14. сꙋлта́нъ⸱ тꙋ́рскїи⸱ съ си́лна⸱ вої́ска⸱ и̑ ѡ̑селїи̑

15. ца́рꙇ̇и гра́дъ⸱ за трї̀⸱ лѣ́та⸱ и̑ та́ко⸱ ѿ гъла́дъ                .ба[ронїа]

16. и̇ зи̇ма и̇ ѿ мо́ръ едни̇ и̑збегали̇ и̇ ꙋ море сѧ по-             в҃ ча[стъ]

17. давꙇ̇ли⸱ и̇ та́ко⸱ три̇ хїлади̇⸱ члове́ци⸱ погїнали̑                    .лꙇ̇с[тъ]

18. трїве́лїѧ же⸱ кра͑лъ⸱ болъга́рски̇⸱ събра͑лъ⸱ вои̑ска⸱              ѿ к҃ [г]

19. сїлна⸱ и̑ поше͑лъ⸱ на по́мощъ⸱ христиѧ́нмъ(!)⸱

л. 15v

1. напа́лъ⸱ на сраци́нїи⸱ крепко⸱ и̑ ꙋби̇лъ⸱ ѿ ни́хъ

2. двадесѧ́тъ⸱ и̑ двѐ⸱ хꙇ́лади̑⸱ и̑ ѿгна́лъ⸱ сва̀ си́-

3. ла тꙋ́рскаѧ⸱ ѿ царїѝ⸱ гра́дъ⸱ сеи̇⸱ кра́лъ⸱ трив-

4. ве́лиѧ⸱ пръ́во⸱ въспрїе́лъ⸱ вѣ́рꙋ⸱ хртиⷭѧнскою въ

5. лѣто⸱ гⷭ҇днѣ⸱ ѱ҃ г҃⸱ по въсприѧ́тїе⸱ свѣ́тꙋю вѣ́рꙋ

6. и̑меѧ́лъ вѣли́ко⸱ благоговѣ́нїе⸱ и̇ ꙋсрди̇е⸱ къ хрⷭ҇тꙋ̀

7. того̀⸱ ра́ди̇⸱ сагра́дилъ⸱ себѐ⸱ монасти́ръ⸱ и̑ ѡ̑ставꙇ́лъ

8. воле́ю⸱ крале́вство⸱ своемꙋ̀⸱ си́нꙋ⸱ стареишемꙋ⸱

9. и̑ заповѣда́лъ⸱ емꙋ̀⸱ преби̇ва́ти⸱ вѣрно⸱ и̇ постоѧ́но

10. въ благоче́стие⸱ пото́мъ⸱ ѿдеѧ́лъ сѧ⸱ въ мона́шескꙇ̇

11. чи́нъ⸱ си́нъ же⸱ его̀⸱ за ма́ло⸱ времѐ⸱ бꙑ́лъ⸱ хрꙇⷭ҇т-

12. ѧнинъ⸱ па́къ сѧ⸱ ѡ̑брати́лъ⸱ въ пога́нсво⸱ трївѣ́лиа

13. ѡ̑ста́ви̇лъ⸱ мона́шество на времѧ⸱ и̇ па͑ки⸱ въспре́лъ крале́вство⸱

14. и̑ пои̑ма́лъ⸱ си̇на⸱ своего̀⸱ и͑ ѡ̑слепи́лъ⸱ его̀⸱ сꙋ́рово

15. без ми́лости защо ѡ̑бращалъ и̑ народъ болъга́рскїи

16. въ ї́долопоклоне́нїе⸱ пото́мъ⸱ върꙋчи́лъ царⷭ҇тво⸱

17. юнеи́шемꙋси͑нꙋ⸱ своемꙋ̀⸱ съ токвою⸱ за́поведъ⸱

18. на̇казова́лъ⸱ его̀⸱ да бѝ⸱ разꙋ́мно⸱ строї́лъ⸱ црⷭ҇тво

19. и̑ тврдо⸱ съдржа́лъ⸱ вѣ́рꙋ⸱ хртїѧⷭ҇нскою⸱ да не вспрї́ме

л. 16r

1. ка́занъ⸱ ꙗко́же⸱ и̇ бра́тъ⸱ его̀⸱ стареи́шїи⸱ за непослꙋша́нїе

2. и̑ въспри̇е́мъ⸱ па́ки⸱ мона́шескоеѡ̑деѧ́ние⸱ сконъча́-

3. лъ ст свѣ͠то⸱ своѐ⸱ жи́ти̇е⸱ и̑ме мꙋ бꙑло̀⸱ мона́ше-

4. ко(!)⸱ ѳеѡ́кти́стъ монахъ⸱ син же⸱ его̀⸱ юнеи́шеꙇ̑ за ма͑ло

5. времѧ̀⸱ ходи́лъ⸱ по за́повѣди⸱ ѡ̑ц҃а̀⸱ своего̀⸱ би̇лъ

6. развраще́нъ⸱ въ верѣ̀ и̇ те́жокъ⸱ болга́ромъ того̀ ра́ди

7. и̇згна́ли⸱ его̀⸱ ѿ кра̇ле́вства⸱ и̇ ꙋчинї́ли̇⸱ себѐ                          ѿ ма[в]

8. кра́ла⸱ асѣ́на⸱ вѣли́каго⸱ се́и̑⸱ асѣнъ првї́и⸱                           рб[ира]

9. бꙑ́лъ⸱ ца͠ръ⸱ болга́рски⸱ а грци⸱ ѿ за́вїстъ⸱ наре́к-

10. лї го⸱ хаса́нъ⸱ каса́нъ⸱ ла́въ ꙇ͑са͑връ и̑ма͑лъ⸱ вел-

11. и̑ка⸱ бра́нъ⸱ съ кафи́ла⸱ ара́пъскаго⸱ ца͠рѧ̀⸱ но не

12. може́лъ⸱ нїка́ко⸱ да го̀ побѣ́дитъ⸱ того̀⸱ ра́ди⸱

13. зва́лъ⸱ на по́мощъ⸱ асѣ́на⸱ кра́ла и̑ ѡ̑бещалъ⸱ да́-

14. ти⸱ емꙋ̀⸱ вѣне́цъ⸱ съ написа́нїемъ⸱ ти́тла црⷭ҇каѧ

15. що бꙑ́лъ⸱ ѡ̑беща́лъ⸱ преждѐ⸱ ꙇ͑устинї́анъ⸱ трети̇ да́-

16. ти три̇вѣлїи а пото́мъ⸱ егда̀⸱ въсприе́лъ⸱ црⷭ҇тво

17. слага́лъ неблагода́рнїи⸱ ꙗко́же⸱ и̑ пре́жде рече сѧ̀⸱

18. лъв же⸱ с кле́твою⸱ ѡ̑бща́лъ(!)⸱ датꙑ́ ако бѝ⸱ прии́-

19. шелъ на по͑мощъ⸱ гркомъ⸱ и̑ победи́л бꙑ ара́повъ⸱

л. 16v

1. асѣнъ⸱ вѣли́ки⸱ събра́лъ⸱ воꙇ́ска блгарскаѧ пошелъ

2. на кафи́ла⸱ ца͠рѧ̀⸱ ара́пъскаго⸱ и̑ разби́лъ⸱ его̀

3. поби́лъ⸱ деветъдесѧ́тъ⸱ хї́лади⸱ ара́пие⸱ на мали̇

4. ча́сти⸱ съсе͑кли̇ и́хъ⸱ болъга́рꙑ⸱ и͑ узелъ⸱ ѿ ни́хъ⸱ ар-

5. ме́нию⸱ и̑ мидию⸱ то били̇⸱ и̑спръ́во две царⷭ҇тва⸱

6. арме́ни⸱ и̇ ми́ди⸱ сва ѡ̑на̀⸱ землѧ̀ покорилъ подъ

7. црⷭ҇тво грческое⸱ егда̀ се възвратїлъ⸱ асѣ́нъ⸱ вѣли́-

8. кии⸱ ѿ бо́ѧ⸱ ара́пскаго⸱ оу̇сре́тлъ⸱ его̀⸱ лъвъ ца͠ръ

9. грческїи̇⸱ с вѣли́кою⸱ поче́стию⸱ ꙗ́ко⸱ побѣди́тела

10. та́ко⸱ и̑зволе́нїемъ⸱ цр͠скимъ⸱ и̑ въсего̀ сїнклї́та

11. мꙇ́рскаго⸱ и̑ чи́на⸱ дꙋхо́внаго⸱ далѝ⸱ емꙋ̀ тї́тла

12. црⷭ҇каѧ⸱ и̑ венѣ́цъ⸱ нареклї́ его̀⸱ асѣ́нъ⸱ вели́ки̑⸱

13. први ца͠ръ⸱ болга́рски⸱ ---------------------------

14. по асѣна⸱ наста́лъ⸱ до́брица ц͠ръ ѿ стра́ни̇⸱ дꙋна-

15. въские⸱ и̇ посла́лъ⸱ п́осли̑⸱ ца͠рꙋ⸱ лъвꙋ̀⸱ зара́ди⸱

16. мї́рни⸱ догово́ръ⸱ и̑ но͑ви̇⸱ за некои⸱ гра́дове⸱ и̑

17. места⸱ но грци⸱ не прие́ли⸱ почте́нопо́сли⸱ болга́-

18. рские⸱ до́брица⸱ поше́лъ⸱ съ во́иска и̑ бои͑ до̇ ꙋрочи̑-

19. ща⸱ зо́вомаго⸱ длъгїхъ⸱ стѣнъ⸱ и̑ пленїлъ ї побраль

л. 17r

1. мно́го⸱ корї́стъ⸱ ѿ блгарск.. ѿ грчаскаѧ⸱ землѧ̀ за-

2. то́ се⸱ разгнева́лъ⸱ ца͠ръ⸱ грчески⸱ и̑ въше͑лъ⸱ съ во-⸱

3. и̑ска⸱ те́жка⸱ въ болъга́рию⸱ но би́лъ⸱ зате͑ченъ

4. ѿ до́брица и̑ разби̑тъ и̑ развоеванъ⸱ ѿ болга͑ри

5. после того̀⸱ бо́ѧ⸱ въста́лї⸱ блга́ри⸱ на до́брици

6. ца͠рѧ⸱ реклѝ неко́и⸱ неговѝ⸱ вразѝ⸱ как ѐ⸱ и̇ма͑лъ

7. таи̇нї до́говоръ⸱ съ грци⸱ да и̇здаде⸱ црⷭ҇тво⸱ бол-

8. гарское⸱ и͗ їзри́нꙋли⸱ его̀⸱ ѿ црⷭ҇тва⸱ и̑ ꙋбили его̀

9. съ свѝ⸱ при́нци̑пї⸱ и̑ господїи⸱ що стро́їли̇ црⷭ҇тво

10. болга́рское

11. по до́брица⸱ поста́вїли⸱ на црⷭ҇ство⸱ телезви́ѧ

12. бї́лъ⸱ три́десетъ⸱ лѣ́та⸱ но нѐблагополꙋченъ

13. би́лъ на пр́ва⸱ во́иска го⸱ разби́ли⸱ грци и̑

14. поби́ли⸱ болгари⸱ а дрꙋги пленї́ли⸱ и̇ исе͑кли ги

15. свехъ⸱ оу ца͠ри⸱ гра́дъ⸱ последи⸱ болга́ри⸱ оуби́лї

16. телезви́ѧ⸱ и̑ поставї́ли⸱ на ца́р͠ство⸱ саби́на се́и

17. саби͑нъ⸱ послалъ к ца͠рꙋ⸱ проси́ти⸱ ми́ръ⸱ защо

18. се оу̑боѧлъ⸱ ѿ грци́ болга́ри же⸱ вїдели защо се

19. оубоѧ́лъ⸱ събрали сѧ⸱ и̇ противи́ли сѧ̇⸱ хра́бро⸱

л. 17v

1. видєв же⸱ себѐ⸱ саби̇нъ⸱ ненавї́дима⸱ ѿ вои̑нство

2. и̑ ѿ пода́нихъ⸱ побе́гнанлъ(!)⸱ въ гра́дъ⸱ замориа а ѿ-

3. тꙋ́дꙋ⸱ приїдѐ⸱ въ ц͠ари⸱ гра́дъ⸱ подъ защищенїе

4. ц͠рѧ̀⸱ копронї́ма⸱ и̑ ѿло́жи̇лъ⸱ почитание⸱ с͠тꙑхъ

5. и̑ко́нъ⸱ що бꙑ́лъ⸱ почита́лъ⸱ въ бога́рию(!)

6.бога͑ри(!) же⸱ поста́ви͑ли⸱ на царⷭ҇тво⸱ тага́на

7. се тага́нъ⸱ посла́лъ⸱ ц͠арю̀⸱ копронї́мꙋ⸱ да бѝ⸱ и̑-

8. ме́ли ми́ръ⸱ болга́ри⸱ и̑ грци⸱ и̑ да и̇ма⸱ разгово́ръ

9. лицѐ⸱ къ ли́цꙋ⸱ с копрони́ма⸱ и̑ ꙋтврди́ли⸱ догово́ръ

10. егда̀⸱ пришелъ⸱ тага́нъ⸱ оу ца́ри⸱ гра́дъ⸱ прї копро́-

11. нима⸱ съ всеми⸱ свои́ми⸱ бола́ри⸱ копронї́мъ⸱ поносꙇ̇в

12. и͑мъ⸱ ра́ди⸱ са́бина⸱ защо⸱ неправедно⸱ дигнꙋли⸱

13. ра́спра⸱ и̑ ꙋклонꙇ́л сѧ⸱ сабн̑ъ(!)⸱ ѿ црⷭ҇тво⸱ болга́рское

14. по привиденїемъ⸱ оу̑чинї́лъ⸱ ми́ръ⸱ с болга́рскаго̀

15. ц͠арѧ⸱ копрони́мъ⸱ а. въ таине⸱ посла́лъ⸱ вои̑ска

16. безъѡ̑борною(!)⸱ въ болга́рию⸱ и̇ разори́лъ⸱ и̑ попленї́лъ

17. ме́сто⸱ ѡное⸱ болга́ри же⸱ прогна́ли⸱ тага́на

18.---------------------------------------------------------

19. поста́вили⸱ на царⷭ҇тво⸱ телери́ка⸱ ѡ̑нъ сѐ про-

л. 18r

1. тиви́лъ⸱ ц͠арю⸱ грческомꙋ⸱ защо би́ла⸱ вои́ска⸱

2. грческаѧ̀ и̑шла̀⸱ с кора́бли на болга́рию⸱ но поги̇-

3. бли⸱ бꙋре́юи̑ влнение́мъ⸱ мо́рскимъ⸱ и̑ па͑ки

4. на дрꙋгое⸱ ле́то⸱ и̑ма́ли⸱ грци⸱ бра́нъ⸱ съ болга́рї

5. ега̀(!)⸱ пришелъ⸱ ц͠аръ⸱ по мо́ре⸱ и̑ по дꙋ́навъ и̑ при̇-

6. ше́лъ до ва́рн⸱ напа́ло⸱ на него̀⸱ стра́хъ⸱ и̑ ꙋжас

7. та͑ко⸱ сътвори́лъ⸱ ми́ръ⸱ съ болъга́ри⸱ възврати́

8. сѧ⸱ въ ца́ри⸱ гра́дъ⸱ но па́ки лѣ́та⸱ того̀⸱ ме́сеца

9. ѡ̑кто́мриа (!) оу̑разꙋме́лъ⸱ копронї́мъ⸱ ц͠ръ⸱ за́що не

10. сто́ꙗлъ⸱ на ми́рꙋ⸱ телери́къ⸱ но събра́лъ⸱ двана́дсетъ(!)

11. хї́лади⸱ во́иска⸱ да възхї́ти̇⸱ ѿ грци⸱ граⷣъ⸱ берце́-

12. стиѧ⸱ събра́лъ⸱ и̑ копрони́мъ⸱ седамъдесе́тъ⸱ хї́ладъ

13. воиска⸱ и̇ ре́калъ⸱ за́шо(!)⸱ хо́щетъ⸱ съ ара́пие да се⸱

14. би́е⸱ но ѡ̑брати́лъ⸱ съва̀⸱ вои́ска⸱ на болга́риа⸱ тако

15. напра́сно⸱ побѣ́дилъ⸱ болъга́ри⸱ того ра́ди⸱ проси́лъ⸱

16. ми́ръ⸱ телери́къ⸱ но копрони́мъ⸱ не въсхоте́лъ⸱ ми͑ра

17. но посла́лъ⸱ вои́ска⸱ си́лна⸱ съ кора́бли⸱ на болга́рїю⸱

18. но егда̀⸱ при́шли⸱ грци⸱ сь кораблѝ⸱ при месебри́ѧ би-

19. ша кора͑бли⸱ разби́ти⸱ и̇ поломе́ни̇⸱ ѿ си́лнаго⸱ ве́тра⸱

л. 18v

1. телери́къ⸱ поразꙋме́лъ⸱ за́що хоте́ли⸱ болъга́ри̑⸱ да по-

2. ста́ватъ⸱ дрꙋ́гаго ц͠рѧ̀⸱ пи̇салъ⸱ ц͠рю̀⸱ копронимꙋ⸱

3. ѡ̑бѧви́лъ⸱ себѐ⸱ ка́ко⸱ хо͑щетъ⸱ да побежетъ⸱ оу̑ ца́рї

4. гра́дъ⸱ и̑ моли́лъ го⸱ да мꙋ̀⸱ пра́ти⸱ чловѣ́ци⸱ скри́шно⸱

5. да его̀⸱ прове́датъ⸱ до ца́ри⸱ гра́дъ⸱ но не́кои̇⸱ ѿ ве-

6. лъмꙋ́жи̇⸱ болга́рски̇е⸱ разꙋме́ли⸱ наме́рение⸱ телерїкоⷡ⸱

7. ка́ко⸱ хо́щетъ⸱ бежа́ти⸱ и̑ стрежа́ли⸱ его̀⸱ но ѡ̑нъ⸱

8. съ. хитростию⸱ нека́ко⸱ и̑збе͑галъ⸱ и̑ при̇шеⷧ⸱ оу̑ ц͠арї граⷣ

9. и̑ прие́лъ⸱ его̀⸱ ц͠ръ⸱ лъвъ⸱ сиⷩъ⸱ копронї́мовъ⸱ ра́досъ-

10. но(!) въ то̀⸱ лѣ́то ѱ҃ о҃ з҃ оу̑мрелъ копронимъ ѡ̑каѧни

11. и̑коноборе́цъ⸱ цартⷭвꙋвалъ⸱ л͠е лета⸱ много с͠тꙑ

12. оу̑би́лъ⸱ за с͠тꙑе⸱ и̑ко́ни и̑ мно́го⸱ би́лъ⸱ тежакъ и̑

13. и̑ гркомъ⸱ и̑ болга́ромъ⸱ въ то не́гово⸱ цръⷭ҇твание па-

14. и̑ ки́ ї⸱ ѿстꙋпи̇ли⸱ болга́ри ѿ христиѧ́нство и̑ ѡ̑б-

15. рати͑ли се⸱ на пръ́вое⸱ пога́нъсво⸱ защо⸱ еще⸱ не би́ло⸱

16. въ то времѧ̀⸱ пи͑смо⸱ словѣ́нское⸱ но болга͑ри⸱ лати́н-

17. ски̇⸱ чита́ли̇⸱ и̑ пи́сали⸱ того̀⸱ ра́ди⸱ сла͑бо⸱ разꙋме-

18. ва́ли законъ хртиⷭ҇ѧнскищо били прежде за҃ о҃ н҃(!)

19. лѣ́та⸱ држа́ли⸱ а в то време⸱ телерикъ⸱ би̇лъ⸱ неве́рень

л. 19r

1. грци⸱ крсти́ли⸱ телери́ка⸱ ц͠ръ⸱ лъвъ⸱ ѡ̑жени́лъ⸱ его̀⸱

2. за ꙇ̇рина⸱ сестра̀⸱ цари́чина⸱ и̑ поста́ви̇лъ⸱ его̀⸱ на вѣ-

3. ли́ки⸱ са́нъ⸱ въ дворѐ⸱ црⷭ҇темъ:—

4.-----------------------------------------------------------------------

5. болга́ри⸱ поста́вили⸱ на царⷭ҇тво⸱ карда́макоста-

6. нтинъ⸱ ше́сти⸱ много и̑ разли́чнаѧ⸱ воиска⸱ и̑ бра́нꙇ̇

7. и̇меѧ́лъ⸱ съ карда́ма⸱ но карда͑мъ⸱ би́лъ⸱ благополꙋ́-

8. ченъ⸱ и̇ непреѡ̑доле́нъ⸱ мно͑го⸱ погꙋби́лъ⸱ патри́кии

9. и̇ генера́ли и̇ вои̇ска⸱ лъва̀⸱ ц͠рѧ̀⸱ грческаго̇⸱ оу̑мер-

10. шꙋ же карда́мꙋ⸱-----------------------------------------

11. по не́мъ⸱ наста́лъ⸱ крꙋ́нъ⸱ и̑зре́денъ⸱ вѣледꙋ́шенъ

12. благополꙋ́ченъ⸱ въ вои̇сⷮве⸱ сеи̑⸱ крꙋ́нъ⸱ би́лъ⸱ неве́рен

13. но весма̀⸱ смери́лъ⸱ грци̑⸱ и̑ раширїли́лъ(!)⸱ држа́вꙋ зе-

14. млиї⸱ болъга́рские⸱ що билѝ⸱ неколи́ко ц͠ари⸱ болъ-

15. га́рски̑⸱ прежде⸱ его̀⸱ неблаго⸱полꙋчни̇⸱ и̑ ѡ̑доле́нїи

16. ѿ грци⸱ съзва͑лъ⸱ славѧ́нипанони͑ски⸱ и̇ напа̀лъ⸱ на

17. францꙋскаѧ⸱ страна̀⸱ и̑ ꙋби́лъ⸱ бо́рна⸱ въ далъма́-

18. тии̇⸱ постави́лъ⸱ ми́ръ⸱ съ царе́мъ⸱ за́паднїмъ⸱ и̑ ѡ̑-

19. брати́л сѧ⸱ на ц͠арѧ⸱ грческаго̀⸱ и̑ разори́лъ⸱ въсехъ

л. 19v

1. преде́ли⸱ землѝ⸱ гръческиѐ⸱ и̑ франци́ские⸱ ни̇кифо́ръ

2. ц͠аръ⸱ посла́лъ⸱ хазна̀⸱ царскаѧ̀⸱ да соби́ра⸱ вои̇ска

3. на болгар́иа⸱ егⷣа̀⸱ билъ⸱ генералъ⸱ при река̀⸱ сътрꙋм-

4. ица тꙋ притека́лъ⸱ крꙋ́нъ⸱ ꙋби͑лъ⸱ генера́ла⸱ и̇

5. свѐ⸱ вои́нствопохити́лъ⸱ сва̀ хазна̀⸱ що носилъ⸱ пор-

6. ди́(!) събрание⸱ вои́ски⸱ въ то̇ лѣ́то ѿ͠и ꙋзе́лъ ѿ грци

7. гра́дъ⸱ со́фиѧ⸱ и̑зби́лъ⸱ х҃ хи́ладъ⸱ ѿ вои̇ска⸱ никиф-

8. о́рова⸱ и̑ безъчисла̀⸱ ѿ про́стаго на́рода⸱ никифо́ръ⸱

9. събра́лъ⸱ вои̇нство⸱ безчисле́ное⸱ настꙋпи̇лъ⸱ на болъ-

10. га́риѧ⸱ и̇ме́ѧлъ⸱ съ собо́ю⸱ и̑ си́на⸱ своего̀⸱ ставрї́киѧ

11. тако безбо́жно⸱ погꙋбла́лъ⸱ зе́млю⸱ и̑деже⸱ преход-

12. и͑лъима͑лъ⸱ намере́ниеразорїти⸱ свꙋ̀⸱ болга́рию и͑

13. соже́галъ⸱ дво́ръ⸱ крꙋ́новъ⸱ крꙋ́нъ⸱ ѡ̑чаѧ́лъ⸱ свою̀

14. наде́ждꙋ⸱ проси́лъ⸱ ми́ръ⸱ ѿ никифо́ра⸱ но. никифо́ръ

15. не въсхоте́лъ⸱ примири́ти се⸱ рагрде́лъ(!) се⸱ побе́дою

16. тогда̀⸱ крꙋ́нъ⸱ повеле́лъ⸱ загради́ти⸱ теснаѧ⸱

17. мѣ́ста⸱ и̑ клисꙋ́ри̑⸱ и̑ напа́лъ⸱ на нїкифо́р⸱ ц͠рѧ̀⸱

18. бли́зъ⸱ славо⸱ми͑ръ⸱ недале́че ѿ нико́пола⸱ и̑ ра-

19. би́лъ(!)⸱ его̀⸱ въсекона́чно⸱ оу̑зе́лъ⸱ въсеи̇мене(!)⸱ что

л. 20r

1. би́лъ⸱ пленїлъ ⸱ нїкифо́ръ⸱ ѿ крꙋно́въ⸱ дво́ръ⸱ и̑ ѿ болга́рїа

2. и̇ прочаѧ̀⸱ тꙋ уби́ли⸱ и̑ ни́кифо͑ра ц͠рѧ̀⸱ болгари⸱ по-

3. вѣле́лъ⸱ крꙋ́нъ⸱ и̇ н̇атакна́нли(!) ѧ⸱ глава ни̇ки̇форова на ви́ла⸱ ради⸱ по-

4. зо́рища⸱ да помни́тъ⸱ въса́къ⸱ ка́ко⸱ и̇ма́лъ⸱ побе-

5. дꙋ на гр̀ци⸱ пото́мъповѣ́лелъ⸱ и̑ ѡ̑кова́ли а⸱ съ зла́-

6. то⸱ начинїли⸱ ча́ша⸱ ѿ не́ѧ⸱ – когда̀⸱ и̑меѧ́лъ

7. крꙋ́нъ⸱ вели́ко⸱ весе́лие⸱ пи́лъ⸱ из неѧ̀⸱ вино̀⸱ съ велъ-

8. мꙋ́жиболга́рские⸱ та́ко⸱ ѡ̇бвла͑далъ⸱ крꙋ́нъ⸱

9. мно́гимъ⸱ гра́домъ⸱ гръчески͑мъ⸱ посла́лъ⸱ въ ца́ри

10. гра́дъ⸱ да ꙋчꙇни⸱ ми́ръ⸱ съ ми̇хаи́ла⸱ ц͠арѧ̀⸱ но не сатъ-

11. ворї́лъ⸱ ми́хаилъ⸱ ми́ръ⸱ събра́лъ⸱ вои́ска⸱ вѣли͑ка⸱ и̑ п-

12. ои̇ше́лъ⸱ на болъга́рию⸱ крꙋн жѐ⸱ подвигалъ⸱ своѧ⸱

13. во́иска⸱ прише́лъ⸱ на меса́бриѧ⸱ и̑ ꙋзелъ гра́дъ ѡ̑-

14. ни съ ѡ̑га́нъ⸱ сире́чъ⸱ с то́пове⸱ наꙋчи́лъ го⸱ не́кои

15. ара́пинъ⸱ що би́лъ⸱ преждѐ⸱ при никифо͑ра⸱ ц͠ра̀

16. коⷢда̀ се⸱ приближи́ли⸱ ѡ̑бѐ⸱ воискѝ⸱ болгарскаѧ и̑

17. и̑. гръче́скаѧ⸱ било̀⸱ на небѣ́сїи⸱ стра́шно⸱ знаме́-

18. ние ꙗви́лї се⸱ в҃ коме́ти⸱ въ ѡ̑бра́зъ⸱ лꙋннїи и̑

19. па́къ се⸱ събира́ли⸱ и разходи́ли⸱ въ разлиѧ́ниїѧ⸱

л. 20v

[б]оронꙇа     1.в ле́то⸱ ѿ͠гꙇ⸱ бли́зъадриано́полъси̇ре́чъ едренѐ

[в҃] част      2. сърази́ли се⸱ гръ́ци⸱ и болъга́ри⸱ и̇ та͑ко⸱ наче͑ли⸱ гръци

[л]їстъ       3. бежа́ти̇⸱ болъга́ри же⸱ не смеѧли̇⸱ погнати и́хъ⸱

[ц҃]и҃           4. напра́сно⸱ да се нека́ко⸱ не прела́статъ⸱ но егда̀⸱ ви̇-

5. де́ли и͑хъ⸱ ꙗ́ко⸱ и̑стина⸱ бегаютъ⸱ потекли⸱ за

6. нимъ⸱ и̑ та͑ко⸱ и̑зъсе́кли⸱ безъчисла̀⸱ множе́ство⸱ ѿ

7. ни́хъ⸱ едва̀⸱ миха́илъ⸱ ц͠ръ оу̑бега́лъ⸱ въ царїгра́дъ

8. того ра́ди⸱ ѡ̑стави́лъ⸱ ц͠рство⸱ самово́лно⸱ по немъ

9. по не́мъ(!)⸱ наста́лъ⸱ лъвъ⸱ арме́нинъ⸱ крꙋн же⸱ ѡ̑ст-

10. ави̑лъ⸱ неколи́ко⸱ во́иска⸱ подъ на́чалсво⸱ бра́та⸱

11. своего̀⸱ мꙋрътаго́на⸱ а з др͑гаѧ⸱ вои͑ска⸱ ѿише͑-

12. лъ и̑ ѡ̑се͑лъц͠рии⸱ гра́дъ⸱ за мно́го⸱ времѐ⸱ но не

13. възмо́галъ⸱ възе́ти его̀⸱ пакъ сѐ⸱ възъврати́лъ⸱ и̑ въ-

14. зе́лълъ(!)⸱ едренѐ⸱ и̑ мно́го⸱ пленї́лъ⸱ наро́дъ⸱ безчисла̀

15. тꙋ би́лъ⸱ и̑ васи́лиа⸱ маке́донъ⸱ пле́нетъ⸱ сь роди́тели̇

16. своѝ последи́ би́лъ⸱ ц͠ръ⸱ гръчески⸱ маноила⸱ епи̇с-

17. копа⸱ с мно́го⸱ на́родъ⸱ христиѧ͑нски⸱ съ свѣщенїцї

18. и̑ кли́рици⸱ и мо́наси⸱ съвѐ и̇зби͑лъ⸱ защо́ се⸱ не ѿврг-

19. ли хрⷭ҇та̀⸱ то ꙋ про́логъ⸱ пи͑ше месеца

л. 21r

1. -- некои̇ свеще͑нїкъ⸱ грчки̇⸱ зналъ⸱ ꙗзикъ⸱ бо-

2. лъга́рски⸱ моли́лъ⸱ крꙋ́на⸱ ц͠рѧ̀⸱ да би го̀⸱ пꙋсти́-

3. лъ⸱ свобо́дна⸱ ѡ͗нъ пове́лелъ⸱ оуби́ти⸱ его̀⸱ ѡнїи

4. свеще́нїкъ же проклелъ⸱ его̀⸱ предъ въ͑семи̇⸱ по не́кое

5. времѐ⸱ сътвори́ли⸱ ми́ръ⸱ гръци⸱ и болъ̇га́ре⸱ егда̀ ѿ-

6. пꙋска́лъ⸱ крꙋ́нъ⸱ неколї́ко⸱ роби́е⸱ гръчески̇⸱ вїде́лъ

7. васи́лиа⸱ македо́на⸱ междꙋ̀ ѡ͗нїи⸱ ро́бие⸱ ка́ко⸱ ст-

8. оѧ́лъ⸱ благоговѣи́но⸱ и͗ слобо́дно⸱ ѡ͗нъ при̇зва̇лъ⸱ его̇

9. при себебли̇зко⸱ и̇ да͑лъ емꙋ̀⸱ ꙗ́блъка⸱ вели́ка⸱ и͗

10. тако ѿпꙋсти́лъ⸱ его̀⸱ по не́кое⸱ времѐ⸱ ц͠аръ бї-

11. лъ васї́слиѧ(!)⸱ оу͗ме́ршꙋ же крꙋ́нꙋ -------------------

12. ---------------------------------------------------------------------------

13. по не́мъ⸱ на́сталъ⸱ на ц͠арсво⸱ бра́тъ⸱ его̀⸱ мꙋртаго́нь

14. въ то врме(!)⸱ и̇меѧ́ли⸱ ми́ръ⸱ гръ́ци⸱ и͗ болга́ри⸱ и͗мелъ

15. мꙋрьта́гонъ⸱ мно́го вои́нї⸱ въ панонїа противꙋ

16. ке́сара̇⸱ ри́мскаго⸱ лодови́ка⸱ и̇ пленї́лъ⸱ много

17. земла̀⸱ ри́мъскаѧ⸱ зато ри́мъла͑не⸱ и̇згнали̇⸱ лодо-

18. вї́ка⸱ ѿ кеса́рство⸱ въ то време⸱ били̇⸱ сърбие⸱

19. подъ властъ⸱ болъгарскаѧ⸱ тꙋ ꙗве⸱ вои̇ни би́ли⸱

л. 21v

1. болога́рски(!)⸱ въ панонꙇ́а⸱ и͗ па́ки⸱ хода͗лъ⸱ противо⸱

2. славъѧ́нъ⸱ и͗ ѡ͗доле́лъ⸱ и́хъ⸱ с вели́кимъ⸱ кръвопроли́ти-

3. емъ⸱ ѡ͗бо́иⷯ сⷮра́нъпостави́лъ⸱ прави́тели⸱ надъ и́хъ

4. ѡ̇бластмѝ⸱ и͗згна́лъ⸱ що би̇ли⸱ ѿ ни́хенъ⸱ ро́дъ⸱ и͗ пос-

5. та́вилъ⸱ болга́ри⸱ прави͑тели⸱ сътвори́лъ⸱ ми́ръ⸱ с ц͠рїцꙋ

6. ѳеѡ͗до́рꙋ⸱ женꙋ̀⸱ ѳеѡ͗фи̇ла⸱ ц͠рѧ̀⸱ тогⷣа̀⸱ била̀⸱ въдова̀⸱

7. и͗ ꙋзе́лъ⸱ сестрꙋ̀⸱ свою̀⸱ що би́лъ⸱ и̇зпреждѐ⸱ пленꙇ́лъ⸱ ц͠ръ

8. нїкифо́ръ⸱ когда̀⸱ билъ напа́лъ⸱ на до́мъ⸱ крꙋ́новъ⸱ бра́та

9. его̀⸱ сестра̀ его̀⸱ била̀⸱ крще́на⸱ и̇ наꙋ́чена⸱ писа́ние⸱ и͗

10. хрⷭ҇тиѧ́нъски⸱ зако́нъ⸱ ѡ͗на̀⸱ поче́ла⸱ да ꙋ́чи⸱ бра́та⸱ сво-

11. его̀ да вѣрꙋ́етъ⸱ въ хрⷭ҇та̀⸱ и̇меѧ̇лъ⸱ некоего̀ ро́ба⸱ грка

12. нарица́лъ сѧ⸱ ѳеѡ́доръ⸱ кꙋфа́ръ⸱ би́лъ⸱ хриⷭтиѧ́нинъ до́бръ

13. и̇ искꙋ́сенъ⸱ и̇ ѡ͗нъ че́сто⸱ въспоменꙋва́лъ⸱ мꙋрътаго̇нꙋ⸱

14. да бѝ⸱ вѣрова͑лъ⸱ въ хрⷭ҇та̀⸱ но ѡнъ⸱ сла́бо⸱ то вънима̇лъ

15. би̇лъ⸱ люби́лъ⸱ въсегда̀⸱ да и́детъ⸱ на ло́въ⸱ да ло́ви

16. зве́рие⸱ зато̀⸱ начи́нилъ⸱ на ѡ͗на̀⸱ гора̀⸱ пала́та⸱ вѣл-

17. и́ка⸱ ра́ди⸱ ло͑ва⸱ тамо ꙋтеша́ти се и͗ свезоватї ѱѝ⸱ и͗

18. повѣле́лъ⸱ некоемꙋ̀⸱ мето́дию⸱ мона͑хꙋ⸱ и͗конопи́сцꙋ⸱

19. да напи́ше⸱ по ѡ͗нѝ⸱ пала́ти⸱ зве́ровеѱи́⸱ лови́тва

--------------------------------------

л. 22r

1. по не́кое⸱ времѐ⸱ закосне͑лъ⸱ ц͠ръ⸱ мꙋртаго́нъ⸱ меѳо́диѧ⸱

2. не написа́лъ⸱ зверовѐ⸱ и͗ подо́бие⸱ лови́тви͗ и̇ прочаѧ

3. но написа́лъ⸱ вътороѐ⸱ прише́ствие⸱ хрⷭ҇тово⸱ ка́ко стоалї

4. ѡ͗ де́сною⸱ правѣ͑днꙑ́⸱ и͗ подо́бие⸱ раѧ̀⸱ а ѿ шꙋю⸱ гре́шнїцї

5. и͗ подо́бие⸱ вѣчна́ѧ⸱ мꙋ́ка⸱ егда̀⸱ прише͑лъ⸱ ц͠ръ мꙋ́рът-

6. агонъ⸱ вїде́ти⸱ пала́тꙋ⸱ напа́ло⸱ на него̀ оу͗жа́съ

7. ѿ виде́ние⸱ ѡнаго⸱ тогда̀⸱ мето́диѧ⸱ наче͑лъ сказова́тї

8. емꙋ̀⸱ ѡ͗ прише́ствие⸱ хрⷭ҇тово⸱ и͗ ѡ͗ въздаѧ́ниегрѣшнїхъ.

9. и͗ пра́вѣднїхъ⸱ ѡ͗н жѐ⸱ възъдахънꙋ́лъ⸱ и̇ река́лъ⸱ блаже͑нъ

10. и͗жѐ⸱ ѡ͗бреще́тъ се⸱ тогда̀⸱ ѡ͗ де́сною⸱ ѿ ѡ͗но̀⸱ времѐ⸱

11. наче͑лъ⸱ познава͑ти⸱ хрⷭ҇та⸱ по ма͑ло а не соврше́но⸱ въ

12. то̀⸱ врѣ̇мѐ⸱ попꙋсти́лъ⸱ б͠гъ⸱ на болга́риѧ⸱ вѣли͑къ⸱

13. гла́дъ⸱ и͗ смртоно́сие⸱ тогда̀⸱ наче͑лъ⸱ мꙋртагонъ⸱ мо-

14. лити́ се⸱ приле́жно⸱ хрⷭ҇тꙋ⸱ б͠гꙋ⸱ и̇ далъ ѡ͗бе́тъ⸱ ако престане́тъ

15. ѡ͗ни гладъ⸱ и͗ смртоно́сие⸱ съврше́но⸱ да возпри͑метъ вѣ́рꙋ

16. хрⷭ҇тиѧ͑нскою⸱ и͗ абие оу͗сли͑шанъ⸱ бꙑ́стъ⸱ въ ма́ло⸱ вре-

17. ме⸱ преста́лъ⸱ ѡ͗ни гнѣ́въ⸱ б͠жїи⸱ що би́лъ⸱ на болга́рїѧ

18. тгда̀(!)⸱ посла́лъ мꙋрътаго́нъ⸱ въ ри́мъ⸱ па́пири́мскомꙋ

19. нꙇ́кола́итакожд̀(!)⸱ и̇ ꙋ ца́ри⸱ гра͑дъ⸱ къ ц͠ари͑цꙇ̇⸱ ѳеѡ͗до́ри

л. 22v

1. ѳеѡ͗до́ра⸱ предва́рила⸱ и͗ посла́ла⸱ еди́наго⸱ епи͑скопа

2. ижѐ крсти́лъ⸱ его̀⸱ но́щию⸱ боꙗ́л се⸱ ѿ сво́и⸱ бола́-

3. ре⸱ но ѡ͗ни͗⸱ оу͗разꙋме́ли⸱ за́що е⸱ прие́лъ⸱ кръще́ние

4. въѡ͗рожи́ли се⸱ на него̀⸱ ѡ͗нъ въ́зелъ⸱ въ рꙋ́кꙋ честн͑и⸱

5. крⷭ҇тъ и͗ та́ко⸱ ѡдо́лелъ⸱ въсе́хъ⸱ ꙗко⸱ с некоѐ⸱ копие

6. ѡ͗ни же⸱ виде́ли⸱ то чꙋ́до⸱ и͗ мноⷢ се, ѿ ни́хъ⸱ ѡ͗братї́ли

7. къ хрⷭ҇тꙋ̀⸱ сило́ю⸱ крⷭ҇та̀⸱ с͠таго̀⸱ привлеч͑ени⸱ къ вѣрїи

8. въ лѣто ѿѯ͠з посла͑лъ⸱ па́па ри̇мъски̇⸱ нїколаѧ́⸱ два̀

9. епи́скопа⸱ и̇з ри́мъ⸱ па́вла⸱ и͗ формо́са⸱ и͗ тако ве-

10. съ на́родъ⸱ къ с͠томꙋ⸱ крще́нию⸱ приве́доша⸱ и͗ формо́са

11. поставї́ли̇⸱ архиепи͑скопа⸱ па́ки̇⸱ послалъ ц͠ръ ми́-

12. хаи̇лъ къ па́пи р͠ѕ въпроси͗ро́си ра́ди вера⸱ и̇ црковь-

13. наѧ⸱ деѧ́ниѧ⸱ и͗ проси́лъ па͑па⸱ да поставитъ⸱

14. въ. боⷧга́риѧ⸱ патриа́рха⸱ па͑па⸱ ѿписа́лъ⸱ емꙋ̀

15. на р͠ѕ въ́проси⸱ ѿвѣ́тъ⸱ за патриа͑рха⸱ рекълъ⸱ за-

16. що не е пришло̀⸱ ещѐ⸱ времѐ⸱ по три ле́та и͗зги-

17. инали(!)⸱ гръ͑ци⸱ па́пинїи⸱ еписко́пи⸱ и͗з болъга́-

18. риѧ⸱ и͗гна́тиѧ⸱ патри́архъ⸱ царогра́дъски̇⸱ поста-

19. ви͑лъ⸱ блга́ромъ ѳєѡ͗филакта въ архи̇епи́скопа

л. 23r

1. не ѡ͗нї⸱ ѳєѡ͗фи́лактъ⸱ що тлкова͑лъ⸱ ева͑нгели̇е⸱ но дрꙋги͑⸱

2. с͠тꙑ⸱ ѳеѡ͗фи͑лактъ⸱ за многолѣ́та⸱ после би͑лъ⸱ но гръ-

3. ци и͗ ла̇ти́н̇(!)⸱ пото́мъ⸱ и͗мали̇⸱ въ сиа вели́ка⸱ ра́спра

4. ради⸱ болга́риѧ⸱ на сабо́ръ⸱ ꙋ ца́ри гра́дъ⸱ въ то времѐ

5. и͗ по преждѐ⸱ билѝ⸱ ѿстꙋпи́ли⸱ лати́ни⸱ ѿ правосла́вїе

6. но. ещѐ⸱ не билѝ⸱ разлꙋчени̇⸱ кона́чно⸱ ѿ гръ́ци⸱ но ра́ди⸱

7. болга͑риѧ⸱ распра и̇ма͑ли⸱ ко͑и⸱ да би ѧ̀⸱ имеѧ͑лъ⸱ по-

8. дъ своѧ̀⸱ въла͑стъ⸱ и͗ тако сѐ⸱ кона͑чно⸱ разлꙋчи́ли

9. гръ́ци⸱ ѿ латни͗(!)⸱ и͗ прокле́ли⸱ но болга́ре⸱ за ма́ло вре-

10. мѐ би́ли под патриаши͑ю(!)⸱ царогра́дскою⸱ гръ̇ци⸱

11. когда̀⸱ поставла́ли⸱ болга́ромъ⸱ архїепи́скопа⸱ и͗ска́-

12. ли⸱ ѿ ни́хъ⸱ мно́го⸱ зла́то⸱ и͗ да́ри⸱ зато се⸱ съблазни͑ли⸱

13. болга͑ри⸱ и͗ ѿлꙋчи́ли се⸱ ѿ патриарши́ѧ⸱ царогра́дскаѧ

14. поста́вили⸱ себѐ⸱ патрїа́рха⸱ въ болга́рию⸱ и͗ та-

15. ко доклѐ⸱ стоѧ́ло⸱ црⷭ҇тво болга́рское⸱ и͗меѧли⸱ себѐ

16. патриарховъ⸱ ѿ своего̀⸱ ꙗзика̀⸱ зрѝ ѡ͗ томъ въ кни͑гꙋ

17. кр́мчиѧ⸱ на листе е҃ ѿ краѧ ради̇ того̀ ц͠рѧ мїхаꙇ́ла

18. несагла́сно⸱ е́стъ⸱ въ летописхъ(!) маврꙋбиръ⸱ пи́ше⸱

19. мꙋртагонъ⸱ прие⸱ крще́нїе⸱ ⸱ а ба́ронъ⸱ пише⸱

л. 23v

1. болгари́съ⸱ но е то̀⸱ и͗мѧ̀⸱ по гр́чески ворга͑росъ не по-

2. годи͑лї ка͑ко мꙋ⸱ би́ло⸱ и͗мѧ̀⸱ прежде кръще́ние⸱

3. но просто болгари́съ пи́сали⸱ ра́ди⸱ то несгла́сно⸱ въ

4. лѣтопїсехъ⸱ сто́и́тъ⸱ би́лъ некои̇⸱ ро͑бъ ѳома̀ оу͗ неко-

5. его̀⸱ боларина⸱ въ ца́ри⸱ гра́дъ⸱ за не́кое⸱ согреше́ние⸱

6. побе́гналъ⸱ ѿ своиꙴго̀⸱ гⷭ҇дна⸱ и͗ прие͑лъ⸱ т͑рскаѧ вер͑а

7. по даваде́сетъ⸱ лѣта⸱ при̇твори́лъ. себе к̇ако е⸱ ѡнъ

8. костанти́нъ⸱ си́нъ⸱ ꙇ͑ри́ни⸱ ц͠ари͑ци и͗ та͑ко⸱ сабра́лъ

9. воинство⸱ и͗ взе͑лъ⸱ ѿ гръ́ци⸱ армениа⸱ пакъ пришелъ

10. с вели́ка⸱ си́ла и̇ ѡ͗бле́галъ⸱ ц͠ари⸱ гра́дъ⸱ и̇ билѝ⸱

11. гръ́ци⸱ въ вели́ка⸱ теснота̀⸱ не може́ли⸱ ни́како⸱ да

12. мꙋ се⸱ проти͑ватъ⸱ того ра́ди⸱ писали́. томꙋ̀ ц͠рю

13. ѡще⸱ когда̀⸱ би͑лъ⸱ невѣренъ⸱ вѣли͑ко⸱ моле͑ние⸱

14. да би прише͑лъ⸱ и͗ помо́галъ⸱ и́мъ⸱ ѡ͗н се⸱ подви́гналъ

15. съ вѣли́ка⸱ си͑ла⸱ вои͗нскаѧ⸱ напа͑лъ⸱ на ѳома̀ ѿс-

16. тꙋпни͑ка⸱ и͗ поразилъ го. въ коне́цъ⸱ самого̀⸱ ѳома̀

17. оу͗хавати͑лъ(!)⸱ и̇ пъ́рво⸱ ѿреза́лъ⸱ емꙋ̀⸱ но́зе и рꙋ́це

18. пото́мъ⸱ ѿсе́калъ⸱ емꙋ̀⸱ и главꙋ̀⸱ та͑ко се въз-

19. врати́лъ⸱ с вели́ки⸱ кори́стъ⸱ и̇ сла́ва⸱ въ болга́рию

K, л. 24r

16. По преставле́нїе ц͠рꙗ ми͗хаи́ла⸱ наста́ль на

17. црⷭтво̀ с͠нь его сѵ̈меѡнь лаба́сь : :

18. Вь то̀ вре́ме и͗ма́ли кра́мола терго́вци гре́чеⷭ-

19. ки и͗ бо̀лгарски ⸱ пора́ди нꙗкоа кꙋ́плꙗ ⸱ пора́ди

20. ѡни терго̀вци͗ , ста́ла кра́мола и͗ межⷣꙋ ца́ри

K,л. 24v

1. бо́лгарски͗ и͗ гре́чески ⸱ то́го ра́ди͗ подви͗гнꙋлъ си­͗-

2. меѡнь лабаⷭ вои͗ска̀ на гре́ци ⸱ и͗ раꙁби́ль войска

3. гре́ческаа и͗ генера́ли и͗хь сь оумрьщавле́нїемь

4. вели́кимь⸱ ꙁато̀ прїꙗль вели́ка печа́ль гре́чесꙿ-

5. ки ц͠рь ле́вь премꙋ́дри ⸱ и͗ прати́ль маџа́рско-

6. мꙋ кра́лю⸱ да бѝ при͗ше́ль вь бо́лгарїю⸱ и͗ ꙋчини́лꙿ

7. па́кость си͗меѡнꙋ и͗ бо́лгармь⸱ та́ко напа́ль

8. кра́ль маџа́рски напра́сно ⸱ и͗ раꙁори́ль мно́го –

9. мѣ́ста и͗ плени́ль нароⷣ беꙁꙿчи́сла мно́жество

10. ц͠рь же гре́чески⸱ и͗скꙋ́пиль ѡни наро́ди бо́лгаⷬ –

11. скїи ѿ кра́лꙗ маџа́рскаго⸱ оу пре́кость си́меѡ-

12. нꙋ лаба́сꙋ⸱ па́ки посла́ль премꙋ́дри кь си͗меѡнꙋ

13. нꙗкоего керосва́та да ꙋ͗тврьди́ ми́рь, нь си͗ме-

14. ѡнь оу͗держа́ль кѵ̈росва́та, а͗ са́мь пои͗шель ⸱

15. на маџа́ри, и͗ та́ко вь ко́нець роꙁори́ль вьса̀ ма-

16. џа́рскаꙗ ꙁе́млꙗ, вьꙁда́ль имь ѿмꙿще́нїе⸱ що́

17. би́ли ѡни пре́жⷣе сьтвори́ли бо́лгармь⸱ потоⷨ

18. пи͗са́ль кь ц͠рю ле́вꙋ⸱ а͗ко жела́е да има ми́рь да

19. ѿпꙋсти́ть ѡни͗ ро́бїе що оуꙁе́ль ѿ маџа́рскаго

20. кра́лꙗ꙼, ц͠рь ле́вь подви́гналь вои͗ска̀ на бо́лгарїꙗ

K,л. 25r

1. нь не воꙁмо̀гль ни́що оу͗спе́ти⸱ пораꙁи́ль его си́ме-

2. ѡнь лабаⷭ , и͗ та́ко ѿда́ль нево́лею ле́вь вьси́ ѡнїе

3. ро́бй и͗ проси͗ль ми́ръ, оуме́ршꙋ же ле́вꙋ⸱ ѡста́виⷧ

4. црⷭтво свое́мꙋ бра́тꙋ а͗леѯа́ндрꙋ, си͗меѡнь ц͠рь

5. посла́ль а͗леѯа́ндрꙋ⸱ хо́щете ли стоꙗти на ѡни

6. пе́рви ми́рь що би́ль ꙋчи͗ни͗ль сь бра́томь его –

7. лѐвомь⸱ но алеѯа́ндрь не прїꙗль сь по́честїю по̀-

8. сли си͗меѡнови, то́го ра̀ди настꙋпи́ль на ꙁе́мꙿ-

9. лю гре́ческою, и͗ раꙁори́ль мно́го мѣ́ста͗ ⸱ и побиⷧ

10. много ѿ вои́нство ихь ⸱ прїи͗ше́ль и͗ ѡблада́ль

11. ц͠ри граⷣ, и͗ пꙋсти́ли го гре́ци вьнꙋ́трь гра́да, ѡⷩ

12. и͗ска́ль са́мого ц͠рꙗ да и͗ме́ють раꙁгово̀рь, и͗ та̀-

13. ко при͗ше́ль ц͠рь гре́чески, вь пала́ти влахе́рскїе

14. беседова́ли ѡ догово́ре ми́рномь, нь гре́ци по-

15. че́ли беседова́ти непоко́рно и͗ вьпре́ки. си͗меѡⷩ

16. ѡнь абїе и͗ꙁꙿише́ль и͗ꙁꙿ ц͠ри͗ граⷣ, и͗ ѡбрати́л се –

17. на тра́кїю і͗ е͗дренѐ⸱ нь егда не вьꙁмо́гль по ско́ро

18. вьꙁѐти едренѐ⸱ да́лъ солда́томь ꙁла́то мно́го ⸱

19. и͗ ѡтве́рꙁли͗ емꙋ но̀щїю, и͗ та́ко плѣни́ль гра́дꙿ

20. и͗ ꙁапꙋсти́л го коне́чно, ц͠рь гре́ческїи коста́нтиⷩ

K, л. 25v

1. сьбра́лъ вои͗ска вели͗ка⸱ и͗ посла́ль на бо́лꙿгарїю,

2. поⷣ нꙗкоего фо́ка генера́ла, егда се сраꙁи́ли гре́ци͗

3. и͗ бо́лгари на бо́ю, ѡдоле́ли гре́ци бо́лгармь и͗ на-

4. че́ли бо́лгари͗ бежа́ти, егда се ꙋмори́ль фо́ка –

5. на бо́ю ѿлꙋчи́л се са́мь на нꙗкои кла́денець да

6. се прохлади́, и͗ и͗строгнꙋ́л се ко́нь и͗ꙁ рꙋ́ка его

7. и͗ побѣ́гналь натра́кь оу вои͗ска⸱ ко̀гда ви͗дѐ-

8. ли͗ гре́ци ко́нь фоковь бежа́щь, а͗ ꙁа са́мого

9. фо́ка не ꙁнаꙗли͗ гдѐ есть, и͗ би́ло смете́нїе ве-

10. ли́ко, си͗меѡнь би́ль на нꙗкоꙗ͗ го́ра бли́ꙁо ихь

11. вьсе гледа́ль що са̀ дѣꙗло, и͗ сьбра́ль ѿ свое –

12. вои͗ска ⸱ коли͗ко наи͗ше́лъ ⸱ напа́ль на гре́ци крѣ́пꙿ-

13. ко и͗ победи́ль и͗ раꙁгна́ль ихь, е͗дваⷨ вьꙁмо̀гль

14. ѡбежа́ти фо̀ка вь меса́мбрїи и͗ спа́сти се, то̀-

15. го ра́ди͗ би́ло вь ц͠ри граⷣ смете́нїе межⷣꙋсо́бꙿ-

16. ное мно́го, пора́ди то̀ дѣ́ло си͗меѡн се раꙁгорꙿ-

17. де́ль побе́дою, па́ки при͗ше́ль и̇ ѡбле́галь ц͠ри̇-

18. граⷣ, нь ѡни фо́ка па́ки при͗ше́ль с но́ва вои͗ска

19. и͗ ѿгна́ль си͗меѡна ѿ ц͠ри граⷣ, нь ѡнь посла́ль

20. кь кне́ꙁю сраци́нскомꙋ молѐ его да прїи́деть

K,л. 26r

1. сь сво́и сраци͗ни по мо́ре, а͗ бо́лгари͗ по сꙋ́хо да би́

2. плени́ли ц͠ри граⷣ, кнѐꙁь сраци́нски посла́ль –

3. с по́сли си͗меѡнови сраци́ни да оутвердꙗть –

4. ꙁдра́во вь коѐ вре́ме да повди́гнать вои͗ска, егꙿ-

5. да прїи͗шлѐ вь кала́мбрїю, оухвати́ли таⷨ ѡ-

6. ни сраци́ни и͗ бо́лгари и͗ при͗вѐли ги оу ц͠ри гра́дꙿ

7. ро́мань ц͠рь ѿпꙋсти͗ль сраци́ни и͗ ѡбдари́ль,

8. а͗ бо́лгаровь ѡдержа́ль, нь си͗меѡнь лабаⷭ па́ки

9. вьста́ль и͗ раꙁорѝль гре́ческаа ꙁе́млꙗ͗, не смѐꙗⷧ

10. ни́кои да мꙋ́ са проти́ви ⸱ и͗ ꙋꙁе́ль мно́го кори́стꙿ

11. ро́мань ц͠рь посла́ль вои͗ска на бо́лгари, сь нꙗко-

12. его нари͗ца́емагопота а͗рги́ра⸱ нь ц͠рь си͗меѡнь

13. раꙁвоева́ль его и͗ поби́ль коне́чно, и вьꙁврати́лꙿ

14. се вь ц͠ри граⷣ, не вьꙁмо̀гль ѡдоле́ти его, па́ки

15. вто́рое поше́ль на едренѐ, и͗ ѿ гла́да преда́ли се е-

16. мꙋ и͗ покори́ль граⷣ едренѐ поⷣ своꙗ͗ вла́сть, и̇

17. та́ко поше́ль по тра́кїю и͗ македо́нїю раꙁори́лꙿ

18. невьꙁбра́нно, и͗ па́ки при͗шель четврь́ти пь́тꙿ

19. на ц͠ри граⷣ ⸱ и͗ ꙁва́ль ц͠рꙗ ро́мана на раꙁгово́рь

20. сьтвори́ль сь ни́мь ми́рь и͗ вьꙁврати́ль се вь болꙿ-

K, л. 26v

1. гарїю сь вели́ка сла́ва и͗ кори́сть ⸱ та́ко. ца́рь

2. си͗меѡнь лабаⷭ попꙋще́нїемь б͠жїи͗мь⸱ мно́го

3. па́кость дѣа́ль на гре́ци⸱ и͗ непреста́но воева́лꙿ

4. на ни́хь⸱ после́жде поше́ль на харва́тїе, и͗ та́мь

5. вь нꙗкои те́сни мѣ́ста ѿ гре́ци и͗ харва́ти,

6. раꙁби́та би́ла вои͗ска его коне́чно, вь т̀

7. вре́ме напа́ло на нѐго боле́ꙁнь ѿ сто́маха и͗

8. оумрѣ́ль : :

9. По немь наста̀ль на црⷭтво с͠нъ его пе́трь

10. Но нѐбл͠гополꙋ́чень вь бр́анѣхь ꙗ͗ко́же ѿц͠ь е-

11. го би́ль прѐжⷣе, нь би́ль грѐкомь прїꙗтель и͗

12. покорли́вь⸱ ѿ то́го вре́мене ѡслабѣ́ла болꙿ-

13. гарска ски́птарь наси́лїемь гре́чески꙼мь по-

14. ра̀ди несогла̀сїе и͗ ма́лодꙋ́шїе пе́трово⸱ но вь

15. то е͗ди́но би́лъ ве́лми бл͠гополꙋ́чень, поне́же

16. вь вре́ме црⷭтвова́нїе е͗го проси͗ꙗль с͠тїи пре-

17. поⷣобнїи ѿц͠ь на́шь і͗ѡа́нь ри́лски꙼⸱ и͗ ѿ вели́коꙴ

18. бл͠гогове́нїе що͗ и͗ме́ꙗль кь с͠томꙋ ѡц͠ꙋ і͗ѡа́ннꙋ

19. ходи́ль по ри́лскою пꙋ́стиною да би́ ви͗дѣ́лꙿ

20. его и͗ беседова́ль сь ни́мь, нь поне́же неꙋдо́бна

K,л. 27r

1. мѣ́ста би́ли кь хожⷣе́нїю, ра́ди делбо́ки де́бꙿ-

2. ри͗ и͗ ви͗со́кихь хльмо́вь не вьꙁмо́гль ви͗де́ти

3. с͠тго ѡц͠а, нь по проше́нїе полꙋчи́ль ѿ стⷢго пи͗-

4. са́нїета́ко и͗ме́ꙗль ѡно. писанїе ве́лми вь

5. по́лꙁꙋ д͠ше́внꙋю, се́и ц͠рь пе́трь посла́ль вь

6. ц͠ри граⷣ⸱ и͗ сьтвори́ль ми́рь сь костанти́на

7. и͗ ро́мана, па́ки пои͗ше́ль са́мь вь ц͠ри гра́дь

8. и͗ та́ко оутврьди́ли ми́рь⸱ ѡже́нил се ꙁа

9. внꙋ́ка ц͠рева дь́щи хри͗софо́на⸱ си́на ц͠рева

10. перворо̀дна, егда вьꙁврати́л се и͗ꙁꙿ ц͠ри гра́дꙿ

11. пѐтрь, бра́тїе его і͗ѡа̀нь и͗ михаѝль вьꙁдꙿ-

12. ви́гли бра́нь на пе́тра ц͠рꙗ⸱ сь баро́ни и͗ го́сꙿ-

13. подїи бо́лгарскїе, и͗ та́ко ꙁа мно́го вре́ме и͗-

14. мѐли ме́ждꙋсо͗бнаꙗ͗ бра́нь⸱ три́ бра́та та́ко

15. би́ло вели́ка бра́нь мно́го лѣ́та ме́ждꙋ и͗ма

16. пе́трь прати́ль сво́и с͠нове бори́са и͗ ро́мана,

17. оу ц͠ри граⷣ ꙁа а͗мане́ть да би́ и͗ме́ꙗль ми́рь.

18. сь гре́цима⸱ ꙁащо̀ вь то̀ вре́ме би́ла оумрѣ́ла

19. жена̀ его, ѡнаꙗ црⷭкаꙗ вьнꙋ́ка, по вре́мене е-

20. гда оумрѣ́ль пе́трь ц͠рь⸱ вьꙁвратѝли се два̀

K, л. 27v

1. с͠на его бори́сь и͗ ро́мань ра́ди вьспрїꙗтїе цаⷬ-

2. ство вь бо́лгарїю, но имь мно́го дѣꙗли па́коⷭ

3. баро́ни ихь:

4. По немь наста̀ль на црⷭтво с͠нь его бори́сь :

5. Вь то̀ вре́ме напа́ли маџа̀ри на бо́лгарїю и͗

6. раꙁори́ли мно́го мѣ́ста⸱ бори́сь моли́ль ц͠рꙗ

7. ни͗ки͗фо́ра гре́ческагода мꙋ дадѐ по́мощь и͗

8. вои͗ска, но ни͗ки͗фо̀рь ѿпи͗са̀ль емꙋ ре́че ꙁа чесⷮ

9. црⷭтво гре́ческое⸱ не мо̀гꙋ с та́ковимь наро́доⷨ

10. непотре́бнимь чи͗ни́ти бра́нь и͗ кра́молꙋ⸱ по

11. ма́ло вре́ме сьтвори́ль ц͠рь бо́лгарски ми́рь

12. сь маџа̀ри, то́гда маџа́ри поче́ли раꙁорꙗти

13. гре́ческаꙗ ꙁе́млꙗ͗, то́гда ни͗ки͗фо̀рь посла́ль

14. да́ри и молѐнїе бори́сꙋ, да бѝ и͗ꙁи͗ше́ль и͗ про-

15. ти͗ви́л се вькꙋ́пе сь гре́ци маџа̀рмь⸱ нь бориⷭ

16. вьꙁврати́ль по́сли да̀ри ни͗ки͗фо̀рови⸱ ѿпи͗-

17. са́ль емꙋ, ꙁа че́сть бо́лгарстїи по́лꙁи⸱ не мо́гꙋ

18. дви͗ꙁа́ти꙼ бра́нь на маџа́ри, поне́же сь ни́мь

19. ми́рь оучи͗ни́хь⸱ ни͗ки͗фо̀рь прїꙗль ѡни ѿве́тꙿ

20. вь оукори͗ꙁнꙋ, посла́ль калоки́ра с͠на хереѡнова

K, л. 28r

1. кь светосла́вꙋ кне́ꙁю росїи͗скомꙋ⸱ подви͗гнꙋ- –

2. ти͗ его на бо́лгари͗⸱ то̀и͗ же настꙋпи́ль сь вои͗сꙿ-

3. ка на бо́лгарїю, и͗ ѿтꙋ́дꙋ вьꙁе́ль пле́нь мно́го

4. и͗ кори́сть⸱ поше́ль вь ро́сїю, па́ки на дрꙋ́ги –

5. го́дъ па́ки поше́ль на бо́лгарїю⸱ и͗ покори́ль

6. бо́лшаа ча́сть поⷣ сво́ю дрьжа́вꙋ⸱ и͗ оуми́слилꙿ

7. при͗не́сти престо́ль сво́и вь бо́лгарїю поста-

8. ви́ти⸱ поне́же вьꙁлюби́ль ꙁе́млю бо́лгарскоⷻ

9. ра́ди пло́доро́дство и͗ и͗ꙁѡби́...-

л. 24r

1. лиѧ⸱ тако саветова́лъ⸱ емꙋ̀⸱ калоки́ръ⸱ егда̀⸱ възме-

2. тъ⸱ црⷭⷭ҇тво⸱ боларское(!)⸱ може́тъ⸱ въскорѐ⸱ възети и̇

3. гръческое⸱ егда̀ и̇ ꙋразꙋмелъ⸱ совѣ́та⸱ калоки́рова

4. їѡ͗а͑нъ⸱ цимихски́ѧ⸱ насле́дникъ⸱ нїкифо́ровъ⸱ въздвї-

5. галъ⸱ воин͑сво(!)⸱ на свѣтослава⸱ и͑ прогналъ⸱ его̀⸱

6. въ росию⸱ но поне́же⸱ бори́съ⸱ помага́лъ⸱ светосла́вꙋ⸱

7. того ра͑ди поиманъ⸱ би͑лъ⸱ ѿ ц͠ара̀⸱ иѡ͗ана⸱ цимисхиа

8. и͗ ꙋвел го⸱ оу͗ царигра́дъ⸱ съ цаⷭ҇ки⸱ венѣ́цъ и͗ ѡ͗деѧ́ние и͗ въ-

9. спрїималъцимисхи́ѧ⸱ похвала̀⸱ побѣднаѧ⸱ ѿ грци и̇ по-

10. стави́лъ⸱ бори́са⸱ мага͗стриѧ(!)⸱ въ царигра́дъ⸱ по нек-

11. ое⸱ време⸱ и̇зи́шелъ⸱ таи́но⸱ бори́съ⸱ и͗ пришелъ⸱ въ болг-

12. арию⸱ но не́кои⸱ болга́ринъ⸱ вїде́лъ⸱ его̀⸱ ѡ͗деѧна⸱ въ

13. гръчески́е⸱ ѡ͗дежди⸱ възмне́лъ⸱ ꙗко гръкъ⸱ е́стъ и̇

14. оу͗билъ его тꙋ̀⸱ на пꙋти̇⸱ и͗ таковъ⸱ конецъ⸱ борисовъ

15. --------------------------------------------------------------------------

16. по немъ. настспалъ(!)⸱ на црⷭ҇тво⸱ селе́вкиѧ⸱ мꙋжъ во-

17. инственъ⸱ и͗ храбаръ⸱ сеи ꙋзелъ⸱ ѿ гръци⸱ место нарїц-

18. аемое⸱ топли́ца⸱ и͗ сарди́ка⸱ егда̀⸱ възвращалъ сѧ⸱

19. ѿ бра́нїи въпа́лъ⸱ въ боле́занъ и͗ ꙋмре́лъ⸱ на пꙋтꙋ̀

20. --------------------------------------------------------------------------

л. 24v

1. по немъ⸱ наста́лъ⸱ на царⷭ҇тво⸱ сꙋботинъ⸱ но неблагополꙋче(!)

2. при немъ⸱ приемъ⸱ царство⸱ богаръское(!)⸱ ѡ͗долено⸱ и͗ поко-

3. рено било⸱ под грческое⸱ но въ време⸱ василиа⸱ порфироге-

4. нита⸱ паки⸱ ѿложили се⸱ болгари͑⸱ ѿ грци

5. ---------------------------------------------------------------------------

6. поставїли⸱ на ца́рство⸱ дави́да⸱ си́на⸱ комисто- ⸱

7. полова⸱ но давидъ⸱ мало не́что⸱ пребилъ⸱ на црⷭ҇сто(!)

8. ѡ͗ставїлъ⸱ престолъ⸱ и͗ приелъ їночески⸱ чи́нъ⸱ и͗ та-

9. ко⸱ сконъча́лъ⸱ богоꙋго́дно⸱ и свѣ͠то свое житие

10. по преставленїе его їмеѧлъ мощи́ свои нетленнї

11. ---------------------------------------------------------------------------

12. по дави́да⸱ насталъ⸱ самои́лъ⸱ на црⷭ҇тво⸱ и͗ ꙋстрь-

13. ми́л се⸱ разорилъ⸱ провинци́и⸱ за́падние⸱ и͗ покорилъ

14. подъ свою⸱ вла́стъ⸱ и͗ ꙋстрмиⷧ се⸱ на далматию⸱

15. пожегалъ предгра́дие⸱ рагꙋ́ское⸱ и͗ гра͑дъ⸱ ката́-

16. рꙋ⸱ много̀⸱ кра͑ти⸱ разбива́лъ⸱ гръци⸱ посекалъ въ

17. части⸱ вои́ска⸱ и́хъ⸱ ѿелъ⸱ ѿ грци⸱ солꙋна⸱ енише-

18. херъ карафериѧ сїре́чъ⸱ ла́рса⸱ и бе́ръ⸱ и͗ сва ѳета-

19. лиа⸱ и̇ преводилъ кꙋцовласи и͗ арнаꙋте⸱ и̇ гръци

20. ѿ ѡна̀⸱ места и заселилъ ги⸱ по́краи варна и тръново

л. 25r

1. и̇ много ѿ нїхъ вои͗нї и̇меѧлъ над грци͗ ва енїшехеръ мно-

2. го воїнство болгарское поставилъ и̇ ѿꙋдꙋ много мощи̇ с͠тꙑхъ

3. пренелъ въ болгарию люби̇лъ и̇ почиталъ с велико благоговѣ-

4. инство с͠тꙑхъ мощи̇ зато и̇ помагали̇ емꙋ̀ и̇спрво и̇ п-

5. обеждалъ и̇ покорилъ много земла сѣбѣ докле билъ и̇спрво

6. благоговѣинъ къ б͠гꙋ и̇ свѣтимъ и̇ б͠гъ помагалъ емꙋ̀ после се развратилъ

7. и̇ б͠гъ ѡ͗ставилъ егѡ̀ въсталъ завистию на свои родъ и̇ племе ц͠рское

8. и̇ избилъ све ѡ̇но племе тачию ѡ͗сталъ їѡ̇анъ владиславъ с͠нъ брата

9. его̇ въсталъ нїкифоръ оу̇ранїа ц͠ръ грчески̇ на самоила ц͠ра с воинство

10. и̇ ѡ̇долелъ егѡ̇ и̇ ранилъ егѡ̀ на брани̇ ѡ̇н се возвратилъ въ домъ свои̇⸱

11. и̇ ѿпꙋстилъ господи̇ грческие кои имеѧлъ заробени̇ и̇спрво на

12. бранехъ далъ азотꙋ генералꙋ грческомꙋ свою д͠щеръ въ женꙋ

13. и̇ поставилъ егѡ̀ и̇ти̇ въ дꙋраца и̇ли̇ добрꙋџа ѡ̇нъ селъ ва кораблъ

14. и̇ побегалъ въ цари градъ и̇ поставили его̀ маги́стри̇а паки̇ поїшелъ

15. нїкифоръ оу̇ранїа на болгариа с воинсво и̇ ѿелъ неколико градове

16. ѿ самоила грци̇ и̇шли̇ на скопие и на србиа самоилъ поишелъ на е-

17. рене(!) и̇ разорилъ и̇ запꙋстилъ егѡ̀ паки поїшелъ с воинство на

18. скопи̇е но грци̇ ѡ͗бтекли̇ самоила некако и̇ поразили воиска

19. егѡ̀ много поробили̇ болгари̇ и̇ ѿ велика злоба що имеѧли̇

20. на самоила и̇ на болгари̇ и̇спрво створилъ нїкифоръ ц͠ръ мꙋчи̇-

21. телство неслишано ѿ века на е͠і хїлади̇ болгаровъ. и̇зврте-

22. лъ ѡ͗чи̇ и͗ на сто чловека ѡ̇ставилъ единогѡ̀ с едино ѡ̇ко да

23. и̇хъ водитъ и̇ тако послалъ и͗хъ самоилꙋ ѡ̇слепени̇ толїко

л. 25v

1. народъ егда̀ прїишли̇ къ ц͠рꙋ самоилꙋ и̇ виделъ толико мꙋчите-

2. леххх лство и̇ порꙋгание болгарское аби̇е ѿ срдечнїе болезни̇⸱

3. въпалъ въ недꙋгъ и̇ по мало д͠ни оу͗мрелъ тако самоилъ за про-

4. ли̇ти̇е неповинїе крви̇ що избилъ свое црское племе прогнѣвалъ

5. б͠га вѣлми̇ и̇ попꙋстилъ б͠гъ на негѡ̀ гнѣвъ и̇ на сва болгариа⸱

6. и̇ предалъ и̇хъ въ рꙋце грческиа за много време ꙗкоже речет се

7. ----------------------------------------------------------------------------------------

8. по самоила насталъ на црⷭ҇тво снъ егѡ̀ радомиръ но за дино(!) лето

9. црсⷭ҇твовалъ и̇ ꙋбиенъ билъ на лове ѿ наваждени̇емънїкифора ц͠ра

10. грческаго ѡ̇нъ таи͗но пратилъ некоегѡ̇ и̇ ꙋбилъ егѡ̀ на ловѣ⸱

11. -------------------------------------------------------------------------------------------

12. по радомира насталъ на црⷭ҇тво їѡ̇анъ владими̇ръ болгари̇ и̇згна-

13. ли гаври̇ла сина самоилова вълахїю(!) и̇ постави̇ли їѡ̇ана с͠на⸱

14. аронова аронъ билъ братъ самоиловъ и̇ давидовъ црстⷭ҇вовалъ

15. їѡ̇анъ с͠тꙑ владимиръ за три лета и̇ и̇меѧлъ и̇спрво чисто и͗

16. сто(!) житие и̇ богоꙋгодно на тоⷢ и̇ѡ̇ана паки̇ въсталъ ц͠ръ грчес-

17. ки̇ с велика сила но ѡ̇нъ молитвою къ б͠гꙋ и̇ ꙋпованїемъ крѣ-

18. пкимъ и̇зишелъ с мало вои̇ска и̇ победилъ грцехъ и̇ вратили се по-

19. срамени̇ тогда въспетъ но и̇меѧлъ жена гркина и̇ шꙋра тако

20. при себе магистриа чиномъ ѡ͗ни̇ били̇ еретици̇ съ воѧ(!) сестра

21. новатиани̇ и̇ не любили̇ с͠таго ц͠ра владимира заради̇ право-

22. слави̇е и̇ чистое егѡ̀ житие и̇ сагласили се на ꙋбиени̇е егѡ̀

23. ѡ̇нѝ шꙋра е͗гѡ̀ ꙋбилъ егѡ̀ на пꙋти̇ в некоѧ гора̀ ѡ͗тсекаль

24. емꙋ главꙋ на кона како ходилъ напреди̇ ѡ̇нъ мановѣнїемъ б͠жїмъ

л. 26r

1. не спадналъ с кона но вазелъ въ рꙋце свою главꙋ и̇ ѡ̇правилъ

2. своегѡ̀ кона преишель много место и̇ прїишелъ во монастирь

3. що го билъ съмъ(!) испорво(!) съградилъ и̇ тамо слезалъ с кона и̇

4. предалъ б͠гꙋ дꙋхъ свои̇ и̇ доселе въ ѡ̇ни̇ монастръ(!)⸱ въ странꙋ⸱

5. елбасанскою нетлени̇ и̇ цѣли̇ почиваютъ мощи егѡ̀ и̇ по-

6. дають мно(!) и̇сцѣление маиа месеца к҃в҃ день сва ѡ̇на ст-

7. рана празнꙋютъ егѡ̀ и̇ма жити̇е и̇ правило красно съст-

8. авлено с бдение и̇ славослови̇е и̇ с велико тржество и̇ похвала

9. тꙋ вакраце написахомъ за сегѡ̀ с͠таго ц͠ра їѡ̇ана владїм-

10. и̇ра и̇ма на грчески̇ преведено жити̇е єгѡ̀ и̇ правило и̇ тꙋ мн-

11. ого погрешно и̇ли̇ после за много време писано житие

12. егѡ̀ и̇ли̇ некои̇ србинъ и̇ли гркъ пременнили̇(!) и̇ хотели̇ по-

13. кри̇ти̇ родъ егѡ̀ како е ѿ рода ц͠арѝ болгарски̇хъ написа-

14. ли како да е биль ѿ рода србскаго синъ немана симиѡ̇на

15. но весма погрешили̇ не знали̇ въ коѧ лета билъ симеѡнъ

16. србски̇ не били̇ в то време вь србие крали̇ нїкако а де. ца-

17. рꙑ и͗хъ паки̇ после билъ симеѡ̇нъ наманъ и̇ сни егѡ̀

18. крали̇ за много лета и̇ сви̇ с͠тьі србски̇ крали̇ зна-

19. то естъ и̑ напи̇сато кои̇ де се е преставилъ и̇ де сꙋ мощи̇

20. нихни̇ и̇ гроби̇ чи̇таи̇ родословъ србски̇ ѡ̇брещеши̇ въ кое

21. време билъ самоилъ и̇ симеѡ̇нъ и̇ с͠тꙑ їѡ̇анъ владимиръ

22. и̇ пзнаеши̇(!) како погрешили̇ писатели̇ въ томъ и̇ли по-

23. кривали̇ родъ и̇ ѡ̑течество с͠тгѡ̀ їѡ̇ана владимира

л. 26v

1. по ꙋбиение їѡ̇аново поишелъ ц͠ръ грчески̇ невозбрано во ѡ̇хрꙇ̇дь

2. тамо пребивалъ билъ їѡ̑анъ с͠тꙑ въ ѡ̇хридь за г҃ лета сво-

3. его црⷭ҇твованиа и̇ предали̇ емꙋ ѡ̇ни ꙋбиици̇ сва болгарїа

4. невазбрано приишелъ и̇ ѿврзалъ хазна и̇ съкровища црⷭ҇каѧ

5. и̇ и̇знелъ много злато и̇ ребро(!) безчисла и̇ раздавалъ своимъ⸱

6. воиномъ възелъ много вѣнци̇ и̇ корон(!) ц͠рскиѧ̇ и͑ камение многѡ̀-

7. ценое показалъ велика милость ц͠рици̇ мари̇и̇ жени̇ їѡ̇а-

8. на ц͠ра и̇ петъ дщеремъ еи зналъ како ѡ̇на предала емꙋ

9. црстⷭ҇во болгарское оу͗била своегѡ̀ мꙋжа и̇ приишелъ ѿ тр-

10. новъ. двидъ(!) патри̇архъ и̇ два̀ барона болгарски̇ богданъ

11. и̇ миробизо принели ключи̇ ѿ три̇десетъ и̇ петъ градовъ

12. болгарски̇хъ и̇ предали̇ клꙋчи̇ и̇ гради̇ ц͠рꙋ грческомꙋ ѡ̇нъ⸱

13. поставилъ миробоза и̇ богдана паки̇ барои̇(!) над болгари̇а

14. тако въ то време ради̇ греха̀ самоилова ц͠ра болгарскаго и̇

15. ради̇ ереси̇ новатиански̇е и̇ арианские арменские що се били̇ оу̇множили̇

16. въ хоридскаѧ(!) страна въ болгарехъ пало ц͠рство болгарскоє

17. под влатъ(!) грческаѧ коначно но поселеди̇(!) с͠ты їлариѡ̇нъ епї-

18. копъ(!) меглиски̇ и̇ с͠ты ѳеѡ̇филактъ и̇скоренили̇ и̇ погасили̇ ѡ́-

19. ни͗ проклети̇ ереси̇ конечно ѿ болгари̇а : --------------------------------

20. билъ некои̇ доланъ поробенъ ѿ гръци̇ въ тиа брани̇ с болгари̇

21. що и̇меѧли̇ билъ въ цари̇ градъ в. некоеко(!) великаго велмꙋжа

22. продатъ билъ хи̇таръ и̇ смотреливъ велми̇ п(!) некое

23. време побегналъ и̇з ц͠ри градъ и̇ прии̇шелъ въ стрꙋмица

л. 27r

1. и̇ творилъ себѣ како е ѡ̑нъ с͠нъ ароновъ и̇ ѿ рода црⷭ҇каѧ⸱

2. тꙋ било по слꙋчаю събрано много воїнство болгарское

3. и̇ ѡ̑гласили̇ себе долана за ц͠ара болгарска въстали̇

4. и прогнали̇ воинство грческое ѿ страни̇ ѡ̑хридски̇е и̇ въца-

5. рил се доланъ на болгари̇ ѡ̑хридские но не чествовали̇ своє

6. воинство добре зато вои̇нство и̇згнали̇ долана и̇ пос-

7. тавили̇ себе ц͠ара тихомира барона по неко(!) време ѡ̇-

8. н̇и̇ доланъ хитар си̇ събралъ паки̇ много народъ по се-

9. пе(!) и̇ приишелъ на тихомира и̑ оу̇хатилъ и̇ ѡ̑слепи͗лъ егѡ̀

10. и̇ ѡ̑слепилъ егѡ̀ и̇ ꙋбилъ и̑ црствовалъ за тридесетъ

11. лета доланъ и̇ ѿелъ много градове ѿ грци̇

12. неко алꙋсианъ. въсталъ ѿ ц͠ри градъ болгаринъ посланъ ѿ

13. грчки̇ съборъ на погꙋбление доланово алꙋсианъ казовалъ и̇ т-

14. ворилъ себе ѿ рода царѝ болгарскихъ тако наꙋчили̇ егѡ̀ грци̇

15. да дигне бранъ въ болгарию вѣровали̇ много народъ алꙋсїанꙋ

16. и̇ въстали̇ на долана бранию доланъ виделъ защо не можетъ пр-

17. оти̇вити се алꙋсианꙋ и̇ при̇ѡ̇бщилъ егѡ̀ на црство по мало вр-

18. еме алꙋсианъ въсталъ на долана и̇ ѡ̇слепилъ егѡ̀ и̇ ѡ̑ста

19. самъ на ц͠рство и̇ предал се волею гркомъ и̇ бил и̇мъ поко-

20. ренъ за двадесетъ лета ва ѡ̇хридъ ц͠рствовалъ та за пети̇-

21. десетъ лета такмо ва ѡ̇хридъ до копие(!) и̇ до щипъ држалї

22. доланъ и̇ алꙋсианъ а трново и̇ дꙋнавиа за о҃ лета би̇л[о]

23. подъ ѡ̑бласти̇ грческиа и̑ творили̇ грци̇ много пакост[ъ]

л. 27v

1. болгаромъ и̑ ѡ̑злоблали ихъ --------------------------------------

2. билъ въ то време в лето ҂а҃ р҃ о҃ въ търново патриархъ с͠ты їѡ̇анъ

3. зрелъ ѡ̇злобление болга́рское ѿ гръковъ и̇ плакалъ и̇ молилъ б͠га

4. съ слзами̇ да и̇збавитъ и̑хъ ѿ работи̇ грческие и̇ ꙗвил се емꙋ

5. с͠тꙑ великомꙋченикъ димитриа него би̇ли̇ слави̇ли̇ и̇ почи̇-

6. тали̇ ц͠ари трновски̇ и̇ болгарски̇ и̇спрвоѿ родъ въ родъ ѿ ми̇-

7. хаи̇ла благочестиваго до с͠тго їѡ̇ана владимира тои̇

8. с͠тꙑ мꙋченикъ поменꙋлъ домъ и̇ родъ ц͠реи̇ болгарски̇хъ и̇

9. посланъ билъ ѿ бо͠га на помощъ и̇ ѡ̇бновление ц͠рства⸱

10. болгарскаго въ трново рекалъ патриархꙋ да постави̇-

11. тъ а̑сѣна ц͠ра болгаромъ и͗ б͠гъ бꙋдетъ с нимъ и̇ ꙋсп-

12. еетъ скиптра болгарскаѧ въ рꙋкꙋ а̑сѣновꙋ тако

13. патриархъ по повелению б͠ожию призвалъ а̑сена и̇ пе-

14. тра̀ брата егѡ̀ ѿ влахию били̇ ѿ рода црскаго внꙋци̇

15. гаврилови̇ с͠на самоилова що билъ и̇згнатъ ꙗкоже

16. рече се вълахию(!) и̑ повелелъ и̇мъ съгради̇ли̇ ц͠рква красна въ

17. трново во име с͠тагѡ̀ мꙋченика димитриа и̇ сазвалъ па-

18. триархъ епископи̇ и̇ господи̇ болгарски̇е въ трново на ѡ̇свѣ-

19. щение цр͠кви̇ по смотрению б͠жию събрал се много народъ

20. егда ѡ̑с͠тꙑлъ патриархъ црковъ принелъ вѣнецъ и̇ багр-

21. еница и̇ вечалъ(!) асѣна на црⷭ҇ство болгарское и̇ сказалъ

22. въсемъ како пове̇лено било емꙋ̀ ѿ бо͠га с͠тꙑмъ димит-

23. риемъ тако народъ ѿ радости̇ възивали̇ велегласно⸱

л. 28r

1. да живїтъ а͗сѣнъ многаѧ лѣта асѣнꙋ црꙋ болгарс-

2. комꙋ многаѧ лета їѡ̇анꙋ блаженеишемꙋ патри̇-

3. архꙋ трновскомꙋ и̇ всеи болгарии многа лета тако пристали̇ много

4. господи̇ болгарски̇е по а̑сѣна ц͠ра ѡ̑нъ поставилъ пе-

5. тра̀ брата своего̀ въ први̇ и̇ вели̇ки̇ чинъ воински̇ и̇ по-

6. ставилъ съвъ чинъ воински̇ по чинꙋ првомꙋ како що

7. и̇меѧли̇ ц͠рѝ трновски̇ преродители̇ егѡ̀ и̇ стекал се

8. народъ болгарски̇ како единъ чловекъ въ трново еди̇-

9. нодꙋшно на помощъ асѣнꙋ. и̇ събрало се воинсво. ѿ вл-

10. ахиа послали влашки̇ господари̇ на помощъ асѣнꙋ

11. то било вола б͠жиа съ асѣна и̇ прїишла емꙋ̀ века(!) помо-

12. щъ ѿвсꙋдꙋ и͗ ꙋкрѣпил се на црство болгарское и̇ ѿ-

13. мастилъ гркомъ сꙋгꙋбо ѡ̑би̇дꙋ и̇ ѡ̑злобление що ѡ̇-

14. ни̇ за о҃ лета̀ творили̇ болгаромъ зимали данъ ѿ нї-

15. хъ тежка тако и ѡ̇ни̇ давали̇ за шестидесетъ лета

16. асѣнꙋ и̇ синꙋ егѡ̇ їѡ̇ан̇ що ѡ̇ни̇ ѡ̑слеплали̇. бо-

17. гаровъ(!) при само̇ила ц͠ра и̇ много таина пакостъ творили̇

18. болгаромъ то и нихъ постигло последи̇ ѿ болгари̇

19. тристотнъ(!) хилади̇ воиска грческа и̇ ѿ различни̇и̇и̇(!)

20. народи ѿкꙋповали̇ и̇ пратили на а͗сѣна. и̇ на болга-

21. риа но асѣнъ и̇ болгари̇ све ѡ̇навоиска за ѡ̇самъ

22. лета побили ї поробили тако едва престали̇ ѡ͗ бранъ с грц[и]

23. твори̇ти̇ и̇ ѿмащати̇ првою ѡ̑бидꙋ болгарско[ю]

л. 28v

1. ѡ̑бретает се въ стар̇и рꙋкописни̇ къниги̇ повѣстъ ра-

2. ди̇ того ц͠ра а̇сѣна старагѡ̀ како по реставление(!) па-

3. триарха їѡ̇ана с͠тгѡ̀ призвалъ ѿ охридъ с͠тгѡ̀ ѡ̑ц͠а

4. ѳеѡ̇филакта и͗ поставилъ егѡ̀ патриахрха(!) въ трново

5. то́и премꙋдри̇ и̇ вселенски̇ оу̇чителъ въ та времена̇ про-

6. свѣтилъ и̇ ѡ̑чистилъ болгариа ѿ ереси̇ различни̇ тако и̇ вл-

7. ахиа били власи̇ приели римска ересъ сви конечно

8. и̇ и̇спърво читали̇ по латински̇ како сꙋ с латни͗(!) їединъ

9. родъ и̇ ꙗзикъ ѳеѡ̇филактъ с͠тꙑ. подвигналъ ц͠ра асѣна

10. пои̑шелъ на влахиа и̑ покорилъ ѡ̇бе влахии̇ под своѧ вл-

11. астъ и̇ запретилъ влахомъ кои чатитъ по латински̇

12. ꙗзикъ и̇ и̇сповѣдꙋетъ римско и̇сповѣдание꙼ и̇ вѣра

13. да мꙋ се ꙗзикъ ѿрежєтъ и̇ повелелъ и́мъ читати̇ по бо-

14. гарски̇(!) и̇ съдржати̇ вѣрꙋ праволавною(!) тако ѿ то вреⷨ

15. власи̇ ѡ̑братили се паки̇ въ православие и̇ читали̇ по

16. болгарски̇ ꙗзикъ до скорае време нїна паки̇ и̇зва-

17. дили̇ и̇мъ рꙋси̇ на влашки̇ ꙗзикъ проти̇(!) писание тако

18. тащаниемъ патриарха с͠тгѡ ѳеѡ̇филакта и̇ ц͠ра

19. асѣна а̑сѣна много народъ ѡ̇братиⷧ се въ правосла҄вие

20. паки̇ поидемъ на прваѧкако въсталъ а͗сѣнъ на грци̇ и̇

21. и(!) победилъ и̇хъ и̇ прогналъ и̇хъ конечно ѿ болгариа

л. 29r

1. егда слишали̇ грци̇ како поставили̇ болгари себе

2. ц͠ра̀ в трново а͗сѣна смели се ѿ ꙋжаса и̇ събрали̇

3. воинство много поишли̇ на асѣна ц͠ра не можелъ

4. а̑сѣнъ ѡ̇долети̇ гркомъ и̑ преишелъдꙋнавъ въ вла-

5. хїю съ све воиство и̇ събралъ тамо⸱ мъного вои̇н-

6. ство пъкъ преишелъ дꙋнавъ и̇ ѡ̑братил се⸱

7. на грци̇ и̇ било бранъ страшна воиска безчи̇-

8. сленаѧ и̇ грческа и̇ болгарска и̇. пала воиска гр-

9. ческаѧ безчисла ѿ болгаровъ посечени и̇ побие-

10. ни̇ тако ѡ̑долелъ а̑сѣнъ гркомъ конечно и̇ побил ихъ и̇ ѿгн-

11. алъ ѿ земли болгарские паки поишелъ с воинство на с-

12. рбие и̑ покорилъ и̑хъ под свою властъ и̑ били србие

13. неколико време под властию е͗гѡ̇ паки въстали н-

14. а болгари̇ срби̇е и̇ грци̇ заедино и̑ много пакостъ

15. сътворили̇ србие ц͠рквамъ болгар͠ски̇мъ билъ с͠тꙑ

16. ѳєѡ̇филактъ въ то време патриархъ трновски̇ и̇ пла-

17. калъ много ѡ̇ запꙋстене многихъ цркавахъ билї

18. србие в то време римска ересъ држали̇ зато ра-

19. товали на цркви̇ болгарские и̇ по много.крвопро-

20. литие ѿгналъ ц͠рь асѣнъ сръбие ѿ болгариа и̇ сми̇-

21. рилъ. и̇хъ и͑меѧли̇ на помощъ себѣ србие и̇ маџаровь

л. 29v

1. ц͠ръ грчески їѡ̇анъ катакꙋзимъ приишелъ на ц͠ра асѣ̇на

2. с велика воиска но асѣнъ победилъ е͗гѡ̀ и̇ ꙋхатилъ егѡ̀

3. и изболъ емꙋ ѡ͑ч͠и по їѡ̇ана насталъ. алеѯиа ц͠ръ гр-

4. чески̇ и̇ ѡ̇нъ събралъ воиска ѿ много ꙗзици̇ и̇ поиш-

5. елъ на болгариа егда се почели бити̇ ѡ̇долени̇ бол-

6. гари гркомъ и̑ побегалъ ц͠рь алеѯиа и̇ ѿ скорое

7. бегана(!) палъ шлемъ егѡ̀ црсⷦ҇ии ѿ глави̇ егѡ̀

8. болгарские воини принели̇ ѡни̇ шлемъ своемꙋ ц͠рꙋ

9. асѣнꙋ тако паки̇ побеждени̇ грцѝ ѿ болгаровъ

10. и̇ ꙋзелъ в то време ц͠рь асѣнъ много градове ѿ грци̇

11. но алексиа ц͠ръ паки собралъ воиска множест-

12. во и̇ пратилъ на асѣна с василиа и̇ костантина

13. начелници̇ воински̇ и̇ генерали̇ грческие ҂с҃ о҃ хїла-

14. ди̇ но попꙋщениемъ бо͠жимъ побили̇ и̇хъ болгари̇

15. и̇ поробили и̇ не возвратил се никои началникъ къ

16. ц͠рю алеѯии̇ егда слишалъ алеѯиа то побитїе

17. воиское(!) палъ ва ѡ̇чаѧние(!) и̇ послалъ възискати̇

18. миръ съ асѣна и̇ петра̇ но не полꙋчилъ ѡ̑нъ паки̇

19. послалъ воиска на асена множество но пакї

20. ѡ̇на воиска побили̇ болгари̇ и̇ възели въ пленъ але-

21. ѯиа дꙋка аспида тр͠и генерали грческие

л. 30r

1. паки алексиа ц͠ръ послалъ четвртаѧ воииска(!)

2. на ц͠ра асѣна с некоего генерала їсака стокра-

3. тора тои исакъ побилъ г҃ хилади̇ болгари̇ по-

4. следи ѡ̇долели егѡ̀ и̇ ꙋхатили̇ егѡ̀ и̇ ѡ̇бтекли̇ св-

5. е воиство грческое болгари̇ и̇ поробили̇ и̇хъ

6. мало некои ѿ нихъ побегли̇ тако ѡ̇стала пꙋс-

7. та земла̀ грческаѧ без воинство сами̇ числа-

8. тъ ҂г҃ ҂т҃ хилади̇ воїска погибла грческаѧ на

9. болгариа побиена и̇ поробена тако ѿмастилъ

10. съмъ(!) б͠гъ ц͠ремъ грческимъ въ то време. ѡ̇ни мно-

11. ого пакости̇ чи̇нили̇ болгаромъ и̇спрво но и̇-

12. м се възвратило въ то време сꙋгобо ѿмащенїе

13. не веровали како е асѣнъ повѣленемь бож͠имъ̇

14. билъ посталенъ(!) ц͠рь болгаромъ но се рꙋгали̇ емꙋ

15. и̇ ѡ̇ни̇ дигали̇ воиска толико пꙋти на асѣна ц͠рѧ

16. ѡ̇нъ никако не ишелъ на нихъ но когⷣа приходили̇ на

17. нѣго ѡ̇нъ помощию бож͠иею побеждалъ и̇хъ

18. крѣпко и̇ тако за ѡ̇самъ ле́та непрестана бра-

19. нъ чинили̇ грц̇и съ асѣна докле погꙋбили̇ све

20. сво воинство и̇ ѡ̇бнищало ц͠рство и̑хъ последї се

21. покорилъ ц͠рь алеѯиа ц͠рю асѣнꙋ и̇ данъ давалъ

л. 30v

1. доклѣ црствовалъ а͗сѣнъ зималъ данъ ѿ царѝ

2. грческие тако и снъ и̇ братъ егѡ̀ престали грци̇ и̇

3. болгари̇ бранъ творити̇ покорилъ асѣнъ себѣ подъ св-

4. оа властъ и̇ вахи̇(!) ѡ̇бе тако се прославилъ на зе-

5. мли̇ паче многихъ ц͠ри и̇ крали̇ и̇меновалъ се⸱

6. ц͠ръ вселенск̇и защо имеѧлъ себѣ кесари̇ римскїе

7. даници̇ и̇ прочи крали̇ покорни̇ славно било име

8. егѡ̀ тако имеѧлъ с͠ты мꙋжи̇ патри̇арси въ

9. трново и̇ посꙋшавалъ(!) и̇хъ покорно ѡ̇ни егѡ̇ нас-

10. тавлали̇ на велики̇ добродетелеи̇ много црк͠ви и̇

11. монастири̇ съгради̇лъ по болгари̇а и̇ в стаа гора̀

12. атонскаа ѡ̇бновилъ монасти̇ри̇ моного(!) и̇ прилож-

13. лъ(!) и̇мъ села и̇ метоси̇ и̇ повелелъ и̇мъ читати̇ по бол-

14. гарски̇ ꙗзикъ трново ѡ̇бновѝлъ градомъ и̇ много

15. црк͠ви̇ внꙋтръ съградилъ милостиа(!) нищимъ и̇ ц-

16. рквамъ оу̑стави̇лъ много ѿ црскаѧ съкровища

17. пишетъ с͠нъ егѡ̀ їѡ̇анъ блаженꙑ ѡ̑ц͠ъ мои̇ ц͠ръ а͗сѣнъ

18. все свое и̇мение и̇ съкровища простре и̇ истощи̇ на

19. милостини̇ нищи̇мъ и̇ цркавамъ такоково благочес-

20. тие и̇ ми̇ръ си͗ало въ болга́рию въ време благоче-

21. стиваго и̇ славнаго̇ ц͠ра асѣна стараго ї билъ

л. 31r

1. на вѣликꙋ ползꙋ болгаромъ с нимъ благоволилъ б͠гъ⸱

2. и̑ въздвигалъ и̇ ѡ̇бновилъ скипрꙋ(!) ї црство болгарское

3. ꙗкоже рече се и̇спрво таково благочестие и̇ миръ

4. не възмогалъ зрети̇ диаволъ въ болгарию но возд-

5. вигалъ завистъ на ц͠ра а̑сѣна билъ некои̇ и̇ванко

6. баронъ први̇ асѣна ц͠ра̇ и̇ билъ коваренъ и̇ завистенъ

7. чловѣкъ и̇меѧлъ родъ и̇ братиа много и̇ били̇ славн-

8. и̇ въ трново паче многихъ инехъ тои и̇ванко съгла-

9. силь се съ своими̇ и̇ преклонилъ многихъ на свои̇ съвѣтъ

10. ꙋбити ц͠ра а͗сѣна и̇ ѡ̇нъ да се въцаритъ тако и сестрꙋ

11. асѣновꙋ прелащалъ на сквърное безаконие свое то

12. їванково дело разꙋмелъ ц͠ръ асѣнъ и̑ позваль егѡ̀ е-

13. дина нощъ на сꙋдъ к себѣ и̑ изрекалъ на нѣго сꙋ-

14. дъ смртн̇и но їванко ꙋготовилъ своихъ многихъ

15. по ꙋлицахъ и̇ похитили̇ стражи̇ ц͠рские и̇ ѡ̇бвла-

16. дали̇ домъ црски̇ тако и̇ванко и̇меѧлъ скоровѣнъ(!)

17. мечъна то и̑ ꙋстрмил се и̇ проболъ ц͠ра асѣна и̇ ꙋ-

18. мрелъ ц͠рь асѣнъ во тои̇ нощи̇ и̇ванко ѡ̇блвадалъ(!)

19. трново и̇ изване горꙋ̀ емꙋ̀ и̇ ꙋкрепил со(!) на бранъ

20. но петръ братъ асѣновъ ѡ̇бтекалъ їванка внꙋ-

21. таръ гра̀да ѿвсꙋдꙋ за много време ви̇делъ

л. 31v

1. їванко защо не можтъ стати противо петра брата а͗сѣно-

2. ва некако хитро съ свои̇ братиа и̇збегалъ и̇ приишелъ къ ц͠рю

3. грческомꙋ ѡ̇н го приелъ и̇ благодарилъ ем꙼ много за ꙋбиенїе

4. ц͠ра асѣна и̇ назвалъ егѡ̀ сѣбе ѡ̇ц͠а далъ емꙋ̀ въ женꙋ свою

5. матеръ старꙋ и̇ въдовꙋ аннꙋ̀ и̇ поставилъ егѡ̀ въ филопопо-

6. лъ стари̇ и̇ драма генерала но на велико зло произашло. грком

7. їванково приетелсто(!) ꙗкоже речет се благочестиви̇ и̇ славнї

8. ц͠ръ асѣнъ смотрениемъ бо͠жимъ таковъ конецъ мꙋченїчески̇

9. сконачалъ(!) ц͠рствовалъ лѣта и̇ прїишелъ до ѡ̇самдесе-

10. тъ лета житиѐ свое и̇ нареченъ стари̇ ц͠ръ асѣнъ

11. по асена насталъ петръ братъ егѡ̀ на ц͠ртво. въ тр-

12. ново и̇ имеѧлъ ми̇ръ с грц̇и и̇ сви̇ кралевства миръ

13. и̇меѧли̇ с нимъ петъ лета црстⷭ҇вовалъ по асѣна бра-

14. та своегѡ̀ и̇ преставил се къ гⷭ҇дꙋ въ ми̇рѣ и̑ тишинѣ

15. по петра̀ въсприелъ црсⷭ҇тво калиманъ їѡ̇анъ с͠нъ

16. асѣновъ некои го писали̇ кало їѡ̇анъ но се ѡ̇нъ самъ под-

17. писꙋе въ превѣлегии̇ златопечатни̇е їѡ̇анъ асѣнъ кал-

18. и̇манъ сиречъ їѡ̑ановъ асѣновъ калиманъ првомꙋ

19. преродителꙋ титла ї своемꙋ ѡ̑ц͠ писалъ пакъ свое

20. и̇ме калиманъ ѡ̇ни̇ їванко ѿстꙋстꙋпилъ(!) ѿ грци̇ и̇

21. събралъ воиска много сътворилъ велика пакостъ гръкомъ

л. 32r

1. и̇ погꙋбилъ мого воиство и̇хъ но грци̇ прелъстили̇ егѡ̇ хит-

2. ро ѡ̇н се ѡ̑безꙋмилъ и̇ вѣровалъ и̇мъ приишелъ самъ въ цари̇-

3. градъ ѡ̇ни гѡ̇ метнꙋли̇ въ един̇ мрачнꙋ темниц̇ тꙋ

4. и конецъ въсприелъ ѡ̇каѧни и̑ грди̇ ц͠реꙋбиица ѡ̇стал

5. митаръ братъ егѡ̑ и̇ много градове грчески̇ ѡ̑блада-

6. лъ въсталъ на їѡ̇ана кали̇мана с воинство призва-

7. лъ рꙋси̇ ѿ рꙋсиа на помощъ себѣ но їѡ̑анъ калиманъ ѿгн-

8. алъ рꙋси паки̇ въ рꙋсию и̇ победилъ митара и ꙋбилъ егѡ̇ на

9. бою тако се разрꙋшила сила їванкова и̇ митарева що

10. чинили̇ много смꙋщение междꙋ грци̇ и̇ болгари̇ въ то вре-

11. ме въстали̇ латни(!) и̇ ꙋзели ѿ грци̇ цри́градъ разделили се

12. грци̇ на двое и͑меѧли в҃ ц͠ара единъ въ витинию їѡ̇а-

13. нъ калосъ единъ въ солꙋнъ ѳедоръ(!) ласкарь наговорилї

14. грци̇ солꙋнски̇ латиновъ да покоратъ себѣ латни̇(!) и̇ бо-

15. гарию(!) ѡ̇бещал се ѳеѡ̇дорь ласкаръ помагати имъ и͑

16. въстали̇ на їѡ̇ана калимана с вѣлика си́ла но ѡ̇нъ билъ п-

17. аче ѡ̇ца̀ своего̀ благополꙋченъ и̇ хризъ и̇ и̇скꙋсенъ

18. на бранъ победилъ латини̇ и̇ ꙋхатилъ балдавиа

19. крала вѣнецискагѡ̀ и̇ сви̇ генерали̇ и̇ гоподи̇ егѡ̀

20. ѡ̑ковалъ и̇хъ и̇ водилъ и̇хъ за собою паки въсталъ

21. на ѳеѡ̇дора ц͠ра и̇ негѡ̀ побѣдилъ и̇ ꙋхвати̑лъ егѡ̀

л. 32v

1. ї изболъ емꙋ ѡ́бе ѡ̇чи̇ въ солꙋнъ и̇ всадилъ егѡ̇ в темнцꙋ тꙋ и̇

2. ꙋмрелъ ѿ болезни̇ и̇ всталъ с вѣлика ꙗростъ їѡ̇анъ ка-

3. иманъ(!) и̇ разорилъ градовѣ грческие множество ѿ ѡ̇снова-

4. ни̑е и̇ до нинѣ пꙋсти̇ ѿ нихъ и̇ма филипополъ марꙋлъ ко-

5. нечно пꙋсти̇ ѿ то време стоꙗтъ а дрꙋги̇ разоѡ̇рени̇(!)

6. градовеи̇(!) и̇хъ драма серезъ кавала демиръ и̇саръ не-

7. но ѡ̇рванъ тасо и̇ни многи̇ по нисии̇ единъ солꙋн̇

8. ѡ̇ставилъ за любовъ с͠томꙋ димитрии̇ коегѡ̇ сла-

9. вили̇ ѡ̇ни̇ и̇ почитали̇ и̇ ѡ̇бразъ егѡ̀ на печатъ свои̇ и̇-

10. мели̇ и̇ до нинѣ стоитъ на печатъ и̑хъ и̇ хрисовꙋли̇

11. грци̇ кажꙋтъ приишелъ и̇ солꙋнъ да разори̇ и̇ ꙋбилъ егѡ̀

12. тꙋ стꙑ димитриа но нестъ и̇стина то ихъ мненїе

13. ѡ͗нъ последи̇ за мно(!) лета живеѧлъ и̇ паки̇ на вои̇с-

14. ка ва солꙋннъ(!) ранетъ билъ̇ на рꙋкꙋ десною и̇ ꙋмре-

15. лъ ѡ̇н имеꙗли̇. великꙋ вѣрꙋ и̇ ꙋсрдие къ стомꙋ ꙗ-

16. коже и̇спрво рече се за ѡ̇ца̀ егѡ̀ тако сталъ на

17. грци̇ и̇ на латни̇(!) ц͠ръ їѡ̇анъ калиманъ и̇ покорилъ⸱

18. и̇хъ и̇ дан зималъ и̇ ѿ латни̇(!) како пишетъ въ житиѐ

19. преподобние параскеви̇ привелъ балдавиа вѣнь-

20. циискаго ї господи̇ и̇ генерали̇ егѡ̀ въ трново

21. и̇ исекалъ глави̇ и̇хъ на свехъ блалдавии̇ пр

л. 33r

1. паки всталъ и̇ покорилъ србие и̇ маџари̇ и̇ арнаꙋти̇ пд(!)

2. свою властъ како пишетъ и̑ ꙋ прологꙋ на пренесенїе мощ-

3. еи̇ с͠таго їлариѡ̇на меглискаго ї превѣлегии̇ їзꙋгравскї

4. показ̇ютъ предели и̇ граници̇ егѡ̇ до бꙋдимъ и̇ вѣнеци̇а и̇

5. лехи̇аи̇. грециа под нимъ покорена била тако се просла-

6. вилъ ц͠ръ калиманъ на сва земла̇ своимъ храбрствомъ

7. и̇ благополꙋчиемъ паче ѡ̇ца своегѡ̇ ц͠ра а͗сѣна и̇ б͠гъ билъ

8. с ни̇мъ и̇ на свака бранъ ѡ̇долевалъ и̇ побеждалъ⸱

9. съдалъ(!) монастиръ вънꙋтръ трново вѣлики и̇ краси̇(!) во име

10. м҃ мꙋчениковъ и̇ принелъ ѿвсꙋдꙋ мощи с͠тꙑхъ многихъ въ

11. трново въ то(!) монастиръ полагалъ и̇хъ и̇ самъ тꙋ чес-

12. то приходилъ на пени̇е и̇ поклонени̇е с͠тꙑмъ въ то време

13. с͠ты савва србски̇ приишелъ въ торново(!) при̑ сегѡ̀ ц͠ра

14. би̇лъ събски(!) кралъ владиславъ и̇меѧлъ за женꙋ дщѐрь

15. того ц͠ра и̑ тꙋ се преставилъ с͠тꙑ савва и꙼ погребли̇

16. егѡ̇ въ тои̇ монастирь ц͠рски последи пренели мощи̇ егѡ̀

17. въ срби̑ю тако ц͠ръ їѡ̇анъ и̇ дрꙋги̇ монасти̇ри̇ съградилъ

18. многи̇ въ сливѣнскою горꙋ̀ на подоби̇е с͠тꙑе гори̇ а-

19. ѳонски̇е паки̇ въстали̇ латни(!) на того ца͠рѧ по

20. море и̇ било бранъ въ солꙋнъ много на таѧ брань

21. исходи̇лъ самъ напреди̇ и̇ ꙋправлалъ сво(!) вои̑нство

л. 33v

1. на таѧ бранъ ранїли̇ егѡ̀ некако с оганъ. латинъ или̇

2. с. пꙋша(!) въ десною рꙋкꙋ и̇ по три дни̇ оу̇мрелъ въ солꙋнь

3. борони̇ егѡ̀ и̇ вои̇ство що и̇мелѧли̇(!) любовъ к немꙋ велїкꙋ

4. не погребли егѡ̀ въ солꙋнъ но и̇спрали̇ вънꙋтрнаѧ егѡ̀

5. и̇ принели̇ егѡ̀ во трново и̇ поребли̇(!) егѡ̀ въ м̇онастиръ⸱

6. егѡ̇ м҃ мꙋченїковъ ----------------------------------------------------

7. по калимана насталъ на црство бори́лъ с͠инъ петровъ

8. и̇ ѡ̇нъ⸱ оу̇чинилъ миръ с грци̇ и̇ латини̇ вратилъ имъ

9. некои̇ градове и̇ места и̇ имеѧлъ миръ црствоваль

10. е͠і лета и̇ преставил се на црⷭ҇ство въ т̇рново –̈

11. по борила насталъ мичо и̇ли смилецъ на царст-

12. во царствовалъ за двадесеть и̇ петъ лета но не бї-

13. лъ благополꙋченъ на бранъ въ то негово црство⸱

14. оу̑зели̇ гр̇ци землю ѿ болгари̇ до щипъ зато болга-

15. ри̇ възненавидели̇ смилца̇ ц͠ра и̇ и̇згнали егѡ̀ ѿ ц-

16. арсⷭ҇тво ѡ̇н поишелъ въ цари̇градъ съ сина своегѡ̀

17. асѣна̀ и̇ тамо скончал се смилецъ ц͠ръ снъ егѡ̇

18. ѡ̑сталъ и̇ далъ ем꙼ꙋ ц͠ръ грчески̇ въ женꙋ свою дъ-

19. щеръ їри̇нꙋ ---------------------------------------------------------

20. полгари(!) поставили̇ на црство костантина шишм-

21. ана внꙋка петрова ї асѣнова и̇спрво билъ


л. 34r

1. възрастомъ вѣликъ и̇ лицемъ красенъ съва͗ се дивилї

2. на красотꙋ и̑ возраста костантинова колико билъ кра-

3. сенъ и̇ перона(!) како ѿ црски̇ родъ и̇ племе билъ тако и̇ лї-

4. цѣ и персона егѡ̇ ꙗвлала и̇спрво билъ въ видинъ да-

5. тъ емꙋ би̇лъ видинъ ѿ смилца ц͠ра ѡ̇собна власт

6. и̇меѧлъ некако и̇ воиство и̇ много и̇меѧлъ бранъ

7. с милꙋтина крала србскаго последи̇ далъ емꙋ⸱

8. милꙋти̇нъ кралъ въ женꙋ дъщеръ прваго свогѡ̀(!)

9. велмꙋжа драгоша и̇ смирил се костантинъ с ми̇-

10. лꙋтина и̇ били въ великꙋ любовъ последи̇ за мно-

11. гавремена егда родили̇ чеда далъ милꙋтинъ

12. дъщеръ свою недꙋ за михаила сина костантино-

13. ва ꙗкоже речет се последи̇ призвали̇ болгари̇

14. ѿ видинъ того костантина шишⷨана и̇ поставилї

15. егѡ̀ ц͠ра и̇ имеѧлъ и̇спрво миръ с грци̇ вртилъ(!) и̇мъ

16. градъ месебра по некое време ѿгналъ костантїнъ

17. женꙋ свою првою за некоѧ вина зазорна въ никею и̇ в-

18. зелъ за женꙋ ѳеѡ̇дорꙋ дъщи̇ ц͠ра грческаго ѳеѡ̇дора

19. пом по ѳеѡ̇дора ц͠ра насталъ їѡ̇анъ с͠нъ егѡ̀ на цр-

20. ство но михаилъ ѡ̑слепилъ їѡ̇ана и̇ изгнал егѡ̀

21. ѿ црство зато желала(!) жена̀ костантинова по

л. 34v


1. по своегѡ̇ брата и̇ подвигла костантина на гнѣвъ

2. събралъ вои̇ска много и̇ поишелъ на михаꙇ́ла ц͠ра гр-

3. ческаго тако и̇ михаилъ и̇шелъ на костантина ц͠ра егд(!)

4. виделъ михаилъ множесво воинство болгарско оу̑бо-

5. ѧлъ се велми̇ и̇ побегалъ скришно ѿ своихъ краи̇ море и̇

6. нашелъ малъ кораблъ на краю де зимали̇ себѣ вода и̇ се-

7. лъ въ немъ п̇обегалъ въ цариградъ тако сва воиска егѡ̀

8. побегла натрагъ костантинъ разоралъ гради̇ и̇ села мн-

9. ого грчески̇наплнїл се користъ много и̇ вратил се

10. въ трново оу̇мрела ѳеѡ̇дора жена егѡ̀ михаилъ пал-

11. еѡ̇логъ далъ костантинꙋ во женꙋ марию свою бра-

12. танїцꙋ но нї тако не полꙋчилъ миръ михаїлъ

13. с костантина шишмана паки̇ воевалъ на грчка

14. земла за(!) михаилъ послалъ и̑ призвалъ латини себѣ

15. на помощъ билъ приелъ верꙋ латинскою въ то време

16. преходили̇ латни(!) по море и̑ розорали̇ и͑ съжигали̇ с͠таѧ⸱

17. гора̀ аѳонскаѧ и̇ и̇збили̇ много̇ ѡ̑ц͠и с͠тꙑ за благоче-

18. стие црствовалъ̇ костантнъ десетъ лета въ трново

19. въ̇сталъ некои̇ прости̇ ѡ̇вчаръ и̇ въвоинїл се по мало вр-

20. ме(!) сталъ баронъ и̇ билъ хїтаръ и̇ коваренъ преклонїлъ во-

21. и̇нсво къ себе и͑ въсталъ на костантина с воиска

л. 35r

1. и̇шли̇ на болгари̇а но ваталъ(!) кралъ ми̇лꙋтинъ

2. на палеѡ̇лога с воинство и̇ ꙋзелъ ѿ грци̇ землю ѿ

3. щипъ до серезъ що били зели̇ грци̇ прво ѿ болгари̇ то

4. зели сърбие ѿ грци̇ їшелелъ(!) палеѡ̇логъ на милꙋ-

5. тина с воиство. но ꙋмрелъ на пꙋти̇ ѡ̇каѧнї ере-

6. тикъ не хотели свѣщеници̇ грчески̇ погребсти̇ егѡ͑

7. мариа ц͠ари̇ца шишманова пратила таиино(!)⸱

8. много зⷧато и̇ некои̇ свѣщеници̇ и̑ погребли стриа

9. еѧ палеѡ̇лога зато била накаⷥнамного ѿ мꙋ-

10. жа своегѡ̀ костантина егда и̇спрво зели̇ грци̇-

11. и землꙋ ѿ смилца ц͠ара ѿ серезъ до щипъ разд-

12. елили се болгари̇ на двое ѡ̑хридски ѡ̑стали̇ съ а-

13. рнаꙋтїе заедино трновски съ. вⷧаси̇ заедино и̇

14. сталъ ѡ̇хридски̇ баронъ кралъ съмовластенъ(!)

15. последи зели̇ србие таѧ земла ѿ грци̇ и̇ паки̇ бол-

16. гари̇ ѡ̇собъ били̇ и̇ до шишмана зде вънимаи̇ чи̇-

17. тателю речемъ въкраце ради србски̇ крали̇ симе-

18. ѡ̇нъ неманъ први̇ въсталъ чꙋенъ и̇ благоче-

19. стивъ въ србие ѿ него се почело лоза кралевска

20. въ србию и̇ благочестие били̇ ѿ рода латинска

21. а не србка(!) ѿ ликинїа влачили свое племе србски̇

л. 35v

1. крали̇ а жени̇ зимали̇ ѿ ини̇ крали и̇ цари̇ и̇ ко-

2. нечно немали̇ ѿ рода србскако(!) нїкакво племе

3. нї женско нї мꙋжеско неманъ жꙋпанъ сталъ мона-

4. хъ приишелъ въ ста гора̀ съградилъ хїландаръ мо-

5. настиръ и̇ преставил се ѿ мощи̇ егѡ̀. ми̇ро исте-

6. кⷧо целебное⁘ с͠нъ егѡ̀ стефанъ по немъ сталъ

7. први кралъ сърбски̇ и̇ ѡ̇н сталъ монахъ при смрти̇

8. и̇ цели̇ мощи егѡ̇ и̇ до нинѣ въ стꙋденицꙋ ------------

9. и̇меѧлъ три сни̇ први сталъ кралъ радославъ

10. и̇ и̇згналъ его̀ братъ егѡ̇ владиславъ ѡнъ сталь

11. монахъ и̇ престави(!) се с ми́ромъ⁘ радк. владисла-

12. въ сталъ кралъ на смрти̇ и̇ ѡ̇н сталъ монахъ и̇ по-

13. гребенъ ва милошево⁘ сталъ оу̇рошъ братъ и̇хъ

14. кралъ србски̇ по некое време въсталъ снъ егѡ̀

15. драгꙋтнъ(!) и̇ изгналъ ѡ̇ц͠а своегѡ̇ ѿ кралевство⁘

16. и̇ ѡ̇н сталъ кралъ по некое време приишелъ въ чꙋ-

17. всⷮво ѡ̇ставилъ кралевство своемꙋ брат̇ ми̇-

18. лꙋтинꙋ и̇ въ велико покаѧние скончалъ свои̇ жи̇-

19. вотъ и̇ мощи̇ егѡ̀ цѣли̇ въ градъ софию и̇ до нїнѣ

20. пребиваютъ но софиане мнетъ и̇ кажꙋтъ

л. 36r

1. да сꙋ мощи милꙋтна(!) крала но нѣстъ тако жи̇-

2. тие читатъ на празникъ драгꙋтина крала

3. било емꙋ и̇ме монашеское ѳеѡ̇ктистъ милꙋ-

4. тинъ не билъ монахъ на смрти̇ не читали̇. родо-

5. словъ србскихъ крали̇ и̇ не разꙋмеютъ въ житие

6. кои естъ ѿ нихъ драгꙋтнъ(!) въ софиа лежитъ

7. а не милꙋтинъ правило и̇ празни̇къ заедино

8. и̇мъ състалено(!) но прво милꙋтна(!) поменꙋетъ

9. и̇ вече славитъ правило и̇хъ зато некои̇ поради̇

10. ѡ̇но правило празнично възмнели̇ защо е милꙋтї-

11. нъ а житие не ванимаютъ за кого се чатитъ

12. милꙋтинъ въ бана лꙋчина мощи егѡ͑ били̇ ѡ̑ не-

13. коꙗ размирица погребени̇ и̇ ѡ̇стали̇ въ земли̇

14. незнано где нинѣшнимъ чловекомъ драгꙋтинъ

15. пренесенъ ѿ сремъ въ софиа⁘ милꙋтинъ ста-

16. лъ кралъ по драгꙋтина м҃ лета црствовалъ

17. тои̇ наславни̇(!) и̇ добри̇ с͠ты кралъ билъ разши̇-

18. рилъ землю србомъ и̇ много места ꙋзелъ ѿ грци̇

19. и̇ много монастири̇ и̇ цркви̇ начинилъ и̇ не билъ

20. подобенъ и̇нъ србски̇ крала(!) емꙋ̀ въ славꙋ и̇ въ

21. блачестие(!) и̇ ревностъ по бозѣ що и̇меѧлъ

л. 36v

1. по ми̇лꙋтна сталъ кралъ с͠нъ егѡ̀ стефа-

2. нъ при̇ ѡ̇ц͠а своегѡ̀ хотелъ стати кралъ и̇ дв-

3. и̇гналъ бранъ и̇ воиска но ѿцъ егѡ̑ милꙋтинъ хи̇-

4. тро некако при̇звалъ егѡ̀ к себе и̇ ꙋхватилъ и̇

5. ѡ̇лепилъ(!) егѡ̀ заточилъ го в ц͠ри градъ по некое вре-

6. ме даровалъ емꙋ ѡ̇ч͠и с͠тꙑ николаѧ и̇ сталъ краль

7. србомъ и̇ живелъ с͠то и̇ благочесно и̇ правѣдно

8. последи̇ въсталъ на негѡ̇ с͠нъ егѡ̀ стефанъ и ꙋ-

9. давилъ егѡ̀ съ ꙋже тако мꙋченически̇ скончалъ

10. свое жити̇е мощи егѡ̀ и̇ до нинѣ цѣли и нетлении̇

11. въ дечане творатъ чꙋдеса много ----------------------

12. и̇ сталъ ѡ̑н͠и стефанъ с͠нъ егѡ̇ кралъ оу̑билъ

13. ѡ̇ц͠а своегѡ̇ ст͠аго м̇жа тои стефанъ и̇шел

14. на грци̇ и̇ ꙋзелъ до солꙋнъ и̇ ѡ̇хридъ ѡ̑(!) болгарскагѡ̇

15. крала но в солꙋнъ створилъ миръ с гр͠ци и̇ вратилъ

16. и̇мъ неколико гради̇ вратил се ва ѡ̇хридъ и̇ зелъ ѡ̇-

17. но племе кралевско съ собою ѡ̑ц͠а вꙋкашинова и̇

18. вꙋкашина ѡ̑ц͠а маркова тои̇ естъ вꙋкашинъ

19. кралъ и̇ марко кралевикъ били̇ чловѣци̇ мꙋдри̇

20. и̇ храбри̇ и̇ красни зато се почꙋдъ(!) стефанъ

21. на нихна персона и̇ хїтроть(!) и̇ храбротъ(!) и̇ взелъ

л. 37r

1. и́хъ съ собою въ србию и̇ и̇меѧлъ вꙋкашина

2. прваго по сѣбе и̇ кнеза лазара в втора то би꙼-

3. ли̇ стефанꙋ први̇ вѣлмꙋжи̇ тои стафанъ ста-

4. лъ ц͠ръ съмоволно(!) въ скопие нїкои емꙋ ц͠рь или͑ кр-

5. алъ не далъ титла црс͠каѧ тако поставилъ

6. србомъ патриарха без и̑зволение и̇ниехъ четирехъ

7. патриарховъ прво билъ србомь кралъ и̇ архие-

8. пископъ но стефань по свое мнени̇е и̇ високоꙋ-

9. мие въсприелъ ти̇тли високи̇ ц͠рскаѧ и̇ патр-

10. иаршескаѧ за то мꙋ се безꙋмие сви подъсмеѧ-

11. ли̇ крали и̇ ца͑ри и̇ нарекли̇ го стефанъ насиль-

12. ни̇ сиречъ прво ѡ̇ц͠а своегѡ̀ оу̇билъ потомъ

13. въ назвал се самъ ц͠рь тако и патриаха(!) неп-

14. равилно нарекалъ србомъ и̇ сви четири̇ па-

15. триарси̇ съборно проклели̇ и̇ ѿлꙋчили̇ ѐгѡ ѿ за-

16. кона тако навѣлъ на себѣ стефанъ за високо-

17. ꙋмие и̇ ꙋбииство ѡ̇ц͠а своегѡ̀ и̇ проклети̇е

18. ѿ патриарховъ гнѣвъ бо͠жи и̇ на нѣгов се

19. домъ скончала лоза и̇ родъ немана симиѡ̇на

20. нарєкал се ц͠ръ погꙋбиль и кралесвство(!) сръс-

21. кое(!) вь то проклети̇е и̇ ѿлꙋчение и̇ ꙋмрелъ ѡни̇

л. 37v

1. стефанъ но србие некои̇ подобни емꙋ по все-

2. мꙋ вїсокоꙋмиемъ покриваютъ дела̀ егѡ꙼ и̇ и̇м-

3. е насилни꙼ стеванъ нарекли гѡ̇ силни̇. стефань

4. и̇ имеѧютъ егѡ̀ за свѣ͠тагѡ̀ защо ꙋбилъ ѡ̑ца св-

5. оегѡ̀ и̇ ꙋмрелъ въ проклетие и̇ ѿлꙋчени̇е и̇ н̈а

6. немъ се скончало племе родъ нємана симеѡна

7. то никако не смотрели̇ и̇ до нинѣ не смотраютъ

8. но гѡ̀ хвалатъ вѣче ѿ ѡ̇ни̇ ни́хни̇ с͠тꙑ крали̇

9. паче милꙋтина деда егѡ̀ превъзнели̇ стефа-

10. на и̇ сва србска слава и̇ причти̇ немꙋ при̇-

11. писали̇ некои̇ латински̇ филоꙋ⸱совъ(!) написа-

12. лъ при̇чти̇ и̇ титли̇ народние по европа ко-

13. лико народи̇ и̇ имена местамъ и̇ пределомъ

14. и̇зобразилъ причтею то србие нашли̇ и̇ припи̇с-

15. али̇ егѡ̀ стеванꙋ насилномꙋ и̇ изобразили̇

16. егѡ̇ на щапа(!) и̇ показꙋютъ како да естъ ѡ̇нї

17. места и̇ народи покорилъ и͑ имеѧлъ под властъ

18. стеванъ тако съмомнено(!) написали̇ кои̇ чꙋ-

19. лъ ѿ баби̇ що за стевана то писалъ за нѣгѡ̀

20. не смотрели̇ въ родословъ како написали̇ првї

21. за негѡ̇ и̇ за дела егѡ̇ и̇ колико земла држалъ

л. 38r

1. то не смотрали̇ и не смотраютъ но стефана нариц-

2. аю(!) силна кратка била сила егѡ̀ и̇ на зло емꙋ пр-

3. оизишла тако написали̇ за ц͠ра костантина⸱

4. шишмана щампа и̇ ꙋкораютъ егѡ̇ и сина

5. егѡ̇ михаила ц͠ра нарекли̇ въсезлобнаго шиш-

6. мана с͠инъ михаилъ тои̇ костантинъ и̇ синъ

7. его михаилъ и̇меѧлъ жени̇ ѿ дома србскихъ

8. кралеве и̇ ѿгнали̇ и̇хъ последи̇ ѿ себѣ зато

9. вастала ненавистъ междꙋ србие и̇ богаровъ(!)

10. и̇ ꙋбиенъ билъ ц͠ръ михаи̇лъ синъ костантиновъ

11. ѿ крала дечанскако(!) на брани̇ зато се величаю-

12. тъ србие и̇ ꙋкараютъ домъ шишмановъ и̇ бо-

13. гаровъ(!) за толико лета србие единагѡ̇ ц͠ра побе-

14. дили̇ и ꙋбили̇ на бранъ и̇ хлалат(!) се и̇ причти̇. на-

15. писали̇ болгари̇ за толико лета црствовали̇ и꙼

16. толико ц͠ри ꙋбили̇ и̇ покорꙋвали̇ кесари̇ себе м-

17. ного пꙋта даники̇ нїкавꙋ(!) причтꙋ ни похваⷧ

18. не писали̇ имъ србие ни то смотраютъ но хꙋлат

19. сви и̇ до нинѣ на шишмана и̇ на домъ егѡ̀ болга-

20. рски̇ а своегѡ̀ насилнагѡ̇ стевана пох-

21. валаютъ и̇ покриваютъ ѡ̇цеꙋбииство егѡ̀

л. 38v

1. поради то въкраце(!) написа се зде за крали сръ-

2. ские(!) и̇ за шишмана̇ в болгарски̇е їстории̇ нїг-

3. де не поменꙋетъ за костантина защо било емꙋ̀

4. и̇ме шишманъ то србие пишꙋтъ тако за егѡ̀

5. и нарицають егѡ̀ шишманъ ---------------------

6. стефанъ н(!) смрти̇ поставилъ над свои̇ домъ и̇ цъ

7. ꙇ̇ ц͠рство вꙋкашна(!) тои вꙋкашинъ не хотелъ тит-

8. ла с̇тефанова ц͠рскаѧ и꙼ писал се ц͠ръ грекомъ и͑

9. болгаромъ зато било несъгласие и̇ желалъ вꙋ-

10. кашнъ(!) по свое кралевство и̇ црс͠тво болга-

11. рское и̇ ѡ̇н билъ ѿ племе ц͠реи болгарскихъ и꙼

12. билъ съродникъ елени̇ цари̇ци̇ стефанови̇ еле-

13. на била дъ͠щи смилца ц͠ра болгарскагѡ̇ тои̇

14. вꙋкашинъ оу̇билъ с͠на стефанова оу̇роша и꙼

15. сталъ кралъ србски̇ и̇ ѡ̇хридъск̇и̇ вратил се въ ѡ̇-

16. хридъ и прилепъ и̇ заповѣдалъ и̇ србомъ и̇ многѡ̇

17. места съдржалъ кнезъ лазарь ѡ̑сталъ покраи̇

18. дꙋнавъ въ шꙋмадиа ⸱ и̇ морава и̇ противис ле(!) вꙋка-

19. шинꙋ тако се разделила на двое србска земла̇

20. за неколико лета и̇ приишелъ сꙋлтанъ мꙋратъ

21. на кнѣза лазара с воиска вꙋкашинъ не ходилъ

л. 39r

1. на помощъ лазарꙋ кнѣзꙋ и̇ ꙋбилъ мꙋратъ лаза-

2. ра кнѣза на косово поле и ꙋзелъ државꙋ егѡ̑ п-

3. рво потомъ всталъ вꙋкашинъ кралъ с воис-

4. ка на тꙋрци̇ и̇ гналъ и̇хъ ѿ србиа до едрене но

5. паки̇ се оу̇крепили̇ тꙋрци̇ на вꙋкашина и̇ поте-

6. рали̇ егѡ̀ натрагъ и̇ ꙋбиенъ билъ ѿ своегѡ̀

7. слꙋга на марица при пазарчикъ марко согре-

8. шилъ нечто вꙋкашинꙋ ѡ꙼ц͠ꙋ своемꙋ и̇ хотелъ егѡ꙼⸱

9. ꙋбити̇ ѡ̇ц͠ъ егѡ̀ ѡ̇н побегалъ при ц͠ара тꙋрскагѡ̀

10. въ едрене по ꙋбиение вꙋкашна(!) поставилъ ц͠рь ба-

11. ѧзитъ марка паша малаго̇ въ прилепъ и ѡ̇хр-

12. и̇ть тои̇ баѧзитъ с͠нъ марии̇нъ дащи̇ ц͠ра але-

13. ксандра болгарскаго сна шишмана костантїна

14. лꙋбилъ марка кралевика по сародство ꙗкоже рече

15. се и̇ вꙋкашинъ и̇ марко ѿ рода костантиново(!) билꙇ̇

16. по женско племе била дрꙋга мариа за многѡ̀

17. време последи̇ србкина за тꙋрско(!) цара̇ ѡ̇на се

18. нарицаедъ(!) кала мариа дъщи ћꙋра деспота по-

19. следи̇ ѡ̇сталъ синъ кнѣза лазара и̇ даѧлъ данъ

20. тꙋркомъ и̇ маџаромъ и̇ и̇меѧлъ мало въ сре-

21. мо(!) и̇ смедерево неколико земла и̇ нари̇цали се

л. 39v

1. деспоти̇ и̇ близо за сто лета тако преишло ти деспо-

2. ти̇ србски̇ последи̇ тꙋрци̇ и̇ то попрали̇ и̇ ꙋзели̇ –

3. марко снъ вꙋкашна(!) крала за многѡ̇ време съде-

4. лъ(!) въ прилепъ много цркви̇ съградиль и̇ и̇меѧлъ

5. бранъ съ арнаꙋти̇ много и̇ било страна ѡ̇хритс-

6. каѧ под тꙋрци̇ но марко заповѣдалъ и не били̇

7. тꙋрци̇ нꙇ̇како тамо последи̇ позвалъ ц͠ръ тꙋрски̇

8. марка на воиска на влахиа и꙼ поишелъ марко

9. на влахиа егда̇ ви́деꙴлъ крсти̇ и꙼ икони́ христиа-

10. нские преди̇ воинство влашкое проплакаль

11. и̇ не хотелъ никако бити се сь христиани̇ тако ꙋ-

12. биенъ билъ марко вълахию(!) а тꙋрци̇ ѿ то време по-

13. ставили̇ тꙋрски паша въместо марка и̇ до нїнѣ

14. токовъ конецъ србомъ и̇ вꙋкашновъ(!) и̇ марковъ

15. ѿ симеѡ̇на немана прваго крала и́ли꙼

16. жꙋпана србскаго͗ стоѧло србское кралев-

17. ство две стотинъ и̇ пети̇десетъ лета до ꙋ-

18. роша с͠на стефанова седмаго рода ѿ не-

19. мана тако на. сѣдми̇ родъ се скончало крале-

20. вство и̇хъ ни̇ имеѧли̇ градове ни се знаеело

21. нїти се знаеть де е кои̑ ѿ ни̇хъ сѣделъ кои̑

л. 40r

1. монастири правили̇ и цр͠кви̇ красни̇ и̇ и̇меѧ-

2. ли̇ ревностъ вѣликꙋ по блачестие(!) с то се просла-

3. вили на земли̇ и пред бо͠га кралевство и̇хъ мало

4. било весма тесно и̇ за мало време пребило

5. последи тои́ стефанъ ꙋзелъ неколико земла ѿ

6. гр͠ци и ѿ болгари̇ но весма за крако(!) било то

7. негово црсⷭ҇тво ѡ̇н покорилъ ѡ̇хридского крала

8. и̇ ѡ̇ни̇ тамошни болгари и̇ писал се ц͠ръ болгаромъ

9. но паки̇ ѡ̇ни̇ крали̇ по мало време искоренили̇

10. и̇ скончали̇ домъ егѡ̀ и̇ последи̇ въсприели̇ паки̇

11. свою землю болгарскою и̇ стефановꙋ државꙋ

12. на болгари се пренела и̇ ѿ боⷧгари̇ тꙋрци взели̇

13. ꙗкоже рече се ѿ вꙋкашина ѡ̑нъ последни̇

14. кралъ билъ болгарски и̇ србски̇ въ ѡ̇хридъ –

15. то читателꙋ въкраце(!) рече се поради србие и̇

16. болгари̇ и̇ стефана и шишмана зато имею-

17. тъ и̇ до нинѣ србие и̇ порицаютъ болгаровъ

18. ѿ безꙋмие мнит им се да сꙋ више били̇ ѡ̇ни꙼ и̇-

19. спрво славни̇ с кралевство и̇ воиска и̇ зе-

20. мла ѿ болгари̇ но нестъ тако болгари̇ сви̇

21. ꙗзици̇ знаютъ на земли и̇ ꙋ сваки̇ и̇стории̇

л. 40v

1. свѣдетелсвꙋетъ и̇ ѡ̇бретает се писано. за србїе

2. нїгде нема никако писмо ни свиделство(!) въ їс-

3. тории̇ латинские и̇ грческие но ѡ̇ни̇ ѿ симеѡ̇на

4. немена(!) почели писати̇ и̇ ѿ то време и̇меютъ

5. писано родословъ и̇ житиа на крали и̇х̀ъ и̇ ст͠ꙑхъ

6. но и то никако несъгласно колико ни͑хни̇ кнїги̇

7. и̇ма за кралеве и̇х꙼ъ оу̑ свака различно написа-

8. ли̇ и̇ несъгласно кои како хотелъ и̇ како слишалъ

9. ѿ прости̇ чловеци̇ тако и писалъ зато не может се

10. разꙋмети̇ и̇ то самое що е право и͗ и͗стина ѿ нес-

11. агласнагѡ꙼ и̇звѣстиа и̇хъ и̇ до нинѣ некои̇ ѿ нїхъ

12. въⷶдатъ(!) новина и̑ китатъ и̇сториа и̇ речи̇ пра-

13. зни̇ но не имеютъ и̇спрво никако свидетелсво за сво-

14. егѡ̇ рода како що имеютъ болгари̇ ѿ грчки̇ и̇ латни̇-

15. ски̇(!) їстории̇ ---------------------------------------------------------

16. паки̇ ѡ̑кончаемъ повѣстъ ради костантина шишъ-

17. мана въсталъ некои̇ ѡ̇вчаръ именемъ лаганъ сталⷧъ

18. воинъ по мало време сталъ баронъ костантинꙋ билъ хї-

19. таръ и̇ смотреливъ по мамало(!) време ѡ̇ни лаганъ пр-

20. еклонїлъ къ сѣбѣ воинство болгарское защо биль бла-

21. гополꙋченъ и̇ храбаръ на брани̇ и̇ въсталъ на костантїна

22. с велика бранъ и̇ ꙋбилъ егѡ̇ и̇ въцарилъ се въ трново

л. 41r

1. баронъ⸱ първи⸱ и̇ въздвига́лъ⸱ бра́нъ⸱ проти́вꙋ⸱ кос-

2. танти́на⸱ шишма́на⸱ ц͠рѧ⸱ и̇ ꙋбилъ⸱ его̀ на бою

3. -----------------------------------------------------------------

4. и̇ тако⸱ насталъ на црⷭ҇тво болга́рско и̇ме емꙋ̀ бїло

5. лага́нъ прише́лъ⸱ въ трново⸱ и̇ реченою⸱ марию гр-

6. кинꙋ⸱ мно́го⸱ рꙋга́лъ⸱ еѧ̀ и̇ ѿгналъ еѧ̀ и̇ михаила

7. въ цариградъ и̑ предржа̇лъ⸱ неко́лико⸱ време꙼⸱ црⷭ҇тво

8. но прежнї⸱ ц͠ръ⸱ сми͑лецъ⸱ що го би͑лъ⸱ и̇згна́лъ ѿ

9. црьⷭ҇тво⸱ костанти́нъ⸱ шишма́нъ⸱ и̇меѧ́лъ си́на

10. при грческого ц͠рѧ⸱ и̇мене́мъ їѡ̇а́нъ⸱ того̀⸱ їѡ̑ана въ-

11. збꙋди͑лъ⸱ ц͠ръ⸱ проти́вꙋ⸱ лага́на⸱ и̑ пратилъ⸱ его̀

12. с воиска⸱ силна̀ на лага́на⸱ лага́н же⸱ вїде́лъ ꙗко

13. не мо́жетъ⸱ ста́ти̇⸱ проти́вꙋ⸱ си́ли̇ їѡ̇анови⸱ ѿбе́галъ

14. къ дво́рꙋ⸱ гспода́ра(!)⸱ тата́рскаго⸱ но по прошеню

15. їѡ̇а́новꙋ⸱ и̇ ц͠рѧ⸱ гръческаго⸱ оу̑билъ⸱ но́гагоспода́рь

16. тата́рскалага́на⸱ та̇ко⸱ скочалъ(!)⸱ свое⸱ течение

17. -------------------------------------------------------------------------

18. їѡ̑а́нъ⸱ асѣнъ⸱ трети̇⸱ въсприе́лъ⸱ царсⷮво⸱ болгаръское⸱ невоз-

19. бра́но⸱ понеже⸱ би́лъ цар͠ски⸱ си́нъ⸱ и̇ ѿ рода асѣна

л. 41v

1. стараго⸱ ц͠арѧ⸱ и̇меѧлъ⸱ женꙋ⸱ їринꙋ⸱ дъщеръ⸱ ц͠рѧ⸱

2. гръческаго⸱ и̇ предржалъ⸱ за много⸱ време црⷭ҇тво⸱

3. болгарское⸱ ми́рно⸱ и̇ безметежно⸱ но неки баронъ⸱

4. пе́тръ⸱ хїтръ⸱ въ коварстве⸱ преластилъ⸱ вои̇нство⸱ и͗

5. барони̇⸱ црⷭ҇кие⸱ въсприѧти̇⸱ престо́лъ⸱ їѡ̑а́новъ⸱

6. егда̀ оу͗разꙋме́лъ⸱ їѡ̑а́нъ⸱ съвѣтъ⸱ пе́тровъ⸱ събра́лъ

7. сокоро́вища(!)⸱ царⷭ҇каѧ ї ѿ и̇ ѿишелъ⸱ въ цриградъ⸱ и та-

8. мо⸱ сконча́лъ⸱ ми́рно⸱ и̇ ти́хо⸱ жи́занъ⸱ сво͑ѧ

9. -------------------------------------------------------------------

10. пе́тръ⸱ въсприелъ⸱ престолъ⸱ и̇ царство⸱ болга́рское

11. но ѡ̑ни⸱ но́га⸱ тата́рски⸱ гоⷭ҇пода́ръ⸱ въста́лъ⸱ съ сво-

12. и̇ тата́ри⸱ на пе́тра⸱ но пе́тръ⸱ ѡ̇до́лелъ⸱ его̀⸱ и оу̑ха-

13. тилъ⸱ его⸱ на бою⸱ жива ї удавїлъ⸱ его̀ въ темни́цꙋ

14. по неколи́ко⸱ време꙼⸱ възненавїде́ли болга́ре⸱ петра̀

15. ѡ̑нъ ѿбега́лъ⸱ въ адрианополь⸱ и̇ тамо оу̑мрелъ ѿ огнїци

16. -----------------------------------------------------------------------

17. и̇ разделили се⸱ болга́ри⸱ на дво͑е⸱ едини̇⸱ и̇ска́ли⸱ на црⷭ҇тво

18. светослава перваго⸱ баро́но(!)⸱ и̇ и́зкꙋ́снаго въ бра́нехъ

19. а дрꙋ́ги⸱ и̇ска͑ли̇⸱ михаи́ла си́на ц͠рѧ⸱ костанти́на

л. 42r

1. шишмана⸱ но премогалъ⸱ свѣтославъ⸱ и̑ въсприелъ⸱

2. престо́лъ⸱ цръ͠ски⸱ оу̑зелъ⸱ въ женꙋ̀ себе⸱ ѳеѡ̇дорꙋ дще

3. дъщеръ⸱ михаила⸱ ц͠рѧ⸱ гръческаго⸱ ѡ̑злоблаю̇щїмъ

4. персиѧ́номъ⸱ црⷭ҇тво⸱ гръческое⸱ моли̇лъ⸱ ми̇хаи́лъ ц͠ръ

5. стѣтослава⸱ ц͠ра⸱ зета своегѡ̀⸱ да помо́жетъ⸱ ем͑

6. на персиѧнї⸱ светосла́въ⸱ посла͑лъ⸱ к҃ хи̇лади вои̇нство

7. със конѣ а ѕ҃ хилади⸱ пеши̇⸱ болга́ровъ⸱ подъ комнда́-

8. та(!)⸱ їѡ̑а́на⸱ хрисобо́зко⸱ мацꙋка́та⸱ и̑ та́ко въ начеле

9. победи́ли⸱ болга́ри⸱ победи́ли⸱ персиѧне⸱ егда̀ се въ-

10. звращали⸱ засели ги̇⸱ персиѧне⸱ въ некои̇⸱ тесни мес-

11. та и̇ поби̇ли⸱ и́хъ⸱ що се не възвратилъ⸱ ни̇ еди̇нъ⸱ въсп-

12. етъ⸱ за то⸱ подзренъ⸱ би́лъ⸱ їѡ̑аки́мъ патриа́рхъ⸱

13. тръновски̇⸱ аки би̇ ималъ⸱ неки договоръ⸱ с персиѧне

14. таи̇нї⸱ но їѡ̑аки́мъ⸱ ѡ̑ то́мъ⸱ би́лъ⸱ непови́ненъ⸱ свѣ́то-

15. сла́въ⸱ повѣ́лелъ и̇ свѣ́ргли̇⸱ ѿ некоѧ̀⸱ гора̀ висо̇ка

16. їѡ̇аки̇ма⸱ патриа́рха⸱ ї оу̑били⸱ его̀⸱ егда̀⸱ видели̇

17. болгари̇ таково⸱ безбожно⸱ дело⸱ свѣтославово⸱

18. ѿложили̇ се⸱ ѿ него и̇ прогнали его̀⸱ ѿ царство

19. ------------------------------------------------------------------

л. 42v

1. и̇ поставили⸱ болга́ри⸱ на царⷭ҇тво⸱ ми̇хаи́ла сина ц͠рѧ

2. костантина⸱ ши̇шмана⸱ ми̇хаи͑лъ ѿста͑вилъ(!) сво-

3. ю⸱ женꙋ̀⸱ не́дꙋ дащеръ⸱ кра́ла⸱ милꙋти꙼на и̇ възелъ

4. въ женꙋ̀⸱ ѳеѡ̇до́рꙋ⸱ женꙋ⸱ свѣтосла͑вовꙋ поне̇же⸱

5. свѣтосла́ва по мало времѐ оу̑би́лъ⸱ не́ки ко́нта⸱ де-

6. спотъ⸱ кефалони́тски⸱ но стефанъ⸱ неманъ⸱ кралъ⸱ ср-

7. бски⸱ оу̑готовил се⸱ къ ѿмащенеза ѡ̑бид̇⸱ сестрѝ⸱

8. своеи⸱ на михаи́ла⸱ ц͠рѧ⸱ болгарскаго⸱ но ми́хаїлъ

9. токождѐ(!)⸱ собра́лъ⸱ вои̑нство⸱ болгарское⸱ и̑ влашкое⸱

10. такоже позва́лъ⸱ андронї́ка⸱ ц͠рѧ гръческого⸱ на помо-

11. щъ⸱ но ц͠аръ гръчески̇ и̇зишелъ с вои̇ска гръческаѧ но

12. лꙋкавъ си́и⸱ сталъ⸱ на странꙋ⸱ лагонскою не прише-

13. лъ⸱ на помощъ⸱ ми̇хаи͑лꙋ⸱ егда̀⸱ настꙋпилъ⸱ михаꙇ́лъ

14. на землю̀⸱ србскою⸱ ѿ севе́рнꙋ странꙋ и̇ разоралъ

15. краинꙋ⸱ даже⸱ до врхние⸱ реки стрꙋмици въ петї

16. денъ⸱ ѡ̑бтекалъ его̀⸱ стефанъ нѣманъ⸱ и̇малъ на

17. помощъꙇ҃ хи̇лади͗ и̑ триста немци̇ а прочи срби и̇ ма-

18. џари̇ и̇ победилъ⸱ михаила ц͠рѧ болгарскаго

19. стефанъ нѣманъ кра́лъ. дечански и̇ ꙋби̇лъ его на бою

л. 43r

1. и⸱ а͗ндронкъ(!) ц͠аръ⸱ вїде́лъ⸱ ꙗко꙼⸱ палъ⸱ михаїлъ

2. ц͠ръ⸱ а болга́ри⸱ и̇меѧли⸱ распра⸱ междꙋ собою⸱ ко-

3. го би⸱ постави́ли͗⸱ ц͠рѧ⸱ въста́лъ⸱ с вои́нство⸱ и̑ ꙋзе́лъ

4. меса́нбрию⸱ и̑ и́ни⸱ многи⸱ гра͑дове⸱ ѿ болга́ри то-

5. го⸱ анⷣронїка⸱ миха́илъ⸱ поставїлъ еще прежде

6. на ц͠рство⸱ напа́лъ с велико вои́нство⸱ на цриградъ

7. и̇ и̇згна́лъ⸱ старага ц͠рѧ̀ андрони́ка⸱ и̇ постави́лъ⸱

8. того̀⸱ младаго андроника⸱ и̇ възималъ⸱ ѿ него⸱

9. данъ⸱ за коли́ко⸱ лѣ̇та⸱ би́лъ сѣделъ⸱ на царство болгарское

10. ------------------------------------------------------------------------

11. по михаи̇ла⸱ поставили⸱ болга́ри⸱ на црство алеѯанра(!)

12. брата его̀⸱ стеванъ⸱ крал србски⸱ приишелъ⸱ въ бо-

13. лгарию⸱ с воиство и̑ сталъ⸱ при радомиръ⸱ на мра-

14. ка⸱ посла́лъ⸱ посли⸱ болга͑ромъ⸱ рекалъ аще хощете

15. да имеете⸱ ми́ръ⸱ с на́ми⸱ и̇ землю и̇ землю⸱ вашꙋ целꙋ

16. невоеван⸱ ижде́нїте алеѯандра ѿ ц͠арство⸱ и̇ пост-

17. авите⸱ стефана⸱ син́а⸱ се́стри моеи того стефа-

18. на⸱ билъ роди̇лъ⸱ михаи̇лъ⸱ с не́дꙋ сестрꙋ кра́ла србска-

19. го того̀ хоте́ли⸱ србие постави̇ти⸱ на црсⷮво

л. 43v

1. болгарское⸱ но але́ѯанъдръ⸱ ста́лъ⸱ с но́ва⸱ воиска про-

2. тивꙋ⸱ стефана⸱ немана⸱ и̇ възвратилъ⸱ его̀ воспетъ

3. въ србию⸱ по семъ⸱ ѡ̑братилъ се⸱ на ц͠рѧ грческого⸱ и по-

4. пленїлъ⸱ мно́го ме́ста⸱ и̇ едренѐ⸱ наплъни́ се⸱ кори̇стъ

5. и возврати́л се⸱ въ болгарию⸱ їѡ̇а͑нъ катакꙋзимъ ц͠ръ гр-

6. ческинаста́лъ⸱ по андронїка⸱ сабралъ во́ска(!) силна

7. и̇ напа́лъ⸱ напра́сно⸱ на болга́риа⸱ и̇ разорилъ вели́́ки⸱

8. тра́къ оу̑ кра́инї⸱ сие виделъ⸱ алеѯандръ⸱ послалъ къ

9. їѡ̇а͑нꙋ⸱ проси́лъ⸱ ми́ръ⸱ но їѡ̇анъ⸱ не восхотелъ⸱ ми́ръ

10. александръ⸱ и̇меѧлъ⸱ при себе⸱ воиска ѡ̇самъ⸱ хї-

11. лади⸱ болгари̇ и̇ две хїлади⸱ влахове⸱ и̇ тако ста-

12. лъ съ десетъ⸱ хїлади⸱ воиска противо гръци що би́лї

13. седамдесетъ⸱ хїлади̇⸱ и̑ ꙋдрили бои междꙋ⸱ грковъ

14. но болга́ри не ѿстꙋ́пили⸱ ника́ко но били крепко

15. воин́ство⸱ грческое⸱ и̇ та́ко побе́гли гръ́ци нат-

16. рагъ и̇ ц͠ръ⸱ їѡ̑а́нъ⸱ катакꙋ́знъ(!) оу̑бегли⸱ въ гра́дъ

17. рꙋ́счꙋкъ а болга́ри⸱ ѡ̇сели гра́дъ за мно́го времѐ

18. и̇ та́ко ц͠ръ⸱ їѡ̑а́нъ катакꙋзимъ⸱ ста͑лъ⸱ ꙗко ѡ̑ча-

19. ѧнїкъ⸱ въ недоꙋме́нїе⸱ что̀ би име́ѧлъ твори́ти

л. 44r

1. пакъалексанъдръ⸱ ц͠ръ⸱ пожалилъ⸱ ц͠ръ їѡ̇ан и̇ пре-

2. дложилъ⸱ емꙋ волею⸱ ми́ръ и̇ казалъ емꙋ̀⸱ и̑ти въ ца-

3. ригардь(!)⸱ с ми́ромъ⸱ їѡ́ан се⸱ ѡ̑брадо͑валъ⸱ ѡ̑ томъ зело̀

4. въсхотелъ⸱ болши ми̇ръ⸱ и̑меѧти⸱ съ алеѯандромъ и̇

5. далъ⸱ свою꙼ дъщерь⸱ дестолетною(!)⸱ за сина⸱ алеѯанъ-

6. дрова їѡ̇ана шизма́на⸱ сꙋ́ща петинадесетолетна и̇ съ-

7. връшали⸱ бра̇къ⸱ славенъ̇ и̑ тржество⸱ въ едренѐ⸱

8. тꙋ били⸱ ѡ̑ба дворѝ⸱ ц͠рски⸱ с вели́ко оу̑крашение⸱

9. и̇ слава⸱ ц͠ръскаѧ(!)⸱ по се́мъ възвратилъ се алеѯа-

10. ндръ⸱ въ тръново⸱ свободил се⸱ ѿ сви꙼⸱ неприѧтели що

11. имеѧ́лъ противнї и̑ прави̇лъ⸱ своѐ⸱ цар͠ство с в-

12. еликимъ⸱ разꙋ́момъ⸱ що сви̇⸱ пданихъ(!) въ свобо-

13. дꙋ поживели⸱ въ време⸱ его̀ но и̇меѧлъ женꙋ зло-

14. наравнꙋ⸱ и̇ зле жила⸱ александръ ѿгналъ еѧ̀ и͗ ꙋ-

15. зелъевъреѧнїна⸱ повелелъ прво крстити ю

16. и̇ тако поѧлъ ю въ женꙋ̀ а пр́вꙋю женꙋ съ си̇-

17. номъ⸱ страши̇ми́ромъ⸱ пославъ(!)⸱ въ ви̇ди́нъ⸱

18. далъ⸱ страшимирꙋ⸱ своемꙋ̀⸱ синꙋ⸱ с матеръ

19. его⸱ правїтелъстсво(!) видинъ и̇ ѡ̇креснаѧ

л. 44v

1. по неколико време страшими́ръ⸱ по наважде́ние

2. своеѧ̀ ма́тере⸱ но(!) слꙋша́лъ⸱ своего̀⸱ ѡ̑ц҃а̀ но на-

3. зивалъ себе ц͠рѧ⸱ въ ви́динъ⸱ и̑ не покара́лъ се ѡ̑ц҃ꙋ̀

4. ни в чесомъалеѯандръ⸱ за премногою любовъ що

5. и̇меѧлъ къ страши́мирꙋ⸱ не въсхотелъ сътвори́ти⸱ нї-

6. кое⸱ зло⸱ страшимирꙋ⸱ но кра́лъ⸱ и̇нгарски(!) пришелъ

7. и̇ ѡ̑се́лъвидинъ и̇ тако⸱ оу̑хатиль⸱ страшими́ра и̑ на-

8. казалъ его̀⸱ мно́го⸱ за непокоре́ние⸱ его̀ къ ѡ̑ц͠ꙋ и̑ др-

9. жалъ его̀⸱ мно̇го⸱ въ темницꙋ⸱ по некое⸱ време⸱ ꙋмо-

10. ленъ⸱ кралъ венгарски̇ и̑ли маџарски ѿ ц͠рѧ але-

11. ѯандра⸱ свободилъ страшимира ѿ ꙋзъ ꙋзелъ емꙋ̀

12. еди̇но дете⸱ за аманетъ и̑ ѿишелъ въ своѧ си̇ то

13. би̇ло въ лѣто ҂а҃ т҃ н҃ а҃ въ то времѐ хотелъ сꙋлъта-

14. нъ мꙋратъ воздвигънꙋ̀ти⸱ вои́ска на болга́рїю

15. алеѯа́ндръ⸱ да́лъ емꙋ̀⸱ единꙋ⸱ свою дъщеръ въ

16. женꙋ̀⸱ и̇ та́ко⸱ и̑меѧ́лъ⸱ ми́ръ⸱ с морато́мь сꙋлъ-

17. таномъ⸱ тꙋ́рскимъ ели̇ко ва мале царствꙋвал

18. въ лѣто ҂а҃ т҃ ѯ҃ г҃ оу̑мрелъ⸱ алекса́нⷣръ. ѡ̑ставилъ

19. г҃ си́ни̇ страши́мира асѣ́на їѡ̇ана и͑ шизмана

л. 45r

1. ѡ͗ставїлъ а͗леѯа́ндръ три си́нове страшимиръ

2. шишманъ а͗сѣнъ по алѯандра̇(!) сталъ на црⷭ҇тво

3. шишманъ но сꙋлтанъ мꙋратъ въ брꙋса сѣделъ

4. и­­̇ било ми̇ръ междꙋ грци̇ и̇ мꙋрата и̇ болга-

5. ри̇. въ време ц͠ра а͗леѯандра по преставлєни-

6. нїе(!) егѡ̇ разорилъі тои̇ ми̇ръ болгари̇ и̇ грци̇ въ-

7. сталъ шишманъ и̇ ꙋзелъ ѿ грци̇ едрене и̇ нало-

8. жилъ данъ на грци̇ за то ѡ̇ни призвали̇ мꙋрата

9. с молениемъ великимъ на болгари̇ и̇ прїишелъ

10. мꙋратъ с велико воинство тꙋрское по чрно мо-

11. ре и̇ по сꙋхо на болгариа разделили се тꙋрци̇

12. полъ на болгариа пол на влахиа тако їѡ̇анъ

13. шишманъ и̇ два̇ брата егѡ̇ страшимиръ⸱

14. и̇ асѣнъ били се крѣпко с мꙋрата и̇ ѡ̇долели̇

15. въ то време. тꙋрцехъ и̇ мꙋрата и̇ побили̇ вои̇с-

16. ка мꙋратова множество и̇ прогнали̇ егѡ̀

17. посралена(!) ѿ болгариа на то́и̇ ратъ ꙋбили̇

18. тꙋрци̇ а͗сена брата шишманова тако

19. и̇ ѡ̇на воиска тꙋрска на влахиа що и̇шла поби̇(!)

20. власи̇ свѣ до единагѡ̀ дрꙋги се подавили̇ въ дꙋ-

21. навъ тако се спасли̇ въ то време болгари̇

л. 45v

1. и власи̇ ѿ попрание тꙋрское сꙋлтанъ мꙋра-

2. тъ оу̇дарилъ себѣ въ прси̇ и̇ въсприелъ вѣ-

3. лики гнѣвъ и̇ злоба на болгари̇ и̇ паки̇ за т-

4. ри лѣта събиралъ воиска тꙋрскиѧ на бо-

5. лгари̇а и̇ти̇ на то поꙋчавалъ егѡ̀ и̇ ц͠ръ гр-

6. чески̇ маноилъ въ то време страшимиръ и̇

7. шишманъ и̇меѧли̇ распра и крамола. хотелъ

8. страшимиръ црствовати̇ въ трново како

9. по стари̇ братъ но їѡ̇анъ шишманъ не хот-

10. елъ оу̇стꙋпити̇ емꙋ но глаголалъ емꙋ те-

11. бе постави̇ ѡ͗ц͠ъ наша(!) и̇здавна ва види̇-

12. нъ самовластна и̇ довлеетъ ти̇ видинъ

13. менѣ ѡ͗стави̇ ѡ͗ц͠ъ на црсⷭ҇тво не ꙋстꙋпаю ти̇

14. тако и̇меѧли̇ велика ненавистъ ѡ͗ба

15. междꙋ собою и̇ готовилъі воиска и бранъ⸱

16. междꙋсобна въ то време видели̇ грци̇ и̇

17. тꙋрци̇ несъгласие болгарское и̇ восталъ

18. мꙋратъ паки̇ с воиска на болгариа изише-

19. лъ по море на калиполъ тꙋ било житное при̇-

20. станище поишла воиска тꙋрскаѧ на болга-

21. риа страшими̇ръ не хотелъ прїити̇ на помошъ(!)

л. 46r

1. братꙋ своемꙋ шишманꙋ ѿ злоба и ненави̇-

2. стъ що имеѧлъ на шишмана тако тꙋрци̇ прво

3. взели̇ едрене ѿ болгари̇ пакъ поишли̇ на тр-

4. ново с велика сила и̇ било много бранъ⸱

5. и крвопролитие бил се шишманъ ц͠ръ за мно-

6. го време с тꙋрци̇ из трново и̇ по клисꙋри̇

7. и̇ тврди̇ места различна бранъ и̇ бои̇ било̀

8. междꙋ тꙋрци̇ и̇ болгари̇ но попꙋщенїеемъ(!)

9. божї͠емъѡ͗долели тꙋрци̇ въ то време и̇ ꙋзели̇

10. трновъ гра҆дъ и̇ сва болгариа попрали̇ и̇ ѡ̇сво-

11. или̇ ѿ то време и̇ до нинѣ попираютъ и̇ ѡ̇зло-

12. блаютъ землю болгарскою възели тꙋрци̇

13. землю и̇ црⷭ҇тво болгарское в лето гⷣ҇нѣ

14. ҂а҃ т҃ о҃ и̇ пренелъ мꙋратъ престолъ свои̇

15. ѿ бꙋрса и̇ поставилъ егѡ̀ въ едренѣ по два-

16. надесетъ лѣта поишелъ на србие и̇ ꙋзелъ

17. и̇ србскаѧ земла ѿ кнѣза лазара но мило-

18. шъ момчи̇ла(!) зетъ кнѣза лазара оу̇билъ сꙋ-

19. танъ(!) мꙋрата на косово поле по мꙋрата

20. сталъ баѧзитъ с͠нъ егѡ̀ ц͠ръ тꙋркомъ

21. по ѡ̇самдесетъ лѣта ѿкако зели̇ тꙋрци̇

л. 46v

1. болгариа и̇ли̇ и три̇ лѣта последи̇ въсталъ

2. сꙋлтанъ мехметъ ѿ брꙋса и̇ ѿ едрене ѿвсꙋ-

3. дꙋ ѿбтекалъ(!) грци̇ и̇ ꙋзелъ ѿ нихъ ц͠риградъ

4. в лѣто ҂а҃ у҃ н҃ г҃ тако пали̇ и̇ ѡ̇ни̇ въ рꙋцѣ

5. тꙋрски ради̇ били да зематъ тꙋрци̇ болга-

6. риа и̇ пꙋстили̇ и̇хъ и̇ти̇ два реда през ни̇хна

7. земла на болгариа и̇ попирати ю но сѣбѣ на

8. вѣлико зло то творили̇ ѿбтекли(!) и̇хъ тꙋрци́ ѿв-

9. сꙋдꙋ тако последи̇ и̇ нихъ попрали̇ и̇ погазиⷧ

10. в грчески̇е и̇стори̇и̇ писано како да сꙋ сами̇

11. шишманъ и̇ а͗сѣнъ и̇ страшимиръ призвали̇⸱

12. тꙋрци̇ въ болгариа единъ на дрꙋги́ но тꙋрци̇ въ-

13. стали̇ на ѡ̇ба и̇хъ и̇ взели̇ ѿ нихъ болгариа то

14. грци̇ писали̇ но нѣстъ то истина ѡ̇ни покри̇-

15. ваютъ свое дѣло лꙋкавое и̇ испрво тако

16. написали̇ летописци̇ и̇хъ но рꙋски̇ и̇ моков-

17. ски̇(!) печатени̇ їстори̇и̇ показꙋютъ и̇звѣстно

18. како е ц͠рь грческ̇и манои̇лъ п̇ризвалъ тꙋрци̇

19. и̇спрво на болгариа и̇ пꙋстилъ и̇хъ през море и̇

20. по сꙋхо на болгариа тако вастала и̇спрво

21. бранъ чрезъ грци̇ на болгари̇а и̇ на ц͠ра шїшмаⷩ

л. 47r

1. тои̇ ц͠рь їѡ̇анъ шишманъ седамъ лѣта црст-

2. вовалъ въ трново и били̇ почели̇ въ то време

3. въ трново болгари̇ щампати̇ книги̇ бол-

4. гарские и̇ неколико книги̇ били̇ и̇зишли на

5. щамъпа въ то време и до нинѣ ѡ͗бретают

6. се евангилиа на кожи̇ щампани̇ въ то вр-

7. еме не били̇ чловѣци̇ хитри̇ на то дѣло и̇ п-

8. росто изви̇дили̇(!) и̇ речи̇ и̇ слова тако и̇ рꙋ-

9. си̇ и̇спрво просто и не врло и̇ косно щампа-

10. ли̇ книги но нинѣ разꙋмели̇ и̇ поꙋкрасили̇

11. и извѣстили̇ и̇ речи̇ по граматика̇ и̇ слова

12. писмена лепо наредили̇ и ꙋкрасили̇ : ----------------

13. за того ц͠ра їѡ̇ана шишмана не имеетъ

14. и̇звѣстно писато что с нимъ би̇ло и̇ли ꙋби-

15. ли егѡ̇ тꙋрци̇ въ то време и̇лѝ поживелъ за

16. неколико лѣта последи̇ въ некое копие и̇ли̇

17. преводъ стари̇ ѿ превелегиа того їѡ̇ана

18. шишмана ѡ͗бретает се како да не сꙋ могли̇

19. трновски̇ господи̇ и̇ ц͠ръ шишманъ стати̇

20. противо тꙋрци̇ и̇ избегли̇ и̇з трново и̇ ѿ заго-

21. рие и̇ ѿ стара планина и̇ прїишли̇ в градъ

л. 47v

1. средецъ илѝ софи̇а и̇ тꙋ застали̇ некои места

2. тесни̇ покраи и̇скаръ река и̇ по витоша гора̀

3. тако и̇меѧли̇ помощъ ѿ србие и̇ ѿ крала вꙋ-

4. кашина и̇ ѡ̇хридски̇ болгари̇ и̇ за сдамъ(!)

5. лета седелъ ц͠ръ шишманъ въ средецъ и̇ въ-

6. скраи искаръ и̇меѧлъ монастиръ оу̇рвичъ

7. с трⷡьди̇ гра́дъ и̇ изоколо вода ѡ́бходила и̇ т-

8. ако с мало воинство и̇ трноски̇(!) велмꙋжи̇ тꙋ

9. преживели̇ и̇ крили се ѿ тꙋрци̇ когда ꙋзели̇

10. тꙋрци̇ ѿ вꙋкашина крала ѡ̇хридска земла̇

11. и̇ то попрали̇ и̇ ѡ̇долели и̇ тꙋ конечно похарали̇

12. и скончали ц͠ра шишмана и̇ воиство(!) и велмꙋжи̇

13. трноские и̇ болгарские за то и̇ до нинѣ въ та

14. места ѡ̇бретаю(!) на много места съкрови̇-

15. ща въ ѡ́на времена чловеци̇ съкривали̇ и̇ з-

16. коповали̇(!) въ земли̇ ѡ̇ страха тꙋрскаго̇ после-

17. ди̇изгинꙋли̇ и̇ ѡ̇стало въ земли̇ и̇мени̇е и́хъ

18. страшимиръ братъ шишмановъ пребега-

19. лъ въ молдовлахиа и̇ тамо поживелъ д(!) смрти̇

20. токовъ(!) конецъ на ц͠ри̇ болгарскихъ и̇ славное

21. име нихно що имеѧли̇ испрво како се на-

л. 48r

1. писа въ сию историицꙋ ѿкако преи́шли͗ бол-

2. гари̇ дꙋнавъ и͗ населили се въ тракию и македонию

3. и̇ и̇лирикъ некою частъ предржали̇ свое црство

4. и̇ самодржавства за девѣтъ стотинъ и̇ ѡ̇с-

5. амдесетъ лета егда насилели̇ чеда а-

6. гарини̇ и̇змаилеви̇ и͗ попꙋстилъ имъ б͠гъ на

7. много цр͠ства и̇ кралевства ѡ̇долели тогда

8. и͗ црⷭ҇ство болгарско конецъ въсприело и̇ па-

9. ло въ ѡ̇бластъ агаранскою ѡ̇бретает се в не-

10. кою краткою и̇сторию немечкꙋю по редꙋ

11. за тꙋрски царовѣ кои по коегѡ̇ цртвовалъ и̇

12. писано тꙋ за мꙋрата сꙋлтана когда̇ ѹ̇-

13. зелъ болгарскаѧ землѧ много народъ мла-

14. ди̇ юноши̇ и̇ красни̇ и̇ избралъ и͗ съ сила по-

15. хищалъ и̇ събиралъ ихъ въ едренѣ и̇ писалъ и̇хъ

16. ꙗничари̇ въ тꙋрское воинство и̇ тꙋрчилъ ихъ

17. съ сила тако чловѣци̇ въ ѡно време имеѧли̇

18. скрбъ на скръ(!) и жалостъ на жалостъ плакали̇

19. горко и̇ жалостно по црⷭ҇ство болгарское та-

20. ко и̇ по свои̇ чеда матери̇ и̇ ѡ̇ц҃и̇ и̇хъ и̇ срдници̇(!)

21. имеѧли̇ неꙋтешимое ридани̇е и̇ въздиханїе

л. 48v

1. и̇ било на ѡ̇ни̇ чловѣци̇ въ оно време велї-

2. ка тꙋга и̇ жалостъ под тꙋрска држава

3. и̇збирали̇ кои̇ били̇ красни̇ цр͠кви и ѡ̇бра-

4. щали̇ и̇хъ въ џами̇и тако ѿимали̇ мес-

5. та ц͠рковни и̇ монастирски̇ ѿ христиѧнї

6. и̇ вѣлики̇ домовѣ и̇ ниви̇ и̇ виногради̇ и̇ прї-

7. лични места де що хотели̇ похищали̇и̇ п-

8. рви̇ и начелни̇ христиани̇ ѹ͗бивали̇ и̇ по-

9. хищали̇ и̇мение и͗хъ тако ѡ͗ни̇ први родъ

10. чловѣци̇ при кои се ѹ̇зело црсⷭ҇тво болгарс-

11. кое и̇меѧли̇ вѣлика скрбъ и̇ жалостъ и̇

12. и̇(!) плачъ докле преишелъ ѡ͗ни први̇ родъ чло-

13. вѣци̇ последни̇ родъ навикнꙋли̇ по мало с тꙋ-

14. рци̇ живѣѧти̇ тако и̇ тꙋрци и̇спрво били̇

15. свѣрепи̇ и̇ вѣлики̇ грабители егда се ѹ̇к-

16. рѣпили̇ на црⷭ҇ство цроградское наꙋчили̇⸱

17. много ѿ чинъ и̇ сꙋдъ христиѧнски̇ и̇ неко-

18. лико престали и̇ ꙋстидели се похищати̇

19. безъсꙋдно вѣщи̇ хирстиѧнские(!) и͗ именїе и͗хъ

20. за неколико време̇ и͗спрво но паки̇ ѡ͗каѧни̇

21. въ сие време не имеютъ нїкаква правда нї сꙋдъ

л. 49r

1. зде̇ потребно съвъкꙋпити̇ заєдино и͗мена

2. кра́ломъ и̇ цар͠омъ болгарскимъ колико се ѡ͗бре-

3. таютъ и̇ кои̇ по коегѡ̀ црⷭ҇твовалъ први̇ кра-

4. лъвꙋкичъ билъ в҃ кралъ драгичъ два̀ бра-

5. та били̇ родни̇ вꙋкичъ и драгичъ г҃ кралъ борисъ

6. д҃ кра́лъ батоѧ силни̇ е҃ кра́лъ с͠тъі тр-

7. ивѣлиа ѕ҃ кралъ тербалъ с͠нъ тривелиїнъ

8. з҃ кралъ моисеи̇ с͠инъ тривелиинъ на сѣдамъ

9. кра́ла̇ имена̇ писати̇ и̇ ѡ̇бретают се и̇спрво

10. много били̇ кнѣзи и͗ воеводи̇ болгарски̇ но не п-

11. исали̇ имена и̇ деѧниа и̇хъ и̇ тако преишли̇

12. въ забивѣние ѡ͗ни први вожди̇ и кнѣзи̇ седми-

13. мъкраломъ имена и͗ деѧниа въкрацѣ(!) ѡ̇бретеⷭ

14. и начрта се въ сию историицꙋ по ред͑:----------

15асѣнъ вѣлики̇ први ц͠ръ болгарски̇при лъва̀ и͗-

16. савра ц͠ра грческого побѣдилъ арапи̇ и̇ ага-

17. рани̇ и̇ ѿелъ мидиа и̇ армениа ѿ нихъ и̇збилъ

18. девѣтъдесетъ и пети̇ хилади̇ арапи̇ и̇ тꙋрци̇

19. и покорилъ мидиа и армени̇а под црство грческое

20. и̇ при̇нꙴлъ и̇ме и̇ титла и вѣнецъ црⷭ҇ки ѿ грчки̇

21. синклиъ мирски и̇ дꙋховни̇ нареченъ асѣнъ вѣли̇-

л. 49v

1. ки пръви ц͠ръ болгарски̇ тои ц͠ръ асѣнъ пожи́-

2. вѣлъ благочесно и̇ мирно ⸱ за много лета

3. црсвовалъ въ ѡ̇хридъ градъ и̇ преставил се

4. въ старости своеи къ гⷭ҇дꙋ ----------------------

5. в҃ ц͠ръ добрица по а͗сѣна вѣликагѡ̇ црⷭ҇твовалъ

6. г҃ ц͠ръ телезвиа по добрица црⷭ҇твовалъ ------

7. д҃ ц͠ръ сабинъ по телезивиа(!) цртвовалъ-------

8. е҃ ц͠ръ сꙋботинъ по сабина и̇ тезвїа(!) црсⷭ҇вовалъ

9. ѕ҃ ц͠ръ тагана по сꙋботина црсⷭ҇твовалъ

10. з҃ ц͠ръ телєрикъ по тагана црⷭ҇твовалъ

11. и҃ ц͠ръ кардамъ по телерика црⷭ҇твовалъ -----

12. ѳ҃ ц͠ръ крꙋнъ по кардама црⷭ҇твовалъ ----------

13. і҃ ц͠ръ михаїлъ їѡ͗анъ по крꙋна црⷭ҇твовалъ ---

14.  аі҃ ц͠ръ симеѡ̇нъ лабасъ по михаꙇ́ла црⷭ҇твовалъ

15.  ві҃ петръ ц͠ръ п͠рви по симеѡ̇на црⷭ҇твовалъ

16.  гі҃ ц͠ръ борисъ по петра црⷭ҇твовалъ

17.  ді҃ ц͠ръ селевки̇а по бориса црⷭ҇твовалъ

18.  еі҃ ц͠ръ с͠тъі д͠видъ по сѣлевкиа црⷭ҇твовалъ

19. ѕі҃ ц͠ръ самоилъ по давида црⷭ҇твовалъ

20. зі҃ ц͠ръ радомиръ по самоꙇ́ла црⷭ҇твовалъ

21. иі҃ ц͠ръ сты їѡ̇анъ владимиръ по радомїра црⷭ҇твовалъ

л. 50r

1. ѳі҃ ц͠ръ доланъ по їѡ̇ана владмира(!) црⷭ҇твовалъ

2. к҃ ц͠ръ алꙋсианъ по долина(!) царⷭ҇ствовалъ

3. к҃а а͗сѣнъ ц͠ръ втори̇ а͗сѣнъ нареченъ стари̇ ц͠ръ асѣнъ

4. по алꙋсиана̇ ѿ б͠га на царство помазанъ. и нареченъ

5. славно цръⷭ҇твовалъ по алꙋсиана за мно(!) лѣта

6. к҃в ц͠ръ петръ втори̇ петръ по а͗сѣна црⷭ҇твовалъ

7. к҃г ц͠ръ їѡ̇анъ калиманъ по петра црствовалъ

8. дд к҃д ц͠ръ смилецъ по калимана црⷭ҇твовалъ

9. к҃е ц͠ръ борилъ по смилца цартвовалъ

10. к҃ѕ ц͠ръ коⷭ҇тантинъ шишманъ по борила цртвовалъ

11. к҃з ц͠ръ лаганъ по костантина цртвовалъ

12. к҃и ц͠ръ їѡ̇анъ трети̇ а͗сѣнъ по лагана црсⷭ҇твовалъ

13. к҃ѳ ц͠ръ петръ трети̇ по асѣна црⷭ҇твовалъ

14. л҃ ц͠ръ михаілъ втори̇ по петра црⷭ҇твовалъ

15. л҃а ц͠ръ алеѯандръ по михаꙇ́ла црⷭ҇твовалъ

16. л҃в ц͠ръ їѡ̇анъ шишманъ по алеѯанра(!) ѡ̇ц͠а своегѡ̀

17. црствовалъ последни ц͠ръ болгарски̇ билъ тако

18. ѿ асѣна великаго прваго ц͠рѧ болгарскагѡ̀⸱

19. до їѡ̇ана шишмана последнагѡ̇ ц͠рѧ болгарскако(!)

20. ѿ ѱ҃ к҃ лето до ҂а҃ т҃ о҃ лето л҃ в҃ ц͠рѧ преї-

21. шли болгарски ца́ри на нѣкои̇ се места и̇

л. 50v

1. л҃ ц͠ръ свѣтославъ по петра црⷭ҇твовалъ

2. л҃а ц͠ръ михаꙇ́лъ втори̇ по стослава(!) црствовалъ

3. л҃в цⷬ҇ъ алеѯандръ по михаꙇ́ла црⷭ҇твовалъ

4. л҃г ц͠ръ їѡ̇анъ шишманъ по алеѯандра ѡ͗ц͠а

5. своегѡ̀ црⷭ҇твовалъ и̇ тои последни̇ ц͠ръ бол-

6. гарски билъ тако ѿ а͗сѣна вѣликаго прва-

7. го ц͠ра болгарскагѡ̀ ѿ лѣто гⷭ҇днѣ ѱ҃ к҃ до

8. ц͠рѧ шишмана последнаго и͑ до лѣто ҂а҃ т҃ о҃

9. преишли л҃г црове болгарски̇ в нѣкои̇ цркви̇

10. и̇ монастири̇ въ помениц̇и ѡ͗бретают се и̇мена

11. ц͠ремъ болгарскимъ повече ѿ четиридесетъ и̇ не

12. по редꙋ писати̇ тꙋ има имена на синове црс-

13. ки̇ кои и не били̇ ц͠ровѣ но тако писали̇ и̇хъ

14. имена̇ ц͠ръ ц͠ръ ц͠ръ но сви не црствовали̇ на не-

15. кои̇ ц͠ри и не писали̇ и̇мена некои̇ ѿ нихъ би-

16. ли нечест̇иви̇ преди крꙋна и крꙋнъ нечестивъ

17. билъ ѿ михаꙇ́ла їѡ̇на(!) прваго благочестива-

18. го ц͠ра брата крꙋнова како се крстилъ въ т-

19. ново(!) сви били благочестиви̇ ѿ него се повл-

20. еко(!) племе и̇ родъ ц͠ри благочестиви̇ болгарс-

л. 51r

1. кихъ ꙗкожи̇(!) рехомъ тои блажени и̇ вѣлики̇

2. ц͠ръ михаꙇ́лъ тако се називалъ їѡ̇анъ михаїлъ

3. и по ѡно негово їме кои билъі ѿ негово племе

4. цари болгарски̇ такваѧ титла̇ и̇меѧли̇

5. прво писалъ їѡ̇анъ потомъ име свое како е-

6. мꙋ било тако и̇ последни̇ шишманъ ц͠ръ пи̇-

7. шет се їѡ̇анъ шишманъ и де им се ѡ́бретаю-

8. тъ ѡ͗брази̇ и̇ печати и̇ превелегии̇ сви се

9. тако подписꙋвали̇ на име своегѡ̇ праѡ̇-

10. ца и̇ преродитела блажего(!) ц͠ра їѡ̇ана михаꙇ́л

11. некои̇ похищали̇ црсⷭ҇тво болгарское ѿ прос-

12. ти родъ но не ꙋспеѧлъ никои̇ ѡ͗(!) нихъ по некое вр-

13. еме и̇згонили и̇хъ господи̇ и̇ воинство болг-

14. арское и̇ паки поставлали̇ ѿ црⷭ҇ски̇ родъ и̇ п-

15. леме на црство болгарское и̇ до последнагѡ̀

16. ц͠рѧ шишмана

17. знамение на печатъ црⷭ҇ски и̇меѧли изобр-

18. ажение лавово то знаменꙋетъ како билъ

19. народъ болгарски силенъ на бран̇ъ и̇ воиска ка-

20. ко лъви̇ и̇ мали народъ но славно име и̇меѧли̇

21. и̇ ѿ кесари̇ много крати̇ данъ възимали̇

л. 51v

1. се рекохомъ за болгари̇ и̇ цри и̇хъ и̇ грци̇ како

2. са непрестана бранъ имеали̇ грци. и̇ болг-

3. ари̇ не писа се зде що би похвалали̇ болгарї

4. а грци̇ хꙋлили̇ смотри читателю но како се ѡ͗бр-

5. етедеѧниа и̇хъ тако и̇ написа се г͠рци и̇спрво

6. не писали̇ по редꙋ а нинѣ не имеютъ писато и̇зв-

7. ѣстно све за болгари̇ и̇ храбрости и̇хъ неколико

8. време що имеѧли̇ и̇ не вѣрꙋютъ що ꙋ нихъ не е пї-

9. сато оу͗ нихъ писато по нихна прилика въ на-

10. ши̇ рꙋкописни̇ много книги̇ и͗ превѣлегии̇ тако

11. ѡ̇бретае се и̇спрво време писато како и на-

12. писа се ѿ начела зде болгари̇ и̇меѧли̇ и̇ дрꙋ-

13. ги̇ крали̇ и цари̇ изоколо болгари̇а татари̇

14. маџари немци латни̇(!) срби̇е но мало неко-

15. гда имеѧли̇ с нихъ воиска и̇ бранъ а с грци̇ неп-

16. рестано мало когда̇ и͗меѧли̇ миръ но се бр-

17. анъ и̇ воиска и̇ злоба междꙋ ихъ било грци̇

18. и̇меѧли̇ болгари̇ прости̇ и̇ глꙋпави̇ и̇ ꙋкорꙋва-

19. л-и-хъ с нихна мꙋдростъ и политика и̇ радели въсе-

20. гда да ихъ покоратъ⸱ под своѧ властъ но

21. болгари̇ ако и прости̇ били и̇ глꙋпави̇ ѿ грчка

л. 52r

1. мꙋдростъ и̇ политика но на бранъ и воиска

2. били крѣпки̇ и͗ храбри̇ не боѧли се гркомъ на

3. бранъ никако но за толико лѣта се противла-

4. и(!) гркомъ грци̇ и̇меѧли̇ мꙋдростъ и поли̇-

5. тика и церемонии̇ много болгари̇ паки̇ хра-

6. бростъ и̇ сагласие на бранъ неꙋклона тако

7. не били̇ никако покорни̇ едини дрꙋгимъ до-

8. клѣ привлекли на сѣбе гнѣвъ б͠жи и̇ погꙋ-

9. били̇ свое црⷭ҇тво и͗ гⷭ҇дво и̇ стали̇ нижа-

10. иши̇ раби̇ тꙋркси̇(!) и̇ до сего д͠нѣ да сꙋ име-

11. ѧли̇ любовъ и съгласие грци̇ и болгари̇ не би̇

12. могли̇ тꙋрци̇ ѡ͗долети и̇хъ никако но ѡ̇ни̇ сами

13. грци̇ позивали̇ и̇хъ на помощъъ(!) и̇ предали се

14. сами̇ въ рꙋце ихъ ѡ͗бтекли ихъ тꙋрци̇ ѿвсꙋ-

15. дꙋ и̇ покорили и̇хъ под своѧ влатъ(!) и͗ и͗го

16. ------------------------------------------------------------

17. събраное въкратце колико били̇ знаменити̇ крали

18. и͗ ц͠ри болгарскихъ в начеле билъ наи̇ силенъ и̇ знаме-

19. нїтъкралъ батоѧ ꙗкоже рече се ѡ͗нъ ꙋзелъ нишка

20. епарихиа(!) скопскаѧ ѡ͗хридскаѧ ѿ грци̇ и̇ латинѝ

21. и̇ и̇згналъ и͗хъ ѿ таѧ земла̀ и̇. епархии̇ и̇ населилъ тꙋ⸱

л. 52v

1. болгари поставилъ прѣстолъ кралевски̇ и̇ крѣпост

2. болгарскою въ ѡ͗хридъ градъ покорилъ кесари̇ грчес-

3. кие костантина погоната їꙋстиниана втораго

4. и данъ ѿ нихъ възималъ за много време в лета шестаго̀

5. вселенскагѡ̀ събора

6. с͠ты кралъ тривѣлиа. по того батоѧ крала наст-

7. алъ тако и̇ ѡ̇нъ билъ благополꙋченъ вѣледꙋшенъ мꙋ-

8. даръ последи̇ и с͠ты и̇ вѣлики̇ оу͗годнїкъ божи̇ тои̇

9. кралъ и̇шелъ на маџари̇ и̇ покориль и̇хъ под свою вл-

10. астъ и̇ много наложилъ на нихъ данъ и теготꙋ за ѡ̇-

11. ни̇ болгари̇ що били̇ маџари̇ и͗згнали̇ и̇ ѡ̇злобили̇

12. и̇спрво ꙗкоже рекохомъ за то много казнїилъ(!) аваровъ

13. и̇ли маџаровъ то́и с͠ти кралъ велики̇ предводи̇телъ

14. и̇ свѣтилнкъ(!) болгарски̇ на вѣлика полза даровалъ

15. егѡ̀ б͠гъ народꙋ болгарскомъ ꙗкоже моисеѧ родꙋ

16. и̇евреискомꙋ и̇ костантина ц͠ра латиномъ и̇ гркомъ

17. тако и того болгаромъ о̇нъ поставилъ и̇мъ и̇

18. и͗ наꙋчил ихъ сꙋдъ ц͠рски и̇ градски̇ и̇ чинъ воински̇

19. оу̇редилъ болгаромъ и̇спрво то ѡ̇ни̇ никако не знаѧ-

20. ли̇ тако паки̇ при̇елъ с͠тое крщенїе и̇ просвѣтилъ

21. све(!) народъ свои̇ болгарски̇ свѣтимъ крщениемъ

л. 53r

1. и̇ ѿ великие ревности̇ и͗ ꙋсрди̇е що и̇меѧлъ къ хрⷭ҇тꙋ б͠гꙋ

2. ѡ͗ставилъ кралевство и̇ въсꙋ славꙋ ми́рскою и̇

3. въсприелъ чинъ и̇ смерение монашеское и͗ скончалъ

4. свѣто и̇ богоꙋгодно свое житиѐ сваки̇ ѻ͗бразъ

5. и̇ чинъ деломъ с͠ти̇мъ и̇ богоꙋгодни̇мъ показалъ

6. свемꙋ народꙋ болгарскомꙋ и̇ ц͠рски чинъ и̇ христиѧнъ-

7. ски̇ последи̇ и̇ дꙋховни̇ чинъ показалъ и̇мъ но болга-

8. ри̇ и̇спрво прости̇ и̇ неискꙋснї писанию ѡ͗ставили̇

9. без памтъ(!) и̇ правило и̇ празникъ таковаго с͠тꙑлнїка

10. великаго болгарскаго с͠тагѡ̀ и̇ блаженагѡ̀ крала

11. тривѣлиѧ за то недобре сътворили̇

12. тако паки̇ въспоменемъ г҃ ц͠ри с͠тꙑ и̇ добродетел-

13. ни̇ михаꙇ́ла блаженагѡ̀ цра̀ по тривелиа с͠таго егд[а]

14. по некое време дꙋнавски̇ болгари̇ѿстꙋпи̇ли̇ паки̇ ѿ п-

15. равославие въ поганство паки̇ того блаженагѡ̀

16. ц͠ра михаꙇ́ла їзбралъ б͠огъ народꙋ болгарскомꙋ и̇ п-

17. росвѣтилъ егѡ̀ с͠тꙑмъ крщениемъ и̇ показалъ чꙋде-

18. са с͠тимъ к͠ръстомъ в рꙋко(!) егѡ̀ и̇ ꙋслишалъ моле-

19. ние егѡ̀ въскоре ꙗкоже рече се испрво тои̇ пак[и]

20. втори̇ просвѣтителъ народꙋ болгарскомꙋ въ вел[и]-

21. кꙋ тишнꙋ(!) и̇ благочестие скончалъ свое житиѐ бог[оꙋ]-

л. 53v

1. годно и͗ с͠то нареченъ їѡ̇анъ михаꙇ́лъ праѡ͗тецъ все-

2. мъ ца͠рѣмъ болгарскимъ ко́и по него цр͠ствовали̇ бл-

3. гочестие егѡ̀ съдржали̇ и̇ ѿ племени̇ и рода егѡ̀ би̇ли

4. и̇ на негѡ̇вꙋ титлꙋ се подписовали̇ нарицаютъ егѡ̀

5. въ превелегии̇ и̇зꙋгравски̇ їѡ̇анъ михаїлъ нашъ праро-

6. дителъ вѣлики̇ въ црарехъ(!) болгарскихъ не можемъ

7. престꙋпити̇ заповѣдъ егѡ̀ що онъ испрво повѣлелъ то

8. и ми̇ подтврждаемъ тако имеѧли̇ ва вѣликꙋ почестъ ц͠ри̇

9. болгарски̇ того блаженаго ц͠ра їѡ̇ана михаїла -------------------

10. тако въспоменемъ блаженаго давида ц͠ра болгарс-

11. каго и̇ ѡ̇нъ ѡ̇стави̇лъ волею црсⷭ҇тво и̇ славꙋ мирскою

12. и̇ всприелъ смерен чинъ монашески̇ и̇ скончалъ с͠вѣто

13. и̇ богоꙋгодно свое житие и̇ имеѧлъ мощи̇ ва ѡ̇хридъ градъ

14. цѣли̇ и̇ нетлени̇ тако и͗ с͠ты ц͠ръ владиславъ и̇ли̇ в-

15. ладимиръ наречен̇ би̇лъ с͠нъ ко и̇ братаненецъ(!)

16. с͠томꙋ ц͠арꙋ дав͠идꙋ въ вѣликꙋ добродетелъ поживе-

17. лъ и̇ за православною вѣ͑рꙋ и̇ за чистот̇ телесною

18. мꙋченически̇ скончалъ се ꙗкоже и̇спрво рекохомъ и̇

19. грци̇ много несагласно писали̇ и̇ ва историю͗ и̇ въ жи̇-

20. тие егѡ̀ и̇ли̇ по невѣдениемъ и̇ли̇ покриваютъ родъ

21. егѡ̀ како е билъ ц͠ръ болгарски̇ и ѿ рода ца͠ри болгарскихъ

л. 54r

1. тако и͗ асѣнъ први̇ ц͠ръ болгарски̇ знаменитъ и̇ сла-

2. вѣнъ и͗ благополꙋченъ въ бранѣхъ билъ ꙗкоже рече

3. се победилъ и͗ побилъ толико хїлади арапие и̇ поко-

4. ри́лъ толико земла̀ ц͠рствꙋ грческомꙋ и̇ приелъ вѣ-

5. нѣцъ и̇ титла цр͠скаѧ поживѣлъ благочесно и̇ ми̇-

6. рно за много лѣта на црсⷭ҇тво болгарское въ ѡ̇хри̇дъ

7. градъ и̇ преставил се с ми́ромъ --------------------------

8. добрица ц͠ръ вътори ц͠ръ болгарски̇ и̇ ѡ͗нъ билъ въ бра-

9. нехъ славѣнъ и̇ непобѣдимъ билъ ѿ страни̇ дꙋнавс-

10. кие зато пренелъ престолъ ц͠рски ѿ ѡ͗хридъ въ пресла-

11. ва ѡ͗градилъ преслава градомъ и̇ поставилъ тꙋ

12. престолъ и̇ крепостъ болгарскою зато възненавиде-

13. ли̇ егѡ̇ болгари̇ ѡ͗хридские понеже пренелъ. ѿ ѡ͗-

14. хридъ престолъ въ свою странꙋ дꙋнавскою и̇ вста-

15. ли̇ на него и͗ ꙋбили̇ егѡ̀ по зависти̇ и̇ несагласие

16. чесо ради знаменитъ билъ ц͠ръ кардамъ понеже пре-

17. жде егѡ̀ четири̇ ц͠арѝ били неблагополꙋчни̇ и̇ ва м-

18. але не покорили̇ г͠рци̇ въ време и́хъ под своѧ властъ

19. ц͠рство болгарское но тои̇ ц͠рь кардамъ билъ храбръ

20. и благополꙋченъ много брани̇ и̇меѧлъ съ грци и̇ мног[о]

21. воиство(!) побилъ и̇ генерали̇ и̇хъ много поробилъ

л. 54v

1. на бранъ никако не могли грци̇ побѣдити̇ егѡ̀ та-

2. ко за много време свобождалъ землю болгарскою ѿ

3. насилие римское и̇ преставил се

4. почто знаменитъ билъ ц͠ръ крꙋнъ понеже и̇ ѡ́нъ весма̀

5. билъ славѣнъ и̇ благополꙋченъ въ бранехъ ѿелъ ѿ грцї

6. градъ софиѧ самоковъ филибе щипъ стрꙋмица

7. едрене и͗ населилъ по таѧ земла̀ народъ болгарски̇

8. и̇ много грци̇ пленилъ и̇ и̇збилъ и̇хъ за вѣр̇ христиѧнскою

9. билъ нечестивъ но попꙋщениемъ б͠жїмъ много пако-

10. сти̇ деѧлъ гркомъ оу͗бил ц͠ра никифора ꙗкоже рече се

11. и̇спрво то́и прво съградилъ трново г҃ града междꙋ

12. рекꙋ ꙗн͠трꙋ и͗ тꙋ поставилъ престолъ ц͠рски̇ ----------

13. чесо ради̇ ц͠ръ симеѡ̇нъ лабасъ знаменитъ билъ понеже

14. жестока бранъ и̇ непрестана съ ц͠ари грческие и̇меѧлъ

15. и̇ въсегда и̇хъ побѣжда́лъ четири̇ реда с воиска на ца-

16. ри градъ ходилъ и̇ много места пленалъ и̇ попалалъ

17. въ то негово црство за тридесетъ пети̇ лѣта нїкако

18. нѣ имеѧли̇ ми́ръ грци̇ и͗ болгари̇ ѿ то време велика вр-

19. жда(!) ѡ͗стала и̇ порицани̇е междꙋ грци̇ и̇ болгари̇ и̇ до се-

20. го временѣ тако симеѡ̇нъ ц͠рьсвобождалъ землю бо-

21. лгарскою крѣпкои̇ и̇дꙋщи̇ на пꙋти̇ преставил се

л. 55r

1. самоꙇ̇лъ ц͠ръ и̇спрво̀ благоговѣинъ и͗ благополꙋченъ

2. за много лѣтата(!) побеждалъ крѣпко лати͗ни̇ и͗ грци̇

3. и̇ мно(!) земла̇ ѿ нихъ възималъ и̇ држалъ и͗ преселалъ народї

4. по различни̇ страни̇ и̇ билъ славѣн҄ и͗ слишанъ по вселеною̇

5. послѣди̇ ради̇ оу̇биение що и̇збилъ племе црское казнї-

6. лъ егѡ̀ б͠гъ и̇ побѣдили̇ егѡ̀ грци̇ и͗ поразили̇ воиство

7. его и̇ ѡ̇слепили̇ ꙗкоже рече се и̇спрво за ц͠ра самои̇ла

8. чосо(!) ради̇ знаменитъ билъ ц͠ръ а͗сѣнъ стари̇ по премно-

9. го понеже съмъ(!) б͠гъ и̇збралъ е̇гѡ̀ и̇ помазалъ и͗ ꙋтв-

10. рдилъ егѡ̀ на ц͠рство болгарское би̇ло пало конечно и̇

11. запꙋстело ѿ ѡ̇бластъ грческою но того ц͠ра а͗сѣна

12. паки̇ б͠гъ въздвигнꙋлъ и̇ ѡ̇бновилъ в рꙋкꙋ егѡ̇ ски̇-

13. птр и̇ црство болгарскою и͗ покорилъ ц͠ри и̇ кеса-

14. ри̇ грчески̇е под нимъ и данъ даѧли̇ сем̀ ц͠рꙋ и̇

15. с͠нꙋ егѡ̀ за многа лѣта ꙗкоже рече се и̇спрво

16. за сего благочестиваго ц͠ра асѣна̀ старагѡ̇

17. почто знаменитъ билъ ц̇р͠ъ їѡ̇анъ калиманъ понеже

18. билъ и̇скꙋсенъ и̇ благополꙋченъ на брани̇ мног(!) крали̇

19. побилъ и̇ ц͠ра ѳеѡ̇дора ласкара̇ ѡ̇слепилъ и̇ мнго(!) зе-

20. ла(!) и̇ гради̇ покорилъ под свою властъ ѿ сви̇ ц͠ри

21. болгарски̇ наи вече земла тои̇ царъ држиалъ(!)

л. 55v

1. преселалъ грци̇ въ болгарию а болгари̇ въ землю гръ-

2. ческою въ драма градъ тои̇ естъ македонїа. и̇стї

3. столни̇ градъ филиповъ въ то́и̇ градъ драма и̇ серезъ

4. и̇ мелникъ и͗ солꙋнъ ѿ сви̇ ти̇ епархи̇и̇ и̇згналъ наро-

5. дъ грчески̇ и̇ населилъ народъ болгарски̇ и̇ до нинѣ болгари̇

6. по ти͗а епархиѝ сѣдатъ и̇ ѡ̇бретают се десетъ градове

7. грческие ѿ основание разорилъ и̇ покорилъ грци̇ латини̇

8. србие маџари̇ арбанаси̇ ѡ̇бе влахии̇ све тиа народи̇

9. и̇ земли ѡ͗бладалъ и̇ данъ ѿ нихъ възималъ како напи̇-

10. сано за то въ прологꙋ и̇ въ превѣлегии̇ и̇зографски̇е не би̇-

11. лъ дрꙋги̇ ц͠ръ болгарски̇ бодобенъ(!) сем̀ црꙋ їѡ̇ан̇ ка-

12. лиманꙋ въ благополꙋчи̇е и̇ въ славꙋ црско͠ю

13. по чесомꙋ билъ знаменїтъ костантинъ шишманъ понеже

14. и͗ тои̇ билъ ѿ рода а͗сѣна ц͠ра и̇ толико билъ красенъ ли̇-

15. цемъ и̇ възрастомъ ѿ мног страни̇ прихотили̇(!) чловѣци̇ ви̇де-

16. ти̇ егѡ̀ и̇ поради̇ великаго егѡ̇ възрста нарекли егѡ̀ ши́-

17. шма́нъ тои̇ ц͠ръ много бран̇ъ и̇меѧлъ съ ц͠ри грчески̇е

18. но никако не могли̇ побѣдити егѡ̀ но тои̇ много зе-

19. млю плени̇лъ грческою д͠ва ц͠ра грчески̇ дали̇ ем̀

20. свои̇ дащери̇ прво ѳеѡ̇дора последи̇ марию въ жени̇ како сє

21. и̇ испрво за то рече да би̇ и̇меѧли̇ миръ и̇ любовъ с ни́мъ

л. 56r

1. почто ц͠ръ а͗леѯандръ знаменитъ билъ понеже егда̀

2. оу͗били србие ц͠ра михаꙇ́ла брата егѡ̀ въстали на

3. землю болгарскою и͗ приишли̇ до мрака и̇ радоми̇ръ во-

4. евали болгариа тако въстали̇ и̇ грци̇ ѿ чрное море на

5. гради̇ болгарские и͗ воевали̇ и̇хъ но тои̇ ц͠ръ алеѯандръ

6. мало воиска и̇меѧлъ но помощию бо͠жи̇ею всехъ ѡ͗до-

7. лѣлъ и̇ побѣдилъ изишелъ с нова воиска противо србие

8. и̇ ѡ̇долелъ и͗хъ и̇ прогналъ ѿ болгариа пакъ се ѡ́бр-

9. атилъ на ца͠ра грческаго съ девети̇ хилади̇ вои̇ска

10. грци̇ били̇ ѻ͗самъ десетъ хилади̇ но победилъ и̇хъ

11. алеѯандаръ с мало воинство и̇ свободилъ ѿ много

12. беди̇ землю болгарскою и̇ предржалъ ми̇рно и̇ ра-

13. зꙋмно за много лѣта црсⷭⷭ҇тво болгарское ꙗко-

14. же и̇спрво рече се за ц͠ра а͗леѯандра

15. то сꙋ били́ знаменти̇(!) ц͠ри болгарск̇и г͠і цаⷭ҇ри зде. въ-

16. поменꙋхомъ(!) с͠тагѡ ц͠ра давида їѡ̇анъна(!) владими̇-

17. мира(!) ради̇ с͠тое и̇ праведное жити̇е и̇хъ препоме-

18. нꙋхомъзде а прочи̇ три̇велиа с͠ты кралъ и̇ с͠ты

19. ц͠ръ їѡ̇анъ михаи̇лъ и̇ житиемъ били с͠ты и̇ бла-

20. гополꙋчи̇емъ ц͠рскимъ храбри̇ и̇ крѣпки̇ били̇

21. тако и̇ дрꙋги ѳ҃ ц͠ари били̇ непобѣди̇ми̇ на бранъ

л. 56v

1. и̇ въ тешкаѧ и̇ ꙋсилнаѧ времена смотрениемъ б͠жи̇мъ свобож-

2. дали своегѡ̀ народа болгарскагѡ̇ ѿ вѣликое ѡ͗злобленїе

3. и̇ пленение и̇нехъ ꙗзиковъ и̇ ц͠рстви͗а

4. за о͗ни̇ прочи̇и цари꙼ болгарские что̀ речемъ некои̇

5. ѿ нихъ билъ неблагополꙋчни̇ и̇ побѣждали и́хъ грци̇ не-

6. колико кратъї некои̇ паки̇ съмоволно(!) предаѧли се гр-

7. комъ а дрꙋги̇ не били̇ ѿ племе и̇ родъ ц͠рски и̇ въст-

8. аѧли̇ на ни̇хъ болгари̇ и̇ прогонали̇ и̇хъ ѿ ц͠рство

9. дрꙋгихъ оу̇бивали̇ за некое несагласие неко па-

10. ки̇ ѿ ц͠ари болгарски̇хъ лꙋбили̇ ми́ръ и̇ имеѧлъ

11. велика лꙋбовъ съ грци и̇ прочи крали̇ преживели ми̇-

12. рно тихо не имеѧли̇ никаква бранъ нї воиска⸱

13. ꙗкоже и̇спрво за сви̇ зеде(!) по реди̇ пи̇са се за не-

14. кои̇ ц͠ри́ вѣсма꙼ въкрацѣ(!) напи̇са се како да сꙋ за е-

15. дино лѣто и̇лѝ по за мало цр͠ствовали̇ по много сꙋ

16. лета некои̇ цр͠ствовали̇ но въкраце(!) се ѡ̇брете деѧ-

17. ниѧ и͗хъ зато се тако въкрацѣ(!) и̇ написа мож-

18. аше ѿ грческаѧ и̇стори̇а. на много ц͠ари болг-

19. арски̇ и̇зѡ̇брести̇ се по колико лѣта црсⷭ҇твовали̇

20. но не всемъ ц͠аремъ ѡ͗бретает се зато не писа-

21. хомъ лѣта и̇хъ по колико ко̇и царствовалъ

л. 57r

1. въспоменꙋти⸱ потребно⸱ въ кра̇тце⸱ за с͠таго

2. ки̇рила⸱ и̇ меѳодиа⸱ въ кое време̇⸱ съставїли̇

3. пїсмена⸱ и̇ кнїги⸱ на славѣнски⸱ ꙗзи́къ въ вре- ⸱

4. мѐ(!) ми̇хаила⸱ ц͠рѧ и͗коноборца⸱ би͑лъ⸱ кѵ͗рилъ и͗ мето-

5. диа⸱ родили се⸱ оу͗ сол͑нъ⸱ гра͑дъ⸱ ѿ ѡ͗ц҃а̇ и̇менемъ лъва͑ са-

6. новїта и̇ богата и͗ добродетелна꙼ чловѣ́ка⸱ с͠ты ме-

7. ѳодиѧ ста́лъ воевода⸱ славѣнски⸱ и̇ли̇⸱ болга́рски̇⸱ и̇ наꙋчи-

8. л се ꙗзикъ⸱ славѣнски⸱ по десетъ⸱ летаѡ͗ста⸱ви̇лъ(!)⸱

9. са͑нъ⸱ во́и̇нски⸱ и̇ въсприелъ⸱ чи̇нъ⸱ монашески кирилъ с͠ти⸱

10. въ билъ по млади̇ бра́тъ⸱ мето́диинъ оу̇чи͑л се⸱ послежде⸱

11. филосо́фиѧ⸱ въ цариградъзаедно̀⸱ с михаила⸱ ц͠рѧ малаго̇

12. си́на⸱ ѳеѡ̇филова и̇ билъ⸱ философъ⸱ и̇зреденъ⸱ и̇ славенъ⸱

13. въ царигра́дъ⸱ и̇ по съвѣта⸱ бра̇та его̀⸱ меѳо́диѧ⸱ ѡ͑ста́вїлъ

14. ми́ръ и̇ въсприѧлъ и̇ ѡ̇нъ⸱ мона́шески⸱ чи́нъ⸱ и̇ провождалъ

15. свѣ͠то⸱ житие и̇ въ времѐ⸱то егда̀⸱ цр͠ствовалъ⸱ мꙋртаго-

16. нъ⸱ въ болга́рию⸱ прїишелъ⸱ меѳодиа⸱ въ трново⸱ понеже би-

17. лъ и̇ска́лъ⸱ тогда̀мꙋртагонъ⸱ ц͠ръ. писца їконаго(!) да

18. мꙋ напише⸱ пала̇ти⸱ меѳо́диа⸱ би́лъ⸱ зна́лъ то де́ло

19. но вѣчетого̀ ра́ди⸱ прїше́лъ⸱ да би̇ възмо́галъ наꙋчи́ти̇

л. 57v

1. и̇ ꙋлови́ти⸱ болга́ри̇ въ вѣ́ри⸱ хрⷭ҇тїѧнстеи⸱ како емꙋ заповѣ- ⸱

2. далъ⸱ мꙋртагонъ⸱ ц͠ръ⸱ да мꙋ напїше⸱ на ѡ̇напала́тазвѣрове

3. птици̇ и̇ подобие⸱ лови̇тви⸱ но с͠ты методиа⸱ напїсалъ пр-

4. и̇шествїе⸱ хрст͠ово толи́ко⸱ хїтро и̇ страшно⸱ когда̀⸱ вїделъ

5. ц͠ръ⸱ ѡ̇но̀ написанїе⸱ оу͗страши́л се⸱ и̇ пришелъ⸱ въ чꙋвство и̇

6. ꙋмиленїе тогда̀⸱ меѳо́диа⸱ оу̇лꙋчи͑лъ⸱ времѐ⸱ подо͑бно⸱ и̇ гл-

7. агола̇лъ⸱ ц͠рю и͗ поꙋчавал го̀ да приметъ⸱ вѣрꙋ хрⷭ҇тиѧнскию

8. и̇ ѡ̇брати́лъ⸱ мꙋртагона⸱ на си́е⸱ посла͑лъ⸱ къ ц͠рици ѳѡ̇дори̇

9. и̇ приїшелъ⸱ и̇з ц͠риградъ⸱ епископъ⸱ посланъ ѿ ц͠рици⸱ и̇ крст-

10. илъ ц͠ра⸱ мꙋртагона⸱ нарекълъ⸱ ем̀ и̇ме михаи́лъ и̇ много

11. народъ⸱ болгарски⸱ кръстил се⸱ въ то време понеже меѳод-

12. и̇а глаголалъ⸱ и̇мъ и͗ ꙋчилъ⸱ и͑хъ ꙗзикомъ болгарскимъ

13. после того⸱ ꙋбежденꙑ ѿ цри͠ци и̇ ѿ инхъ(!) боларовъ въсприѧлї

14. меѳодиа и͗ кѵ͗рилъ⸱ спископство(!)⸱ да и̇датъ⸱ дꙋ(!) ꙋчатъ болъ- ⸱

15. гари и͗ прочи⸱ славѧнъ⸱ вѣ̇рꙋ хрⷭ҇тиѧнскою⸱ и̇ нарекли и́хъ

16. апостоли⸱ болгарские⸱ постил се с͠тꙑ⸱ кѵри́лъ м҃ д͠ни

17. и̇ извадилъ л҃ и҃ слова и̇ сложили⸱ писмо⸱ на словѣнски̇

18. ꙗзи̇къ прво напїсали ѿ їѡ̇ана⸱ ева́нгелие въ начале⸱

19. бе слово и̇ показали то ц͠рю и̇ прочимъ и̇ патриархꙋ -----K, л. 66v

8. ... и͗гна́тїю

9. и͗ ѡни то̀ ве́лми похва́ли́ли, и͗ ре́кли̇ имь ꙋчи́ти

10. бо́лгари и͗ слове́ни по ꙗꙁи́кꙋ ихь, и͗ преводи́ти ѿ

11. гре́ческїи кни́ги на слове́нски, ѡни прїи͗шлѐ вь

12. ѡхриⷣ ⸱ при͗ а͗рхїе͗пкⷭпа кли͗ме́нта, ѡнь би́ль ро́доⷨ

13. бо́лгаринь ⸱ но по гре́чески чи͗та́ль, и͗ та́мꙿ се сьбра̀-

14. ле пе́ть фи͗лосо̀фе ѿ бо́лгарски роⷣ ⸱ ꙁнаꙗли є-

15. ли́нски премꙋдро́сти и пи́са́нїе, кли͗ме́нь, са́ва,

16. наꙋ́мь, е͗ра́ꙁꙿмь, а͗нгела́рїато́ са̀ вьси́ с͠ти́ мꙋ́жи

17. пе́ть ѿ ꙗ͗ꙁи́ка бо́лгарскаго, и͗ та́ко с ки͗ри́ла и͗

18. ст͠го меѳо́дїа би́ль се́дмь да́скали и͗скꙋ́сни и͗

19. премꙋ́дри, та́ко сьби͗ра́ли ре́чи и͗ꙁре́дни и͗ пра́ви

20. ѿ бо́лгари, ѿ се́рбїе, ѿ рꙋ́си ѿ моско̀вѣ, ѿ слове́не,

K, л. 67r


1. ѿ ле́хове, то̀ са ꙁа мно̀го вре́ме лови́ли ре́чи ⸱ ѿ тїа

2. наро́ди, доде́ са сьстави́ли ѱалти́рь і͗ еѵⷢлїе и͗ дрꙋ́-

3. ги кни́ги ⸱ и͗ преда́ли ихь пе́рво бо́лгаромь, и͗ на-

4. рече́ни би́ли кни́ги бо́лгарски, ка́ко и͗ до ни́нꙗ,

5. гре́ци то̀ ꙁна́ють веⷭ нароⷣ, и͗ че́ти͑ри патрїарꙿсе

6. і͗ерⷭли́мь, си͗на̀ꙗ, с͠та̀ го́ра, вьси́ говорꙋ́ють. кни́-

7. ги бо́лгарски и͗ли́ во́ргарска ⸱ а͗ нѐ се́рбска, и͗ли́

8. слове́нска, но с͠ти́ ки͗ри́ль и͗ меѳо́дїа, после́жⷣи

9. били поставле́ни е͗пⷭкпи вь мора̀ва сла́веномь

10. не се́рбска мора́ва, що и́де преꙁꙿ шꙋмадїа, но дрꙋ́-

11. га мора́ва ⸱ прї ѡ͗кїа́нь мо́ре ⸱ що́ са наꙁи́ва мо́ре –

12. бати́нское(!) при͗ бранꙿди͗бꙋ́ра, ѿ та́мꙋ са и͗спе́рво –

13. и͗ꙁꙿи͗шлѐ бо̀лгари, а͗ ѡни що са̀ та̀мо ѡста̀ли –

14. нари͗ца̀ют се славе́ни, та́мо би́ли ꙁа нꙗколикⷪ(!)

15. є͗пископствова̀ли и͗ ꙋчи́ли ѡни͗ сла́вени вѣ́рꙋ

16. хрⷭтїа́нскою, и͗ тако после́жⷣе пора́ди то́го –

17. наро́да наре́кли пи́смо и͗ кни́ги слове́нски, и͗ та̀-

18. ко ко́и нароⷣ чатѐ тїе кни́ги та́ко се нарица́ю  

19. ѡбщо слове́нски, но гре́ци͗ ка́ко и͗спе́рво ꙁна́ꙗ

20. бо́лгарски кни́ги ка̀жꙋть, а͗ не инако и͗ до н͠нꙗ

K, л. 67v

1. та́ко пе́рво бо́лгари вьспрїꙗли пи́смена и͗ кни́ги

2. слове́нскїе и͗ ст͠ое кр͠щенїе ѿ свое́го наро̀да славе́нꙿ-

3. скаго: а͗ко сѐ и͗ наⷣно́сеть моска́ли и͗ рꙋ́си и͗ се́рби͗,

4. и͗п́ро́чїе да са́ по̀ пе́рво ѡни прїꙗли пи́смена сло-

5. ве́нска и͗ кр͠ще́нїе, но не́сть та́ко, не мо́гꙋть посꙿ-

6. тави́ти на то̀ ни́какво свиде́телство, а͗ко̀ и͗

7. пи́шеть мꙋска́ли и͗ рꙋ́си ꙁа то̀, но гре́чески́ и͗ ла-

8. ти́нски лѣ́топи͗си иꙁвѣ́стно и͗ꙁꙗ͗влѣ́ють вь

9. кое вре́мена ...

л. 58r

1. болга́рски⸱ кра́лъ⸱ с͠ты тривѣ́лїа⸱ прие́лъ крщени̇е

2. съвои̇(!)⸱ на́родъ⸱ болга́рски⸱ въ лѣто⸱ ѱ҃ г҃ мало⸱

3. нечто⸱ по шестаго⸱ въселе́нскаго⸱ събо́ра и̇ др-

4. жа́ли⸱ благоче́стие⸱ болга́ри н҃ лѣта не имеѧ

5. кнїги⸱ по своемꙋ̀⸱ ꙗзи́кꙋ⸱ но латинскї⸱ ⸱и гръ-

6. чески̇ чїтали̇⸱ и̇ пи̇сали⸱ не билї кре́пко⸱ оу͗тврж-

7. денї⸱ въ вѣрѣ⸱ того̀ ра́да(!)⸱ ѿстꙋпи́лї⸱ па́ки⸱ въ по-

8. ганство⸱ ц͠арїе⸱ болга́рски⸱ но не весъ⸱ народъ

9. въ ѡ̇хрї́дъ⸱ гра́дъ⸱ поставленъ⸱ естъ би́лъ на пети соборъ⸱ архїепїск-

10. опъ⸱ самъвластенъ⸱ за́що⸱ їꙋстїниѧнъ ц͠ръ бї-

11. лъ⸱ ѿ ѡ͗хрїдонъ⸱ родо́мъ⸱ пръво звалї ѡ́хрїдъ даръ-

12. данїа⸱ и̇ на пе́ти̇⸱ съборъ⸱ въселенски. оу͗молїлъ

13. їꙋстїниѧнъ⸱ ц͠ръ⸱ с͠тꙑ⸱ ѡ͗ц͠и и̇ поставїли архї-

14. епїскопа̇⸱ самовла́стна⸱ да мꙋ не заповѣ́да. нꙇ́-

15. ко̇и⸱ патриа́рхъ ї ѡ̇градилъ⸱ гра́домъ⸱ ѡ͗хрїда⸱

16. но въ та времⷨена̇⸱ болгари⸱ оу͗зелї ѿ грци̇ ѡ́хрїдъ

17. градъ⸱ и̇ тамо⸱ и̇меѧли столї́ца црⷭ҇каѧ въ ѡ́х-

18. ридъ при̇елъ прїелъ⸱ с͠тое⸱ крщенїе⸱ с͠ты кра̇лъ⸱ трївѣ́лїа

19. и̇ доклѣ⸱ и̇меѧлї въ ѡ́хрїдъ престолъ црⷭ҇кии⸱

л. 58v

1. прї ахи̇епископа(!)⸱ пребива́ли⸱ въ благочестїе⸱ а егда̀⸱ пре-

2. нелї престолъ⸱ цр͠скїи⸱ въ загорїе⸱ въ трново⸱ ѿстꙋпїли̇

3. ѿ благочестїец͠арїие(!)⸱ болга́рскы⸱ и̇ би̇ли въ поганство

4.детъ девѣтътедесѣтъ(!)⸱ и̇ двѣ лѣта⸱ пакъ въ лѣто

5. ѿм͠е мꙋрта́гонъ и̇лї мїха́ꙇ̇лъ⸱ а̇ не болгарїсъ како

6. баронъ⸱ пїшетъ⸱ прїелъ⸱ с͠тое⸱ крщенїе⸱ съ всемъ на-

7. родомъ⸱ болъга́рскимъ⸱ ѿ ѡ̇на времена⸱ и̇ до нїна народъ

8. болга́рски̇⸱ неѿстꙋпно⸱ въ благочестївою⸱ вѣ́рꙋ п-

9. [84]ребиваетъ⸱ ѡ͗лга⸱ кнѣгина⸱ росиїскаѧ⸱ прїела кр-

10. щенїе въ лѣто ц͠ни но с неки мало чловѣковъ ѿ рода⸱

11. росискаго⸱ свѣщенꙇ̇ци⸱ грческїе⸱ и̇меѧла⸱ а не славѧ-

12.нские⸱ не ꙋмеѧлї рꙋси̇ еще тогда̀⸱ нїкако⸱ чїтатї

13.славѧнски⸱ послѣ ѡ̇лги кнѣгинїи владїмїръ кнѣ-

14. зъ⸱ роси̇ски⸱ и̇ киѡ̇въски⸱ прїелъ с͠тое крщенїе⸱

15. въ лѣто ҂а҃ и҃ въсенародно весъ народъ⸱ рꙋскїи⸱ и̇ мо-

16. сковски крстїл се тꙋ и̇звѣстно⸱ естъ како болг-

17. ари прежде рꙋсиѧнскаго и̇ московскаго народа

18. за р҃ н҃ г҃ лѣта прїели̇⸱ въсенародно крщенїе та-

19. ко и̇ пїсмена⸱ и̇ кнїги славѣнски̇⸱ тогда̀ прїели̇

л. 59r

1. а србїе бїли⸱ подъ папа рїмского и̇ ри̇мска вѣра држ-

2. алї нїкако неме(!) нї ꙋ латїнски⸱ нї ꙋ (!) гръчески́⸱ лѣто-

3. пїси́⸱ за србїе пїсано⸱ въ кое време̇ крстилї и̇хъ⸱

4. римлане⸱ но въ лѣто ҂а҃ р҃ л҃ неманїа жꙋпанъ сръп-

5. ски̇ приелъ с͠тое⸱ кръщенїе⸱ но не весъ⸱ народъ⸱ ср-

6. пски но мало⸱ народъполежде̇(!)⸱ с͠тꙑ⸱ савва

7. архїепїскопъ⸱ си́нъ⸱ неманїевъ⸱ въ лето ҂а҃ р҃ ч҃

8. ѡ͗братилъ⸱ весъ народъ⸱ српски⸱ въ православною

9. вѣрꙋ⸱ тако и̇ србїе⸱ послѣ⸱ болгаровъ⸱ за т҃ м҃ е҃ лѣ-

10. та приели вѣрю⸱ православною⸱ тако болга͑ри ѿ

11. свї народи славѣнски⸱ прежде приелї православїе⸱ прежде и̇м-

12. еѧли⸱ себѐ⸱ патрїаха(!) и̇ ц͠ра и̇ по своемꙋ ꙗзи̇-

13. кꙋ читати⸱ почели̇⸱ но болгариа на стреде. тꙋ-

14. рчнїномъ близо царїгра͑дъ зато̇ сꙋ⸱ весма̀ ѡ͗зло-

15. блени̇⸱ и̇ попра͑нї⸱ болгари ѿ тꙋрковъ ꙗкоже вї-

16. дит се⸱ зато не могꙋтъ⸱ нїкаквꙋ хитротъ(!) и̇ли⸱

17. мꙋдростъ⸱ кнїжною⸱ въсприети рꙋси̇⸱ и̇ московї

18. и̇меютъ⸱ црⷭ҇тво⸱ и̇ свобода⸱ ц͠рковнаѧ⸱ за мног(!)

19. време̇⸱ поставїли⸱ школово(!)⸱ и̇ тако⸱ по мало

л. 59v

1. ѿ гръци̇⸱ и͗ ѿ лати̇нї и̇ ѿ прочи⸱ ꙗзици̇ въсприели̇

2. мꙋростъ(!)⸱ пи̇смена⸱ и понеже⸱ възможно и͗мъ е͗стъ

3. и͗ щампаютъ⸱ славенски̇е⸱ кнїги⸱ зато на свои⸱ ꙗз-

4. икъ⸱ много⸱ речи⸱ ѡ͗бращаю̇тъ и̇ пишꙋтъ⸱ како е⸱

5. нїмъ прилично⸱ тако и̇ србие⸱ кои сꙋ⸱ подъ тꙋрчина

6. да́нїци⸱ горе сꙋ прости и̇ нїщетнї⸱ ѿ болгари̇ а к-

7. ои сꙋ⸱ под немечка⸱ држава̀⸱ ѡ͗ни мало⸱ по и̇скꙋс-

8. ни чита́ти⸱ и̇ пїсатъ⸱ защо⸱ и̇меютъ⸱ свобода⸱ ц-

9. ркона(!) и̇ ѿ скораѧ⸱ времена почели ꙋчити се на ш-

10. коли̇ и̇ и͗меютъ⸱ архїереи̇⸱ ѿ сво́и⸱ ꙗзи̇къ и̇ при-

11. лежнї сꙋ⸱ своемꙋ̀ народꙋ оу͗чиⷶти(!) се⸱ некои ѿ рꙋси-

12. ѧни⸱ и̇ ѿ срби̇е⸱ немачки̇ поносѧтъ и̇ рꙋгают се

13. болгаромъ⸱ защо сꙋ⸱ прости⸱ и̇ некнїжнїи въ пїсане но ѡ̇ни́

14. рꙋси⸱ и̇ срби̇е⸱ да благодаръ(!)⸱ б͠га⸱ де ги е⸱ покрї-

15. лъ ѿ попранїе⸱ агаранское⸱ и̇ ѿ гръческаѧ⸱ влас-

16. тъ архїереискаѧ⸱ що болгари̇ страдаютъ да

17. сꙋ⸱ ѡ̇ни̇ то мало и̇скꙋсили̇⸱ то би̇ весма болг-

18. аромъ⸱ благодарили̇⸱ защо ва токомъ(!) страда-

19. нїе и̇ насилие држатъ⸱ свою вѣрꙋ непременно

л. 60r

1. вънемли̇⸱ зде⸱ ѡ͗пасно⸱ чи̇тателꙋ⸱ да помнїшъ

2. въ кое време̇⸱ поставїлї⸱ болга́рские⸱ ц͠арїи⸱ себѐ

3. патриарха⸱ въ трново⸱ и̇ коли́ко с͠ты⸱ ѿбретаю-

4. т се⸱ ѿ ꙗзика⸱ болгарскаго⸱ си̇меѡ͗нъ⸱ нари̇цае-

5. ми⸱ лабасъ ц͠ръ⸱ болгарски̇⸱ въсприелъ⸱ ц͠рство

6. по михаи̇ла коко(!) и̇спрва⸱ напи́сахъ при миха-

7. и̇ла⸱ заповѣдалъ⸱ паⷶпа римски⸱ г҃ лѣта болга-

8. риа⸱ защо и̇ папин(!)⸱ епископи̇⸱ павѣлъ⸱ и̇ формосъ

9. много⸱ народъ⸱ болгарски⸱ крстили⸱ но въ то вре-

10. ме⸱ ѿстꙋпилъ⸱ па́па⸱ ри́мски̇⸱ ѿ благочестие

11. зато гръци̇ и͗згнали̇ и̇з болгари̇а⸱ папини̇⸱ еп-

12. ископи̇⸱ и̇ поради͗⸱ болгари̇⸱ коѝ⸱ да би ихъ⸱ и̇м-

13. еѧли̇⸱ подъ своѧ̀⸱ властъ⸱ много распра и̇

14. пренїе било̀⸱ междꙋ̀⸱ грци⸱ и̇ римланї⸱ и̇ за-

15. то се конечно⸱ проклели̇⸱ и̇ разлꙋчили⸱ гръци̇

16. но гръци и̇ римланї и͗ ѡ͗стали̇⸱ болгари подъ цро-

17. градъскаѧ⸱ патриаршиа неколико време̇ но гр-

18. ъци̇⸱ на поставленїе⸱ архїеписко́па⸱ трновс-

19. каго и̇скали̇⸱ много⸱ злато и̇ дари̇⸱ ѿ ц͠аїи(!)

л. 60v

1. трновские⸱ но симеѡ̇нъ⸱ лабасъ и̇меѧлъ вѣлика бр-

2. анъ и̇ жестока⸱ воска(!)⸱ на грци⸱ за много време за

3. то свѣтокꙋпство⸱ що зимали̇⸱ за поставленїе⸱ арх-

4. їереа⸱ и̇ за дрꙋги гнѣвъ⸱ що и̇меѧлъ⸱ на грци⸱ ѿстꙋ-

5. пи̇лъ⸱ ѿ патриаршиа⸱ цроградскаѧ⸱ и̇ хотелъ при̇ст-

6. ати̇⸱ къ римланомъ⸱ того ради⸱ гръчки⸱ патриарси̇

7. сви четири⸱ ѡ͗во да ꙋчинатъ⸱ ми́ръ и̇ съгласие⸱ съ болга-

8. ри̇⸱ трꙋго(!)⸱ да не ѿпꙋщатъ и́хъ⸱ въ римскою⸱ ересъ

9. благослови́ли̇⸱ и̇ поставїли̇⸱ въ трново⸱ болгаромъ

10. патриарха⸱ самовластна⸱ докле црствовали̇

11. болгари̇⸱ поставлали̇⸱ патриа́рха⸱ и̇ епископи̇ ѿ

12. свои̇⸱ ꙗзикъ⸱ болгарски⸱ и̇ въ ѡ̇хритъ(!)⸱ трновски̇

13. патриархъ⸱ поставлалъ⸱ архїепископа по пат-

14. риарха билъ први̇ ѡ͗хридски по него преславъ-

15. свски(!) пакъ софиски въ ѡ͗хридъ въ преслава и̇

16. въ софиа⸱ и̇меѧли̇⸱ болгарски⸱ ц͠рїи палати црс-

17. ки̇⸱ и̇ седели̇⸱ барони⸱ велики сътржали(!) вои̇н-

18. сво(!)⸱ болгарское и̇ събиралї данъ⸱ народни тꙋ

19. и̇меѧли⸱ архїепископи̇ први по патриарха

л. 61r

1. та́ко⸱ и͗ ꙋ вїдънъ(!)⸱ билъ⸱ баро́нъ⸱ вѣлики̇ и̇ архи́е-

2. пи̇скопъ четвръти⸱ по софиского⸱ архїепископа

3. та̇ко сꙋ⸱ и̇меѧли⸱ болга́рскиц͠рїи д҃ барони

4. и̇ли̇ беглеръ⸱ бе́гове по ц͠рѧ⸱ що сꙋ⸱ строїли⸱ вои̇ъ-

5. ство(!)⸱ болга́рское⸱ тако⸱ и̇ д҃ архїепископи̇ и̇ли̇

6. митрополити̇⸱ що сꙋ били⸱ по патриа́рха⸱ трно-

7. въскаго⸱ що сꙋ имеѧли⸱ под собою по много еп-

8. ископи̇то по болга́риѧ⸱ надъ болгарски⸱ ꙗзи̇-

9. къ⸱ тако⸱ и̇меѧли⸱ чи́нъ⸱ и̇ правленїе⸱ а когда̀⸱

10. и̇меѧли⸱ и̇ грчка⸱ земла̇⸱ неколи̇ко⸱ кра́тъ⸱ подъ

11. собою⸱ ц͠рїи⸱ болъгарски⸱ вои̇нсво⸱ болгарское⸱

12. и̇ баронї⸱ поставла́ли⸱ надъ ѡ̇ни́⸱ страни̇ и̇ мес-

13. та⸱ гръче́ски⸱ а владици⸱ и̇ свѣщенїци̇⸱ грческїе⸱

14. не дирали⸱ нїкако⸱ нїчто заповѣдалъ⸱ патриархъ

15. трновски⸱ на грчески⸱ епископи⸱ и свѣщенїци̇ но т-

16. ачи̇ю над болгариа⸱ за̇повѣдалъ⸱ над своиспї-

17. скопи̇(!)⸱ и̇ свѣщеници̇ а въ чꙋжди епархїи дꙋховни̇

18. не са владали⸱ но ц͠рско⸱ воїнство⸱ тако⸱ и͑ грци̇

19. когда⸱ зи̇мали̇⸱ на врѣмена̇⸱ ѿ болгари некои̇ мест[а]

л. 61v

1. воїнство⸱ поставлали⸱ ц͠рское⸱ а не е̇пископи и̇ с-

2. вѣщенїци̇⸱ послежде⸱ когда са̀⸱ ꙋзели̇⸱ и̇ попрали т-

3. ꙋрци̇⸱ болгариа тогда сꙋ⸱ патриарси̇⸱ царо́градскꙇ̇

4. с тꙋрска⸱ помощъ⸱ и̇ насилие⸱ па́къ⸱ ѡ̇свои̇ли̇ тр-

5. новска̇ патриаршиа⸱ подъ своѧ⸱ вла́стъ и̇ на прко-

6. стъ⸱ и̇ зло́ба⸱ що и̇меютъ⸱ на болгари̇⸱ ѡ͗ще из прво⸱

7. време̇ не поставлаютъ⸱ ѿ болгарскаго⸱ ꙗзика̇⸱ еп-

8. и̇скопи⸱ болгаромъ⸱ но свѣ ѿ грчески⸱ ꙗзи́къ и нера-

9. датъ⸱ ѿнюдъ⸱ за болгарски школъ(!) и̇ли̇ ꙋченїе но

10. ѡ̇бращаютъ свѣ на грчки⸱ ꙗзи́къ зато сꙋ ѡ́ста-

11. ли̇ болгари̇⸱ прости и̇ неꙋченї и̇скꙋсно писание

12. и̇ много сѣ⸱ ѿ нихъ⸱ ѡ͗братили̇⸱ на грчаска поли̇тї-

13. ка⸱ и̇ ꙋченїе⸱ и за свое⸱ ꙋченїе⸱ и̇ ꙗзи́къ слабо бр-

14. ѣжа́тъ⸱ таꙗ вїна̀⸱ болгаро͑мъ⸱ ѿ грческа⸱ дꙋхо-

15. вна⸱ властъ⸱ приходитъ и̇ много насили̇е не̇пра-

16. вѣдно⸱ ѿ грчески владици⸱ трпатъ въ сиѧ⸱ времена

17. но болгари прїи̇маютъ⸱ ихъ и̇ благоговѣи̇но ї почи-

18. таютъ їхъ⸱ за архїереи̇⸱ и̇ сꙋгꙋбо плащаютъ и̇мъ длжное

19. зато по нїхна просто́та⸱ и̇ незлобие⸱ въспри̇мꙋтъ

K, л. 71v

1. ... ѿ б͠га мь́ꙁⷣꙋ

2. сво́ю⸱ та́ко и͗ ѡни а͗рхїере́и що̀ с тꙋ́рска си́ла ⸱

3. а͗ не со а͗рхїере́и͗ское прави́ло ⸱ творѣ́ть бо́лгаромꙿ

4. вели́ка ѡби́да и͗ насѝлїе, и͗ ѡни по сво́е дѣ́ло и͗ беꙁꙿ-

5. сове́стїе вьспрїи͗мꙋ́ть мь́ꙁдꙋ сво́ю ѿ б͠га по речѐ-

6. номꙋ ⸱ ꙗ͗ко ти́ вьꙁда́си комꙋждꙋ по дѣ́ломь его:

................

9. Тꙋ сьбра́хомь вь кра́тцѣ имена с͠тихь бо́лꙿ-

10. гарски̇хь⸱ коли́ко просїꙗли ѿ бо́лгарски ꙗ͗ꙁи́кꙿ

11. вь послѣ́днаꙗ вре́мена:

12. Пе́рви̇ с͠тїи кра̀ль три͗ве́лїа ⸱ нарече́нїи ѳеѡ͗кꙿ-

13. ти́ст мона́хь, би́ль вь лѣ́то ѱ҃ г҃, ма́ло

14. по ше́стаго сьбо́ра вьси̇ле́нскаго прїе́ль с͠тое кре-

15. ще́нїе ⸱ и͗ крⷭ҇ти́л се вь то̀ не́гово црⷭ҇тво веⷭ҇ наро́дь

16. бо́лгарски ⸱ то̀ пе́рвое к͠рще́нїе бо́лгарское би́ло

17. при͗ то̀го с͠тго кра́лꙗ три̇ве́лїа ⸱ ѡнь по ма́ло врѐ-

18. ме що и̇ме́ꙗль ревно̀сть и̇ оу͗се́рдїе кь хрⷭ҇тꙋ б͠гꙋ

19. ѡста́виль кра́левство ⸱ и̇ ми́рскаꙗ сла̀ва ⸱ согра-

20. ди́ль се́бе монасти́рь вели́ки̇ бли́ꙁꙋ ѡхрида и͗

K, л. 72r

1. вь то́и монастиⷬ прїе́ль мона̀шеское(!) чи́нь и͗ пре-

2. би͗ва̀ль жесто̀кимь жи́тїемь, и͗ сконча́ль с͠то̀

3. и̇ б͠гооу͗го́дно сво́е(!) жи͗во́ть ⸱ и͗ преста́вил се кь͗ г͠ꙋ

4. вь то́и монастиⷬ :

5. Вто́рїи ц͠рь те́рновски бл͠женїи и̇ достопа̀-

6. метнїи ми͗хаи́ль и͗ли́ і͗ѡа́ннь: та́ко се наꙁи͗-

7. ва́ль ми͗хаи́ль і͗ѡа́нь⸱ ѿ не́го се повлѣ́кло плѣ́ме

8. и̇ ро́дь на ц͠ри бо́лгарски, до ши́шмана і͗ѡ͗а́нна

9. послѣ́днаго, вьси́ се на то̀ не́гово име и͗ ти́тла

10. поⷣпи͗сꙋва́ли ⸱ кои́ би́ли ѿ не́гово плѣ́ме ⸱ пе́рво

11. пи͗са́ль сво́е име ка́кое емꙋ би́ло ⸱ потоⷨ і͗ѡ͗а́нь

12. то̇ есть і͗ѡ̇а́ннови́чь , та́ко держа́ли ти́тла и͗

13. по́честь ц͠ри бо́лгарски своѐго прароди́телꙗ –

14. ми̇хаи́ла і͗ѡ̇а́нна ⸱ ѿ коѐго и͗ме́ли сво́е плѣ́ме цаⷬ-

15. ское и͗ правосла́вною вѣ́рꙋ вь ни́хь ѿ не́го се по-

16. че́лопа́ки вь те́рново то́и ц͠рь ꙗ͗ко́же реко́хоⷨ

17. вто́ри просвѣти́тель би́ль бо́лгаромь по ца̀-

18. рꙗ три͗ве́лїа в лѣ́то ⸱ѿ҃ м҃ е҃ , крⷭ҇ти́л се и͗ чꙋ-

19. деса̀ покаꙁа̀ль б͠гь сь ни́мь бо́лгаромь со крⷭ҇ть

20. вь рꙋ́кꙋ его , и͗ мл͠твою свое́ю кь б͠гꙋ , и̇ꙁба́виль

K, л. 72v

1. бо́лгарїю ѿ вели́ки гнѣ́вь б͠жїи ⸱ ꙗ͗ко́же пи́шеⷮ

2. се ѡ не́мь вь баро́нїе вто̀рїе ча̀сти на ли́сте ⸱⸱ ц҃ н҃ ⸱

3. пожи͗вѣ́ль б͠лгоче́стно и͗ ми́рно на црⷭ҇тво бо́лгаⷬ-

4. ско ⸱⸱ м҃ е҃ ⸱ лѣ́ть ⸱ и͗ преста̀вил се вь вѣ́чною жи́ꙁнь,

5. Тре́тїи с͠тїи ц͠рь дави́дь ѡста́ви̇̇ль црⷭ҇тво ⸱

6. во́лею бра́тꙋ своѐмꙋ самои́лꙋ ѿти͗ше́ль(!) вь мо-

7. насти́рь ⸱ и̇ вьспрїе́ль мона̀шески чи́нь ⸱ и͗ пожи͗-

8. вѣ́ль с͠то̀ и͗б͠гооу͗го́дно вь ма̀ло вре́ме и͗ преста̀-

9. ви́л се кь б͠гꙋ⸱ и̇ би́ли мо́щи е͗го нетлѣ́нни ⸱ и͗ꙁва̀-

10. дени и͗ вь ѡхридь при͗несе́ни :

11. Четврь́ти с͠ти ц͠рь і͗ѡа́нь влади̇мирь , си́нь

12. а͗а͗ро́новь, црⷭ҇твова̀ль вь ѡхриⷣ три́ лѣ́та , и͗ме́ꙗⷧ҇

13. с͠то̀ и͗ б͠гооу͗го́дно жи́тїе, и͗ оу͗бїе́нь ѿ же́ни и͗ шꙋ́-

14. рꙗ свое́го ра́ди чи́стое и͗ вьꙁдержа̀телное сво́е

15. жи́тїе, и ра́ди правосла̀вною вѣ́рꙋ⸱ и͗ до ни́нꙗ –

16. почи͗ва́ють нетлѣ́ни с͠тїи мо́щи его , вь е͗лбаса́нꙿ-

17. ска стра́на , ꙗ͗ко́же и͗спе́рва ꙁа не́го ре́че се :

18. То́ са ѿ бо́лгарски ц͠рове д҃ ц͠ри с͠ти и͗ б͠гооу͗-

19. го́дни : Пе́ти  с͠ти́ і͗ѡ͗а́нь патрїархь терновⷭ҇ки

20. Вь вре́ме ц͠рꙗ асѣнꙗ ста̀раго ⸱ би́ль ѡнь вѣнча́ль

K, л. 73r

1. его на црⷭ҇тво ⸱ ꙗ͗ко́же ре́че се и͗спе́рво ⸱ сконча́ль

2. с͠то́е сво́е жи́тїе вь те́рново ⸱ на то́мь патрїа́рꙿ-

3. шескомь престо́лѣ :

4. Ше́сти с͠тїи ѳеѡ͗фи̇ла́кть толкова̀тель

5. є͗ѵⷢ҇лꙿски оу͗чи́тель цр͠ко́вни. вели́ки и͗ премꙋ́-

6. дри ветїи́ꙗ , на три́ ꙗ͗ꙁи́ка пи͗са́ль кни́ги по-

7. лѣ́ꙁни цр͠квии͗ и͗сто́рїи мно́го , по гре́чески. ла-

8. ти́нски. бо́лгарски, мно́го кни́ги при͗ве́ль на бо́лꙿ-

9. гарски ꙗ͗ꙁи́кь , вели́кь би́ль жи́тїемь ⸱ оу͗че́нї-

10. е͗мь сла́вень гре́комь и͗ лати́номь и͗ бо́лгаромь

11. би́ль на вели́ка по́лꙿꙁа и͗ похва̀ла ⸱ то́коваго(!) ве-

12. ли́каго с͠ти́телꙗ и͗ ꙋчи́телꙗ вьꙁⷣвигль б͠гь –

13. бо́лгаромь ѿ ро́да ихь, и͗ просвѣти́ль свои́мь

14. жи́тїемь и͗ ꙋче́нїемь вьса̀ бо́лгарїꙗ, при͗ꙁва́лꙿ

15. его ц͠рь асѣнь и͗ ц͠ри́ца марїа сꙋпрꙋ́га асѣнова

16. ѿ ѡхриⷣ с вели́ко моле́нїе ⸱ и͗ поста̀вили его вь

17. те́рново патрїа́рха, и͗ би́ль ꙁа мно́го вре́ме –

18. та̀мо жи͗вѣ́ль⸱ и͗ краси́ль престо́ль те́рновски

19. и͗ прогна́ль е͗реⷭ҇ новатїа́нскꙋ и͗ а͗рменскꙋю ѿ

20. бо́лгарїа⸱ та̀ко и͗ лати́нскаꙗ ѿ вла́хїа, на то́мꙿ

K, л. 73v

1. престо́ле сконча́ль с͠то́е сво́е жи́тїе :

2. Се́дми с͠ти́ е͗ѵѳи́мїа патрїа́рхь те́рновскїи :

3. Оученикь с͠тго ѡц͠а ѳеѡ͗фи͗ла́кта ⸱ та́ко ꙋче́нь

4. би́ль и͗ мꙋ́дрь ⸱ и̇ с͠тїи жи́тїемь, ка́ко и͗ ꙋ͗чи́тель е-

5. го ⸱ оученикь с͠тго ꙋ͗чи́телꙗ по вꙿсѣ́мꙋ подража̀-

6. тель жи́тїе и͗ трꙋ́ди и͗ оу͗че́нїе ѳеѡ͗фи͗ла̀ктово

7. по не́мь и͗ наме́стникь престо́ла его ⸱ мно́го кни́-

8. ги̇ напи́саль и͗ жи́тїе с͠ти́хь при͗ве́ль на бо́лгарꙿ-

9. ски ꙗ͗ꙁи́кь, и͗ похва́ла с͠ти́мь мно́гимь написаⷧ҇

10. с͠того̀рскимь кало́геромь мно́го прави́ла и͗ чи́нь

11. ц͠рко́вни покаꙁꙋва́ль ⸱ и̇ ꙁа веⷭ҇ е́го вьпраша́ли ѡⷩ҇

12. имь на то́ премꙋ́дро́сть ѿпи͗сова́ль, и͗ до ни́нꙗ

13. ѡбрета̀ет се вь рꙋ́кꙋпи́снихь кни́ги пи͗са́нїе его

14. прӥ і͗ѡ͗а́нна с͠на асѣнова послѐ би́ль, и͗ ходата́исꙿ-

15. твомь и͗ настоꙗнїемь его, мно́го монасти́ри

16. ꙁгради́ль ц͠рь і͗ѡ͗а́ннь вь бо́лгарїю по раꙁли́чниⷯ

17. мѣ́ста и͗ по пꙋ́стини, ѡнь вь тїе монасти́ри

18. поставлꙗль и͗ мона́си мно́го и͗ предава́ль имь

19. чи́нь и͗ ѡ͗ста́вь(!) мона́шески, и̇ мно́го оу͗множи́ль

20. славосло̀вїе б͠жїи на мно́го мѣ́ста по вьса̀ бо́лгарїа

K, л. 74r

1. и͗ би́ль на вели́ка по́лꙿꙁа бо́лгарскомꙋ своѐмꙋ ро̀-

2. дꙋ ꙗ͗ко́же и͗ ꙋчи́тель его, и͗ преста̀вил се вь ста̀-

3. рости глꙋбо́це на своеⷨ престо̀ле вь те́рново :

4. ѡсꙿми с͠ти і͗ѡакимь та́ко і͗ ѡнь би́ль патри-

5. а́рхь те́рновски̇ и͗ и͗ме́ꙗль с͠то̀ и͗ чи́сто жѝтїє

6. неправе́дно оу͗бїе́нь ѿ светосла̀ва ц͠рꙗ⸱ ра́ди

7. пе́рское вои́нство що̀ поби́ли бо̀лгаровь ⸱ та̀-

8. ꙗ ви́на налага́ль светосла̀вь на с͠тго і͗ѡ͗а͗ки́мⷶ

9. ꙁа кое́ ⸱ ѡнь не би́ль ни́како пови́нень , и͗ све́рглꙿ

10. его ц͠рь с ви̇со́ка го́ра и͗ сконча̀л се мꙋ́ченически

11. тїе че́тири патрїа́рси с͠ти бо́лгарскїи и͗мѐ-

12. ꙗ͗ли цѣ́ли и͗ нетлѣ́нни сво́и мо́щи вь те́рно-

13. во, ꙗ͗ко́же пи́сано вь кни́га ко́рмчїа на е҃ лиⷭ҇те

14. Деве́ти с͠ти кли͗ме́нть а͗рхїепкⷭ҇пь ѡхрⷣискї

15. вели́ки чю́дотво́рець и͗ до ни́нꙗ почи͗ва́ють

16. мо́щи его вь ѡхридь цѣ́локꙋ́пни :

17. Десе́ти с͠ти наꙋ́мь бли́ꙁꙋ при ѡхридь :

18. въ монасти́ре его ⸱ и͗ до ни́нꙗ цѣ́ли с͠тїи мо́щи

19. его подава́ють и̇сцеле́нїе и͗ мно́го наро́дь при͗-

20. ходи́ть та́мо на поклоне́нїе :

K, л. 74v

1. аі҃⸱ с͠ти́ е͗ра̀ꙁмь: ві҃, с͠ти́ а͗нгела́рїа⸱ гі҃ , с͠ти́

2. са́вва⸱ тїи пе́ть с͠тїи ⸱ кли͗ме́нть, са́вва

3. а͗нгела́рїа, баꙋмь(!) е͗ра́ꙁмь⸱ би́ли вь вре́ме с͠та̀-

4. го ки͗ри́ла и͗ меѳо́дїа ро́домь бо́лгари ⸱ наꙋче́ни

5. би́ли еленски⸱ и͗ име́ꙗли с͠то̀ и͗ сла̀вно и͗ сли͗ша̀-

6. но жи́тїе повьсю́дꙋ би́ли вь стра́нꙋ ѡхриⷣскою

7. по раꙁли́чни мѣ́ста жи͗ве́ꙗли, кь ни́мь пои͗шлѐ

8. ки͗ри́ль и͗ меѳо̀дїа вь ѡхриⷣ сьбра̀ли ихь , и͗ и͗ме́ꙗли

9. напи́сани ки͗ри́ль и͗ меѳо̀дїа , бꙋ́кви славе́нскїи ,

10. но не мо́гли сьвокꙋпи͗ти толи́ко ре́чи и͗ꙁре́дни

11. ѿ славе́нски ꙗ͗ꙁи́кь и͗ состави́ти ѱалти́рь пе́рꙿ-

12. во, но тїи͗ пе́ть с͠тїи мно́го помага́ли имь ⸱

13. и͗ раꙁпрати́ли повꙿсю́дꙋ⸱ где́ са гово́ри славе́нски ⸱

14. и̇ собра̀ли ре́чи по грамати́ка гре́ческаꙗ , коли́ко

15. има та́мо ре́чи напи́сани ⸱ спро́ти ѡни ре́чи со-

16. бра́ли ѿ веⷭ҇ славе́нски ꙗ͗ꙁи́кь , и͗ состави́ли пе́рво

17. ѱалти́рь і͗ е͗ѵⷢ҇лїе вь ѡхриⷣ҇ и͗ вь со́лꙋнь ⸱ ꙁа то̀ грѐци

18. и̇ꙁвѣ́стно ꙁна́ють⸱ и͗ та̀ко напи́сано ѡбрета́етꙿ

19. се вь гре́чески ста́ри ѡте́чници рꙋкопи́сни⸱ и͗

20. да́скали гре́чески и͗конопи́сци ⸱ вьси́ се́дꙿмь нае͗дно̀

K, л. 75r

1. пи́шать на и͗ко́ни ⸱ и͗ и͗менꙋ́ють ихь да́скали –

2. слове́нскїе ⸱ кои́ и̇ꙁва̀дили и͗ сьстави́ли кни́ги

3. славе́нскїи , тꙋ́ нае͗дно̀ сь ни́мь с͠ти́ ки͗ри́ль

4. и͗ с͠ти́ меѳо̀дїе :

5. ді҃ ⸱ с͠ти ни͗кола́е а͗рхїе͗пкⷭ҇пь ѡхри͗дскїи :

6. мно́го чꙋдеса̀ сьтвори́ль вь жи͗во̀те свое́мь ,

7. нѐмꙋ се ꙗ͗ви́ла пресвѣта́ꙗ б͠ца , и͗ повелѣ́ла є͗-

8. мꙋ⸱ постави́ти и͗ларїѡна с͠тго е͗пкⷭ҇па ме́глїи

9. ꙗ͗ко́же пи́шит се вь жи́тїи ихь , и͗ преста́вилꙿ

10. се с͠ти ни͗кола̀е вь ѡхриⷣ на своѐмь престо̀лѣ :

11. еі҃ ⸱ с͠ти́ и̇ларїѡ́нь мегли́нски е͗пⷭ҇кпь вели́ки

12. и͗ с͠тїи жи́тїемь и͗ ꙋче́нїемь, би́ль мно́го бра́нь

13. со е͗рети́ци новатїа́не и͗ а͗рме́нїи и͗ме́ꙗ͗ль , но по̀-

14. мощїю б͠жїю ⸱ вьсѣ́хь ѡдолѣ́ль и͗ посрами́ль ⸱

15. и͗ и͗скорени́ль ѿ сво́ю па́ствꙋ ⸱ та́мꙿ се би́ло на́и

16. ве́че оу͗множи́ла ѡнаꙗ е͗реⷭ҇ вь мегли́нскаꙗ є͗-

17. па́рхїа⸱ и̇ гре́чески ц͠рове мно́го накаꙁꙋва́ль и͗

18. оу͗держа́ль ѿ е͗реси свои́мь премꙋ́дримь ꙋче́нїемꙿ

19. ꙗ͗ко́же напи͗са́ль вь жи́тїе его простра́но с͠ти́

20. е͗ѵ̈ѳїмїа патрїа́рхь те́рновски ⸱ вь то̀ вре́ме

K, л. 75v

1. при͗нѐсль мо́щи се́го с͠тго и͗ларїѡ́на, ц͠рь і͗ѡ͗а́нь

2. с͠нь асѣновь ѿ ме́глїи вь те́рново , с͠ти е͗ѵ̈ѳи́мїа

3. мно̀гими похва̀лами оу͗блажае и͗ похвалꙗ́ю его ⸱

4. ѕі҃ с͠ти́ ни͗ко́димь ми͗рото́чець би́ль : :

5. вь стра́нꙋ ѡхриⷣскою пожи͗вѣ́ль, и͗ сконча́ль –

6. сво́е тече́нїе ⸱ послѣ́ди при͗не́сени мо́щи его вь

7. бе́ли граⷣ а͗рнаꙋ́тски и͗ до ни́нꙗ подава́ють

8. мно́го и͗сцѣле́нїе и̇ пребива́еть. нетлѣ́нни :

9. ꙁі҃⸱ с͠ти і͗ѡ͗а́нь ри́лски вь ри́лскꙋю пꙋ́стиню ,

10. а мно́го лѣ́та б͠гооу͗го́дно и͗ с͠то́е жи́тїе препро-

11. во́диль, и̇ мно̀го на́пасти ѿ бѣ́совь претерпѣ́ль

12. и͗ сконча̀ль сво́е тече́нїе вь то́и пꙋ́стини , и͗ с͠тїи

13. мо́щи его и͗ до ни́нꙗ нетлѣ́ни и̇ цѣ́ли почи͗ва́ю

14. вь монасти́ре его ⸱ и͗ ѿ вьсѣ́хь бо́лгарїа прихо́дꙗ

15. наро́ди на поклонѐнїе мо́щи с͠тго ѡц͠а і͗ѡа́нна ,

16. и͗ прїе́млють мно́го и͗сцѣле́нїе, и͗ д͠ше́внꙋ по́лꙁꙋ

17. бо́лгари⸱ кои́ сь оу͗се́рдїемь при͗хо́дꙗть кь не́мꙋ

18. и͗ вь с͠тꙋю ѡби́тель его на поклоне́нїе⸱ ѿ вьсе́ꙗ

19. сла́ва бо́лгарскаꙗ що̀ би́ли и͗спе́рво толи́ко –

20. монасти́ри по бо̀лгарїа вели́ки и͗ црⷭ҇ки , вь та́ꙗ͗

K, л. 76r

1. на́ша вре́мена, е͗ди́нь то́и монастиⷬ ри́лски –

2. ѡста́виль б͠гь цѣ́ль преби͗ва́ти, мл͠твами –

3. с͠тго ѡц͠а і͗ѡ͗а́нна , и͗ на вели́ко по́лꙁꙋ е то́и вꙿсѣⷨ

4. бо́лгаромь , ꙁатоⷭ҇(!) са до́лжни вьси́ бо́лгари чю-

5. ва́ти и͗ млⷭ҇ти́ню дава́ти ⸱ вь то́и с͠тїи ри́лскїи

6. монасти́рь ⸱ да не оу͗га́снеть толи́каꙗ по́лꙁа и̇

7. похва́ла бо́лгарскаꙗ що̀ прїе́млють ѿ то̀и͗ мо-

8. насти́рь ри́лски ⸱ мл͠тва́ми с͠тго ѡц͠а на́шего

9. і͗ѡа́нна сла́внаго с͠тго бо́лгарскаго :

10. иі҃ с͠ти гаврїи́ль ле́сновски поживѣ́ль вь

11. пꙋ́стиню ле́сновскою вь е͗пархїи щи́пскїи ⸱ мно̀-

12. го лѣ́та препрово́диль по́стническое и͗ с͠то́е

13. жи́тїе и͗ преста́вил се кь го́сподꙋ :

14. ѳі҃ с͠ти́ прохо́рь пши́нскїи⸱ вь пꙋ́стиню ⸱ пши́нꙿ-

15. скою вь е͗пархїи ско́пскїе, пожи͗вѣ́ль б͠гооу͗гоⷣ-

16. но и͗ с͠то̀ и͗ ди́вно жи́тїе⸱ и͗ме́ꙗль да́рь проро̀-

17. чески⸱ и̇ ꙁа мно̀го вѣ́щи преⷣскаꙁꙋва́ль , ка́ко пи-

18. са́но простра̀но вь жи́тїе его, и͗ до ни́нꙗ с͠тїи

19. его мо́щи точа̀ть ми́ро цѣлѐбное :

20. к҃ ⸱ с͠ти́ і͗ѡ͗а͗ки́мь сарандапо̀лски пꙋ́стино- –

K, л. 76v

1. жи́тель⸱ вь то́и пꙋ́стини ꙁа мно̀го лѣ́та пре-

2. прово́диль ⸱ и͗ сконча́ль с͠то́е сво́е жи́тїе ⸱ но ѿ

3. ско́раꙗ вре́мена монастиⷬ его ꙁапꙋстѣ́ль, и͗

4. мо̀щи его и͗ли́ вь ꙁе́млю лежа́ть , и͗ли́ нꙗкаде

5. и͗хь прине́сли кало́гери ⸱ ꙁато́ не ѐ и̇ꙁвѣ́стно дѐ

6. се ѡбрета́еть : к҃а ⸱ с͠ти́ і͗ѡа͗ни́кїа деви́чески

7. жи͗вѐꙗль вь го́рꙋ деви́чꙋ на преде́ль серꙿбски и͗

8. бо̀лгарски ⸱ вь е͗пархїи грача́нскїи ⸱ на бѐло по́ле ⸱

9. та̀мо пожи͗вѣ́ль и͗ сконча́ль сво́е тече́нїе ⸱ и͗ до ни́-

10. нꙗ с͠тїе его мо̀щи и̇ꙁ гро́ба точа́ть ми́ро и͗

11. при̇хо́дѣть мно̀го наро̀ди ра̀ди и͗сцѣле́нїе и͗

12. поклоне́нїе вь монастирь деви́чески кь не́мꙋ :

13. ꙁа тїи че́тири с͠ти́хь препооⷣбниⷯ ѡц͠и на́ши
14. гаврїи́ла ⸱ прохо́ра ⸱ і͗ѡа͗ки́ма ⸱ і͗ѡ̇а͗ни́кїꙗ :

15. глаго́лет се и̇ ѡ͗брета́ит се пи́сано вь сла́восло́вїе

16. лю́дскаꙗ и̇ ми́рскаꙗ ⸱ ꙁащо́ са би́ли оученици пре-

17. поⷣобнаго ѡц͠а і͗ѡ͗а́нꙿна ри́лскаго ⸱ ѡнь ихь наꙋчи́лꙿ

18. и͗ просвѣти́ль с͠ти́мь жи́тїемь и͗ прави́ломь мо-

19. на̀шескимь ⸱ ꙁа мно̀го вре́ме вь ри́лскою пꙋ́стиню

20. преби͗ва̀ли сь ни́мь ⸱ послѣ́ди прати́ль иⷯ с͠тїи

K, л. 77r

1. ѿц͠ь і͗ѡ͗а́нь по ѡни пꙋстини составлꙗти мо-

2. насти́ри⸱ и͗ соби͗ра̀ти чл͠ци ⸱ кои́ кь ни́мь при͗хо̀-

3. дѣть и͗ жела́ють би́ти мона̀си ⸱ предава̀ти иⷨ

4. чи́нь и͗ прави́ло мона̀шеское ⸱ и͗ та̀ко мл͠твами

5. ѡц͠а і͗ѡ̇а̀ннапросїꙗли ка́ко ѕвѣ́ꙁди че́тири –

6. оученици его⸱ тїи. с͠тїи ѿ ни́х се поче́ло вь бо́лꙿ-

7. гарїю пе́рво чи́нь мона́шески ⸱ и͗ мно́го монасꙿ-

8. ти́ри са согради́ли вь вре́ме ихь вь бо́лгарїю ⸱

9. и͗ вьси́ держа́ли прави́ло и͗ преда́нїе ихь ⸱ ка́ко

10. що би́ли прїе́ли ѿ с͠тго ѡц͠а і͗ѡ͗а́нꙿна и͗спе́рво,

11. та́ко с͠тїи ѿц͠ь ри́лски нача́лникь инокомь

12. вь бо́лгарїю би́ль ⸱ а͗ по не́мь мно́го ѿ оу͗ченици

13. его просїꙗли и͗ чꙋ́днимь жи́тїемь , аще и͗ не ѡ͗-

14. брета́ит се ⸱ ꙁато̀ и͗ н͠нꙗ ѿ мно̀го вре́ме прїи͗шло̀

15. вь ꙁабве́нїе беꙁꙿ писа́нїе :

16. к҃в ⸱ с͠ти́ препоⷣобнїи ѿц͠ь ѳеѡⷣсїа те́рновски

17. оученикь с͠тго гри͗го́рїа си͗на́ита вь вре́ме –

18. ц͠рꙗ іѡ͗а́нна с͠на асѣнова ⸱ и͗ патрїа́рха с͠та́го

19. е͗ѵ̈ѳи́мїа ⸱ просїꙗль вь го́рꙋ сли́венскоюта́мо

20. согради́ль ц͠рь мно́го монасти́ри⸱ на подо̀бїе

K, л. 77v

1. стїе го́ри а͗ѳо́нстїи ⸱ и͗ би́ль наⷣ вьси́ ѡни̇ монасꙿ-

2. ти́ри нача́лникь и͗ наста́вникь с͠тїи ѿц͠ь ѳеѡ͗-

3. до́сїа те́рновски ⸱ би́ль ро́домь ѿ те́рново –

4. бл͠горо́день и͗ че́стень ⸱ но ѡ͗ста̀виль вьсѣ́хь ми́рсꙿ-

5. кое при͗стра́стїе ⸱ и͗ вда̀л се б͠гꙋ вьсѐдꙋ́шно и͗ веⷭ҇-

6. серде́чнопросїꙗль чꙋ́днимь и͗ с͠ти́мь жи́тїемь

7. та́ко и͗ не́гови оученици мно́го просїꙗли с͠ти́мꙿ

8. жи́тїемь ⸱ ѿ тїи монасти́ри не́гови оученици

9. поставлꙗли патрїа́рсе те́рновски⸱ и͗ много е͗пи́сꙿ-

10. копи по бо́лгарїа, и͗ краси́ли сво́е е͗пи͗скопїи ⸱ чюⷣ-

11. нимь свои́мь жи́тїемь и͗ оу͗че́нїемь ѿ ни́хь би́ль:

12. к҃г ⸱ с͠ти́ ма́рко ми̇трополѝть пресла̀вски,

13. ѡнь при͗не́сль мо́щи препоⷣобнїи м͠три на́ше

14. параске́ви ѿ епи͗фа́ть вь те́рново⸱ би́ль вели́-

15. кихьс͠ти́мь жи́тїемь и͗ оу͗че́нїмь ⸱ и͗ на то́мь сво-

16. е́мь престо́ле вь пресла́ва преста́вил се кь г͠ꙋ :

17. к҃д с͠ти препоⷣобни ѿц͠ь ко́ꙁма и̇ꙁѡ̇гра́фски :

18. к҃е с͠ти препоⷣобни ѿц͠ь си́монь пе́тровꙿски :

19. к҃ѕ с͠ти препоⷣобни ѿц͠ь фи͗лоте́и ски́тсꙿки :

20. тїи́ с͠тїи три́ ⸱ препоⷣобнїи ѡц͠и ѿ ро́да болгарс-

K, л. 78r

1. каго ⸱ просїꙗли вь с͠тїи го́ри аѳо́нскїи⸱ стїи

2. ко̀ꙁма бли́ꙁꙋ ꙁѡгра́фь ⸱ вь е͗ди́нꙋ пещерꙋ́ жесꙿ-

3. то́кꙋ и͗ стра̀шнꙋ ⸱ ꙁа мно̀го лѣ́та прежи͗вѣ́ль

4. и͗ и͗ме́ꙗль вели́ки да́рь проꙁорꙿли́ви, и͗ мно̀го

5. преⷣскаꙁꙋ́валь бра́тїꙗмь хоте́щаꙗ би́ти -

6. ка́ко се пи́шеть вь жи́тї́е его : с͠ти си́монꙿ

7. жи͗вѣ́ль вь е͗ди́нь ка́мень ⸱ вь ма́ло пе́щери́цꙋ

8. жесто̀ко жи́тїе и͗ с͠то ⸱ и͗ би́ло емꙋ ꙗ͗влѐнїе –

9. ѿ б͠га мно́го кра́ти ѕвѣ́ꙁдою на то́и ка́менꙿ

10. де ни́нꙗ монастиⷬ ꙁгради́ль ⸱ и̇ нари͗ца́ит се –

11. си́монь пе́трь , то̀ есть си́моновь ка́мень ,

12. и͗ и͗ме́ꙗль да̀рь и͗сцѣле́нїе, и͗ мно́го чл͠ци ѿ раꙁꙿ-

13. лѝчни боле́ꙁни и͗сцѣли́ль , и͗ маџа́рскаго кра̀-

14. лꙗ дꙿще́рь ѿ бѣ́са свободи́ль ⸱ то́и кра́ль и͗

15. монасти́рь емꙋ сьгради́ль : с͠ти́ фи͗лоте́и

16. би́ль ꙁа мно́го вре́ме после́ди сьгради́ль на

17. то́мь мѣ́сте монасти́рь ⸱ и̇ по́ и͗мени его на-

18. рече́нь фи͗лоте́и ⸱ ни́како хлѣ́ба не вькꙋша́лꙿ

19. с͠ти фи͗лоте́и, но кеста́ни би́ли сне́дь его ,

20. вь вꙿсѐ дни́ жи͗во́та его, после́ди мно́го на̀-

K, л. 78v

1. па́сти претрьпѣ́ль ѿ свои́хь мона́си ⸱ и͗ и͗ꙁи͗шеⷧ҇

2. ѿ с͠таꙗ го́ра вь едренѐ ⸱ и͗ та̀мо преста́вил се ,

3. бра̀ть его дѵ̈ѡ͗ни́сїа би́ль ми͗трополи́ть вь е͗-

4. дренѐ , та́ко пи́сана вь гре́чески с͠того́рски ѡ͗-

5. те́чникь ꙁа филоѳе́а и͗ ди͗ѡ͗ни́сїа ка́ко са би́ли

6. ѡба с͠тїи мꙋ́жи ро́домь бо́лгари :

7. к҃ꙁ с͠ти пи͗ми́нь препоⷣо́бнїи вь и͗ꙁⷹграфь :

8. вьспрїе́ль мона́шество и͗ прежи͗вѣ́ль ꙁа мно́го

9. вре́ме вь и͗ꙁꙋгра́фь ⸱ би́ль и͗ко́нопи́сець ⸱ и͗ме́ꙗ͗ль

10. с͠то̀ жи́тїе, но потае́но ѿ чл͠ци ⸱ покри͗ва́л се

11. мꙋ́дро и͗ хи́тро преⷣ чл͠ци ⸱ после́ди и͗ꙁи͗ше́ль

12. ѿ с͠тїи го́ри⸱ и͗ прїи͗ше́ль вь со́фїи͗ска е͗па́рхїа

13. вь тїи лѣ́та да́ль ц͠рь тꙋ́рски хрⷭ҇тїа́номь

14. во́лю прави́ти цр͠кви ⸱ то́и с͠ти́ пимѝнь насꙿ-

15. тоꙗль и͗ трꙋди́л се ⸱ и͗ мно́го цр͠кви напра́виль

16. и͗ монасти́ри ѡбнови́ль во софїи́скою е͗па́рхїю

17. ѿта́мо и͗ ро́домь би́ль , после́ди ѡбнови́ль че-

18. репи́нски монастиⷬ ⸱ при͗кра́и рѣ́ки искра ⸱ т

19. се и̇ преста̀виль кь г͠ꙋ⸱ по мно́го лѣ́та ѡбре́ли

20. с͠тїи мо́щи его вь гро́бе цѣ́ли̇ и͗ нетлѣ́ни⸱ и͗

K, л. 79r

1. и͗ би́ли прине́сени вь е͗пархїю ви́ди͗нскою, вь

2. монасти́рь сꙋходо̀лскїи, то́и̇ пи͗ми́нь би́ль вь

3. лѣ́то ⸱҂а҃ х҃ ї҃ : к҃и ⸱ с͠ти́ ми͗хаи́ль вои́нь :

4. ѿ се́ло потꙋ́ка би́ль вь сли́венстїи е͗пи͗ско́пїи

5. ро́домь бо́лгаринь, но гре́комь вое͗ва́ль⸱ и͗ и͗-

6. мѐꙗль вели́ки чи́нь вои́нски⸱ и͗ би́ль хра́брь –

7. вь бра̀нехь ⸱ и͗ с͠ти́мь жи́тїемь ⸱ моли́твою и͗

8. ме́чемь ꙋби́ль ѕмїа стра̀шнаго ⸱ и͗ ц͠рь і͗ѡ͗а́ннь

9. ѿ потꙋ́ка вь те́рново вь ц͠рковь принель мо́щї

10. е͗го вь ц͠рковь , м҃⸱ мꙋ́чениковь :

11. к҃ѳ ⸱ с͠ти ди͗ми́трїа но́ви ⸱ вь лѣ́то⸱҂а҃ х҃ п҃ є҃ :

12. жи͗вѣ́ль про̀сто и͗ человѣ́кь ми͗рѣ́нинь би́ль,

13. но д͠хь б͠жїи ⸱ и͗де́же хо́щеть та́мо ди́шеть

14. и͗ преби͗ва̀еть ⸱ то́и с͠ти́ би́ль и͗мѐꙗль нꙗко-

15. лико ѡвци , и͗ при͗ е͗ди́на рѣ́ка̀ и͗ стѣна̀ преби͗-

16. ва́ль⸱ и͗ начи͗ни́ль сѐбе ма̀ло ви͗ногра̀дець ⸱ и͗ и͗сꙿ-

17. копа̀ль коли́ба вь ѡнаꙗ стѣна̀ , и͗ та̀ко веⷭ҇ сво́и

18. живо̀ть прежи͗вѣ́ль ⸱ са́мь еди́нь на ѡно мѣ́стⷪ

19. но и͗ме́ꙗль про̀сто и͗ с͠то̀ жи́тїе и͗ ͗годи́ль б͠гꙋ

20. вь то̀ сво́е про̀сто жи́тїе ⸱ и͗ преста̀вил се кь гдⷭ҇ꙋ

K, л. 79v

1. вь ѡно мѣ́сто ⸱ та́мо и͗ погребе́нь би́ль , после́ди

2. ѿкри́ль б͠гь не́коимь чл͠комь мо́щи его и͗ при͗-

3. не́сли ихь вь се́ло басарбо́во бли́ꙁꙋ свещо́вь вь

4. е͗пархїи те́рновскїи⸱ и͗ тꙋ́ подава́ють мно́го

5. и͗сцеле́нїе , та́ко просїꙗль вь после́днемь вре́ме-

6. на(!) се́и с͠тїи ди͗ми́трїа вь бо́лгарстїи ꙁе́мли

7. про́стимь жи́тїемь ⸱ и͗ про́стомꙋ наро́дꙋ бо́лꙿ-

8. гарскомꙋ⸱ но б͠гь просла́виль его по смѐрти мно̀-

9. гими чꙋде́сми : с͠ти мⷱ҇ници бо́лгарскихь

10. коли́ко и͗менꙋ́ют се пе́рво вь с͠тїи го́ри а͗ѳо́нсꙿ-

11. тїи вь монастиⷬ ꙁꙋгра́фь ⸱ ѿ лати́ни ко́гда по-

12. жига̀ли и͗ раꙁора̀ли с͠та́ꙗ гора̀ ⸱ и͗ и͗ꙁби́ли мно̀-

13. го с͠тїи͗ ѡц͠и⸱ прїи͗шлѐ вь и͗ꙁꙋгра́фь ⸱ та̀мо би́лꙿ

14. ѳо́ма и̇гꙋ́мень мꙋ́жь с͠ти́ жи́тїемь и͗ ревни́-

15. тель по бл͠гочести́вою и͗ правосла́вною вѣ́рꙋ

16. глагола́ль свои́мь мона̀хомь⸱ а͗ко сѐ бои́те сь-

17. ме́рти скрїи́ти се вь го́рꙋ ⸱ а͗ кои́ хо́щете ꙁа пра-

18. восла́вною вѣ́рꙋ оу͗мре́те(!) последꙋ́ети ми , та́ко

19. пои͗ше́ль на пи́ргь⸱ и͗ сь ни́мь пои͗шлѐ⸱ к҃е ч͠лка ,

20. че́тири би́ли ми́рски ⸱ не би́ли еще ста́ли мо-

K, л. 80r

1. на́си̇ ⸱ а͗ дрꙋ́ги побе́гли по гора́хь и͗ скри́ли са , с͠тїи

2. ѿц͠ь ѳо̀ма мно́го ѡбличава̀ль ѿ пѝргь лати́ни

3. ра́ди ереси иⷯ , ѡни ꙁажѐгли ѿвьсю̀дꙋ пи́ргь

4. та́ко вь пи́ргꙋ с͠тїи ѡц͠и и̇ме́ꙗли при͗ле́жна ,

5. мл͠тва кь б͠гꙋ⸱ и͗ при͗ше́ль глаⷭ҇ сь нбⷭ҇е стра́шни

6. вьсе́мь сли͗ша́нь и͗ лати́номь си́цевь : ра́дꙋи- –

7. те се и͗ весели́те се ꙗ͗ко мь́ꙁда ва́ша мно́га на

8. небⷭ҇ехь, та́ко преда̀ли с͠тїи сво́и д͠ши вь рꙋ́це

9. б͠жїи, к҃е мⷱ҇ници имена ихь и͗ нача̀лни :

10. а҃ ѳо́ма с͠тїи и͗гꙋ́мень: в҃ ⸱ вьрсꙋноѳе́и ,

11. г҃ кири́ль д҃ ми͗хе́и е҃ си́монь ѕ҃ и͗ларїѡ́нь

12. ꙁ҃ і͗а́ковь и҃ марти͗мїа́нь ѳ҃ і͗ѡвь і҃ кипрї-

13. а́нь аі҃ са́вꙿва ві҃ і͗а́ковь г҃і ко́ꙁма ді҃се́ргїе

14. еі҃ ми́на ѕі҃ і͗ѡсифь ꙁі҃ и͗ѡ͗н͗ни́кїа иі҃ па́велꙿ

15. ѳі҃ а͗нто́нїа к҃е͗ѵ̈ѳи́мїак҃а дометїа́нь к҃в

16. парѳе́нїа⸱ еще на трои́ца не пи͗са́ли имена⸱ то̀

17. са и͗ꙁогра́фски с͠тїи мꙋ́ченици , но по с͠та́ꙗ го-

18. ра вь то̀ вре́ме мно́го побїе́ни ѡц͠и (вь то̀ врѐ-

19. ме) ѿ ро̀да бо́лгарскаго⸱ и͗ ѡ͗ста́ло непи́сано коли́-

20. ко ихь би́ло имена б͠гь вѣ́сть , и͗ ѡнь и͗хь на-

K, л. 80v

1. пи́саль вь кни́гахь живо́тнихь, би́ли ві҃ мо-

2. насти́ри вь то̀ вре́ме чи͗та̀ли по болгарски ꙗ͗ꙁиⷦ

3. по келїи и͗ по ски́тове мно̀го мона́си бо́лгарски

4. преби̇ва̀ли⸱ вь то̀ вре́ме пове́че би́ли вь с͠та́ꙗ

5. гора̀ бо́лгари ѿ гре́ци⸱ и͗ до ни́нꙗ стоꙗть по мо-

6. насти́ри и͗ келїи и͗ ски́тове ста̀ри кни́ги бо́лꙿ-

7. гарски ⸱ и͗ превеле́гни(!) црⷭ҇ки по монасти́ри ⸱ що са̀

8. ц͠ри бо́лгарски вь та̀ вре́мена мно́го прелага́ли

9. сѐла и̇ мето́си⸱ и͗ ѿвьсю́дꙋ при͗хоⷣ монасти́ремь

10. бо́лгарскимь и͗ мона̀хомь на потре́бное жи́тїе ⸱

11. вь то̀ вре́ме на́и ве́че са ѡбнови́ла и͗ просла́ви-

12. ла с͠та́ꙗ го́ра а͗ѳо̀нскаꙗ⸱ ни́нꙗ то́чїю ѡста́лꙿ

13. бо́лгаромь та́мо е͗ди́нь монастиⷬ и͗ꙁогра́фь

14. вь ко́и пострада́ли тїи с͠тїи⸱ к҃е мꙋ́ченици

15. и͗хꙿже с͠тꙋю крь́вїю ихь и͗ мл͠твами храни́мꙿ

16. есть е͗ди́ноꙗ͗ꙁи́чнимь ихь бо́лгаромь :

17. вь граⷣ со́фїа ѡбрета́ет се три́ с͠тїи мⷱ҇ници

18. а҃ с͠ти геѡⷬгїав҃ с͠ти ни͗кола́ег с͠ти ѳерапо́нꙿ-

19. тїа би́ль с͠ще́никь вь те́рнь ⸱ де ни́нꙗ при͗хо́ди

20. мно̀го нароⷣ ра́ди и͗сцелѐнїе де посе́кли є͗го тⷬ-

K, л. 81r

1. ци и͗ꙁра́сль дꙋ́бь⸱ и͗ мл͠твами его пода́ют се

2. при͗ то́и дꙋ́бь мно́го и͗сцеле́нїе ⸱ та́ко и͗ с͠ти́

3. геѡⷬгїа и͗ ни͗кола́еѿ беꙁбо́жниⷯ тꙋ́рци постра-

4. да́ли вь црⷭ҇тво сели́мово ⸱ и͗ с͠тїи ихь мо́щи по-

5. да́ють и͗сцеле́нїи вь то́мь гра́де со́фїа :

6. вь лѣто ҂а҃ ѱ҃ н҃ ⸱ вь би́толь гдѐ сѣди́тꙿ

7. тꙋ́рски и͗ македо́нски па́ша̀, мꙋчи́ли̇ и͗ посѐ-

8. кли тꙋ́рци ꙁа вѣ́рꙋ хрⷭ҇тїа́нскою е͗ди́наго юно-

9. ша кра̀снаго ли́цемь и̇ вьꙁра̀стомь, мно́го его

10. нꙋди́ли и͗ мꙋчѝли ѿвре́щи се хрⷭ҇та ⸱ но ѡнь пре-

11. мꙋ́дро и͗ дерꙁнове́но ѡбли͗чава́ль беꙁꙿбо́жною ⸱

12. вѣ́рꙋ ихь⸱ мно́го ѿве́ти его напи͗саль влади́ка

13. би́толски по гре́чески ꙗꙁи́кь напи́саль страда́-

14. нїе его, и͗ пока̀ꙁаль б͠гь вели́ко ꙁнаме́нїе надꙿ

15. мо́щи, име емꙋ би́ло анг͠гль ѿ се́ло флори́на

16. тои с͠тїи́ мⷱ҇никь анг͠гль вь на̀шаꙗ вре́мена про-

17. сїꙗ͗ль вь бо́лгарскою ꙁе́млю :

18. толи́ко вьꙁмого́хь с͠ти́хь мꙋ́чени̇ковꙿ имена

19. и͗ꙁѡ͗бре́сти ⸱ що са̀ би́ли ѿ бо́лгарски ро́дь и͗

20. ꙗ͗ꙁи́кь⸱к҃ѳ мꙋчениковь имена ѡ̇бре́те се вь

K, л. 81v

1. бо́лгарїю⸱ и͗спе́рва вре́мена ⸱ мно́го нароⷣ бо́лгарꙿ-

2. ски поби́ли тꙋ́рци по гра̀дове ра́ди вѣ́рꙋ хрⷭ҇тїа́н-

3. скою⸱ но чл͠ци ѿ простота̀ и͗ нераде́нїемь не пи͗са̀-

4. ли страда́нїе ихь, и͗ та́ко прїи͗шло ѿ рода вь роⷣ

5. вь ꙁабве́нїе страда́нїе и͗ и͗мена ихь :

6. такожⷣе ꙗко̀же и͗спе́рва ре́че се мно́гажди

7. вь сїю и͗сторїицꙋ бо́лгари ѿ про́стота и͗ нера-

8. де́нїемь⸱ не вни͗ма̀ли и͗спе́рво соби͗ра̀ти ⸱ и͗ препи͗-

9. сова̀ти жи́тїе с͠ти́хь бо́лгарскихь ⸱ и͗ прави́ла

10. и̇ дѣа́нїа црⷭ҇каꙗ и͗ архїере́иска ⸱ та́ко и͗ страда̀-

11. нїе мꙋ́ченическаꙗ⸱ но на ма́ло се мѣ́ста ѡ͗бре-

12. та́ло⸱ а͗ потоⷨ и͗ поги́бло ѿ мно́го вре́ме ⸱ и͗ не мо̀-

13. жеть на вьси́ с͠тїи́ бо́лгарски и͗ ц͠ри наи́ти се

14. простра̀нно на дѣꙗнїе ихь⸱ нꙗкоим са ѿ ни́хь

15. нахо́деть простра̀нно и͗ и͗ꙁвѣ́стно, нꙗкоимꙿ

16. е͗два̀мь вь кра̀тцѣ по раꙁли́чни и͗сто́рїи ща́мꙿ-

17. пи и͗ рꙋкопи́сни ⸱ по ма́ло и̇ рѣ́дко ⸱ аꙁь вьси́ мо-

18. насти́ри с͠того́рскїе и͗стражи́хь ⸱ гдѐ и͗ме́ють

19. бо́лгарски ста̀ри кни́ги ⸱ и͗ црⷭ҇ки͗ превеле́гни(!) та(!)

20. по бо́лгарїа по мно́го мѣ́ста где́ се ѡ̇брета́еть

K, л. 82r

1. по мно̀го ста́ри кни́ги бо́лгарски ⸱ по ви́ше не

2. ѡ͗бре́те се ꙁа ц͠ри бо́лгарски , пи́сано не́коимь

3. с͠тѝмь жи́тїе и͗ме́еть простра̀нно ⸱ но вь кꙿ-

4. ра́тцѣ напи́сахь ꙁдѐ коли́ко сьвокꙋпи́ти иⷯ

5. вьсѝ вькꙋ́пе вь сїю и͗сторїи́цꙋ кра́ткою ⸱ да

6. ꙁна́ють вьси́ бо́лгари коли́ко и͗ме́ють с͠ти́хꙿ

7. ѿ ро́да бо́лгарскихь пе́тꙿдесе́ть и͗ ѡсꙿмь. напи́-

8. саха се ꙁдѐ толи́ко се ѡбрето́ха : аꙁь паи́сїа

9. і͗е͗ромона̀хь и͗ про͗игꙋ́мень хиланда́рꙿски сьво-

10. кꙋпи́хь и͗ напи́сахь. ѿ рꙋ́ски ре́чи про́сти ѡбꙿ-

11. рати́хь на бо̀лгарски про̀сти ре́чи. и͗ слове́нскї

12. по ма̀ло снеда̀ше ме ревно̀сть и͗ жа́лость по

13. ро̀да своѐго бо́лгарскаго , ꙁащо̀ не и͗ме́ꙗть

14. и͗сто́рїа ꙁае͗дно̀ сьвокꙋпле́нна ꙁа пресла́внаꙗ

15. дѣꙗнїе и͗с пе́рваꙗ вре́мена ро́да на̀шего⸱ и͗ –

16. с͠ти́хь, и͗ ц͠ри ⸱ та́ко и͗ ꙋкара́хꙋ наⷭ҇ мно́гажди

17. се́рбїе и̇ гре́ци , ꙁащо̀ не и͗ме́еме сво́а и͗сто́рїꙗ

18. аꙁь ꙁрѣ́хь по мно́гихь кни́гахь и͗ и͗сто́рїꙗхь ,

19. ра́ди бо́лгари мно́го и͗ꙁвѣ́стїе напи́сано, то́го

20. ра́ди вьспрїꙗхь трꙋ́дь мно́го, ꙁа двѣ́ лѣ́та

K, л. 82v

1. соби͗ра́ти по ма́ло ѿ мно́го и̇сто́рїи͗ ⸱ и͗ оу͗ не́мска

2. ꙁе́млꙗ пове́че ꙁа то̀ намере́нїе ходи́хь, та́мѡ

3. ѡбрето̀хь и̇сто́рїа маврꙋби́рова ꙁа се́рбїе и͗ бо́лꙿ-

4. гари вь кра́тцѣ ꙁа ц͠ри ⸱ а͗ ꙁа с͠ти́ ни́како не пи́саⷧ

5. лати́нинь би́ль не и͗сповѣдꙋ́еть с͠тїи́хь бо́лгарꙿ-

6. ски и͗ се́рбски кои́ просїꙗли послѣ́ди⸱ ѿка́ко се

7. ѿдѣли́ли лати́ни ѿ гре́ци , но и͗ ꙁа сербски с͠ти́

8. ѕлѐ пи́шеть и͗ покри͗ва́еть ⸱ а͗ ꙁа бо́лгарски ни́ка-

9. ко не поменꙋ́еть , та́ко аꙁь при͗ꙁрѣ́хь свое́ гла̀-

10. вобо́лїе ⸱ ꙗ͗ко ꙁа мно̀го вре́ме страда́хь , та́ко

11. и͗ ꙋтро́бою болѣ́хь ве́лми ⸱ и͗ то̀ ѿ жела́нїе мно́го

12. що и͗ме́ꙗхь преꙁрѣ́хь , и͗ ѿ мно́го вре́мена. погре-

13. бе́наꙗ и͗ ꙁабве́наꙗ е͗дваⷨ совакꙋпи́хь нае͗дно̀

14. ре́чи и͗ сло́ва напи́сахь⸱ не ͗чи́х се нѝ грамати́ка

15. ни͗ поли͗ти́ка ни́како, но про̀стимь бо́лгаромь

16. про́сто и͗ напи́сахь, не би́сть мнѣ́ тꙿща́нїемь

17. ꙁа ре́чи по грамати́ка слага́ти и̇ сло́ва намеща̀-

18. ти⸱ но совакꙋпи́ти нае͗дно̀сїю и͗сторїи́цꙋ, и͗

19. совакꙋпи́хь сїю вь хи͗ландаⷬ монастиⷬ при͗ и͗гꙋ́-

20. мена лавре́нтїа бра́та мое́го е͗ди́нома́ти͗роⷣ-

K, л. 83r

1. наго и͗ стареи́шаго ме́не , бѐ емꙋ то́гда лѣ́-

2. та ше́сꙿдесе́ть , а͗ ме́не четири̇десе́ть ⸱ вь т̀

3. вре́ме даꙗше хи͗ландаⷬ да́нь тꙋ́ркомь три́

4. хи͗лѣ́ди гро́ша⸱ и͗ ꙁадолжи́л са бе́ше два̀десе

5. и͗ се́дꙿмь хи͗лѣ́ди гро́ша , и͗ бѐ мно́го смꙋщѐ-

6. нїе и͗ несогла̀сїе бра̀тско , ꙁато̀ не мо́гохь сь-

7. терпе́ти к то́мꙋ вь хи͗ландаⷬ , и͗ и͗ꙁи͗до́хь и͗

8. прїи͗до́хь вь и͗ꙁогра́фь , и͗ та̀мо еще мно́го –

9. ѡбрето́хь и͗ꙁвѣ́стїе и͗ пи́сма ра́ди бо́лгари

10. и͗ при͗сьвокꙋпи́хь и͗ сконча́хь рече́наꙗ вь сїю

11. и͗сторїи́цꙋ на по́лꙿꙁꙋ ро̀дꙋ на́шемꙋ бо́лꙿ-

12. гарскомꙋ : вь сла́вꙋ и͗ похва́ла гдⷭ҇ꙋ

13. на́шемꙋ і͗и͗с͠ꙋ хрⷭ҇тꙋ е͗мꙋже. поⷣоба́-

14. ть вьса́ка сла́ва че́сть и͗ покꙿ-

15. лоненїе сь беꙁначе́лнимь его

16. ѡц҃е́мь и͗ прес͠ти́мь и͗ бла-

17. гимь и͗ жи́вотворе́щиⷨ

18. его д͠хомь н͠нѣ́

19. и прⷭ҇но и͗ вь

20. вѣки вѣ-

21. комь

22. а м и н ь