Текстов корпус
Прѣпⷣо́бномⷹ и̑ бгоносномⷹ ѡ́цꙋ і̑ѡа́ннꙋ пꙋстьі́нож́телю рь́ілскомⷹ, канѡ́ньі пѣва́ѐм въ сѫ́ботѫ
Заглавие на латински:...
Жанр:Осмогласен цикъл канони в чест на св. Иван Рилски
Автор:Георги Скилица
Дата на ръкописа:втората половина на ХV век
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Среднобългарски / Търновски
Име на ръкописа:Сборник от канони, служби и жития на св. Иван Рилски
Хранилище на ръкописа:Рилски манастир
Сигнатура на ръкописа:№ 1/26
Страници:1 а - 41а
doc_iddoc_135


– л. 1а –
1. Прѣпⷣо́бномⷹ и̑ бгоносномⷹ ѡ́цꙋ
2. і̑ѡа́ннꙋ пꙋстьі́нож́телю рь́і
3. лскомⷹ, канѡ́ньі пѣва́ѐм
4. въ сѫ́ботѫ• канѡⷩ҇ глаⷭ҇ а҃• пⷭ҇ѣ
5. а҃• ірмоⷭ҇ + Твоа̀ побѣд́тел
6. наа деснца, бголѣ́пно прослⷶ
7. в сѧ крѣпо́стїѫ• та̀ бо бесъ
8. мртна въсѐмо́гѫщїа прот́
9. вньіѧ съкрꙋш̀• і̑льтѣнѡⷨ҇
10. пѫ́ть въ глѫбнѣ ѻ̑бно́вльш
11. Крѣ́пкѫѧ съ вьі́сот помо́щь
12. ̑ просвѣще́н м посл̀ ра́ꙁꙋ
13. ма • ꙗ̑ко да равно агглѡⷨ҇ твоѐ
14. ж́тїе на́ ꙁемл похва́лмь•
15. мже і̑ѡа́нне стонк ю́де
16. семь бьіⷭ҇ ко дрѣ́во ое на
17. са́жⷣено въ прїꙁхо́дщ҄ вѡⷣ҇
18. ̑ проць́вль е҄̀с ꙗ̑ко ке́дрь ̑же
19. въ лва́нѣ• добродѣ́тѣлм
20. бжⷭ҇т́вньім ꙋмно́жль е̑с
21. прѣпоⷣб́не• ̑ ѻ̑сѣнѣеш хжꙿ

– л. 1б –
1. недѫ́жньіⷯ ѡ̑палѣ́ѫть ꙁно́евѣ:
2. Въспрь ж́тїе на́ше• ̑ на нбсеⷯ
3. прѣб́ванїе, ꙗ̑коже сльі́шаль е́
4. с• ̑ ѻ̑ста́вль е̑с ꙁе́млѧ ѡⷮь
5. ства с• м́рскаа ̑ кра́снаа прѣ
6. те́кль е̑с• ̑ прѣсел́ль сѧ ескъ
7. та́мо сѫ́щомⷹпрѣбва́нїю 
8. Ѹм нбⷭ҇ньі ꙗ̑в́шѧⷭ҇ та́но• бⷪ҇
9. ̑а̑кѡ́влѧ въꙁхо́дѫщѫѧ лѣ
10. ствцѫ• тако́жⷣе ̑ нꙁхо́дѧ
11. щѫѧ• твоѐ двце стра́шное
12. ро́жⷣьство проꙗ̑влѣѧть• до
13. сѧ́ꙁаѧщ бо̀ до нбⷭ҇ь, съ стра́
14. хѡⷨ҇ ѹ̑ꙗ̑снѣѧть  пѣⷭ҇ г҃• ірмⷭ҇
15. Ед́нь съвѣ́дї ꙁемно́е сѫ́щь
16. ство немо́щное• ̑ млⷭ҇т́вно
17. въ нѧ̀ ѻ̑бль́к сѧ• прѣпоа́шмъ
18. с́лоѫ съвьі́ше• въꙁпѣва́т
19. т стаа црквьі дше́внаа• не̑
20. ꙁреⷱ҇нньіѧ т сла́вьі лколю́бе•
21. Ѹмртв́ль е̑с похо́т пльть
22. скьі́ѧ• ꙗкоже ѧ́до ба на́шегⷪ҇
23. не род́в сѧ ѡⷮ похо́т плⷮ҇ьскьіѧ

– л. 2а –
1. нѫ̏ снь бьіⷭ҇ вьі́шнѣго блⷣгтїѫ•
2. ̑ ꙗко жрѣ́бї ѡⷮьскьі прїѧ́ль
3. е̑с• прѣб́ваѧщее црⷭ҇тво то
4. го въꙁлю́бльшⷨ҇ О́стль
5. е̑с тѣ́ло ̑ дшѫ• ꙗ̑коже мѡ
6. ӱс̑ ꙁаповѣ́да і̑льтѣнѡⷨ҇,
7. дньм̀ мнѡ́жашм• ̑ на го
8. рѫ̀ въꙁьшⷣе́ прѣпоⷣбне• по́стѡⷨ҇
9. ꙗ̑ко беꙁпль́тень прѣб́вааше•
10. полꙋ́ль е̑с бгов́дѣнїа дхо́
11. вноѫ блгⷣтїѫ• Раꙁꙋмомь ꙋ̑
12. кра́св с ѹмь• въ юност плⷮ҇ь
13. стѣ, соломѡ́нѧ ста́рость
14. стѧжа́ль е̑с• ̑ въсѫ̀ м́рскѫⷽ
15. сла́дострⷭ҇нѫѧ п́щѫ прѣм
16. нѫ́вь• ̑ потьща́ль сѧ ес неста
17. рѣѧщѫѧ сѧ стѧжа́т• а̑лка́
18. нїемь ̑ болѣ́ꙁньіѧ блаже́не
19. Нап́савь прь́стомь бж́їемь, бⷪ҇
20. сло́во въ тебѣ̀ беꙁнаѧ́лное•
21. ꙗкоⷤ въ глав́ꙁнѣ кнⷤнѣ прѣ
22. пѣтаа• тѣ́мь прпаⷣѧ́ т въ
23. кн́гьі мѧ жво́тньіѧ напса

– л. 2б –
1. т мо́лѧⷭ҇• дль́го рѫкоп́санїе
2. мнѡ̑гьіⷯ мо́хь стрⷭ҇т пот́ра
3. ѧщ пѣⷭ҇ д҃• ірмоⷭ҇ +Го́рѫ тѧ̏
4. блⷣгт бжї́ѧ прсѣ́ннѫѧ• про
5. ꙁо́рлвома а̑ввакꙋ́мь ꙋ̑смотрї
6. вь ꙫма• ̑ꙁ те́бе ̑ꙁьі́т ̑
7. сра́лю провъꙁгла́шааше• на
8. спⷭ҇е́нїе на́ше ̑ ѻ̑бновле́нїе
9. Спс́ сѧ аггль лѻ́товьі повелѣ
10. вааше, ҄ на горѫ̀ въꙁьід̀• да
11. не содо́мскьіⷨ҇ ѡгнеⷨ҇ ѻ̑пал́ш сѧ•
12. тьі̏ же ть́но то́мꙋ рьве́нїе въꙁ
13. прї́емь• на горѫ̀ вьꙁьшⷣе́ ̑ꙁво
14. л́ль е̑с ж́т• ̑ пла́мене стра́
15. стнаго ꙋ̑бѣжа́ль е̑с Блгоꙋго́
16. дно в́дѣнїе данїль доволно раꙁсмо́
17. трвь• ꙗ̑ко ѡⷮ го́рьі ꙋ̑трь́же сѧ
18. ка́мень несѣ́ен, въ праⷯ ̑ꙁть
19. н́ль еⷭ҇ ̑до́лское мⷱ҇телство• ѡ̑
20. брѣ́ль е̑с въ горѣ̀ кра́еѫгльна
21. го ка́мене ха̀• въсѫ̀ ꙁло́бѫ съ
22. крꙋ́шаѧща Же́ꙁломь поꙁвⷶ
23. вшаго тѧ̏, пастьі́рю послѣдо

– л. 3а –
1. вавь ꙗ̑ко беꙁло́бвь агнець• на
2. ꙁемлѧ въсел́л сѧ ес го́рнѧѧ ꙁе́
3. лїемь п́тѣѧ сѧ• н́нѣ на па́
4. жт ра́стѣ ѻ̑брѣте поко́ще•
5. ̑ на вѡ́даⷯ п́щньіⷯ насьі́щаѧ сѧ
6. Сль́ꙁьі ѡⷮ древнѣго пло́да ѡ̑бье́ бⷪ҇
7. мь а̑да́мь, женѫ̀ послꙋ́шавь•
8. тьі̏ же а̑рхгглѡⷡ҇ глаⷭ҇ прѣⷭ҇таа въꙁ
9. прїе́мш• се̏ ра́ба гнⷭ҇ѣ въꙁь
10. п́вшї• ̑ ба пород́вшї, ра́
11. дость въве́ла ес пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ +
12. Просвѣще́ сїа́нїемь прше́ствїа
13. твое̑го хѐ• ̑ ѻ̑свѣ́щь крⷭ҇тѡⷨ҇
14. мьі́сльнїѧ ко́нцѧ• срⷣца просвѣ
15. т̀ свѣ́тоⷨ҇ твое̑го бгораꙁꙋ́мїа•
16. пра́вовѣрно хва́лѧщм тѧ
17. Іѡа́нновꙋ пꙋстьі́нномⷹ въꙁп́тѣ
18. нїю ѹ̑пⷣо́б сѧ• а̑лка́нїемь то́гⷪ
19. ѡбраꙁꙋ пож́ль е̑с прѣпⷣо́бне
20. ̑ ꙗкоже аггль на́ ꙁемл прѣб́
21. ваѧ• н́нѣ п́тѣеш сѧ хлѣбоⷨ҇
22. агглⷭ҇кьіⷨ҇ ꙗкоⷤ҇ п́шеⷮ҇ Проповѣ́
23. дае̑ть къ бꙋ твоѐ дрьꙁнове́нїе

- л. 3б –
1. невла́жно проꙁѧ́бї ѡе слано
2. то́кь• ̑с то́боѫ птѣв сѧ к теⷠ҇
3. прхо́дѧщѫѧ• да не ка́ко въ
4. мѣ́нш дхь пль́тѻ̑бло́жень
5. Наде́жⷣа не посра́м те́бе бла
6. же́не• ꙋ̑вѣдѣ́вша бѫ́дѫщѫⷽ
7. сла́вѫ• недоⷭ҇на въмѣн́шѫ т
8. сѧ же на́ ꙁемл боре́нїа• ̑ съ
9. влѣ́е сѧ дрьꙁнове́нно къ по́
10. стньскьімь страсте́мь
11. Р́ꙁьі бжⷭ҇твньіѧ съвль́к сѧ а̑даⷨ҇ ́• бⷪ҇
12. прѻ̑дѣ́а сѧ ко́жноѫ рьі́ꙁоѫ пль́
13. т дебе́лствѡⷨ҇• ѡⷮ те́бе же прѣ
14. пѣ́таа• пльть прї́ем ꙃ
15. жⷣ́тель мо́• ̑ въ ѻ̑де́ждѫ пръ
16. вѫѧ о̑блѣ́е мѧ пѣⷭ҇ ѕ҃• ірмоⷭ҇ +
17. бьдѐ наⷭ҇ послѣⷣнѣа бе́ꙁⷣна, ̑
18. нѣⷭ҇ ̑ꙁбавлѣѧ• въмѣн́хѡⷨ҇
19. сѧ ꙗко ѡвцѧ на ꙁаколе́нїе•
20. спс̀ лю́д своѧ̀ бе на́шь• тьі̏ бо
21. крѣ́пость ес немо́щнⷨ҇ ̑ ̑ꙁпра
22. вле́нїе Вльнꙋ́ѫщее сѧ ѡ̑ста́
23. вль е̑с бꙋ́рѧ ж́тїе се̏• ̑ по

- л. 4а –
1. грѫ́жаѫще нехо́тѧщѫѧ въꙁ́
2. рат на нбⷭ҇а• въсѧ̀ прѣше́ль
3. е̑с м́рскьіѧ прло́гьі• на́гь
4. бѣ́гаѧ прв́дѣн ̑скѹ́ше́нїа
5. блста́в сѧ свѣтѡⷨ҇ прь́вьімь,
6. бⷭ҇ свѣⷮ҇ вто́рї блаже́не•
7. агглѡⷨ҇ пⷣо́бнкь ꙗ̑вⷭ҇ непрѣста́
8. нно по́ѧ• въ всѣⷯ но́щнⷯ млтваⷯ
9. е̑д́ного ба• тѣⷨ҇ ̑ снь дн̀ бьі́
10. ль е̑с Нꙁбѣ́гль е̑с е̑г́петꙿ
11. скьіѧ ꙁло́б• ̑ мѡӱсе̑ѻ̑вьі ꙋпⷣо́
12. бл сѧ ес• ꙗкоже бо же́ꙁломь
13. крⷭ҇тѡⷨ ма́нⷹвъ• раꙁꙋ́мнаго фа
14. раѡ́на крѣпоⷭ҇, стрꙋ́ам сль́ꙁь тво
15. ́хь погрѫ́ꙁль е̑с Не да́ль е̑
16. с скра́нма сво́ма поко́а•
17. н̏ брь́вма сво́ма дрѣма́нїе•
18. ꙗ̑ко беꙁпль́тень въ́ пльт ж́
19. вьі• донде́же въсе́лша сѧ ба
20. ѡ̑брѣте• ̑ н́нѣ въ хра́мѣⷯ не
21. бе́сньіⷯ по́вае̑ш Ка́плѧ• бⷪ҇
22. ще́дроⷮ҇ ̑ꙁка́п ѡблае нбⷭ҇ньі
23. ̑ ꙗкоже рꙋ́но прїе́мшї дъ́жⷣь•

– л. 4б –
1. ̑ ꙗкоⷤ ка́плѧ ба въ рѣвѣ• ̑ моⷯ́ ́
2. стрⷭ҇те́ пото́кьі ̑ꙁсꙋш̀ пѣⷭ҇ ꙁ҃•
3. їрмоⷭ҇ + Те́бе мьі́сльнѫѧ пе́щь
4. бце раꙁꙋмѣ́емь вѣрньі• ꙗко
5. же тр̏ ѻ̑тро́кьі спⷭ҇е• прѣвъꙁно́
6. см м̋ра ѡ̑бнов́ль есть, въ
7. рѣвѣ т съврь́шень• въꙁхвⷶ
8. лѣ́емї ѡцемь бъ ̑ просла́вень
9. Тьі̏ ревн́тель ̑лї́ бьі́вь• по́
10. стнкꙋ ̑ ревн́телю, ꙗкоже
11. па́влꙋ стрⷭ҇те́мь ѡе• не покло
12. н́ сѧ въ горѣ̀ въдварѣѧ сѧ• а̑лꙿ
13. ка́нїемь па́е лвкь по́мсльі
14. сра́мньіѧ, по́стньскьі ꙋ̑мрь
15. тв́ль е̑с Пра́ваго пѫтѣ̀ къ
16. бꙋ въꙁхо́тѣвь• събла́ꙁньна
17. го ка́мене, пр сть́ꙁвьсѧ̀ ̑ꙁба
18. влѣеш• м́рскаго жела́нїа
19. ѡⷮврь́г сѧ• ̑ на ка́мен ра́ꙁꙋ
20. мнѣмь сто́п дшѧ твое̑ѧ ѹ̑
21. тврьд́ль е̑с, ̑скꙋ́шена прло́
22. гьі То́ш ̑сто́нкь ю́
23. дес, ̑цѣле́нї прѣпⷣо́бне• пр

– л. 5а –
1. хо́дѧщⷨ҇ къ ра́цѣ мѡ́щеⷨ҇ тво́ⷨ҇•
2. бꙋ бо ѡе ꙋ̑год́ль е̑с• же ѻ̑
3. бѣща́вь то́го вѣрова́вшїмь•
4. ѡⷮ рѣва та́нньіѧ рѣ́кьі то́
5. ш бжїѧ блгⷣтїѫ ‘ле стра́ бⷪ҇
6. шньіⷯ сльі́шанї прѣтⷭ҇аа• ꙗко
7. съꙁда́вшаго рѫка́ма а̑да́мⷶ,
8. ̑ ѡⷮ ре́бра еввѫ сътво́ршаго•
9. сло́во въпльт́ла ес• еже въ
10. ре́бра пробада́еⷨ҇ на́ крⷭ҇тѣ• ѡ̑
11. бнов́ль еⷭ҇ то́го смѣше́нїе
12. пѣⷭ҇ ҃• ірмоⷭ҇ + Въ пе́щ дѣт
13. і̑лев, ꙗкоⷤ въ грьн́л добро
14. то́ѫ• ́стѣшее ꙁла́та бль
15. ща́хѫⷭ҇ глѧще• блⷭ҇в́те въсⷣѣлⷶ
16. Доблемѫ́дрьно съ вра́гьі бра́в сѧ
17. крѣпко• ̑ непобѣ́дⷨ҇ ꙗ̑в́ сѧ
18. тѣ́хь пль́кьі• побѣ́дньім
19. вѣнц ꙋ̑вѧ́ꙁе сѧ• тѣⷨ҇же прⷣѣ
20. сто́ш гвⷭ҇, мл́ сѧ ѡе і̑ѡа́
21. нне ѡ̑ поѧщⷯ тѧ На ко́ннⷾ
22. прспѣ́вь врѣме́ннѫѧ• ̑ ꙋ̑
23. ста́вль е̑с жела́нїе по́стн

– л. 5б –
1. ьскьім трꙋ́дьі• ̑ н́нѣ поко́
2. въꙁпрїе́мь• бꙋ бо̀ прⷣѣсто́ш•
3. ̑ посрⷣѣ́ лꙋ́ѧ не̑ꙁреⷱннаго бжь
4. ства сїа́еш• ѡе і̑ѡа́нне пꙋ
5. стьі́н ж́телю⁘ коже дре́
6. вле вел́кї і̑а̑кѡ́вь• же ва́
7. рь дне́вньі поне́сь• ̑ стꙋ́день
8. но́щнѫѧ прѣтрьпѣвь, въꙁьі
9. дѐ на лѣ́ствцѫ• тьі̏ же ̑ на
10. вьі́сотѫ ѡе въше́ль е̑с• ве
11. л́каго бжї́а бгов́дѣнїа ѡе
12. і̑ѡа́нне• ю́дес ж́вьі ̑сто́
13. не скврьне́нѫ стрⷭ҇тм бⷪ҇
14. дшѫ прно́шѫ т двце• ̑ пр
15. бѣ́гаѧ к тебѣ прѣтⷭ҇аа ꙁла́тѣ
16. скнї• вода́м ѻ̑мї́ мѧ сль́
17. ꙁньім• прѣвьі́шнїм во́да
18. м, глѫбо́кї ка́ль грѣⷯ мо́ⷯ
19. ѡⷮе́млѧщ с́лоѫ дха бжї́а
20. пѣⷭ҇ ѳ҃• ірмоⷭ҇ + Ꙍбраꙁь тⷭ҇аагⷪ҇
21. ро́жⷣьства твое̑го• раꙁпалѣе
22. мѫ кѫп́нѫ ꙗ̑в̀ неѻ̑па́лмѫ•
23. ̑ н́нѣ на наⷭ҇ напа́сте сверѣпѣ́

- л. 6а –
1. ѫщѫѧ ꙋ̑гас́т пе́щь мо́лм сѧ•
2. да тѧ̏ бцѫ непрѣста́нно вел́аеⷨ҇
3. По́ьст по́двгѡⷨ҇ въꙁпрїѧ́ль е̑с•
4. въ непрохо́дньіⷯ во́даⷯ трьпѣнїемь
5. сво́мь, съ аггл то́го ра́д въ
6. дварѣеш сѧ• ꙁа на́готѫ тѫ́жⷣе
7. тѣле́снѫѧ• о̑блѣ́кль сѧ ес въ
8. рьі́ꙁѫ небе́снѫѧ• въ по́стнцѣⷯ бла
9. же́не В́жⷣь вѣрньіⷯ събо́рще•
10. како́вьі блгⷣт бъ въꙁдава́еть,
11. въ стнѫ то́го до́брот въꙁ
12. жⷣелѣ́вшⷨ҇• н̀ еⷭ҇ство бо̀ н̏ врѣ
13. мѧ̀ не побѣд̀ тѣлесѐ і̑ѡа́нна
14. пꙋстьі́ннаго, то́ѧща ю́деса
15. Вѣс̀ срⷣца мое̑го скр́жал раꙁпрⷪ
16. сте́рь• ̑ въсѧ̀ напсаⷯ мнѡ́гїѧ
17. твоѧ̀ блгⷣт же на мнѣ̀• ̑ до
18. сто́на нто̏же не мѣⷯ прне́
19. ст тебѣ̀• нѫ̏ похва́лⷯ слове́с
20. трꙋ́д твоѧ̀• тьі̏ же вѣрѫ прї
21. м̀ прѣблаже́не Ста́н црева бⷪ҇
22. дъ́щ• прклон̀ ѹхо твоѐ ̑ вън
23. м̀ двдьскьіⷯ гѫ́сльі провѣщанїе

– л. 6б –
1. лю́д тво́ⷯ не ꙁабѫ́д, нѫ̏ ѹ̑ще
2. др̀ двце ѫже съꙁда̀• же бога́
3. тно те́бе сла́вѧщхь
– л. 6б –
4. КАНѡ҇ СТо́мⷹ ѡцꙋ і̑ѡа́ннꙋ рьі́л
5. скомꙋ• глаⷭ҇ в҃•
6. пѣⷭ҇ а҃• ірмоⷭ҇ + Въ глѫб́нѣ пото́
7. п дре́вле, фараѡн́тска въсѣ̀
8. во́нства• прѣѡ̑рѫ́женѫ с́лѫ
9. въпль́щ сѧ• сло́во же прѣспѣ́ѧ
10. ще, ̑ грѣ́хьі потрѣб̀ль еⷭ҇• прѣ
11. сла́вньі гь ꙗко просла́в сѧ
12. Прсносѫ́щаго свѣ́та тр̏сїа́ннⷶ
13. го, н́нѣ ѻ̑ꙁарѣ́ѧ• ̑ съ аггл
14. вто́рм сїа́нї прѣⷣсто́ш въ
15. сѐ свѣ́тль• срⷣца̀ мое̑го ѻ̑мра́
16. енїе ѡⷮжен̀ ѡе і̑ѡа́нне. ꙗко
17. да свѣ́тло проповѣдаѧ ж́тїа
18. твое̑го Въкорен́вшее сѧ
19. жела́нїе въ дш̀ твое̑ ѡе• стѧ
20. жа́вь не̑ꙁьте́нньіѧ хвⷭ҇ кра́
21. сот ювьствь́ньіѧ• две́р ꙁа
22. твор́ль е̑с ѡⷮ тлѣ́нньіⷯ ̑ ммⷪ
23. те́кѫщⷯ• ̑ мнѡ̑гьім по́дв

– л. 7а –
1. гьі полꙋ́ль е̑с блаже́не жела́
2. нїе Вел́кое съмотре́нїе бⷪ
3. жї́е• ѡⷮ ѫтро́б тѧ̏ ѻ̑стьі̀• ̑
4. съсѫⷣ пока́ꙁа прї́ѫтень дхꙋ
5. стмⷹ• ̑ то́го са́нїа та́може
6. ѡⷮ млⷣнства ꙗ̑в́ сѧ• стра́хѡⷨ҇
7. бжї́емь ѡ̑гражⷣа́еⷨ Та́нствꙋ бⷪ҇
8. стра́ннꙋ ꙗв́ сѧ дѣла́телнца•
9. раꙁсто́ѧщї сѫ́щьствѣ съе̑д
10. н́вш• ба бо̀ беꙁпль́тна ꙁае́
11. нꙿш, пль́ть но́сѧща про̑ꙁве́
12. ла ес• ̑ въ е̑д́нѡⷨ҇ л́ц ̑въ дво́
13. ю еⷭ҇ствꙋ прѣпѣтаа пѣⷭ҇ г҃• ірмоⷭ҇ +
14. На ка́мен мѧ вѣрѣ ꙋтврьд• ра
15. ꙁшр̀ ꙋста моа̀ на врагьі моѫ̀•
16. въꙁвесел́ бо м сѧ дхь въꙁпѣ
17. ва́т т, нѣⷭ҇ ста̀ ̑ нѣсть пра́веⷣна•
18. В́дѣвь бъ́дрьно дшѫ твоѫ вѣ
19. ждама, ꙗко въсѣ̀ сꙋета есть•
20. ѡⷮврь́гль е́с въсѫ̀ м́рскьіѧ лю́
21. бве• ̑ н́щїⷨ своѐ скро́вще
22. раꙁда́ль е̑с• некра́домое же
23. ла́ѧ стѧжа́ль е̑с Бжⷭ҇твньіⷯ по

– л. 7б –
1. слꙋ́шавь ꙁа́повѣд• въ мль́ⷶ
2. нї прѣб́вь въ все́мь ж́тї твоеⷨ҇•
3. ꙗ̑ко непотрѣбень ̑ беꙁ ь́ст въ
4. ѡⷮьствьі твоеⷨ҇• въмѣн́ сѧ по
5. ноше́нїемь• ѡⷮ стнньіѧ сла́
6. вьі птѣ́ѧ сѧ жела́нїемь
7. Ѿврат́ль е̑с пле́щ сво́ ѿ мра
8. ̑ въꙁве́ль е̑с въ го́рьі ꙫ тво́•
9. а́ѧ помо́щ ѿ тѫ́дꙋ бжⷭ҇твньіⷽ
10. тѣ́мже ѿ го́рьі стьі́ѧ его ꙋ̑сльі́
11. ша тѧ̏ бъ• ̑ въꙁнⷭ҇е́ тѧ ю́дес:
12. Въꙁпѣва́е̑ть бгоѿць къ двц• бⷪ҇
13. ѹхо твоѐ прклон̀ дъ́щ црва
14. ̑ в́жⷣь лю́дї твоⷯ• же к тебѣ̀
15. дрьꙁнове́нїемь, глаⷭ҇ хь ꙋ̑сльі́
16. ш блажѧщⷯ тѧ• ̑ твоѫ̀ вел́
17. аѧщⷯ млⷭ҇ть пѣⷭ҇ д҃• ірмоⷭ҇ +
18. Пршествова́вь ѿ двьі• н̏ хо
19. дата́ н̏ аггль• нѫ̏ тьі̏ са́мь г
20. въпль́щ сѧ, ̑ спсе мѧ въсе́го ло
21. вѣка• тѣ́мже ꙁо́вѫ т, сла́ва
22. с́лѣ твое̑ г Въꙁва́ тѧ бъ
23. ꙗкоже прьвѣ́е прѣѻць а̑враам

– л. 8а –
1. ̑ꙁьі́т ѿ ꙁе́млѧ ѿьства́ т
2. повелѣ̀• тьі̏ же послѣдова́ль е̑
3. с того́вꙋ глⷭ҇ау, ѡе і̑ѡа́нне съ
4. ꙋ̑срь́дїемь Свѣт́лнкь но
5. га́ма тво́ма, ꙁа́кона блголѣ
6. пнаго• повелѣ́нїа поло́жль е̑
7. с• тѣ́мь ̑ въ свѣ́ть ̑ꙁьідѐ
8. пра́вда твоа̀• ꙗкоже полꙋ̑днѐ
9. ѡе въꙁсїа́ль е̑с Ꙍ҇де́жⷣа пль́
10. т твое̑ѧ р́ꙁа ко́жнаа• въ нѧ́
11. же о̑бль́кї сѧ• ꙋ̑мрьтв́ль е̑
12. с ѡе стрⷭ҇тнаа ̑гра́нїа• дебе́лꙿ
13. ство же ко́жное а̑да́мскьіѧ
14. р́ꙁьі ̑ꙁтьн́ль е̑с Ѹпⷣо́б бⷪ҇
15. двⷣ҇ь посре́бренѣ крьі́лѣ• ꙁла́
16. та междꙋ ра́м голѫб́ц теⷠ҇
17. прѣпѣтаа• тѣ́мже ѻ̑сѣ́н мѧ
18. ѿ стрѣ́льі ле́тѧщⷯ въ́ дне ̑ꙁба́
19. в мѧ пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ + Просвѣ
20. ще́нїе въ тьмѣ̀ ле́жѧщмь•
21. спⷭ҇е́нїе не наа́е̑мїмь хе́ спсе
22. мо́• к тебѣ̀ ꙋ̑трьнꙋ́ѧ црю,
23. просвѣт́ мѧ сїа́нїемꙿ с• но

– л. 8б –
1. го бо ра́ꙁвѣ те́бе ба не ꙁна́еⷨ҇
2. Събла́ꙁнь гото́вⷮ҇ пр сть́ꙁ твое́
3. прѣпѣ́т дшѫ твоѫ̀ тее́нїе,
4. дїа́воль тъща́шеⷭ҇• ̑ раꙁбо́
5. нкьі посла̀, ѿ ма́лїѧ тѧ̏ кѫ́щѧ
6. ѿгна́т• тьі̏ же прѣблаже́не
7. ѡе, ꙗко ꙁа ха̀ го́нмь радова́
8. ше сѧ авѣща́ль е̑с дш
9. свое̑• прв́тат по гораⷨ҇
10. ꙗ̑ко птене́ць грь́лца і ̑ѡа́нне
11. на гораⷯ пꙋстьі́ннⷯ• ̑ абїе ѿ
12. тѫ́дꙋ прѣсел́ль сѧ ес• въ го
13. раⷯ́ ́ бо ꙋ̑вѣ́дель е̑с ба досто́
14. но в́дѣт а́конѡⷨ҇ хвⷭ҇ѣⷨ҇
15. наꙋ̑́в сѧ• не попе́кль сѧ̀ ес
16. ѻ̑ п́щ н̏ ѻ̑ ѻ̑де́жд• нбⷭ҇нїѧ̀
17. же пт́цѧ дѣ́ла ѡе ̑ꙁпль́н
18. ль е̑с• ̑ въ дꙋ́пльно дрѣво въ
19. сел́в сѧ, беꙁ покро́ва ̑ беꙁ
20. п́щѧ• мнѡ̑гьі дн̀ прѣбо́га
21. те прѣб́ль е̑с Прѣвъꙁьшⷣе́ бⷪ҇
22. шї ꙗ̑ко ке́др лва̑нскьі, тꙋ
23. наа го́ро ѡ̑сѣнѣѧщ ко́нцѧ

– л. 9а –
1. мнѡⷤ҇с́твѡⷨ҇ добродѣтѣл бо
2. жесть́вньіⷯ• ꙋ̑сѣ́кшаго сѧ ѿ
3. те́бе ка́мене не рѫка́м• ̑ съ
4. крꙋш̀ ̑до́льі стр҇ⷭте́ мо́хь
5. двце• дшѫ моѫ̀ ꙋ̑тврьжⷣа̀ѧщ
6. пѣⷭ҇ ѕ҃• ірмоⷭ҇ + Бе́ꙁⷣна послⷣѣ
7. нѣа грѣхо́вь ѻ̑бьі́дѣ мѧ• нѫ̏
8. ꙗ̑коже і̑ѡ́нѫ пррⷪ҇ка г, г въꙁве
9. д̀ ѿ ̑ꙁтлѣ́нїа жво́ть мо́
10. Ꙍ҇бновле́но ра́лѡⷨ҇ по́стньствѡⷨ҇
11. ѡе срцⷣе твоѐ• въꙁпрїе́мь бъ
12. въ пꙋстьі́н• ̑ неѻ̑ра́но проꙃѧ́
13. бае̑ть тебѣ̀ сланоть́кь
14. Ѿ мнѡ̑гьіⷯ лѣⷮ҇ ѡе дїа́воль въꙁ
15. хьі́щааше лка ̑ мѫ́аше• нѫ̏
16. то́го ̑цѣл́ль е̑с въскорѣ̀• пр
17. несе́на б́вша к тебѣ̀ прѣбога́те
18. коже лїа грь́стїѫ мѫ́кьі, п́
19. тѣаше вдов́цѫ ̑ ѧ́да еѧ
20. тьі̏ юдо тво́рѧ тако́жде• [ма́]
21. лоѫ п́щеѫ прѣп́тѣль е̑с
22. Ѿ ѧ̑ꙁьі́ка лъ́стваго мѧ ̑ꙁбав[] бⷪ҇
23. недѫ́га ̑скꙋ́шенїа, бѣ́дь ̑ [скрь]

– л. 9б –
1. бї ма́т бжї́а блгосрь́даа•
2. ̑ ра́доⷭ҇ дарꙋ́ срцⷣꙋ мое̑мꙋ
3. пѣⷭ҇ ꙁ҃• ірмоⷭ҇ + Ꙍ҇ тѣ́лѣ ꙁла́тѣ
4. на по́л дѣ́рѣ слꙋ́жмѣмь•
5. тр̋е ѻ̑тро́ц не рад́шѧ ѻ̑ беꙁ
6. бо́жнѣмь велѣ́нї• нѫ̏ посрѣⷣ ́
7. пла́мене въврь́жен• прохла
8. жⷣа́ем поа́хѫ, блⷭ҇ве́нь бъ ѿць нⷲ҇
9. Поще́нїемь мнѡ̑гьіⷨ҇, ̑ бъ́дрьноѫ
10. млтвоѫ• ̑ нестѧжа́нїемь ̑
11. мѣ́нїа• ̑ сль́ꙁньім ̑сто́нкьі,
12. ꙋ̑кра́шень дѡⷨ҇ тво́ѡе• ̑ срⷣь́
13. цовѣ́дець бъ ѡ̑брⷮ҇ѣ́, веселѧⷭ҇ ́
14. ̑ꙁпль́нь дарова́нї цркве его
15. Побѣд́вь вражї́а тьмо́сльнаа
16. ѡе кова́рствїа• сть́ꙁеѫ те́кї
17. беꙁ потькнове́нїа• стрⷭ҇топо
18. ло́жнкꙋ гꙋ свое̑мⷹ ѹ̑год́ль е̑
19. с• ѿ него́же вѣнцеⷨ҇ ꙋ̑вѧꙁе сѧ
20. [не]ꙋ̑вѧда́ѧщⷨ҇ • ̑ ю́десньі ̑стѡ́
21. нкь маш, свѣтло въꙁда́а
22. нїе Бжⷭ҇т́внаа ра́ка мѡ́ще твⷪ
23. хь• ꙗ̑ко дрꙋ́гї ра́ блгоѧ̑ха́еⷮ҇,

– л. 10а –
1. пртѣкаѫщѫѧ к тебѣ̀• па́е
2. въсѣⷯ нѣⷯ а̑ромаⷮ҇ ́• но́ꙁⷣр въкꙋ́пѣ
3. ̑ срⷣце наслажⷣа́ѧще прпⷣо́бне•
4. ꙗ̑вле́нїе мѧще нема́ло, па́е ꙋ
5. мньіⷯ дарова́нї Не ѻ̑брѣте ѿ ́ бⷪ҇
6. вѣка стѣ́шѫ па́е те́бе бъ•
7. съ́ мьіслѡⷨ же ̑ тѣ́лѡⷨ҇ двьствꙋ́
8. ѫщѫ• тѣⷨ҇ въꙁжⷣелѣ̀ до́бротѣ
9. твое̑• ̑ въ тѧ̏ въсел́ сѧ двце•
10. ѿ прѣтⷭ҇ьіⷯ тво́ⷯ крь́вьі ѻдше
11. вле́нѫ пльⷮ҇ въꙁпрїе́мь• ̑ съ ꙁе
12. мн́м пож́ль еⷭ҇ пѣⷭ҇ • ірмоⷭ҇ +
13. Въ пе́щь огньнѫѧ къ дѣ́тѣⷨ҇ е̑вре́
14. скьімь съшⷣе́шаго• ̑ пла́ме
15. ньна хлⷣа́ прѣло́жшаго ба• по́те
16. въсѣⷣла га, ̑ прѣвъꙁнос́те его•
17. Твое̑мⷹ въ тѣ́лес мрьть́внѣⷨ҇• тръ
18. пѣл́вно па́е еⷭ҇ствьі і̑ѡа́нне•
19. аггльстї ́нове двѧще́ сѧ•
20. ѡбьітѣль стьіⷯ свѣтло прⷣѣꙋ̑
21. гото́вашѧ• въ нⷯже прїѧ̑шѫ
22. тѧ̏ ѿ ꙁемлѧ прѣста́въвшаго [сѧ]
23. Покрьве́но ꙁемле́ѫ твоѐ тѣ́[ло дѣ]

– л. 10б –
1. ве́стьвноѐ і̑ѡа́нне• ѿ бжⷭ҇внⷶ
2. го в́дѣнїа, ѿкрьі́вае̑ш вѣ́р
3. ньіⷨ҇ ̑сто́нкьі• ю́десь прол́
4. ваѧще въсѣⷨ҇ вѣ́рньіⷨ҇ про́сѧщⷨ҇
5. твоѧ̀ блгⷣть Сло́вес̏ же къ
6. бꙋ ѿць, же въ на́дрѣⷯ то́го но́
7. сѧ• дхь бжⷭ҇твньі ̑ꙁхо́дѧ ѿ
8. ѻца• да пое̑т сѧ бъ тр̏съста́
9. вень• ̑ е̑д́нь сьі̏ по сѫ́щьствꙋ
10. въ треⷯ л́цⷯ Се̏ ꙗ̑коже ре́кошѧ бⷪ҇
11. ꙁла́таа ̑ прѣтⷭ҇аа твоа̀ ꙋста бце•
12. бла́жѧт тѧ̏ въс̀ рѡ́д вѣрно•
13. поне́же бъ тѧ въꙁвел́• ̑ ꙗ̑
14. в́ тѧ̏ херꙋвⷨ҇ тⷭ҇нѣшѫ пѣⷭ҇
15. Ѳ҃• ірмоⷭ҇ + Беꙁнаѧ́лна род́те
16. лѣ снь бъ ̑ гь• въще́ сѧ ѿ двцѫ
17. на́мь ꙗ̑в́ сѧ, ѻ̑мра́енна про
18. свѣт́т• ̑ събра́т раꙁто́
19. енаа• тѣⷨ҇ въсѐхва́лнѫѧ бцѫ
20. вел́ае̑мь Бжⷭ҇твнѫѧ̀ твоѫ̀
21. црко́вь• ̑сто́нкь ю́десемь
22. ꙗ̑в́ль еⷭ҇• не ꙗ̑коже дре́вле і̑ль
23. тѣнѡⷨ҇ ѡвѫѧ кѫпѣль• не е̑д́

– л. 11а –
1. нь бо̀, нѫ̏ беꙁ́сльное мнѡⷤ҇с́тво
2. прр́щѫще• прїе́млѧⷮ҇ ̑цѣле́
3. нїа прⷭ҇ноблаже́не Ж́ꙁн нетлѣ́
4. ннѣ, на́ ꙁемл кро́ткьіⷯ спо́до
5. бл сѧ ес• ̑ в́дш ꙗкоⷤ в́дѧⷮ҇
6. аггл• съ́нѡⷨ҇ же на дль́ꙁѣ врѣме
7. н ꙋ̑снѫ́вь• ̑ въ гро́бѣ ꙗ̑влѣ́е̑
8. ш сѧ ꙗко ж́вь ̑ нераꙁⷣрꙋ́шмь•
9. і̑ѡа́нне прѣблаже́не На́мь по с́
10. лѣ словеса̀ ̑ска́вшⷨ҇ ѿ жела́нїа
11. срⷣ́наго, прⷭ҇нопоѫщⷨ҇ тѧ• ̑ блгⷪ
12. дѣ́ть твоѫ̀ съвьі́ше дарꙋ́, въ
13. блгьіⷯ хотѣ́нїе прѣхва́лне• ю́де
14. семь нескѫ́дньі ̑сто́не
15. Тьі̏ лѣ́ствца, тьі̏ въсѐсвѣтльі бⷪ҇
16. свѣ́щнкь• тьі̏ рѫ́ка ̑ тра́пе
17. ꙁа• ѿ ꙁемлѧ на нбⷭ҇нѫѧ мѧ ш́ро
18. тѫ въꙁвс̀ ̑ въсѧ̀ ѻстьі с́анїеⷨ҇
19. сна твое̑го• ̑ дш̀ мое̑ ѻ̑сла́д
20. го́ресть• ̑ хлѣ́бомь бжⷭ҇твн
21. мь ѹ̑тврьд̀ срⷣце моѐ
22. КАНѡⷩ҇ СТомⷹ ѡⷰ҇ꙋ і̑ѡа́ннⷹ рьі́лскоⷨ ⷹ•
23. глаⷭ҇ г҃• пѣⷭ҇ а҃•

– л. 11б –
1. ірмоⷭ҇ + же во́дьі дре́вле манове́
2. нїемь бжⷭ҇твнмь• въ е̑д́но сън
3. мще съвъкꙋ́п• ̑ раꙁдѣл̀ мо́
4. ре і̑льтьскьіⷨ҇ лю́демь• съ̏ бъ
5. на́шь просла́вень сьі̏• то́го е̑
6. д́ного въꙁпое́мь ꙗ̑ко просла́вⷭ҇
7. Лѹ́ам вьі́шнѣго свѣтол́тїа,
8. трь̏блаже́не ве́сь о̑ꙁарѣемь•
9. ̑ моѫ̀ просвѣт̀ ѻ̑мра́еннѫѧ
10. дшѫ• ꙗко да въꙁпо́ѫ твоѧ̀ свѣ
11. тоно́сньіѧ по́двгьі• мже ѡ̑
12. мра́ль е̑с те́мнаго кнѧ́ꙃа
13. Тьі̏ ̑лї́но ж́тїе ̑ прⷣте́ево по
14. дража́ѧ• въ пꙋстьі́нѣⷯ въдво
15. р́ль сѧ ес• а́ѧ ба прⷭ҇но прѣподо́
16. бне• ѿ сѣ́т трь̏вльне́нїа де
17. мѡ́нскаго, ̑ꙁбавлѣ́ѧщаго тѧ̏
18. прѣблаже́не•  Съраспѧ́л сѧ ес
19. блаже́не, наⷭ҇ ра́д распѧ́томꙋ
20. хꙋ̀• ѹ̑мртв́в сѧ м́ров• къ
21. жво́тꙋ прѣпⷣобне прѣше́ль е̑с•
22. ̑ свѣтло н́нѣ прѣкра́сньіⷯ тво́ⷯ
23. бгомѫ́дре поⷣв́гь, по́сⷱꙿт прїе́

– л.12а –
1. млеш бгоблаже́не Соломѡⷩ҇ ́ бⷪ҇
2. тѧ̏ пров́дѣ ѡдрь• въ не́мже
3. па́е сло́ва сло́во по́ло есть• по
4. дава́ѧ влⷣце, прѣтрꙋжⷣе́нньіⷨ҇ лю́
5. тѣ бжⷭ҇твньі поко́• е̑го́же ꙋ̑мо
6. л̀ двце, вьі́шнее дарова́т
7. м ́стаа поко́ще пѣⷭ҇ г҃•
8. ірмоⷭ҇ + ҇же ѿ несѫ́щⷯ въсѣ̀ пр
9. ве́дї сло́вѡⷨ҇ съꙁ́дае̑ма• ̑ съ
10. врьша́е̑ма дхѡⷨ҇• въсѐдрьж́
11. телю вь́ішнї, въ лю́бв свое̑
12. ꙋ̑тврьд̀ ме́не Беꙁпль́тно
13. ж́тїе на́ ꙁемл стѧжа́вь• врⷶ
14. гьі же беꙁпль́тньіѧ ꙋ̑мртв́ль
15. е̑с• ̑мѣ́ѧ помо́щнка ж
16. во́ть въдха́ѧщаго• ꙋ̑мрьщве́
17. нньіⷨ҇ стрⷭ҇тьм трь̏блаже́не
18. Же́ꙁломь бжⷭ҇твньіⷨ҇ бгомѫ́дре•
19. ꙁа наⷭ҇ пожрь́шаго• ꙗ̑ко ѡвѧ
20. сщнно па́сомо, на па́жть прѣ
21. спѣ́ль е̑с беꙁстрⷭ҇тїа, прѣблаже
22. не і̑ѡа́нне Въ ко́жѫ ѡвѫ прѣ
23. мѫ́дрьно ѡ̑блѣ́к сѧ• вль́ка раꙁ

– л. 12б –
1. трь́гль е̑с д́вїаго і̑ѡа́нне•
2. прло́жша сѧ прѣпоⷣб́не ꙗкоже
3. агньца къ лъ́вꙋ, к тебѣ̀ прѣ
4. блаже́не Не̑ꙁмѣ́рмѫѧ бⷪ҇
5. глѫб́нѫ• съвѣ́дї беꙁ́сль
6. ньіⷯ моⷯ събла́ꙁнь влⷣце• мо́лѧ
7. т сѧ тьі̏ мѧ ꙋ̑пра́в въ спⷭ҇ное
8. прста́нще бгомт пѣⷭ҇ д҃•
9. ірмоⷭ҇ + Поло́ж къ наⷨ҇ тврь́дѫѧ
10. лю́бовь с г• е̑д́ноѧ́даго т
11. сна, наⷭ҇ ра́д на съмрть даль
12. е̑с• тѣ́мже т въпї́емь въꙁ
13. хвалѣ́ѧще• слаⷡ҇ с́лѣ твое̑
14. Прѣклон́т крѣпость дшѫ твоѧ̀
15. ѿнѫⷣ ́ не въꙁмого́шѧ• мета́
16. ѧще на тѧ̏ ка́менїе враꙃ•
17. стль́п бо ꙗ̑в́ сѧ въ стнѫ не
18. поколѣ́блемї• ѻ̑снова́нїе
19. въдрѫж́вь на ка́мен блаже́
20. не кра́еѫгльнеⷨ҇ Напо́ль е̑с
21. ꙁе́млѧ дшѧ твое̑ѧ блаже́не
22. сльꙁа́м• тѣмже несѣа́наа
23. ꙁемлѣ̀, тебѣ̀ сланоть́кь прѣ

– л. 13а –
1. пⷣо́бне проꙁѧ́бае̑ть• же тѣ́
2. лꙋ твое̑мꙋ да́ѧще ма́лое ѹ̑тѣ
3. шенїе Въ тѣ́лес мрьть́внѣⷨ҇,
4. беꙁпль́тньіⷯ ж́тїе пож́ль е̑с•
5. ꙁно́емь ѻ̑палѣ́емь лю́тѣ• ̑
6. мра́ꙁѡⷨ҇ ꙁѣло̀ ꙋ̑стꙋжда́е̑мь• съ
7. вьі́ше бжⷭ҇твнѫѧ блгⷣть маш
8. помага́ѧща т Рѫ́кѫ тѧ̏ бⷪ҇
9. ꙁла́тѫ ̑ свѣщнкь двце ̑ тра́
10. пеꙁѫ• дре́вле проѡбраꙁовахѫ
11. нелъ́жно• б́ваѫщѫ бжї́ю ро́
12. жⷣьствꙋ род́телнцѫ• птѣ́
13. ѧщаго въсѣ̀ѧскаа бжїеѫ с́
14. лоѫ• ̑ вѣ́роѫ просвѣща́ѧща
15. пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ + Ꙗко в́дѣ і̑са́а
16. ѡбраꙁно, на ⁘ прѣвьі́соцѣ ба•
17. ѿ аггль сла́вньіѧ да́рьі прїе́млⷽ
18. ща• ѡ̑каа́нньі въпїаше, аꙁь
19. пров́дѣⷯ въпльща́е̑маго ба•
20. свѣ́та невеⷱ҇рнѣ м́рѡⷨ҇ ѻ̑блⷣа́ѧщⷶ
21. Пома́ꙁаль е̑с ма́слѡⷨ҇ поще́нїа
22. блаже́не гла́вѫ твоѫ̀• тѣⷨ҇же
23. н̏ покро́вѡⷨ҇ то́ѧ пркрьівааш[е]
[⁘] прѣсто́лѣ

– л. 13б –
1. ѻ̑дѣва́ѧ сѧ ѻ̑бла́кьі• ̑бо покр
2. ва́ѧщаго нбⷭ҇а ѻ̑бла́кьі• ̑мѣль
3. е̑с бгомѫдре• не̑ꙁре҇ⷱно те по
4. крва́ѧща Ме́домь бгомѫ́
5. дре беꙁстра́стїа• ̑ трѹ́дьі по
6. постньскым насла́ждае҄ш сѧ.
7. посажде́нь ꙗ̑ко ̑ пе́ла• въ дѹ́
8. пнѣ дрѣ́ва ськрьі́ль е̑с сѐбе•
9. ̑ д́ма де́монскаго ѹ̑бѣжаль
10. е̑с блже́не Болѣꙁньі твоѧ̀
11. трьблже́не• неболѣꙁьнное те
12. бе въспр́ѫтїе• ̑схо́дата́ша
13. пщньі ̑сто́нкь• ̑ о̑ста́вле
14. нїа во́д сльꙁьі твоѧ̀• пото́ве
15. постньстї мѫ́дре• ̑мже
16. ва́рь стра́стньі ѹ̑гасль е̑с
17. ако́нь лвьскьіхь• дво мт
18. кро́мѣ ро́дла е̑с• бжтⷭ҇вно бⷪ҇
19. мѹ ꙁако́нодавца влⷣце• въсѐ бе
20. ꙁаконїе на́ше лское ѿе̑млѧ
21. щїа пртⷭ҇аа• ꙁа прѣмно́гѫѧ ло́
22. вѣколю́бїа беꙁнⷣѫ пѣⷭ҇ ѕ҃•
23. і̑рмоⷭ҇ + Беꙁнⷣа послѣднѣа̀ грѣхо́

– л. 14а –
1. внаа ѻ̑б́дѣ мѧ• ̑ꙁеꙁа́еⷮ҇
2. дхь мо́• нѫ̏ простр влⷣкѡ
3. вьі́сокѫѧ с мь́ішцѫ• ꙗко пе́
4. тра мѧ ѻ̑крьм́телю спс̀ 
5. Мнѡ̑ꙁї тво́ по́двꙁ блаже́
6. не ѹжасн ѹ̑двле́нїа, ̑ꙁпль́
7. нно по́ьст па́е ѹма ꙗже теⷠ҇
8. хс дарова̀• ̑то́го на́ ꙁемл по
9. ь́тшꙋ і̑ѡа́нне Свѣ́щнкь
10. дшѫ твое̑ѧ прѣблаже́не, ма́слоⷨ҇
11. напое́нь тво́хь трꙋ́довь• ̑
12. тѧ̏ ꙗ̑ко ꙃвѣ́ꙁдѫ свѣ́тлѫ по въ
13. се́ ꙁемл̀ ꙗ̑в́ль еⷭ҇• ̑ ѻ̑бл́ста
14. е̑ш сїа́ѧ ю́дес сво́м 
15. Въꙁпрїе́млеⷮ҇ хро́мї блготее́нїе•
16. ̑ в́дть слѣ́пї прѣсла́вно• ̑
17. раꙁсла́бленньі мнѡ́ꙁ вѣроѫ
18. хвⷭ҇оѫ ̑цѣле́нїа полꙋ́аѫть ѿ
19. те́бе прѣсла́вно Въ ка́ль ꙋ̑гль бⷪ҇
20. бохь мнѡгїм прѣгрѣше́нї•
21. ̑ въ ро́вь съндоⷯ ́ ꙁло̋бьі• нѫ̏ ро́
22. жⷣьшѫѧ прѣжⷣѐ, ̑ ѿ глѫб́ньі ̑ꙁбⷶ ́
23. вльшаго і̑ѡ́нѫ• ̑ менѐ въꙁве

– л. 14б –
1. д̀ двце пѣⷭ҇ ꙁ҃• і̑рмоⷭ҇ + Ꙗкоже
2. дре́вле блгоь́ствьіѧ тр̏ ѻ̑тро́
3. кьі прохлад̀, въ пла́мене халꙿ
4. дѣ́стѣмь• свѣтло́стньіⷨ҇
5. бжⷭ҇тва ѡгнемь, ̑ наⷭ҇ ѻ̑ꙁа́р•
6. блⷭ҇ве́нь е̑с въꙁьі́ваѧща бе ѿць
7. Не да́ль е̑с съ́на сво́ма ꙫма прѣ
8. пⷣо́бне• н̏ брь́вма сво́ма дрѣ
9. ма́нїе• донде́же стрⷭ҇тнаа ꙋ̑сп́
10. ль е̑с стрьмле́нїа• ̑ къ свѣтꙋ
11. прѣста́в сѧ неꙁахо́дмомꙋ•
12. влⷣкѫ въꙁпѣва́ѧ въсѣхь
13. Прѣтрьпѣ́ль е̑с по́стньскьі по́
14. двгьі стрⷭ҇тньіѧ• съ кнѧ́ꙁ те
15. мн́м ̑ съ вла́стꙿм, мѫ́жь
16. скьі бо́рѧⷭ҇ прⷭ҇но• ̑ побѣ́дньі
17. вѣне́ць прѧ́ль е̑с• ѿ жво
18. наѧ́лньіѧ рѫ́кьі влⷣнѧѧ
19. ́м м̋рскьіѧ ̑ꙁбѣ́гь• ве́
20. снѫ полꙋ́ль е̑с прѣм́рнаго
21. прѣбва́нїа• ̑ стрⷭ҇тнѫѧ бꙋ́
22. рѫ прѣте́кь• ̑ къ т́шнѣ до
23. ше́ль е̑с беꙁстрⷭ҇тїа сла́вне•

– л. 15а –
1. ̑ съ аггл въꙁпѣва́ѧ ха̀ бⷪ҇
2. На прѣсто́лѣ херꙋв́мстѣ сѣ́дѧ
3. прѣтⷭ҇аа• бголѣ́пно съдѣ́тель
4. въ тво́ⷯ ꙗдрѣⷯ сѣ́дⷮ҇ стра́шно•
5. с́лньіѧ ꙗ̑коже тьі̏ ре҇ⷱ, съ прѣстоⷧ҇ ́
6. нꙁлага́ѧ• ̑ въꙁно́сѧ смѣре́нїѧ
7. пѣⷭ҇ ҃• і̑рмоⷭ҇ + Аггл немль́но
8. въ вьі́шньіⷯ сла́вмаго ба• нбⷭ҇а̀
9. нбⷭ҇ь, ꙁе́млѣ ̑ го́рьі ̑ хль́м ̑
10. глѫб́на, ̑ ве́сь рѡⷣ лвьскьі•
11. хвала̑м его прⷭ҇но, ꙗко тво́р
12. ца ̑ ̑ꙁбав́телѣ• блⷭ҇в́те поⷮ҇
13. Н́нѣ в́дш е̑гоⷤ въꙁлю́бль е̑
14. с• сѣ́немь н̏ првдѣ́нїемь
15. в́дш• тьі̏ же па́е ꙗсно тогⷪ҇
16. л́цемь къ л́цꙋ неꙁаꙁо́рнѡⷨ҇ ꙁрь́
17. цалѡⷨ҇• па́е еⷭ҇ства прѣблаже́не,
18. стнньіⷨ҇ ꙗ̑вле́нїеⷨ҇ Тво́ н́нѣ нⷪ҇[ꙁѣ]
19. рауⷣе̑тѣ сѧ блгостоа́нно на нбсеⷯ•
20. не свѧꙁа́стѣ бо сѧ на́ ꙁемл, пль
21. тьскьі́м, ѫꙁам прѣбога́те•
22. тѣⷨ҇же не крьі́еш сѧ ꙗко адаⷨъ•
23. нѫ̏ пр но́гꙋ прѣⷣсто́ш влⷣн 

– л. 15б –
1. Стрⷭ҇наа прѣжⷣѐ ражⷣ́ꙁанїа,
2. росо́ѫ сль́ꙁь твоⷯ ѹ̑га́сль е̑с•
3. ̑ ѻгнь въсѐꙗдѧщї, млтвь
4. тво́ⷯ вода́м ꙋ̑вѧд́ль е̑с•
5. тѣⷨ҇ ̑ къ ѡгньнїмь слꙋга́мь
6. н́нѣ прѧта́ сѧ въꙁпѣва́ѧ,
7. влкⷣѫ  Лѣ́ствцѫ тѧ̏ пров́ бⷪ҇
8. дѣ і̑а̑кѡвь въсѐнепорѡ́наа•
9. еѧ̑же съндѐ бъ на́ ꙁемлѧ• ̑ въ
10. ꙁнеⷭ҇ есⷭ҇тво́ лвьское на нбса̀•
11. ̑ ѿьскьіⷨ҇ сѣда́нїемь по́ль еⷭ҇
12. двце  пѣⷭ҇ ͞ѳ• ірмоⷭ҇ + На сна́
13. стѣ горѣ̀, в́дѣ тѧ̏ въ кѫ
14. п́нѣ мѡу̑с• неѻ̑па́лно ѻ
15. гнь бжⷭ҇твньі ꙁае́ншї въ рѣ
16. вѣ• данї́л же тѧ̏ в́дѣ го́рѫ
17. непросѣ́еннѫ• ̑ же́ꙁль про
18. ꙁѧ́бшї і̑са́а въꙁьі́вааше, ѿ
19. ко́рене двⷣва́ Тъꙁо̑мен́ть
20. бжїе́ѫ съблю́дае̑мь ꙗ̑в́ сѧ блгⷣо
21. тїѫ мѫ́дре• тьі̏ бо ̑ по съмрт[]
22. нераꙁрⷣꙋшмь прѣб́ль е̑с, ле́
23. жѧ на́ ꙁемл• бꙋ тѧ̏ съблю́даѧ

– л. 16а –
1. щꙋ м же саⷨ҇ вѣ́сть сѫⷣб́ам прѣ
2. поⷣб́не• е̑го́же ̑ до ко́нн вѣ́
3. рѫ съблю́ль е̑с ко ф́нѯь
4. въ дѡ́мⷹ бжї́ю проць́вль е̑с і̑ѡ
5. а́нне• ̑ ꙋ̑мнѡжл сѧ ес ꙗко
6. ке́дрь мнѡⷢвⷪѣ́твьвень• ̑ ѡ̑
7. сѣнѣеш вѣ́рньіѧ• Ѱалѡⷨ҇скьі
8. же ꙗко масл́на плодов́та •въ
9. сѧ̀ ꙋ̑мастѣеш ма́слѡⷨ҇ ю́десь
10. твоⷯ прѣблаже́не Д́вень бъ
11. то́боѫ ю́деса сътварѣѧ прⷭ҇но•
12. нѫ̏ то́мⷹ мол́ сѧ прѣбога́те• да
13. ꙋ̑дв́ть на мнѣ своѧ̀ млⷭ҇т• ̑
14. подаⷭ҇ м ѻставле́нїе ѡ̑ нⷯже прѣ
15. грѣшⷯ ѻ̑каа́нньі• вѣⷣн́їемь
16. ̑ невѣⷣн́їемь бгодъхнове́нне 
17. ҇же свѣⷮ҇ ꙁае́ншї неꙁахо́дѧщї, бⷪ҇
18. просвѣт̀ моѫ̀ дшѫ• [̑ на нбнⷭ҇ѫѫ]
19. мѧ лѣ́ствцѫ въꙁвс̀• ̑ ѿ
20. ꙁемлѧ на́ нбо спⷭ҇наа две́р• въ
21. жвоⷮ҇ мѧ въвед̀ го́сподо̑ме
22. н́таа• ꙗ̑в̀ менѐ ѻгосподо
23. ва́нна въсѣ́м ст́рⷭ҇тьм 

– л. 16б –
1. КАНѡⷩ҇ СТо́мⷹ ѡцꙋ і̑ѡа́ннⷹ рьіⷧ҇скоⷨ ⷹ•
2. глаⷭ҇ д҃• пѣⷭ҇ а҃• ірмоⷭ҇ +
3. Ѿврь́ꙁѧ ꙋста моа̀ ̑ напль́нѧт сѧ
4. дха• сло́во ѿр́гнѫ црц ̑ мте
5. р• ̑ ꙗвлѧ сѧ свѣтлолкьствꙋ́ѧ•
6. въꙁпо́ѫ рауⷣѧ́ сѧ еѧ ю́деса 
7. Срⷣ́ньімь жела́нїемь бжїѫ скрⷾ
8. въꙁпрїе́мь• ̑ свѣтѡⷨ҇ невеще́
9. стьвньіⷨ҇ н́нѣ раꙁжⷣе́г сѧ• ̑ ѿ
10. ꙁно́а ма́ло ꙋ̑тѣ́шв сѧ• пѣⷭ҇нꙿ
11. тебѣ̀ і̑ѡа́нне провъꙁвѣща́ѧ•
12. Ммоте́кѫщаа ̑ несто́ѧщаа прѣ
13. ѻ̑бьі́дѣвь• прте́кль е̑с къ ̑
14. сто́нкꙋ жво́тньіⷯ вѡⷣ ́ • ѿ не́
15. гоже то́ш бжⷭ҇т́вньіѧ рѣ́
16. кьі• ̑ дшеспⷭ҇ньіѧ во́дьі прⷭ҇ноте́
17. кѫщѫѧ, ж́вьі въ пꙋсть́ін
18. Проць́вль е́с тѣ́лѡⷨ҇, ̑ съпроць́
19. вль е̑с ̑ дшеѫ• дарова́нї ̑ꙁ
20. пльне́нь бжⷭ҇твньіⷯ ꙗ̑влѣемь•
21. мнѡгащ бо̀ въꙁхо́тѣль е̑с
22. въ свое̑мь ѿьствѣ, беꙁьстеⷩ҇
23. въмѣн́т сѧ• нѫ̏ ѡбае ю́

– л. 17а –
1. дес покрьі́л сѧ ес браⷥ҇ невⷣ ́ бⷪ҇
2. мьі, ̑ ю́жⷣ въꙁпрїе́мь ѿ теⷠ҇
3. прѣнепорѡ́наа• съвлѣ́к сѧ ѡ̑
4. блѣ́е сѧ въ а̑да́мскѫѧ р́ꙁѫ
5. прь́вѫѧ• ѹ̑та́в сѧ гꙋб́тел
6. ства то́го прѣль́щьшаго
7. пѣⷭ҇ г҃• ірмоⷭ҇ + Твоѧ̀ пѣⷭ҇носло́
8. вцѧ бцѧ• ж́вьі ̑ нетлѣ́нень
9. ̑сто́нкь, л́кь себѣ̀ сътво́р
10. ше• дхо́вно ѹ̑тврьд̀ въ бжⷭ҇т́
11. внѫⷽ т па́мѧⷮ҇• вѣнцемь сла́
12. вѣ с спⷣо́б Ед́ноѡбра
13. ꙁна тѧ̏ ѡе вра́гь, цѣломѫ́дрⷪ
14. мѹ в́дѧ і̑ѡсі́фꙋ• ̑ пⷣо́бнѫѧ
15. то́мⷹ бра́нь тебѣ̀ прно́сть•
16. раꙁбо́е̑мь бра́та твое̑го тъща́
17. ше сѧ ѻ̑скрьб́т тѧ• нѫ̏ ꙗ̑
18. в́ сѧ па́кьі посра́млень 
19. Жте́ское съплете́нїе, ꙗ̑ко
20. рьі́ꙁѫ свѧꙁа́вь• ̑ дше́ѫ ѡ̑бн[а]
21. жв сѧ• е̑г́петскьіѧ ̑ꙁбѣ́
22. гль е̑с ꙁло́бьі ̑скꙋ́шенїа• ̑
23. црⷭ҇кьі вѣне́ць ꙗ̑ко самод[рь]

– л. 17б –
1. жець стрⷭ҇теⷨ҇ въꙁпрїѧ́ль е̑с 
2. Сльі́шавь повелѣва́ѧщꙋ• ̑ прⷯа́
3. ѿ но́гꙋ ѿтрѧ́ст, гра́да не
4. прїе́мшаго добродѣ́тѣл прⷪ
5. повⷣѣ́ньскьіѧ• ̑ въсѣ̀ ѻ̑ста́
6. ввь, ̑ꙁбѣгль е̑с ѿьства
7. с• с то́боѫ не мѫдрьствꙋ́ѧща 
8. Та́нꙿство еⷭ҇ въ́стнѫ ро́жⷣьство бⷪ҇
9. твоѐ бце• бо голѫб́ца сѫ́
10. щї ꙁла́таа межⷣо ра́м, ѡрла
11. род́ла ес• ꙗкоже бо крьі́ло
12. ма пте́нца, ̑ наⷭ҇ покрьі́л еⷭ҇ 
13. пѣⷭ҇ д҃• ірмоⷭ҇ + Сѣ́дѧ въ сла́вѣ
14. на прѣсто́лѣ бжⷭ҇твнѣ• на
15. ѡблацѣ ле́гцѣ прїдѐ і̑с прѣ
16. бжⷭ҇твньі ѿ прѣтⷭ҇ьіѧ двьі• спⷭ҇е
17. же въпї́ѫщѫѧ• слаⷡ҇ с́лѣ твое̑ 
18. На ка́мен сто́пьі дшѧ твое̑ѧ ꙋ̑
19. [т]врьд́вь• прло́гьі раꙁл́
20. ньіⷯ ̑скꙋ́шенї, ꙗ̑в́ сѧ непоко
21. лѣ́блемь• ̑ на горѫ̀ въꙁьше́ль
22. е̑с• ̑ прѣплꙋ́ль е̑с вль́ненїе м́
23. [р]скьіѧ сꙋ́ет  Въмѣн́в сѧ

– л. 18а –
1. рѣцѣ пⷣо́бно ммоте́кѫщї•
2. въꙁте́кль е̑с на вьі́сотѫ ѡе•
3. ѿ ювесть́вньіⷯ на нетлѣ́ннаа•
4. ̑ на во́даⷯ н́нѣ поко́ньіⷯ п́тѣ
5. ѧ сѧ• то́ш ̑ꙁто́нкьі ̑ꙁ
6. цѣле́нїа Па́сомь сьі̏ же́ꙁло
7. мь, ̑і̑лѣ па́сѧщаго• ̑ наста
8. влѣ́ѧщаго ѻ̑троѧ̀ і̑ѡсі́фа• ꙗкⷪ
9. же ѡвцѧ нарѡⷣ ́ па́сѧщⷯ птѣ
10. ль е̑с мнѡ́гь беꙁ́сльнь і̑ѡа́
11. нне• по ѡбьіаю прхо́дѧщⷯ
12. къ кро́вꙋ твое̑мⷹ  Ꙗ҇коже свѣ бⷪ҇
13. щнкь просвѣт́ мѧ• ꙗ̑ко лѣ́
14. ствца въꙁвед́ мѧ ̑ ꙋ̑твръ
15. д̀• ꙗ̑ко же́ꙁль ꙗко клѧ́ща ѿ
16. ѻгнѣ ̑ꙁх́т мѧ• ꙗ̑ко кївѡⷮ҇ ́
17. ѿ вѡⷣ ́ мнѡ́гь ̑ꙁбав́ мѧ• вѣ́
18. дѧщаго тѧ̏ стннѫѧ бꙋ мтр 
19. пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ + Ѹ̑дв́шѧⷭ҇ въ
20. сѣ̀ьскаа ѻ̑ бжесть́внѣ т
21. сла̑вѣ• тьі̏ бо не̑скꙋ́собра́
22. наа двце, прїѧ́ть въ ѫ̑тро́бѣ
23. наⷣ въсѣ́м ба• ̑ род́ла е̑с бе

– л. 18б –
1. ꙁлѣ́тнаго сна• въсѣ́мь въꙁ
2. пѣва́ѧщⷨ҇, ̑ м́рь подава́ѧ
3. щї Съета́но ꙗ̑влѣеш сⷽ
4. сьі̏ ревн́тель ̑лї́• ж́тїе
5. своѐ мѣвь і̑ѡа́нне• ̑ прѡ̑
6. бщева́ сѧ ю́десемь е̑го̀• бо
7. грь́стїѫ бра́шна, пасѧщⷯ прѣ
8. п́тѣль е̑с мнѡⷤство• ̑ на врѣ
9. мена мнѡга са̀ ̑мѣ́ль е̑с
10. неѻ̑скѫдѣва́ѧщꙋ  ꙁве́ст
11. тъща́ше сѧ ̑ꙁ пѹстьі́нѧ теⷠ҇
12. ѡе ꙁмї́• же прѣжⷣе а̑да́ма
13. ̑ еввѫ ̑ꙁь е̑де́ма бжⷭ҇твнаго•
14. ꙁа́встїѫ ̑ꙁгна̀• мнѡⷤствѡⷨ҇
15. ѻ̑бьѡ̑стр́вь раꙁбо́нь
16. скьіѧ нѫ́ждѧ• нѫ̏ не прѣлъст̀
17. ̑ꙁгна́т те́бе ѿ тѫ́дꙋ прѣпо
18. до́бне Мрьтво́сть ѻ̑де́жⷣа
19. ко́жнаа ѡе• потьща́л сѧ е
20. с съвлѣ́щ• ̑ ѻ̑дѣа́л сѧ ес
21. въ ко́жнѫѧ тъ́кмо• ̑ бра́т
22. сѧ нагло̀ сльі́шавь стнномⷹ
23. стра́ннкꙋ• ̑ въсѣкѫ стра́

– л. 19а –
1. сть ѹ̑мртв́вь, ѡ бѕѣ ж́
2. веш бесъмрь́тнѣмь
3. По́ѫть ѹста херꙋвї́мскаа теⷠ҇ ́ бⷪ҇
4. прѣтⷭ҇аа• нѫ̏ тьі̏ прїм̀ ѡ̑каа́
5. нна ѧ̑ꙁьі́ка блгосрь́дно подра
6. жа́ѧщ• сна твое̑го пѣⷭ҇нь пр
7. несе́нѫѧ т• ̑ блгⷣть дарꙋ́
8. пѣⷭ҇ ѕ҃• ірмоⷭ҇ + Бжⷭ҇ть́вное се̏ ́
9. въсѐтⷭ҇но́е съврьша́ѧще праꙁⷣе́
10. ньство• бгомьі́сльнї бжї́
11. ма́тер, прⷣ те рѫка́м въꙁпле́
12. щамь• ѿ неѧ̀ ро́жⷣьшаго сѧ вѣ́
13. роѫ сла́вѧще Жен́ха прї́
14. т хо́тѧща въ полꙋ̀нощ, ꙗкоⷤ҇
15. сльі́шаль е̑с• ̑ съ́на не да́ль е̑
16. с сво́ма о́ма• нѫ̏ въсѐ но́
17. щнїѧ млтвьі съврьшааше
18. по́стньскьі По́товь мї
19. свѣ́щѫ• дшѫ твое̑ѧ ꙗ̑коже
20. ма́сломь просвѣт́ль е̑с• ̑
21. ра́ꙁꙋмно поте́кль е̑с къ рь
22. то́гꙋ нбⷭ҇номⷹ• е̑го́же ̑ наⷨ҇ ѡе
23. две́р ѿврь́ꙁ Ꙗ҇ко ревн́[теⷧ҇]

– л. 19б –
1. влⷣнь бжⷭ҇твньіⷯ ꙁа́повѣдї• не
2. стѫ́жае̑ш с ѿго́нмь ѿ пꙋ
3. стьі́нѧ• ̑ ѿ срѣ́д граде́жь
4. бьі́вшѫѧ т, къ до́мⷹ пра́вѧщее
5. тѧ̏ Ада́мь надѣа́в сѧ бъ бⷪ҇
6. б́т, мртв́ь бьіⷭ҇ ѿ бесъмрь́
7. тї• мрь́твь же въ гро́бѣ, а̑
8. да́мь но́вьі б́вь• тво́ снь
9. двце то́го ѡ̑бож́ль еⷭ҇  пѣⷭ҇ ꙁ҃•
10. ірмоⷭ҇ + Не поклон́шѧⷭ҇ тва́р
11. бгомьі́сльнї па́е ꙃжⷣт́елѣ•
12. нѫ̏ ѻгньное прѣще́нїе мѫ́жьск
13. попра́вше, радова́хѫⷭ҇ по́ѫще•
14. прѣпѣт ѡцемь гь ̑ бъ блⷭ҇вень
15. Ра́ꙁꙋмно агглⷭ҇кьіⷨ҇ п́тѣеш сѧ
16. блаже́не хлѣбѡⷨ҇• ꙗ̑коже нѣ́
17. кто беꙁпль́тень сьі̏• ̑ на мнⷪ ́
18. гьі дн̀ алень прѣб́ль е̑с• нѫ̏
19. гь ю́дотво́рѧ, крь́мѣше
20. тѧ̏ несѣ́анньім слано́ткьі
21. Нѻ́вомⷹ і̑лю, ба в́дѧщомⷹ пр
22. ѧта́ сѧ• ꙗ̑коже дре́вле то́
23. въ пꙋстьі́н птѣ́аше сѧ, про

– л. 20а –
1. ꙁѧба́ѧщⷨ҇ ̀ тебѣ сланоткѡⷨ҇ ма́
2. ннѣ да́телѣ• га въꙁпѣва́ѧ і̑ѡ
3. а́нне Проць́вль е̑с ꙗ̑коже ф
4. н́ксь свѣще́нь въ́ дѡмⷹ ба на́
5. шего• ѿ покро́ва свое̑го ̑ꙁр
6. нове́нь• ̑ въ дрѣ́во въсел́в сѧ•
7. въ не́мже ѿда́ль е̑с въ врѣмѧ̀
8. слаⷣкїѧ твоеѧ̀ плѡ́дьі• ̑ꙁцѣлѣ
9. ѧ въсѣ́кьіѧ недѫ́гьі і̑ѡа́нне
10. Ѿ те́бе рожⷣе́ сѧ• лъ́вь нареⷱ҇т сѧ бⷪ҇
11. прѣнепорѡ́наа• ̑ ѻгнь непо
12. стоа́нень ̑ дъ́жⷣь ̑ агнець ꙗко
13. роса̀ да въмѣн́ть м сѧ• ꙗ̑кⷪ
14. ѻгнь да не попа́лⷮ҇ менѐ• н̏ да
15. ѹ̑стра́шть ме́не ꙗ̑ко ̑ ль́вь•
16. нѫ̏ да въ́ꙁметь ꙗ̑ко агнець прѣ
17. грѣше́нїа моа̀ пѣⷭ҇ ҃• ірмоⷭ҇ +
18. Ѻтро́кьі блгоь́ствїѧ въ пе́
19. щ• ро́жⷣьство бцѧ спⷭ҇ло есть•
20. то́гда ѡ̑бра́ꙁꙋемо, н́нѣ же съ
21. дѣва́емо• въселе́нѫѧ въсѫ̀ въ
22. ꙁвⷣ́же по́ѫщѫ• га въꙁпѣва́те
23. Тьі̏ м́рскьіѧ ѿбѣ́гль е̑с бꙋ́рѧ•

– л. 20б –
1. въꙁдаа́нїе гоне́нїемь ѻ̑брѣст
2. хо́тѧ• ̑ раⷣу́ѧ сѧ въсел́л сѧ ес
3. въ хралꙋпнѣ дрѣва• ̑ ꙗкоⷤ҇
4. кора́бль б́вь, се̏ прѣте́кль е̑с•
5. ѿ ꙁемлѧ къ ра́скомⷹ прста́н
6. щꙋ• дха стго бжⷭ҇твньім в́
7. дѣнї Проповѣⷣнкьі бжⷭ҇т́в
8. ньіⷯ добродѣтѣлї тво́ⷯ• ꙗ̑кⷪ
9. же слнце лꙋ́ѧ посла́ль е̑с• въ
10. сѣ́мь пр̑тѣкаѧщⷨ҇ к тебѣ
11. прѣблаже́не• ѿ недѫ́гь раꙁл́
12. ньіⷯ мл́твам т, полꙋ́аѫⷮ҇,
13. ̑цѣле́нїа• ̑ слѣп ̑ хро́м ̑ ра
14. ꙁсла́бленн• ̑ въсѣмь ѻ̑дрь́
15. жмьімь немо́щньім дꙋхьі
16. Беꙁ покро́ва на ꙁно́, ̑ на мра́ꙁѣ
17. пр́сно прѣб́вааше• ̑ ꙗко і̑а̑
18. кѡ́вь подв́ꙁаа сѧ• тѣ́мь въ
19. сѧ̀ ̑до́льі стрⷭ҇тньіѧ съкрꙋш́
20. ль е̑с• ̑ бговдѣ́нїа съ ж́тн
21. цѧ дѣ́тѣл ѻ̑бога́тль е̑с•
22. тѣмь ̑ къ кра́еѫгльнꙋ прте́
23. е ка́меню• ̑ на вь́ісотѫ въꙁь

– л. 21а –
1. ше́ль е̑с беꙁстрⷭ҇тїа Млⷭ҇т́вь бⷪ҇
2. ѹ̑бо по сѫ́щьствѹ, снь тво́
3. двце• нѫ̏ ̑ лѫ́кь напрѧ́ꙁае̑ть•
4. ̑ раꙁжⷣꙁ́ае̑ть ̑спльнь а́шѫ
5. въ рѫцѣ̀ его̀ рьпа́нѫ• тьі̏ же
6. мл́твам тво́м• ꙗ̑ро́стньі
7. пла́мень ѹ̑гас̀• ̑ ѹ̑ста́в
8. лѫ́кь ̑ стрѣ́льі раꙁжⷣеже́нньіѧ
9. млтвам с бце пѣⷭ҇ ѳ҃• ірмоⷭ҇ +
10. Въсѣкь ꙁе́мень да въꙁьі́грае̑
11. т сѧ дхѡⷨ҇ просвѣщаеⷨ҇• ̑ да л
12. кьствꙋеть же беꙁпль́тньіⷯ ꙋ̑
13. мо́вь еⷭ҇ство по́таѧще сще́н
14. но трь́жьство бжї́ѧ ма́тере• ̑
15. да пое̑ть раⷣу́ сѧ прѣблаже́наа бце
16. тⷭ҇аа прⷭ҇нодво Кто̏ ̑ꙁь́ст
17. ꙃвѣ́ꙁдьі мо́жеть, л мѡ́рꙿ
18. скьі пѣсь́кь• та́ко ̑ ю́десь
19. тво́ⷯ мнѡⷤ҇ство прѣблаже́не кто̏
20. ̑ꙁповѣ́сть• слѣпмꙿ бо̀ свѣⷮ҇
21. да́еш• ̑ хро́мїмь хожⷣе́нїе•
22. ̑ проше́нїа въсѣ ̑ꙁпль́нѣеш•
23. ̑ прѣгрѣше́нїемь да́еш ѻ̑ставле́нї[е]

– л. 21б –
1. Ж́вь ѻ̑ хⷭ҇ѣ, мртвь м́ров б́
2. ль е̑с• съраспѧ́нь пль́ть своѫ̀•
3. ̑ порабо́тавь еⷭ҇твомь• ꙋ̑снѫ́
4. в же сънѡⷨ҇ съмртньіⷨ҇• ̑ не раꙁрⷣꙋ
5. ш́ сѧ прѣпоⷣб́не• нѫ̏ прѣте́кль е̑с
6. лѣ́тѡⷨ҇ ѻбаѧ• ть́кмо ѻ̑ста́
7. ввь дха́нїе• ̑ ꙗ̑влѣ́еш сѧ
8. ж́вь въ ю́десеⷯ Еже т ра́бо
9. лѣ́пно прне́соⷯ пѣⷭ҇нь• прїм̀
10. прѣблаже́не• ̑ въꙁда́жⷣь съвьі́
11. ше блгⷣть• недѫ́гьі ̑ꙁбавлѣ,
12. ̑скꙋ́шенїа скрь́б• въне́гⷣаже
13. сѫд́т м сѧ, прѣⷣста́вь ̑ꙁба́
14. в мⷱ҇нїа• і̑ѡа́нне събесѣ́дне
15. прѣпⷣо́бньіⷨ҇ ꙁка́п на наⷭ҇ ѡблⷶ бⷪ҇
16. е ѿ ба, ѻ̑роше́нїе дьжⷣа̀ млⷭ҇т
17. твое̑ѧ• ꙋ̑ставлѣѧщ на́шѫ ꙁлⷪ ́
18. бѫ свѣтѡⷨ҇ ро́жⷣьства твое̑го• ѡ̑
19. бье́млѧщ просвѣт̀ ̑ꙁьх́т
20. вш роⷣства̀ ѻгньнаго• на во́
21. дѣ поко́нѣ, ̑ на па́жт п́
22. щнѣ прѣп́та коне́ць ка
23. нѡ́нѡⷨ҇, ет́ремь гла́совѡⷨ҇

– л. 22а –
1. КАНѡⷩ҇ СТомⷹ Ꙍцꙋ і̑ѡа́ннⷹ пⷹст
2. нож́телю рьі́лскомⷹ• глаⷭ҇ е҃•
3. пѣⷭ҇ а҃• і̑рмоⷭ҇ + Ко́нѣ ̑ въса́дн
4. кьі въ́ мѡре рьмно́е• съкрꙋ́ша́
5. ѧ бра́н мьі́шцеѫ вьі́сокоѫ• хс
6. ̑ꙁтрѣ́сль еⷭ҇• і̑лѣ же спⷭ҇е, побѣ́
7. днѫѧ пѣⷭ҇нь по́ѫща На гораⷯ пꙋ
8. стьі́нньіⷯ въсел́в сѧ• пꙋстьі́нь
9. нкѡⷨ҇ прѣпⷣо́бньіⷨ҇ врⷯь ́, ̑ по́стнкоⷨ҇
10. по́хвала• мо́ ѹмь плодоно́
11. сень пока́ж• въꙁпѣва́т твоа̀
12. бжⷭ҇твнаа ю́деса Глаⷭ҇ влⷣнь
13. послꙋ́шавь• ꙗко вѣ́рень ̑ блго
14. раꙁꙋ́мень ра́бь• ꙁа́повѣд
15. же прѣпⷣо́бне то́го съблю́ль е̑с•
16. тѣ́мь ̑ ра́достньіѧ две́р і̑ѡа́нне
17. мѫ́дре ѿврьꙁо́шѫ т сѧ
18. Да тво́хь ю́десь въꙁсї́аеть лꙋ́
19. а• на горѫ̀ въꙁше́ль е̑с до
20. бродѣ́тѣле• дѣа́нм свѣ́тлⷪ
21. ѻ̑бл́сталь е̑с• ѿнѫ́дꙋ бо не пⷣо́
22. бае̑ть гра́дꙋ врьхꙋ го́рьі сто́ѧщⷹ
23. кр́т сѧ 

– л. 22б –
1. ҇ꙁцѣл̀ дшѫ моѫ̀, стрѣла́м стра бⷪ҇
2. стньім ꙋ̑ꙗꙁвленнѫ двце• ̑
3. ма́тернеѫ т млтвоѫ, бжⷭ҇т́ь
4. вное ѻ̑цѣще́нїе прⷣѣлож̀• ̑ꙁбⷶ ́
5. в мѧ рѡⷣс́тва ѡгнь́наго, кѫ
6. п́но неѻ̑пол́маа пѣⷭ҇ г҃• ірмоⷭ҇ +
7. Ѹтврьжⷣе́ ꙁе́млѧ н на ѧсо́мꙿ
8. же повелѣ́нїемꙿ с• ̑ раꙁпросте́
9. рь нео̑дрьжмѫѧ те́готѫ, на
10. недв́жмѣмь хѐ ка́мен ꙁапⷪ
11. вѣде́ тво́ⷯ• црко́вь своѫ̀ ꙋ̑
12. тврьд̀, е̑д́не бла́же ̑ лколю́
13. бе Ѿлож́ль е̑с ꙁемнаа• ̑
14. съ беꙁпль́тньім агглⷭ҇кьім
15. ́нм, н́нѣ на нбсеⷯ съвъдва
16. рѣ́еш сѧ• і̑ѡа́нне въ въселе́нꙿ
17. скьіⷯ ко́нцⷯ, тъмѫ̀ стрⷭ҇тнѫѧ
18. ѡ̑трѧ́саѧ Вль́кьі крьі́ѧщѫ
19. сѧ съкрꙋш́ль е̑с• ̑ ꙋ̑та́т сѧ
20. хо́тѧ въ горѣ̀ і̑ѡа́нне ѿ крьво
21. пї́ць• потьща́ль сѧ ес ꙗ̑ко ѡ
22. вѧ беꙁꙁло́бво• ̑ къ агньцꙋ
23. прте́кль е̑с Ста́до твоѐ ѿ

– л. 23а –
1. го́рь просвѣтль е̑с• прѣсла́
2. вньім ̑ бжⷭ҇т́вньім дѣ́льі тво
3. ́м• ̑ мнѡⷤ҇ство го́рь ѿ бѣсо́
4. вь свобод́ль е̑с• ̑ на нбⷭ҇ньіѧ
5. го́рьі прѣсел́ль сѧ ес• съж́те
6. лнка стѧжа́вь смѣре́нїе
7. Въдвор́л сѧ ес въ ра́стѣ ш́
8. ротѣ• тѣ́снотѫ ꙋбо а̑ле́бнѫⷽ
9. са́мь прѣте́кль е̑с• ̑ тѣ́снѫѧ
10. ̑ ѫꙁскѫѧ сть́ꙁѫ мнꙿшьскѫѧ
11. ход́ль е̑с блаже́не• ̑ ж́тїе
12. наслѣ́дль е̑с беꙁпеа́лное
13. Ѹмрьтв́т пльтьскаа въꙁ
14. хо́тѣвь мѫдрова́нїа, ̑ беꙁ
15. пль́тньіⷯ вра́гь съста́в нꙁло
16. ж́т на́ ꙁемлѧ• б́вь на́гь
17. съпле́т сѧ съ бо́рцемь, ̑ то́го
18. сѣ́т ̑ꙁбѣ́гль е̑с Ꙍ҇блае бⷪ҇
19. дъ́жⷣь м́ров ѻ̑дъжⷣла ес•
20. ̑ н́нѣ ̑ꙁьсъ́хшаа прѣгрѣше́
21. нїа ва́рѡⷨ҇• спсе́нїа росо́ѫ напо
22. ́вшаго• ̑ на во́даⷯ поко́ньіⷯ
23. ꙋ̑па́сеноⷨ҇ б́т въ весел̀ прѣтⷭ҇аа•

– л. 23б –
1. пѣⷭ҇ д҃• ірмоⷭ҇ + Бжⷭ҇твное твоѐ
2. раꙁꙋмѣ́вь съмотре́нїе• д́вѧ
3. сѧ а̑ввакꙋ́мь хе ̀, тре́петно въ
4. пї́аше• на спсе́нїе люде́мь с,
5. спⷭ҇т блгьіѧ своѧ̀ прше́ль е̑с
6. Прѣте́кль е̑с і̑ѡа́нне врь́ст по́
7. стньскьіѧ• хо́тѧ вѣне́ць
8. побѣ́дньі въꙁпрїѧ́ль е̑с• ̑
9. вражї́е нас́лїе с́лоѫ крⷭ҇тноѫ
10. побѣд́ль е̑с Ꙍ҇бнов́ль е̑с
11. дшѫ твое̑ѧ бра́ꙁдѫ• на блгоплⷪ ́
12. дїе добродѣ́тѣл• съꙋ̑гото́
13. ваѧ ꙗв́ль е̑с ю́дотво́ре і̑ѡа́
14. нне• несѣа́нньіⷨ҇ сланꙋ́ткоⷨ҇ п́
15. тѣаше сѧ В́дѣнь бьіⷭ҇ бо
16. жї́емь менемь• демо́нскьіⷯ
17. напада́нї прогон́тель блже́
18. не те́пльі• ̑ ѻ̑дрь́жмїѧ стра́
19. стьм• сътвор́ль е̑с твое̑ѧ
20. блⷣтїѫ проповⷣѣнкьі 
21. Пое̑ть тебѣ̀ двце прѣдѣ́дь тво́• бⷪ҇
22. ꙗ̑ко блголѣ́пно ѻ̑деснѫѧ ба
23. прⷣѣсто́ш црца• деснⷯ мѧ ѡ̑

– л. 24а –
1. вцаⷯ агнце тⷭ҇аа прьт̀
2. пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ + Ꙍдѣ́ѧ сѧ свѣ
3. тѡⷨ҇ ꙗко  ̑р́ꙁоѫ• к тебѣ̀ ꙋ̑трь
4. нꙋ́ѧ ̑ к тебѣ̀ въпї́ѧ• дшѫ моѫ̀
5. просвѣт̀ о̑мра́еннѫѧ хѐ, ꙗкⷪ
6. е̑д́нь млⷭ҇рдь Но́вьімь ѡ̑
7. браꙁѡⷨ҇• о̑брѣте сѧ бꙋ ѹ̑го́днⷦ҇
8. ̑ ꙋенкь• то́го словеса̀ слꙋ́
9. хѡⷨ҇ і̑ѡа́нне прѣда́ль е̑с• ̑ пр
10. ѧ́стнкь вьі́шнѧѧ сла́вьі б́
11. ль е̑с Ра́ꙁꙋмно се́бе ꙁавѣща́
12. ль е̑с• мѫдрьствова́т вьі́шнѣа
13. ꙗ̑коже па́вель п́шеⷮ прѣмѫ́дрьі
14. а̑плⷭ҇ь• ꙁемньіⷯ лю́бве ѿврѣ́щ сѧ
15. Младе́нець ꙗ̑ко стрѣ́льі въмѣ
16. н́ль е̑с, же на горѣ̀ ѡе демо́
17. нꙿскаа напада́нїа• въ ха̀ же ѿ
18. нѫ́дь ѻ̑бль́к сѧ• ̑цѣле́нїа то́
19. ш прѣпⷣо́бне непрѣста́нно
20. Съмѫ́щае̑мое срⷣце моѐ стрⷭ҇тꙿм• бⷪ҇
21. дво мт ѿ бѣⷣ ̑ꙁба́в, ̑ напа́
22. ст ̑ скрь́б• ̑ твоѧ̀ помⷪщ́
23. тⷭ҇аа спⷣо́б пѣⷭ҇ ѕ҃• ірмоⷭ҇ +

– л. 24б –
1. Вльнꙋ́ѫще сѧ бѹ́реѫ дше тлѣн
2. ноѫ влⷣко хѐ• похо́тное мѡ́ре ꙋ̑
3. кро́т• ̑ ̑ꙁ тлѧ̏ въꙁвед́ мѧ
4. ꙗ̑ко млⷭ҇рдь Пра́во ход́т съ
5. твор́ль е̑с, хро́мьіⷨ҇ тее́нїе скⷪ
6. рое• ̑ глꙋ́хьімь сльі́шат блгⷪ
7. послꙋ́шно• ̑ са́мь мль́ѧ, нѣ
8. мїѧ гла́т наꙋ́ль е̑с
9. Помо́щнкь ꙗ̑в́в сѧ. ꙫ про
10. свѣтль е̑с• свѣтѡⷨ҇ ѻ̑ꙁарѣ
11. ѧ сѧ̀ дѣ́ль тво́ⷯ• ра́достньі
12. свѣ́ть тѣ́мь ѻ̑блста́ль е̑с
13. Въꙁпрїе́мь проше́нїе• ѡгнемь
14. же́гомо дре́вле, моѐ тѣ́ло і̑ѡа́
15. нне ̑цѣл́ль е̑с• к тебѣ̀ ꙋбо
16. ̑ꙁба́вльшо́мⷹ мѧ• въꙁже́гохь
17. жела́нїе пр́сно го́рѧщее
18. ꙁвѣ́стнаа покров́телнце• бⷪ҇
19. ѻ̑боѫдꙋ покрьі́ мѧ прѣтⷭ҇аа•
20. ꙗкоже бжⷭ҇тв́наа стѣна̀ непо
21. бѣ́дмаа• ̑ лъст́ваго врага
22. крѣпо́сть ̑ꙁкорен̀  пѣⷭ҇ ꙁ҃• ірмоⷭ҇ +
23. Прѣвъꙁно́смї ѡцемь гь• пла́

– л. 25а –
1. мень ꙋ̑гас́вь• дѣ́т же прохлⷶ
2. д́ль еⷭ҇ е̑д́ноглⷭ҇но по́ѫще• бже
3. блⷭ҇ве́нь е̑с Ед́на вѣнаа ра
4. ꙁꙋмѣ́вь ̑ прѣб́ваѫщаа• м́ра
5. ѹ̑дал́л сѧ ес• ̑ въсел́ сѧ въ
6. пꙋстьі́нѧ ꙋ̑срь́дно бѣ́гаѧ• тѣⷨ҇
7. къ гꙋ бѹ прбл́ж сѧ
8. Въꙁраст́ль е̑с тала́нть• ꙗко
9. до́брьі кꙋпе́ць, ̑ ка́мене кра́
10. еѫгльнаго ха ̀ прѻ̑брѣте бжⷭ҇т́в
11. наго б́сра• поꙁла́щьшаго тѧ̏
12. ю́десьі Въпер́вь на́ нбо ꙫ
13. сво́• ̑ въꙁненав́дѣль е̑с н́
14. жнѣа ́ ммо те́кѫщаа• дшѫ
15. твоѧ̀ вѣ́жⷣ недрѣма́нно съблю́
16. даѧ• ꙗко неꙋсь́іпаѧщї ꙁастѫ́пнⷦ
17. Да тѧ̏ сла́вⷨ҇ прѣтⷭ҇аа влⷣца• ѿ стра́ бⷪ҇
18. сте свобод̀ наⷭ҇ твоѧ̀ млтв́н
19. кьі• ̑ ꙗ̑в влⷣцѣ ꙗ̑ко црко́вь ѻ̑
20. сще́ннѫ пѣⷭ҇ ҃• ірмо́с +
21. Те́бе въседѣ́телю въ пе́щ ѻ̑трⷪ
22. ц• въсѐм́рньі л́кь съста́
23. вльше по́ахѫ• дѣла въсѣ га по́ⷮ҇

– л. 25б –
1. На горѫ̀ гнⷭ҇ѧ въꙁьшеⷣ ́• ꙁа́днѣа
2. в́дѣ ѡе мѡӱс, нѫ̏ не в́дѣ
3. ба въ л́це• тьі̏ же посрⷣѣ́ до́бро
4. т влⷣнѧ, ꙁрь́цалѡⷨ҇ ѻ̑ꙁара́еⷨ҇
5. то́го вⷣш́ Цѣло̀ съблю́дї
6. ́сто срⷣце• рѫка́ма же ꙗ̑влѣѧ
7. сѧ непов́нень сла́вне• ̑ на горѫ̀
8. въꙁьідѐ гнⷭ҇ѧ• ̑ ста́ль е̑с на мѣ
9. стѣ стѣ́мь его • ꙗ̑коⷤ҇ двⷣьскїѧ
10. поѫ́ть гѫ́сльі Ꙗ҇ко да сще́ннѣ
11.  ̑ кра́снѣ, на простра́ннѣ по
12. ста́вш но́ѕѣ тво́• тѣ́мь хⷪ҇
13. д́ль е̑с сть́ꙁеѫ• пост́в сѧ въ
14. горѣ̀ пꙋстьі́ннѣ• тѣⷨ҇же тѧ̏
15. ьте́мь те́плї ⷣю́то́не
16. Пѣⷭ҇нь ѿ дшѫ прѣпѣ́те двц пр́ бⷪ҇
17. но́шѫ• рауⷣ́ сѧ влⷣце въпї́ѧ• е̑
18. д́на ба въсѣⷯ црѣ прѣⷭ҇таа род́
19. вшї, ра́дост пода́телѣ
20. пѣⷭ҇ ѳ҃• ірмоⷭ҇ + са́а лкꙋ́•
21. дваа́ бо ̑мѣ̀ въ́ рѣвѣ, ̑ поро́
22. д сна е̑мманꙋ́лѣ• ба же ̑ ло
23. вѣ́ка, въ́стоⷦ҇ мѧ емꙋ• е̑го́же

– л. 26а –
1. вел́аѧще, ро́жьⷣшѫѧ ꙋ̑бла́жаеⷨ҇
2. Просвѣт́в сѧ бгодьхнове́нне
3. до̑брьіⷯ дѣ́ль свѣ́томь• ꙗ̑в́
4. ль сѧ ес на́мь ꙗ̑ко свѣт́лнⷦ҇•
5. ̑ ꙗко стль́пь ѻгнень, наставлѣ
6. ѧ но́ваго і̑лѣ• но̑щь стрⷭ҇т ѿ
7. ганѣѧ о̑мра́енїа ҇цѣле́нїа
8. мѡ́ре, ̑ ю́десь к́пѧ ̑сто́нⷦ҇•
9. прⷭ҇ноте́кї вѣ́рньіⷨ҇ дарова́теⷧ҇•
10. ̑ꙁтаа́е̑ш о̑боѫ́дꙋ рѣ́кьі бо
11. жїа дарова́нїа• тьі̏ же ̑ стрꙋ́ѧ
12. мо́хь ꙁль̏ ̑ꙁьсꙋш̀ же ѿ же
13. ла́нньіѧ мѫ́кьі съвѣ́с юⷣт́во́р
14. е• ̑ любо́внаго к тебѣ̀ огнѣ
15. пале́нїемь раꙁжⷣе́же сѧ свѣтлⷪ ́
16. стїѫ• ̑ надѣ́ѧ сѧ раꙁⷣрѣше́нїе•
17. прїѧ́т въсѣ́кого проше́нїа•
18. ̑ грѣхо́вь ѻ̑ставле́нїе бⷪ҇
19. Спсе́нїе род́ла ес лкомь мт
20. бжїа• клѧ́твѫ же дре́внѫѧ ра
21. ꙁрⷣѣш́ла ес двце• ̑ о̑бновле́
22. нїе прне́сла ес на́мь, грѣхм
23. ѡ̑бетша́вшмъ

– л. 26б –
1. КАНѡⷩ҇ СТоМⷹ Ꙍ҇ц́ѹ і̑ѡа́ннꙋ рьі́
2. лꙿскомꙋ• глаⷭ҇
3. ѕ҃• пѣⷭ҇ а҃• ірмоⷭ҇ + Ꙗ҇ко по́ сꙋхꙋ
4. ход́вь і̑ль по бе́ꙁⷣнѣ сто́па
5. м• гон́телѣ фараѡ́на в́
6. дѧ потаплѣема• бꙋ побѣ
7. днѫѧ пѣⷭ҇нь поа́ше Да дѣль
8. тво́ⷯ въꙁсїа́вьі, вел́кї свѣⷮ҇
9. прѣⷣ лвкьі•въ жте́⁘ но́щ прⷪ ⁘стѣ
10. свѣ̀щаѧ• въсѣ́мь въꙁпѣва́
11. ѧ• твое̑ѧ м ꙁа́рѧ блгⷣт,
12. ѡе і̑ѡа́нне ѻ̑бл́ста
13. Ꙗ҇ко мѡ́рскьіѧ пѫ́ньі бꙋре́нї
14. емь но́сⷨ҇• въсѐ раꙁꙋмѣ́вь съ
15. блю́ль е̑с са́мь се́бе• ̑ на горѫ̀
16. въꙁьшⷣе́, вль́нь мѡ́рскьіⷯ ̑ꙁ
17. мае̑ш прѣпⷣо́бне Ѿврь́г сѧ
18. м́ра ̑ са́мь се́бе• ̑ крⷭ҇ть въ
19. ꙁе́мь, поꙁва́вшаго тѧ̏ въꙁьі́
20. скаль е̑с• ̑ въ пꙋстьі́н ѡ̑
21. брѣте его• ̑ то́мꙋ послѣдова
22. вь сла́вѫ полꙋ́ль е̑с бⷪ҇
23. рьто́гь ꙁлаⷮ҇ бьіⷭ҇ дшевномꙋ же

– л. 27а –
1. н́хꙋ прѣтⷭ҇аа• р́ꙁьі бра́ньіѧ
2. мѧ ѹбо не ́мѧщаго ѻблѣ
3. ц̀• ꙗ̑ко да га моего ра́дост
4. не л́шѧⷭ҇ пѣⷭ҇ г҃• ірмось +
5. Нѣⷭ҇ ста̀ ꙗ̑коже тьі̏ г бе мо́• въ
6. ꙁнес̀ рѡ́гь вѣрньіⷯ с бла́же• ̑
7. ѹ̑тврьд̀ на ка́мен ̑сповѣ
8. данїа т Ѹ̑мртвьі́вь ꙋдьі
9. на́ ꙁемл по́стомь ̑ трꙋ́дьі• ̑
10. жве́ш па́е лвкь на нбсеⷯ• ̑
11. ж́вѧща маш въ себѣ́ спса,
12. і̑ѡа́нне прѣпⷣо́бне Слⷣа́ка грь
13. та́нѣ твоа̀, па́е ме́да ꙋенїа
14. твоа̀ ѡе• тѣⷨ҇ ́ жте́скьіѧ
15. сла́ст горкорѡⷣн́ьіⷯ прѣшⷣе́• не
16. тлѣ́ннѫѧ полꙋ́ль е̑с сла́вѫ ̑
17. сла́дость Вѡⷣ ́ ̑ꙁпль́нь б́вь
18. бжї́а дха• то́ш рѣ́кьі ̑ꙁ
19. цѣле́нїемь, ̑ мѡ́ре стрⷭ҇те́
20. ̑ꙁсꙋш́ль е̑с• к тебѣ прхо́
21. дѧщⷨ҇ і̑ѡа́нне прѣподо́бне бⷪ҇
22. Ѹ̑тврьжⷣа́еш ꙗ̑ко крѣ́пкьі
23. же́ꙁль дшѫ моѫ̀•  мѫ́ш врⷢ҇

– л. 27б –
1. мо́хь пль́кьі• свѣ́тѡⷨ҇ же тво
2. е̑ѧ ѫ̑тро́б, ꙋма мое̑го двце
3. про́свѣт пѣⷭ҇ д҃• ірмо̀с +
4. Хс́ мнѣ с́ла бъ ̑ гь• ьстнаа бⷪ҇
5. цркв бголѣ́пно ꙁо́веть въпї́
6. ѧщ• ѿ съвѣ́ст тⷭ҇ьіѧ ѻ̑ г
7. праꙁⷣнꙋ́ѧщ Не нос́т па́е
8. е̑д́ноѧ р́ꙁьі, спсь ꙁа́повѣда
9. ѹенкѡⷨ҇• тьі̏ же прѣвъꙁьі
10. дѐ ꙁа́повѣд• ра́болѣ́пно ѻ̑
11. бна́ж сѧ въ е̑д́но ко́ж
12. Ра́ꙁꙋма ѡ̑строто́ѫ помьі́слвь•
13. ꙗ̑ко а̑да́мь ̑ꙁгна́нь бьіⷭ҇ ѿ мѣ
14. ста е̑де́мскаго не пост́в сѧ•
15. потьща́л сѧ ес вън́т въ́ нь
16. по́стомь ̑ мⷧ҇твоѫ Бъ в́дѣ
17. вь трьпѣ́нїе твоѐ въ пꙋстьі́
18. н, беꙁь въсѣкого ѡе бра́шнⷶ•
19. сла́ноткѡⷨ҇ п́тѣет тѧ̏ беꙁ в́
20. дѣнїа ра́лнаго• проꙃѧбае̑ть
21. то́боѫ пе́кї сѧ Рьве́нїе не бⷪ҇
22. плѡⷣс́тва•ма́терскьіѧ болѣ́
23. ꙁн въ твое̑мь ро́жⷣьствѣ не

– л. 28а –
1. ꙗв́шѧⷭ҇• нѫ̏ ̑ въ двьствѣ твоеⷨ҇•
2. не б́шѧ прѣпо́н бжї́а рѻ́жⷣьства•
3. но́ваа бо твоа̀ въсѣ̀ прѣстаа
4. пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ + Бж́їемь свѣтѡⷨ҇
5. т бла́же• ꙋ̑трьнꙋ́ѧщⷯ т дшѧ
6. любо́вїѫ, просвѣт мо́лѧⷭ҇• тѧ̏
7. вѣ́дѣт е̑д́ного сѫ́щаго ба•
8. ѿ мра́ка грѣхо́внаго ̑ꙁьі́маѧщ
9. На горѫ̀ въꙁьі́дѣте гⷭ҇нѧ, по́ѫща
10. двда сльі́шаль е̑с• ̑ на го́рьі
11. пꙋстьі́нньіѧ ꙋ̑стрьм́вь сѧ• въ
12. сѫ̀ ꙁе́млѧ гнⷭ҇ѧ б́т раꙁꙋмѣ́
13. вь е̑го́же въꙁжⷣелѣ́вь• ꙗко го
14. ра̀ сїѡ́нѣ і̑ѡа́нне б́ль е̑с
15. Ѹвѣдѣ́вь полꙋ́ т блаже́не•
16. ра́бꙋ несъннама ꙫма га сво
17. его ж́дѧщомⷹ• но́щ ̑ дн̀
18. мнѡ́гьі съврь́шааше мо́лѧ сѧ•
19. ꙗ̑ко беꙁпль́тень ба ѻ̑брѣтаѧ
20. Нераꙁсⷣѫ́но жела́нїе хвⷭ҇о въꙁпрїе́
21. мь• повелѣ́нїемь дѣло ꙋ̑срь́днⷪ҇
22. съврьш́ль е̑с• лю́бовь съ рѡⷣ ́
23. ства, бога́тьство ̑ жте́

– л. 28б –
1. скѫѧ п́щѫ• пꙋстьі́неѫ бла
2. же́не ̑ꙁмѣн́ль е̑с Ль́сть ꙁь бⷪ҇
3. мї́на въ тлѧ̏ въве́де еввѫ• нѫ̏
4. тьі̏ въпра́шааше ка́ко ꙁа́нѫ
5. беꙁ мѫ́жа сѫ́щї двца• ̑ѹ̑вѣ
6. дѣ́вш стра́шное ро́жⷣьство•
7. ба род́ла ес ѿ тлѧ̏ ̑ꙁбавлѣѧ
8. ща пѣⷭ҇ ѕ҃• ірмоⷭ҇ + Жте́скⷶ
9. го мѡ́рѣ въꙁⷣв́ꙁае̑ма ꙁрѧ̏, на
10. па́стноѫ бꙋ́реѫ• въ т́хо пр
11. ста́нще прте́кь въпї́ѫ т• въ
12. ꙁвед̀ ̑ꙁ тлѧ̏ жво́ть мо́ млⷭ҇тве
13. Тьі̏ ѡе прⷣѣле́жш ꙗкоже граⷣ ́
14. вьі́сокь на горѣ̀ прѣпⷣо́бне• ̑ ка́
15. ко мо́жеш ѹ̑крьі́т сѧ• бо
16. бъ ꙁна́мен ̑ ю́дес, теⷠ҇ про
17. сла́ввь ѿкрьі́ль еⷭ҇ Въꙁьідѐ
18. ꙗкоже сльі́шаль е̑с ѱалмо
19. пѣⷭ҇нвца двⷣа• на горѫ̀ прѣпоⷣ ́
20. бне гнⷭ҇ѧ, ̑ въ дѡ́мь ба і̑а̑кѡ́влѣ•
21. ̑ бьіⷭ҇ беꙁнаѧ́лньіѧ трⷪ҇цѫ дѡⷨ҇
22. дше́вньі Ка́плѣм сль́ꙁь тво́
23. ́хь• ̑ каменїе го́рское ѻ̑кро

– л. 29а –
1. плѣ́ѧ ̑ꙁваа́ль е̑с• тѣⷨ҇ ̑ къ кⷶ ́
2. мен прте́е та́нномⷹ хⷭ҇ꙋ̀•
3. ̑ то́ш рѣ́кьі ̑цѣле́нїемь
4. прпⷣо́бне Ѹꙗ̑да́емь стра́ бⷪ҇
5. стьм болѣꙁньнм• к те
6. бѣ̀ ꙁла́тѣ рѫ́цѣ надѣ́ѧ сѧ
7. ̑пр́рщѫ• твое̑ѧ ма́нньі
8. блгодѣ́тьство мьі, мл́
9. твам раꙁтво́рь ѹ̑слад̀• ̑
10. стрⷭ҇т стѫ́жаѫщѫѧ мпрѣ
11. стаа ѻ̑́ст пѣⷭ҇ ꙁ҃• ірмоⷭ҇ +
12. Хла́дода́вца ѹбо пе́щь• съ
13. тво́р аггль прѣпоⷣбньіⷨ҇ дѣ́теⷨ҇•
14. халдѣ́ѧ же ѡпал велѣ́нїе
15. бжїе́• мⷱ҇телѣ ѹ̑вѣща̀ въп́
16. т• блⷭ҇ве́нь бъ ѿць на́шⷯ
17. Въ рьі́ꙁѫ спⷭ҇е́нїа ѻ̑блѣ́е тѧ̏
18. гь• раꙁрⷣа́вь твое̑ врѣтще,
19. прѣподо́бне, стра́ннаго ж́
20. тїа жесто́кое• ̑ н́нѣ ꙁемн́
21. м недѫ́гьі ѻ̑дрь́жмїѧ, те́
22. пло съгрѣвае̑ш млтвоѫ т
23. Въꙁмага́еⷨ҇ блгⷣтїѫ прѣблаже́не•

– л. 29б –
1. хⷭ҇а ̀ своѫ̀ с́лѫ въꙁвѣща́ѧща•
2. па́е въ немо́щ съврьша́т•
3. болѣ́ꙁньм тѣло с съкрꙋ́шаа
4. ше• тѣмь ̑ беꙁпль́тньіѧ врⷶ ́
5. гьі въꙁмо́гль е̑с побѣд́т
6. Въꙁлюб́вь, въꙁлю́блень бьіⷭ҇•
7. ̑ въꙁпрїѧ́ль е̑с мъ́ꙁдѫ досто́
8. нѫ лю́бве твое̑ѧ проꙁрѣ́т
9. бѫдѫщаа• ̑ настѫ́пат на с́
10. лѫ вражї́ѫ• ̑ ̑цѣл́т недѫ́
11. гьі вѣ́рньіⷨ҇ к тебѣ̀ прхо́дѧщⷨ҇•
12. ̑ дша́мь прос́т ̑ꙁбавле́нїе
13. Въꙁпрїе́мь въсѐ ѻ̑рѫ́жїе, еже прⷪ
14. повѣда па́вель къ те́мньіⷨ҇ на
15. ѧ́лѡⷨ҇• не къ крь́в бо̀ н̏ къ пль́
16. т бѣ́ше бра́нь• поста́вль
17. е̑с побѣ́дѫ свѣ́тло• ̑ н́нѣ вѣ
18. нце́м тѧ̏ та́но вѣна̀ прѣпⷣо́бне бⷪ҇
19. Въꙁвел́л тѧ̏ еⷭ҇ гь прѣнепорѡ́
20. наа• ̑ꙁь твое̑ѧ бо ѫ̑тро́б прⷪ
21. шеⷣ ́• тѣ́мь ꙁо́вем т• блⷭ҇вена
22. тьі̏ въ женаⷯ• ꙗ̑коⷤ҇ ре́кошѫ ꙁла́
23. таа твоа̀ ѹста• тьі̏ же ꙋ̑дв̀

– л. 30а –
1. на наⷭ҇ вел́їа твоа̀ пѣⷭ҇ ҃• ірмⷭ҇ +
2.ꙁ пла́мене стьіⷨ҇ ро́сѫ ̑ꙁто̀• а̑
3. пра́веднаго жрь́твѫ водо́ѫ ѻ
4. пал• въсѣ бо тво́рш е̑л́кⷪ
5. хо́щеш • е̑ѓоже прѣвъꙁноⷭ҇мь
6. Тѧ́готѫ въꙁлож̀ во́лнѫѧ, ле́гꙿ
7. каго гнⷭ҇ѣ га прѣблаже́не• ̑
8. рѫ́кѫ въꙁло́жь на ра́ло, ̑въꙁ
9. пѧть не ѻ̑бра́щь сѧ• прѣдѐ
10. въ бжїе́ црⷭ҇тво Ѹкрас́стѣ
11. сѧ блаже́не лан́тѣ тво́• ꙗкⷪ
12. грь́лц пꙋстьі́ннѣ• ̑ въ стра́
13. нѣ ̑нѡ́кьіⷯ• ша́рове бо̀ по́стньі
14. с́ѫ ꙋ̑добр́шѫ• пꙋстьі́нньімь
15. ж́тїе нап́савь емнаа ꙃвѣ
16. ꙁда̀ ю́десна• ѻ̑блста́ль е̑с
17. къ ꙁа́падꙋ въ срѣⷣц́• ̑ на тврь́
18. д ꙗ̑влѣ́еш сѧ поло́жень црко́
19. внѣ• ̑ сі̑а́еш па́е въсто́ка•
20. прѣблаже́не і̑ѡа́нне Ѿ ба ꙗкоⷤ҇
21. вел́кї ѿць а̑нтѡ́нїе• поⷣб́ѧ
22. сѧ ̑нѡ́кїⷯ ж́тїю, е̑д́нотрⷣꙋ́
23. нїмь въꙁрⷣьжа́нїемь• то́мⷹ

– л. 30б –
1. послѣдоваль е̑с• раве́нь томⷹ
2. вѣне́ць прѣблаже́не і̑ѡа́нне бⷪ҇
3. Ꙗ҇ко къ неѻ̑пал́мѣ кѫп́нѣ,
4. к тебѣ̀ прхо́ждѫ• ѡгнемь
5. тво́мь стрⷭ҇те́ моⷯ трь́нїе по
6. пал̀• ̑ ꙗ̑ко тра́пеꙁа тво́ⷨ҇ мѧ
7. хлѣ́бѡⷨ҇ ѹтврьд• ̑ ꙗ̑ко голѫ
8. б́ца кр́лома тво́ма покрьі́ мⷽ
9. пѣⷭ҇ ѳ҃• ірмоⷭ҇ + Ба лкѡⷨ҇ неꙋ̑до́
10. бь в́дѣт• на́ ньже не смѣ́ѫⷮ҇
11. ́ньі агглⷭ҇т ꙁрѣт• то́боѫ бо
12. прѣⷭ҇таа, ꙗ̑в́ сѧ наⷨ҇ сло́во въпль
13. ще́нно• е̑го́же вел́аѧще съ
14. нбⷭ҇ньім во́ те́бе ѹ̑блажа́еⷨ҇
15. ҇ꙁба́вль сѧ ѿ глѫбо́кьіⷯ вѡⷣ прѣ
16. пⷣо́бне• ̑ ѿ ка́ла тїме́нна• ̑ ра
17. ꙁрⷣѣш́ сѧ ѿ тѣ́ла непоро́но•
18. не ѻ̑скврьн́вь дшѫ м́рскьім
19. сла́стьм• ̑ ́сть бв прѣⷣсто́
20. шї• на во́даⷯ поко́ньіⷯ ꙋ̑тѣ́
21. шаѧ сѧ свѣ́тло Прораꙁꙋмѣ́
22. сѧ гвⷭ҇• пров́дѣвшꙋ тѧ̏ ѿ ѧ̑
23. тро́б, ꙗко съсѫⷣ ́ ̑ꙁбра́нь б́т•

– л. 31а –
1. ̑ въꙁпрїѧ́ть бьіⷭ҇ вънѫ́тръ въ ра́
2. скаа се́ла• аггл лкъствоваа
3. хѫ въ прѣставле́нїе твоѐ• съж́
4. телнка тѣ́мь, ̑ поⷣб́нка
5. тѧ̏ ѡе мѧще Се̏ коне́ць
6. твое̑го прѣложе́нїа• ба вⷣ́ш,
7. ̑ съ аггл рауⷣе́ш сѧ• съ пррⷪ҇ќьі
8. ̑ съ а̑плⷭ҇ ̑ съ мⷱ҇н́кьі ̑ поⷭ҇нкьі•
9. въсѣⷯ же проше́нїа прхо́дѧщⷯ
10. к тебѣ̀• тво́м мл́твам
11. ̑ꙁпльн прѣблаже́не Нто̏
12. же не ́мѧщ прне́ст доⷭ҇́наа•
13. къ твое̑ вьі́сотѣ сло́вес дⷭ҇о́
14. но• твоѫ̀ блⷣгть похва́лхь
15. і̑ѡа́нне• тьі̏ же въꙁпода́ждь
16. на́мь, ̑ꙁба́вт сѧ въсѣкого
17. недѫ́га ̑ напа́ст• ̑ на ко́н
18. нѣ бѫ́д млт́внкь въ врѣмѧ̀
19. ѻ̑сѫ́жⷣенїа Мѣ́рльі пра́веⷣн бⷪ҇
20. м, ба сѫ́дѫщаго въсе́ ꙁемл̀•
21. род́вш бгомат ꙋ̑мл̀• ще́
22. дрот его дъ́жⷣь ̑ꙁка́п тьі̏ на
23. мѧ̏ ⷭ҇таа• ̑ плѣннцѧ раꙁтрь́

– л. 31б –
1. гнѫт мо́хь прѣгрѣше́нї• ̑
2. въ сѫⷣн́ое врѣмѧ̀• добродѣ́
3. тѣлм ѹ̑крас́т мѧ


– л. 31б –
4. КАНѡⷩ҇ СТѡМⷹ ѿцꙋ і̑ѡа́ннꙋ рьі́
5. лскомⷹ глаⷭ҇ ꙁ҃•
6. пѣⷭ҇ а҃• ірмоⷭ҇ + Ма́нїем т на
7. ꙁе́мень ѡбраꙁь прѣлож́ сѧ•
8. прь́вѣе раꙁл́вае̑мь вѡⷣн́ое
9. єⷭ҇ство г• тѣ́мь немо́крьно
10. шествова́вь і̑ль• пое̑ть теⷠ҇
11. пѣⷭ҇нь побѣ́днѫѧ ҇мьі въ
12. себѣ́ блⷣгть• ѿ вьі́шнѧѧ прѣ
13. мѫдро́ст жвѫщѫѧ прѣбла
14. же́не• то́ѧ прѣмѫ́дре пода́жⷣь
15. м• ꙗ̑ко да раⷣу́ѧ сѧ въꙁпо́ѫ по́
16. двгьі твоѧ̀ і̑ѡа́нне прѣсла́вне
17. Кпѧ́ть ѿ гро́ба твоⷯ мо́щ
18. бгомѫ́дре, ̑стѡ́нц блго
19. дѣа́нїа• ̑ вѣ́рньіѧ весе́лѧть•
20. ꙗ̑коже бо̀ рѣка̀ ꙗ̑в́ сѧ, ѿ е̑де
21. мьскаго ра́ꙗ про̑ꙁхо́дѧщь
22. Проць́вль е̑с ꙗкоже крьі́нь въ
23. трьно́вньіⷯ мѣ́стѣⷯ• ̑ тѣⷯ въ

– л. 32а –
1. ꙁвел́ль е̑с во́нѣм по́двⷢ҇
2. тво́ⷯ• тѣ́мь ꙗ̑ко блгоѧханнⷪ
3. вѣна́ сѧ трь́нїе блаже́не прїѧⷮ҇
4. Е҇д́на дваа ма́т па́е еⷭ҇ства ꙗ бⷪ҇
5. в́ сѧ• е̑д́ного бо ѿ е̑дного,
6. ̑ е̑д́норѡⷣн́а род́ла ес• сло́вѡⷨ҇
7. па́е еⷭ҇ства, ть́кмо въсѧ̀ ̑ꙁпль
8. нѣѧща ꙗ̑коже са́мь вѣ́сть
9. пѣⷭ҇ г҃• ірмоⷭ҇ + Въ наѧ́тцѣⷯ не
10. беса̀ въсѐс́лньімь сло́вомь с
11. ꙋ̑тврьжⷣе́ г спⷭ҇е• ̑ въсѧ̀ тво́
12. рѧщмь дхѡⷨ҇ бжї́емь• въсѫ с́
13. лѫ хь на недв́жмѣмь ка́ме
14. н ̑сповѣда́нїа т ꙋ̑тврьд̀
15. Послѣ́довавь ж́тїю• въꙁрⷣьжа́
16. нїемь въꙁсїа́вшомⷹ• ꙁемнна
17. абїе ѡе ꙗ̑ко тлѣ́ннаа прѣмѫ́
18. дрьно ѻ̑ста́ввь• ̑ въ пꙋстьі́
19. нѧ въсел́ сѧ• е̑д́но̀мен́ть
20. въ ́стнѫ і̑ѡа́ннꙋ• ̑ дѣ́лес
21. бжⷭ҇твньім, то́го ꙁванїа по
22. лꙋ́ль е̑с Мло́ть лї́нѫ
23. е̑лсе́ въꙁпрїѧ́ть• і̑ѡ̑рда́н

– л. 32б –
1. скьіѧ б́стрн то́ѧ прѣдѐ,
2. немо́крьнма но́гама прѣпⷣо́
3. бне• тьі̀ же въ ко́жѫ ѻ̑блькꙿ
4. сѧ• ̑ крⷭ҇тньіⷨ҇ ѻ̑рѫ́жїемь, мѡ́
5. ре стрⷭ҇тное прѣплꙋ́ль е̑с немо́
6. крьно Дрꙋ́гьі нѣ́кї стль́пь
7. ꙗ̑в́ сѧ• ѻ̑снова́нь на ка́мен•
8. ѿ го́рьі двьі́ьскьіѧ ѹ̑сѣкш
9. сѧ• демо́нское ка́менїе мѫ́
10. жьскьі ѿраꙁ́ль е̑с• ̑ ꙗ̑коже
11. степе́ньі с̏ бьі́шѧ теⷠ҇ къ нбⷭ҇но
12. мꙋ въꙁхожⷣе́нїю Лѣ́ств бⷪ҇
13. цѫ тѧ̏ і҄а̑кѡ́влѧ ꙋ̑тврьжⷣенѫ
14. до нбсѐ• пров́дѣвше влⷣце
15. тⷭ҇аа• еѧ̑же ѿ ꙁемлѧ къ нбⷭ҇ньіⷨ҇,
16. рѡⷣ ́ лвьскьі бъ съ со́боѫ въꙁ
17. не́се двце• ̑ въ свое̑ сла́вѣ по́
18. сад пѣⷭ҇ д҃• ірмоⷭ҇ + Ꙍ҇а ꙗдрⷶ
19. не ѻ̑ста́вль• ̑ съшеⷣ на́ ꙁемлѧ
20. хе ̀ бе• та́нѫ ꙋ̑сльі́шаⷯ съмⷪтре́
21. нїа твое̑го• ̑ просла́вⷯ твоѫ̀
22. с́лѫ Агглⷭ҇кое ж́тїе на́ ꙁе
23. мл ꙗ̑влѣ́ѧ прѣблаже́не• аль

– л. 33а –
1. ень прѣб́вааше• ꙋ̑крѣплѣеⷨ҇ ̀
2. хлѣ́бѡⷨ҇ вѣрньіⷨ҇, въсѫ̀ тва́рь
3. п́тѣѧщаго  По́т тво́м,
4. по́стньскьім, ꙗ̑коже въ́
5. мѡр рьмнѣⷨ҇• потоп́ль е̑с
6. фараѡ́на прѣгрь́даго• ̑ на́ ꙁе
7. млѧ дост́же ѻ̑бѣтова́нїа
8. прѣблаже́не Ѿ н́вьі твоⷯ ́
9. мол́твь• бжⷭ҇т́вньіⷨ҇ срь́помь
10. стрⷭ҇но съсѣ́кль е̑с трь́нїе• въ
11. сльꙁа́хь ѡе ̑ кла́сь беꙁстра́
12. стїа рауⷣѧ́ сѧ пожѧ́ль е̑с бⷪ҇
13. Аввакꙋ́мь го́рѫ тѧ̏ пров́дѣ до
14. бродѣ́тѣлм• па́е єⷭ҇ства
15. ѡ̑сѣ́ненѫ• ѿ те́бе бо сло́во прⷪ
16. дѐ стьі прѣнепорѡ́наа• нбⷭ҇а
17. покрьі́ваѧ добродѣ́тѣль е̑го̀
18. пѣⷭ҇ е҃• ірмоⷭ҇ + Г бе мо́ ̑ꙁ нⷪ
19. щ ꙋ̑трьню́ѫ тебѣ́ сѧ млѧ•
20. пода́жⷣь м ѿпꙋще́нїе прѣгрѣ
21. ше́нїемь мо́мь• ̑ къ свѣтꙋ
22. тво́ⷯ повелѣ́нї пѫ́т моѫ̀ на
23. пра́в млѧ т сѧ Въꙁве́ль е̑с

– л. 33б –
1. къ бꙋ ꙫ тво́ спⷭ҇т мо́гѫ
2. щомⷹ• ̑ шѧта́нїе лѫка́ваго
3. на́ ꙁемлѧ нꙁврь́гль е̑с, не́
4. мѧщⷨ҇ ꙫїю в́дѣт• да́еш
5. с́лѫ дховнѫѧ Тво́ѧ блю́дї
6. пѧ́т ̑ но́ꙁѣ тво́, гла́вѫ с съ
7. крꙋш̀• тьі̏ же на нбⷭ҇а̀ въꙁьідѐ
8. невъꙁбра́нно свѧ́ꙁьі пльть
9. скьі́м тво́ но́ꙁѣ не свѧꙁа́
10. стѣ сѧ Ю̑не́ць ꙗ̑коже поне́
11. се ꙗ̑ре́мь гнⷭ҇ь• дшѫ твое̑ѧ ꙁе
12. млѧ блаже́не ѡ̑бнов́ль е̑с•
13. тѣмже ̑ несѣ́анно, въꙁда́еⷮ҇
14. те́бе сланото́кь• на ма́лѫѧ
15. т п́щѫ прѣбога́те ҇мѣла е бⷪ҇
16. с въ рѣвѣ свое̑мь въсѣьскаⷶ
17. но́сѧщаго бжⷭ҇твньіⷨ҇ маа́нїемь•
18. ̑ млѣкѡⷨ҇ п́тѣла ес ѿ съсцꙋ̀
19. твое̑ю влⷣце• младе́нца въ рѣ
20. вѣ ма́терн прѣтⷭ҇аа п́тѣѧ
21. щаго пѣⷭ҇ ѕ҃• ірмоⷭ҇ + Іѡ́на ̑ꙁ
22. рѣва адова въпї́аше• жвоⷮ
23. мо́ ̑ꙁь ̑ꙁтлѣнїа сво́бод•

– л. 34а –
1. м̏ же т въпї́емь• въсѐ с́л
2. не спⷭ҇е помлꙋ наⷭ҇ Въ́ дрѣвѣ
3. крьі́ѧщаго сѧ дꙋ́пльнѣ• то́
4. го сѣ́те ̑ꙁбѣ́гль е̑с• ̑ къ
5. бжⷭ҇твньіⷨ҇ ж́лщеⷨ҇, ꙗ̑коⷤ ѻ͗ре́
6. ль вьі́сокопа́рѧ прѣте́кль е̑с
7. Не ꙁакла́ль е̑с во́ла• трⷪ҇цѫ стра́
8. ннолю́бьствова́вь въ дѫ́бѣ, ꙗ
9. коже дре́вле а̑враамь• нѫ̏ саⷨ҇
10. се́бе ꙁакла́ль е̑с гвⷭ҇• добро
11. дѣ́тѣлм съврь́шае̑мь
12. Па̀е жво́та ѹ̑мрѣ́т ̑ꙁвол́
13. ль е̑с• ꙗ̑коже п́шеⷮ҇ па́вель,
14. ̑ съпогре́бль сѧ ес то́мꙋ,
15. стрⷭ҇тьм по́стньскьім бⷪ҇
16. Ѻкрада́емь бьіⷭ҇ хотѣнїемь бжь
17. ства• евва дре́вле клѧ́твѫ въ
18. ве́де• тьі̏ же ба поро́жⷣьш
19. блⷭ҇ве́нїе въве́ла ес мт дво
20. пѣⷭ҇ ꙁ҃• ірмоⷭ҇ + Пе́щь ѻ̑тро́ц
21. ѻ̑гнепа́лнѫѧ дре́вле• хлⷣа́ да́
22. ѫщѫ покаꙁашѫ• е҄д́ного ба
23. по́ѫще ҄ глѧще• прѣвъꙁно́


– л. 34б –
1. смї ѿць на́шⷯ бе блⷭ҇ве́нь ес•
2. Во́ды проде і҄ѡа́нне блаже́не•
3. ҄скꙋ́шенныⷯ ҄ непостоа́нныхь•
4. н́нѣ на во́даⷯ поко́ныⷯ сла́вно
5. въсел́л сѧ ес• ҄ ѻ҄роша́е҄ш
6. дшѧ пртѣка́ѧщⷯ т
7. Досто́но ꙗ҄в сѧ і҄ѡа́нне блаже́
8. не млⷭ҇т́вь ҄ кро́токь• ҄ ́
9. сть срⷣцемь ҄ непорѡ́ень•
10. тѣ́мь ҄ ба в́дѣль е҄с прⷭ҇но
11. ́стїѧ ꙋтѣша́ѧщѧ
12. Но́щ стрⷭ҇тныѧ прѣше́ль е҄с трь
13. блаже́не• ҄ къ дн̀ дост́гль
14. е҄с беꙁстр҇ⷭтїа• ҄ снь б́вь не
15. веⷱ҇рнѣ блгⷣт• ѻ҄ꙁарѣеш вѣ
16. роѫ пртѣка́ѧщѫѧ к тебѣ  бⷪ҇
17. Го́рѫ тѧ̏ пров́дѣ данїль де
18. в́це• ѿ не́ѫже ѿсѣ́е сѧ ка́
19. мень• же ка́менныѧ съкрꙋ
20. ш̀ ҄до́лы ҄ цркв, дре́внѧѧ•
21. ҄ ꙁемны́ѧ сътво́рвь блгⷣтїѧ
22. пѣⷭ҇ • ірмоⷭ҇ + Ед́ного беꙁна
23. ѧ́лнаго црѣ сла́вы• е҄го́же

– л. 35а –
1. хва́лѧⷮ҇ нбⷭ҇ныѧ с́лы, ҄ трепе
2. щѫть ́ньі агглⷭ҇т• по́те
3. сще́нньі лю́дїе ̑ прѣвъꙁноⷭ҇те
4. Дхѡⷨ҇ стьі́мь ѹ̑крѣп́в сѧ• дꙋ
5. хо́вь ꙁло́бньіⷯ пль́кьі побѣд́
6. ль е̑с вѣ́рньіⷨ҇ же́ꙁломь• хра́
7. нѣше бо тѧ̏, же мѡ́ре раꙁдѣ
8. л́вь же́ꙁлѡⷨ҇ бжⷭ҇твноѫ с́лоѫ
9. Тьі̏ вѣ́рньімь покрьі́в сѧ ка́ме
10. немь• гла́вѫ же непокрьве́нѫ•
11. мѣше, тѣ́ло же покрьве́но•
12. бдѣ́нїа прѣтрьпѣ́ль е̑с крѣпко•
13. тѣ́мже ̑ ба в́дѣль е̑с• ꙗкоⷤ҇
14. вел́кї мѡӱс Свѧ́ꙁ тѣ
15. ле́сньі тьі̏ ꙗко мртвь раꙁрⷣѣ
16. ш́ сѧ• нѫ̏ ꙗко ж́вь нераꙁⷣрꙋ
17. шмь прѣб́вае̑ш• ̑ мнѡго
18. лѣ́тньіѧ н́нѣ […] раꙁⷣрѣша
19. е̑ш болѣ́ꙁн• с́лоѫ бжї́еѫ
20. съмрть прѣтрьпѣ́вшаго крь
21. стноѫ влкⷣьі Въ горѣ̀ влцⷣе с бⷪ҇
22. на́стѣ пров́дѣ тѧ̏ мѡӱс•
23. кѫп́нѫ ѡгнеⷨ҇ неѻ̑па́лмѫѧ

– л. 35б –
1. дре́вле двце• прѣб́вш бо неѻ҄
2. па́лма ѿнѫ́дь• бжⷭ҇твны бо
3. ѡгнь не҄ꙁреⷱ҇нно прїе́мшї въ
4. ѫ҄тро́бѣ свое҄ пѣⷭ҇ Ѳ• ірмоⷭ҇ +
5. Нетлѣ́нїа ҄скꙋ́шенїа ро́жⷣьш•
6. въсѣⷯ тво́рца слова пльть въ
7. ꙁае҄мь да́вш, мт нескꙋ́со
8. мѫ́жнаа дво бце• прѧт́л
9. ще непостоа́ннаго• въмѣст́
10. лще невъмѣ́стмаго съдѣ
11. телѣ твое҄го• теⷠ҇ вел́ае҄мь
12. Съ л́кы прѣпⷣо́бныⷯ въдварѣѧ сⷽ•
13. ѹ҄ влⷣкы свое҄го прѣсто́ла, рауⷣѧ́
14. прѣⷣсто́ш• е҄го́же мл̀ ѡ҄ прѣⷣ
15. сто́ѧщⷯ, ҄ твое҄мⷹ прѣⷣста́тель
16. ствꙋ молѧщⷨ҇ сѧ• ѿ въсѣ́кыⷯ
17. скрь́б ҄ꙁба́вт сѧ Въсѐсвѣ́
18. тель сы̏ і҄ѡа́нне ꙗко ҄ слнце• ꙗ
19. коже нбо твоѫ̀ црко́вь ѡ҄ꙁарѣ́
20. е҄ш прпоⷣб́не• ҄ пртека́ѧщⷯ
21. к те́бе• мра́кѡⷨ҇ ҄ недѫ́гы лю́тⷯ
22. ѻ҄дрь́жмїѧ, тво́м свѣтол́
23. тї просвѣт̀• ҄ ѿ стрⷭ҇т ҄ѕбавлѣ

– л. 36а –
1. Пѣⷭ҇нь аꙁь дрьꙁнѫ́вь н́нѣ прне́
2. сох т• ѿ ба блгⷣть то́боѫ по
3. лꙋ́т млѧ сѧ• нѫ̏ пода́жⷣь м
4. стⷭ҇рт въсѣⷯ раꙁⷣрѣше́нїе• ̑ ж́
5. тїю ̑ꙁправле́нїе• дш́ же спⷭ҇е́
6. нїе• да рауⷣѧ сѧ прⷭ҇но просла́влѣ
7. ѧ тѧ̏• Ра́ꙁнол́но пррⷪ҇ц тѧ̏ бⷪ҇
8. проповѣдашѧ• рѫ́кѫ ꙁла́тѫ
9. ̑ свѣщнкь• две́рь ̑ мо́сть, ̑
10. го́рѫ ѻ̑сѣне́нѫ• лѣ́ствцѫ•
11. мьі̏ же съб́тїе тѣⷯ вѣ́роѫ вѣ́
12. дѧще, бцѫ тѧ̏ проповѣ́дае̑мь

– л. 36а –
13. КАнѡⷩ҇ СТомⷹ ѡⷰ҇ꙋ сїа́ѧщомⷹ па́
14. е слнца ю́де
15. с вел́кьім• пꙋстьі́нн
16. кꙋ рьі́лскомⷹ і̑ѡа́ннꙋ поⷭ҇нкꙋ•
17. Глаⷭ҇ ҃• пѣⷭ҇ а҃҃• ірмоⷭ҇ + Вѻ́дѫ про
18. ш́еⷣ ꙗко по́ сꙋхꙋ• ̑ е̑г́петска
19. го томле́нїа ̑ꙁбѣжа́вь, і̑ль
20. тѣннь въпї́аше• ̑ꙁбав́те
21. лю бꙋ на́шемⷹ пое̑мь:+ Пѣ́т на
22. ́наѧщꙋм, твоѐ тⷭ҇но́е ж́
23. тїе і̑ѡа́нне• въꙁсїа́ м н́нѣ ра́

– л. 36б –
1. ꙁꙋмньі свѣⷮ҇, са́мїѧ мѫ́дрост
2. млѧ т сѧ• ̑ бжⷭ҇твньіѧ блгⷣт
3. ̑ꙁпльн̀ ѹста моа̀ Ѹ̑дал́ль
4. сѧ ес тѣлѡⷨ҇ ̑ дше́ѫ, ѿ въсѣⷯ ꙗже
5. въ́ мрѣ• ̑ бѣгаль е̑с въ ст
6. нѫ, ̑ въдвор́ сѧ ѡе въ пꙋстьі́
7. н• мѡӱсе́скьі бгов́дѣнїа
8. наслажⷣа́ѧ сѧ Вѻ́дьі ѿ ̑ꙁто́
9. нка е̑уⷢ҇лⷭ҇каго п́вь дово́лно•
10. ѿ рѣва н́нѣ рѣ́кьі ю́десь ̑ꙁь
11. таа́е̑ш і̑ѡа́нне• ̑ напаа́е̑ш
12. вѣ́роѫ пртѣ́каѧщⷯ к тебѣ
13. Не да́ль е̑с съ́на ꙫма сво́ма•
14. н̏ брьвма срцⷣа твое̑го дрѣма́
15. нїе• бꙋ прѧ́тньі жрь́твьі пр
16. но́сѧ млтвьнїѧ, на дль́гьі дн̀
17. растоа́нї ко ка́плѣ ка́плѧ бⷪ҇
18. щїа на́ ꙁемлѧ• съшⷣе́ двце въ ѫ̑
19. тро́бѫ твоѫ̀ бъ сло́во• єⷭ҇ство
20. лвьское ѡ̑полѣ́вшее пла́ме
21. немь ꙁло́б ѻ̑рос́вь ѡ̑бно́вль
22. есть пѣⷭ҇ г҃• ірмоⷭ҇ + Тьі̏ е̑с ꙋ̑
23. тврьжⷣе́нїе пртѣ́каѧщⷨ҇ т

– л. 37а –
1. г• тьі̏ же свѣⷮ҇ ́ ѻ̑мра́енньіⷨ҇ пое́
2. т тѧ дхь мо́ Ве́сь просте́рь
3. на́ нбо ꙋмь тво́ прѣпⷣо́бне• ѡ̑
4. тлѣ́ннѣ п́щ не попе́кль
5. сѧ ес• нѫ̏ хлѣ́бѡⷨ҇ агглскьімь
6. п́тѣеш сѧ Стрꙋ́ам сль́ꙁь
7. тво́ⷯ напо́ль е̑с ꙁе́млѧ пꙋстьі́
8. ннѫѧ ̑ плⷣѡ́ прно́ст сла́нꙋ
9. тка ѡе, неѻ̑ра́нно ꙋ̑крѣпль е̑с
10. Въꙁлетѣт къ бꙋ, ꙗ̑ко пте́не
11. ць жела́ѧ прѣпоⷣб́не• гнѣꙁдо̀ се́
12. бе сътво́рль е̑с въ дрѣ́вѣ• ѿ
13. ꙁемньіⷯ ѻблека́ѧ сѧ Раꙁрⷣѣшⷶ
14. е̑ш ѻ̑дрь́жмаго, сото́ннь
15. скьім ѫꙁам прѣпⷣо́бне• к тебѣ̀
16. прте́кша дхо́вноѫ блгⷣтїѫ
17. Млⷭ҇т́вам прѣⷭ҇таа ба сна тво бⷪ҇
18. е̑го сътво́р• ꙁло̏тво́рѧщаа в́
19. дѣт то́го л́це ѻ̑браща́ѧща
20. пѣⷭ҇ д҃• ірмоⷭ҇ + Ѹсльі́шаⷯ г съ
21. мотре́нїа твое̑го та́нꙿство• ̑ ра
22. ꙁꙋмѣⷯ дѣ́ла̀ твоа̀• ̑ просла́вⷯ
23. твоѐ бжⷭ҇тво Добродѣ́тѣле

– л. 37б –
1. на бжⷭ҇твнѫѧ лѣствцѫ ѡе въ
2. ꙁьшⷣе́• ба ꙋ̑тврьжⷣе́нна на не́ ѻ̑
3. брѣ́те• по́ль е̑с ѿ мнѡгьіⷯ
4. трꙋ́довь ̑ болѣ́ꙁне тво́хь
5. До́браго тѧ̏ пастьі́рѣ ѡвѧ прѣ
6. пⷣо́бне• въ горѣ̀ крьі́ѧща сѧ ꙗ̑
7. влѣ́ѧть ѡвѧта• ѿ свое̑ѧ ѻ
8. град ꙋ̑бѣжа́вша Въ албѣ
9. ̑ въ сльꙁаⷯ ѡе, ̑ въ млтваⷯ• ̑ бь́
10. дрьно въ стоа́нїⷯ ꙋ̑пражнѣѧ сѧ•
11. ꙗкоже беꙁпль́тень н́нѣ, къ
12. агглⷭ҇кьіⷨ҇ ́нѡⷨ҇ прь́те сѧ
13. Пасть́ірїе в́дѣвше тѧ̏ стра́нно
14. трьпѣ́нїе стѧжа́вша• пропо
15. вѣ́даахѫ въпї́ѫще• въ вьі́шнⷯ
16. сла́ва бꙋ на́шемⷹ Ѹвѣдѣна бⷪ҇
17. б́шѧ беꙁмѫ́жнаа мт ше́ствїа
18. ба на́шего то́боѫ• бо въꙁпрїѧ́
19. ть ѿ тво́ⷯ прѣтⷭ҇ьіⷯ крь́вї ло
20. вѣьство пѣⷭ҇ е҃҃• ірмос +
21. Ѹтрьнꙋ́ѧще въпї́ем т гн спⷭ҇́
22. ньі• тьі̏ бо ес бъ на́шь• ра́ꙁвѣ
23. те́бе ного не ꙁнае̑мъ

– л. 38а –
1. Гльі послꙋ́шаѧще прѣпⷣо́бне• па
2. стьі́рскьіⷯ бголю́бно• ̑ на в́дѣ
3. нїе твоѐ прхо́жⷣаахѫ
4. Сла́ва твоа̀ съꙁ́ваеть ̑ꙁдале́
5. е, сѫ́щѫѧ к тебѣ̀ ѡе• глаⷭ҇ ѿ
6. пꙋстьі́нѧ прхо́дѧщⷨ҇ ꙗ̑влѣ́шеⷭ҇
7. Ѹе̑дн́в сѧ ꙗкоже пт́ца прѣ
8. блаже́не• ̑ въ дрѣвѣ бжї́хь
9. ѻ̑правда́нї гꙋⷭ҇ мо́лѧⷭ҇ не по́ваашⷷ҇
10. ꙁцѣле́нїа пото́кьі тебѣ̀ дарова̀
11. влⷣка• стрꙋ́ам сль́ꙁь твоⷯ раꙁ
12. ́тае̑ть блгⷣтѫ Въ глав́ꙁнѣ бⷪ҇
13. кнⷤн́ѣ• нап́савшаго сѧ въ
14. тебѣ̀ ба сло́ва поне́сшї• въ
15. пра́веⷣнїѧ мѧ кн́гьі тⷭ҇аа нап
16. ш̀ пѣⷭ҇ ѕ҃҃• ірмоⷭ҇ + Ꙍцѣст́ мⷽ
17. спсе мнѡга бо̀ беꙁако́нїа моа̀•
18. ̑ꙁ глѫб́ньі ꙁль̏ въꙁвед́ мѧ мⷪ
19. лѧ сѧ• к тебѣ бо въꙁваⷯ, ̑ ꙋ̑сльі́
20. ша мѧ бе спⷭ҇е́нїа мое̑гⷪ҇ Ѹпⷣо́бⷧ҇
21. сѧ ес ̑лї́ Ѳеꙁв́тѣннꙋ і̑ѡ
22. а́нне прѣпоⷣб́не• съ мѫ́коѫ ма́ло
23. ѫ прхо́дѧщⷯ наслажⷣа́е̑ш в

– л. 38б –
1. дьі, ̑ крь́мш до сьі́тост• і̑ѡ
2. а́нне ѻ̑сщева́нне емна́го ж́
3. тїа мнѡꙃ прѣѻ̑б́дѣвше прѣ
4. поⷣб́не• ̑ ж́т с то́боѫ те́пло ̑ꙁ
5. вол́шѫ• твоѐ ꙗ̑коже наѧ́ло
6. ѡбраꙁꙋ поста́вльше ж́тїе• ̑ то́
7. мꙋ пⷣо́бѧще сѧ С́лѫ въꙁпрїе́
8. мь ѿ ба, враева́т стрⷭ҇т не̑ꙁ
9. цѣ́лньіѧ• ̑ слѣ́пїмь да́е̑ш
10. свѣ́ть• ̑ глꙋ́хїмь сльі́шанїе•
11. ̑ хро́мїмь хожⷣе́нїе• ̑ раꙁсла́
12. бленньіⷨ҇ ꙁрⷣа́вїе въсѣ́мь ꙋдомъ
13. Ꙗ҇коже м̋ро на гла́вѫ съхо́дѧщее•
14. ̑ на бра́дѫ ма́сло ̑ꙁлїа́ сѧ ра́дост,
15. на свѣщѫ срцⷣа твоего ѡе• ̑
16. неꙋ̑га́смо съблю́де А҇гнце бⷪ҇
17. бж́їа тⷭ҇аⷶ• стра́шнаго ро́жⷣьш
18. лъ́ва, ̑ бьі́вша агньца• ̑ на
19. ꙁаколе́нїе влѣ́кома ̑ не кр́ѧ
20. ща• беꙁа́конїа моа̀ двце, то́мⷹ
21. въꙁѧ́т помл́ сѧ пѣⷭ҇ ꙁ҃҃• ірмоⷭ҇ +
22. же ѿ і̑ꙋ̑де́ дошⷣе́ше ѻ̑тро́ц въ
23. вавло́нѣ древле• вѣ́роѫ ꙋ̑

– л. 39а –
1. тврьжⷣе́н• пла́мень пе́щньі
2. попра́шѧ глѧще• ѿць на́шⷯ бе
3. Црко́вь ж́вѫ прѣблаже́не, саⷨ҇,
4. се́бе сътвор́ль е̑с въсѐдрьж́
5. телю• црко́вь тⷭ҇нѫѧ съвъꙁ
6. дв́гль е̑с, ꙗкоже ѻ̑гра́дѫ ѡ̑
7. вца́мь• хвⷭ҇ по́ѫщⷨ҇, блⷭ҇ве́нь
8. бъ ѿць на́шⷯ Ѹме́рь сѫ́щї
9. м въ мрѣ• ̑ распѧ́нь ꙋдьі бго
10. блаже́не• ̑ ж́ль е̑с ж́тїе• ꙗкⷪ
11. же рⷱ҇е па́вель, ж́вѫ аꙁь н́нѣ
12. въ пльт• жве́ть же въ мнѣ̀
13. хс, въсѣⷨ҇ спⷭ҇е́нїе Н̀ по́тове н̀
14. болѣ́ꙁн• ̑ тѣле́сное ̑ꙁмъ
15. жда́нїе па́е лвкь• н̏ ста́ро
16. сть раꙁⷣрѣш́т пра́вло дшѫ
17. твое́ѧ, не въꙁмого́шѫ ѡе прѣ
18. пⷣо́бне• ж́дѧща влⷣкѫ ко́гда
19. прїдеⷮ҇ Ꙗ҇коже неѻ̑по́лмаа бⷪ҇
20. кѫп́на• стрⷭ҇е́ моⷯ двце трь́
21. нїе попал̀• ꙗ̑коⷤ рꙋ̑но пль́но рѡ́
22. сьі, ꙋ̑гас̀ пла́мень мо́ⷯ грѣхо́вь•
23. пода́ѧщм на водѣ̀ ж́т п

– л. 39б –
1. щнѣ• гее́нскьі ѡ̑гнь ѿго́нⷽ
2. щ пѣⷭ҇ ҃҃• ірмоⷭ҇ + Се́дмь сеⷣ
3. м́цеѫ пе́щь• халдѣ́скьі мѫ
4. ́тель, блгоь́ствьіⷨ҇ лю́тѣ
5. раꙁжде́же• с́лоѫ лꙋ́шеѫ спⷭ҇нⷯ
6. в́дѣвь• тво́рцꙋ ̑ꙁбав́те
7. лю въпї́аше• дѣ́т блⷭ҇в́те сщ́
8. Къ двⷣь́скомⷹ прспѣ́ль е̑с дн̀ ̑
9. а́сѣ• слнце прѣсвѣ́тлое• бго
10. пⷣо́бньім дѣа́нї, на ꙁа́падѣ ꙋ̑
11. раꙁꙋмѣ́ сѧ• ̑ пр́ꙁвавь своѧ̀
12. ꙋенкьі• прьво́е накаꙁа́вь ̑
13. въ стра́стѣ ꙋтврьд́вь бжї́• ̑
14. въꙁвѣща́е̑ш болѣ́ꙁн тво́ⷯ
15. въꙁмь́ꙁдїе• ̑ раⷣу́ѧ сѧ тво́ дхь
16. прѣда́ль е̑с гвⷭ҇ Жвѧщїа
17. блⷣгть въ тебѣ̀• ̑ по съмрт
18. не ѻ̑ста́в тѣ́лесе твое̑го бжⷭ҇т́вь
19. наго, ⷭ҇та же ̑ непорѡ́на• бо
20. ꙋ̑снѫ́вшꙋ т блгоѡбраꙁно в
21. дѣ́нїемь• бо етір́емь деⷭ҇т́ⷨ҇
22. днемь прѣшⷣе́мь• потѡⷨ҇ же
23. ̑ са́мь ꙗ̑в́ сѧ• ̑ ꙁемле́ѫ покрьі́

– л. 40а –
1. т сво́мь ѧ́дѡⷨ҇ повелѣва́е̑ш•
2. ю́десеⷨ҇ стрꙋ́ѧ ̑ꙁта́аѧ
3. Тѧ̏ срѣ́дььскьі грⷣа ̑мѣ́ѧ скро́
4. вще мнѡгоцѣ́нное• рауⷣе́т сѧ
5. ꙗкоже ма́т ѡ̑ ѧ́дѣ• в́дѧ не
6. прѣплава́е̑мѫѧ пѫ́нѫ тво́ⷯ юдеⷭ҇•
7. въсѣкь бо въсеѡбраꙁньіⷨ҇ недѫ́
8. гѡⷨ҇ ѻ̑бьдрь́жⷨ҇• къ твое̑мⷹ гро́бꙋ
9. прр́щѧ ско́рое ꙁрⷣа́вїе прїе́млеⷮ҇•
10. ба сла́вѧще, тѧ̏ просла́вльшагⷪ҇
11. Па́е свѣ́та прѣпѣ́таа слннаго• бⷪ҇
12. раꙁꙋмѣ́ сѧ двьства̀ твое̑го свѣ
13. тлое сїа́нїе• свѣⷮ҇ бо беꙁлѣ́тень,
14. ̑ слнцꙋ тво́рца ̑мѣ́ла ес• ꙗкⷪ
15. въ съсѫ́дѣ въ рѣвѣ твое̑мь въсе́
16. лша сѧ• ̑ ѡ ть́дꙋ въꙁсїа́вь, ̑
17. тъмѫ̀ ѿгна́вшї• ве́сь м́рь
18. про́свѣт свѣтѡⷨ҇ бгораꙁꙋ́мїа
19. пѣⷭ҇ ѳ҃҃• ірмоⷭ҇ + Ѹдв́ сѧ ꙋ̑бо
20. ѻ̑ се́мь нбо• ̑ ꙁемл̀ ꙋ̑жа́сошѫⷭ҇ ко́
21. нц• ꙗко бъ ꙗ̑в́ сѧ лкѡⷨ҇ пль́
22. тїѫ• ̑ рѣво твоѐ бьіⷭ҇ простра́ннѣ
23. шее нбсь• тѣм тѧ̏ бце, аггл

– л. 40б –
1. ̑ лвц ́нонаѧ́лїа велаѫⷮ҇
2. Раꙁрⷣѣшьшꙋ́ сѧ свѫ́ꙁꙋ єст́ьвно
3. мꙋ• бꙋ ѹ̑бо дхь прѣдаⷭ҇• ꙿтⷭ҇ное
4. же тѣ́ло твоѐ поло́жено бьіⷭ҇ въ
5. гро́бѣ• ̑ блгоѧ̑ха́е̑ть въсѧ̀
6. прхо́дѧщѫѧ• ю́дес бо̀ ̑ ꙁнⷶ ́
7. менї просла́влѣет тѧ̏ бъ, і̑ѡ
8. а́нне прѣблаже́не Вѣ́роѫ к те
9. бѣ̀ пртѣ́каѧщмь• ст
10. нень ѻ̑брѣтае̑ш сѧ те́плї ꙁа
11. стѫ́пнкь• ̑ въсѫ̀ ꙁло́бѫ раꙁ
12. дрѣшаѧ, ̑ проше́нїа ̑ꙁпль
13. нѣ́ѧ• бъ бо̀ вел́ае̑т тѧ̏ ꙗко
14. пр́снаго свое̑го ра́ба• лвкьі
15. же ̑ ско́т, стрⷭ҇те́ ѻ̑ꙁлобле́
16. нїа• і̑ѡа́нне ̑ꙁцѣлѣеш
17. Ѿ го́рѧща срцⷣа жела́нїемь к теⷠ҇,
18. і̑ѡа́нне пѣⷭ҇нь прне́соⷯ• тьі̏ же
19. твоѫ́ м дарꙋ́ блгⷣть• въсе ̑ꙁꙿ
20. пльнѣѧ моѐго ср́цⷣа жела́нїе•
21. ѿ въсѣкого недѫ́га ̑ꙁба́в ̑ ̑
22. скꙋ́шенїа• ̑ на сѫ́дѣ бѫ́дѫщⷨ҇,
23. въсел̀ на е̑де́мстѣ па́жт•

– л. 41а –
1. ю́десемь ̑стоне мⷧ҇твам т
2. Прѣѻ̑́ст сѧ двце тѣлѡⷨ҇ ̑ дше́ѫ• бⷪ҇
3. въсе́лш сѧ въ стаа ст́хь• ̑ п́
4. щѫ прїе́млѧщ ѿ рѡ́кьі аггло
5. вьі• тѣ́мже врѣмен поꙁва́вшⷹ•
6. лкѡⷨ҇ род́т сѧ бꙋ• ѿ тво́ⷯ прѣ
7. тⷭ҇ьіⷯ крь́вьі, плⷮ҇ь прї́емь про̑
8. ꙁьідѐ• ꙗ̑ко҇ⷤ прѣжⷣѐ дво́ѫ съблю́де тѧ̏