Текстов корпус
Слово Како заче се самовила ·
Заглавие на латински:...
Жанр:Miscellanea
Автор:?
Дата на ръкописа:1628 г.
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Ресавски
Име на ръкописа:Сборник, писан от Даниил Етрополски
Хранилище на ръкописа:МСПЦ - Белград, Сърбия
Сигнатура на ръкописа:100
Страници:60а-60б
doc_iddoc_133

60а  Слово Како заче се самовила ·

Бѣше цр҃ь алеѯандра великь па(ч) въсѣ(х) цр҃еи · сн҃ъ филипуса цр҃а · въсѣ(х) цр(с)тва прѣетъ · и въси езьіци поклонише(с) емꙋ · едино нагомꙋдрьско цр(с)тво не прѣеть · ни женское цр(с)тво · нагомꙋдрѣци бо зрꙋ(т) г҃а на нб҃сѣхь сѣдещаго на прѣстолѣ · того ра(дї) не прѣдахꙋ се алеѯандрꙋ цр҃ꙋ · имаше бо едимꙋ дъщерь · и много болѣше о нѥи · егда прѣеть ѕвѣре · кои разбьіваахꙋ въсе воискьі · прїиде и паде въ ливада(х) при блато · иде(ж) исхож(д)ахꙋ раци · похватахꙋ вѡе · единь педопꙋль възе(т) рьібьі соушеньі иде да измьіеть · иде и обрѣте изворь маль въ скровнѣ мѣстѣ и въметнꙋ рьібьі · а ѡньі ожинꙋ и оудрьіхꙋ въ водꙋ · тꙋ бо бѣше породи(м) кладенець · юноша прїиде спѣ(ш?)но и повѣда цр҃ꙋ алеѯандрꙋ · алеѯандрь въложи иньіе рьібьі соухьі · и оживѣхꙋ · поеть алеѯандрь единь кроидиль ѿ водьі тое запечати и прѣдаде единомꙋ педополꙋ · и р(ч)е емꙋ · аще кто ѿпечати(т) азь тебѣ погꙋблю и ро(д) твои · алеѯндрь знааше колико лѣ(т) пишет се емꙋ 60б  живꙋ бьіти · Егда бꙋде(т) емꙋ къ съмрьти да испїеть ѿ водьі породимскьіе и породит се и не оумреть въ вѣкьі · дъщи его панора · видѣ юношꙋ велико стрегꙋща кро(и)диль · панора р(ч)е къ юнѡши андрею · повѣж(д)ь ми что ѥ(с) въ кроидили · и р(ч)е · невѣ(м) г(д)же что ѥ(с) · р(ч)е кь нѥмꙋ · даи мнѣ да виж(д)ꙋ · андреи р(ч)е · г(д)же великꙋ запрѣтꙋ има(м) ѿ оц҃а твоего алеѯандра · ѡнаже многа имѣнїа даваше емꙋ · и многьі мꙋкьі пати дв҃ца да исповѣ(с) еи и не повѣда еи · она велми скръбѣше ꙗко да оувѣ(с) что е(с) въ кроидиль что ѥ(с) · пакьі р(ч)е кь нѥмꙋ · о андреа · лежи съ мною и повѣж(д)ь ми · тог(д)а юноша оупаде се на ню · и слегь съ нею и повѣда еи · нег(д)а оуснꙋ андреи она закла его и повръже въ конницꙋ и възе(т) кроиди(л) и испить · и бьі(с) не(д)ма И бесъмрьтна · тог(д)а алеѯандрь проклеть ю · и тако прѣбьіваеть ꙗкоже ви(д)ши · ѡ дрꙋѕи многа сꙋ(т) писанїа о неи · нъ нѣсмь праздень · понеже · ѥ(с) проклета :—