Текстов корпус
Поѹене о прѣьстьнꙑхъ танахъ
Заглавие на латински:Cathechismus de sacramentis
Жанр:Miscellanea
Автор:Климент Охридски
Преведен?:не
Дата на ръкописа:15 в.
Дата на превода:10 в.
Дата на преписа:15 в.
Правопис:Руски
Име на ръкописа:сборник
Хранилище на ръкописа:Руска държавна библиотека, Москва
Сигнатура на ръкописа:Румянцев № 406
Издание:Климент Охридски. Слова и служби. С. 2008 (Христова-Шомова И., П. Петков, А. Тотоманова съст.), 591 с.
Нормализиран?:да
Страници:220-222
doc_iddoc_131

Поѹене о прѣьстьнꙑхъ танахъ• срѣь о тѣлѣ  о крѣв г͞а нашего с͞а Хв͞а

Нꙑнѣ хотѧще прстѫпт къ с͞тѣ  страшьнѣ танѣ раꙁѹмѣте братре съмꙑсльно како с͞тꙑн хощете прѧстт сѧ• егоже съ страхомь трепещѫтъ а͞нгльскꙑѧ слꙑ• херѹвм• серафм  вьсѧ н͞бсьскꙑѧ слꙑ гроꙁьно трѧсѫтъ сѧ• въꙁносѧще д͞ховьнѫѭ жрьтвѫ горѣ на н͞бса• Тѣхъ бо обраꙁъ мѫще ерѣ прѣдъстоѧтъ нꙑнѣ с͞тѣ  страшьнѣ трапеꙁѣ• на неже прѣдълежтъ тѣло  кръвь с͞на б͞жѣ  съпаса нашего• ѣже прообраꙁ собоѭ г͞ь нашь с͞ъ Х͞ъ• Въ с бо д͞нь въꙁлеже на веер съ обѣма на десѧте ѹенкома свома  прмъ хлѣбъ благослов • хвалѫ въꙁдавъ б͞гѹ  о͞цю своемѹ•  прѣломль хлѣбъ даѣше ѹенкомъ свомъ г͞лѧ: Прмѣте  ѣдте• се естъ тѣло мое ломмое ꙁа вꙑ  ꙁа мъногꙑ въ оставлене грѣхъ• Такожде  ашѫ прмъ г͞лааше: Сѣ аша новꙑ ꙁавѣтъ естъ• Пте отъ неѧ вьс• се естъ кръвь моѣ ꙁлваемаѣ ꙁа мъногꙑ въ оставлене грѣхъ• Раꙁѹмѣте же• ѣко не рее ꙁа еднꙑѧ апостолꙑ тъкъмо• нъ  ꙁа вьсѧ вѣрѹѭщѧ въ нь  хранѧщѧ ꙁаповѣд его•

Тѣмьже братре отъврьгъше вьсѣкѫ ꙁълобѫ  стѹдьнаѣ дѣла отъ срьдьца прмѣмъ ьстьное тѣло Х͞во  с͞тѫѭ его кръвь въ оставлене грѣхъ на ос͞щене д͞ш  въ вѣьнꙑ жвотъ•  обьщьнц бѫдѣмъ с͞тꙑхъ апостолъ• да съ нм наслѣдѹемъ ц͞рьство н͞бсьское• Нкътоже васъ ꙁъломꙑсльнъ бѫд ѣко юда• С бо съ Х͞мь веерѣаше  на прѣдане его мꙑшлѣаше• съ апостолꙑ прѣбꙑваѧ  къ ждомъ клеветааше• Нкътоже насъ беꙁ расъмотренѣ тѣла Хв͞а не прм• да не въ грѣхъ себѣ ѣстъ л петъ• Не простъ бо хлѣбъ  вно премлете• нъ стньное тѣло Хв͞о  кръвь его• Съвѣдꙑ бо немощь рода нашего• ѣко не можетъ нкътоже мѧса сꙑра ѣст• н кръве пт• прѣлож тѣло свое въ с͞тѫѭ просъфорѫ  кръвь своѭ въ вно• нъ не въ но ьто• нъ надъ нмже с͞таѣ с слѹжьба сътварѣетъ сѧ• Не моꙃѣте братре не прготовльше себе • нъ дрѹгъ дрѹга лѧще сѧ• прстѫпат ѣко къ простѣ вещ не покаѣвъше сѧ отъ съвѣстьнꙑхъ грѣхъ• Нъ тако прстѫпате стотоѭ просвѣщьше сѧ  вѣроѭ окрашьше сѧ• любъвѭ дрѹгъ дрѹга больша себе творѧще• Не ͞лвкъ бо творѧ схъ естъ• нъ самъ г͞ь невдмоѭ с рѫкоѭ  страшьноѭ с таноѭ прѧстьнкꙑ нꙑ себѣ сътварѣетъ• въмѣщаѧ сѧ въ нꙑ•  обьщьнкꙑ сътварѣетъ своего ц͞рьствѣ• же къто небрѣженемь  неощьше сѧ прстѫпаѭтъ премлѭще тѣло Хв͞о• недостон сѫще н ꙁьрѣт на не• ѣкоже прѣжде юда сътвор• то въ несцѣльнꙑѧ недѫгꙑ въпадѫтъ  вѣьнѣ мѫцѣ повньн бѫдѫтъ

Тѣмьже молѭ вꙑ братре  понѫждаѭ• не сътвормъ сѧ небрѣженемь  грѫбостѭ ѣко протвьн б͞гѹ• Нъ по вьсѧ дьн  нощ поѹамъ сѧ ѹгодьнаѣ творт б͞в• ѹдалѣѭще сѧ отъ грѣха• стѧще сѧ постомь  молтвам• да  сьде добрѣ пожвемъ  на бѫдѫщемь сѫдѣ страшьнѣемь о деснѫѭ прѣстола б͞жѣ ѣвмъ сѧ• Аще тако прѣбѫдемъ• тацѣмь же намъ велтъ бꙑт• Аще л хѹдовѣремь свомь прсно въ скврьнахъ свохъ• ѣко вѣрьн сѧ творѧще  съ вѣрьнꙑм прѧщаемъ сѧ прѣьстьнѹемѹ тѣлѹ Хв͞о• то не сам л на сѧ гнѣвъ б͞ж въꙁдвꙃаемъ•  отъ сего бо намъ лѣпо раꙁѹмѣт• Къто смѣетъ скврьньнама рѫкама объмат ц͞рѣ л в͞лдкѫ ꙁемльнаего•  како смѣетъ цѣловат вьсѣм ѹдам окалѣнъ• Да елко къ тѣмъ не смѣемъ прстѫпт• то како можемъ къ н͞бсьскѹемѹ ц͞рю прстѫпльше плът его  кръв пркоснѫт сѧ• а не ощьше сѧ грѣхъ покаѣнемь  постомь  сльꙁам• пае же  млостꙑнеѭ• еѭже б͞жѭ полѹмъ млость•

Тѣмьже братре нѫжда намъ естъ г͞лат къ вамъ  ѹт• а вамъ любо творт• любо не творт• Обае  се вдте• ѣко къжьдо насъ свое брѣмѧ понесетъ•  еже въсѣѣвъ тожде  пожьнетъ•  отъвѣтъ тамо прѣдъ б͞гомь сътвортъ о вьсѣмъ своемь жт•  тъгда л прославтъ сѧ• л посрамтъ сѧ• деже равьно прѣдъстанемъ раб  свободьн• ц͞рь  нщ• богат  ѹбоꙃ• мѫжьскъ полъ  женьскъ• Къжьдо по дѣломъ свомъ прметъ• деже сѫд не ꙁьртъ на лца• н премлетъ мьꙁдꙑ• Бѫд же вьсѣмъ намъ полѹт б͞жѭ млость• сьде  нꙑнѣ вѣроѭ прѧщьшмъ сѧ с͞тꙑхъ танъ  въскрьсенѣ Хв͞а радостьно достгнѫт• славѧще с͞тѫѭ троцѫ• о͞ца  с͞на  с͞таего д͞ха• нꙑнѣ  прсно  въ вѣкꙑ вѣкомъ• Амнь ÷