Текстов корпус
Слово похвлально на памѧть с͞тꙑма  прѣславьнꙑма ѹтелема словѣньскѹ ѧꙁꙑкѹ
Заглавие на латински:Encomium in memoriam sanctorum gloriosorumque magistrorum Slavonicae linguae
Жанр:Miscellanea
Автор:Климент Охридски?
Преведен?:не
Дата на ръкописа:12 в.
Дата на превода:10 в.
Дата на преписа:12 в.
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Успенски сборник
Хранилище на ръкописа:Държавен исторически музей, Москва
Сигнатура на ръкописа:№ 1063
Издание:Климент Охридски. Слова и служби. С. 2008 (Христова-Шомова И., П. Петков, А. Тотоманова съст.), 591 с.
Нормализиран?:да
Страници:109-115
doc_iddoc_117

Слово похвлально на памѧть с͞тꙑма  прѣславьнꙑма ѹтелема словѣньскѹ ѧꙁꙑкѹ• сътворьшема псмена емѹ• прѣложьшема новꙑ  ветъхꙑ ꙁаконъ въ ѧꙁꙑкъ хъ• блаженѹемѹ Кѵрлѹ  архепскопѹ Паноньскѹ Меѳодю• г͞• благослов о͞е.


Бг͞ѹ  съпасѹ нашемѹ с͞ѹ Х͞ѹ мъногꙑмь  неꙁдреенꙑмь л͞вколюбемь помловавъшю родъ л͞вьскꙑ  не трьпѧщю съꙁьданѣ своего льстѭ дѣволеѭ одрьжма• нꙁълож себе въ съмѣрене вольное•  въплъщь сѧ отъ с͞таего д͞ха  отъ прѣстꙑѧ  отъ славьнꙑѧ б͞цѧ  прснод͞вꙑѧ Марѧ на ꙁемл ѣвль сѧ  сь л͞вкъ сꙑ пожве•  съобраꙁьнъ бꙑвъ тѣлес нашемѹ• осѫд грѣхъ плътьѭ своеѭ• да ѹмраѭще о Адамѣ о Х͞ѣ ожвѫтъ• Тъ бо естъ мръ нашь• сътворь обоѣ едно  прѣграждене оградѣ раꙁдрѹшь• крьстомь ѹбвъ вражьдѫ•  прьвѣньць бꙑстъ ꙁ мрьтвꙑхъ• собоѭ наставль родъ л͞вь на нестьлѣньнꙑ пѫть• Въшьдъ же на нб͞са сѣде о деснѫѭ прѣстола вельствю на вꙑсокꙑхъ• ꙁаповѣдь давъ скѹсьнѹ родѹ л͞вю• хотѧ въ послѣдьнѣѣ врѣмена прт сѫдтъ жвꙑмъ  мрьтвꙑмъ  въꙁдатъ комѹжьдо по дѣломъ его• ѣко правьдьнꙑ сѫд не хощетъ бо съмрьт грѣшьнкѹ• нъ обращеню его  покаѣню• Аще напае прлежтъ на ꙁълобѫ къжьдо л͞вкъ• не остав бо съꙁьданѣ своего млоствꙑ б͞гъ• н ꙁабꙑстъ дѣла рѫкѹ своею• Нъ на каѣжьдо лѣта  врѣмена ꙁбьра мѫжѧ  ѣв дѣла хъ  подвгꙑ людьмъ• да бшѧ сѧ тѣмъ подобѧще жвотъ бесконььнꙑ обрѣл•  по тѣхъ пророкꙑ• по пророцѣхъ же апостолꙑ• по апостолѣхъ мѫенкꙑ•  правьдьнꙑѧ мѫжѧ  ѹтелѧ• еже сѧ  събꙑстъ въ •ꙁ͞• вѣкъ нашь• Рѣшѧ бо он: Слѣп проꙁьрѧтъ• глѹс ѹслꙑшѧтъ слово кънжьное•  вьс въꙁглаголѭтъ раꙁльнꙑ ѧꙁꙑкꙑ велѣ б͞жѣ (Мт 11:5)•

Бѣ же въ Солѹньсцѣмь градѣ мѫжь етеръ менемь Львъ• л͞вкъ непороьнъ• стньнъ  бг͞оьтьць• огрѣбаѧ сѧ отъ вьсѣкоѧ ꙁълобꙑ  сплънѣѧ вьсѧ ꙁаповѣд б͞жѧ• ѣкоже овъ• Жвꙑ же въ кротост  говѣн седмеродьнь обрѣте сѧ• ѣкоже овъ• о немьже  пророкъ г͞летъ: Блаженъ мѫжь боѧ сѧ б͞га• въ ꙁаповѣдьхъ его въсхощетъ ꙃѣло• сльно на ꙁемл бѫдетъ сѣмѧ его• родъ правꙑхъ благословтъ сѧ• слава  богатьство въ домѹ его•  правьда его прѣбꙑваетъ въ вѣкꙑ вѣкѹ (Пс.111, 1-3)•

с того бо корене въсѣсте ꙁдрѧдьнѣ дъвѣ лѣторасл свѣтоꙁарьнѣблагословленъ плодъ на себѣ носѧща• жте непороьно отъ юност мѫща• Прѣмѫдрость бо себѣ ѣко  сестрѫ сътворьша• тоѭ ѹкрастсте  д͞шѫ  ѹмъ• любъвьѭ  вѣроѭ• дрѹгъ дрѹга еѭ прѣспѣвасте• мѫдростѭ цвьтѫща прсно ѣко цвѣтьць благоѫханьнꙑ• Родомь сꙑ мьн блаженꙑ Конъстанътнъ• а ѹмомь  добродѣтѣльм въспрь въꙁлѣтаѧ• ѣкоже орьлъ д͞ховьнꙑма крлома•  бг͞оꙁарьнꙑмь свѣтомь ѹмъ просвѣщь с• съсѫдъ ꙁбьранъ с͞тѹемѹ д͞хѹ•  тѣмь свьтѧ сѧ вьсѣмь ѹенемь флософьскꙑмь• нескѫдьное съкровще обрѣте сѧ• Ѣкоже бо стоьнкъ вьсѭ сплънѣѧ въселенѫѭ• напо жѧдьнꙑѧ словесе б͞жѣ• ѣкоже рее самъ г͞ь б͞гъ нашь с͞ Х͞ъ: Вѣрѹѧ въ мѧ ѣкоже кънгꙑ рѣшѧ• рѣкꙑ отъ рѣва его потекѫтъ водꙑ жвꙑ• срѣь дарове жвотворѧщаего д͞ха (по Йо 7:38)• Тъ бо въскꙑпѣ въ немь• ꙁлѣ сѧ ѹстьнама его  вьсѭ въселенѫѭ сластьно въꙁвесел• слово расѣваѧ комѹжьдо ѧꙁꙑкѹ протвѫ своемѹ раꙁѹмѹ• Бѣ бо емѹ данъ даръ д͞ховьнꙑ ѧꙁꙑкꙑ г͞лат ѣко  апостолѹ•

Старѣш же его братръ прѣблаженꙑ Меѳод ꙁ млада жтскꙑѧ санꙑ наѧтъ прмат• мѫдростьѭ бо ѣко цвѣтъ благоѫханьнъ цвьтꙑ• вьсѣм владꙑкам бꙑстъ любмъ• Въ бесѣдахъ ѣко Соломонъ ѣвлѣаше сѧ• двьнꙑѧ пртъѧ  накаꙁанѣ  въпрашанѣ ꙁносѧ -срьдььнаего села•  на слѹжьбѣ вьсѣмъ ѹгодьнъ• ѣко  крлатъ обрѣтааше сѧ  на вонѣ ѣко  Самъсонъ•  Гедеонъ•  с͞ъ Навъгнъ страшьнъ ѣвлѣаше сѧ• Тѣмьже  воеводьскꙑ санъ прмъ• побꙑстъ въ немь мало•  раꙁѹмѣвъ мъногомѧтежьнꙑ сь свѣтъ ѣко стѣнь прѣходѧщь непольꙁьно• пае же г͞не слово ѣко  стрѣлѫ въ срьдьц с прмъ• ѣкоже рее: Каѣ польꙃа естъ л͞вкѹ аще вьсь мръ пробрѧщетъ• а д͞шѫ своѭ отъщеттъ• л погѹбтъ• Л ьто дастъ л͞вкъ ꙁмѣнѫ на д͞ш свое (Мт 16:26)• Прѣмѣнь же ꙁемльнꙑм н͞бсьскаѣ• врѣменьнаѣ ѹбо отъмѣтаѧ отъ себе прѣꙁьрѧ• въ вѣьнꙑѧ подвже сѧ•  шьдъ въ Олѵмбъ пострже сѧ въ рьнꙑ рꙁꙑ• аѧ прѧт бѣлѫ  нетьлѣньнѫ а͞нгльскѫѭ одеждѫ•  бѣ повнѹѧ сѧ вьсѣмъ съ покоренемь  съмѣренемь• въ бъдѣн  молтвѣ• въ сътѫжен  слѹжьбѣ• въ ꙁдрѧдьнѣ пощен• въ трѣꙁвен вьсегда• въ ощен д͞ховьнѣемь• въ пла блаꙃѣ отъ ою стоьнка спѹщаѧ ѣко рѣкѫ•  тоѭ омꙑваѧ вьсе тѣло свое• Плътьскаего покоѣ отънѫдь не вѣдꙑ какъ естъ• нъ на вьсѣкѫ нощь стоѧ отъ ꙁаходѧща слъньца до въсходѧща• не даѧ съна ома свома• н вѣждама с дрѣманѣ• н покоѣ бръвьма свома• поѹаѧ сѧ въ пъсалъмѣхъ  пѣнхъ  пѣсньхъ д͞ховьнꙑхъ• съподвꙃаѧ сѧ съпостгнѫт жтѣ с͞тꙑхъ о͞ць• овꙑ же прѣспѣ кротостѭ  млъанемь• а дрѹгꙑѧ постомь  бъдѣнемь  молтвоѭ•  съмѣренемь ꙁдрѧдьно•  тако ментъ бꙑстъ въ вьсѣхъ о͞цхъ• подобьнъ велкѹемѹ Аръсеню•  Антоню•  Савѣ• вьсѣхъ жтѣ собоѭ съврьшаѧ• Млоствꙑ же б͞гъ вдѣвъ  въ толцѣ трѹдѣ прѣбꙑваѭща• вълож въ срьдьце братр• же вдѣвъше подвгъ его ꙁдрѧдьнъ на слѹжьбѫ б͞жѭ• дрѹгъ къ дрѹгѹ двлѣахѫ сѧ  прославлѣахѫ б͞га• даѭщаего благодѣть съ вꙑше трѹждаѭщмъ сѧ его рад• доньдеже патраръхъ ѹслꙑшавъ подвгъ его• бѣдшѧ  поставт мтрополта въ ьстьнѣ мѣстѣ•  не могъше его томь прбѣдт• поставшѧ  гѹмена въ манастꙑр• же нарцаетъ сѧ меньмь Полѵхронъ• въ немьже бѣше о͞ць •о͞•  по то сѧ мъ• прѣбꙑвааше ѣко  бес плът въ молтвахъ прсно вьсѣмъ вьсѣьскꙑ• да б вьсѣ пробрѣлъ•

 с͞тꙑѧ бо кънгꙑ о таковою въпѭтъ• похвально гл͞ѭщѧ: Прѣмѫдрост древьнхъ въꙁщете•  въ пророьствхъ пожвете• повѣст мѫжь ментꙑхъ съхранте•  въ ꙁвтхъ пртъьнꙑхъ ꙁдете• по срѣдѣ вельможь послѹжте•  прѣдъ гѹменꙑ ѣвте сѧ• По ꙁемл тѹждхъ ѧꙁꙑкъ продете• добро  ꙁъло въ л͞вцѣхъ скѹшена бѫдете• срьдьце свое дасте ѹтрьне бꙑт къ г͞ сътворьшюемѹ ѣ•  прѣвꙑшьнмъ помолте сѧ •  отврьꙁете ѹста своѣ на молтвѫ•  о грѣсѣхъ свохъ помолте сѧ• Аще же б͞гъ въсхощетъ велкꙑ раꙁѹмьнаего д͞ха наплънте сѧ• Тъ бо пототъ г͞лъ  мѫдрость ею•  въ молтвѣ сповѣсте сѧ г͞в• Тъ бо ѣвтъ каꙁане  ѹене ею  въ ꙁаконѣ ꙁавѣта г͞нѣ похвалте сѧ• Въсхвалѧтъ ею раꙁѹмъ мъноꙃ•  до вѣка не потрѣбтъ сѧ  отъстѫптъ ею•  мѧ ею жветъ въ родꙑ  родꙑ• Мѫдрость ею повѣдѧтъ ѧꙁꙑц  похвалѫ ею сповѣстъ црькꙑ• еже бꙑсте крѣпъка пособьнка•  недвжма стлъпа основана на тврьдѣемь камене вѣрѣ• послѣдьствовавъша прьвоо͞цемъ  патраръхомъ вѣроѭ  подвгомь дѣѣнѣ хъ  трѹдꙑ собоѭ съконьаваѭща• Ѣкоже  велкꙑ патраръхъ Авраамъ• прѣдѣдъ Хв͞ъ• вѣроѭ прѣсельнкъ бꙑвъ  пршьльць въ ꙁемл тѹжде• дрѹгъ б͞ж нарее сѧ•  ꙁавѣтъ обрѣꙁаню отъ б͞га прмъ вѣроѭ о͞ць мъногомъ ѧꙁꙑкомъ нарее сѧ•

Сѣ же с͞таѣ  прѣславьнаѣ о͞ца  ѹтелѣ тоѭже вѣроѭ ѹкрашьша сѧ• тꙑ же дѣтѣл съконьасте• прѣсельнка бо бꙑсте о͞ьствѣ своего  пршьльца на ꙁемлѭ тѹждѫ• Ꙁаконъ же отъ б͞га прмъша не своемѹ племен ѣкоже Авраамъ• нъ ѧꙁꙑкѹ же не раꙁѹмѣшѧ деснцѧ своеѧ  шюцѧ• нъ емьже сѧ прѣтъкнѣахѫ• томѹ сѧ порабощьше кланѣахѫ сѧ ѣко б͞гѹ• твар въ творьца мѣсто• Ꙁавѣтъ же необрѣꙁаню прмъше ѣкоже Авраамъ• нъ крьщеню въ оставлене грѣхъ• въ вѣкꙑ прѣбꙑваѭщь• самѣмъ съконьанъ•  прѣданъ г͞мь нашмь с͞мь Хм͞ь• Мос такожде съ Аарономь въ ерѣхъ б͞жхъ• б͞гъ фараонов нарекъ сѧ• мѫкам раꙁльнам Егѵпъта ѹмѫь• б͞жѧ люд ꙁ-д-работꙑ хъ ꙁведе• въ дьне стлъпомь облаьномь• а въ нощ стлъпомь огньномь•  раꙁдѣль море по сѹхѹ проведе въ пѹстꙑнѭ• а протвьнꙑѧ погрѫꙁ въ беꙁдънѣ• Въ пѹстꙑн же беꙁводьнѣ напо ѧ проражь камень•  хлѣба а͞нгльска насꙑт•  ꙁаконъ же отъ б͞га прмъ б͞жмь прьстомь напсанъ• на скржал бо камѣнꙑ прѣдастъ люд въ съхранене  послѹшане•

 сѣ же прѣблаженаѣ  б͞гоѹгодьнаѣ л͞вка• нмьже мьньша тою ѣвсте сѧ• Того же б͞жѣ д͞ха напоена съ вꙑше сѹгѹбѣ благодѣт съподобльша сѧ• люд ꙁвѣсте ꙁ мънога мраьнаего дѣвольскаего морѣ• мꙑсльнаего фараона погрѫжьша  вьсѭ слѫ его потрѣбсте•  вѣроѭ въорѫжьша сѧ  слоѭ крьстьноѭ• не въ пѹстꙑнѭ же ѧ ꙁвѣсте• нъ на свѣтъ б͞гораꙁѹмьнꙑ наставсте• не с камене водѫ ꙁведъша• нъ вѣроѭ словесе б͞жѣ жѧдьнꙑѧ напосте• не ꙁ неювьствьна же камене водѫ ꙁведъша• ѣкоже  она• нъ стекъшеѭ кръвьѭ  водоѭ отъ прѣстꙑхъ ребръ г͞а нашего с͞а Х͞а вѣрьнꙑмъ вѣьнѫѭ пщѫ  бесконььнꙑ жвотъ въ съпасене прѣдасте• въ отъдане грѣхомъ подаѭща• н хлѣба а͞нгльска наптаѭща• нъ стое тѣло г͞а нашего с͞а Х͞а• Ꙁаконъ же б͞ж сѹгѹбо прѣложьша• въ новꙑ ѧꙁꙑкъ прѣдасте• псмена сътворьша емѹ• Еже бѣ сѧ отъ прѣмѫдрꙑхъ  раꙁѹмьнꙑхъ ѹтало• то отъкръвено бꙑстъ младеньцемъ въ послѣдьн вѣкъ сма• не на скржал камѣнꙑ напсанъ• нъ на срьдьць скржал плътѣнъ• н сквоꙁѣ облакъ• н мьглоѭ  бѹреѭ г͞ланъ• нъ самѣмь г͞мь с͞мь Х͞мь съконьанъ  прѣданъ• Не сѣн слѹжтелѣ• нъ стнѣ проповѣдьнка бꙑсте• н кропленемь кръве юньѧ  коꙁьлѧ• кропѧща  ощаѭща скврьньнꙑѧ къ плътьсцѣ стотѣ• нъ с͞тꙑмь крьщенемь• не тѣло едно ощаѭща• нъ д͞шевьнѫѭ свѣщѫ въ срьдььнѣемь селѣ вьсѣмъ въсѣвъша• Н ꙁаколенѣ жрьтвѣ проповѣдьнка бꙑвъша л слѹжтелѣ• нъ бескврьньнѣ  мрьнѣ Хв͞ѣ слѹжьбѣ• слѹꙃѣ  проповѣдателѣ ѣвсте сѧ• апостоломъ сѫпрѫжьнка• на тожде дѣло ꙁбьрана• Крьстъ съмꙑсльно на рамѹ своею въспрмъша• вьсѭ въселенѫ обдете• сплънѣѭща ѹенемь та мѣста• въ нхъже он не постоѣшѧ л ѹдлъженемь пѫт• л ꙁа ѹмъножене нѣхъ странъ блжьнхъ• въ нхъже рашьдъше сѧ• ѣко лѹѧ слънььнꙑѧ свѣтомь б͞гораꙁѹмьнꙑмь просвѣтшѧ вьсь мръ•

По тѣмъ же стопамъ  с ходѧща•  тогожде д͞ха напоена отъ б͞га• томѹжде словес бꙑсте проповѣдьнка  новаѣ апостола• не на тѹждемь основан свое дѣло полагаѭща• нъ ꙁ нова псмена въображьша•  съврьшсте въ ѧꙁꙑкъ новъ• Послѣжде въсѣвъша ѣко ѹтрьнѣѣ ꙃвѣꙁда• отъ слъньца свѣтъ премлѭщ• свѣтьлѣш вьсѣхъ ѣвлѣетъ сѧ•  ѣкоже наѧт дѣлателе въ вноградъ понесъше тѧготѫ дьне  варъ• съ пршьдъшм въ .а͞і. асъ равьнѣ съподоблен бꙑшѧ мьꙁдѣ (по Мт 20, 9-10)• б͞ж благодѣт тако ꙁвольш въ послѣдьн вѣкъ томѹжде дѣло ѣвт• Сѣ новаѣ проповѣдьнка  свѣтльнка вьсе въселенѣ• ѣже подвгомь добрꙑмь  вѣроѭ прѣпоѣсавъша рѣсла своѣ• продете ѣко слъньце тьмьнаѣ мѣста стопам свом просвѣщаѭща• вьсѣкѫ мьглѫ поганьскѫѭ д͞ховьнꙑмь огньмь попалѣѭща  еретьскѫѭ• не пощѧдѧща д͞шѧ своеѧ н пощѧдѧща тѣлесе своего• нъ вьсегда готова сѫща ꙁа правѫѭ вѣрѫ сластьно спт Хв͞ѫ ашѫ•

Въ срацнѣхъ же  коꙁарѣхъ ѣвльша сѧ непобѣдьна• нъ ѣкоже Давꙑдъ ноплеменьнкѹ ногда нꙁложь• гръдꙑнѭ его потрѣб• прообраꙁовавъ троцѫ трьм камен•  свомь емѹ меемь главѫ отъсѣкъ• похвалѫ прѧтъ въ тьмахъ отъ с͞новъ ꙁдралевъ• такожде же  сѣ о͞ца трѵпостасьнѹ б͞жьствѹ слѹꙃѣ сѫща  проповѣдьнка• въ съборѣхъ срацньсцѣхъ  ждовьсцѣхъ обрѣтете сѧ• Свом мъ кънгам  ѧꙁꙑкомь бохъмтовꙑ блѧд  ждовьскѫѭ ꙁълобѫ д͞ховьнꙑмь меемь отъсѣкъша• потрѣбсте ѣко плѣвелъ  попалсте д͞ховьноѭ благодѣтѭ• а слово г͞не въсѣѣсте ѣко  пьшенцѫ въ срьдььнѣемь селѣ•  вьсѧ насладсте медотоьнꙑм словесꙑ• трьбеꙁнаѧльнаего б͞жьства ѣсно сповѣдасте• ѹкаꙁасте въ едномь сѫщьствѣ равьньствомь сѣѭщѧ о͞ць  с͞нъ  с͞тꙑ д͞хъ• Тако ѧ ѹловсте ѣко  рꙑбꙑ словесьноѭ мрѣжеѭ•  крьстсте отъ коꙁаръ ьстьнꙑѧ ѧд до дъвою сътѹ• раꙁвѣ женъ  дѣт•

Трьгѹбѫ похвалѫ отъ вьсеѧ црькъве прмъша• прѣдете отъ тѫдѹ на ꙁападьнꙑѧ странꙑ• благовѣстьствѹѭща слово б͞же въ ѧꙁꙑкъ новъ•  вьсь црькъвьнꙑ ꙁаконъ прѣложьша отъ грььскаего въ сво мъ ѧꙁꙑкъ прѣдасте• Трьѧꙁꙑьнкомъ же ꙁълобѫ нꙁъложьша потрѣбсте• ѣко плѣвелъ отъ пьшенцѧ отъвращьша•  сто црькъв свѣтообраꙁьно жто прѣдасте• Въ ꙁападьнꙑхъ же  Паноньскꙑхъ  Моравьскꙑхъ странахъ ѣко слъньц въсѣвъша• мрака грѣховьнаего отъгънавъша• просвѣтсте бѹкъвам•  наѹьша ѹенкꙑ црькъвьнѹемѹ нов сплънь•

 тако теене съконьаваѭща• пѫт сѧ ѧсте Рмьскаего апостольскѹемѹ прѣстолѹ поклонт сѧ• ведѫща съ собоѭ на с͞щене д͞ховьнꙑ плодъ• Еже слꙑшавъ апостолкъ Анъдранъ• ꙁде протвѫ ма далее отъ града Рмьска•  тако же ѣ прѧтъ ѣкоже а͞нгла б͞жѣ•  ѹене ею прлюбль• постав блаженаего Меѳодѣ на преꙁвѵтерьство  ѹенкꙑ ею•

Прблж же сѧ врѣмѧ поко прѧт прѣс͞тѹемѹ  прѣблаженѹемѹ о͞цю нашемѹ  ѹтелю Константнѹ Флософѹ• Вдѣвъ же ѣвлене отъ б͞га о поко своемь• облье сѧ въ рьнꙑ рꙁꙑ•  дьнь же нарекъ покоѣ своего• прѣбꙑстъ до него дьне веселѧ сѧ  славѧ б͞га•  тако по о г͞ въ лѣто ҂ѕ͞.т͞.о͞.ꙁ͞.  прлож сѧ къ о͞цемъ свомъ• пророкомъ•  апостоломъ •мѫенкомъ•  вьсѣмъ с͞тꙑмъ•  положшѧ  въ црькъв с͞таего Клмента• деже наѧсѧ мънога сцѣленѣ бꙑват отъ ьстьнаего гроба его• слѣп абе наѧсѧ просвѣщат сѧ• недѫжьн цѣлт сѧ• бѣс сходт• Еже вдѣвъше рмлѣне пае сѧ прложшѧ къ с͞тꙑн его•

Сщ͞ьше же прѣьстьнаего  бг͞оьстьнаего Меѳодѣ на архепскѹпьство на столъ с͞таего Анъдронка апостола въ Панон• едного отъ седмьдесѧть• Пѹстшѧ  на странꙑ словѣньскꙑѧ ѹтъ въ ѧꙁꙑкъ хъ• напсавъше епстолѭ сѭ къ кънѧꙃемъ странꙑ тоѧ• Ростславѹ  Свѧтоплъкѹ•  Коцьлю:

Анъдранъ епскѹпъ• рабъ вьсѣмъ рабомъ б͞жмъ• къ Ростславѹ  Свѧтоплъкѹ  Коцьлю• Слава въ вꙑшьнхъ б͞гѹ  на ꙁемл мръ• въ л͞вцѣхъ благоволене• Ѣко о васъ слꙑшавъше д͞ховьнꙑ радост• ѧже мате на съпасене• сълемъ братра нашего ьстьнаего Меѳодѣ с͞щена на архепскѹпьство на странꙑ вашѧ• ѣкоже есте просл ѹ насъ• да вꙑ ѹтъ въ ѧꙁꙑкъ прѣлагаѧ кънгꙑ• да сѧ сплънтъ пророьское слово• ѣкоже рѣшѧ: Хвалте г͞а вьс ѧꙁꙑц  похвалте его вьс люде (Пс 116:1)•  вьсѣкъ ѧꙁꙑкъ сповѣстъ• ѣкоже г͞ь с͞ъ Х͞ъ въ славѫ б͞гѹ о͞цю• Амнь•  въ ева͞нгл рее г͞ь посꙑлаѧ своѧ ѹенкꙑ: Шьдъше наѹте вьсѧ ѧꙁꙑкꙑ• крьстѧще ѧ въ мѧ о͞ца  с͞на  с͞таего д͞ха• Ѹѧще ѧ блюст вьсѣ елко ꙁаповѣдахъ вамъ•  се аꙁъ съ вам есмь въ вьсѧ дьн до коньнꙑ вѣкѹ• Амнь (Мт 28:19-20)• Вꙑ же ѧда въꙁлюбленаѣ послѹшате ѹенѣ б͞жѣ• еже въ послѣдьнѣѣ врѣмена прѣдано бꙑстъ вашего рад съпасенѣ• да поѹаѭще сѧ раꙁѹмьно• плодъ достонъ сътворте•  прмѣте вѣньць нетьлѣньнъ  въ сь вѣкъ  въ грѧдѫщ съ вьсѣм с͞тꙑм въ вѣкꙑ• Амнь•

Дошьдъшю же емѹ въ странꙑ Моравьскꙑ• вьс люде съ радостѭ ꙁдѫ въ сърѣтене емѹ•  тако прѧшѧ  ѣко а͞нгла б͞жѣ•  отъврьꙁѫ сѧ оеса слѣпꙑмъ  ѹшеса глѹхꙑмъ•  ѧꙁꙑц влъснѹѭще въꙁг͞лашѧ мра•  мже ѹстꙑ бѣшѧ прьвѣе жрьтвꙑ непрѣꙁннꙑ въꙁдаѣл• на кладѧꙃхъ  на вьсѣхъ мѣстѣхъ хѹловал б͞га• тѣмже дѣт хъ словесьнꙑѧ  бескврьньнꙑѧ слѹжьбꙑ б͞гѹ въꙁдаѭтъ ꙁа вьсь мръ• Въ вьсѣкомь мѣстѣ мѧ б͞же прославлѣетъ сѧ въ ѧꙁꙑкъ новъ• емѹже ѣв сѧ проповѣдьнкъ  апостолъ новъ• Въсѣвъ ѣко слъньце• мьглѫ невѣдѣнѣотъгонѧ•  бг͞ораꙁѹмьнꙑмь свѣтомь вьсѣмъ срьдьца просвѣт• кротостѭ же  сластѭ вьсѧ къ себѣ првлаѧ• Теене свое съконьа• вѣрѫ съблюде• црькъв пѣсньм ѹкрас  пѣн д͞ховьнꙑм•  тако по о г͞ въ лѣто отъ твар  вьсего мра .҂ѕ͞.т͞.͞.д͞.  тако прлож сѧ къ о͞цемъ свомъ•  патраръхомъ Авраамѹ  саакѹ•  ѣковѹ• вьсѣмъ себе ѹподобль• вьсѣхъ обраꙁъ на себѣ поношь• овѣмъ равьнъ бꙑвъ• овѣхъ мьн• а дрѹгꙑхъ прѣспѣвъ слоѭ  дѣтѣльѭ  подвгомь• въсьѣвъ ѣко слъньце• лѹам пртъьнам  каꙁанемь• Егоже помꙑшлѣѭще медотоьнаѣ словеса• нѣстъ емь сласт его д͞ховьнꙑѧ прложт•

Тѣмьже кꙑѧ ѹбо хвалꙑ въꙁдамь вама• трѹждьшма сѧ толко Х͞а рад въ въстоьнꙑхъ  ꙁападьнꙑхъ  сѣверьскꙑхъ странахъ• не щѫща врѣменьнꙑхъ  тьлѣѭщхъ• нъ вѣьнꙑхъ  бесконььнꙑхъ• Крьстъ г͞нь мѫжьскꙑ на рамѣ въспрмъша•  тѣмь олѧдѣвъшѫѭ грѣхомь ꙁемлѭ потрѣбльша раꙁорста•  въсѣѣста д͞ховьное сѣмѧ•  сто црькъв прнѣста жто• дьньное ѹене мьже сѣета с͞таѣ ѣко свѣтлѣ• въ вьсемь мрѣ демоньскѫѭ хѹлѫ  вьсѣкѫ ересь прогънавъша• Велка ѹбо стлъпа  Хв͞ѣ црькъв бꙑстан͞бсьскаѣ л͞вка  ꙁемьнаѣ а͞нгла въ плът бесплътьное жте сътѧжавъшаБлажено въ стнѫ рѣво ношьшее ва  въꙁдовъше класа многаплодьна• мьже наптѣста алѫщѧѧ ѧꙁꙑкꙑ  жѧдьнꙑѧ напоста жвотьнаего пва• непрѣстаѭщѫ пщѫ стоьша вьсѣмъ обльно•

Къто ѹбо въꙁможетъ достонѫ похвалѫ ваю сповѣдат• Ва бо ѣвста сѧ равьна н͞бс• Подън͞бсьскѫѭ вьсѭ прошьдъша стопам свом• вьсь мръ ос͞тста• Благословленъ ѧꙁꙑкъ ваю• мьже насѣѣста д͞ховьнаѣ словеса въ съпасене бещсльнѹ ѧꙁꙑкѹ• Бг͞одъхновенꙑ даръ  отъ б͞га прмъша• мракъ невѣдѣнѣ вьсѫдѹ прогънаста• собоѭ обраꙁъ вьсѣмъ прѣдълагаѭща• отъ ѹстъ д͞ховьнѫѭ сладость стааѭща• Поганьствѹ же вьсѣкомѹ раꙁдрѹшьнка ѣвста сѧ• ереткомъ сѫпостата• бѣсомъ прогоньнка• свѣтъ омраенꙑмъ• ѹтелѣ младеньцемъ стааѭща д͞ховьнѫѭ сладость• алѫщмъ нескѫдьнаѣ пща• жѧдьнꙑмъ непрѣстаѧ стоьнкъ• нагꙑмъ обльное одѣне подаѭща• срꙑмъ помощьнка• страньнꙑмъ прмьнка• больнꙑмъ посѣттелѣ• пеальнꙑмъ ѹтѣштелѣ• напастьнꙑмъ ꙁащтьнка• въдовамъ  сротамъ помощьнка• слѣпꙑмъ свѣтодателѣ• вълаѭщмъ сѧ въ мор жтсцѣмь велка анъкѵра• стѣна  покровъ прпадаѭщмъ къ вама• юдѣомъ сѫпостата• сповѣдьнка с͞тѣ троц• съврьштелѣ б͞жю съмотреню• вельствѹ б͞жю слѹжтелѣ• стоьнка б͞жю словес• недвжма стлъпа Хв͞ѣ црькъв• пеать правьдѣ• щтъ вѣрѣ• шлѣмъ съпасеню• класъ мъногоплодьнъ• лоꙁа медотоьна• Сът медовьн словеса ваю• мже насладста вьсѭ въселенѫѭ• ѣко бсьръ мъногоцѣньнъ стоьша•съкровщ г͞н• въмѣстлщ б͞жѣ съмотренѣ• обталщ б͞жю съмотреню• съсѫда с͞тѹемѹ д͞хѹ ꙁбьранаѣ• пронесъшаѣ мѧ Хв͞о по вьсе ꙁемл• крьстѹ похвалѫ на себѣ понесъша• врѣменьнаѣ прѣꙁьрѣвъша• а вѣьнꙑхъ наслаждене прмъша• Непрѣстаньно прѣподобьнаѣ  стньнаѣ пастꙑрѣ ꙁа ꙁбьраное стадо ваю подвжьно помолта сѧ• страст отъженѫща• бѣдъ  напаст ꙁбавлѣѭща• просвѣтта мъ срьдььнѣ о  ѹмъ ѹтврьдта достоно послѣдоват стопамъ ваю• Немощ нашѧ на сѧ въꙁмаѭща• съ вꙑше слѫ подадта• да достоно пожвъше о Х͞ѣ• наслѣдьнц трѹдѹ ваю обрѧщѫтъ сѧ•  проповѣдьнц правѣ вѣрѣ• ѭже мъ еста прѣдала• да вьс едногласьно прославѧть трьс͞тое б͞жьство• о͞ца  с͞на  с͞таего д͞ха• нꙑнѣ  прсно  въ вѣкꙑ вѣкомъ• Амнь•