Текстов корпус
Ꙁаповѣданѣ о праꙁдьнцѣхъ
Заглавие на латински:De festis instructiones
Жанр:Miscellanea
Автор:Климент Охридски
Преведен?:не
Дата на ръкописа:12 в.
Дата на превода:края на 9 в.
Дата на преписа:12 в.
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Троицки сборник
Хранилище на ръкописа:Руска държавна библиотека, Москва
Сигнатура на ръкописа:ф.304, №12
Издание:Климент Охридски. Слова и служби. С. 2008 (Христова-Шомова И., П. Петков, А. Тотоманова съст.), 591 с.
Нормализиран?:да
Страници:23б-24б
doc_iddoc_113


Ꙁаповѣданѣ о праꙁдьнцѣхъ Клмента епскѹпа словѣньска• егда хотѧще въ ст͞ꙑѧ­ дьн апостолъ• л мѫенкъ• л ст͞телѣ поѹенье къ людьмъ• г͞ благослов•

Да есте вѣдѫще братре ѣко дьньсь естъ праꙁдьнкъ ст͞аего ͞ъмрк• Да съберете сѧ­ въ црькъвь на молтвѫ• ѣкоже рее въ ст͞ѣемь еванъгел: деже еста дъва л тре събран въ мѧ­ мое• тѹ есмь по срѣдѣ васъ(Мт 18:20)• Да сьде братре самъ г͞ь по обѣщаню его• по срѣдѣ молѧ­щхъ с­ѧ емѹ естъ• Сего рад подобаетъ намъ прходт въ ст͞ѫѭ црькъвь стомь срьдьцемь• беꙁ гнѣва  бе- ꙁълобꙑ молт сѧ­ емѹ• просѧ­ще прѣжде ощенѣ отъ всѣхъ грѣхъ• Егоже бо рее: Колжьдо просте въ молтвахъ вашхъ вѣрѹѭще• прмете (Мт 21:22)• Мол­ѧще же сѧ­ рее: Не лхо гл͞те въ молтвѣ• ѣко  поган творѧ­тъ (Мт 6:33)• Лхогла͞не же естъ• еже прост ѹ б͞га богатьства• л санѹ ьстьна• л врагомъ ѹдолѣт• л но ьсо ꙁемьна• нъ просте ѹбо прѣжде црь͞ствѣ н͞бсьскаего•  правьдꙑ его•  та вьсѣ прлож­ѧтъ с­ѧ вамъ• вѣстъ бо о͞ць вашь н͞бсьскꙑ• ѣко трѣбѹете схъ вьсѣхъ (Мт 6:7)• Егда же праꙁдьнкꙑ твормъ ст͞ꙑѧ­• то сце достотъ творт• Прьвое подобт сѧ­ стотѣ хъ•  добрѹемѹ хъ жтю•  ѹгожденю хъ• ѹгождене же еже къ б͞гѹ• пр­ѧте мольбьное сце естъ• Егда нелцемѣрьно твормъ праꙁдьнкꙑ• рѣвѹ ѹгодѣ творѧ­ще• т ѧд лѧще на похвалене трапеꙁѣ• Нъ да послѣдѹемъ тѣхъ дѣломъ ст͞ꙑмъ• стотоѭ д͞шѫ своѭ просвѣщаѧ­• срьдьца ста сътварѣѭще с прсно• Тацѣмъ бо праꙁдьнкомъ хощетъ б͞гъ• егда страньн пр­ѧт бѫдѫтъ нам• егда алъьн накръм­ѧтъ сѧ­• егда наꙃ одеждѫтъ сѧ­• егда тьмьньн млостꙑнѣм посѣщен бѫдѫтъ• егда обдмꙑмъ помощь нѣкакѫ сътвормъ• егда больнꙑмъ  нщмъ помощь нѣкака сътвортъ сѧ­ отъ насъ (по Мт 25:34-36)• егда съмѣренемь  нелцемѣремь• нъ стовоѭ любъвѭ дрѹгъ дрѹга поьтемъ• Тъгда реетъ б͞гъ къ намъ: По вѣрѣ ваше бѫд вамъ (Мт 9:29)• Тъгда  прношенѣ наша прѧ­та сътвор­ѧтъ с­ѧ• млостꙑн съ молтвоѭ сътворма ѹслꙑшана  прѧ­та бѫдетъ• Тацѣм бо жрьтвам• рее ст͞ꙑ апостолъ Павьлъ• ѹгаждат б͞гѹ (Евр 13:16) • Пророкъ же о томьжде рее: Жрьтва б͞гѹ дх͞ъ съкрѹшенъ• срьдьца же съкрѹшена  съмѣрена б͞гъ не ѹньтожтъ (Пс 50:19)•  пакꙑ рее г͞ь: Млост хощѫ• а не жрьтвꙑ (Мт 12:7)• Та вьсѣ слꙑшѧ­ще братре напшмъ на срьдьцхъ свохъ прсно поѹат с­ѧ намъ  творт праꙁдьнкꙑ въ ьсть б͞жхъ ѹгодьнкъ• Тѣмъ бо дастъ б͞гъ область на нб͞с  на ꙁемл отъдат грѣхꙑ• тѣм же сцѣл҄ене подаетъ ьтѫщмъ ­ѧ достоно• Тѣхъ бо сто  страст достоно ьтѫще• да подвгнемъ сѧ­  сам добрꙑмь подвгомь съконьат правѫѭ вѣрѫ съблюст• въ ꙁаповѣдьхъ бж͞хъ прсно прѣбꙑват•  поѹт с­ѧ мъ• въ црькъв бж͞ѧ­ славꙑ прпадаѭще• грѣхъ отъдане прост съ страхомь сто­ѧще• не тъкъмо отъ повѣст въꙁдрьжѧ­ще с­ѧ• нъ  помꙑслꙑ ꙁълꙑ­ отъ срьдьць прогоньше• ьтенѣ  пѣнѣ вьнмаѭще• ьстьнам же ѹстьнам славт непрѣстаньно прс͞тѫѭ троцѫ• оц͞а  сн͞а  с͞таего д͞ха• нꙑнѣ  прсно  въ вѣкꙑ вѣкомъ. Амнь⁘