Текстов корпус
Похвала с͞тꙑхъ •м͞• мѫенкъ
Заглавие на латински:Encomium sanctorum XL martyrum
Жанр:Miscellanea
Автор:Климент Охридски
Преведен?:не
Дата на ръкописа:1598 г.
Дата на превода:9-10 в.
Дата на преписа:1598 г.
Правопис:Рашки
Име на ръкописа:панегирик
Хранилище на ръкописа:Хоповски манастир във Фружка гора
Сигнатура на ръкописа:№98
Издание:Климент Охридски. Слова и служби. С. 2008 (Христова-Шомова И., П. Петков, А. Тотоманова съст.), 591 с.
Нормализиран?:да
Страници:365б-369б
doc_iddoc_106


Похвала с͞тꙑхъ •м͞• мѫенкъ Клментомь съпсана• Благослов о͞е•

Едномꙑсльнѫѭ волѭ  равьнѫѭ мѫдрость помꙑшлѣѭ схъ •м͞• мѫенкъ•  двьствомь одрьжмъ къ Х͞ѹ прбѣгаѭ• отъ негоже вьсѣко даѣне благо  вьсѣкъ даръ съвꙑше съходтъ свѣтьло• ѣкоже рее прѣблаженꙑ Павлъ: Тꙑ ес Х͞ъ• б͞жѣ сла  мѫдрость (1 Кор 1,17) •  тоѭ слоѭ сплъньше се •м͞• прѣблажен вон Х͞в мѫенц• въсѣшѧ въ мрѣ ѣко прѣсвѣтьлꙑѧ ꙃвѣꙁдꙑ• вьсѭ въселенѫѭ лѹам б͞гораꙁѹмѣ оꙁарѣѭще• По срѣдѣ себе мѫще мꙑсльнаего слъньца Х͞а  того свѣтомь оꙁарѣем  прѣлѣпотоѭ ѹкрашаем• благовѣремь процвьтъше• ѣкоже благоѫханьн крн росоѭ прѣс͞таего д͞ха свѣтьло напаѣем• владꙑцѣ своемѹ прѣѹкрашьше сѧ добрꙑм дѣлесꙑ въꙁлюблен ѣвшѧ сѧ• стотоѭ  любъвѭ прѣспѣвъше дрѹгъ дрѹга• ов постомь  въꙁдрьжанемь• ов благовѣремь  страньнолюбемь• ов кланѣнемь  простꙑнеѭ срьдьца• а дрѹꙃ съмѣренемь  кротостѭ срьдьца• ов бъдѣнемь  любъвѭ нелцемѣрьноѭ• а дрѹꙃ нщелюбемь ѣко свѣтльнкъ ꙁареѭ д͞ховьноѭ свьтѣшѧ сѧ• Бѣ бо въ нхъ сла прѣс͞таего д͞ха• подвꙃаѭщѣ на вьсѣко дѣло благо (Як 1.17)•  вѣроѭ ꙁащт ѧ отъ вьсѣкоѧ напаст• Бѣахѫ бо ꙁракомь  красотоѭ ѣко еднородьн• вѣроѭ  любъвѭ съплетъше сѧ ѣко  трѣсн ꙁлат• едномꙑслемь съдрьжѧще сѧ дрѹгъ дрѹꙃѣ• ꙁемльное жте оставльше• едномѹ рьвьнѹѭще прѣдъстоѣню неꙁдреенѣ славѣ б͞ж• подвгомь добрꙑмь  любъвѭ нелцемѣрьноѭ дрѹгъ дрѹга тъщѧще на теене прѣс͞тое•  въ брън мѣсто облькъше сѧ вѣроѭ  въ щта мѣсто крьстомь въорѫжьше сѧ• въ браньхъ ѣвлѣахѫ сѧ ѣко мльнѧ въ тꙑсѫщѧ  тъмꙑ въѣꙁдѧще  побѣдоѭ прославлѣем бꙑваахѫ• сѹгѹбѫ брань мѫще съ врагꙑ невдмꙑм  вдмꙑм•

Не могꙑ ꙁьрѣт дѣволъ красотꙑ хъ  вѣрꙑ  стотьнаего жтѣ• въврьже брань на нѧ• въшьдъ въ ꙁълоѹмьнаего съсѫда Лкнѣ самовластьца сѫщаего въ то врѣмѧ•  въꙁдвже мѧтежь на крьстанꙑ• хотѧ благовѣрьнꙑѧ мѫенкꙑ льстѭ ѹловт• вьсѧ на поклонене нѫдѧ дольское• Нъ ѣкоже древьнꙑ пророкъ провъꙁглашь рее: Не оставтъ г͞ь жьꙁла грѣшьнꙑхъ на ждрѣб правьдьнꙑхъ• да не простьрѫтъ правьдьн въ беꙁакон рѫкъ свохъ• Ѹблаж г͞ благꙑмъ  правꙑмъ срьдьца (??Посл.124, 3-4)• Тоѭ свѣтьлостѭ оꙁаршѧ сѧ свѣтьло  двьно• подвꙃавъше сѧ на мѫене• прѣꙁьрѣвъше обьщее радост наслаждене  радостѭ подвꙃаѭще сѧ дрѹгъ дрѹга гл͞аахѫ къ себѣ: Не ѹбомъ сѧ братре маловрѣменьнꙑѧ сѧ мѫкꙑ• ѣже въ малъ асъ ѣко сѣнь ммодетъ  въ вѣьнꙑѧ обтѣл въводтъ• Тѣмь станѣмъ братре крѣпъко въорѫжьше сѧ на протвьнаего врага• да побѣдьнꙑм вѣньц ѹвѧꙁемъ сѧ отъ Х͞а б͞а• понеже ꙁемльнаего жтѣ рад  тьлѣньнаего ц͞рѣ рад не пощѧдѣхомъ сѧ на браньхъ• нъ  въ мъногꙑ напаст въпадъше• слоѭ б͞жеѭ ꙁащщаем съ побѣдоѭ ꙁдомъ•  аще подвгнемъ сѧ на себе• въспрмъше вольнꙑѧ его страст послѣдоват емѹ• надѣемъ сѧ ѣко съ нам матъ бꙑт• ѣкоже  обѣща рекꙑ: Егда прведѫтъ вꙑ на съньмща власт  тьмьнцѧ прѣдъ ц͞р  кънѧꙃ  мѫтел мене моего рад• не пьцѣте сѧ ьто въꙁгл͞ете л ьто отъвѣщаете• Аꙁъ бо дамь вамъ ѹста  мѫдрость• еже не въꙁмогѫтъ протвт сѧ н отъвѣщат вьс протвлѣѭще сѧ вамъ•  не ѹботе сѧ отъ ѹбваѭщхъ тѣло• а д͞ш не могѫще ньсоже сътворт• нъ ѹботе сѧ мѫщаего власть по ѹбен въврѣщ въ геонѫ (Мт 10:18,28; Лк 12:1, 4-9; 12:15)•

Тѣм словес наѹьше сѧ• крѣплѣахѫ дрѹгъ дрѹга  настѫпшѧ крѣпъко на льсть дѣволѭ  съ радостѭ вьсѣкꙑѧ напаст подъѧсѧ• апостольское слово къ себѣ гл͞ѭще: Ѣко необдьлвъ естъ б͞гъ братре ꙁабꙑт трѹда вашего (Евр 6:10)• Стоѧщемъ же мъ нощѭ на мраꙁѣ въ Севастсцѣ блатѣ• се еднъ отъврьгъ сѧ хъ• прбѣже въ банѭ  пркоснѫвъ сѧ теплотѣ• растаѣ сѧ ѣко ледъ  погꙑбе•  вънеꙁаапѫ съ н͞бсе свѣтъ освѣт ѧ неꙁдреенъ  прѣлож сѧ стѹдень мъ на теплотѫ•  съндѫ съ н͞бсе вѣньц на главꙑ хъ сломь •м͞•  оста еднъ не мꙑ къде пот•  вдѣвъ стражь юд сѧ• съврьгъ рꙁꙑ съ себе въско къ нмъ въпѧ  гл͞ѧ: Вѣрѹѭ въ с͞на б͞жѣ с͞а Х͞а• въ негоже  с с͞т мѫенц•  да съподобтъ мѧ тожде славѣ  теене съ нм съконьат•  абе сѣде на главѣ его вѣньць неꙁдреенꙑѧ славꙑ• Тако бо естъ млость б͞жѣ• ѣкоже рее самъ: Бѫдѫтъ послѣдьн прьв  прьв послѣдьн (Мт 19:30)• Тѣмьже како похвалмъ прѣсвѣтьлаего лка• ꙁ негоже спаде окаѣнꙑ тъ юда древле ꙁ б͞гоꙁбьранаего плъка• ѣкоже  дѣволъ ꙁ а͞нгльскаего ѹстава•  свѣта спадъ бꙑстъ тьмѣ наѧльнкъ  мѫцѣ вѣьнѣ повньнъ•  сего поглът окаѣнаего ꙁавсть своѣ• Нъ обае бꙑстъ въ попьране непобѣдмꙑм  смь ловѣкомь• егоже пород кѫпѣль мъногоб͞жьствьнаѣ пакꙑбтскаѣ• Црькꙑ въспта ѧ. д͞ховьноѫ пщеѭ  трьꙁарьнꙑм вѣньц вѣньа• ан͞гломь обьщьнкꙑ сътвор  свѣтоꙁарьнꙑ свѣтльнкꙑ ѣв въ се въселенѣ• юдесꙑ сѣѭще пае слъньца• о нхъже провъꙁглас древле пророкъ гл͞ѧ: Ѣко скѹслъ нꙑ ес б͞же  раждеже нꙑ• ѣкоже раждꙃаетъ сѧ сьребро въꙁведе л͞вкꙑ на главꙑ нашѧ• Продомъ скоꙁѣ огнь  водѫ  ꙁведе нꙑ въ поко (Пс 65:10-12)•  того покоѣ вѣьнаего желаѭще• оставшѧ жтѣ сего красотѫ• домꙑ• богатьство• о͞ца• м͞трь• сестрꙑ  братрѭ• женꙑ• дѣт• еще же  д͞шѧ своѧ въꙁненавдѣшѧ по г͞н ꙁаповѣд• Тѣмьже ѹдвлъ естъ г͞ь вьсѭ волѭ своѭ въ нхъ• бꙑшѧ бо съсѫд благопотрѣбьн ꙁбьран на слѹжьбѫ едномѹ вл͞дцѣ  сп͞сѹ нашемѹ с͞ѹ Х͞ѹ• Тѣхъ бо не въꙁможе раꙁлѫт отъ любъве б͞жѧ н огнь• н вода• н наа страсть•  тѣмъ памѧть хъ дьньсь ьстно праꙁднѹемъ• длъжьнѫѭ мъ похвалѫ въꙁдвꙃаѭще гл͞емъ: Радѹ сѧ вьсеьстьне  прѣдвьне ле воньства трьсвѣтьлаего• ѹподобльше сѧ бесплътьнꙑмъ сламъ  прѣспѣвъше хъ• Он бо бесплътьн сѫще• въ нѹ своемь с͞тꙑѧ  неꙁдреенꙑѧ красотꙑ наслаждаѭтъ сѧ•

С же прѣплѹвъше мъноговлъньное море жтское• кръвьм свом ос͞тшѧ вьсь мръ• д͞ховьнꙑм крлꙑ въспрь въшьдъше неꙁдрееньно славꙑ б͞жѧ прѣдъстоѧще• недѫжьнꙑмъ обльно подаѭще сцѣлене• бѣсꙑ прогонѧще  страст ѹтолѧще• црькъв просвѣтѧще• мра съхранѣѭще• люд справлѣѭще на добрꙑѧ подвгꙑ• демонꙑ прогонѧще  льсть хъ въ скорѣ раꙁарѣѭще• нщѧѧ сѹгѹбо обогатѧще д͞шевьно  тѣлесьно• ерес потрѣблѣѭще• трьсвѣтьлам ꙁарѣм сѣѭще• неꙁдреен сповѣдьнц ѣвшѧ сѧ• Тѣмь каѣ ѹста л кꙑ ѧꙁꙑкъ въꙁможетъ похвалт сѧ свѣтльнкꙑ н͞бсьскꙑѧ• же свѣтьлѣш пае слъньца ѣвшѧ сѧ въ ꙃвѣꙁдъ мѣсто• прѣьстꙑм мощьм вьсего мра просвѣтшѧ сѧ• стѹдень же дьневьнѫѭ раꙁваршѧ• с͞тꙑмь д͞хомь полѧще•  пламеньнꙑ ѹгасшѧ огнь• ѣкоже прѣжде б͞гоьстьнꙑѧ дѣт въ Вавѵлонѣ рѣьна шьствѣ ос͞тшѧ• ꙁлатоꙁарьнꙑм костьм цр͞кв вьсѧ вѣньашѧ• благоѫханьнꙑм мощьм мръ въꙁвеселшѧ• неꙁдреенꙑм юдесꙑ льсть прогънашѧ• а стнѫ насадшѧ• дѣвола попьрашѧ• Х͞а въꙁвеселшѧ• Тѣмьже  прѣсвѣтьлꙑм вѣньц ѹвѧꙁе деснца вьседрьжтелева  лѹам неꙁдреена свѣта отъраꙁ•  прѣдъстоѣнемь двьно поьте  б͞готъканоѭ рꙁоѭ облее•  слоѭ ст͞аего д͞ха сплън•  равьнꙑ бесплътьнꙑмъ сламъ сътвор• Тѣмьже  двьнъ естъ г͞ь въ с͞тꙑхъ свохъ• прсно прославлѣѧ прославлѣѭщхъ его  ѹдвлѣѧ неꙁдреенꙑ юдесꙑ• Хощѫ же  аꙁъ отъ мъногъ юдесъ хъ еднѫ благородьнѫ дѣтѣль сповѣдат послѹшаѭщмъ• Смъ прѣблаженꙑмъ мѫенкомъ прѣдавъшемъ ьстнꙑѧ д͞шѧ въ рѫцѣ г͞в• еднъ бѣше осталъ отъ нхъ  еще дꙑшѧ• Вдѣвъш м͞т его оставлена сѫща• отълож женьскѫѭ немощь  дрьꙁновене мѫжьско въспрмъш• въꙁьмъш на рамѣ сво въꙁлюбленаего с͞нѹ своего• въ слѣдъ хъ дѫщ гл͞ааше: Подвꙃа сѧ Х͞въ страстотрьпье• мѫжа сѧ да крѣптъ сѧ срьдьце твое  д͞ша моѣ да въꙁвеселтъ сѧ о тебѣ• Не отъпад• ѣкоже древле юда ꙁ лка апостольска• н ѣкоже нꙑнѣ дрѹгъ отъ васъ• нъ вьсѭ надеждѫ своѭ  ѹмъ сво къ б͞гѹ прврьꙃ  тъ тѧ прѣптѣетъ• Се бо Х͞ъ прмꙑ братре твоѭ д͞шѫ  жьдетъ твоего пршьствѣ•  с е гл͞ѭщ: Пова ѧдо съ с͞тоѭ с дрѹжноѭ  помѧн мѧ съ нм въ молтвахъ с͞тꙑхъ вашхъ постгнѫт м теене ваше•  въꙁврат сѧ съ радостѭ славѧщ б͞га•

Слꙑшасте л братре любъвь  дрьꙁновене х͞олюбцѧ м͞тре• како не ѹбоѣ сѧ ц͞рѣ н мѫтелѣ• н меа• н огнѣ• пае жводавьца б͞га• Тѣмьже  мꙑ вьсѣкъ страхъ л͞ьскꙑ отложьше• мѣсто сътвормъ въ себе б͞жю страхѹ• да просвѣттъ д͞шѧ  срьдьца наша прѣбꙑват вьсегда въ алкан• въ стотѣ  въ любъв нелцемѣрьнѣ• въ кротост  послѹшан• отъ вьсѣкого ꙁъла въꙁдрьжѧще сѧ•  дѣлесꙑ добрꙑм да ѹкрасмъ сѧ• ѣкоже  с прѣсвѣтьл мѫенц• славѧще прѣс͞тѫѭ троцѫ едносѫщьнѫѭ въ трьхъ своствѣхъ• о͞ца  с͞на  с͞таего д͞ха• нꙑнѣ  прсно  въ вѣкꙑ вѣкомъ• Амнъ•