Текстов корпус
Слово за Велики петък
Заглавие на латински:Homilia in Euangelia
Жанр:Похвално слово
Автор:Атанасий Александрийски
Дата на ръкописа:10 в.
Дата на превода:9-10 в.
Дата на преписа:10 в.
Правопис:Старобългарски
Име на ръкописа:Клоцов сборник
Хранилище на ръкописа:Градски музей, Тренто, Италия
Сигнатура на ръкописа:2476
Страници:9b-12a
doc_iddoc_102

9b
СВѦТАГО ОЦ ҃А НАШЕГО · ІОНА · ЧЬТЕНЬЕ · ВЪ ВЕЛІКѪѬ ПАРАСКЕВЬꙈИѬ
Веліка оубо естъ тваръ нб҃о отъ небъітъѣ въ бъітье бм҃ь прізъвана · велікъі же сѫтъ · ꙇ ан҃ꙉлъскъіꙙ сілъі · невідімъіими добротамі · вѣньча-
10a
емъі · подобітъ сѧ і сімъ слънъце · дъневънъімъ сѧ свѧтомь облагаꙙ небс҃кое теченье гонѧ · дівъ творітъ оумоу · землѣ вісѧшті повелѣньемь на водахъ · а тѧжъка вештъ сѫшті · чъто же къто речетъ · море простръто відѧ · ꙇ пѣсъкомь съвѧзано · нъ вьсѣ оубо добра сѫтъ · ꙇ ꙃѣло добра · ꙇ творьчѧ мѫдрості хѫдожъствіѣ · прѣспѣ же сьѭ добротѫ · чк҃ъ почътеньемь · досажденье почътеньемь створь · дівъ бо тварі прінесъ прѣспѣѭштъ · мѣрѫ тварі · не славѫ чътомъімъ ізльѣ · тако бъіс(тъ) тварь льсті мати невѣдѫшти · ꙇ помилова ѭ б҃ъ . ꙇ носітъ кръстъ · по срѣдѣ разоума бж҃иѣ · чк҃ъ естъ съсѫдъ · тварі вьсеꙙ сілнѣи · без дѣла оубо бъіс(тъ) небо · къ-і-исправленью нечъсті · ꙇ слънъце стъідѣаше сѧ · покланѣнье пріемлѧ · възбранѣти сѧ покланѣѭштимъ сѧ не въ(з)може · море облічааше сѧ · ліхо съі къ страстемъ · ꙇ чк҃ъ слѣпъ · прѣхождааше тваръ · емьже сѧ оутъкнѣаше · кланѣаше сѧ емоу б҃а не могъі обрѣсті · егоже вьсеꙙ тварі народъ проповѣдаетъ · не бъістъ довьльнъ · пріносіти оученьѣ · о едіномь бз҃ѣ · нъ егоже не створі нб҃о · кръстъ възможе · ꙇ егоже слъньце не можаше оулоучіти · крстъ въсьѣвъ просвѣти · ꙇ дрѣво осѫдънъі съсѫдъ · плодъ створі · осѫжденъімъ свободѫ · троуді сѧ въ спснье чк҃омъ тварь · ꙇ крстъ прішедъ балі сѧ ѣви · понеже съмръть древле · дрѣвѣнъ жезлъ пріимъши чс҃ка рода · корень врѣді · понть обрѣтъші на сънѣдь прѣстѫпьнѫѭ · егда отвръзъшю сѧ пѫти · тако въ съмръть родъ чс҃къ въпаде · ꙇ наслѣдьниці бъішѧ мѫцѣ · поміловавъ прѣльштенъіꙙ творць · дрѣво отъѣдъ · дрѣвъноумоу родоу даетъ · ꙇ страсть въведе ꙇсцѣленье ·
10b
наслѣдованье страсті · ꙇ на дрьжѧштаго съмрьть · оуорѫжꙇ съмрьть · побѣждъшааго троуди · ꙇ пакъі свободь бъꙇс(тъ) чк҃ъ · ꙇмьже ꙇ бѣ съвѧзала съмрьтъ тѣмь же бесъмрьтье обрѣте · ꙇмьже бо бѣ осѫжденъ · тѣмь же сѧ і отрѣшааше · ѡ бж҃іѣ въ істинѫ прѣмѫдрость · небс҃скъі крестъ въдрѫжаше сѧ · а ꙇдольскаѣ слоужъба разорена бъіваше · кръстъ въстааше · ꙇ дьѣволѣ сіла разорена бъіваше · кръстъ въдрѫженъ бъівааше · ꙇ юдѣꙇска гръдъіні падааше · да навъікнеші · ѣко не дрѣво просто толікоу чюдесъ бѣ вина · нъ пріимъі дрѣво на побѣдѫ · не о себѣ бо бъⷭі сп҃сенаѣ мѫка · нъ съмотрѣѭштиімъ сп҃сьнѫѭ мѫкоу · не бъістъ бо съмрьти раздроушенье съмръть · нъ прѣмѣнілъ есі вешти · прѣдѣлъ положъ · кр꙽стъ ꙇ моука и гвоздие · ꙇ съмрьть сі жівотоу · бесъмрътъноумоу бъіваѭтъ пеленъі · сімъ въторъі чк҃ъ на жівотъ сѧ роди · ꙇміже пръвъі адамъ свободі сѧ · ꙇміже начѧтокъ чс҃къі възносітъ сѧ · дьньсь г҃ъ х҃ъ водѧтъ · ꙇ отъ сѫда на сѫдъ ꙇ сълѫтъ · ꙇ каіѣфа отъвѣштаваетъ · ꙇ пілатъ прічітаетъ сѧ · ꙇ не отъмѣтаетъ сѫда хъ · да раздрѣшітъ въсего міра клѧтвѫ · ѡ дівънаѣ чюдеса · пріемлетъ осѫжденье самъ · ꙇ абье · варвара поуштаѭтъ · ꙇспръва крестъ осѫжденъімт начѧтъ свободѫ даѣти · не вьзьрі же на жідовьскѫѭ зълобѫ · ні ѣко благодѣтѣлѣ осѫждаѭште · ꙇзбавлѣѭтъ оубіцѫ · нъ ѣко начѧтъкъ осѫжденью · начѧтъкъ осѫжденъімъ бъістъ свобода · начѧтъкъ ѣко осѫжденъіхъ сѫдъ · бес пра-
11a
въдъі пріимъ праведъно · ꙇ живъімъ і мрътвъімъ сѫдітель ѣвлѣетъ сѧ · ѣкоже естъ поставилъ денъ · въ ньже хоштетъ сѫдіти б҃ъ вьсеі земі правъдоѭ · мѫжемъ · ꙇмъже нарече вѣрѫ даті вьсѣмъ · въскрѣшъ ꙇз мрътвъіхъ · ꙇюдѣі же оубо інъі винъі оставльше · на кръстъ сѧ оустръмішѧ · страшънъі и оукоризнъі · прімъішлъше съсѫдъ · ꙇ законнѫѭ клѧтвѫ · дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ · на съмрьть хотѧште възвѧзати тѧготѫ · не домъішлѣахѫ же сѧ крста · побѣдънъіꙙ оусоуждаѭште прікладъ · ꙇ не до сего же доволъ імѫште · нъ і разбоіникъі нѫдѧтъ · причитаѭште съмрьти его · да бі съмрътъное прічѧштенье · нечъстъ бъіла коньчінъꙇ его · не домъішлѣахѫ же сѧ разбоіникъ съ хм҃ь распінаѭште · ꙇ творѧште і проповѣдатель цѣср҃ствію · распѧтаго помѣні бо мѧ сѧтъ г҃і · въ цѣсарстви твоемь · ѡ разбоиниче ѣко разбоінікъ еси · распѧтъ · ꙇ еван҃ꙉлистъ сѧ есі ѣвілъ · помѣні мѧ въ цѣсарс҃тви твоемь · чъто естъ оубо · ѡ разбоиниче · не чюеші лꙇ чъто страждеші · не помніші ли гвоздіи · забъілъ ли есі болѣзнь · ѣко въ цркві сѧ молѧ · не на дрѣвѣ лі вісѧ моліші · відѣхъ сѧтъ црк҃вь бж҃иѭ · ꙇ молиті въжделѣхъ · познахъ отъ псаньѣ винѫ · відѣхъ осѫжденье етеро · цѣсарствіе проповѣдаѭште · відѣхъ оукорізнънъімь вѣньцемь · благодѣть свьтѧштѭ сѧ · елі бо распінаемъ цѣсарюетъ · како бѫдетъ вѣнъчаемъ · знаетъ цср҃ствие его тварь · слъньце распінаемъ видітъ · ꙇ сьѣти не съмѣетъ · вьземлѧ свѣтъ
11b
отъ распінаѭштихъ · по г҃и борѧ ноштьѭ · безакон꙽нѫѭ · котораетъ дръзость · безаконьѣ іюдѣіска · земⷧѣ зъіблѫшті сѧ мѧтаетъ · ꙇ обѣшаетъ трѫсомь · обѣшъшѧꙙ на крстѣ г҃ь · како не імѫтъ вѣръі · ѣко цр҃ь естъ оукарѣемъі · тітьлъ въпьетъ · тварь съвѣдѣтельствоуетъ · ѣже чътѫ напсана · знаѭ вештъ мі · г҃і помѣні мѧ въ цѣср҃стві твоемь · ѡ разбоиниче петроу помоштъніче · ꙇюдѣомъ облічітелю · съставьніче правъдѣ · ѡ разбоиниче коупьче цср҃ствию · хранітелю раю · адама ізвѣстьнѣі · о тварі пръвостворенаго отврьзъі · онъ бо простерь рѫкѫ на дрѣво без врѣмене · оукраденъ бъістъ · тъі же на кръстѣ простеръ рѫцѣ въ врѣмѧ · погъібъши обрѣте раі · ꙇ роділевъ жрѣбі погъібъшъ · бесѣдоѭ приобрѣте · ѣко пръвѣе цср҃ствіе ісповѣдѣвъ · ѡ разбоиниче цѣср҃ствію ісповѣдьніче · оучітелю мⷱкмъ · ꙇже словомь маломь · неб҃са отъвръзе · ꙇ дівъноѭ пѣсньѭ · дівъ-
но съкровіште обрѣтъ · ꙇ подѣлье крьстъное нб҃о створь · ѡ оучітелю чк҃омъ · по законноумоу · ꙇ похвальноумоу разбоіствоу · ꙇ наоучъ чк҃ъі цсрствие іскрасті · ѡ разбоиниче · желѣемѫѭ татьбѫ · крадомоумоу ісповѣдаꙙ · ꙇ великъі мъздъі разбоіскъіꙙ · съпсавъ · ꙇ великъі плодъ показаꙙ · ꙇсповѣданьѣ · поздѣ вѣровавъ · а скоро ісповѣдѣвъ · послѣжде прішедъ · ꙇ прьвѣе сѧ вѣньчавъ · ꙇ ѣвль вѣрънѫѭ ѣвѣ дѣтѣль · ѡ горькъі ꙇюдинъ облічітелю ѣвль сѧ тѧжьі осіла · ꙇ съ іюдоѭ прѣмѣнь сѧ · отъ дьѣвола къ х҃оу · ꙇ съвѣдѣтель імѣꙙ крста · ꙇзмѣні же кръстъ гробъ · несъмрътьнаѣ вьсь · гробъ вьскрѣсьное село · гробъ · гробомъ ра-
12a
здроушенье · вь немьже съмрьть · мьнитъ сѧ бъіти · а животъ ничетъ · коньца не ꙇмѣꙙ · добрѣ естъ гробъ тъштъ · по бж҃ию повелѣнью · да мрътвъіхъ множъство · отъвѣта въчънетъ не імѣтꙇ · о въскрьсъшіимь · ꙇ пакъі ꙇюдѣі · да не пріиметъ клеветънъіꙙ · вінъі · тъштъ видѣти гробъ лежѧштихъ · жидовьскъ ꙙзъікъ затварѣѭштъ · ꙇюдѫ облічаѭштъ · гл҃еши · ѡ клеветьниче · мрьтвьца іного не видиші · поклоні сѧ оубо въскръсъшюмоу · віждъ въставъшааго · ꙇ г҃ѣ познаі · мрътвьць нъ еси прѣдалъ · жи(в)ъ ти і въздаемъ · нъ не довълѣ сиі ію(дѣ)омъ · нъ і печати налагаѭ на грогъ (!) · ѡ о(каа)нъі безоумьніче раздрѣшаꙙи болѣзні сьмрьтьнъіꙙ · печати лі не раздрѣшітъ · ꙇ прогънавъі ада · печати лі сѧ боитъ · зазнаменаі гробъ · воинъі · поставі остѫпі гробъ · большъми творіші ꙇсправленье · позорьникъі въскръсенью его · готоваеши · съвѣдѣлѣ въстанью
пріводиші · проповѣдатѣлѣ моимъ чюдесемъ · твоꙙ слоугъі готоваеші · придѣте оубо братрьѣ · відимъ болѣзні гробънъіꙙ · відімъ ѫтробоу гробоу · матерь бесьмрътью · пожідѣмъ видѣти х҃а · побѣждъша · въстаѭшта из мрътвъіхъ · нъінѣ весели прістѫпімъ · къ въскресъшюмоу весело · томоу бо естъ слава · въ вѣкъі аминь ⁘⁓