Текстов корпус
Похвално слово за Връбница
Заглавие на латински:Encomium in die festo palmarum
Жанр:похвално слово
Автор:Григорий Цамблак
Дата на ръкописа:15. век, 40-50 г.
Дата на превода:
Дата на преписа:15. век, 40-50 г.
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Сборник на Никифоров
Хранилище на ръкописа:Руска държавна библиотека, Москва
Сигнатура на ръкописа:Сб. на П. Н. Никифоров, ф. 199, № 31
Страници:104r-113r
doc_iddoc_101

гри́горїѧ архиепис(ко)па рѡ́сииска́го. сло́во в нед(е)лю вербꙿноую : -
1. Па́кы сп҃съ въ їерс҃лмь въсходит(ъ). и пакы чю́деса . пакы въскр҃снїѧ оувѣренїє. пакы мр҃҃твїи въстають. но̏ не ꙗкоже вдовыꙗ [с]н҃а вск҃рси тако и лазорѧ. ѡного бо абїє оумерꙿша из града износима ѿ одра въздвиже. сегоже четверодн҃евна и оуже съмердѧща, из гроба възва слово̣(м). тогда бо оубо смиренѣише бж҃ества своєго си́лоу ѿкрывааше, понеже и єще далече бѧше врѣмѧ сп҃сительныꙗ стр҃ти. ıюдеискоє възьражаѧ стремлен[їє.] нн҃ѣ же понеже на сїє пришель̣ бѧше, со многою властїю себе̣ ꙗвлѧєть. грѧдет(ъ) же преж(д)е ш[е]стїихъ дн҃и пасхы, ꙗко да не смоутноє праздника съхранит(ъ). ꙗко да пасхы ра́достноє тог(д)а испольнит(ъ) народѡ(м). понеж[е] сѣтованїє тѣ(м) прѣ(д)лежаше на праз(д)никъ. то́моу распинаємоу и свѣтило(м) помер(к)шимъ. и земли ѡснованїи трѧсоущи сѧ. прежде шестии(х) дн҃[їи] пасхы прїиде іс҃ въ витанїю. идѣже бѣ ла́зарь оумрыи. [є]гоже въск҃рси ѿ мрт҃выхъ. сътвориша же ємѹ вечерѧ. и марꙿѳа слоужаше. ла́зарь же бѣ єдин(ъ) ѿ възлежащїихъ.
2. Въ десѧтыи оубо мс҃ца дн҃ь ѡвча приємълемо бѧше · єже на праздникъ жремоє. ѿтолиже ꙗже на праздникъ потребнаа начинаахоу. тѣмже и въ иже прежде шестыхъ днѐи ; иже єсть девѧты̏ мс҃ца мꙿногопищно гощениє творѧахоу, и предпразденьство дн҃ь ѡнъ имѧхоу. сего рад(и) и г҃ь тогда приходить въ виѳанїю оу дрѹга лазарѧ по законоу празднествѹѧ . хо́тѧ же показати єуаг҃листъ єже ѡ лазарѣ истинноє. и ꙗко въск҃рсе не абиє оумр҃ет(ъ) но̏ на мно́га лѣта пребыс(тъ) ꙗдыи и пїѧ и спѧ, приложи ла́зорь же бѣ єдинь ѿ възлежащихъ . разоумѣ же народ(ъ) многъ ѿ їоудеи и ꙗко тамо єс(тъ), и прїидоша не токмо іс҃а рад(и), но̏ ꙗко да и лазарѧ видѧт(ъ) єгоже въск҃рси ѿ мрт҃вых(ъ). бл҃горазоуменъ сы́и народъ ѡнъ про́сты. ꙗже творѧше г҃ь въ сласть приимаше. и исперва оувѣренъ бѧше ꙗко бжс҃твена соуть дѣємаа ѿ него всѧ. тѣмже ревностїю подвижими приходѧт(ъ) видѣти и чю(д) сътворꙿшаго. и въскр҃҃съшааго. и паче же чѧюще ѿ ла́зорѧ нѣчто слы́шати ѿ ихже въ адѣ. мечтахоу бо того ꙗко четыры дн҃и тамо пребывша, вѣдѣти вс҃ѧ съ испытаниєм(ъ) тамошнѧꙗ . ѻ патрїархѻх(ъ) . ѡ моисеи, и ааронѣ. ѻ соу́дїахъ. ѡ самѹилѣ и дв҃дѣ и̑ сѻ́ломо́нѣ. ѻ цр҃ѣхъ. ѡ пр҃рцѣхъ. ѻ крс҃тли. і ѡви оубо ла́зорѧ ради́ вѣро̀ваахоу въ іс҃а. архїєреє же и ла́зарѧ оубити сꙿвѣщаша. ѡ слѣпоты. ѡ соуровьства. ла́зарѧ адъ ѿпоусти трепеща. и гро́бъ издаде много̀ю скоростїю послоушающе бжс҃твеноє повелѣнїє. ѡни же ниже тако бо́лши бываахѹ, но̀ єже на г҃а оубїиство поучаємоє ѿ нихъ, и на лазарѧ ѡбращаахоу. хаплѧше бо ихъ зѣло и задавлѧаше, ꙗко праздникоу на́стаа́щоу всѣм(ъ) тамо тещи. и зрѣти и слы́шати бываємаѧ·
3. [Н]а оутрїа же народ(ъ) мно̀гъ пришедыи на праз(д)никь, слышавше ꙗко іс҃ъ грѧдеть въ ієр(с)лмъ. вꙿзѧша ваіа̀ ѿ фу̏никъ. и изыдоша въ срѣтенїє єго, и зваахоу ѡса́на. бл҃гословлен(ъ) грѧдыи во имѧ гн҃е. цр҃ь иізл҃въ. єлма всѧ оу̏же исполни. оуча. чюдеса творѧ. блг҃одѣтельствоуꙗ іоудеа. и прочеє времѧ крс҃та настоаше. и величаишеє чюдо єже ѡ лазарѣ сътворь . съ славою грѧдеть въ ієрлс҃мъ . не пѣшь ꙗкоже прежде. но̏ ꙗздѧ ꙗко цр҃ь . на жрѣбѧти по(д) ꙗремничи . а ꙗко ѡбычаи бѧше цр҃емъ ізл҃вѣмъ на таковом(ъ) ско́тѣ ꙗздити . слыши что сътвори дв҃дъ соло́мона поставлѧꙗ себѣ наслѣдника и цр҃ѧ въ іерс҃лмѣ, и во всемъ із҃ли. сице бо лежить въ вътороцр҃ьственои книзѣ. реч(е) цр҃ь дв҃дъ. при́зовѣте ми садѡ́ка сщ҃еника. и наѳана пр҃рка. и ване́а сн҃а іѡдаєва. и внидоша пред(ъ) цр҃ѧ. и реч(е) цр҃ь к нимъ. възмѣте рабы гс҃на вашего с ва́ми. и всадите сн҃а моєго соло́мона на мьскоу мою . и сведѣте єго вꙿ народноє мѣсто. и да по̣мажеть єго тамо садо́къ сщ҃енникъ и наѳань прр҃къ цр҃ѧ въ ізр҃ли. и въстрѹбите ро́жанною троубою и рцѣте. живъ да боудет(ъ) цр҃ь соломонъ. и възыдѣте по нем(ъ). и вънидеть и сѧдет(ъ) на прс҃тлѣ моемъ · изы́доша реч(е) въ срѣтенїє ємоу и не просто. но̏ вземше ва́(и)а ѿ финик(ъ). и несе̏ токмо. но̏ и звааху . не нѣкоє земно и ѡбычно(е) цр҃емъ бл҃гохваленїє . но̏ пач(е) чл҃вка, и б҃ѹ̢ єдиномоу дос(т)оиноє . ѡсана . блгс҃внъ грѧд[ы]и во имѧ́ гн҃е. цр҃ь изл҃въ . ѡсана, сп҃си ж[е] толкоуєт сѧ по евреискомоу. ꙗкоже въ сто̏ и в седмь на десѧто(м) ѱалꙿмѣ преведено быс(тъ) ѿ седмь дѣсѧтих(ъ), г҃и сп҃си же. єже на б҃а єдиного въсходит(ъ).
4. Аще ли ж(е) кто любоприт сѧ ключимѣ быти сеи рѣчи тогдашних(ъ) цр҃еи бл҃гохваленїю да слышит(ъ) дв҃да въ ѱалꙿмѣ поюща, не сп҃сет сѧ цр҃ь мно́гою си́лою, исполин[ъ] не сп҃сет сѧ множ(е)ством(ъ) крѣпости своє̣ꙗ. иже оубо себе спс҃ти цр҃ь мꙿногою не мѡ́гль бы си́лою. ка́ко ѿ толика множ(е)ства на сп҃сенїє призывати сѧ хотѧше. но̀ сїє ѿ б҃гоѡц҃а прр҃чьскы реч(е)но быс(тъ) издавна, нн҃ѣ же конець приѧ̀тъ. комоу бо ѿ цр҃еи ре́коша сїє. єже бл҃гословлен(ъ) грѧдыи во имѧ гн҃е. никомоуже. но̏ ни же кого ѿ прр҃окъ та́ко почтоша тогда ѡтци ихъ. но̏ вꙿзыщѣмъ кто сихъ подвиже. кꙿто наоучи таковѣмъ ѡбразом(ъ) того срѣтати. кꙿто оупремоудри тако звати · кꙿто таково съгласиє толикым(ъ) народомъ вложи. кто непознаваємыꙗ ѿ различных(ъ) мѣстъ люди въ единогласїє благохваленїа оуправи. кꙿто простъіꙗ невѣжда. на селѣхъ живоущаа. бг҃оподобными хвалами и пач(е) ѡ нем(ъ) пı́саными оусрѣтати сътвори. кто инъ, развѣ иже всѧдѣиствѹѧи дх҃ъ ст҃ыи. цр҃ь ізл҃вь. понеже бо архиєреє и книжници. къ пилатоу въпити хотѧахоу. не имамы цр҃ѧ токꙿмо ке́сарѧ · вопїють сїи предварꙿше цр҃ь из҃лвъ. ѡнѣхъ ложное предѡбличающеє. и ꙗвлѧюще, ꙗко егоже ѡни зависти ра́ди смр҃ти предаахѹ · ꙗко бг҃ъ всѣми цр҃҃ьствоуеть и ізл҃ю цр҃ь есть. и понеже вси цр҃ьствовавшеи въ ізр҃ли. ѿ саула дажде и до иєхѻ́нїа. ничтож(е) полꙿзоваша ізл҃ю. но̏̏ съпротивноє пач(Е) при них(ъ) бѧше . ра́ти гл҃ю и брани. и раздѣлѣнїа. ѡбьстоанїа. плѣнениꙗ. преселенїа. прїиде истинныи цр҃ь, иже по ест҃воу цр҃ьствоуѧи единъ. ємоуже молѧше с(ѧ) дв҃дъ въ ѱалмѣ . въздвигни си́лоу твою ои прїиди сп҃сти нас(ъ). прїиде оубо сп(с)ти · сег(о) ра́ди и в лѣпотоу въпиєт(ъ) нарѡд(ъ). ѡсана . блгс҃внъ грѧ́дыи въ имѧ гс҃не цр҃ь ізл҃въ. ꙗкож(е) бы гл҃алъ. єлма т[ы̏] ізл҃ю своєго цр҃ѧ ѿрицѧєши сѧ · и ѿ него црс҃твовати сѧ не хощеши. тъ̏ же єсть щедръ і ѡцѣстит[и] грѣхы твоѧ пришел(ъ). се̏ прочеє над(ъ) ꙗзыки въцр҃ит сѧ, тебе ѡст[а]вль. ѡ них(ъ)же ре́че дв҃дь. въцр҃ить с(ѧ) бг҃ъ над(ъ) ꙗзыкы. тѣмже и на жребѧти грѧдеть юнѣ и свѣрѣпѣ, єже ѡбразъ носит(ъ) ꙗзыкомъ. ѡбрѣтъ же іс҃ ѡслѧ, всѣде на не. ꙗкоже єс(тъ) пи́сано. не бо̀и сѧ дщи сїѡ́нова. се̏ цр҃ь твои грѧдет(ъ) тебѣ кроток(ъ) на жребѧти ѡсли. и ка́ко реч(е) инии бл҃говѣстници рѣша. ꙗко по́сла два̏ ѿ оучн҃къ своихъ ѿрѣшити и привести жрѣбѧ. зде̏ же іѡа́нъ таково ничтож(е) поминаєт(ъ). но̏ просто глет(ъ). ѡбрѣт(ъ) же іс҃ ѡслѧ вꙿсѣде на́ не. не понеже ѡни не съгласоуют(ъ). ка́ко бо, в нихꙿже ст҃ыи дх҃ъ гл҃а. но̀ понеж(е) сп҃съ ѡбрѣте сїє ѿ нихъ приведено, и вьсѣде на не, назнаменоваꙗ ꙗко по крс҃тѣ и въскр҃сени почиєт(ъ) на ꙗ́зыцѣхъ. єлма бо оубо съи̏ скот(ъ) не всѧчьскыи свободень но̀ смѣшенъ, ѿ конѧ же і ѡсла. и сего рад(и) паче злостремителень и недоброводен(ъ). и неплоденъ ѿнѹдь. ꙗзыци же сло́весносоущеи животно, но̀ дїаволоу подꙗ́ремни и бго҃разоумїа недоугоующе неплодство, и рад(и) сего нечисти и мерꙿзьци бѧхоу іоудеом(ъ). и в лѣпотоу. понеже ѡни людїє бж҃їи нарицаахоу сѧ · и первородъныи сн҃ъ. сего ра́ди на под(о)бноѡбразнаг(о) ꙗзыком(ъ) жребца всѣде къ градоу грѧдет(ъ). єдинѣмъ сѣдалищемъ жребца, дво́а сїа назнаменоваа. ꙗко тѣхъ стропотноє на бл҃гопокорноє преложит(ъ). и ꙗко тамо приведеть сихъ, крс҃тномоу мѣстоу поклонити сѧ . і оудее оубо злоє приимоут(ъ) прѣложенїє. сїи же доброє измѣненїє.
5. и слы́ши премѹдрааго павла кь фı́липписїѻмъ пи́шоуща. зри́те ли реч(е) псы̀; понеж(е) первѣє ѡнѝ сн҃ове на́рицаахоу сѧ и ꙗзык(ъ) ст҃ъ. и възлюбленыи ізл҃ь и вѣры знамѣнїє имѧхоу ѡбрѣзанїє. ꙗзыци же и безаконни бѧхоу, и идолослоуженїємъ нечисти. и псѝ ѿ пі́санїѧ нарицаєми; тѣмже и г҃ь къ хананеи ѿвѣща, мл҃ѧщи исцѣлити дщере еѧ̀, ꙗко не достоить ѿѧ́ти хлѣбъ чадом(ъ), и поврещи псом(ъ). ꙗзыкъ тоѧ псѝ нарича, іоудеа же чада. но̏ ꙗкож(е) доспѣвъ рѣх(ъ), абїе ѡбоимъ чинъ преложи сѧ. и иже прѣжде псѝ рад(и) не ѻбрѣзанїѧ, быша сн҃ѻве рад(и) крщенїѧ. а иже снв҃е, рад(и) ѡбрѣзаниѧ и быша псѝ рад(и) хос҃оубїиства. ихꙿже и бг҃оѡц҃ь назнамѣноуꙗ, ѿ лица гн҃ѧ реч(е), ѡбыдоша мѧ псѝ мноѕи. ни же бо ино коє ѿ звѣрїи, кровем(ъ) радовати сѧ ѡбыче ꙗкож(е) пе́съ.
6.  [С]е цр҃ь твои грѧдет(ъ) тебѣ кроток(ъ). не бо ꙗкоже первїи цр҃їє хыщници и го́рди и величави. и погоублѧти тѧ па́че а не снабꙿдѣвати тщащеи сѧ. но̀ кроток(ъ) и сп҃саа. и се̏ тебѣ знаменїє реч(е), понеже не хероувимы и серафимы подвиже и инаа нбс҃наа воиньства к тебѣ грѧдъі, ꙗко всемогыи бг҃ъ. но̏ премногою кротостїю на жребѧти хоудѣ грѧдѣт(ъ) тебе свободити. Радуи сѧ ѕѣ́ло̀ дщи сїѡ́нова. не ѿ части. не вꙿ мѣрѹ. но̏ ѕѣло̀ . па́че всѣх(ъ) ра́достїи бывшихъ вꙿ тебѣ. забоуди реч(е) пѣрвыѧ ра́дости въ блг҃одн҃ьствих(ъ) твоихъ оусрѣтш[а]ѧ тѧ. понеже зло́дѣиства живоущих(ъ) в тебѣ оумноживше сѧ. на зл҃одн҃ьства бл҃годн҃ьствїа твоѧ прѣложиша · и веселїꙗ и праздникы твоѧ на плачь и сѣтованїє. понеже посѣщенїє истинныꙗ ра́дости далече бѧше ѿ тебе. нн҃ѣ же ѕѣло̀ радуи сѧ. грѧ́деть бо и оуже вꙿ тебѣ єсть. ѡмываѧ ѹ̢ ѿ безаконїи твоих(ъ) своєю кровїю. избавлѧꙗ тѧ из роукы врагъ тво̣их(ъ). подпїсоуꙗти свобожденїє, не оузрѣти злаа кꙿ томоу.
7.  Се̏ цр҃ь твои грѧдеть тебѣ кроток(ъ) и спс҃аа · слы́ша сего кро́тка и сп҃сающа. да не помысли́ши такова быти ꙗкож(е) дв҃да. понеже и ѡнъ цр҃ь бѣ, и кроток(ъ) нарицааше сѧ ꙗкоже мл҃ѧт сѧ въ пѣсни иж(е) ѿ плѣненїѧ люд(ї)є. помѧнї ги҃ дв҃да̣ и всю кротость єг(о) · и голїаѳа оубит(ъ) и побѣдоу въз(д)виже із҃лю и ѿрадѹ немалоу . но̏ кротокъ єс(тъ), понеже ꙗко ѡвчѧ на заколенїє грѧдет(ъ) . ꙗко бг҃ъ же ада оустраши и лазарѧ въскр҃сѝ мно́гою вла́стїю . нбс҃наѧ съ земными съєдинити хо́щет(ъ), кро́вию завѣта своєго . радѹи сѧ ѕѣ̀ло дꙿщи сїѡ́нова. проповѣдѹи дꙿщ҃и ієрс҃лмова . чꙿто проповѣдовати ѡ прр҃оче повелѣваєши. проповѣдоуи въздꙿвижа глас(ъ) величїа бж҃їѧ. понеже призрѣ на смиреньє твоє цр҃ь твои. понеже въцр҃ити (с) грѧдеть вꙿ тебѣ. єже погоубити ѡроужїє ізъ єфрема, и конь изъ [і]єрс҃лма, и потребити всѧко ѡроужїє бранноє. се̏ бо ѡ немже прор(о)къ гл҃ааше. лоук(ъ) съкроушит(ъ) и сломит(ъ) ѡ[р]оужїє. и щиты съжжет(ъ) ѡгнем(ъ).
8. Проповѣдоуи ѕѣло ра́достным(ъ) гласом(ъ) понеже избавитель посѣти тѧ. понеж(е) свободител(ъ) помилова тѧ да не к томоу вꙿ работоу боудеши. да не к томоу въ страсѣ и подвиѕѣ. но̏ въ смиренїи и тишинѣ велицѣ[и] боудеши. ꙗко ѡроужїа и мечѧ на ѡрала и сръпы прековати. занеже не к томоу ко́пїє вра́гъ твоих(ъ) къ вратом(ъ) твоимъ приближить с(ѧ). крс҃тъ бо цр҃ѧ твоєг(о) посрѣд(ъ) тебѣ станеть съхранѧꙗ тѧ. Проповѣдуи дщ҃и ієрс҃лмова. проповѣдоуи ꙗко ѿ сїѡ́на изыдеть закон(ъ) и сло́во гн҃е ѿ ієрс҃лма. посли проповѣдникы дщери ва́вилѻ́ньстѣи, сътрыв[ь]шои тѧ и 1плѣнившои иногда ска̣зоуи то́и пришедшюю ти сла́воу и радо(с) . твоєг(о) бо цр҃ѧ, тоѧ цр҃еви, сънїемь прѣдвъзвѣсти сѧ истина. имаши данїила. аггеа. захар̣[иа] овъ свѣдетельство. и стѧжи своє [не]правдованїє. в ́ мѣсто плѣнена[го] ти бга҃тьства, приведѝ цр҃ѧ их[ъ] да покланѧт сѧ въ тебѣ цр҃ю т̣[во]ємоу. да ви́дѧть красотоу т[во]ю и да постыдѧт сѧ . да познають ꙗко ты̏ єси ієрс҃лмъ ст҃ыи град(ъ) [бо]жїи. иже иногда ѡбидѣныи, и нн҃ѣ цртс҃воуѧи ·
9.  По́сли и на въстокы бл҃говѣстїѧ. ибо̀ въсток(ъ) имѧ ємоу ꙗкоже въ ѱалмѣ пишет(ъ), и истинно єс(тъ) пи́саниє. восїѧ бо намъ' въ тꙿмѣ и сѣни смрт҃нѣи сѣдѧщимъ. Послѝ и на запады, възв(ѣ)щаꙗ възшедшаго на запады. да ꙗко всѧ съдерꙿжаи и всѧ' исполнить своєꙗ славы, и на лоучшаа възведет(ъ). къ югоу же не троуди посланникы. самꙿ бо ѿ тоудоу прїиде по аввакоумоу, бг҃ъ ѿ юга прїидеть · но̀ ни же къ сѣвероу посылаи. ты̏ бо ребра сѣверова иногда вꙿ невѣдѣнии твоє̀мъ рад(и) стоуденааго и законопрѣстоупнаго ж̣ительства твоєго. нн҃ѣ же дъхноувшоу югоу ѿноудоуже г҃ь грѧдет(ъ). не к томоу́ ребра сѣверова ты̏, ꙗко оуже измѣнив сѧ стоудени[и] дрѧхлости первыѧ, но̏ градъ цр҃ѧ великааго . въ єгоже тѧжестѣхъ бг҃ъ познаваєт сѧ.
10. И ты̏ въ кро́ви завѣта твоєго извел(ъ) єси [ю]жники своѧ изъ рова не имоуща [во]ды. ко́торыѧ сиѧ́; пра́ведныꙗ. патрїархы. прр҃кы. свободилъ єси их̣[ъ] изъ ада кровїю' іс҃овою. еѧже завѣщавꙿ тебѣ. а ꙗко ро́въ ада нари[четь] и дв҃дь свѣд(ѣ)етельствоуєт(ъ). не ѿврати лица твоєго ѿ мене, и оуподоблю сѧ с низъ-ходѧщиимъ вꙿ ровь. а ꙗко безводенъ, свѣд(ѣ)тельство[у]єт(ъ) бо́гатыи ѡнъ, молѧ патриар[ха.] по́слати ла́зарѧ да ѡмочит(ъ) конь[ць] перста своєг(о) тамо и прохладит(ъ) єго̣. Въ кро́ви завѣта твоєго реч(е). понеж[е] кро́ви и жертꙿвы ветхаго завѣта и законъ не тамо, но̏ на горѣ си[на]истѣи завѣщани быша · новыи завѣт(ъ), на самомъ сїѡ́нѣ на горни[ци] завѣща гь҃. но̏ преидемъ ѿ прр҃о[ка] на іеуг҃лїста · и видимъ народ[ь те]плоую вѣроу къ спа́соу . идо[ущу] же ємоу реч(е) постилаахоу ри́зы св[о]ѧ по поути. Елма бо ꙗко побѣдителѧ то́го срѣтаахоу, побѣды бо знаменїє вѣтви финиковы, и чес(ть) цс҃рьскоую томоу въздають постилаахоу ри́зы . но̀ нї же сиє ѹвѣри старѣишины иоу́деискыꙗ. но̀ недоугоующе и тоужаще ѡ славѣ ѧже славлѧахѹ єго народи съ оучн҃кы, нѣции ѿ фарисеи оучт҃лю рѣша запрѣти оучн҃комъ своим(ъ). ѡ бестоуднаго и нрава и ꙗ́зыка. ка́ко дерзнѹша сїє рещи. что же ѡнъ. гл҃ю вамъ, аще сїи ѹмолчѧтъ ка́менїє възопїєть. тожде їѡа́нъ к нѝмъ гл҃ааше. аминь гл҃ю вамъ может(ъ) бг҃ь и ѿ каменїа се́го въздвигноути чада авраамоу понеже бо ѡни ча́да соуще в породѹ авраа́мова, не вѣровааша в негоже ѡнъ вѣрова, преже подобныꙗ каменїю нечювьственомоу ꙗзыки подвиже бг҃ъ. и вѣрою чѧдомъ быти авраамлим(ъ), ꙗкоже реч(е) чюдныи павел(ъ), и по ѡбѣтованїю наслѣдникомъ, и вопити хвалы єг(о). и проповѣдовати сп҃сениє єго. аще сїи оумолчѧт(ъ), каменїє възопиєть . зри̏ како сама себе злоба ратоуєт(ъ). мнѧще бо съста́вити и заградити ꙗже ѡ немъ хвалы, и бг҃оподобныꙗ части за еже рещи си́це бѣстоуднѣ, оучт҃лю запрѣти оучн҃ком(ъ) своимъ, лютѣишоу стрѣлоу прїѧша въ срд҃цихъ своих(ъ). слышавше ꙗко аще сїи оумолчат(ъ) каменїє възопиєт(ъ). и паче же дѣти абїє слышаще, пꙿсаломьскаа и прр(о)чьска[а] зовоущаа. и сн҃а двд҃ова, єже паче тѣх(ъ) хаплѧше, и цр҃ѧ ізл҃ю въспроповѣдоущих(ъ) ·
11. И понеже ѡни молчаахоу завистїю заключивше оуста. и иныхъ възбранѧахоу єже не хвалити, ти бо бѧхоу ѡни къ имже г҃ь реклъ бѧше. горе вамъ фарисее и книжници. ꙗко затворѧєте цс҃ртво нбс҃ноє. сами не вꙿходите, и внити хотѧщихъ не ѡставлѧєте, неискоусозлобных(ъ) младенець възрастоу бл҃гдть даєть того въспѣти. ѡво оубо прр҃чьство исполнѧѧ глющ҃еє, изъ оустъ младенець ои съсоущїихъ̣ съвершил(ъ) єси хвалоу. ѡвоже и тѣх(ъ) съ преоумноженїємъ посрамлѧꙗ. понеже тѣх(ъ) дѣти, ѡсана вопїахѹ. ѡни же крс҃тъ гото-влѧахѹ незлобивїи и правїи прилѣплѧахоу сѧ гс҃ви, и оучителїє же и старци гнѣвомъ распыхаахоу сѧ. познаваахоу дѣти иже тѣхъ въ матернихъ ютробах(ъ) ѡживлѧющаго, фарисеє же и законници не приємлѧхоу иже тѣхъ въ ѥгу̏птѣ праѡц҃а ѿ работы избавльшаго. Егоже и мъі нн҃ѣ съ ѡтрокы ꙗко побѣдителѧ смр҃ти въспѣваєм(ъ) . ꙗко цр҃ю и бо҃у нашемоу покланѧєм(ъ) сѧ. ꙗко избавїтелю молим сѧ, сподобити нас(ъ) и трид҃невномоу своємоу въскр҃сенїю. въ вꙿтороє же єго пришествїє дос҃ины сътворити нас(ъ) срѣсти єго на ѡблацѣхъ по блж҃номоу па́влоу. и съ чистою съвѣстїю ꙗвити сѧ лицю єго. и тако всѣгда с ним(ъ) быти.
12. ꙗк(о) тому под(о)баєт(ъ) сла́ва и держава и покланѧнїє. съ безначалным(ъ) ѡц҃мъ и прѣст҃мъ дх҃ѻм(ъ). нн҃ѣ и прс҃нѻ и вꙿ бесконечныѧ вѣкы аминь :