Старобългарски речник
ѫжка 
ѫжка -ꙑ м 1. Сродник, родственик, роднина, близък гла еднъ отъ рабъ архереовъ ѫжка сꙑ. емѹже ѹрѣꙁа петръ ѹхо. не аꙁъ л тѧ вдѣхъ въ врътѣ съ н҄мь З Йо 18.26 А СК гї памѧⷮ стго семеѡна. по плът ѫжкꙑ г(нѣ архепскп)а ерсл(м) [...]а.  стго корнлѣ сътнїка Е 29б 17 прстѫп ꙇ слꙑш. ьто тебѣ гь пркомь глетъ. блаженъ ꙇже мѣ сѣмѧ въ сонѣ. ꙇ ѫжкꙑ своѩ въ емⷧѣ СЕ 83а 16 стан ѹбо о ѧдо. раꙁѹмѣ же крѣпъко. отъ настоѩщааго дꙿне. пропнат т сѧ  ѹмрътвт вꙿсемѹ мрѹ. ꙇ вꙿсь мръ тебѣ. отьметаеш бо сѧ родтель. братрѩ женꙑ  дѣте. ѫжкꙑ.  вꙿсего рожденѣ. дрѹгъ  връстъ СЕ 89b 26 ѡ ꙁбавт сѧ емѹ отъ вꙿсеѩ мрънꙑѩ пакост. плътьнꙑхъ ѫжкъ гю по СЕ 98b 6 нъ мноꙁѣхъ старѣ бѫдеш. нъ шедъ ѹстро сꙙ съ ѫжкам свом.  пршъдъ мѫен прїмеш въ команѣхъ С 16.5 васлскъ ... мол҄ꙗꙿше стрѣгѫштꙙѧ вонꙑ. глагол҄ꙙ мъ. дадте м вол҄ѫ мало дьнї. да шедъ ѹстроѭ ѫжкꙑ своѧ. въ вьс хѹмꙗньсцѣ С 16.14 не вѣрѹш л пророкѹ. вѣрѹ акꙑ ѫжцѣ. аште нѣс  словесꙑ отъвръглъ ѫжьства С 336.1 о мрътвѣ ѡ плате мол҄ѫ. на дрѣвѣ всꙙшт. нѣстъ бо семѹ отьца на ꙁем. н дрѹга кого нꙑнꙗ. н ѹенка. н ѫжкꙑ н погребтелꙗ. нъ самъ дномѹ дноꙙдъ. вь вьсемь мрѣ богъ.  нъ нктоже С 455.24 Образно. (ка) стрстъ стомꙋ кюпрѹ епскпѹ.  семеѡнꙋ ѫжцѣ гнѹ.  свѧщене стмѹ мнѣ Е 35б 11 потомꙿ же прдѫ къ стньнѹѹмѹ ѫжцѣ. гѹ момѹ їс хсѹ С 16.16 скврьньне  неподобьне. сꙑне дꙗвал҄ь. подрѹже огню. ѫжко тьмѣ. поꙿто мѫш тако сѹровѣ. раба божꙗ артемона С 233.9 гь мо  бъ мо. ѫжка моꙗ  творьць мо. ꙁбавтел҄ь мо.  цѣсарь мо. та бо наѹ ѳома. се нꙑ остав акꙑ ꙙдомъ свомꙿ обьда С 509.11 2. Сродница, родственица, роднина, близка ꙇ се елсаветь ѫжка твоѣ. ꙇ та ꙁаѧтъ сна въ старость своѭ. ꙇ сь мѣсѧць шестꙑ естъ е. нарцаемѣ неплодъв М Лк 1.36 З, А, СК. Срв. С245.11 3. Потомство, поколение, род рѣшѩ въ сръдьці своемь ѫжікꙑ іхъ въкѹпѣ. прідѣте і да і оставімь вьсѩ праꙁдьнікꙑ бжѩ отъ ꙁемлѩ СП 73.8 Изч М З А СК Е СП СЕ С Гр ὁ συγγενής ἡ συγγενής συγγενίς συγγένεια ѫжіка Нвб Ø