Старобългарски речник
ѫже 
ѫже ср 1. Въже, връв два мрана люта ... тьмьна вьꙁдѹха сътворста. ꙗкоже ꙁждѫштїмъ съсѫдꙑ.  вса ѫжа отъвьсѫдѹ отътръгнѫт сꙙ.  же бѣаше въꙁградлъ раꙁврат сꙙ С 52.25 с слꙑшавъше старѣшнꙑ вльшьскꙑѧ. повелѣшꙙ ѫжемъ ꙁа ногѫ повръꙁъше  влѣшт. вънъ на мраꙁъ С 261.7—8 мѣ с корабꙿ ѫже. нъ то въꙁьмъ юда ѹдав сꙙ С 401.1 ꙿто хотꙙтъ дат беꙁꙋмьлю їюдо. ѹдавьню ѫже. проѫѭ тъмѫ неѹгасмъ огн҄ь ... то бꙑстъ мѣненꙗ твого отъ ждовъ пртꙙжан С 425.8 тѣмь бо ѹенкъ апостольска стѫвъ рꙙдѹ. ѹдавьню ѫже прѧ.  достонѫ покаꙁа слѫ грьтань С 426.14 Образно. ѫжа грѣшьнкъ обѩꙁашѩ сѩ мьнѣ. ї ꙁакона твоего не ꙁабꙑхъ СП 118.61 тво ꙗдро стъ спрьва. въ породѣ о дрѣвѣс прѣслѹшанꙗ. твоꙗ ѫжа сѫтъ грѣховьн съѫꙁ С 400.14 Ремък. вовода ... повелѣ ... страстьнка распꙙт ѫж етꙑрьм.  првꙙꙁат  по етꙑр колꙑ С 152.29 2. Въже, което служи за измерване; мярка за дължина ѫжа допадѫ мі въ дрьжавънꙑхъ. бо достоѣнье мі дръжавъно естъ мънѣ СП 15.6 їꙁведе отъ лца іхъ ѩꙁꙑкꙑ. і по жрѣбію раꙁдѣл імъ ꙁемѭ. ѫжемь дѣломѣрьнꙑмъ. ї въсел въ селѣхъ іхъ колѣна ілева СП 77.55 глѩ тебѣ дамъ ꙁемлѭ ханаановѫ. ѫже достоѣньѣ вашего СП 104.11 ѫжа петрова Προσκύνησις τῶν τιμίων ἁλύσεων τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου Църковният празник Поклонение на честните вериги на ап. Петър [16 януари] мⷰ҇ѣ ѕі ѫжа (петрова) евⷢ҇а ѿ҇ ѡⷩ҇а. псⷩ҇а въ сб҇ѫ. рꙋсальнѫ СК 149b 18—19 ѫже желѣꙁьно [желѣꙁьно] ἅλυσις Верига, окови абе сърѣте  отъ гробъ къ. нестомъ дхмъ. ꙇже жлште мѣаше въ гробѣхъ. ꙇ н желѣꙁномъ ѫжемь его нктоже не можааше съвѧꙁат М Мк 5.3 З ꙁане мъногꙑ кратꙑ пѫтꙑ  ѫж желѣꙁнꙑ съвѧ(ꙁа)нѫ сѫщю. прѣтръꙁаахѫ сѧ отъ него. ѫжа желѣꙁна  пѫта съкрѹшаахѫ сѧ М Мк 5.4 З прѣштааше бо дѹхов нестѹѹмѹ ꙇꙁт отъ лка. отъ мъногъ бо лѣтъ въсхꙑштааше . ꙇ вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ. ꙇ пѫтꙑ стрѣгѫште М Лк 8.29 З А СК гвоꙁд же верѣѧ вѣьнꙑѧ съкрѹш ... свома рѫкама мѹ нераꙁдрѣшьнаꙗ ѫжа желѣꙁнаꙗ. ꙗко воскъ расквьръ С 462.20—21 съкрѹште сꙙ желѣꙁнаꙗ ѫжа. нераꙁдрѣшмаꙗ С 464.21 въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ С 466.2— 3 Изч М З А СК СП С Гр σχοινίον σχοίνισμα ἱμάς κάλως Нвб йъже диал Дюв НГер въже ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА уже диал ДА