Старобългарски речник
ша 
ша част За изразяване на желание нещо да се случи: дано да, ех да пѡлемѡнъ рее ѹвѣшта сꙙ намъ пѡн. піѡн рее. еша могль бꙑхь аꙁь вась ѹвѣштат крьстꙗномь бꙑт С 131.9 ꙿто сътвормъ. ша  не събрал събора. ша  сце не бесѣдовал. ꙗрѹ тѹ грѣховьнѣ ꙁълоб прѣсталъ коньцъ. нъ събрашꙙ съборъ  глаголаахѫ то сътвормъ С 386.6,7  ште (погр. вм. ша, Север., с. 401, бел. под линия) въ глѫбнѣ сѫште къ їѡнѣ въ к҄тъ да бꙑшꙙ бѣжал С 401.8 Изч С Гр εἴϑε еша Нвб Срв еш диал ДА