Старобългарски речник
ѧдо 
ѧдо ср 1. Чедо, рожба, дете, потомък отъвѣштавъ же ꙇсъ рее. амнь глѭ вамъ. нктоже естъ же оставтъ домъ ... л отца л матерь. л женѫ л ѧда л села ... мене рад  еванћлѣ М Мк 10.29 З онъ же отъвѣштавъ рее. нѣстъ добро отѧт хлѣба ѧдомъ  поврѣщ псомъ М Мт 15.26 З СК ꙇ отъвѣщавъше вьс людье рѣшѧ. кръвь его на насъ  на ѧдѣхъ нашхъ М Мт 27.25 З А СК агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ ннѣшнмъ ерслмѣ. работаетъ бо съ ѧд свом Е 27б 16—17 ї отьці наші повѣдѣшѩ намъ. не ѹтаі сѩ отъ ѩдъ іхъ въ родъ їнъ. въꙁвѣштаѭште хвалꙑ гнѩ СП 77.4 нъ егда ѹꙁьрѧтъ ѧда хъ дѣла моѣ. мене раді свѧтъ імѧ мое. ꙇ остѧтъ домъ ѣковль К 1а 11 сꙿде жена вѣрна ꙁа ꙙдъ молꙙшт прходтъ С 95.22 ослѹшълв мѫдростѭ правьдвꙑхъ. обратте сꙙ къ ꙙдомъ свомъ. навꙑкнѣте тана божа С 324.9 Зват.Като свойско обръщение към по–млад човек или на духовно лице към по–младо духовно или мирско лице — чедо, чеда. рее же авраамъ ѧдо помѣн ѣко въспрѩлъ ес тꙑ благаа твоѣ въ жвотѣ твоемь. ꙇ лаꙁарь такожде ꙁълаа М Лк 16.25 З А СК ꙇс ... гла мъ ѧда. како не ѹдобь естъ ѹпъваѭштмъ на богатъство. въ цѣсрстве бже вьнт М Мк 10.24 З прідѣте ѩда послѹшате мене. страхѹ гню наѹѫ вꙑ СП 33.12 кононъ ... молꙗаше сꙙ глагол҄ꙙ. подѣте ꙙда да въкѹсте С 38.19 2. Прен. Духовен последовател, наследник блаженъ ес ѣко дховънѹ ѧдѹ оць достонъ бꙑстъ СЕ 83а 19 дастъ ꙇмъ власть ѧдомь бжемъ бꙑт З Йо 11.52А беꙁ ѧдъ сътворт ἀτεκνόω Лиша от деца пото ѹбо пае ѡ фарсе ... не сьвѣштаваасте сꙙ на манасѭ ... гда сꙑнъ м вѣта не сътворсте на їрода. младенштꙙ беꙁ ѹма  матерь бес ꙙдъ сътвор С 397.3—4 пржть ѧдъ τεκνογονία Раждане на деца адамъ бо пръвъ съꙁъданъ бꙑстъ. потомъ еуга.  адамъ ѹбо не прѣльштенъ бꙑстъ. жена же въ ослѹшанї бꙑстъ. съпасена же бѫдетъ пржтьмъ ꙙдъ С 482.25 ѧда ꙗже потомь αἱ μετέπειτα γενεαί Идните поколения, потомците тъ же  не сѣдаѭштѹѹмѹ сꙙ  сѹхѹѹмѹ камꙑкѹ въꙁдрастт повелѣ на покаꙁан ꙋдомъ (!). же потомь какѫ полѹ благодать рабъ го С 300.18—19 ѧдо свѣтѹ  дьн υἱὸς φωτὸς καὶ ἡμέρας Син на светлината, Христов избраник да бѫдетъ съсѫдъ ꙁбъранъ. снъ  наслѣдьнкъ. твоемѹ црсѹ снъ свѣтѹ  дьн СЕ 94а 16 ꙇ аще сѧ тако покаеш. бѫдеш ѧдо свѣтѹ  дьн СЕ 70b 19—20 М З А СК Е СП СЕ К С Гр τέκνον τεκνίον ꙙдо ѩдо Нвб чедо, чадо остар ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР чендо диал ДА Срв Чедомир м ЛИ Чедомира ж ЛИ СтИл,РЛФИ