Старобългарски речник
ьстьнъ 
ьстьнъ -ꙑ прил 1. Честен, почтен сь бо їѡсфъ братꙗ ьстъномъ бракомꙿ женвъ сꙙ прѣжде.  родвъ сꙑнꙑ страда подрѹжꙗ.  жвѣаше въ стотѣ С 246.14 Искрен, чистосърдечен, откровен. ѧдо. нꙑнѣ обновт сѧ хощеш. естънꙑмь покаанемь СЕ 66b 5 Праведен, безгрешен. толко же алъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. ьстьнъ ав сꙙ  ѹгодьнъ бѹ С 514.11 2. Почитан, уважаван, достоен за уважение егда ꙁъванъ бѫдеш цѣмъ на бракъ. не сѧд на прѣдьнмь мѣстѣ. еда къто ьстьнѣ тебе бѫдетъ ꙁъванꙑхъ М Лк 14.8 З А СК канꙿддъ глагола вьꙁьм  поꙗсꙑ нашꙙ  тѣлеса. нтоже бо намъ ха естьнѣше С 74.1  поставьнъ бꙑстъ свꙙтꙑм отьц р сѫштѹ тѹ.  хрьстолюбвѹѹмѹ цѣсарѹ ѳеѡдосю.  ьстьнѹѹмѹ отьцѹ нашемѹ сакю С 202.21 аꙁъ же вашего събора мол҄ѫ ѡ мѫенц. славьнї  ьстьн С 67.12 ѳеѡфлъ рее. нъ пргк҄ѱъ стъ ьстьнѣ.  тꙑ пае д к н҄емѹ С 137.8—9 3. Свят, свещен съ ъстънꙑм мощъм. крста гнѣ. ї по кѡнънѣ тръстаго. въходѧтъ пѣвьц на амбонъ Е 30б 10 ѡ дарѣ прѣждесвⷳ҇ѧнѣмь. естънааго тѣла.  кръве га нашего сха ... гю по СЕ 9b 10—11 лѣпо же стъ комѹждо прходꙙштїхъ. къ ъстънѹѹмѹ крьштеню. глаголат блаженааго давꙑда словеса С 355.18 еѳер же нарцамъ епскѹпъскꙑмъ саномъ поьтенъ ... въ ерѹсалмъ пршъдъ.  ъстънꙑмъ мѣстомъ поклонвъ сꙙ С 293.26 4. Скъпоценен, скъп поработхъ сѧ окаанꙑ. лѫкавънꙑмь огражденемь ... съвлъкъше со мнѣ естънѫѭ твоѭ одеждѫ. еѭже мѧ бѣ ѹкраслъ СЕ 78а 25 прведошꙙ же естънааго съсѫда  стежера мѫенкомъ С 60.15—16 Образно. ьстъна прѣдъ гмь. съмръть прѣбнꙑхъ его СП 115.6 въꙁдвжень [въꙁдвгъ] ьстьнаго крьста ὕψωσις τοῦ τιμίου σταυροῦ Въздвижение на светия кръст — църковен празник, празнуван на 14 септември, Кръстовден неⷣ҇ прѣжде въꙁдвⷢ҇ еⷭ҇наⷢ҇ крста А 117а 3 сѫⷠ҇ по въꙁдвіжеⷩ҇ еⷭ҇наⷮ҇ крста А 118b 18 въꙁдвжене стаго  естънаго.  жївотворѧщаго крста хва. въ навеере. бꙑваѫтъ. тенїѣ. г҃. Е 30а 5 въложень ьстьнаго поꙗса прѣсвѧтꙑѩ богородцѧ въ халкопратхъ ἡ κατάϑεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς παναγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Σορῷ τῶν Χαλκοπρατείων Църковният празник Полагане честния пояс на Богородица в Халкопратия [в специално построен храм, посветен на Богородица в Халкопратия по времето на имп. Маркиан [450—457 г.], обновен при Юстиниан [527—565 г.], празнуван на 31 август мⷺца авгⷭ҇о ћ҃ а҃. вьложене. поѣса еⷭ҇нааго прстъѩ бцѧ лежѧщааго въ стѣ краб. въ халкопратіхъ А 153b 10 камень ьстьно λίϑοι τίμιοι Скъпоценни камъни  ꙗкоже аште кꙿто вдтꙿ вѣдро ꙁлато. мѣѭште ѫтръ камене ьстьно ... хоштетъ вѣдро вдѣт С 344.4—5 аште  ꙁлатомъ съставьна т бꙑшꙙ ѹста бꙑла.  каменмъ ьстънꙑмь не тольма сꙙ бꙑшꙙ свьтѣла С 380.18—19 ьстьнъ бꙑт ἔντιμός εἰμι, τιμάομαι, τιμώμενός εἰμι Ценѐн съм, почитан съм от някого сътънкѹ же етерѹ рабъ болѧ ꙁълѣ ѹмрааше. ꙇже бѣ емѹ ъстенъ М Лк 7.2 З А СК повелѣ льствъ ... покор м сꙙ ... аште л ѹбо покорш м сꙙ. бѫдеш ьстенъ въ полатѣ мо С 65.14 въсхотѣшꙙ вѣьно ьстьн бꙑт.  съ агꙿг҄елꙑ веселꙙтъ сꙙ С 55.8 ьстьнꙑ храмъ ἐνανϑρώπησις Название на Богородица [образно] пророкъ глагола. аще ... д къ ꙁвол҄еню мого ьстънааго храма С 248.8 М З А СК Е СП СЕ С Гр τίμιος ἔντιμος σεβάσμιος σεμνός σεβόμενος πρότιμος ἀοίδιμος ἅγιος σεβαστός ἀξιόλογος εὐσεβής ϑεῖος σεπτός τιμώμενος ьстънъ ъстънъ естьнъ ъстенъ естънъ ьстенъ Нвб честен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА