Старобългарски речник
ѹдо 
ѹдо -ѹдесе ср 1. Чудо; необикновено явление, извършено от Бог, божество или с тяхна помощ рее же къ немѹ съ. аште ꙁнамен  юдесъ не вдте. не мате вѣрꙑ ѩт М Йо 4.48 З А въстанѫтъ бо лъж хръст  лъж прц.  дадѧтъ ꙁнаменѣ велѣ  юдеса. ѣко прѣльстт М Мт 24.24 З А се пакꙑ въторое юдо сътвор съ пршедъ отъ ꙇюдеѩ въ галлѣѭ М Йо 4.54 З А алⷢ҇лѹ. глⷭ҇а. а҃. сповѣдѧтъ нбса юдеса твоѣ Е 37б 9 въспоіте емѹ і поіте емѹ. повѣдіте въ вьсѣхъ людехъ юдеса его СП 104.2 прѣдъ оці їхъ ѣже сътворі юдеса. въ ꙁемлї ег҄ѹпетьстѣ на пол танеосѣ СП 77.12 веле ес гі ... недноже слово ѹдолѣетъ. къ хваленью юдесъ твохъ СЕ 3b 20 юдеса відѣлъ есі толіка. ꙇ таковаа ꙇ абье лі ꙁабꙑ створьшаго ѣ по(.)еже ѹбо ꙁабꙑшѧ добꙑѩ его дѣтѣлі К 6b 24 вьсе флософі. вештъм. ꙇ гꙑ наѹ і. областъ дастъ емѹ надъ бѣсꙑ. ꙇ юдеса многа створіті. ніътоже бѣ не остало. ꙇхъже не подобаетъ ѹенікѹ покаꙁаті К 5b 5 вдѣвъ же народъ ѹдеса господьн҄ꙗ. рваахѫ дрѹгъ дрѹга. кꙿто пръво пркоснетъ сꙙ къ н҄емѹ С 18.20 2. Учудване, възторг алеѯанꙿдръ рее. ѹдо велко объдръжтъ мꙙ кнꙙже. да некъл  тебе самого вдмъ покаѭшта сꙙ С 157.4 положт ѹдеса своꙗ [τίϑεμαι] τὰ τέρατα ἐμοῦ Направя чудеса. [ положі] юдеса своѣ на пол танеосѣ СП 77.43 ѹдеса творт ϑαυματουργέω [вар. καλὰ πράσσω] Върша чудеса і толікѫ сілѫ дастъ ті да недѫжънꙑѩ ѹбалѹеші. ꙇ прокаженꙑѩ оіштаеші ... ꙇ на многа юдеса такова творіт К 4b 3—4 пото бо рекошꙙ мрьтвꙑѧ въставьꙗтъ.  недѫжьнꙑѧ цѣлтъ. пото  глагол҄етъ  ѹдеса твортъ С 408.28 ѹдеса творѧ[] [ὁ] ϑαυματουργῶν За Бог — този, който върши чудеса блственъ гь бъ ілвъ. творѩі юдеса едінъ СП 71.18 то бꙑстъ гда ѹдеса творꙙшта вдѣ С 414.23 ѹдо бꙑватъ ϑαυματουργεῖται Извършва се, става чудо подобааше бо ... на смрадьнѣ мѣстѣ съконьат жт. смꙿ же тако прѣславьнѣ господьмь сѹ хрьстомъ. ѹдесемъ бꙑваѭштемъ С 190.16 ѹдо сътворт комѹ ἐκπλήσσω τινά Учудя, смая някого  напраснімъ прѣложенꙗ. ѹдо сътворлъ ꙁърꙙштмъ. смꙙ же напльнлъ.  пеаль бꙑвъшѫѭ. о ѹбѣжавьшїмъ прложенмъ свомъ ѹтѣшлъ С 93.23 М З А СК Е СП СЕ К С Гр ϑαῦμα [τὸ] ϑαυμάσιον τέρας σημεῖον ϑαυματουργία ϑαυματούργημα ϑέαμα δύναμις πρᾶγμα [τὸ] μέγα παράδοξον юдо Нвб чудо ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Чудомир м ЛИ Чудев ФИ СтИл,РЛФИ