Старобългарски речник
рѣво 
рѣво ср 1. Корем; стомах ѣко бо бѣ она въ рѣвѣ ктовѣ. тр дьн  тр ношт. тако бѫдетъ снъ лвскꙑ. въ срдц ꙁемлѧ тр дн  тр ношт М Мт 12.40 З ꙇ желааше насꙑтт рѣво свое отъ рожецъ ѩже ѣдѣахѫ свнѩ.  нктоже не даѣше емѹ М Лк 15.16 брашна рѣв(...) ()рѣво брашномъ Е 2а 19, 2б 1 ѣкоже і тѣлесънаѣ пішта. егда въ рѣво вънідетъ. ꙇмѫштее ꙁълѫ болѣꙁнь. болі недѫгъ творітъ К 8b 4 антоннъ глагола. съвлъкъше  сѹровам жлам бꙗте  по рѣвѹ С 156.17 2. рѣва мн τὰ ἔγκατα Вътрешности, черва повѣсвъ же ꙗ повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ дондеже рѣва наънѫтъ хътѣт ꙁвалт сꙙ на ꙁемьѭ С 114.1 3. Утроба ꙇ бꙑстъ ѣко ѹслъша елсаветь. цѣловане марно. вьꙁгра сѧ младънецъ въ рѣвѣ еѩ. ꙇ сплън сѧ дхмь стꙑмъ елсаветь М Лк 1.41 З СК нагъ ꙁдохъ  рѣва матере моѧ. нагъ подѫ облѣц мꙙ хрьсте. нетьлѣньнѫѭ твоѭ одеждеѭ С 64.13  осѫдвꙑ еугѫ дьштерь своѭ. велм славт грꙙдетъ. глагол҄етъ ѹготоват м слѹхѹ въходъ. то можетъ л рѣво въмѣстт невьмѣстмааго С 248.28 Образно. клѩтъ сѩ гь дадѹ вь рѣснотѫ. і не отъвръжетъ сѩ его. отъ плода рѣва твоего. посаждѫ на прѣстолѣ твоемь СП 131.11 въ рѣвѣ прѩт ἔχω ἐν γαστρί За жена — зачена, забременея да събѫдет сѧ рееное отъ га ... се дѣва въ рѣвѣ прметъ.  родітъ сна А Мт 1.23 СК ꙁаѧт въ рѣвѣ συλλαμβάνω ἐν γαστρί, ἔχω ἐν γαστρί За жена — зачена, забременея ꙇ рее е анћлъ. не бо сѧ маре. обрѣте бо благодатъ отъ ба. ꙇ се ꙁаьнеш вь рѣвѣ  родш снъ. ꙇ нарееш мѧ емѹ съ М Лк 1.31 З А  тъ бо савꙑ гласꙑ слꙑшааше. же рее. се дѣвца вь рѣвѣ ꙁаьнетъ  родтъ снъ С 245.26—27 ꙁ [отъ] рѣва матере a) От майчина утроба, от рождение въстав хромааго въ мѧ твое. ꙇ ѹтвръдт ноꙁѣ его. сѫща хрома отъ рѣва матер своеѩ ... тѧ молмъ ꙇсхе бже насъ СЕ 44а 3—4 b) ἐκ κοιλίας μητρός, ἀπὸ γαστρὸς μητρός Открай време, отдавна, винаги бѫдетъ бо веле прѣдъ гмь ... ꙇ дха стааго сплънтъ сѧ еште рѣва матере своеѩ М Лк 1.15 ꙁ рѣва матерꙗ [матерьнꙗ] ἐκ κοιλίας μητρός От майчина утроба, от рождение іс же рее мъ. не вс раꙁѹмѣсте словѹ. нъ мъже естъ дано. сѫтъ бо каженц же с рѣва мтерѣ бꙑш тац.  сѫтъ каженц же с каꙁш отъ лкъ СК Мт 19.12 сѫтъ бо каженц же рѣва мнⷬ҇ѣ родшѧ сѧ тако М Мт 19.12 ЗI А мѣт въ рѣвѣ ἐν γαστρὶ ἔχω За жена — забременявам, бременна съм схво же родство сіце бъⷭ҇і. обрѫенѣ бъвьші матері его марі. осіфові. прѣжде даже не сьнѧсте сѧ. обрѣте сѧ мѫщі въ рѣвѣ ѿ дха ста А Мт 1.18 СК Б рѣво адьско, рѣво адово τὸ κοσμοδοχεῖον τοῦ ᾳ῞δου, ἡ τοῦ ᾳ῞δου γαστήρ Адът, пъкълът тѹ въ рѣвѣ адьстѣѣмъ лежтъ їѡна С 461.2 съпастелю вьнеꙁаапъ растрьгнѫвъшѹ вьсе адово рѣво.  бꙑвшѹ прьвородьцѹ въ мрьтвꙑхъ  вь ꙁаклюенꙑѧ двьр вьлѣꙁъшꙋ къ ѹекомъ (!) свомъ С 498.24 рѣво дрьжат γαστρὸς κρατέω Постя, гладувам, въздържам се от храна по вьса же лѣта юност своѧ. много полагааше спѣшен. рѣво же дръжат  велан прѣобдѣт С 279.19 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр γαστήρ κοιλία μήτρα Нвб чрево, црево остар диал ДА черво ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА