Старобългарски речник
рьтогъ 
рьтогъ м 1. Чертог, палат, дворец не ꙁатвор в влко. рътога твоего ... прм м҄не ꙁаблѫдьшааго бже.  помлѹ мѧ СЕ 85а 18 їс отде отътѫдѹ ... алѫштѧѧ правьдꙑ насꙑтт. на вѣрѫ ѹтврьдт. т тъгда прт на славьнѫѭ сьмрьть. пае же въ рьтогъ С 404.24 2. Брачна стая нбса їсповѣдаѭтъ славѫ бжъѭ ... во вьсѫ ꙁемлѭ ꙁідѫ вѣщанъѣ хъ.  въ коньцѩ въселенꙑѩ глі хъ. въ слънъці положі село его. і тъ ѣко женіхъ сходѩ отъ рътога своего. въꙁдрадѹетъ сѩ ѣко сполінъ тешті пѫтъ СП 18.6 повѣждь м ѹбо ѡ ждовне. ꙿто сꙙ пророкꙑ велаш ...  ѹ рътога сѣдш ꙁдавъна сꙙ трѹдꙙ. а пршъдъша ꙁꙙт не прмьш С 335.18 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. подобьнъ ѹготоват стѹѹмѹ женхѹ рътогъ С 244.12 беꙁ рьтога ἀϑαλάμευτος За Богородица — непознаваща мъж [образно] скоро агг҄елъ къ їѡсфѹ прде.  ꙁвѣствъ слово ꙁгънат дѣвцѫ став. не бо сꙙ їѡсфе ... не сътвор пеал же отъ марѩ ... не мꙙт ковьегомъ. да не кладеш же вь н҄емь ... беꙁъ сѣмене порожден. беꙁ невѣстьства дѣвца. беꙁъ рътога стаꙗ С 243.5—6 СП СЕ С Гр ϑάλαμος παστός παστάς νυμφών рътогъ Нвб чертог ОА ВА АК НТ БТР АР