Старобългарски речник
ловѣьство 
ловѣьство ср Човечество, човешкият род, всички човеци ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... бесѣдовавъшмь. намъ стрⷭ҇ам до гроба ...  вꙿсе льство не погльщено съмрътѭ съхраньшмь СЕ 53b 8 враю дшамъ ꙇ тѣломъ. бъ дхомь неꙁдреенънꙑмь. понесꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ лства ... обрат сѧ на хотѣне рабъ твохъ СЕ 25b 21 тѣмь пророкъ молꙗше сꙙ глагол҄ꙙ. раждьꙁ стесѣ мо  срьдьце м. стѹденѭ бо неьстꙗ. вьсе ловѣьство ѹвꙙꙁано бѣаше С 349.2 гда бѣ веселт сꙙ.  дьнь славьнъ творт ... ꙗко ловѣьство проштено бꙑстъ. ꙗко мрьтвꙑмъ въскрьсен вьсѣмъ проповѣдано бꙑстъ С 386.19 того рад ѹбо строꙗ. род сꙙ хс пльтѭ ...  ѹмраатъ по ловѣьствѹ.  погрібатъ сꙙ С 11.15 бꙑт дꙗволю снѣгѹ лежꙙштѹ по вьсемѹ ловѣьствѹ С 352.9 Изч СЕ С Гр ἀνϑρωπότης σάρξ Нвб ч[е]ловечество книж остар ВА НГер ЕтМл човечество ОА АК Дюв ЕтМл БТР АР