Старобългарски речник
стъ 
стъ -ꙑ прил 1. Чист, незамърсен ꙇ премъ тѣ(ло) осфъ. обтъ е плащанцеѭ стоѭ М Мт 27.59 З А фарсею слѣпе. ост прѣжде вьнѫтрьнее стекльнц. ꙇ поропсдѣ да бѫдетъ  вьнѣщьнее ма сто М Мт 23.26 ЗI мѣше же брѣмꙙ хлѣбꙑ стꙑ  топлꙑ. вно  масло дрѣвѣно.  младꙑ сꙑрꙑ  аца.  крнцѫ медѹ С 291.6 2. Прен. Непокварен, почтен, честен, безгрешен къто въꙁідетъ на горѫ гнѭ. лі къто станетъ на мѣстѣ свтѣмъ его. неповіненъ рѫкама  ъстъ (погр. вм. стъ, Север., с. 28, бел. под линия) сръдъцемъ СП 23.3 длъженъ естъ вьсѣкъ кръштенꙑ. самъ себе іста хрант К 2а 40 не бо нктоже стъ аште  днъ дьнь пожветъ на ꙁем С 358.15 сътворвъ же етꙑр десꙙт дьн отде стъ къ господѹ. проѹвѣдѣвъ прѣжде тр дьн. съконьан сво С 168.16 ст м мн οἱ καϑαροί Безгрешните, непокварените блажен сті сръдцемь. ѣко т ба ѹꙁьрѧтъ З Мт 5.8 А СК 3. Прен. Неопетнен, безукорен, съвършен не брашна рад раꙁарѣте дѣла бжѣ въсѣ бо ста. нѫ ꙁло лвкꙋ. прѣтканѣ. ѣдѫщом(ѹ) Е 4а 10 нъ да оꙇстмъ своі съмꙑслъ. къ істѣ бо. жрътвѣ прістѫпаемъ К 8b 15 прведе сꙙ самъ ꙗко нѣкака ста самоꙁвол҄ьна жрътва къ велкѹѹмѹ сттелю С 273.2 ѹн҄е бо стъ пае юнꙑмъ въ словесехъ богоносьнꙑхъ ѹтел҄ь. прсно поѭштемъ. стъ мѣт ѹмъ. негл бѣсънъхъ ѹенꙗ хвалꙙште. на блѫжден вьꙁбѣсоват сꙙ С 403.29—30 Непресторен, естествен. нъ же стомъ ѹмомь  неꙁълобвомъ срьдьцемъ прходꙙтъ. тѣмꙿ сꙙ благоьста отъкрваатъ раꙁѹмъ С 338.5 4. Прен. Непорочен, чист, девствен обрат ѹмъ отроковц.  ста прѣбꙑвъша. трѹдста сꙙ ꙁвѣсто въ вꙿсе стотѣ съхранвъша сво тѣлесѣ С 25.27 стъ бꙑт a) καϑαρίζομαι Очистя се [от болест и под.] ꙇ рекъшю емѹ. абе отде прокаꙁа отъ него. ꙇ стъ бꙑстъ М Мк 1.42 З А СК b) καϑαρεύω Чист, незасегнат съм сего раді отъ вьсего того ꙁла істъ сꙑ К 4а 14 М З А СК Е СП СЕ СС К С Р Гр καϑαρός ἄχραντος σεμνός ἁγνώς ἀκίβδηλος ἄμεμπτος ἀμίαντος ἀμόλυντος ἄπλαστος ἄριστος ἄφϑορος ἱερός λευκός παρϑένος істъ Нвб чист ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Чиста могила МИ Чисто тепе МИ КП,МИРазл