Старобългарски речник
ст 
ст -ьтѫ -ьтеш несв 1. Чета, прочитам нещо написано гла мъ съ. нѣсте л ьл нколже въ кънгахъ. камень егоже неврѣдѹ сътворшѧ ꙁждѫште. съ бꙑстъ въ главѫ ѫгълѫ М Мт 21.42 ЗI А СК онъ же рее къ немѹ. въ ꙁаконѣ ъто псано естъ како ьтеш М Лк 10.26 З А СК сего же ттла мъноѕ сѧ отъ юдѣ. ѣко блꙁъ бѣ напсано еврѣскꙑ гръъскꙑ  латнъскꙑ М Йо19.20 З А СК тітьлъ вьпьетъ. тварь съвѣдѣтельствѹетъ. ѣже ътѫ напсана. ꙁнаѭ вештъмі К 11b 8 молтва стааго піѡнꙗ. же сꙙ обрѣте въ но псан.  вь схъ кн҄гахъ те сꙙ рѹмъскꙑ С 142.21 2. Почитам, уважавам; изпитвам почит, уважение към някого бъ бо ꙁаповѣда глѧ. ьт отца  матерь. ꙇ же ꙁълословтъ отца л матерь. съмрътьѭ ѹмьретъ М Мт 15.4 З. Срв.Мк 7.10 М З къ поътеньемь досажденье створь. дівъ бо тварі прінесъ прѣспѣѭштъ. мѣрѫ тварі. не славѫ ътомꙑмъ іꙁльѣ. тако бꙑс тварь льст мат невѣдѫшт К 10а 12 Почитам определено божество, покланям се на определен бог. полемѡнъ рее кого бога ꙿтеш. асꙿклпꙗдъ рее їсѹса хса С 132.30 въведенѹ же бꙑвъшѹ їѡнѣ рѣшꙙ къ н҄емѹ вльсв. то т сꙙ мьнтъ. аште ѹбо ьтеш  поклонш сꙙ сльньцѹ.  огню.  водѣ.  съконьаш повелѣн цре. аште. л то въꙁложмъ на тѧ мѫкꙑ жестокꙑ С 258.26—27 Отдавам почит на определен светец. море отоьно. ꙁнатъ мѫжа. ноѧꙁꙑьнц. ътѫтъ ѳомѫ. вьсꙙ странꙑ дьньсь праꙁдьнѹѭтъ.  сего слово акꙑ даръ владꙑцѣ прносꙙтъ С 509.9 Издигам в култ, прекланям се на определен фетиш. ѡ дѫбе блаженꙑ. гоже цѣсаре ътѫтъ. властеле  вельмѫжꙙ любꙙтъ. мѫж же  женꙑ  въсе стьство.  тварь ловѣьска. стражь матъ С 354.5 не ст ἀτιμάζω Безчестя, опозорявам отъвѣшта с аꙁъ бѣса не мамъ. нъ ътѫ отца моего. ꙇ вꙑ не ьтете мене М Йо 8.49 З А ст  вѣдѣт προσανέχω Чета и познавам, придържам се, следвам, зачитам свещените книги врагъ твохъ рад. раꙁдрѹшш врага  мьстьнка. же сте вꙑ же ꙁаконъ тѫште  вѣдѫште  пророкꙑ тѫште С 331.9 ст сѧ М З А СК Б ЗП ТФ СЕ К С Р Гр ἀναγιγνώσκω σέβω σέβομαι τιμάω πολυπραγμονέω Нвб чета ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА