Старобългарски речник
црькꙑ 
црькꙑ -црькъве ж 1. Общност на вярващите християни, християнска община, епархия, поместна църква гда же  поставшꙙ патрарха стѣ црькв рмьстѣ С 121.6—7 бѣ нѣкто преꙁвутеръ. отъ алеѯандръскꙑѧ свꙙтꙑѧ бжѧ црькве С 186.18—19 цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор ... о право вѣрѣ ѹтврьдтъ ...  поставт въ къснꙙтн҄ градѣ епскѹпа.  дат ѹстро свꙙтꙑмъ црькъвамъ вьсѣмь людемъ С 201.6 Привържениците на Христовата църква, християните. въ лѣто осмонадесꙙто црѣ персьска саворꙗ. гон҄ен бꙑстъ на црькв хрстосовꙑ С 254.29 2. Универсалната вселенска християнска църква аꙁъ же тебѣ глѭ. ѣко тꙑ ес петръ. ꙇ на семь камене съꙁждѫ црквъ моѭ М Мт 16.18 З А прѣст(ꙑ)хъ прркъ праꙁднкъ. нбо цръкв ѣвїло естъ Е 7а 16—17 моⷧ҇ бꙑв҇ⷿащ. аще кꙿто кръщенѣ своего отъвръгъ сѧ въ поган. ꙇ обраттъ сѧ цркв СЕ 23а 6 егда отрокꙑ ѡсанна въ вꙑшьн҄хъ вьпѭштꙙ цръкꙑ въстрѫбтъ С 332.16 обьходтъ бо ꙗко л҄ьвь ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ Х II Ва 18 Религия, вяра, изповедание; църква. полемѡнъ рее. кръстꙗнъ л с. піѡнї рее. е. полемѡнъ рее коѧ црькъве С 132.7 Срв. С132.21, 28 3. Еврейски или християнски храм; църква  вьс люде ꙁ ѹтра прхождаахѫ къ немѹ въ црквъ послѹшатъ его М Лк 21.38 З по обꙑаю ерескѹмѹ. клю сѧ емѹ покадт въшедъшю въ црквъ гнѭ М Лк 1.9 З А ꙇ хождааше с въ цркве въ пртворѣ соломон М Йо 10.23 З А СК ѡтъвѣшта емѹ с ... аꙁъ вьсегда ѹхъ на сънъмшт. ꙇ въ цръкъв(е) ꙇдеже вьс ꙇюдѣі сънемлѫтъ сѧ. ꙇ таꙇ не глахъ несоже М Йо 18.20 З А СК о ꙁгънанꙑхъ цркве М 83а 2 проⷦ҇ глаⷭ҇ ҃д. двенъ бъ въ стъⷯі. стⷯ҇. въ црквахъ Е 6а 5 ѹслꙑші гі гла молітвъ моеѩ егда въꙁовѫ къ тебѣ. егда въꙁдѣѭ рѫцѣ моі въ црквꙑ сті твоеі СП 27.2 ѡскврънішѩ ціръковь стѫѭ твоѭ. положішѩ ілема ѣко овоштьное хранлште СП 78.1 тѧ молмъ гі. вьнд нꙑнѣ въ стѫѭ црквь твоѭ. ꙇ въ раба твоего сего СЕ 31b 4 сътворшꙙ же блꙁъ тоѧ кѫпѣл. цркъве стааго  връховьнꙗаго апⷪ҇ла петра С 541.20—21 прѣподобьнꙑ свꙙттел҄ь. молтвънꙑ домъ рекꙿше црꙿкве. сътворвъ ѹ пештерꙑ прѣлож ьстъно го тѣло С 532.10  отътолѣ мльат наꙙ въ хꙑꙁнѣ. н въ црькъве прходꙙ С 288.7  прѣбꙑвъ въ гостньнц ꙗже прѣдъ градомъ. ꙗже съꙁъдана бꙑстъ отъ блаженꙑѧ еудок҄ѧ. въ н҄еже гостньнц црькꙑ стъ стааго геѡргꙗ С 282.17 сь отьць богѹ сꙙ на ѹꙙст въдавъ  въꙁградвъ въ томъ градѣ црькъве прѣхвальнѣ богородц С 279.11 бѣаше бо цръкꙑ пꙙт пъпьршть отъ града С 221.23 цьрк сꙙтааго оана дѣлана пауломь хартофулаѯомь П1 Образно. сь рее могѫ раꙁорт црквь бжѭ. ꙇ трьм дьньм соꙁъдат ѭ М Мт 26.61 З, А, СК. Срв.Мк 14.58 М, З, А, СК;Мк 15.29 М, З, А, СК;Йо 2.19 М З А не вѣсте ѣко тѣлеса ваша цркꙑ сѫщо(...) въ васъ стомѹ дхѹ естъ. мате отъ ба  нѣсте себѣ Е 3а 1 4. Езически храм, светилище своѭ славѫ матъ велкꙑ богъ асклп.  аште не прметъ тьмьꙗньнааго кажденꙗ н жрътвъ. то не можеш вьнт въ цръкъве С 227.27— 28 глагола правьдьнкъ. повел жъръцѹ свомѹ да отврьꙁетъ црькъве.  аꙁъ вьндѫ С 228.20—21 5. Събор, сборище въꙁненавдѣхъ црковъ лѫкавънꙑхъ.  съ неъстівꙑмі не сѩдѫ СП 25.5 апостольскаꙗ црькꙑ ἡ ἀποστολικὴ ἐκκλησία Апостолска църква, едно от наименованията на православната християнска църква, която пази неизменно апостолското учение и апостолското приемство на даровете на Светия дух, предавани чрез тайнството свещенство пакꙑ пр(н)осмъ ті словесънѫѭ сѭ слѹ(ж)ъбѫ. о вꙿселенѣ.  о стѣ каѳо(л)к. апⷧ҇осцѣ цркве СС IIIb 25 кланѣетъ сѧ тебѣ едномѹ бѹ  оцю. едноꙙдѹмѹ снѹ твоемѹ. гю нашемѹ схѹ. въ стѣ твое католк. ꙇ аплъсцѣ цркве СЕ 23b 19 вьсѣьскаꙗ црькꙑ ἡ καϑολικὴ ἐκκλησία Едната вселенска християнска църква, която представя единството на всички вярващи в Исус Христос дꙗконса ѹбо много творѣаше спѣшен. того вѣрѫ прѣложт.  прстрот къ вьсѣьстѣ црькъв С 298.6 дꙗконса ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта. же пр номь ѹбо въꙁдръжꙙ бѣаше. къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ С 298.1—2 да отвръꙁѫтъ сꙙ небеса.  да прмѫтъ дѹшѫ раба твого. ꙗкоже  людемъ твомъ вьсѣьскꙑѧ цръкъве.  вьсѣкого спльн҄енꙗ ѧ С 254.18 съборьнаꙗ црькꙑ a) ἡ καϑολική ἐκκλησία Едната, съборната християнска църква, която представлява единството на всички вярващи в Исус Христос полемѡнъ рее ко црькъве. отъвѣшта съборьнѣ не бо стъ на отъ хръста С 132.8 b) εὐκτήριος οἶκος Молитвен дом в раннохристиянската епоха въ прѣславънъ тъ день памꙙт стааго конона. вꙿса саурꙗ  прѣдѣл . сь свѣштам сходꙙште ꙁ домовъ свохъ. съ веера дѫште въ съборънѫѭ мѹ црькъве С 35.9—10 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ СС К С Х БН КН П1 Гр [τὸ] ἱερόν ναός ἐκκλησία [τὸ] εὐκτήριον μαρτύριον μοναστήριον σέβασμα πόλις цръкꙑ цръковь црьква ціръковъ цьрк Нвб църква, черква ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР черкова диал ДА Срв Църквата МИ Атанасова църква МИ Белата църква МИ Гергиева църква МИ Герчева църква МИ КП,МИРазл Черква МИ Черквата МИ БМС Черква МИ Черковата МИ Черквич МИ ГХ,МИМ Черкувану МИ КМл Черква МИ Църквата МИ Черкица МИ ХХ,ЛИМР Цръква МИ Цръквенци МИ ЙЗах,Кюст