Старобългарски речник
црькъвьнъ 
црькъвьнъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до еврейски или християнски храм, църква; църковен ꙇ шедъ с. цркве ꙇдѣаше. ꙇ прстѫпшѧ къ немѹ ѹенц его покаꙁат емѹ ꙁъданѣ црквънаѣ М Мт 24.1 покрꙑвъ сѧ въ гробѣ каменемь. покрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ. ьтѫщмъ естъно стꙑнѭ црквънѫѭ СЕ 27а 23 2. Който се отнася до институцията християнска църква и църковна общност, църковен въ днъ же отъ дꙿн стоѧштѹ стѹѹмѹ на въсходѣ сꙑньнѣмъ. по слѹжꙿбѣ црьквьнѣ. напрасно облакъ покрꙑ го свѣтьлъ С 570.6—7 прподобꙙтъ сꙙ цръквьн кръмьнц. дѣтехъ же млѣко по вьсꙙ дьн. пшт себѣ отъ матера съса съсѫтъ С 384.13 мтрополтъ ... ѹже цръкъвънꙑхъ сановъ. порꙙд прошъдъша постав епскѹпа. нареенааго града того С 280.13 сак҄ радѹѧ сꙙ о ѹстрон црькъвьнѣѣмъ ... прослав() бога С 203.3—4 блаженꙑ паѵлъ апостолъ свѣтло црьквьно сьвѣдѣтел҄ьствова глагол҄ꙙ. цѣсарьствова съмрьть отъ адама дож ї до мѡсеа С 10.3 Образно. хрантел҄е рода ловѣьскааго ... съпоспѣшнц мольбꙑ ... цвѣт црькъвьн. васъ не ꙁемл҄ѣ покрꙑла. н небо прѧтъ С 97.2 раб га  отца ... молте бога отъ рат. отъ глада  отъ пагѹбꙑ.  црькъвънааго тѣла не прѣꙁьрте. растрьꙁама. въ бѣдахъ вьсѣхъ ꙁастѫпате С 67.22 3. Като същ. црькъвьнꙑ м ед Църковен служител, духовно лице моⷧ҇ наⷣ҇ болемь црквънꙑмъ.  вѣрѹѭщмъ СЕ 27а 18 4. Който се отнася до езически храм, светилище сътвор же комсъ. вь дьнь гр.  поꙁорꙑ.  ловтвꙑ ... тае въшъдъ въ цръкꙿвште артемдово. вьꙁсковааше капштъ црькъвънꙑхъ С 221.9 5. Като същ. црькъвьнаꙗ ср мн τὰ ἐν τῷ ναῷ Вътрешността на храма; светилището в Ерусалимския храм раꙁдра бо сꙙ опона.  обнажена бꙑшꙙ црькъвънаꙗ. ꙁа рекшааго хрьста С 485.23 крло црькъвьно πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ Най–високото място на Иродовия храм в Ерусалим тогда поѩтъ і дѣволъ. вь стъꙇ градъ ꙇ постав і на крлѣ црькꙿвьнѣемь. ꙇ гла емѹ. аште снъ ес бжі пѹст себе долѹ З Мт 4.5 А, Б. Срв.Лк 4.9 М окрнъ црькъвьнꙑ φιάλη τοῦ μεσιαύλου τῆς ἐκκλησίας Съд за светена вода, използван при някои църковни служби моⷧ҇ надъ водоѭ стааго просвѣщенѣ. глема въ окрнѣ црквьнѣмь СЕ 6b 5 поставт въ санъ црькъвьнꙑ χειροτονέω Ръкоположа въсхотѣ блаженꙑ сава поставт  въ санъ цръкъвънꙑ. акꙑ добра  съвръшена рьнца сѫшта С 285.29 стратгъ црькъвьнꙑ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ Началник на църковната стража рее же с къ пршедъшмъ на нь архереомъ. ꙇ стратгомъ црквнꙑмъ ... ѣко на раꙁбонкъ л прдете съ орѫжемь М Лк 22.52 М З А СК Б СЕ С Гр τῆς ἐκκλησίας τῶν ἐκκλησιῶν ἐκκλησιαστικός τοῦ ἱεροῦ τοῦ ναοῦ црьквьнъ цръквьнъ црькъвънъ цръкъвънъ црькъвнъ црьковьнъ црькꙿвьнъ Нвб цръквин диал ДА църквен диал ВА НТ църковен, черковен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Черковна МИ Бм. в Р Черковна махала МИ Черковна кория МИ ЙЗ,МИПан Цръквенци МИ ЙЗах,Кюст