Старобългарски речник
шьствь 
шьствь -ꙗ ср 1. Пътуване, отпътуване, тръгване на път мⷧ҇о на ѡходѧщѧѩ на пѫть ... мⷧ҇о б҃ томѹжде шествью СЕ 18а 24 2. Пришествие; снизхождение на Бог на земята вдѣна бꙑшꙙ шьствꙗ твоꙗ боже. шьства мого цѣсара же стъ въ свꙙтѣѣмь С 326.28 море своѧ вльнꙑ съпрꙙтаѧ на шъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ С 399.8 шьствь нрава πορεία Начин на живот, жизнен път, нравствено поведение кꙿто не въсꙿѹдтъ сꙙ остроѭ вѣроѭ сеѭ. како съ радостѭ къ страстемъ дръꙁнѫшꙙ ... се ѹбо да прѣтръгъше слово на мѫенкꙑ прѣдемъ. добрѣ сповѣдаѭште шьств нрава С 55.20 шьствь пѫтьно ὁδός Пътуване, странстване, пътешествие добрѣ ѹбо сътвор. трѹдъна мꙙ сѫтъ отъ шъствꙗ пѫтьнааго. повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м С 118.22 шьствь творт [сътворт] τὴν πορείαν ποιέω Вървя, пътувам, придвижвам се ꙇ прохождааше сквоꙁѣ градꙑ ꙇ вс. ꙇ шьстве творѧ въ ꙇлмъ З Лк 13.22 А СК сътворшꙙ же шьств ст. отъ реенааго мѣста до рѣкꙑ. отъ аса девꙙтааго до свѣта С 60.3—4 Изч З А СК СЕ С Гр πορεία ἐπίβασις шьстве шьств шъстве шъств шествіе шествь Нвб шествие ОА АК НТ ЕтМл БТР АР