Старобългарски речник
шесть 
шесть - числ бр Шест [на брой] ꙇ бꙑстъ по шест денъ. поѩтъ с петра  ѣкова  оана братра его. ꙇ вьꙁведе ѩ на горѫ вꙑсокѫ еднꙑ М Мт 17.1 ЗI. Срв. Мк 9.2 М З мъногꙑ въдовцѧ бѣшѧ. вь дьн лнꙑ въ іл. егда ꙁаклепе сѧ небо. тр лѣта  шесть мсцъ. ѣко бꙑстъ гладъ по вьсе ꙁем М Лк 4.25А архсѵнагогъ ... глаше народѹ. шесть денъ естъ вь нѧже достотъ дѣлат М Лк 13.14 З А бѣ же тѹ водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ. по оштеню юдескѹ М Йо 2.6 З А О ꙇс же прѣжде шест денъ пасхꙑ. прде вь втанѭ М Йо 12.1 З А СК шесть вонъ піѡнꙗ ношаахѫ стрьмоглавь. не могѫштемъ же мъ го дръжат С 137.16—17 аб въскошꙙ беꙁаконьнц.  обрѣтошꙙ стааго савна съ нѣм шестѭ братѧ С 145.30— 146.1 вьслѣдьствоваста же вьслѣдъ го дъва елен.  шесть двхъ коꙁъ С 223.7—8 ъстънꙑ їѡанъ ... мльа же тѹ лѣтъ шесть вьсего жтꙗ ловѣьска отълѫвъ сꙙ С 288.29  прѣбꙑ въ лаврѣ пръво лѣтъ. ів. отъ н҄хъже сълож лѣтъ шесть.  въ хꙑꙁнѣ ꙁатворенъ. вь н҄еже  доселѣ мльтъ С 302.16 В състава на сл. числ. дрѹгаа же падѫ на ꙁем добрѣ. ꙇ даѣхѫ плодъ. ово съто. ово шесть десѧтъ. ово тр десѧт М Мт 13.8 З а с сѫтъ сѣан на добрѣ ꙁем. ꙇже слъшѧтъ слово  премлѭтъ е. ꙇ плодѧтъ сѧ. на тр десѧт  шесть десѧтъ  съто М Мк 4.20 ꙇ се дъва отъ нхъ бѣсте дѫшта въ тъжде день. вь весь отъстоѩштѫ стад шесть десѧтъ отъ ꙇма. еже мѧ емаѹсъ М Лк 24.13 З, А. Срв. С471.19 рѣшѧ же юде. етꙑръм десѧтꙑ  шестѭ лѣтъ съꙁъдана бъⷭ҇і цркꙑ с. ꙇ тꙑ л трьм деньм вьꙁдвгнеш ѭ М Йо 2.20 З А отъвѣшта мѹ антон. шесть десꙙтъ лѣтъ сꙑ.  старъ ѹже сꙑ С 169.23— 24 блаженааго же ꙁнона  алеѯандра.  ѳеодора сѫштемъ мъ сломъ етꙑр десꙙт. т шесть. повелѣ къ сѫдштѹ првест С 177.19—20 помльмъ брате  вѣрѹмъ. ꙗко же въ пѹстꙑн҄ шесть сътъ тꙑсѫштъ прѣкръмвꙑ. вь етꙑрехъ десꙙтехꙿ лѣтѣхъ. тъ  насъ ... накръмтъ С 290.14 шесть на десѧте ἑκκαίδεκα Шестнадесет [на брой] мѫенкъ глагола. шесть на десꙙте лѣтъ сътворхъ въ анагностьствѣ. потаѧ кн҄гꙑ божѧ С 227.11 шесть на десѧте лѣтъ бꙑт ἑκκαίδεκα ἐτῶν πέλω Шестнадесетгодишен съм, на шестнадесет години съм шесть на десꙙте лѣтъ ѹбо сѫштѹ блаженѹѹмѹ връстоѭ ... прведе сꙙ самъ ... къ велкѹѹмѹ сттелю С 272.28—29 Изч М З А СК О С Гр ἕξ Нвб шест ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА