Старобългарски речник
хѹдъ 
хѹдъ -ꙑ прил 1. Малък, който е неголям по размер, сила, количество пршъдъ же  ѹмръштено мꙑ тѣло вьсе.  лце раскрвьно ... косꙙ сꙙ го правьдꙿнꙑ.  справ сꙙ не хѹда ꙙсть лца го. помаꙁавъ бо го стꙑ масломъ благодат С 561.29  събъравъше плъкꙑ своѧ ... плѣнꙗахѫ ѳрак҄ѭ. скрьбь же  пеаль не хѹдѫ мѣахѫ граждане С 191.20  вьсѣмꙿ мꙙ савнѹ нарцаѭштемъ. прославвꙿше. не хѹдо вьꙁскан бꙑстъ отъ беꙁаконънꙑхъ. мже ꙁѣло мѫжа прославшꙙ С 145.17 павьлъ ... шедъ ꙁъ хꙑꙁнꙑ своѧ въ прѣпладьнь. егупꙿтьст ꙁнове ѹбо. нмъже сѫтъ хѹждъш. вавлоньскꙑѧ оноѧ пештьнцꙙ С 172.30 Кратък. гѹ просмъ простꙑн҄ѫ вам вьꙁꙙт. прохъ лѣтъ въ ѹстро ... да хѹдꙑѧ сеѧ нашеѧ жꙁн въ поко съврьшвъше. конецъ бе страха полꙋт С 67.29 2. Като същ. хѹждъше ср ед ἐλάσσων Малкото, дребното, незначителното того рад бо  ѫродвꙑ ѧ наретъ. ꙗко бол҄ьшѫѭ болѣꙁнь прѣтрьпѣшꙙ. а хѹждъшааго рад вьсе погѹбшꙙ С 372.2 3. Слаб, немощен помꙑшласта бо вь себѣ же о велцѣ дѣан како сътвор така ꙁнаменьꙗ сътрьпѣ ѧтъ бꙑт хѹдꙑм рѫкам С 473.7 не хѹдъ бѣаше ꙁвѣрь нъ страшьнъ. вьсь бо корабь моръскꙑ. кожѧ едноꙙ хобота его подъꙙт не можааше ХЛ I Аб 19 4. За стойност — дребен, малък, нищожен тѣлесъно бо богатъство съ трѹдомъ ... обрѣтатъ сꙙ ... а же къ богѹ богатьство ... ѹдобь обрѣтамо не ꙁлата н сьребра. нъ хѹдоѭ мѣдѭ небесъско цѣсарьство пробрѣст С 160.10 Прен.За думи, слава, заслуги и под. — нищожен, незначителен. распрострѣте ѹбо мол҄ѫ вꙑ сꙙ вашꙙ ѹмꙑ.  сь тхостѭ прмѣте хѹдаа моꙗ словеса С 498.21 пон҄еже отъ тогожде положенꙗ. овъ множа же хѹжде прносъ покаꙁаста. да вь лѣпотѫ  на трꙁнахъ не тъьно прмета С 376.9 послѹшанмъ же мѫтелꙗ враждѫ ꙗко меемъ отъсѣе. ꙁатворенмъ же  мльанмъ паѭнꙑ хѹждъшѫѭ славѫ ѹмор С 274.15 владꙑко мо анѳупате. аште сего тако оставш. то не матъ сꙙ лѣнт  тѣхъ самѣхъ цръ ѹкарат.  пробрꙙштеш намъ ꙁалаꙁъ не хꙋдъ С 102.24—25 5. Прен. Беден, оскъден с вамъ хлѣбъ на хѹдѣ сво трепеꙁѣ положвꙿ С 396.6 Окаян, клет. нагъ бѣхъ  облѣкосте мꙙ. въ темьнц  прдосте къ мьнѣ. льма ѹбо сътворсте мѹ отъ братѧ сеѧ моѧ хꙋдꙑѧ. то мьнѣ сътворсте С 123.25—26 хѹдъ въꙁдрастомь Дребен на ръст, нисък аште  блаженꙑ сь вьꙁдрастомъ хѹдъ бѣ. дшеѭ же велкꙿ о любꙿв бж С 546.18 по тѣлѹ же хѹдъ бѣаше въꙁдрастомъ ... не оставт м того бес помꙙновеньꙗ еуагг҄елско бо псань глагол҄етъ. мала бꙑвъша ꙁакꙿхеа по въꙁдрастѹ С 545.25 С ХЛ Гр μέτριος τυχών ἀπρόϊτος ἐλάχιστος εὐτελής μικρός ἐλάσσων τὸ βραχύ хꙋдъ Нвб худ остар ВА НГер Срв Худо м ЛИ СтИл,РЛФИ